Program Zákon

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, ve znění pozdějších předpisů

Ministerstvo financí stanoví podle § 2 odst. 4 zákona č. 218/2000 Sb. , o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), a podle § 12 odst. 1 zákona č. 250/2000 Sb. , o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů:

ČL. I

Vyhláška č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, ve znění vyhlášky č. 568/2002 Sb. a vyhlášky č. 484/2003 Sb., se mění takto:

1. V § 1 odst. 1 se za slovo "krajů" vkládají slova " , regionálních rad regionů soudržnosti (dále jen "regionální rada") ".

2. V § 1 se na konci odstavce 2 doplňuje věta "Stanoví jednotky třídění příjmů a výdajů, kterými jsou povinny označovat své rozpočtované i skutečné příjmy a výdaje organizační složky státu a právnické osoby uvedené v odstavci 1 (dále jen "organizace"). ".

3. V § 2 odst. 3 se věta druhá nahrazuje těmito čtyřmi větami: "Pro účely určení výdajového druhu se výdaje člení na výdaje na nákupy, kterými jsou výdaje, proti kterým stojí přímá protihodnota, a transfery, kterými jsou výdaje, proti kterým přímá protihodnota nestojí. Výdaji na nákupy jsou výdaje na pořízení hodnot a náhrady. Výdaji na pořízení hodnot jsou výdaje na pořízení věcí, služeb, prací, výkonů nebo práv a náhradami jsou výdaje na úhradu vynaložených nebo nazmar přišlých hodnot nebo na odškodnění újmy, která souvisí s činností organizace. Výdajovým druhem se pro účely této vyhlášky rozumí u výdajů na nákupy druh pořizovaných věcí, služeb, prací, výkonů nebo práv nebo druh náhrady a u transferů druh podpory, kterou transfer představuje, a druh příjemce této podpory. ".

4. V § 2 odst. 4 větě druhé se za slovo "krajů" vkládají slova ", regionálních rad regionů soudržnos ti ".

5. V příloze v části A se řádek s textem "Kapitola 347 Komise pro cenné papíry" zrušuje.

6. V příloze v části B náplň položky 1211 zní: "Tuto položku používají jen územní finanční orgány a celní úřady, které přijímají daň z přidané hodnoty, kterou jim odvádějí její plátci podle zákona č. 235/2004 Sb. , o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a kraje a obce, které dostávají podíl z ní podle zákona č. 243/2000 Sb. , o rozpočtovém určení vý nosů některých daní územním samosprávným celkům a některým státním fondům (zákon o rozpočtovém určení daní), ve znění pozdějších předpisů. Organizace, která prodává odběrateli věc, službu, práci, výkon nebo právo a z tržeb nebo příjmů za ně je povinna platit daň z přidané hodnoty, a proto ve faktuře nebo jiném podobném dokladu pro odběratele uvádí zvlášť cenu bez daně z přidané hodnoty a zvlášť cenu s daní, zařazuje celou cenu, včetně daně, na položku ze seskupení 21, 23 nebo 31, která prodávané věci, službě, práci, výkonu nebo právu odpovídá. ".

7. V příloze v části B se za položku 1226 doplňuje položka 1227, jejíž název a náplň znějí:

"1227 Příplatek k ceně vstupného na veřejnou produkci kinematografického díla
Příplatek, který dostává Státní fond České republiky pro podporu a rozvoj české kinematografie podle
§ 8 zákona o tomto fondu (zákon č. 241/1992 Sb. ). ".

8. V příloze v části B se za položku 1338 doplňuje položka 1339, jejíž název zní:

"1339 Ostatní poplatky a odvody v oblasti životního prostředí ".

9. V příloze v části B se za položku 1352 doplňují položky 1353, 1354 a 1359, jejichž názvy a náplně znějí:

"1353 Příjmy za zkoušky z odborné způsobilosti od žadatelů o řidičské oprávnění
Příjmy obcí s rozšířenou působností od žadatelů o řidičské oprávnění za zkoušky z odborné způsobilosti podle
§ 39a zákona č. 247/2000 Sb. , o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů, ve znění zákona č. 411/2005 Sb.

1354 Příjmy z licencí pro kamionovou dopravu Příjmy krajů z eurolicencí pro kamionovou dopravu.

1359 Ostatní odvody z vybraných činností a služeb jinde neuvedené ".

10. V příloze v části B náplň položky 1401 zní: "Příjmy státního rozpočtu ze cla vyměřeného do 30. 4. 2004, tj. do dne předcházejícího dni, jímž se Česká republika stala členským státem Evropské unie. Clo vyměřené od tohoto dne se inkasuje na účet, který je peněžním fondem nepodléhajícím rozpočtové skladbě a z nějž se převádí Evropské unii a do příjmů státního rozpočtu jen podíl určený k pokrytí nákladů na jeho výběr. Tento podíl patří na položku 1402. ".

11. V příloze v části B se za položku 1638 doplňuje podseskupení položek 164, které zní:

"164 Pojistné na úrazové pojištění

1641 Pojistné na úrazové pojištění
Příjmy pojistného, které platí do státního rozpočtu zaměstnavatelé podle zákona
č. 266/2006 Sb. , o úrazovém pojištění zaměstnanců.

1642 Přirážky k pojistnému
Přirážky k pojistnému na úrazové pojištění podle
§ 44 zákona č. 266/2006 Sb. , o úrazovém pojištění zaměst nanců.

1643 Příslušenství pojistného
Pokuty a regresní náhrady podle
§ 58 až 61 zákona č. 266/2006 Sb. , o úrazovém pojištění zaměstnanců. ".

12. V příloze v části B náplň položky 1705 zní: "Příjem bankovního režijního účtu Státního zemědělského intervenčního fondu (SZIF) z dávek z cukru. SZIF vybírá dávky z cukru na svůj bankovní účet společné zemědělské politiky (tento příjem tohoto svého účtu zařazuje na položku 1706) a z něj 75 % vybraných dávek poukazuje na bankovní účet Evropské komise (tento výdaj svého účtu společné zemědělské politiky zařazuje na položku 5512) a 25 % na svůj bankovní režijní účet (tento výdaj svého účtu společné zemědělské politiky zařazuje na položku 5349 a jako příjem svého režijního účtu jej zařazuje na položku 1705) .

13. V příloze v části B se doplňuje položka 1706, jejíž název a náplň zní:

"1706 Dávky z cukru
Veškeré příjmy bankovního účtu společné zemědělské politiky Státního zemědělského intervenčního fondu (SZIF) z dávek z cukru podle
§ 1 odst. 2 písm. j) a § 11h zákona č. 256/2000 Sb. ve znění zákonů č. 128/2003 Sb. , č. 85/2004 Sb. a č. 441/2005 Sb. Inkasované dávky z cukru rozděluje SZIF způsobem, který je uveden v náplni položky 1705. ".

14. V příloze v části B v náplni podseskupení položek 211 se za slovo "krajů" doplňují slova ", regionálních rad ".

15. V příloze v části B v náplni položky 2111 se věta druhá zrušuje.

16. V příloze v části B náplň položky 2113 zní: "Úhrady za vzdělávání a školské služby podle školského zákona (zákona č. 561/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů) a jeho prováděcích předpisů, jestliže jejich příjemci jsou organizace. ".

17. V příloze v části B náplň položky 2119 zní: "Zahrnuje i částky ve výši výdajů na pořízení dlouhodobého majetku ve vlastní režii převáděné ve státním rozpočtu z výdajového účtu na účet příjmový (záznamová jednotka 023). Na tuto položku se též zařazují příjmy peněžních prostředků, kterými organizaci někdo platí za to, že v jeho prospěch zřídila na své nemovitosti věcné břemeno mající povahu služby [ § 14 odst. 1 písm. c) zákona č. 235/2004 Sb. , o dani z přidané hodnoty]. Patří sem i příspěvky účastníků konference organizaci, která je jejím pořadatelem, podle § 71 odst. 2 rozpočtových pravidel (zákona č. 218/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů). ".

18. V příloze v části B se za položku 2123 doplňuje položka 2124, jejíž název a náplň znějí:

"2124 Odvody školských právnických osob zřízených státem, kraji a obcemi
Odvody školských právnických osob, tj. osob podle
§ 124 až 140 školského zákona (zákona č. 561/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů), zřízených Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, kraji, obcemi a dobrovolnými svazky obcí. ".

19. V příloze v části B se na konci náplně položky 2141 doplňuje věta "Patří sem i přijaté úroky ze směnek. ".

20. V příloze v části B v textu pod náplní položky 2221 ve větě první se za slovo "krajů" doplňují slova " , regionálních rad ", ve větě druhé se slova "Fondu národního majetku" zrušují a na konci téže věty se doplňují slova "a též bankovní účet, který je nástupnickým peněžním fondem Fondu národního majetku podle § 4 zákona o zrušení Fondu národního majetku (zákona č. 178/2005 Sb. ) ".

21. V příloze v části B se na konci náplně položky 2222 doplňují věty "Patří sem i příjmy od jiných veřejných rozpočtů, které jsou kompenzacemi výdajů uskutečněných v minulých letech, a proto nejsou zařazovány jako záporné výdaje ( § 49 odst. 7 rozpočtových pravidel), ale jako kladné příjmy (u organizačních složek státu nejsou přijímány na výdajové účty státního rozpočtu, ale na účty příjmové). Patří sem i částky, které organizace přijímá od územního finančního orgánu jakožto přeplatek daně z přidané hodnoty, její nadměrný odpočet nebo vrácení daně. Vratky daně sem patří jen v případě, že se vrací daň zaplacená v minulém nebo některém dřívějším roce; v tomtéž roce se zařazuje v záporné hodnotě na položku 5362. ".

22. V příloze v části B v náplni položky 2223 se věta druhá zrušuje.

23. V příloze v části B se za položku 2225 doplňují položky 2226 a 2227, jejichž názvy a náplně znějí:

"2226 Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi
Zahrnuje vzájemné vypořádací vztahy k dotacím mezi obcemi. Při vypořádání přes hranice okresu se zároveň použije záznamová jednotka 024 a přes hranice kraje 028.

2227 Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi regionální radou a kraji, obcemi a dobrovolnými svazky obcí
Příjmy z finančního vypořádání mezi na jedné straně regionální radou a na druhé krajem, obcemi a dobrovolnými svazky obcí. Pokud by došlo k vypořádání přes hranice kraje, použije se záznamová jednotka 028.
".

24. V příloze v části B v náplni položky 2324 ve větě páté se slova "přijaté náhrady inkasované od obcí na to, aby byla v obcích zachována třída základní školy, u které se počet dětí pohybuje pod normou požadovanou školskými předpisy, a" zrušují a za větu šestou se vkládá věta "Patří sem i příjmy náhrad nákladů správního řízení, které účastník správního řízení platí paušální částkou správnímu orgánu za to, že správní řízení vyvolal porušením své právní povinnosti, podle § 79 odst. 5 správního řádu (zákon č. 500/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů) a § 6 vyhlášky č. 520/2005 Sb. , o rozsahu hotových výdajů a ušlého výdělku, které správní orgán hradí jiným osobám, a o výši paušální částky nákladů řízení. ".

25. V příloze v části B náplň položky 2343 zní: "Příjem úhrad podle § 32a horního zákona (zákon č. 44/1988 Sb. ve znění pozdějších předpisů) a § 4b zákona o geologických pracích (zákon č. 62/1988 Sb. ve znění pozdějších předpisů). ".

26. V příloze v části B se za položku 2413 doplňuje položka 2414, jejíž název a náplň znějí:

"2414 Splátky půjčených prostředků od podniků ve vlastnictví státu
Splátky prostředků, které byly půjčeny na položkách 5614 a 6414.".

27. V příloze v části B náplň položky 2433 zní: "Splátky přijaté od Pozemkového fondu a z účtu, který je nástupnickým peněžním fondem Fondu národního majetku podle § 4 zákona o zrušení Fondu národního majetku (zákona č. 178/2005 Sb. ). ".

28. V příloze v části B se za položku 2442 doplňuje položka 2443, jejíž název zní:

"2443 Splátky půjčených prostředků od regionálních rad".

29. V příloze v části B ve třídách 4, 5 a 6 se v názvech tříd, seskupení položek, podseskupení položek a položek, v nichž se vyskytuje slovo "dotace", toto slovo nahrazuje slovem "transfery ".

30. V příloze v části B náplň položky 4114 zní: "Neinvestiční transfery přijaté z Pozemkového fondu nebo z bankovního účtu, který je nástupnickým peněžním fondem Fondu národního majetku podle § 4 zákona o zrušení Fondu národního majetku (zákona č. 178/2005 Sb. ). ".

31. V příloze v části B v náplni položky 4116 se ve větě druhé zrušují slova "zemědělství, životního prostředí, kultury, pro místní rozvoj ".

32. V příloze v části B se za položku 4122 doplňuje položka 4123, jejíž název a náplň znějí:

"4123 Neinvestiční přijaté transfery od regionálních rad
Neinvestiční přijaté dotace od subjektů zřízených a fungujících podle
§ 15 až 17 zákona č. 248/2000 Sb. , o podpoře regionálního rozvoje, ve znění zákona č. 138/2006 Sb. ".

33. V příloze v části B název a náplň položky 4135 znějí:

"4135 Převody z rezervních fondů organizačních složek státu
Na tuto položku patří příjmy organizační složky státu plynoucí na její příjmový účet státního rozpočtu z jejího rezervního fondu včetně příjmů správce kapitoly na zvláštním příjmovém účtu státního rozpočtu (
§ 50 odst. 2 rozpočtových pravidel) z rezervních fondů organizačních složek státu patřících do této kapitoly. ".

34. V příloze v části B se za položku 4135 doplňuje položka 4136, jejíž název a náplň znějí:

"4136 Převody z jiných fondů organizačních složek státu
Na tuto položku patří příjmy organizační složky státu plynoucí na její příjmový rozpočtový účet z jiných fondů, než které jsou zařazeny do předcházejících položek, a to včetně příjmů správce kapitoly na zvláštním příjmovém účtu státního rozpočtu (
§ 50 odst. 2 rozpočtových pravidel) plynoucí na něj z týchž fondů. V současné době jsou to převody z fondu odměn zřízeného podle dřívějších předpisů, pokud v organizační složce státu dosud existuje. ".

35. V příloze v části B náplň položky 4214 zní: "Investiční transfery přijaté z Pozemkového fondu nebo z bankovního účtu, který je nástupnickým peněžním fondem Fondu národního majetku podle § 4 zákona o zrušení Fondu národního majetku (zákona č. 178/2005 Sb. ). ".

36. V příloze v části B se za položku 4222 doplňuje položka 4223, jejíž název a náplň znějí:

"4223 Investiční přijaté transfery od regionálních rad Investiční přijaté dotace od subjektů zřízených a fungujících podle § 15 až 17 zákona č. 248/2000 Sb. , o podpoře regionálního rozvoje, ve znění zákona č. 138/2006 Sb. ".

37. V příloze v části B se na začátek náplně třídy 5 vkládá tento text: "Z běžných výdajů se nákupy (seskupení položek 50 a 51) zařazují na položky podle toho, jaká věc, služba, práce, výkon nebo právo se jimi pořizuje, a transfery (seskupení položek 52 až 57) podle toho, jaký druh podpory představují a případně kdo je jejím příjemcem, bez ohledu na způsob vzniku právní povinnosti platit, zejména bez ohledu na to, jde-li o platbu, která nebyla předmětem sporu, či o platbu, povinnost k níž předmětem sporu byla a provádí se na základě zejm. soudního rozhodnutí nebo smíru ( § 67 a 99 občanského soudního řádu), či jde-li o běžnou platbu nebo o doplatek včetně doplatku za minulá léta. Stejně tak u nákupů nezáleží na tom, jakým způsobem dodavatel odvodil cenu, kterou má organizace jako odběratel zaplatit, např. zda do faktury uvedl či neuvedl, jakou část ceny tvoří jeho výdaje či náklady na zabalení nebo dopravu tohoto zboží (to neplatí pro výdaje či náklady vznikající přímo organizaci, jestliže například organizace dopravu zboží objednala sama u dopravní firmy a platí za ni přímo jí a nikoliv dodavateli zboží). To platí obdobně i pro kapitálové výdaje (třída 6). Stejně tak pro běžné i kapitálové výdaje platí, že pořizují-li se jedním výdajem věci, služby, práce, výkony nebo práva představující více druhů ekonomických hodnot nebo poskytují-li se jedním výdajem podpory představující více druhů transferů a výdaj tedy patří na více položek, zařadí se tento výdaj, nejsou-li v účetních dokladech částky rozděleny, na položku, která odpovídá hlavní části výdaje nebo o které to lze předpokládat. Pro výdaje i pro příjmy platí, že při zařazování výdajů na položky, pro které je rozhodující klasifikace právního úkonu, na základě nějž se výdaje vynakládají nebo příjmy inkasují (například pro zařazení výdajů na položku 5164 je rozhodující, zda vydané peněžní prostředky jsou platbami podle nájemní smlouvy), nezáleží na tom, jak klasifikují právní úkon jeho původci, ale jakým tento právní úkon skutečně je (například nezáleží na tom, že smlouva, podle níž bude odběratel užívat bez časového omezení počítačové programy, které vytvořil dodavatel-fyzická osoba jako dílo podle autorského zákona, je nadepsána jako smlouva o nájmu programů, ale na tom, že obsahem smlouvy je udělení oprávnění k užití díla bez časového omezení, a proto odběratelovy platby dodavateli podle této smlouvy nebudou zařazeny na položku 5164, nýbrž 5041). ".

38. V příloze v části B se doplňuje náplň seskupení položek 50, která zní: "Seskupení položek zahrnuje odměny za práci konanou jako závislá činnost v pracovněprávním, služebním nebo obdobném vztahu a platby kompenzující újmu vzniklou ukončením tohoto vztahu (podseskupení položek 501 a 502), povinné pojistné placené zaměstnavatelem (podseskupení položek 503), některé případy odměn za práci fyzickým osobám konanou jako samostatná výdělečná činnost (podseskupení položek 504) a platby kompenzující újmu vzniklou pracovníkům vinou organizace v důsledku toho, že jim práci znemožnila (podseskupení položek 505). ".

39. V příloze v části B se doplňují náplně podseskupení položek 501 a 502, které znějí: "Jen odměny za skutečně provedenou práci, a to bez ohledu na to, zda je organizace vyplatila dobrovolně nebo až na základě soudního rozhodnutí. Nepatří sem peněžní prostředky vydané za práci neprovedenou v důsledku protiprávního jednání organizace, které musela pracovníkům vyplatit jako náhradu za újmu vzniklou jim v důsledku toho, že jim práci znemožnila, například tím, že je neoprávněně propustila (patří na podseskupení položek 505). Patří sem však platby za pracovní čas strávený jinak než prací pro organizaci (například výkonem veřejných funkcí či jiných úkonů v obecném zájmu), je-li organizace povinna pracovníkům za něj platit. ".

40. V příloze v části B náplň položky 5021 zní: "Zahrnuje především odměny za práci podle dohod o pracích uzavíraných podle zákoníku práce mimo pracovní poměr, odměny členům výborů zastupitelstev a komisí obcí a krajů (s výjimkou samotných zastupitelů, jejichž odměny se zařazují na položku 5023), odměny (peněžité ceny) z veřejných a užších soutěží a veřejných příslibů (podle § 847 až 852 občanského zákoníku ) a odměny za práci (činnost) podle zvláštních předpisů mimo zákoník práce , služební zákon a další předpisy zakládající obdobné vztahy, například odměny obyvatelům ústavů sociální péče za pracovní činnost při provozu ústavu či odměny dobrovolným pracovníkům pečovatelské služby. ".

41. V příloze v části B náplň položky 5024 zní: "Tato položka zahrnuje odstupné podle zákoníku práce ( § 67 a 68 zákona č. 262/2006 Sb. , zákoník práce ) a další odstupné podle § 13 zákona o úřednících územních samosprávných celků (zákon č. 312/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů). ".

42. V příloze v části B v náplni položky 5025 se slova "podle zákona č. 218/2002 Sb. s účinností od 1. 1. 2006" nahrazují slovy "podle § 55 služebního zákona (zákona č. 218/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů), který nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2007 ".

43. V příloze v části B název a náplň položky 5027 znějí:

"5027 Náležitosti osob vykonávajících vojenská cvičení a další vojenskou službu
Peněžní náležitosti vyplácené vojákům na vojenských cvičeních (včetně výjimečných) a vojákům vykonávajícím mimořádnou nebo další vojenskou službu podle branného zákona s výjimkou služby vojáka z povolání.
".

44. V příloze v části B se položka 5028 zrušuje.

45. V příloze v části B v náplni položky 5029 se slovo "učňům" nahrazuje slovy "za produktivní činnost žáků a studentů ".

46. V příloze v části B se doplňuje náplň podseskupení položek 503, která zní: "Povinné pojistné, které platí zaměstnavatel jakožto poplatník, tj. sám za sebe. Nepatří sem pojistné a daň z příjmů, jejichž poplatníky jsou zaměstnanci a zaměstnavatel jim je strhává a platí za ně jakožto plátce, ty patří na příslušnou položku z podseskupení 501 nebo 502, tj. na položku, na niž patří odměna za práci, která je předmětem daně z příjmů nebo pojistného. Povinné pojistné se zařazuje na příslušnou položku bez ohledu na to, zda jde o běžnou platbu nebo doplatek včetně doplatku za minulá léta. ".

47. V příloze v části B název a náplň položky 5038 znějí:

"5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění
Pojistné, které podle zákona
č. 266/2006 Sb. , o úrazovém pojištění zaměstnanců, platí zaměstnavatelé včetně organizací příslušné okresní správě sociálního zabezpečení spolu s pojistným na sociální zabezpečení a příspěvkem na státní politiku zaměstnanosti. ".

48. V příloze v části B se za položku 5039 doplňují podseskupení položek 504 a 505, která znějí:

"504 Odměny za užití duševního vlastnictví

5041 Odměny za užití duševního vlastnictví Odměny autorům literárních, uměleckých a vědeckých děl včetně počítačových programů za udělení oprávnění organizaci dílo užít podle autorského zákona (zákona č. 121/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů) bez časového omezení (odměny za udělení oprávnění k užití díla na dobu určitou patří na položku 5164), ostatní odměny podle tohoto zákona, odměny za využití vynálezů, průmyslových vzorů, zlepšovacích návrhů a jiných předmětů duševního vlastnictví a obdobné odměny, nemají-li povahu výdaje na pořízení dlouhodobého nehmotného majetku (ty patří na položky z podseskupení položek 611).

505 Mzdové náhrady

5051 Mzdové náhrady
Náhrady pracovníkům za újmu, která jim vznikla v důsledku toho, že jim organizace neoprávněně znemožnila práci, zejména tím, že je neoprávněně propustila, a peněžní prostředky vyplácené za práci nikoliv jako odměna, ale náhrada, například náhrada za pracovní výpomoc podle
§ 60 až 63 zákona o zajišťování obrany české republiky (zákon č. 222/1999 Sb. ve znění pozdějších předpisů). Nepatří sem náhrady za jiné újmy, které pracovníci doznali v souvislosti s prací, například náhrady za pracovní úrazy (patří na položku 5192). ".

49. V příloze v části B se na konec náplně položky 5131 doplňuje věta "Patří sem jen nákup potravin, které se nepoužijí na pohoštění (ty patří na položku 5175). ".

50. V příloze v části B v náplni položky 5132 se slova "(zejména podle vyhlášky č. 204/1994 Sb.)" zrušují.

51. V příloze v části B náplň položky 5133 zní: "Zahrnuje nákup léků pro specializovaná zdravotnická a veterinární zařízení včetně polních nemocnic a posádkových ošetřoven, zvláštních ordinací apod. Patří sem i nákup příručních lékárniček na pracovištích a jejich vybavení. ".

52. V příloze v části B se doplňuje náplň položky 5134, která zní: "Výdaje na prádlo, oděv aobuv ve všech typech organizací. ".

53. V příloze v části B se doplňuje náplň položky 5136, která zní: "Výdaje na nákup knih, učebních pomůcek, novin a časopisů včetně předplatného. V případě, že je dodavatel dodává prostřednictvím pošty či jiné podobné služby a své výdaje nebo náklady na poštovné a případně i balné uvádí ve faktuře nebo jiném podobném dokladu, podle kterého mu má odběratel platit, postupuje odběratel podle obecné zásady uvedené v náplni třídy 5 a zatřídí na položku 5136 celou částku placenou dodavateli, tj. včetně poštovného a balného. ".

54. V příloze v části B se na konci náplně položky 5137 doplňuje věta "Na tuto položku patří i technické zhodnocení dlouhodobého hmotného majetku (a to i drobného), které nepřesahuje 40 tisíc Kč. ".

55. V příloze v části B v náplni položky 5141 se slova "ty se zařadí na položku 6143" nahrazují slovy "tyto úroky se zařadí na položku ze seskupení položek 61, na kterou patří výdaje na pořízení dlouhodobého majetku, na které si organizace vzala úvěr nebo půjčku, z nichž tyto úroky platí ".

56. V příloze v části B se za položku 5143 doplňují položky 5144 a 5145, jejichž názvy a náplně znějí:

"5144 Poplatky dluhové služby

5145 Finanční deriváty
Výdaje i příjmy související s finančními deriváty. Příjmy související s finančními deriváty se na tuto položku zařazují v záporné hodnotě.
".

57. V příloze v části B se na konci náplně položky 5161 doplňuje věta "Patří sem i výdaje na kurýrní a zásilkové služby. ".

58. V příloze v části B se na konci náplně položky 5162 doplňuje věta "Patří sem i výdaje na zřízení čísla pevného telefonu a za karty ke zprovoznění mobilních telefonů (tzv. karty SIM), pokud nejsou součástí pořizovací ceny mobilního telefonu. Nepatří sem poplatky za rozhlas a televizi, ty patří na položku 5169. ".

59. V příloze v části B se na konci náplně položky 5164 doplňuje věta "Patří sem i nájemné za nájem díla podle autorského zákona (zákona č. 121/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů), například počítačového programu [ § 12 odst. 4 písm. c) , § 15 , § 49 odst. 3 , § 71 odst. 2 písm. e) , § 76 odst. 2 písm. c) , § 80 odst. 2 písm. c) , § 90 odst. 3 a § 96 odst. 1 písm. b) autorského zákona], tzn. za udělení oprávnění k užití díla na dobu určitou (odměny fyzickým osobám za udělení oprávnění k užití díla bez časového omezení patří na položku 5041). ".

60. V příloze v části B náplň položky 5166 zní: "Výdaje na dodavatelské pořízení informací (definice informace uvedena u položky 5169), které nemají povahu majetku (výdaje na dodavatelské pořízení informací, které povahu majetku mají, patří na položky z podseskupení 611 a na položku 5179), jestliže tyto informace představují konzultace, poradenství, analýzy, studie, právní služby nebo jiné informace, které slouží organizaci k rozhodování a nemá podle zvlášt ních předpisů povinnost si je dávat zpracovat (informace, u nichž takovou povinnost má, patří na položku 5169). Za majetek se nepovažuje oprávnění k výkonu práva užít dílo podle § 12 autorského zákona (zákona č. 121/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů); výdaje na získání takového oprávnění platného bez časového omezení (od fyzické osoby) patří na položku 5041 a platného na dobu určitou na položku 5164. ".

61. V příloze v části B v náplni položky 5169 se ve větě třetí zrušují slova "branců a" a na konci náplně se doplňuje tento text: "Na tuto položku se zařazují též výdaje na revize komínů a elektrických a jiných zařízení, platby za státní technickou kontrolu aut a rovněž výdaje na dopravu nepatřící do cestovného. Zatřiďují se na ni i výdaje na úpravu věcí nespojenou s významnější spotřebou materiálních prostředků, jejímž výsledkem je uvedení věci do původní nebo obvyklé podoby, například mytí oken. Patří sem výdaje na dodavatelské pořízení informací, které nemají povahu majetku a které nepatří na položku 5166, například jazykové překlady (výdaje na dodavatelské pořízení informací, které povahu majetku mají, patří na položky z podseskupení 611 a na položku 5179). Informací se pro účely rozpočtové skladby rozumí soubor slov, obrazů nebo jiných signálů schopných být vnímány a poskytnout nějaký užitek, a to bez rozdílu, na jakém nosiči dat jsou uloženy. Za výdaje na informace se však nepovažují výdaje na věci, které sice informace nesou, avšak v jejich ceně převažuje jejich hmotná podstata, jako jsou knihy, noviny nebo časopisy (výdaje na věci, které nesou informace a v jejichž ceně hmotná podstata nepřevažuje, například magnetické pásky, kompaktní disky apod., se za výdaje na informace považují). Na položku 5169 patří také úpravy nehmotného majetku, například počítačových programů nebo souborů informací, nepředstavují-li technické zhodnocení (za technické zhodnocení počítačových programů se pro účely rozpočtové skladby považují veškeré jejich úpravy, kterými se přidávají nové funkce, a za technické zhodnocení souborů informací veškeré jejich úpravy, kterými se přidávají nové informace). Na tuto položku se zařazují též výdaje podle smluv mezi organizací a dodavateli, podle kterých organizace platí pravidelné paušální částky za dodávky prováděné jen v případě potřeby a tedy platí spíše za jistotu, že dodávky budou v případě potřeby provedeny, například že kdykoli se poškodí určitá věc, dodavatel ji opraví. Rovněž se na tuto položku zatřiďují rozhlasové a televizní poplatky (placené provozovatelům rozhlasového a televizního vysílání podle zákona č. 348/2005 Sb. , o rozhlasových a televizních poplatcích a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů). Na tuto položku se též zařazují platby subjektu, který ve prospěch organizace zřídil na své nemovitosti věcné břemeno mající povahu služby [ § 14 odst. 1 písm. c) zákona č. 235/2004 Sb. , o dani z přidané hodnoty]. ".

62. V příloze v části B náplň položky 5171 zní: "Výdaje na dodavatelsky zajišťované opravy a údržbu. Opravou se pro účely rozpočtové skladby rozumí úprava věci, která částečně nebo úplně ztratila schopnost plnit funkci, k níž byla určena, zajišťující opětné nabytí této schopnosti (například zasklívání oken), a to případně i s použitím jiných než původních materiálů, dílů, součástí nebo technologií, pokud tím nedojde k technickému zhodnocení [ § 26 odst. 2 písm. a) vyhlášky č. 505/2002 Sb. , kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb. , o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou územními samosprávnými celky, příspěvkovými organizacemi, státními fondy a organizačními složkami státu]. Údržbou se pro účely rozpočtové skladby rozumí úprava věci spojená s významnější spotřebou materiálních prostředků, jejímž výsledkem je uvedení věci do původní nebo obvyklé podoby, není-li tato úprava opravou, například natírání okenních rámů. Nepatří sem nákup projektové dokumentace k opravám (patří na položku 5169). Rovněž tak sem nepatří úpravy nehmotného majetku, například počítačových programů nebo souborů informací (představují-li technické zhodnocení v pořizovací ceně nad 60 tisíc Kč, patří na příslušné položky z podseskupení 611, představují-li technické zhodnocení v pořizovací ceně do 60 tisíc Kč, patří na položku 5179 a v případě programů 5172 a jinak patří na položku 5169). ".

63. V příloze v části B náplň položky 5172 zní: "Výdaje na nákup softwaru a jiných počítačových programů, jsou-li pořizovány jako nehmotný majetek v pořizovací ceně do 60 tisíc Kč v jednotlivém případě a technické zhodnocení počítačových programů v jakékoli pořizovací ceně, které nepřesahuje 60 tisíc Kč. ".

64. V příloze v části B v náplni položky 5173 se poslední věta nahrazuje větami "Patří sem i výdaje rozpočtů územní úrovně na ubytování zahraničních delegací, i když nejde o reciproční cesty. Na tuto položku patří cestovné hrazené podle zákona č. 262/2006 Sb. , zákoníku práce ( § 152 až 189) , a předtím zákona o cestovních náhradách (zákon č. 119/1992 Sb. ve znění pozdějších předpisů) a prováděcích předpisů (nařízení vlády č. 62/1994 Sb. ve znění pozdějších předpisů, avšak pouze náhrady podle § 5 a 6 ). Nepatří na ni úhrady cestovních výdajů podle jiných právních předpisů, např. podle vyhlášky č. 520/2005 Sb. , ty patří na položku 5192. ".

65. V příloze v části B náplň položky 5175 zní: "Výdaje na pořízení věcí a služeb, které se použijí k pohoštění (výdaje na pořízení věcí a služeb, které se k pohoštění nepoužijí, patří na příslušné položky podseskupení 513 a 516, zejména položky 5131 a 5169). ".

66. V příloze v části B se na konci náplně položky 5179 doplňují věty "Patří sem i odměny za archeologické nálezy podle § 23 odst. 4 zákona o státní památkové péči (zákon č. 20/1987 Sb. ve znění pozdějších předpisů) a náhrady odborovým orgánům za výkon kontroly nad bezpečností a ochranou zdraví při práci ( § 322 odst. 4 zákona č. 262/2006 Sb. , zákoník práce ). Na tuto položku se zařazují i výdaje na nákup pohledávek. Na tuto položku patří i náhrady z neplatných kupních smluv. Jde o případy, kdy někdo získá od organizace majetek na základě smlouvy, která pak je prohlášena za neplatnou, musí majetek vrátit a organizace mu vrací částku, kterou jí na základě neplatné smlouvy zaplatil, případně zvýšenou o částku výdajů, které vynaložil na zhodnocení tohoto majetku. Rovněž sem patří výdaje na pořízení nehmotného majetku mimo majetek dlouhodobý převyšující v jednotlivém výdaji 60 tisíc Kč (výdaje na jeho pořízení patří na příslušné položky podseskupení 611) a mimo počítačové programy a technické zhodnocení nehmotného majetku jakékoli pořizovací ceny mimo počítačové programy, které nepřesahuje 60 tisíc Kč. ".

67. V příloze v části B v náplni položky 5192 se zrušuje věta třetí a na konci se doplňují věty "Na tuto položku patří veškeré náhrady za újmy, které organizace způsobila nebo vznikly v souvislosti s výkonem práce pro ni, zejména náhrady za pracovní úrazy a bolestné. Mezi náhrady za újmy patří například náhrada majetkové újmy osobám dotčeným mimořádným rostlinolékařským opatřením podle § 76 odst. 8 zákona o rostlinolékařské péči (zákona č. 326/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů) a § 29 vyhlášky o opatřeních proti zavlékání a rozšiřování škodlivých organismů rostlin a rostlinných produktů (vyhláška č. 330/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů). Patří sem i náhrady za újmy a poskytnuté prostředky podle zákona č. 222/1999 Sb. , o zajišťování obrany České republiky, ve znění pozdějších předpisů, tj. náhrada stěhovacích nákladů ( § 32 odst. 2 tohoto zákona), škod způsobených vojenským cvičením ( § 42 odst. 1 ), za vyvlastnění ( § 45 až 51) , za poskytnutí věcných prostředků ( § 58 ) a majetkové újmy na věcných prostředcích ( § 59 ); náhrady za práci patří na položku 5051. Na tuto položku rovněž patří úhrady účastníkům správního řízení a jiným osobám podle § 79 odst. 1 a 4 správního řádu (zákon č. 500/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů) a § 1 až 5 vyhlášky č. 520/2005 Sb. , o rozsahu hotových výdajů a ušlého výdělku, které správní orgán hradí. Zařazují se na ni i náhrady zvýšených vybavovacích výdajů podle § 4 nařízení vlády č. 62/1994 Sb. , o poskytování náhrad některých výdajů zaměstnancům rozpočtových a příspěvkových organizací s pravidelným pracovištěm v zahraničí. Patří sem i poplatky Ochrannému svazu autorskému. ".

68. V příloze v části B náplň položky 5195 zní: "Odvody podle § 81 odst. 2 písm. c) a § 82 a 83 zákona č. 435/2004 Sb. , o zaměstnanosti. Podle § 81 odst. 3 tyto odvody neprovádějí zaměstnavatelé, kteří jsou organizačními složkami státu nebo jsou zřízeni státem. ".

69. V příloze v části B se na konci náplně položky 5197 doplňují slova " , tj. náhrady podle § 3 tohoto nařízení vlády (náhrady podle § 4 patří na položku 5192 a podle § 5 a 6 na položku 5173) ".

70. V příloze v části B se položka 5198 zrušuje.

71. V příloze v části B v náplni položky 5199 na konci se tečka nahrazuje čárkou a doplňují se slova "například výdaje organizace, která v rámci správy odúmrti platí za byt do fondu oprav společenství vlastníků jednotek. ".

72. V příloze v části B název seskupení položek 52 zní: "Neinvestiční transfery soukromoprávním subjektům ".

73. V příloze v části B náplň položky 5211 zní: "Neinvestiční transfery bankám (zákon č. 21/1992 Sb. ve znění pozdějších předpisů), pojišťovnám (zákon č. 363/1999 Sb. ve znění pozdějších předpisů) a spořitelním a úvěrním družstvům (zákon č. 87/1995 Sb. ve znění pozdějších předpisů) kromě těch, které patří na položku 5214. Patří sem i neinvestiční transfery těmito subjekty zřízeným školským právnickým osobám, tj. osobám podle § 124 až 140 školského zákona (zákona č. 561/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů). ".

74. V příloze v části B se na konci náplně položky 5212 doplňuje věta "Patří sem i neinvestiční transfery těmito fyzickými osobami zřízeným školským právnickým osobám, tj. osobám podle § 124 až 140 školského zákona (zákona č. 561/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů). ".

75. V příloze v části B náplň položky 5213 zní: "Patří sem neinvestiční transfery subjektům zřízeným podle obchodního zákoníku (veřejným obchodním společnostem, komanditním společnostem, společnostem s ručením omezeným, akciovým společnostem a družstvům) a dalších předpisů jako právnické osoby vyvíjející podnikatelskou nebo jinou samostatnou výdělečnou činnost kromě činnosti finanční s výjimkou transferů patřících na položku 5215. Patří sem i neinvestiční transfery těmito právnickými osobami zřízeným školským právnickým osobám, tj. osobám podle § 124 až 140 školského zákona (zákona č. 561/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů). ".

76. V příloze v části B se za položku 5213 doplňují položky 5214 a 5215, jejichž názvy a náplně znějí:

"5214 Neinvestiční transfery finančním a podobným institucím ve vlastnictví státu
Neinvestiční transfery akciovým společnostem, které jsou bankami nebo vykonávají obdobnou činnost jako banky a které jsou převážně vlastněny státem, a institucím zřízeným zákonem, které vykonávají obdobnou činnost jako banky a hospodaří s majetkem státu. Patří sem zejména neinvestiční transfery Českomoravské záruční a rozvojové bance, Exportní garanční a pojišťovací společnosti a České exportní bance (zákon
č. 58/1995 Sb. ve znění pozdějších předpisů). Patří sem i neinvestiční transfery školským právnickým osobám, tj. osobám podle § 124 až 140 školského zákona (zákona č. 561/2004 Sb. ), pokud by byly těmito subjekty zřízeny.

5215 Neinvestiční transfery vybraným podnikatelským subjektům ve vlastnictví státu
Neinvestiční transfery Podpůrnému a garančnímu rolnickému a lesnickému fondu, České konsolidační agentuře (zákon
č. 239/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů), jejím dceřiným společnostem, Správě železniční dopravní cesty, České inkasní, Vinařskému fondu a akciové společnosti PPP Centrum. Patří sem i neinvestiční transfery školským právnickým osobám, tj. osobám podle § 124 až 140 školského zákona (zákona č. 561/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů), pokud by byly těmito subjekty zřízeny. ".

77. V příloze v části B se na konci náplně položky 5221 doplňuje věta "Patří sem i neinvestiční transfery školským právnickým osobám, tj. osobám podle § 124 až 140 školského zákona (zákona č. 561/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů), zřízeným obecně prospěšnými společnostmi. ".

78. V příloze v části B se na konci náplně položky 5222 doplňuje věta "Patří sem i neinvestiční transfery školským právnickým osobám, tj. osobám podle § 124 až 140 školského zákona (zákona č. 561/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů), zřízeným občanskými sdruženími. ".

79. V příloze v části B se doplňuje náplň položky 5223, která zní: "Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem registrovaným podle zákona o církvích a náboženských společnostech (zákon č. 3/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů). Patří sem i neinvestiční transfery školským právnickým osobám, tj. osobám podle § 124 až 140 školského zákona (zákona č. 561/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů), zřízeným církvemi a náboženskými společnostmi. ".

80. V příloze v části B se za položku 5240 doplňuje podseskupení 525 a položka 5250, jejichž názvy a náplň znějí:

"525 Neinvestiční transfery v souvislosti s nemocenským pojištěním

5250 Refundace poloviny náhrady mzdy za dočasnou pracovní neschopnost
Polovina náhrady mzdy za dobu dočasné pracovní neschopnosti zaměstnanců podle
§ 9odst. 2 a 3 zákona č. 589/1992 Sb. , o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění zákona č. 189/2006 Sb. Zaměstnavatel poté, kdy zúčtoval zaměstnancům (resp. zaměstnancům se zdravotním postižením) náhradu mzdy za dobu dočasné pracovní neschopnosti, odečte podle zmíněného odstavce 2 (resp. odstavce 3 ) v případě, že je zaměstnavatelem v tomto odstavci uvedeným, polovinu zúčtované částky od pojistného, které má platit České správě sociálního zabezpečení (ČSSZ), a zaplatí jí pouze rozdíl. ČSSZ převede tuto sumu (polovinu zúčtované náhrady mzdy za dobu dočasné pracovní neschopnosti) ze svého výdajového účtu na svůj účet příjmový, aby tak učinila výdaj, který by v případě nekompenzované platby (v případě, že by se tato suma neodečítala od pojistného, zaměstnavatel by platil celé pojistné a tuto sumu by pak dostal od ČSSZ) byl transferem této sumy zaměstnavatelům. Výdaj této sumy z výdajového účtu ČSSZ zařadí na položku 5250 a její příjem na příjmový účet na položku 1614. ".

81. V příloze v části B název seskupení položek 53 zní: "Neinvestiční transfery veřejnoprávním subjektům a mezi peněžními fondy téhož subjektu ".

82. V příloze v části B náplň položky 5313 zní: "Neinvestiční transfery Pozemkovému fondu a účtu, který je nástupnickým peněžním fondem Fondu národního majetku podle § 4 zákona o zrušení Fondu národního majetku (zákona č. 178/2005 Sb. ). ".

83. V příloze v části B se za položku 5324 doplňuje položka 5325, jejíž název a náplň znějí:

"5325 Neinvestiční transfery regionálním radám Neinvestiční transfery subjektům zřízeným a fungujícím podle § 15 až 17 zákona č. 248/2000 Sb. , o podpoře regionálního rozvoje, ve znění zákona č. 138/2006 Sb. ".

84. V příloze v části B se za položku 5332 doplňují položky 5333 až 5335, jejichž názvy a náplně znějí:

"5333 Neinvestiční transfery školským právnickým osobám zřízeným státem, kraji a obcemi Neinvestiční transfery školským právnickým osobám, tj. osobám podle § 124 až 140 školského zákona (zákona č. 561/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů), zřízeným Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, kraji, obcemi nebo dobrovolnými svazky obcí. Neinvestiční transfery školským právnickým osobám zřízeným jinými právnickými osobami nebo fyzickými osobami patří na příslušné položky podseskupení 521 a 522, na které patří jejich zřizovatelé.

5334 Neinvestiční transfery veřejným výzkumným institucím
Neinvestiční transfery veřejným výzkumným institucím, tj. osobám zřízeným státem, kraji a obcemi podle zákona
č. 341/2005 Sb. , o veřejných výzkumných institucích.

5335 Neinvestiční transfery veřejným zdravotnickým zařízením zřízeným státem, kraji a obcemi Neinvestiční transfery veřejným neziskovým ústavním zdravotnickým zařízením, tj. právnickým osobám podle zákona č. 245/2006 Sb. , o veřejných neziskových ústavních zdravotnických zařízeních, zřízeným státem, kraji a obcemi. Neinvestiční transfery těmto zařízením zřízeným jinými právnickými osobami nebo fyzickými osobami patří na příslušné položky podseskupení 521 a 522, na které patří jejich zřizovatelé (stejný případ jako školské právnické osoby). ".

85. V příloze v části B se na konci náplně položky 5346 doplňuje tento text: "Patří sem i převody neinvestičních prostředků do rezervního fondu organizačních složek státu z výdajů státního rozpočtu podle § 47 zákona č. 218/2000 Sb. , o rozpočtových pravidlech, ve znění zákona č. 482/2004 Sb. (převody investičních prostředků patří na položku 6361). ".

86. V příloze v části B název a náplň položky 5362 zní:

"5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu
Platby všech daní a poplatků, jak jsou uvedeny ve třídě 1, s výjimkou odvodů za odnětí zemědělské půdy, poplatků za odnětí lesní půdy hrazených v souvislosti s pořizováním dlouhodobého hmotného majetku (patří na položku 6121) a ostatních daní, které v souladu s účetními předpisy vstupují do pořizovací ceny dlouhodobého hmotného majetku (patří na příslušné položky podseskupení 612). Patří sem i nákup dálničních známek v tuzemsku. Daň z přidané hodnoty sem patří
jen v případě, že ji organizace platí územnímu finančnímu orgánu (platí-li za dodanou věc, službu, práci, výkon nebo právo a dodavatel uvádí zvlášť cenu bez daně z přidané hodnoty a zvlášť daň, zařazuje celou cenu, včetně této daně, na položku, která kupované věci, službě, práci, výkonu nebo právu odpovídá). Na tuto položku patří i daň z přidané hodnoty, kterou organizace zaplatila územnímu finančnímu orgánu a ten ji nebo její část organizaci v tomtéž roce vrací, ať už jako přeplatek nebo nadměrný odpočet. V tom případě organizace přijme částku, kterou jí územní finanční orgán takto vrací, jako kompenzaci výdajů a zařadí ji na položku 5362 v záporné hodnotě (dostane-li ji však až po skončení roku, přijme ji do příjmů a zařadí na položku 2222). Na tuto položku patří jen platby státnímu rozpočtu, platby krajům, obcím a státním fondům jsou na položce 5365. ".

87. V příloze v části B se na konci náplně položky 5363 doplňuje věta "Patří sem zejména odvody, penále a pokuty za porušení rozpočtové kázně odváděné organizacemi podle § 44a odst. 1 , 3 a 7 zákona č. 218/2000 Sb. , o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění zákona č. 482/2004 Sb. a podle § 22 odst. 2 a 3 zákona č. 250/2000 Sb. , o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. ".

88. V příloze v části B se za položku 5364 doplňuje položka 5365, jejíž název a náplň znějí:

"5365 Platby daní a poplatků krajům, obcím a státním fondům
Platby daní a poplatků, jestliže jejich příjemcem jsou kraje, obce nebo státní fondy.
".

89. V příloze v části B v náplni položky 5366 se věta druhá zrušuje.

90. V příloze v části B se za položku 5366 doplňují položky 5367 a 5368, jejichž názvy a náplně znějí:

"5367 Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi
Zahrnuje vzájemné vypořádací vztahy k dotacím mezi obcemi. Při vypořádání přes hranice okresu se zároveň použije záznamová jednotka 026 a přes hranice kraje 035.

5368 Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi regionální radou a kraji, obcemi a dobrovolnými svazky obcí
Výdaje z finančního vypořádání mezi na jedné straně regionální radou a na druhé krajem, obcemi a dobrovolnými svazky obcí. Pokud by došlo k vypořádání přes hranice kraje, použije se záznamová jednotka 035.
".

91. V příloze v části B v náplni položky 5410 věta poslední zní: "Patří sem i výsluhové náležitosti podle zákona č. 221/1999 Sb. , o vojácích z povolání, ve znění pozdějších předpisů, tj. výsluhový příspěvek ( § 132 až 137) , odbytné ( § 138 a 139 ), odchodné ( § 140 ) a úmrtné ( § 141 ). ".

92. V příloze v části B se do náplně položky 5422 na konci za slovo "apod." doplňují slova " , například náhrady podle nařízení vlády č. 165/1997 Sb. , o vyplacení jednorázové náhrady ke zmírnění některých křivd způsobených komunistickým režimem. ".

93. V příloze v části B se za položku 5423 doplňuje položka 5424, jejíž název a náplň znějí:

"5424 Náhrady mezd v době nemoci
Na tuto položku zařazuje organizace peněžní prostředky, které vydává svým zaměstnancům jako náhrady mezd v prvních dvou týdnech nemoci podle
§ 192 až 194 zákona č. 262/2006 Sb. , zákoníku práce . Patří sem i stejná plnění podle jiných zákonů, například podle § 73 odst. 4 zákona o obcích (zákona č. 128/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů) nebo podle § 48 odst. 3 zákona o krajích (zákona č. 129/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů). ".

94. V příloze v části B náplň položky 5429 zní: "Náhrady za újmy, které organizace nezpůsobila, zejména náhrady podle zákona č. 203/2005 Sb. , o odškodnění některých obětí okupace Československa vojsky Svazu sovětských socialistických republik, Německé demokratické republiky, Polské lidové republiky, Maďarské lidové republiky a Bulharské lidové republiky. ".

95. V příloze v části B v názvu položky 5491 se za slovo "Stipendia" doplňuje slovo "žákům, ".

96. V příloze v části B v náplni položky 5493 ve větě druhé se slova " , kulturních památek apod." nahrazují slovy "či kulturních památek, osobám, které se podílejí na výzkumu a vývoji, apod. ".

97. V příloze v části B v náplni položky 5494 se před tečku na konci vkládají slova "nebo u územních samosprávných celků odměny v různých soutěžích, kupříkladu o nejlepší dětskou kresbu apod. Odměny (peněžité ceny) z veřejných soutěží a veřejných příslibů (podle § 847 až 852 občanského zákoníku ) patří na položku 5021. ".

98. V příloze v části B v náplni položky 5531 se slova "písm. k)" nahrazují slovy "písm. o) " a na konci se doplňují věty "Skutečnost, že peněžní dar je poskytován do zahraničí, má při zařazení na položku přednost před skutečností, že je poskytován subjektu určitého druhu, a proto je-li např. poskytován nadaci v zahraničí, nezařadí se na položku 5229, ale 5531. Zahraničím se rozumí i cizí zastupitelský úřad v České republice, ne však subjekt zřízený podle cizího práva působící v České republice. ".

99. V příloze v části B se doplňuje náplň položky 5611, která zní: "Návratné neinvestiční transfery bankám (zákon č. 21/1992 Sb. ve znění pozdějších předpisů), pojišťovnám (zákon č. 363/1999 Sb. ve znění pozdějších předpisů) a spořitelním a úvěrním družstvům (zákon č. 87/1995 Sb. ve znění pozdějších předpisů) kromě těch, které patří na položku 5614. Patří sem i neinvestiční půjčené prostředky školským právnickým osobám, tj. osobám podle § 124 až 140 školského zákona (zákona č. 561/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů), pokud by byly těmito subjekty zřízeny. ".

100. V příloze v části B se za položku 5613 doplňují položky 5614 a 5615, jejichž názvy a náplně znějí:

"5614 Neinvestiční půjčené prostředky finančním a podobným institucím ve vlastnictví státu
Neinvestiční půjčené prostředky akciovým společnostem, které jsou bankami nebo vykonávají obdobnou činnost jako banky a které jsou převážně vlastněny státem, a institucím zřízeným zákonem, které vykonávají obdobnou činnost jako banky a hospodaří s majetkem státu. Patří sem zejména neinvestiční půjčené prostředky Českomoravskézáruční a rozvojové bance, Exportní garanční a pojišťovací společnosti a České exportní bance (zákon
č. 58/1995 Sb. ve znění pozdějších předpisů). Patří sem i neinvestiční půjčené prostředky školským právnickým osobám, tj. osobám podle § 124 až 140 školského zákona (zákona č. 561/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů), pokud by byly těmito subjekty zřízeny.

5615 Neinvestiční půjčené prostředky vybraným
podnikatelským subjektům ve vlastnictví státu Neinvestiční půjčené prostředky Podpůrnému a garančnímu rolnickému a lesnickému fondu, České konsolidační agentuře (zákon
č. 239/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů), jejím dceřiným společnostem, Správě železniční dopravní cesty, České inkasní, Vinařskému fondu a akciové společnosti PPP Centrum. Patří sem i neinvestiční půjčené prostředky školským právnickým osobám, tj. osobám podle § 124 až 140 školského zákona (zákona č. 561/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů), pokud by byly těmito subjekty zřízeny. ".

101. V příloze v části B se za položku 5642 doplňuje položka 5643, jejíž název a náplň znějí:

"5643 Neinvestiční půjčené prostředky regionálním radám
Neinvestiční návratné transfery subjektům zřízeným a fungujícím podle
§ 15 až 17 zákona č. 248/2000 Sb. , o podpoře regionálního rozvoje, ve znění zákona č. 138/2006 Sb. ".

102. V příloze v části B v náplni seskupení položek 61 se za první větu vkládá věta "Zahrnují se i částky, které dodavatelé dlouhodobého majetku platí jako daň z přidané hodnoty, tj. zahrnuje se celá cena placená dodavateli (tzv. cena včetně daně z přidané hodnoty) a nikoliv pouze tzv. cena bez daně z přidané hodnoty, i když ji dodavatel ve faktuře nebo jiném dokladu, na jehož základě mu organizace za dodávku platí, uvádí (k tomu náplň položky 5362). ".

103. V příloze v části B se na konci náplně položky 5909 doplňují věty "Patří sem i výdaje představující krádež a výdaje k úhradě ukradených peněz nebo přijatých falešných bankovek (například když se z pokladny organizační složky státu ztratí hotovost přijatá jako příjmy nebo když se zjistí, že taková hotovost je falešná, převede se odpovídající částka z výdajového účtu na příjmový, ve výdajích se zařadí na položku 5909 a v příjmech na položky, na něž ukradené nebo falešné peníze patřily; když se z pokladny organizace ztratí hotovost určená na výdaje, zařadí se jako výdaj na položce 5909; stejně se postupuje u částek ukradených z bankovního účtu). Na tuto položku se zařazují i vratky peněžitých darů fyzickým a právnickým osobám, například když taková osoba daruje organizaci peněžní částku na zakoupení určité věci s tím, ať případný zbytek částky je jí vrácen (je-li příjemcem takového daru rezervní fond organizační složky státu, provádí se vratka přímo z něj). ".

104. V příloze v části B se za položku 6202 doplňuje položka 6209, jejíž název a náplň znějí:

"6209 Nákup ostatních majetkových nároků
Zejména platby osobám oprávněným ze zákonů o zmírnění následků majetkových křivd, od nichž organizace kupuje právo na vydání věci podle těchto zákonů.
".

105. V příloze v části B se doplňuje náplň položky 6311, která zní: "Investiční transfery bankám (zákon č. 21/1992 Sb. ve znění pozdějších předpisů), pojišťovnám (zákon č. 363/1999 Sb. ve znění pozdějších předpisů) a spořitelním a úvěrním družstvům (zákon č. 87/1995 Sb. ve znění pozdějších předpisů) kromě těch, které patří na položku 6314. Patří sem i investiční transfery těmito subjekty zřízeným školským právnickým osobám, tj. osobám podle § 124 až 140 školského zákona (zákona č. 561/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů). ".

106. V příloze v části B se doplňuje náplň položky 6312, která zní: "Investiční transfery fyzickým osobám vyvíjejícím podnikatelskou nebo jinou samostatnou výdělečnou činnost kromě činnosti finanční. Patří sem i investiční transfery těmito fyzickými osobami zřízeným školským právnickým osobám, tj. osobám podle § 124 až 140 školského zákona (zákona č. 561/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů). ".

107. V příloze v části B se doplňuje náplň položky 6313, která zní: "Investiční transfery subjektům zřízeným podle obchodního zákoníku (veřejným obchodním společnostem, komanditním společnostem, společnostem s ručením omezeným, akciovým společnostem a družstvům) a dalších předpisů jako právnické osoby vyvíjející podnikatelskou nebo jinou samostatnou výdělečnou činnost kromě činnosti finanční s výjimkou transferů, které patří na položku 6315. Patří sem i investiční transfery těmito právnickými osobami zřízeným školským právnickým osobám, tj. osobám podle § 124 až 140 školského zákona (zákona č. 561/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů). ".

108. V příloze v části B se za položku 6313 doplňují položky 6314 a 6315, jejichž názvy a náplně znějí:

"6314 Investiční transfery finančním a podobným institucím ve vlastnictví státu
Investiční transfery akciovým společnostem, které jsou bankami nebo vykonávají obdobnou činnost jako banky a které jsou převážně vlastněny státem, a institucím zřízeným zákonem, které vykonávají obdobnou činnost jako banky a hospodaří s majetkem státu. Patří sem zejména investiční transfery Českomoravské záruční a rozvojové bance, Exportní garanční a pojišťovací společnosti a České exportní bance (zákon
č. 58/1995 Sb. ve znění pozdějších předpisů). Patří sem i investiční transfery školským právnickým osobám, tj. osobám podle § 124 až 140 školského zákona (zákona č. 561/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů), pokud by byly těmito subjekty zřízeny.

6315 Investiční transfery vybraným podnikatelským subjektům ve vlastnictví státu
Investiční transfery Podpůrnému a garančnímu rolnickému a lesnickému fondu, České konsolidační agentuře (zákon
č. 239/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů), jejím dceřiným společnostem, Správě železniční dopravní cesty, České inkasní, Vinařskému fondu a akciové společnosti PPP Centrum. Patří sem i investiční transfery školským právnickým osobám, tj. osobám podle § 124 až 140 školského zákona (zákona č. 561/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů), pokud by byly těmito subjekty zřízeny. ".

109. V příloze v části B se doplňuje náplň položky 6321, která zní: "Investiční transfery společnostem založeným podle zákona o obecně prospěšných společnostech (zákona č. 248/1995 Sb. ve znění pozdějších předpisů). Patří sem i investiční transfery školským právnickým osobám, tj. osobám podle § 124 až 140 školského zákona (zákona č. 561/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů), zřízeným obecně prospěšnými společnostmi. ".

110. V příloze v části B se doplňuje náplň položky 6322, která zní: "Investiční transfery sdružením založeným podle zákona č. 83/1990 Sb. , o sdružování občanů, ve znění pozdějších předpisů. Patří sem i investiční transfery těmito sdruženími zřízeným školským právnickým osobám, tj. osobám podle § 124 až 140 školského zákona (zákona č. 561/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů). ".

111. V příloze v části B se doplňuje náplň položky 6323, která zní: "Investiční transfery církvím a náboženským společnostem registrovaným podle zákona o církvích a náboženských společnostech (zákona č. 3/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů). Patří sem i investiční transfery jimi zřízeným školským právnickým osobám, tj. osobám podle § 124 až 140 školského zákona (zákona č. 561/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů). ".

112. V příloze v části B se doplňuje náplň položky 6329, která zní: "Investiční transfery, které nejsou zařaditelné na některou z předchozích položek, mimo jiné nadacím a nadačním fondům zřízeným podle zákona o nadacích a nadačních fondech (zákona č. 227/1997 Sb. ve znění pozdějších předpisů). ".

113. V příloze v části B se za položku 6344 doplňuje položka 6345, jejíž název a náplň znějí:

"6345 Investiční transfery regionálním radám
Investiční transfery subjektům zřízeným a fungujícím podle
§ 15 až 17 zákona č. 248/2000 Sb. , o podpoře regionálního rozvoje, ve znění zákona č. 138/2006 Sb. ".

114. V příloze v části B se za položku 6352 doplňují položky 6353 až 6355, jejichž názvy a náplně znějí:

"6353 Investiční transfery školským právnickým osobám zřízeným státem, kraji a obcemi
Investiční transfery školským právnickým osobám, tj. osobám podle
§ 124 až 140 školského zákona (zákona č. 561/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů), zřízeným Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, kraji, obcemi a dobrovolnými svazky obcí. Investiční transfery školským právnickým osobám zřízeným jinými právnickými osobami nebo fyzickými osobami patří na příslušné položky podseskupení 631 a 632, na které patří jejich zřizovatelé.

6354 Investiční transfery veřejným výzkumným institucím
Investiční transfery veřejným výzkumným institucím, tj. osobám zřízeným státem, krajem nebo obcí podle zákona
č. 341/2005 Sb. , o veřejných výzkumných institucích.

6355 Investiční transfery veřejným zdravotnickým zařízením zřízeným státem, kraji a obcemi
Investiční transfery veřejným neziskovým ústavním zdravotnickým zařízením, tj. právnickým osobám podle zákona
č. 245/2006 Sb. , o veřejných neziskových ústavních zdravotnických zařízeních, zřízeným státem, kraji a obcemi. Investiční transfery těmto zařízením zřízeným jinými právnickými osobami nebo fyzickými osobami patří na příslušné položky podseskupení 631 a 632, na které patří jejich zřizovatelé (stejný případ jako školské právnické osoby). ".

115. V příloze v části B náplň položky 6361 zní: "Patří sem jen převody investičních prostředků do rezervního fondu organizačních složek státu z výdajů státního rozpočtu podle § 47 zákona č. 218/2000 Sb. , o rozpočtových pravidlech, ve znění zákona č. 482/2004 Sb. (převody neinvestičních prostředků patří na položku 5346). ".

116. V příloze v části B se doplňuje náplň položky 6411, která zní: "Návratné investiční transfery bankám (zákon č. 21/1992 Sb. ve znění pozdějších předpisů), pojišťovnám (zákon č. 363/1999 Sb. ve znění pozdějších předpisů) a spořitelním a úvěrním družstvům (zákon č. 87/1995 Sb. ve znění pozdějších předpisů) kromě těch, které patří na položku 6414. ".

117. V příloze v části B se za položku 6413 doplňují položky 6414 a 6415, jejichž názvy a náplně znějí:

"6414 Investiční půjčené prostředky finančním a podobným institucím ve vlastnictví státu
Návratné investiční transfery akciovým společnostem, které jsou bankami nebo vykonávají obdobnou činnost jako banky a které jsou převážně vlastněny státem, a institucím zřízeným zákonem, které vykonávají obdobnou činnost jako banky a hospodaří s majetkem státu. Patří sem zejména neinvestiční transfery Českomoravské záruční a rozvojové bance, Exportní garanční a pojišťovací společnosti a České exportní bance (zákon
č. 58/1995 Sb. ve znění pozdějších předpisů). Patří sem i návratné investiční transfery školským právnickým osobám, tj. osobám podle § 124 až 140 školského zákona (zákona č. 561/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů), pokud by byly těmito subjekty zřízeny.

6415 Investiční půjčené prostředky vybraným podni katelským subjektům ve vlastnictví státu
Návratné investiční transfery Podpůrnému a garančnímu rolnickému a lesnickému fondu, České konsolidační agentuře (zákon č. 239/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů), jejím dceřiným společnostem, Správě železniční dopravní cesty, České inkasní, Vinařskému fondu a akciové společnosti PPP Centrum. Patří sem i návratné investiční transfery školským právnickým osobám, tj. osobám podle § 124 až 140 školského zákona (zákona č. 561/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů), pokud by byly těmito subjekty zřízeny. ".

118. V příloze v části B se za položku 6442 doplňuje položka 6443, jejíž název a náplň znějí:

"6443 Investiční půjčené prostředky regionálním radám
Investiční návratné transfery subjektům zřízeným a fungujícím podle
§ 15 až 17 zákona č. 248/2000 Sb. , o podpoře regionálního rozvoje, ve znění zákona č. 138/2006 Sb. ".

119. V příloze v části C název skupiny 1 zní: "Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství ".

120. V příloze v části C název oddílu 10 zní: "Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství ".

121. V příloze v části C se doplňuje oddíl 107 a paragraf 1070, jejichž názvy a náplň znějí:

"107 Rybářství

1070 Rybářství
Patří sem i výdaje související s myslivostí, pokud by se vyskytly.
".

122. V příloze v části C se v názvu paragrafu 1091 zrušují slova "a lesním hospodářství".

123. V příloze v části C se za paragraf 1091 doplňují paragrafy 1092 a 1098, jejichž názvy znějí:

"1092 Mezinárodní spolupráce v lesním hospodářství

1098 Ostatní výdaje na zemědělství ".

124. V příloze v části C se v názvu paragrafu 1099 zrušují slova "zemědělství a".

125. V příloze v části C pododdíl 211 zní:

"2111 Uhelné hornictví
Zejména výdaje na útlum uhelného hornictví.

2112 Těžba nerostných surovin kromě paliv

2113 Zpracování ropy a zemního plynu

2114 Jaderné elektrárny

2115 Úspora energie a obnovitelné zdroje
Patří sem i výdaje k podpoře používání jiných paliv než uhlí, lignitu, rašeliny, ropy a zemního plynu, zejména alkoholu, biomasy, dříví a dřevního odpadu.

2116 Jaderné palivo a ochrana před ionizujícím zářením

2117 Elektrická energie Rozvod elektrické energie.

2118 Energie jiná než elektrická Pára, horká voda a horký vzduch.

2119 Ostatní záležitosti těžebního průmyslu a energetiky ".

126. V příloze v části C se za paragraf 2124 doplňuje paragraf 2125, jehož název zní:

"2125 Podpora podnikání a inovací".

127. V příloze v části C pododdíl 214 zní:

"2141 Vnitřní obchod
Patří sem i pořádání tuzemských trhů, tuzemských a zahraničních veletrhů, obchodních propagačních akcí a výstav, obchodní poradenství, informační systémy
a podávání informací, samostatná zařízení pro obchodní činnost, jestliže nejsou podnikatelskou činností ani činností, která má svůj vlastní paragraf. Zahrnuje i provoz a zajištění obecních trhů a tržnic. Patří sem i dotace sdružením spotřebitelů a podobným občanským sdružením.

2142 Ubytování a stravování

2143 Cestovní ruch

2144 Ostatní služby ".

128. V příloze v části C pododdíl 218 zní:

"2181 Výzkum a vývoj v palivech a energetice

2182 Výzkum a vývoj v průmyslu kromě paliv a energetiky

2183 Výzkum a vývoj ve službách

2184 Výzkum a vývoj v obchodu a cestovním ruchu

2185 Výzkum a vývoj ve stavebnictví ".

129. V příloze v části C název oddílů 31 a 32 zní: "Vzdělávání a školské služby ".

130. V příloze v části C náplň paragrafu 3112 zní: "Mateřské školy speciálně zřízené pro děti se zdravotním postižením a mateřské školy při zdravotnických zařízeních. ".

131. V příloze v části C náplň paragrafu 3114 zní: "Základní školy speciální, základní školy samostatně zřízené pro žáky se zdravotním postižením a základní školy zřízené při zdravotnických zařízeních. ".

132. V příloze v části C se paragrafy 3115 a 3116 zrušují.

133. V příloze v části C se za paragraf 3114 doplňují paragrafy 3117 a 3118, jejichž názvy a náplně znějí:

"3117 První stupeň základních škol
Výdaje na první stupeň základních škol (první až pátá třída), lze-li je oddělit. Nelze-li je oddělit, patří na paragraf 3113.

3118 Druhý stupeň základních škol
Výdaje na druhý stupeň základních škol (šestá až devátá třída), lze-li je oddělit. Nelze-li je oddělit, patří na paragraf 3113.
".

134. V příloze v části C název pododdílu 312 zní: "Střední vzdělávání a vzdělávání v konzervatořích ".

135. V příloze v části C náplň paragrafu 3124 zní: "Střední školy a konzervatoře samostatně zřízené pro žáky se zdravotním postižením ".

136. V příloze v části C název paragrafu 3125 zní: "Střediska praktického vyučování a školní hospodářství ".

137. V příloze v části C název paragrafu 3126 zní: "Konzervatoře ".

138. V příloze v části C se paragraf 3127 zrušuje.

139. V příloze v části C se v paragrafu 3128 doplňuje náplň, která zní: "Gymnázia poskytující vzdělávání v oboru sportovní přípravy . ".

140. V příloze v části C náplň pododdílu 313 zní: "Nepatří sem zařízení, jejichž součástí není škola zřízená podle § 3 odst. 1 zákona č. 109/2002 Sb. , o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních a o preventivně výchovné péči ve školských zařízeních a o změně dalších zákonů. ".

141. V příloze v části C název paragrafu 3131 zní: "Výchovné ústavy a dětské domovy se školou ".

142. V příloze v části C název paragrafu 3132 zní: "Diagnostické ústavy ".

143. V příloze v části C název paragrafu 3142 zní: "Ostatní školní stravování " a doplňuje se jeho náplň, která zní: "Školní stravování pro žáky středních škol a konzervatoří a pro studenty vyšších odborných škol a stravování v internátech a domovech mládeže. ".

144. V příloze v části C název paragrafu 3145 zní: "Internáty ".

145. V příloze v části C náplň paragrafu 3146 zní: "Školská a jiná zařízení pro pedagogicko-psychologické poradenství a školská zařízení pro preventivně výchovnou péči. Patří sem pedagogicko-psychologické poradny, speciální pedagogická centra a střediska výchovné péče. ".

146. V příloze v části C název paragrafu 3147 zní: "Domovy mládeže ".

147. V příloze v části C náplň paragrafu 3149 zní: "Patří sem také školská zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy, pokud je nelze zařadit do pododdílu 313. ".

148. V příloze v části C v náplni paragrafu 3211 se zrušuje slovo "studijních ".

149. V příloze v části C se za paragraf 3212 doplňují paragrafy 3213 a 3214, jejichž názvy a náplně znějí:

"3213 Bakalářské studium
Výdaje na bakalářské studium, lze-li je oddělit. Nelze-li je oddělit, patří na paragraf 3211.

3214 Magisterské a doktorské studium
Výdaje na magisterské a doktorské studium, lze-li je oddělit. Nelze-li je oddělit, patří na paragraf 3211.
".

150. V příloze v části C se za paragraf 3291 doplňují paragrafy 3292 a 3293, které znějí:

"3292 Vzdělávání národnostních menšin a multikulturní výchova

3293 Vzdělávací akce k integraci Romů ".

151. V příloze v části C náplň paragrafu 3511 zní: "Činnost ordinací praktických lékařů. ".

152. V příloze v části C se za paragraf 3514 doplňují paragrafy 3515 a 3516, jejichž názvy a náplně znějí:

"3515 Specializovaná zdravotní péče
Činnost ordinací lékařů-specialistů kromě stomatologů.

3516 Péče v mateřství
Výdaje zdravotnických zařízení ambulantní péče na péči v mateřství, pokud je lze oddělit.
".

153. V příloze v části C náplň paragrafu 3549 zní: "Zejména prevence kriminality a ostatní zdravotnické programy. ".

154. V příloze v části C v náplni paragrafu 3612 se věta druhá zrušuje.

155. V příloze v části C se za paragraf 3613 doplňuje paragraf 3614, jehož název a náplň znějí:

"3614 Bytové služby pro vlastní zaměstnance
Výdaje organizací, kterými jsou zabezpečovány bytové služby pro vlastní zaměstnance i jiné uživatele, s výjimkou služebních bytů (vojáci, policisté nebo techničtí pracovníci bydlící přímo v organizacích).".

156. V příloze v části C náplň paragrafu 3749 zní: "Stráž ochrany přírody. Výdaje na napravování následků vichřic, smrští a krupobití, které nepředstavuje opravy a neprobíhá v rámci krizového stavu, například výdaje na odstraňování bláta. ".

157. V příloze v části C se paragrafy 4135 a 4137 zrušují.

158. V příloze v části C se za paragraf 4141 doplňuje paragraf 4142, jehož název a náplň znějí:

"4142 Příspěvek na školní pomůcky
Příspěvek, který dostávají děti přihlášené k zápisu k povinné školní docházce podle
§ 33 až 35 zákona č. 117/1995 Sb. , o státní sociální podpoře, ve znění zákona č. 113/2006 Sb. ".

159. V příloze v části C se za paragraf 4150 doplňuje pododdíl 416, který zní:

"416 Dávky úrazového pojištění
Dávky, které vyplácí Česká správa sociálního zabezpečení podle
§ 17 až 28 zákona č. 266/2006 Sb. , o úrazovém pojištění zaměstnanců.

4161 Úrazový příplatek

4162 Úrazové vyrovnání

4163 Bolestné

4164 Příspěvek za ztížení společenského uplatnění

4165 Náhrada nákladů spojených s léčením

4166 Náhrada nákladů spojených s pohřbem

4167 Jednorázový příspěvek pozůstalému

4168 Úrazová renta pozůstalého

4169 Ostatní dávky úrazového pojištění ".

160. V příloze v části C pododdíl 417 zní:

"417 Dávky pomoci v hmotné nouzi

4171 Příspěvek na živobytí
Příspěvek na živobytí, který poskytují obce osobám v hmotné nouzi podle
§ 21 až 32 zákona č. 111/2006 Sb. , o pomoci v hmotné nouzi.

4172 Doplatek na bydlení
Příspěvek, který poskytují obce osobám bydlícím ve vlastním nebo nájemním bytě s příjmem nižším než částka na živobytí podle
§ 33 až 35 zákona č. 111/2006 Sb. , o pomoci v hmotné nouzi.

4173 Mimořádná okamžitá pomoc
Příspěvek, který poskytují obce osobám v hmotné nouzi podle
§ 36 a 37 zákona č. 111/2006 Sb. , o pomoci v hmotné nouzi, kromě osobám ohroženým sociálním vyloučením [příspěvek poskytovaný podle § 36 odst. 1 písm. a) a b) a § 37 písm. a) až d) tohoto zákona osobám uvedeným v § 2 odst. 3 až 5 ].

4177 Mimořádná okamžitá pomoc osobám ohroženým sociálním vyloučením
Příspěvek, který poskytují obce osobám v hmotné nouzi podle
§ 36 a 37 zákona č. 111/2006 Sb. , o pomoci v hmotné nouzi, které jsou ohroženy sociálním vyloučením [příspěvek poskytovaný podle § 36 odst. 1 písm. c) a § 37 písm. e) tohoto zákona osobám uvedeným v § 2 odst. 6] .

4179 Ostatní dávky sociální pomoci
Dávky sociální pomoci, které nepatří na jiné paragrafy pododdílu 417, pokud takové dávky vzniknou. Doplatky zrušených dávek sociální pomoci (péče), zejména ode dne 1. ledna 2007 (dne, kterým nabývá účinnosti zákon
č. 111/2006 Sb. ) dávky sociální péče pro staré občany, dávky sociální péče pro rodinu a děti a dávky sociální péče pro sociálně vyloučené zařazované do dne 31. prosince 2006 (dne, kterým pozbývá účinnosti zákon č. 482/1991 Sb. a vybraná ustanovení vyhlášky č. 182/1991 Sb. ) na zrušené paragrafy 4174, 4175 a 4176. ".

161. V příloze v části C se doplňuje náplň paragrafu 4181, která zní: "Dávka podle § 80 až 85 zákona č. 100/1988 Sb. , o sociálním zabezpečení, ve znění účinném do dne 31. prosince 2006, která je s účinností ode dne 1. ledna 2007 nahrazena příspěvkem na péči podle § 7 až 31 zákona č. 108/2006 Sb. , o sociálních službách (položka 4195), a která se v některých případech vyplácí do dne 31. prosince 2008 podle čl. II bodu 5 zákona č. 109/2006 Sb. ".

162. V příloze v části C se paragraf 4187 zrušuje.

163. V příloze v části C se na konci pododdílu 418 doplňuje paragraf 4189, jehož název a náplň znějí:

"4189 Ostatní dávky zdravotně postiženým občanům
Dávky sociální pomoci, které nepatří na jiné paragrafy pododdílu 418, pokud takové dávky vzniknou. Doplatky zrušených dávek zdravotně postiženým občanům, zejména ode dne 1. ledna 2007 (dne, kterým nabývá účinnosti zákon
č. 108/2006 Sb. ) příspěvek při odchodu z ústavního zařízení zařazovaný do dne 31. prosince 2006 na zrušený paragraf 4187. ".

164. V příloze v části C se doplňuje náplň paragrafu 4194, která zní: "Dávka podle § 70 zákona č. 100/1988 Sb. , o sociálním zabezpečení, ve znění účinném do dne 31. prosince 2006, která je s účinností ode dne 1. ledna 2007 nahrazena příspěvkem na péči podle § 7 až 31 zákona č. 108/2006 Sb. , o sociálních službách (položka 4195), a která se v některých případech vyplácí v souladu s čl. II body 1 a 3 zákona č. 109/2006 Sb. i po tomto dni. ".

165. V příloze v části C se za paragraf 4194 doplňuje paragraf 4195, jehož název a náplň znějí:

"4195 Příspěvek na péči
Příspěvek na péči, který obce poskytují osobám závislým na pomoci jiné fyzické osoby za účelem zajištění potřebné pomoci podle
§ 7 až 31 zákona č. 108/2006 Sb. , o sociálních službách. ".

166. Názvy pododdílu 421 a paragrafu 4210 znějí: "Podpory v nezaměstnanosti ".

167. V příloze v části C název paragrafu 4223 zní: "Společensky účelná pracovní místa ".

168. V příloze v části C se paragraf 4224 zrušuje.

169. V příloze v části C název paragrafu 4225 zní: "Podpora zaměstnanosti zdravotně postižených občanů ".

170. V příloze v části C se za paragraf 4226 doplňuje paragraf 4227, jehož název zní:

"4227 Cílené programy k řešení zaměstnanosti ".

171. V příloze v části C název oddílu 43 zní: "Sociální služby a společné činnosti v sociálním zabezpečení a politice zaměstnanosti ".

172. V příloze v části C pododdíl 431 zní:

"431 Sociální poradenství

4311 Sociální poradenství

4319 Ostatní výdaje související se sociálním poradenstvím ".

173. V příloze v části C se doplňuje náplň pododdílu 432, která zní: "Výdaje na sociální péči a pomoc dětem a mládeži kromě výdajů na služby sociální péče patřící do pododdílu 435. ".

174. V příloze v části C se paragraf 4323 zrušuje.

175. V příloze v části C se za paragraf 4322 doplňuje paragraf 4324, jehož název a náplň znějí:

"4324 Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc
Patří sem výdaje na státní příspěvek pro zřizovatele zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc podle
§ 42g až 42n zákona o sociálně právní ochraně dětí (zákona č. 359/1999 Sb. ve znění pozdějších předpisů). ".

176. V příloze v části C se doplňuje náplň pododdílu 433, která zní: "Výdaje na sociální péči a pomoc manželství a rodinám kromě výdajů na služby sociální péče patřící do pododdílu 435. ".

177. V příloze v části C paragraf 4332 zní:

"4332 Zařízení pro výkon pěstounské péče
Zařízení obcí a krajů pro výkon pěstounské péče podle
§ 39 odst. 1 písm. e) a § 44 až 47 zákona o sociálně právní ochraně dětí (zákona č. 359/1999 Sb. ve znění pozdějších předpisů). ".

178. V příloze v části C se náplň paragrafu 4339 zrušuje.

179. V příloze v části C název pododdílu 434 zní:

"434 Sociální rehabilitace a ostatní sociální péče a pomoc ".

180. V příloze v části C názvy a náplně paragrafů 4344 a 4345 znějí:

"4344 Sociální rehabilitace
Zahrnuje činnosti v rámci sociální rehabilitace poskytované formou terénních nebo ambulantních služeb mimo pobytových služeb v rámci sociálně rehabilitačních center.

4345 Centra sociálně rehabilitačních služeb ".

181. V příloze v části C se paragrafy 4346, 4347 a 4348 zrušují.

182. V příloze v části C se za paragraf 4349 doplňuje pododdíl 435, který zní:

"435 Služby sociální péče

4351 Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení

4352 Tísňová péče

4353 Průvodcovské a předčitatelské služby

4354 Chráněné bydlení

4355 Týdenní stacionáře

4356 Denní stacionáře a centra denních služeb

4357 Domovy
Zahrnuje domovy pro osoby se zdravotním postižením, domovy pro seniory a domovy se zvláštním režimem.

4358 Sociální služby poskytované ve zdravotnických zařízeních ústavní péče

4359 Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče Zahrnuje např. odlehčovací služby. ".

183. V příloze v části C v názvu paragrafu 4361 se slovo "a" nahrazuje čárkou a na konci názvu se doplňují slova "a rodinné politice ".

184. V příloze v části C se za paragraf 4369 doplňuje pododdíl 437, který zní:

"437 Služby sociální prevence

4371 Raná péče a sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

4372 Krizová pomoc

4373 Domy na půl cesty

4374 Azylové domy, nízkoprahová denní centra a noclehárny

4375 Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež

4376 Služby následné péče, terapeutické komunity a kontaktní centra

4377 Sociálně terapeutické dílny

4378 Terénní programy

4379 Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální pre vence
Zahrnuje zejména sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením, telefonickou krizovou pomoc, tlumočnické služby a další činnosti v oblasti sociální prevence. ".

185. V příloze v části C náplň paragrafu 5111 zní: "Výdaje související se zabezpečením obrany státu proti vnějšímu ohrožení. Zahrnuje výdaje na činnost vojenských útvarů, vojenských zařízení a vojenských záchranných útvarů zřízených podle zákona o ozbrojených silách České republiky a dále výdaje na jejich zabezpečení, pokud je lze oddělit. Nepatří sem výdaje na vojenské školy, státní sportovní reprezentaci, ochranu životního prostředí, dávky v sociálním zabezpečení, výzkum a vývoj, mezinárodní spolupráci v tuzemsku a zahraničí a zahraniční vojenskou pomoc. ".

186. V příloze v části C náplň paragrafu 5112 zní: "Zahrnuje výdaje na činnost Vojenské kanceláře prezidenta republiky a Hradní stráže podle zákona o ozbrojených silách České republiky (zákona č. 219/1999 Sb. ve znění pozdějších předpisů) a dále výdaje na jejich zabezpečení, pokud je lze oddělit. ".

187. V příloze v části C se za paragraf 5112 doplňuje paragraf 5113, jehož název a náplň znějí:

"5113 Bezpečnostní složky ozbrojených sil
Výdaje na činnost Vojenské policie a Vojenského zpravodajství.
".

188. V příloze v části C náplň paragrafu 5119 zní: "Zahrnuje výdaje na činnost zařízení Ministerstva obrany zabezpečující ozbrojené síly, které nevykonávají státní správu podle zvláštních zákonů, např. Vojenský vlečkový úřad. ".

189. V příloze v části C náplň paragrafu 5162 zní: "Činnost vojenských správních úřadů podle branného zákona (zákona č. 585/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů), újezdních úřadů vojenských újezdů podle zákona o zajišťování obrany České republiky (zákona č. 222/1999 Sb. ve znění pozdějších předpisů) a ostatních orgánů resortu Ministerstva obrany, u nichž je výkon státní správy upraven zvláštním zákonem. ".

190. V příloze v části C se doplňuje náplň paragrafu 5169, která zní: "Zahrnuje výdaje na činnost orgánů zřízených Ministerstvem obrany pro výkon státní správy podle zvláštních zákonů a výdaje na ostatní správu, např. činnost úřadu pro standardizaci, katalogizaci a státní ověřování jakosti. ".

191. V příloze v části C v náplni paragrafu 5191 se zrušují slova "pobyt našich vojsk v zahraničí,".

192. V příloze v části C se za paragraf 5191 doplňuje paragraf 5192, jehož název a náplň znějí:

"5192 Zahraniční vojenská pomoc
Výdaje na nasazení jednotek Armády České republiky nebo Vojenské policie v mírových operacích a misích Severoatlantické organizace, Organizace spojených národů a Evropské unie, včetně činnosti vojenských pozorovatelů.
".

193. V příloze v části C se za paragraf 5316 doplňuje paragraf 5317, jehož název zní:

"5317 Hraniční přechody ".

194. V příloze v části C náplň paragrafu 6141 zní: "Výdaje Ministerstva financí a Ministerstva informatiky. ".

195. V příloze v části C se za paragraf 6143 doplňují paragrafy 6145 až 6148, jejichž názvy a náplně znějí:

"6145 Úřad vlády
Úřad zřízený podle
§ 1 zákona č. 219/2002 Sb. a podle § 2 odst. 1 bodu 10 a § 28 odst. 2 a 3 zákona č. 2/1969 Sb. , o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění pozdějších předpisů, s výjimkou Generálního ředitelství státní služby.

6146 Český statistický úřad Výdaje Českého statistického úřadu.

6147 Všeobecné personální řízení
Generální ředitelství státní služby zřízené podle
§ 11 služebního zákona (zákona č. 218/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů) a podle § 28 odst. 2 věty druhé zákona č. 2/1969 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

6148 Plánování a statistika
Výdaje na plánování a statistiku, pokud je lze oddělit.
".

196. V příloze v části C v náplni paragrafu 6171 se slova "místních orgánů" nahrazují slovem "obcí ".

197. V příloze v části C náplň paragrafu 6172 zní: "Vlastní správní činnost krajů [zákon č. 129/2000 Sb. , o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů]. Zahrnuje i výdaje zastupitelstev krajů a ostatní výdaje krajů, nelze-li je oddělit. ".

198. V příloze v části C se za paragraf 6173 doplňuje paragraf 6174, jehož název a náplň znějí:

"6174 Činnost regionálních rad
Vlastní správní činnost regionálních rad (část čtvrtá zákona
č. 248/2000 Sb. , o podpoře regionálního rozvoje, ve znění zákona č. 138/2006 Sb. ). ".

199. V příloze v části C název paragrafu 6221 zní: "Humanitární zahraniční pomoc přímá " a v náplni tohoto paragrafu se za slova "hladomoru apod." doplňují slova "jednotlivým zemím. ".

200. V příloze v části C se na konci náplně paragrafu 6223 doplňuje tato věta: "Patří sem i výdaje krajů, obcí, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad související se spoluprací s orgány Evropské unie. ".

201. V příloze v části C se za paragraf 6223 doplňuje paragraf 6224 s názvem "Humanitární zahraniční pomoc poskytovaná prostřednictvím mezinárodních organizací ".

202. V příloze v části C náplň paragrafu 6229 zní: "Pomoc, u které nelze jednoznačně použít ani jedno z hledisek v paragrafech 6221, 6222 a 6224. ".

203. V příloze v části C v náplni paragrafu 6310 se slova "na položku 6143" nahrazují slovy "na položky ze seskupení položek 61 ".

204. V příloze v části D se v názvech záznamových jednotek, v nichž se vyskytuje slovo "dotace", toto slovo nahrazuje slovem "transfery ".

ČL. II PŘECHODNÉ USTANOVENÍ

Při třídění příjmů inkasovaných a výdajů uskutečněných do konce roku 2006 se použije rozpočtová skladba stanovená vyhláškou č. 323/2002 Sb. ve znění účinném do dne nabytí účinnosti této vyhlášky.

ČL. III ÚČINNOST

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení.

Ministr:
Mgr. Sobotka v. r.