Program Zákon

Vyhláška o opatřeních proti zavlékání a rozšiřování škodlivých organismů rostlin a rostlinných produktů

Ministerstvo zemědělství podle § 88 odst. 1 písm. b) zákona č. 326/2004 Sb. , o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů,(dále jen "zákon") stanoví:

§ 1 Předmět úpravy a základní pojmy

(1) Tato vyhláška1) zapracovává příslušné předpisy Evropských společenství (dále jen "Společenství")1a) a upravuje opatření proti zavlékání a rozšiřování škodlivých organismů rostlin a rostlinných produktů.

(2) Pro účely této vyhlášky se rozumí

a) patotypem - geneticky ustálený soubor jedinců jednoho druhu škodlivého organismu, který se svými vlastnostmi liší od jiného geneticky ustáleného souboru jedinců téhož druhu,

b) indexováním - jakýkoliv postup k prokázání přítomnosti fytoplazem, virů, viroidů nebo jim podobných škodlivých organismů v náchylných (indikátorových) rostlinách,

c) hraněným dřevem - dřevo zbavené přirozeného zaobleného povrchu,

d) zrnem - semena, která jsou rostlinnými produkty podle § 2 odst. 1 písm. c) zákona ,

e) vstupním místem - místo, na kterém rostliny, rostlinné produkty nebo jiné předměty poprvé vstupují na celní území Společenství: v případě letecké dopravy letiště, v případě námořní nebo říční dopravy přístav, v případě železniční dopravy železniční stanice, v případě ostatní dopravy sídlo celního úřadu, v jehož územní působnosti se překračuje pozemní hranice Společenství směrem na jeho území,

f) úřadem vstupního místa - úřad v členském státě Evropské unie, jemuž podléhá vstupní místo,

g) úřadem místa určení - úřad v členském státě Evropské unie v územní působnosti celního úřadu určení,

h) celním úřadem vstupního místa - úřad vstupního místa definovaného pod písmenem e),

i) celním úřadem určení - úřad místa určení1b) ,

j) celně schváleným zacházením nebo použitím - celně schválené určení1c) ,

k) tranzitem - doprava zboží, která podléhá dohledu celních orgánů, z jednoho místa na druhé v celním území Společenství1d) .

(3) Pro účely této vyhlášky se dále rozumí:

a) evropskými zeměmi - Albánie, Andorra, Belgie, Bělorusko, Bosna a Hercegovina, Bulharsko, Česká republika, Dánsko, Estonsko, Faerské ostrovy, Finsko, Francie, Gibraltar, Chorvatsko, Irsko, Island, Itálie, Kazachstán (evropská část), Kypr, Lichtenštejnsko, Litva, Lotyšsko, Lucembursko, Maďarsko, Makedonie, Malta, Moldavsko, Monako, Německo, Nizozemsko, Norsko, Polsko, Portugalsko, Rakousko, Rumunsko, Rusko (evropská část), Řecko, San Marino, Slovensko, Slovinsko, Spojené království Velké Británie a Severního Irska, Srbsko a Černá Hora, Španělsko (včetně Kanárských ostrovů), Švédsko, Švýcarsko, Turecko (evropská část), Ukrajina, Vatikán,

b) neevropskými zeměmi středozemní oblasti - Alžírsko, Ceuta, Egypt, Izrael, Jordánsko, Libanon, Libye, Maroko, Melilla, Sýrie, Tunisko, Turecko,

c) severoamerickými zeměmi - Grónsko, Kanada, Saint Pierre a Miquelon, Spojené státy americké (USA),

d) americkými zeměmi - všechny země Severní, Střední a Jižní Ameriky, včetně ostrovů,

e) kontinentálními americkými zeměmi - všechny země Severní, Střední a Jižní Ameriky, s výjimkou ostrovů,

f) kontinentálními státy USA - Alabama, Aljaška, Arizona, Arkansas, Colorado, Connecticut, Delaware, Florida, Georgia, Idaho, Illinois, Indiana, Iowa, Jižní Dakota, Jižní Karolína, Kalifornie, Kansas, Kentucky, Louisiana, Maine, Maryland, Massachusetts, Michigan, Minnesota, Mississippi, Missouri, Montana, Nebraska, Nevada, New Hampshire, New Jersey, New York, Nové Mexiko, Ohio, Oklahoma, Oregon, Pensylvánie, Rhode Island, Severní Dakota, Severní Karolína, Tennessee, Texas, Utah, Vermont, Virgínie, Washington, Washington D. C., Wisconsin, Wyoming, Západní Virgínie.

§ 2 Průzkum před založením porostu šlechtitelského,rozmnožovacího nebo reprodukčního materiálu (K § 6 odst. 1 zákona)

(1) Průzkum podle § 6 odst. 1 zákona ke zjištění výskytu škodlivých organismů uvedených v příloze č. 1 části A a č. 2 části A, popřípadě škodlivých organismů, proti jejichž zavlékání a rozšiřování byla stanovena opatření podle § 7 odst. 3 zákona , jejichž přítomnost je překážkou uznání podle zvláštních právních předpisů2) ,3) se provádí

a) u porostu rozmnožovacího materiálu ovocných druhů a révy vinné před založením porostu rostlin rodů Citrus L., Cydonia Mill., Fragaria L., Malus Mill., Prunus L., Pyrus L., Rubus L., Vitis L., určeného k produkci šlechtitelského rozmnožovacího materiálu, rozmnožovacího materiálu předstupňů a základního rozmnožovacího materiálu, nebo

b) u zdrojů reprodukčního materiálu lesních druhů, pokud náleží k rodům Abies Mill., Castanea Mill., Larix Mill., Picea A. Dietr., Pinus L., Populus L., Prunus L., Pseudotsuga Carr. a Quercus L. před uznáním zdroje reprodukčního materiálu rostlin určeného pro vegetativní způsob reprodukce.

(2) Státní rostlinolékařská správa (dále jen "rostlinolékařská správa") zveřejňuje ve Věstníku Státní rostlinolékařské správy (dále jen "Věstník") vzor žádosti o provedení průzkumu podle § 6 odst. 1 zákona , způsob, termín a adresu místa podání žádosti. Žádost obsahuje:

a) jméno a příjmení žadatele, popřípadě obchodní firmu, jde-li o fyzickou osobu, nebo název, popřípadě obchodní firmu žadatele, jde-li o právnickou osobu,

b) adresu žadatele určenou k doručování a sídlo, jde-li o právnickou osobu,

c) jméno, příjmení a adresu osoby zmocněné žadatelem k jednání s rostlinolékařskou správou, určenou k doručování,

d) identifikaci pozemku, na kterém má být založen porost rozmnožovacího materiálu, nebo uznán zdroj reprodukčního materiálu,

e) název druhu rostliny, jejíž porost rozmnožovacího materiálu má být založen, nebo druhu rostliny, jejíž zdroj reprodukčního materiálu má být uznán.

§ 3 Škodlivé organismy, rostliny a rostlinné produkty, které je zakázáno zavlékat a rozšiřovat [K § 2 odst. 1 písm. e) , a § 7 odst. 1 zákona ]

(1) Škodlivé organismy uvedené v příloze č. 1 části A a rostliny a rostlinné produkty, uvedené v příloze č. 2 části A, pokud jsou napadeny škodlivými organismy uvedenými v příloze č. 2 části A, je zakázáno zavlékat a rozšiřovat.

(2) Škodlivé organismy uvedené v příloze č. 1 části B je zakázáno zavlékat do chráněných zón uvedených v téže části této přílohy a uvnitř těchto zón rozšiřovat.

(3) Rostliny a rostlinné produkty uvedené v příloze č. 2 části B je zakázáno zavlékat do chráněných zón uvedených v téže části této přílohy a uvnitř těchto zón rozšiřovat, pokud jsou napadeny škodlivými organismy uvedenými v téže části této přílohy.

(4) Škodlivé organismy uvedené v přílohách č. 1 a 2 se dělí na

a) organismy, jejichž výskyt není znám v žádné části Společenství, jsou významné pro celé Společenství a jsou uvedeny v příloze č. 1 části A oddílu I a v příloze č. 2 části A oddílu I,

b) organismy, jejichž výskyt je znám ve Společenství, ale nejsou endemické nebo usídlené v celém Společenství, jsou významné pro celé Společenství a jsou uvedeny v příloze č. 1 části A oddílu II a v příloze č. 2 části A oddílu II,

c) ostatní organismy, které jsou významné pro určité chráněné zóny a jsou uvedeny v příloze č. 1 části B a v příloze č. 2 části B.

(5) Rostliny, rostlinné produkty a jiné předměty, na které se vztahují ustanovení k dovozu a uvádění na trh s ohledem na definici dřeva podle § 2 odst. 1 písm. e) zákona , jsou uvedeny v příloze č. 9.

§ 4 Rostliny, rostlinné produkty a jiné předměty,které je zakázáno dovážet a přemísťovat (K § 7 odst. 5 až 7 zákona )

(1) Rostliny, rostlinné produkty a jiné předměty uvedené v příloze č. 3 části A je zakázáno dovážet a přemisťovat, pokud pocházejí ze zemí uvedených v téže části této přílohy.

(2) Rostliny, rostlinné produkty a jiné předměty uvedené v příloze č. 3 části B je zakázáno dovážet do chráněných zón uvedených v téže části této přílohy.

(3) Rostliny, rostlinné produkty a jiné předměty uvedené v příloze č. 4 části A je zakázáno dovážet a přemisťovat, pokud nejsou splněny zvláštní požadavky uvedené v téže části této přílohy.

(4) Rostliny, rostlinné produkty a jiné předměty uvedené v příloze č. 4 části B je zakázáno dovážet do chráněných zón uvedených v téže části této přílohy a uvnitř těchto zón přemisťovat, pokud nejsou splněny zvláštní požadavky uvedené v téže části této přílohy.

(5) Malá množství rostlin, rostlinných produktů, potravin nebo krmiv pro zvířata původem ze třetích zemí, na která se nevztahuje ustanovení § 7 odst. 5 písm. c) a d) zákona , pokud nevykazují žádné příznaky napadení škodlivými organismy a pokud nejsou určena pro pokusné, vědecké anebo šlechtitelské účely podle § 8 zákona , jsou nejvýše:

1. ovoce a zelenina kromě hlíz bramboru (Solanum tuberosum L.)

2 kg

2. řezané květiny a části rostlin tvořící jednu kytici

1 kytice

3. osivo kromě semen bramboru (Solanum tuberosum L.)

5 sáčků v originálním balení pro drobný prodej.

§ 5 Povolování nakládání s karanténním materiálem (K § 8 odst. 1 , 2 a 4 zákona)

(1) Povolit dovoz, přemisťování a přechovávání škodlivých organismů, rostlin, rostlinných produktů a jiných předmětů podle § 8 odst. 1 zákona (dále také jen "karanténní materiál") a manipulaci s nimi může rostlinolékařská správa jedině za předpokladu, že je vyloučeno zjistitelné nebezpečí šíření škodlivých organismů uvedených v § 3 odst. 1 až 3.

(2) Nebezpečí šíření škodlivých organismů uvedených v odstavci 1 při jejich dovozu, přemisťování, přechovávání a manipulaci s nimi anebo při dovozu rostlin, rostlinných produktů a jiných předmětů a manipulaci s nimi posuzuje rostlinolékařská správa na základě

a) dostupných současných vědeckých poznatků o příslušných škodlivých organismech, zejména o jejich biologii a schopnosti aktivního šíření,

b) zhodnocení odborných a technických předpokladů příjemce zásilky nebo osoby, která příslušné škodlivé organismy dováží nebo přechovává, k zamezení jejich rozšíření,

c) šetření provedeného v případě potřeby v zemi původu zásilky,

d) vyloučení možnosti skrytého napadení příslušnými škodlivými organismy vhodnými metodami včetně laboratorního testování.

(3) Žádost o povolení dovozu karanténního materiálu obsahuje:

a) datum narození, jméno, popřípadě jména a příjmení žadatele, popřípadě obchodní firmu, jde-li o fyzickou osobu, nebo název, popřípadě obchodní firmu žadatele a jméno, popřípadě jména a příjmení jejího odpovědného zástupce, jde-li o právnickou osobu, a dále identifikační číslo, bylo-li přiděleno,

b) adresu žadatele určenou k doručování,

c) jméno, popřípadě jména a příjmení osoby odpovědné za činnosti s karanténním materiálem,

d) vědecký název škodlivých organismů nebo rostlin nebo názvy rostlinných produktů nebo jiných předmětů,

e) typ karanténního materiálu,

f) množství karanténního materiálu,

g) místo původu karanténního materiálu s vhodnými písemnými doklady, včetně adresy bydliště, popřípadě sídlo vývozce,

h) balení, způsob přepravy, předpokládaný termín dovozu,

i) dobu trvání, podstatu a cíle činností s karanténním materiálem, obsahující alespoň shrnutí postupu práce a specifikaci pokusů pro výzkumné nebo šlechtitelské účely,

j) adresu a popis místa, v němž bude karanténní materiál před předáním příjemci v případě potřeby udržován a úředně testován,

k) místo prvního uložení nebo prvního pěstování po úředním uvolnění karanténního materiálu z režimu uvedeného v odstavci 7 , v případech, kdy je to vhodné,

l) navrhovaný postup zničení nebo ošetření karanténního materiálu po ukončení činností s tímto materiálem,

m) navrhované vstupní místo.

(4) Žádost o povolení přechovávání karanténního materiálu, jeho rozmnožování a jiné manipulace s ním obsahuje:

a) datum narození, jméno, popřípadě jména a příjmení žadatele, popřípadě obchodní firmu, jde-li o fyzickou osobu, nebo název, popřípadě obchodní firmu žadatele a jméno, popřípadě jména a příjmení jejího odpovědného zástupce, jde-li o právnickou osobu, a dále identifikační číslo, bylo-li přiděleno,

b) adresu žadatele určenou k doručování,

c) jméno, popřípadě jména a příjmení osoby odpovědné za činnosti s karanténním materiálem,

d) vědecký název škodlivého organismu,

e) adresu a popis místa, v němž bude karanténní materiál přechováván, popřípadě v němž bude prováděno testování podle odstavců 11 a 12 ,

f) dobu trvání, podstatu a cíle činností s karanténním materiálem, obsahující alespoň shrnutí postupu práce a specifikaci pokusů pro výzkumné nebo šlechtitelské účely,

g) navrhovaný postup zničení škodlivého organismu a zničení nebo ošetření dotčených rostlin, rostlinných produktů nebo jiných předmětů po ukončení povolených činností s karanténním materiálem, je-li to účelné,

h) návrh konkrétních postupů a opatření žadatele ke splnění zásad stanovených v příloze č. 5.

(5) V místech a zařízeních, v nichž se karanténní materiál přechovává, rozmnožuje nebo se s ním jinak manipuluje, musí být zajištěno, aby všechny škodlivé organismy byly pod kontrolou a aby se zamezilo možnosti jejich úniku. Pro každou činnost uvedenou v žádosti podle odstavců 3 a 4 musí být rostlinolékařskou správou stanoveno riziko možnosti úniku škodlivých organismů uvedených v odstavci 1 , vzhledem k typu karanténního materiálu a předpokládané činnosti, biologii škodlivých organismů, ke způsobům jejich šíření, k jejich interakci s okolím a k jiným důležitým faktorům spojeným s riziky, která vykazuje karanténní materiál.

(6) Rostlinolékařská správa před vydáním svého rozhodnutí

a) ověří, zda činnosti, pro něž má být karanténní materiál dovezen nebo pro něž mají být škodlivé organismy přechovávány, jsou v souladu s pojetím práce pro výzkumné, šlechtitelské, popřípadě diagnostické účely,

b) prověří, zda podmínky, za nichž mají být činnosti s karanténním materiálem prováděny, odpovídají zásadám uvedeným v příloze č. 5,

c) omezí povolené množství karanténního materiálu na množství nezbytné pro činnosti s tímto materiálem a nepřekračující kapacitu příslušného pracoviště stanovenou pro tyto účely,

d) přezkoumá odbornou a technickou kvalifikaci osoby pověřené prováděním činností s karanténním materiálem.

(7) V rozhodnutí o povolení dovozu karanténního materiálu anebo o povolení jeho přechovávání, rozmnožování a jiné manipulace s ním stanoví rostlinolékařská správa, v souladu se zásadami uvedenými v příloze č. 5 a s postupy podle odstavce 11 , konkrétní podmínky, které při tom musí být splněny a dodržovány (dále jen "karanténní režim"), včetně způsobu ohlašování případného úniku škodlivých organismů uvedených v odstavci 1 z příslušných míst nebo zařízení, nebo jejich průniku do těchto míst nebo zařízení. Osoba pověřená prováděním činností s karanténním materiálem požádá o uvolnění tohoto materiálu z karanténního režimu v takovém předstihu, aby bylo možno vyloučit skryté napadení postupy podle odstavce 11 a provést kontrolu podle odstavce 13 . Rostlinolékařská správa může též stanovit zvláštní požadavky, které musí dovážená zásilka splňovat, jakož i podmínky pro uvolnění karanténního materiálu z karanténního režimu. Povolení přechovávání, rozmnožování a jiné manipulace s karanténním materiálem se vydává na dobu pěti let ode dne jeho vydání.

(8) Formulář oprávnění k dovozu nebo přemístění karanténního materiálu, které vystavuje rostlinolékařská správa podle § 8 odst. 2 zákona , je uveden v příloze č. 6. Při dovozu nebo přemísťování se karanténní materiál dopravuje do místa přechovávání bez časové prodlevy.

(9) Je-li karanténní materiál zároveň rostlinou, rostlinným produktem nebo jiným předmětem, které musí být při dovozu opatřeny rostlinolékařským osvědčením podle § 23 zákona , musí být v části "Dodatkové prohlášení" rostlinolékařského osvědčení uvedeno: "This material is imported under Directive 95/44/EC" (Tento materiál je dovážen podle směrnice 95/44/ES) a dále musí být uvedeno, že jsou splněny zvláštní požadavky stanovené rozhodnutím rostlinolékařské správy o povolení dovozu a uvedené v oprávnění podle odstavce 8 .

(10) Pokud se při přemísťování karanténního materiálu na území členských států Evropské unie vystavuje rostlinolékařský pas podle § 12 odst. 1 a 2 , uvede se v něm: "This material is moved under Directive 95/44/EC" (Tento materiál je přemisťován podle směrnice 95/44/ES).

(11) Postupy k vyloučení skrytého napadení karanténního materiálu, určeného pro pokusné, vědecké a šlechtitelské účely, škodlivými organismy, jsou uvedeny v příloze č. 7.

(12) Podmínkou pro uvolnění karanténního materiálu z karanténního režimu je dodržení podmínek tohoto režimu, stanovených podle odstavce 7 , a vyloučení skrytého napadení karanténního materiálu postupy podle odstavce 11 , provedenými odborně vyškolenými zaměstnanci rostlinolékařské správy nebo pověřenými osobami podle § 71 odst. 1 písm. b) nebo § 72 odst. 5 písm. i) zákona , při nichž je karanténní materiál shledán prostým škodlivých organismů s výjimkou těch, jejichž výskyt na území České republiky je znám a které nejsou uvedeny v přílohách č. 1, 2 a 7 této vyhlášky anebo nejsou škodlivými organismy podle § 7 odst. 3 zákona .

(13) Rostlinolékařská správa kontroluje ve vhodných termínech, vždy však před uvolněním karanténního materiálu z karanténního režimu, plnění podmínek stanovených podle odstavce 7 , zejména zda

a) postupy k vyloučení skrytého napadení byly prováděny odborně vyškolenými zaměstnanci rostlinolékařské správy nebo osobami pověřenými podle § 71 odst. 1 písm. b) nebo § 72 odst. 5 písm. i) zákona ,

b) karanténní materiál, určený k uvolnění z karanténního režimu, který nebyl shledán prostým škodlivých organismů podle odstavce 12 , a všechny ostatní rostliny, rostlinné produkty a jiné předměty, které s ním byly v kontaktu nebo které mohly být zamořeny, byly zničeny nebo podrobeny jinému opatření ke zničení příslušných škodlivých organismů, a to způsobem stanoveným rostlinolékařskou správou,

c) jiný karanténní materiál a ostatní materiál shledaný zamořeným škodlivými organismy v průběhu činnosti a všechny ostatní rostliny, rostlinné produkty a jiné předměty, s kterými byl v kontaktu nebo které mohl zamořit, byly po ukončení činnosti zničeny nebo jinak ošetřeny způsobem stanoveným rostlinolékařskou správou,

d) místa a zařízení, která sloužila k přechovávání, rozmnožování nebo jiné manipulaci s karanténním materiálem, byla v případě potřeby sterilizována nebo jinak ošetřena způsobem stanoveným rostlinolékařskou správou.

§ 6 Škodlivé organismy,na které se vztahuje ohlašovací povinnost (K § 9 zákona )

Škodlivé organismy, na které se vztahuje ohlašovací povinnost podle § 9 zákona , jsou uvedeny v přílohách č. 1 části A a č. 2 části A.

§ 7 Monitoring a průzkum výskytu invazních škodlivých organismů (K § 10 odst. 1 zákona )

Invazní škodlivé organismy podléhající monitoringu a průzkumu podle § 10 odst. 1 zákona jsou uvedeny v příloze č. 8.

§ 8 Evidence výskytu nebo nepřítomnosti škodlivých organismů (K § 10 odst. 4 zákona)

(1) Evidence výskytu nebo nepřítomnosti škodlivých organismů uvedených v přílohách č. 1, 2 a 8 a evidence o prvním výskytu škodlivých organismů, jejichž výskyt na území České republiky nebyl dosud znám, obsahuje tyto údaje:

a) rozsah a výsledky monitoringu a průzkumu, prováděných podle § 10 odst. 1 zákona ,

b) vědecký název, popřípadě též patotyp škodlivého organismu a jeho taxonomické zařazení,

c) identifikaci pozemků a objektů, na kterých nebo ve kterých byl výskyt škodlivého organismu zjištěn,

d) identifikaci vlastníka pozemků či objektů, uvedených v písmenu c) , nebo osoby, která je užívá z jiného právního důvodu - jméno a příjmení, datum narození, popřípadě obchodní firmu, jde-li o fyzickou osobu, nebo název popřípadě obchodní firmu, jde-li o právnickou osobu, a dále identifikační číslo, bylo-li přiděleno, a adresu určenou k doručování,

e) vědecký název druhu, popřípadě název odrůdy hostitelské rostliny,

f) datum a způsob zjištění výskytu škodlivého organismu a identifikaci osoby, která jej zjistila,

g) identifikaci osoby, která škodlivý organismus určila, popřípadě též osoby, která ověřila správnost určení, a datum určení, popřípadě jeho ověření,

h) údaje o intenzitě výskytu škodlivého organismu,

i) způsob a výsledek úředního ověření správnosti informací o výskytu škodlivých organismů, uvedených v odstavci 1 , poskytnutých rostlinolékařské správě fyzickými a právnickými osobami.

(2) Součástí evidence jsou též úřední doklady o nařízení a provedení mimořádných rostlinolékařských opatření nařízených podle § 76 odst. 2 zákona a o informacích o výskytu škodlivých organismů uvedených v odstavci 1 , poskytnutých rostlinolékařské správě fyzickými a právnickými osobami.

§ 9 Oznamování výskytu škodlivých organismů Evropské komisi (K § 10 odst. 5 zákona )

Rostlinolékařská správa oznamuje Evropské komisi (dále jen "Komise") a ostatním členským státům Evropské unie výskyt

a) škodlivých organismů uvedených v příloze č. 1 části A oddílu I a v příloze č. 2 části A oddílu I na celém území České republiky,

b) škodlivých organismů uvedených v příloze č. 1 části A oddílu II nebo části B a v příloze č. 2 části A oddílu II nebo části B na té části území České republiky, na níž jejich výskyt dosud nebyl znám.

§ 10 Registrace právnických a fyzických osob(K § 12 odst. 2 a 7 zákona )

(1) Rostliny, rostlinné produkty a jiné předměty, k nimž se váže povinnost registrace fyzických a právnických osob (dále jen "rizikové rostliny") podle

a) § 12 odst. 1 písm. a) zákona , jsou uvedeny v příloze č. 9 části A,

b) § 12 odst. 1 písm. b) zákona , jsou uvedeny v příloze č. 9 části B,

c) § 12 odst. 1 písm. c) zákona , jsou uvedeny v příloze č. 10.

(2) Rostlinolékařská správa zveřejňuje ve Věstníku a na svých internetových stránkách vzor žádosti o registraci podle § 12 odst. 7 zákona , způsob podání žádosti a adresu místa podání žádosti. Žádost obsahuje:

a) datum narození, jméno, popřípadě jména a příjmení žadatele, popřípadě obchodní firmu, jde-li o fyzickou osobu, nebo název, popřípadě obchodní firmu žadatele, jde-li o právnickou osobu, a dále identifikační číslo, bylo-li přiděleno,

b) adresu žadatele určenou k doručování a sídlo, jde-li o právnickou osobu,

c) jméno, popřípadě jména, příjmení a adresu osoby nebo osob zmocněných žadatelem k jednání s rostlinolékařskou správou, určenou k doručování,

d) rozsah činností pro rizikové rostliny uvedené v příloze č. 9, které hodlá žadatel uvádět na trh, popřípadě

e) informaci, zda žadatel zároveň žádá o udělení oprávnění k vystavování rostlinolékařských pasů podle § 17 odst. 1 , 2 nebo 4 zákona ; v tomto případě žadatel přiloží návrh vzoru rostlinolékařského pasu podle § 17 odst. 2 zákona .

(3) Registr podle § 12 odst. 7 zákona obsahuje:

a) datum narození, jméno, popřípadě jména a příjmení registrované osoby, popřípadě obchodní firmu, jde-li o fyzickou osobu, nebo název, popřípadě obchodní firmu registrované osoby, jde-li o právnickou osobu, a dále identifikační číslo, bylo-li přiděleno,

b) adresu určenou k doručování a sídlo registrované osoby, jde-li o právnickou osobu,

c) registrační číslo přidělené registrované osobě rostlinolékařskou správou,

d) informaci, zda a jaké rizikové rostliny registrovaná osoba hodlá dovážet anebo uvádět na trh a zda jí bylo uděleno oprávnění k vydávání rostlinolékařských pasů podle § 17 zákona ,

e) údaje o ukončení, přerušení, obnovení nebo změně činnosti, pro kterou jsou registrované osoby registrovány.

(4) Registr vede rostlinolékařská správa v elektronické formě.

§ 11 Povinnosti registrovaných osob [K § 13 odst. 1 písm. a) a odst. 2 zákona ]

(1) Registrované osoby vedou v rozsahu své registrace průběžně evidenci o rizikových rostlinách uvedených v příloze č. 9. Evidence obsahuje:

a) záznamy o druzích, popřípadě odrůdách a o množství rizikových rostlin, včetně kategorií a generací rozmnožovacího nebo reprodukčního materiálu,4)

b) záznamy a doklady o původu, účelu výroby, pěstování, způsobu nakládání, dovozu a skladování rizikových rostlin a o jejich převodu nebo přechodu na jiné osoby,

c) záznamy o místech podle zvláštního právního předpisu,5) kde se rizikové rostliny pěstují, vyrábějí, skladují nebo kde se s nimi jinak nakládá,

d) záznamy a doklady vztahující se k péči o zdravotní stav rizikových rostlin a k jeho hodnocení a k zabezpečení jejich totožnosti, včetně záznamů o prohlídkách prováděných registrovanou osobou podle § 13 odst. 1 písm. c) zákona ,

e) záznamy o rostlinolékařských kontrolách prováděných rostlinolékařskou správou a záznamy o rostlinolékařských pasech vystavených rostlinolékařskou správou nebo registrovanou osobou s údaji podle § 15 odst. 2 písm. d) až g) včetně data jejich vystavení.

(2) Záznamy a doklady podle odstavce 1 uchovávají registrované osoby nejméně jeden rok ode dne, kdy došlo k poslednímu převodu nebo přechodu práv k rizikovým rostlinám.

(3) Rostlinolékařská správa může v souladu s § 13 odst. 2 zákona nařídit registrované osobě provést nezbytné úkony ke splnění zvláštních požadavků podle přílohy č. 4 části A oddílu II a části B.

§ 12 Přemísťování rostlin, rostlinných produktů a jiných předmětů (K § 14 odst. 1 a 2 zákona )

(1) Rostliny, rostlinné produkty a jiné předměty, které nesmějí být přemísťovány na území členských států Evropské unie, pokud k nim, k jejich obalům nebo k dopravním prostředkům, které je přepravují, není připojen rostlinolékařský pas nebo náhradní rostlinolékařský pas, jsou uvedeny v příloze č. 9 části A bodě I.

(2) Rostliny, rostlinné produkty a jiné předměty, které nesmějí být přemisťovány do příslušné chráněné zóny uvedené v příloze č. 4 části B a uvnitř této zóny, pokud k nim, k jejich obalům nebo k dopravním prostředkům, které je přepravují, není připojen rostlinolékařský pas pro chráněnou zónu, jsou uvedeny v příloze č. 9 části A bodě II.

(3) V souladu s § 14 odst. 2 zákona mohou být na území členských států Evropské unie bez rostlinolékařských pasů přemísťovány dodávky osiva opatřené doklady potvrzujícími splnění zvláštních požadavků podle přílohy č. 4 části A oddílu II.

§ 13 Soustavná rostlinolékařská kontrola(K § 15 odst. 1 zákona )

(1) Rostliny, rostlinné produkty a jiné předměty, které musí být před uvedením na trh podrobeny soustavné rostlinolékařské kontrole, jsou uvedeny v příloze č. 9 části A bodě I. Touto kontrolou se zjišťuje napadení škodlivými organismy uvedenými v přílohách č. 1 části A a č. 2 části A, popřípadě napadení škodlivými organismy, proti jejichž zavlékání a rozšiřování byla stanovena opatření podle § 7 odst. 3 zákona , a ověřuje se splnění zvláštních požadavků uvedených v příloze č. 4 části A oddílu II.

(2) Rostliny, rostlinné produkty a jiné předměty, které musí být před přemístěním do chráněné zóny podrobeny soustavné rostlinolékařské kontrole, jsou uvedeny v příloze č. 9 části A bodě II. Touto kontrolou se zjišťuje napadení škodlivými organismy uvedenými v odstavci 1 a v přílohách č. 1 části B a č. 2 části B a ověřuje se splnění zvláštních požadavků uvedených v odstavci 1 a v příloze č. 4 části B.

(3) Zvláštní požadavky, k ověřování jejichž plnění se provádějí prohlídky podle § 15 odst. 1 zákona , jsou uvedeny v příloze č. 4 části A oddílu II a části B.

(4) Rostliny, rostlinné produkty a jiné předměty, jejichž soustavnou rostlinolékařskou kontrolu, může rostlinolékařská správa provést na pozemcích a v objektech osob registrovaných podle § 12 odst. 1 písm. c) zákona , jsou uvedeny v příloze č. 10.

§ 14 Oprávnění k vystavování rostlinolékařských pasů(K § 17 odst. 1 a 2 zákona )

(1) Rostlinolékařská správa vystaví rostlinolékařský pas osobě registrované podle § 12 odst. 1 písm. a) a b) zákona na základě její žádosti podané pracovišti rostlinolékařské správy příslušnému

a) k místu provádění rostlinolékařské kontroly při dovozu, jde-li o dovážené rostliny, rostlinné produkty nebo jiné předměty, nebo

b) k místu, na němž se pozemky nebo objekty, na kterých nebo ve kterých se rostliny, rostlinné produkty nebo jiné předměty, na které mají být pasy vystaveny, nalézají, a to v dostatečném předstihu před jejich očekávaným přemístěním.

(2) Rostlinolékařská správa může udělit na dobu neurčitou písemné oprávnění k vystavování rostlinolékařských pasů a rostlinolékařských pasů pro chráněnou zónu podle § 17 odst. 2 zákona , popřípadě náhradních pasů podle § 17 odst. 4 zákona , pokud o oprávnění požádá žadatel o registraci v žádosti o registraci podle § 10 odst. 2 nebo registrovaná osoba na základě žádosti, jejíž vzor je uveden v příloze č. 11.

§ 15 Formy a náležitosti rostlinolékařských pasů (K § 16 odst. 2 a k § 18 odst. 2 zákona)

(1) Rostlinolékařský pas tvoří úřední návěska, popřípadě též doprovodný dokument, které obsahují údaje uvedené v odstavci 2 , popřípadě v odstavci 3 . Návěska musí být nepoužitá a musí být zhotovena z materiálu, který zabraňuje jejímu znehodnocení nebo poškození, a musí být připevněna k příslušným rostlinám, rostlinným produktům a jiným předmětům, k jejich obalům nebo k dopravním prostředkům tak, aby nemohla být použita znovu. Za doprovodný dokument se považuje jakýkoliv dokument obvykle používaný v obchodním styku. Doprovodný dokument není potřebný, jestliže veškeré údaje podle odstavce 2 jsou uvedeny na návěsce.

(2) Rostlinolékařský pas tvořený jen návěskou obsahuje tyto údaje:

a) označení " ES Rostlinolékařský pas",

b) označení kódu členské země,

c) označení odpovědné úřední organizace ochrany rostlin členské země nebo její rozlišovací značka, pro rostlinolékařské pasy vystavené v České republice označení "Státní rostlinolékařská správa" nebo "SRS",

d) registrační číslo přidělené registrované osobě odpovědnou úřední organizací ochrany rostlin členské země pro rostlinolékařské pasy vystavené v České republice rostlinolékařskou správou,

e) identifikaci partie rostliny, rostlinného produktu nebo jiného předmětu (např. pořadové číslo dodávky nebo týdne příslušného roku nebo číslo partie nebo balení),

f) vědecký botanický název rostliny,

g) množství rostlin, rostlinných produktů nebo jiných předmětů,

h) rozlišovací značku "ZP"(Zona Protecta = chráněná zóna) s vyznačením územní platnosti rostlinolékařského pasu, popřípadě také název příslušné chráněné zóny, pro kterou rostlina, rostlinný produkt nebo jiný předmět splňuje příslušné požadavky (pouze pro rostlinu, rostlinný produkt nebo jiný předmět určené do chráněné zóny),

i) rozlišovací značku "RP"(Replacement Passport = náhradní pas), a pokud je odlišné, registrační číslo původního pěstitele, dovozce nebo výrobce, a pokud se změnil zdravotní stav dodávky, registrační číslo osoby zodpovědné za tuto změnu (pouze pro rostliny, rostlinné produkty nebo jiné předměty, u nichž byl původní rostlinolékařský pas nahrazen jiným pasem),

j) označení země původu nebo vyvážející země (pouze pro rostliny, rostlinné produkty nebo jiné předměty, dovezené ze třetích zemí).

(3) Pokud je rostlinolékařský pas tvořen návěskou a doprovodným dokumentem, musí

a) část pasu tvořená návěskou obsahovat alespoň údaje uvedené v odstavci 2 písm. a) až e) a

b) část pasu tvořená doprovodným dokumentem údaje uvedené v odstavci 2 písm. a) až g) , popřípadě také údaje uvedené v odstavci 2 písm. h) až j) .

Na doprovodném dokumentu mohou být uvedeny také údaje požadované za účelem označování podle zvláštních právních předpisů,2) , 3) které však musí být zřetelně odděleny od údajů uvedených v odstavci 2 .

(4) Údaje podle odstavce 2 musí být vyplněny úplně a čitelně hůlkovým písmem, jsou-li příslušné kolonky v rostlinolékařském pasu předtištěny, nebo strojopisem, a to v některém z úředních jazyků Evropské unie, s výjimkou botanického názvu rostliny nebo rostlinného produktu, který se uvede v latinském jazyce. Případné opravy nebo výmazy v rostlinolékařském pasu musí být úředně ověřeny, jinak je rostlinolékařský pas neplatný.

(5) Pro hlízy bramboru (Solanum tuberosum L.) určené k pěstování (sadbové brambory) a uvedené v bodě 18.1. přílohy č. 4 části A oddílu II může být rostlinolékařský pas nahrazen úřední návěskou podle zvláštního právního předpisu6) , pokud tato návěska potvrzuje splnění zvláštních požadavků stanovených v příloze č. 4 části A. Za toto potvrzení se od 1. ledna 2006 považuje označení "ES Rostlinolékařský pas" na návěsce. Údaje o souladu s podmínkami stanovenými pro sadbové brambory, určené k přesunu do příslušné chráněné zóny a k přemisťování uvnitř této zóny, stanovené s ohledem na škodlivé organismy významné pro sadbové brambory, se uvedou buď na této návěsce nebo na jakémkoliv dokumentu používaném v obchodním styku.

(6) Pro osivo slunečnice (Helianthus annus L.) uvedené v bodě 26. přílohy č. 4 části A oddílu II může být rostlinolékařský pas nahrazen úřední návěskou podle zvláštního právního předpisu6) , pokud tato návěska potvrzuje splnění zvláštních požadavků stanovených v příloze č. 4 části A. Za toto potvrzení se od 1. září 2005 považuje označení "ES Rostlinolékařský pas" na návěsce.

(7) Pro osivo rajčete (Lycopersicon lycopersicum L. Karsten ex. Farw.) a osivo fazolu (Phaseolus L.) uvedené v bodech 27.1., 27.2. a 29. přílohy č. 4 části A oddílu II může být rostlinolékařský pas nahrazen úřední návěskou podle zvláštního právního předpisu6) , pokud tato návěska potvrzuje splnění zvláštních požadavků stanovených v příloze č. 4 části A. Za toto potvrzení se od 1. září 2005 považuje označení "ES Rostlinolékařský pas" na návěsce.

(8) Pro osivo vojtěšky (Medicago sativa L.) uvedené v bodech 28.1. a 28.2. přílohy č. 4 části A oddílu II může být rostlinolékařský pas nahrazen úřední návěskou podle zvláštního právního předpisu6) , pokud tato návěska potvrzuje splnění zvláštních požadavků stanovených v příloze č. 4 části A. Za toto potvrzení se od 1. září 2005 považuje označení "ES Rostlinolékařský pas" na návěsce.

§ 16 Nahrazování rostlinolékařských pasů(K § 19 odst. 1 a 2 zákona )

(1) Škodlivé organismy podle § 19 odst. 1 zákona jsou uvedeny v přílohách č. 1 a 2.

(2) Osoba registrovaná podle § 12 odst. 1 písm. a) , b) a d) zákona žádá o nahrazení rostlinolékařského pasu, rostlinolékařského pasu pro chráněnou zónu nebo náhradního rostlinolékařského pasu v dostatečném časovém předstihu místně příslušné pracoviště rostlinolékařské správy, popřípadě pracoviště rostlinolékařské správy v místě provádění dovozní rostlinolékařské kontroly podle § 25 zákona při dovozu příslušných rostlin.

§ 17 Způsob plnění povinností fyzických a právnických osob, souvisejících s vystavováním rostlinolékařských pasů (K § 20 odst. 2 zákona )

(1) Rostliny, rostlinné produkty a jiné předměty, které jsou oprávněny kupovat nebo jiným způsobem získávat osoby uvedené v § 20 odst. 2 zákona jen tehdy, jsou-li opatřené rostlinolékařskými pasy nebo rostlinolékařskými pasy pro příslušnou chráněnou zónu, pokud mají být do této zóny přemístěny, anebo náhradními rostlinolékařskými pasy, jsou uvedené v příloze č. 9 části A bodech I a II.

(2) Evidenci o rostlinolékařských pasech podle § 20 odst. 2 písm. a) zákona tvoří záznamy s údaji podle § 15 odst. 2 písm. d) až g) .

(3) Osoby uvedené v § 20 odst. 2 zákona ohlašují rostlinolékařské správě písemně nákup nebo jiné nabytí rostlin uvedených v příloze č. 9 části A bodě III, pokud tyto rostliny pocházejí ze třetí země, a to do 7 dnů ode dne jejich nákupu nebo jiného nabytí. Vzor ohlášení je uveden v příloze č. 12.

§ 18 Zásilky podléhající dovozní rostlinolékařské kontrole (K § 21 odst. 1 a 3 zákona )

(1) Rostliny, rostlinné produkty nebo jiné předměty, které musí být při dovozu do České republiky ze třetích zemí podrobeny dovozní rostlinolékařské kontrole, jsou uvedeny v příloze č. 9 části B.

(2) Rostliny, rostlinné produkty nebo jiné předměty podle odstavce 1 smí být propuštěny do celního režimu volného oběhu, aktivního a pasivního zušlechťovacího styku, přepracování pod celním dohledem anebo dočasného použití, jakož i do celního režimu volného oběhu v souvislosti s ukončením režimu pasivního zušlechťovacího styku, pokud

a) nejsou napadeny nebo kontaminovány škodlivými organismy uvedenými v příloze č. 1 části A anebo škodlivými organismy, jejichž zavlékání a rozšiřování je zakázáno, vyskytují-li se na určitých rostlinách nebo rostlinných produktech uvedených v příloze č. 2 části A,

b) nejsou rostlinami, rostlinnými produkty nebo jinými předměty, uvedenými v příloze č. 3 části A a pocházejícími ze zemí uvedených v téže části této přílohy,

c) splňují zvláštní požadavky uvedené v příloze č. 4 části A, popřípadě opatření stanovené podle § 26 odst. 1 a 3 zákona a

d) jsou opatřené rostlinolékařským osvědčením podle § 23 zákona , popřípadě originálem jiného dokladu nebo označením, je-li takový případ stanoven v příloze č. 4 části A a jsou-li splněny technické náležitosti stanovené v téže části této přílohy.

(3) V případě dovozu rostlin, rostlinných produktů nebo jiných předmětů do chráněné zóny se dovozní rostlinolékařská kontrola vztahuje také na škodlivé organismy uvedené v příloze č. 1 části B, v příloze č. 2 části B a na rostliny a rostlinné produkty uvedené v příloze č. 3 části B, pocházející ze zemí v této příloze uvedených, a na splnění zvláštních požadavků podle přílohy č. 4 části B.

§ 19 Dovozní rostlinolékařská kontrola[K § 22 odst. 3 písm. d) , e) a odst. 4 zákona]

(1) Záznam o dovozní rostlinolékařské kontrole se provede v rostlinolékařském dokladu o přesunu uvedeném v příloze č. 9a, a to v jednom z úředních jazyků Společenství.

(2) Jedno vyhotovení dokladu podle odstavce 1 uchová úřad místa určení po dobu jednoho roku ode dne ukončení kontroly.

(3) Rostliny, rostlinné produkty nebo jiné předměty, na které se po ukončení dovozní rostlinolékařské kontroly zásilky nebo partie vztahují ustanovení § 14 odst. 1 a 2 a § 19 zákona, jsou uvedeny v příloze č. 9 části A bodech I a II.

§ 20 Rostlinolékařské osvědčení a rostlinolékařské osvědčení pro reexport (K § 23 zákona )

(1) Rostlinolékařské osvědčení anebo rostlinolékařské osvědčení pro reexport, jímž je opatřena dovážená zásilka,

a) je platné, pokud je vystaveno 14 dní a méně přede dnem, kdy rostliny, rostlinné produkty a jiné předměty v něm zahrnuté opustily třetí zemi, ve které bylo toto osvědčení vydáno,

b) musí v případě, že je vydáno smluvní stranou mezinárodní smlouvy7) , kterou je Česká republika vázána, odpovídat vzoru stanovenému v příloze č. 12a části A anebo B,

c) musí být předtištěno a vyplněno nejméně v jednom z úředních jazyků Evropské unie způsobem stanoveným Mezinárodním standardem FAO pro fytosanitární opatření č. 12 Směrnice pro rostlinolékařská osvědčení, a to bez ohledu na formát osvědčení,

(2) Při úředně neověřených změnách, přepisech a výmazech textu je rostlinolékařské osvědčení anebo rostlinolékařské osvědčení pro reexport, jímž je opatřena dovážená zásilka, považováno za neplatné. Kopie nebo duplikát rostlinolékařského osvědčení anebo rostlinolékařského osvědčení pro reexport smí být vydán pouze s uvedením označení "kopie" nebo "duplikát" a originálním otiskem úředního razítka a podpisu odpovědného úředníka u tohoto označení.

(3) Dováží-li se do České republiky zásilka ze třetí země jiné než země jejího původu a byla-li tato zásilka na území vyvážející země skladována, přeložena, přebalena nebo rozdělena, musí být tato zásilka opatřena originálem rostlinolékařského osvědčení pro reexport vyvážející země a rostlinolékařským osvědčením ze země původu zásilky nebo jeho ověřenou kopií.

(4) Rostlinolékařské osvědčení nebo rostlinolékařské osvědčení pro reexport, týkající se rostlin, rostlinných produktů nebo jiných předmětů, stanovených v příloze č. 4 části A oddílu I, a popřípadě části B, musí upřesňovat v kolonce "dodatkové prohlášení", které zvláštní požadavky z možných alternativních zvláštních požadavků pro danou komoditu byly splněny, a jde-li o ošetření přípravky na ochranu rostlin, také vyplněním části "Dezinsekční anebo dezinfekční ošetření" tohoto osvědčení.

(5) Bez dotčení odstavce 1 písm. b) je rostlinolékařské osvědčení anebo rostlinolékařské osvědčení pro reexport, vydané podle vzoru stanoveného v příloze č. 12a části C anebo D, platné do 31. prosince 2009.

§ 21 Oznámení dovozců [K § 24 odst. 1 , 2 a k § 25 odst. 7 písm. c) zákona]

(1) Dovozce rostlin uvedených v příloze č. 9 části A bodě III, které jsou při uvedení na trh opatřeny rostlinolékařskými pasy podle § 14 odst. 1 nebo 2 zákona, oznámí písemně do 14 dnů po jejich prodeji nebo jiném způsobu jejich převodu na jinou osobu rostlinolékařské správě jejich odběratele; v oznámení dovozce uvede jméno a příjmení, trvalý pobyt, popřípadě bydliště, popřípadě obchodní firmu odběratele, který je fyzickou osobou, nebo název, popřípadě obchodní firmu a sídlo odběratele, který je právnickou osobou, a dále identifikační číslo, bylo-li přiděleno. Adresu místa podání oznámení zveřejní rostlinolékařská správa ve Věstníku.

(2) Náležitosti oznámení a náležitosti podle § 24 odst. 2 písm. a) a b) zákona jsou uvedeny v příloze č. 9b.

(3) Příslušné položky rostlinolékařského dokladu o přesunu (viz příloha č. 9a ) vyplní a podepíše dovozce zásilky, popřípadě jiná osoba pověřená dovozcem pod dohledem úřadu vstupního místa a po předchozím souhlasu úřadů vstupního místa a místa určení.

§ 21a Požadavky na dopravu a skladování partií a zásilek [K § 25 odst. 7 písm. b) zákona]

(1) Obal nebo dopravní prostředek zásilky nebo partie musí být uzavřený nebo s neporušenou celní závěrou, aby během dopravy na schválené místo podle § 25 odst. 3 zákona nemohlo dojít k zavlečení či rozšíření škodlivých organismů a aby totožnost zásilky nebo partie zůstala nezměněna.

(2) Skladování zásilky nebo partie v místě podle § 25 odst. 3 zákona musí probíhat odděleně od zboží Společenství i zásilek, které jsou napadené škodlivými organismy nebo u nichž existuje takové podezření.

§ 22 Místa provádění dovozní rostlinolékařské kontroly [K § 25 odst. 1 a odst. 7 písm. d) zákona]

(1) Minimální požadavky na technické a odborné vybavení a zařízení vstupních míst podle § 25 odst. 1 zákona jsou uvedeny v příloze č. 14 .

(2) Minimální požadavky na technické a odborné vybavení a zařízení místa podle § 25 odst. 2 zákona a schváleného místa podle § 25 odst. 5 zákona jsou uvedeny v příloze č. 15 . 14 a 15.

§ 22a Žádost o schválení místa k provedení kontroly totožnosti a kontroly zdravotního stavu zásilky nebo partie (K § 25a odst. 1 zákona)

Náležitosti žádosti o schválení místa k provedení kontroly totožnosti a kontroly zdravotního stavu zásilky nebo partie, jiného než stanoveného v § 25 odst. 1 a 2 zákona, jsou uvedeny v příloze č. 15a.

§ 23 Naložení se zásilkou po provedení dovozní rostlinolékařské kontroly (K § 26 odst. 6 zákona )

(1) Rostlinolékařská správa oznamuje v souladu s § 26 odst. 6 zákona zadržení zásilky nebo partie podle § 26 odst. 1 zákona dále svým věcně příslušným územním útvarům a vstupním místům, a to včetně opatření, kterému bylo nařízeno zásilku nebo partii podrobit. Oznámení odesílá všem adresátům do dvou pracovních dnů od data zadržení zásilky nebo partie, v případě rozhodnutí o naložení se zásilkou nebo s partií podle § 26 odst. 1 písm. d) zákona přednostně rychleji.

(2) Vzor úředního oznámení o zadržení zásilky nebo partie podle odstavce 1 je uveden v příloze č. 16, jeho úplné vyplnění se řídí doporučením v pokynech pro experty a úřední organizace ochrany rostlin členských států Evropské unie. Rostlinolékařská správa použije přednostně pro odeslání oznámení o zadržení zásilky nebo partie informační sítě, vytvořené Komisí pro tento účel.

§ 24 Zvláštní ustanovení[K § 27 odst. 1 písm. c) zákona ]

Malá množství rostlin nebo rostlinných produktů podle § 27 odst. 1 písm. c) zákona , na která se nevztahují ustanovení § 21 odst. 1 a 3 zákona , jsou uvedena v § 4 odst. 5 .

§ 25 Vývoz(K § 28 odst. 1 zákona , 2 a 4 )

(1) Žádost o vystavení rostlinolékařského osvědčení podle vzoru v příloze č. 17 části A, které je v zelené barvě, nebo rostlinolékařského osvědčení pro reexport podle vzoru v příloze č. 17 části B, které je v hnědé barvě, podává vývozce písemně nebo i ústně, na místně příslušném pracovišti rostlinolékařské správy. Rozsah šetření k ověření splnění požadavků dovážející třetí země je závislý na těchto požadavcích a může zahrnovat prohlídky porostů, jejichž produkce je určena k vývozu, nebo odběr vzorků a jejich následné testování.

(2) Pokud je zásilka původem ze třetí země nebo členského státu Evropské unie na území České republiky rozdělena, skladována, přeložena nebo přebalena, musí být tato zásilka při vývozu z České republiky do třetí země opatřena originálem rostlinolékařského osvědčení pro reexport a originálem rostlinolékařského osvědčení ze země původu zásilky nebo jeho ověřenou kopií. Pokud však

a) rostlinolékařské osvědčení ze země původu zásilky v plném rozsahu potvrzuje zdravotní stav zásilky podle platných karanténních požadavků dovážející třetí země, nebo

b) je v České republice možno v plném rozsahu potvrdit zdravotní stav zásilky podle platných karanténních požadavků dovážející třetí země, smí být tato zásilka opatřena pouze rostlinolékařským osvědčením vydaným rostlinolékařskou správou, název země původu je v tomto případě uveden v tomto osvědčení v hranaté závorce.

(3) V případě vývozu dřevěného obalového materiálu do třetí země, která má stanoveny úřední fytosanitární požadavky na ošetření tohoto materiálu proti škodlivým organismům, popřípadě na označení takto ošetřeného materiálu, se za odpovídající ošetření a označení považuje ošetření a označení provedené v souladu s těmito požadavky anebo s požadavky mezinárodního standardu přijatého na základě ustanovení mezinárodní smlouvy, kterou je Česká republika vázána.7) Dřevěný obalový materiál pro vývoz do třetích zemí je nutno ošetřit v technickém zařízení podle § 68 odst. 2 zákona uznaném rostlinolékařskou správou. Rostlinolékařská správa zveřejňuje seznam technických zařízení uznaných podle § 68 odst. 2 zákona ve Věstníku.

§ 26 Stanovení a udržování chráněných zón a podmínky pro přemísťování rostlin,rostlinných produktů nebo jiných předmětů přes chráněnou zónu s konečným cílem mimo ni bez rostlinolékařského pasu platného pro tuto zónu (K § 29 odst. 4 a k § 30 odst. 1 zákona )

(1) Při provádění průzkumu k vymezení a udržování chráněné zóny se v případě škodlivých organismů živočišného původu jiných než háďátka, které škodí na lesních dřevinách a na rostlinných produktech z nich a napadají lesní kultury rostoucí zpravidla ve volné přírodě, postupuje podle odstavců 2 až 5 . V případě jiných škodlivých organismů stanoví rostlinolékařská správa pro provádění průzkumu po vyhodnocení potřebných odborných údajů vhodné instrukce, které zveřejní ve Věstníku.

(2) Průzkum se provádí v příslušné chráněné zóně. K zajištění průzkumu se celé území chráněné zóny rovnoměrně rozdělí na čtverce s pravidelnou sítí pozorovacích bodů. U každého pozorovacího bodu se zaznamená jeho pořadové číslo, přesná zeměpisná šířka a délka, topografické údaje a v případě potřeby popis místa. Je-li to potřebné, rostlinolékařská správa shromažďuje též doplňující informace vztahující se k prováděnému průzkumu, pozorovací body mohou být označeny a je možné vyhotovit mapy s vyznačením rozmístění těchto pozorovacích bodů.

(3) Posuzování vhodnosti výběru pozorovacího bodu podle odstavce 2 se provádí podle těchto kritérií:

a) území v okolí pozorovacího bodu musí být dostatečně rozlehlé,

b) pozorovací bod musí být umístěn tak, aby bylo možné provádět potřebná šetření,

c) v případě potřeby mohou být zvoleny další body, například v místech, v nichž existuje velké nebezpečí zavlečení příslušného škodlivého organismu.

(4) Je-li to vhodné s ohledem na druh (druhy) škodlivého organismu, zaznamenávají se meteorologické údaje, zvláště srážky a teplota, a údaje charakterizující půdu, a to přednostně v místě pozorovacího bodu. Tyto údaje mohou být také získávány z nejbližšího místa, kde se tyto proměnné veličiny pravidelně měří. Zaznamenávají se také výjimečné jevy (např. sucho, silné deště atd.), které mohou ovlivnit pozorování.

(5) Průzkum v pozorovacím bodu je zaměřen přinejmenším na:

a) reprezentativní počet jedinců rostlin nebo jednotek rostlinných produktů,

b) jednu nebo více hlavních hostitelských rostlin nebo rostlinných produktů příslušného škodlivého organismu, popřípadě je rozšířen i na další hostitele ke zjištění příznaků napadení příslušným škodlivým organismem, a zahrnuje:

1. vizuální prohlídky k zjištění příznaků výskytu příslušných škodlivých organismů, prováděné v době, kdy lze předpokládat, že tyto příznaky budou nejzřetelnější,

2. ve sporných případech laboratorní testování vzorků,

3. v případě potřeby použití pastí, které příslušné škodlivé organismy přilákají, přičemž výběr typu a počtu pastí a způsob jejich použití se řídí biologií škodlivého organismu.

(6) Rostliny, rostlinné produkty a jiné předměty podle § 30 odst. 1 zákona jsou stanoveny v příloze č. 9 části A bodu II a části B bodu II. Technické podmínky a opatření k zamezení rozšíření škodlivých organismů při přemísťování těchto rostlin, rostlinných produktů nebo jiných předmětů přes chráněnou zónu s konečným cílem mimo ni bez rostlinolékařského pasu platného pro tuto zónu jsou stanoveny v příloze č. 18.

§ 26a Sdělování opatření [K § 72 odst. 10 písm. e) zákona]

Opatření provedené rostlinolékařskou správou u rostlin stanovených v příloze č. 7 se nesdělují Komisi a ostatním členským státům.

§ 27 Škodlivé organismy(K § 74 odst. 7 zákona )

Škodlivé organismy, pro něž představují rostliny, rostlinné produkty nebo jiné předměty nebezpečí šíření na základě zjištění učiněného při kontrole prováděné podle § 74 odst. 5 a 6 zákona , jsou

a) škodlivé organismy uvedené v přílohách č. 1 části A a č. 2 části A,

b) škodlivé organismy podle § 7 odst. 3 zákona a

c) škodlivé organismy, které na území České republiky nebyly dosud zjištěny a představují pro rostliny nebo rostlinné produkty, na tomto území pěstované, vyráběné nebo skladované, popřípadě pro životní prostředí, riziko podle § 10 odst. 2 zákona .

§ 28 Mimořádná rostlinolékařská opatření a způsob a rozsah odborného šetření (K § 76 odst. 6 a 7 zákona )

(1) Rostlinolékařská správa může upustit od nařízení mimořádných rostlinolékařských opatření podle § 76 odst. 6 písm. a) zákona v případě škodlivých organismů uvedených v přílohách č. 1 a 2.

(2) K posouzení nutnosti a rozsahu nařízení nebo vyhlášení mimořádných rostlinolékařských opatření při zjištění nebo podezření z výskytu škodlivých organismů podle § 7 a § 10 odst. 1 zákona rostlinolékařská správa

a) ověří správnost určení škodlivého organismu na základě úředního laboratorního diagnostického vyšetření,

b) zjistí původ jeho výskytu,

c) provede průzkum jeho územního rozšíření v místě a v okolí místa výskytu, popřípadě na dalších místech,

d) posoudí možnosti jeho dalšího šíření a možnosti jeho eradikace,

e) v případě potřeby ověří patotyp škodlivého organismu,

f) posoudí případný kalamitní charakter přemnožení škodlivého organismu a

g) v případě potřeby prověří vlastnické nebo uživatelské vztahy fyzických a nebo právnických osob k pozemkům v místě výskytu škodlivého organismu.

§ 29 Náhrada majetkové újmy vzniklé v souvislosti s uložením mimořádných rostlinolékařských opatření a náležitosti žádosti o tuto náhradu (K § 76 odst. 11 zákona )

(1) Náhradu majetkové újmy tvoří:

a) náhrada za zničené rostliny, rostlinné produkty a jiné předměty nebo za prokázanou ztrátu příjmů způsobenou jejich zničením nebo jejich ošetřením postupy stanovenými mimořádným rostlinolékařským opatřením, včetně nařízení jejich jiného než původně zamýšleného použití,

b) náhrada výdajů hospodárně vynaložených na provedení nařízených mimořádných rostlinolékařských opatření.

(2) Náhrada majetkové újmy se poskytuje na základě písemné žádosti dotčené fyzické nebo právnické osoby.

(3) Žádost podle odstavce 2 obsahuje:

a) datum narození, jméno a příjmení žadatele, popřípadě obchodní firmu, jde-li o fyzickou osobu, nebo název, popřípadě obchodní firmu žadatele a jméno a příjmení jejího odpovědného zástupce, jde-li o právnickou osobu, a dále identifikační číslo, bylo-li přiděleno,

b) adresu žadatele určenou k doručování a sídlo, jde-li o právnickou osobu,

c) název peněžního ústavu a číslo účtu žadatele včetně směrového kódu peněžního ústavu, pokud je účet zřízen,

d) údaj, zda je žadatel plátcem daně z přidané hodnoty,

e) místo provedení mimořádných rostlinolékařských opatření: obec, katastrální území, číslo parcely, popřípadě přesnější označení místa,

f) popis a dobu plnění mimořádných rostlinolékařských opatření,

g) finanční vyjádření majetkové újmy.

(4) K žádosti podle odstavce 2 se přikládají:

a) doklad o podnikání (například výpis z obchodního rejstříku, živnostenský list nebo výpis z evidence osob provozujících zemědělskou výrobu),

b) osvědčení finančního úřadu o registraci plátce daně,

c) doklady o vlastnictví příslušných pozemků nebo objektů nebo o jejich užívání z jiného právního důvodu,

d) účetní, případně daňové doklady, které prokazují vyčíslenou majetkovou újmu utrpěnou v důsledku provedení mimořádných rostlinolékařských opatření.

§ 30 Zrušovací ustanovení

Zrušuje se

1. Vyhláška č. 89/2002 Sb., o ochraně proti zavlékání škodlivých organismů při dovozu, průvozu a vývozu rostlin a rostlinných produktů a proti jejich rozšiřování na území České republiky a o soustavné rostlinolékařské kontrole.

2. Vyhláška č. 355/2003 Sb., kterou se mění vyhláška č. 89/2002 Sb., o ochraně proti zavlékání škodlivých organismů při dovozu, průvozu a vývozu rostlin a rostlinných produktů a proti jejich rozšiřování na území České republiky a o soustavné rostlinolékařské kontrole.

3. Vyhláška č. 195/2004 Sb., kterou se mění vyhláška č. 89/2002 Sb., o ochraně proti zavlékání škodlivých organismů při dovozu, průvozu a vývozu rostlin a rostlinných produktů a proti jejich rozšiřování na území České republiky a o soustavné rostlinolékařské kontrole, ve znění pozdějších předpisů.

§ 31 Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem jejího vyhlášení, s výjimkou ustanovení § 12 odst. 3 , které nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2005.

Ministr: Ing. Palas v. r.

PŘÍLOHA Č. 1 K VYHLÁŠCE Č. 330/2004 SB. ŠKODLIVÉ ORGANISMY, JEJICHŽ ZAVLÉKÁNÍ A ROZŠIŘOVÁNÍ JE ZAKÁZÁNO

ČÁST A ŠKODLIVÉ ORGANISMY, JEJICHŽ ZAVLÉKÁNÍ A ROZŠIŘOVÁNÍ NA ÚZEMÍ SPOLEČENSTVÍ JE ZAKÁZÁNO

ODDÍL I ŠKODLIVÉ ORGANISMY, KTERÉ SE NEVYSKYTUJÍ V ŽÁDNÉ ČÁSTI SPOLEČENSTVÍ A KTERÉ JSOU ZÁVAŽNÉ PRO CELÉ SPOLEČENSTVÍ

a) Hmyz, roztoči a háďátka ve všech stádiích vývoje

1. Acleris spp. (neevropské)

2. Amauromyza maculosa (Malloch)

3. Anomala orientalis Waterhouse

4. Anoplophora chinensis (Forster)

4.1. Anoplophora glabripennis (Motschulsky)

5. Anoplophora malasiaca (Thomson)

6. Arrhenodes minutus Drury

7. Bemisia tabaci Genn. (neevropské populace), jako přenašeč virů, kterými jsou zejména:

a) Bean golden mosaic virus /begomovirus/

b) Cowpea mild mottle virus /carlavirus/

c) Lettuce infectious yellows virus /closterovirus/

d) Pepper mild tigré virus /begomovirus/

e) Squash leaf curl virus /begomovirus/

f) Euphorbia mosaic virus /begomovirus/

g) Florida tomato virus /syn. = Tomato mottle begomovirus/

8. Cicadellidae (neevropské), přenášející Pierce's disease (působenou bakterií Xylella fastidiosa Wells et al.), kterými jsou zejména:

a) Carneocephala fulgida Nottingham

b) Draeculacephala minerva Ball

c) Graphocephala atropunctata (Signoret)

9. Choristoneura spp. (neevropské)

10. Conotrachelus nenuphar (Herbst)

10.1. Diabrotica barberi Smith && Lawrence

10.2. Diabrotica undecimpunctata howardi Barber

10.3. Diabrotica undecimpunctata undecimpunctata Mannerheim

10.4. Diabrotica virgifera Le Conte

11. Heliothis zea (Boddie) /syn. = Helicoverpa zea (Boddie)/

11.1. Hirschmanniella spp., jiné než Hirschmanniella gracilis (de Man) Luc && Goodey

12. Liriomyza sativae Blanchard

13. Longidorus diadecturus Eveleigh et Allen

14. Monochamus spp. (neevropské)

15. Myndus crudus Van Duzee

16. Nacobbus aberrans (Thorne) Thorne et Allen

16.1. Naupactus leucoloma Boheman

17. Premnotrypes spp. (neevropské)

18. Pseudopityophthorus minutissimus (Zimmermann)

19. Pseudopityophthorus pruinosus (Eichhoff)

20. Scaphoideus luteolus Van Duzee

21. Spodoptera eridania (Cramer)

22. Spodoptera frugiperda (Smith)

23. Spodoptera litura (Fabricius)

24. Thrips palmi Karny

25. Tephritidae (neevropské), kterými jsou zejména:

a) Anastrepha fraterculus (Wiedemann)

b) Anastrepha ludens (Loew)

c) Anastrepha obliqua (Macquart)

d) Anastrepha suspensa (Loew)

e) Dacus ciliatus Loew

f) Dacus cucurbitae Coquillett /syn. = Bactrocera cucurbitae (Coquillett) /

g) Dacus dorsalis Hendel /syn. = Bactrocera dorsalis (Hendel) /

h) Dacus tryoni (Froggatt) /syn. = Bactrocera tryoni (Froggatt) /

i) Dacus tsuneonis Miyake /syn. = Bactrocera tsuneonis (Miyake) /

j) Dacus zonatus (Saunders) /syn. = Bactrocera zonata (Saunders) /

k) Epochra canadensis (Loew) /syn. = Euphranta canadensis (Loew) /

l) Pardalaspis cyanescens Bezzi /syn. = Trirhithromyia cyanescens (Bezzi) /

m) Pardalaspis quinaria Bezzi /syn. = Ceratitis quinaria (Bezzi) /

n) Pterandrus rosa (Karsch) /syn. = Ceratitis rosa Karsch/

o) Rhacochlaena japonica Ito /syn. = Euphranta japonica (Ito) /

p) Rhagoletis cingulata (Loew)

q) Rhagoletis completa Cresson

r) Rhagoletis Fausta (Östen - Sacken)

s) Rhagoletis indifferens Curran

t) Rhagoletis mendax Curran

u) Rhagoletis pomonella (Walsh)

v) Rhagoletis ribicola Doane

w) Rhagoletis suavis (Loew)

26. Xiphinema Američanům Cobb sensu lato (neevropské populace)

27. Xiphinema californicum Lamberti et Bleve - Zacheo

b) Bakterie

1. Xylella fastidiosa (Well et Raju)

c) Houby

1. Ceratocystis fagacearum (Bretz) Hunt

2. Chrysomyxa arctostaphyli Dietel

3. Cronartium spp. (neevropské)

4. Endocronartium spp. (neevropské)

5. Guignardia laricina (Saw.) Yamamoto et Ito /syn. = Botryosphaeria laricina (K. Sawada) Y. Zhong/

6. Gymnosporangium spp. (neevropské)

7. Inonotus weirii (Murrill) Kotlaba et Pouzar/syn. = Phellinus weirii (Murrill) R. L. Gilbertson/

8. Melampsora farlowii (Arthur) Davis

9. Monilinia fructicola (Winter) Honey

10. Mycosphaerella laricis-leptolepidis Ito et al.

11. Mycosphaerella populorum G. E. Thompson

12. Phoma andina Turkensteen

13. Phyllosticta solitaria Ell. et Ev.

14. Septoria lycopersici Speg. var. malagutii Ciccarone et Boerema

15. Thecaphora solani Barrus

15.1. Tilletia indica Mitra

16. Trechispora brinkmannii (Bresad.) Rogers /syn. = Phymatotrichopsis omnivora (Duggar) Hennebert/

d) Viry a virům podobné organismy

1. Elm phloem necrosis mycoplasm /syn. = Elm yellows phytoplasma/

2. Viry a virům podobné organismy bramboru, kterými jsou zejména:

a) Andean potato latent virus /Potato Andean latent tymovirus/

b) Andean potato mottle virus /Potato Andean mottle comovirus/

c) Arracacha virus B, oca strain

d) Potato black ringspot virus /nepovirus/

e) Potato spindle tuber viroid

f) Potato virus T/syn. = Potato T trichovirus/

g) neevropské izoláty virů bramboru A, M, S, V, X a Y (včetně - YO, Yn a Yc ) a Potato leaf roll virus /luteovirus/

3. Tobacco ringspot virus /nepovirus/

4. Tomato ringspot virus /nepovirus/

5. Viry a virům podobné organismy na Cydonia Mill., Fragaria L., Malus Mill., Prunus L., Pyrus L., Ribes L., Rubus L. a Vitis L., kterými jsou zejména:

a) Blueberry leaf mottle virus /nepovirus/

b) Cherry rasp leaf virus /nepovirus/ (americký)

c) Peach mosaic virus /Peach latent mosaic pelamoviroid/ (americký)

d) Peach phony rickettsia

e) Peach rosette mosaic virus /nepovirus/

f) Peach rosette mycoplasm /phytoplasma/

g) Peach X - disease mycoplasm /phytoplasma/

h) Peach yellows mycoplasm /phytoplasma/

i) Plum line pattern virus /ilarvirus/ (americký)

j) Raspberry leaf curl virus /luteovirus/(americký)

k) Strawberry latent "C" virus /rhabdovirus/

l) Strawberry vein banding virus /caulimovirus/

m) Strawberry witches" broom mycoplasm /phytoplasma/

n) neevropské viry a virům podobné organismy vyskytující se na Cydonia Mill., Fragaria L., Malus Mill., Prunus L., Pyrus L., Ribes L., Rubus L. a Vitis L.

6. Viry přenášené molicí Bemisia tabaci Genn., kterými jsou zejména:

a) Bean golden mosaic virus /begomovirus/

b) Cowpea mild mottle virus /carlavirus/

c) Lettuce infectious yellows virus /closterovirus/

d) Pepper mild tigré virus /begomovirus/

e) Squash leaf curl virus /begomovirus/

f) Euphorbia mosaic virus /begomovirus/

g) Florida tomato virus /syn. = Tomato mottle begomovirus/

e) Parazitické rostliny

1. Arceuthobium spp. (neevropské)

ODDÍL II ŠKODLIVÉ ORGANISMY, KTERÉ SE VYSKYTUJÍ VE SPOLEČENSTVÍ A JSOU ZÁVAŽNÉ PRO CELÉ SPOLEČENSTVÍ

a) Hmyz, roztoči a háďátka ve všech stádiích vývoje

1. Globodera pallida (Stone) Behrens

2. Globodera rostochiensis (Wollenweber) Behrens

3. Heliothis armigera (Hübner) /syn. = Helicoverpa armigera (Hübner)/

6.1. Meloidogyne chitwoodi Golden et al. (veškeré populace)

6.2. Meloidogyne fallax Karssen

7. Opogona sacchari (Bojer)

8. Popillia Japonica Newman

8.1. Rhizoecus hibisci Kawai && Takagi

9. Spodoptera littoralis (Boisduval)

b) Bakterie

1. Clavibacter michiganensis (Smith) Davis et al. ssp. sepedonicus (Spieckermann et Kotthoff) Davis et al.

2. Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith /syn. = Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al./

c) Houby

1. Melampsora medusae Thümen

2. Synchytrium endobioticum (Schilbersky) Percival

d) Viry a virům podobné organismy

1. Apple proliferation mycoplasm /phytoplasma/

2. Apricot chlorotic leafroll mycoplasm /syn. = European stonefruit yellows phytoplasma/

3. Pear decline mycoplasm /phytoplasma/

ČÁST B ŠKODLIVÉ ORGANISMY, JEJICHŽ ZAVLÉKÁNÍ A ROZŠIŘOVÁNÍ NA ÚZEMÍ URČITÝCH CHRÁNĚNÝCH ZÓN JE ZAKÁZÁNO

a) Hmyz, roztoči a háďátka ve všech stádiích vývoje

Druh

Chráněná zóna

1. Bemisia tabaci Genn. (evropské populace)

Finsko, Irsko, Portugalsko (Azory, Beira Interior, Beira Litoral, Entre Douro e Minho, Madeira, Ribatejo e Oeste (obce Alcobaça, Alenquer, Bombarral, Cadaval, Caldas da Rainha, Lourinhă, Nazaré, Obidos, Peniche a Torres Vedras) a Trás-os-Montes), Švédsko, Spojené království Velké Británie a Severního Irska

1.1. Daktulosphaira vitifoliae (Fitch) /syn. = Viteus vitifoliae (Fitch) /

Kypr

2. Globodera pallida (Stone) Behrens

Finsko, Lotyšsko, Slovensko, Slovinsko

3. Leptinotarsa decemlineata Say

Španělsko (Ibiza a Menorca), Irsko, Kypr, Malta, Portugalsko (Azory a Madeira), Finsko (okresy Äland, Häme, Kymi, Pirkanmaa, Satakunta, Turku, Uusimaa), Švédsko (oblasti Blekinge, Gotlands, Halland, Kalmar a Skäne), Spojené království Velké Británie a Severního Irska

4. Liriomyza bryoniae (Kaltenbach)

Irsko, Spojené království Velké Británie a Severního Irska (Severní Irsko)

b) Viry a virům podobné organismy

Druh

Chráněná zóna

l. Beet necrotic yellow vein virus /furovirus/

Francie (Bretaň), Irsko, Portugalsko (Azory), Finsko, Spojené království Velké Británie a Severního Irska (Severní Irsko)

2. Tomato spotted wilt virus /tospovirus/

Finsko, Švédsko

PŘÍLOHA Č. 2 K VYHLÁŠCE Č. 330/2004 SB. ŠKODLIVÉ ORGANISMY, JEJICHŽ ZAVLÉKÁNÍ A ROZŠIŘOVÁNÍ JE ZAKÁZÁNO, POKUD SE VYSKYTUJÍ NA URČITÝCH ROSTLINÁCH NEBO ROSTLINNÝCH PRODUKTECH

ČÁST A ŠKODLIVÉ ORGANISMY, JEJICHŽ ZAVLÉKÁNÍ A ROZŠIŘOVÁNI NA ÚZEMÍ SPOLEČENSTVÍ JE ZAKÁZÁNO, POKUD SE VYSKYTUJÍ NA NĚKTERÝCH ROSTLINÁCH NEBO ROSTLINNÝCH PRODUKTECH

ODDÍL I ŠKODLIVÉ ORGANISMY, KTERÉ SE NEVYSKYTUJÍ VE SPOLEČENSTVÍ A JSOU ZÁVAŽNÉ PRO CELÉ SPOLEČENSTVÍ

a) Hmyz, roztoči a háďátka ve všech stádiích vývoje

 

Druh

Rostlina, rostlinný produkt

1.

Aculopsfuchsiae Keifer

Rostliny Fuchsia L. určené k pěstování, jiné než osivo

2.

Aleurocanthus spp.

Rostliny Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. jejich kříženci, jisté než plody a osivo

3.

Anthonomus bisignifer Schenkling

a Rostliny Fragaria L. určené k pěstování, jiné než osivo

4.

Anthonomus signatus Say

Rostliny Fragaria L. určené k pěstovaní, jiné než osivo

5.

Aonidiella cřtrřna (Coquillett)

Rostliny Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf a jejich kříženci, jiné než plody a osivo

6.

Aphelenchořdes besseyi Christie1

Osivo Oryza L.

7.

Aschistonyx eppoi Inouye

Rostliny Juniperus L., jiné než plody a osivo, původem z neevropských zemí

8.

Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Bührer) Nickle et al.

Rostliny Abies Mill., Cedrus Trew., Larix Mill, Picea A. Dietr., Pinus L., Pseudotsuga Carr. a Tsuga Carr., jiné než plody a osivo; dřevo jehličnanů (Coniferales), původem z neevropských zemí

9.

Carposina niponensis (Walsingham)

Rostliny Cydonia Mill., Malus Mill., Prunus L. a Pyrus L., jiné než osivo, původem z neevropských zemí

10.

Diaphorina citri Kuwayana

Rostliny Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. a jejich kříženci, a Murraya Konig, jiné než plody a osivo

11.

Enarmonia packardi (Zeller) /syn. = Cydia packardi (Zeller)/

Rostliny Cydonia Mill., Malus Mill., Prunus L. a Pyrus L., jiné než osivo, původem z neevropských zemí

12.

Enarmonia prunivora Walsh /syn. = Cydia prunivora (Walsh) /

Rostliny Crataegus L., Malus Mill., Photinia Lindl., Prunus L. a Rosa L., určené k pěstování, jiné než osivo, a plody Malus Mill. a Prunus L., původem z neevropských zemí

13.

Eotetranychus lewisi (McGregor)

Rostliny Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. a jejich kříženci, jiné než plody a osivo

15.

Grapholita inopinata Heinrich /syn. = Cydia inopinata (Heinrich)/

Rostliny Cydonia Mill., Malus Mill., Prunus L. a Pyrus L., jiné než osivo, původem z neevropských zemí

16.

Hishimonus phycitis (Distant)

Rostliny Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. a jejich kříženci, jiné než plody a osivo

17.

Leucaspis japonica Ckll./syn. = Lopholeucaspisjaponica Cockerell/

Rostliny Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. a jejich kříženci, jiné než plody a osivo

18.

Listronotus bonariensis (Kuschel)

Osivo Cruciferae, Graminae a Trifolium L., původem z Argentiny, Austrálie, Bolívie, Chile, Nového Zélandu a Uruguaye

19.

Margarodes, neevropské druhy jako
a) Margarodes vitis (Philippi)
b) Margarodes vredendalensis de Klerkc) Margarodes prieskaensis (Jakubski)

Rostliny Vitis L., jiné než plody a osivo

20.

Numonia pyrivorella (Matsumura)

Rostliny Pyrus L., jiné než osivo, původem z neevropských zemí

21.

Oligonychus perditus Pritchard et Baker

Rostliny Juniperus L., jiné než plody a osivo, původem z neevropských zemí

22.

Pissodes spp. (neevropské druhy)

Rostliny jehličnanů (Coniferales), jiné než plody a osivo, dřevo jehličnanů (Coniferales) s kůrou a samostatná kůra jehličnanů (Coniferales), původem z neevropských zemí

23.

Radopholus citrophilus Huettel Dickson et Kaplan

Rostliny Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. , a jejich kříženci, jiné než plody a osivo, a rostlinyAraceae, Marantaceae Musaceae, Persea Gaertn. Strelitziaceae, s kořeny nebo s ulpělým či pitipojenýn pěstebním substrátem

24.

Saisettia nigra (Nietner) /syn. = Parasaissetia (Nietner) /

Rostliny Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf., a jejich kříženci, jiné než plody a osiva

25.

Scirtothrips aurantii Faure

Rostliny Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf., a jejich kříženci, jiné než osivo

26.

Scirtothrips dorsalis Hood

Rostliny Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf., a jejich kříženci, jiné než plody a osivo

27.

Scirtothrips citri (Moulton)

Rostliny Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf., a jejich kříženci, jiné než osivo

28.

Scolytidae spp. (neevropské druhy)

Rostliny jehličnanů (Coniferales), vyšší než 3m, jiné než plody a osivo, dřevo jehličnanů (Coniferales) s kúrou a samostatná kůra (Coniferales), původem z neevropských zemí

29.

Tachypterellus quadrigibbus Say /syn. = Anthonomus quadrigibbus Say/

Rostliny Cydonia Mill., Malus Mill., Prunus L. a PyrusL., jiné než osivo, původem z neevropských zemí

30.

Toxoptera citricida (Kirkaldy)

Rostliny Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf., a jejich kříženci, jiné než plody a osivo

31.

Trioza erytreae Del Guercio

Rostliny Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf., a jejich kříženci a Clausena Burm. f., jiné než plody a osivo

32.

Unaspis citri (Comstock)

Rostliny Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf., a jejich kříženci, jiné než plody a osivo

b) Bakterie

 

Druh

Rostlina, rostlinný produkt

1.

Citrus greening bacterium

Rostliny Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf., a jejich kříženci, jiné než plody a osivo

2.

Citrus variegated chlorosis /syn. = Xylella
fastidiosa Wells et al./

Rostliny Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf.,a jejich kříženci, jiné než plody a osivo

3.

Erwinia stewartii (Smith) Dye /syn. = Pantoea
stewartii pv. stewartii (Smith) Mergaert et al. /

Osivo Zea mays L.

4.

Xanthomonas campestris (všechny kmeny patogenní pro Citrus)

Rostliny Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf., a jejich kříženci, jiné než osivo

5.

Xanthomonas campestris pv. oryzae (Ishiyama) Dye a pv. oryzicola (Fang et al.) Dye /syn. = Xanthomonas oryzae pv. oryzae (Ishiyama) Swings et al. a pv. oryzicola (Fang et al.) Swings et al./

Osivo Oryza L.

c) Houby

 

Druh

Rostlina, rostlinný produkt

1.

Alternaria alternata (Fr.) Keissler (neevropské patogenní kultury)

Rostliny Cydonia Mill., Malus Mill., Pyrus L., určené k pěstování, jiné než osivo, původem z neevropských zemí

1.1.

Anisogramma anomala (Peck) E. Mülller

Rostliny Corylus L. určené k pěstování, jiné než osivo, původem z Kanady a Spojených států amerických.

2.

Apiosporina morbosa (Schwein.) von Arx

Rostliny Prunus L. určené k pěstování, jiné než osivo

3.

Atropellis spp.

Rostliny Pinus L., jiné než plody a osivo, samostatná kůra a dřevo Pinus L.

4.

Ceratocystis virescens (Davidson) Moreau /syn. = Ceratocystis coerulescens (Münch) Bakshi/

Rostliny Acer saccharum Marsh., jiné než plody a osivo, původem z USA a Kanady, dřevo Acer saccharum Marsh., včetně dřeva hraněného, původem z USA a Kanady

5.

Cercoseptoria pini-densiorae (Hori et Nambu) Deighton /syn. = Mycosphaerella gibsonii H. C. Evans/

Rostliny Pinus L., jiné než plody a osivo, a dřevo Pinus L.

6.

Cercospora angolensis Cam et Mendes /syn. = Phaeoramularia angolensis (T. Carvalho && O. Mendes) P. M. Kirk/

Rostliny Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf., a jejich kříženci, jiné než osiv

7

Ciborinia camelliae Koh

Rostliny Camellia L., určené k pěstování, jiné než osivo, původem z neevropských zem

8

Diaporthe vaccinii Shea

Rostliny Vaccinium L., určené k pěstování, jiné než osiv

9

Elsinoe spp. (Bitancourt et Jenkins) Mende

Rostliny Fortunella Swingle, Poncirus Raf. a jejic kříženci, jiné než plody a osivo, a rostliny Citrus L. a jejich kříženci, jiné než osivo a plody, s výjimkou plodů Citrus reticulata Blanco a Citrus sinensis (L.) Osbeck, původem z Jižní Amerik

10

Fusarium oxysporum Schlechtendahl f. sp. albedinis (Killian et Maire) Gordo

Rostliny Phoenix L., jiné než plody a osiv

11

Guignardia citricarpa Kiely (všechny kmeny patogenní pro Citrus

Rostliny Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf., a jejich kříženci, jiné než osiv

12

Guignardia piricola (Nosa) Yamamoto /syn. = Botryosphaeria berengeriana de Notaris fsp. piricola (Nose) Koganezawa et Sakuma

Rostliny Cydonia Mill., Malus Mill., Prunus L. a Pyrus L., jiné než osivo, původem z neevropských zem

13

Puccinia pittierianaHenning

Rostliny Solanaceae, jiné než plody a osiv

14

Scirrhia acicola(Dearn.) Siggers/syn. = Mycosphaerella dearnessii M. E. Barr

Rostliny Pinus L., jiné než plody a osiv

15

Venturia nashicola Tanaka et Yamamot

Rostliny Pyrus L. určené k pěstování, jiné než osivo, původem z neevropských zem

d) Viry a virům podobné organismy

 

Druh

Rostlina, rostlinný produkt

1.

Beet curly top virus /hybrigeminivirus/ (neevropské izoláty)

Rostliny Beta vulgaris L. určené k pěstování, jiné než osivo

2.

Black raspberry latent virus /ilarvirus/

Rostliny Rubus L. určené k pěstování

3.

Blight and Blight - like /syn. = Citrus blight disease/

Rostliny Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf., a jejich kříženci, jiné než plody a osivo

4.

Cadang - Cadang viroid /syn. = Coconut cadang-cadang viroid/

Rostliny Palmae určené k pěstování, jiné než osivo, původem z neevropských zemí

5.

Cherry leaf roll virus /nepovirus/

Rostliny Rubus L. určené k pěstování

6.

Citrus mosaic virus /badnavirus/

Rostliny Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf., a jejich kříženci, jiné než plody a osivo

7.

Citrus tristeza virus /closterovirus/ (neevropské izoláty)

Rostliny Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf., a jejich kříženci, jiné než plody a osivo

8.

Leprosis /syn. = Citrus leprosis rhabdovirus/

Rostliny Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf., a jejich kříženci, jiné než plody a osivo

9.

Little cherry pathogen /syn. = Cherry little cherry virus/ (neevropské izoláty)

Rostliny Prunus cerasus L., Prunus avium L., Prunus incisa Thunb., Prunus sargentii Rehd., Prunus serrula Franch., Prunus serrulata Lindl., Prunus speciosa (Koidz.) lngram, Prunus subhirtella Miq., Prunus yedoensis Matsum., a kříženci a jejich kultivary, určené k pěstování, jiné než osivo

10.

Naturally spreading psorosis /syn. = Citrus ringspot virus/

Rostliny Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf a jejich kříženci, jiné než plody a osivo

11.

Palm lethal yellowing mycoplasm /phytoplasma/

Rostliny Palmae určené k pěstování, jiné než osivo, původem z neevropských zemí

12.

Prunus necrotic ringspot virus2 /ilarvirus/

Rostliny Rubus L. určené k pěstování

13.

Satsuma dwarf virus /nepovirus/

Rostliny Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf,, a jejich kříženci, jiné než plody a osivo

14.

Tatter leaf virus /syn. = Citrus tatter leaf capillovirus/

Rostliny Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf., a jejich kříženci, jiné než plody a osivo

15.

Witches broom (MLO) /syn. = Lime witches broom phytoplasma/

Rostliny Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. a jejich kříženci, jiné než plody a osivo

ODDÍL II ŠKODLIVÉ ORGANISMY, KTERÉ SE VYSKYTUJÍ VE SPOLEČENSTVÍ A JSOU ZÁVAŽNÉ PRO CELÉ SPOLEČENSTVÍ

a) Hmyz, roztoči a háĎátka ve všech stádiích vývoje

 

Druh

Rostlina, rostlinný produkt

1.

Aphelenchoides besseyi Christie

Rostliny Fragaria L. určené k pěstování, jiné než osivo

2.

Daktulosphaira vitifoliae (Fitch) /syn. = Viteus vitifoliae (Fitch)/

Rostliny Vitis L., jiné než plody a osivo

3.

Ditylenchus destructor Thorne

Cibule, hlízy a oddenky květin druhů Crocus L., minikultivarů Gladiolus Tourn. ex L. a jejich kříženců, jako např. Gladiolus callianthus Marais, Gladiolus colvillei Sweet, Gladiolus nanus hort., Gladiolus ramosus hort., Gladiolus tubergenii hort., Hyacinthus L., Iris L., Tigridia Juss., Tulipa L., určené k pěstování, a hlízy brambor (Solanum tuberosum L.) určené k pěstování

4.

Ditylenchus dipsaci (Kuhn) Filipjev

Osivo a cibule Allium ascalonicum L., Allium cepa L. a Allium schoenoprasum L., určené k pěstování, a rostliny Allium porrum L, určené k pěstování, hlízy, oddenky a cibule Camassia Lindl., Chionodoxa Boiss., Crocus flavus Weston "Golden Yellow", Galanthus L., Galtonia candicans (Baker) Decne, Hyacinthus L., Ismene Herbert, Muscari Miller, Narcissus L., Ornithogalum L, Puschkinia Adams, Scilla L., Tulipa L., určené k pěstování, a osivo Medicago sativa L.

5.

Circulifer haematoceps (Mutsant && Ray) /syn. = Neoaliturus haematoceps (Mulsant &&Rey) /

Rostliny Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. a jejich kříženci, jiné než plody a osi

 

Circulifer tenellus (Bake

Rostliny Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. a jejich kříženci, jiné než plody a osi

6.

Eutetranychus orientalis (Klei

Rostliny Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. a jejich kříženci, jiné než plody a osi

 

Radopholus similis (Cobb) Thor

Rostliny Araceae, Marantaceae, Musaceae, Persea Gaertn., Strelitziaceae, s kořeny nebo s pěstebním substrátem připojeným nebo ulpěl

 

Liriomyza huidobrensis (Blanchar

Řezané květiny, listová zelenina druhu Apium graveolens L. a byliny určené k pěstování, jiné ne
- cibul
- hlíz
- rostliny čeledi Gramina
- oddenk - osi

 

Liriomyza trifolii (Burges

Řezané květiny, listová zelenina druhu Apium graveolens L. a byliny určené k pěstováni, jiné ne
- cibul
- hlíz
- rostliny čeledi Gramina
- oddenk - osi

b) Bakterie

 

Druh

Rostlina, rostlinný produkt

1.

Clavibacter michiganensis ssp. insidiosus (McCulloch) Davis et al

Osiva Medicago sativa L.

2.

Clavibacter michiganensis ssp. michiganensis (Smith) Davis et al.

Rostliny Lycopersicon lycopersicum (L.) Karsten ex Farw., určené k pěstování

3.

Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al.

Rostliny Amelanchier Med., Chaenomeles Lindl., Cotoneaster Ehrh., Crataegus L., Cydonia Mill., Eriobotrya Lindl., Malus Mill., Mespilus L., Photinia davidiana (Dcne.) Cardot, Pyracantha Roem., Pyrus L. a Sorbus L., určené k pěstování, jiné než osivo

4.

Erwinia chrysanthemi pv. dianthicola (Hellmers) Dickey

Rostliny Dianthus L. určené k pěstování, jiné než osivo

5.

Pseudomonas caryophylli (Burkholder) Starr et Burkholder /syn. = Burkholderia caryophylli (Burkholder) Yabuuchi et al. /

Rostliny Dianthus L. určené k pěstování, jiné než osivo

6.

Pseudomonas syringae pv. persicae (Prunier et al.) Young et al.

Rostliny Prunus persica (L.) Batsch a Prunus persica var. nectarina (Ait.) Maxim, určené k pěstování, jiné než osivo

7.

Xanthomonas campestris pv. phaseoli (Smith) Dye /syn. = Xanthomonas axonopodis pv. phaseoli (Smith) Vauterin et al. /

Osivo Phaseolus L.

8.

Xanthomonas campestris pv. pruni (Smith) Dye /syn. = Xanthomonas arboricola pv. pruni (Smith) Vauterin et al. /

Rostliny Prunus L. určené k pěstování, jiné než osivo

9.

Xanthomonas campestris pv. vesicatoria (Doidge) Dye /syn. = Xanthomonas vesicatoria (ex Doidge) Vauterin et al. /

Rostliny Lycopersicon lycopersicum (L.) Karsten ex Farw. a Capsicum L., určené k pěstování

10.

Xanthomonas fragariae Kennedy et King

Rostliny Fragaria L. určené k pěstování, jiné než osivo

11.

Xylophilus ampelinus (Panagopoulos) Willems et al.

Rostliny Vitis L., jiné než plody a osivo

c) Houby

 

Druh

Rostlina, rostlinný produkt

1.

Ceratocystis fimbriata Ellis et Halsted f. sp.platani Walter

Rostliny Platanus L. určené k pěstování, jiné než osivo, a dřevo Platanus L., včetně dřeva hraněného

2.

Colletotrichum acutatum Simmonds

Rostliny Fragaria L. určené k pěstování, jiné než osivo

3.

Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr

Rostliny Castanea Mill. a Quercus L., určené k pěstování, jiné než osivo

4.

Didymella ligulicola (Baker, Dimock . et Davis) von Arx

Rostliny Dendranthema (DC) Des Moul. určené k pěstování, jiné než osivo

5.

Phialophora cinerescens (Wollenweber) van Beyma

Rostliny Dianthus L. určené k pěstování, jiné než osivo

6.

Phoma tracheiphila (Petri) Kanchaveli etGikashvili /syn. = Deuterophoma tracheiphila Petri/

Rostliny Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf., a jejich kříženci, jiné než osivo

7.

Phytophthora fragariae Hickman var. fragariae Wilcox et Duncan

Rostliny Fragaria L. určené k pěstování, jiné než osivo

8.

Plasmopara halstedii (Farlow) Berlese et de Toni

Osivo Helianthus annuus L.

9.

Puccinia horiana Hennings

Rostliny Dendranthema (DC) Des Moul. určené k pěstování, jiné než osivo

10.

Scirrhiapini Funk et Parker /syn. =Mycosphaerella pini E. Rostrup/

Rostliny Pinus L. určené k pěstováni, jiné než osivo

11.

Verticillium albo-atrum Reinke et Berthold

Rostliny Humulus lupulus L. určené k pěstování, jiné než osivo

12.

Verticillium dahliae Klebahn

Rostliny Humulus lupulus L. určené k pěstování, jiné než osivo

d) Viry a virům podobné organismy

 

Druh

Rostlina, rostlinný produkt

1.

Arabis mosaic virus /nepovirus/

Rostliny Fragaria L. a Rubus L., určené k pěstování, jiné než osivo

2.

Beet leaf curl virus/rhabdovirus/

Rostliny Beta vulgaris L. určené k pěstování, jiné než i osivo

3.

Chrysanthemum stunt viroid

Rostliny Dendranthema (DC) Des Moul. určené k pěstování, jiné než osivo

4.

Citrus tristeza virus /closterovirus/ (evropské izoláty)

Rostliny Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. a jejich kříženci, jiné než plody a osivo

5.

Citrus vein enation woody gall /syn. = Citrus vein enation virus/

Rostliny Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. a jejich kříženci, jiné než plody a osivo

6.

" Grapevine flavescense dorée MLO /phytoplasma/

Rostliny Vitis L., jiné než plody a osivo

7.

Plum pox virus /potyvirus/

Rostliny Prunus L. určené k pěstováni, jiné než osivo

8.

Potato stolbur mycoplasm /phytoplasma/

Rostliny Solanaceae určené k pěstování, jiné než osivo

9.

Raspberry ringspot virus /nepovirus/

Rostliny Fragaria L. a Rubus L., určené k pěstování, jiné než osivo

10.

Spiroplasma citri Saglio et al.

Rostliny Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. a jejich kříženci, jiné než plody a osivo

11.

Strawberry crinkle virus /cytorhabdovirus/

Rostliny Fragaria L. určené k pěstování, jiné než osivo

12.

Strawberry latent ringspot virus /nepovirusJ

Rostliny Fragaria L. a Rubus L., určené k pěstování, jiné než osivo

13.

Strawberry mild yellow edge virus

Rostliny Fragaria L. určené k pěstování, jiné než osivo

14.

Tomato black ring virus /nepovirus/

Rostliny Fragaria L. a Rubus L., určené k pěstování, jiné než osivo

15.

Tomato spotted wilt virus

Rostliny Apium graveolens L., Capsicum annuum L., Cucumis melo L., Dendranthema (DC.) Des Moul., všechny variety novoguinejských hybridů lmpatiens L., Lactuca sativa L., Lycopersicon lycopersicum (L.) Karsten ex Farw., Nicotiana tabacum L., u kterých je zřejmé, že jsou určeny k dalšímu pěstování tabáku pro průmyslové zpracování, Solanum melongena L., Solanum tuberosum L., určené k pěstování, jiné než osivo

16.

Tomato yellow Jeaf curl virus /bigeminivirus/

Rostliny Lycopersicon lycopersicum (L.) Karsten ex Farw. určené k pěstování, jiné než osivo

ČÁST B ŠKODLIVÉ ORGANISMY, JEJICHŽ ZAVLÉKÁNÍ A ROZŠIŘOVÁNÍ NA ÚZEMÍ URČITÝCH CHRÁNĚNÝCH ZÓN JE ZAKÁZÁNO, POKUD SE VYSKYTUJI NA URČITÝCH ROSTLINÁCH NEBO ROSTLINNÝCH PRODUKTECH

a) Hmyz, roztoči a háďátka ve všech stádiích vývoje

Druh

Rostlina, rostlinný produkt

Chráněná zóna

1. Anthonomus grandis Boheman

Semena a plody (tobolky) Gossypium L. nevyzrněná bavlna

Řecko, Španělsko (Andalucia, Catalonia, Extremadura, Murcia, Valencia

2. Cephalcia lariciphila (Wachtl)

Rostliny Larix Mill. určené k pěstování, jiné než osivo

Irsko, Spojené království Velké Británie a Severního Irska (Severní Irsko, ostrov Man a Jersey)

3. Dendroctonus micans (Kugelann)

Rostliný Abies Mill., Larix Mill., Picea A. Dietr., Pinus L. a Pseudotsuga Carr., vyšší než 3 m, jiné než plody a osivo, dřevo jehličnanů (Coniferales) s kůrou, samostatná kůra jehličnanů (Coniferales)

Řecko, Irsko, Spojené království Velké Británie a Severního Irska (Severní Irsko, ostrov Man a Jersey)

4. Gilpinia hercyniae (Hartig)

Rostliny Picea A. Dietr. určené k pěstování, jiné než osivo

Řecko, Irsko, Spojené království Velké Británie a Severního Irska (Severní Irsko, ostrov Man a Jersey)

5. Gonipterus scutellatus Gyllenhall

Rostliny Eucalyptus L'Hérit, jiné než plody a osivo

Řecko, Portugalsko (Azory )

6.(a) Ips amitinus (Eichhoff)

Rostliny Abies Mill., Larix Mill Picea A. Dietr. a Pinus L., vyšší než 3 m, jiné než plody a osivo, dřevo jehličnanů (Coniferales) s kůrou, samostatná kůra jehličnanů (Coniferales)

Řecko, Francie (Korsika), Irsko, Spojené království Velké Británie a Severního Irska

(b) Ips cembrae (Heer)

Rostliny Abies Mill., Larix Mill., Picea A. Dietr., Pinus L. a Pseudotsuga Carr., vyšší než 3 m, jiné než plody a osivo, dřevo jehličnanů (Coniferales) s kůrou, samostatná kůra jehličnanů (Coniferales)

Řecko, Irsko, Spojené království Velké Británie a Severního Irska (Severní Irsko, ostrov Man)

(c) Ips duplicatus (Sahlberg)

Rostliny Abies Mill., Larix Mill., Picea A. Dietr. a Pinus L., vyšší než 3 m, jiné než plody a osivo, dřevo jehličnanů (Coniferales) s kůrou, samostatná kůra jehličnanů (Coniferales)

Řecko, Irsko, Spojené království Velké Británie a Severního Irska

(d) Ips sexdentatus (Börner)

Rostliny Abies Mill., Larix Mill., Picea A. Dietr. a Pinus L., vyšší než 3 m, jiné než plody a osivo, dřevo jehličnanů (Coniferales) s kůrou, samostatná kůra jehličnanů (Coniferales)

Irska, Kypr, Spojené království Velké Británie a Severního Irska (Severní Irsko, ostrov Man)

(e) Ips typographus (Linnaeus)

Rostliny Abies Mill., Larix Mill., Picea A. Dietr., Pinus L. a Pseudotsuga Carr., vyšší než 3 m, jiné než plody a osivo, dřevo jehličnanů (Coniferales) s kůrou, samostatná kůra jehličnanů (Coniferales)

Irsko, Spojené království Velké Británie a Severního Irska

9. Sternochetus mangiferae (Fabricius)

Semena Mangifera L., původem ze třetích zemí

Španělsko (Granada a Malaga), Portugalsko (Alentejo, Algarve a Madeira)

10. Thaumetopoea pityocampa (Denis et Schiffermüller)

Rostliny Pinus L. určené k pěstování, jiné než plody a osivo

Španělsko (Ibiza)

b) Bakterie

Druh

Rostlina, rostlinný produkt

Chráněná zóna

1. Curtobacterium flaccumfaciens pv. flaccumfaciens (Hedges) Collins et Jones

Semena Phaseolus vulgaris L. a Dolichos Jacq.

Řecko, Španělsko, Portugalsko

2. Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al.

Části rostlin, jiné než plody, osivo a rostliny určené k pěstování, ale včetně živého pylu pro opylování Amelanchier Med., Chaenomeles Lindl., Cotoneaster Ehrh., Crataegus L., Cydonia Mill., Eriobotrya Lindl., Malus Mill., Mespilus L., Photinia davidiana (Dcne.) Cardot, Pyracantha Roem., Pyrus L. a Sorbus L.

Španělsko, Estonsko, Francie (Korsika), Irsko, Itálie (Abruzzi; Apulie; Basilicata; Kalábrie; Kampánie; Emilia-Romagna: kraje Forlí-Cesena (kromě provinční oblasti nacházející se na sever od státní silnice č. 9 - Via Emilia), Parma, Piacenza a Rimini (kromě provinční oblasti nacházející se na sever od státní silnice č. 9 - Via Emilia); Friulsko-Julské Benátsko; Lazio; Liguria; Lombardie; Marche; Molise; Piedmont; Sardinie; Sicílie; Toskánsko; Umbrie; Údolí Aosty; Benátsko: s výjimkou v kraji Rovigo obcí Rovigo, Polesella, Villamarzana, Fratta Polesine, San Bellino, Badia Polesine, Trecenta, Ceneselli, Pontecchio Polesine, Arqua Polesine, Costa di Rovigo, Occhiobello, Lendinara,

 

 

Canda, Ficarolo, Guarda Veneta; Frassinelle Polesine, Villanova del Ghebbo, Fiesso Umbertiano, Castelguglielmo, Bagnolo di Po, Giacciano con Baruchella, Bosaro, Canaro, Lusia, Pincara, Stienta, Gaiba, Salara, a v kraji Padova obcí Castelbaldo, Barbona, Piacenza d'Adige, Vescovana, S. Urbano, Boara Pisani, Masi, a v kraji Verona obcí Palu, Roverchiara, Legnago, Castagnaro, Ronco all'Adige, Villa Bartolomea, Oppeano, Terrazzo, Isola Rizza, Angiari), Lotyšsko, Litva, Rakousko (Burgenland, Korutany, Dolní Rakousy, Tyrolsko (okres Linec), Štýrsko, Vídeň), Portugalsko, Slovinsko (kromě regionů Gorenjska a Maribor), Slovensko [kromě obcí Blahová, Horné Mýto a Okoč (okres Dunajská Streda), Hronovce a Hronské Kľačany (okres Levice), Veľké Ripňany (okres Topoľčany), Málinec (okres Poltár), Hrhov (okres Rožňava), Kazimír, Luhyňa, Malý Horeš, Svätuše a Zatín (okres Trebišov)], Finsko, Spojené království Velké Británie a Severního Irska (Severní Irsko, ostrov Man a Normandské ostrovy)

c) Houby

Druh

Rostlina, rostlinný produkt

Chráněná zóna

01.

Cryphonectria parasitica (Murrill.) Barr.

Dřevo, kromě dřeva prostého kůry, a samostatná kůra Castanea Mill.

Česká republika, Dánsko, Řecko (Kréta, Lesvos), Irsko, Švédsko, Spojené království, Velké Británie a Severního Irska (s výjimkou ostrova Man)

1.

Glomerella gossypii, Edgerton

Osivo a plody (tobolky) Gossypium L.

Řecko

2.

Gremmeniella abietina (Lagerberg) Morelet

Rostliny Abies Mill., Larix Mill., Picea A. Dietr., Pinus L. a Pseudotsuga Carr., určené k pěstování, jiné než osivo

Irsko, Spojené království Velké Británie a Severního Irska (Severní Irsko)

3.

Hypoxylon mammatum (Wahlenberg) J. Miller

Rostliny Populus L. určené k pěstování, jiné než osivo

Irsko, Spojené království Velké Británie a Severního Irska (Severní Irsko)

d) Viry a virům podobné organismy

Druh

Rostlina, rostlinný produkt

Chráněná zóna

Citrus tristeza virus
/closterovirus/ (evropské izoláty)

Plody Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf.,a jejich kříženci, s listy a stopkami

Řecko, Francie (Korsika), Malta, Portugalsko

1 Aphelenchoides besseyi Christie se nevyskytuje na Oryza L. ve Společenství
2 Prunus necrotic ringspot virus se ve Společenství nevyskytuje na Rubus L.

PŘÍLOHA Č. 3 K VYHLÁŠCE Č. 330/2004 SB. ROSTLINY, ROSTLINNÉ PRODUKTY A JINÉ PŘEDMĚTY, KTERÉ JE ZAKÁZÁNO DOVÁŽET A PŘEMÍSŤOVAT

ČÁST A ROSTLINY, ROSTLINNÉ PRODUKTY A JINÉ PŘEDMĚTY, KTERÉ JE ZAKÁZÁNO DOVÁŽET A PŘEMÍSŤOVAT NA ÚZEMÍ SPOLEČENSTVÍ

Popis

Země původu

1.

Rostliny Abies Mill., Cedrus Trew,Chamaecyparis Spach, Juniperus L., Larix Mill., Picea A. Dietr., Pinus L., Pseudotsuga Can. a Tsuga Carr., jiné než plody a osivo

neevropské země

2.

Rostliny Castanea Mill. a Quercus L. s listy, jiné než plody a osivo

neevropské země

3.

Rostliny Populus L. s listy, jiné než plody a osivo

severoamerické země

5.

Samostamá kůra Castanea Mill.

třetí země

6.

Samostamá kůra Quercus L., jiná než kůraQuercus suber L.

severoamerické země

7.

Samostamá kůra Acer saccharum Marsh.

severoamerické země

8.

Samostamá kúra Populus L.

kontinentální americké země

9.

Rostliny Chaenomeles Lindl., Cydonia Mill., Crataegus L., Malus Mill., Prunus L., Pyrus L. a Rosa L., určené k pěstování, jiné než rostliny ve vegetačním klidu, prosté listů, květů a plodů.

neevropské země

9.1.

Rostliny Photinia Lindl., určené k pěstování, jiné než rostliny ve vegetačním klidu, prosté listů, květů a plodů

USA, Čína, Japonsko, Korejská republika a Korejská lidově demokratická republika

10.

Hlízy Solanum tuberosum L., sadbové brambory

třetí země jiné než Švýcarsko

11.

Rostliny stolonotvorných a hlizotvorných druhů Solanum L. nebo jejich kříženců, určených k pěstování, jiné než hlízy Solanum tuberosum L., uvedené v bodě 10., části A této přílohy

třetí země

12.

Hlízy druhu Solanum tuberosum L. a jeho kříženců, jiné než ty, které jsou uvedeny v bodech 10. a 11., části A této přílohy

Kromě zvláštních požadavků, které se vztahují k hlízám brambor a které jsou uvedeny v příloze č. 4, části A, oddílu I, třetí země jiné než Alžírsko, Egypt, Izrael, Libye, Maroko, Sýrie, Švýcarsko, Tunisko a Turecko a jiné než evropské třetí země, které jsou uznány za prosté Clavibacter michiganensis ssp.
sepedonicus (Spieckermann et Kotthoff) Davis et al podle zvláštního předpisu Společenství1 nebo jejichž opatření jsou shledána ekvivalentními opatřením EU v boji proti Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus(Spieckermann et Kotthoff) Davis et al. podle zvláštního předpisu Společenství. 1

13.

Rostliny Solanaceae, určené k pěstování, jiné než osivo, a jiná než ty, které jsou uvedené v bodech 10., 11. nebo 12., části A této přílohy

třetí země, jiné než evropské a středozemní země

14.

Zemina a pěstební substráty tvořené zcela nebo
částečně zeminou něbo pevnými organickými
částicemi jako jsou části rostlin, humus včetně rašeliny nebo kůry, jiné než ty, které jsou složeny výhradně z rašeliny

Turecko, Bělorusko, Moldávie, Rusko, Ukrajina a třetí
země nepřináležející ke kontinentální Evropě, jiné nežEgypt, Izrael, Libye, Maroko a Tunisko

15.

Rostliny Vitis L., jiné než plody

třetí země jiné než Švýcarsko

16.

Rostliny Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf., a jejich kříženci, jiné než plody a osivo

třetí země

17.

Rostliny Phoenix L., jiné než plody a osivo

Alžírsko, Maroko

18.

Rostliny Cydonia Mill., Malus Mill., Prunus L. a Pyrus L. a jejich kříženci a Fragaria L., určené k pěstování, jiné než osivo

Neevropské země jiné než neevropské země středozemní oblasti, Austrálie, Kanada, Nový Zéland a kontinentální státy USA, i pro tyto země však platí zákaz pro příslušné rostliny, uvedený v bodu 9. části A této přílohy.

19.

Rostliny čeledi Graminae, jiné než okrasné vytrvalé trávy podčeledi Bambusoideae, Panicoideae a rodů Buchloe Engelm., Bouteloua Lag., Calamagrostis Adans., Cortaderia Stapf., Glyceria R. Brown, Hakonechloa Mak. ex Honda, Hystrix Moench, Molinia Shrank, Phalaris L., Shibataea Mak. ex Nak., Spartina Schreb., Stipa L. a Uniola L., určené k pěstování, jiné než osivo

třetí země, jiné než země evropské a středozemní

ČÁST. B ROSTLINY, ROSTLINNÉ PRODUKTY A JINÉ PŘEDMĚTY, KTERÉ JE ZAKÁZÁNO DOVÁŽET A PŘEMÍSŤOVAT NA ÚZEMÍ URČITÝCH CHRÁNĚNÝCH ZÓN

Popis

Chráněná zóna

1. Kromě zákazů vyplývajících pro tyto rostliny z bodů 9. a 18., části A této přílohy, kde je to vhodné, rostliny a živý pyl pro opylování: Amelanchier Med., Chaenomeles Lindl., Crataegus L., Cydonia Mill., Eriobotrya Lindl., Malus Mill., Mespilus L., Pyracantha Roem., Pyrus L. a Sorbus L., jiné než plody a osivo, původem ze třetích zemí, jiných než Švýcarsko a než země, které jsou uznané za prosté Erwinia amylovora (Burt.) Winsl. et al. postupem podle zvláštního předpisu Společenství1) nebo v nichž byly ve vztahu k Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al. zřízeny oblasti prosté tohoto škodlivého organismu v souladu s příslušným mezinárodním standardem pro fytosanitární opatření, uznané jako takové podle zvláštního předpisu Společenství1).

Španělsko, Estonsko,Francie (Korsika), Irsko, Itálie (Abruzzi; Apulie; Basilicata; Kalábrie; Kampánie; Emilia-Romagna: provincie Forlí-Cesena (kromě provinční oblasti nacházející se na sever od státní silnice č. 9 - Via Emilia), Parma, Piacenza a Rimini (kromě provinční oblasti nacházející se na sever od státní silnice č. 9 - Via Emilia); Friuli-Venezia Giulia; Lazio; Ligurie; Lombardie; Marche; Molise; Piemont; Sardinie; Sicílie; Toskánsko; Umbrie; Valle d'Aosta; Veneto: kromě obcí Rovigo, Polesella, Villamarzana, Fratta Polesine, San Bellino, Badia Polesine, Trecenta, Ceneselli, Pontecchio Polesine, Arqua Polesine, Costa di Rovigo, Occhiobello, Lendinara, Canda, Ficarolo, Guarda Veneta, Frassinelle Polesine, Villanova del Ghebbo, Fiesso Umbertiano, Castelguglielmo, Bagnolo di Po, Giacciano con Baruchella, Bosaro, Canaro, Lusia, Pincara, Stienta, Gaiba, Salara v provincii Rovigo, obcí Castelbaldo, Barbona, Piacenza d'Adige, Vescovana, S. Urbano, Boara Pisani, Masi v provincii Padova a obcí Palú, Roverchiara, Legnago, Castagnaro, Ronco all'Adige, Villa Bartolomea, Oppeano, Terrazzo, Isola Rizza, Angiari v provincii Verona), Lotyšsko, Litva, Rakousko (Burgenland, Korutansko, Dolní Rakousko, Tyrolsko (okres Lienz), Štýrsko, Vídeň), Portugalsko, Slovinsko (kromě regionů Gorenjska a Maribor), Slovensko [kromě obcí Blahová, Horné Mýto a Okoč (okres Dunajská Streda), Hronovce a Hronské Kľačany (okres Levice), Veľké Ripňany (okres Topoľčany), Málinec (okres Poltár), Hrhov (okres Rožňava), Kazimír, Luhyňa, Malý Horeš, Svätuše a Zatín (okres Trebišov)], Finsko, Spojené království Velké Británie a Severního Irska (Severní Irsko, ostrov Man a Normandské ostrovy)

2. Kromě zákazů vyplývajících pro tyto rostliny z bodu 9.1. a rostliny a živý pyl pro opylování: Cotoneaster Ehrh. a Photinia davidiana (Dcne.) Cardot, jiné než plody a osivo, původem u třetích zemí, jiných než ty, které jsou uznané za prosté Erwinia amylovora (Burr.) Wins1. et al. postupem podle zvláštního předpisu Společenství1) nebo v nichž byly ve vztahu k Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al. zřízeny oblasti prosté tohoto škodlivého organismu v souladu s příslušným mezinárodním standardem pro fytosanitární opatření, uznané jako takové podle zvláštního předpisu Společenství1).

Španělsko, Estonsko, Francie (Korsika), Irsko, Itálie (Abruzzi; Apulie; Basilicata; Kalábrie; Kampánie; Emilia Romagna: provincie Forli-Cesena (kromě provinční oblasti nacházející se na sever od státní silnice č. 9 - Via Emilia), Parma, Piacenza a Rimini (kromě provinční oblasti nacházející se na sever od státní silnice č. 9 - Via Emilia); Friuli-Venezia Giulia; Lazio; Ligurie; Lombardie; Marche; Molise; Piemont; Sardinie; Sicílie; Toskánsko; Umbrie; Valle d'Aosta; Veneto; kromě obcí Rovigo, Polesella, Villamarzana, Fratta Polesine, San Bellino, Badia Polesine, Trecenta, Ceneselli, Pontecchio Polesine, Ärqua Polesine, Costa di Rovigo, Occhiobello, Lendinara, Canda, Ficarolo, Guarda Veneta, Frassinelle Polesine, Villanova del Ghebbo, Fiesso Umbertiano, Castelguglielmo, Bagnolo di Po, Giacciano con Baruchella, Bosaro, Canaro, Lusia, Pincara, Stienta, Gaiba, Salara v provincii Rovigo, obcí Castelbaldo, Barbona, Piacenza d'Adige, Vescovana, S. Urbano, Boara Pisani, Masi v provincii Padova a obcí Palů, Roverchiara, Legnago, Castagnaro, Ronco all'Adige, Villa Bartolomea, Oppeano, Terrazzo, Isola Rizza, Angiari v provincii Verona), Lotyšsko, Litva, Rakousko (Burgenland, Korutansko, Dolní Rakousko, Tyrolsko (okres Lienz), Štýrsko, Vídeň), Portugalsko, Slovinsko (kromě regionů Gorenjska a Maribor), Slovensko [kromě obcí Blahová, Horné Mýto a Okoč (okres Dunajská Streda), Hronovce a Hronské Kľačany (okres Levice), Veľké Ripňany (okres Topoľčany), Málinec (okres Poltár), Hrhov (okres Rožňava), Kazimír, Luhyňa, Malý Horeš, Svätuše a Zatín (okres Trebišov)], Finsko, Spojené království Velké Británie a Severního Irska (Severní Irsko, ostrov Man a Normandské ostrovy)

1) Článek 18 směrnice Rady 2000/29/ES ze dne 8. května 2000 o ochranných opatřeních proti zavlékání organismů škodlivých rostlinám nebo rostlinným produktům do Společenství a proti jejich rozšiřování na území Společenství, v platném znění.

PŘÍLOHA Č. 4 K VYHLÁŠCE Č. 330/2004 SB. ZVLÁŠTNÍ POŽADAVKY, KTERÉ MAJÍ BÝT SPLNĚNY PŘI DOVOZU A PŘEMÍSŤOVÁNÍ ROSTLIN, ROSTLINNÝCH PRODUKTŮ A JEJICH PŘEDMĚTŮ

ČÁST A ZVLÁŠTNÍ POŽADAVKY, KTERÉ MUSEJÍ BÝT SPLNĚNY PŘI DOVOZU ANEBO PŘEMÍSŤOVÁNÍ ROSTLIN, ROSTLINNÝCH PRODUKTŮ A JINÝCH PŘEDMĚTŮ NA ÚZEMÍ SPOLEČENSTVÍ

ODDÍL I ROSTLINY, ROSTLINNÉ PRODUKTY A JINÉ PŘEDMĚTY PŮVODEM Z JINÝCH NEŽ ČLENSKÝCH STÁTŮ EVROPSKÉ UNIE

Rostliny, rostlinné produkty a jiné předměty

Zvláštní požadavky

1-5

1.1.

Dřevo jehličnanů (Caniferales), s výjimkou rodu Thuja L., ať je nebo není uvedeno mezi CN-kódy v příloze č. 9, části B, jiné než ve formě:
- třísek, štěpků, pilin, hoblin, zbytků dřeva a dřevního odpadu, které bylo získáno částečně nebo zcela ze dřeva jehličnanů,
- dřevěného obalového materiálu, ve formě obalových beden, bedniček, přepravek, bubnů a podobných dřevěných obalů, palet, ohradových palet a jiných přepravních podložek, nástavných rámů palet, použitého k přepravě předmětů všeho druhu,
- dřeva použitého k zaklínění nebo podepření nákladů neobsahujících dřevo,
- dřeva Libocedrus decurrens Torr., u kterého je zřejmé, že bylo zpracováno k výrobě tužek užitím tepelného ošetření při dosažení teploty minimálně 82°C po dobu 7 - 8 dní,
ale včetně dřeva hraněného,
původem z Kanady, Číny, Japonska, Korejské republiky, Mexika, Tchaj-wanu a USA, kde se vyskytuje Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Bührer) Nickle et al.

Úřední potvrzení, že dřevo bylo vhodným způsobem:
a) tepelně ošetřeno, tak, že minimální teplota v jádru dosáhla nejméně 56°C po dobu alespoň 30 minut. Provedení tohoto ošetření musí být prokázáno značkou HT umístěnou podle použití na dřevu nebo jakémkoli jeho obalu a uvedenou v rostlinolékařském osvědčení, nebo
b) podrobeno fumigaci, přesně stanovené a schválené postupem podle zvláštního předpisu Společenství1). Provedení této fumigace musí být prokázáno tím, že v rostlinolékařském osvědčení se uvede účinná látka, minimální teplota dřeva, dávka (g/m3) a doba expozice (h), neboc) ošetřeno chemickou tlakovou impregnací přípravkem schváleným postupem podle zvláštního předpisu Společenství1). Provedení této impregnace musí být prokázáno tím, že v rostlinolékařském osvědčení se uvede použitá účinná látka, tlak (psí nebo kPa) a koncentrace (%).

1.2.

Dřevo jehličnanů (Coniferales), s výjimkou rodu Thuja L., ať je nebo není uvedeno mezi CN-kódy v příloze č. 9, části B, ve formě:
- třísek, štěpků, pilin, hoblin, zbytků dřeva a dřevního odpadu, které bylo zcela nebo částečně získáno z jehličnanů, původem z Kanady, Číny, Japonska, Korejské republiky, Mexika, Tchaj-wanu a USA, kde se vyskytuje Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Bührer) Nickle et al.

Úřední potvrzení, že dřevo bylo podrobeno:
a) vhodnému tepelnému ošetření při dosáhnutí teploty v jádru minimálně 56°C po dobu alespoň 30 minut, délka doby průběhu ošetření musí být uvedena v rostlinolékařském osvědčení, nebob) podrobeno fumigaci, přesně stanovené a schválené postupem podle zvláštního předpisu Společenství1). Provedení této fumigace musí být prokázáno tím, že v rostlinolékařském osvědčení se uvede účinná látka, minimální teplota dřeva, dávka (g/m3) a doba expozice (h).

1.3.

Dřevo Thuja L., ať je nebo není uvedeno mezi CN-kódy v příloze č. 9, části B, jiné než ve formě:
- třísek, štěpků, pilin, hoblin, zbytků dřeva a dřevního odpadu, dřevěného obalového materiálu, ve formě obalových beden, bedniček, přepravek, bubnů a podobných dřevěných obalů, palet, ohradových palet a jiných přepravních podložek, nástavných rámů palet, použitého k přepravě předmětů všeho druhu,
- dřeva použitého k zaklínění nebo podepření nákladů neobsahujících dřevo,
původem z Kanady, Číny, Japonska, Korejské republiky, Mexika, Tchaj-wanu a USA, kde se vyskytuje Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Bührer) Nickle et al.

Úřední potvrzení, že dřevo
a) je prosté kůry, nebo
b) bylo uměle vysušeno na vlhkost nižší než 20% (vyjádřeno v % sušiny) při dodržení technologického postupu, vhodného jak z hlediska užité teploty, tak i z hlediska délky doby sušení. Provedení tohoto ošetření musí byl prokázáno značkou "Kiln-dried", "KD" nebo jiným mezinárodně uznávaným označením umístěným podle použití na dřevu nebo jakémkoli jeho obalu, nebo
c) bylo vhodným způsobem tepelně ošetřeno, tak, že minimální teplota v jádru dosáhla nejméně 56°C po dobu alespoň 30 minut. Provedení tohoto ošetření musí být prokázáno značkou "HT" umístěnou podle použití na dřevu nebo jakémkoli jeho obalu a uvedenou v rostlinolékařském osvědčení, nebo
d) bylo podrobeno fumigaci, přesně stanovené a schválené postupem podle zvláštního předpisu Společenství1). Provedení této fumigace musí být prokázáno tím, že v rostlinolékařském osvědčení se uvede účinná látka, minimální teplota dřeva, dávka (g/m3) a doba expozice (h), neboe) bylo podrobeno vhodné chemické tlakové impregnaci přípravkem schváleným postupem podle zvláštního předpisu Společenství1). Provedení této impregnace musí být prokázáno tím, že v rostlinolékařském osvědčení se uvede účinná látka, tlak (psí nebo kPa) a koncentrace (%).

1.4.

Dřevo Thuja L., ať je nebo není uvedeno mezi CN-kódy v příloze č. 9, části B, ve formě:
- třísek, štěpků, pilin, hoblin, zbytků dřeva a dřevního odpadu,
původem z Kanady, Číny, Japonska, Korejské republiky, Mexika, Tchaj-wanu a USA, kde se vyskytuje Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Bührer) Nickle et al.

Úřední potvrzení, že dřevo:
a) bylo zpracováno z odkorněné kulatiny, nebo
b) bylo uměle vysušeno na vlhkost nižší než 20% (vyjádřeno v % sušiny) při dodržení technologického postupu, vhodného jak z hlediska užité teploty, tak i z hlediska délky doby sušení, nebo
c) bylo podrobeno fumigaci, přesně stanovené a schválené postupem podle zvláštního předpisu Společenství1). Provedení této fumigace musí být prokázáno tím, že v rostlinolékařském osvědčení se uvede účinná látka, minimální teplota dřeva, dávka (g/m3 ) a doba expozice (h), nebod) bylo vhodným způsobem tepelně ošetřeno, tak, že minimální teplota v jádru dosáhla nejméně 56°C po dobu alespoň 30 minut, délka doby průběhu ošetření musí být uvedena v rostlinolékařském osvědčení.

1.5.

Dřevo jehličnanů (Coniferales), ať je nebo není uvedeno mezi CN-kódy v příloze č. 9, části B, s výjimkou dřeva ve formě:
- třísek, štěpků, pilin, hoblin, zbytků dřeva a dřevního odpadu, které bylo zcela nebo částečné získáno z jehličnanů, - dřevěného obalového materiálu, ve formě obalových beden, bedniček, přepravek, bubnů a podobných dřevěných obalů, palet, ohradových palet a jiných přepravních podložek, nástavných rámů palet, použitého k přepravě předmětů všeho druhu, dřeva použitého k zaklínění nebo podepření nákladů neobsahujících dřevo,
ale včetně dřeva hraněného,
původem z Ruska, Kazachstánu a Turecka

Úřední potvrzení že dřevo:
a) pochází z oblastí prostých:
- Monochamus spp. (neevropských druhů)
- Pissodes spp. (neevropských druhů)
- Scolytidae spp (neevropských druhů)
Oblast musí být uvedena v rostlinolékařském osvědčení, v části "Místo původu",
nebo
b) je prosté kůry a požerků působených larvami tesaříků rodu Monochamus (neevropských druhů), které jsou pro tento účel definovány jako požerky o příčném průměru větším než 3 mm,
nebo
c) bylo uměle vysušeno na vlhkost nižší než 20% (vyjádřeno v % sušiny) při dodržení technologického postupu, vhodného jak z hlediska užité teploty, tak i z hlediska délky doby sušení. Provedení tohoto ošetření musí být prokázáno značkou "Kiln-dried", "KD" nebo jiným mezinárodně uznávaným označením umístěným podle použití na dřevu nebo jakémkoli jeho obalu, nebo
d) bylo vhodným způsobem tepelně ošetřeno, tak, že minimální teplota v jádru dosáhla nejméně 56°C po dobu alespoň 30 minut. Provedení tohoto ošetření musí být prokázáno značkou "HT" umístěnou podle použití na dřevu nebo jakémkoli jeho obalu a uvedenou v rostlinolékařském osvědčení,
nebo
e) bylo podrobeno fumigaci, přesně stanovené a schválené postupem podle zvláštního předpisu Společenství1). Provedení této fumigace musí být prokázáno tím, že v rostlinolékařském osvědčení se uvede účinná látka, minimální teplota dřeva, dávka (g/m3) a doba expozice (h), nebof) bylo podrobeno vhodné chemické tlakové impregnaci přípravkem schváleným postupem podle zvláštního předpisu Společenství1). Provedení této impregnace musí být prokázáno tím, že v rostlinolékařském osvědčení se uvede účinná látka, tlak (psí nebo kPa) a koncentrace (%).

1.6.

Dřevo jehličnanů (Coniferales), ať je nebo není uvedeno mezi CN-kódy v příloze č. 9, části B, s výjimkou dřeva ve formě:
- třísek, štěpků, pilin, hoblin, zbytků dřeva a dřevního odpadu, které bylo zcela nebo částečně získáno z jehličnanů,
- dřevěného obalového materiálu, ve formě obalových beden, bedniček, přepravek, bubnů a podobných dřevěných obalů, palet, ohradových palet a jiných přepravních podložek, nástavných rámů palet, použitého k přepravě předmětů všeho druhu,
- dřeva použitého k zaklínění nebo podepření nákladů neobsahujících dřevo,
ale včetně dřeva hraněného,
původem ze třetích zemí, jiných než:
- Rusko, Kazachstán a Turecko,
- Evropské země,
- Kanada, Čína, Japonsko, Korejská republika, Mexiko, Tchaj-wan a USA, kde se vyskytuje Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Bührer) Nickle et al.

Úřední potvrzení že dřevo:
a) je prosté kůry a požerků působených larvami tesaříků rodu Monochamus (neevropských druhů), které jsou pro tento účel definovány jako požerky o příčném průměru větším než 3 mm, nebo
b) bylo uměle vysušeno na vlhkost nižší než 20%
(vyjádřeno v % sušiny) při dodržení technologického postupu, vhodného jak z hlediska užité teploty, tak i z hlediska délky doby sušení. Provedení tohoto ošetření musí být prokázáno značkou "Kiln-dried", "KD" nebo jiným mezinárodně uznávaným označením umístěným podle použití na dřevu nebo jakémkoli jeho obalu, nebo
c) bylo podrobeno fumigaci, přesně stanovené a schválené postupem podle zvláštního předpisu Společenství1). Provedení této fumigace musí být prokázáno tím, že v rostlinolékařském osvědčení se uvede účinná látka, minimální teplota dřeva, dávka (g/m3) a doba expozice (h), nebo
d) bylo podrobeno vhodné chemické tlakové impregnaci přípravkem schváleným postupem podle zvláštního předpisu Společenství1). Provedení této impregnace musí být prokázáno tím, že v rostlinolékařském osvědčení se uvede účinná látka, tlak (psí nebo kPa) a koncentrace neboe) bylo vhodným způsobem tepelně ošetřeno, tak, že minimální teplota v jádru dosáhla nejméně 56°C po dobu alespoň 30 minut. Provedení tohoto ošetření musí být prokázáno značkou "HT" umístěnou podle použití na dřevu nebo jakémkoli jeho obalu a uvedenou v rostlinolékařském osvědčení.

1.7.

Dřevo, ať je nebo není uvedeno mezi CN-kódy v příloze č. 9, části B, ve formě třísek, štepků, pilin, hoblin, zbytků dřeva a dřevního odpadu, které bylo zcela nebo částečně získáno z jehličnanů (Coniferales),
původem z:
- Ruska, Kazachstánu a Turecka,
- neevropských zemí, jiných než Kanada, Čína, Japonsko, Korejská republika, Mexiko, Tchaj-wan a USA, kde se vyskytuje Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Bührer) Nickle et al.

Úřední potvrzení že dřevo:
a) pochází z oblastí prostých:
- Monochamus spp. (neevropských druhů)
- Pissodes spp. (neevropských druhů)
- Scalytidae spp (neevropských druhů)
Oblast musí být uvedena v rostlinolékařském osvědčení, v části "Místo původu", nebo
b) bylo zpracováno z odkorněné kulatiny, nebo
c) bylo uměle vysušeno na vlhkost nižší než 20% (vyjádřeno v % sušiny) při dodržení technologického postupu, vhodného jak z hlediska užité teploty, tak i z hlediska délky doby sušení, nebo
d) bylo podrobeno fumigaci, přesně stanovené a schválené postupem podle zvláštního předpisu Společenství1). Provedení této fumigace musí být prokázáno tím, že v rostlinolékařském osvědčení se uvede účinná látka, minimální teplota dřeva, dávka (g/m3 ) a doba expozice (h), neboe) bylo vhodným způsobem tepelně ošetřeno, tak, že minimální teplota v jádru dosáhla nejméně 56°C po dobu alespoň 30 minut, délka doby průběhu ošetření musí být uvedena v rostlinolékařském osvědčení.

2.

Dřevěný obalový materiál, ve formě obalových beden, bedniček, přepravek, bubnů a podobných dřevěných obalů, palet, ohradových palet a jiných přepravních podložek, nástavných rámů palet, použitý k přepravě předmětů všeho druhu, s výjimkou dřeva surového o tloušťce 6 mm nebo menší a dřeva zpracovaného pomocí lepidla, tepla a tlaku, nebo jejich kombinací, původem ze třetích zemí, s výjimkou Švýcarska.

Dřevěný obalový materiál musí:
- být vyroben z odkorněné kulatiny, a
- být podroben jednomu ze schválených ošetření stanovených v příloze I Mezinárodního standardu FAO pro fytosanitární opatření č. 15 Směrnice zavádějící pravidla pro dřevěný obalový materiál v mezinárodním obchodu a
- být opatřen značkou,
a) podle přílohy II Mezinárodního standardu FAO pro fytosanitární opatření č. 15 Směrnice zavádějící pravidla pro dřevěný obalový materiál v mezinárodním obchodu, která obsahuje dvoupísmenný ISO kód země, kód identifikující producenta a kód označující provedení schváleného ošetření dřevěného obalového materiálu. Ke zkratce schváleného ošetření do této značky musí být přidána písmena "DB".
ab) v případě, že byl obalový materiál vyroben, opraven nebo znovu použit v době od 1. března 2005, obsahující také logo uvedené v příloze II tohoto standardu FAO. Tento požadavek se ale přechodně až do 31. prosince 2007 nevztahuje na dřevěný obalový materiál, vyrobený, opravený nebo znovu použitý před datem 28. února 2005.

2.1.

Dřevo Acer saccharum Marsh., včetně dřeva hraněného, s výjimkou dřeva:
- určeného k výrobě dýh, ve formě třísek, štěpků, pilin, hoblin, zbytků dřeva a dřevního odpadu,původem z USA a Kanady

Úřední potvrzení, že dřevo bylo uměle vysušeno na vlhkost nižší než 20% (vyjádřeno v % sušiny) při dodržení technologického postupu, vhodného jak z hlediska užité teploty, tak i z hlediska délky doby sušení. Provedení tohoto ošetření musí být prokázáno značkou "Kiln-dried", "KD" nebo jiným mezinárodně uznávaným označením umístěným podle použití na dřevu nebo jakémkoli jeho obalu.

2.2.

Dřevo Acer saccharum Marsh., určené k výrobě dýh, původem z USA a Kanady

Úřední potvrzení, že dřevo pochází z oblastí prostých Ceratocystis virescens (Davidson) Moreau /syn. Ceratocystis coerulescens (Münch) Bakshi/a je určené k výrobě dýh.

3.

Dřevo Quercus L., jiné než ve formě:
- třísek, štěpků, pilin, hoblin, zbytků dřeva a dřevního odpadu,
- sudů, kádí, škopků a jiných bednářských výrobků a jejich částí ze dřeva, včetně dutin, u kterých je doloženo, že dřevo bylo vyrobeno nebo zpracováno použitím tepelného ošetření při dosažení minimální teploty 176°C po dobu 20 minut
ale včetně dřeva hraněného, původem z USA
"3. Dřevo Quercus L., jiné než ve formě:
- třísek, štěpků, pilin, hoblin, zbytků dřeva a dřevního odpadu,
- sudů, kádí, škopků a jiných bednářských výrobků a jejich částí ze dřeva, včetně dutin, u kterých je doloženo, že dřevo bylo vyrobeno nebo zpracováno použitím tepelného ošetření při dosažení minimální teploty 176°C po dobu 20 minut
ale včetně dřeva hraněného, původem z USA

Úřední potvrzení, že dřevo:
a) je zcela hraněné, tak, že veškerý přirozeně zaoblený povrch je odstraněn, nebo
b) je prosté kůry a obsah vody nepřekročil 20% (vyjádřeno v % sušiny), nebo
c) je prosté kůry a bylo vhodně dezinfikováno horkým vzduchem nebo horkou vodou, nebod) jedná-li se o řezivo (jak odkorněné tak i se zbytky kůry), dřevo bylo uměle vysušeno na vlhkost nižší než 20% (vyjádřeno v % sušiny) při dodržení technologického postupu, vhodného jak z hlediska užité teploty, tak i z hlediska délky doby sušení. Provedení tohoto ošetření musí být prokázáno značkou "Kiln-dried", "KD" nebo jiným mezinárodně uznávaným označením umístěným podle použití na dřevu nebo jakémkoli jeho obalu.".

Úřední potvrzení, že dřevo:
a) je zcela hraněné, tak, že veškerý přirozeně zaoblený povrch je odstraněn, nebo
b) je prosté kůry a obsah vody nepřekročil 20% (vyjádřeno v % sušiny), nebo
c) je prosté kůry a bylo vhodně dezinfikováno horkým vzduchem nebo horkou vodou, nebod) jedná-li se o řezivo (jak odkorněné tak i se zbytky kůry), dřevo bylo uměle vysušeno na vlhkost nižší než 20% (vyjádřeno v % sušiny) při dodržení technologického postupu, vhodného jak z hlediska užité teploty, tak i z hlediska délky doby sušení. Provedení tohoto ošetření musí být prokázáno značkou "Kiln-dried", "KD" nebo jiným mezinárodně uznávaným označením umístěným podle použití na dřevu nebo jakémkoli jeho obalu.

5.

Dřevo Platanus L., s výjimkou dřeva ve formě třísek, štěpků, pilin, hoblin, zbytků dřeva a dřevního odpadu, ale včetně dřeva hraněného, původem z USA nebo Arménie

Úřední potvrzení že dřevo bylo uměle vysušeno na vlhkost nižší než 20% (vyjádřeno v % sušiny) při dodržení technologického postupu, vhodného jak z hlediska užité teploty, tak i z hlediska doby sušení. Provedení tohoto ošetření musí být prokázáno značkou "Kiln-dried", "KD" nebo jiným mezinárodně uznávaným označením umístěným podle použití na dřevu nebo jakémkoli jeho obalu.

6-10

6.

Dřevo Populus L., s výjimkou dřeva ve formě třísek, štěpků, pilin, hoblin, zbytků dřeva a dřevního odpadu, ale včetně dřeva hraněného,
původem z kontinentálních amerických zemí

Úřední potvrzení, že dřevo:
- je prosté kůry nebo- bylo uměle vysušeno na vlhkost nižší než 20% (vyjádřeno v % sušiny) při dodržení technologického postupu, vhodného jak z hlediska užité teploty, tak i z hlediska délky doby sušení. Provedení tohoto ošetření musí být prokázáno značkou "Kiln-dried", "KD" nebo jiným mezinárodně uznávaným označením umístěným podle použití na dřevu nebo jakémkoli jeho obalu.

7.1

Dřevo, ať je nebo není uvedeno mezi CN-kódy v příloze č. 9, části B, ve formě třísek, štěpků, pilin, hoblin, zbytků dřeva a dřevního odpadu, které bylo zcela nebo částečně získáno z:
- Acer saccharum Marsh., původem z USA a Kanady,
- Platanus L., původem z USA nebo Arménie,
- Populus L., původem z amerického kontinentu

Úřední potvrzení, že dřevo:
a) bylo zpracováno z odkorněné kulatiny, nebo
b) bylo uměle vysušeno na vlhkost nižší než 20% (vyjádřeno v % sušiny) při dodržení technologického postupu, vhodného jak z hlediska užité teploty, tak i z hlediska délky doby sušení, nebo
c) bylo podrobeno fumigaci, přesně stanovené a schválené postupem podle zvláštního předpisu Společenství.1) Provedení této fumigace musí být prokázáno tím, že v rostlinolékařském osvědčení se uvede účinná látka, minimální teplota dřeva, dávka (g/m3) a doba expozice (h), nebod) bylo vhodným způsobem tepelné ošetřeno, tak, že minimální teplota v jádru dosáhla nejméně 56°C po dobu alespoň 30 minut, délka doby průběhu ošetření musí být uvedena v rostlinolékařském osvědčení.

7.2.

Dřevo, ať je nebo není uvedeno mezi CN-kódy v příloze č. 9, části B, ve formě třísek, štěpků, pilin, hoblin, zbytků dřeva a dřevního odpadu, které bylo zcela nebo částečně získáno z Quercus L., původem z USA

Úřední potvrzení, že dřevo:
a) bylo uměle vysušeno na vlhkost nižší než 20% (vyjádřeno v % sušiny) při dodržení technologického postupu, vhodného jak z hlediska užité teploty, tak i z hlediska délky doby sušení, nebo
b) bylo podrobeno fumigaci, přesně stanovené a schválené postupem podle zvláštního předpisu Společenství1). Provedení této fumigace musí být prokázáno tím, že v rostlinolékařském osvědčení se uvede účinná látka, minimální teplota dřeva, dávka (g/m3) a doba expozice (h), neboc) bylo vhodným způsobem tepelně ošetřeno tak, že minimální teplota v jádru dosáhla nejméně 56°C po dobu alespoň 30 minut, délka doby průběhu ošetření musí být uvedena v rostlinolékařském osvědčení.

7.3.

Samostatná kůra jehličnanů (Coniferales), původem z neevropských zemí

Úřední potvrzení, že samostatná kůra:
a) byla podrobena vhodné fumigaci přípravkem schváleným postupem podle zvláštního předpisu Společenství1). Provedení této fumigace musí být prokázáno tím, že v rostlinolékařském osvědčení se uvede účinná látka, minimální teplota kůry, dávka (g/m3 ) a doba expozice (h), nebob) byla vhodným způsobem tepelně ošetřena, tak, že minimální teplota v jádru dosáhla nejméně 56°C po dobu alespoň 30 minut, délka doby průběhu ošetření musí být uvedena v rostlinolékařském osvědčení.

8.

Dřevo použité k zaklínění nebo podepření nákladů neobsahujících dřevo, včetně dřeva hraněného, s výjimkou dřeva surového o tloušťce 6 mm nebo menší a dřeva zpracovaného pomocí lepidla, tepla a tlaku, nebo jejich kombinací, původem ze třetích zemí, s výjimkou Švýcarska.

Dřevo musí:
a) být vyrobeno z odkorněné kulatiny a
- být podrobeno jednomu ze schválených ošetření stanovených v příloze I Mezinárodního standardu FAO pro fytosanitární opatření č. 15 Směrnice zavádějící pravidla pro dřevěný obalový materiál v mezinárodním obchodu, a
- být opatřeno značkou podle přílohy II Mezinárodního standardu FAO pro fytosanitární opatření č. 15 Směrnice zavádějící pravidla pro dřevěný obalový materiál v mezinárodním obchodu, která obsahuje dvoupísmenný ISO kód země, kód identifikující producenta a kód označující provedení schváleného ošetření dřevěného obalového materiálu. Ke zkratce schváleného ošetření do této značky musí být přidána písmena "DB".
nebo přechodně až do 31. prosince 2007 b) být vyrobeno ze dřeva, které je prosté kůry, škodlivých organismů a příznaků napadení škodlivými organismy.

8.1.

Rostliny jehličnanů (Coniferales), jiné než osivo a plody, původem z neevropských zemí

Kromě zákazů vyplývajících pro tyto rostliny z bodu 1. přílohy č. 3, části A, kde je to vhodné, úřední potvrzení, že rostliny byly vypěstovány ve školkách a místo produkce je prosté Pissodes spp. (neevropských druhů).

8.2.

Rostliny jehličnanů (Coniferales), jiné než osivo a plody, vyšší než 3 m, původem z neevropských zemí

Kromě zákazů vyplývajících pro tyto rostliny, z bodu 1. přílohy č. 3, části A a požadavků platných pro tyto rostliny uvedených v bodu 8.1., části A, oddílu I této přílohy, kde je to vhodné, úřední potvrzení, že rostliny byly vypěstovány ve školkách a místo produkce je prosté Scolytidae spp. (neevropských druhů).

9.

Rostliny Pinus L. určené k pěstování, jiné než osivo

Kromě opatření platných pro tyto rostliny, uvedených v bodu 1 přílohy č. 3, části A a v bodech 8.1. a 8.2., části A, oddílu I této přílohy, úřední potvrzení, že v místě produkce nebo v jeho bezprostředním okolí nebyly pozorovány od začátku posledního ukončeného vegetačního období žádné příznaky napadení Scirrhia accicola (Dearn.) Siggers /syn. = Mycosphaerella dearnessii M. E. Barr/ nebo Scirrhia pini Funk et Parker /syn. = Mycosphaerella pini E. Rostrup/.

10.

Rostliny Abies Mill., Larix Mill., Picea A. Dietr., Pinus L., Pseudotsuga Carr. a Tsuga Carr., určené k pěstování, jiné než osivo

Kromě opatření platných pro tyto rostliny, uvedených v bodu 1. přílohy č. 3, části A a v bodech 8.1., 8.2. nebo 9., části A, oddílu I této přílohy, kde je to vhodné, úřední potvrzení, že v místě produkce nebo v jeho bezprostředním okolí nebyly zpozorovány od začátku posledního ukončeného vegetačního období žádné příznaky napadení Melampsora medusae Thümen.

11.01

Rostliny Quercus L., jiné než plody a osivo, původem z USA

Kromě opatření platných pro tyto rostliny uvedených v bodu 2. přílohy č. 3, části A, úřední potvrzení, že rostliny pocházejí z oblastí prostých Ceratocystis fagacearum (Bretz) Hunt.

11-15

11.1.

Rostliny Castanea Mill. a Quercus L., jiné než plody a osivo, původem z neevropských zemí

Kromě zákazů vyplývajících pro tyto rostliny z bodu 2. přílohy č. 3, části A a z bodu 11.01, časti A, oddílu I této přílohy, úřední potvrzení, že v místě produkce nebo v jeho bezprostředním okolí nebyly pozorovány od začátku posledního ukončeného vegetačního období žádné příznaky nepadení Cronartium spp. (neevropských druhů).

11.2.

Rostliny Castanea Mill. a Quercus L., určené k pěstování, jiné než osivo

Kromě opatření platných pro tyto rostliny, uvedených v bodu 2. přílohy č. 3, části A a v bodu 11.1., části A, oddílu I této přílohy, úřední potvrzení, že:
a) rostliny pocházejí z oblastí prostých Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr nebob) v místě produkce nebo v jeho bezprostředním okolí nebyly pozorovány od začátku posledního ukončeného vegetačního období žádné příznaky napadení Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr.

11.3.

Rostliny Corylus L. určené k pěstování, jiné než osivo, původem z Kanady a USA

Úřední potvrzení, že rostliny byly vypěstovány ve školkách a: a) pocházejí z oblasti, která byla v zemi vývozu stanovena národním orgánem pro ochranu rostlin této země v souladu s příslušnými mezinárodními standardy pro fytosanitární opatření jako prostá Anisogramma anomala (Peck) Müller a která je uvedena v části "Dodatkové prohlášení" rostlinolékařského osvědčení, nebob) pocházejí z místa produkce, které bylo v zemi vývozu stanoveno národním orgánem pro ochranu rostlin této země v souladu s příslušnými mezinárodními standardy pro fytosanitární opatření, na základě úředních prohlídek provedených v místě produkce nebo v jeho bezprostředním okolí od začátku posledních tří ukončených vegetačních období, jako prosté Anisogramma anomala (Peck) Mülller, a které je uvedeno v části "Dodatkové prohlášení" rostlinolékařského osvědčení a prohlášeno za prosté Anisogramma anomala (Peck) Mülller.

12.

Rostliny Platanus L. určené k pěstování, jíné než osivo, původem z USA nebo Arménie

Úřední potvrzení, že v místě produkce nebo v jeho bezprostředním okolí nebyly pozorovány od začátku posledního ukončeného vegetačního období žádné příznaky napadení Ceratocystis fimbriata Ellis et Halsted f. sp. platani Walter.

13.1.

Rostliny Populus L. určené k pěstování, jiné než osivo, původem ze třetích zemí

Kromě zákazů vyplývajících pro tyto rostliny z bodu 3. přílohy č. 3, části A, úřední potvrzení, že v místě produkce nebo v jeho bezprostředním okolí nebyly pozorovány od začátku posledního ukončeného vegetačního období žádné příznaky napadení Melampsora medusae Thümen.

13.2.

Rostliny Populus L., jiné než plody a osivo, původem z kontinentálních amerických zemí

Kromě opatření platných pro tyto rostliny, uvedených v bodu 3. přílohy č. 3, části A a v bodu 13.1. části A, oddílu I této přílohy, úřední potvrzení, že v místě produkce nebo v jeho bezprostředním okolí nebyly pozorovány od začátku posledního ukončeného vegetačního období žádné příznaky napadení Mycosphaerella populorum G. E. Thompson.

14.

Rostliny Ulmus L. určené k pěstování, jiné než osivo, původem ze severoamerických zemí

Úřední potvrzení; že v místě produkce nebo v jeho bezrostředním okolí nebyly pozorovány od začátku posledního ukončeného vegetačního období žádné příznaky napadení Elm phloem necrosis mycoplasm /syn. = Elm yellows phytoplasma/.

15.

Rostliny Chaenomeles Lindl., Crataegus L., Cydonia Mill., Eriobotrya Lindl., Malus Mill., Prunus L. a Pyrus L., určené k pěstování, jiné než osivo, původem z neevropských zemí

Kromě zákazů vyplývajících pro tyto rostliny z bodů 9. a 18. přílohy č. 3, části A, a z bodu 1. přílohy č. 3, části B, kde je to vhodné, úřední potvrzení, že:
a) rostliny pocházejí ze země prosté Monilinia fructicola (Winter) Honey, nebo
b) rostliny pocházejí z oblasti uznané za prostou Monilinia fructicola (Winter) Honey v souladu s postupem podle zvláštního předpisu Společenství1 a v místě produkce nebylypozorovány od začátku posledního ukončeného vegetačního období žádné příznaky napadení Monilinia fructicola (Winter) Honey.

16-20

16.

Plody Prunus L. dovážené v době od 15. února do 30. září, původem z neevropských zemí

Úřední potvrzení, že:
- plody pocházejí ze země prosté Monilinia fructicola (Winter) Honey, nebo
- plody pocházejí z oblasti, která je uznána v souladu
s postupem podle zvláštního předpisu Společenství, 1 jako prostá Monilinia fructicola
(Winter) Honey, nebo
- plody byly před sklizní anebo před vývozem podrobeny odpovídající prohlídce a účinnémuošetření proti Monilinia spp.

16.1.

Plody Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. a jejich kříženců, původem ze třetích zemí

Plody musí být prosty stopek a listů a na obalech musí být vyznačen původ zboží.

16.2.

Plody Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. a jejich kříženců, původem ze třetích zemí

Kromě opatření platných pro tyto plody, uvedených v bodech 16.1., 16.3., 16.4. a 16.5. části A, oddílu I této přílohy, úřední potvrzení, že:
a) plody pocházejí ze země uznané za prostou Xanthomonas campestris (všech patogenních kmenů na citrusech) v souladu s postupem podle zvláštního předpisu Společenství, 1 nebo
b) plody pocházejí z oblasti uznané za prostou Xanthomonas campestris (všech patogenních kmenů na citrusech) v souladu s postupem podle zvláštního předpisu Společenství, 1 a která je uvedená v rostlinolékařském osvědčení, nebo
c) buď
- na produkčním pozemku a jeho bezprostředním okolí nebyly na základě úřední kontroly a pravidelných prohlídek pozorovány od začátku posledního vegetačního období žádné příznaky napadení Xanthomonas campestris (všech patogenních kmenů na citrusech),
a
na žádném z plodů sklizených na produkčním pozemku se neprojevily příznaky napadení Xanthomonas campestris (všech patogenních kmenů na citrusech)
a
plody byly ošetřeny ortofenylátem sodným, což musí být uvedeno v rostlinolékařském osvědčení
a
plody byly baleny v zařízeních nebo v místech odbavení registrovaných pro tento účel,
nebo- byl použit jiný certifikační systém uznaný za rovnocenný k výše uvedeným opatřením v souladu s postupem podle zvláštního předpisu Společenství. 1

16.3.

Plody Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. a jejich kříženců, původem ze třetích zemí

Kromě opatření platných pro tyto plody, uvedených v bodech 16.1., 16.2., 16.4. a 16.5., části A, oddílu I této přílohy, úřední potvrzení, že:
a) plody pocházejí ze země uznané za prostou Cercospora angolensis Carv. && Mendes /syn. = Phaeoramularia angolensis (T. Carvalho && O. Mendes) P. M. Kirk/ v souladu s postupem podle zvláštního předpisu Společenství,í, 1 ne
b) plody pocházejí z oblasti uznané za prost
Cercospora angolensis Carv && Mendes /syn. = Phaeoramularia angolensis (T. Carvalho && O. Mendes) P. M. Kirk/ v souladu s postupem podle zvláštního předpisu Společenstvt ví,1 která je uvedena v rostlinolékařském osvědčení, bo c) na produkčním pozemku a v jeho bezprostředním okolí nebyly od začátku posledního vegetačního období pozorovány žádné příznaky napadení Cercospora angolensis Carv. && Mendes /syn. = Phaeoramularia angolensis (T. Carvalho && O. Mendes) P. M. Kirk/ a při vhodných úředních prohlídkách žádný z plodů sklizených na produkčním pozemku nevykazoval příznaky napadení Cercospora angolensis Carv. && Mendes /syn. = Phaeoramularia angolensis (T. Carvalho && O. Mendes) P. M. Ki

Kirk/.

16.4. Plody Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. a jejich kříženců, jiné než plody Citrus aurantium L., původem ze třet

h zemí Kromě opatření platných pro tyto plody uve
ných v bodech 16.1., 16.2., 16.3. a 16.5., části A, oddíl
I této přílohy, úřední potvrz
í, že: a) plody pocházejí ze země uznané za prostou Guignardia citricarpa Kiely (všech patogenních kmenů na citrusech) v souladu s postupem podle zvláštního předpisu Společe nství
1 nebo b) plody pocházejí z oblasti uznané za
rostou Guignardia citricarpa Kiely (všech patogenních kmenů na citrusech) v souladu s postupem podle zvláštního předpisu Společe nství, 1 která je uvedena v rostlinolékařském osvědče
, nebo c) na produkčním pozemku a v jeho bezprostředním okolí nebyly od začátku posledního vegetačního období pozorovány žádné příznaky napadení Guignardia citricarpa Kiely (všech patogenních kmenů na citrusech) a při úředních prohlídkách na plodech sklizených v místě produkce nebyly pozorovány příznaky napadení Guignardia citricarpa Kiely (všech patogenních kmenů na citrusec, nebo d) plody pocházející z produkčního pozemku, který byl vhodně ošetřen proti Guignardia citricarpa Kiely (všem patogenním kmenům na citrusech) a při vhodných úředních prohlídkách žádný z plodů sklizených na produkčním pozemku nevykazoval příznaky napadení Guignardia citricarpa Kiely (všech patogenních kmenů na cit

sech).

16.5. Plody Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. a jejich kříženců, původem ze třetích zemí, ve kterých se na těchto plodech vyskytují Tephritidae (neevropsk

druhy) Kromě opatření platných pro tyto plody uvedených v bodech 2. a 3. přílohy č. 3, části B a v bodech 16.1., 16.2. a 16.3., části A, oddílu I této přílohy, úřední potvrz
í, že: a) plody pocházejí z oblasti prosté příslušného škodlivého organismu nebo, pokud tato podmínka nemůže být
lněna, b) v místě produkce nebo v jeho bezprostředním okolí nebyly pozorovány od začátku posledního ukončeného vegetačního období při úředních kontrolách vykonaných nejméně jedenkrát měsíčně v průběhu posledních 3 měsíců před sklizní žádné známky přítomnosti příslušných škodlivých organismů a žádný z plodů sklizených v místě produkce nevykazoval při vhodné úřední kontrole známky přítomnosti příslušných škodlivých organismů, nebo, pokud také tyto podmínky nemohou být
lněny, c) vhodná úřední kontrola reprezentativního vzorku plodů prokázala, že plody jsou prosté všech vývojových stadií příslušných škodlivých organismů nebo, pokud ani tato podmínka nemůže být lněna, d) plody byly proti příslušnému škodlivému organismu vhodným způsobem ošetřeny; a to horkou párou, podchlazením nebo rychlým zmrazením, prokázalo-li se toto ošetření proti příslušnému škodlivému organismu jako účinné, ale nepoškozující plody, nebo, pokud toto ošetření není možné, chemickým ošetřením, které vyhovuje předpisům Spole

nstv

17. Rostliny Amelanchier Med., Chaenomeles Lindl., Cotoneaster Ehrh., Crataegus L., Cydonia Mill., Eriobotrya Lindl., Malus Mill., Mespilus L., Photinia davidiana (Dcne.) Cardot, Pyracantha Roem., Pyrus L. a Sorbus L., určené k pěstování, jiné n

osivo Kromě opatření platných pro tyto rostliny, u
dených v bodech 9., 9.1. a 18. přílohy č. 3, části A, v
odu 1. přílohy č. 3, části B nebo v bodu 15., části A,
dílu I této přílohy, kde je to vhodné, úřední potvrz
í, že: a) rostliny pocházejí ze zemí, které byly u
ány za prosté Erwinia amylovora (Burrill) Winslo
et al. v souladu s postupem podle zvláštního předpisu Společe nství
1 nebo b) rostliny pocházejí z oblastí, které byly stanoveny ve vztahu k Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al. v souladu s příslušným mezinárodním standardem pro fytosanitární opatření jako prosté tohoto škodlivého organismu, a které byly jako takové uznány podle zvláštního předpisu Společe nství1 nebo c) rostliny na produkčním pozemku a v jeho bezprostředním okolí, které vykazovaly příznaky napadení Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al., byly ods

aněn

18. Rostliny Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. a jejich kříženců, jiné než osivo a plody, a rostliny Araceae, Marantaceae, Musaceae, Persea Gaertn. a Strelitziaceae, zakořenělé nebo s ulpělým či připojeným pěstebním su

trátem Kromě zákazů, vyplývajících pro tyto
stliny z bodu 16. přílohy č. 3, části A, kde je to
hodné, úřední potvrz
í, že: a) rostliny pocházejí ze zemí prostých Ra
pholus citrophilus Huettel et al. a Radopholus
imilis (Cobb) Thoe nebo b) reprezentativní vzorky půdy a kořenů z místa produkce byly v období od začátku posledního ukončeného vegetačního období podrobeny úřednímu nematologickému testování nejméně na Radopholus citrophilus Huettel et al. a Radopholus similis (Cobb) Thorne, a tyto testy prokázaly, že vzorky jsou prosté uvedených škodlivým or

nismů.

19.1. Rostliny Crataegus L., určené k pěstování, jiné než osivo, původem ze zemí, ve kterých se vyskytuje Phyllosticta solitaria Ell

et Ev. Kromě opatření platných pro tyto rostliny, uvedených v bodu 9. přílohy č. 3, části A a v bodech 15. a 17., části A, oddílu I této přílohy, úřední potvrzení, že na rostlinách v místě produkce nebyly od začátku posledního ukončeného vegetačního období pozorovány žádné příznaky napadení Phyllosticta solitaria Ell

et Ev.

19.2. Rostliny Cydonia Mill., Fragaria L., Malus Mill., Prunus L., Pyrus L., Ribes L., Rubus L., určené k pěstování, jiné než osivo, původem ze zemí, ve kterých se na těchto rostlinách vyskytují příslušné škodlivé o
anismy Příslušné škodlivé organismy jsou: pro Fra
ria L. - Phytophthora fragariae Hickman var. f
gariae - Arabis mosaic virus /ne
virus/ - Raspberry ringspot virus /ne
virus/ - Strawberry crinkle virus /cytorhab
virus/ - Strawberry latent ringspot virus /ne
virus/ - Strawberry mild yellow ed
virus - Tomato black ring virus /ne
virus/ - Xanthomonas fragariae Kennedy
t King pro Malu
Mill.: - Phyllosticta solitaria Ell
et Ev. pro Pr
us L.: - Apricot chlorotic leafroll mycoplasm (ESFY) /syn. = European stonefruit yellows phyt
lasma/ - Xanthomonas campestris pv. pruni (Smith) Dye /syn. = Xanthomonas arboricola pv. pruni (Smith) Vauterin
al. / pro Prunus persica (L.
Batsch - Pseudomonas syringae pv. persicae (Prunier et al.) Youn
et al. pro P
us L.: - Phyllosticta solitaria Ell
et Ev. pro R
us L.: - Arabis mosaic virus /ne
virus/ - Raspberry ringspot virus /ne
virus/ - Strawberry latent ringspot virus /ne
virus/ - Tomato black ring virus /ne
virus/ pro všechndruhy: - jiné neevropské viry a virům podobné o

anismy Kromě opatření platných pro tyto rostliny, uvedených v bodech 9. a 18. přílohy č. 3, části A a v bodech 15. a 17., části A, oddílu I této přílohy, úřední potvrzení, že na rostlinách v místě produkce nebyly od začátku posledního ukončeného vegetačního období pozorovány žádné příznaky chorob působených příslušnými škodlivými or

nism

20. Rostliny Cydonia Mill. a Pyrus L., určené k pěstování, jiné než osivo, původem ze zemí, v nichž se vyskytuje Pear decline mycoplasm /phyt

lasma/ Kromě opatření platných pro tyto rostliny, uvedených v bodech 9. a 18. přílohy č. 3, části A a v bodech 15., 17. a 19.2., části A, oddílu I této přílohy, úřední potvrzení, že z místa produkce a z jeho bezprostredního okolí byly v průběhu posledních třech ukončených vegetačních období odstraněny rostliny, u kterých byly pozorovány příznaky vzbuzující podezření na Pear decline mycoplasm /phyto

21-30

21.1.

Rostliny Fragaria L. určené k pěstování, jiné než osivo, původem ze zemí, ve kterých se vyskytují příslušně škodlivé organismy
Příslušné škodlivé organismy jsou:
- Strawberry latent "C" virus /rhabdovirus/
- Strawberry vein banding virus /caulimovirus/
- Strawberry witches broom mycoplasm
/phytoplasma/

Kromě opatření platných pro tyto rostliny, uvedených v bodu 18. přílohy č. 3, části A a v bodu 19.2., části A,
oddílu I této přílohy, úřední potvrzení, že:
a) rostliny, s výjimkou těch, které byly vypěstovány
ze semen, byly
- buď úředně uznány, podle certifikačního
schématu, ve kterém je požadováno, aby
rostliny byly získány přímo z materiálu udržovaného za odpovídajících podmínek a úředně testovaného s použitím vhodných indikátorových rostlin nebo jiných rovnocenných metod alespoň na příslušné škodlivé organismy a shledaného prostým těchto škodlivých organismů, nebo
- přímo získány z materiálu udržovaného za odpovídajících podmínek a v průběhu posledních tří ukončených vegetačních období nejméně jednou úředně testovaného s použitím vhodných indikátorových rostlin nebo jiných rovnocenných metod alespoň na příslušné škodlivé organismy a shledaného prostým těchto škodlivých organismů,b) na rostlinách v místě produkce nebo na náchylných rostlinách v jeho bezprostředním okolí nebyly od začátku posledního ukončeného vegetačního období pozorovány žádné příznaky chorob působených organismy uvedenými škodlivými organismy.

21.2.

Rostliny Fragaria L. určené k pěstování, jiné než osivo, původem ze zemí, ve kterých se vyskytuje Aphelenchoides besseyi Christie

Kromě opatření platných pro tyto rostliny, uvedených v bodu 18. přílohy č. 3, části A a v bodech 19.2. a 21.1., části A, oddílu I této přílohy, úřední potvrzení, že:
a) buď na rostlinách v místě produkce nebyly od začátku posledního ukončeného vegetačního období pozorovány žádné příznaky napadení Aphelenchoides besseyi Christie, nebob) v případě tkáňových kultur, dotyčné rostliny pocházejí z rostlin, které odpovídají podmínkám uvedeným pod písmenem a) tohoto bodu nebo které byly vhodnou nematologickou metodou úředně testovány a shledány prostými Aphelenchoides besseyi Christie.

21.3.

Rostliny Fragaria L. určené k pěstování, jiné než osivo

Kromě opatření platných pro tyto rostliny, uvedených v bodu 18. přílohy č. 3, části A a v bodech 19.2., 21.1. a 21.2., části A, oddílu I této přílohy, úřední potvrzení, že rostliny pocházejí z oblasti prosté Anthonomus signatus Say a Anthonomus bisignifer Schenkling.

22.1.

Rostliny Malus Mill. určené k pěstování, jiné než osivo, původem ze zemí, ve kterých se vyskytují příslušné skodlivé organismy na Malus Mill.
Příslušné škodlivé organismy jsou:
- Cherry rasp leaf virus /nepovirus/ (americký)
- Tomato ringspot virus /nepovirus/

Kromě opatření platných pro tyto rostliny, uvedených v bodech 9. a 18. přílohy č. 3, části A, v bodu 1. přílohy C. 3, části B a v bodech15., 17. a 19.2., části A, oddílu I této přílohy, uřední potvrzení, že:
a)
rostliny byly:
- buď úředně uznány podle certifikačního
schématu, ve kterém je požadováno, aby rostliny byly získány přímo z materiálu udržovaného za odpovídajících podmínek a úředně testovaného s použitím vhodných indikátorových rostlin nebo jiných rovnocenných metod nejméně na příslušné organismy a shledaného prostým těchto škodlivých organismů, nebo
- přímo získány z materiálu udržovaného za odpovídajících podmínek a v průběhu posledních tří ukončených vegetačních období nejméně jednou úředně testovaného s použitím vhodných indikátorových rostlin nebo jiných rovnocenných metod nejméně na příslušné organismy a shledaného prostým těchto škodlivých organismů,b) na rostlinách v místě produkce nebo na náchylných rostlinách v jeho bezprostřědním okolí nebyly od začátku posledního ukončeného vegetačního období pozorovány žádné příznaky chorob působených uvedenými škodlivými organismy

22.2.

Rostliny Malus Mill. určené k pěstování, jiné než osivo, původem ze zemí, kde se vyskytuje Apple proliferation mycoplasm /phytoplasma/

Kromě opatření platných pro tyto rostliny, uvedených
v bodech 9. a 18. přílohy č. 3, části A, v bodu 1.
přílohy č. 3, části B a v bodech 15., 17., 19.2. a 22.1., části A, oddílu I této přílohy, uřední potvrzení, že:
a) rostliny pocházejí z oblastí prostých Apple proliferation mycoplasm /phytoplasma/, nebo
b) (aa) rostliny, s výjimkou těch, které byly vypěstovány ze semen, byly:
- buď úředně uznány podle certifikačního schématu, ve kterém je požadováno, aby rostliny byly získány v přímé linii z materiálu udržovaného za odpovídajících podmínek a úředně testovaného s použitím vhodných indikátorových rostlin nebo jiných rovnocenných metod nejméně na Apple proliferatioa mycoplasm /phytoplasma/ a shledaného prostým tohoto škodlivého organismu, nebo
- přímo získány z materiálu udržovaného za odpovídajících podmínek a v průběhu posledních šesti ukončených vegetačních období nejméně jednou úředně testovaného s použitím vhodných indikátorových rostlin nebo jiných rovnocenných metod nejméně na Apple proliferation mycoplasm /phytoplasma/ a shledaného prostým tohoto škodlivého organismu,
(bb) na rostlinách v místě produkce nebo na
náchylných rostlinách v jeho bezprostředním okolí
nebyly od začátku posledních tří ukončených
vegetačních období pozorovány žádné příznaky
choroby působehé Apple proliferation mycoplasm/phytoplasma/.

23.1.

Rostliny následujících druhů rodu Prunus L.,
určené k pěstování, jiné než osivo, původem ze
zemí, ve kterých se vyskytuje Plum pox virus
/potyvirus/:
- Prunus amygdalus Batsch
- Prunus armeniaca L.
- Prunus blireiana Andre
- Prunus brigantina Vill
- Prunus cerasifera Ehrh.
- Prunus cistena Hansen
- Prunus curdica Fenzl et Fritsch.
- Prunus domestica ssp. domestica (L.)
- Prunus domestica ssp. insititia (L.) C. K. Schneid.
- Prunus domestica ssp. italica (Borkh.) Hegi.
- Prunus glandulosa Thunb.
- Prunus holosericea Batal.
- Prunus hortulana Bailey
- Prunus japonica Thunb.
- Prunus mandshurica (Maxim.) Koehne
- Prunus maritima Marsh.
- Prunus mume Sieb. et Zucc.
- Prunus nigra Ait.
- Prunus persica (L.) Batsch.
- Prunus salicin L.
- Prunus sibirica L.
- Prunus simonii Carr.
- Prunus spinosa L.
- Prunus tomentosa Thunb.
- Prunus triloba Lindl.
- jiné k Plum pox virus /potyvirus/ náchylné druhy Prunus L.

Kromě opatření platných pro tyto rostliny, uvedených v bodech 9. a 18. přílohy č. 3, části A a v bodech 15. a
19.2., části A, oddílu I této přílohy, úřední potvrzení;
že:
a) rostliny, s výjimkou těch, které byly vypěstovány
ze semen, byly:
- buď úředně uznány podle certifikačního schématu, ve kterém je požadováno, aby rostliny byly získány v přímé linii z materiálu udržovaného za odpovídajících podmínek a úředně testovaného s použitím vhodných indikátorových rostlin nebo jiných rovnocenných metod nejméně na Plum pox virus /potyvirus/ a shledaného prostým tohoto škodlivého organismu, nebo
- přímo získány z materiálu udržovaného za odpovídajících podmínek a v průběhu posledních tří ukončených vegetačních období nejméně jednou úředně testovaného s použitím vhodných indikátorových rostlin nebo jiných rovnocenných metod nejméně na Plum pox virus /potyvirns/ a shledaného prostým tohoto škodlivého organismu,
b) na rostlinách v místě produkce nebo na náchylných rostlinách v jeho bezprostředním okolí nebyly od začátku posledních tří ukončených vegetačních období pozorovány žádné příznaky choroby působené Plum pox virus /potyvirus/
c) rostliny v místě produkce, které vykazovalypříznaky chorob působených jinými viry nebo virům podobnými původci chorob, byly odstraněny.

23.2.

Rostliny Prunus L. určené k pěstování
a) původem ze zemí, ve kterých se na Prunus L. vyskytují příslušné škodlivé organismy
b) jiné než osivo, původem ze zemí, ve kterých se
příslušné škodlivé organismy vyskytují,
c) jiné než osivo, původem ze neevropských zemí, ve
ktery'ch se příslušné škodlivé organismy vyskytuji,
Příslušné škodlivé organismy jsou:
pro případy uvedené pod písmenem a):
- Tomato ringspot virus /nepovirus/
pro případy uvedené pod písmenem b):
- Cherry rasp leaf virus /nepovirus/ (americký)
- Peach mosaic virus /syn. = Peach latent mosaic
pelamoviroid/ (americký)
- Peach phony rickettsie
- Peach rosette mycoplasm /phytoplasma/
- Peach yellows mycoplasm /phytoplasma/
- Plum line pattem virus /ilarvirus/ (americký)
- Peach X-disease mycoplasm /phytoplasma/
pro případy uvedené pod písmenem c):
- Little cherry pathogen /syn. = Cherry little cherry /virus/

Kromě opatření platných pro tyto rostliny, uvedených v bodech 9. a 18. přílohy č. 3, části A nebo v bodech15., 19.2. a 23.1., části A, oddílu I této přílohy, úřední potvrzení, že:
a) rostliny byly:
- buď úředně uznány podle certifikačního schématu, ve kterém je požadováno, aby rostliny byly získány v přímé linii z materiálu udržovaného za odpovídajících podmínek a úředně testovaného s použitím vhodných indikátorových rostlin nebo jiných rovnocenných metod nejméně na příslušné organismy a shledaného prostým těchto škodlivých organismů, nebo
- přímo získány z materiálu udržovaného za odpovídajících podmínek a v průběhu posledních tří ukončených vegetačních období nejméně jednou úředně testovaného s použitím vhodných indikátorových rostlin nebo jiných rovnocenných metod nejméně na příslušné organismy a shledaného prostým těchto škodlivých organismů,b) na rostlinách v místě produkce nebo na náchylných rostlinách v jeho bezprostředním okolí nebyly od začátku posledních tří ukončených vegetačních období pozorovány žádné příznaky chorob působených uvedenými škodlivými organismy.

24.

Rostliny Rubus L. určené k pěstování,
a) původem ze zemí, ve kterých se na Rubus L. vyskytují příslušné škodlivé organismy
b) jiné než osivo, původem ze zemí, ve kterých se vyskytují příslušné škodlivé organismy
Příslušné škodlivé organismy jsou:
pro případy uvedené pod písmenem a):
- Tomato ringspot virus /nepovirus/
- Black raspberry latent virus /ilarvirus/
- Cherry leafroll virus /nepovirus/
- Prunus necrotic ringspot virus /ilarvirus/
pro případy uvedené pod písmenem b):
- Raspberry leaf curl virus /luteovirus/ (americký)
- Cherry rasp leaf virus /nepovirus/ (americký)

Kromě požadavků platných pro tyto rostliny, uvedených v bodu 19.2., části A, oddílu I této přílohy,
a) rostliny musí být prosty mšic, včetně jejich vajíček,
b) úřední potvrzení, že:
aa) rostliny byly:
- buď úředně uznány podle certifikačního schématu, ve kterém je požadováno, aby rostliny byly získány v přímé linii z materiálu udržovaného za odpovídajících podmínek a úředně testovaného s použitím vhodných indikátorových rostlin nebo jiných rovnocenných metod nejméně na příslušné organismy a shledaného prostým těchto škodlivých organismů, nebo
- přímo získány z materiálu udržovaného za odpovídajících podmínek a v průběhu posledních tří ukončených vegetačních období nejméně jednou úředně testovaného s použitím vhodných indikátorových rostlin nebo jiných rovnocenných metod nejméně na příslušné organismy a shledaného prostým těchto škodlivých organismů,bb) na rostlinách v místě produkce nebo na náchylných rostlinách v jeho bezprostředním okolí nebyly od začátku posledního ukončeného vegetačního období pozorovány žádné příznaky chorob působených uvedenými škodlivými organismy.

25.1.

Hlízy Solanum tuberosum L., pocházející ze zemí, ve kterých se vyskytuje Synchytrium endobioticum (Schilbersky) Percival

Kromě zákazů, vyplývajících pro hlízy z bodů 10., 11. a 12. přílohy č. 3, části A, úřední potvrzení, že:
a) hlízy pocházejí z oblastí prostých Synchytrium endobioticum (Schilbersky) Percival (všech patotypů jiných než rasa 1, což je obecná evropská rasa) a od začátku odpovídajícího období nebyly v místě produkce a v jeho bezprostředním okolí pozorovány příznaky napadení Synchytrium endobioticum (Schilbersky) Percival, nebob) opatření užívaná v zemi původu v boji proti Synchytrium endobioticum (Schilbersky) Percival byla podle zvláštního předpisu Společenství1 uznána za rovnocenná opatřením Společenství.

25.2.

Hlízy Solanum tuberosum L.

Kromě opatření uvedených v bodech 10., 11. a 12. přílohy č. 3 části A a v bodu 25.1., části A, oddílu I této přílohy, úřední potvrzení, že:
a) hlízy pocházejí ze zemí prostých Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus (Spieckermann et Kotthoff) Davis et al., nebob) opatření užívaná v zemi původu v boji proti Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus (Spieckermann et Kotthoff) Davis et al. byla podle zvláštního předpisu Společenství1 uznána za rovnocenná opatřením Společenství.

25:3.

Hlízy Solanum tuberosum L., jiné než rané brambory, původem ze zemí, ve kterých se vyskytuje Potato spindle tuber viroid

Kromě opatření platných pro hlízy, uvedených v bodech 10., 11. a 12. přílohy č. 3, části A a v bodech 25.1. a 25.2., části A, oddílu I této přílohy ošetření k potlačení možnosti klíčení.

25.4.

Hlízy Solanum tuberosum L. určené k pěstování

Kromě opatření platných pro hlízy, uvedených v bodech 10., 11. a 12. přílohy č. 3, části A a v bodech 25.1., 25.2. a 25.3., části A, oddílu I této přílohy, úřední potvrzení, že hlízy pocházejí z pozemku prostého Globodera rostochiensis (Wollenweber) Behrens a Globodera pallida (Ston) Behrens a a) buď z oblastí, ve kterých se nevyskytuje Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith /syn. = Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al. /, nebo
b) pro oblasti, ve kterých se Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith /syn. = Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al. / vyskytuje, hlízy pocházejí z místa produkce, které bylo shledáno prostým Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith /syn. = Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al. / nebo které je považováno za prosté Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith /syn. = Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al. /po využití vhodné metody k eradikaci Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith /syn. = Ralstania solanacearum (Smith) Yabuuchi et al. /, uznané za vhodnou podle zvláštního předpisu Společenství, 1 a
c) hlízy pocházejí z oblastí prostých Meloidogyne chítwoodi Goldenet al. (všech populací) a Metoidogyne fallax Karssen, nebo
d) pocházejí-li hlíny z oblastí, kde se vyskytují Meloidogyne chitwoodi Golden et al. (všechny populace) a Meloidogyne fallax Karssen,
- buď hlízy pocházejí z místa produkce, které bylo na základě ročního sledování hostitelských porostů vizuálními prohlídkami hostitelských rostlin prováděnými ve vhodných termínech a vizuální kontrolou povrchu a řezu hlíz po sklizni v místě produkce, shledáno prostým Meloidogyne chitwoodi. Golden et al. (všech populací) a Meloidogyne fallax Karssen, nebo- hlízy byly po sklizni namátkově vzorkovány a buď prověřeny na přítomnost příznaků napadení použitím vhodné metody, která tyto příznaky vyvolává, nebo byly laboratorně testovány, a kromě toho byla rovněž ve vhodných termínech a při každém balení nebo nakládce před uváděním na trh v souladu s postupy blíže uvedenými ve zvláštním právním předpisu2 z provedena vizuální kontrola povrchu a řezu hlíz a hlízy byly shledány prostými Meloidogyne chitwoodi Golden et al., (veškerých populací) a Meloidogyne fallas Karssen.

25.5.

Rostliny Solanaceae určené k pěstování,jiné než osivo, původem ze zemí, ve kterých se vyskytuje Potato stolbur mycoplasm /phytoplasma/

Kromě opatření platných pro tyto rostliny, uvedených v bodech 10., 11., 12. a 13. přílohy č. 3, části A a v bodech 25.1., 25.2., 25.3. a 25.4., části A, oddílu I této přílohy, úřední potvrzení, že na rostlinách v místě produkce nebyly od začátku posledního ukončeného vegetačního období pozorovány žádné příznaky napadení Potato stolbur mycoplasma /phytoplasma/.

25.6.

Rostliny Solanaceae, určené k pěstování, jiné než hlízy Solanum tuberosum L. a osivo Lycopersicon lycopersicum (L.) Karsten ex Farw., původem ze zemí, ve kterých se vyskytuje Potato spindle tuber viroid

Kromě opatření platných pro tyto rostliny, uvedených v bodech 11. a 13. přílohy č. 3, části A a v bodu 25.5., části A, oddílu I této přílohy, kde je to vhodné, úřední potvrzení, že na rostlinách v místě produkce nebyly od začátku posledního ukončeného vegetačního období pozorovány žádné příznaky napadení Potato spindle tuber viroid.

25.7.

Rostliny Capsicum annuum L., Lycopersicon lycopersicum (L.) Karsten ex Farw, Musa L., Nicotiana L. a Solanum melongena L., určené k pěstování, jiné než osivo, původem ze zemí, ve kterých se vyskytuje Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith /syn. = Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al. /

Kromě opatření platných pro tyto rostliny, uvedených v bodech 11. a 13. přílohy č. 3, části A a v bodech 25.5. a 25.6., části A, oddílu I této přílohy, kde je to vhodné, úřední potvrzení, že:
a) rostliny pocházejí z oblastí prostých Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith /syn. = Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al. /b) v místě produkce nebyly od začátku posledního ukončeného vegetačního období pozorovány žádné příznaky napadení Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith /syn. = Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al./.

25.8.

Hlízy Solanum tuberosum L., jiné než určené k pěstování

Kromě opatření uvedených v bodu 12. přílohy č. 3,
části A a v bodech 25.1., 25.2. a 25.3., části A, oddílu
I této přílohy, úřední potvrzení, že hlízy pocházejí z
oblastí, ve kterých se nevyskytuje Pseudomonas (Smith)Smith /syn. = Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al. /.

26.

Rostliny Humulus lupulus L. určené k pěstování, jiné než osivo

Úřední potvrzení, že na chmelu v místě produkce nebyly od začátku posledního ukončeného vegetačního období pozorovány žádné příznaky napadení Verticillium albo-atrum Reinke et Berthold a Verticillium dahliae Klebahn.

27.1.

Rostliny Dendranthema (DC) Des Moul., Dianthus L. a Pelargonium L'Hérit ex Ait., určené k pěstování, jiné než osivo

Úřední potvrzení, že:
a) v místě produkce nebyly od začátku posledního ukončeného, vegetačního období pozorovány žádné známky přítomnosti Heliothis armigera Hübner /syn. = Helicoverpa armigera (Hübner) / nebo Spodoptera littoralis (Boisduval), nebob) rostliny byly vhodným způsobem ošetřeny proti těmto organismům.

27.2.

Rostliny Dendranthema (DC) Des Moul., Dianthus L. a Pelargonium L'Hérit ex Ait., jiné než osivo

Kromě požadavků platných pro tyto rostliny, uvedených v bodu 27.1., části A, oddílu I této přílohy, úřední potvrzení, že:
a) v místě produkce nebyly od začátku posledního ukončeného, vegetačního období pozorovány žádné známky přítomnosti Spodoptera eridania Cramer, Spodoptera frugiperda Smith nebo Spodoptera litura (Fabricius), nebob) rostliny byly vhodným způsobem ošetřeny proti těmto organismům.

28.

Rostliny Dendranthema (DC) Des Moul., určené k pěstování, jiné než osivo

Kromě požadavků platných pro tyto rostliny, uvedených v bodech 27.1. a 27.2., části A, oddílu I této přílohy, úřední potvrzení, že:
a) rostliny jsou nejvýše třetí generací odvozenou od materiálu, který byl testován na Chrysanthemum stunt viroid a byl shledán prostým, nebo pocházejí přímo z materiálu, z něhož byl v období kvetení úředně prohlédnut reprezentativní vzorek nejméně 10% rostlin a tento vzorek byl shledán prostým Chrysanthemum stunt viroid,
b) rostliny nebo řízky
- pocházejí z podniků, které byly úředně kontrolovány nejméně jednou měsíčně v průběhu 3 měsíců před odesláním, a při těchto kontrolách nebyly pozorovány žádné příznaky napadení Puccinia horiana Hennings a v jejichž bezprostředním okolí nebyly po dobu tří měsíců před vývozem pozorovány žádné příznaky napadení Puccinia horiana Hennings, nebo
-rostliny byly proti Puccinia horiana Hennings vhodným způsobem ošetřeny;c) v případě nezakořeněných řízků nebyly ani na nich, ani na matečných rostlinách, z nichž byly řízky získány, pozorovány žádné příznaky napadení Didymella ligulicola (Baker, Dimock et Davis) von Arx nebo v případě zakotměných řízků nebyly ani na nich, ani v místech zakořenění, pozorovány žádné příznaky napadení Didymella ligulicola (Baker, Dimock et Davis) von Arx.

29.

Rostliny Dianthus L. určené k pěstování, jiné než osivo

Kromě požadavků platných pro tyto rostliny, uvedených v bodech27.1. a 27.2., ččásti A, oddílu I této přílohy, úřední potvrzení, že:
- rostliny pocházejí v přímé linii z matečných rostlin, u kterých bylo úředně uznaným testováním provedeným nejméně jednou během předchozích dvou let prokázáno, že jsou prosté Erwinia chrysanthemi pv. dianthicola (Hellmers) Dickey, Pseudomonas caryophylli (Burkholder) Starr et Burkholder /syn. = Burkholderia caryophylli (Burkholder) Yabuuchi et al./ a Phialophora cinerescens (Wollenweber) Van Beyma, a- na rostlinách nebyly pozorovány žádné příznaky výše jmenovaných škodlivých organismů.

30.

Cibule Tulipa L. a Narcissus L., jiné než ty, u nichž je zřejmé podle balení, nebo jiným způsobem, že jsou určené k přímému prodeji konečným spotřebitelům, kteří se v rámci podnikání nezabývají produkcí řezaných květin

Úřední potvrzení, že na rostlinách nebyly pozorovány během posledního ukončeného vegetačního období žádné příznaky napadení Ditylenchus dipsaci (Kühn) Filipjev.

31-40

31.

Rostliny Pelargonium L'Hérit ex Ait, určené k pěstování, jiné než osivo, původem ze zemí, ve kterých se vyskytuje Tomato ringspot virus /nepovirus/ a
a) ve kterých se nevyskytuje Xiphinema americanum Cobb sensu lato (neevropské populace) nebo jiní přenašeči Tomato ringspot virus /nepovirus/
b) ve kterých se vyskytuje Xiphinema americanum Cobb sensu lato (neevropské populace) nebo jiní přenašeči Tomato ringspot virus /nepovirus/

Kromě požadavků platných pro tyto rostliny, uvedených v bodech 27.1. a 27.2., části A, oddílu I této přílohy, úřední potvrzení, že rostliny:
a) pocházejí přímo z míst produkce, prostých Tomato ringspot virus /nepovirus/, nebo
b) jsou nejvýše čtvrtou generací odvozenou z matečných rostlin, které byly podle úředně uznaného systému virologického testování shledány prostými Tomto ringspot virus /nepovirus/.
Úřední potvrzení, že rostliny:
a) pocházejí přímo z míst produkce, na kterých jsou půda a rostliny prosté Tomato ringspot virus /nepovirus/, nebo
b) jsou nejvýše druhou generací odvozenou
z matečných rostlin, které byly podle úředně uznaného systému virologického testováníshledány prostými Tomato ringspot virus /nepovirus/.

32.1.

Rostliny bylinných druhů určené k pěstování,
jiné než:
- cibule,
- oddenkové hlízy,
- rostliny čeledi Graminae;
- oddenky;
- osivo,
- hlízy,
původem ze třetích zemí, ve kterých se vyskytuje
Liriomyza sativae Blanchard anebo Amauromyza maculosa (Malloch)

Kromě požadavků platných pro tyto rostliny
uvedených v bodech 27.1., 27.2., 28. a 29., části A, oddílu I této přílohy, kde je to vhodné, úřední
potvrzení, že rostliny byly vypěstovány ve školkách a:
a) pocházejí z oblasti, která byla v zemi vývozu
stanovena národním orgánem pro ochranu rostlin
této země v souladu s příslušnými mezinárodními standardy pro opatření jako prostá Liriomyza sativae Blanchard
a Amauromyzd maculosa (Malloch) a která je
uvedena v části "Dodatkové prohlášení", rostlinolékařského osvědčení,
nebo
b) pocházejí z místa produkce, které bylo v zemi
vývozu stanoveno národním orgánem pro ochranu rostlin této země v souladu
s příslušnými mezinárodními standardy pro fytosanitární opatření jako prosté Liriomyza sativae Blanchard a Amauromyza maculosa (Malloch) a které je uvedeno v části "Dodatkové prohlášení" rostlinolékařského osvědčení, a na základě úředních prohlídek prováděných nejméně jednou měsíčně během tří měsíců před vývozem bylo prohlášeno za prosté Liriomyza sativae Blanchard a Amauromyza maculosa (Malloch),
nebo
c) bezprostředně před vývozem byly podrobeny vhodnému ošetření proti Liriomyza sativae Blanchard a Amauromyza maculosa (Malloch) a úředně prohlédnuty a shledány prostýmiLiriomyza sativae Blanchard a Amauromyza maculosa (Malloch). Podrobnosti o ošetření musí být uvedeny v rostlinolékařském osvědčení.

32.2.

Řezané květiny Dendranthema (DC) Des Moul.,
Dianthus L., Gypsophila L. a Solidago L. a listová zelenina Apium graveolens L. a Ocimum L.

Úřední potvrzení, že řezané květiny a listová zelenina:
- pocházejí ze země prosté Liriomyza sativae
Blanchard a Amauromyza maculosa (Malloch),
nebo
- byly bezprostředně před vývozem úředněprohlédnuty a shledány prostými Liriomyza sativae Blanchard a Amauromy za maculosa (Malloch).

32.3.

Rostliny bylinných druhů určené k pěstování, jiné než:
- cibule,
- oddenkové hlízy,
- rostliny čeledi Graminae,
- oddenky,
- osivo,
- hlízy;
původem ze třetích zemí

Kromě požadavků platných pro tyto rostliny uvedených v bodech 27.1., 27.2., 28., 29. a 32.1., části A, oddílu I této přílohy, úřední potvrzení, že:
a) rostliny pocházejí z oblasti prosté Liriomyza
huidobrensis (Blanchard) a Liriomyza trifolii
(Burgess),
nebo
b) buď v místě produkce nebyly při úředních prohlídkách
prováděných nejméně jednou měsíčně během tří měsíců před sklizní pozorovány žádné známky přítomnosti Liriomyza huidobrensis (Blanchard) Liriomyza trifolii (Burgess),
neboc) bezprostředně před vývozem byly rostliny úředně prohlédnuty a shledány prostými Liriomyza huidobrensis (Blanchard) a Liriomyza trifolii (Burgess), a byly podrobeny vhodnému ošetření proti Liriomyza huidobrensis (Blanchard) a Liriomyza trifolii (Burgess).

33.

Rostliny s kořeny, vypěstované ve volné půdě, pěstované nebo určené k pěstování

Úřední potvrzení, že místo produkce je prosté Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus(Spieckermann et Kotthoff) Davis et al., Globodera pallida (Stone) Behrens, Globodera rostochiensis (Wollenweber) Behrens a Synchytrium endobioticum (Schilbersky) Percival

34.

Zemina a pěstební substráty ulpělé na rostlinách nebo s nimi spojené, tvořené zcela nebo částečně zeminou nebo pevnou organickou hmotou, jako jsou části rostlin, humus včetně rašeliny nebo
kůry, nebo tvořené částečně jakoukoliv pevnou
anorganickou hmotou, určené k udržení vitality
rostlin, původem z:
- Turecka,
- Běloruska, Gruzie, Moldavska, Ruska, Ukrajiny,
- neevropských zemi jiných než Alžírsko,
Egypt, Izrael, Libye, Maroko a Tunisko.

Úřední potvrzení, že:
a) substrát při vysázení byl
- buď prostý zeminy a organických látek, nebo
- shledán prostým hmyzu a škodlivých háďátek
a podroben vhodnému vyšetření nebo tepelnému
ošetření nebo fumigaci, tak, aby bylo
zabezpečeno, že je prostý jiných škodlivých
organismů, nebo
- podroben vhodnému tepelnému ošetření nebo
fumigaci, tak, aby bylo zabezpečeno, že je
prostý škodlivých organismů a
b) od doby vysázení
- buď byla učiněna vhodná opatření, která zabezpečila, že substrát zůstal prostý škodlivých organismů, nebo- rostliny byly v průběhu posledních dvou týdnů před odesláním zbaveny přebytečného substrátu, tak, že zůstalo pouze nutné minimální množství substrátu nezbytné pro udržení vitality rostlin během přepravy a v případě, že rostliny byly přesazeny, pěstební substrát použitý pro tento účel splňuje podmínky odstavce a) tohoto bodu.

35.1.

Rostliny Beta vulgaris L. určené k pěstování, jiné než osivo

Úřední potvrzení, že v místě produkce nebyly pozorovány od začátku posledního ukončeného vegetačního období žádné příznaky napadení Beet curly top virus /hybrigeminivirus/ (neevropských izolátů).

35.2.

Rostliny Beta vulgaris L. určené k pěstování,
jiné než osivo, původem ze zemí, ve kterých se vyskytuje Beet leaf curl virus /rhabdovirus/

Kromě požadavků platných pro tyto rostliny, uvedených v bodu 35.1., části A, oddílu I této přílohy, úřední potvrzení, že:
a) v oblasti produkce nebyl zjištěn výskyt Beet leaf curl virus /rhabdovirus/ ab) v místě produkce nebo v jeho bezprostředním okolí nebyly pozorovány od začátku posledního ukončeného vegetačního období žádné příznaky napadení Beet leaf curl virus /rhabdovirus/.

36.1.

Rostliny určené k pěstování, jiné než:
- cibule,
- oddenkové hlíny,
- oddenky,
- osivo,
- hlízy,
původem ze třetích zemí

Kromě požadavků pro tyto rostliny uvedených
v bodech 27.1., 27.2., 28., 29, 31., 32.1. a 32.3., části
A, oddílu I této přílohy, úřední potvrzení, že rostliny
byly vypěstovány ve školkách a:
a) pocházejí z oblasti, která byla v zemi vývozu stanovena národním orgánem pro ochranu rostlin této země v souladu s příslušnými mezinárodními standardy pro fytosanitární opatření jako prostá Thrips palmi Karny a která je uvedena v části "Dodatkové prohlášení" rostlinolékařského osvědčení,
b) pocházejí z místa produkce, které bylo v zemi vývozu stanoveno národním orgánem pro ochranu rostlin této země v souladu s příslušnými mezinárodními standardy pro fytosanitární opatření jako prosté Thrips palmi Karny a které je uvedeno v části "Dodatkové prohlášení" rostlinolékařského osvědčení, a na základě úředních prohlídek prováděných nejméně jednou měsíčně během tří měsíců před vývozem bylo prohlášeno za prosté Thrips palmi Karny, neboc) bezprostředně před vývozem byly podrobeny vhodnému ošetření proti Thrips palmi Karny a úředně prohlédnuty a shledány prostými Thrips palmi Karny. Podrobnosti o ošetření se uvádějí v rostlinolékařském osvědčení.

36.2.

Řezané květiny druhu Orchidaceae a plody druhu Momordica L. a Solanum melongena L., původem ze třetích zemí

Úřední prohlášení, že řezané květiny a plody:
- pocházejí ze země prosté Thrips palmi Karny,
nebo- byly bezprostředně před vývozem úředně prohlédnuty a shledány prostými Thrips palmi Karny.

37.

Rostliny Palmae, určené k pěstování, jiné než osivo, původem z neevropských zemí

Kromě zákazů, vyplývajících pro tyto rostliny z bodu 17. přílohy č. 3, části A, kde je to vhodné, úřední potvrzení, že:
a) rostliny buď pocházejí z oblasti, která je prostá Palm lethal yellowing mycoplasm /phytoplasma/ a Cadang-cadang viroid /syn. = Coconut cadangcadang viroid/a v místě produkce nebo v jeho bezprostředním okolí nebyly pozorovány od začátku posledního ukončeného vegetačního období žádné příznaky těchto chorob, nebo
b) na rostlinách nebyly pozorovány od začátku posledního ukončeného vegetačního období žádné příznaky napadení Palm lethal yellowing mycoplasm /phytoplasma/ a Cadang-cadang viroid /syn = Coconut cadang-cadang viroid/ a rostliny v místě produkce, které vykazovaly příznaky vzbuzující podezření z možného napadení těmito chorobami, byly odstraněny a rostliny byly podrobeny vhodnému ošetření proti Myndus crudus van Duzee;c) materiál ve formě tkáňových kultur byl přímo odvozen z rostlin, splňujících podmínky a) nebo b).

38.1.

Rostliny Camellia L. určené k pěstování, jiné než osivo, původem z neevropských zemí

Úřední potvrzení, že:
a) rostliny pocházejí z oblastí prostých Ciborinia camelliae Kohn nebob) v místě produkce nebyly pozorovány na kvetoucích rostlinách od začátku posledního ukončeného vegetačního období žádné příznaky napadení Ciborinia camelliae Kohn.

38.2.

Rostliny Fuchsia L. určené k pěstování, jiné než osivo, původem z USA nebo z Brazílie

Úřední potvrzení, že v místě produkce nebyly pozorovány žádné příznaky napadení Aculops fuchsiae Keifer a bezprostředně před vývozem byly rostliny kontrolovány a shledány prostými Aculops fuchsiae Keifer.

39.

Stromy a keře, určené k pěstování, jiné než osivo a rostliny v buněčných a pletivových kulturách, původem ze třetích zemí, jiných než evropských nebo středozemních

Kromě opatření platných pro tyto rostliny, uvedených v bodech 1., 2., 3., 9., 13., 15., 16., 17. a 18. přílohy č. 3, časti A, v bodu 1. přílohy č. 3, části B a v bodech 8. l., 8.2., 9., 10., 11.1., 11.2., 12., 13.1., 13.2., 14., 15., 17., 18., 19.1., 19.2., 20., 22.1., 22.2., 23.1., 23.2., 24., 25.5., 25.6., 26., 27.1., 27.2., 28., 29., 32.1., 32.2., 33., 34., 36.1., 36.2., 37., 38.1. a 38.2., části A, oddílu I této přílohy, kde je to vhodné, úřední potvrzení, že rostliny:
- jsou čisté (tzn. prosté rostlinných zbytků) a prosté květů a plodů,
- byly vypěstovány ve školkách,- byly ve vhodných termínech a před vývozem kontrolovány, přičemž bylo shledáno, že jsou prosté příznaků napadení škodlivými bakteriemi, viry a virům podobnými organismy, a buď byly shledány prostými známek přítomnosti škodlivých druhů háďátek, hmyzu, roztočů a hub nebo příznaků napadení těmito škodlivými organismy, nebo byly podrobeny vhodnému ošetření k likvidaci těchto organismů.

40.

Listnaté stromy a keře, určené k pěstování, jiné než osivo a rostliny v buněčných a pletivových kulturách, původem ze třetích zemí, jiných než evropských a středozemních

Kromě opatření pro tyto rostliny uvedené v bodech 2., 3., 9., 15., 16., 17., a 18. přílohy č. 3, části A, v bodu 1., přílohy č. 3, části B a v bodech 11.1., 11.2., 11.3., 12., 13.1., 13.2., 14., 15., 17., 18., 19. l., 19.2., 20., 22.1., 22.2., 23.1., 23.2., 24., 33., 36.1., 38.1., 38.2., 39. a 45.1., části A, oddílu I této přílohy, kde je to vhodné, úřední potvrzení, že se rostliny nacházejí v období vegetačního klidu a nemají listy.

41-50

41.

Jednoleté a dvouleté rostliny, jiné než trávy (Graminae), určené k pěstování, jiné než osivo, původem z jiných středozemních zemí

Kromě opatření platných pro tyto rostliny, uvedených v bodech 11. a 13. přílohy č. 3, části A a v bodech 25.5., 25.6., 32.1., 32.2., 32.3., 33., 34., 35.1. a 35.2., části A, oddílu I této přílohy, kde je to vhodné, úřední potvrzení, že rostliny:
- byly vypěstovány ve školkách,
- jsou prosty rostlinných zbytků, květů a plodů,
- byly ve vhodných termínech a před vývozem kontrolovány, a
- byly shledány prostými příznaků napadení škodlivými bakteriemi, viry a virům podobnými organismy, a- buď byly shledány prostými známek přítomnosti škodlivých háďátek, hmyzu, roztočů a hub nebo příznaků napadení, těmito organismy, nebo byly podrobeny vhodnému ošetření k likvidaci těchto organismů.

42.

Rostliny čeledi Graminae - víceleté okrasné trávy z podčeledí Bambusoideae, Panicoideae a rodů Buchloe Engelm., Bouteloua Lag., Calamagrostis Adans., Cortaderia Stapf., Glyceria R. Brown, Hakonechloa Mak. ex Honda, Hystrix Moench, Molinia Shrank, Phalaris L., Shibataea Mak. ex Nak., Spartina Schreb., Stipa L. a Uniola L., určené k pěstování, jiné než osivo, původem z jiných než evropských a středozemních zemí

Kromě požadavků platných pro tyto rostliny, uvedených v bodech 33. a 34., části A, oddílu I této přílohy, kde je to vhodné, úřední potvrzení, že
rostliny:
- byly vypěstovány ve školkách a
- jsou prosty rostlinných zbytků, květů a plodů a
- byly ve vhodných termínech a před vývozem kontrolovány, a
- byly shledány prostými příznaků napadení škodlivými bakteriemi, viry a virům podobnými organismy, a- buď byly shledány prostými známek přítomnosti škodlivých háďátek, hmyzu, roztočů a hub nebo příznaků napadení těmito organismy, nebo byly podrobeny vhodnému ošetření k likvidaci těchto organismů.

43.

Přirozeně nebo uměle zakrslé rostliny (bonsaje) určené k pěstování, jiné než osivo, původem z neevropských zemích

Kromě opatření platných pro tyto rostliny, uvedených v bodech 1., 2., 3., 9., 13., 15., 16., 17. a 18. přílohy č. 3, části A, v bodu 1. přílohy č. 3, části B a v bodech 8.1., 9., 10., 11.1., 11.2., 12., 13.1., 13.2., 14., 15., 17., 18., 19.1., 19.2., 20., 22.1., 22.2., 23.1., 23.2., 24., 25.5., 25.6., 26., 27.1., 27.2., 28., 32.1., 32.2., 33., 34., 36.1., 36.2., 37., 38.1., 38.2., 39., 40. a 42., části A, oddílu I této přílohy, kde je to vhodné, úřední potvrzení, že:
a) rostliny, včetně rostlin získaných přímo z přírodního stanoviště, musí být pěstovány, udržovány a tvarovány nejméně dva po sobě následující roky před odesláním v úředně registrovaných školkách se stanoveným režimem úředního dozoru,
b) rostliny ve školkách uvedené pod a) musí být:
(aa) nejméně v období uvedeném pod a)
- nahrnkovány do květináčů, které jsou umístěny na regálech ve výšce nejméně 50 cm nad povrchem země,
- vhodným způsobem ošetřovány, tak, aby byly
prosté neevropských rzí; účinná látka, koncentrace a datum aplikace těchto ošetření musí být uvedeny v rostlinolékařském osvědčení v části "Dezinfekční nebo dezinsekční ošetření",
- úředně kontrolovány nejméně šestkrát ročně ve vhodných intervalech na výskyt příslušných škodlivých organismů uvedených v přílohách této vyhlášky; kontroly musí být provedeny také na rostlinách v bezprostředním okolí školek uvedených pod a); musí být vykonány alespoň vizuálně na každém řádku pole nebo školky, a to vizuální kontrolou všech částí rostlin vystupujících nad úroveň povrchu pěstebního substrátu, s použitím namátkového vzorku z nejméně 300 rostlin jednoho rodu, když celkový počet rostlin tohoto rodu nepřevyšuje 3000 kusů, nebo z 10 % rostlin, když celkový počet rostlin tohoto rodu převyšuje 3000 kusů,
- při těchto kontrolách shledány prostými příslušných škodlivých organismů uvedených v předcházející odrážce; napadené rostliny musí být odstraněny; zbylé rostliny, pokud to bude účelné, musí být účinně ošetřeny a navíc po vhodnou dobu udržovány pod kontrolou, aby bylo zaručeno, že rostliny jsou prosté příslušných škodlivých organismů,
- pěstovány buď v nepoužitém umělém pěstebním substrátu nebo v přírodním pěstebním substrátu, který byl fumigován nebo vhodným způsobem tepelně ošetřen a shledán prostým všech škodlivých organismů,
- udržovány za podmínek zaručujících, že pěstební substrát zůstává prostým škodlivých organismů, a v průběhu dvou týdnů před odesláním byly:
- otřepány a umyty čistou vodou, aby byl odstraněn původní pěstební substrát, a udržovány jako prostokořenné, nebo
- otřepány a umyty čistou vodou, aby byl odstraněn původní pěstební substrát, přesazeny do pěstebního substrátu, který splňuje požadavky uvedené v pododstavci (aa), v páté odrážce, nebo
- vhodně ošetřeny, aby bylo zajištěno, že pěstební substrát je prostý škodlivých organismů; účinná látka,. koncentrace a datum aplikace ošetření musí být uvedeny v rostlinolékařském osvědčení
v části"Dezinfekční a/nebo dezinsekční ošetření"(bb) baleny v uzavřených kontejnerech, úředně zapečetěny a označeny registračním číslem registrované školky; toto číslo musí být také k umožnění identifikace zásilky uvedeno v části"Dodatkové prohlášení" rostlinolékařského osvědčení.

44.

Bylinné vytrvalé rostliny, určené k pěstování jiné než osivo, z čeledí Caryophyllaceae (s výjimkou Dianthus L.), Compositae (s výjimkou Dendranthema (DC) Des Moul.), Cruciferae, Leguminosae, Rosaceae (s výjimkou Fragaria L.), původem ze třetích zemí, jiných než evropských a středozemních

Kromě požadavků platných pro tyto rostliny, uvedených v bodech 32.1., 32.2., 32.3., 33. a 34., části A, oddílu I této přílohy, kde je to vhodné, úřední potvrzení, že rostliny:
- byly vypěstovány ve školkách a
- jsou prosty rostlinných zbytků, květů a plodů a byly ve vhodných termínech a před vývozem kontrolovány a
- byly ve vhodných termínech a před vývozem kontrolovány a
byly shledány prostými napadení škodlivými bakteriemi, viry a virům podobnými organismy a- buď byly shledány prostými známek přítomnosti škodlivých háďátek, hmyzu, roztočů a hub nebo příznaků napadení těmito organismy, nebo byly podrobeny vhodnému ošetření k likvidaci těchto organismů.

45.1.

Rostliny bylinných druhů a rostliny Ficus L. a Hibiscus L., určené k pěstování, jiné než cibule, oddenkové hlízy, oddenky, osivo a hlízy, původem z neevropských zemí

Kromě požadavků pro tyto rostliny uvedených v bodech 27.1., 27.2., 28., 29., 32.1., 32.3. a 36.1., části A, oddílu I této přílohy, úřední potvrzení, že rostliny:
a) pocházejí z oblasti, která byla v zemi vývozu stanovena národním orgánem pro ochranu rostlin této země v souladu s příslušnými mezinárodními standardy pro fytosanitární opatření jako prostá Bemisia tabaci Genn. (neevropských populací) a která je uvedena v části "Dodatkové prohlášení" rostlinolékařského osvědčení,
nebo
b) pocházejí z místa produkce, které bylo v zemi vývozu stanoveno národním orgánem pro ochranu rostlin této země v souladu s příslušnými mezinárodními standardy pro fytosanitární opatření jako prosté Bemisia tabaci Genn. (neevropských populací) a které je uvedeno v části "Dodatkové prohlášení" rostlinolékařského osvědčení, a na základě úředních prohlídek prováděných nejméně jednou za tři týdny během devíti týdnů před vývozem uznáno prostým
Bemisia tabaci Genn. (neevropských populací),
neboc) byly podrobeny vhodnému ošetření proti Bemisia tabaci Genn. (neevropským populacím) v případě, že byly udržovány nebo vypěstovány v místě produkce, ve kterém byl zjištěn výskyt Bemisia tabaci Genn. (neevropských populací), a toto místo produkce bylo následně v důsledku provádění vhodných postupů zaměřených na eradikaci Bemisia tabaci Genn. (neevropských populací) shledáno prostým Bemisia tabaci Genn., a to na základě jak úředních prohlídek prováděných jednou týdně v průběhu devíti týdnů před vývozem, tak monitorovacích postupů v průběhu uvedeného období. Podrobnosti o ošetření se uvádějí v rostlinolékařském osvědčení.

45.2.

Řezané květiny Aster L., Eryngium L., Gypsophila L., Hypericum L., Lisianthus L.,
Rosa L., Solidago L., Trachelium L. a listová
zelenina Ocimum L., původem z neevropských zemí

Úřední potvrzení, že řezané květiny a listová zelenina:
- pocházejí ze země prosté Bemisia tabaci Genn. (neevropských populací),
nebo- byly bezprostředně před vývozem úředně prohlédnuty a shledány prostými Bemisia tabaci Genn. (neevropských populací).

45.3.

Rostliny Lycopersicon lycopersicum L. Karsten ex Farw určené k pěstování, jiné než osivo, původem ze zemí , kde se vyskytuje Tomato yellow leaf curl virus /bigeminivirus/
a) kde se nevyskytuje Bemisia tabaci Genn.
b) kde se vyskytuje Bemisia tabaci Genn.

Kromě požadavků platných pro tyto rostliny,
uvedených v bodu 13. přílohy č. 3, části A a v bodech
25.5., 25.6. a 25.7., části A, oddílu I této přílohy, kde
je to vhodné,
úřední potvrzení, že na rostlinách nebyly pozorovány žádné příznaky napadení Tomato yellow leaf curl virus /bigeminivirus/ úřední potvrzení, že:
a) na rostlinách nebyly pozorovány žádné příznaky napadení Tomato yellow leaf curl virus /bigeminivirus/ a
aa) rostliny pocházejí z oblastí prostých Bemisia tabaci Genn., nebo
(bb) místo produkce bylo shledáno prostým Bemisia tabaci Genn. na základě úředních prohlídek provedených alespoň jednou měsíčně během tří měsíců před vývozem, nebob) v místě produkce nebyly pozorovány příznaky napadení Tomato yellow leaf curl virus /bigeminivirus/ a místo produkce bylo podrobeno vhodnému ošetření a monitoringu k zajištění nepřítomnosti Bemisia tabaci Genn.

46.

Rostliny určené k pěstování, jiné než osivo,
cibule, hlízy a oddenky, původem ze zemí, ve
kterých se vyskytují příslušné škodlivé organismy
a) kde se nevyskytují neevropské populace Bemisia tabaci Genn. nebo jiní přenašeči příslušných škodlivých organismů
b) kde se vyskytují neevropské populace Bemisia tabaci Genn. nebo jiní přenašeči příslušných škodlivých organismů
Příslušné škodlivé organismy jsou:
- Bean golden mosaic virus /begomovirus/
- Cowpea mild mottle virus /carlavirus/
- Lettuce infectious yellows virus /cloctovirus/
- Pepper mild tigré /begomovirus/
- Squash leaf curl /begomovirus/
- jiné viry přenášené Bemisia tabaci Genn.

Kromě požadavků platných pro tyto rostliny, uvedených v bodech 13. přílohy č. 3, části A a v bodech 25.5., 25.6., 32.1., 32.2., 32.3., 35.1., 35.2., 44., 45.1., 45.2. a 45.3., části A, oddílu I této přílohy, kde je to vhodné,
úřední potvrzení, že na rostlinách v průběhu celého vegetačního období nebyly pozorovány žádné příznaky napadení příslušnými škodlivými organismy,
úřední potvrzení, že na rostlinách během k posouzení dostačujícího období nebyly pozorovány žádné příznaky napadení příslušnými škodlivými organismy a
a) rostliny pocházejí z oblastí prostých Bemisia tabaci Genn. a jiných přenašečů příslušných škodlivých organismů, nebo
b) při úředních prohlídkách provedených ve vhodných termínech bylo místo produkce shledáno prostým Bemisia tabaci Genn. a jiných přenašečů příslušných škodlivých organismů, neboc) rostliny byly ošetřeny způsobem vhodným k eradikaci Bemisia tabaci Genn.

47.

Osivo Helianthus annuus L.

Úřední potvrzení, že:
a) Semena pocházejí z oblastí prostých Plasmopara halstedii (Farlow) Berlese et de Toni, nebo
b) semena, jiná než semena odrůd rezistentních ke všem rasám Plasmopara halstedii (Farlow) Berlese et de Toni, vyskytujícím se v oblasti produkce, byla podrobena vhodnému ošetření proti Plasmopara halstedii (Farlow) Berlese et de Toni.

48.

Osivo Lycopersicon lycopersicum (L.) Karsten ex Farw.

Úřední potvrzení, že semena byla získána vhodnou kyselinoextrakční metodou nebo rovnocennou metodou, schválenou podle Společenství, 1 a
a) buď semena pocházejí z oblastí Clavibacter michiganensis ssp. michiganensis (Smith) Davis et al., Xanthomonas campestris pv. vesicatoria (Doidge) Dye /syn. = Xanthomonas vesicatoria (ex Doidge) Vauterin et al. / a Potato sindle tuber viroid, nebo
b) na rostlinách v místě produkce nebyly během celého vegetačního období pozorovány žádné příznaky chorob působených těmito škodlivými organismy, neboc) reprezentativní vzorek semen byl podroben úřednímu testování nejméně na příslušné škodlivé organismy a za použití vhodných metod a přitom bylo prokázáno, že semena jsou prostá těchto škodlivých organismů.

49.1.

Osivo Medicago sativa L.

Úřední potvrzení, že:
a) v místě produkce nebyly od začátku posledního ukončeného vegetačního období pozorovány žádné příznaky napadení Ditylenchus dipsaci (Kühn) Filipjev a tento organismus nebyl zjištěn ani při laboratorních testech vykonaných na reprezentativním vzorku, nebob) před vývozem byla provedena fumigace.

49.2.

Osivo Medicago sativa L. původem ze zemí, ve kterých se vyskytuje Clavibacter michiganensis ssp. insidiosus Davis et al.

Kromě požadavků platných pro tyto rostliny
uvedených v bodu 49.1., části A, oddílu I této přílohy, úřední potvrzení, že:
a) na farmě, kde byla semena vypěstována, ani v jejím bezprostředním okolí, nebyl v průběhu posledních 10 let zjištěn výskyt Clavibacter michiganensis ssp. insidiosus Davis et al.;
b) buď
- sklizená semena náleží k odrůdě, která je uznána jako vysoce rezistentní proti Clavibacter michiganensis ssp. insidiosus Davis et al., nebo
- v době sklizně porostu nezačalo ještě jeho
čtvrté ukončené vegetační období od doby výsevu a porost poskytl nejvýše jednu předcházející sklizeň semen, nebo
- obsah neškodných nečistot v osivu, které byly stanoveny podle pravidel používaných pro uznávání osiva pro jeho tržní oběh ve
Společenství, nepřevyšuje 0,1 % jeho hmotnosti;
c) během posledního ukončeného vegetačního období nebo, je-li to možné, během posledních dvou vegetačních období, nebyly na pěstitelské ploše ani na okolních přiléhajících porostech Medicago sativa L. pozorovány žádné příznaky napadení Clavibacter michiganensis ssp. insidiosus Davis et al.d) porost byl založen na pozemku, na kterém během posledních třech let před výsevem nebyla pěstována vojtěška (Medicago sativa L.).

50.

Osivo Oryza sativa L.

Úřední potvrzení, že:
a) semena byla úředně testována vhodnými nematologickými metodami a byla shledána prostými Aphelenchoides besseyi Christie, nebob) semena byla podrobena vhodnému ošetření horkou vodou nebo jinému vhodnému ošetření proti Aphelenchoides besseyi Christie.

51-60

51.

Osivo Phaseolus L.

Úřední potvrzení, že:
a) semena pocházejí z oblastí prostých Xanthomonas campestris pv phaseoli (Smith) Dye /syn. = Xanthomonas axonopodis pv. phaseoli (Smith) Vauterin et al. / nebob) reprezentativní vzorek semen byl testován a v těchto testech shledán prostým Xanthomonas campestris pv. phaseoli (Smith) Dye /syn. = Xanthomonas axonopodis pv. phaseoli (Smith) Vauterin et al./.

52.

Osivo Zea mays L.

Úřední potvrzení, že:
a) semena pocházejí z oblastí prostých Erwinia stewartii (Smith) Dye /syn. = Pantoea stewartii pv. stewartii (Smith) Mergaert et al./ nebob) reprezentativní vzorek semen byl testován a v těchto testech shledán prostým Erwinia stewartii (Smith) Dye /syn. = Pantoea stewartii pv. stewartii (Smith) Mergaert et al./.

53.

Osivo rodů Triticum L., Triticosecale Wittmack a Secale L., původem z Afghánistánu, Indie, Iráku, Iránu, Mexika, Nepálu, Pákistánu, Jihoafrické republiky a USA, ve kterých se Tilletia indica Mitra vyskytuje

Úřední potvrzení, že semena pocházejí z oblastí, ve kterých se nevyskytuje Triletia indica Mitra. Název oblasti(í) musí být uveden v rostlinolékařském osvědčení.

54.

Zrno rodů Triticum L., Triticosecale Wittmack a Secale L. původem z Afghánistánu, Indie, Iráku, Iránu, Mexika, Nepálu, Pákistánu, Jihoafrické republiky a USA, ve kterých se Tilletia indica Mitra vyskytuje

Úřední potvrzení, že:
a) semena pocházejí z oblasti, ve které se nevyskytuje Tilletia indica Mitra. Název oblasti(í) musí být uveden v rostlinolékařském osvědčení v části "Místo původu"; nebob) v místě produkce nebyly na rostlinách pozorovány během posledního ukončeného vegetačního období žádné příznaky napadení Tilletia indica Mitra a reprezentativní vzorky semen, odebrané jednak v době sklizně a jednak před odesláním zásilky, byly testovány a shledány v těchto testech prostými Tilletia indica Mitra; v rostlinolékařském osvědčením v části "Název výrobku" musí být uvedeno "Testováno a shledáno prostým Tilletia indica Mitra" (tested and found free from Tilletia indica Mitra).

ODDÍL II ROSTLINY, ROSTLINNÉ PRODUKTY, A JINÉ PŘEDMĚTY PŮVODEM ZE SPOLEČENSTVÍ

Rostliny, rostlinné produkty a jiné předměty

Zvláštní požadavky

1-10

2.

Dřevo Platanus L., včetně dřeva hraněného

a) Úřední potvrzení, že dřevo pochází z oblastí prostých Ceratocystis fimbriata Ellis et Halsted f.sp. platani Walter, nebob) dřevo nebo jeho obal musí být opatřeny značkou "Kiln = dried", "KD" nebo jiným mezinárodně uznávaným označením podle běžné obchodní praxe potvrzujícím, že dřevo bylo v době zpracování uměle vysušeno na vlhkost nižší než 20% (vyjádřeno v % sušiny) při dodržení technologického postupu, vhodného jak z hlediska užité teploty, tak z hlediska délky doby sušení.

4.

Rostliny Pinus L. určené k pěstování, jiné než osivo

Úřední potvrzení, že v místě produkce nebo v jeho bezprostředním okolí nebyly pozorovány od začátku posledního ukončeného vegetačního období žádné příznaky napadení Scirrhia pini Funk et Parker /syn. Mycosphaerella pini E. Rostrup/.

5.

Rostliny Abies Mill, Larix Mill., Picea A. Dietr., Pinus L., Pseudotsuga Carr. a Tsuga Carr., určené k pěstování, jiné než osivo

Kromě požadavků platných pro tyto rostliny, uvedených v bodu 4. částí A, oddílu II této přílohy, kde je to vhodné, úřední potvrzení, že v místě produkce nebo v jeho bezprostředním okolí nebyly pozorovány od začátku posledního ukončeného vegetačního období žádné příznaky napadení Melampsora medusae Thümen.

6.

Rostliny Populus L. určené k pěstování, jiné než osivo

Úřední potvrzení, že v místě produkce nebo v jeho bezprostředním okolí nebyly pozorovány od začátku posledního ukončeného vegetačního období žádné příznaky napadení Melampsora medusae Thümen.

7.

Rostliny Castanea Mill. a Quercus L., určené k pěstování, jiné než osivo

Úřední potvrzení, že:
a) rostliny pocházejí z oblastí prostých Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr,
nebob) v místě produkce nebo v jeho bezprostředním okolí nebyly pozorovány od začátku posledního ukončeného vegetačního období žádné příznaky napadení Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr.

8.

Rostliny Platanus L. určené k pěstování, jiné než osivo

Úřední potvrzení, že:
a) rostliny pocházejí z oblasti prosté Ceratocystis fimbriata Ellis et Halsted f. sp. platani Walter
nebob) v místě produkce nebo v jeho bezprostředním okolí nebyly pozorovány od začátku posledního ukončeného vegetačního období žádné příznaky napadení Ceratocystis fimbriata Ellis et Halsted f. sp. platan Walter.

9.

Rostliny Amelanchier Med., Chaenomeles Lindl., Cotoneaster Ehrh., Crataegus L., Cydonia Mill.;,Eriobotrya Lindl., Malus Mill., Mespilus L., Photinia davidiana (Dcne.) Cardot, Pyracantha Roem., Pyrus L. a Sorbus L., určené k pěstování, jiné než osivo

Úřední potvrzení, že:
a) rostliny pocházejí ze zón uznaných za prosté Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. v souladu s postupem podle zvláštního předpisu Společenství, 1 nebob) rostliny na produkčním pozemku a v jeho bezprostředním okolí, které vykazovaly příznaky napadení Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al., byly odstraněny.

10

Rostliny Citrus L., Forlunella Swingle, Poncirus Raf. a jejich kříženci, jiné než plody a osivo

Úřední potvrzení, že:
a) rostliny pocházejí z oblastí prostých Spiroplasma citri Saglio et al., Phoma tracheiphila (Petri) Kanchaveli et Gikashvili /syn. = Deuterophoma tracheiphila Petri/, Citrus vein enation woody gall /syn. = Citrus vein enation virus/ a Citrus tristeza virus /closterovirus/ (evropských izolátů)
nebo
b) rostliny získané podle certifikačního schématu, ve
kterém je požadováno aby rostliny byly získány v přímé linii z materiálu, který byl udržován ve vhodných podmínkách, a jehož každý jedinec byl úředně testován za použití vhodných indikátorových rostlin nebo jiných rovnocenných metod uznaných v souladu s postupem podle zvláštního předpisu Společenství, 1 alespoň na Citrus vein enation woody gall /syn. = Citrus vein enation virus/ a Citrus tristeza virus /closterovirus/ (evropské izoláty), a aby byly trvale pěstovány ve sklenících chráněných proti průniku hmyzu nebo v izolovaných boxech, a na kterých nebyly pozorovány žádné příznaky napadení Spiroplasma cilri Saglio et al., Phoma tracheiphila (Petri) Kanchaveli et Gikashvili /syn. = Deuterophoma tracheiphila Petri/, Citrus vein enation woody gall /syn. = Citrus vein enation virus/ a Citrus tristeza virus /closterovirus/ (evropských izolátů) nebo
c) rostliny:- byly získány podle certifikačního schématu, ve kterém je požadováno, aby rostliny byly získány v přímé linii z materiálu, který byl udržován ve vhodných podmínkách, jehož každý jedinec byl úředně testován alespoň na Citrus vein enation woody gall /syn. = Citrus vein enation virus / a Citrus tristeza virus /closterovirus/ (evropské izoláty) za použití vhodných indikátorových rostlin nebo jiných rovnocenných metod, uznaných v souladu s postupem podle zvláštního předpisu Společenství, 1 a který byl shledán v těchto testech prostým Citrus tristeza virus /closterovirus/ (evropských izolátů) a který byl certifikován jako prostý nejméně na Citrus tristeza virus /closterovirus/ (evropské izoláty) v úředním testování každého jedince prováděným v souladu s metodami zmíněnými v této odrážce a byly kontrolovány a od začátku posledního ukončeného vegetačního období na nich nebyly pozorovány žádné příznaky napadení Spiroplasmu citri Saglio et al., Phoma tracheiphila (Petri) Kanchaveli et Gikashvili /syn. = Deuterophoma tracheiphila Petri/, Citrus vein enation woody gall /syn. = Citrus vein enation virus/ a Citrus tristeza virus /closterovirus/.

11-20

11.

Rostliny Araceae, Marantaceae, Musaceae, Persea Gaertn. a Strelitziaceae, zakořenělé nebo s ulpělým nebo připojeným pěstebním substrátem

Úřední potvrzení, že:
a) v místě produkce od začátku posledního ukončeného vegetačního období nebylo zjištěno žádné zamoření organismem Radopholus similis (Cobb) Thorne nebob) půda a kořeny podezřelých rostlin byly od začátku posledního ukončeného vegetačního období podrobeny úřednímu nematologickému testování nejméně na Radopholus similis (Cobb) Thorne a byly v těchto těstech shledány prostými tohoto škodlivého organismu.

12.

Rostliny Fragaria L., Prunus L. a Rubus L., určené k pěstování, jiné než osivo

Úřední potvrzení, že:
a) rostliny pocházejí z oblastí prostých příslušných
škodlivých organismů; nebo
b) v místě produkce od začátku posledního ukončeného vegetačního období nebyly na rostlinách pozorovány žádné příznaky chorob působených příslušnými škodlivými organismy.
Příslušné škodlivé organismy jsou: pro Fragaria L.:
- Phylophthora fragariae Hickman var fragariae Wilcox et Duncan
- Arabis mosaic virus /nepovirus/
- Raspberry ringspot virus /nepovirus/
- Strawberry crinkle virus /cytorhabdovirus/
- Strawberry latent ringspot virus /nepovirus/
- Strawberry mild yellow edge virus
- Tomato black ring virus /nepovirus/
- Xanthomonas fragariae Kennedy et King
pro Prunus L.:
- Apricot chlorotic leafroll mycoplasm (ESFY) /syn. = European stonefruit yellows phytoplasma/
- Xanthomonas campestris pv. pruni (Smith) Dye /syn. = Xanthomonars arboricola pv. pruni (Smith) Vauterin et al. /
pro Prunus persica (L.) Batsch:
- Pseudomonas syringae pv. persicae (Prunier et al.) Young et al.
pro Rubus L.:
- Arabis mosaic virus /nepovirus/
- Raspberry ringspot virus /nepovirus/
- Strawberry latent ringspot virus /nepovirus/- Tomato black ring virus /nepovirus/.

13.

Rostliny Cydonia Mill. a Pyrus L., určené k pěstování, jiné než osivo

Kromě požadavků platných pro tyto rostliny, uvedených v bodu 9. části A, oddílu II této přílohy, úřední potvrzení, že:
a) rostliny pocházejí z oblastí prostých Pear decline mycoplasm /phytoplasma/ nebo
b) z místa produkce a z jeho bezprostředního okolí byly v průběhu posledních třech ukončených vegetačních období odstraněny rostliny, u kterých byly pozorovány příznaky vzbuzující podezření nanapadení organismem Pear decline mycoplasm /phytoplasma/.

14.

Rostliny Fragaria L. určené k pěstování, jiné než osivo

Kromě požadavků platných pro tyto rostliny, uvedených v bodu 12. části A, oddílu II této přílohy, úřední potvrzení,
že:
a) rostliny pocházejí z oblasti prostých Aphelenchoides besseyi Christie nebo
b) v místě produkce od začátku posledního ukončeného vegetačního období nebyly na rostlinách pozorovány žádné příznaky napadení Aphelenchoides besseyi Christie neboc) rostliny v buněčných a pletivových kulturách musí pocházet z rostlin, splňujících požadavky uvedené pod písmenem b) nebo musí být úředně testovány vhodnou nematologickou metodou a v těchto testech shledány prostými Aphelenchoides besseyi Christie.

15.

Rostliny Malus Mill. určené k pěstování, jiné než osivo

Kromě požadavků platných pro tyto rostliny, uvedených v bodu 9. části A, oddílu II této přílohy, úřední potvrzení, že:
a) rostliny pocházejí z oblastí prostých Apple proliferation mycoplasm /phytoplasma/ nebo
b) (aa) rostliny, jiné než ty, které byly vypěstované ze semen,
- buď byly úředně uznány podle certifikačního schématu, ve kterém bylo požadováno, aby pocházely v přímé linii z materiálu, který byl udržován ve vhodných podmínkách a úředně testován za použití vhodných indikátorových rostlin nebo jiných rovnocenných metod nejméně na Apple proliferation mycoplasm /phytoplasma/ a byl v těchto testech shledán prostým uvedeného škodlivého organismu, nebo
- pochází v přímé linii z materiálu, který byl udržován ve vhodných podmínkách a byl alespoň jednou během posledních šesti ukončených vegetačních období úředně testován za použití vhodných indikátorových rostlin nebo jiných rovnocenných metod nejméně na Apple proliferation mycoplasm /phytoplasma/ a byl v těchto testech shledán prostým uvedeného škodlivého organismu;(bb) na rostlinách v místě produkce nebo na náchylných rostlinách v jeho bezprostředním okolí nebyly od začátku posledních tří ukončených vegetačních období pozorovány žádné příznaky napadení Apple proliferation mycoplasm /phytoplasma/.

16.

Rostliny následujících druhů Prunus L. určené k pěstování, jiné než osivo
- Prunus amygdalus Batsch
- Prunus armeniaca L.
- Prunus blireiana Andre
- Prunus brigantina Vill.
- Prunus cerasifera Ehrh.
- Prunus cistena Hansen
- Prunus curdica Fenzl et Fritsch.
- Prunus domestica ssp. domestica (L.)
- Prunus domestica ssp. insititia (L.) C. K. Schneid.
- Prunus domestica ssp. italica (Borkh.) Hegi.
- Prunus glandulosa Thunb.
- Primus holosericea Batal.
- Prunus hortulana Bailey
- Prunus japonica Thunb.
- Prunus mandshurica (Maxim.) Koehne
- Primus maritima Marsh.
- Prunus mume Sieb. et Zucc.
- Prunus nigra Aít.
- Prunus persica (L.) Batsch.
- Prunus saliciny L.
- Prunus sibirica L.
- Prunus simonii Carr.
- Prunus spinosa L.
- Prunus tonmentosa Thunb.
- Prunus triloba Lindl.
- jiné k Plum pox virus /potyvirus/ náchylné druhy Prunus L.

Kromě požadavků platných pro tyto rostliny, uvedených v bodu 12. části A, oddílu II této přílohy, úřední potvrzení,
že:
a) rostliny pocházejí z oblastí prostých Plum pox virus /potyvirus/, nebo
b) (aa) rostliny, s výjimkou těch, které byly vypěstované ze semen,
- buď byly úředně uznány podle certifikačního schématu, ve kterém bylo požadováno, aby pocházely v přímé linii z materiálu, který byl udržován ve vhodných podmínkách a úředně testován za použití vhodných indikátorových rostlin nebo jiných rovnocenných metod nejméně na Plum pox virus /potyvirus/ a byl v těchto testech shledán prostým uvedeného škodlivého organismu, nebo
- pochází v přímé linii z materiálu, který byl udržován ve vhodných podmínkách a byl alespoň jednou během posledních tří ukončených vegetačních období úředně testován za použití vhodných indikátorových rostlin nebo jiných rovnocenných metod nejméně na Plum pox virus /potyvirus/ a byl v těchto testech shledán prostým uvedeného škodlivého organismu;
(bb) na rostlinách v místě produkce nebo na náchylných rostlinách v jeho bezprostředním okolí nebyly od začátku posledních tří ukončených vegetačních období pozorovány žádné příznaky napadení Plum pox virus /potyvirus/;(cc) rostliny v místě produkce, které vykazovaly příznaky chorob působených jinými viry nebo virům podobnými patogeny, byly odstraněny.

17.

Rostliny Vitis L. jiné než plody a osivo

Úřední potvrzení, že na matečných rostlinách v místě produkce nebyly od začátku posledních dvou ukončených vegetačních období pozorovány příznaky napadení Grapevine flavescence dorée mycoplasm /phytoplasma/ a Xylophilus ampelinus (Panagopoulos) Willems et al.

18.1.

Hlízy Solanum tuberosum L. určené k pěstování

Úřední potvrzení, že:
a) jsou plněna opatření Společenství k boji proti Synchytrium endobioticum (Schilbersky) Percival a
b) buď hlízy pocházejí z oblasti prosté Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus (Spieckermann et Kotthoff) Davis et al., nebo jsou plněna opatření Společenství v boji proti Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus (Spieckermann et Kotthoff) Davis et al. a
c) hlízy pocházejí z pozemku prostého Globodera rostochiensis (Wollenweber) Behrens a Globodera pallida (Stone) Behrens a
d) (aa) buď hlízy pocházejí z oblastí, ve kterých se nevyskytuje Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith /syn. = Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al. /, nebo
(bb) pocházejí-li hlízy z oblastí, ve kterých se
vyskytuje Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith /syn. = Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al./, hlízy pocházejí z místa produkce prostého Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith /syn. = Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al./ nebo je považováno za prosté tohoto škodlivého organismu, jako důsledek postupného zavádění vhodných metod k dosažení eradikace Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith /syn. = Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al. / a
e) buď hlízy pocházejí z oblastí, ve kterých se nevyskytují Meloidogyne chitwoodi Golden et al. (všechny populace) a Meloidogyne fallax Karssen, nebo pocházejí-li z oblasti, ve kterých se vyskytují Meloidogyne chitwoodi Golden et al. (všechny populace) a Meloidogyne fallax Karssen:
- buď hlízy pocházejí z místa produkce, které bylo nazákladěročního sledování hostitelských porostů vizuálními prohlídkami hostitelských rostlin prováděnými ve vhodných termínech a vizuální kontrolou povrchu a řezu hlíz po sklizni v místě produkce, shledáno prostým Meloidogyne chitwoodi Golden et al. (všech populací) a Meloidogyne fallax Karssen, nebo
- hlízy byly po sklizni namátkově vzorkoványa buď prověřeny na přítómnost příznaků napadení použitím vhodné metody, která tyto příznaky vyvolává, nebo byly laboratorně testovány, a kromě toho byla rovněž ve vhodných termínech a při každém balení nebo nakládce před uváděním do oběhu v souladu s postupy blíže uvedenými ve zvláštním právním předpisu provedena vizuální kontrola povrchu a řezu hlíz a hlízy byly shledány prostými Meloidogyne chitwoodi Golden et al. (veškerých populací) a Meloidogyne fallax Karssen.

18.2.

Hlízy Solanum tuberosum L. určené k pěstování, jíné než hlízy těch odrůd, které jsou úředně uznány jedním nebo více členskými státy na základě postupu podle zvláštního právního předpisu2

Kromě zvláštních požadavků platných pro hlízy, uvedených v bodu 18.1., části A, oddílu II této přílohy, úřední potvrzení, že hlízy:
- patří k deklarované selekci a to potvrzením, které je odpovídajícím způsobem uvedeno na dokladu doprovázející příslušné hlízy
- byly vypěstovány na území Společenství a- byly získány přímo z materiálu, udržovaného ve vhodných podmínkách a podrobeného na území Společenství karanténnímu úřednímu testování podle vhodných metod a shledaného v těchto testech prostým škodlivých organismů.

18.3.

Rostliny stolonotvorných nebo hlízotvorných
druhů Solanum L. nebo jejich kříženců, určené
k pěstování v rámci výzkumu nebo šlechtění,
jiné než hlízy Solanum tuberosum L. uvedené
v bodech 18.1. nebo 18.2., části A, oddílu II
této přílohy a jiné než kultury udržované jako materiál v genobankách nebo genetických sbírkách

a) Rostliny musí být udržovány v karanténních podmínkach a musí být v karanténních testech shledány prostými všech škodlivých organismů;
b) karanténní testy zmíněné pod písmenem a) musí:
(aa) být vedené pod dozorem úřední organizace pro ochranu rostlin daného členského státu a být prováděné vědecky školenými pracovníky této organizace nebo jiného úředně oprávněného orgánu
(bb) být prováděné v místě s odpovídajícím vybavením vyhovujícím pro práci se škodlivými organismy a k udržování materiálu, včetně indikátorových rostlin, takovým způsobem, aby bylo zamezeno jakémukoliv nebezpečí šíření škodlivých organismů
(cc) být prováděné u každé partie materiálu
- vizuální prohlídkou zaměřenou na příznaky způsobené jakýmikoliv škodlivými organismy, prováděnou v pravidelných intervalech v průběhu alespoň jednoho celého vegetačního období s ohledem na typ materiálu a jeho vývojového stadia v době testování
- testováním podle vhodných metod, které musí být předloženy Stálému fytosanitámímu výboru postupem podle zvláštního předpisu Společenství
- v případě veškerého materiálu brambor
nejméně na:
- Andean potato latent virus /Potato Andean
latent tymovirus/
- Arracacha virus B oca strain
- Potato black ringspot virus /nepovirus/
- Potato spindle tuber viroid
- Potato virus T /Potato T trichovirus/
- Andean potato mottle virus /Potato Andean
mottle comovirus/
- běžné viry bramboru A, M, S, V, X a Y
(včetně Yo , Yn a Yc ) a Potato leaf roll virus
/luteovirus/
- Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus (Spieckermann et Kotthoff) Davis et al.
- Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith
/syn. = Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al. /
- v případě semen brambor nejméně na viry a viroidy ve výše uvedeném seznamu
(dd) vhodným testováním určit škodlivý
organismus způsobující jakékoliv jiné příznaky, které byly pozorovány při vizuální prohlídce;
c) veškerý materiál, který nebyl testováním uvedeným pod b) shledán prostým škodlivých organismů uvedených pod b), musí být okamžitě zničen nebo být podroben opatřením eliminujícím tento škodlivý organismus (tyto škodlivé organismy);d) každá právnická nebo fyzická osoba mající ve svém držení takový materiál, musí o tomto materiálu informovat rostlinolékařskou správu.

18.4.

Rostliny stolonotvorných nebo hlízotvorných
druhů Solanum L. nebo jejich kříženců, určené k pěstování a udržované jako materiál v genobankách nebo genetických sbírkách

Každá organizace nebo výzkumné pracoviště mající vesvém držení takový materiál musí o tomto materiálu informovat odpovědný úřední orgán členského státu, na území České republiky rostlinolékařskou správu.

18.5.

18.5. Hlízy Solanum tuberosum L. jiné než
- ty, které jsou uvedené v bodech 18.1., 18.2., 18.3. nebo 18.4., části A, oddílu II této přílohy, a jiné než
- hlízy uváděné na trh v obalech 5 kg nebo menších a určené pro užití vlastníky nebo příjemci k nevýrobním a neobchodním účelům nebo ke spotřebě během přepravy, pokud neexistuje nebezpečí šíření škodlivých organismů

Na obalech nebo, v případě hromadné přepravy volně ložených brambor na dopravním prostředku, musí být uvedeno registrační číslo, potvržující, že brambory byly vypěstovány pěstitelem registrovaným podle § 12 odst. 1 písm. c) zákona nebo že pocházejí ze společného obchodního skladu, odesílacího střediska nebo balírny, jejichž provozovatel je registrován podle § 12 odst. 1 písm c) zákona , a dokládající, že hlízy jsou prosté Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith /syn. = Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al. / a že jsou plněna opatření Společenství k boji proti:
a) Synchytrium endobioticum (Schilbersky) Percival ab) kde je to vhodné, Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus (Spieckermann et Kotthoff) Davis et al.

18.6.

Rostliny Solanaceae určené k pěstování, jiné než osivo a rostliny uvedené v bodech 18.4. nebo 18.5., části A, oddílu II této přílohy

Kromě požadavků platných pro tyto rostliny, uvedených v bodech 18.1., 18.2. a 18.3., části A, oddílu II této přílohy, kde je to vhodné, úřední potvrzení, že:
a) rostliny pocházejí z oblastí prostých Potato stolbur mycoplasm /phytoplasma/ nebob) na rostlinách v místě produkce nebyly od začátku posledního ukončeného vegetačního období pozorovány žádné přížnaky napadení Potato stolbur mycoplasm /phytoplasma/.

18.7.

Rostliny Capsicum annuum L., Lycopersicon lycopersicum (L.) Karsten ex Farw., Musa L., Nicotiana L. a Solanum melongena L., určené k pěstování, jiné než osivo

Kromě požadavků platných pro tyto rostliny, uvedených v bodu 18.6., části A, oddílu II této přílohy, kde je to vhodné, úřední potvrzení, že:
a) rostliny pocházejí z oblastí prostých Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith /syn. = Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al. / nebob) na rostlinách v místě produkce nebyly od začátku posledního ukončeného vegetačního období pozorovány žádné příznaky napadení Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith /syn. = Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al./.

19.

Rostliny Humulus lupulus L. určené k pěstování, jiné než osivo

Úřední potvrzení, že na rostlinách nebyly v místě produkce od začátku posledního ukončeného vegetačního období pozorovány žádné příznaky napadení Verticillium albuatrum Reinke et Berthold a Verticillium dahliae Klebahn.

20.

Rostliny Dendranthema (DC) Des Moul., Dianthus L. a Pelargonium L'Hérit ex Ait, určené k pěstování, jiné než osivo

Úřední potvrzení, že:
a) v místě produkce nebyly od začátku posledního ukončeného vegetačního období pozorovány žádné známky přítomnosti Heliothis armigera Hübner /syn. = Helicoverpa armigera (Hübner)/ nebo Spodoptera litroralis (Boisduval), nebob) rostliny byly vhodným způsobem ošetřeny proti výše jmenovaným organismům.

21-30

21.1.

Rostliny Dendranthema (DC) Des Moul.určené k pěstování, jiné než osivo

Kromě požadavků platných pro tyto rostliny, uvedených v bodu 20., části A, oddílu II této přílohy, kde je to vhodné, úřední potvrzení, že:
a) rostliny jsou nejvýše třetí generací získanou z materiálu, který byl shledán prostým Chrysanthemum stunt viroid v průběhu virologických testů, nebo jsou přímo získány z materiálu, u kterého byl v období kvetení úředně kontrolován reprezentativní vzorek alespoň 10% rostlin a byl shledán prostým Chrysanthemum stunt viroid;
b) rostliny nebo řízky pocházejí z podniků:
- které byly úředně kontrolovány nejméně jednou měsíčně v průběhu tří měsíců před odesláním a na kterých nebyly v tomto období pozorovány žádné příznaky napadení Puccinia horiana Hennings a v bezprostředním okolí nebyly v průběhu tří měsíců před prodejem pozorovány žádné příznaky napadení Puccinia horiana Hennings, nebo
- zásilka byla vhodně ošetřena proti Puccinia horiana Hennings;c) v případě nezakořenčných řízků nebyly na řízcích nebo na rostlinách, ze kterých byly řízky získány, pozorovány žádné příznaky napadení Didymella ligulicola (Baker, Dimock et Davis) von Arx nebo, v případě zakořeněných řízků, nebyly na řízcích nebo v místech zakořenění pozorovány žádné příznaky napadení Didymella ligulicola (Baker, Dimock et Davis) von Arx.

21.2.

Rostliny Dianthus L. určené k pěstování, jiné než osivo

Kromě požadavků platných pro tyto rostliny, uvedených v bodu 20., části A, oddílu II této přílohy, úřední potvrzení, že:
- rostliny byly získány přímo z matečných rostlin, které byly úředně testované nejméně jednou v průběhu dvou předcházejících letech na Erwinia chrysanthemi pv. dianthicola (Hellmners) Dickey, Pseudomonas caryophylli (Burkholder) Stan et Burkholder /syn. = Burkholderia caryophylli (Burkholder) Yabuuchi et al./ a Phialophora cinerescens (Wollenweber) van Beyma a byl shledány prosté těchto škodlivých organismů,- na rostlinách nebyly pozorovány žádné příznaky napadení výše jmenovaných škodlivých organismů.

22.

Cibule Tulipa L. a Narcissus L., jiné než ty, u kterých je zřejmé podle balení nebo jiným způsobem, že jsou určené k přímému prodeji konečným spotřebitelům, kteří se v rámci podnikání nezabývají produkcí řezaných květin

Úřední potvrzení, že na rostlinách nebyly od začátku posledního ukončeného vegetačmáo období pozorovány žádné příznaky napadení Ditylenchus dipsaci (Kuhn) Filipjev.

23.

Rostliny bylinných druhů určené k pěstování, jiné než:
- cibule,
- oddenkové hlízy,
- rostliny čeledi Graminae,
- oddenky,
- osivo,
- hlízy

Kromě požadavků pro tyto rostliny uvedené v bodech 20., 21.1. nebo 21.2. části A, oddílu II této přílohy, uřední
potvrzení, že:
a) rostliny pocházejí z oblasti prosté Liriomyza huidobrensis (Blanchard) a Liriomyza trifolii
(Burgess),
nebo
b) buď v místě produkce nebyly při úředních prohlídkách prováděných nejméně jednou měsíčně během tří měsíců před sklizní pozorovány žádné známky přítonmosti Liriomyza huidobrensis (Blanchard) a Liriomyza trifolii (Burgess),
nebo
c) bezprostředně před uvedením na trh byly rostliny úředně prohlédnuty a shledány prostými Liriomyzahuidobrensis (Blanchard) a Liriomyza trifolii (Burgess) a byly podrobeny vhodnému ošetření proti Liriomyza huidobrensis (Blanchard) a Liriomyza trifolii (Burgess).

24.

Rostliny s kořeny, pěstované nebo určené k pěstování, vypěstované ve volné půdě

Musí být prokázáno, že místo produkce je prosté Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus (Spiecketmann et Kotthoff) Davis et al., Globodera pallida (Ston) Behrens, Globodera rostochiensis (Wollenweber) Behrens a Synchytrium endobioticum (Schilbersky) Percival.

25.

Rostliny Beta vulgaris L., určené k pěstování, jiné než osivo

Úřední potvrzení, že:
a) rostliny pocházejí z oblastí prostých Beet leaf curl virus /rhabdovirus/, nebob) v oblasti pěstování není znám výskyt Beet leaf curl virus /rhabdovirus/ a v místě produkce nebo v jeho bezprostředním okolí nebyly pozorovány od začátku posledního ukončeného vegetačního období žádné příznaky napadení Beet leaf curcl virus /rhabdovirus/.

26.

Osivo Helianthus annuus L.

Úřední potvrzení, že:
a) semena pocházejí z oblastí prostých Plasmopara halstedii (Farlow) Berlese et de Toni, nebob) semena, jiná než semena odrůd rezistentních ke všem rasám Plasmopara halstedii (Farlow) Berlese et de Toni, vyskytujícím se v oblasti produkce, byla podrobena vhodnému ošetření proti Plasmopara halstedii (Farlow) Berlese et de Toni.

27.1.

Rostliny Lycopersicon lycopersicum (L.) Karsten ex Farw., určené k pěstování, jiné než osivo

Kromě požadavků platných pro tyto rostliny, uvedených
v bodech 18.6. a 23. části A, oddílu II u této přílohy, kde je
to vhodné, úřední potvrzení, že:
a) rostliny pocházejí z oblasti prostých Tomato yellow leaf curl virus /bigeminivirus/ nebo
b) na rostlinách nebyly pozorovány žádné příznaky napadení Tomato yellow leaf curl virus /bigeminivirus/ a
(aa) rostliny pocházejí z oblastí prostých Bemisia tabaci Genn. nebo
(bb) místo produkce bylo při úředních prohlídkách vykonaných nejméně jednou měsíčně v průběhu tří měsíců před expedicí shledáno prostým Bemisia tabaci Genn. neboc) v místě produkce nebyly pozorovány příznaky napadení Tomato yellow leaf curl virus /bigeminivirus/, místo produkce bylo podrobeno vhodnému ošetření a monitoringu k zajištění nepřítomnosti Bemisia tabaci Genn.

27.2.

Osivo Lycopersicon lycopersicum (L.) Karsten ex Farw.

Úřední potvrzení, že semena byla získána vhodnou
kyselinoextrakční metodou nebo rovnocennou metodou,
schválenou postupem podle zvtáštního předpisu Společenství1 , a
a) buď semena pocbázejí z oblasti prostých Clavibacter michiganensis ssp. michiganensis (Smith) Davis et al., Xanthomonas campestris pv. vesicatoria (Doidge) Dye /syn. = Xanthomonas vesicatoria (ex Doidge) Vauterin et al. / nebo
b) na rostlinách v místě produkce nebyly během posledního ukončeného vegetačního období pozorovány žádné příznaky chorob působených těmito škodlivými organismy neboc) reprezernativní vzorek semen byl podroben úřednímu testování nejméně na příslušné škodlivé organismy a za použití vhodných metod a přitom bylo prokázáno, že semena jsou prostá příslunšných škodlivých organismů.

28.1.

Osivo Medicago sativa L.

Uřední potvrzení, že:
a) v místě produkce nebyly od začátku posledního ukončeného vegetačního období pozorovány žádné příznaky napadení Ditylenchus dipsaci (Kuhn) Filipjev a tento škodlivý organismus nebyl zjištěn ani při laboratorním testování reprezentativního vzorku nebob) před prodejem byla provedena fumigace.

28.2.

Osivo Medicago sativa L.

Kromě požadavků platných pro tyto rostliny, uvedených v bodu 28.1., části A, oddílu II této přílohy, úřední potvrzení, že:
a) semena pocházejí z oblasti prostých Clavibacter michiganensis ssp. insidiostcs Davis et al.
nebo
b) - na farmě nebo v jejím bezprostřednfm okolí nebyl od začátku posledních uplynulých 10 let zjištěn Clavibacter michiganensis ssp. insidiosus Davis et al., a
- sklizená semena patří k odrůdě, která je uznána za vysoce rezistentní k Clavibacter michiganensis ssp. insidiosus Davis et al, nebo
- v době sklizně porostu nezačalo ještě jeho čtvrté ukončené vegetační období od doby výsevu a porost poskytl nejvýše jednu předcházející sklizeň semen nebo
- obsah neškodných nečistot, které byly stanoveny podle pravidel používaných pro certifikaci semen platných ve Společenství, nepřevyšuje 0,1 %jeho hmotnosti
- během posledního ukončeného vegetačního období
nebo, jeli to možné, během posledních dvou vegetačních období, nebyly na pěstitelské ploše ani na okolních přiléhajících porostech Medicago sativa L. pozorovány žádné příznaky napadení Clavibacter michiganensis ssp. insidiosus Davis et al.- porost byl založen na pozemku, na kterém během posledních třech let před výsevem nebyla pěstována vojtěška (Medieago sativa L.).

29.

Osivo Phaseolus L.

Uřední potvrzení, že:
a) semena pocházejí z oblasti prostých Xanthomonas campestris pv. phaseoli (Smith) Dye /syn = Xanthomonas axonopodis pv. phaseoli (Smith) Vauterin et al./ nebob) reprezentativní vzorek semen byl testován a v těchto testech byl shledán prostým Xanthomonas campestris pv. phaseoli (Smith) Dye /syn = Xanthomonas axonopodis pv. phaseoli (Smith) Vauterin et al./.

30.

Plody Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. a jejich kříženci

Na obalech musí být vyznačen původ zboží.

ČÁST B ZVLÁŠTNÍ POŽADAVKY, KTERÉ MUSEJÍ BÝT SPLNĚNY PŘI DOVOZU ANEBO PŘEMISŤOVÁNÍ ROSTLIN, ROSTLINNÝCH PRODUKTŮ A JINÝCH PŘEDMĚTŮ NA ÚZEMÍ URČITÝCH CHRÁNĚNÝCH ZÓN

Rostliny, rostlinné produkty a jiné předměty

Zvláštní požadavky

Chráněná(é) zóna(y)

1-10

1. Dřevo jehličnanů (Coniferales)

Kromě požadavků platných pro dřevo, uvedených v bodech 1.1., 1.2., 1.3., 1.4., 1.5. a 7., části A, oddílu I této přílohy, kde je to vhodné,
a) dřevo musí být odkorněné nebo
b) úřední potvrzení, že dřevo pochází z oblastí prostých Dendroctonus micans (Kugelann), neboc) dřevo nebo jeho obal musí být opatřeny značkou "Kiln-dried", "KD" nebo jiným mezinárodně uznávaným označením podle běžné obchodní praxe potvrzujícím, že dřevo bylo v době zpracování uměle vysušeno na vlhkost nižší než 20% (vyjádřeno v % sušiny) při dodržení technologického postupu, vhodného jak z hlediska užité teploty, tak i z hlediska délky doby sušení.

Řecko, Irsko, Spojené království Velké Británie a Severního Irska (Severní Irsko, ostrov Man a Jersey)

2. Dřevo jehličnanů (Coniferales)

Kromě požadavků platných pro dřevo, uvedených v bodech 1.1., 1.2., 1.3., 1.4., 1.5. a 7., části A, oddílu I této přílohy, kde je to vhodné, a v bodu 1. části B, této přílohy, a) dřevo musí být odkorněné nebo
b) úřední potvrzení, že dřevo pochází z oblastí prostých Ips duplicatus (Sahlberg), neboc) dřevo nebo jeho obal musí být opatřeny značkou "Kiln-dried", "KD" nebo jiným mezinárodně uznávaným označením podle běžné obchodní praxe potvrzujícím, že dřevo bylo v době zpracování uměle vysušeno na vlhkost, nižší než 20% (vyjádřeno v % sušiny) při dodržení technologického postupu, vhodného jak z hlediska užité teploty, tak i z hlediska délky doby sušení.

Řecko, Irsko, Spojené království Velké Británie a Severního Irska

3. Dřevo jehličnanů (Coniferales)

Kromě požadavků platných pro dřevo, uvedených v bodech 1.1., 1.2., 1.3., 1.4., 1.5. a 7., části A, oddílu I této přílohy, kde je to vhodné, a v bodech 1. a 2. části B této přílohy:
a) dřevo musí být odkorněné nebo
b) úřední potvrzení, že dřevo pochází z oblastí prostých Ips typographus (Linnaeus), neboc) dřevo nebo jeho obal musí být opatřeny značkou "Kiln-dried", "KD" nebo jiným mezinárodně uznávaným označením podle běžné obchodní praxe potvrzujícím, že dřevo bylo v době zpracování uměle vysušeno na vlhkost nižší než 20% (vyjádřeno v % sušiny) při dodržení technologického postupu, vhodného jak z hlediska užité teploty, tak i z hlediska délky doby sušení.

Irsko, Spojené království Velké Británie a Severního Irska

4. Dřevo jehličnanů (Coniferales)

Kromě požadavků platných pro dřevo, uvedených v bodech 1.1., 1.2., 1.3., 1.4., 1.5. a 7., části A, oddílu I této přílohy, kde je to vhodné, a v bodech 1., 2. a 3. části B této přílohy:
a) dřevo musí být odkorněné nebo
b) úřední potvrzení, že dřevo pochází z oblastí prostých Ips amitinus (Eichhoff), neboc) dřevo nebo jeho obal musí být opatřeny značkou "Kiln-dried", "KD" nebo jiným mezinárodně uznávaným označením podle běžné obchodní praxe potvrzujícím, že dřevo bylo v době zpracování uměle vysušeno na vlhkost nižší než 20% (vyjádřeno v % sušiny) při dodržení technologického postupu, vhodného jak z hlediska užité teploty, tak i z hlediska délky doby sušení.

Řecko, Francie (Korsika), Irsko, Spojené království Velké Británie a Severního Irska

5. Dřevo jehličnanů (Coniferales)

Kromě požadavků platných pro dřevo uvedených, v bodech 1.1., 1.2., 1.3., 1.4., 1.5. a 7., části A, oddílu I této přílohy, kde je to vhodné, a v bodech 1., 2., 3. a 4. části B této přílohy:
a) dřevo musí být odkorněné nebo
b) úřední dotvrzení, že dřevo pochází z oblastí
prostých Ips cembrae (Heer), neboc) dřevo nebo jeho obal musí být opatřeny značkou "Kiln-dried", "KD" nebo jiným mezinárodně uznávaným označením podle běžné obchodní praxe potvrzujícím, že dřevo bylo v době zpracování uměle vysušeno na vlhkost nižší než 20% (vyjádřeno v % sušiny) při dodržení technologického postupu, vhodného jak z hlediska užité teploty, tak i z hlediska délky doby sušení.

Řecko, Irsko, Spojené království Velké Británie a Severního Irska (Severní Irsko, ostrov Man)

6. Dřevo jehličnanů (Coniferales)

Kromě požadavků platných pro dřevo, uvedených v bodech 1.1., 1.2., 1.3., 1.4., 1.5. a 7., části A, oddílu I této přílohy, kde je to vhodné, a v bodech 1., 2., 3., 4. a 5., části B této přílohy: a) dřevo musí být odkorněné nebo b) úřední potvrzení, že dřevo pochází z oblastí prostých Ips sexdentatus (Börner), nebo c) dřevo nebo jeho obal musí být opatřeny značkou "Kiln-dried", "KD" nebo jiným mezinárodně uznaným označením podle běžné obchodní praxe potvrzujícím, že dřevo bylo v době zpracování uměle vysušeno na vlhkost nižší než 20 % (vyjádřeno v % sušiny) při dodržení technologického postupu, vhodného jak z hlediska užité teploty, tak i z hlediska délky doby sušení.

Irsko, Kypr, Spojené království Velké Británie a Severního Irska (Severní Irsko, ostrov Man)

6.3. Dřevo Castanea Mill.

a) Dřevo musí být prosté kůry nebo
b) Úřední potvrzení, že dřevo
i) pochází z oblastí prostých Cryphonectria parasitica
(Murrill.) Barr., nebo
ii) bylo uměle vysušeno na vlhkost nižší než 20%
(vyjádřeno v % sušiny) při dodržení
technologického postupu, vhodného jak z hlediska
užité teploty, tak i z hlediska délky doby sušení.
Provedení tohoto ošetření musí být prokázáno
značkou "Kiln-dried", "KD" nebo jiným
mezinárodně uznávaným označením umístěným podle použití na dřevu nebo jakémkoli jeho obalu.

Česká republika, Dánsko, Řecko (Kréta, Lesvos), Irsko, Švédsko, Spojené království Velké Británie a Severního Irska (s výjimkou ostrova Man)"

7. Rostliny Abies Mill., Larix Mill., Picea A. Dietr., Pinus L. a Pseudotsuga Carr., vyšší než 3 m, jiné než plody a osivo

Kromě opatření platných pro tyto rostliny, uvedených v bodu 1. přílohy č. 3, části A, v bodech 8.1., 8.2., 9. a 10., části A, oddílu I této přílohy, a v bodech 4. a 5., části A, oddílu II této přílohy, kde je to vhodné, úřední potvrzení, že místo produkce je prosté Dendroctonus micans (Kugelann).

Řecko, Irsko, Spojené království Velké Británie a Severního Irska (Severní Irsko, ostrov Man a Jersey)

8. Rostliny Abies Mill., Larix Mill., Picea A. Dietr. a Pinus L, vyšší než 3 m, jiné než plody a osivo

Kromě opatření platných pro tyto rostliny, uvedených v bodu 1. přílohy č. 3, části A, v bodech 8.1., 8.2., 9. a 10. části A, oddílu I této přílohy, v bodech 4. a 5., části A, oddílu II této přílohy, a v bodu 7., části B této přílohy, kde je to vhodné, úřední potvrzení, že místo produkce je prosté Ips duplicatus (Sahlberg).

Řecko, Irsko, Spojené království Velké Británie a Severního Irska

9. Rostliny Abies Mill., Larix Mill., Picea A. Dietr., Pinus L. a Pseudotsuga Carr., vyšší než 3 m, jiné než plody a osivo

Kromě opatření platných pro tyto rostliny, uvedených v bodu l., přílohy č. 3, části A, v bodech 8.1., 8.2., 9. a 10., části A, oddílu I této přílohy, v bodech 4. a 5., části A, oddílu II této přílohy, a v bodech 7. a 8., části B této přílohy, kde je to vhodné, úřední potvrzení, že místo produkce je prosté Ips typographus (Linnaeus).

Irsko, Spojené království Velké Británie a Severního Irska

10. Rostliny Abies Mill., Larix Mill., Picea A. Dietr., Pinus L., vyšší než 3 m, jiné než plody a osivo

Kromě opatření platných pro tyto rostliny, uvedených v bodu 1. přílohy č. 3, části A, v bodech 8.1., 8.2., 9. a 10., části A, oddílu I této přílohy, v bodech 4. a 5., části A, oddílu II této přílohy, a v bodech 7., 8. a 9., části B této přílohy, kde je to vhodné, úřední potvrzení, že místo produkce je prosté Ips amitinus (Eichhoff).

Řecko, Francie (Korsika), Irsko, Spojené království Velké Británie a Severního Irska

11-20

11. Rostliny Abies Mill., Larix Mill., Picea A. Dietr., Pinus L. a Pseudotsuga Carr., vyšší než 3 m, jiné než plody a osivo

Kromě opatření platných pro tyto rostliny, uvedených v bodu 1. přílohy č. 3, části A, v bodech 8.1., 8.2., 9. a 10., části A, oddílu I této přílohy, v bodech 4. a 5., části A, oddílu II této přílohy, a v bodech 7., 8., 9. a 10., části B této přílohy, kde je to vhodné, úřední potvrzení, že místo produkce je prosté Ips cenrbrae (Heer).

Řecko, Irsko, Spojené království Velké Británie a Severního Irska (Severní Irsko, ostrov Man)

12. Rostliny Abies Mill., Larix Mill., Picea A. Dietr., Pinus L., vyšší než 3 m, jiné než plody a osivo

Kromě opatření platných pro tyto rostliny, uvedených v bodu 1. přílohy č. 3, části A, v bodech 8.1., 8.2., 9. a 10., části A, oddílu I této přílohy, v bodech 4. a 5., části A, oddílu lI této přílohy, a v bodech 7., 8., 9., 10. a 11., části B této přílohy, kde je to vhodné, úřední potvrzení, že místo produkce je prosté Ips sexdentatus (Börner).

Irsko, Kypr, Spojené království Velké Británie a Severního Irska (Severní Irsko, ostrov Man)

14.1. Samostatná kůra jehličnanů (Coniferales)

Úřední potvrzení, že zásilka:
a) byla fiunigována nebo jinak vhodně ošetřena proti kůrovcům nebob) pochází z oblastí prostých Dendroctonus micans (Kugelann).

Řecko, Irsko, Spojené království Velké Británie a Severního Irska (Severní Irsko, ostrov Man a Jersey)

14.2. Samostatná kůra jehličnanů (Coniferales)

Kromě opatření platných pro kůru, uvedených v bodu 14.1., části B této přílohy, úřední potvrzení, že zásilka:
a) byla fumigována nebo jinak vhodně ošetřena proti kůrovcům nebob) pochází z oblastí prostých Ips amitinus (Eichoff).

Řecko, Francie (Korsika), Irsko, Spojené království Velké Británie a Severního Irska

14.3. Samostatná kůra jehličnanů
(Coniferales)

Kromě opatření platných pro kůru, uvedených v bodech 14.1. a 14.2., části B této přílohy, úřední potvrzení, že zásilka:
a) byla fumigována nebo jinak vhodně ošetřena proti kůrovcům nebob) pochází z oblastí prostých Ips cembrae (Heer).

Řecko, Irsko, Spojené království Velké Británie a Severního Irska (Severní Irsko, ostrov Man)

14.4. Samostatná kůra jehličnanů (Coniferales)

Kromě opatření platných pro kůru, uvedených v bodech 14.1., 14.2. a 14.3., části B této přílohy, úřední potvrzení, že zásilka:
a) byla fumigována nebo jinak vhodně ošetřena proti kůrovcům nebob) pochází z oblastí prostých Ips duplicatus (Sahlberg)

Řecko, Irsko, Spojené království Velké Británie a Severního Irska

14.5. Samostatná kůra jehličnanů (Coniferales)

Kromě opatření platných pro kůru, uvedených v bodech 14.1., 14.2., 14.3. a 14.4., části B této přílohy, úřední potvrzení, že zásilka: a) byla fumigována nebo jinak vhodně ošetřena proti kůrovcům b) pochází z oblastí prostých Ips sexdentatus (Börner)

Irsko, Kypr, Spojené království Velké Británie a Severního Irska (Severní Irsko, ostrov Man)

14.6. Samostatná kůra jehličnanů (Coniferales)

Kromě opatření platných pro kůru, uvedených v bodech 14.1., 14.2., 14.3., 14.4. a 14.5., části B této přílohy, úřední potvrzení, že zásilka: a) byla fumigována nebo jinak vhodně ošetřena proti kůrovcům nebob) pochází z oblastí prostých Ips typographus (Linnaeus).

Irsko, Spojené království Velké Británie a Severního Irska

14.7. Samostatná kůra Castanea Mill.

Úřední potvrzení, že samostatná kůra:
a) pochází z oblastí prostých Cryphonectria parasitica (Murrill.) Barr., nebob) byla podrobena fumigaci nebo jinému vhodnému ošetření proti Cryphonectria parasitica (Murrill.) Barr., ke specifikaci schválené postupem podle zvláštního předpisu Společenství1). Provedení tohoto ošetření musí být prokázáno, tím že v rostlinolékařském osvědčení se uvede účinná látka, minimální teplota kůry, dávka (g/m3 ) a doba expozice (h).

Česká republika, Dánsko, Řecko (Kréta, Lesvos), Irsko, Švédsko, Spojené království Velké Británie a Severního Irska (s výjimkou ostrova Man)

15. Rostliny Larix Mill. určené k pěstování, jiné než osivo

Kromě opatření platných pro tyto rostliny, uvedených v bodu 1. přílohy č. 3, části A, v bodech 8.1., 8.2. a 10., části A, oddílu I této přílohy, v bodu 5. části A, oddílu II této pňlohy, a v bodech 7., 8., 9., 10., 11., 12. a 13., části B této přílohy, úřední potvrzení, že byly vypěstovány ve školkách a že místo produkce je prosté Cephalcia lariciphila (Wachtl).

Irsko, Spojené království Velké Británie a Severního Irska (Severní Irsko, ostrovy Man a Jersey)

16. Rostliny Abies Mill., Larix Mill., Picea A. Dietr., Pinus L. a Pseudotsuga Carr., určené k pěstování, jiné než osivo

Kromě opatření platných pro tyto rostliny, uvedených v bodu 1. přílohy č. 3, části A, v bodech 8.1., 8.2. a 9., části A, oddílu I této přílohy, v bodu 4. části A, oddílu II této přílohy, a v bodech 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13. a 15., části B této přílohy, kde je to vhodné, úřední potvrzení, že byly vypěstovány ve školkách a že místo produkce je prosté Gremmeniella abietina (Lag.) Morelet

Irsko, Spojené království Velké Británie a Severního Irska (Severní Irsko)

17. Rostliny Pinus L. určené k pěstování, jiné než osivo

Kromě opatření platných protyto rostliny, uvedených v bodu 1. přílohy č. 3, části A, v bodech 8.1., 8.2. a 9., části A, oddílu I této přílohy, v bodu 4. části A, oddílu II této přílohy, a v bodech 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13. a 16., části B této přílohy, úřední potvrzení, že byly vypěstovány ve školkách a že místo produkce a jeho bezprostřední okolí je prosté Thaumetopoea pityocampa (Denis. et Schiffermüller).

Španělsko (Ibiza)

18. Rostliny Picea A. Dietr. určené k pěstování, jiné než osivo

Kromě opatření platných pro tyto rostliny, uvedených v bodu 1., přílohy č. 3, části A, v bodech 8.1., 8.2. a 10., části A, oddílu I této přílohy, v bodu 5. části A, oddílu II této přílohy, a v bodech 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13. a 16., části B této přílohy, úřední potvrzení, že byly vypěstovány ve školkách a že místo produkce je prosté Gilpinia hercyniae (Hartig).

Řeco, Irsko, Spojené království Velké Británie a Severního Irska (Severní Irsko, ostrovy Man a Jersey)

19. Rostliny Eucalyptus L'Hérit, jiné než plody a osivo

Úřední potvrzení, že:
a) rostliny jsou prosté zeminy a že byly podrobeny ošetření proti Gonipterus scutellatus Gyllenhal, nebob) rostliny pocházejí z oblastí prostých Gonipterus scutellatus Gyllenhal.

Řecko, Prtugalsko (Azory)

20.1. Hlízy Solanum L. určené k pěstování

Kromě opatření platných pro tyto rostliny, uvedených v bodech 10. a 11. přílohy č. 3, části A, v bodech 25.1., 25.2., 25.3., 25.4., 25.5. a 25.6. části A, oddílu I této přílohy, a v bodech 18.1., 18.2., 18.3., 18.4. a 18.6. části A, oddílu II této přílohy, úřední potvrzení, že hlízy:
a) byly vypěstovány v oblasti, ve které se nevyskytuje Beet necrotic yellow vein virus /furovirus/ (BNYVV) nebo
b) byly vypěstovány na pozemku prostém BNYVV nebo v pěstebním substrátu obsahujícím zeminu prostou BNYVV nebo byly úředně testované vhodnými metodami a shledány prosté BNYVV neboc) byly omyté a jsou prosté zeminy.

Fancie (Bretaň), Irsko, Portugalsko (Azory), Finsko, Spojené kralovství velké Británie a Severního Irska (Severní Irsko)

20.2. Hlízy Solanum tuberosum L. jiné než ty, které jsou uvedeny v bodu 20.1. části B této přílohy

a) Zemina nesmí tvořit více než 1 % hmotnosti zásilky nebo partie, nebob) Hlízy jsou určeny ke zpracování v podniku s úředně schváleným zařízením na odstranění odpadu, které vylučuje nebezpečí rozšíření BNYVV.

Fancie (Bretaň), Irsko, Portugalsko (Azory), Finsko, Spojené kralovství velké Británie a Severního Irska (Severní Irsko)

20.3. Hlízy Solanum tuberosum L.

Kromě požadavků uvedených v bodech 18.1., 18.2. a 18.5., části A, oddílu II této přílohy, úřední potvrzení, že opatření týkající se Globodera pallida (Stone) Behrens a Globodera rostochiensis (Wollenweber) jsou shodná s těmi, která jsou stanovená zvláštním právním předpisem. 3

Finsko, Litva, Slovinsko, Slovensko

21-30

21. Rostliny a živý pyl pro opylování: Amelanchier Med., Chaenomeles Lindl., Cotoneaster Ehrh., Crataegus L., Cydonia Eriobotrya Lindl.,
Malus Mill., Mespilus L., Photinia davidiana (Dcne.) Cardot, Pyracantha Roem., Pyrus L. a Sorbus L., jiné než plody a osivo

Kromě zákazů platných pro tyto rostliny, uvedených v bodech 9., 9.1. a 18. přílohy č. 3, části A, a v bodech 1. a 2. přílohy č. 3, části B, kde je to vhodné, úřední potvrzení, že:
a) rostliny pocházejí ze třetích zemí, které byly
uznány za prosté Erwinia amylovora (Burrill)
Winslow et al. v souladu s postupem podle
zvláštního předpisu Společenství, 1
nebo
b) rostliny pocházejí z oblastí prostých škodlivého
organismu ve třetích zemích, které byly stanoveny
ve vztahu k Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al. v souladu s příslušným mezinárodním
standardem pro fytosanitární opatření jako prosté tohoto škodlivého organismu, a které byly jako takové uznány podle zvláštního předpisu Společenství, 1 nebo
c) rostliny pocházejí z jednoho z následujících kantonů Švýcarska: Berne (s výjimkou okresů Signau a Trachselwald), Fribourg, Grisons, Vaud, Valais, nebo
d) rostliny pocházejí z chráněných zón uvedených v pravém sloupci, nebo
e) rostliny byly pěstovány nebo, v případě přemístění do nárazníkové zóny, udržovány po dobu nejméně 7 měsíců, včetně období od 1. dubna do 31. října posledního ukončeného vegetačního období na pozemku:
(aa) umístěném v úředně vymezené nárazníkové zóně o rozloze nejméně 50 km2 , a to nejméně 1 km od hranice této zóny, kde hostitelské rostliny podléhají úředně schválenému a kontrolovanému ochrannému režimu stanovenému nejpozději před začátkem ukončeného vegetačního období předcházejícího poslednímu ukončenému vegetačnímu období, s cílem minimalizovat riziko šíření Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al. z rostlin pěstovaných v této oblasti. Podrobnosti popisu této nárazníkové zóny musí být k dispozici Komisi a ostatním členským státům Evropské unie. V nárazníkové zóně se provádějí úřední kontroly, s výjimkou pozemku a jeho přilehlé zóny v šířce 500m, nejméně jednou od začátku posledního ukončeného vegetačního období v nejvhodnější době, a všechny hostitelské rostliny, které vykazují příznaky napadení Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al., musí být neprodleně odstraněny. Výsledky těchto kontrol musí být poskytnuty do 1. května každého roku Komisi a ostatním členským státům Evropské unie, a
(bb) který byl před začátkem ukončeného vegetačního období předcházejícího poslednímu ukončenému vegetačnímu období úředně schválen, stejně jako nárazmková zóna, pro pěstování rostlin podle požadavků stanovených v tomto bodu; a
(cc) který, stejně jako přilehlá zóna v šířce nejméně 500m, byl od začátku posledního ukončeného vegetačního období shledán prostým Erwina amylovora (Burrill) Winslow et al. při úředních kontrolách prováděných nejméně:
- dvakrát na tomto pozemku v nejvhodnější době, tj. jednou během června až srpna a jednou během srpna až listopadu; a
- jednou v uvedené přilehlé oblasti v nejvhodnější době, tj. během srpna až listopadu, a(dd) na němž byly rostliny úředně testovány na latentní infekci Erwina anrylovora (Burrill) Winslow et al. vhodnou laboratorní metodou ze vzorku úředně odebraného v nejvhodnější době. Tato opatření se mezi 1. květnem 2004 a 1. dubnem 2005 nevztahují na rostliny, které byly přemístěny do chráněných zón uvedených v pravém sloupci a uvnitř těchto zón a které byly vypěstovány s utužovány na pozemcích umístěných v úředně označených nárazntkových zónách v souladu s příslušnými požadavky platnými před 1. květnem 2004.

Španělsko, Estonsko, Francie (Korsika), Irsko, Itálie (Abruzzi; Apulie; Basilicata; Kalábrie; Kampánie; Emilia-Romagna: provincie Forlí-Cesena (kromě provinční oblasti nacházející se na sever od státní silnice č. 9 - Via Emilia), Parma, Piacenza a Rimini (kromě provinční oblasti nacházející se na sever od státní silnice č. 9 - Via Emilia); Friuli-Venezia Giulia; Lazio; Ligurie; Lombardie; Marche; Molise; Piemont; Sardinie; Sicílie; Toskánsko; Umbrie; Valle d'Aosta; Veneto: kromě obcí Rovigo, Polesella, Villamarzana, Fratta Polesine, San Bellino, Badia Polesine, Trecenta, Ceneselli, Pontecchio Polesine, Arqua Polesine, Costa di Rovigo, Occhiobello, Lendinara, Canda, Ficarolo, Guarda Veneta, Frassinelle Polesine, Villanova del Ghebbo, Fiesso Umbertiano, Castelguglielmo, Bagnolo di Po, Giacciano con Baruchella, Bosaro, Canaro, Lusia, Pincara, Stienta, Gaiba, Salara v provincii Rovigo, obcí Castelbaldo, Barbona, Piacenza d'Adige, Vescovana, S. Urbano, Boara Pisani, Masi v provincii Padova a obcí Palú, Roverchiara, Legnago, Castagnaro, Ronco all'Adige, Villa Bartolomea, Oppeano, Terrazzo, Isola Rizza, Angiari v provincii Verona), Lotyšsko, Litva, Rakousko (Burgenland, Korutansko, Dolní Rakousko, Tyrolsko (okres Lienz), Štýrsko, Vídeň), Portugalsko, Slovinsko (kromě regionů Gorenjska a Maribor), Slovensko [kromě obcí Blahová, Horné Mýto a Okoč (okres Dunajská Streda), Hronovce a Hronské Kľačany (okres Levice), Veľké Ripňany (okres Topoľčany), Málinec (okres Poltár), Hrhov (okres Rožňava), Kazimír, Luhyňa, Malý Horeš, Svätuše a Zatín (okres Trebišov)], Finsko, Spojené království Velké Británie a Severního Irska (Severní Irsko, ostrov Man a Normandské ostrovy)

21.1. Rostliny Vitis L., jiné než plody a osivo

Kromě zákazu vyplývajícího pro tyto rostliny z bodu 15. přílohy č. 3, části A, a použitelného pro dovoz rostlin Vitis L., kromě plodů, ze třetích zemí (s výjimkou Švýcarska) do Společenství, úřední potvrzení, že rostliny:
a) pocházejí z oblasti prosté Daktulosphaira
vitifoliae (Fitch); nebo
b) byly vypěstovány v místě produkce, které bylo
shledáno prostým Daktulosphaira vitifoliae (Fitch) při úředních kontrolách, vykonaných v průběhu posledních dvou ukončených vegetačních období; neboc) byly podrobeny fumigaci nebo jinému vhodnému ošetření proti Daktulosphaira vitifoliae (Fitch).

Kypr

21.2. Plody Vitis L.

Plody musí být bez listů a úřední potvrzení, že plody: a) pocházejí z oblasti prosté Daktulosphaira vitifoliae (Fitch); nebo
b) byly vypěstovány v místě produkce, které bylo shledáno prostým Daktulosphaira vitzfoliae (Fitch) při úředních kontrolách, vykonaných v průběhu posledních dvou ukončených vegetačních období;
neboc) byly podrobeny fumigaci nebo jinému vhodnému ošetření proti Daktulosphaira vitifoliae (Fitch).

Kypr

21.3. Včelstva v období od 15. března do 30. června

Musí být písemně doložené, že včelstva:
a) pocházejí ze třetích zemí uznaných v souladu s postupem podle zvláštního předpisu Společenství1 za prosté Erwina amylovora (Burrill) Winslow et al.,
nebo
b) pocházejí z jednoho z následujících kantonů Švýcarska: Berne (s výjimkou Signau a Trachselwald), Fribourg, Grisons, Vaud, Valais, neboc) pocházejí z chráněných zón uvedených v pravém sloupci, nebo d) byly podrobeny před přemísťováním vhodnému karanténnímu opatření.

Španělsko, Estonsko, Francie (Korsika), Irsko, Itálie (Abruzzi; Apulie; Basilicata; Kalábrie; Kampánie; Emilia-Romagna: provincie Forlí-Cesena (kromě provinční oblasti nacházející se na sever od státní silnice č. 9 - Via Emilia), Parma, Piacenza a Rimini (kromě provinční oblasti nacházející se na sever od státní silnice č. 9 - Via Emilia); Friuli-Venezia Giulia; Lazio; Ligurie; Lombardie; Trentino-Alto Adige: autonomní provincie Trento; Marche; Molise; Piemont; Sardinie; Sicílie; Toskánsko; Umbrie; Valle d'Aosta; Veneto: kromě obcí Rovigo, Polesella, Villamarzana, Fratta Polesine, San Bellino, Badia Polesine, Trecenta, Ceneselli, Pontecchio Polesine, Arqua Polesine, Costa di Rovigo, Occhiobello, Lendinara, Canda, Ficarolo, Guarda Veneta, Frassinelle Polesine, Villanova del Ghebbo, Fiesso Umbertiano, Castelguglielmo, Bagnolo di Po, Giacciano con Baruchella, Bosaro, Canaro, Lusia, Pincara, Stienta, Gaiba, Salara v provincii Rovigo, obcí Castelbaldo, Barbona, Piacenza d'Adige, Vescovana, S. Urbano, Boara Pisani, Masi v provincii Padova a obcí Palú, Roverchiara, Legnago, Castagnaro, Ronco all'Adige, Villa Bartolomea, Oppeano, Terrazzo, Isola Rizza, Angiari v provincii Verona), Lotyšsko, Litva, Rakousko (Burgenland, Korutansko, Dolní Rakousko, Tyrolsko (okres Lienz), Štýrsko, Vídeň), Portugalsko, Slovinsko (kromě regionů Gorenjska a Maribor), Slovensko [kromě obcí Blahová, Horné Mýto a Okoč (okres Dunajská Streda), Hronovce a Hronské Kľačany (okres Levice), Veľké Ripňany (okres Topoľčany), Málinec (okres Poltár), Hrhov (okres Rožňava), Kazimír, Luhyňa, Malý Horeš, Svätuše a Zatín (okres Trebišov)], Finsko, Spojené království Velké Británie a Severního Irska (Severní Irsko, ostrov Man a Normandské ostrovy)

22. Rostliny Allium porrum L., Apium L., Beta L., jiné než rostliny uvedené v bodu 25., části B této přílohy a rostliny určené jako krmivo pro zvířata, rostliny Brassica napus L., Brassica rapa L., Daucus L., jiné než rostliny určené k pěstování

a) Zemina nesmí tvořit více než 1 % hmotnosti
zásilky nebo partie,
nebo
b) rostliny jsou určeny ke zpracování v podniku
s úředně schváleným zařízením na odstranění
odpadu, které vylučuje nebezpečí rozšířeníBNYVV.

Francie (Bretaň), Irsko, Portugalsko (Azory), Finsko, Spojené království Velké Británie a Severního Irska (Severní Irsko)

23. Rostliny Beta vulgaris L., určené k pěstování, jiné než osivo

a) Kromě požadavků platných pro tyto rostliny, uvedených v bodech 35.1. a 35.2., části A, oddílu I této přílohy, v bodu 25., části A, oddílu II této přílohy, a v bodu 22., části B této přílohy, úřední potvrzení, že rostliny (aa) byly jednotlivě úředně testovány a byly shledány prostými Beet necrotic yellow vein virus /furovirus/ (BNYVV) nebo
(bb) byly vypěstovány ze semen splňujících požadavky uvedené v bodech 27.1. a 27.2., části B této přílohy, a
- byly pěstovány v oblastech, ve kterých se nevyskytuje BNYVV, nebo
- byly pěstovány na pozemku nebo
v pěstebním substrátu úředně testovaném vhodnými metodami a shledaném prostým BNYVV a- byly vzorkovány a vzorky byly vhodnými metodami testovány a shledány prostými BNYVV b) organizace nebo výzkumné pracoviště mající ve svém držení rostliny uvedené v levém sloupci musí o jejich držení informovat odpovědný úřední orgán členského státu.

Francie (Bretaň), Irsko, Portugalsko (Azory), Finsko, Spojené království Velké Británie a Severního Irska (Severní Irsko)

24.1. Nezakořeněné řízky Euphorbia pulcherrima Willd., určené k pěstování

Kromě požadavků platných pro tyto rostliny
uvedených v bodu 45.1., části A, oddílu I této přílohy,
kde je to vhodné, úřední potvrzení, že:
a) nezakořeněné řízky pocházejí z oblasti prosté Bemisia tabaci Genn. (evropských populací), nebo
b) na řízcích ani na rostlinách, ze kterých byly řízky získány, nebyly pozorovány žádné známky přítomnosti Bemisia tabaci Genn. (evropských populací) a tyto rostliny byly umístěny nebo vypěstovány v místě produkce, ve kterém byly prováděny během celého produkčního období těchto rostlin nejméně jednou za tři týdny úřední prohlídky, nebo
c) v případech, kdy byla v místě produkce zjištěna Bemisia tabaci Genn. (evropská populace), řízky a rostliny, ze kterých byly řízky získány, umístěné nebo vypěstované v tomto místě produkce, byly podrobeny vhodnému ošetření proti Bemisia tabaci Genn. (evropským populacím) a toto místo produkce bylo následně v důsledku provádění vhodných postupů zaměřených na eradikaci Bemisia tabaci Genn. (evropských populací) shledáno prostým Bemisia tabaci Genn. (evropských populací), a to na základě jak úředních prohlídek prováděných jednou týdněběhem tří týdnů před přemístěním z tohoto místa produkce, tak na základě monitoringu Bemisia tabac Genn. (evropských populací) prováděného v průběhu uvedeného období. Poslední z výše uvedených prohlídek se provede bezprostředně před přemístěním řízků z místa produkce.

Irsko, Portugalsko[Azory, Beira Interior, Beira Litoral, Entre Douro e Minho, Madeira, Ribatejo e Oeste (obce Alcobaça, Alenquer, Bombarral, Cadaval, Caldas da Rainha, Lourinhă, Nazaré, Obidos, Peniche a Torres Vedras) a Trás-os-Montes], Finsko, Švédsko, Spojené království Velké Británie a Severního Irska

24.2. Rostliny Euphorbia pulcherrima Willd určené k pěstování, jiné než:
- osivo,
- rostliny, u kterých je z balení nebo rozvití květu (nebo listenu) nebo z jiných znaků zřejmé, že jsou určeny k prodeji konečným spotřebitelům, kteří se při podnikatelské činnosti nezabývají pěstováním rostlin;
- rostliny uvedené v bodu 24.1.

Kromě požadavků platných pro tyto rostliny uvedených v bodu 45.1., části A, oddílu I této přílohy, kde je to vhodné, úřední potvrzení, že:
a) rostliny pocházejí z oblasti prosté Bemisia tabaci Genn. (evropských populací),
nebo
b) u rostlin v místě produkce nebyly na základě úředních prohlídek prováděných nejméně jednou za tři týdny během devíti týdnů před uvedením na trh pozorovány žádné známky přítomnosti Bemisia tabaci Genn. (evropských populací),
nebo
c) v případech, kdy byla v místě produkce zjištěna Bemisia tahati Genn. (evropská populace), rostliny umístěné nebo vypěstované v tomto místě produkce, byly podrobeny vhodnému ošetření proti Bemgia tabaci Genn. (evropským populacím) a toto místo produkce bylo následně v důsledku provádění vhodných postupů zaměřených na eradikaci Bemisia tahati Genn. (evropských populací) shledáno prostým Bemisia tabaci Genn. (evropských populací), a to na základě jak úředních prohlídek prováděných jednou týdně během tří týdnů před přemístěním z tohoto místa produkce, tak na základě monitoringu Bemisia tabaci Genn. (evropských populací) prováděného v průběhu uvedeného období. Poslední z výše uvedených prohlídek se provede bezprostředně před přemístěním řízků z místa produkce a
d) je prokázáno, že rostliny byly vyprodukovány z řízků, které
da) pocházejí z oblasti prosté Bemisia tabaci Genn. (evropských populací), nebo
db) byly vypěstovány v místě produkce, ve kterém nebyly pozorovány žádné známky přítomnosti Bemisia tabaci Genn. (evropských populací) na základě úředních prohlídek prováděných nejméně jednou za tři týdny během celého produkčního období těchto rostlin, nebodc) v případech, kdy byla v místě produkce zjištěna Bemisia tabaci Genn. (evropská populace), rostliny umístěné nebo vypěstované v tomto místě produkce, byly podrobeny vhodnému ošetření proti Bemisia tabaci Genn. (evropským populacím) a toto místo produkce bylo následně v důsledku provádění vhodných postupů zaměřených na eradikaci Bemisia tahati Genn. (evropských populací) shledáno prostým Bemisia tabaci Genn. (evropských populací), a to na základě jak úředních prohlídek prováděných jednou týdně během tří týdnů před přemístěním z tohoto místa produkce, tak na základě monitoringu Bemisia tabaci Genn. (evropských populací) prováděného v průběhu uvedeného období. Poslední z výše uvedených prohlídek se provede bezprostředně před přemístěním řízků z místa produkce.

Irsko, Portugalsko[Azory, Beira Interior, Beira Litoral, Entre Douro e Minho, Madeira, Ribatejo e Oeste (obce Alcobaça, Alenquer, Bombarral, Cadaval, Caldas da Rainha, Lourinhă, Nazaré, Obidos, Peniche a Torres Vedras) a Trás-os-Montes], Finsko, Švédsko, Spojené království Velké Británie a Severního Irska

24.3. Rostliny Begonia L. určené k pěstování, jiné než osivo, hlízy a oddenkové hlízy, a rostliny Ficus L. a Hibiscus L., určené k pěstování, jiné než osivo a rostliny, u kterých je z balení nebo rozvití květu nebo z jiných znaků zřejmé, že jsou určeny k prodeji konečným spotřebitelům, kteří se při podnikatelské činnosti nezabývají pěstováním rostlin

Kromě požadavků platných pro tyto rostliny uvedených v bodu 45.1., části A, oddílu I této přílohy, kde je to vhodné, úřední potvrzení, že:
a) rostliny pocházejí z oblasti prosté Bemisia tabaci Genn. (evropských populací), nebo
b) u rostlin v místě produkce nebyly na základě úředních prohlídek prováděných nejméně jednou za tři týdny během devíti týdnů před uvedením na trh pozorovány žádné známky přítomnostiBemisia tabaci Genn. (evropských populací), nebo c) v případech, kdy byla v místě produkce zjištěna Bemisia tabaci Genn. (evropská populace), rostliny umístěné nebo vypěstované v tomto místě produkce, byly podrobeny vhodnému ošetření proti Bemisia tabaci Genn. (evropským populacím) a toto místo produkce bylo následně v důsledku provádění vhodných postupů zaměřených na eradikaci Bemisia tabaci Genn. (evropských populací) shledáno prostým Bemisia tabaci Genn. (evropských populací), a to na základě jak úředních prohlídek prováděných jednou týdně během tří týdnů před přemístěním z tohoto místa produkce, tak na základě monitoringu Bemisia tabaci Genn. (evropských populací) prováděného v průběhu uvedeného období. Poslední z výše uvedených prohlídek se provede bezprostředně před přemístěním řízků z místa produkce.

Irsko, Portugalsko[Azory, Beira Interior, Beira Litoral, Entre Douro e Minho, Madeira, Ribatejo e Oeste (obce Alcobaça, Alenquer, Bombarral, Cadaval, Caldas da Rainha, Lourinhă, Nazaré, Obidos, Peniche a Torres Vedras) a Trás-os-Montes], Finsko, Švédsko, Spojené království Velké Británie a Severního Irska

25. Rostliny Beta vulgaris L., určené k průmyslovému zpracování

Úřední potvrzení, že:a) rostliny jsou přepravovány tak, že nehrozí žádné nebezpečí šíření BNYVV a jsou určeny ke zpracování v podniku s úředně schváleným zařízením na odstranění odpadu, které vylučuje nebezpečí rozšíření BNYVV, nebo b) rostliny byly vypěstovány v oblasti, ve které se nevyskytuje BNYVV.

Francie (Bretaň), Irsko, Portugalsko (Azory), Finsko, Spojené království Velké Británie a Severního Irska (Severní Irsko)

26. Zemina z řepy a nesterilizovaný odpad z řepy (Beta vulgaris L.)

Úřední potvrzení, že zemina nebo odpad:
a) byly ošetřeny tak, aby . še vyloučilo zamoření BNYVV, nebo
b) jsou určeny k odvozu pro odstranění úředně
schváleným způsobem, nebo
c) pocházejí z rostlin Beta vulgaris (L.) vypěstovaných v oblasti, ve které se nevyskytuje BNYVV.

Francie (Bretaň), Irsko, Portugalsko (Azory), Finsko, Spojené království Velké Británie a Severního Irska(Severní Irsko)

27.1. Osivo cukrové a krmné řepy (Beta vulgaris L.)

Kromě opatření podle zvláštního právního předpisu,2 kde je to vhodné, úřední potvrzení, že:
a) semena kategorie "základní rozmnožovací materiál" a "certifikovaný rozmnožovací materiál" splňují podmínky stanovené podle zvláštního právního předpisu; 2
nebo
b) v případě "semen necertifikovaných" semena:
- splňují podmínky stanovené podle zvláštního právního předpisu2 a
- jsou určena ke zpracování, které bude splňovat podmínky stanovené podle zvláštního právního předpisu a jsou dopravena do zpracovatelského závodu s úředně schváleným způsobem odstraňování odpadů k zabránění šíření Beet necrotic yellow vein virus /furovirus/ (BNYVV);c) semena byla získána z porostu vypěstovaného v oblasti, kde se nevyskytuje BNYVV.

Francie (Bretaň), Irsko, Portugalsko (Azory), Finsko, Spojené království Velké Británie a Severního Irska (Severní Irsko)

27.2. Osivo zeleniny druhu Beta vulgaris L. (salátová řepa)

Kromě opatření podle zvláštního právního předpisu, 2 kde je to vhodné, úřední potvrzení, že:
a) zpracované osivo neobsahuje více než 0,5% neškodných nečistot, v případě obalovaného osiva musí být tento požadavek splněn před obalováním,
nebo
b) v případě nezpracovaného osiva, osivo
- musí být úředně zabaleno takovým způsobem, aby bylo zajištěno, že neexistuje žádné nebezpečí šíření Beet necrotic yellow vein virus /furovirus/ (BNYVV), a
- je určeno pro zpracování, které bude splňovat podmínky stanovené pod písm. a) a je dopraveno do zpracovatelského závodu s úředně schváleným způsobem odstraňování odpadů k zabránění šíření Beet necrotic yellow vein virus /furovirus/ (BNYVV); neboc) osivo bylo získáno z porostu vypěstovaného v oblasti, kde se nevyskytuje BNYVV.

Francie (Bretaň), Irsko, Portugalsko (Azory), Finsko, Spojené království Velké Británie a Severního Irska (Severní Irsko)

28. Osivo Gossypium L.

Úřední potvrzení, že:
a) osivo bylo odvlákněno kyselinou ab) v místě produkce nebyly od začátku posledního ukončeného vegetačního období pozorovány žádné příznaky napadení Glomerella gossypii Edgerton a reprezentativní vzorek semen byl testován a v těchto testech shledán prostým Glomerella gossypii Edgerton.

Řecko

28.1. Osivo Gossypium L.

Úřední potvrzení, že osivo bylo odvlákněno kyselinou.

Řecko, Španělsko (Andalucia, Catalonia, Extremadura, Murcia, Valencia)

29.Osivo Mangifera L.

Úřední potvrzení, že osivo pochází z oblastí prostých Sternochetus mangiferae (Fabricius).

Španělsko (Granada a Malaga), Portugalsko (Alentejo, Algarve a Madeira)

30.Použité zemědělské stroje

a) Mechanizační prostředky musí být očištěné a prosté zeminy a zbytků rostlin, jsou-li dopravovány na místa produkce, na nichž se pěstuje řepa, nebob) mechanizační prostředky musí být dopravovány z oblasti, ve které se nevyskytuje BNYVV.

Francie (Bretaň), Irsko, Portugalsko (Azory), Finsko, Spojené království Velké Británie a Severního Irska (Severní Irsko)

31. Plody Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. a jejich kříženců, původem ze Španělska, Francie (s výjimkou Korsiky), Kypru a Itálie

Kromě požadavku uvedeného v bodu 30. části A, oddílu II této přílohy, že na obalech musí být vyznačen původ zboží:
a) plody musí být bez listů a stopek;
nebob) v případě, že plody jsou s listy a stopkami, úřední potvrzení, že plody jsou baleny v uzavřených kontejnerech, které byly úředně zaplombované a musí zůstat zaplombované během transportu uvnitř chráněné zóny, uznané pro tyto plody, a musí být označeny rozlišovací značkou uvedenou v rostlinolékařském pase.

Řecko, Francie (Korsika), Portugalsko, Malta

1 Článek 18 směrnice Rady 2000/29/ES ze dne 8. května 2000 o ochranných opatřeních proti zavlékání organismů škodlivých rostlinám nebo rostlinným produktům do Společenství a proti jejich rozšiřování na území Společenství.

2 Zákon č. 219/2003 Sb. , o uvádění do oběhu osiva a sadby pěstovaných rostlin a o změně některých zákonů.

3 Vyhláška Ministerstva zemědělství č. 332/2004 Sb., o opatřeních k zabezpečení ochrany proti zavlékání a šíření původce rakoviny bramboru, háďátka bramborového a háďátka nažloutlého.

PŘÍLOHA Č. 5 K VYHLÁŠCE Č. 330/2004 SB. PODMÍNKU PRO PŘECHOVÁVÁNÍ A JINOU MANIPULACI SE ŠKODLIVÝMI ORGANISMY, ROSTLINAMI, ROSTLINNÝMI PRODUKTY A JINÝMI PŘEDMĚTY. PRO POKUSNÉ A VĚDECKÉ ÚČELY NEBO PRO PRÁCI VE ŠLECHTĚNÍ ODRŮD

a) Obecné zásady pro zacházení s karanténním materiálem:

1) technická izolace od jiných rostlin nebo škodlivých organismů zahrnující i ochranu rostlin v přilehlé oblasti,

2) jmenování osoby odpovědné za veškeré činnosti spojené s manipulací s karanténním materiálem,

3) omezení přístupu do vymezených prostor a zařízení, popřípadě, je-li to účelné, i do přilehlé oblasti, který je povolen pouze oprávněným jmenovaným osobám,

4) vhodné označení vymezených prostor a zařízení udávající druh činnosti a osobní odpovědnost,

5) vedení záznamů o vykonaných činnostech a metodiky pracovních postupů, včetně postupů pro případ úniku škodlivých organismů,

6) vhodný bezpečností a poplachový systém,

7) vhodná ochranná opatření k zamezení proniknutí škodlivých organismů do vymezených prostor a zařízení a jejich šíření v nich,

8) ochranná opatření pro vzorkování karanténního materiálu a jeho přemísťování v rámci vymezených prostor,

9) ochranná opatření pro nakládání s odpadem, použitou zeminou a vodou, jsou-li potřebná, včetně zajištění vhodného vybavení k jejich likvidaci,

10) vhodné dezinfekční a hygienické postupy a vybavení pro osoby, prostory a zařízení,

11) vhodná opatření a vybavení pro likvidaci pokusného materiálu,

12) vhodné vybavení, prostory a postupy pro indexování, včetně testování.

b) Speciální zásady pro zacházení s karanténním materiálem s ohledem na specifickou biologii a epidemiologii karanténního materiálu a předpokládanou činnost:

1) udržování karanténního materiálu v místnostech (sklenících apod.) s předvstupním uzavřeným prostorem (tzv. double door) pro vstup osob,

2) udržování karanténního materiálu při sníženém tlaku vzduchu,

3) udržování karanténního materiálu v kontejnerech nebo jiných zařízeních opatřených vhodnými sítěmi nebo jinými zábranami znemožňujícími únik škodlivého organismu, jako jsou vodní bariéra pro roztoče, uzavřené kontejnery s půdou pro háďátka, elektrické lapače hmyzu apod.,

4) izolace karanténního materiálu od jiných škodlivých organismů a jiného materiálu, např. od vironosného materiálu sloužícího některým škůdcům za potravu, od hostitelských rostlin apod.,

5) udržování chovů škodlivých organismů v chovných boxech s vhodným manipulačním zařízením,

6) zabránění křížení škodlivých organismů s původními kmeny nebo druhy,

7) vyvarování se udržování kontinuálních chovů a kultur škodlivých organismů,

8) udržování karanténního materiálu v podmínkách umožňujících přísnou kontrolu rozmnožování škodlivého organismu, např. v takovém životním režimu, při němž nedojde k diapause,

9) udržování karanténního materiálu způsobem zabraňujícím šíření rozmnožovacích částic (např. spor vzdušným prouděním),

10) postupy k ověřování čistoty kultur a chovů škodlivých organismů, k zajištění, aby byly prosté parazitů anebo jiných škodlivých organismů,

11) vhodný ochranný systém vylučující možné přenašeče,

12) při činnostech s materiálem in vitro udržování tohoto materiálu ve sterilních podmínkách; vybavení laboratoří pro provádění aseptických postupů,

13) udržování škodlivých organismů šířících se pomocí přenašečů v podmínkách zabraňujících tomuto šíření, např. v ochranných sítích, v oddělených nádobách se zeminou apod.,

14) sezónní izolace zajišťující provádění činností v období sníženého rizika přenosu a šíření škodlivých organismů.

PŘÍLOHA Č. 6 K VYHLÁŠCE Č. 330/2004 SB FORMULÁŘ OPRÁVNĚNÍ K DOVOZU ANEBO K PŘEMÍSTĚNÍ ŠKODLIVÝCH ORGANISMŮ, ROSTLIN,ROSTLINNÝCH PRODUKTŮ A JINÝCH PŘEDMĚTŮ, URČENÝCH PRO POKUSNÉ A VĚDECKÉ ÚČELY NEBO PRO PRÁCI VE ŠLECHTĚNÍ ODRŮD

Evropská společenství/European Communities oprávnění č./Letter of Authority No.

1. Jméno a adresa odesílatele /Organizace ochrany
rostlin země původu
Name and address of consignor/Plant protection organization of the country of origin

Oprávnění
k dovozu a/nebo k přemístění škodlivých organismů, rostlin, rostlinných produktů a jiných předmětů, určených pro pokusné a vědecké účely nebo pro práci ve šlechtění odrůd (vydané podle směrnice 95/44/ES
Letter of Authorityfor the introduction and/or movement of harmful organisms, plants, plant products and other objects for trial or scientitic purposes and for work on varietal selections (issaed under Directive 95/44/EC)

2. Jméno a adresa osoby odpovídající za povolené činnostiName and address of person responsible for the approved activities

3. Státní rostlinolékařská správa České republiky State Phytosanitary Administration of the Czech Republic

4. Adresa a popis vybraného místa nebo míst pro udržování karanténního materiálu v karanténním režimu Address and description of the specific site or sites for quarantine containment

5. Místo původu (s připojenými dokumentačními doklady) Place of origin (documentary evidence attached)

7. Ohlášené vstupní místo
Declared point of entry

6. Číslo rostlinolékařského pasu
Plant passport number
anebo číslo rostlinolékařského osvědčeníand/or Phytosanitary certificate number

8. Vědecký název (vědecké názvy) materiálu, včetně příslušných škodlivých organismů
Scientific name(s) of the material, including the harmful organisms concerned

9. Množství materiáluQuantity of material

10. Typ materiáluType of material

11. Dodatkové prohlášení
Additional declaration
"Tato zásilka je dovážena na / přemísťována po území Společenství podle Směrnice 95/44/EC"1 "This consignment is introduced into / moved within the territory of the Community under Directive 95/44/EC"1

12. Dodatkové informace
Additional information

13. Souhlas odpovědného úředního orgánu země původu materiálu
Endorsement by the responsible official body of the country of origin of the material

14. Razítko Státní rostlinolékařské správyStamp of the State Phytosanitary Administration

Místo souhlasu:
Place of endorsement
Datum:
Date

Místo vydání:
Place of issue
Datum:Date

Jméno a podpis oprávněné osoby:
Name and signature of authorized officer

Jméno a podpis oprávněné osoby:Name and signature of authorized officer

1 Nehodící se škrtněte.
Delete if not applicable
.

PŘÍLOHA Č. 7 K VYHLÁŠCE Č. 330/2004 SB. POSTUPY K VYLOUČENÍ SKRYTÉHO NAPADENÍ URČITÝCH ROSTLIN, ROSTLINNÝCH PRODUKTŮ A JINÝCH PŘEDMĚTŮ, URČENÝCH PRO POKUSNÉ A VĚDECKÉ ÚČELY NEBO PRO PRÁCI VE ŠLECHTĚNÍ ODRŮD, ŠKODLIVÝMI ORGANISMY, ZA ÚČELEM JEJICH UVOLNĚNÍ Z KARANTÉNNÍHO REŽIMU

ČÁST A PRO NĚKTERÉ ROSTLINY, ROSTLINNÉ PRODUKTY A JINÉ PŘEDMĚTY UVEDENÉ V PŘÍLOZE Č. 3

ODDÍL I ROSTLINY CITRUS L., FORTUNELLA SWINGLE, PONCIRUSRAF A JEJICH KŘÍŽENCŮ, JINÉ NEŽ PLODY A OSIVO

1. Rostliny nebo jejich části (dále jen "rostlinný materiál"), je-li to vhodné, jsou podrobeny příslušným terapeutickým postupům stanoveným v technické směrnici FAO/IPGRI.

2. Po uplatnění terapeutických postupů uvedených v bodu 1., je veškerý rostlinný materiál podroben testování. Všechen rostlinný materiál, včetně rostlin použitých k indexování, je uchováván ve schválených zařízeních, za podmínek bezpečné manipulace s karanténním materiálem, stanovených v příloze č. 5. Rostlinný materiál určený k úřednímu uvolnění ze stanoveného karanténního režimu se uchovává v podmínkách, které umožňují jeho normální vývoj, a je po dodání a následně ve vhodných intervalech v průběhu testování podroben vizuální kontrole ke zjištění příznaků napadení škodlivými organismy, včetně všech škodlivých organismů, uvedených v přílohách č. 1 a 2, které se na něm mohou vyskytnout.

3. Pro účely bodu 2. musí být rostlinný materiál otestován ke zjištění a určení škodlivých organismů v souladu s následujícími postupy:

3.1. Testování se provádí vhodnými laboratorními metodami a v případě potřeby pomocí indikátorových rostlin, včetně Citrus sinensis (L.) Osbeck, Citrus aurantifolia (Christm.) Swing., Citrus medica L., Citrus reticula Blanco a Sesamum L., ke zjištění alespoň těchto škodlivých organismů:

a) Citrus greening bacterium

b) Citrus variegated chlorosis /syn. = Xylella fastidiosa Wells et al.)

c) Citrus mosaic virus /badnavirus/

d) Citrus tristeza virus /closterovirus/ (všechny izoláty)

e) Citrus vein enation woody gall /syn. = Citrus vein enation 'virus'/

f) Leprosis /syn. = Citrus leprosis rhabdovirus/

g) Naturally spreading psorosis /syn. = Citrus ringspot virus/

h) Phoma tracheiphila (Petri) Kanchaveli && Gikashvili /syn. = Deuterophoma tracheiphila Petri/

i) Satsuma dwarf virus /nepovirus/

j) Spiroplasma citri Saglio et al.

k) Tatter leaf virus /syn. = Citrus tatter leaf capillovirus/

l) Witches broom (MLO) /syn. = Lime witchesomega broom phytoplasma/

m) Xanthomonas campestris /syn. = Xanthomonas axonopodis pv. citri/ (všechny kmeny patogenní pro Citrus).

3.2. Pro škodlivé organismy, jako je Blight a Blight-like /syn. = Citrus blight disease/, pro něž neexistují krátkodobé testovací postupy, musí být rostlinný materiál naroubován na semenáč, vypěstovaný ve sterilní kultuře, jak je stanoveno v technické směrnici FAO/IPGRI, a výsledné rostliny musí být podrobeny terapeutickým postupům v souladu s ustanoveními bodu 1.

4. Rostlinný materiál, podrobený vizuální prohlídce, uvedené v bodu 2., na němž byly zpozorovány příznaky napadení škodlivými organismy, musí být podroben vyšetření, včetně potřebného testování, k co nejpřesnějšímu určení škodlivých organismů, způsobujících tyto příznaky.

ODDÍL II ROSTLINY PYRUS L., MALUS MILL., CYDONIA MILL., PRUNUS L. A JEJICH KŘÍŽENCŮ A FRAGARIA L., URČENÉ K PĚSTOVÁNÍ, JINÉ NEŽ OSIVO

1. a 2. Postup stejný jako v bodech 1. a 2. oddílu I.

3. Pro účely bodu 2. musí být rostlinný materiál otestován ke zjištění a určení škodlivých organismů v souladu s následujícími postupy:

3.1. U rostlin Fragaria L. bez ohledu na zemi původu rostlinného materiálu se provede testování příslušnými laboratorními metodami a v případě potřeby pomocí indikátorových rostlin, včetně Fragaria vesca L., Fragaria virginiana Mill. a Chenopodium L., ke zjištění alespoň těchto škodlivých organismů:

a) Arabis mosaic virus /nepovirus/

b) Raspberry ringspot virus /nepovirus/

c) Strawberry crinkle virus /cytorhabdovirus/

d) Strawberry latent 'C' virus /rhabdovirus/

e) Strawberry latent ringspot virus /nepovirus/

f) Strawberry mild yellow edge virus

g) Strawberry vein banding virus /caulimovirus/

h) Strawberry witches broom mycoplasm /phytoplasma/

i) Tomato black ring virus /nepovirus/

j) Tomato ringspot virus /nepovirus/

k) Colletotrichum acutatum Simmonds

l) Phytophlhorafragariae Hickman var. fragariae Wilcox && Runcán

m) Xanthomonas fragariae Kennedy && King.

3.2. U rostlin Malus Mill. se provede testování příslušnými laboratorními metodami a v případě potřeby pomocí indikátorových rostlin ke zjištění alespoň těchto škodlivých organismů:

3.2.1. a) Apple proliferation mycoplasm /phytoplasma/; nebo b) Cherry rasp leaf virus /nepovirus/ (americký) pochází-li rostlinný materiál ze země, která není známa jako prostá těchto škodlivých organismů;
a

3.2.2.

a) Tobacco ringspot virus /nepovirus/

b) Tomato ringspot virus /nepovirus/

c) Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al. bez ohledu na zemi původu rostlinného materiálu.

3.3. U rostlin Prunus L., s ohledem na vhodnost pro jednotlivé druhy tohoto rodu, se provede testování příslušnými laboratorními metodami a v případě potřeby pomocí indikátorových rostlin ke zjištění alespoň těchto škodlivých organismů:

3.3.1.

a) Apricot chlorotic leafroll mycoplasm /syn. = European stonefruit yellows phytoplasma/;

b) Cherry rasp leaf virus/nepovirus/ (americký); nebo

c) Pseudomonas syringae pv. persicae (Prunier et al) Young et al.,

pochází-li rostlinný materiál ze země, která není známa jako prostá těchto škodlivých organismů;
a

3.3.2.

a) Little cherry pathogen /syn. = Cherry little cherry virus/ (neevropské izoláty)

b) Peach mosaic virus /syn. = Peach latent mosaic pelamoviroid/ (americký)

c) Peach phony rickettsia /syn. = Xylella fastidiosa Wells et al. /

d) Peach rosette mosaic virus /nepovirus/

e) Peach rosette mycoplasm /phytoplasma/

f) Peach X-disease mycoplasm /phytoplasma/

g) Peach yellows mycoplasm /phytoplasma/

h) Plum line pattern virus /ilarvirus/ (americký)

i) Plum pox virus /potyvirus/

j) Tomato ringspot virus /nepovirus/

k) Xanthomonas campestris pv. pruni (Smith) Dye. /syn. = Xanthomonas arboricola pv. pruni (Smith) Vauterin e tel.,

bez ohledu na zemi původu rostlinného materiálu.

3.4. U rostlin Cydonia Mill. a Pyrus L., bez ohledu na zemi původu rostlinného materiálu, se provede testování příslušnými laboratorními metodami a v případě potřeby pomocí indikátorových rostlin ke zjištění alespoň těchto škodlivých organismů:

a) Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al.

b) Pear decline mycoplasm /phytoplasma/.

4. Rostlinný materiál podrobený vizuální prohlídce uvedené v bodu 2., na němž byly zpozorovány příznaky napadení škodlivými organismy, musí být podroben vyšetření, včetně potřebného testování, k co nejpřesnějšímu určení škodlivých organismů, způsobujících tyto příznaky.

ODDÍL III ROSTLINY VITIS L. JINÉ NEŽ PLODY

1. a 2. Postup stejný jako v bodech 1. a 2. oddílu I. Vizuální kontrolou podle bodu 2 se zjišťují též příznaky napadení Daktulosphaira vitifoliae (Fitch) /syn. = Viteus vitifoliae (Fitch) / a škodlivých organismů uvedených dále v bodu 3.

3. Pro účely bodu 2. musí být rostlinný materiál otestován ke zjištění a určení následujících škodlivých organismů, pochází-li rostlinný materiál ze země, která není známa jako prostá těchto škodlivých organismů:

3.1. Ajinashika disease
Testování se provede vhodnými laboratorními metodami. V případě negativního výsledku je rostlinný materiál indexován na odrůdě révy vinné Koshu a zůstává v pozorování po dobu minimálně dvou vegetačních období.

3.2. Grapevine stunt virus
Testování se provede pomocí vhodných indikátorových rostlin, jako je odrůda révy vinné Campbell Early, pozorování se provádí v průběhu jednoho roku.

3.3. Summer mottle
Testování se provede pomocí vhodných indikátorových rostlin, jako jsou odrůdy révy vinné Sideritis, Cabernet-Franc a Mission.

4. Bez ohledu na zemi původu rostlinného materiálu se provede testování vhodnými laboratorními metodami a v případě potřeby pomocí indikátorových rostlin ke zjištění alespoň těchto škodlivých organismů:

a) Blueberry leaf mottle virus /nepovirus/

b) Grapevine flavescence dorée MLO /phytoplasma/ a ostatní žloutenky révy

c) Peach rosette mosaic virus /nepovirus/

d) Tobacco ringspot virus /nepovirus/

e) Tomato ringspot virus /nepovirus/ (kmen "yellow vein" a ostatní kmeny)

f) Xylellafastidiosa (Well && Raju)

g) Xylophilus ampelinus (Panagopulos) Willems et al.

5. Rostlinný materiál podrobený vizuální prohlídce uvedené v bodu 2., na němž byly zpozorovány příznaky napadení škodlivými organismy, musí být podroben vyšetření, včetně potřebného testování, k co nejpřesnějšímu určení škodlivých organismů způsobujících tyto příznaky.

ODDÍL IV ROSTLINY STOLONOTVORNÝCH A HLÍZOTVORNÝCH DRUHŮ SOLANUM L., NEBO JEJICH KŘÍŽENCŮ, URČENÉ K PĚSTOVÁNÍ

1. a 2. Postup stejný jako v bodech 1. a 2. oddílu I. Testování podle bodu 2. se podrobí každá jednotka (hlíza, tkáňová kultura apod.) rostlinného materiálu. Vizuálními kontrolami podle bodu 2, které se provádějí po dodání a následně v celém období trvání indexačních postupů, a to v pravidelných intervalech až do ukončení vývoje rostlin, se zjišťují též příznaky potato yellow vein disease.

3. Testování uvedené v bodu 2. se provádí odbornými postupy uvedenými v bodu 5. ke zjištění alespoň těchto škodlivých organismů:
Bakterie:

a) Clavibacter michiganensis (Smith) Davis et al. ssp. sepedonicus (Spieckermann et Kotthoff) Davis et al.

b) Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith. /syn. = Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al. /

Viry a virům podobné organismy:

a) Andean potato latent virus /Potato Andean latent tymovirus/

b) Potato black ringspot virus /nepovirus/

c) Potato spindle tuber viroid

d) Potato yellowing alfamovirus

e) Potato virus T /syn. = Potato T trichovirus/

f) Andean potato mottle virus /Potato Andean mottle comovirus/

g) obecné viry bramboru A, M, S, V, X a Y (včetně Y°, Yn a YC ) a Potato leafroll virus /luteovirus/.

U osiva bramboru se testování provádí ke zjištění alespoň virů a virům podobných organismů uvedených výše v bodech a) až e).

4. Rostlinný materiál podrobený vizuální prohlídce uvedené v bodu 2., na němž byly zpozorovány příznaky napadení škodlivých organismů, musí být podroben vyšetření, včetně potřebného testování, k co nejpřesnějšímu určení škodlivých organismů, způsobujících tyto příznaky.

5. Odborné postupy podle v bodu 3. jsou následující:
Pro bakterie:

1. U hlíz se testuje pupková část každé hlízy. Standardní velikost vzorku je 200 hlíz. Postup může být však použit i pro vzorky s méně než 200 hlízami.

2. U mladých rostlin a řízků, včetně mikro-rostlin, se testují spodní části stonku a v případě potřeby kořeny každé jednotky rostlinného materiálu.

3. Po testování podle bodů 1. a 2. se doporučuje provést v průběhu jednoho běžného vegetačního období testování dceřinných hlíz nebo bází stonků u druhů nevytvářejících hlízy.

4. Materiál uvedený v bodu 1. musí být testován úředně stanovenou metodou Společenství pro testování Clavibacter michiganensis subsp. sepedonicus (Spieckermann et Kotthoff) Davis et al.. Materiál uvedený v bodu 2. je možné testovat touto metodou.

5. Materiál uvedený v bodu 1. musí být testován úředně stanovenou metodou Společenství pro Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith /syn. = Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al. /. Materiál uvedený v bodu 2. je možné testovat touto metodou.

Pro viry a virům podobné organismy jiné než Potato spindle tuber viroid:

1. Minimální testování vegetativního materiálu (hlízy, mladé rostliny nebo řízky včetně mikro-rostlin) musí zahrnovat sérologický test provedený v době kvetení nebo v její těsné blízkosti pro každý uvedený škodlivý organismus kromě Potato spindle tuber viroid, po kterém musí u materiálu s negativním výsledkem sérologického testu následovat biologický test. Pro Potato leafroll virus /luteovirus/ musí být provedeny dva sérologické testy,

2. Minimální testování u osiva musí zahrnovat sérologický test nebo biologický test, jestliže není možné provést test sérologický. Doporučuje se provádět opakované testování určité části negativních vzorků a v případě nejasných výsledků provést testování jinou metodou.

3. Sérologické a biologické testy uvedené v bodech 1. a 2. musí být provedené na rostlinách pěstovaných ve sklenících, na vzorcích odebraných nejméně na dvou místech z každého stonku, zahrnujících mladý zcela vyvinutý list z vrcholu každého stonku a starší lístek ze střední části stonku; vzhledem k možnosti nesystémové infekce musí být otestován každý stonek. Při sérologickém testování se nesmí spojovat do jednoho vzorku lístky odebrané z různých rostlin, vyjma případů, kdy je určitý směsný poměr použitou metodou přímo stanoven. Listy odebrané z jednotlivých stonků téže rostliny však mohou být spojeny k vytvoření vzorku z této rostliny. U biologických testů je možné spojit maximálně pět rostlin k inokulaci minimálně dvou stejných indikátorových rostlin.

4. Vhodné indikátorové rostliny pro biologické testování, uvedené v bodech 1. a 2., jsou ty, které jsou uvedeny na příslušném seznamu publikovaném EPPO, anebo jiné úředně schválené indikátorové rostliny, které vykazují schopnost detekovat viry.

5. Úředně propuštěn ze stanoveného režimu může být pouze přímo otestovaný materiál. V případě indexace oček může být uvolněno pouze potomstvo testovaných oček. Hlíza nesmí být uvolněna vzhledem k možnosti nesystémové infekce.

Pro Potato spindle tuber viroid:

1. U veškerého rostlinného materiálu se testy provádějí na rostlinách vypěstovaných ve skleníku, jakmile jsou dobře vyvinuty, ale před rozkvětem a vytvořením pylu. Testy prováděné na klíčcích hlíz, na rostlinách pěstovaných in vitro nebo na malých sazenicích se považují za pouze předběžné.

2. Vzorky musí být odebrané z plně vyvinutého lístku z vrcholu každého stonku rostliny.

3. Veškerý materiál určený k testování se pěstuje za teploty, která nesmí být nižší než 18°C (přednostně za teplot vyšších než 20°C), a při fotoperiodě nejméně šestnácti hodin denně.

4. Testy se provádějí pomocí radioaktivně nebo neradioaktivně značených sond cDNA nebo RNA, postupem R-PAGE (s barvením stříbrem) nebo RT-PCR.

5. Směsný vzorek při testování pomocí sond a metody R-PAGE může tvořit maximálně pět jedinců. Používání tohoto poměru nebo poměrů vyšších musí být metodicky stanoveno.

ČÁST B PRO ROSTLINY, ROSTLINNÉ PRODUKTY A JINÉ PŘEDMĚTY UVEDENÉ V PŘÍLOHÁCH Č. 2 A Č. 4

1. Úřední postupy zahrnují vhodné prohlídky anebo testy na příslušné škodlivé organismy uvedené v přílohách č. 1 a č. 2 a provádějí se v případě potřeby v souladu se zvláštními požadavky stanovenými pro tyto škodlivé organismy v příloze č. 4. K zabezpečení těchto zvláštních požadavků se používají v úředních postupech metody stanovené v příloze č. 4 nebo jiné obdobné úředně schválené postupy.

2. Rostliny, rostlinné produkty a jiné předměty musí být při úředních postupech uvedených v bodu 1. shledány prostými příslušných škodlivých organismů, uvedených v přílohách č. 1, č. 2 a č. 4.

PŘÍLOHA Č. 8 INVAZNÍ ŠKODLIVÉ ORGANISMY PODLÉHAJÍCÍ MONITORINGU A PRŮZKUMU PODLE § 10 ODST. 1 Č. 326

Rostliny:
1. Hydrocotyle ranunculoides L.
2. Lysichiton americanus Hultén && H. St. John.

PŘÍLOHA Č. 9 K VYHLÁŠCE Č. 330/2004 SB. ROSTLINY, ROSTLINNÉ PRODUKTY A JINÉ PŘEDMĚTY, KTERÉ MUSEJÍ BÝT PŘED UVEDENÍM NA TRH PODROBENY SOUSTAVNÉ ROSTLINOLÉKAŘSKÉ KONTROLE PŘEDNOSTNĚ V MÍSTECH JEJICH PRODUKCE,POCHÁZEJÍ-LI ZE SPOLEČENSTVÍ, NEBO MUSEJÍ BÝT PŘED POVOLENÍM VSTUPU NA ÚZEMÍ SPOLEČENSTVÍ PODROBENY ROSTLINOLÉKAŘSKÉ KONTROLE V ZEMI PŮVODU NEBO V ODESÍLAJÍCÍ ZEMI, POCHÁZEJÍ-LI Z ÚZEMÍ MIMO SPOLEČENSTVÍ, A JEJICHŽ DOVOZCI, PĚSTITELÉ, VÝROBCI A OBCHODNÍCI S NIMI MUSEJÍ BÝT REGISTROVÁNI PODLE § 12 ODST. 1 PÍSM. A) ZÁKON A Č. 326/2004 SB., § 1

ČÁST A ROSTLINY, ROSTLINNÉ PRODUKTY A JINÉ PŘEDMĚTY PŮVODEM ZE SPOLEČENSTVÍ

I. Rostliny, rostlinné produkty a jiné předměty, které mohou přenášet škodlivé organismy, závažné pro celé Společenství, a které musí být opatřeny rostlinolékařským pasem

1. Rostliny a rostlinné produkty

1.1. Rostliny rodů Amelanchier Med., Chaenomeles Lindl., Cotoneaster Ehrh., Crataegus L., Cydonia Mill., Eriobotrya Lindl., Malus Mill., Mespilus L., Photinia davidiana (Dcne.) Cardot, Prunus L. jiné než Prunus laurocerasus L. a Prunus lusitanica L., Pyracantha Roem., Pyrus L. a Sorbus L., určené k pěstování, jiné než osivo.

1.2. Rostliny Beta vulgaris L. a Humulus lupulus L., určené k pěstování, jiné než osivo.

1.3. Rostliny stolonotvorných a hlízotvorných druhů rodu Solanum L. nebo jejich kříženců, určené k pěstování.

1.4. Rostliny Fortunella Swingle, Poncirus Raf. a jejich kříženců a Vitis L., jiné než plody a osivo.

1.5. Rostliny Citrus L. a jeho kříženců, jiné než plody a osivo.

1.6. Plody Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. a jejich kříženců, s listy a stopkami.

1.7. Dřevo podle § 2 odst. 1 písm. e) zákona , které

a) pochází zcela nebo částečně z rostlin:
- Castanea Mill., jiné než dřevo zbavené kůry,
- Platanus L., včetně dřeva hraněného,
a

b) je zařazeno do jedné z následujících položek podle přílohy I části II Nařízení Rady č. 2658/87/EHS z 23. července 1987 o tarifní a statistické nomenklatuře a o celních tarifech, v platném znění.

CN-kód

 

Popis

4401 10 00

Palivové dřevo (polena, špalky, větve, otepi nebo podobné)

4401 22 00

Dřevěné štěpky nebo třísky

ex 4401 30

Zbytky a odpad, neaglomerované ve tvaru špalků, briket, pelet nebo podobných

ex 4403 99

Surové dřevo, též odkorněné, zbavené kůry nebo dřevní běli nebo nahrubo opracované: - jiné než natírané barvou, mořidlem, kreozotem nebo jinými ochrannými prostředky, - jiné než jehličnaté, dubové (rodu Quercus spp.) nebo bukové (rodu Fagus spp.)

4403 10 00

Surové dřevo, natírané barvou, mořidlem, kreozotem nebo jinými ochrannými prostředky, jiné než zbavené kůry nebo dřevní běli, nebo nahrubo opracované

ex 4404 20 00

Štípané sloupky, dřevěné kůly a kolíky, zašpičatělé, podélně nerozřezané- jiné než jehličnaté

4406 10 00

Dřevěné železniční nebo tramvajové pražce (příčné pražce) - neimpregnované

ex 4407 99

Dřevo podélně rozřezané nebo štípané, krájené nebo loupané, jiné než hoblované, broušené nebo spojované klínovým ozubem, o tloušťce větší než 6 mm, (zejména trámy, fošny, krajinky, prkna, latě) - jiné než jehličnaté, dubové (rodu Quercus spp.), bukové (rodu Fagus spp.) nebo z druhů tropického dřeva

2. Rostliny, rostlinné produkty a jiné předměty produkované právnickými a fyzickými osobami, které se při podnikatelské činnosti zabývají pěstováním těchto rostlin, a určené k prodeji osobám, které se při podnikatelské činnosti zabývají pěstováním rostlin, jiné než ty rostliny, rostlinné produkty a jiné předměty, které jsou připravené k prodeji pouze konečnému spotřebiteli pro užití k nevýrobním a k neobchodním účelům, anebo které jsou pěstovány nebo nabízeny k prodeji odděleně od ostatních rostlin a jsou uváděny do oběhu v takové formě (způsob balení, označení, zapěstování), z níž je patrné, že jsou určeny pouze konečnému spotřebiteli pro užití k nevýrobním a k neobchodním účelům

2.1. Rostliny rodů Abies Mill., Apium graveolens L., Argyranthemum spp., Aster L., Brassica L., Castanea Mill., Cucumis L., Dendranthema (DC) Des Moul., Dianthus L. a kříženci, Exacum L., Fragaria L., Gerbera Cass., Gypsophila L., všechny kultivary kříženců New Guinea rodu lmpatiens L., Lactuca L., Larix Mill., Leucanthemum L., Lupinus L., Pelargonium L'Hérit ex Ait., Picea A. Diery., Pinus L., Platanus L., Populus L., Prunus laurocerasus L., Prunus lusitanica L., Pseudotsuga Carr., Quercus L., Rubus L., Spinacia L., Tanacetum L., Tsuga Carr. a Verbena L., určené k pěstování, jiné než osivo, a rostliny bylinných druhů stanovené rostlinolékařskou správou ve Věstníku jiné než rostliny čeledi Graminae určené k pěstování, a jiné než cibule, oddenkové hlízy, oddenky, osivo a hlízy.

2.2. Rostliny Solanaceae jiných než ty, které jsou uvedené pod bodem 1.3., určené k pěstování, jiné než osivo.

2.3. Rostliny Araceae, Marantaceae, Musaceae, Persea Gaertn. a Strelitziaceae, zakořeněné nebo s ulpělým nebo připojeným pěstebním substrátem.

2.4. Rostliny:
- osivo a cibule Allium ascalonicum L., Allium cepa L. a Allium schoenoprasum L., určené k pěstování a rostliny Allium porrum L., určené k pěstování,
- osivo Medicago sativa L.,
- osivo Helianthus annuus L., Lycopersicon lycopersicum (L.) Karsten ex Farw., Phaseolus L.

2.5. Cibule a hlízy rostlin Camassia Lindl., Chionodoxa Boiss., Crocus flavus Weston 'Golden Yellow, Galanthus L., Galtonia candicans (Baker) Decne, zakrslých kultivarů a jejich kříženců rodu Gladiolus Tourn. ex L., jako jsou Gladiolus callianthus Marais, Gladiolus colvillei Sweet, Gladiolus nanus hort., Gladiolus ramosus hort., Gladiolus tubergenii hort., Hyacinthrus L., Iris L., Ismene Herbert, Muscari Miller., Narcissus L., Ornithogalum L., Puschkinia Adams, Scilla L., Tigridia Juss. a Tulipa L., určené k pěstování.

II. Rostliny, rostlinné produkty a jiné předměty, které mohou přenášet škodlivé organismy závažné pro určité chráněné zóny, a které musí být opatřeny rostlinolékařským pasem platným pro danou zónu v případě dovozu nebo přemísťování do této zóny a při přemísťování uvnitř dané zóny

Bez ohledu na rostliny, rostlinné produkty a jiné předměty uvedené v bodu I.

1. Rostliny, rostlinné produkty a jiné předměty

1.1. Rostliny Abies Mill., Larix Mill., Picea A. Dietr., Pinus L. a Pseudotsuga Carr.

1.2. Rostliny Populus L. a Beta vulgaris L., určené k pěstování, jiné než osivo

1.3. Rostliny Amelanchier Med., Chaenomeles Lindl., Cotoneaster Ehrh., Crataegus L., Cydonia Mill., Eriobotrya Lindl., Eucalyptus L'Hérit., Malus Mill., Mespilus L., Photinia davidiana (Dcne.) Cardot, Pyracantha Roem., Pyrus L. a Sorbus L., jiné než plody a osivo;

1.4. Živý pyl, určený k opylování, z Amelanchier Med., Chaenomeles Lindl., Cotoneaster Ehrh., Crataegus L., Cydonia Mill., Eriobotrya Lindl., Malus Mill., Mespilus L., Photinia davidiana (Dcne.) Cardot, Pyracantha Roem., Pyrus L. a Sorbus L.

1.5. Hlízy Solanunt tuberosum L., určené k pěstování

1.6. Rostliny Beta vulgaris L. určené k průmyslovému zpracování.

1.7. Zemina a nesterilizovaný odpad z řepy (Beta vulgaris L.).

1.8. Osivo Beta vulgaris L., Dolichos Jacq., Gossypium L. a Phaseolus vulgaris L.

1.9. Plody (tobolky) Gossypium L. a nevyzrněná bavlna, plody Vitis L.

1.10. Dřevo podle § 2 odst. 1 písm. e) zákona , které

a) pochází zcela nebo částečně z
- jehličnanů (Coniferales), s výjimkou dřeva prostého kůry,
- Castanea Mill., s výjimkou dřeva, které je prosté kůry,a

b) je zařazeno do jedné z následujících položek podle přílohy I části druhé nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 ze dne 23. července 1987 o celní a statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku, v platném znění.

CN-kód

Popis

4401 10 00

Palivové dřevo (polena, špalky, větve, otepi nebo podobné)

4401 21 00

Jehličnaté dřevěné štěpky nebo třísky

4401 22 00

Dřevěné štěpky nebo třísky, jiné než jehličnaté

ex 4401 30

Zbytky a odpad (s výjimkou pilin), neaglomerované ve tvaru špalků, briket, pelet nebo podobných

ex 4403 10 00

Surové dřevo, natírané barvou, mořidlem, kreozotem nebo jinými ochrannými prostředky, jiné než odkorněné, zbavené kůry nebo dřevní běli, nebo nahrubo opracované

ex 4403 20

Jehličnaté surové dřevo, jiné než odkorněné, zbavené kůry nebo dřevní běli, nebo nahrubo opracované, jiné než natírané barvou, mořidlem, kreozotem nebo jinými ochrannými prostředky

ex 4403 99

Surové dřevo, též odkorněné, zbavené kůry nebo dřevní běli nebo nahrubo opracované, jiné než natírané barvou, mořidlem, kreozotem nebo jinými ochrannými prostředky- jiné než jehličnaté [jiné než tropické dřevo uvedené v poznámce 1 k položkám kapitoly 44 nebo jiné tropické dřevo, dubové (rodu Quercus spp.) nebo bukové (rodu Fagus spp.)]

ex 4404

Štípané sloupky, dřevěné kůly a kolíky, zašpičatělé, podélně nerozřezané

4406

Dřevěné železniční nebo tramvajové pražce (příčné pražce)

4407 10

Jehličnaté dřevo podélně rozřezané nebo štípané, krájené nebo loupané, též hoblované, broušené nebo spojované klínovým ozubem, o tloušťce větší než 6 mm

ex 4407 99

Dřevo podélně rozřezané nebo štípané, krájené nebo loupané, též hoblované, broušené nebo spojované klínovým ozubem, o tloušťce větší než 6 mm- jiné než jehličnaté [jiné než tropické dřevo uvedené v poznámce 1 k položkám kapitoly 44 nebo jiné tropické dřevo, dubové (rodu Quercus spp.) nebo bukové (rodu Fagus spp.)].

1.11. Samostatná kůra Castanea Mill., a jehličnanů (Coniferales)

2. Rostliny, rostlinné produkty a jiné předměty produkované právnickými a fyzickými osobami, které se při podnikatelské činnosti zabývají pěstováním těchto rostlin, a určené k prodeji osobám, které se při podnikatelské činnosti zabývají pěstováním rostlin, jiné než rostliny, rostlinné produkty a jiné předměty, které jsou připravené k prodeji pouze konečnému spotřebiteli pro užití k nevýrobním a k neobchodním účelům, anebo které jsou pěstovány nebo nabízeny k prodeji odděleně od ostatních rostlin a jsou uváděny do oběhu v takové formě (způsob balení, označení, zapěstování), z níž je patrné, že jsou určeny pouze konečnému spotřebiteli pro užití k nevýrobním a k neobchodním účelům

2.1. Rostliny Begonia L. určené k pěstování, jiné než oddenkové hlízy, osivo a hlízy, a rostliny Euphorbia pulcherrima Willd., Ficus L. a Hibiscus L., určené k pěstování, jiné než osivo.

III. Rostliny původem ze třetích zemí, jejichž odběratele oznamuje dovozce rostlinolékařské správě po prodeji nebo jiném způsobu převodu těchto rostlin na jinou osobu podle § 24 odst. 1 zákona a jejichž nákup nebo jiné nabytí ohlašuje osoba stanovená v § 20 odst. 2 zákona rostlinolékařské správě podle § 20 odst. 2 zákona

1. Rostliny rodů Amelanchier Med., Chaenomeles Lindl., Cotoneaster Ehrh., Crataegus L., Cydonia Mill.,Eriobotrya Lindl., Malus Mill., Mespilus L., Photinia davidiana (Dcne.) Cardot, Prunus L., Pyracantha Roem., Pyrus L. a Sorbus L., určené k pěstování, jiné než osivo.

2. Rostliny Beta vulgaris L. a Humulus lupulus L., určené k pěstování, jiné než osivo.

3. Rostliny Solanaceae určené k pěstování, jiné než osivo, ale včetně osiva stolonotvorných a hlízotvorných druhů rodu Solanum L. nebo jejich kříženců.

4. Rostliny Fortunella Swingle, Poncirus Raf a jejich kříženců a Vitis L., jiné než plody a osivo.

5. Rostliny Citrus L. a jeho kříženců, jiné než plody a osivo.

6. Rostliny rodů Abies. Mill., Apium graveolens L., Argyranthernum spp., Aster L., Brassica L., Castanea Mill., Cucumis L., Dendranthema (DC) Des Moul., Dianthus L. a kříženci, Exacwn L., Fragaria L., Gerbera Cass., Gypsophila L., všechny kultivary kříženců New Guinea rodu lnrpatíens L., Lactuca L., Larix Mill., Leucanthenrum L., Lupinus L., Pelargonium L'Hérit ex Ait., Picea A. Dietr., Pinus L., Platarnus L., Populus L., Pseudaasuga Carr., Quercus L., Rubus L., Spinacia L., Tanacetum L., Tsuga Carr. a Verbena L., určené k pěstování, jiné než osivo.

7. Rostliny Araceae, Marantaceae, Musaceae, Persea Gaertn. a Strelitziaceae, zakořeněné nebo s ulpělým nebo připojeným pěstebním substrátem.

8. Osivo a cibule Allium ascalonicum L., Allium cepa L. a Allium schoenoprasum L., určené k pěstování, a rostliny Allium porrum L., určené k pěstování.

9. Cibule a hlízy rostlin Camassia Lindl., Chionodoxa Boiss., Crocus flavas Weston 'Golden Yellow', Galanthus L., Galtonia candicans (Baker) Decne, zakrslých kultivarů a jejich kříženců rodu Gladiolus Tourn. ex L., jako jsou Gladiolus callianthus Marais, Gladiolus colvillei Sweet, Gladiolus nanus hort., Gladiolus ramosus hort., Gladiolus tubergenii hort., Hyacinthus L., Yris L., Ismene Herbert, Muscari Miller., Narcissus L., Ornithogalum L., Puschkinia Adams, Scilla L., Tigridia Juss. a Tulipa L., určené k pěstování.

ČÁST B ROSTLINY, ROSTLINNÉ PRODUKTY A JINÉ PŘEDMĚTY PŮVODEM ZE TŘETÍCH ZEMÍ

I. Rostliny, rostlinné produkty a jiné předměty, které mohou přenášet škodlivé organismy závažné pro celé Společenství, a které musí být opatřeny rostlinolékařským osvědčením

1. Rostliny, určené k pěstování, jiné než osivo, ale včetně osiva Cruciferae, Graminae a Trifolium L. původem z Argentiny, Austrálie, Bolívie, Chile, Nového Zélandu a Uruguaye, rodu Triticum L., Secale L. a Triticosecale Wittmack, původem z Afgánistánu, Indie, Iráku, Iránu, Mexika, Nepálu, Pákistánu, Jihoafrické republiky a USA, Capsicum L., Helianthus annuus L., Lycopersicon lycopersicum (L.) Karsten ex Farw., Medicago sativa L., Prunus L., Rubus L., Oryza L., Zea mays L., Allium ascalonicum L., Allium cepa L., Allium porrum L., Allium schoenoprasum L. a Phaseolus L.

2. Části rostlin, jiné než plody a osivo, rodů:
- Castanea Mill., Dendranthenra (DC) Des Moul., Dianthus L., Gypsophila L., Pelargonium L'Hérit ex Ait, Phoenix L., Populus L., Quercus L., Solidago L. a řezané květiny z čeledi Orchidaceae,
- jehličnanů (Coniferales),
- Acer saccharum Marsh., původem z USA a Kanady,
- Prunus L., původem z neevropských zemí,
- řezané květiny Aster L., Eryngium L., Hypericum L., Lisianthus L., Rosa L. a Trachelium L., původem z neevropských zemí,
- listové zeleniny Apium graveolens L. a Ocimum L.

3. Plody
- Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf a jejich kříženců; Momordica L. a Solanum melongena L.
- Annona L., Cydonia Mill., Diospyrum L., Malus Mill., Mangifera L., Passiflora L., Prunus L., Psidium L., Pirus L., Ribes L., Syzygium Gaertn. a Vaccinium L., původem z neevropských zemí.

4. Hlízy Solanum tuberosum L.

5. Samostatná kůra
- jehličnanů (Coniferales), původem z neevropských zemí;
- Acer saccharum Marsh., Populus L., a Quercus L., jiné než Quercus super L.

6. Dřevo podle § 2 odst. 1 písm. e) zákona , které

a) pochází zcela nebo částečně z níže uvedených řádů, rodů nebo druhů rostlin, s výjimkou dřevěného obalového materiálu definovaného v bodu 2. přílohy č. 4, části A, oddílu I:
- Quercus L., včetně dřeva hraněného, původem z USA, s výjimkou dřeva, které je zařazeno v odstavci b) pod CN kódem 4416 00 00 a u kterého je doloženo, že dřevo bylo vyrobeno nebo zpracováno použitím tepelného ošetření při dosažení minimální teploty 176 °C po dobu 20 minut,
- Platanus L., včetně dřeva hraněného, původem z USA nebo Arménie,
- Populus L., včetně dřeva hraněného, původem ze zemí amerického kontinentu,
- Acer saccharum Marsh., včetně dřeva hraněného, původem z USA a Kanady,
- jehličnany (Coniferales), včetně dřeva hraněného, původem z neevropských zemí, Kazachstánu, Ruska a Turecka a

b) je zařazeno do jedné z následujících položek podle přílohy I části druhé nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 ze dne 23. července 1987 o celní a statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku, v platném znění.

CN-kód

Popis

4401 10 00

Palivové dřevo (polena, špalky, větve, otepi nebo podobné)

4401 21 00

Jehličnaté dřevěné štěpky nebo třísky

4401 22 00

Dřevěné štěpky nebo třísky, jiné než jehličnaté

4401 30 10

Piliny

ex 4401 3090

Ostatní dřevěné zbytky a odpad, neaglomerované ve tvaru špalků, briket, pelet nebo podobných

4403 10 00

Surové dřevo, natírané barvou, mořidlem, kreozotem nebo jinými ochrannými prostředky, jiné než zbavené kůry nebo dřevní běli, nebo nahrubo opracované

4403 20

Jehličnaté surové dřevo, též odkorněné, zbavené kůry nebo dřevní běli nebo nahrubo opracované, jiné než natírané barvou, mořidlem, kreozotem nebo jinými ochrannými prostředky

4403 91

Dubové dřevo (rodu Quercus spp.), surové dřevo, též odkorněné, zbavené kůry nebo dřevní běli nebo nahrubo opracované, jiné než natírané barvou, mořidlem, kreozotem nebo jinými ochrannými prostředky

ex 4403 99

Surové dřevo, též odkorněné, zbavené kůry nebo dřevní běli nebo nahrubo opracované, jiné než natírané barvou, mořidlem, kreozotem nebo jinými ochrannými prostředky- jiné než jehličnaté [jiné než tropické dřevo uvedené v poznámce 1 k položkám kapitoly 44 nebo jiné tropické dřevo, dubové (rodu Quercus spp.) nebo bukové (rodu Fagus spp.)]

ex 4404

Štípané sloupky, dřevěné kůly a kolíky, zašpičatělé, podélně nerozřezané

4406

Dřevěné železniční nebo tramvajové pražce (příčné pračce)

4407 10

Jehličnaté dřevo podélně rozřezané nebo štípané, krájené nebo loupané, též hoblované, broušené nebo spojované klínovým ozubem, o tloušťce větší než 6 mm

4407 91

Dubové dřevo (rodu Quercus spp.), podélně rozřezané nebo štípané, krájené nebo loupané, těž hoblované, broušené nebo spojované klínovým ozubem, o tloušťce větší než 6 mm

ex 4407 99

Dřevo podélně rozřezané nebo štípané, krájené nebo loupané, též hoblované, broušené nebo spojované klínovým ozubem, o tloušťce větší než 6 mm- jiné než jehličnaté [jiné než tropické dřevo uvedené v poznámce 1 k položkám kapitoly 44 nebo jiné tropické dřevo, dubové (rodu Quercus spp.) nebo bukové (rodu Fagus spp.)]

4415

Bedny, bedničky, přepravky, bubny a podobné dřevěné obaly, kabelové bubny, palety ohradové palety a jiné přepravní podložky, nástavné rámy palet

4416

Sudy, kádě, škopky a jiné bednářské výrobky a jejich části, včetně dužin

9406 00 20

Montované stavby ze dřeva

7. Zemina a jiné pěstební substráty

7.1. tvořené zcela nebo částečně zeminou nebo pevnou organickou hmotou jako jsou části rostlin, humus včetně rašeliny nebo kůry jiné než ty, které jsou složeny výhradně z rašeliny

7.2. ulpělé na rostlinách nebo s nimi spojené, tvořené zcela nebo částečně materiálem uvedeným v podbodu 7.1. nebo tvořené částečně jakoukoliv pevnou anorganickou hmotou, určené k udržení vitality rostlin původem z:
-Turecka,
-Běloruska, Gruzie, Moldávie, Ruska, Ukrajiny;
- neevropských zemí, jiných než Alžírsko, Egypt, Izrael, Libye, Maroko a Tunisko.

8. Zrno Triticum L., Secale L. a Triticosecale Wittmack, původem z Afghánistánu, Indie, Iráku, Iránu, Mexika, Nepálu, Pákistánu, Jihoafrické republiky a USA.

II. Rostliny, rostlinné produkty a jiné předměty, které mohou přenášet škodlivé organismy, závažné pro určité chráněné zóny, a které musí být opatřeny rostlinolékařským osvědčením platným pro danou zónu v případě dovozu do chráněné zóny a jejich přemisťování uvnitř této zóny

Bez ohledu na rostliny, rostlinné produkty a jiné předměty uvedené v bodu I

1. Rostliny Beta vulgaris L., určené k průmyslovému zpracování

2. Zemina a nesterilizovaný odpad z řepy (Beta vulgaris L.).

3. Živý pyl určený k opylování z Amelanchier Med., Chaenomeles Lindl., Cotoneaster Ehrh., Crataegus L., Cydonia Mill., Eriobotrya Lindl., Malus Mill., Mespilus L., Photinia davidiana (Dcne.) Cardot, Pyracantha Roem., Pyrus L. a Sorbus L.

4. Části rostlin, jiné než plody a osivo, z Amelanchier Med., Chaenomeles Lindl., Cotoneaster Ehrh., Crataegus L., Cydonia Mill., Eriobotrya Lindl., Malus Mill., Mespilus L., Photinia davidiana (Dcne.) Cardot, Pyracantha Roem., Pyrus L. a Sorbus L.

5. Osivo Beta vulgaris L., Dolichos Jacq., Mangifera L. a Phaseolus vulgaris L.

6. Osivo a plody (tobolky) Gossypium L. a nevyzrněná bavlna, plody Vitis L.

7. Dřevo podle § 2 odst. 1 písm. e) zákona , které

a) pochází zcela nebo částečně z jehličnanů (Coniferales), s výjimkou dřeva prostého kůry, původem z evropských třetích zemí, a Castanea Mill., s výjimkou dřeva prostého kůry a

b) je zařazeno do jedné z následujících položek podle přílohy I části druhé nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 ze dne 23. července 1987 o celní a statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku, v platném znění.

CN-kód

Popis

4401 10 00

Palivové dřevo (polena, špalky, větve, otepi nebo podobné)

4401 21 00

Jehličnaté dřevěné štěpky nebo třísky

4401 22 00

Dřevěné štěpky nebo třísky- jiné než jehličnaté

ex 4401 30

Zbytky a odpad (s výjimkou pilin), neaglomerované ve tvaru špalků, briket, pelet nebo podobných

ex 4403 10 00

Surové dřevo, natírané barvou, mořidlem, kreozotem nebo jinými ochrannými prostředky, jiné než odkorněné, zbavené kůry nebo dřevní běli, nebo nahrubo opracované

ex 4403 20

Jehličnaté surové dřevo, jiné než natírané barvou, mořidlem, kreozotem nebo jinými ochrannými prostředky, jiné než odkorněné, zbavené kůry nebo dřevní běli, nebo nahrubo opracované

ex 4403 99

Surové dřevo, též odkorněné, zbavené kůry nebo dřevní běli, nebo nahrubo opracované, jiné než natírané barvou, mořidlem, kreozotem nebo jinými ochrannými prostředky- jiné než jehličnaté [jiné než z tropické dřevo uvedené v poznámce I k položkám kapitoly 44 nebo jiné tropické dřevo, dubové (rodu Quercus spp.) nebo bukové (rodu Fagus spp.)]

ex 4404

Štípané sloupky, dřevěné kůly a kolíky, zašpičatělé, podélně nerozřezané

4406

Dřevěné železniční nebo tramvajové pražce (příčné pražce)

4407 10

Jehličnaté dřevo, podélně rozřezané nebo štípané, krájené nebo loupané, též hoblované, broušené nebo spojované klínovým ozubem, o tloušťce větší než 6mm

ex 4407 99

Dřevo podélně rozřezané nebo štípané, krájené nebo loupané, též hoblované, broušené nebo spojované klínovým ozubem, o tloušťce větší než 6 mm- jiné než jehličnaté [jiné než tropické dřevo uvedené v poznámce I k položkám kapitoly 44 nebo jiné tropické dřevo, dubové (rodu Quercus spp.) nebo bukové (rodu Fagus spp)]

4415

Bedny, bedničky, přepravky, bubny a podobné dřevěné obaly, kabelové bubny, palety, ohradové palety a jiné přepravní podložky, nástavné rámy palet

9406 00 20

Montované stavby ze dřeva

8. Části rostlin Eucalyptus L'Hérit.

9. Samostatná kůra jehličnanů (Coniferales), původem z evropských třetích zemí.

PŘÍLOHA Č. 9A VZOR ROSTLINOLÉKAŘSKÉHO DOKLADU O PŘESUNU

1 Vyplňte kolonku nebo uveďte odkaz na informace o rostlinolékařském osvědčení, které musí být přiloženo.
2 Uveďte odkaz na "C" (čl. 13c odst. 2 písm. c) směrnice 2000/29/ES) nebo "D" (čl. 13c odst. 2 písm. d) směrnice 2000/29/ES).
3 Úřad vstupního místa uvede odkaz na dohodu, v souladu s kterou se rostliny, rostlinné produkty nebo jiné předměty dopraví na schválené místo určení
4 Jedná-li se o rostliny, rostlinné produkty či jiné předměty, které musí být při přemístění opatřeny rostlinolékařským pasem.
Návod k vyplnění formuláře:
Vyplňte na psacím stroji nebo ručně čitelně hůlkovým písmem nebo elektronicky.
Kolonky č. 3, 5.1, 5.2, 6 a 7 vyplní úřad vstupního místa.
Kolonku č. 4 vyplní dovozce nebo jiná osoba pověřená dovozcem.
Kolonky č. 8 - 10 vyplní úřad místa určení.

PŘÍLOHA Č. 9B VZOR OZNÁMENÍ O PŘEDPOKLÁDANÉM TERMÍNU DORUČENÍ ZÁSILKY K PROVEDENÍ DOVOZNÍ ROSTLINOLÉKAŘSKÉ KONTROLY

Oznámení o předpokládaném termínu doručení zásilky k provedení dovozní rostlinolékařské kontroly

1. Jméno, příjmení nebo obchodní firma (název) dovozce:

2. Trvalý pobyt, popřípadě bydliště nebo sídlo dovozce:
Ulice: ……………………………………………………………………………………………….. Číslo: …………………..
Město: ……………………………………………………………………….. PSČ: …………………………………………. Tel. /Fax.: ……………………………………………….. E-mail: ……………………………………………………………

3. Registrační číslo dovozce:

4. Název schváleného místa určení1 :

5. Adresa schváleného místa určení2 :
Ulice: ……………………………………………………………………………………………… Číslo: ………………….. Město: ………………………………………………………………………. PSČ: …………………………………………..

6. Složení zásilky:

7. Velikost zásilky:

8. Kód Taric:

Tato zásilka obsahuje rostlinu, rostlinný produkt nebo jiný předmět, který podléhá dovozní rostlinolékařské kontrole podle zákona č. 326/2004 Sb. , o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

9. Datum doručení zásilky:

10. Čas doručení zásilky:

11. Číslo rostlinolékařského osvědčení nebo rostlinolékařského osvědčení pro reexport3 :

12. Rostlinolékařský doklad o přesunu3 :
Datum vystavení: …………………………………………………………………………………………………………………
Místo vystavení: …………………………………………………………………………………………………………………. Pořadové číslo: ……………………………………………………………………………………………………………………

1 Kolonky č. 4 a č. 5 vyplňte pouze pokud má být kontrola provedena ve schváleném místě určení podle § 25 odst. 3 zákona č. 326/2004 Sb. , o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
2 Vyplňte pouze, pokud se liší od adresy dovozce.
3 Uvádí se pouze pokud je doklad v době oznámení vystaven.

PŘÍLOHA Č. 10 K VYHLÁŠCE Č. 330/2004 SB. ROSTLINY, ROSTLINNÉ PRODUKTY A JINÉ PŘEDMĚTY, JEJICHŽ SOUSTAVNOU ROSTLINOLÉKAŘSKOU KONTROLU MŮŽE ROSTLINOLÉKAŘSKÁ SPRÁVA PROVÉST PODLE § 15 ODST. 3 ZÁKONA Č. 326/2004 SB. A JEJICHŽ PĚSTITELÉ A PROVOZOVATELÉ JEJICH SPOLEČNÝCH OBCHODNÍCH SKLADŮ, ODESÍLACÍCH STŘEDISEK A BALÍREN MUSÍ BÝT REGISTROVÁNI PODLE § 12 ODST. 1 P

Hlízy Solanum tuberosum L., jiné než sadbové brambory.
- pěstované na výměře 1 ha nebo větší,
- skladované ve společných obchodních skladech a odesílacích střediscích, nebo
- balené v balírnách
a uváděné na trh.

PŘÍLOHA Č. 11 K VYHLÁŠCE Č. 330/2004 SB. VZOR ŽÁDOSTI O OPRÁVNĚNÍ K VYDÁVÁNÍ ROSTLINOLÉKAŘSKÝCH PASŮ

Podací místo1 :

 

Žádost o oprávnění k vystavování rostlinolékařských pasů
podle § 17 odst. 1 a 2 zákona č. 326/2004 Sb. , o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů a § 14 odst. 2 vyhlášky Ministerstva zemědělství č. 330/2004 Sb.
I. Údaje o žadateli
Jméno a příjmení nebo obchodní firma (název) žadatele: ………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
Adresa žadatele určená k doručení: ……………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………
(obec, ulice, PSČ)
Telefon:……………………………..
Fax:…..……………………………..
E-mail:………………………………
Registrační číslo:.…………………
II. Předmět žádosti
Žádám v rámci rozsahu své registrace o oprávnění k vystavování rostlinolékařských pasů na rostliny, rostlinné produkty a jiné předměty, které hodlám uvádět na trh.
V souladu s § 17 odst. 2 zákona č. 326/2004 Sb. o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů přikládám v příloze k této žádosti návrh vzoru (vzorů) rostlinolékařského pasu (pasů), který (které) hodlám používat.
3. Prohlášení
Prohlašuji, že jsem uvedl všechny údaje správně a úplně a že jsem schopen plnit povinnosti vyplývající z oprávnění k vystavování rostlinolékařských pasů podle § 16 odst.1 zákona č. 326/2004 Sb. o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů a § 11 odst. 1 vyhlášky Ministerstva zemědělství č. 330/2004 Sb.
Datum:
Jméno: ……………….Podpis, případně razítko
(hůlkovým písmem)
Příloha: Návrh vzoru (vzoru) rostlinolékařského pasu (pasů)
1 Adresa obvodního oddělení Státní rostlinolékařské správy místně příslušného sídlu (adrese) žadatele.

PŘÍLOHA Č. 12 K VYHLÁŠCE Č. 330/2004 SB. VZOR OHLÁŠENÍ NÁKUPU NEBO JINÉHO NABYTÍ ROSTLIN ROSTLINOLÉKAŘSKÉ SPRÁVĚ

Podací místo1 :

OHLÁŠENÍ
Podle § 20 odst. 2 písm. b) zákona č. 326/2004 Sb. , o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, ohlašuji (ohlašujeme) nákup nebo jiné nabytí rostlin uvedených v příloze č. 9 části A bodu III vyhlášky č. 330/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů:
Adresa: ……………………………………………………………………………
(provozovny, kde jsou nakoupené /nebo jinak nabyté/ rostliny umístěny)

Rostlina (botanitcký název)

Počet kusů

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Datum nákupu (nebo jiného nabytí): …………………….
Jméno, popřípadě jména a příjmení/obchodní název:
…………………………………………………………………
(popř. obchodní firma)………………………………………
Adresa: ……………………………………………………….
IČ/datum narození: ………………………………………….
V ……………………dne…………………………………….
Podpis, případně razítko
1 Adresa obvodního oddělení Státní rostlinolékařské správy místně příslušného adrese provozovný,kde jsou výše uvedené rostliny umístěny

PŘÍLOHA Č. 12A K VYHLÁŠCE Č. 330/2004 SB. VZORY ROSTLINOLÉKAŘSKÉHO OSVĚDČENÍ A ROSTLINOLÉKAŘSKÉHO OSVĚDČENÍ PRO REEXPORT, JÍMŽ JE OPATŘENA DOVÁŽENÁ ZÁSILKA

ČÁST A

Vzor rostlinolékařského osvědčení

Číslo………………….

Organizace ochrany rostlin :…………………………………………………………….
URČENO: Organizace ochrany rostlin………………………………………………….

I. Popis zásilky

Jméno a adresa vývozce:…………………………………………………………………………………………
Jméno a adresa příjemce:………………………………………………………………………………………...
Počet a popis balení:……………………………………………………………………………………………..
Rozlišovací znaky:……………………………………………………………………………………………….
Místo původu:……………………………………………………………………………………………………
Ohlášené přepravní prostředky:………………………………………………………………………………….
Ohlášené vstupní místo:………………………………………………………………………………………….
Název výrobku a deklarované množství:………………………………………………………………………...
Botanický název rostlin:…………………………………………………………………………………………
Potvrzujeme, že výše uvedené rostliny, rostlinné produkty anebo jiné předměty byly zkontrolovány anebo testovány v souladu s příslušnými úředními postupy a jsou považovány za prosté karanténních škodlivých organismů specifikovaných dovážející smluvní stranou a jsou považovány za vyhovující současným karanténním požadavkům dovážející smluvní strany, včetně těch, které se týkají regulovaných nekaranténních škodlivých organismů.
Jsou považovány za prakticky prosté ostatních škodlivých organismů.*

II. Dodatkové prohlášení
III. Dezinfekční anebo dezinsekční ošetření

Datum:……………Ošetření………………Přípravek (účinná látka)…………………………………………...
Trvání a teplota…………………………………………………………………………………………………..
Koncentrace……………………………………………………………………………………………………...
Doplňující informace…………………………………………………………………………………………….
Místo vydání………………………………………………………………
Jméno a příjmení oprávněné osoby……………………………………….
(Razítko organizace)……………………..Datum…………………………(Podpis)……………………………
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Na základě vydání tohoto osvědčení nevznikají……………………………(Název organizace ochrany rostlin) ani jejím úředníkům nebo zástupcům žádné finanční závazky.*
---------------------------
* Nepovinná klauzule.

ČÁST B

Vzor rostlinolékařského osvědčení pro reexport

Číslo……………..

Organizace ochrany rostlin :
……………………………………………..(reexportující smluvní strana )
URČENO: Organizace ochrany rostlin
……………………………………………..(dovážející smluvní strana )

I. Popis zásilky

Jméno a adresa vývozce:…………………………………………………………………………………………
Jméno a adresa příjemce:………………………………………………………………………………………...
Počet a popis balení:……………………………………………………………………………………………..
Rozlišovací znaky:……………………………………………………………………………………………….
Místo původu:……………………………………………………………………………………………………
Ohlášené přepravní prostředky:………………………………………………………………………………….
Ohlášené vstupní místo:………………………………………………………………………………………….
Název výrobku a deklarované množství:………………………………………………………………………...
Botanický název rostlin:…………………………………………………………………………………………
Potvrzujeme, že výše uvedené rostliny, rostlinné produkty anebo jiné předměty……………byly dovezeny do
(smluvní strana reexportu)………………….z……………………….(smluvní strana původu) opatřeny rostlinolékařským osvědčením č……………………., (*) jehož &25A1originál nál &25A1ověřená kopie je připojena k tomuto osvědčení; že jsou bal balené &25A1 př1 přebalené &25A125A1 v původůvodním &25A1 novém &25A1 balení, že na základě původního rostlinolinolékařského osvědčení &25 &25A1 a dodatečné kontroly &25A1, se považují za vyhovující současným karanténním požadavkům dovozní smluvní strany, a během skladování v ……………..(reexportující smluvní strana), zásilka nebyla vystavena riz

iziku infestace, nebo in
kce. II. Dodatkové prohlášení III. Dezinf

ční anebo dezinsekční ošetření Datum:………….Ošetření……………Přípravek (
inná látka)…………………………………….………… Trvání a teplota……………
……………………………………………………………………………… Koncentrace…………………
……………………………………………………………………………. Doplňující informace………
……………………………………………………………………………… Místo
dání…………………………………………………………………… Jméno a příjmení o
ávněné osoby……………………………………………. (Razítko organizace)………………….Datu
………………..(Podpis)…………………………………… --------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------ Na základě vydání tohoto osvědčení nevznikají………………………….(Název organizace ochrany rostlin) ani jejím úředníkům nebo zá

ČÁST C

Vzor rostlinolékařského osvědčení

Číslo……………….

Organizace ochrany rostlin :……………………………………………………………………………………..
URČENO: Organizace ochrany rostlin………………………………………………………………………….

Popis zásilky

Jméno a adresa vývozce:…………………………………………………………………………………………
Jméno a adresa příjemce:………………………………………………………………………………………...
Počet a popis balení:……………………………………………………………………………………………..
Rozlišovací znaky:……………………………………………………………………………………………….
Místo původu:……………………………………………………………………………………………………
Ohlášené přepravní prostředky:………………………………………………………………………………….
Ohlášené vstupní místo:………………………………………………………………………………………….
Název výrobku a deklarované množství:………………………………………………………………………...
Botanický název rostlin:…………………………………………………………………………………………
Potvrzujeme, že výše uvedené rostliny, rostlinné produkty anebo jiné předměty byly zkontrolovány v souladu s příslušnými úředními postupy a jsou shledány prostými karanténních škodlivých organismů, a prakticky prostými ostatních škodlivých organismů; a jsou považovány za vyhovující současným fytosanitárním požadavkům dovážející země.

Dezinfekční anebo dezinsekční ošetření

Datum:………………Ošetření…………………Přípravek (účinná látka)……………………………………...
Trvání a teplota…………………………………………………………………………………………………..
Koncentrace……………………………………………………………………………………………………...
Doplňující informace…………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………...
Dodatkové prohlášení……………………………………………………………………………………………
Místo vydání…………………………………………………………………
Jméno a příjmení oprávněné osoby………………………………………….
(Razítko organizace)………………………….Datum………………(Podpis)…………………………………
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Na základě vydání tohoto osvědčení nevznikají…………………………(Název organizace ochrany rostlin) ani jejím úředníkům nebo zástupcům žádné finanční závazky.*

ČÁST D

Vzor rostlinolékařského osvědčení pro reexport

Číslo………………….

Organizace ochrany rostlin :
…………………………………………(reexportující země)
URČENO: Organizace ochrany rostlin
………………………………………….(dovážející země)

Popis zásilky

Jméno a adresa vývozce:…………………………………………………………………………………………
Jméno a adresa příjemce:………………………………………………………………………………………...
Počet a popis balení:……………………………………………………………………………………………..
Rozlišovací znaky:……………………………………………………………………………………………….
Místo původu:……………………………………………………………………………………………………
Ohlášené přepravní prostředky:………………………………………………………………………………….
Ohlášené vstupní místo:………………………………………………………………………………………….
Název výrobku a deklarované množství:………………………………………………………………………...
Botanický název rostlin:…………………………………………………………………………………………
Potvrzujeme, že výše uvedené rostliny, rostlinné produkty anebo jiné předměty byly dovezeny do (reexportující země) …………………z (země původu) ……………….opatřeny rostlinolékařským osvědčením č……………………..., (*) jehož &25A1originál nál &25A1ověřená kopie je připojena k tomuto osvědčení; že jsou bal balené &25A1 př1 přebalené &25A125A1 v původůvodním &25A1 novém &25A1 balení, že na základě původního rostlinolinolékařského osvědčení &25 &25A1 a dodatečné kontroly &25A1, se považují za vyhovující současným fytosanitárním požadavkům dovozní země, a během skladování v…………………….(reexportující země), zásilka nebyla vystavena riz

iziku infestace, nebo infekce. Dezinf

ční anebo dezinsekční ošetření Datum:………………Ošetření……………..Přípravek
účinná látka)…………………………………………. Trvání a teplota…………………
………………………………………………………………………….. Koncentrace………………………
………………………………………………………………………... Doplňující informace…………
……………………………………………………………………………. ……………………………………
………………………………………………………………………... Dodatkové prohlášení………
……………………………………………………………………………… Místo
ydání………………………………………………………………… Jméno a příjmení
rávněné osoby…………………………………………. (Razítko organizace)………………………..D
um…………………(Podpis)………………………………… ----------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------ Na základě vydání tohoto osvědčení nevznikají…………………………(Název organizace ochrany rostlin) ani jejím úředníkům nebo z

PŘÍLOHA Č. 13

Zrušena ke dni 13.11.2006 novelou č. 493/2006 Sb.

PŘÍLOHA Č. 14 K VYHLÁŠCE Č. 330/2004 SB. MINIMÁLNÍ POŽADAVKY NA TECHNICKÉ A ODBORNÉ VYBAVENÍ A ZAŘÍZENÍ VSTUPNÍHO MÍSTA PODLE § 25 ODST. 1 Č. 326/2004 SB. ZÁKONA PRO PROVÁDĚNÍ DOVOZNÍ ROSTLINOLÉKAŘSKÉ KONTROLY ZÁSILEK

Minimálními požadavky na technické a odborné vybavení a zařízení vstupního místa podle § 25 odst. 1 zákona pro provádění dovozní rostlinolékařské kontroly zásilek se rozumí:

a) komunikační a administrativní vybavení umožňující

1. rychlé spojení s

1.1. příslušným obvodním, oblastním a ústředním pracovištěm rostlinolékařské správy,

1.2. specializovanými diagnostickými laboratořemi,

1.3. celními úřady,

1.4. Komisí

1.5. ostatními členskými státy

2. kopírování dokumentů;

b) vybavení potřebné k provádění rostlinolékařské kontroly:

1. vhodné místo k provádění kontroly (např. odstavný pruh s rampou u silniční přepravy, odstavná kolej, nad níž není umístěna trolej, s rampou u železniční přepravy),

2. odpovídající osvětlení,

3. stůl (stoly) k provádění kontroly,

4. pomůcky pro:

4.1. vizuální prohlídky zásilek,

4.2. dezinfekci prostora zařízení vstupního místa,

4.3. přípravu vzorků k případným následným testům ve specializovaných diagnostických laboratořích;

c) vybavení pro odběr vzorků ze zásilek:

1. vhodný materiál pro jednoznačnou identifikaci a oddělené balení každého vzorku,

2. vhodný obalový materiál pro zasílání vzorků do specializovaných diagnostických laboratoří,

3. plomby,

4. úřední razítka,

5. odpovídající osvětlení;

d) ostatní technické podmínky:

1. přístup k přístrojům a k pomůckám vhodným ke zjišťování a určování škodlivých organismů,

2. přístup k vhodným prostorům a zařízením pro

2.1. uskladnění zásilek způsobem, aby bylo do rozhodnutí o naložení s nimi vyloučeno riziko rozšíření škodlivých organismů z nich,

2.2. zničení zásilek nebo jejich částí, nebo provedení mimořádných rostlinolékařských opatření s nimi;

e) vybavení

1. průběžně aktualizovanými metodickými pokyny k provádění rostlinolékařské kontroly,

2. průběžně aktualizovanými metodickými pokyny Evropské unie k provádění rostlinolékařské kontroly,

3. platným zněním rostlinolékařských právních předpisů České republiky,

4. platným zněním rostlinolékařských předpisů Evropské unie,

5. platným seznamem adres včetně spojení na specializované diagnostické laboratoře, které jsou úředně pověřené k provádění laboratorních rozborů ke zjišťování a určování škodlivých organismů,

6. platnými postupy k zajištění neporušenosti úředně odebraných vzorků během dopravy do určené laboratoře a během provádění laboratorních rozborů v této laboratoři,

7. aktualizovaným přehledem o dovezených zásilkách rostlin, rostlinných produktů a jiných předmětů, které byly podrobeny rostlinolékařské kontrole, a přehledem výsledků těchto kontrol včetně výsledků laboratorních rozborů ve specializovaných diagnostických laboratořích.

PŘÍLOHA Č. 15 K VYHLÁŠCE Č. 330/2004 SB. MINIMÁLNÍ POŽADAVKY NA TECHNICKÉ A ODBORNÉ VYBAVENÍ A ZAŘÍZENÍ MÍSTA PODLE § 25 ODST. 2 Č. 326/2004 SB. ZÁKONA A SCHVÁLENÉHO MÍSTA PO DLE § 25 ODST. 5 Č. 326/2004 SB. ZÁKONA PRO PROVÁDĚNÍ KONTROLY TOTOŽNOSTI A KO

1. Prostory místa k provádění kontroly totožnosti a kontroly zdravotního stavu zásilek, jiného než vstupního místa podle § 25 odst. 1 zákona, musí:

1.1. mít odpovídající osvětlení, dostatečnou prostorovou i technickou kapacitu pro přehlednou vykládku celé zásilky a pro její oddělené uskladnění a musí být uzamykatelný,

1.2. mít zařízení, které umožňuje bezproblémovou očistu a dezinfekci podlahy, místa uskladnění zásilky a všech předmětů, které s ní přišly do kontaktu,

1.3. mít stanoven funkční způsob bezpečného zničení zásilky napadené škodlivými organismy.

2. Pokud se v daném objektu nebo v jeho okolí pěstují nebo skladují rostliny, rostlinné produkty nebo jiné předměty, které podléhají soustavné rostlinolékařské kontrole a mohly by být napadeny škodlivým organismem přítomným v kontrolované zásilce, musí být místo jejich pěstování nebo skladování od místa vykládky zásilky dostatečně odděleno prostorově nebo vhodným technickým opatřením.

3. V případě možného výskytu škodlivých organismů, schopných šíření závlahovým systémem a pěstebním substrátem, je nutný oddělený závlahový systém a režim pro používání pěstebního substrátu a pěstebních nádob, nebo systém dezinfekce nádob před jejich dalším použitím.

4. Žadatel o provádění kontroly zdravotního stavu dovážených zásilek v jiném místě než vstupním místě zpracuje pro toto místo provozní řád, schválený provozovatelem tohoto místa a místně příslušným pracovištěm rostlinolékařské správy, který:
- stanoví způsob splnění požadavků uvedených v bodech 1. až 3.,
- stanoví druhy rostlin, rostlinných produktů a jiných předmětů, které smějí být v tomto místě podrobeny kontrole zdravotního stavu v rámci provádění dovozní rostlinolékařské kontroly,
- upravuje pohyb osob v tomto místě do doby ukončení dovozní rostlinolékařské kontroly, aby nemohlo dojít k rozšíření škodlivých organismů, a
- stanoví dobu, v níž bude v tomto místě prováděna kontrola zdravotního stavu dovážených zásilek.

PŘÍLOHA Č. 15A VZOR ŽÁDOSTI O SCHVÁLENÍ MÍSTA NAVRŽENÉHO K PROVÁDĚNÍ KONTROLY TOTOŽNOSTI A KONTROLY ZDRAVOTNÍHO STAVU ZÁSILKY NEBO PARTIE ROSTLIN, ROSTLINNÝCH PRODUKTŮ A JINÝCH PŘEDMĚTŮ MIMO VSTUPNÍ MÍSTO

Podací místo1 :
Žádost o schválení místa navrženého k provádění kontroly totožnosti a kontroly zdravotního stavu zásilky nebo partie rostlin, rostlinných produktů a jiných předmětů mimo vstupní místo

Podle § 25a odst. 1 zákona č. 326/2004 Sb. , o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon"), žádám o schválení místa navrženého k provádění kontroly totožnosti a kontroly zdravotního stavu zásilky nebo partie rostlin, rostlinných produktů a jiných předmětů mimo vstupní místo.

1. Jméno, příjmení nebo obchodní firma (název) žadatele: .........................................................................................................................................................................………………………………………………………………………......

Adresa žadatele: .................................................................................................................................................................………………………………………………………………………………………………………………......................

2. Registrační číslo dovozce (podle § 12 odst. 1 zákona): ……………………………………………………………….

3. Odpovědná osoba zastupující žadatele v navrženém místě určení zásilky:
Jméno a příjmení: ………………………………………………………………………………………………………. Kontaktní spojení: ………………………………………………………………………………………………………..

4. Identifikace místa určení, v němž má být prováděna kontrola totožnosti a kontrola zdravotního stavu zásilky nebo partie mimo vstupní místo podle § 25 odst. 3 zákona:
Ulice: …………………………………………………………….. Č. p.: ……………………………………………….
Obec: …………………………………………………………….. PSČ: ………………………………………………. Okres: ……………………………………………………………………………………………………………………..

5. Popis objektů a prostor v místě určení zásilky, ve kterých mají být dovážené rostliny, rostlinné produkty a jiné předměty podrobeny kontrole totožnosti a kontrole zdravotního stavu (uvést počet, místní názvy = označení nebo čísla):

Budova (budovy):

Hala (haly) včetně klimatizované (klimatizovaných) - odlišit:

Skleník(y) nebo foliovník(y):

Chladící box(y):

Místo (místa) pro případnou likvidaci zásilky nebo její části:

Prostory pro oddělené bezpečné uskladnění zásilky do doby, kdy budou známy konečné výsledky kontrol:

6. Druh rostlin, rostlinných produktů a jiných předmětů, které podléhají dovozní rostlinolékařské kontrole podle přílohy č. 9, části B a mají být dováženy do navrženého místa (botanický název, určení /např. - osivo, sadba, ke zpracování, konzum apod. /):

7. Zásilka bude do navrženého místa určení zaslána/zasílána: q jednorázově q opakovaně

8. Vstupní místo (místa) pro vstup zásilky na území ES:
1) ………………………………………………………………………………………………………………
2) ………………………………………………………………………………………………………………. 3) ………………………………………………………………………………………………………………..

9. a) Číslo dokladu, kterým byl udělen statut schváleného příjemce podle článku 406 nařízení Komise (EHS) č. 2454/93 nebo evidenční číslo schváleného příjemce:
nebo b) číslo dokladu, kterým bylo místo schváleno podle článku 497 nařízení Komise (EHS) č. 2454/93:

10. Datum podání žádosti:
.........................................................................................

11. Podpis žadatele nebo jeho odpovědného zástupce: ……………………………………………………………………..

Příloha žádosti:
Návrh provozního řádu výše uvedeného místa určení podle přílohy č. 15 vyhlášky č. 330/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů
- je přiložen q (počet stran: )
- není přiložen q
_______________________________________________________________________________
Žádost převzal:

Pracoviště SRS: Jméno : Dne:".
1 Adresa odboru Státní rostlinolékařské správy místně příslušného navrženému místu určení zásilky.

PŘÍLOHA Č. 16 K VYHLÁŠCE Č. 330/2004 SB. VZOR ÚŘEDNÍHO OZNÁMENÍ O ZADRŽENÍ ZÁSILKY

EUROPEAN COMMUNITY: NOTIFICATION OF INTERCEPCION OF A CONSIGNMENT OR HARMFUL ORGANISM FROM A THIRD COUNTRY

1. CONSIGNOR

2. INTERCEPTION FILE

a. Name:

a. Reference number:

b. Address:

Request for message to be sent to:

c. Country:

&25A1 b. Member Statesates&25A1 c.

. EPPO 3. C

SIGNEE 4. a. Plant protection organization

of:

 

ame: b.

dress: b.

to: c.

 

try: d. Country + e. place of dest

ation: 5. a. Country + b. place of

 

6. a. Country + b. place of

rigin: 7. T

NSPORT 9. IDENTIFICATION OF THE CON

GNMENT a. Mode of tr

sport: a. Type of d

ument: b. Mean(s) of tr

sport: b. Document

umber: c. Identifica

on(s): c. Country + d. place o

 

sue: d. Date o

issue: 8. Point o

try: 10. DESCRIPTION OF TH INT
CEPT

PART 11. a. Net mass/volume/n
ber of unitin the cons

nment: CON

GNMENT b. Unit of

asure: a. Type of package(s) /conta

er(s): 12. a. Net mass/volume/nber of units of the intercept

part: b. Distinguishing mark(s) of package(s) /conta

er(s): b. Unit of

asure: c. Number(s) of package(s) /conta

 

(s): d. Plant, plant product or other

bject: 13. a. Net mass/volume/nber of units of the contaminat

part: e. Class of co

odity: b. Unit of

asure: 14. REASON(S) FOR INTE

EPTION a. Re

on(s): b. Scientific name of the harmful o

anism: c. Extent of the contam

ation: 15 . MEASUR

TAKEN 16. F

E TEXT a. M

 

res: b. Extent of the m

 

res: QUARANTINE

 

OSED c. Begin date: d. Anticipated e

 

ate: e. Actual end date: f. Country+g. place of qua

 

ine: I7. INFORMATION ON THE INTE

EPTION 18. SENDER OF THE

ESSAGE a. Place/chec

point: a. Official service + b. officia

stamp: b. Official

 

ice:

Date: c. Person responsible for t

 

ile:

PŘÍLOHA Č. 17 VZORY ROSTLINOLÉKAŘSKÝCH OSVĚDČENÍ

Část A. Vzor rostlinolékařského osvědčení

Část B. Vzor rostlinolékařského osvědčení pro reexport

PŘÍLOHA Č. 18 K VYHLÁŠCE Č. 330/2004 SB. PODMÍNKY PRO PŘEMÍSŤOVÁNÍ ROSTLIN, ROSTLINNÝCH PRODUKTŮ NEBO JINÝCH PŘEDMĚTŮ PŘES CHRÁNĚNOU ZÓNU S KONEČNÝM CÍLEM MIMO NI, BEZ ROSTLINOLÉKAŘSKÉHO PASU PLATNÉHO PRO TUTO ZÓNU

Pro přepravu rostlin, rostlinných produktů a nebo jiných předmětů uvedených v příloze č. 9. části A bodu II, které pocházejí z míst mimo chráněnou zónu stanovenou podle § 2 odst. 1 písm. r) zákona pro tyto rostliny, rostlinné produkty a nebo jiné předměty ve vztahu k jednomu nebo více škodlivým organismům, a jejichž konečné místo určení leží mimo tuto zónu, bez rostlinolékařského pasu, musí být splněny tyto podmínky:

a) použité obaly, popřípadě vozidla převážející výše uvedené rostliny, rostlinné produkty a nebo jiné předměty, musí být čisté a prosté příslušných výše uvedených škodlivých organismů a musí být takové povahy, aby nehrozilo žádné šíření škodlivých organismů;

b) ihned po zabalení musí být obaly, popřípadě vozidla převážející tyto rostliny, rostlinné produkty a nebo jiné předměty, bezpečně uzavřeny podle přísných rostlinolékařských kritérií tak, aby nehrozilo žádné nebezpečí rozšíření škodlivých organismů v příslušné chráněné zóně, aby byla zachována jejich totožnost a aby vyhovovaly požadavkům příslušných odpovědných úředních orgánů rostlinolékařské péče, a takto zabezpečené musejí zůstat během celé přepravy přes příslušnou chráněnou zónu;

c) výše uvedené rostliny, rostlinné produkty a nebo jiné předměty musejí být opatřeny dokladem obvykle používaným v obchodním styku, ve kterém je vyznačeno, že pocházejí z míst mimo příslušnou chráněnou zónu a že jejich místo určení leží mimo příslušnou chráněnou zónu.

PŘÍLOHA Č. 19 ABECEDNÍ SEZNAM ROSTLIN

Latinský název

Český název

Abies Mill.

jedle

Acer saccharum Marsh.

javor cukrový

Allium ascalonicum L.

cibule šalotka

Allium cepa L.

cibule kuchyňská

Allium porrum L.

pór setý

Allium schoenoprasum L.

pažitka pravá

Amelanchier Medic.

muchovník

Annona L.

láhevník, anona

Apium L.

miřík

Apium graveolens L.

miřík celer

Araceae

áronovité

Argyranthemum spp.

kopretina

Aster L.

hvězdnice

Bambusoideae

bambusovité

Begonia L.

begónie

Beta L.

řepa

Beta vulgaris L.

řepa burák

Bouteloua Lag.

-

Brassica L.

brukev

Brassica napus L.

řepka setá

Brassica rapa L.

brukev ladní

Buchloe Engelm.

-

Calamagrostis Adans.

třtina

Camassia Lindl.

ladoník

Camellia L.

kamélie

Capsicum L.

paprika

Capsicum annuum L.

paprika roční

Caryophyllaceae

hvozdíkovité

Castanea Mill.

kaštanovník

Cedrus Trew.

cedr

Chaenomeles Lindl.

kdoulovec

Chamaecyparis Spach

cypřišek

Chenopodium L.

merlík

Chionodoxa Boiss.

ladonička

Citrus L.

citrus

Citrus aurantifolia (Christm.) Swingle

kyselý lajm

Citrus aurantium L.

bigarádie

Citrus medica L.

cedrát

Citrus reticulata Blanco

mandarinka obecná

Citrus sinensis (L.) Osbeck

pomerančovník

Clausena Burm. f.

-

Compositae = Asteraceae

složnokvěté

Coniferales

jehličnany

Cortaderia Stapf.

pampová tráva

Corylus L.

líska

Cotoneaster Ehrh.

skalník

Crataegus L.

hloh

Crocus L.

šafrán, krokus

Crocus flavus Weston

šafrán žlutý

Cruciferae = Brassicaceae

křížaté, brukvovité

Cucumis L.

okurka

Cucumis melo L.

meloun cukrový

Cydonia Mill.

kdouloň

Daucus L.

mrkev

Dendranthema (DC) Des Moul

listopadka, chryzantéma

Dianthus L.

hvozdík, karafiát

Diospyros L.

tomel, churma, kaki, persimon, quanaba

Dolichos Jacq.

dlouhatec

Eriobotrya Lindl.

lokvát

Eryngium L.

máčka

Eucalyptus L'Hérit

blahovičník

Euphorbia L.

pryšec

Euphorbia pulcherrima Willd.

poinzécie, tzv. vánoční hvězda

Exacum L.

hořepník

Fagus L.

buk

Ficus L.

fíkovník, fíkus

Fortunella Swingle

kumkvat

Fragaria L.

jahodník

Fragaria vesca L.

jahodník obecný

Fragaria virginiana Mill.

jahodník virginský

Fuchsia L.

fuchsie

Galanthus L.

sněženka

Galtonia candicans (Baker) Decne /syn. = Hyacinthus candicans Baker/

tzv. letní hyacint

Gerbera Cass.

gerbera

Gladiolus Tourn. ex L.

mečík

Gladiolus callianthus Marais /syn. = Acidanthera bicolor Hochst. /

mečík

Gladiolus colvillei Sweet

hybrid G. cardinalis x G. tristis

Gladiolus nanus hort.

hybrid

Gladiolus ramosus hort.

hybrid (G. cardinalis x G. carneus) x G. oppositiflorus

Gladiolus tubergenii hort.

hybrid

Glyceria R. Brown

zblochan

Gossypium L.

bavlník

Graminae = Poaceae

trávy, lipnicovité

Gypsophila L.

šáter

Hakonechloa Mak. ex Honda

-

Helianthus annuus L.

slunečnice roční

Hibiscus L.

ibišek

Humulus lupulus L.

chmel obecný

Hyacinthus L.

hyacint

Hydrocotyle ranunculoides L.

-

Hypericum L.

třezalka

Hystrix Moench

-

Impatiens L.

netýkavka, balzamína

Iris L.

kosatec

Ismene Herbert

-

Juniperus L.

jalovec

Lactuca L.

locika

Lactuca sativa L.

locika salátová

Larix Mill.

modřín

Leguminosae = Fabaceae, Viciaceae

bobovité

Leucanthemum Mill.

kopretina

Lisianthus L.

-

Lupinus L.

vlčí bob, lupina

Lycopersicon lycopersicum (L.) Karsten ex Farw. /syn. = Lycopersicon esculentum Mill. /

rajče jedlé

Lysichiton americanus Hultén && H. St. John

 

Malus Mill

jablo

Mangifera L

mangovní

Marantacea

marantovit

Medicago sativa L

vojtěška set

Mespilus L

mišpul

Molinia Shran

bezkolene

Momordica L

momordik

Murraya Koni

muraj

Musa L

banánovní

Musacea

banánovníkovit

Muscari Mille

modřene

Narcissus L

narci

Nicotiana L

tabá

Nicotiana tabacum L

tabák viržinský, tabák obecn

Ocimum L

bazalk

Orchideacea

vstavačovité, orchidej

Oryza L

rýž

Oryza sativa L

rýže set

Ornithogalum L

sněde

Panicoidea

prosovit

Palma

palmovit

Passiflora L

mučenk

Pelargonium L'Hérit ex Ai

mušká

Persea Gaertn

avokádo, hruškove

Phalaris L

lesknic

Phaseolus L

fazo

Phaseolus vulgaris L

fazol obecn

Phoenix L

datlovní

Photinia Lindl

blýskalk

Photinia davidiana (Dcne.) Cardo

 

Picea A. Dietr

smr

Pinus L

borovic

Platanus L

plata

Poncirus Raf

citroneční

Populus L

topo

Prunus L

mezi rostliny slivoně (Prunus L.) v širším pojetí se zahrnují třešně a višně (Cerasus Duhamel), broskvoně (Persica Mill.), meruňky (Armeniaca Scop.), mandloně (Amygdalus L.) a švestky (Prunus L.) včetně švestky, slivoně, myrobalánu a trnky

Prunus amygdalus Batsch [Amygdalus communis L.] /syn. = P. dulcis (Mill.)

mandloň obecn

Prunus armeniaca L. [Armeniaca vulgaris Lam.

meruňka obecn

Prunus avium L. [Cerasus avium (L.) Moench

třešeň obecn

Prunus blireiana Andr

myrobalán Blireů

Prunus brigantina Vill. /syn. = P. brigantiaca Vill.

briaconská meruňk

Prunus cerasifera Ehrh. /syn. = P. domestica L. var cerasifera Ser., P. myrobalana Loisel.

myrobalán třešňov

Prunus cerasus L. [Cerasus vulgaris Miller

višeň obecn

Prunus cistena Hanse

myrobalán cisten

Prunus curdica Fenzl et Fritsch

trnka kurdsk

Prunus domestica ssp. domestica (L.

švestka domác

Prunus domestica ssp. insititia (L.) C. K. Schneid

slivoň ovocná, slív

Prunus domestica ssp. italica (Borkh.) Hegi

 

Prunus glandulosa Thunb

višeň žláznat

Prunus holosericea Batal

 

Prunus hortulana Baile

švestkovišeň zahradn

Prunus incisa Thunb

slivoň vyříznut

Prunus japonica Thunb. [Cerasus japonica (Thunb.)

višeň japonsk

Prunus laurocerasus L. [Laurocerasus oficinalis M. J. Roem

bobkovišeň lékařsk

Prunus lusitanica L

 

Prunus mandshurica (Maxim.) Koehne [Armeniaca mandshurica (Maxim.) Skortz

meruňka mandžusk

Prunus maritima Marsh. /syn. = P. acuminata Michx., P. pubescen Pursch

švestkovišeň pomořsk

Prunus mume Sieb. et Zucc. [Armeniaca mume Sieb.

meruňka japonsk

Prunus nigra Ait. /syn. = P. americana var. nigra Wangh., P. borealis Poir.

švestkovišeň černá nebo kanadsk

Prunus persica (L.) Batsch /syn. = Amygdalus persica L. / [Persica vulgaris Mill.

broskvo

Prunus persica var. nectarina (Ait.) Maxi

nektarink

Prunus salicina L. /syn. = P. triflora Roxb.

slivoň vrbov

Prunus sargentii Rehd. /syn. = P. sachalinensis Miyoshi

slivoň Sargentov

Prunus serrula Franch. /syn. = P. serrula var. tibetica Koehne

 

Prunus serrulata Lindl. [Cerasus serrulata (Lindl) D. Do

višeň pilovitá, sakur

Prunus sibirica L. /syn. = P. armeniaca var. sibirica K. Koch/ [Armeniaca sibirica (L.) Lam.

meruňka sibiřsk

Prunus simonii Carr

slivoň meruňkov

Prunus speciosa (Koidz.) Ingram /syn. = P. mutabilis speciosa Miyoshi

višeň skvěl

Prunus spinosa L

trnk

Prunus subhirtella Miq. /syn. = P. miqueliana Maxim.

višeň chlupat

Prunus tomentosa Thunb. /syn. = P. trichocarpa Bge.

višeň plstnat

Prunus triloba Lindl

mandloň trojlaločn

Prunus yedoensis Matsum. /syn. = P. paracerasus Koehne

višeň jedosk

Pseudotsuga Carr

douglask

Psidium L

psidiu

Puschkinia Adam

puškinie, modřenk

Pyracantha Roem

hlohyn

Pyrus L

hruše

Quercus L

du

Quercus suber L

dub korkov

Ribes L

rybíz, meruzalk

Rosa L

růž

Rosacea

růžovit

Rubus L

ostružiní

Scilla L

ladoňk

Secale L

žit

Sesamum L

seza

Shibataea Mak. ex Nak

 

Solanacea

lilkovit

Solanum L

lile

Solanum melongena L

lilek vejcoplod

Solanum tuberosum L

brambor obecn

Solidago L

zlatobý

Sorbus L

jeřá

Spartina Schreb

 

Spinacia L

špená

Stipa L

kavy

Strelitziacea

 

Syzygium Gaertn

kryškove

Tanacetum L

vrati

Thuja L

zera

Tigridia Juss

 

Trachelium L

zvonečkove

Trifolium L

jete

Trisetum Pers

trojště

Triticosecale Wittmac

tritical

Triticum L

pšenic

Tsuga Carr

jedlove

Tulipa L

tulipá

Ulmus L

jil

Uniola L

 

Vaccinium L

borůvk

Verbena L

sporý

Vitis L

rév

Zea mays L

kukuřice set

Poznámky pod čarou

1) Je vydána na základě a v mezích zákona, do něhož již byly příslušné směrnice Evropských společenství promítnuty.

1a) Směrnice Komise 92/70/EHS ze dne 30. července 1992, kterou se stanoví podrobná pravidla pro průzkumy prováděné za účelem uznávání chráněných zón ve Společenství.
Směrnice Komise 92/90/EHS ze dne 3. listopadu 1992, kterou se stanoví povinnosti, jimž podléhají producenti a dovozci rostlin, rostlinných produktů nebo jiných předmětů, a kterou se stanoví podrobnosti pro jejich registraci.
Směrnice Komise 92/105/EHS ze dne 3. prosince 1992, kterou se stanoví míra sjednocení rostlinolékařských pasů užívaných pro přemísťování některých rostlin, rostlinných produktů nebo jiných předmětů na území Společenství a podrobné postupy pro vydávání těchto rostlinolékařských pasů, jakož i podmínky a podrobné postupy pro jejich nahrazování.
Směrnice Komise 93/50/EHS ze dne 24. června 1993, kterou se určují některé rostliny neuvedené v příloze V části A směrnice Rady 77/93/EHS, jejichž producenti nebo sklady či expediční střediska v produkčních oblastech těchto rostlin musejí být zapsáni do úředního registru.
Směrnice Komise 93/51/EHS ze dne 24. června 1993, kterou se stanoví pravidla pro přemísťování určitých rostlin, rostlinných produktů nebo jiných předmětů přes chráněnou zónu a pro přemísťování těchto rostlin, rostlinných produktů nebo jiných předmětů v rámci chráněné zóny, ze které pocházejí.
Směrnice Komise 94/3/ES ze dne 21. ledna 1994, kterou se zavádí postup pro oznamování zadržení zásilky nebo škodlivého organismu pocházejících ze třetích zemí a představujících bezprostřední nebezpečí pro zdraví rostlin.
Směrnice Komise 95/44/ES ze dne 26. července 1995, kterou se stanoví podmínky, na základě kterých lze pro pokusné nebo vědecké účely a pro práci ve šlechtění odrůd dovážet některé škodlivé organismy, rostliny, rostlinné produkty a jiné předměty uvedené v přílohách I až V směrnice Rady 77/93/EHS do Společenství nebo některých chráněných zón Společenství nebo je na těchto územích přemísťovat.
Směrnice Komise 97/46/ES ze dne 25. července 1997, kterou se mění směrnice 95/44/ES, kterou se stanoví podmínky, na základě kterých lze pro pokusné nebo vědecké účely a pro práci ve šlechtění odrůd dovážet některé škodlivé organismy, rostliny, rostlinné produkty a jiné předměty uvedené v přílohách I až V směrnice Rady 77/93/EHS do Společenství nebo některých chráněných zón Společenství nebo je na těchto územích přemísťovat.
Směrnice Komise 98/22/ES ze dne 15. dubna 1998, kterou se stanoví ve Společenství minimální podmínky pro provádění rostlinolékařských kontrol rostlin, rostlinných produktů nebo jiných předmětů, pocházejících ze třetích zemí, na jiných inspekčních místech, než jsou místa určení.
Směrnice Rady 2000/29/ES ze dne 8. května 2000 o ochranných opatřeních proti zavlékání organismů škodlivých rostlinám nebo rostlinným produktům do Společenství a proti jejich rozšiřování na území Společenství.
Směrnice Komise 2001/33/ES ze dne 8. května 2001, kterou se mění některé přílohy směrnice Rady 2000/29/ES o ochranných opatřeních proti zavlékání organismů škodlivých rostlinám nebo rostlinným produktům do Společenství a proti jejich rozšiřování na území Společenství.
Směrnice Komise 2002/28/ES ze dne 19. března 2002, kterou se mění směrnice Rady 2000/29/ES o ochranných opatřeních proti zavlékání organismů škodlivých rostlinám nebo rostlinným produktům do Společenství a proti jejich rozšiřování na území Společenství.
Směrnice Komise 2002/36/ES ze dne 29. dubna 2002, kterou se mění některé přílohy směrnice Rady 2000/29/ES o ochranných opatřeních proti zavlékání organismů škodlivých rostlinám nebo rostlinným produktům do Společenství a proti jejich rozšiřování na území Společenství.
Směrnice Rady 2002/89/ES ze dne 28. listopadu 2002, kterou se mění směrnice 2000/29/ES o ochranných opatřeních proti zavlékání organismů škodlivých rostlinám nebo rostlinným produktům do Společenství a proti jejich rozšiřování na území Společenství.
Směrnice Komise 2003/22/ES ze dne 24. března 2003, kterou se mění některé přílohy směrnice Rady 2000/29/ES o ochranných opatřeních proti zavlékání organismů škodlivých rostlinám nebo rostlinným produktům do Společenství a proti jejich rozšiřování na území Společenství.
Směrnice Komise 2003/47/ES ze dne 4. června 2003, kterou se mění přílohy II, IV a V směrnice Rady 2000/29/ES o ochranných opatřeních proti zavlékání organismů škodlivých rostlinám nebo rostlinným produktům do Společenství a proti jejich rozšiřování na území Společenství.
Směrnice Komise 2003/116/ES ze dne 4. prosince 2003, kterou se mění přílohy II, III, IV a V směrnice Rady 2000/29/ES, pokud jde o škodlivý organismus Erwinia amylovora (Burr.) Wnsl. et al.
Směrnice Komise 2004/31/ES ze dne 17. března 2004, kterou se mění přílohy I, II, III, IV a V směrnice Rady 2000/29/ES o ochranných opatřeních proti zavlékání organismů škodlivých rostlinám nebo rostlinným produktům do Společenství a proti jejich rozšiřování na území Společenství.
Směrnice Komise 2004/70/ES ze dne 28. dubna 2004, kterou se mění směrnice Rady 2000/29/ES o ochranných opatřeních proti zavlékání organismů škodlivých rostlinám nebo rostlinným produktům do Společenství a proti jejich rozšiřování na území Společenství.
Směrnice Komise 2004/102/ES ze dne 5. října 2004, kterou se mění přílohy II, III, IV a V směrnice Rady 2000/29/ES o ochranných opatřeních proti zavlékání organismů škodlivých rostlinám nebo rostlinným produktům do Společenství a proti jejich rozšiřování na území Společenství.
Směrnice Komise 2004/103/ES ze dne 7. října 2004 o kontrolách totožnosti a rostlinolékařských kontrolách rostlin, rostlinných produktů nebo jiných předmětů uvedených v části B přílohy V směrnice Rady 2000/29/ES, které lze provádět jinde než ve vstupním místě do Společenství nebo v místě jeho blízkosti, a o podmínkách souvisejících s těmito kontrolami.
Směrnice Komise 2004/105/ES ze dne 15. října 2004, kterou se stanoví vzory úředních rostlinolékařských osvědčení nebo rostlinolékařských osvědčení pro zpětný vývoz doprovázející rostliny, rostlinné produkty nebo jiné předměty ze třetích zemí uvedené ve směrnici Rady 2000/29/ES. Směrnice Rady 2005/15/ES ze dne 28. února 2005, kterou se mění příloha IV směrnice 2000/29/ES o ochranných opatřeních proti zavlékání organismů škodlivých rostlinám nebo rostlinným produktům do Společenství a proti jejich rozšiřování na území Společenství.
Směrnice Komise 2005/16/ES ze dne 2. března 2005, kterou se mění přílohy I až V směrnice Rady 2000/29/ES o ochranných opatřeních proti zavlékání organismů škodlivých rostlinám nebo rostlinným produktům do Společenství a proti jejich rozšiřování na území Společenství.
Směrnice Komise 2005/17/ES ze dne 2. března 2005, kterou se mění některá ustanovení směrnice 92/105/EHS týkající se rostlinolékařských pasů.
Směrnice Komise 2005/77/ES ze dne 11. listopadu 2005, kterou se mění příloha V směrnice Rady 2000/29/ES o ochranných opatřeních proti zavlékání organismů škodlivých rostlinám nebo rostlinným produktům do Společenství a proti jejich rozšiřování na území Společenství.
Směrnice Komise 2006/14/ES ze dne 6. února 2006, kterou se mění příloha IV směrnice Rady 2000/29/ES o ochranných opatřeních proti zavlékání organismů škodlivých rostlinám nebo rostlinným produktům do Společenství a proti jejich rozšiřování na území Společenství.
Směrnice Komise 2006/35/ES ze dne 24. března 2006, kterou se mění přílohy I až IV směrnice Rady 2000/29/ES o ochranných opatřeních proti zavlékání organismů škodlivých rostlinám nebo rostlinným produktům do Společenství a proti jejich rozšiřování na území Společenství.

1b) Čl. 340b odst. 3 nařízení Komise (EHS) č. 2454/93, kterým se provádí nařízení Rady (EHS) č. 2913/92 ze dne 12. října 1992, kterým se vydává celní kodex Společenství, v platném znění.

1c) Čl. 4 bod 15 nařízení Rady (EHS) č. 2913/92 ze dne 12. října 1992, kterým se vydává celní kodex Společenství, ve znění pozdějších předpisů.

1d) Čl. 91 nařízení Rady (EHS) č. 2913/92.

2) Zákon č. 219/2003 Sb. , o uvádění do oběhu osiva a sadby pěstovaných rostlin a o změně některých zákonů.

3) Zákon č. 149/2003 Sb. , o uvádění do oběhu reprodukčního materiálu lesních dřevin lesnicky významných druhů a umělých kříženců, určeného k obnově lesa a k zalesňování, a o změně některých souvisejících zákonů.

4) § 2 písm. 1) a u) zákona č. 219/2003 Sb., § 2 písm. a) zákona č. 149/2003 Sb.

5) § 6 odst. 1 písm. a) až d) a písm. f) , § 7 písm. a) , c) , d) , h) a § 10 odst. 1 vyhlášky č. 190/1996 Sb. , kterou se provádí zákon č. 265/1992 Sb. , o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem, ve znění zákona č. 210/1993 Sb. a zákona č. 90/1996 Sb., a zákon č. 344/1992 Sb. , o katastru nemovitostí České republiky (katastrální zákon), ve znění zákona č. 89/1996 Sb.

6) § 14 vyhlášky č. 175/2004 Sb. , kterou se stanoví podrobnosti o uvádění do oběhu osiva a sadby pěstovaných rostlin, ve znění vyhlášky č. 40/2005 Sb.

6a) Čl. 166 a násl. nařízení Rady (EHS) č. 2913/92.

6b) Čl. 182 a násl. nařízení Rady (EHS) č. 2913/92.

6c) Čl. 91 a násl. a čl. 163 a násl. nařízení Rady (EHS) č. 2913/92.

6d) Čl. 98 a násl. nařízení Rady (EHS) č. 2913/92.

7) Rozhodnutí Rady 2004/597/ES ze dne 19. července 2004, kterým se schvaluje přistoupení Evropského společenství k Mezinárodní úmluvě o ochraně rostlin, revidované a schválené rezolucí 12/97 z 29. zasedání Konference Organizace spojených národů pro výživu a zemědělství (FAO) v listopadu 1997.

7a) Článek 18 odst. 2 směrnice Rady 2000/29/ES ze dne 8. května 2000 o ochranných opatřeních proti zavlékání organismů škodlivých rostlinám nebo rostlinným produktům do Společenství a proti jejich rozšiřování na území Společenství.

Přechodná a závěrečná ustanovení z novel

K zákonu se váže novela č. 247/2005 Sb. , její přechodné ustanovení je čl. II