Program Zákon

Nařízení vlády o stanovení bližších podmínek pro uplatňování dávky v odvětví mléka a mléčných výrobků v rámci společné organizace trhu s mlékem a mléčnými výrobky

Vláda nařizuje podle § 2b odst. 2 zákona č. 252/1997 Sb. , o zemědělství, ve znění zákona č. 128/2003 Sb., a podle § 11d odst. 10 písm. a) až f) zákona č. 256/2000 Sb., o Státním zemědělském intervenčním fondu a o změně některých dalších zákonů (zákon o Státním zemědělském intervenčním fondu), ve znění zákona č. 128/2003 Sb.:

§ 1 Předmět úpravy

Toto nařízení upravuje bližší podmínky pro uplatňování dávky v odvětví mléka a mléčných výrobků v rámci společné organizace trhu s mlékem a mléčnými výrobky, jejichž úpravu bezprostředně závazné předpisy Evropských společenství1) (dále jen "předpisy Evropských společenství") členským státům Evropské unie přikazují nebo jim umožňují provést samostatnou úpravu podle jejich uvážení.

§ 2 Individuální referenční množství mléka pro dodávky

(1) Producent,2) který byl držitelem individuální dodávkové kvóty mléka podle dosavadního právního předpisu,3) je dnem 1. května 2004 držitelem individuálního referenčního množství mléka pro dodávky podle předpisů Evropských společenství,4) a to ve výši, která odpovídá individuální dodávkové kvótě mléka jím držené ke dni 31. března 2004, popřípadě snížené po skončení kvótového roku 2003/2004 podle dosavadního právního předpisu,5) na období stanovené předpisy Evropských společenství.6)

(2) Pokud po skončení kvótového roku 2003/2004 nebylo o snížení individuální dodávkové kvóty ke dni 1. května 2004 podle dosavadního právního předpisu3) pravomocně rozhodnuto, individuální referenční množství mléka pro dodávky podle odstavců 1 a 3 se právní mocí tohoto rozhodnutí snižuje o množství mléka uvedené v tomto rozhodnutí s právními účinky ke dni 1. května 2004.

(3) Je-li součet individuálních referenčních množství mléka pro dodávky všech producentů2) podle odstavce 1 vyšší než vnitrostátní referenční množství mléka pro dodávky stanovené pro Českou republiku,7) individuální referenční množství mléka pro dodávky producenta2) ke dni 1. května 2004 se sníží o 8,95 %.

(4) Je-li součet individuálních referenčních množství mléka pro dodávky všech producentů2) podle odstavců 1 a 3 nižší než vnitrostátní referenční množství mléka pro dodávky stanovené pro Českou republiku,7) zvýší se o tento rozdíl počáteční výše rezervy uvedená v § 6 odst. 1 písm. a) .

(5) Státní zemědělský intervenční fond (dále jen "Fond") sdělí do 30. května 2004 každému producentovi2) výši individuálního referenčního množství mléka pro dodávky podle odstavců 1 a 3 .

§ 3 Individuální referenční množství mléka pro přímý prodej

(1) Producent,2) který byl držitelem individuální kvóty přímého prodeje mléka podle dosavadního právního předpisu,3) je dnem 1. května 2004 držitelem individuálního referenčního množství mléka pro přímý prodej podle předpisů Evropských společenství,4) a to ve výši, která odpovídá individuální kvótě přímého prodeje mléka jím držené ke dni 31. března 2004, na období stanovené předpisy Evropských společenství.6)

(2) Je-li součet individuálních referenčních množství mléka pro přímý prodej všech producentů2) podle odstavce 1 nižší než vnitrostátní referenční množství mléka pro přímý prodej stanovené pro Českou republiku,7) zvýší se o tento rozdíl počáteční výše rezervy uvedená v § 6 odst. 1 písm. b) .

(3) Fond sdělí do 30. května 2004 každému producentovi2) výši individuálního referenčního množství mléka pro přímý prodej podle odstavce 1 .

§ 4 Referenční obsah tuku mléka

(1) Součástí individuálního referenčního množství mléka je referenční obsah tuku mléka,8) zvlášť určený pro individuální referenční množství mléka pro dodávky a zvlášť určený pro individuální referenční množství mléka pro přímý prodej, a to způsobem uvedeným v odstavcích 2 až 4.

(2) Referenční obsah tuku mléka8) producenta2) u individuálního referenčního množství mléka pro dodávky odpovídá výši průměrného obsahu tuku jím dodaného mléka v průběhu kvótového roku 2002/2003 vynásobené koeficientem vypočteným jako podíl 42,10 gramů na kilogram a váženého průměru obsahu tuku všech producentů2) u jimi dodaného mléka v průběhu kvótového roku 2002/2003.

(3) Je-li producent2) držitelem pouze individuálního referenčního množství mléka pro přímý prodej, odpovídá referenční obsah tuku mléka8) producenta2) u individuálního referenčního množství mléka pro přímý prodej výši průměrného obsahu tuku jím vyráběného mléka v průběhu kvótového roku 2002/2003.

(4) Je-li producent2) držitelem individuálního referenčního množství mléka pro přímý prodej a současně individuálního referenčního množství mléka pro dodávky, odpovídá referenční obsah tuku mléka8) producenta2) u individuálního referenčního množství mléka pro přímý prodej referenčnímu obsahu tuku mléka8) tohoto producenta2) u individuálního referenčního množství mléka pro dodávky podle odstavce 2 .

(5) Jestliže po skončení příslušného kvótového roku Fond zjistí, že vážený průměr referenčního obsahu tuku mléka8) všech individuálních referenčních množství mléka v České republice je za tento kvótový rok vyšší než 42,20 gramů na kilogram, poměrně se sníží všem producentům2) jejich referenční obsah tuku mléka8) tak, aby vážený průměr referenčního obsahu tuku všech individuálních referenčních množství mléka v České republice nepřekročil 42,20 gramů na kilogram.9)

(6) Fond sdělí do 30. května 2004 každému producentovi2) výši referenčního obsahu tuku mléka8) u individuálního referenčního množství mléka pro dodávky podle odstavce 2 a u individuálního referenčního množství pro přímý prodej podle odstavce 3 nebo 4 .

§ 5 Schválení odběratele

(1) Žádost o schválení10) odběratele10a) se podává Fondu na Fondem vydaném formuláři.

(2) Součástí žádosti o schválení odběratele je

a) doklad, že žadatel je podnikatelem podle obchodního zákoníku ,

b) prohlášení žadatele, že každá dodávka mléka bude označena dokladem, který umožní identifikovat mléko10b) ,

c) prohlášení žadatele provádět činnosti týkající se výběru dávky a vedení evidence stanovených předpisy Evropských společenství10c) ,

d) prohlášení žadatele, že veškeré mléko bude dodávat výlučně do podniků, závodů, popřípadě jiných zařízení, ve kterých jsou mléko nebo mléčné výrobky ošetřeny, zpracovány a baleny (dále jen "zpracovatelský podnik").

(3) Fond schválí odběratele na základě žádosti o schválení odběratele, jestliže žadatel

a) zavedl evidenční systém schopný zajišťovat poskytování informací podle § 13 ,

b) bude provádět odběry mléka za účelem zjištění obsahu tuku v mléce, který je součástí plnění individuálního referenčního množství mléka, v laboratořích schválených podle zvláštního právního předpisu.10d)

(4) Seznam schválených odběratelů uveřejňuje Fond způsobem umožňujícím dálkový přístup.

(5) Jestliže schválený odběratel ukončí svoji činnost, oznámí tuto skutečnost neprodleně písemně Fondu, včetně vyúčtování dosavadních plnění podle jednotlivých producentů2) . Dnem doručení oznámení o ukončení činnosti odběratele Fondu zaniká jeho schválení odběratelem, pokud z oznámení nevyplývá, že schválení zaniká později.

(6) Fond zruší schválení odběratele v případech stanovených předpisy Evropských společenství10e) , při opakovaném porušení prohlášení odběratele podle odstavce 2 písm. b) , c) nebo d) , při opakovaném porušení podmínek uvedených v odstavci 3 nebo při ukončení činnosti odběratele.

(7) Zrušení schválení odběratele Fond neprodleně uveřejní způsobem umožňujícím dálkový přístup.

§ 6 Rezerva

(1) Počáteční výše rezervy ke dni 1. května 2004 určené pro přidělování

a) individuálních referenčních množství mléka pro dodávky se stanoví ve výši rozdílu mezi 2 613 239 tunami a celkovou výší individuálních referenčních množství mléka pro dodávky přidělených producentům2) podle § 2 odst. 1 a 3 ,

b) individuálních referenčních množství mléka pro přímý prodej se stanoví ve výši rozdílu mezi 68 904 tunami a celkovou výší individuálních referenčních množství mléka pro přímý prodej přidělených producentům2) podle § 3 odst. 1 a 2 .

(2) Rezerva se zvyšuje o části individuálních referenčních množství mléka, které byly sníženy podle § 8 odst. 1 a 4 , popřípadě odejmuty podle § 8 odst. 2 a 5 .

(3) Rozdělovat rezervu lze jednou ročně, a to k 1. březnu příslušného kalendářního roku.

(4) Fond nejpozději do 60 dnů před datem uvedeným v odstavci 3 může vyčlenit část rezervy, kterou použije ke zvyšování stávajících, popřípadě přidělování nových individuálních referenčních množství mléka pro dodávky a individuálních referenčních množství mléka pro přímý prodej; informaci o vyčleněné části rezervy uveřejní Fond způsobem umožňujícím dálkový přístup.

§ 6a

V dvanáctiměsíčním období 2005/200610f) lze rezervu rozdělovat ke dni 1. srpna 2005 a 1. března 2006. Pro rozdělování rezervy k 1. březnu 2006 platí § 6 odst. 4 obdobně.

§ 7 Zvýšení individuálního referenčního množství mléka a přidělení nového individuálního referenčního množství mléka

(1) Žádost producenta2) o zvýšení stávajícího individuálního referenčního množství mléka, popřípadě přidělení nového individuálního referenčního množství mléka z části rezervy stanovené pro příslušný kvótový rok podle § 6 odst. 4 musí být doručena Fondu nejpozději 30 dnů před datem uvedeným v § 6 odst. 3 , a to na formuláři vydaném Fondem. Součástí žádosti je doklad, že žadatel je podnikatelem podle obchodního zákoníku .

(2) Žádost o přidělení nového individuálního referenčního množství mléka z části rezervy stanovené pro příslušný kvótový rok podle § 6 odst. 4 podává producent,2) kterému doposud nebylo individuální referenční množství mléka přiděleno, Fondu na jím vydaném formuláři nejpozději 30 dnů před datem uvedeným v § 6 odst. 3 . Součástí žádosti je doklad

a) prokazující zajištění odbytu mléka v rozsahu požadovaného přidělení individuálního referenčního množství mléka v příslušném kvótovém roce, požaduje-li producent2) přidělení nového individuálního referenčního množství mléka pro dodávky,

b) prokazující, že producent2) je podnikatelem podle obchodního zákoníku ,

c) o schválení a registraci zařízení, v němž se zachází se živočišnými produkty, podle zvláštního právního předpisu upravujícího veterinární péči;11) u žádostí o přidělení nového individuálního referenčního množství mléka pro přímý prodej ve dvanáctiměsíčním období 2005/200610f) musí být doklad o schválení a registraci zařízení, v němž se zachází se živočišnými produkty, doručen Fondu nejpozději v den zahájení přímého prodeje mléka,

d) o vlastnictví stáda dojnic, popřípadě jalovic nad 5 měsíců březosti (dále jen "vysokobřezí jalovice") evidovaných v informačním systému ústřední evidence hospodářských zvířat11a) , nebo doklad o budoucím nabytí dojnic, popřípadě vysokobřezích jalovic, pokud producent2) dosud takové stádo nevlastní,

e) o nepřítomnosti nebezpečné nákazy infekční rhinotracheitidy skotu (IBR) a paratuberkulózy11b) dojnic, popřípadě vysokobřezích jalovic, stáda podle písmene d) .

(3) Ke dni 1. března příslušného kalendářního roku se producentům2) , kteří požádali o zvýšení stávajícího individuálního referenčního množství mléka pro dodávky, přidělí referenční množství mléka pro příslušné období na základě splnění stanoveného limitu referenčního množství mléka pro dodávky; producent nesmí dosáhnout stanoveného limitu individuálního referenčního množství mléka pro dodávky převodem. U producenta2) , který nabyl individuální referenční množství mléka darováním mezi příbuznými v řadě přímé, manželi nebo registrovanými partnery, se splnění stanoveného limitu individuálního referenčního množství mléka pro dodávky posuzuje obdobně jako u přechodu referenčního množství mléka. Stanovený limit dodávek mléka za období od 1. dubna do 31. prosince příslušného kalendářního roku činí více než 75,5 % z celkového referenčního množství mléka pro dodávky. Žádost žadatele, který nesplnil stanovený limit pro dodávky mléka, se zamítne. Způsob výpočtu referenčního množství mléka z rezervy je uveden v příloze č. 4 k tomuto nařízení. Pokud producent2) nedosáhne výše stanoveného limitu individuálního referenčního množství mléka pro dodávky a prokáže Fondu, že k dočasnému postižení výrobní kapacity došlo v důsledku zásahu vyšší moci, Fond k dočasnému postižení výrobní kapacity přihlédne.

(4) Ke dni 1. března příslušného kalendářního roku se producentům2) , kteří požádali o přidělení nového individuálního referenčního množství mléka pra dodávky, přidělí individuální referenční množství mléka pro příslušné období na základě propočtu jejich výrobní kapacity (§ 14 odst. 2 ) vynásobené koeficientem ne větším než 1, stanoveným Fondem na základě podílu vyčleněné části rezervy pro přidělení nových a zvýšení stávajících individuálních referenčních množství mléka pro dodávky (§ 6 odst. 4 ) a součtu všech nároků žadatelů o zvýšení stávajících individuálních referenčních množství mléka pro dodávky a žadatelů o přidělení nového individuálního referenčního množství mléka pro dodávky. Žádost o přidělení nového individuálního referenčního množství mléka pro dodávky Fond zamítne v případě, že producent2) před datem uvedeným v § 6 odst. 3 převedl celé individuální referenční množství mléka pro dodávky na jiného producenta2) .

(5) Producentům2) , kteří požádali o zvýšení stávajícího individuálního referenčního množství mléka pro přímý prodej nebo přidělení nového individuálního referenčního množství mléka pro přímý prodej, Fond přidělí individuální referenční množství mléka pro příslušné období na základě propočtu jejich výrobní kapacity (§ 14 odst. 2 ) vynásobené koeficientem ne větším než 1, stanoveným Fondem na základě podivu vyčleněné části rezervy pro zvýšení stávajícího individuálního referenčního množství mléka pro přímý prodej nebo pro přidělení nového individuálního referenčního množství mléka pro přímý prodej (§ 6 odst. 4 ) a součtu všech nároků žadatelů. Žádost o přidělení nového individuálního referenčního množství mléka pro přímý prodej Fond zamítne v případě, že producent2) před datem uvedeným v § 6 odst. 3 převedl celé individuální referenční množství mléka pro přímý prodej na jiného producenta2) .

(6) Producentům2) , kteří připravují opětovné zahájení produkce podle předpisů Evropských společenství12) , Fond přidělí individuální referenční množství mléka pro příslušné období na základě propočtu jejich současné výrobní kapacity (§ 14 odst. 2 ). Žádost o přidělení individuálního referenčního množství mléka doručí producent2) Fondu nejméně 60 dnů před opětovným zahájením produkce, avšak nejpozději 31. ledna příslušného kalendářního roku.

(7) Fond stanoví referenční obsah tuku mléka8) producentovi,2) který žádá

a) o zvýšení individuálního referenčního množství mléka, ve výši odpovídající referenčnímu obsahu tuku mléka,8) kterým k datu podání žádosti disponoval,

b) o přidělení nového referenčního množství mléka, nejde-li o producenta2) podle předpisů Evropských společenství,12) ve výši 42,10 gramů na kilogram,

c) o přidělení nového referenčního množství mléka, jedná-li se o producenta2) podle předpisů Evropských společenství,12) ve výši odpovídající referenčnímu obsahu tuku mléka,8) které bylo producentovi2) odebráno, nejvýše však ve výši 42,10 gramů na kilogram.

(8) Producentovi2) , který nevlastní stádo dojnic, popřípadě vysokobřezích jalovic, v době podání žádosti o přidělení nového individuálního referenčního množství mléka z části rezervy Fond nové individuální referenční množství mléka přidělí podle odstavce 2 písm. d) podmíněně. Producent2) je povinen nejpozději do 90 dnů ode dne nabytí právní moci rozhodnutí o přidělení nového individuálního referenčního množství mléka prokázat, že je vlastníkem stáda dojnic, popřípadě vysokobřezích jalovic, jinak Fond vydané rozhodnutí zruší.

§ 7a

(1) Producentům2) , kteří ke dni 1. srpna 2005 požádají o přidělení nového individuálního referenčního množství mléka pro přímý prodej a kteří pro dvanáctiměsíční období 2004/200510f) měli přiděleno individuální referenční množství mléka pro dodávky, se přidělí individuální referenční množství mléka pro příslušné období na základě plnění individuálního referenčního množství mléka pro dodávky za dvanáctiměsíční období 2004/200510f) vynásobené koeficientem. Koeficient stanoví Fond na základě podílu vyčleněné části rezervy pro přidělení nových a zvýšení stávajících individuálních referenčních množství pro přímý prodej a součtu všech nároků žadatelů o individuální referenční množství přímého prodeje. Stanovený limit pro přidělení je plnění individuálního referenčního množství mléka pro dodávky za dvanáctiměsíční období 2004/200510) na více než 95 %. Nárok žadatele se vypočítá jako rozdíl plnění dodávek za dvanáctiměsíční období 2004/200510f) a dodávek podle stanoveného limitu. Producent2) nesmí dosáhnout stanoveného limitu individuálního referenčního množství mléka pro dodávky převodem tohoto individuálního referenčního množství na jiného producenta 2) . Pokud producent2) nedosáhne výše stanoveného limitu individuálního referenčního množství pro dodávky a prokáže Fondu, že k dočasnému postižení vrobní kapacity došlo v důsledku zásahu vyšší moci12a) , Fond zohlední dočasné postižení výrobní kapacity při stanovení limitu pro přidělení.

(2) Producentům2) , kteří ke dni 1. srpna 2005 požádají o zvýšení stávajícího individuálního referenčního množství mléka pro dodávky, popřípadě ro přímý prodej a kteří pro dvanáctiměsíční období 2004/200510f) měli přiděleno individuální referenční množství mléka pro dodávky, popřípadě pro přímý prodej, se přidělil individuální referenční množství mléka pro příslušné období na základě plnění individuálního referenčního množství mléka pro dodávky a přímý prodej za dvanáctiměsíční období 2004/200510f) vynásobené koeficientem. Koeficienty stanoví Fond na základě podílu vyčleněné části rezervy pro přidělení nových a zvýšení stávajících individuálních referenčních množství pro dodávky a pro přímý prodej a součtu všech nároků žadatelů o individuální referenční množství pro dodávky a přímého prodeje. Stanovený limit pro přidělení je plnění individuálního referenčního množství mléka pro dodávky a přímý prodej za dvanáctiměsíční období 2004/200510f) na více než 95 %. Nárok žadatele se vypočítá jako rozdíl plnění dodávek a přímého prodeje za dvanáctiměsíční období 2004/200512a) a dodávek a přímého prodeje podle stanoveného limitu. Producent2) nesmí dosáhnout stanoveného limitu individuálního referenčního množství mléka pro dodávky a přímý prodej převodem tohoto individuálního referenčního množství na jiného producenta2) . Pokud producent2) nedosáhne výše stanoveného limitu individuálního referenčního množství pro dodávky a přímý prodej a prokáže Fondu, že k dočasnému postižení výrobní kapacity došlo v důsledku zásahu vyšší moci12a) Fond zohlední dočasné postižení výrobní kapacity při stanovení limitu pro přidělení.

(3) Producentům, kteří ke dni 1. srpna 2005 požádají o přidělení nového individuálního referenčního množství mléka pro přímý prodej a kteří nejsou držiteli individuálního referenčního množství mléka pro dodávky, Fond přidělí individuální referenční množství mléka pro příslušné období podle § 7 odst. 5 .

(4) Není-li stanoveno jinak, platí pro přidělení nového individuálního referenčního množství mléka pro přímý prodej a zvýšení stávajícího individuálního referenčního množství mléka pro dodávky a přímý prodej k 1. srpnu 2005 § 7 obdobně, s výjimkou § 7 odst. 2 písm. e) .

(5) Pro přidělení nového individuálního referenčního množství mléka pro přímý prodej a zvýšení stávajícího individuálního referenčního množství mléka pro dodávky a přímý prodej k 1. březnu 2006 platí § 7 obdobně.

§ 8 Snížení a odnětí individuálního referenčního množství mléka

(1) Nevyčerpá-li producent2) podle předpisů Evropských společenství13) v příslušném kvótovém roce individuální referenční množství mléka alespoň ze 70 %, sníží se producentovi2) individuální referenční množství mléka o nevyčerpanou část počínaje kvótovým rokem následujícím po kvótovém roce, kdy k nevyčerpání došlo. Snížení individuálního referenčního množství mléka se neprovede u producenta 2) , kterému bylo v příslušném dvanáctiměsíčním období10f) přiděleno nové individuální referenční množství mléka 13a) , a u producenta 2) , který v příslušném dvanáctiměsíčním období opětovně zahájil produkci mléka.

(2) Producentovi,2) který nabyl od jiného producenta2) individuální referenční množství mléka nebo jeho část, se odejme14) 15 % převedeného individuálního referenčního množství mléka nebo jeho části; o této skutečnosti Fond producenta2) , který je nabyvatelem individuálního referenčního množství mléka nebo jeho části, neprodleně písemně vyrozumí.

(3) Odejmutí podle odstavce 2 se neprovede, jde-li o

a) převod referenčního množství mléka v rámci prodeje podniku nebo jeho části,

b) převod referenčního množství mléka v rámci nájmu podniku nebo jeho části,

c) přechod referenčního množství mléka v rámci dědění,

d) přechod referenčního množství mléka v důsledku zániku právnické osoby bez likvidace,

e) darování referenčního množství mléka mezi příbuznými v řadě přímé, manželi nebo registrovanými partnery.

(4) Individuální referenční množství mléka se může snížit všem producentům2) stejným dílem, nejvýše však o 3 %, vyžaduje-li to situace na trhu s mlékem a mléčnými výrobky; toto snížení se provede nejpozději do 31. prosince kalendářního roku.

(5) Producentovi,2) který v průběhu příslušného kvótového roku přestane splňovat podmínky podle předpisů Evropských společenství,2) Fond individuální referenční množství mléka odejme.

(6) Jestliže producent2) ukončí, popřípadě přeruší produkci mléka, oznámí tuto skutečnost neprodleně písemně Fondu.

§ 9 Převod a přechod individuálního referenčního množství mléka

(1) Převod nebo přechod individuálního referenčního množství mléka, nejde-li o převod stanovený zvláštním právním předpisem,15) je účinný dnem vydání písemného potvrzení o tom, že Fond převod nebo přechod eviduje,16) jestliže nový producent2) současně Fondu prokázal, že se jedná o převod nebo přechod referenčního množství mléka podle § 8 odst. 3 . Pokud nabyvatel neprokáže, že se jedná o převod nebo přechod referenčního množství mléka podle věty první, Fond do 15 dnů ode dne doručení oznámení odejme nabyvateli referenční množství mléka podle § 8 odst. 2 .

(2) Písemné potvrzení o převodu individuálního referenčního množství mléka novému producentovi2) Fond vydá po předložení dokladů uvedených v § 7 odst. 2 .

(3) Současně s převodem nebo přechodem individuálního referenčního množství mléka přechází nebo se převádí na nabyvatele referenční obsah tuku mléka8) . Fond nabyvateli sdělí nový referenční obsah tuku mléka8) podle předpisů Evropských společenství) 7) .

§ 10 Změna referenčního množství mléka pro dodávky nebo jeho části na referenční množství mléka pro přímý prodej a naopak

(1) Referenční množství mléka pro dodávky, nebo jeho část, lze v období od 1. června běžného roku do 25. ledna následujícího kalendářního roku změnit na referenční množství mléka pro přímý prodej a naopak18) , a to na základě žádosti podané Fondu na jím vydaném formuláři.

(2) Změnu podle odstavce 1 lze provést nejvýše jedenkrát v průběhu kvótového roku.

(3) Při změně podle odstavce 1 se podle předpisů Evropských společenství19) zohledňuje referenční obsah tuku mléka.8)

(4) Fond provede změnu podle odstavce 1 s účinností ode dne doručení žádosti podle odstavce 1 Fondu a o provedení změny podle odstavce 1 neprodleně informuje žadatele.

§ 11 Vyúčtování čerpání referenčního množství mléka

Odběratel podává vyúčtování20) čerpání referenčního množství mléka Fondu v listinné podobě na formuláři vydaném Fondem a elektronické podobě datového souboru podle formátu stanoveného Fondem, nebo v elektronické podobě datového souboru podle formátu stanoveného Fondem opatřené zaručeným elektronickým podpisem .

§ 12 Dávka za překročení referenčního množství mléka

(1) Fond na základě vyúčtování čerpání referenčního množství mléka pro dodávky za příslušný kvótový rok obdržených od odběratelů21) rozhodne do 31. července kalendářního roku zda producent překročil své individuální referenční množství mléka pro dodávky, a neprodleně sdělí jeho příslušnému odběrateli, výši dávky za překročení referenčního množství mléka, přičemž za tímto účelem vypočte každému producentovi2) podle vzorce uvedeného v příloze č. 1 k tomuto nařízení množství mléka, ze kterého se stanoví dávka za překročení referenčního množství mléka.

(2) Při stanovení dávek za překročení referenčního množství mléka pro přímý prodej se postupuje obdobně jako při stanovení dávky za překročení referenčního množství mléka podle odstavce 1 , avšak nepřihlíží se k referenčnímu obsahu tuku8) v prodaném mléku a mléčných výrobcích.21a)

(3) Pokud odběratel nepředloží Fondu vyúčtování čerpání referenčního množství mléka za poslední kvótový rok podle § 11 , Fond požádá o předložení vyúčtování jednotlivé producenty,2) kteří tomuto odběrateli dodávali referenční množství mléka.

§ 13 Oznámení o plnění individuálních referenčních množství mléka

(1) Odběratel oznámí Fondu do 15 dnů po uplynutí každého kalendářního měsíce informace22) o identifikačních údajích svých producentů,2) o plnění individuálních referenčních množství mléka jednotlivých producentů,2) včetně údaje o obsahu tuku v mléce, odběratel předloží Fondu také seznam22) zpracovatelských podniků zabývajících se ošetřením a zpracováním jím dodaného mléka, včetně množství mléka, které těmto zpracovatelským podnikům dodal, v listinné podobě na formuláři vydaném Fondem a elektronické podobě datového souboru podle formátu stanoveného Fondem, nebo v elektronické podobě datového souboru podle formátu stanoveného Fondem opatřené zaručeným elektronickým podpisem .

(2) Producent2) oznámí Fondu do 15 dnů po uplynutí každého kalendářního měsíce informace22) o plnění individuálního referenčního množství mléka pro přímý prodej, a to na formuláři vydaném Fondem, písemně, popřípadě způsobem umožňujícím dálkový přístup. Pro účely informace o plnění individuálního referenčního množství mléka pro přímý prodej producent2) přepočte mléčné výrobky prodané přímo spotřebiteli na ekvivalent mléka pomocí koeficientů uvedených v příloze č. 2 k tomuto nařízení. Na producenta2) , který v průběhu dvanáctiměsíčního období ukončil produkci mléka, se oznamovací povinnost nevztahuje.

(3) Na základě oznámení o plnění individuálních referenčních množství mléka podle odstavců 1 a 2 zveřejní Fond způsobem umožňujícím dálkový přístup plnění vnitrostátního referenčního množství mléka pro dodávky a pro přímý prodej v příslušném kalendářním měsíci nejpozději do konce následujícího kalendářního měsíce.

§ 14 Některé podrobnosti kontroly souladu mezi dodávkami, přímým prodejem a výrobní kapacitou producenta

(1) Fond zpracovává a provádí generální plán kontrol22a) na každé dvanáctiměsíční období10f) .

(2) Při provádění kontroly souladu mezi dodávkami producenta2) a jeho výrobní kapacitou a při provádění kontroly souladu mezi přímým prodejem producenta2) a jeho výrobní kapacitou podle předpisů Evropských společenství24) Fond vychází z informačního systému ústřední evidence hospodářských zvířat11a) , z kontroly užitkovosti dojnic, popřípadě z výběrového šetření Českého statistického úřadu.

§ 14a Společné ustanovení

Fond při výpočtu číselných údajů podle tohoto nařízení použije matematického zaokrouhlování na 2 desetinná místa.

§ 15 Přechodná ustanovení

(1) Převod individuální dodávkové kvóty mléka a individuální kvóty přímého prodeje mléka podle dosavadního právního předpisu,3) k němuž došlo v období po skončení kvótového roku 2003/2004 do dne nabytí účinnosti tohoto nařízení, se považuje za účinný dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení, pokud právní účinky převodu nenastávají později. O tento převod se sníží nebo zvýší individuální referenční množství mléka sdělené Fondem podle § 2 odst. 5 a § 3 odst. 3 tohoto nařízení. Na tento převod se nevztahuje ustanovení § 8 odst. 2 tohoto nařízení.

(2) Individuální dodávková kvóta mléka a individuální kvóta přímého prodeje mléka převedená podle odstavce 1 osobou, která ke dni nabytí účinnosti tohoto nařízení již není producentem,2) se sníží podle § 2 odst. 3 tohoto nařízení.

(3) Na fyzickou nebo právnickou osobu, která ke dni nabytí účinnosti tohoto nařízení není producentem2) a zároveň je držitelem individuální produkční kvóty mléka podle dosavadního právního předpisu,3) se ustanovení § 2 až 4 nevztahují. Právní účinky spojené s takto drženou individuální produkční kvótou mléka podle dosavadního právního předpisu3) dnem nabytí účinnosti tohoto právního předpisu zanikají.

(4) Právní vztahy vzniklé přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení a práva a povinnosti z nich vyplývající se posuzují podle dosavadních právních předpisů, pokud toto nařízení nestanoví jinak.

§ 16

Zrušuje se:

1. Nařízení vlády č. 445/2000 Sb., o stanovení produkčních kvót mléka na léta 2001 až 2005.

2. Nařízení vlády č. 44/2002 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 445/2000 Sb., o stanovení produkčních kvót mléka na léta 2001 až 2005, ve znění nálezu Ústavního soudu uveřejněného pod č. 410/2001 Sb.

3. Nařízení vlády č. 107/2004 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 445/2000 Sb., o stanovení produkčních kvót mléka na léta 2001 až 2005, ve znění nařízení vlády č. 44/2002 Sb.

4. Nařízení vlády č. 108/2004 Sb., o stanovení výše poměrné části rezervy, kterou lze v systému produkčních kvót mléka rozdělit v kvótovém roce 2004/2005.

§ 17 Účinnost

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem vstupu smlouvy o přistoupení České republiky k Evropské unii v platnost.

Předseda vlády:
v z. Mgr. Gross v. r.
1. místopředseda vlády a ministr vnitra
Ministr zemědělství:
Ing. Palas v. r.

Příloha č. 1 Vzorec pro výpočet množství mléka, ze kterého se stanoví dávka za překročení referenčního množství mléka MMI= MPKI * (1 - (MNK + NNRM) /MPK)

Přičemž platí, že
"MMI" = množství mléka jednotlivého producenta2) pro dodávky, ze kterého má být stanovena dávka
"MPKI" = množství mléka jednotlivého producenta2) pro dodávky, o které bylo překročeno jeho individuální referenční množství mléka pro dodávky, upravené na základě skutečného obsahu tuku podle předpisů Evropských společenství25)
"MNK" = celkové množství nevyčerpaných referenčních množství mléka pro dodávky, upravené na základě skutečného obsahu tuku podle předpisů Evropských společenství20) u producentů2) , jejichž vyúčtování referenčních množství mléka Fond obdržel do 1. července kalendářního roku
"MPK" = celkové množství mléka, o které byla přečerpána referenční množství mléka pro dodávky, upravené na základě skutečného obsahu tuku podle předpisů Evropských společenství20) u producentů2) , jejichž vyúčtování referenčních množství mléka Fond obdržel do 1. července kalendářního roku
"NNRM" = nepřidělené národní referenční množství mléka pro dodávky ke dni 31. března příslušného kvótového roku

Příloha č. 2 Způsob přepočtu mléčných výrobků na ekvivalentní množství mléka

Druh mléčného výrobku

Množství

Ekvivalentní množství mléka

Máslo

1 kg

22,5 kg mléka

Smetana

1 kg

0,263 kg mléka vynásobeno množstevnímprocentem obsahu tuku smetany

Tvrdé sýry

1 kg

10 kg mléka

Čerstvé a bílé sýry

1 kg

7 kg mléka

Jogurt

1 kg

1,2 kg mléka

Tvaroh

1 kg

7 kg mléka

Příloha č. 3

Zrušena ke dni 27.6.2005 Sb. novelou č. 258/2005 Sb.

Příloha č. 4 Způsob výpočtu referenčního množství mléka z rezervy ke dni 1. března příslušného kalendářního roku

Individuální referenční
množství mléka
ke dni doručení žádosti
(v kg)

Dodávky mléka
za období
od 1. 4. do 31. 12.
(v kg)

Dodávky mléka podle
stanoveného limitu
(v kg)

Rozdíl plnění
(v kg)

Přidělené referenční
množství mléka
z rezervy(v kg)

 

 

sl. 1 x 0,755

sl. 2 - sl. 3

sl. 4 x K*)

Vysvětlivka:
*) K = koeficient stanovený Státním zemědělským intervenčním fondem podle § 7 odst. 4 .

Poznámky pod čarou

1) Nařízení Rady (ES) č. 1788/2003 ze dne 29. září 2003, kterým se zavádí dávka v odvětví mléka a mléčných výrobků. Nařízení Komise (ES) č. 595/2004 ze dne 30. března 2004, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1788/2003, kterým se zavádí dávka v odvětví mléka a mléčných výrobků.

2) Čl. 5 písm. c) nařízení Rady (ES) č. 1788/2003.

3) Nařízení vlády č. 445/2000 Sb., o stanovení produkčních kvót mléka na léta 2001 až 2005, ve znění nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 410/2001 Sb. , nařízení vlády č. 44/2002 Sb. a nařízení vlády č. 107/2004 Sb.

4) Čl. 6 nařízení Rady (ES) č. 1788/2003.

5) § 6 nařízení vlády č. 445/2000 Sb., ve znění nařízení vlády č. 44/2002 Sb.

6) Čl. 1 odst. 1 nařízení Rady (ES) č. 1788/2003 a rozhodnutí Rady (ES) č. 2004/281.

7) Smlouva o přistoupení k Evropské unii, příloha II Aktu o přistoupení.

8) Čl. 9 nařízení Rady (ES) č. 1788/2003.

9) Čl. 9 odst. 5 nařízení Rady (ES) č. 1788/2003.
Čl. 7 nařízení Komise (ES) č. 595/2004.

10) Čl. 23 nařízení Komise (ES) č. 595/2004.

10a) Čl. 5 písm. e) nařízení Rady (ES) č. 1788/2003.

10b) Čl. 24 odst. 4 nařízení Komise (ES) č. 595/2004.

10c) Čl. 11 odst. 1 nařízení Rady (ES) č. 1788/2003.
Čl. 23 odst. 2 písm. c) nařízení Komise (ES) č. 595/2004.
Čl. 24 odst. 2 a 3 nařízení Komise (ES) č. 595/2004.

10d) zákon č. 166/1999 Sb.

10e) Čl. 23 odst. 3 nařízení Komise (ES) č. 595/2004.

10f) Čl. 1 odst. 1 nařízení Rady (ES) č. 1788/2003.

11) § 22 odst. 1 zákona č. 166/1999 Sb. , o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění zákona č. 131/2003 Sb.

11a) Zákon č. 154/2000 Sb. , o šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat a o změně některých souvisejících zákonů (plemenářský zákon), ve znění zákona č. 309/2002 Sb. , zákona č. 162/2003 Sb. a zákona č. 282/2003 Sb.

11b) Zákon č. 166/1999 Sb. , o veterinární péči a změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon ), ve znění zákona č. 29/2000 Sb. , zákona č. 154/2000 Sb. , zákona č. 102/2001 Sb. , zákona č. 76/2002 Sb. , zákona č. 120/2002 Sb. , zákona č. 309/2002 Sb. , zákona č. 320/2002 Sb. , zákona č. 131/2003 Sb. a zákona č. 316/2004 Sb.

12) Čl. 15 odst. 1 nařízení Rady (ES) č. 1788/2003.

12a) Čl. 40 nařízení Rady (ES) č. 1782/2003 ze dne 29. září 2003, kterým se stanoví společná pravidla pro režimy přímých podpor v rámci společné zemědělské politiky a kterým se zavádějí některé režimy podpor pro zemědělce a kterým se mění nařízení (EHS) č. 2019/93, (ES) č. 1452/2001, (ES) č. 1453/2001, (ES) č. 1454/2001, (ES) č. 1868/94, (ES) č. 1251/1999, (ES) č. 1254/1999, (ES) č. 1673/2000, (EHS) č. 2358/71 a (ES) č. 2529/2001, v platném znění.

13) Čl. 15 odst. 2 a 3 nařízení Rady (ES) č. 1788/2003.

13a) Čl. 15 odst. 2 nařízení Rady (ES) č. 1788/2003.

14) Čl. 19 nařízení Rady (ES) č. 1788/2003.

15) § 11d odst. 6 zákona č. 256/2000 Sb. , o Státním zemědělském intervenčním fondu a o změně některých dalších zákonů (zákon o Státním zemědělském intervenčním fondu), ve znění zákona č. 128/2003 Sb.

16) § 11d odst. 5 a 8 zákona č. 256/2000 Sb. , ve znění zákona č. 128/2003 Sb.

17) Čl. 7 nařízení Komise (ES) č. 595/2004.

18) Čl. 6 odst. 2 nařízení Rady (ES) č. 1788/2003.

19) Čl. 7 odst. 2 nařízení Komise (ES) č. 595/2004.

20) čl. 8 a 10 nařízení Komise (ES) č. 595/2004.

21) Čl. 8 odst. 2 nařízení Komise (ES) č. 595/2004.

21a) Čl. 12 odst. 3 nařízení Rady (ES) č. 1788/2003.

22) § 12 odst. 1 zákona č. 256/2000 Sb. , ve znění zákona č. 128/2003 Sb.

22a) Čl. 18 až 22 nařízení Komise (ES) č. 59512004.

24) Čl. 21 odst. 1 písm. a) a čl. 21 odst. 2 písm. a) nařízení Komise (ES) č. 595/2004.

25) čl. 8 nařízení Komise (ES) č. 595/2004.
Čl. 10 odst. 1 a 2 a odst. 3 písm. a) nařízení Rady (ES) č. 1788/2003.

Přechodná a závěrečná ustanovení z novel

K zákonu se váže novela č. 258/2005 Sb. , její přechodné ustanovení je čl. II

K zákonu se váže novela č. 293/2007 Sb. , její přechodné ustanovení je čl. II