Program Zákon

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě,ve znění pozdějších předpisů

Ministerstvo financí stanoví podle § 2 odst. 4 zákona č. 218/2000 Sb. , o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), a podle § 12 odst. 1 zákona č. 250/2000 Sb. , o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů:

ČL. I

Ve vyhlášce č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, ve znění vyhlášky č. 568/2002 Sb., vyhlášky č. 484/2003 Sb. a vyhlášky č. 440/2006 Sb., se v příloze v části A řádek s textem "Kapitola 338 Ministerstvo informatiky" zrušuje a za řádek s textem "Kapitola 353 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže" se vkládá nový řádek s textem "Kapitola 355 Ústav pro studium totalitních režimů ".

ČL. II PŘECHODNÉ USTANOVENÍ

Při třídění příjmů inkasovaných a výdajů uskutečněných Ministerstvem informatiky do dne jeho zrušení se použije rozpočtová skladba stanovená vyhláškou č. 323/2002 Sb., ve znění účinném ke dni nabytí účinnosti této vyhlášky.

ČL. III ÚČINNOST

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem jejího vyhlášení.

Ministr:

Ing. Kalousek v. r.