Program Zákon

Zákon, kterým se mění a doplňuje zákoník práce

Federální shromáždění Československé socialistické republiky se usneslo na tomto zákoně:

ČL. I

Zrušen ke dni 1.1.2007 novelou č. 264/2006 Sb.

ČL. II

Zrušen ke dni 1.1.2007 novelou č. 264/2006 Sb.

ČL. III

Občanský zákoník č. 40/1964 Sb., ve znění pozdějších předpisů (úplné znění č. 70/1983 Sb.), se mění a doplňuje takto:

1. § 447a zní:

" § 447a

Náhrada za ztrátu na důchodu náleží v částce rovnající se rozdílu mezi výší důchodu, na který poškozenému vznikl nárok, a výší důchodu, na který by mu vznikl nárok, jestliže by do průměrného měsíčního výdělku, z něhož byl vyměřen důchod, byla zahrnuta náhrada za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti, kterou občan pobíral v období rozhodném pro vyměření důchodu.".

2. Za § 507b se vkládá nový § 507c, který včetně nadpisu zní:

" § 507c Přechodná ustanovení k úpravě náhrady za ztrátu na důchodu účinné od 1. ledna 1989

Nárok na náhradu za ztrátu na důchodu, který vznikl před 1. lednem 1989, se posuzuje podle dosavadních předpisů.".

ČL. IV

Zrušují se:

1. § 66, 68 a 69 zákona č. 29/1984 Sb., o soustavě základních a středních škol (školský zákon),

2. část II vyhlášky ministerstev zdravotnictví a zahraničních věcí č. 75/1967 Sb., o dodatkové dovolené pracovníků, kteří konají práce zdraví škodlivé nebo zvlášť obtížné, a o náhradě za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti u některých nemocí z povolání,

3. bod 12 odst. 1 část věty za středníkem vyhlášky ministerstva práce a sociálních věcí č. 63/1968 Sb., o zásadách pro zkracování týdenní pracovní duby a pro zavádění provozních a pracovních režimů s pětidenním pracovním týdnem, která zní: "z vážných provozních, technických nebo dopravních důvodů, nebo kde to bude vyžadovat obecný zájem, popřípadě",

4. vyhláška federálního ministerstva práce a sociálních věcí č. 38/1976 Sb., o poskytování dovolené na zotavenou některým pracovníkům v souvislosti s jejich pobytem v cizině,

5. § 1 odst. 2 a § 17 vyhlášky ministerstva školství č. 140/1968 Sb., o pracovních úlevách a hospodářském zabezpečení studujících při zaměstnání.

ČL. V

Zrušen ke dni 1.1.2007 novelou č. 264/2006 Sb.

ČL. VI

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1989.

Husák v. r.
Indra v. r.
Adamec v. r.

13) Uveřejněný ve Sbírce zákonů pod č. 119/1985.