Program Zákon

Nařízení vlády o poskytování náhrad některých výdajů zaměstnancům rozpočtových a příspěvkových organizací s pravidelným pracovištěm v zahraničí

Vláda nařizuje podle § 24 zákona č. 119/1992 Sb. , o cestovních náhradách, ve znění zákona č. 44/1994 Sb.:

§ 1 Rozsah působnosti

Toto nařízení upravuje poskytování náhrad některých výdajů zaměstnancům rozpočtových a příspěvkových organizací, jejichž platové poměry upravuje zákon č. 143/1992 Sb. , o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších organizacích a orgánech, ve znění zákona České národní rady č. 590/1992 Sb., zákona České národní rady č. 10/1993 Sb. a zákona č. 40/1994 Sb., kteří mají místo výkonu práce v zahraničí určeno jako pravidelné pracoviště1) (dále jen "výkon práce v zahraničí").

§ 2 Druhy náhrad

(1) Zaměstnanci uvedenému v § 1 (dále jen "zaměstnanec") přísluší náhrada zvýšených životních nákladů.

(2) Zaměstnavatel může poskytovat zaměstnanci i náhradu

a) zvýšených vybavovacích výdajů,

b) jízdních výdajů a výdajů za ubytování,

c) výdajů spojených s přepravou osobních věcí.

§ 3 Náhrada zvýšených životních nákladů

(1) Zaměstnanci přísluší náhrada zvýšených životních nákladů od prvního do posledního dne přidělení k výkonu práce v zahraničí. Tato náhrada se poskytuje v měně stanovené v příloze k tomuto nařízení (dále jen "stanovená měna"). Pokud z důvodu změny v měnové politice příslušné země místa výkonu práce není možné nebo účelné poskytovat náhradu ve stanovené měně, postupuje zaměstnavatel do změny stanovené měny způsobem stanoveným v příloze k tomuto nařízení.

(2) Základ pro určení měsíční výše náhrady zvýšených životních nákladů stanoví zaměstnavatel v rozmezí 25 % až 52 % z platu stanoveného zaměstnanci. Tato částka se násobí přepočítací relací pro zemi výkonu práce. Způsob určení přepočítací relace je stanoven v příloze k tomuto nařízení.

(3) Zaměstnanci, kterého manželka nebo manžel následuje do místa výkonu práce v zahraničí, přísluší náhrada podle odstavce 2 , zvýšená o 5 % až 20 %; toto zvýšení zaměstnanci nenáleží

a) za dobu pobytu manželky nebo manžela mimo zemi, která je určena jako místo výkonu práce v zahraničí, přesahující 49 kalendářních dnů v běžném roce u evropských zemí a 63 kalendářních dnů v běžném roce u mimoevropských zemí,

b) má-li manželka nebo manžel po dobu výkonu práce v zahraničí příjem ze závislé činnosti nebo jako osoba samostatně výdělečně činná.

(4) Rozhodne-li zaměstnavatel z bezpečnostních důvodů o evakuaci rodinných příslušníků zaměstnanců , přísluší každému zaměstnanci, který nadále plní pracovní povinnost v místě výkonu práce v zahraničí za mimořádného rizika, náhrada podle odstavce 2 zvýšená o 20 %. Zvýšená náhrada přísluší zaměstnanci ode dne stanoveného v rozhodnutí zaměstnavatele o evakuaci do dne pominutí mimořádného rizika, o němž rozhodne zaměstnavatel.

(5) Pokud zaměstnanci vznikají mimořádné výdaje, protože děti nemají možnost v místě výkonu práce v zahraničí získávat bezplatné základní nebo střední vzdělání2) při zastupitelském úřadě České republiky (dále jen "zastupitelský úřad") nebo jiným způsobem získávat bezplatné vhodné základní nebo střední vzdělání v místě výkonu práce v zahraničí, zvýší se náhrada podle předchozích odstavců o částku účelně vynaložených výdajů podle odstavce 6 .

(6) Rozsah úhrady mimořádných výdajů podle odstavce 5 určí zaměstnavatel zaměstnanci na základě jeho písemné žádosti, doložené vyjádřením zastupitelského úřadu. Zaměstnavatel uhradí pouze prokazatelně vynaložené výdaje na zápisné, školné a zkušebné, popř. výdaje jim na roveň postavené. Výdaje na individuální nebo dodatečnou výuku, na školní učebnice a pomůcky, pojistné, školní úbor, stravu, dopravu do školy a zpět, za nepovinné lekce, za školní akce apod. zaměstnavatel nehradí.

(7) Pokud zaměstnanci vznikají výdaje z důvodu nemoci nebo úrazu zaměstnance nebo jeho rodinných příslušníků, zvýší se náhrada podle odstavců 2 až 4 o účelně vynaložené výdaje spojené s léčením v zahraničí. Pokud zaměstnankyně nebo manželka zaměstnance neodcestuje za účelem porodu do České republiky, může zaměstnavatel zaměstnanci jednorázově zvýšit náhradu podle § 3 odst. 2 až 4 , a to až o částku, která odpovídá výši obvyklých výdajů za cestu do České republiky a zpět.

(8) Náhrada mimořádných výdajů podle odstavců 5 a 7 se poskytuje v měně, ve které vznikly zaměstnanci výdaje, které se mu nahrazují. Pokud je tato měna odlišná od stanovené měny a zaměstnavatel ji nemá k disposici nebo pokud se tak se zaměstnancem dohodne, může poskytnout zaměstnanci náhradu též ve stanovené měně nebo v české měně. Při určení výše náhrady použije zaměstnavatel zaměstnancem doložený směnný kurz stanovené měny ke měně, ve které vznikly zaměstnanci výdaje, a kurzy vyhlášené Českou národní bankou a platné v den poskytnutí náhrady.

(9) Náhrada zvýšených životních nákladů podle odstavců 1 až 4 za poslední měsíc přidělení k výkonu práce v zahraničí se poskytuje ve stanovené měně, pokud se neposkytne ve měně, na které se dohodne zaměstnavatel se zaměstnancem. Při určení výše náhrady použije zaměstnavatel kurzy vyhlášené Českou národní bankou a platné v den výpočtu výše náhrady.

§ 4 Náhrada zvýšených vybavovacích výdajů

(1) Zaměstnavatel může zaměstnanci poskytnout jednorázovou náhradu prokázaných zvýšených vybavovacích výdajů v Kč.

(2) Výše náhrady podle odstavce 1 může činit nejvýše čtyřnásobek měsíčního platu určeného zaměstnanci zaměstnavatelem pro výkon práce v zahraničí.

§ 5 Náhrada jízdních výdajů a výdajů za ubytování

(1) Zaměstnavatel může zaměstnanci poskytnout náhradu prokazatelně vynaložených výdajů za cestu do České republiky a zpět za účelem lékařské prohlídky, porodu, z důvodu nemoci, úrazu, dovolené a pohřbu manželky nebo manžela, rodičů nebo dětí. Ze stejného důvodu může zaměstnavatel poskytnout zaměstnanci náhradu prokazatelně vynaložených výdajů za cestu do jiné země a zpět, nejvýše však v částce odpovídající výši obvyklých výdajů za cestu do České republiky a zpět.

(2) Zaměstnavatel může zaměstnanci poskytnout i náhradu ve výši prokazatelně vynaložených výdajů za cestu podle odstavce 1 , které vznikly jeho rodinným příslušníkům, a též náhradu prokazatelně vynaložených výdajů za cestu do České republiky jeho dítěte bezprostředně po skončení studia na střední škole nebo za cestu do jiné země, nejvýše však v částce odpovídající výši obvyklých výdajů za cestu do České republiky .

(3) Zaměstnavatel může zaměstnanci poskytnout náhradu prokazatelně vynaložených výdajů za cestu z České republiky a zpět jeho dítěte studujícího na základní nebo střední škole v České republice, a to jedenkrát ročně. Ze stejného důvodu může zaměstnavatel poskytnout zaměstnanci náhradu prokazatelně vynaložených výdajů za cestu z jiné země a zpět, nejvýše však v částce odpovídající výši obvyklých výdajů za cestu z České republiky a zpět.

(4) Náhrada podle odstavců 1, 2 a 3 se poskytuje v měně, ve které vznikly zaměstnanci výdaje, které se mu nahrazují. Pokud je tato měna odlišná od stanovené měny a zaměstnavatel ji nemá k dispozici nebo pokud se tak se zaměstnancem dohodne, může poskytnout zaměstnanci náhradu též ve stanovené měně nebo v české měně. Při určení výše náhrady použije zaměstnavatel zaměstnancem doložený směnný kurz stanovené měny ke měně, ve které vznikly zaměstnanci výdaje, a kurzy vyhlášené Českou národní bankou a platné v den poskytnutí náhrady.

§ 6 Náhrada výdajů spojená s přepravou osobních věcí

(1) Zaměstnavatel může zaměstnanci poskytnout náhradu prokazatelně vynaložených výdajů spojených s přepravou jeho osobních věcí, popřípadě i osobních věcí jeho rodinných příslušníků do místa výkonu práce a zpět. Způsob přepravy určí zaměstnavatel.

(2) Zaměstnavatel může v jím uznané výši uhradit v souvislosti s přepravou osobních věcí podle odstavce 1 zaměstnanci i prokazatelně vynaložené výdaje za

a) pořízení přepravního obalu,

b) správní poplatky spojené s přepravou,

c) pojistné spojené s přepravou přepravovaných osobních věcí.

(3) Náhrada podle odstavců 1 a 2 se poskytuje v měně, ve které vznikly zaměstnanci výdaje, které se mu nahrazují. Pokud je tato měna odlišná od stanovené měny a zaměstnavatel ji nemá k dispozici nebo pokud se tak se zaměstnancem dohodne, může poskytnout zaměstnanci náhradu též ve stanovené měně nebo v české měně. Při určení výše náhrady použije zaměstnavatel zaměstnancem doložený směnný kurz stanovené měny ke měně, ve které vznikly zaměstnanci výdaje, a kurzy vyhlášené Českou národní bankou a platné v den poskytnutí náhrady.

§ 7

Náhrady podle tohoto nařízení se poskytnou poprvé za měsíc březen 1994.

§ 8

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem vyhlášení.

Předseda vlády:
Doc. Ing. Klaus CSc. v. r.
Ministr práce a sociálních věcí:
Ing. Vodička v. r.

Poznámky pod čarou:

1) § 2 odst. 3 zákona č. 119/1992 Sb. , o cestovních náhradách.

2) Zákon č. 29/1984 Sb. , o soustavě základních a středních škol (školský zákon), ve znění zákona č. 188/1988 Sb. , zákona č.171/1990 Sb., zákona č. 522/1990 Sb., zákona č. 134/1993 Sb., zákona č. 190/1993 Sb. a zákona č. 331/1993 Sb.

Přechodná a závěrečná ustanovení z novel

K zákonu se váže novela č. 465/2001 Sb. a její přechodné ustanovení je Čl. II

Příloha Způsob určení přepočítací relace

Čl. I
Přepočítací relace je podíl objektivizovaného přepočítacího koeficientu a vyhlášeného kurzu Kč ke stanovené měně. Výchozí úroveň přepočítací relace, objektivizovaného přepočítacího koeficientu, vyhlášeného kurzu Kč ke stanovené měně a stanovená měna jsou součástí této přílohy. Zaměstnavatel určí přepočítací relaci podle postupu dále stanoveného. Nová přepočítací relace se použije pro určení výše náhrady zvýšených životních nákladů od prvního dne kalendářního měsíce následujícího po jejím určení.

Čl. II

1. Objektivizovaný přepočítací koeficient je součtem hodnot 20 % koeficientu změny spotřebitelských cen a životních nákladů podle cenové dokumentace (A), 20 % koeficientu změny spotřebitelských cen podle údajů Mezinárodního měnového fondu (B), 30 % koeficientu změny životních nákladů podle údajů Organizace spojených národů (C) a 30 % koeficientu vyrovnání kupní síly (D).

2. Koeficient změny spotřebitelských cen a životních nákladů (A) podle cenové dokumentace je dán vztahem

(H1 x Ka )
A = (------) x k0 ; kde
(H2 x Kb )

A je koeficient změny spotřebitelských cen a životních nákladů v zemi výkonu práce,
H1 je hodnota vybraných druhů zboží a služeb v zemi výkonu práce ve stanovené měně za poslední měsíc před určením nové přepočítací relace,
H2 je hodnota stejných druhů zboží a služeb jako v H1 použitá při předchozím určení přepočítací relace,
Ka je vyhlášený kurz Kč ke stanovené měně (k prvnímu dni v měsíci) za poslední měsíc před určením nové přepočítací relace,
Kb je vyhlášený kurz Kč ke stanovené měně (k prvnímu dni v měsíci) použitý při předchozím určení přepočítací relace,
kO je objektivizovaný přepočítací koeficient použitý při předchozím určení přepočítací relace.
Pro určení hodnoty H1 a hodnoty H2 se používají údaje cenové dokumentace zastupitelských úřadů o spotřebitelských cenách vybraných druhů zboží a služeb v zemi výkonu práce.

3. Koeficient změny spotřebitelských cen (B) podle údajů Mezinárodního měnového fondu je dán vztahem

(100 + S)
B = (-------) x kO ; kde
( 100 )

B je koeficient změny spotřebitelských cen v zemi výkonu práce,
S je změna (zvýšení +, snížení -) úrovně spotřebitelských cen v procentech mezi posledním měsícem před určením nové přepočítací relace a měsícem, který byl výchozím při předchozím určení přepočítací relace.
Pro určení hodnoty S se používají údaje o vývoji spotřebitelských cen publikované v měsíčním statistickém přehledu International Financial Statistics of Monetary Fund.

4. Koeficient změny životních nákladů (C) podle údajů Organizace spojených národů je dán vztahem

Ž
C = --- x kO USA ; kde
100

C je koeficient změny životních nákladů v zemi výkonu práce,
kO USA je objektivizovaný přepočítací koeficient USA použitý při předchozím určení přepočítací relace,
Ž je index životních nákladů v zemi výkonu práce (bez výdajů na bydlení).
Pro určení hodnoty Ž se používají aktuální indexy, uvedené ve čtvrtletní statistické informaci United Nations Monthly Bulletin of Statistics, porovnávající úroveň životních nákladů v různých městech světa k úrovni životních nákladů v New Yorku, který byl vybrán jako základ porovnaní.

5. Koeficient vyrovnání kupní síly (D) je dán vztahem

D = PRO x KC ; kde

D je koeficient vyrovnání kupní síly,
PRO je objektivizovaná přepočítací relace v USD vypočtená jako aritmetický průměr všech přepočítacích relací v USD platných při předchozím určení přepočítací relace,
KC je vyhlášený kurz Kč k USD (k prvnímu dni v měsíci) za poslední měsíc před určením nové přepočítací relace.
Koeficient vyrovnání kupní síly objektivizuje část náhrady zvýšených životních nákladů realizovanou mimo zemi výkonu práce.

Čl. III
Pokud pro výpočet objektivizovaného přepočítacího koeficientu nejsou k dispozici všechny nezbytné údaje, činí jeho hodnota 100 % hodnoty koeficientu změny životních nákladů (C) vypočteného podle čl. II bodu 4 .

Čl. IV

1. Pokud změny v hodnotách koeficientů uvedených v čl. II bodu 2 až 4 , které byly použity při předchozím výpočtu objektivizovaného přepočítacího koeficientu, znamenají zvýšení jeho hodnoty o 5 a více procent nebo snížení jeho hodnoty o 10 a více procent, zaměstnavatel určí novou výši přepočítací relace.

2. Při změně Českou národní bankou vyhlášeného kurzu Kč ke stanovené měně o 5 a více procent zaměstnavatel upraví o stejné procento výši objektivizovaného přepočítacího koeficientu.

Čl. V
V případě stanoveném v § 3 odst. 1 větě třetí se postupuje při určení přepočítací relace podle čl. I až IV s tím, že i v tomto případě se určí výchozí úroveň hodnot uvedených v čl. VI .

Čl. VI
Výchozí úroveň přepočítací relace, objektivizovaného přepočítacího koeficientu, vyhlášeného kurzu Kč ke stanovené měně a stanovená měna (podle stavu k 1. září 2005)

Země výkonu práce

Přepočítací relace

Objektivizovaný přepočítací koeficient

Kurz Kč ke stanovené měně

Stanovená měna

Afghánistán

0,493990

11,834118

23,956190

americký dolar

Albánie

0,380930

11,449842

30,057600

euro

Alžírsko

0,505134

12,101086

23,956190

americký dolar

Andorra

0,403119

12,116790

30,057600

euro

Angola

0,494483

11,845929

23,956190

americký dolar

Anguila

0,450383

10,789461

23,956190

americký dolar

Antigua a Barbuda

0,450383

10,789461

23,956190

americký dolar

Argentina

0,499436

11,964584

23,956190

americký dolar

Arménie

0,472035

11,308160

23,956190

americký dolar

Aruba

0,450383

10,789461

23,956190

americký dolar

Austrálie

0,684949

12,738086

18,597130

australský dolar

Ázerbájdžán

0,504968

12,097109

23,956190

americký dolar

Bahamy

0,510457

12,228605

23,956190

americký dolar

Bahrajn

0,521434

12,491572

23,956190

americký dolar

Bangladéš

0,466546

11,176665

23,956190

americký dolar

Barbados

0,537900

12,886035

23,956190

americký dolar

Belgie

0,435079

13,077431

30,057600

euro

Belize

0,510457

12,228605

23,956190

americký dolar

Benin

0,532412

12,754563

23,956190

americký dolar

Bermudy

0,548878

13,149026

23,956190

americký dolar

Bělorusko

0,385214

11,578608

30,057600

euro

Bhútán

0,488501

11,702623

23,956190

americký dolar

Bolívie

0,439102

10,519211

23,956190

americký dolar

Bosna a Hercegovina

0,365830

10,995972

30,057600

euro

Botswana

0,493990

11,834118

23,956190

americký dolar

Brazílie

0,472232

11,312880

23,956190

americký dolar

Brunej

0,428452

10,264078

23,956190

americký dolar

Bulharsko

0,376250

11,309172

30,057600

euro

Burkina Faso

0,537900

12,886035

23,956190

americký dolar

Burundi

0,510457

12,228605

23,956190

americký dolar

Curacao

0,450383

10,789461

23,956190

americký dolar

Čad

0,565344

13,543488

23,956190

americký dolar

Čína

0,494497

11,846264

23,956190

americký dolar

Dánsko

3,647475

14,728431

4,037980

dánská koruna

Dominika

0,450383

10,789461

23,956190

americký dolar

Dominikánská republika

0,515945

12,360076

23,956190

americký dolar

Džibuti

0,532412

12,754563

23,956190

americký dolar

Egypt

0,456123

10,926969

23,956190

americký dolar

Ekvádor

0,450080

10,782202

23,956190

americký dolar

Eritrea

0,483013

11,571151

23,956190

americký dolar

Estonsko

0,375000

11,271600

30,057600

euro

Etiopie

0,488614

11,705330

23,956190

americký dolar

Filipíny

0,428448

10,263982

23,956190

americký dolar

Finsko

0,451558

13,572750

30,057600

euro

Francie

0,435079

13,077431

30,057600

euro

Gabon

0,419962

12,623050

30,057600

euro

Gambie

0,402464

12,097102

30,057600

euro

Ghana

0,516068

12,363023

23,956190

americký dolar

Gibraltar

0,403119

12,116790

30,057600

euro

Grenada

0,450383

10,789461

23,956190

americký dolar

Gruzie

0,494312

11,841832

23,956190

americký dolar

Guadeloupe

0,450383

10,789461

23,956190

americký dolar

Guatemala

0,466546

11,176665

23,956190

americký dolar

Guinea

0,363093

10,913704

30,057600

euro

Guinea-Bissau

0,524943

15,778527

30,057600

euro

Guyana

0,499479

11,965614

23,956190

americký dolar

Haiti

0,504968

12,097109

23,956190

americký dolar

Honduras

0,483013

11,571151

23,956190

americký dolar

Čína - Hongkong

0,521131

12,484313

23,956190

americký dolar

Chile

0,456237

10,929700

23,956190

americký dolar

Chorvatsko

0,385113

11,575573

30,057600

euro

Indie

0,450743

10,798085

23,956190

americký dolar

Indonésie

0,456088

10,926131

23,956190

americký dolar

Irák

0,477960

11,450101

23,956190

americký dolar

Írán

0,466650

11,179156

23,956190

americký dolar

Irsko

0,441318

13,264960

30,057600

euro

Island

0,529767

15,923525

30,057600

euro

Itálie

0,428832

12,889661

30,057600

euro

Izrael

0,554334

13,279731

23,956190

americký dolar

Jamajka

0,510457

12,228605

23,956190

americký dolar

Japonsko

76,177207

16,828840

0,220917

japonský jen

Jemen

0,428297

10,260364

23,956190

americký dolar

Jihoafrická republika

0,477721

11,444375

23,956190

americký dolar

Jordánsko

0,439608

10,531333

23,956190

americký dolar

Kajmanské ostrovy

0,510457

12,228605

23,956190

americký dolar

Kambodža

0,455569

10,913698

23,956190

americký dolar

Kamerun

0,526923

12,623068

23,956190

americký dolar

Kanada

0,600792

12,231266

20,358570

kanadský dolar

Kapverdy

0,398089

11,965600

30,057600

euro

Katar

0,461058

11,045193

23,956190

americký dolar

Kazachstán

0,450830

10,800169

23,956190

americký dolar

Keňa

0,477783

11,445860

23,956190

americký dolar

Kolumbie

0,434321

10,404676

23,956190

americký dolar

Komory

0,548878

13,149026

23,956190

americký dolar

Konžská republika (Brazzaville)

0,581811

13,937975

23,956190

americký dolar

Konžská demokratická republika (Kinshasa)

0,489159

11,718386

23,956190

americký dolar

Korea (Korejská lidově demokratická republika)

0,380656

11,441606

30,057600

euro

Korea (Korejská republika)

0,532622

12,759594

23,956190

americký dolar

Kostarika

0,433928

10,395262

23,956190

americký dolar

Kuba

0,380817

11,446445

30,057600

euro

Kuvajt

0,439771

10,535238

23,956190

americký dolar

Kypr

0,398525

11,978705

30,057600

euro

Kyrgyzstán

0,466546

11,176665

23,956190

americký dolar

Laos

0,493990

11,834118

23,956190

americký dolar

Lesotho

0,515945

12,360076

23,956190

americký dolar

Libanon

0,505763

12,116155

23,956190

americký dolar

Libérie

0,510457

12,228605

23,956190

americký dolar

Libye

0,537847

12,884765

23,956190

americký dolar

Lichtenštejnsko

0,435079

13,077431

30,057600

euro

Litva

0,374143

11,245841

30,057600

euro

Lotyšsko

0,380938

11,450082

30,057600

euro

Lucembursko

05 435079

13,077431

30,057600

euro

Čína - Macao

0,466546

11,176665

23,956190

americký dolar

Madagaskar

0,466546

11,176665

23,956190

americký dolar

Maďarsko

0,398171

11,968065

30,057600

euro

Bývalá jugoslávská republika Makedonie

0,371842

11,176678

30,057600

euro

Malajsie

0,428452

10,264078

23,956190

americký dolar

Malawi

0,483013

11,571151

23,956190

americký dolar

Maledivy

0,477524

11,439656

23,956190

americký dolar

Mali

0,433086

13,017526

30,057600

euro

Malta

0,415588

12,491578

30,057600

euro

Maroko

0,478149

11,454628

23,956190

americký dolar

Martinique

0,450383

10,789461

23,956190

americký dolar

Mauretánie

0,515945

12,360076

23,956190

americký dolar

Mauricius

0,455569

10,913698

23,956190

americký dolar

Mexiko

0,461556

11,057123

23,956190

americký dolar

Moldavsko

0,398089

11,965600

30,057600

euro

Monako

0,435079

13,077431

30,057600

euro

Mongolsko

0,417678

10,005974

23,956190

americký dolar

Mozambik

0,515945

12,360076

23,956190

americký dolar

Myanmar (Barma)

0,466546

11,176665

23,956190

americký dolar

Namibie

0,499479

11,965614

23,956190

americký dolar

Německo

0,437577

13,152514

30,057600

euro

Nepál

0,493990

11,834118

23,956190

americký dolar

Niger

0,521434

12,491572

23,956190

americký dolar

Nigérie

0,521655

12,496866

23,956190

americký dolar

Nikaragua

0,477524

11,439656

23,956190

americký dolar

Nizozemsko

0,435079

13,077431

30,057600

euro

Norsko

4,320596

15,923513

3,685490

norská koruna

Nový Zéland

0,581811

13,937975

23,956190

americký dolar

Omán

0,472035

11,308160

23,956190

americký dolar

Pákistán

0,455982

10,923591

23,956190

americký dolar

Panama

0,466546

11,176665

23,956190

americký dolar

Papua Nová Guinea

0,521434

12,491572

23,956190

americký dolar

Paraguay

0,466546

11,176665

23,956190

americký dolar

Peru

0,445601

10,674902

23,956190

americký dolar

Pobřeží slonoviny

0,543389

13,017530

23,956190

americký dolar

Polsko

0,398284

11,971461

30,057600

euro

Portoriko

0,515945

12,360076

23,956190

americký dolar

Portugalsko a Azory

0,418306

12,573274

30,057600

euro

Rakousko

0,442041

13,286692

30,057600

euro

Rovníková Guinea

0,521434

12,491572

23,956190

americký dolar

Rumunsko

0,372376

11,192729

30,057600

euro

Rusko

0,411738

12,375856

30,057600

euro

Rwanda

0,493990

11,834118

23,956190

americký dolar

Řecko

0,424623

12,763148

30,057600

euro

Salvador

0,477524

11,439656

23,956190

americký dolar

San Marino

0,428832

12,889661

30,057600

euro

Saúdská Arábie

0,479580

11,488910

23,956190

americký dolar

Senegal

0,394352

11,853275

30,057600

euro

Seychely

0,554367

13,280521

23,956190

americký dolar

Sierra Leone

0,515945

12,360076

23,956190

americký dolar

Singapur

0,456383

10,933198

23,956190

americký dolar

Slovensko

0,359187

10,796299

30,057600

euro

Slovinsko

0,363437

10,924044

30,057600

euro

Somálsko

0,488614

11,705330

23,956190

americký dolar

Spojené arabské emiráty

0,461324

11,051565

23,956190

americký dolar

Spojené státy americké

0,548878

13,149026

23,956190

americký dolar

Srbsko a Černá Hora

0,365830

10,995972

30,057600

euro

Srí Lanka

0,477524

11,439656

23,956190

americký dolar

Středoafrická republika

0,554367

13,280521

23,956190

americký dolar

Súdán

0,515945

12,360076

23,956190

americký dolar

Surinam

0,472035

11,308160

23,956190

americký dolar

Svatý Kryštof a Nevis

0,450383

10,789461

23,956190

americký dolar

Svatá Lucie

0,450383

10,789461

23,956190

americký dolar

Svatý Tomáš a Princův ostrov

0,493990

11,834118

23,956190

americký dolar

Svatý Vincenc a Grenadiny

0,450383

10,789461

23,956190

americký dolar

Svazijsko

0,504968

12,097109

23,956190

americký dolar

Sýrie

0,467552

11,200765

23,956190

americký dolar

Španělsko

0,403119

12,116790

30,057600

euro

Švédsko

4,217940

13,572740

3,217860

švédská koruna

Švýcarsko

0,780056

14,858975

19,048600

švýcarský frank

Tádžikistán

0,493990

11,834118

23,956190

americký dolar

Tahiti (a další ostrovy Francouzské Polynésie)

0,545889

13,077421

23,956190

americký dolar

Tanzánie

0,483013

11,571151

23,956190

americký dolar

Thajsko

0,444869

10,657366

23,956190

americký dolar

Tchaj-wan

0,521131

12,484313

23,956190

americký dolar

Togo

0,526923

12,623068

23,956190

americký dolar

Trinidad a Tobago

0,483013

11,571151

23,956190

americký dolar

Tunisko

0,346053

10,401523

30,057600

euro

Turecko

0,372541

11,197688

30,057600

euro

Turkmenistán

0,565344

13,543488

23,956190

americký dolar

Uganda

0,455569

10,913698

23,956190

americký dolar

Ukrajina

0,372264

11,189362

30,057600

euro

Uruguay

0,439845

10,537010

23,956190

americký dolar

Uzbekistán

0,428417

10,263239

23,956190

americký dolar

Vatikán

0,428832

12,889661

30,057600

euro

Velká Británie

0,321628

13,947514

43,365360

britská libra

Venezuela

0,450383

10,789461

23,956190

americký dolar

Vietnam

0,439598

10,531093

23,956190

americký dolar

Zambie

0,510457

12,228605

23,956190

americký dolar

Zimbabwe

0,422725

10,126880

23,956190

americký dolar