Program Zákon

Vyhláška Ministerstva financí o rozpočtové skladbě

Ministerstvo financí stanoví podle § 2 odst. 4 zákona č. 218/2000 Sb. , o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), a podle § 12 odst. 1 zákona č. 250/2000 Sb. , o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů:

§ 1 Předmět úpravy

(1) Touto vyhláškou se stanoví rozpočtová skladba jakožto jednotné třídění příjmů a výdajů, které se uplatňuje v rozpočtech organizačních složek státu, při sledování plnění státního rozpočtu, při sledování čerpání rezervního fondu organizačních složek státu, v rozpočtech státních fondů, při pohybech na účtech státních finančních aktiv, při peněžních operacích spojených s řízením likvidity státního rozpočtu a při plánovaných a skutečných operacích rozpočtů a ostatních peněžních fondů obcí, krajů, regionálních rad regionů soudržnosti (dále jen "regionální rada") a dobrovolných svazků obcí s výjimkou fondu cizích prostředků, fondu sdružených prostředků a fondu podnikatelské činnosti.

(2) Rozpočtová skladba je uvedena v příloze této vyhlášky. Stanoví jednotky třídění příjmů a výdajů, kterými jsou povinny označovat své rozpočtované i skutečné příjmy a výdaje organizační složky státu a právnické osoby uvedené v odstavci 1 (dále jen "organizace").

§ 2 Hlediska třídění příjmů a výdajů

(1) Rozpočtová skladba třídí příjmy a výdaje z hlediska

a) odpovědnostního,

b) druhového,

c) odvětvového a

d) konsolidačního.

(2) Z hlediska odpovědnostního se třídí příjmy a výdaje státního rozpočtu, a to podle správců kapitol.1)

(3) Z hlediska druhového se třídí všechny příjmy a výdaje podle § 1 odst. 1 , a to podle příjmových a výdajových druhů. Pro účely určení výdajového druhu se výdaje člení na výdaje na nákupy, kterými jsou výdaje, proti kterým stojí přímá protihodnota, a transfery, kterými jsou výdaje, proti kterým přímá protihodnota nestojí. Výdaji na nákupy jsou výdaje na pořízení hodnot a náhrady. Výdaji na pořízení hodnot jsou výdaje na pořízení věcí, služeb, prací, výkonů nebo práv a náhradami jsou výdaje na úhradu vynaložených nebo nazmar přišlých hodnot nebo na odškodnění újmy, která souvisí s činností organizace. Výdajovým druhem se pro účely této vyhlášky rozumí u výdajů na nákupy druh pořizovaných věcí, služeb, prací, výkonů nebo práv nebo druh náhrady a u transferů druh podpory, kterou transfer představuje, a druh příjemce této podpory. Příjmovým druhem se pro účely této vyhlášky rozumí právní důvod platby, která organizaci plyne, a v rámci něj u příjmů za poskytnutí věcí, služeb, prací, výkonů a práv případně druh těchto věcí, služeb, prací, výkonů a práv a u příjmů z transferů druh přijímané podpory nebo zdroj transferu.

(4) Z hlediska odvětvového se třídí příjmy a výdaje podle odvětví. Výdaje podle § 1 odst. 1 se z tohoto hlediska třídí všechny a z příjmů jen nedaňové a kapitálové příjmy obcí, krajů, regionálních rad regionů soudržnosti a dobrovolných svazků obcí s výjimkou příjmů ze splátek půjčených prostředků. Odvětvím se pro účely této vyhlášky rozumí druh činnosti, z které příjmy plynou nebo na kterou se výdaje vynakládají, nebo zaměření právního subjektu, který finanční prostředky, které organizace získává jako příjmy, organizaci poukazuje nebo odevzdává nebo jemuž organizace finanční prostředky poskytuje za účelem jeho podpory.

(5) Z hlediska konsolidačního se třídí výdaje vynakládané uvnitř soustavy veřejných rozpočtů a ostatních veřejných peněžních fondů, na které se vztahuje tato vyhláška, a příjmy vznikající uvnitř této soustavy, a to v případě, že skutečnost, že jde o tyto příjmy a výdaje, není vyjádřena již v druhovém třídění. Výdaji vynakládanými uvnitř soustavy veřejných rozpočtů a ostatních veřejných peněžních fondů, na které se vztahuje tato vyhláška, se rozumějí výdaje podle § 1 odst. 1 , kterými se vynakládají finanční prostředky, které, když jsou přijaty svými příjemci, představují příjmy podle § 1 odst. 1 . Příjmy vznikajícími uvnitř soustavy veřejných rozpočtů a ostatních veřejných peněžních fondů, na které se vztahuje tato vyhláška, se rozumějí příjmy podle § 1 odst. 1 , kterými se přijímají finanční prostředky vynaložené jakožto výdaje podle § 1 odst. 1 . Tyto příjmy a výdaje se třídí podle stupňů konsolidace. Stupněm konsolidace se pro účely této vyhlášky rozumí okruh veřejných rozpočtů a ostatních veřejných peněžních fondů, mezi nimiž peněžní převody, představující na jedné straně výdaje těchto rozpočtů a fondů a na druhé straně jejich příjmy, probíhají, určený podle toho, jak se údaje o těchto příjmech a výdajích sumarizují.

§ 3 Jednotky třídění příjmů a výdajů

(1) Při třídění příjmů a výdajů z hlediska odpovědnostního je jednotkou třídění kapitola státního rozpočtu2) (dále jen "kapitola").

(2) Při třídění příjmů a výdajů z hlediska druhového jsou jednotkami třídění

a) rozpočtové třídy (dále jen "třída"),

b) seskupení rozpočtových položek (dále jen "seskupení položek"),

c) podseskupení rozpočtových položek (dále jen "podseskupení položek") a

d) rozpočtové položky (dále jen "položka").

(3) Nejvyšší jednotkou třídění z hlediska druhového jsou třídy a nejnižší položky. Položky se seskupují do podseskupení položek, podseskupení položek do seskupení položek a seskupení položek do tříd.

(4) Při třídění příjmů a výdajů z hlediska odvětvového jsou jednotkami třídění

a) rozpočtové skupiny (dále jen "skupina"),

b) rozpočtové oddíly (dále jen "oddíl"),

c) rozpočtové pododdíly (dále jen "pododdíl") a

d) rozpočtové paragrafy (dále jen "paragraf").

(5) Nejvyšší jednotkou třídění z hlediska odvětvového jsou skupiny a nejnižší paragrafy. Paragrafy se seskupují do pododdílů, pododdíly do oddílů a oddíly do skupin.

(6) Při třídění příjmů a výdajů z hlediska konsolidačního se příjmy a výdaje třídí na záznamové jednotky.

§ 4 Přechodné ustanovení

Při třídění příjmů a výdajů uskutečněných do konce roku 2002 se použije dosavadní rozpočtová skladba.

§ 5 Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení.

Ministr:
Ing. Rusnok v. r.

Příloha

Rozpočtová skladba

A. Odpovědnostní třídění (kapitoly státního rozpočtu)

Kapitola 301

Kancelář prezidenta republiky

Kapitola 302

Poslanecká sněmovna Parlamentu

Kapitola 303

Senát Parlamentu

Kapitola 304

Úřad vlády České republiky

Kapitola 305

Bezpečnostní informační služba

Kapitola 306

Ministerstvo zahraničních věcí

Kapitola 307

Ministerstvo obrany

Kapitola 308

Národní bezpečnostní úřad

Kapitola 309

Kancelář veřejného ochránce práv

Kapitola 312

Ministerstvo financí

Kapitola 313

Ministerstvo práce a sociálních věcí

Kapitola 314

Ministerstvo vnitra

Kapitola 315

Ministerstvo životního prostředí

Kapitola 317

Ministerstvo pro místní rozvoj

Kapitola 321

Grantová agentura České republiky

Kapitola 322

Ministerstvo průmyslu a obchodu

Kapitola 327

Ministerstvo dopravy

Kapitola 328

Český telekomunikační úřad

Kapitola 329

Ministerstvo zemědělství

Kapitola 333

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Kapitola 334

Ministerstvo kultury

Kapitola 335

Ministerstvo zdravotnictví

Kapitola 336

Ministerstvo spravedlnosti

Kapitola 343

Úřad pro ochranu osobních údajů

Kapitola 344

Úřad průmyslového vlastnictví

Kapitola 345

Český statistický úřad

Kapitola 346

Český úřad zeměměřický a katastrální

Kapitola 348

Český báňský úřad

Kapitola 349

Energetický regulační úřad

Kapitola 353

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže

Kapitola 355

Ústav pro studium totalitních režimů

Kapitola 358

Ústavní soud

Kapitola 361

Akademie věd České republiky

Kapitola 372

Rada pro rozhlasové a televizní vysílání

Kapitola 374

Správa státních hmotných rezerv

Kapitola 375

Státní úřad pro jadernou bezpečnost

Kapitola 381

Nejvyšší kontrolní úřad

Kapitola 396

Státní dluh

Kapitola 397

Operace státních finančních aktiv

Kapitola 398

Všeobecná pokladní správa

B. Druhové třídění rozpočtové skladby

Třída

Sesku-pení
polo-
žek

Pod-
sesku-
pení
polo-žek

Položka

Název a náplň

1

1

 

 

 

DAŇOVÉ PŘÍJMY

Daňové příjmy se na příslušnou jmenovitou položku zaznamenávají včetně příslušenství (penále, zvýšení daně, náklady daňového řízení, úroky a pokuty), pokud příslušenství není vykazováno odděleně.

11

 

11

 

 

Daně z příjmů, zisku a kapitálových výnosů

 

 

111

 

Daně z příjmů fyzických osob
Daň z příjmů fyzických osob podle zákona o daních z příjmů

 

 

 

1111

Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků
Zahrnuje daň odvedenou plátcem - zaměstnavatelem - za vlastní zaměstnance.

 

 

 

1112

Daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti

Pro účely tohoto předpisu zahrnuje veškerou daň, odvedenou na základě daňových přiznání, tj. v zásadě získanou z výdělečné činnosti jiné než je závislá práce, především pak z podnikání, jiné samostatné výdělečné činnosti a pronájmu. Zahrnuje i případný doplatek části daně ze závislé práce odvedený po podání přiznání při souběhu závislé práce a jiné výdělečné činnosti, není-li možno je od sebe rozlišit, popř. při souběhu několika zaměstnání.

 

 

 

1113

Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů

Zahrnuje daně z úroků, dividend a jiných kapitálových výnosů, příp. i daně z jiných příjmůvybírané srážkou podle zvláštní sazby daně, nelze-li je oddělit od inkasa daně z kapitálových výnosů.

 

 

 

1119

Zrušené daně, jejichž předmětem je příjem fyzických osob

Zahrnuje doplatky daně ze mzdy, daně z literární a umělecké činnosti, daně z příjmů obyvatelstva a jiných zrušených daní vázaných na příjem fyzické osoby. Jsou-li tyto daně např. sledovány společně s jinými daněmi než v podseskupení 111, zařadí se na položku 1701.

 

 

112

 

Daně z příjmů právnických osob
Položky 1121 až 1123 zahrnují daň z příjmů právnických osob podle zákona o daních z příjmů.

 

 

 

1121

Daň z příjmů právnických osob
Zahrnuje daň ze zisku a kapitálových výnosů vyjma daně podle položky 1122 a 1123.

 

 

 

1122

Daň z příjmů právnických osob za obce
Zahrnuje daň v případech, kdy je poplatníkem obec, s výjimkou daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby.

 

 

 

1123

Daň z příjmů právnických osob za kraje

Zahrnuje daň v případech, kdy je poplatníkem kraj, s výjimkou daně vybírané srážkou podlezvláštní sazby.

 

 

 

1129

Zrušené daně, jejichž předmětem je příjem právnických osob

Zahrnuje doplatky odvodů ze zisku, důchodové daně, zemědělské daně ze zisku, jiných zrušených daní vázaných na příjem právnické osoby. Jsou-li tyto daně např. sledovány společně s jinými daněmi než v podseskupení 112, zařadí se na položku 1701.

12

 

12

 

 

Daně ze zboží a služeb v tuzemsku

 

 

121

 

Obecné daně ze zboží a služeb v tuzemsku

 

 

 

1211

Daň z přidané hodnoty
Tuto položku používají jen územní finanční orgány a celní úřady, které přijímají daň z přidané hodnoty, kterou jim odvádějí její plátci podle zákona č. 235/2004 Sb. , o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a kraje a obce, které dostávají podíl z ní podle zákona č. 243/2000 Sb. , o rozpočtovém určení výnosů některých daní územním samosprávným celkům a některým státním fondům (zákon o rozpočtovém určení daní), ve znění pozdějších předpisů. Organizace, která prodává odběrateli věc, službu, práci, výkon nebo právo a z tržeb nebo příjmů za ně je povinna platit daň z přidané hodnoty, a proto ve faktuře nebo jiném podobném dokladu pro odběratele uvádí zvlášť cenu bez daně z přidané hodnoty a zvlášť cenu s daní, zařazuje celou cenu, včetně daně, na položku ze seskupení 21, 23 nebo 31, která prodávané věci, službě, práci, výkonu nebo právu odpovídá.

 

 

 

1219

Zrušené daně ze zboží a služeb
Zahrnuje doplatky daně z obratu a jiných zrušených obecných daní ze zboží a služeb.

 

 

122 a 123

 

Zvláštní daně a poplatky ze zboží a služeb v tuzemsku
Položky 1221 až 1225 zahrnují jednotlivé daně podle zákona o spotřebních daních.

 

 

 

1221

Spotřební daň z minerálních olejů

 

 

 

1222

Spotřební daň z lihu

 

 

 

1223

Spotřební daň z piva

 

 

 

1224

Spotřební daň z vína a meziproduktů

 

 

 

1225

Spotřební daň z tabákových výrobků

 

 

 

1226

Poplatek za látky poškozující nebo ohrožující ozónovou vrstvu Země
Zahrnuje poplatek podle zákona o ochraně ozónové vrstvy Země.

 

 

 

1227

Příplatek k ceně vstupného na veřejnou produkci kinematografického díla,

Příplatek, který dostává Státní fond České republiky pro podporu a rozvoj české kinematografie podle § 8 zákona o tomto fondu (zákon č. 241/1992 Sb. ).

 

 

 

1231

Daň ze zemního plynu a některých dalších plynů

 

 

 

1232

Daň z pevných paliv

 

 

 

1233

Daň z elektřiny

13

 

13

 

 

Daně a poplatky z vybraných činností a služeb

 

 

132

 

Daně a poplatky z provozu motorových vozidel

 

 

 

1321

Daň silničníZahrnuje daň podle zákona o dani silniční.

 

 

 

1322

Poplatek za užívání dálnic a rychlostních silnic

Zahrnuje poplatek za užívání dálnic a rychlostních silnic podle zákona o komunikacích a nařízení vlády, kterým se stanoví výše poplatku za užívání dálnic a rychlostních silnic silničními motorovými vozidly.

 

 

133

 

Poplatky a odvody v oblasti životního prostředí
Jednotlivé položky zahrnují i příslušenství ukládané v řízení o poplatku, pokud není evidováno samostatně. Nepatří sem však pokuty za porušení předpisů a opatření k ochraně životního prostředí.

 

 

 

1331

Poplatky za vypouštění odpadních vod do vod povrchových
Poplatek za znečištění vypouštěných odpadních vod a poplatek z objemu vypouštěných odpadních vod podle vodního zákona.

 

 

 

1332

Poplatky za znečišťování ovzduší
Zahrnuje poplatky za vnášení znečišťujících látek do ovzduší za zvláště velké, střední a malé zdroje znečišťování podle zákona o ochraně ovzduší.

 

 

 

1333

Poplatky za uložení odpadů
Zahrnuje poplatky za ukládání odpadů na skládky podle zákona o odpadech a odvody od původců radioaktivních odpadů podle atomového zákona. Nepatří sem poplatek za likvidaci komunálního odpadu (je na položce 1337).

 

 

 

1334

Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu
Zahrnuje odvody za dočasně a trvale odnímanou půdu.

 

 

 

1335

Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa
Zahrnuje poplatky za dočasné nebo trvalé odnětí pozemků plnění funkcí lesa.

 

 

 

1336

Poplatek za povolené vypouštění odpadních vod do vod podzemních
Představuje pevný poplatek za odpadní vody podle vodního zákona.

 

 

 

1337

Poplatek za likvidaci komunálního odpadu

Patří sem poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání aodstraňování komunálních odpadů vybíraný obcemi.

 

 

 

1338

Registrační a evidenční poplatky za obaly
Zahrnuje poplatky podle zákona o obalech.

 

 

 

1339

Ostatní poplatky a odvody v oblasti životního prostředí

 

 

134

 

Místní poplatky z vybraných činností a služeb
Zahrnuje místní poplatky ukládané za účelem zdanění (často i regulace) určité aktivity či vyjadřující určité místní specifikum, nemající charakter platby za službu vykonanou vybírající institucí podle zákona o místních poplatcích. Nepatří sem poplatek za komunální odpad (ten patří na podseskupení položek 133).

 

 

 

1341

Poplatek ze psů

 

 

 

1342

Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt

 

 

 

1343

Poplatek za užívání veřejného prostranství

 

 

 

1344

Poplatek ze vstupného

 

 

 

1345

Poplatek z ubytovací kapacity

 

 

 

1346

Poplatek za povolení k vjezdu do vybraných míst
Místní poplatek za povolení k vjezdu s motorovým vozidlem do vybraných míst a částí měst.

 

 

 

1347

Poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj
Nezahrnuje se sem správní poplatek za povolení k provozování výherních hracích přístrojů (ten patří na položku 1361).

 

 

 

1348

Poplatek za zhodnocení stavebního pozemku

Místní poplatek za zhodnocení stavebního pozemku možností jeho připojení na stavbu vodovodu a kanalizace.

 

 

 

1349

Zrušené místní poplatky
Zahrnuje doplatky zrušených místních poplatků.

 

 

135

 

Ostatní odvody z vybraných činností a služeb

 

 

 

1351

Odvod výtěžku z provozování loterií
Zahrnuje odvod části výtěžku z provozování loterií a jiných podobných her na veřejně prospěšné účely.

 

 

 

1352

Odvod za státní dozor
Zahrnuje odvod za státní dozor nad loteriemi a jinými podobnými hrami.

 

 

 

1353

Příjmy za zkoušky z odborné způsobilosti od žadatelů o řidičské oprávněníPříjmy obcí s rozšířenou působností od žadatelů o řidičské oprávnění za zkoušky z odborné způsobilosti podle § 39a zákona č. 247/2000 Sb. , o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů, ve znění zákona č. 411/2005 Sb.

 

 

 

1354

Příjmy z licencí pro kamionovou dopravu Příjmy krajů z eurolicencí pro kamionovou dopravu.

 

 

 

1359

Ostatní odvody z vybraných činností a služeb jinde neuvedené

 

 

136

 

Správní poplatky
Zahrnuje poplatky stanovené zákonem o správních poplatcích za správní úkony a správní řízení, jehož výsledkem jsou vydaná povolení, rozhodnutí apod. upravená zvláštními zákony.

 

 

 

1361

Správní poplatky

14

 

14

 

 

Daně a cla za zboží a služby ze zahraničí
Zahrnuje pouze platby, jejichž prvotním smyslem je zatížení zboží a služeb z důvodu jejich importu do země (teoreticky i exportu). Nepatří sem daně uvalené shodně jak na dovážené tak na domácí zboží, např. daň z přidané hodnoty či spotřební daně u dovozu.

 

 

140

 

Daně a cla za zboží a služby ze zahraničí

 

 

 

1401

Clo
Zahrnuje clo podle celního zákona.

 

 

 

1402

Podíl na clech
Příjmy státního rozpočtu ze cla vyměřeného do 30. 4. 2004, tj. do dne předcházejícího dni, jímž se Česká republika stala členským státem Evropské unie. Clo vyměřené od tohoto dne se inkasuje na účet, který je peněžním fondem nepodléhajícím rozpočtové skladbě a z nějž se převádí Evropské unii a do příjmů státního rozpočtu jen podíl určený k pokrytí nákladů na jeho výběr. Tento podíl patří na položku 1402.

 

 

 

1409

Zrušené daně z mezinárodního obchodu a transakcí

Zahrnuje doplatky dovozní přirážky a dovozní daně a jiných zrušených daní z mezinárodního obchodu a transakcí.

15

 

15

 

 

Majetkové daně

 

 

151

 

Daně z majetku

 

 

 

1511

Daň z nemovitostí
Zahrnuje daň podle zákona o dani z nemovitostí.

 

 

152

 

Daně z majetkových a kapitálových převodů

Daně podle zákona o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí a případnédoplatky již zrušených daní z majetkových a kapitálových převodů.

 

 

 

1521

Daň dědická

 

 

 

1522

Daň darovací

 

 

 

1523

Daň z převodu nemovitostí

 

 

 

1529

Zrušené daně z majetkových a kapitálových převodů
Zahrnuje zrušené notářské poplatky.

16

 

16

 

 

Pojistné na sociální zabezpečení, příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a veřejné zdravotní pojištění
Zahrnuje povinné platby podle zákona o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a zákona o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění. Nepatří sem dobrovolné pojistné na nemocenské pojištění.

 

 

161
a162

 

Pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti

 

 

 

1611

Pojistné na důchodové pojištění od zaměstnavatelů

 

 

 

1612

Pojistné na důchodové pojištění od zaměstnanců

 

 

 

1613

Pojistné na důchodové pojištění od osob samostatně výdělečně činných (dále jen "OSVČ")

 

 

 

1614

Pojistné na nemocenské pojištění od zaměstnavatelů

 

 

 

1615

Pojistné na nemocenské pojištění od zaměstnanců

 

 

 

1617

Příspěvky na státní politiku zaměstnanosti od zaměstnavatelů

 

 

 

1618

Příspěvky na státní politiku zaměstnanosti od zaměstnanců

 

 

 

1621

Příspěvky na státní politiku zaměstnanosti od OSVČ

 

 

 

1627

Přirážky k pojistnému

 

 

 

1628

Příslušenství pojistného
Přijaté sankční platby spojené s výběrem pojistného (pokuty a penále).

 

 

163

 

Pojistné na veřejné zdravotní pojištění
Uplatní se při započtení příjmů zdravotních pojišťoven do souhrnných sestav veřejného sektoru.

 

 

 

1631

Pojistné na veřejné zdravotní pojištění od zaměstnavatelů

 

 

 

1632

Pojistné na veřejné zdravotní pojištění od zaměstnanců

 

 

 

1633

Pojistné na veřejné zdravotní pojištění od OSVČ

 

 

 

1638

Příslušenství pojistného na veřejné zdravotní pojištění
Přijaté sankční platby spojené s výběrem pojistného (pokuty a penále).

 

 

164

 

Pojistné na úrazové pojištění

 

 

 

1641

Pojistné na úrazové pojištěníPříjmy pojistného, které platí do státního rozpočtu zaměstnavatelé podle zákona č. 266/2006 Sb. , o úrazovém pojištění zaměstnanců.

 

 

 

1642

Přirážky k pojistnémuPřirážky k pojistnému na úrazové pojištění podle § 44 zákona č. 266/2006 Sb., o úrazovém pojištění zaměstnanců.

 

 

 

1643

Příslušenství pojistnéhoPokuty a regresní náhrady podle § 58 až 61 zákona č. 266/2006 Sb., o úrazovém pojištění zaměstnanců.

 

 

169

 

Zrušené daně z objemu mezd

 

 

 

1691

Zrušené daně a odvody z objemu mezd

17

 

17

 

 

Ostatní daňové příjmy

 

 

170

 

Ostatní daňové příjmy

 

 

 

1701

Nerozúčtované, neidentifikované a nezařaditelné daňové příjmy
Veškeré daňové příjmy nerozúčtované, neidentifikované nebo nezařaditelné do jiných položek.

 

 

 

1702

Tržby z prodeje kolků

Odpovídá pouze poplatkům za ústředně vydané kolkové známky, ať již jsou jimi hrazeny správní poplatky anebo soudní poplatky. Týká se pouze kapitoly Všeobecná pokladní správa.

 

 

 

1703

Odvody nahrazující zaměstnávání občanů se změněnou pracovní schopností
Jde o odvody podle zákona o zaměstnanosti.

 

 

 

1704

Příslušenství

Příslušenství daní a poplatků mimo seskupení 16, pokud je toto příslušenství vykazovánosamostatně.

 

 

 

1705

Podíl na dávkách z cukru
Příjem bankovního režijního účtu Státního zemědělského intervenčního fondu (SZIF) z dávek z cukru. SZIF vybírá dávky z cukru na svůj bankovní účet společné zemědělské politiky (tento příjem tohoto svého účtu zařazuje na položku 1706) a z něj 75 % vybraných dávek poukazuje na bankovní účet Evropské komise (tento výdaj svého účtu společné zemědělské politiky zařazuje na položku 5512) a 25 % na svůj bankovní režijní účet (tento výdaj svého účtu společné zemědělské politiky zařazuje na položku 5349 a jako příjem svého režijního účtu jej zařazuje na položku 1705).

 

 

 

1706

Dávky z cukruVeškeré příjmy bankovního účtu společné zemědělské politiky Státního zemědělského intervenčního fondu (SZIF) z dávek z cukru podle § 1 odst. 2 písm. j) a § 11h zákona č. 256/2000 Sb. ve znění zákonů č. 128/2003 Sb., č. 85/2004 Sb. a č. 441/2005 Sb. Inkasované dávky z cukru rozděluje SZIF způsobem, který je uveden v náplni položky 1705.

2

2

 

 

 

NEDAŇOVÉ PŘÍJMY

21

 

21

 

 

Příjmy z vlastní činnosti a odvody přebytků organizací s přímým vztahem

 

 

211

 

Příjmy z vlastní činnosti

Zahrnují se příjmy z vlastní činnosti. Peněžními fondy podléhajícími rozpočtové skladbě se pro účely rozpočtové skladby rozumějí státní rozpočet, státní finanční aktiva, rezervní fondy organizačních složek státu a správců kapitol a rozpočty a ostatní peněžní fondy státních fondů, obcí, krajů, regionálních rad a dobrovolných svazků obcí kromě fondu kulturních a sociálních potřeb, fondu cizích prostředků, fondu hospodářské (podnikatelské) činnosti a fondu sdružených prostředků .

 

 

 

2111

Příjmy z poskytování služeb a výrobků

Zahrnuje příjmy z poskytování služeb, příp. výrobků organizací, nejsou-li vymezeny v obsahu jiné položky (např. příjmy ze školného - položka 2113, příjmy z pronájmu majetku - podseskupení položek 213 apod.).

 

 

 

2112

Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje)

Zahrnuje příjmy za prodej zboží, které organizace nakoupila za účelem dalšího prodeje, nikolivk vlastní spotřebě. Použije se i pro jednorázový nákup zboží, které např. obec nakoupí hromadně a prodává je posléze občanům (např. popelnice, prodej formulářů apod.).

 

 

 

2113

Příjmy ze školného

Úhrady za vzdělávání a školské služby podle školského zákona (zákona č. 561/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů) a jeho prováděcích předpisů, jestliže jejich příjemci jsou organizace.

 

 

 

2114

Mýtné
Zahrnuje příjmy za úplatné využití komunikací a příjmy za vstup na cizí pozemky.

 

 

 

2119

Ostatní příjmy z vlastní činnosti
Zahrnuje i částky ve výši výdajů na pořízení dlouhodobého majetku ve vlastní režii převáděné ve státním rozpočtu z výdajového účtu na účet příjmový (záznamová jednotka 023). Na tuto položku se též zařazují příjmy peněžních prostředků, kterými organizaci někdo platí za to, že v jeho prospěch zřídila na své nemovitosti věcné břemeno mající povahu služby [§ 14 odst. 1 písm. c) zákona č. 235/2004 Sb. , o dani z přidané hodnoty]. Patří sem i příspěvky účastníků konference organizaci, která je jejím pořadatelem, podle § 71 odst. 2 rozpočtových pravidel (zákona č. 218/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů).

 

 

212

 

Odvody přebytků organizací s přímým vztahem

 

 

 

2121

Odvody přebytků ústřední banky

 

 

 

2122

Odvody příspěvkových organizací
Příjmy odvodů z provozu nebo z odpisů příspěvkových organizací, nikoliv např. vratky dříve poskytnutých příspěvků, ty patří v běžném rozpočtovém roce jako minusový záznam na položky 5331 a 6351 a v dalších rozpočtových letech na položku 2229.

 

 

 

2123

Ostatní odvody příspěvkových organizací

Jiné příjmy z odvodů příspěvkových organizací, např. odvody příjmů z prodeje nemovitého
majetku ve správě a v prozatímní správě zřizovatelům apod., nikoliv např. vratky dříve poskytnutých příspěvků, ty se zařadí v běžném rozpočtovém roce jako minusový záznam na
položky 5331 a 6351 a v dalších rozpočtových letech na položku 2229. Zahrnuje i příjmysankčních odvodů příspěvkových organizací zřizovateli.

 

 

 

2124

Odvody školských právnických osob zřízených státem, kraji a obcemiOdvody školských právnických osob, tj. osob podle § 124 až 140 školského zákona (zákona č. 561/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů), zřízených Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, kraji, obcemi a dobrovolnými svazky obcí.

 

 

 

2129

Ostatní odvody přebytků organizací s přímým vztahem
Zahrnuje i přijaté výnosy z likvidace zbytkových podniků.

 

 

213

 

Příjmy z pronájmu majetku

 

 

 

2131

Příjmy z pronájmu pozemků

 

 

 

2132

Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí

 

 

 

2133

Příjmy z pronájmu movitých věcí

 

 

 

2139

Ostatní příjmy z pronájmu majetku

 

 

214

 

Příjmy z úroků a realizace finančního majetku

Oproti vymezení v účtové osnově pro organizační složky státu a příspěvkové organizace a obce se v tomto podseskupení nerozumí realizací finančního majetku prodej vlastních dluhopisů.

 

 

 

2141

Příjmy z úroků (část)

Zahrnuje přijaté úroky z bankovních účtů (vkladů) a z poskytnutých půjčených prostředků.Zahrnuje také úroky z nakoupených cizích dluhopisů a úroky ve formě diskontu inkasované při nákupu cizího dluhopisu jiné než na položkách 2144 a 2145. Patří sem i přijaté úroky ze směnek.

 

 

 

2142

Příjmy z podílů na zisku a dividend

 

 

 

2143

Realizované kurzové zisky

 

 

 

2144

Příjmy z úroků ze státních dluhopisů

 

 

 

2145

Příjmy z úroků z komunálních dluhopisů

 

 

215

 

Soudní poplatky
Zahrnuje poplatky za řízení a za úkon podle zákona o soudních poplatcích.

 

 

 

2151

Soudní poplatky

22

 

22

 

 

Přijaté sankční platby a vratky transferů

 

 

221

 

Přijaté sankční platby

 

 

 

2210

Přijaté sankční platby
Zahrnuje sankce s výjimkou sankcí přijatých v souvislosti s výběrem daní (ty patří do daňových příjmů) a kompenzací za opožděné platby v obchodních vztazích (ty patří na podseskupení položek 211 nebo 213).

 

 

222

 

Přijaté vratky transferů a ostatní příjmy z finančního vypořádání předchozích let

 

 

 

2221

Přijaté vratky transferů od jiných veřejných rozpočtů

Vratky transferů poskytnutých v minulých rozpočtových obdobích, vracených jinými veřejnými rozpočty. Zahrnuje i přijaté vratky správci kapitol státního rozpočtu a organizačními složkami státu, kteří poskytovali dotace přímo ze svých kapitol územním rozpočtům. Nerozlišuje se, zda šlo o vratky běžných či kapitálových transferů. Nepoužije se pro vratky transferů mezi rozpočty územní úrovně, ty se zařadí na položku 2223.Veřejnými rozpočty územní úrovně se pro účely rozpočtové skladby rozumějí rozpočty a ostatní peněžní fondy obcí, krajů, regionálních rad a dobrovolných svazků obcí. Veřejnými rozpočty ústřední úrovně se pro účely rozpočtové skladby rozumějí státní rozpočet, Národní fond a ostatní peněžní fondy organizačních složek státu, správců kapitol, Pozemkového fondu a zdravotních pojišťoven. Veřejnými rozpočty se rozumějí veřejné rozpočty ústřední úrovně a veřejné rozpočty územní úrovně a též bankovní účet, který je nástupnickým peněžním fondem Fondu národního majetku podle § 4 zákona o zrušení Fondu národního majetku (zákona č. 178/2005 Sb. ).

 

 

 

2222

Ostatní příjmy z finančního vypořádání předchozích let od jiných veřejných rozpočtů

Zahrnuje příjmy inkasované peněžními fondy podléhajícími rozpočtové skladbě od jiných veřejných rozpočtů, pokud nejsou zařazeny na položku 2221. Použije se zejména pro příjmy státního rozpočtu v rámci finančního vypořádání minulých let, pokud nejsou zařazeny na položku 2221. Nepoužije se pro příjmy odvodů z finančního vypořádání mezi veřejnými rozpočty územní úrovně, ty se zařadí na položku 2223. Zahrnuje i příjmy z finančního vypořádání inkasované obcemi a kraji od veřejných rozpočtů ústřední úrovně.Patří sem i příjmy od jiných veřejných rozpočtů, které jsou kompenzacemi výdajů uskutečněných v minulých letech, a proto nejsou zařazovány jako záporné výdaje (§ 49 odst. 7 rozpočtových pravidel), ale jako kladné příjmy (u organizačních složek státu nejsou přijímány na výdajové účty státního rozpočtu, ale na účty příjmové). Patří sem i částky, které organizace přijímá od územního finančního orgánu jakožto přeplatek daně z přidané hodnoty, její nadměrný odpočet nebo vrácení daně. Vratky daně sem patří jen v případě, že se vrací daň zaplacená v minulém nebo některém dřívějším roce; v tomtéž roce se zařazuje v záporné hodnotě na položku 5362.

 

 

 

2223

Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi
Zahrnuje příjmy inkasované obcemi od kraje při finančním vypořádání minulých let (např.doplatek dotace) nebo příjmy kraje z titulu vratek transferů poskytnutých krajem obcím v minulých letech.

 

 

 

2224

Vratky nevyužitých prostředků z Národního fondu
Peněžní prostředky, které byly Národnímu fondu (§ 37 a 38 zákona č. 218/2000 Sb. ) převedeny na realizaci programů za účelem plnění závazků z mezinárodních smluv v minulých letech a z důvodu nevyužití se vracejí zpět do státního rozpočtu nebo jiného fondu podléhajícího rozpočtové skladbě.

 

 

 

2225

Úhrady prostředků vynaložených podle zákona o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele
Příjmy úřadů práce podle § 12 až 14 zákona č. 118/2000 Sb., o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele a o změně některých zákonů. Jsou to prostředky, které úřady práce zaplatily za platebně neschopné zaměstnavatele jakožto mzdy zaměstnanců a jejich daň z příjmů, pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na všeobecné zdravotní pojištění a které jim tito zaměstnavatelé vracejí.

 

 

 

2226

Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi obcemiZahrnuje vzájemné vypořádací vztahy k dotacím mezi obcemi. Při vypořádání přes hranice okresu se zároveň použije záznamová jednotka 024 a přes hranice kraje 028.

 

 

 

2227

Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi regionální radou a kraji, obcemi a dobrovolnými svazky obcíPříjmy z finančního vypořádání mezi na jedné straně regionální radou a na druhé krajem, obcemi a dobrovolnými svazky obcí. Pokud by došlo k vypořádání přes hranice kraje, použije se záznamová jednotka 028.

 

 

 

2229

Ostatní přijaté vratky transferů
Vratky transferů poskytnutých v minulých rozpočtových obdobích jiných než podle předchozích položek tohoto podseskupení. Nerozlišuje se, zda šlo o vratky běžných či kapitálových transferů ani kdo tyto transfery vrací (podnikatel, obyvatelstvo, příspěvková organizace atd.).

23

 

23

 

 

Příjmy z prodeje nekapitálového majetku a ostatní nedaňové příjmy

 

 

 

 

 

 

 

231

 

Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku

 

 

 

2310

Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku
Zahrnuje veškeré příjmy z prodeje majetku pořízeného z neinvestičních prostředků, nezahrnuje příjmy z prodeje majetku pořízeného z investičních prostředků a akcií. Patří sem však příjmy z prodeje majetku pořízeného původně z investičních prostředků, který byl prodán jako druhotná surovina, materiál ke šrotování, demoliční materiál apod.

 

 

232

 

Ostatní nedaňové příjmy

 

 

 

2321

Přijaté neinvestiční dary
Patří sem přijaté peněžní dary neopětované a fakultativní jiné než od jiných veřejných rozpočtů nebo zahraničních státních organizací a mezinárodních institucí. Tato položka se použije pro přijaté peněžní dary, u kterých si dárce nevymínil jejich použití na investiční účel (pak by byly zařazeny na položku 3121).

 

 

 

2322

Přijaté pojistné náhrady

 

 

 

2324

Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady

Opětované příspěvky na neinvestiční účely. Rozpočtovou skladbou se netřídí přijaté příspěvky na účty sdružených prostředků. Zahrnuje i příspěvky inkasované od pojišťovny.

Zahrnuje i např. náhrady od fyzických osob za jimi způsobené škody. Patří sem např. i inkasované dobropisy týkající se plateb za zboží a služby v předchozích letech. Zahrnuje i např. příjem náhrady za náklady soudního řízení, vymožené náhrady výdajů uskutečněných v předchozích letech apod. Patří sem i příjmy náhrad nákladů správního řízení, které účastník správního řízení platí paušální částkou správnímu orgánu za to, že správní řízení vyvolal porušením své právní povinnosti, podle § 79 odst. 5 správního řádu (zákon č. 500/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů) a § 6 vyhlášky č. 520/2005 Sb. , o rozsahu hotových výdajů a ušlého výdělku, které správní orgán hradí jiným osobám, a o výši paušální částky nákladů řízení. Použije se vždy pro případy dodatečně vymoženého výživného od osoby povinné výživou dítěte, u kterého stát na základě zákona č. 482/1991 Sb. , ve znění pozdějších předpisů, poskytoval příspěvek na výživu (v tomto případě není rozhodující, zda byl příspěvek poskytnut v běžném roce nebo v letech minulých).
Zahrnuje i vratky přeplatků záloh (zejména za odběr elektřiny, vody, páry, plynu apod.), které se plně vztahují k minulým rozpočtovým rokům. Zatřídění vratky zálohy je možno zatřídit na tuto položku i tehdy, pokud se vztahuje zčásti k zálohám placeným v minulých rozpočtových letech a zčásti k zálohám hrazeným v běžném rozpočtovém roce. Pokud se organizace rozhodne postupovat tímto způsobem, je povinna tak postupovat i v následujících letech. Zahrnuje i dosud splácené příjmy z regresních náhrad.

 

 

 

2325

Vratky prostředků z Národního fondu pro vyrovnání kursových rozdílů

Peněžní prostředky přijaté do Národního fondu ze státního rozpočtu za účelem vyrovnání kursových rozdílů, které se z Národního fondu převádějí zpět do státního rozpočtu, protože na vyrovnání kursových rozdílů nebyly použity. Tato položka souvisí s výdajovou položkou 5770 - Převody ze státního rozpočtu do Národního fondu na vyrovnání kursových rozdílů.

 

 

 

2326

Vratky prostředků z Národního fondu související s neplněním závazků z mezinárodních smluv
Peněžní prostředky přijaté do Národního fondu a převedené z něj zpět do státního rozpočtu nebo jiného peněžního fondu podléhajícího rozpočtové skladbě, který je poskytl, z důvodů neplnění mezinárodních smluv. Jde o vrácení příslušné části prostředků, které byly poskytnuty na položkách seskupení 57 a 67.

 

 

 

2327

Úhrada prostředků, které státní rozpočet odvedl Evropským společenstvím za Národní fond
Peněžní prostředky převedené z Národního fondu do státního rozpočtu podle § 38 odst. 3 věty za středníkem zákona č. 218/2000 Sb.

 

 

 

2328

Neidentifikované příjmyVeškeré došlé platby blíže neidentifikované.

 

 

 

2329

Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené
Zahrnuje identifikované nedaňové příjmy, které nelze zařadit na jinou druhovou položku. Použije se např. pro propadlé jistiny vložených vkladů při výběrových řízeních a příjmy za promlčené celní jistoty. Použije se i pro inkaso příjmu za převod hlasovacích práv k akciím obcemi, jestliže součástí dohody o převodu na nabyvatele není závazek převést na tohoto nabyvatele v budoucnu akcie.

 

 

234

 

Příjmy z využívání výhradních práv k přírodním zdrojům
Zahrnuje především tzv. regály za čerpání přírodních zdrojů.

 

 

 

2341

Poplatek za využívání zdroje přírodní minerální vody
Zahrnuje poplatky podle lázeňského zákona.

 

 

 

2342

Platby za odebrané množství podzemní vody
Zahrnuje poplatky za skutečný odběr podzemní vody podle vodního zákona.

 

 

 

2343

Příjmy z úhrad dobývacího prostoru a z vydobytých nerostů
Příjem úhrad podle § 32a horního zákona (zákon č. 44/1988 Sb. ve znění pozdějších předpisů) a § 4b zákona o geologických pracích (zákon č. 62/1988 Sb. ve znění pozdějších předpisů).

 

 

235

 

Příjmy za využívání dalších majetkových práv

 

 

 

2351

Poplatky za udržování patentu v platnosti

 

 

 

2352

Poplatky za udržování evropského patentu v platnosti
S účinky pro Českou republiku

 

 

 

2353

Poplatky za udržování dodatkového ochranného osvědčení pro léčiva
Poplatky za udržování dodatkového ochranného osvědčení pro léčiva a pro přípravky na ochranu rostlin v platnosti.

 

 

236

 

Dobrovolné pojistné

 

 

 

2361

Pojistné na nemocenské pojištění od OSVČ
Patří sem dobrovolné pojistné podle zákona o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti.

 

 

 

2362

Dobrovolné pojistné na důchodové pojištění
Patří sem dobrovolné pojistné na důchodové pojištění podle zákona o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti.

24

 

24

 

 

Přijaté splátky půjčených prostředků
Jen jde-li o splátky půjčených prostředků původně poskytnutých za účelem rozpočtové politiky, nikoliv jako nástroj řízení likvidity, ty patří na položky třídy 8. Půjčené prostředky poskytované za účelem rozpočtové politiky však mohou mít i charakter nákupu cenných papírů (dluhopisů), je-li jejich prvotním smyslem podpora druhého subjektu. Jejich přijaté splátky proto patří na toto seskupení položek. Zapisují se jen skutečné splátky, nikoliv např. úroky, ty patří na položku 2141, 2144 nebo 2145. Půjčenými prostředky se pro účely rozpočtové skladby rozumějí finanční prostředky přijaté nebo vydané jakožto návratné finanční výpomoci, půjčky, úvěry a cena vlastních dluhopisů.

 

 

241

 

Splátky půjčených prostředků od podnikatelských nefinančních subjektů

 

 

 

2411

Splátky půjčených prostředků od podnikatelských subjektů - fyzických osob

 

 

 

2412

Splátky půjčených prostředků od podnikatelských subjektů - právnických osob

 

 

 

2413

Splátky půjčených prostředků od podnikatelských finančních subjektů - právnických osob

 

 

 

2414

Splátky půjčených prostředků od podniků ve vlastnictví státuSplátky prostředků, které byly půjčeny na položkách 5614 a 6414.

 

 

242

 

Splátky půjčených prostředků od obecně prospěšných společností a podobných subjektů

 

 

 

2420

Splátky půjčených prostředků od obecně prospěšných společností a podobných subjektů
Použije se pro splátky půjčených prostředků od soukromých právnických osob, nepatří sem tedy splátky od zdravotních pojišťoven, státních fondů atd. Nepoužije se ani pro splátky od příspěvkových organizací. Patří sem splátky od občanských sdružení, nadací, politických stran a hnutí, odborů, společenství vlastníků jednotek apod.

 

 

243

 

Splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů ústřední úrovně

 

 

 

2431

Splátky půjčených prostředků od státního rozpočtu

 

 

 

2432

Splátky půjčených prostředků od státních fondů

 

 

 

2433

Splátky půjčených prostředků od zvláštních fondů ústřední úrovně
Splátky přijaté od Pozemkového fondu a z účtu, který je nástupnickým peněžním fondem Fondu národního majetku podle § 4 zákona o zrušení Fondu národního majetku (zákona č. 178/2005 Sb. ).

 

 

 

2434

Splátky půjčených prostředků od fondů sociálního a zdravotního pojištění
Zahrnuje např. splátky půjčených prostředků od zdravotních pojišťoven.

 

 

 

2439

Ostatní splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů

 

 

244

 

Splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů územní úrovně

 

 

 

2441

Splátky půjčených prostředků od obcí

 

 

 

2442

Splátky půjčených prostředků od krajů

 

 

 

2443

Splátky půjčených prostředků od regionálních rad

 

 

 

2449

Ostatní splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů územní úrovně
Zahrnuje splátky půjčených prostředků např. od dobrovolných svazků obcí.

 

 

245

 

Splátky půjčených prostředků od zřízených a podobných subjektů

 

 

 

2451

Splátky půjčených prostředků od příspěvkových organizací

 

 

 

2452

Splátky půjčených prostředků od vysokých škol

 

 

 

2459

Splátky půjčených prostředků od ostatních zřízených a podobných subjektů

 

 

246

 

Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva

 

 

 

2460

Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva

 

 

247

 

Splátky půjčených prostředků ze zahraničí

 

 

 

2470

Splátky půjčených prostředků ze zahraničí

 

 

248

 

Realizované záruky

 

 

 

2480

Splátky za úhradu dluhů nebo dodávek

 

 

 

2481

Příjmy od dlužníků za realizace záruk
Zahrnuje příjmy z titulu splácení pohledávky, která vznikla organizaci převzetím závazků při realizaci poskytnuté záruky za nesolventního dlužníka.

 

 

 

2482

Splátky od dlužníků za zaplacení dodávek
Patří sem příjmy od subjektů, za které organizace zaplatila dodavatelům, kteří těmto subjektům dodali zboží nebo služby, cenu tohoto zboží nebo služeb. Patří sem hlavně splátky částek poskytnutých jako vládní úvěry [§ 3 písm. m) zákona č. 218/2000 Sb. , rozpočtová pravidla], tj. splátky poukazované organizační složce státu cizím státem k úhradě ceny zboží a služeb, které tento stát odebral od českého podniku a jehož cenu tomuto podniku organizační složka státu uhradila.

3

3

 

 

 

KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY

31

 

31

 

 

Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku a ostatní kapitálové příjmy

 

 

311

 

Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku (kromě drobného)

 

 

 

3111

Příjmy z prodeje pozemků

 

 

 

3112

Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí a jejich částí

Použije se též při prodeji pozemku patřícího k prodávané budově, jestliže cenu nelze rozdělit.

 

 

 

3113

Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého majetku

 

 

 

3114

Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku

 

 

 

3119

Ostatní příjmy z prodeje dlouhodobého majetku

 

 

312

 

Ostatní kapitálové příjmy

 

 

 

3121

Přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku

Jen jde-li o dobrovolný a neopětovaný peněžní dar nikoli z veřejného rozpočtu nebo od cizího státu či mezinárodní organizace a zároveň je-li tento dar účelově určen na kapitálové výdaje.

 

 

 

3122

Přijaté příspěvky na pořízení dlouhodobého majetku
Opětované příspěvky od fyzických a právnických osob na investiční účely.

 

 

 

3129

Ostatní investiční příjmy jinde nezařazené

32

 

32

 

 

Příjmy z prodeje akcií a majetkových podílů

Jen jde-li o akt rozpočtové politiky a nikoliv o nástroj řízení likvidity, kdy patří na položky třídy 8.

 

 

320

 

Příjmy z prodeje akcií a majetkových podílů

 

 

 

3201

Příjmy z prodeje akcií

 

 

 

3202

Příjmy z prodeje majetkových podílů

4

4

 

 

 

Přijaté dotace

 

41

 

 

Neinvestiční přijaté transfery

 

 

411

 

Neinvestiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů ústřední úrovně

 

 

 

4111

Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu

Zahrnuje dotace přijaté z kapitoly Všeobecná pokladní správa státního rozpočtu, která je ve správě Ministerstva financí, vyjma dotací přijatých územními orgány v rámci tzv. souhrnného finančního vztahu, tj. vymezené exaktně zákonem o státním rozpočtu. Nepatří sem dotace přijaté od orgánů státní správy, např. ministerstev zemědělství, životního prostředí, kultury, pro místní rozvoj, ani např. dotace přijímané od úřadů práce v rámci tzv. aktivní politiky zaměstnanosti (všechny tyto přijaté dotace patří na položku 4116).

 

 

 

4112

Neinvestiční přijaté dotace ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu

Platí jen pro dotace ze státního rozpočtu obcím a krajům, zahrnuje neinvestiční dotační titulyexplicitně vymezené zákonem o státním rozpočtu.

 

 

 

4113

Neinvestiční přijaté transfery ze státních fondů

 

 

 

4114

Neinvestiční přijaté transfery ze zvláštních fondů ústřední úrovně
Neinvestiční transfery přijaté z Pozemkového fondu nebo z bankovního účtu, který je nástupnickým peněžním fondem Fondu národního majetku podle § 4 zákona o zrušení Fondu národního majetku (zákona č. 178/2005 Sb. ).

 

 

 

4115

Neinvestiční přijaté transfery od fondů sociálního a zdravotního pojištění

 

 

 

4116

Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu

Zahrnuje jiné dotace ze státního rozpočtu než uvedené v položkách 4111 a 4112. Použije se pro dotace přijaté od orgánů státní správy (např. ministerstev), i např. pro dotace přijímané od úřadů práce v rámci tzv. aktivní politiky zaměstnanosti.

 

 

 

4118

Neinvestiční převody z Národního fondu
Neinvestiční převody z Národního fondu na stanovený účel.

 

 

 

4119

Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů ústřední úrovně

 

 

412

 

Neinvestiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů územní úrovně

 

 

 

4121

Neinvestiční přijaté transfery od obcí
Zahrnuje i příspěvky přijímané od jiných obcí na úhradu provozních výdajů v případě přijetí dětí z těchto obcí do školy. Zahrnuje i neinvestiční peněžní dary přijímané od jiných obcí (např. v souvislosti s živelní pohromou).

 

 

 

4122

Neinvestiční přijaté transfery od krajů

 

 

 

4123

Neinvestiční přijaté transfery od regionálních radNeinvestiční přijaté dotace od subjektů zřízených a fungujících podle § 15 až 17 zákona č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje, ve znění zákona č. 138/2006 Sb.

 

 

 

4129

Ostatní neinvestiční přijaté dotace od rozpočtů územní úrovně
Zahrnuje např. transfery od dobrovolných svazků obcí.

 

 

413

 

Převody z vlastních fondů
Patří sem přijaté převody z peněžních fondů téže organizace výkaz, např. z rezervního fondu na příjmový účet, z účtu běžného hospodaření obce do fondů podle § 5 zákona č. 250/2000 Sb. apod. Na úrovni organizace se konsolidují položkami 4133, 4134 a 4139.

 

 

 

4131

Převody z vlastních fondů hospodářské (podnikatelské) činnosti

 

 

 

4132

Převody z ostatních vlastních fondů
Patří sem převody z peněžních fondů, které nepodléhají rozpočtové skladbě a které nepatří na položku 4131 (např. převody z fondu cizích prostředků).

 

 

 

4133

Převody z vlastních rezervních fondů (jiných než organizačních složek státu)
Přijaté převody z vlastních fondů zřizovaných podle § 5 zákona č. 250/2000 Sb. (rezerv a rozvoje apod.).

 

 

 

4134

Převody z rozpočtových účtů

Slouží pro potřeby zatřídění např. převodu ze základního běžného účtu obce do jednotlivýchpeněžních fondů, ale i např. pro převody ze základního běžného účtu na vkladový výdajový účet obce a naopak. Použije se i pro přijetí prostředků z výdajových účtů organizačních složek státu na zvláštní příjmové účty (§ 50 odst. 2 zákona č. 218/2000 Sb. ) na financování reprodukce majetku. Patří sem též převody prostředků do rezervního fondu organizačních složek státu např. podle § 47 a 70 zákona č. 218/2000 Sb.

 

 

 

4135

Převody z rezervních fondů organizačních složek státu
Na tuto položku patří příjmy organizační složky státu plynoucí na její příjmový účet státního rozpočtu z jejího rezervního fondu včetně příjmů správce kapitoly na zvláštním příjmovém účtu státního rozpočtu (§ 50 odst. 2 rozpočtových pravidel) z rezervních fondů organizačních složek státu patřících do této kapitoly.

 

 

 

4136

Převody z jiných fondů organizačních složek státuNa tuto položku patří příjmy organizační složky státu plynoucí na její příjmový rozpočtový účet z jiných fondů, než které jsou zařazeny do předcházejících položek, a to včetně příjmů správce kapitoly na zvláštním příjmovém účtu státního rozpočtu (§ 50 odst. 2 rozpočtových pravidel) plynoucí na něj z týchž fondů. V současné době jsou to převody z fondu odměn zřízeného podle dřívějších předpisů, pokud v organizační složce státu dosud existuje.

 

 

 

4139

Ostatní převody z vlastních fondů
Zahrnuje např. i převody z účtů sociálních fondů, účelových fondů nemajících charakter všeobecných rezerv apod.

 

 

415

 

Neinvestiční přijaté transfery ze zahraničí

 

 

 

4151

Neinvestiční přijaté transfery od cizích států

 

 

 

4152

Neinvestiční přijaté transfery od mezinárodních institucí
Nezahrnuje neinvestiční dotace od Evropské unie, které se zatřiďují na položku 4153. Nezahrnuje ani přijaté kompenzační platby z rozpočtu Evropské unie, zatříděné na položce 4154. Prostředky, které inkasuje primárně Národní fond, se zatřídí na položku 4118.

 

 

 

4153

Neinvestiční transfery přijaté od Evropské unie
Tato položka zahrnuje neinvestiční prostředky Evropské unie, které jsou určeny organizačním složkám státu (např. Ministerstvu práce a sociálních věcí v rámci programu na podporu rozvoje lidských zdrojů, Ministerstvu zemědělství na přímé platby farmářům, prostředky na Horizontální plán rozvoje venkova) a jsou poskytované prostřednictvím státního rozpočtu. Nezahrnuje kompenzační platby od Evropské unie k vyrovnání čisté pozice České republiky k Evropské unii, které jsou zařazeny na položku 4154.

 

 

 

4154

Přijaté kompenzační platby z rozpočtu EU
Tyto platby poskytuje Evropská unie do státního rozpočtu (příjemcem je kapitola Všeobecná pokladní správa) na základě Dohody o přistoupení k Evropské unii. Platby mají zajistit, aby v prvních letech po vstupu nedošlo ke zhoršení čisté pozice České republiky k rozpočtu Evropské unie ve srovnání s rokem 2003.

 

 

 

4159

Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze zahraničí

 

 

416

 

Neinvestiční přijaté transfery ze státních finančních aktiv

 

 

 

4160

Neinvestiční přijaté transfery ze státních finančních aktiv

 

42

 

 

Investiční přijaté transfery

 

 

421

 

Investiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů ústřední úrovně

 

 

 

4211

Investiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu
Zahrnuje investiční dotace přijaté z kapitoly Všeobecná pokladní správa státního rozpočtu, která je ve správě Ministerstva financí, vyjma investičních dotací přijatých územními orgány v rámci tzv. souhrnného finančního vztahu, tj. vymezené exaktně zákonem o státním rozpočtu. Nepatří sem dotace přijaté od orgánů státní správy, např. ministerstev zemědělství, životního prostředí, kultury, pro místní rozvoj (všechny tyto přijaté dotace patří na položku 4216).

 

 

 

4212

Investiční přijaté dotace ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu

Platí jen pro dotace ze státního rozpočtu obcím a krajům, zahrnuje investiční dotační titulyexplicitně vymezené zákonem o státním rozpočtu.

 

 

 

4213

Investiční přijaté transfery ze státních fondů

 

 

 

4214

Investiční přijaté transfery ze zvláštních fondů ústřední úrovně
Investiční transfery přijaté z Pozemkového fondu nebo z bankovního účtu, který je nástupnickým peněžním fondem Fondu národního majetku podle § 4 zákona o zrušení Fondu národního majetku (zákona č. 178/2005 Sb. ).

 

 

 

4216

Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu
Zahrnuje jiné investiční dotace ze státního rozpočtu než na položkách 4211 a 4212. Použije se pro investiční dotace přijaté od orgánů státní správy (např. ministerstev zemědělství, životního prostředí, kultury, pro místní rozvoj apod.).

 

 

 

4218

Investiční převody z Národního fondu
Investiční převody z Národního fondu na stanovený účel.

 

 

 

4219

Ostatní investiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů ústřední úrovně

 

 

422

 

Investiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů územní úrovně

 

 

 

4221

Investiční přijaté transfery od obcí

 

 

 

4222

Investiční přijaté transfery od krajů

 

 

 

4223

Investiční přijaté transfery od regionálních rad Investiční přijaté dotace od subjektů zřízených a fungujících podle § 15 až 17 zákona č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje, ve znění zákona č. 138/2006 Sb.

 

 

 

4229

Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně

 

 

423

 

Investiční přijaté transfery ze zahraničí

 

 

 

4231

Investiční přijaté transfery od cizích států

 

 

 

4232

Investiční přijaté transfery od mezinárodních institucí

 

 

 

4233

Investiční transfery přijaté od Evropské unie
Tato položka zahrnuje investiční prostředky Evropské unie, které jsou určeny organizačním složkám státu. Pokud nelze v rámci dotace odlišit investiční a neinvestiční část dotace, zatřídí se příjem na položku 4153.

 

 

424

 

Investiční přijaté transfery ze státních finančních aktiv

 

 

 

4240

Investiční přijaté transfery ze státních finančních aktiv

5

5

 

 

 

BEŽNÉ VÝDAJE
Z běžných výdajů se nákupy (seskupení položek 50 a 51) zařazují na položky podle toho, jaká věc, služba, práce, výkon nebo právo se jimi pořizuje, a transfery (seskupení položek 52 až 57) podle toho, jaký druh podpory představují a případně kdo je jejím příjemcem, bez ohledu na způsob vzniku právní povinnosti platit, zejména bez ohledu na to, jde-li o platbu, která nebyla předmětem sporu, či o platbu, povinnost k níž předmětem sporu byla a provádí se na základě zejm. soudního rozhodnutí nebo smíru (§ 67 a 99 občanského soudního řádu), či jde-li o běžnou platbu nebo o doplatek včetně doplatku za minulá léta. Stejně tak u nákupů nezáleží na tom, jakým způsobem dodavatel odvodil cenu, kterou má organizace jako odběratel zaplatit, např. zda do faktury uvedl či neuvedl, jakou část ceny tvoří jeho výdaje či náklady na zabalení nebo dopravu tohoto zboží (to neplatí pro výdaje či náklady vznikající přímo organizaci, jestliže například organizace dopravu zboží objednala sama u dopravní firmy a platí za ni přímo jí a nikoliv dodavateli zboží). To platí obdobně i pro kapitálové výdaje (třída 6). Stejně tak pro běžné i kapitálové výdaje platí, že pořizují-li se jedním výdajem věci, služby, práce, výkony nebo práva představující více druhů ekonomických hodnot nebo poskytují-li se jedním výdajem podpory představující více druhů transferů a výdaj tedy patří na více položek, zařadí se tento výdaj, nejsou-li v účetních dokladech částky rozděleny, na položku, která odpovídá hlavní části výdaje nebo o které to lze předpokládat. Pro výdaje i pro příjmy platí, že při zařazování výdajů na položky, pro které je rozhodující klasifikace právního úkonu, na základě nějž se výdaje vynakládají nebo příjmy inkasují (například pro zařazení výdajů na položku 5164 je rozhodující, zda vydané peněžní prostředky jsou platbami podle nájemní smlouvy), nezáleží na tom, jak klasifikují právní úkon jeho původci, ale jakým tento právní úkon skutečně je (například nezáleží na tom, že smlouva, podle níž bude odběratel užívat bez časového omezení počítačové programy, které vytvořil dodavatel-fyzická osoba jako dílo podle autorského zákona, je nadepsána jako smlouva o nájmu programů, ale na tom, že obsahem smlouvy je udělení oprávnění k užití díla bez časového omezení, a proto odběratelovy platby dodavateli podle této smlouvy nebudou zařazeny na položku 5164, nýbrž 5041).

 

50

 

 

Výdaje na platy, ostatní platby za provedenou práci a pojistné

 

 

501

 

PlatyJen odměny za skutečně provedenou práci, a to bez ohledu na to, zda je organizace vyplatila dobrovolně nebo až na základě soudního rozhodnutí. Nepatří sem peněžní prostředky vydané za práci neprovedenou v důsledku protiprávního jednání organizace, které musela pracovníkům vyplatit jako náhradu za újmu vzniklou jim v důsledku toho, že jim práci znemožnila, například tím, že je neoprávněně propustila (patří na podseskupení položek 505). Patří sem však platby za pracovní čas strávený jinak než prací pro organizaci (například výkonem veřejných funkcí či jiných úkonů v obecném zájmu), je-li organizace povinna pracovníkům za něj platit.

 

 

 

5011

Platy zaměstnanců v pracovním poměru
Včetně odměn zahrnovaných do prostředků na platy.

 

 

 

5012

Platy zaměstnanců ozbrojených sborů a složek ve služebním poměru

 

 

 

5013

Platy státních zaměstnanců ve správních úřadech
Platy státních zaměstnanců podle služebního zákona.

 

 

 

5014

Platy zaměstnanců v pracovním poměru odvozované od platů ústavních činitelů

Platy státních zaměstnanců v pracovním poměru, jejichž způsob odměňování je odvozen ododměňování ústavních činitelů podle zákona č. 236/1995 Sb. , a to včetně platů státních zástupců.

 

 

 

5019

Ostatní platy
Zahrnuje především refundace platů hrazené jiným organizacím.

 

 

502

 

Ostatní platby za provedenou práciJen odměny za skutečně provedenou práci, a to bez ohledu na to, zda je organizace vyplatila dobrovolně nebo až na základě soudního rozhodnutí. Nepatří sem peněžní prostředky vydané za práci neprovedenou v důsledku protiprávního jednání organizace, které musela pracovníkům vyplatit jako náhradu za újmu vzniklou jim v důsledku toho, že jim práci znemožnila, například tím, že je neoprávněně propustila (patří na podseskupení položek 505). Patří sem však platby za pracovní čas strávený jinak než prací pro organizaci (například výkonem veřejných funkcí či jiných úkonů v obecném zájmu), je-li organizace povinna pracovníkům za něj platit.

 

 

 

5021

Ostatní osobní výdaje
Zahrnuje především odměny za práci podle dohod o pracích uzavíraných podle zákoníku práce mimo pracovní poměr, odměny členům výborů zastupitelstev a komisí obcí a krajů (s výjimkou samotných zastupitelů, jejichž odměny se zařazují na položku 5023), odměny (peněžité ceny) z veřejných a užších soutěží a veřejných příslibů (podle § 847 až 852 občanského zákoníku) a odměny za práci (činnost) podle zvláštních předpisů mimo zákoník práce, služební zákon a další předpisy zakládající obdobné vztahy, například odměny obyvatelům ústavů sociální péče za pracovní činnost při provozu ústavu či odměny dobrovolným pracovníkům pečovatelské služby.

 

 

 

5022

Platy představitelů státní moci a některých orgánů
Platy podle zákona č. 236/1995 Sb. , platy soudců a odměny členů Rady pro rozhlasové a televizní vysílání, Grantové agentury a poradních orgánů vlády. Nezahrnuje však paušální náhrady zvýšených výdajů těchto činitelů, ty se zařadí na položku 5196.

 

 

 

5023

Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů
Zahrnuje odměny členů zastupitelstev obcí a krajů (včetně uvolněných zastupitelů).

 

 

 

5024

Odstupné
Tato položka zahrnuje odstupné podle zákoníku práce (§ 67 a 68 zákona č. 262/2006 Sb. , zákoník práce) a další odstupné podle § 13 zákona o úřednících územních samosprávných celků (zákon č. 312/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů).

 

 

 

5025

Odbytné
Zahrnuje odbytné vyplácené státním zaměstnancům ve správních úřadech podle § 55 služebního zákona (zákona č. 218/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů), který nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2007.

 

 

 

5026

Odchodné

Zahrnuje odchodné vyplácené představitelům státní moci a některých orgánů podle zákona č. 236/1995 Sb. Odchodné a odbytné ozbrojených složek Ministerstva vnitra, Ministerstva obrany, Vězeňské služby a celní správy se uvádí na položce 5410.

 

 

 

5027

Náležitosti osob vykonávajících vojenská cvičení a další vojenskou službu
Peněžní náležitosti vyplácené vojákům na vojenských cvičeních (včetně výjimečných) a vojákům vykonávajícím mimořádnou nebo další vojenskou službu podle branného zákona s výjimkou služby vojáka z povolání.

 

 

 

5029

Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazené
Zahrnuje platby nezahrnuté v předchozích položkách např. odměny za produktivní činnost žáků a studentů, odměny vlastním zaměstnancům za vyhrané soutěže organizované jinými organizacemi, odměny vyplácené vězňům, odměny vojákům v zahraničí, částky refundované jiným organizacím k úhradě ostatních plateb za provedenou práci a náhrad platu podle § 3 odst. 2 vyhlášky č. 58/1991 Sb. , zvláštní příplatky poskytované v cizí měně příslušníkům Armády ČR, kteří vykonávají službu v zahraničí aj.

 

 

503

 

Povinné pojistné placené zaměstnavatelemPovinné pojistné, které platí zaměstnavatel jakožto poplatník, tj. sám za sebe. Nepatří sem pojistné a daň z příjmů, jejichž poplatníky jsou zaměstnanci a zaměstnavatel jim je strhává a platí za ně jakožto plátce, ty patří na příslušnou položku z podseskupení 501 nebo 502, tj. na položku, na niž patří odměna za práci, která je předmětem daně z příjmů nebo pojistného. Povinné pojistné se zařazuje na příslušnou položku bez ohledu na to, zda jde o běžnou platbu nebo doplatek včetně doplatku za minulá léta.

 

 

 

5031

Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti

 

 

 

5032

Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění

 

 

 

5038

Povinné pojistné na úrazové pojištění Pojistné, které podle zákona č. 266/2006 Sb. , o úrazovém pojištění zaměstnanců, platí zaměstnavatelé včetně organizací příslušné okresní správě sociálního zabezpečení spolu s pojistným na sociální zabezpečení a příspěvkem na státní politiku zaměstnanosti.

 

 

 

5039

Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem
Zahrnuje především refundace pojistného (na sociální a zdravotní pojištění) jiným organizacím.

 

 

504

 

Odměny za užití duševního vlastnictví

 

 

 

5041

Odměny za užití duševního vlastnictví Odměny autorům literárních, uměleckých a vědeckých děl včetně počítačových programů za udělení oprávnění organizaci dílo užít podle autorského zákona (zákona č. 121/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů) bez časového omezení (odměny za udělení oprávnění k užití díla na dobu určitou patří na položku 5164), ostatní odměny podle tohoto zákona, odměny za využití vynálezů, průmyslových vzorů, zlepšovacích návrhů a jiných předmětů duševního vlastnictví a obdobné odměny, nemají-li povahu výdaje na pořízení dlouhodobého nehmotného majetku (ty patří na položky z podseskupení položek 611).

 

 

505

 

Mzdové náhrady

 

 

 

5051

Mzdové náhradyNáhrady pracovníkům za újmu, která jim vznikla v důsledku toho, že jim organizace neoprávněně znemožnila práci, zejména tím, že je neoprávněně propustila, a peněžní prostředky vyplácené za práci nikoliv jako odměna, ale náhrada, například náhrada za pracovní výpomoc podle § 60 až 63 zákona o zajišťování obrany české republiky (zákon č. 222/1999 Sb. ve znění pozdějších předpisů). Nepatří sem náhrady za jiné újmy, které pracovníci doznali v souvislosti s prací, například náhrady za pracovní úrazy (patří na položku 5192).

51

 

51

 

 

Neinvestiční nákupy a související výdaje

 

 

513

 

Nákup materiálu

 

 

 

5131

Potraviny
Zahrnuje např. nákup potravin v ústavních vývařovnách, školních jídelnách, nákup ochranných nápojů (podle zákoníku práce a § 5 nařízení vlády č. 178/2001 Sb. ) a nákup jiných potravin kromě závodního stravování, pro které je zřízen zvláštní (běžný) účet závodního stravování. Patří sem jen nákup potravin, které se nepoužijí na pohoštění (ty patří na položku 5175).

 

 

 

5132

Ochranné pomůcky
Zahrnuje nákup ochranných pomůcek podle pracovněprávních předpisů.

 

 

 

5133

Léky a zdravotnický materiál
Zahrnuje nákup léků pro specializovaná zdravotnická a veterinární zařízení včetně polních nemocnic a posádkových ošetřoven, zvláštních ordinací apod. Patří sem i nákup příručních lékárniček na pracovištích a jejich vybavení.

 

 

 

5134

Prádlo, oděv a obuvVýdaje na prádlo, oděv aobuv ve všech typech organizací.

 

 

 

5135

Učebnice a bezplatně poskytované školní potřeby
Pořízení učebních pomůcek z prostředků obdržených na přímé náklady na vzdělávání.

 

 

 

5136

Knihy, učební pomůcky a tiskVýdaje na nákup knih, učebních pomůcek, novin a časopisů včetně předplatného. V případě, že je dodavatel dodává prostřednictvím pošty či jiné podobné služby a své výdaje nebo náklady na poštovné a případně i balné uvádí ve faktuře nebo jiném podobném dokladu, podle kterého mu má odběratel platit, postupuje odběratel podle obecné zásady uvedené v náplni třídy 5 a zatřídí na položku 5136 celou částku placenou dodavateli, tj. včetně poštovného a balného.

 

 

 

5137

Drobný hmotný dlouhodobý majetek

Výdaje na dodavatelské pořízení předmětů, jejichž ocenění je 40 tisíc Kč nebo nižší a doba
použitelnosti v organizaci delší než jeden rok, a dále předmětů, které definuje účtová osnova jakodrobný hmotný dlouhodobý majetek (pokud nepatří na jiné položky, např. 5133, 5136 apod.). Na tuto položku patří i technické zhodnocení dlouhodobého hmotného majetku (a to i drobného), které nepřesahuje 40 tisíc Kč.

 

 

 

5138

Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje)
Nákup zboží určeného k dalšímu prodeji, nikoliv ke spotřebě. Obdobně jako v položce 2112 jde o nákup zboží určeného k dalšímu prodeji (jednorázové akce), nikoliv ke spotřebě v organizaci. Nesmí přitom jít o nákupy v rámci hospodářské (podnikatelské) činnosti, na ty se rozpočtová skladba nevztahuje.

 

 

 

5139

Nákup materiálu jinde nezařazený

Nákup všeobecného materiálu nezařaditelného do předchozích položek, včetně např. nákupuzvířat, osiva, dezinfekčních prostředků atd.

 

 

514

 

Úroky a ostatní finanční výdaje
Pokud jsou výdaje hrazené peněžním fondům podléhajícím rozpočtové skladbě a nemají charakter refundací, pak se zároveň zapisují na příslušnou záznamovou jednotku.

 

 

 

5141

Úroky vlastní
Hrazené úroky z půjčených prostředků, vlastních cenných papírů apod. Nezahrnují se úroky, které v souladu s účtovou osnovou vstupují do pořizovací ceny dlouhodobého majetku (tyto úroky se zařadí na položku ze seskupení položek 61, na kterou patří výdaje na pořízení dlouhodobého majetku, na které si organizace vzala úvěr nebo půjčku, z nichž tyto úroky platí).

 

 

 

5142

Realizované kurzové ztráty

 

 

 

5143

Úroky vzniklé převzetím cizích závazků

 

 

 

5144

Poplatky dluhové služby

 

 

 

5145

Finanční derivátyVýdaje i příjmy související s finančními deriváty. Příjmy související s finančními deriváty se na tuto položku zařazují v záporné hodnotě.

 

 

 

5149

Ostatní úroky a ostatní finanční výdaje

 

 

515

 

Nákup vody, paliv a energie
Vratky záloh pravidelně (zpravidla měsíčně) hrazených v tomtéž (běžném) rozpočtovém roce se zatřídí kompenzačně na příslušné položky, na které byly uhrazené zálohy zatříděny.

 

 

 

5151

Studená vodaVčetně stočného a poplatku za odvod dešťových vod.

 

 

 

5152

TeploÚhrady dálkově dodávané tepelné energie.

 

 

 

5153

Plyn

 

 

 

5154

Elektrická energie

 

 

 

5155

Pevná paliva

 

 

 

5156

Pohonné hmoty a maziva

 

 

 

5157

Teplá voda

 

 

 

5159

Nákup ostatních paliv a energieVčetně např. nákupu kapalných paliv (k jinému použití než v položce 5156).

 

 

516

 

Nákup služeb
Nákup služeb zajišťovaných zhotoviteli.

 

 

 

5161

Služby pošt
Úhrady poštovného a dalších služeb pošt včetně nákupu poštovních známek a pásek do frankovacích strojů. Patří sem i výdaje na kurýrní a zásilkové služby.

 

 

 

5162

Služby telekomunikací a radiokomunikací

Úhrady služeb včetně nákupu telefonních karet. Zahrnuje i úhrady za služby využívání sítěInternet. Patří sem i výdaje na zřízení čísla pevného telefonu a za karty ke zprovoznění mobilních telefonů (tzv. karty SIM), pokud nejsou součástí pořizovací ceny mobilního telefonu. Nepatří sem poplatky za rozhlas a televizi, ty patří na položku 5169.

 

 

 

5163

Služby peněžních ústavů
Včetně komerčního pojištění.

 

 

 

5164

Nájemné

Zahrnuje čisté nájemné (nájemné bez plateb za související služby), nelze-li odlišit, pak hrubénájemné, jiné než na položce 5165. Patří sem i nájemné za nájem díla podle autorského zákona (zákona č. 121/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů), například počítačového programu [§ 12 odst. 4 písm. c) , § 15 , § 49 odst. 3 , § 71 odst. 2 písm. e) , § 76 odst. 2 písm. c) , § 80 odst. 2 písm. c) , § 90 odst. 3 a § 96 odst. 1 písm. b) autorského zákona], tzn. za udělení oprávnění k užití díla na dobu určitou (odměny fyzickým osobám za udělení oprávnění k užití díla bez časového omezení patří na položku 5041).

 

 

 

5165

Nájemné za půdu
Výdaje na nájemné za půdu, tj. poskytnuté pachtovné.

 

 

 

5166

Konzultační, poradenské a právní služby
Výdaje na dodavatelské pořízení informací (definice informace uvedena u položky 5169), které nemají povahu majetku (výdaje na dodavatelské pořízení informací, které povahu majetku mají, patří na položky z podseskupení 611 a na položku 5179), jestliže tyto informace představují konzultace, poradenství, analýzy, studie, právní služby nebo jiné informace, které slouží organizaci k rozhodování a nemá podle zvláštních předpisů povinnost si je dávat zpracovat (informace, u nichž takovou povinnost má, patří na položku 5169). Za majetek se nepovažuje oprávnění k výkonu práva užít dílo podle § 12 autorského zákona (zákona č. 121/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů); výdaje na získání takového oprávnění platného bez časového omezení (od fyzické osoby) patří na položku 5041 a platného na dobu určitou na položku 5164.

 

 

 

5167

Služby školení a vzdělávání
Nákup školících a vzdělávacích služeb (kursů, školení, odborných stáží) pro potřeby organizace.

 

 

 

5168

Služby zpracování dat

 

 

 

5169

Nákup ostatních služeb
Výdaje na nákup služeb nezařazené v předchozích položkách, patří sem např. příspěvek na stravování zaměstnanců v zařízení jiné organizace nebo jiného subjektu. Patří sem i nákup stravenek ve veřejném stravování a poukázek na nákup potravin. Zahrnuje i úhrady zdravotnickým zařízením za lékařské prohlídky a osob nastupujících do ústavů sociální péče a za služby poskytované zdravotnickým nebo jiným specializovaným zařízením za zdravotní prohlídky dané zvláštním právním předpisem. Na tuto položku se zařazují též výdaje na revize komínů a elektrických a jiných zařízení, platby za státní technickou kontrolu aut a rovněž výdaje na dopravu nepatřící do cestovného. Zatřiďují se na ni i výdaje na úpravu věcí nespojenou s významnější spotřebou materiálních prostředků, jejímž výsledkem je uvedení věci do původní nebo obvyklé podoby, například mytí oken. Patří sem výdaje na dodavatelské pořízení informací, které nemají povahu majetku a které nepatří na položku 5166, například jazykové překlady (výdaje na dodavatelské pořízení informací, které povahu majetku mají, patří na položky z podseskupení 611 a na položku 5179). Informací se pro účely rozpočtové skladby rozumí soubor slov, obrazů nebo jiných signálů schopných být vnímány a poskytnout nějaký užitek, a to bez rozdílu, na jakém nosiči dat jsou uloženy. Za výdaje na informace se však nepovažují výdaje na věci, které sice informace nesou, avšak v jejich ceně převažuje jejich hmotná podstata, jako jsou knihy, noviny nebo časopisy (výdaje na věci, které nesou informace a v jejichž ceně hmotná podstata nepřevažuje, například magnetické pásky, kompaktní disky apod., se za výdaje na informace považují). Na položku 5169 patří také úpravy nehmotného majetku, například počítačových programů nebo souborů informací, nepředstavují-li technické zhodnocení (za technické zhodnocení počítačových programů se pro účely rozpočtové skladby považují veškeré jejich úpravy, kterými se přidávají nové funkce, a za technické zhodnocení souborů informací veškeré jejich úpravy, kterými se přidávají nové informace). Na tuto položku se zařazují též výdaje podle smluv mezi organizací a dodavateli, podle kterých organizace platí pravidelné paušální částky za dodávky prováděné jen v případě potřeby a tedy platí spíše za jistotu, že dodávky budou v případě potřeby provedeny, například že kdykoli se poškodí určitá věc, dodavatel ji opraví. Rovněž se na tuto položku zatřiďují rozhlasové a televizní poplatky (placené provozovatelům rozhlasového a televizního vysílání podle zákona č. 348/2005 Sb. , o rozhlasových a televizních poplatcích a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů). Na tuto položku se též zařazují platby subjektu, který ve prospěch organizace zřídil na své nemovitosti věcné břemeno mající povahu služby [§ 14 odst. 1 písm. c) zákona č. 235/2004 Sb. , o dani z přidané hodnoty].

 

 

517

 

Ostatní nákupy

 

 

 

5171

Opravy a udržování
Výdaje na dodavatelsky zajišťované opravy a údržbu. Opravou se pro účely rozpočtové skladby rozumí úprava věci, která částečně nebo úplně ztratila schopnost plnit funkci, k níž byla určena, zajišťující opětné nabytí této schopnosti (například zasklívání oken), a to případně i s použitím jiných než původních materiálů, dílů, součástí nebo technologií, pokud tím nedojde k technickému zhodnocení [§ 26 odst. 2 písm. a) vyhlášky č. 505/2002 Sb. , kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb. , o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou územními samosprávnými celky, příspěvkovými organizacemi, státními fondy a organizačními složkami státu]. Údržbou se pro účely rozpočtové skladby rozumí úprava věci spojená s významnější spotřebou materiálních prostředků, jejímž výsledkem je uvedení věci do původní nebo obvyklé podoby, není-li tato úprava opravou, například natírání okenních rámů. Nepatří sem nákup projektové dokumentace k opravám (patří na položku 5169). Rovněž tak sem nepatří úpravy nehmotného majetku, například počítačových programů nebo souborů informací (představují-li technické zhodnocení v pořizovací ceně nad 60 tisíc Kč, patří na příslušné položky z podseskupení 611, představují-li technické zhodnocení v pořizovací ceně do 60 tisíc Kč, patří na položku 5179 a v případě programů 5172 a jinak patří na položku 5169).

 

 

 

5172

Programové vybavení
Výdaje na nákup softwaru a jiných počítačových programů, jsou-li pořizovány jako nehmotný majetek v pořizovací ceně do 60 tisíc Kč v jednotlivém případě a technické zhodnocení počítačových programů v jakékoli pořizovací ceně, které nepřesahuje 60 tisíc Kč.

 

 

 

5173

Cestovné (tuzemské i zahraniční)
Patří sem i výdaje rozpočtů územní úrovně na ubytování zahraničních delegací, i když nejde o reciproční cesty. Na tuto položku patří cestovné hrazené podle zákona č. 262/2006 Sb. , zákoníku práce (§ 152 až 189), a předtím zákona o cestovních náhradách (zákon č. 119/1992 Sb. ve znění pozdějších předpisů) a prováděcích předpisů (nařízení vlády č. 62/1994 Sb. ve znění pozdějších předpisů, avšak pouze náhrady podle § 5 a 6 ). Nepatří na ni úhrady cestovních výdajů podle jiných právních předpisů, např. podle vyhlášky č. 520/2005 Sb. , ty patří na položku 5192.

 

 

 

5175

Pohoštění
Výdaje na pořízení věcí a služeb, které se použijí k pohoštění (výdaje na pořízení věcí a služeb, které se k pohoštění nepoužijí, patří na příslušné položky podseskupení 513 a 516, zejména položky 5131 a 5169).

 

 

 

5176

Účastnické poplatky na konference
Účastnické poplatky spojené s účastí zaměstnanců na konferencích a podobných akcích. Jsou to výdaje zaměstnavatelů, kteří platí za své zaměstnance organizaci, která konferenci nebo podobnou akci pořádá, a to zejména podle § 71 zákona č. 218/2000 Sb.

 

 

 

5177

Nákup uměleckých předmětů
Nákup uměleckých děl, která jsou hmotným majetkem a nejsou součástí staveb a budov, předmětů muzejní a galerijní hodnoty, popřípadě jejich souborů v muzeích a památkových objektech, stálých výstavních souborů a knihovních sbírek knihoven jednotné soustavy, popřípadě jiných sbírek, archiválií a movitých kulturních památek a jejich souborů.

 

 

 

5178

Nájemné za nájem s právem koupě
Nájemné podle smluv o nájmu obsahujících ustanovení, že nájemce má právo na koupi najaté věci (§ 489 a n. obchodního zákoníku ).

 

 

 

5179

Ostatní nákupy jinde nezařazené
Včetně např. náhrad za použití vlastního nářadí a materiálu, příspěvek na ošacení, náhrady chovatelům služebních psů apod. Patří sem i platby daní a poplatků vůči cizím státům (i když jsou nakupovány v České republice - např. poplatky za vstupní víza do cizích zemí apod.) včetně dálničních známek a poplatků. Zahrnuje i příspěvek na zkvalitnění stravy vlastním zaměstnancům a paušální náhradu stravy (sportovcům, jiným osobám s vyšší fyzickou zátěží). Patří sem dále veškeré výdaje na zboží a služby přesahující obsah jednoho podseskupení položek, které nelze blíže rozúčtovat či specifikovat. Patří sem i odměny za archeologické nálezy podle § 23 odst. 4 zákona o státní památkové péči (zákon č. 20/1987 Sb. ve znění pozdějších předpisů) a náhrady odborovým orgánům za výkon kontroly nad bezpečností a ochranou zdraví při práci (§ 322 odst. 4 zákona č. 262/2006 Sb. , zákoník práce). Na tuto položku se zařazují i výdaje na nákup pohledávek. Na tuto položku patří i náhrady z neplatných kupních smluv. Jde o případy, kdy někdo získá od organizace majetek na základě smlouvy, která pak je prohlášena za neplatnou, musí majetek vrátit a organizace mu vrací částku, kterou jí na základě neplatné smlouvy zaplatil, případně zvýšenou o částku výdajů, které vynaložil na zhodnocení tohoto majetku. Rovněž sem patří výdaje na pořízení nehmotného majetku mimo majetek dlouhodobý převyšující v jednotlivém výdaji 60 tisíc Kč (výdaje na jeho pořízení patří na příslušné položky podseskupení 611) a mimo počítačové programy a technické zhodnocení nehmotného majetku jakékoli pořizovací ceny mimo počítačové programy, které nepřesahuje 60 tisíc Kč.

 

 

518

 

Poskytnuté zálohy, jistiny, záruky a vládní úvěry
Používá se při poskytování záloh, jestliže není možné v okamžiku jejich poskytnutí jejich povahu přesněji klasifikovat. Při jejich vrácení se účtuje v záporných hodnotách na tuto položku, při jejich rozúčtování taktéž se souvztažným zaúčtováním na příslušnou položku. Zahrnuje složené jistiny. Patří sem též výdaje na realizované záruky.

 

 

 

5181

Poskytnuté zálohy vnitřním organizačním jednotkám

 

 

 

5182

Poskytované zálohy vlastní pokladně
Výběr hotovosti z bankovního účtu do pokladny.

 

 

 

5183

Výdaje na realizaci záruk
Výdaje na zaplacení zaručené částky organizací za dlužníka, jehož ručitelem organizace byla, jeho věřiteli na základě ručitelské smlouvy, kterou organizace s věřitelem ve prospěch dlužníka uzavřela, ručitelského prohlášení nebo záruční listiny, které organizace věřiteli ve prospěch dlužníka vystavila, nebo zákona, který organizaci ručitelskou povinnost ukládá.

 

 

 

5184

Výdaje na vládní úvěry
Na tuto položku se zatřiďují výdaje na vládní úvěry, které definuje § 3 písm. m) zákona č. 218/2000 Sb. , rozpočtová pravidla, v platném znění.

 

 

 

5189

Ostatní poskytované zálohy a jistiny

Veškeré ostatní zálohy na neinvestiční výdaje, nelze-li je zařadit přímo na konkrétní položkupodle charakteru nákupu. Patří sem např. i trvalé jistiny, např. na karty CCS.

 

 

519

 

Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a věcné dary

 

 

 

5191

Zaplacené sankce

Pokuty a penále zaplacené v obchodních vztazích, a to včetně pokut a penále souvisejících s nákupy investiční povahy. Nepatří sem pokuty hrazené jiným rozpočtům, ty patří na položku5363.

 

 

 

5192

Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část)
Za příspěvky patřící do tohoto seskupení se považují veškeré opětované příspěvky neinvestiční povahy, které nelze zařadit na specifičtější položku (např. příspěvek jiné organizaci na otop se zařadí na podseskupení položek 515). Patří sem i úhrady advokátům a notářům zastupujícím klienty ex offo. Zahrnuje např. též poskytnuté náhrady za náklady soudního řízení, refundace výdajů uskutečněných v předchozích letech apod. Patří sem dále i příspěvky poskytované do společných sociálních fondů spravovaných jinou obcí. Zahrnuje i náhrady za pohřby zesnulých, o které se nemá kdo postarat. Na tuto položku patří i příspěvky, které se z rozpočtu Poslanecké sněmovny poskytují poslaneckým klubům podle § 78 odst. 2 zákona č. 90/1995 Sb. , o jednacím řádu Poslanecké Sněmovny, a příspěvky, které se z rozpočtu Senátu poskytují senátorským klubům podle § 22 odst. 2 zákona č. 107/1999 Sb. , o jednacím řádu Senátu. Na tuto položku patří veškeré náhrady za újmy, které organizace způsobila nebo vznikly v souvislosti s výkonem práce pro ni, zejména náhrady za pracovní úrazy a bolestné. Mezi náhrady za újmy patří například náhrada majetkové újmy osobám dotčeným mimořádným rostlinolékařským opatřením podle § 76 odst. 8 zákona o rostlinolékařské péči (zákona č. 326/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů) a § 29 vyhlášky o opatřeních proti zavlékání a rozšiřování škodlivých organismů rostlin a rostlinných produktů (vyhláška č. 330/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů). Patří sem i náhrady za újmy a poskytnuté prostředky podle zákona č. 222/1999 Sb. , o zajišťování obrany České republiky, ve znění pozdějších předpisů, tj. náhrada stěhovacích nákladů (§ 32 odst. 2 tohoto zákona), škod způsobených vojenským cvičením (§ 42 odst. 1 ), za vyvlastnění (§ 45 až 51), za poskytnutí věcných prostředků (§ 58 ) a majetkové újmy na věcných prostředcích (§ 59 ); náhrady za práci patří na položku 5051. Na tuto položku rovněž patří úhrady účastníkům správního řízení a jiným osobám podle § 79 odst. 1 a 4 správního řádu (zákon č. 500/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů) a § 1 až 5 vyhlášky č. 520/2005 Sb., o rozsahu hotových výdajů a ušlého výdělku, které správní orgán hradí. Zařazují se na ni i náhrady zvýšených vybavovacích výdajů podle § 4 nařízení vlády č. 62/1994 Sb. , o poskytování náhrad některých výdajů zaměstnancům rozpočtových a příspěvkových organizací s pravidelným pracovištěm v zahraničí. Patří sem i poplatky Ochrannému svazu autorskému.

 

 

 

5193

Výdaje na dopravní územní obslužnost
Úhrady prokazatelné ztráty provozovatelům hromadné dopravy v důsledku plnění veřejné služby (zajištění dopravní obslužnosti) podle § 19 a násl. zákona č. 111/1994 Sb. , o silniční dopravě, a § 39 a násl. zákona č. 266/1994 Sb. , o drahách. Převody obcí na účet sdružených prostředků za účelem těchto úhrad.

 

 

 

5194

Věcné dary

Nákup věcných předmětů poskytovaných formou daru, včetně věcných humanitárních darů.Nezahrnuje peněžité dary. Peněžité dary vlastním zaměstnancům poskytované podle pracovněprávních předpisů patří na položku 5029, odměny a finanční dary vyplácené zaměstnancům na základě smluv z kolektivního vyjednávání se považují za transfery obyvatelstvu a patří na položku 5499.

 

 

 

5195

Odvody za neplnění povinnosti zaměstnávat zdravotně postižené
Odvody podle § 81 odst. 2 písm. c) a § 82 a 83 zákona č. 435/2004 Sb. , o zaměstnanosti. Podle § 81 odst. 3 tyto odvody neprovádějí zaměstnavatelé, kteří jsou organizačními složkami státu nebo jsou zřízeni státem.

 

 

 

5196

Náhrady a příspěvky související s výkonem ústavní funkce a funkce soudce
Patří sem náhrady výdajů spojených s výkonem funkce poskytované podle § 5 zákona č. 236/1995 Sb. , o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců, ve znění zákona č. 138/1996 Sb.

 

 

 

5197

Náhrady zvýšených nákladů spojených s výkonem funkce v zahraničí

Patří sem náhrady zvýšených nákladů spojených s výkonem funkce v zahraničí u pracovníkůzastupitelských úřadů a stálých misí a jejich rodinných příslušníků podle nařízení vlády č. 62/1994 Sb. , tj. náhrady podle § 3 tohoto nařízení vlády (náhrady podle § 4 patří na položku 5192 a podle § 5 a 6 na položku 5173)

 

 

 

5199

Ostatní výdaje související s neinvestičními nákupy
Veškeré ostatní opětované výdaje nezařaditelné na jiné položky seskupení 51, tj. opětované výdaje související s neinvestičními nákupy, například výdaje organizace, která v rámci správy odúmrti platí za byt do fondu oprav společenství vlastníků jednotek.

52

 

52

 

 

Neinvestiční transfery soukromoprávním subjektům

 

 

521

 

Neinvestiční transfery podnikatelským subjektům

 

 

 

5211

Neinvestiční transfery finančním institucím
Neinvestiční transfery bankám (zákon č. 21/1992 Sb. ve znění pozdějších předpisů), pojišťovnám (zákon č. 363/1999 Sb. ve znění pozdějších předpisů) a spořitelním a úvěrním družstvům (zákon č. 87/1995 Sb. ve znění pozdějších předpisů) kromě těch, které patří na položku 5214. Patří sem i neinvestiční transfery těmito subjekty zřízeným školským právnickým osobám, tj. osobám podle § 124 až 140 školského zákona (zákona č. 561/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů).

 

 

 

5212

Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-fyzickým osobám
Patří sem dotace fyzickým osobám provozujícím podnikatelskou nebo jinou samostatnou výdělečnou činnost, kromě činnosti finanční. Patří sem i neinvestiční transfery těmito fyzickými osobami zřízeným školským právnickým osobám, tj. osobám podle § 124 až 140 školského zákona (zákona č. 561/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů).

 

 

 

5213

Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-právnickým osobám
Patří sem neinvestiční transfery subjektům zřízeným podle obchodního zákoníku (veřejným obchodním společnostem, komanditním společnostem, společnostem s ručením omezeným, akciovým společnostem a družstvům) a dalších předpisů jako právnické osoby vyvíjející podnikatelskou nebo jinou samostatnou výdělečnou činnost kromě činnosti finanční s výjimkou transferů patřících na položku 5215. Patří sem i neinvestiční transfery těmito právnickými osobami zřízeným školským právnickým osobám, tj. osobám podle § 124 až 140 školského zákona (zákona č. 561/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů).

 

 

 

5214

Neinvestiční transfery finančním a podobným institucím ve vlastnictví státuNeinvestiční transfery akciovým společnostem, které jsou bankami nebo vykonávají obdobnou činnost jako banky a které jsou převážně vlastněny státem, a institucím zřízeným zákonem, které vykonávají obdobnou činnost jako banky a hospodaří s majetkem státu. Patří sem zejména neinvestiční transfery Českomoravské záruční a rozvojové bance, Exportní garanční a pojišťovací společnosti a České exportní bance (zákon č. 58/1995 Sb. ve znění pozdějších předpisů). Patří sem i neinvestiční transfery školským právnickým osobám, tj. osobám podle § 124 až 140 školského zákona (zákona č. 561/2004 Sb. ), pokud by byly těmito subjekty zřízeny.

 

 

 

5215

Neinvestiční transfery vybraným podnikatelským subjektům ve vlastnictví státuNeinvestiční transfery Podpůrnému a garančnímu rolnickému a lesnickému fondu, České konsolidační agentuře (zákon č. 239/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů), jejím dceřiným společnostem, Správě železniční dopravní cesty, České inkasní, Vinařskému fondu a akciové společnosti PPP Centrum. Patří sem i neinvestiční transfery školským právnickým osobám, tj. osobám podle § 124 až 140 školského zákona (zákona č. 561/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů), pokud by byly těmito subjekty zřízeny.

 

 

 

5219

Ostatní neinvestiční dotace podnikatelským subjektům

 

 

522

 

Neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím
Použije se pro dotace organizacím vně vládního sektoru, nepatří sem tedy dotace zdravotním pojišťovnám, příspěvkovým organizacím apod.

 

 

 

5221

Neinvestiční transfery obecně prospěšným organizacím


Neinvestiční dotace obecně prospěšným společnostem

Neinvestiční dotace společnostem založeným podle zákona č. 248/1995 Sb. Patří sem i neinvestiční transfery školským právnickým osobám, tj. osobám podle § 124 až 140 školského zákona (zákona č. 561/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů), zřízeným obecně prospěšnými společnostmi.

 

 

 

5222

Neinvestiční transfery občanským sdružením
Zahrnuje sdružení vzniklá podle zákona č. 83/1990 Sb. v platném znění. Patří sem i neinvestiční transfery školským právnickým osobám, tj. osobám podle § 124 až 140 školského zákona (zákona č. 561/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů), zřízeným občanskými sdruženími.

 

 

 

5223

Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostemNeinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem registrovaným podle zákona o církvích a náboženských společnostech (zákon č. 3/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů). Patří sem i neinvestiční transfery školským právnickým osobám, tj. osobám podle § 124 až 140 školského zákona (zákona č. 561/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů), zřízeným církvemi a náboženskými společnostmi.

 

 

 

5224

Neinvestiční transfery politickým stranám a hnutím

 

 

 

5225

Neinvestiční transfery společenstvím vlastníků jednotek

 

 

 

5229

Ostatní neinvestiční dotace neziskovým a podobným organizacím
Patří sem dotace, nejsou-li zařaditelné pod některou z předchozích položek, mimo jiné i nadacím. Zahrnují se i dotace různým tuzemským svazům a spolkům (např. i Svazu měst a obcí ČR). Nepatří sem transfery dobrovolnému sdružení obcí, ta patří na položku 5329.

 

 

523

 

Neinvestiční nedotační transfery podnikatelským subjektům

 

 

 

5230

Neinvestiční nedotační transfery podnikatelským subjektům
Např. peněžní a věcná ocenění podnikatelským právnickým osobám podle zvláštního právního předpisu (§ 49 odst. 6 zákona č. 218/2000 Sb. ).

 

 

524

 

Neinvestiční nedotační transfery neziskovým a podobným organizacím

 

 

 

5240

Neinvestiční nedotační transfery neziskovým a podobným organizacím

Např. peněžní a věcná ocenění neziskovým a podobným právnickým osobám podle zvláštního právního předpisu (§ 49 odst. 6 zákona 218/2000 Sb. ).

 

 

525

 

Neinvestiční transfery v souvislosti s nemocenským pojištěním

 

 

 

5250

Refundace poloviny náhrady mzdy za dočasnou pracovní neschopnostPolovina náhrady mzdy za dobu dočasné pracovní neschopnosti zaměstnanců podle § 9odst. 2 a 3 zákona č. 589/1992 Sb. , o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění zákona č. 189/2006 Sb. Zaměstnavatel poté, kdy zúčtoval zaměstnancům (resp. zaměstnancům se zdravotním postižením) náhradu mzdy za dobu dočasné pracovní neschopnosti, odečte podle zmíněného odstavce 2 (resp. odstavce 3 ) v případě, že je zaměstnavatelem v tomto odstavci uvedeným, polovinu zúčtované částky od pojistného, které má platit České správě sociálního zabezpečení (ČSSZ), a zaplatí jí pouze rozdíl. ČSSZ převede tuto sumu (polovinu zúčtované náhrady mzdy za dobu dočasné pracovní neschopnosti) ze svého výdajového účtu na svůj účet příjmový, aby tak učinila výdaj, který by v případě nekompenzované platby (v případě, že by se tato suma neodečítala od pojistného, zaměstnavatel by platil celé pojistné a tuto sumu by pak dostal od ČSSZ) byl transferem této sumy zaměstnavatelům. Výdaj této sumy z výdajového účtu ČSSZ zařadí na položku 5250 a její příjem na příjmový účet na položku 1614.

53

 

53

 

 

Neinvestiční transfery veřejnoprávním subjektům a mezi peněžními fondy téhož subjektu

 

 

531

 

Neinvestiční transfery veřejným rozpočtům ústřední úrovně

 

 

 

5311

Neinvestiční transfery státnímu rozpočtu
Nepatří sem i převody z fondů organizačních složek státu do jejich rozpočtových příjmů.

 

 

 

5312

Neinvestiční transfery státním fondům
Zahrnuje dotace fondům zřízeným podle zákona o rozpočtových pravidlech.

 

 

 

5313

Neinvestiční transfery zvláštním fondům ústřední úrovně
Neinvestiční transfery Pozemkovému fondu a účtu, který je nástupnickým peněžním fondem Fondu národního majetku podle § 4 zákona o zrušení Fondu národního majetku (zákona č. 178/2005 Sb. ).

 

 

 

5314

Neinvestiční transfery fondům sociálního a veřejného zdravotního pojištění

 

 

 

5315

Odvod daně za zaměstnance
Odvod daně ze závislé činnosti úřadem práce za zaměstnance-příjemce mzdového nároku podle zákona č. 118/2000 Sb. , o ochraně zaměstnance před platební neschopností zaměstnavatele.

 

 

 

5316

Odvod pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti za zaměstnance
Odvod pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti úřadem práce za zaměstnance-příjemce mzdového nároku podle zákona č. 118/2000 Sb. , o ochraně zaměstnance před platební neschopností zaměstnavatele.

 

 

 

5317

Odvod pojistného na veřejné zdravotní pojištění za zaměstnance
Odvod pojistného na veřejné zdravotní pojištění úřadem práce za zaměstnance - příjemce mzdového nároku podle zákona č. 118/2000 Sb. , o ochraně zaměstnance před platební neschopností zaměstnavatele.

 

 

 

5318

Neinvestiční transfery prostředků do státních finančních aktiv

 

 

 

5319

Ostatní neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtům

 

 

532

 

Neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně

 

 

 

5321

Neinvestiční transfery obcím
Zahrnuje neinvestiční dotace obcím jiné než v položce 5322.

 

 

 

5322

Neinvestiční transfery obcím v rámci souhrnného dotačního vztahu

Zahrnuje neinvestiční transfery obcím zahrnuté do souhrnného finančního vztahu a explicitně stanovené zákonem o státním rozpočtu na příslušný rok.

 

 

 

5323

Neinvestiční transfery krajům
Zahrnuje dotace poskytované krajům jiné než v položce 5324.

 

 

 

5324

Neinvestiční transfery krajům v rámci souhrnného dotačního vztahu

Zahrnuje neinvestiční dotace poskytované krajům zahrnuté do finančního vztahu a explicitněstanovené zákonem o státním rozpočtu na příslušný rok.

 

 

 

5325

Neinvestiční transfery regionálním radám Neinvestiční transfery subjektům zřízeným a fungujícím podle § 15 až 17 zákona č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje, ve znění zákona č. 138/2006 Sb.

 

 

 

5329

Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně
Zahrnuje např. neinvestiční dotace dobrovolným svazkům obcí.

 

 

533

 

Neinvestiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím

 

 

 

5331

Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

 

 

 

5332

Neinvestiční dotace vysokým školám
Zahrnuje neinvestiční transfery poskytované vysokým školám.

 

 

 

5333

Neinvestiční transfery školským právnickým osobám zřízeným státem, kraji a obcemi Neinvestiční transfery školským právnickým osobám, tj. osobám podle § 124 až 140 školského zákona (zákona č. 561/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů), zřízeným Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, kraji, obcemi nebo dobrovolnými svazky obcí. Neinvestiční transfery školským právnickým osobám zřízeným jinými právnickými osobami nebo fyzickými osobami patří na příslušné položky podseskupení 521 a 522, na které patří jejich zřizovatelé.

 

 

 

5334

Neinvestiční transfery veřejným výzkumným institucímNeinvestiční transfery veřejným výzkumným institucím, tj. osobám zřízeným státem, kraji a obcemi podle zákona č. 341/2005 Sb. , o veřejných výzkumných institucích.

 

 

 

5335

Neinvestiční transfery veřejným zdravotnickým zařízením zřízeným státem, kraji a obcemiNeinvestiční transfery veřejným neziskovým ústavním zdravotnickým zařízením, tj. právnickým osobám podle zákona č. 245/2006 Sb. , o veřejných neziskových ústavních zdravotnických zařízeních, zřízeným státem, kraji a obcemi. Neinvestiční transfery těmto zařízením zřízeným jinými právnickými osobami nebo fyzickými osobami patří na příslušné položky podseskupení 521 a 522, na které patří jejich zřizovatelé (stejný případ jako školské právnické osoby).

 

 

 

5339

Neinvestiční příspěvky ostatním příspěvkovým organizacím
Platby charakteru transferů příspěvkovým organizacím, které zřídili jiní zřizovatelé.

 

 

534

 

Převody vlastním fondům
V konsolidaci na úrovni organizace se eliminují položky 5342 (při převodu sociálnímu fondu obcí a krajů) a 5344 až 5349.

 

 

 

5341

Převody vlastním fondům hospodářské (podnikatelské) činnosti

 

 

 

5342

Převody fondu kulturních a sociálních potřeb a sociálnímu fondu obcí a krajů

 

 

 

5343

Převody jiným vlastním fondům a účtům nemajícím charakter veřejných rozpočtů
Patří sem i vratné zálohy závodní kuchyně na potraviny.

 

 

 

5344

Převody vlastním rezervním fondům územních rozpočtů
Patří sem i převody ve prospěch fondu rezerv a rozvoje.

 

 

 

5345

Převody vlastním rozpočtovým účtům

Zahrnuje převody z rezervního fondu organizačních složek na jejich příjmový účet státního
rozpočtu i převody ze základního běžného účtu obce na vkladový výdajový účet a převodyprostředků z jejího příjmového účtu na základní běžný účet.

 

 

 

5346

Převody do fondů organizačních složek státu
Tato položka se použije pro převody neinvestičních prostředků poskytnuté do fondů organizačních složek státu. Patří sem i převody neinvestičních prostředků do rezervního fondu organizačních složek státu z výdajů státního rozpočtu podle § 47 zákona č. 218/2000 Sb. , o rozpočtových pravidlech, ve znění zákona č. 482/2004 Sb. (převody investičních prostředků patří na položku 6361).

 

 

 

5349

Ostatní převody vlastním fondům

 

 

536

 

Ostatní neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtům

 

 

 

5361

Nákup kolků

 

 

 

5362

Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu
Platby všech daní a poplatků, jak jsou uvedeny ve třídě 1, s výjimkou odvodů za odnětí zemědělské půdy, poplatků za odnětí lesní půdy hrazených v souvislosti s pořizováním dlouhodobého hmotného majetku (patří na položku 6121) a ostatních daní, které v souladu s účetními předpisy vstupují do pořizovací ceny dlouhodobého hmotného majetku (patří na příslušné položky podseskupení 612). Patří sem i nákup dálničních známek v tuzemsku. Daň z přidané hodnoty sem patří jen v případě, že ji organizace platí územnímu finančnímu orgánu (platí-li za dodanou věc, službu, práci, výkon nebo právo a dodavatel uvádí zvlášť cenu bez daně z přidané hodnoty a zvlášť daň, zařazuje celou cenu, včetně této daně, na položku, která kupované věci, službě, práci, výkonu nebo právu odpovídá). Na tuto položku patří i daň z přidané hodnoty, kterou organizace zaplatila územnímu finančnímu orgánu a ten ji nebo její část organizaci v tomtéž roce vrací, ať už jako přeplatek nebo nadměrný odpočet. V tom případě organizace přijme částku, kterou jí územní finanční orgán takto vrací, jako kompenzaci výdajů a zařadí ji na položku 5362 v záporné hodnotě (dostane-li ji však až po skončení roku, přijme ji do příjmů a zařadí na položku 2222). Na tuto položku patří jen platby státnímu rozpočtu, platby krajům, obcím a státním fondům jsou na položce 5365.

 

 

 

5363

Úhrady sankcí jiným rozpočtům
Úhrady sankcí za porušení obecně závazných předpisů, jejichž příjemcem jsou veřejné rozpočty. Patří sem zejména odvody, penále a pokuty za porušení rozpočtové kázně odváděné organizacemi podle § 44a odst. 1 , 3 a 7 zákona č. 218/2000 Sb. , o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění zákona č. 482/2004 Sb. a podle § 22 odst. 2 a 3 zákona č. 250/2000 Sb. , o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.

 

 

 

5364

Vratky veřejným rozpočtům ústřední úrovně transferů poskytnutých v minulých rozpočtových obdobíchVratky transferů poskytnuté v předcházejících obdobích z jiného rozpočtu. Nezahrnuje výdaje z finančního vypořádání mezi krajem a obcemi, ty patří na položku 5366.

 

 

 

5365

Platby daní a poplatků krajům, obcím a státním fondůmPlatby daní a poplatků, jestliže jejich příjemcem jsou kraje, obce nebo státní fondy.

 

 

 

5366

Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi

Zahrnuje výdaje z finančního vypořádání minulých let hrazené obcemi krajům nebo naopakvýdaje krajů hrazené obcím z titulu finančního vypořádání minulých let (např. doplatky dotací na sociální dávky).

 

 

 

5367

Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi obcemiZahrnuje vzájemné vypořádací vztahy k dotacím mezi obcemi. Při vypořádání přes hranice okresu se zároveň použije záznamová jednotka 026 a přes hranice kraje 035.

 

 

 

5368

Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi regionální radou a kraji, obcemi a dobrovolnými svazky obcíVýdaje z finančního vypořádání mezi na jedné straně regionální radou a na druhé krajem, obcemi a dobrovolnými svazky obcí. Pokud by došlo k vypořádání přes hranice kraje, použije se záznamová jednotka 035.

 

 

 

5369

Ostatní neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtům

Zahrnuje transfery ze státního rozpočtu územním rozpočtům v rámci finančního vypořádáníminulých let.

54

 

54

 

 

Neinvestiční transfery obyvatelstvu

 

 

541

 

Sociální dávky

 

 

 

5410

Sociální dávky

Zahrnuje transfery charakteru dávek sociálního zabezpečení (i do zahraničí), tj. dávek zahrnutých do pododdílů odvětvového třídění 411 až 418 a příp. i paragrafu 4199 a podporyv nezaměstnanosti zahrnované na paragraf 4210. Nezahrnuje zásadně platby charakteru návratných půjčených prostředků obyvatelstvu. Patří sem i výsluhové náležitosti podle zákona č. 221/1999 Sb. , o vojácích z povolání, ve znění pozdějších předpisů, tj. výsluhový příspěvek (§ 132 až 137), odbytné (§ 138 a 139 ), odchodné (§ 140 ) a úmrtné (§ 141 ).

 

 

542

 

Náhrady placené obyvatelstvu
Mající charakter transferů, tj. nikoliv náhrady neřazené do seskupení položek 51.

 

 

 

5421

Náhrady z úrazového pojištění
Zahrnuje i spoluúčast z pojištění odpovědnosti za pracovní úraz nebo nemoc z povolání.

 

 

 

5422

Náhrady povahy rehabilitací
Patří sem náhrady členům odboje, soudní rehabilitace, náhrady podle zákona o mimosoudních rehabilitacích apod., například náhrady podle nařízení vlády č. 165/1997 Sb., o vyplacení jednorázové náhrady ke zmírnění některých křivd způsobených komunistickým režimem.

 

 

 

5423

Náhrady mezd podle zákona č. 118/2000 Sb.

Jedná se o mzdy vyplacené úřadem práce zaměstnancům za zaměstnavatele při jeho platebníneschopnosti podle zákona č. 118/2000 Sb. Jsou to mzdy po odpočtu srážek, které se zařazují na položky 5315, 5316 a 5317.

 

 

 

5424

Náhrady mezd v době nemociNa tuto položku zařazuje organizace peněžní prostředky, které vydává svým zaměstnancům jako náhrady mezd v prvních dvou týdnech nemoci podle § 192 až 194 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce. Patří sem i stejná plnění podle jiných zákonů, například podle § 73 odst. 4 zákona o obcích (zákona č. 128/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů) nebo podle § 48 odst. 3 zákona o krajích (zákona č. 129/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů).

 

 

 

5429

Ostatní náhrady placené obyvatelstvu
Náhrady za újmy, které organizace nezpůsobila, zejména náhrady podle zákona č. 203/2005 Sb., o odškodnění některých obětí okupace Československa vojsky Svazu sovětských socialistických republik, Německé demokratické republiky, Polské lidové republiky, Maďarské lidové republiky a Bulharské lidové republiky.

 

 

549

 

Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu

 

 

 

5491

Stipendia žákům, studentům a doktorandům

 

 

 

5492

Dary obyvatelstvu
Zahrnuje výlučně peněžité dary poskytované obyvatelstvu. Výdaje na nákup darů poskytovaných v naturální formě se zařazují na položku 5194.

 

 

 

5493

Účelové neinvestiční transfery nepodnikajícím fyzickým osobám

Zahrnuje transfery poskytované v rámci dotačních programů fyzickým osobám, které nejsoupodnikatelskými subjekty. Jde zejména o neinvestiční dotace poskytované ministerstvy zemědělství, životního prostředí, pro místní rozvoj, kultury apod. fyzickým osobám - vlastníkům zemědělské nebo lesní půdy či kulturních památek, osobám, které se podílejí na výzkumu a vývoji, apod.

 

 

 

5494

Neinvestiční transfery obyvatelstvu nemající charakter daru
Např. peněžní a věcná ocenění fyzickým osobám podle zvláštního právního předpisu (§ 49 odst. 6 zákona č. 218/2000 Sb.) nebo u územních samosprávných celků odměny v různých soutěžích, kupříkladu o nejlepší dětskou kresbu apod. Odměny (peněžité ceny) z veřejných soutěží a veřejných příslibů (podle § 847 až 852 občanského zákoníku) patří na položku 5021.

 

 

 

5499

Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu

Veškeré transfery obyvatelstvu jinde nespecifikované, jako např.. kapesné chovancům ústavů a dětských domovů, uprchlických táborů, státní příspěvky na důchodové připojištění, úrokové příspěvky na individuální bytovou výstavbu, mladým manželstvím, na stavební spoření apod. Patří sem i kapesné žáků vojenských středních škol, jednorázová peněžní výpomoc k překlenutí tíživé sociální situace a náborový příspěvek při povolání do služebního poměru poskytovaný vojákům podle zákona o vojácích z povolání. Zahrnuje i přímo vyplácené nenávratné příspěvky a odměny zaměstnancům na základě smluv z kolektivního vyjednávání ze sociálních fondů obcí a krajů. Zahrnuje např. přímé příspěvky na nákup rekreačních nebo lázeňských poukazů.

55

 

55

 

 

Neinvestiční transfery do zahraničí

 

 

551

 

Neinvestiční transfery mezinárodním organizacím a nadnárodním orgánům

 

 

 

5511

Neinvestiční transfery mezinárodním organizacím
Zahrnuje členské příspěvky mezinárodním organizacím - Organizaci spojených národů a jejím organizacím jako UNICEF, FAO atd., které nemají povahu nadnárodního orgánu. Zahrnuje i příspěvky euroregionům.

 

 

 

5512

Neinvestiční transfery nadnárodním orgánům
Zahrnuje např. v budoucnu Evropskou unii.

 

 

 

5513

Vratky neoprávněně použitých nebo zadržených prostředků Evropských společenství
Peněžní prostředky vracené ze státního rozpočtu do rozpočtu Evropských společenství za Národní fond podle § 38 odst. 3 druhé věty části věty před středníkem zákona č. 218/2000 Sb.

 

 

 

5514

Odvody vlastních zdrojů Evropských společenství do rozpočtu Evropské unie podle daně z přidané hodnoty
Tato položka zahrnuje měsíční úhrady odvodů ze zdrojů podle daně z přidané hodnoty do rozpočtu Evropské unie, jejichž celková výše se stanoví pro Českou republiku v rozpočtu Evropské unie na příslušný rok. Dále zahrnuje dodatečné úhrady, vyplývající z finančního vypořádání konečného nároku rozpočtu Evropské unie dle daně z přidané hodnoty za předcházející rozpočtové roky a vyrovnání za Velkou Britanii. Jde o výdaj kapitoly Všeobecná pokladní správa.

 

 

 

5515

Odvody vlastních zdrojů Evropských společenství do rozpočtu Evropské unie podle hrubého národního produktuTato položka zahrnuje měsíční úhrady odvodů ze zdrojů podle hrubého národního produktu do rozpočtu Evropské unie, jejichž celková výše se stanoví pro Českou republiku v rozpočtu Evropské unie na příslušný rok. Dále zahrnuje dodatečné úhrady, vyplývající z finančního vypořádání konečného nároku rozpočtu Evropské unie založeného na hrubém národním produktu za předcházející rozpočtové roky, a odvody na rezervy, eventuelně z konečného vypořádání s rozpočtem Evropské unie za léta předcházející a případných dalších dodatkových požadavků na vyšší odvody. Jde o výdaj kapitoly Všeobecná pokladní správa.

 

 

552

 

Neinvestiční transfery cizím státům

 

 

 

5520

Neinvestiční transfery cizím státům

 

 

553

 

Ostatní neinvestiční transfery do zahraničí

 

 

 

5531

Peněžní dary do zahraničí
Poskytnuté peněžní dary do zahraničí, zejména podle § 7 odst. 1 písm. o) zákona č. 218/2000 Sb. Skutečnost, že peněžní dar je poskytován do zahraničí, má při zařazení na položku přednost před skutečností, že je poskytován subjektu určitého druhu, a proto je-li např. poskytován nadaci v zahraničí, nezařadí se na položku 5229, ale 5531. Zahraničím se rozumí i cizí zastupitelský úřad v České republice, ne však subjekt zřízený podle cizího práva působící v České republice.

 

 

 

5532

Ostatní neinvestiční transfery do zahraničí
Nezahrnuje úhrady sociálních dávek do zahraničí, které jsou na položce 5410.

56

 

56

 
Neinvestiční půjčené prostředky

Vymezení jednotlivých položek je obdobné jako v seskupeních položek 52, 53 a 54. Jde zásadně o půjčené prostředky poskytované jako akt rozpočtové politiky, tedy v zájmu podpory druhého subjektu nebo jeho programu. Tyto půjčené prostředky přitom mohou mít i charakter nákupu cenných papírů (dluhopisů) tohoto subjektu. Naopak na toto seskupení se nezařadí půjčené prostředky poskytované jako nástroj řízené likvidity, kdy je primárním cílem daných půjčených prostředků maximální zhodnocení dočasně volných peněžních prostředků. Tyto operace se zařadí na třídu 8.

 

 

561

 

Neinvestiční půjčené prostředky podnikatelským subjektům

 

 

 

5611

Neinvestiční půjčené prostředky finančním institucímNávratné neinvestiční transfery bankám (zákon č. 21/1992 Sb. ve znění pozdějších předpisů), pojišťovnám (zákon č. 363/1999 Sb. ve znění pozdějších předpisů) a spořitelním a úvěrním družstvům (zákon č. 87/1995 Sb. ve znění pozdějších předpisů) kromě těch, které patří na položku 5614. Patří sem i neinvestiční půjčené prostředky školským právnickým osobám, tj. osobám podle § 124 až 140 školského zákona (zákona č. 561/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů), pokud by byly těmito subjekty zřízeny.

 

 

 

5612

Neinvestiční půjčené prostředky nefinančním podnikatelským subjektům-fyzickým osobám

 

 

 

5613

Neinvestiční půjčené prostředky nefinančním podnikatelským subjektům-právnickým osobám

 

 

 

5614

Neinvestiční půjčené prostředky finančním a podobným institucím ve vlastnictví státuNeinvestiční půjčené prostředky akciovým společnostem, které jsou bankami nebo vykonávají obdobnou činnost jako banky a které jsou převážně vlastněny státem, a institucím zřízeným zákonem, které vykonávají obdobnou činnost jako banky a hospodaří s majetkem státu. Patří sem zejména neinvestiční půjčené prostředky Českomoravskézáruční a rozvojové bance, Exportní garanční a pojišťovací společnosti a České exportní bance (zákon č. 58/1995 Sb. ve znění pozdějších předpisů). Patří sem i neinvestiční půjčené prostředky školským právnickým osobám, tj. osobám podle § 124 až 140 školského zákona (zákona č. 561/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů), pokud by byly těmito subjekty zřízeny.

 

 

 

5615

Neinvestiční půjčené prostředky vybraným podnikatelským subjektům ve vlastnictví státuNeinvestiční půjčené prostředky Podpůrnému a garančnímu rolnickému a lesnickému fondu, České konsolidační agentuře (zákon č. 239/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů), jejím dceřiným společnostem, Správě železniční dopravní cesty, České inkasní, Vinařskému fondu a akciové společnosti PPP Centrum. Patří sem i neinvestiční půjčené prostředky školským právnickým osobám, tj. osobám podle § 124 až 140 školského zákona (zákona č. 561/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů), pokud by byly těmito subjekty zřízeny.

 

 

 

5619

Ostatní neinvestiční půjčené prostředky podnikatelským subjektům

 

 

562

 

Neinvestiční půjčené prostředky neziskovým a podobným organizacím

 

 

 

5621

Neinvestiční půjčené prostředky obecně prospěšným společnostem

 

 

 

5622

Neinvestiční půjčené prostředky občanským sdružením

 

 

 

5623

Neinvestiční půjčené prostředky církvím a náboženským společnostem

 

 

 

5624

Neinvestiční půjčené prostředky společenstvím vlastníků jednotek

 

 

 

5629

Ostatní neinvestiční půjčené prostředky neziskovým a podobnýmorganizacím

 

 

563

 

Neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům ústřední úrovně

 

 

 

5631

Neinvestiční půjčené prostředky státnímu rozpočtu

 

 

 

5632

Neinvestiční půjčené prostředky státním fondům

 

 

 

5633

Neinvestiční půjčené prostředky zvláštním fondům ústřední úrovně

 

 

 

5634

Neinvestiční půjčené prostředky fondům sociálního a zdravotního pojištění

 

 

 

5639

Ostatní neinvestiční půjčené prostředky jiným veřejným rozpočtům

 

 

564

 

Neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně

 

 

 

5641

Neinvestiční půjčené prostředky obcím

 

 

 

5642

Neinvestiční půjčené prostředky krajům

 

 

 

5643

Neinvestiční půjčené prostředky regionálním radámNeinvestiční návratné transfery subjektům zřízeným a fungujícím podle § 15 až 17 zákona č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje, ve znění zákona č. 138/2006 Sb.

 

 

 

5649

Ostatní neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně

 

 

565

 

Neinvestiční půjčené prostředky příspěvkovým a podobným organizacím

 

 

 

5651

Neinvestiční půjčené prostředky zřízeným příspěvkovým organizacím

 

 

 

5652

Neinvestiční půjčené prostředky vysokým školámZahrnuje neinvestiční půjčené prostředky poskytované vysokým školám.

 

 

 

5659

Neinvestiční půjčené prostředky ostatním příspěvkovým organizacím
Platby charakteru půjčených prostředků PO, které zřídili jiní zřizovatelé.

 

 

566

 

Neinvestiční půjčené prostředky obyvatelstvu

 

 

 

5660

Neinvestiční půjčené prostředky obyvatelstvu

 

 

567

 

Neinvestiční půjčené prostředky do zahraničí

 

 

 

5670

Neinvestiční půjčené prostředky do zahraničí

57

 

57

 

 

Neinvestiční převody Národnímu fondu

Peněžní prostředky převedené do Národního fondu na jeho neinvestiční výdaje pro plnění závazků vyplývajících z mezinárodních smluv.

 

 

571

 

Převody Národnímu fondu na spolufinancování programu Phare

 

 

 

5710

Převody Národnímu fondu na spolufinancování programu Phare

 

 

572

 

Převody Národnímu fondu na spolufinancování programu Ispa

 

 

 

5720

Převody Národnímu fondu na spolufinancování programu Ispa

 

 

573

 

Převody Národnímu fondu na spolufinancování programu Sapard

 

 

 

5730

Převody Národnímu fondu na spolufinancování programu Sapard

 

 

574

 

Převody Národnímu fondu na spolufinancování komunitárních programů

 

 

 

5740

Převody Národnímu fondu na spolufinancování komunitárních programů

 

 

575

 

Převody Národnímu fondu na spolufinancování ostatních programů Evropských společenství a ČR

 

 

 

5750

Převody Národnímu fondu na spolufinancování ostatních programů Evropských společenství a ČR

 

 

576

 

Převody Národnímu fondu na spolufinancování související s poskytnutím pomoci ČR ze zahraničí

 

 

 

5760

Převody Národnímu fondu na spolufinancování související s poskytnutím pomoci ČR ze zahraničí

 

 

577

 

Převody ze státního rozpočtu do Národního fondu na vyrovnání kursových rozdílů

 

 

 

5770

Převody ze státního rozpočtu do Národního fondu na vyrovnání kursových rozdílů

 

 

579

 

Ostatní převody do Národního fondu

 

 

 

5790

Ostatní převody do Národního fondu

59

 

59

 

 

Ostatní neinvestiční výdaje

 

 

590

 

Ostatní neinvestiční výdaje

 

 

 

5901

Nespecifikované rezervy

Použije se jen pro rozpočtování obecných rezerv, které nelze zařadit na specifičtější položku. Ve skutečnosti se výdaj zatřídí v souladu se svojí druhovou povahou.

 

 

 

5902

Ostatní výdaje z finančního vypořádání minulých let

Zahrnuje výdaje z finančního vypořádání z minulých let hrazené jiným subjektům, než jsouveřejné rozpočty.

 

 

 

5909

Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené

Patří sem veškeré neinvestiční výdaje nezařaditelné do jiných položek třídy 5. Patří sem i vratky dobropisů, přeplatků záloh, mylně inkasovaných prostředků apod., přijatých v předchozích letech. "Patří sem i výdaje představující krádež a výdaje k úhradě ukradených peněz nebo přijatých falešných bankovek (například když se z pokladny organizační složky státu ztratí hotovost přijatá jako příjmy nebo když se zjistí, že taková hotovost je falešná, převede se odpovídající částka z výdajového účtu na příjmový, ve výdajích se zařadí na položku 5909 a v příjmech na položky, na něž ukradené nebo falešné peníze patřily; když se z pokladny organizace ztratí hotovost určená na výdaje, zařadí se jako výdaj na položce 5909; stejně se postupuje u částek ukradených z bankovního účtu). Na tuto položku se zařazují i vratky peněžitých darů fyzickým a právnickým osobám, například když taková osoba daruje organizaci peněžní částku na zakoupení určité věci s tím, ať případný zbytek částky je jí vrácen (je-li příjemcem takového daru rezervní fond organizační složky státu, provádí se vratka přímo z něj).

6

6

 

 

 

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

61

 

61

 

 

Investiční nákupy a související výdaje
Zahrnují se skutečné platby za pořízení dlouhodobého majetku pro činnost organizace a výdaje související s tímto pořízením, které podle účtové osnovy vstupují do pořizovací ceny investice. Zahrnují se i částky, které dodavatelé dlouhodobého majetku platí jako daň z přidané hodnoty, tj. zahrnuje se celá cena placená dodavateli (tzv. cena včetně daně z přidané hodnoty) a nikoliv pouze tzv. cena bez daně z přidané hodnoty, i když ji dodavatel ve faktuře nebo jiném dokladu, na jehož základě mu organizace za dodávku platí, uvádí (k tomu náplň položky 5362). V případě aktivace vlastního majetku se zahrnují jen prostředky, které byly na aktivaci vynaloženy.

 

 

611

 

Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku
Výdaje na pořízení dlouhodobého nehmotného majetku, jak ho definuje účtová osnova a postupy účtování pro organizační složky státu, příspěvkové organizace a obce (v současné době pořizovací cena 60 tis. Kč a doba použitelnosti jeden rok).

 

 

 

6111

Programové vybavení
Zahrnuje programové vybavení v pořizovací ceně odpovídající zařazení do dlouhodobého nehmotného majetku podle daňového zákona.

 

 

 

6112

Ocenitelná práva

 

 

 

6113

Nehmotné výsledky výzkumné a obdobné činnosti

 

 

 

6119

Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku
Použije se i pro pořízení dokumentů charakteru studií, záměrů a plánů před samotným zpracováním projektové dokumentace, které mají potenciální souvislost s budoucím pořizováním hmotného investičního majetku a jejich pořizovací cena a doba použitelnosti v účetní jednotce odpovídá vymezení nehmotného investičního majetku.

 

 

612

 

Pořízení dlouhodobého hmotného majetku
Součásti výdajů na pořízení dlouhodobého hmotného majetku, jak je definuje § 26 vyhlášky č. 505/2002 Sb. , se zatřiďují podle jejich charakteru pod jednotlivé položky podseskupení 612 (v současné době pořizovací cena 40 tis. Kč a doba použitelnosti jeden rok), včetně projektové dokumentace zpracované pro účely návrhu na vydání územního rozhodnutí, k žádosti o stavební povolení a skutečného povolení stavby.

 

 

 

6121

Budovy, haly a stavby

 

 

 

6122

Stroje, přístroje a zařízení

 

 

 

6123

Dopravní prostředky
Včetně nákupů transportních zařízení.

 

 

 

6124

Pěstitelské celky trvalých porostů

 

 

 

6125

Výpočetní technika
Včetně příslušenství datových sítí.

 

 

 

6127

Umělecká díla a předměty
Pořízení uměleckých děl a předmětů za účelem výzdoby a doplnění interiérů a exteriérů, které lze ocenit podle právních předpisů.

 

 

 

6129

Nákup dlouhodobého hmotného majetku jinde nezařazený
Včetně např. nákupu základního stáda a hospodářských zvířat.

 

 

613

 

Pozemky

 

 

 

6130

Pozemky

62

 

62

 

 

Nákup akcií a majetkových podílů
Jen jde-li o akt rozpočtové politiky jako takové a nikoliv o nástroj řízení likvidity.

 

 

620

 

Nákup akcií a majetkových podílů

 

 

 

6201

Nákup akcií

 

 

 

6202

Nákup majetkových podílůNapř. majetkový vklad do společnosti s ručením omezeným.

 

 

 

6209

Nákup ostatních majetkových nárokůZejména platby osobám oprávněným ze zákonů o zmírnění následků majetkových křivd, od nichž organizace kupuje právo na vydání věci podle těchto zákonů.

63

 

63

 

 

Investiční transfery
Vymezení jednotlivých subjektů je obdobné jako v seskupeních položek 52, 53 a 54.

 

 

631

 

Investiční transfery podnikatelským subjektům

 

 

 

6311

Investiční transfery finančním institucímInvestiční transfery bankám (zákon č. 21/1992 Sb. ve znění pozdějších předpisů), pojišťovnám (zákon č. 363/1999 Sb. ve znění pozdějších předpisů) a spořitelním a úvěrním družstvům (zákon č. 87/1995 Sb. ve znění pozdějších předpisů) kromě těch, které patří na položku 6314. Patří sem i investiční transfery těmito subjekty zřízeným školským právnickým osobám, tj. osobám podle § 124 až 140 školského zákona (zákona č. 561/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů).

 

 

 

6312

Investiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-fyzickým
osobámInvestiční transfery fyzickým osobám vyvíjejícím podnikatelskou nebo jinou samostatnou výdělečnou činnost kromě činnosti finanční. Patří sem i investiční transfery těmito fyzickými osobami zřízeným školským právnickým osobám, tj. osobám podle § 124 až 140 školského zákona (zákona č. 561/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů).

 

 

 

6313

Investiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-právnickým
osobámInvestiční transfery subjektům zřízeným podle obchodního zákoníku (veřejným obchodním společnostem, komanditním společnostem, společnostem s ručením omezeným, akciovým společnostem a družstvům) a dalších předpisů jako právnické osoby vyvíjející podnikatelskou nebo jinou samostatnou výdělečnou činnost kromě činnosti finanční s výjimkou transferů, které patří na položku 6315. Patří sem i investiční transfery těmito právnickými osobami zřízeným školským právnickým osobám, tj. osobám podle § 124 až 140 školského zákona (zákona č. 561/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů).

 

 

 

6314

Investiční transfery finančním a podobným institucím ve vlastnictví státuInvestiční transfery akciovým společnostem, které jsou bankami nebo vykonávají obdobnou činnost jako banky a které jsou převážně vlastněny státem, a institucím zřízeným zákonem, které vykonávají obdobnou činnost jako banky a hospodaří s majetkem státu. Patří sem zejména investiční transfery Českomoravské záruční a rozvojové bance, Exportní garanční a pojišťovací společnosti a České exportní bance (zákon č. 58/1995 Sb. ve znění pozdějších předpisů). Patří sem i investiční transfery školským právnickým osobám, tj. osobám podle § 124 až 140 školského zákona (zákona č. 561/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů), pokud by byly těmito subjekty zřízeny.

 

 

 

6315

Investiční transfery vybraným podnikatelským subjektům ve vlastnictví státuInvestiční transfery Podpůrnému a garančnímu rolnickému a lesnickému fondu, České konsolidační agentuře (zákon č. 239/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů), jejím dceřiným společnostem, Správě železniční dopravní cesty, České inkasní, Vinařskému fondu a akciové společnosti PPP Centrum. Patří sem i investiční transfery školským právnickým osobám, tj. osobám podle § 124 až 140 školského zákona (zákona č. 561/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů), pokud by byly těmito subjekty zřízeny.

 

 

 

6319

Ostatní investiční dotace podnikatelským subjektům

 

 

632

 

Investiční transfery neziskovým a podobným společnostem

 

 

 

6321

Investiční transfery obecně prospěšným organizacímInvestiční transfery společnostem založeným podle zákona o obecně prospěšných společnostech (zákona č. 248/1995 Sb. ve znění pozdějších předpisů). Patří sem i investiční transfery školským právnickým osobám, tj. osobám podle § 124 až 140 školského zákona (zákona č. 561/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů), zřízeným obecně prospěšnými společnostmi.

 

 

 

6322

Investiční transfery občanským sdruženímInvestiční transfery sdružením založeným podle zákona č. 83/1990 Sb. , o sdružování občanů, ve znění pozdějších předpisů. Patří sem i investiční transfery těmito sdruženími zřízeným školským právnickým osobám, tj. osobám podle § 124 až 140 školského zákona (zákona č. 561/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů).

 

 

 

6323

Investiční transfery církvím a náboženským společnostemInvestiční transfery církvím a náboženským společnostem registrovaným podle zákona o církvích a náboženských společnostech (zákona č. 3/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů). Patří sem i investiční transfery jimi zřízeným školským právnickým osobám, tj. osobám podle § 124 až 140 školského zákona (zákona č. 561/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů).

 

 

 

6324

Investiční transfery společenstvím vlastníků jednotek

 

 

 

6329

Ostatní investiční dotace neziskovým a podobným organizacím,Investiční transfery, které nejsou zařaditelné na některou z předchozích položek, mimo jiné nadacím a nadačním fondům zřízeným podle zákona o nadacích a nadačních fondech (zákona č. 227/1997 Sb. ve znění pozdějších předpisů).

 

 

633

 

Investiční transfery veřejným rozpočtům ústřední úrovně

 

 

 

6331

Investiční transfery státnímu rozpočtu

 

 

 

6332

Investiční transfery státním fondům

 

 

 

6333

Investiční transfery zvláštním fondům ústřední úrovně

 

 

 

6334

Investiční transfery fondům sociálního a zdravotního pojištění

 

 

 

6335

Investiční transfery státním finančním aktivům

 

 

 

6339

Ostatní investiční transfery jiným veřejným rozpočtům

 

 

634

 

Investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně

 

 

 

6341

Investiční transfery obcím

 

 

 

6342

Investiční transfery krajům

 

 

 

6343

Investiční transfery obcím v rámci souhrnného dotačního vztahu

 

 

 

6344

Investiční transfery krajům v rámci souhrnného dotačního vztahu

 

 

 

6345

Investiční transfery regionálním radámInvestiční transfery subjektům zřízeným a fungujícím podle § 15 až 17 zákona č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje, ve znění zákona č. 138/2006 Sb.

 

 

 

6349

Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně

 

 

635

 

Investiční transfery příspěvkovým organizacím

 

 

 

6351

Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

 

 

 

6352

Investiční transfery vysokým školám
Zahrnuje investiční transfery poskytované vysokým školám.

 

 

 

6353

Investiční transfery školským právnickým osobám zřízeným státem, kraji a obcemiInvestiční transfery školským právnickým osobám, tj. osobám podle § 124 až 140 školského zákona (zákona č. 561/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů), zřízeným Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, kraji, obcemi a dobrovolnými svazky obcí. Investiční transfery školským právnickým osobám zřízeným jinými právnickými osobami nebo fyzickými osobami patří na příslušné položky podseskupení 631 a 632, na které patří jejich zřizovatelé.

 

 

 

6354

Investiční transfery veřejným výzkumným institucímInvestiční transfery veřejným výzkumným institucím, tj. osobám zřízeným státem, krajem nebo obcí podle zákona č. 341/2005 Sb. , o veřejných výzkumných institucích.

 

 

 

6355

Investiční transfery veřejným zdravotnickým zařízením zřízeným státem, kraji a obcemiInvestiční transfery veřejným neziskovým ústavním zdravotnickým zařízením, tj. právnickým osobám podle zákona č. 245/2006 Sb. , o veřejných neziskových ústavních zdravotnických zařízeních, zřízeným státem, kraji a obcemi. Investiční transfery těmto zařízením zřízeným jinými právnickými osobami nebo fyzickými osobami patří na příslušné položky podseskupení 631 a 632, na které patří jejich zřizovatelé (stejný případ jako školské právnické osoby).

 

 

 

6359

Investiční transfery ostatním příspěvkovým organizacím
Platby charakteru transferů PO, které zřídili jiní zřizovatelé.

 

 

636

 

Investiční převody vlastním fondům

 

 

 

6361

Investiční převody do rezervního fondu organizačních složek státu
Patří sem jen převody investičních prostředků do rezervního fondu organizačních složek státu z výdajů státního rozpočtu podle § 47 zákona č. 218/2000 Sb. , o rozpočtových pravidlech, ve znění zákona č. 482/2004 Sb. (převody neinvestičních prostředků patří na položku 5346).

 

 

637

 

Investiční transfery obyvatelstvu

 

 

 

6371

Účelové investiční transfery nepodnikajícím fyzickým osobám

Zahrnuje transfery poskytované "v obecném zájmu" v rámci dotačních programů fyzickým osobám, které nejsou podnikatelskými subjekty obdobně jako v případě položky 5493, ale nainvestiční účely.

 

 

 

6379

Ostatní investiční transfery obyvatelstvu

 

 

638

 

Investiční transfery do zahraničí

 

 

 

6380

Investiční transfery do zahraničí

64

 

64

 

 

Investiční půjčené prostředky
Vymezení jednotlivých subjektů je obdobné jako v seskupeních položek 52, 53 a 54.

 

 

641

 

Investiční půjčené prostředky podnikatelským subjektům

 

 

 

6411

Investiční půjčené prostředky finančním institucímNávratné investiční transfery bankám (zákon č. 21/1992 Sb. ve znění pozdějších předpisů), pojišťovnám (zákon č. 363/1999 Sb. ve znění pozdějších předpisů) a spořitelním a úvěrním družstvům (zákon č. 87/1995 Sb. ve znění pozdějších předpisů) kromě těch, které patří na položku 6414.

 

 

 

6412

Investiční půjčené prostředky nefinančním podnikatelským subjektům-fyzickým osobám

 

 

 

6413

Investiční půjčené prostředky nefinančním podnikatelským subjektům-právnickým osobám

 

 

 

6414

Investiční půjčené prostředky finančním a podobným institucím ve vlastnictví státuNávratné investiční transfery akciovým společnostem, které jsou bankami nebo vykonávají obdobnou činnost jako banky a které jsou převážně vlastněny státem, a institucím zřízeným zákonem, které vykonávají obdobnou činnost jako banky a hospodaří s majetkem státu. Patří sem zejména neinvestiční transfery Českomoravské záruční a rozvojové bance, Exportní garanční a pojišťovací společnosti a České exportní bance (zákon č. 58/1995 Sb. ve znění pozdějších předpisů). Patří sem i návratné investiční transfery školským právnickým osobám, tj. osobám podle § 124 až 140 školského zákona (zákona č. 561/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů), pokud by byly těmito subjekty zřízeny.

 

 

 

6415

Investiční půjčené prostředky vybraným podnikatelským subjektům ve vlastnictví státuNávratné investiční transfery Podpůrnému a garančnímu rolnickému a lesnickému fondu, České konsolidační agentuře (zákon č. 239/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů), jejím dceřiným společnostem, Správě železniční dopravní cesty, České inkasní, Vinařskému fondu a akciové společnosti PPP Centrum. Patří sem i návratné investiční transfery školským právnickým osobám, tj. osobám podle § 124 až 140 školského zákona (zákona č. 561/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů), pokud by byly těmito subjekty zřízeny.

 

 

 

6419

Ostatní investiční půjčené prostředky podnikatelským subjektům

 

 

642

 

Investiční půjčené prostředky neziskovým a podobným organizacím

 

 

 

6421

Investiční půjčené prostředky obecně prospěšným společnostem

 

 

 

6422

Investiční půjčené prostředky občanským sdružením

 

 

 

6423

Investiční půjčené prostředky církvím a náboženským společnostem

 

 

 

6424

Investiční půjčené prostředky společenstvím vlastníků jednotek

 

 

 

6429

Ostatní investiční půjčené prostředky neziskovým a podobným organizacím

 

 

643

 

Investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům ústřední úrovně

 

 

 

6431

Investiční půjčené prostředky státnímu rozpočtu

 

 

 

6432

Investiční půjčené prostředky státním fondům

 

 

 

6433

Investiční půjčené prostředky zvláštním fondům ústřední úrovně

 

 

 

6434

Investiční půjčené prostředky fondům sociálního a zdravotního pojištění

 

 

 

6439

Ostatní investiční půjčené prostředky jiným veřejným rozpočtům

 

 

644

 

Investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně

 

 

 

6441

Investiční půjčené prostředky obcím

 

 

 

6442

Investiční půjčené prostředky krajům

 

 

 

6443

Investiční půjčené prostředky regionálním radámInvestiční návratné transfery subjektům zřízeným a fungujícím podle § 15 až 17 zákona č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje, ve znění zákona č. 138/2006 Sb.

 

 

 

6449

Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům místní úrovně

 

 

645

 

Investiční půjčené prostředky příspěvkovým a podobným organizacím

 

 

 

6451

Investiční půjčené prostředky zřízeným příspěvkovým organizacím

 

 

 

6452

Investiční půjčené prostředky vysokým školámZahrnuje investiční půjčené prostředky vysokým školám.

 

 

 

6459

Investiční půjčené prostředky ostatním příspěvkovým organizacím

 

 

646

 

Investiční půjčené prostředky obyvatelstvu

 

 

 

6460

Investiční půjčené prostředky obyvatelstvu

 

 

647

 

Investiční půjčené prostředky do zahraničí

 

 

 

6470

Investiční půjčené prostředky do zahraničí

67

 

67

 

 

Investiční převody Národnímu fondu

Peněžní prostředky na investice převedené do Národního fondu na plnění závazků vyplývajících z mezinárodních smluv.

 

 

671

 

Investiční převody Národnímu fondu na spolufinancování programu Phare

 

 

 

6710

Investiční převody Národnímu fondu na spolufinancování programu Phare

 

 

672

 

Investiční převody Národnímu fondu na spolufinancování programu Ispa

 

 

 

6720

Investiční převody Národnímu fondu na spolufinancování programu Ispa

 

 

673

 

Investiční převody Národnímu fondu na spolufinancování programu Sapard

 

 

 

6730

Investiční převody Národnímu fondu na spolufinancování programu Sapard

 

 

674

 

Investiční převody Národnímu fondu na spolufinancování komunitárních programů

 

 

 

6740

Investiční převody Národnímu fondu na spolufinancování komunitárních programů

 

 

675

 

Investiční převody Národnímu fondu na spolufinancování ostatních programů Evropských společenství a ČR

 

 

 

6750