Program Zákon

Zákon, kterým se mění zákon č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ČÁST PRVNÍ ZMĚNA ZÁKONA O POTRAVINÁCH A TABÁKOVÝCH VÝROBCÍCH

ČL. I

Zákon č. 110/1997 Sb. , o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 119/2000 Sb. , zákona č. 306/2000 Sb. , zákona č. 146/2002 Sb. , zákona č. 131/2003 Sb. , zákona č. 274/2003 Sb. a zákona č. 94/2004 Sb., se mění takto:

1. § 1 včetně nadpisu a poznámek pod čarou č. 1), 1a) až 1e) zní:

"§ 1 Předmět úpravy

(1) Účelem zákona je stanovit v souladu s právem Evropských společenství1) a na základě bezprostředně závazných předpisů Evropských společenství1a) povinnosti provozovatelů potravinářských podniků a osob, které vyrábějí nebo uvádějí do oběhu tabákové výrobky,1b) a upravit státní dozor nad dodržováním povinností vyplývajících z tohoto zákona a z bezprostředně závazných předpisů Evropských společenství.1a)

(2) Účelem tohoto zákona je též stanovit povinnost podnikatele1b) ohlásit zásoby1c) potravin nebo zemědělských výrobků stanovené v bezprostředně závazných předpisech Evropských společenství1d) (dále jen "zásoby") a upravit státní dozor nad dodržováním této povinnosti.

(3) Tento zákon se nevztahuje na pokrmy a pitnou vodu. Podmínky výroby a zásobování pitnou vodou a podmínky výroby pokrmů a jejich uvádění do oběhu stanoví zvláštní právní předpis.1e)

1) Například směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/13/ES ze dne 20. března 2000 o sbližování právních předpisů členských států týkající se označování potravin, jejich nabízení k prodeji a související reklamy.
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/37/ES ze dne 5. června 2001 o sbližování právních a správních předpisů členských států týkající se výroby, obchodní úpravy a prodeje tabákových výrobků.
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 1999/2/ES ze dne 22. února 1999 o sbližování právních předpisů členských
států ohledně potravin a přísad do potravin ošetřených ionizací.
Směrnice Komise č. 2003/40/ES ze dne 16. května 2003, kterou se stanoví seznam složek přírodních minerálních vod, jejich koncentrační limity a požadavky na označování a požadavky na použití vzduchu obohaceného ozonem při úpravě přírodních minerálních vod a pramenitých vod.

1a) Například nařízení Evropského parlamentu a Rady 178/2002/ES ze dne 28. ledna 2002, kterým se stanoví obecné zásady a požadavky potravinového práva, zřizuje se Evropský úřad pro bezpečnost potravin a stanoví postupy týkající se bezpečnosti potravin, ve znění pozdějších předpisů. Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1829/2003 ze dne 22. září 2003 o geneticky modifikovaných potravinách.
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1830/2003 ze dne 22. září 2003 týkající se sledovatelnosti a označování geneticky modifikovaných organismů a sledovatelnosti potravin a krmiv vyrobených z geneticky modifikovaných organismů, a kterým se mění směrnice č. 2001/18/ES.
Nařízení Komise (ES) č. 1661/1999 ze dne 27. července 1999, kterým se stanovují podrobnější pravidla pro provádění Nařízení Rady (EHS) č. 737/90 o podmínkách dovozu zemědělských produktů pocházejících ze třetích zemí po havárii jaderné elektrárny v Černobylu, ve znění pozdějších předpisů.
Nařízení Rady (EHS) č. 2759/75 ze dne 29. října 1975 o společné organizaci trhu s vepřovým masem, ve znění pozdějších předpisů.
Nařízení Rady (ES) č. 2529/2001 o společné organizaci trhu se skopovým a kozím masem, ve znění pozdějších předpisů.
Nařízení Rady (EHS) č. 1208/81 ze dne 28. dubna 1981, kterým se stanoví klasifikační stupnice Společenství pro jatečně upravená těla dospělých kusů skotu.

1b) § 2 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

1c) § 9 vyhlášky č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou podnikateli účtujícími v soustavě podvojného účetnictví.

1d) Například nařízení Komise (ES) č. 1972/2003 o přechodných opatřeních, které je třeba přijmout s ohledem na obchod se zemědělskými produkty související s přistoupením České republiky, Estonska, Kypru, Litvy, Lotyšska, Maďarska, Malty, Polska, Slovinska a Slovenska.
Nařízení Komise (ES) č. 60/2004, kterým se stanoví přechodná opatření v sektoru cukru z důvodu přistoupení České republiky, Estonska, Kypru, Lotyšska, Litvy, Maďarska, Malty, Polska, Slovinska a Slovenska.

1e) Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.".

Dosavadní poznámky pod čarou č. 18), 19) a 20) se zrušují.

2. Dosavadní poznámka pod čarou č. 1a) se zrušuje a dosavadní odkazy na poznámku pod čarou č. 1a) se označují jako odkazy na poznámku pod čarou č. 1e).

3. Dosavadní poznámky pod čarou č. 1) a 2) se označují jako poznámky pod čarou č. 2) a 2a), a to včetně odkazů na poznámky pod čarou.

4. V § 2 písmeno c) včetně poznámky pod čarou č. 2b) zní:

"c) potravinami nebo složkami potravin nového typu (dále jen "potraviny nového typu") potraviny nebo složky vyrobené a uvedené do oběhu v souladu s bezprostředně závazným předpisem Evropských společenství,2b)

2b) Čl. 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 258/97.".

5. V § 2 písm. e) se slovo "zvěřiny" nahrazuje slovem "zvěře" a na konci věty se doplňuje odkaz na poznámku pod čarou č. 2c).

Poznámka pod čarou č. 2c) zní:

"2c) Zákon č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů.".

Dosavadní poznámka pod čarou č. 7) se zrušuje. Dosavadní odkazy na poznámku pod čarou č. 7) se nahrazují odkazy na poznámku pod čarou č. 2c).

6. V § 2 se za písmeno i) vkládá nové písmeno j), které zní:

"j) doplňky stravy potraviny určené k přímé spotřebě, které se odlišují od potravin pro běžnou spotřebu vysokým obsahem vitaminů, minerálních látek nebo jiných látek s nutričním nebo fyziologickým účinkem a které byly vyrobeny za účelem doplnění běžné stravy spotřebitele na úroveň příznivě ovlivňující jeho zdravotní stav,".

Dosavadní písmena j) až u) se označují jako písmena k) až v).

7. V § 2 písmeno v) zní:

"v) tabákovými výrobky tabákové výrobky určené ke kouření, šňupání, sání nebo žvýkání, pokud jsou vyrobeny zcela nebo zčásti z tabáku, včetně tabáku geneticky upraveného,".

8. V § 2 se dosavadní písmeno v) zrušuje.

9. V § 2 písmeno y) zní:

"y) klasifikací jatečně upravených těl jatečných zvířat (dále jen "klasifikace jatečných zvířat") způsob zařazování jatečně upravených těl jatečných zvířat do tříd jakosti způsobem stanoveným bezprostředně závaznými předpisy Evropských společenství1a) a prováděcím právním předpisem,".

10. V § 2 se poznámka pod čarou č. 5) zrušuje.

11. § 3 včetně nadpisu a poznámek pod čarou č. 3a) až 3r) zní:

"§ 3 Povinnosti provozovatelů potravinářského podniku

(1) Provozovatel potravinářského podniku3a) je povinen

a) dodržovat povinnosti vyplývající z bezprostředně závazných předpisů Evropských společenství,3b)

b) dodržovat požadavky na zdravotní nezávadnost, jakost, přepravu, skladování a uvádění do oběhu potravin nebo surovin k jejich výrobě (dále jen "suroviny") a technologické a hygienické požadavky stanovené tímto zákonem a zvláštními právními předpisy1e),2c) nebo rozhodnutími příslušných správních úřadů,1e),2c),3c) a to ve všech fázích výroby a uvádění do oběhu, a používat k výrobě tepelně neopracovaných potravin pouze tepelně ošetřené vaječné obsahy,

c) oddělit prostory určené pro výrobu a zacházení s potravinami od jiných prostor,

d) zajistit při výrobě a zacházení s potravinami hygienické podmínky a požadavky stanovené tímto zákonem a zvláštními právními předpisy,1e),2c)

e) používat při výrobě potravin a zacházení s nimi jen taková technická nebo technologická zařízení a technologické postupy, které zajistí zdravotní nezávadnost potravin,

f) používat při výrobě potravin a zacházení s nimi jen takové předměty a materiály přicházející do přímého styku s potravinami, které odpovídají požadavkům stanoveným zvláštním právním předpisem,1e)

g) při použití látek schválených rozhodnutím příslušného správního úřadu podle § 3a dodržovat schválený rozsah značení těchto látek na obalu potraviny,

h) vést evidenci o provedené ochranné dezinsekci a ochranné deratizaci zaměřené na likvidaci původců nákaz a o zvýšeném výskytu přenašečů infekčních onemocnění a škodlivých a epidemiologicky významných členovců, hlodavců a dalších živočichů,

i) přizpůsobit zaměření, rozsah výroby, dovozu a vývozu potravin v rámci hospodářských opatření uložených v krizovém stavu podle zvláštních právních předpisů,3d)

j) určit ve všech fázích výroby a uvádění do oběhu technologické úseky (kritické body), ve kterých je největší riziko porušení zdravotní nezávadnosti, způsobem stanoveným prováděcím právním předpisem,3e) provádět jejich kontrolu a vést o tom evidenci,

k) oznámit písemně nebo způsobem umožňujícím dálkový přenos dat zahájení a ukončení výkonu předmětu činnosti nejpozději v den jeho zahájení, případně ukončení, příslušnému orgánu dozoru2c),3f) s uvedením svého jména, příjmení a místa podnikání, jde-li o osobu fyzickou, nebo obchodní firmy a jejího sídla, jde-li o osobu právnickou.

(2) Provozovatel potravinářského podniku, který vyrábí potraviny nebo suroviny (dále jen "výrobce"), je dále povinen

a) získávat k výrobě balené pramenité vody, balené kojenecké vody a balené přírodní minerální vody vodu jen z podzemních zdrojů vody a upravovat ji způsobem stanoveným prováděcími právními předpisy;3g),3h) úpravy balené pramenité vody pomocí vzduchu obohaceného ozonem provozovatel potravinářského podniku, který při výrobě balené pramenité vody takovou úpravu hodlá používat, ohlásí tuto skutečnost příslušnému orgánu státního dozoru,

b) používat při výrobě potravin potravní doplňky, látky přídatné a látky určené k aromatizaci tak, aby jejich obsah, podmínky a způsob použití ve výrobku odpovídal prováděcímu právnímu předpisu nebo rozhodnutí příslušného správního úřadu,

c) používat k přímému technologickému zpracování nebo k uchování potravin pitnou vodu;1e) jinou vodu, s výjimkou výroby potravin živočišného původu, může výrobce k těmto účelům používat jen se souhlasem orgánu ochrany veřejného zdraví. V žádosti o souhlas uvede výsledky šetření jakosti a zdravotní nezávadnosti této vody a zdůvodnění jejího použití. Povinnost používat pitnou vodu se nevztahuje na vodu používanou k dopravě nebo mytí zemědělských produktů a surovin, které jsou dále tepelně zpracovány. Tato voda však nesmí negativně ovlivnit zdravotní nezávadnost potraviny,

d) zajistit u vyráběných potravin pravidelnou kontrolu nad dodržováním požadavků stanovených prováděcími právními předpisy a technických požadavků3i) na zdravotní nezávadnost a jakost a v době radiační mimořádné situace3c) nad dodržováním požadavků na nejvyšší přípustné úrovně radioaktivní kontaminace potravin stanovené zvláštním právním předpisem,3j) způsobem a v rozsahu stanoveném prováděcím právním předpisem a vést o tom evidenci,

e) dodržovat požadavky na zdravotní nezávadnost, čistotu a identitu surovin a látek stanovenou zvláštním právním předpisem,2c) prováděcími právními předpisy nebo rozhodnutím příslušného správního úřadu vydaným podle tohoto zákona,

f) zajistit dohled nad dodržováním stanovených hygienických požadavků, provádět pravidelné proškolování zaměstnanců, seznamovat je s hygienickými podmínkami a požadavky podle jejich pracovních činností a vést o tom záznamy.

(3) Tímto zákonem nejsou dotčeny povinnosti dodržovat zásady osobní a provozní hygieny a podmínky výkonu ochranné dezinfekce, dezinsekce a deratizace, stanovené zvláštními právními předpisy.1e),2c)

(4) Provozovatel potravinářského podniku, který dováží potraviny nebo suroviny ze třetích zemí (dále jen "dovozce"), je povinen

a) předložit celnímu orgánu osvědčení na potraviny stanovené bezprostředně závaznými předpisy Evropských společenství3k) potvrzující, že potravina těmto předpisům odpovídá; osvědčení vystaví příslušný orgán v zemi původu potraviny; tímto ustanovením nejsou dotčeny požadavky stanovené zvláštním právním předpisem,2c)

b) zajistit kontrolu způsobem a za podmínek v případě, že bezprostředně závazné předpisy Evropských společenství3k) stanovují další požadavky na kontrolu potravin nebo surovin v zemi určení,

c) předložit celnímu orgánu v době radiační mimořádné situace3c) též osvědčení v souladu s bezprostředně závazným předpisem Evropských společenství,3l)

d) dovážet potraviny stanovené podle písmene a) pouze přes vstupní místo, kterým je Celní úřad Praha D 5.

(5) Při dovozu potravin nebo surovin ze třetích zemí podle odstavce 4 celní orgán

a) nepropustí tyto potraviny nebo suroviny do celního režimu volného oběhu, pokud dovozce nepředloží příslušné osvědčení vydané podle odstavce 4, které je ve shodě s požadavky bezprostředně závazných předpisů Evropských společenství,3k)

b) neprodleně informuje příslušný orgán státního dozoru (§ 16), pokud zásilka včetně jejího označení neodpovídá předloženému osvědčení,

c) požádá příslušné orgány státního dozoru o závazné stanovisko3k),3m) v případech uvedených pod písmenem a) a v případě důvodného podezření, že zásilka neodpovídá předloženému osvědčení,

d) umožní příslušným orgánům státního dozoru vstup do celního prostoru, pokud dovozce požádá tyto orgány o vydání osvědčení nebo celní orgán požádá příslušné orgány státního dozoru o závazné stanovisko.3m)

(6) Celní orgán přeruší řízení o propuštění potravin nebo surovin podle odstavce 4 nebo 5 do celního režimu volného oběhu a neprodleně požádá orgány dozoru o závazné stanovisko,3m) pokud byla potravina nebo surovina nahlášena v systému rychlého varování;3n) následně přijme opatření v souladu s nařízením vlády (§ 18 odst. 2).

(7) Provozovatel potravinářského podniku u potravin nebo surovin určených na vývoz do třetích zemí je povinen

a) dodržovat příslušné podmínky a požadavky na jakost a zdravotní nezávadnost potraviny nebo suroviny stanovené právními předpisy, pokud není předpisy v zemi určení nebo mezinárodní smlouvou stanoveno jinak,

b) upozornit příslušný orgán v zemi určení v případě, že vyvážená potravina nevyhovuje požadavkům podle písmene a),

c) uskutečnit vývoz potraviny, která nevyhovuje požadavkům na jakost podle písmene a), pouze se souhlasem příslušného orgánu v zemi určení; potravinu, která nevyhovuje zdravotním požadavkům podle písmene a) a představuje riziko ohrožení zdraví, nelze vyvézt ani se souhlasem orgánu v zemi určení,

d) předložit celnímu orgánu v době radiační mimořádné situace3c) na území České republiky osvědčení, že vyvážená potravina nebo surovina vyhovuje nejvyšší přípustné úrovni radioaktivní kontaminace;3j) osvědčení vydá na vyžádání příslušný orgán dozoru (§ 16).

(8) S potravinami nebo surovinami, které neodpovídají požadavkům na nejvyšší přípustnou radioaktivní kontaminaci, se nakládá podle rozhodnutí orgánu dozoru (§ 16) ve správním řízení3o) vydaného na základě stanoviska Státního úřadu pro jadernou bezpečnost.3c)

(9) V případě vývozu nebo dovozu potravin nebo surovin podle odstavce 8, nebo potravin nebo surovin neznámého původu, celní orgán neprodleně oznámí tuto skutečnost orgánu dozoru podle odstavce 8, který rozhodne o způsobu dalšího nakládání s těmito potravinami nebo surovinami.

(10) Osoba, která uvádí do oběhu volně rostoucí jedlé houby3p) určené k prodeji spotřebiteli nebo k dalšímu zpracování pro potravinářské účely, musí mít osvědčení prokazující znalost hub a oprávnění k podnikání.

(11) Osvědčení prokazující znalost hub vydávají krajské hygienické stanice1e) na základě úspěšného složení zkoušky ze znalosti hub. Za vydání osvědčení platí žadatel správní poplatek podle zvláštního právního předpisu.3r)

(12) Ke zkoušce ze znalosti hub se může přihlásit jen osoba zletilá, mající osvědčení o zdravotní způsobilosti k této činnosti. Zdravotní způsobilost osvědčuje praktický lékař, u něhož je osoba registrována k léčebné péči; součástí vyšetření je odborné vyšetření zraku.

(13) Platnost osvědčení prokazující znalost hub zaniká

a) po uplynutí 10 let ode dne jeho vydání u osob ve věku do 60 let,

b) po uplynutí 5 let ode dne jeho vydání u osob ve věku od 60 do 65 let,

c) po uplynutí 2 let ode dne jeho vydání u osob starších 65 let,

d) úmrtím osoby, která jej získala.

3a) čl. 3 odst. 3 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002.

3b) Čl. 11, 12, 14, 16, 17, 18, 19 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002.

3c) Zákon č. 18/1997 Sb., o mírovém využívání jaderné energie a ionizujícího záření (atomový zákon) a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

3d) Zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění zákona č. 320/2002 Sb.
Zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 320/2002 Sb.
Zákon č. 241/2000 Sb., o hospodářských opatřeních pro
krizové stavy a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 320/2002 Sb.

3e) Vyhláška č. 147/1998 Sb., o způsobu stanovení kritických bodů v technologii výroby, ve znění vyhlášky č. 196/2002 Sb.

3f) Zákon č. 146/2002 Sb., o Státní zemědělské a potravinářské inspekci a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

3g) Vyhláška č. 292/1997 Sb., o požadavcích na zdravotní nezávadnost balených vod a o způsobu jejich úpravy, ve znění pozdějších předpisů.

3h) Zákon č. 164/2001 Sb., o přírodních léčivých zdrojích, zdrojích přírodních minerálních vod, přírodních léčebných lázních a lázeňských místech a o změně některých souvisejících zákonů (lázeňský zákon), ve znění pozdějších předpisů.

3i) § 2 písm. h) zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

3j) Vyhláška č. 307/2002 Sb., o radiační ochraně.

3k) Nařízení Komise (ES) č. 1148/2001 o kontrole shody čerstvého ovoce a zeleniny s obchodními normami. Rozhodnutí Komise 97/830/ES z 11. 12. 1997, kterým se ukládají zvláštní podmínky pro dovoz pistácií a výrobků z nich nebo zaslaných z Iránu.
Rozhodnutí Komise 2002/79/ES ze dne 4. února 2002 o zavedení zvláštních podmínek pro dovoz podzemnice olejné a určitých produktů vyrobených z podzemnice olejné pocházejících nebo odeslaných z Číny.
Rozhodnutí Komise 2002/80/ES ze dne 4. února 2002 o zavedení zvláštních podmínek pro dovoz fíků, lískových oříšků a pistácií a určitých produktů z nich vyrobených pocházejících nebo odeslaných z Turecka.
Rozhodnutí Komise 2002/75/ES ze dne 1. února 2002, kterým se stanoví zvláštní podmínky pro dovoz hvězdového anýzu ze třetích zemí.
Rozhodnutí Komise 2002/679/ES ze dne 22. srpna 2002, kterým se mění rozhodnutí 2002/80/ES, kterým se ukládají zvláštní podmínky pro dovoz fíků, lískových oříšků a pistácií a některých z nich získaných výrobků pocházejících nebo odeslaných z Turecka.
Rozhodnutí Komise 2002/678/ES ze dne 22. srpna 2002, kterým se mění rozhodnutí 2002/79/ES, kterým se ukládají zvláštní podmínky pro dovoz arašídů a některých výrobků získaných z arašídů pocházejících nebo odeslaných z Číny.
Nařízení Komise (ES) č. 1661/1999.
Nařízení Komise (ES) č. 1627/2000.
Nařízení Komise (ES) č. 1621/2001.

3l) Čl. 3 nařízení Komise (ES) č. 1661/1999/ES.

3m) Zákon č. 102/2001 Sb., o obecné bezpečnosti výrobků a o změně některých zákonů (zákon o obecné bezpečnosti výrobků), ve znění pozdějších předpisů.

3n) Čl. 50 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002.

3o) Zákon č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), ve znění pozdějších předpisů.

3p) Vyhláška č. 157/2003 Sb., kterou se stanoví požadavky pro čerstvé ovoce a čerstvou zeleninu, zpracované ovoce a zpracovanou zeleninu, suché skořápkové plody, houby, brambory a výrobky z nich, jakož i další způsoby jejich označování.

3r) Zákon č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.".

Dosavadní poznámky pod čarou č. 8), 9), 9a), 9b), 9c), 9d), 9e), 10) a 10b) se zrušují.

12. § 3a včetně nadpisu a poznámky pod čarou č. 3s) zní:

"§ 3a Povinnosti výrobců a dovozců některých přídatných látek

(1) Ministerstvo zdravotnictví na žádost výrobce nebo dovozce přídatné látky určené k výrobě potravin a neuvedené v prováděcím právním předpise,3s) anebo provozovatele potravinářského podniku, může vydat souhlas k její výrobě nebo používání. Souhlas Ministerstva zdravotnictví se vydává nejdéle na dobu 2 let.

(2) Bez souhlasu Ministerstva zdravotnictví podle odstavce 1 nelze jiné přídatné látky než uvedené v prováděcím právním předpise3s) používat k výrobě potravin nebo tyto uvádět do oběhu.

(3) Žádost podle odstavce 1 musí obsahovat

a) specifikaci přídatné látky, popřípadě povahu zdroje, který není tradiční,

b) technologické zdůvodnění,

c) dokumentaci obsahující skutečnosti nutné pro zdravotní posouzení přídatné látky, zejména výsledky toxikologického testování, z nichž je zřejmé, že byl vzat v úvahu kumulativní, synergický nebo zesilující účinek a projevy intolerance organismu k látkám pro něj cizím, údaje o toxicitě s důkazem, že přídatná látka neporuší zdravotní nezávadnost potraviny sama či reakcí nebo interakcí s potravinou, obalem nebo jinými látkami a surovinami, které jsou v potravině obsaženy, a údaje o čistotě přídatné látky,

d) druhy potravin, do kterých lze přídatnou látku přidávat a podmínky jejího použití, včetně množství ve výsledné potravině a zdůvodnění rozsahu použití přídatné látky při výrobě potraviny.

(4) V souhlasu Ministerstvo zdravotnictví stanoví druhy potravin včetně potravin určených pro zvláštní výživu, do kterých lze přídatnou látku přidávat, a podmínky jejího použití; v souhlasu lze stanovit i způsob a rozsah značení přídatné látky na obale. Při rozhodování o vydání souhlasu Ministerstvo zdravotnictví přihlédne k tomu, aby množství přídatné látky bylo omezeno na nejnižší míru potřebnou k dosažení požadovaného účinku, a zohlední akceptovatelnou denní dávku nebo odhad pravděpodobného příjmu přídatné látky ze všech zdrojů.

(5) Ministerstvo zdravotnictví o vydání souhlasu jménem České republiky do 2 měsíců ode dne jeho vykonatelnosti informuje Komisi Evropských společenství a ostatní členské státy Evropské unie. Před uplynutím doby 2 let může Ministerstvo zdravotnictví jménem České republiky požádat Komisi Evropských společenství o zahrnutí nové přídatné látky do seznamu povolených přídatných látek. V žádosti uvede podklady, které zařazení látky do seznamu podporují a způsob použití přídatné látky. Pokud Komise Evropských společenství předá návrh České republiky Radě Evropských společenství, prodlužuje se doba platnosti souhlasu Ministerstva zdravotnictví o dobu nutnou k rozhodnutí Rady Evropských společenství, nejdéle však na dobu 18 měsíců. Pokud Rada Evropských společenství návrhu České republiky na zařazení přídatné látky do seznamu vyhoví, prodlužuje se doba platnosti souhlasu Ministerstva zdravotnictví o dalších 18 měsíců. Pokud Komise Evropských společenství návrh České republiky nepředloží k rozhodnutí příslušnému orgánu Evropských společenství nebo tento orgán ve stanovené lhůtě o zařazení do seznamu nerozhodne, zaniká souhlas Ministerstva zdravotnictví, udělený nebo prodloužený podle tohoto ustanovení, dnem, kdy Ministerstvo zdravotnictví s touto skutečností seznámí osobu, které byl souhlas podle odstavce 1 vydán. Pro tutéž přídatnou látku, pro kterou souhlas zanikl, nelze udělit nový souhlas, pokud to neodůvodňuje vědecký a technický pokrok, dosažený od doby zániku souhlasu.

(6) Výrobce nebo dovozce přídatné látky, na kterou byl vydán souhlas podle odstavce 1, je povinen seznámit provozovatele potravinářských podniků a osoby provozující stravovací služby,1e) kteří od něj přídatnou látku odebírají, s druhy potravin, do kterých lze přídatnou látku přidávat, s podmínkami jejího použití a způsobem a rozsahem značení na obale, jakož i se zánikem uděleného souhlasu; provozovatelé potravinářských podniků a osoby provozující stravovací služby jsou povinni tyto podmínky dodržet a při zániku souhlasu používání přídatné látky ukončit.

(7) Přídatné látky musí být trvale sledovány a v případě potřeby přehodnoceny z hlediska měnících se podmínek použití a nových vědeckých informací.

3s) Vyhláška č. 53/2002 Sb., kterou se stanoví chemické požadavky na zdravotní nezávadnost jednotlivých druhů potravin a potravinových surovin, podmínky použití látek přídatných, pomocných a potravních doplňků, ve znění vyhlášky č. 233/2002 Sb.".

Dosavadní poznámka pod čarou č. 10c) se zrušuje.

13. § 3b včetně poznámky pod čarou č. 21) zní:

"§ 3b

(1) Podnikatel podle § 1 odst. 2 je povinen ohlásit místně příslušnému inspektorátu Státní zemědělské a potravinářské inspekce

a) zásoby zjištěné podle zvláštních právních předpisů21) k 1. květnu 2004,

b) zásoby za období let 2001, 2002 a 2003, vždy k 1. květnu,

c) zásoby cukru, izoglukózy, fruktózy a zpracovaných výrobků také k 1. květnu 2000.

(2) Ohlašovací povinnost zásob podle odstavce 1 písm. a) až c) musí splnit podnikatel uvedený v § 1 odst. 2 nejpozději do 31. července 2004; to neplatí pro zásoby cukru, izoglukózy, fruktózy nebo zpracovaných výrobků podle odstavce 1 písm. a), u kterých musí podnikatel splnit ohlašovací povinnost do 10 dnů od nabytí účinnosti tohoto zákona.

(3) Kromě povinností podle odstavců 1 a 2 je podnikatel uvedený v § 1 odst. 2 povinen ohlásit nejpozději do 31. července 2004 místně příslušnému inspektorátu Státní zemědělské a potravinářské inspekce množství cukru, izoglukózy, fruktózy a zpracovaných výrobků, které podnikatel

a) dovezl,

b) vyvezl,

c) nakoupil na tuzemském trhu,

d) prodal na tuzemském trhu,

za období let 2000, 2001, 2002, 2003 a 2004, vždy od 1. května do 30. dubna následujícího roku.

(4) Rozsah zásob, jejich vznik a pohyb, na které se vztahuje ohlašovací povinnost podle odstavců 1 až 3 a vzor formuláře stanoví Ministerstvo zemědělství (dále jen "ministerstvo") vyhláškou.

21) § 29 a 30 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.
§ 7b zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů.".

14. Za § 3b se vkládají nové § 3c a 3d, které včetně nadpisů a poznámky pod čarou č. 3t) znějí:

"§ 3c Povinnosti výrobců a dovozců některých potravin určených pro zvláštní výživu

(1) Výrobce uvádějící poprvé do oběhu potravinu určenou pro zvláštní výživu, neupravenou v prováděcím právním předpisu,3t) nebo dovozce potraviny pro zvláštní výživu, neupravené v prováděcím právním předpisu, která pochází ze třetích zemí, je povinen bezodkladně oznámit Ministerstvu zdravotnictví její uvedení do oběhu pomocí vzorku etikety používané pro označování takové potraviny.

(2) Je-li tatáž potravina pro zvláštní výživu, neupravená v prováděcím právním předpisu, následně uvedena na trh v jiném členském státě Evropské unie, výrobce nebo dovozce musí tytéž informace poskytnout kompetentnímu orgánu tohoto státu současně s uvedením adresáta prvního sdělení podle odstavce 1.

(3) Ministerstvo zdravotnictví je oprávněno vyžádat si od výrobce nebo dovozce, který podal oznámení podle odstavce 1, odborné ověření oznámené potraviny včetně údajů o tom, že je vhodná pro označené výživové účely, splňuje označené výživové požadavky, je označena způsobem stanoveným prováděcím právním předpisem nebo rozhodnutím příslušného správního úřadu a je uváděna na trh s označením účelu použití. Je-li takové odborné ověření obsaženo v dostupné publikaci, postačí, uvede-li výrobce nebo dovozce odkaz na tuto publikaci.

(4) Ministerstvo zdravotnictví je oprávněno zakázat nebo omezit uvádění do oběhu potraviny pro zvláštní výživu neupravené v prováděcím právním předpisu, která nesplňuje označené výživové účely, není označena způsobem stanoveným prováděcím právním předpisem nebo rozhodnutím příslušného správního úřadu, není uváděna do oběhu s označením účelu použití nebo ohrožuje zdraví, ačkoli je v oběhu v jednom nebo ve více členských státech Evropské unie, jakož i rozhodnout o zrušení tohoto opatření. O tomto postupu a jeho důvodech je povinno neprodleně informovat ostatní členské státy Evropské unie a Komisi Evropských společenství.

§ 3d Povinnosti výrobců a dovozců doplňků stravy a potravin pro zvláštní lékařské účely

(1) K usnadnění účinného monitorování doplňků stravy jsou výrobci, jakož i dovozci doplňků stravy povinni informovat Ministerstvo zdravotnictví zasláním vzorku etikety používané pro označování takové potraviny. Vzorek etikety jsou povinni zaslat před zahájením uvádění doplňku stravy do oběhu.

(2) K usnadnění kontroly dodržování povinností stanovených tímto zákonem (§ 16) pro výrobu a uvádění do oběhu potravin pro zvláštní lékařské účely je výrobce nebo dovozce, jde-li o potravinu vyráběnou v třetích zemích, povinen oznámit jejich uvedení do oběhu vzorkem etikety používané pro označování této potraviny. Oznámení podává Státní zemědělské a potravinářské inspekci.

(3) Povinnost podle odstavce 1 nebo 2 dovozce nemá, jde-li o opakovaný dovoz téže potraviny a vzorek etikety není změněn.

3t) Vyhláška č. 54/2004 Sb., o potravinách určených pro zvláštní výživu a o způsobu jejich použití.".

15. V § 4 odstavec 1 včetně poznámky pod čarou č. 4) zní:

"(1) Ultrafialovými paprsky nebo ionizujícím zářením lze ozařovat pouze potraviny nebo suroviny stanovené prováděcím právním předpisem,4) a to pouze zdroji ionizujícího záření, které byly schváleny pro ozařování potravin podle zvláštních právních předpisů.3c),3j) Při ozařování potravin a surovin musí být dodrženy podmínky stanovené prováděcím právním předpisem.4) Potraviny nebo suroviny neuvedené v prováděcím právním předpise4) lze ozařovat pouze se souhlasem a za podmínek stanovených Ministerstvem zdravotnictví.

4) Vyhláška č. 297/1997 Sb., o podmínkách ozařování potravin, o nejvyšší přípustné dávce záření a o způsobu značení.".

16. V § 4 odst. 2 se v úvodní části textu slovo "potravinových" zrušuje.

17. V § 4 odst. 2 písmena a) a b) znějí:

"a) jmenovitě určit fyzickou osobu odpovědnou za dodržování podmínek pro ozařování, stanovených prováděcím právním předpisem,4)

b) vést u každého zdroje ionizujícího záření dokumentaci obsahující způsob ozáření potraviny nebo suroviny podle jednotlivých druhů, jejich ozářené množství, označení šarže, jméno objednatele a příjemce ozářených potravin nebo surovin, datum ozáření, druh obalového materiálu použitého během ozáření, údaje nezbytné ke kontrole ozařovacího procesu včetně údajů o průběžné dozimetrické kontrole použité dávky záření, detaily zahrnující limitní, nejnižší a nejvyšší absorbovanou dávku záření a jeho povahu, odkaz na validační měření, údaj o zvláštních podmínkách při ozáření,".

18. V § 4 odstavec 3 zní:

"(3) Ozařování potravin a surovin ionizujícím zářením lze provádět pouze za předpokladu, že o postupu a způsobu ozařování bylo na základě žádosti provozovatele ozařovny rozhodnuto (dále jen "rozhodnutí o schválení ozařovny") Státní zemědělskou a potravinářskou inspekcí;3f) žádost o vydání rozhodnutí podléhá správnímu poplatku.3r)".

19. V § 4 se doplňují odstavce 4 až 8, které znějí:

"(4) Žádost podle odstavce 3 musí obsahovat jméno, příjmení, datum narození a místo pobytu žadatele, jde-li o fyzickou osobu, případně jméno, příjmení, datum narození a místo pobytu odpovědného zástupce žadatele, je-li ustanoven, nebo obchodní firmu a její sídlo, jméno, příjmení a místo pobytu osoby, která je statutárním orgánem právnické osoby, nebo osob, které jsou jeho členy, jde-li o právnickou osobu, adresu ozařovny a úředně ověřený podpis žadatele. Žádost podle odstavce 3 musí být doložena povolením Státního úřadu pro jadernou bezpečnost k nakládání se zdroji ionizujícího záření, včetně typového schválení zdroje ionizujícího záření, dokumentací, stanovící kritické body nejvyššího přípustného rizika možného porušení zdravotní nezávadnosti potravin, specifikaci zdrojů záření a sanitační řád. Podrobnosti a vzor žádosti podle odstavce 3 stanoví prováděcí právní předpis.

(5) Rozhodnutí o schválení ozařovny lze vydat za předpokladu, že byly splněny podmínky pro ozařování stanovené zvláštními právními předpisy.3c),3j) Rozhodování o žádosti podle odstavce 3 se řídí zvláštním zákonem.3o) Státní zemědělská a potravinářská inspekce může rozhodnutí o schválení ozařovny pozastavit nebo zrušit, zjistí-li skutečnosti, které jsou způsobilé ohrozit nebo které ohrožují jeho řádný výkon, případně zjistí-li neplnění stanovených předpokladů a podmínek pro řádný výkon rozhodnutí o schválení ozařovny.

(6) Státní zemědělská a potravinářská inspekce po vydání rozhodnutí o schválení ozařovny neprodleně informuje příslušný orgán Komise Evropských společenství o této skutečnosti a současně předá dokumentaci potřebnou ke schválení za účelem zveřejnění ozařovny v Úředním věstníku Evropských společenství. Státní zemědělská a potravinářská inspekce informuje též příslušný orgán Komise Evropských společenství o případném pozastavení nebo odebrání rozhodnutí o schválení.

(7) Dovoz potravin nebo surovin ozářených ionizujícím zářením ze třetích zemí lze jen za podmínky, že

a) ozářené potraviny nebo suroviny splňují podmínky a požadavky stanovené zákonem a prováděcím právním předpisem,4)

b) byly ozářeny v ozařovně schválené příslušným orgánem Komise Evropských společenství a která je uvedena na seznamu ozařoven zveřejněném v Úředním věstníku Evropských společenství,

c) ozářená potravina je doprovázena dokumentací s údaji o názvu a adrese ozařovny a dalšími údaji podle odstavce 2.

(8) Potraviny nebo suroviny ozářené ionizujícím zářením v členských státech Evropských společenství musí být při uvádění do oběhu v České republice doprovázeny dokumentací s údaji o jménu a adrese schválené ozařovny, která ozáření provedla, údajem o způsobu ozáření jednotlivých druhů potravin nebo surovin a jejich množství.".

20. § 4a včetně nadpisu a poznámek pod čarou č. 4a) až 4d) zní:

"§ 4a Klasifikace těl jatečných zvířat

(1) Provozovatel potravinářského podniku provozující jatka4a) (dále jen "provozovatel jatek"), který poráží jatečná zvířata, je povinen zajistit klasifikaci a označení jatečně upravených těl jatečných zvířat způsobem a v rozsahu stanoveném bezprostředně závaznými předpisy Evropských společenství4b) a prováděcím právním předpisem.

(2) Ustanovení odstavce 1 se nevztahuje na provozovatele jatek, který poráží

a) v ročním průměru nejvýše do 100 kusů prasat týdně,

b) pouze prasata narozená a vykrmená ve vlastních chovných zařízeních a která všechna jatečně upravená těla bourají,

c) dospělý skot v ročním průměru nejvýše do 20 kusů týdně.

(3) Klasifikace podle odstavce 1 se dále nevztahuje na

a) prasnice, kryptorchidy a kance, kteří sloužili k účelům plemenitby,

b) dospělý jatečný skot, který je na žádost a účet žadatele dodáván pouze k porážce.

(4) Klasifikaci jatečných těl jatečných zvířat provádějí fyzické osoby způsobem a v rozsahu stanoveném bezprostředně závaznými předpisy Evropských společenství4b) a prováděcím právním předpisem na základě osvědčení o odborné způsobilosti, vydaného ministerstvem. O provedené klasifikaci vystaví klasifikátor protokol; prováděcí právní předpis stanoví vzor protokolu o klasifikaci.

(5) Předpokladem pro vydání osvědčení podle odstavce 4 je zdravotní způsobilost, úplné střední vzdělání nebo úplné střední odborné vzdělání a 2 roky praxe, nebo základní vzdělání a 6 let praxe v oboru, absolvování odborné přípravy a složení zkoušky; vyhláška stanoví způsob a rozsah odborné přípravy, složení zkoušek a vydání osvědčení, dobu jeho platnosti a způsob prodloužení osvědčení. Uznávání kvalifikace občanů Evropské unie se řídí tímto zákonem a zvláštním právním předpisem.4c)

(6) Osoba podle odstavce 4 provádějící klasifikaci je povinna písemně nebo v elektronické podobě sdělit výsledky klasifikace příslušnému provozovateli jatek, ve kterých byla provedena porážka jatečných zvířat. Provozovatel jatek je povinen písemně nebo způsobem umožňujícím dálkový přenos dat sdělit výsledky klasifikace dodavateli jatečných zvířat a osobě pověřené vedením ústřední evidence zvířat,4d) která je povinna zpracovávat zaslané výsledky; prováděcí právní předpis stanoví způsob a rozsah sdělování výsledků klasifikace.

(7) Dokumentaci podle odstavce 6 uchovává provozovatel jatek po dobu 1 roku a osoba pověřená vedením ústřední evidence zvířat4d) po dobu 2 let.

(8) Pokud osoba provádějící klasifikaci nedodržuje postupy klasifikace a označování stanovené bezprostředně závaznými předpisy Evropských společenství,4b) ministerstvo na doporučení dozorového orgánu rozhodne o odebrání osvědčení o odborné způsobilosti ve správním řízení.3o)

(9) Provozovatelé jatek podle odstavce 2 písm. a) nebo c) jsou povinni oznámit písemně nebo elektronicky ministerstvu nejvyšší počty porážených jatečných zvířat, které budou na příslušných jatkách ročně poráženy, a to nejdéle do 1. srpna 2004 a dále vždy při každé změně.

(10) Při překročení nejvyššího počtu porážených zvířat nahlášených podle odstavce 9 se na provozovatele jatek ustanovení odstavce 2 písm. a) a c) nevztahuje.

(11) Náklady spojené s klasifikací jatečných zvířat hradí stejným dílem dodavatel jatečných zvířat a provozovatel jatek podle odstavce 1.

4a) § 22 a 23 zákona č. 166/1999 Sb.

4b) Nařízení Rady (EHS) č. 2759/75, ve znění nařízení Rady (EHS) č. 1365/2000.
Nařízení Rady (EHS) č. 3220/84, ve znění nařízení Rady (ES) č. 3513/93.
Nařízení Komise (EHS) č. 2967/85, ve znění nařízení Komise (ES) č. 3127/94.
Nařízení Rady (ES) č. 2529/2001.
Nařízení Komise (ES) č. 2550/2001.
Nařízení Rady (EHS) č. 2137/92, ve znění nařízení Rady (ES) č. 1278/94 a nařízení Rady (ES) č. 2536/97.
Nařízení Rady (EHS) č. 1208/81/ES, 3220/84/ES, 2137/92/ES.

4c) Zákon č. 18/2004 Sb., o uznávání odborné kvalifikace a jiné způsobilosti státních příslušníků členských států Evropské unie a o změně některých zákonů (zákon o uznávání odborné kvalifikace), ve znění zákona č. 96/2004 Sb.

4d) Zákon č. 154/2000 Sb., o šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat a o změně některých souvisejících zákonů (plemenářský zákon), ve znění pozdějších předpisů.".

Dosavadní poznámka pod čarou č. 10d) se zrušuje.

21. V § 5, 6, 7, 8 a § 11 odst. 1, 2, 6 a 7 se slovo "Podnikatel" nahrazuje slovy "Provozovatel potravinářského podniku" a v § 11 odst. 3 a 8 se slovo "podnikatel" nahrazuje slovy "provozovatel potravinářského podniku".

22. Nadpis pod § 6 se vkládá nad § 6.

23. V § 6 odst. 1 se na konci úvodní části textu doplňují slova "nebo pro provozovny stravovacích služeb".

24. V § 6 odst. 1 písmeno a) zní:

"a) názvem obchodní firmy a sídlem výrobce nebo dovozce, nebo prodávajícího nebo balírny, jde-li o osobu právnickou, a s uvedením svého jména a příjmení a místa podnikání, jde-li o osobu fyzickou. U potravin se uvede země původu nebo vzniku potraviny v případech, kdy neuvedení tohoto údaje by uvádělo spotřebitele v omyl o původu nebo vzniku potraviny,".

Dosavadní poznámka pod čarou č. 10e) se zrušuje.

25. V § 6 odst. 1 písm. l) se slovo "potravinové" zrušuje a slova ""ozářeno" nebo" se nahrazují slovy ""ionizováno" nebo "ošetřeno ionizací" anebo".

26. V § 6 odst. 1 písmeno n) včetně poznámky pod čarou č. 6e) zní:

"n) údajem o třídě jakosti, je-li stanovena prováděcími právními předpisy,3p),6e)

6e) Vyhláška č. 326/2001 Sb., kterou se provádí § 18 písm. a), d), g), h), i) a j) zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, pro maso, masné výrobky, ryby, ostatní vodní živočichy a výrobky z nich, vejce a výrobky z nich, ve znění vyhlášky č. 264/2003 Sb.".

27. V § 6 odst. 2 se za slova "menší než 10 cm2 ," vkládají slova "a skleněné lahve určené k opakovanému použití, které jsou nesmazatelně označeny, a které z tohoto důvodu nejsou opatřeny etiketou krčkovou nebo rukávovou,".

28. V § 6 odst. 3 se dosavadní odkaz na poznámku pod čarou č. 10a) nahrazuje odkazem na poznámku pod čarou č. 6b) a dosavadní poznámka pod čarou č. 10a) se označuje jako poznámka pod čarou č. 6b).

29. V § 6 odst. 4 se za číslo "2" vkládá čárka a číslo "5" a na konci textu odstavce 4 se doplňují slova "a údajů, které nelze jednoznačně vyjádřit v českém jazyce".

Dosavadní poznámka pod čarou č. 11) se označuje jako poznámka pod čarou č. 6c), a to včetně odkazů na poznámku pod čarou.

30. V § 6 odstavec 5 včetně poznámky pod čarou č. 6d) zní:

"(5) Potraviny nového typu se na obalu určeném pro spotřebitele označí údaji podle odstavce 1 a údaji podle bezprostředně závazných předpisů Evropských společenství.6d)

6d) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 258/97.
Nařízení Komise (ES) č. 49/2000.
Nařízení Komise (ES) č. 50/2000.".

31. V § 6 odst. 6 se slova "obchodním jménem výrobce nebo dovozce, popřípadě prodávajícího a jeho sídlem, popřípadě trvalým pobytem nebo místem podnikání" zrušují.

32. V § 6 se doplňují odstavce 7 a 8, které znějí:

"(7) Pokud potravina v obalu určeném pro spotřebitele je uváděna do oběhu před prodejem konečnému spotřebiteli (případně distributorovi nebo velkoskladu) nebo provozovně stravovacích služeb, nemusí být obal označen povinnými údaji podle odstavce 1. Tyto údaje však musí být uvedeny v průvodní dokumentaci, která je předána současně s touto potravinou nebo ještě před jejím dodáním.

(8) Potraviny ze zemí Evropských společenství označené názvem, který je v zemi původu běžně používaný po delší dobu a u něhož spotřebitel nemá pochybnost z tohoto důvodu, považuje se za vyhovující, i když tento název neodpovídá zcela požadavkům na označení názvu předmětné potraviny.".

33. V § 7 písmeno b) zní:

"b) názvem potraviny podle § 6 odst. 1 písm. b),".

34. V § 7 se na konci písmene e) tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno f), které zní:

"f) dalšími údaji, stanoví-li to prováděcí právní předpis.".

35. V § 8 odstavec 1 zní:

"(1) Provozovatel potravinářského podniku, který uvádí do oběhu potraviny nebalené, je povinen označit vnější obaly (přepravní, manipulační) údaji podle § 6 odst. 6 nebo sdělit nebo doložit údaje uvedené v § 6 odst. 1 jinému provozovateli potravinářského podniku.".

36. V § 8 se na konci textu odstavce 2 doplňují slova "a další údaje stanovené prováděcími právními předpisy3s),6e)".

37. Dosavadní poznámka pod čarou č. 11a) se označuje jako poznámka pod čarou č. 10), a to včetně odkazů na poznámku pod čarou.

38. V § 10 odst. 1 písm. e) se dosavadní odkaz na poznámku pod čarou č. 9b) nahrazuje odkazem na poznámku pod čarou č. 3j).

39. V § 11 odst. 1 písm. f) se za slova "určené pro zvláštní výživu" vkládá čárka a slova "doplňky stravy".

40. V § 11 odst. 2 písmeno b) zní:

"b) uvádět do oběhu potraviny obsahující druhy potravních doplňků dosud neuvedené ve vyhlášce [§ 19 odst. 1 písm. a) a j)] pouze se souhlasem a za podmínek stanovených rozhodnutím Ministerstva zdravotnictví; žádost o vydání souhlasu podává Ministerstvu zdravotnictví provozovatel potravinářského podniku, který hodlá takovou potravinu vyrábět nebo uvádět do oběhu,".

41. V § 11 odstavec 3 zní:

"(3) Žádost o souhlas podle odstavce 2 písm. b) musí obsahovat údaje o složení potraviny neuvedené ve vyhlášce, popřípadě povahu zdroje potraviny, který není tradiční, a dokumentaci obsahující skutečnosti nutné pro zdravotní posouzení navrhované potraviny.".

42. V § 11 odstavec 4 zní:

"(4) Ministerstvo zdravotnictví může stanovit rozhodnutím podmínky použití potravin uvedených v odstavci 2 písm. b) a způsob a rozsah označení těchto podmínek na obalu určeném pro spotřebitele.".

43. V § 11 odst. 6 se dosavadní odkaz na poznámku pod čarou č. 10b) nahrazuje odkazem na poznámku pod čarou č. 3d).

44. V § 11 odst. 7 se dosavadní odkaz na poznámku pod čarou č. 10) nahrazuje odkazem na poznámku pod čarou č. 3f).

45. V § 11 odst. 9 se za slova "Potravinářská komora" vkládají slova "České republiky".

Dosavadní poznámka pod čarou č. 10f) se označuje jako poznámka pod čarou č. 11b), a to včetně odkazů na poznámku pod čarou.

46. V § 11 odst. 10 se za slova "k uvedení" vkládají slova "látky nebo".

47. Za § 11 se vkládá nový § 11a, který zní:

"§ 11a

(1) Potravina vyrobená nebo uvedená do oběhu v členské zemi Evropských společenství, nebo mající původ v některém ze států, které jsou smluvní stranou Evropského hospodářského prostoru, nesmí být odmítnuta k uvedení do oběhu v České republice za předpokladu, že tato potravina odpovídá

a) předpisům, které jsou pro výrobu této potraviny anebo její uvedení na trh v některém z těchto států závazné, nebo

b) výrobním postupům a pravidlům správné výrobní praxe používaným v některém z těchto států, pro které existuje dostatečně podrobná dokumentace, na jejímž základě je v případě potřeby možné provést dodatečná šetření.

(2) Ustanovení odstavce 1 se neuplatní v případě, že právní předpisy České republiky směřují k omezení volného pohybu potravin z důvodu ochrany oprávněných národních zájmů. Omezující ochranná opatření přijímaná příslušnými kontrolními orgány musí být v souladu s právními předpisy Evropských společenství a musí v nezbytném přiměřeném rozsahu přihlížet i k národním zájmům země původu.".

48. V § 12 odstavec 4 zní:

"(4) Osoba, která vyrábí nebo uvádí do oběhu tabákové výrobky, je povinna dodržovat požadavky stanovené pro potraviny v

a) § 3 odst. 1 písm. a) až e) a § 3 odst. 3,

b) § 5,

c) § 6 odst. 1 písm. a) až c), f), j),

d) § 7,

e) § 10 odst. 1 písm. b) a d),

f) § 11 odst. 1 písm. a), b) a d) a § 11 odst. 2 písm. a) a d).".

49. V § 12 odst. 5 úvodní část textu zní: "Osoba uvedená v odstavci 4 je povinna".

50. V § 12 odst. 5 písm. a) se odkaz na poznámku pod čarou č. 10g) nahrazuje odkazem na poznámku pod čarou č. 12).

Dosavadní poznámka pod čarou č. 10g) se označuje jako poznámka pod čarou č. 12), která zní:

"12) Vyhláška č. 344/2003 Sb., kterou se stanoví požadavky na tabákové výrobky.".

51. V § 12 odst. 6 a 7 se slova "výrobce nebo dovozce" nahrazují slovy "osoba uvedená v odstavci 4".

52. V § 12 odst. 6 písm. a) se slova "Ministerstvu zemědělství" nahrazují slovem "ministerstvu".

53. V § 12 se doplňují odstavce 8 a 9, které znějí:

"(8) Ministerstvo může osobě uvedené v odstavci 4 uložit provedení jakýchkoliv jiných zkoušek u jednotlivých značek a typů tabákových výrobků za účelem vyhodnocení obsahu dalších látek vznikajících z tabákových výrobků a za účelem hodnocení účinků těchto látek na zdraví i s ohledem na jejich návykovost.

(9) Výsledky zjištěné podle odstavce 8 předloží osoba uvedená v odstavci 4 ministerstvu a Státní zemědělské a potravinářské inspekci, které postupují podle odstavců 6 a 7.".

54. § 13 včetně nadpisu zní:

"§ 13 Přeprava potravin a tabákových výrobků

Provozovatel potravinářského podniku, který přepravuje potraviny, a osoba uvedená v § 12 odst. 4, která přepravuje tabákové výrobky, jsou povinni používat jen k tomu způsobilé a vhodně upravené prostředky nebo přepravní prostory, které chrání potraviny před poškozením jejich zdravotní nezávadnosti a jakosti a tabákové výrobky před poškozením jejich jakosti, jakož i před nepříznivými povětrnostními vlivy. Podrobnosti stanoví ministerstvo prováděcím právním předpisem.".

55. V § 14 odst. 1 písm. b) se dosavadní odkaz na poznámku pod čarou č. 12) nahrazuje odkazem na poznámku pod čarou č. 2c).

Dosavadní poznámka pod čarou č. 12) se zrušuje.

56. V § 14 odst. 1 písm. c) se slovo "Česká" nahrazuje slovem "Státní".

57. V § 14 odst. 1 písm. c) se dosavadní odkaz na poznámku pod čarou č. 10) nahrazuje odkazem na poznámku pod čarou č. 3f).

58. V § 14 odst. 1 se na konci písmene c) tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno d), které včetně poznámky pod čarou č. 14) zní:

"d) Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský.14)

14) Zákon č. 147/2002 Sb., o Ústředním kontrolním a zkušebním ústavu zemědělském a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o Ústředním kontrolním a zkušebním ústavu zemědělském), ve znění pozdějších předpisů.".

59. § 15 včetně poznámky pod čarou č. 15) zní:

"§ 15

(1) Ministerstvo a Ministerstvo zdravotnictví v rozsahu své působnosti řídí a kontrolují výkon státní správy a monitorování výskytu toxikologicky významných látek v potravinách a surovinách, vykonávaný orgány státního dozoru. Monitorování radiologicky významných látek v potravinách a surovinách je upraveno zvláštním právním předpisem.3c)

(2) Orgány uvedené v odstavci 1 vypracovávají ve vzájemné spolupráci koncepce státního dozoru a monitorování toxikologicky a radiologicky významných látek a sjednocují postupy při výkonu těchto činností.

(3) Ministerstvo po projednání s Ministerstvem zdravotnictví zajišťuje systém rychlého varování při vzniku rizika15) ohrožení zdraví z potravin nebo surovin a koordinuje činnost zúčastněných správních úřadů, dozorových orgánů a ostatních zúčastněných organizací.

(4) V systému rychlého varování podle odstavce 3 je národním kontaktním místem Státní zemědělská a potravinářská inspekce, která plní rovněž povinnosti stanovené v této oblasti bezprostředně závazným předpisem Evropských společenství15) a zvláštními právními předpisy.3d),3f)

15) Čl. 50 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002.".

Dosavadní poznámka pod čarou č. 13) se zrušuje.

60. V § 16 odst. 1 písm. b) se dosavadní odkaz na poznámku pod čarou č. 12) nahrazuje odkazem na poznámku pod čarou č. 2c).

61. V § 16 odst. 1 písm. b) se bod 3 zrušuje.

62. V § 16 odst. 1 písm. c) se dosavadní odkaz na poznámku pod čarou č. 13a) nahrazuje odkazem na poznámku pod čarou č. 3f). Dosavadní poznámka pod čarou č. 13a) se zrušuje.

63. V § 16 odst. 1 písm. c) se na konci bodu 3 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se bod 4, který zní:

"4. ve vstupním místě stanoveném v § 3 odst. 4 písm. d);".

64. V § 16 se na konci odstavce 1 doplňuje písmeno d), které zní:

"d) Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský vykonává státní dozor nad prováděním klasifikace těl jatečných zvířat podle § 4a a podle bezprostředně závazných předpisů Evropských společenství.4b)".

65. V § 16 se za odstavec 2 vkládají nové odstavce 3 až 5, které znějí:

"(3) Na žádost kontrolované osoby orgán dozoru připraví kontrolní vzorek za její účasti, který rozdělí na dva duplikátní vzorky o stejné velikosti, z nichž jeden ponechá kontrolované osobě a druhý si ponechá orgán dozoru. Vzorky se zapečetí, označí a uchovávají způsobem stanoveným prováděcím právním předpisem. O tomto postupu provede orgán dozoru písemný záznam.

(4) Do doby potvrzení výsledku zkoušky provedené podle prováděcího právního předpisu nesmí být výsledek zkoušky orgánem dozoru zveřejněn, s výjimkou případů, kdy lze předpokládat ohrožení lidského zdraví.

(5) Orgány dozoru uvedené v odstavci 1 dále vykonávají v rámci svých působností podle odstavce 1 dozor nad plněním povinností vyplývajících pro provozovatele potravinářských podniků z bezprostředně závazných předpisů Evropských společenství.".

Dosavadní odstavec 3 se označuje jako odstavec 6.

66. V § 16 se doplňují odstavce 7 a 8, které znějí:

"(7) Orgány dozoru podle § 14 v souladu s nařízením vlády (§ 18 odst. 2) jsou povinny neprodleně

a) oznámit výskyt potravin nebo surovin, které představují rizika ohrožení zdraví národnímu kontaktnímu místu podle § 15 odst. 4, přičemž označí případy, kdy riziko ohrožení zdraví může přesáhnout území České republiky,

b) zaslat národnímu kontaktnímu místu informace o přijatých krocích nebo opatřeních na základě obdržených oznámení a doplňujících poznatků.

(8) Orgány dozoru uvedené v odstavci 1 písm. b) a c) jsou oprávněny vydávat na žádost provozovatele potravinářského podniku osvědčení podle § 3 odst. 4 písm. c) a § 3 odst. 7 písm. d).".

67. Za § 16 se vkládá nový § 16a, který zní:

"§ 16a

(1) Zjistí-li ministerstvo nebo Ministerstvo zdravotnictví v důsledku nových informací nebo přehodnocení stávajících informací podrobné důvody k názoru, že použití některé látky nebo suroviny v potravinách nebo některá potravina představují hrozbu pro lidské zdraví, třebaže je v souladu s právem Evropských společenství nebo seznamem vypracovaným podle tohoto práva, může omezit nebo zakázat používání nebo uvádění do oběhu takové látky, suroviny nebo potraviny a tím pozastavit nebo omezit uplatňování práva Evropských společenství na svém území, jakož i rozhodnout o zrušení takového opatření. O tomto postupu a jeho důvodech jménem České republiky neprodleně uvědomí ostatní členské státy Evropské unie a Komisi Evropských společenství.

(2) Pokud Komise Evropských společenství po přezkoumání takového rozhodnutí a jeho důvodů dojde k názoru, že je třeba právo Evropských společenství změnit za účelem těchto změn, pozbývá zákaz podle odstavce 1 platnosti dnem, kdy změna práva Evropských společenství nebo seznamu vypracovaného podle tohoto práva nabude účinnosti.".

68. V § 17 odst. 1, 2, 3 a 4 se slovo "Podnikateli" nahrazuje slovy "Provozovateli potravinářského podniku".

69. V § 17 odst. 1 písm. a) bod 1 zní:

"1. v § 3 odst. 1 písm. c) nebo e), v § 3 odst. 1 písm. k), v § 3 odst. 2 písm. f), § 3 odst. 10, nebo § 4a odst. 1, 6 anebo 9,".

70. V § 17 odst. 1 písm. b) se dosavadní odkaz na poznámku pod čarou č. 10) nahrazuje odkazem na poznámku pod čarou č. 3f) a slova "písm. f) nebo g)" se nahrazují slovy "písm. d) nebo j)".

71. V § 17 odst. 2 písm. a) bod 1 zní:

"1. v § 3 odst. 1 písm. a) nebo b), nejde-li o požadavky na zdravotní nezávadnost, v § 3 odst. 1 písm. d), i) nebo j), v § 3 odst. 1 písm. k), v § 3 odst. 2 písm. c) nebo e) nebo v § 3a odst. 2 nebo 6 nebo v § 3d odst. 2,".

72. V § 17 odst. 3 písmena a) a b) znějí:

"a) v § 3 odst. 1 písm. a) nebo b), jde-li o požadavky na zdravotní nezávadnost, v § 3 odst. 2 písm. a) nebo b) anebo v § 3 odst. 7 nebo 8,

b) v § 3 odst. 4 písm. d) a v § 4,".

73. V § 17 se za odstavec 3 vkládají nové odstavce 4 až 12, které včetně poznámek pod čarou č. 16) a 16a) znějí:

"(4) Provozovatel potravinářského podniku se dopustí protiprávního jednání tím, že v rozporu s právními předpisy Evropských společenství

a) nezavede systémy a postupy sledovatelnosti potravin,16) nebo

b) neinformuje spotřebitele a příslušné orgány dozoru o zjištění důvodného podezření výskytu potraviny, která nesplňuje požadavky na bezpečnost potravin,16a) případně nezahájí stažení z trhu takto důvodně podezřelé potraviny.

(5) Za protiprávní jednání podle odstavce 4 se provozovateli potravinářského podniku uloží pokuta do 1 000 000 Kč.

(6) Provozovateli potravinářského podniku, který nesplní nebo poruší povinnost stanovenou bezprostředně závazným předpisem Evropských společenství, uloží příslušný orgán dozoru pokutu až do výše 1 000 000 Kč.

(7) Provozovatel potravinářského podniku se dopustí protiprávního jednání tím, že

a) v rozporu s opatřením Ministerstva zdravotnictví vydaným podle § 3c odst. 4 nevyloučí z oběhu nebo neomezí uvádění do oběhu v opatření stanovené potraviny,

b) v rozporu s opatřením ministerstva nebo Ministerstva zdravotnictví vydaným podle § 16a neomezí nebo nevyloučí používání nebo uvádění do oběhu v opatření stanovené látky, suroviny nebo potraviny.

(8) Za protiprávní jednání podle odstavce 7 provozovateli potravinářského podniku příslušný orgán dozoru uloží pokutu do výše 1 000 000 Kč.

(9) Osoba provozující stravovací služby se dopustí protiprávního jednání tím, že

a) nedodrží podmínky použití přídatné látky, stanovené v souhlasu Ministerstva zdravotnictví podle § 3a, nebo

b) v rozporu s opatřením ministerstva nebo Ministerstva zdravotnictví vydaným podle § 16a neomezí nebo nevyloučí používání nebo uvádění do oběhu v opatření stanovené látky, suroviny nebo potraviny.

(10) Za protiprávní jednání podle odstavce 9 osobě provozující stravovací služby příslušný orgán dozoru uloží pokutu do výše 1 000 000 Kč.

(11) Výrobci uvádějícímu poprvé do oběhu potravinu určenou pro zvláštní výživu neupravenou v prováděcím právním předpisu nebo dovozci potraviny pro zvláštní výživu neupravené v prováděcím právním předpisu, která pochází z třetích zemí, který

a) poruší povinnosti uvedené v § 3c odst. 1, nebo

b) nepředloží odborné ověření oznámené potraviny podle § 3c odst. 3,

uloží Ministerstvo zdravotnictví pokutu až do výše 500 000 Kč.

(12) Výrobci nebo dovozci doplňku stravy, který za podmínek § 3d nezašle vzorek etikety, uloží Ministerstvo zdravotnictví pokutu až do výše 500 000 Kč.

16) Čl. 18 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002.

16a) Čl. 19 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002.".

Dosavadní odstavce 4 až 9 se označují jako odstavce 13 až 18.
Dosavadní poznámka pod čarou č. 16) se označuje jako poznámka pod čarou č. 16b), a to včetně odkazu na poznámku pod čarou.

74. V § 17 odstavec 18 včetně poznámek pod čarou č. 17) a 17a) zní:

"(18) Pokutu vybírá orgán státního dozoru, který ji uložil. Pokuta se ukládá podle správního řádu. Při vybírání a vymáhání pokut se postupuje podle zvláštního právního předpisu.17) Pokuty vymáhá územní finanční orgán.17a) Výnos pokut je příjmem státního rozpočtu.

17) Zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů.

17a) Zákon č. 531/1990 Sb., o územních finančních orgánech, ve znění pozdějších předpisů.".

Dosavadní poznámky pod čarou č. 14) a 15) se zrušují. Dosavadní poznámka pod čarou č. 17) se označuje jako poznámka pod čarou č. 17b), a to včetně odkazu na poznámku pod čarou.

75. § 18 zní:

"§ 18

(1) Ministerstvo stanoví vyhláškou

a) způsob označování potravin a tabákových výrobků, včetně potravin nového typu, v návaznosti na jejich členění podle druhu, skupiny nebo podskupiny, a složení potraviny a způsob označení šarže;

b) druhy potravin a tabákových výrobků s členěním na skupiny a podskupiny;

c) způsob stanovení kritických bodů v technologii výroby a při uvádění potravin do oběhu;

d) podmínky a požadavky na provozní a osobní hygienu při výrobě potravin a jejich uvádění do oběhu s výjimkou prodeje, kromě potravin živočišného původu;

e) druhy potravin podléhající rychle zkáze a které musí být označeny datem použitelnosti;

f) druhy potravin, které nemusí být označeny datem minimální trvanlivosti;

g) pro jednotlivé druhy potravin, včetně zmrazených, s výjimkou potravin určených pro zvláštní výživu, pro tabákové výrobky, pro vybrané suroviny, ze kterých se potraviny a tabákové výrobky vyrábějí, technologické požadavky a požadavky na jakost vztahující se k názvu;

h) pro jednotlivé druhy potravin, včetně zmrazených, pro jednotlivé druhy tabákových výrobků a surovin, ze kterých se potraviny vyrábějí, jež jsou uvedeny ve vyhlášce, též

1. teplotní režimy a relativní vlhkost vzduchu při skladování či zmrazování potravin,

2. způsoby skladování a manipulace s potravinami a tabákovými výrobky během jejich uvádění do oběhu,

3. zvláštní požadavky na přepravu,

4. minimální technologické požadavky;

i) podmínky pro velkoobjemovou přepravu tuků a olejů a cukrů po moři;

j) seznam složek, které je povoleno použít při výrobě tabákových výrobků;

k) seznam složek, které je zakázáno použít při výrobě tabákových výrobků;

l) způsob provádění klasifikace, označení jatečně upravených těl jatečných zvířat, vzor protokolu o klasifikaci, způsob a rozsah sdělování výsledků klasifikace, způsob a rozsah odborné přípravy, složení zkoušek a vydávání osvědčení o odborné způsobilosti, dobu jeho platnosti a způsob prodloužení osvědčení;

m) pro jednotlivé druhy potravin nebo skupiny potravin stejného charakteru a tabákové výrobky

1. požadavky na odběr vzorků a tabákových výrobků, na metody odběru vzorků, požadavky na jejich balení, označování a přepravu, včetně
požadavků na protokol o odběru vzorků a na přejímající plány,

2. způsob odběru a přípravy kontrolních vzorků za účelem zkoušení a jejich evidence,

3. požadavky na balení, označení, přepravu a uchovávání kontrolních vzorků,

4. požadavky na odbornou kvalifikaci osob provádějících odběr a přípravu kontrolních vzorků, metody zkoušení a senzorické zkoušení potravin a tabákových výrobků,

5. požadavky na metody zkoušení jakosti a zdravotní nezávadnosti a metody zkoušení, způsob vyjadřování výsledků zkoušek, včetně náležitosti protokolu o zkoušce;

n) náležitosti žádosti a seznam předkládané dokumentace za účelem schválení postupu a způsobu ozařování potravin;

o) způsob přípravy, označení, uchování duplikátního vzorku, včetně způsobu informování o odběru vzorků a přípravě duplikátního vzorku.

(2) Vláda stanoví nařízením systém rychlého varování o vzniku rizika ohrožení zdraví z potravin, případně surovin, v souladu s bezprostředně závazným předpisem Evropských společenství a v návaznosti na obdobné systémy v členských zemích Evropské unie; současně stanoví úkoly příslušných ústředních orgánů státní správy zapojených do systému rychlého varování.".

76. V § 19 odst. 1 písm. a) se za slova "podle § 6 odst. 1 písm. k)" vkládá čárka a slova "jejich označování na obalech potravin, které nejsou určeny spotřebiteli,".

77. V § 19 odst. 1 písmeno i) zní:

"i) druhy potravin určené pro zvláštní výživu, požadavky na jejich složení, označování a způsob jejich použití,".

78. V § 19 odst. 1 se za písmeno i) doplňuje písmeno j), které zní:

"j) doplňky stravy, požadavky na jejich složení, označování a způsob jejich použití.".

ČL. II PŘECHODNÁ USTANOVENÍ

1. Osvědčení o odborné způsobilosti podle § 3 odst. 10 a § 4a zákona č. 110/1997 Sb., ve znění účinném do dne nabytí účinnosti tohoto zákona, vydaná přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, zůstávají v platnosti po dobu stanovenou v těchto rozhodnutích.

2. Doplňky stravy, které nesplňují podmínky podle bodu 3 nebo požadavky upravené vyhláškou Ministerstva zdravotnictví, mohou být v oběhu nejdéle do 31. července 2005.

ČL. III

Zmocnění k vyhlášení úplného znění zákona Předseda vlády se zmocňuje, aby ve Sbírce zákonů vyhlásil úplné znění zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění souvisejících zákonů, jak vyplývá ze zákonů jej měnících.

ČÁST DRUHÁ ZMĚNA ZÁKONA O STÁTNÍ ZEMĚDĚLSKÉ A POTRAVINÁŘSKÉ INSPEKCI A O ZMĚNĚ NĚKTERÝCH SOUVISEJÍCÍCH ZÁKONŮ, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ

ČL. IV

Zákon č. 146/2002 Sb., o Státní zemědělské a potravinářské inspekci, ve znění zákona č. 309/2002 Sb. a zákona č. 94/2004 Sb., se mění takto:

1. V § 2 písm. g) se slovo "že" nahrazuje slovem "zda".

2. V § 3 odst. 1 písm. f) se tečka na konci nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno g), které zní:

"g) zda kontrolované osoby plní povinnosti vyplývající pro ně z bezprostředně závazných předpisů Evropských společenství a plní úkoly vyplývající pro ni jako pro orgán dozoru z bezprostředně závazných předpisů Evropských společenství, přičemž je pro zjednání nápravy protiprávního stavu oprávněna využívat i opatření v nich uvedená.".

3. V § 3 odst. 4 písm. b) se slova "a požadavky na správnou laboratorní praxi stanovené vyhláškou" zrušují.

4. V § 3 odst. 4 se na konci písmene l) tečka nahrazuje čárkou a doplňují se písmena m) až w), která včetně poznámek pod čarou č. 14a), 14b) a 14c) znějí:

"m) vydává na žádost doklad o skutečnostech jí zjištěných; vydání dokladu podléhá správnímu poplatku,

n) v případě, že vydání osvědčení nebo dokladu o skutečnostech jí zjištěných vyžaduje laboratorní rozbor a tento rozbor provede laboratoř inspekce, uhradí žadatel jeho náklady stanovené vyhláškou, a to ve výši dle sazebníku náhrad za rozbory prováděné laboratořemi inspekce pro účely kontroly,

o) ověřuje způsobilost laboratoří pověřených prováděním rozborů pro své potřeby; náklady vynaložené na ověření způsobilosti hradí pověřovaná laboratoř, přičemž výše náhrady vychází z propočtu nákladů spojených s provedenými úkony,

p) zajišťuje u osob, které o to požádají, ověření jejich senzorických schopností provedením senzorických zkoušek, včetně senzorických zkoušek na víno, a vydává doklad o jejich výsledcích; účast na senzorických zkouškách a vydání dokladu o zkoušce podléhají správnímu poplatku,

q) provádí bezúplatně ve svých laboratořích rozbory na žádost organizačních složek státu,

r) schvaluje po projednání s dotčenými správními úřady postup a způsob ozařování potravin a surovin ionizujícím zářením podle zvláštního právního předpisu,3)

s) informuje Komisi Evropských společenství o schválení ozařovny, předává související dokumentaci a informuje Komisi Evropských společenství o případném pozastavení nebo odebrání rozhodnutí o schválení ozařovny,

t) informuje nejméně jednou ročně Komisi Evropských společenství o výsledcích kontrol prováděných u provozovatele ozařovny a ozářených potravinách nebo surovinách uváděných do oběhu, ve vztahu k použitým dávkám záření, dodržení stanovených limitů v potravině podle jednotlivých druhů a ozářeném množství,

u) prověřuje, zda úprava balené pramenité vody pomocí vzduchu obohaceného ozonem odpovídá požadavkům zvláštního právního předpisu,14a)

v) provádí kontrolu potravin dovážených ze třetích zemí podle zvláštního právního předpisu,14b)

w) je oprávněna vyžadovat od orgánů celní správy informace14c) nezbytné pro výkon své kontrolní činnosti.

14a) Vyhláška č. 292/1997 Sb., o požadavcích na zdravotní nezávadnost balených vod a o způsobu jejich úpravy, ve znění pozdějších předpisů.

14b) § 3 odst. 4 písm. d) zákona č. 110/1997 Sb., ve znění zákona č. 316/2004 Sb.

14c) Zákon č. 13/1993 Sb., celní zákon, ve znění pozdějších předpisů.".

5. V § 5 odst. 1 se na konci textu písmene b) doplňují slova "pokud není zvláštním právním předpisem stanoveno jinak,".

6. V § 5 se doplňuje odstavec 10, který včetně poznámek pod čarou č. 20a) a 20b) zní:

"(10) V krizové situaci20a) může inspektor i bez provedené kontroly uložit provozovateli potravinářského podniku opatření za účelem odvrácení rizika ohrožení zdraví z potravin nebo surovin nebo tabákových výrobků za podmínky, že orgánem příslušným podle zvláštního právního předpisu20b) byl vyhlášen a trvá stav nebezpečí nebo nouzový stav nebo stav ohrožení státu.

20a) § 2 písm. b) zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění zákona č. 320/2002 Sb.

20b) Zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 320/2002 Sb.
Zákon č. 241/2000 Sb., o hospodářských opatřeních pro krizové stavy a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 320/2002 Sb.".

7. V § 6 se doplňuje odstavec 4, který zní:

"(4) Inspektorát vydá rozhodnutí o schválení postupu a způsobu ozařování potravin a surovin ionizujícím zářením. Součástí tohoto rozhodnutí je rozhodnutí o přidělení registračního čísla ozařovně. V případě, že inspektorát zjistí porušení stanovených podmínek a požadavků pro ozařování, rozhodne o odebrání souhlasu.".

8. § 8 zní:

"§ 8

Inspektorát vydá osvědčení podle § 3 odst. 4 písm. c), d) a e) a doklad podle § 3 odst. 4 písm. m) a p) ve lhůtě do 30 dnů ode dne podání žádosti.".

9. V § 11 odst. 8 se za slova "odstavce 4" vkládají slova "a podle § 6 odst. 4".

10. V § 12 se za slova "rozhodnutí podle" vkládají slova "§ 6 odst. 4 a".

11. Za § 12 se vkládá nový § 12a, který zní:

"§ 12a

Kde se v bezprostředně závazných předpisech Evropských společenství mluví o příslušném úřadu, příslušném ústředním úřadu nebo kompetentní autoritě, rozumí se tím pro účely tohoto zákona ústřední inspektorát nebo inspektorát, do jehož působnosti náleží výkon příslušného oprávnění nebo provedení příslušného opatření.".

12. § 14 včetně nadpisu zní:

"§ 14 Zmocnění

Ministerstvo stanoví vyhláškou sazebník náhrad nákladů za rozbory prováděné laboratořemi inspekce pro účely kontroly podle § 3 odst. 4 písm. b).".

ČÁST TŘETÍ ZMĚNA ZÁKONA Č. 368/1992 SB., O SPRÁVNÍCH POPLATCÍCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ

ČL. V

Sazebník správních poplatků uvedený v příloze k zákonu č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění zákona č. 10/1993 Sb., zákona č. 85/1994 Sb., zákona č. 273/1994 Sb., zákona č. 36/1995 Sb., zákona č. 301/1995 Sb., zákona č. 305/1997 Sb., zákona č. 149/1998 Sb., zákona č. 157/1998 Sb., zákona č. 167/1998 Sb., zákona č. 63/1999 Sb., zákona č. 166/1999 Sb., zákona č. 167/1999 Sb., zákona č. 326/1999 Sb., zákona č. 352/1999 Sb., zákona č. 357/1999 Sb., zákona č. 360/1999 Sb., zákona č. 363/1999 Sb., zákona č. 46/2000 Sb., zákona č. 62/2000 Sb., zákona č. 117/2000 Sb., zákona č. 133/2000 Sb., zákona č. 151/2000 Sb., zákona č. 153/2000 Sb., zákona č. 154/2000 Sb., zákona č. 156/2000 Sb., zákona č. 158/2000 Sb., zákona č. 227/2000 Sb., zákona č. 242/2000 Sb., zákona č. 307/2000 Sb., zákona č. 365/2000 Sb., zákona č. 140/2001 Sb., zákona č. 231/2001 Sb., zákona č. 76/2002 Sb., zákona č. 107/2002 Sb., zákona č. 120/2002 Sb., zákona č. 146/2002 Sb., zákona č. 149/2002 Sb., zákona č. 173/2002 Sb., zákona č. 308/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 129/2003 Sb., zákona č. 131/2003 Sb., zákona č. 148/2003 Sb., zákona č. 149/2003 Sb., zákona č. 219/2003 Sb., zákona č. 274/2003 Sb., zákona č. 276/2003 Sb., zákona č. 354/2003 Sb., zákona č. 356/2003 Sb., zákona č. 39/2004 Sb., zákona č. 41/2004 Sb., zákona č. 96/2004 Sb. a zákona č. 121/2004 Sb., se mění takto:

1. Položka 67 včetně poznámky zní:

"Položka 67
Vydání osvědčení o provedení pohraniční veterinární kontroly a jejím výsledku
[§ 32 zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění zákona č. 131/2003 Sb.]
a) za každou i započatou tunu zásilky jatečních zvířat Kč 170
nejméně však Kč 1 120,-
b) za každou i započatou tunu zásilky živočišných produktů Kč 170
nejméně však Kč 1 120,-
c) za každou i započatou tunu zásilky ostatních druhů zvířat Kč 170
nejméně však Kč 1 120,-
d) za každou i započatou tunu zásilky produktů rybolovu
do 100 tun včetně Kč 170
nejméně však Kč 1 120,-
- překračuje-li zásilka produktů rybolovu 100 tun Kč 80
za každou další tunu nad 100 tun včetně
- překračuje-li zásilka produktů rybolovu, které neprošly jiným
předzpracováním než odstraněním střev, 100 tun Kč 50
za každou další tunu nad 100 tun včetně

Poznámka:

Minimální sazba poplatku ve výši 1 120 Kč se nepoužije, jde-li o zásilku drůbeže, ptáků, zvířat vodního hospodářství včetně živých ryb, hlodavců, zajícovitých, včel a jiného hmyzu, plazů a obojživelníků, dalších bezobratlých, kožešinových zvířat a zvířat nebezpečných druhů pro zoologické zahrady a cirkusy, včetně sudokopytníků a koňovitých.".

2. Položka 91a včetně poznámky zní:

"Položka 91a
a) vydání osvědčení pro zápis označení původu a zeměpisných označení
do rejstříku Kč 1 000,-
b) vydání osvědčení o splnění odborné způsobilosti k uvádění do oběhu
volně rostoucích jedlých hub určených pro potravinářské účely Kč 500,-
c) vydání osvědčení pro výrobky, potraviny nebo suroviny určené k jejich
výrobě a tabákové výrobky, včetně čerstvého ovoce, čerstvé zeleniny
nebo konzumních brambor Kč 1 000,-
d) vydání osvědčení nebo dokladu o skutečnostech zjištěných činností
inspekce Kč 1 000,-
e) účast na senzorických zkouškách Kč 1 000,-
f) vydání dokladu o senzorické zkoušce Kč 1 000,-
g) vydání rozhodnutí o schválení postupu a způsobu ozařování potravin
a surovin ionizujícím zářením Kč 1 000,-

Poznámka:

Za řízení předcházející vydání osvědčení podle písmena b) nebo c) nebo osvědčení nebo dokladu podle písmena d) se vyměřuje poplatek podle položky 19.".

ČÁST ČTVRTÁ ZMĚNA ZÁKONA Č. 274/2003 SB., KTERÝM SE MĚNÍ NĚKTERÉ ZÁKONY NA ÚSEKU OCHRANY VEŘEJNÉHO ZDRAVÍ

ČL. VI

V části osmé čl. XI se bod 2 zákona č. 274/2003 Sb., kterým se mění některé zákony na úseku ochrany veřejného zdraví, zrušuje a zároveň se ruší označení bodu 1.

ČÁST PÁTÁ ZMĚNA VETERINÁRNÍHO ZÁKONA

ČL. VII

Zákon č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění zákona č. 29/2000 Sb., zákona č. 154/2000 Sb., zákona č. 102/2001 Sb., zákona č. 76/2002 Sb., zákona č. 120/2002 Sb., zákona č. 309/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb. a zákona č. 131/2003 Sb., se mění takto:

1. V § 2 písm. f) se za slovem "zákonem" slovo "a" nahrazuje čárkou a za slova "zvláštními právními předpisy1)" se vkládají slova "a bezprostředně závaznými právními předpisy Evropských společenství".

2. V § 4 odst. 1 písm. f) se slova "ve stáří do 6 měsíců" nahrazují slovy "fretka, jakmile dosáhnou stáří 3 měsíců".

3. V § 4 odst. 1 se za písmeno f) vkládá nové písmeno g), které včetně poznámky pod čarou č. 7b) zní:

"g) zajistit, aby byli psi, kočky a fretky v zájmovém chovu, pokud jsou přemísťováni mezi členskými státy k neobchodním účelům, označeni stanoveným způsobem a provázeni dokladem, který obsahuje údaje umožňující zjištění totožnosti zvířete a kontrolu jeho stavu (dále jen "pas"),7b) vydaným veterinárním lékařem schváleným pro tuto činnost. Prováděcí právní předpis upraví podrobněji označování psů, koček a fretek v zájmovém chovu, přidělování identifikačních prostředků a stanoví náležitosti, způsob vydávání a číslování pasů, vedení jejich evidence [§ 44 odst. 1 písm. h)] a vzor pasu.

7b) Čl. 4 a 5 nařízení Evropského parlamentu a Rady 998/2003/ES ze dne 26. května 2003 o veterinárních podmínkách pro neobchodní přesuny zvířat v zájmovém chovu a o změně směrnice Rady 92/65/EHS.".

Dosavadní písmeno g) se označuje jako písmeno h).

4. V § 22 odst. 1 se v úvodní části textu za slovo "produkty")" vkládají slova "v podniku, závodě, popřípadě jiném zařízení, které jsou podle tohoto zákona a zvláštních právních předpisů1) pod státním veterinárním dozorem".

5. V § 38a se za odstavec 1 vkládá nový odstavec 2, který včetně poznámky pod čarou č. 21a) zní:

"(2) Psi, kočky a fretky mohou být dováženi, popřípadě opětovně dováženi, z třetích zemí, jestliže splňují veterinární podmínky stanovené pro jejich dovoz do členských států příslušnými orgány Evropské unie.21a)

21a) Čl. 8 a následující nařízení Evropského parlamentu a Rady 998/2003/ES ze dne 26. května 2003 o veterinárních podmínkách pro neobchodní přesuny zvířat v zájmovém chovu a o změně směrnice Rady 92/65/EHS.".

Dosavadní odstavec 2 se označuje jako odstavec 3.

6. V § 44 odst. 1 se na konci písmene g) tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno h), které zní:

"h) pověří vedením evidence pasů psů, koček a fretek v zájmovém chovu, přemísťovaných mezi členskými státy k neobchodním účelům, osobu, která je způsobilá zajistit pro tento účel technické vybavení a shromažďovat potřebné údaje, vést jejich databázi a uchovávat je tak, aby nedošlo k jejich ztrátě nebo zneužití. Pověření může být odňato, poruší-li osoba pověřená vedením evidence pasů povinnost stanovenou v tomto zákoně nebo změní-li se skutečnosti rozhodné pro její pověření.".

7. V § 48 odst. 1 se za písmeno o) vkládá nové písmeno p), které zní:

"p) plní úkoly vyplývající pro ni z bezprostředně závazných právních předpisů Evropských společenství, zejména vykonává dozor nad plněním povinností vyplývajících pro fyzické a právnické osoby z těchto bezprostředně závazných právních předpisů Evropských společenství,".

Dosavadní písmeno p) se označuje jako písmeno q).

8. V § 49 odst. 1 se za písmeno s) vkládá nové písmeno t), které zní:

"t) plní úkoly vyplývající pro ni z bezprostředně závazných právních předpisů Evropských společenství, zejména vykonává dozor nad plněním povinností vyplývajících pro fyzické a právnické osoby z těchto bezprostředně závazných právních předpisů Evropských společenství,".

Dosavadní písmeno t) se označuje jako písmeno u).

9. V § 52 odst. 1 písm. a) se za slovem "zákonem" slovo "nebo" nahrazuje čárkou a za slova "zvláštními právními předpisy1)" se vkládají slova "nebo bezprostředně závaznými právními předpisy Evropských společenství".

10. V § 53 se doplňují odstavce 7 a 8, které znějí:

"(7) Provádí-li Komise svými odborníky, popřípadě i odborníky z jiných členských států, kteří jsou zapsáni v seznamu vedeném Komisí pro tyto účely, ve spolupráci s orgány veterinární správy kontroly dodržování a jednotného uplatňování povinností a požadavků, stanovených tímto zákonem a prováděcími právními předpisy, anebo bezprostředně závaznými právními předpisy Evropských společenství, na místě v České republice, poskytují jim orgány veterinární správy podporu, kterou tito odborníci potřebují ke splnění svého úkolu.

(8) Pro provádění kontrol uvedených v odstavci 7 platí ustanovení odstavce 1 písm. a) až c), odstavce 2 písm. a) až c) a odstavce 3 obdobně. Zejména musí být uvedeným odborníkům umožněn stejný přístup do míst, zařízení a dopravních prostředků, jaký mají veterinární inspektoři. Informace získané uvedenými odborníky v průběhu kontrol a závěry z nich nesmí být za žádných okolností použity pro osobní účely ani sdělovány osobám, které nepatří do příslušných útvarů Komise nebo členských států.".

11. V § 71 odst. 1 písm. b) se na konci bodu 5 doplňuje slovo "nebo" a bod 6, který zní:

"6. nesplní nebo poruší povinnost nebo požadavky stanovené bezprostředně závazným právním předpisem Evropských společenství,".

12. V § 72 odst. 1 písm. c) se na konci bodu 4 doplňuje slovo "nebo", na konci bodu 5 se doplňuje slovo "nebo" a bod 6, který zní:

"6. nesplní nebo poruší povinnost nebo požadavky stanovené bezprostředně závazným právním předpisem Evropských společenství,".

13. Za § 77b se vkládá nový § 77c, který zní:

"§ 77c

(1) Kde se v bezprostředně závazných právních předpisech Evropských společenství mluví o

a) příslušném úřadu, příslušném ústředním úřadu nebo kompetentní autoritě, rozumí se tím pro účely tohoto zákona ústřední úřad, do jehož působnosti náleží výkon příslušného oprávnění nebo provedení příslušného opatření, anebo úřad, na který byly výkon příslušného oprávnění nebo provádění příslušného opatření přeneseny,

b) příslušném veterinárním úřadu, rozumí se tím pro účely tohoto zákona orgán veterinární správy, do okruhu jehož působnosti byly výkon příslušného oprávnění nebo provádění příslušného opatření tímto zákonem svěřeny, popřípadě do okruhu jehož působnosti se zřetelem na svůj význam, povahu a srovnatelné úkoly náleží.

(2) Kde se v právních předpisech uvedených v odstavci 1 mluví o opatřeních k zajištění dodržování povinností a jednotného uplatňování požadavků stanovených těmito právními předpisy nebo k odstranění zjištěných nedostatků, rozumí se tím odpovídající opatření podle tohoto zákona.

(3) Osoby, které jsou povinny plnit povinnosti uložené jim tímto zákonem, jsou povinny plnit v oblasti veterinární péče také povinnosti, které pro ně vyplývají z právních předpisů uvedených v odstavci 1.".

14. V § 78 se za slovo "provedení" vkládají slova "§ 4 odst. 1,".

ČÁST ŠESTÁ ÚČINNOST

ČL. VIII

Tento zákon nabývá účinnosti dnem jeho vyhlášení.

Zaorálek v. r.
Klaus v. r.
Špidla v. r.