Program Zákon

Vyhláška ministerstva práce a sociálních věcí České republiky kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení a zákon České národní rady o působnosti orgánů České republiky v sociálním zabezpečení

Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky stanoví podle § 177 odst. 4 zákona č. 100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení, ve znění zákona č. 110/1990 Sb. , v dohodě s federálním ministerstvem práce a sociálních věcí a zúčastněnými ústředními orgány, podle § 58 písm. a), c) až e), ch) a i) zákona České národní rady č. 114/1988 Sb. , o působnosti orgánů České socialistické republiky v sociálním zabezpečení, ve znění zákona České národní rady č. 144/1991 Sb., podle § 58 písm. f) a g) zákona České národní rady č. 114/1988 Sb. , ve znění zákona České národní rady č. 210/1990 Sb. a zákona České národní rady č. 144/1991 Sb., v dohodě se zúčastněnými ústředními orgány a podle § 22 odst. 2 zákona č. 50/1973 Sb., o pěstounské péči, v dohodě s federálním ministerstvem práce a sociálních věcí a zúčastněnými ústředními orgány:

ČÁST PRVNÍ POSUZOVÁNÍ ZDRAVOTNÍHO STAVU A PRACOVNÍ SCHOPNOSTI

§ 1

Zrušen ke dni 1.1.2007 novelou č. 506/2006 Sb.

§ 2

Zrušen ke dni 1.1.2007 novelou č. 506/2006 Sb.

§ 3 Posudkové komise ministerstva práce a sociálních věcí České republiky

(1) Posudkovými lékaři posudkových komisí ministerstva práce a sociálních věcí České republiky (dále jen "ministerstvo") pověřuje ministerstvo své pracovníky se souhlasem těchto pracovníků. Dalšími členy posudkových komisí jsou odborní lékaři jednotlivých klinických oborů a tajemníci.

(2) Posudková komise ministerstva je schopna jednat a usnášet se, je-li přítomen posudkový lékař, který je předsedou této komise, tajemník a další lékař. Posudková komise ministerstva se usnáší většinou hlasů a při rovnosti hlasů rozhoduje hlas jejího předsedy.

(3) Posudkový lékař, který je předsedou posudkové komise ministerstva, řídí jednání této komise, určuje její konkrétní složení a rozhoduje o zařazení jednotlivých případů k jednání.

(4) K jednání posudkové komise ministerstva je možno se souhlasem posuzovaného občana přizvat na jejich žádost jiné občany a zástupce právnických osob, lze-li od nich očekávat, že přispějí k objasnění závažných okolností důležitých pro posudkový závěr.

§ 4

Zrušen ke dni 1.1.2007 novelou č. 506/2006 Sb.

§ 5

Vypuštěn ke dni 1.1.1993 novelou č. 28/1993 Sb.

§ 6

Vypuštěn ke dni 1.1.1993 novelou č. 28/1993 Sb.

ČÁST DRUHÁ KOMISE PÉČE O RODINU A DĚTI

§ 7

Zrušen ke dni 1.4.2000 novelou č. 73/2000 Sb.

§ 8

Zrušen ke dni 1.4.2000 novelou č. 73/2000 Sb.

ČÁST TŘETÍ POSKYTOVÁNÍ DÁVEK SOCIÁLNÍ PÉČE

DÍL PRVNÍ PÉČE O RODINU A DĚTI

Poradenská a výchovná péče

§ 9

Zrušen ke dni 1.1.2007 novelou č. 506/2006 Sb.

§ 10

Zrušen ke dni 1.1.2007 novelou č. 506/2006 Sb.

§ 11

Zrušen ke dni 1.1.2007 novelou č. 506/2006 Sb.

§ 12

Za nezaopatřené dítě se pro účely této vyhlášky považuje dítě, které se považuje za nezaopatřené dítě podle zákona o důchodovém pojištění.21)

§ 13

Zrušen ke dni 1.4.2000 novelou č. 73/2000 Sb.

§ 14

Zrušen ke dni 1.4.2000 novelou č. 73/2000 Sb.

Náhradní rodinná péče o děti

§ 15

Vypuštěn ke dni 1.10.1995 novelou č. 72/1995 Sb.

§ 16

Zrušen ke dni 1.4.2000 novelou č. 73/2000 Sb.

§ 17

Zrušen ke dni 1.4.2000 novelou č. 73/2000 Sb.

§ 18

Zrušen ke dni 1.4.2000 novelou č. 73/2000 Sb.

§ 19

Zrušen ke dni 1.4.2000 novelou č. 73/2000 Sb.

§ 20

Zrušen ke dni 1.1.2007 novelou č. 506/2006 Sb.

§ 21

Zrušen ke dni 1.1.2007 novelou č. 506/2006 Sb.

§ 22

Vypuštěn ke dni 1.1.1993 novelou č. 28/1993 Sb.

§ 23

Zrušen ke dni 1.1.2007 novelou č. 506/2006 Sb.

§ 24

Zrušen ke dni 29.11.1991 novelou č. 482/1991 Sb.

§ 25

Vypuštěn ke dni 1.10.1995 novelou č. 206/1995 Sb.

§ 26

Zrušen ke dni 1.1.2007 novelou č. 506/2006 Sb.

§ 27

Zrušen ke dni 1.1.2007 novelou č. 506/2006 Sb.

§ 28

Zrušen ke dni 1.1.2007 novelou č. 506/2006 Sb.

§ 29

Vypuštěn ke dni 1.10.1995 novelou č. 206/1995 Sb.

DÍL DRUHÝ PÉČE O TĚŽCE ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ OBČANY

§ 30

Obce v součinnosti zejména se zdravotnickými zařízeními vyhledávají těžce zdravotně postižené občany a staré občany žijící v nepříznivých podmínkách, které nemohou sami překonat.

§ 31 Mimořádné výhody pro těžce zdravotně postižené občany

(1) Občanům starším jednoho roku s těžkým zdravotním postižením uvedeným v příloze č. 2 , která je součástí této vyhlášky, které podstatně omezuje jejich pohybovou nebo orientační schopnost, se podle druhu a stupně postižení poskytují mimořádné výhody I., II. nebo III. stupně podle přílohy č. 3 , která je součástí této vyhlášky.

(2) Vzory průkazů mimořádných výhod jsou uvedeny v příloze č. 8, která je součástí této vyhlášky; průkaz je obdélníkového tvaru o rozměrech 75 mm a 105 mm, je zhotoven z kartonu. Fotografie je přelepována destrukční hologramovou samolepkou, která je 13 mm široká a 30 mm dlouhá; samolepka obsahuje potisk písmeny TP, ZTP a ZTP/P. Fotografie pro vydání průkazu mimořádných výhod má rozměry 35 x 45 mm, odpovídá současné podobě občana, zobrazuje občana v předním čelném pohledu s výškou obličejové části hlavy od očí k bradě minimálně 13 mm, v občanském oděvu, bez brýlí s tmavými skly s výjimkou nevidomých a bez pokrývky hlavy, není-li její použití odůvodněno důvody náboženskými nebo zdravotními; v takovém případě nesmí pokrývka hlavy zakrývat obličejovou část způsobem znemožňujícím identifikaci občana. Pohled zobrazované osoby směřuje do objektivu. Mezi horním okrajem hlavy a horním okrajem fotografie je vzdálenost minimálně 2 mm.

Jednorázové peněžité dávky

§ 32

Zrušen ke dni 1.1.2007 novelou č. 506/2006 Sb.

§ 33 Jednorázové příspěvky na opatření zvláštních pomůcek

(1) Občanům těžce zdravotně postiženým lze poskytovat peněžité příspěvky na opatření pomůcek, které potřebují k odstranění, zmírnění nebo překonání následků svých postižení. Příspěvek se neposkytuje v případě, že potřebnou pomůcku propůjčuje nebo plně hradí příslušná zdravotní pojišťovna; pokud příslušná zdravotní pojišťovna hradí potřebnou pomůcku částečně, přihlédne se při stanovení výše příspěvku k této skutečnosti.

(2) Tělesně postiženým občanům lze poskytovat příspěvky na pomůcky, které umožňují sebeobsluhu, samostatný pohyb nebo zachování zdravotního stavu, popřípadě na pomůcky na přípravu a realizaci pracovního uplatnění.

(3) Zrakově postiženým občanům lze poskytovat příspěvky na pomůcky, které jim umožňují získávat informace nebo styk s okolím prostřednictvím hmatových nebo sluchových vjemů nebo prostřednictvím zbytků zraku, popřípadě na pomůcky na přípravu a realizaci pracovního uplatnění.

(4) Sluchově postiženým občanům lze poskytovat příspěvky na pomůcky, které kompenzují ztrátu sluchu a přispívají k sociální adaptaci a jsou nezbytné ke styku s okolím.

(5) Příspěvky lze poskytovat na opatření zvláštních pomůcek uvedených v příloze č. 4 , která je součástí této vyhlášky. Na úhradu nákladů spojených se zácvikem pro používání pomůcek uvedených v příloze č. 4 , která je součástí této vyhlášky, lze poskytnout příspěvek v plné výši prokázaných nákladů.

(6) Potřebuje-li občan uvedený v odstavcích 2 až 4 k překonání následků těžkého zdravotního postižení rehabilitační nebo kompenzační pomůcku, která není uvedena v příloze č. 4 , která je součástí této vyhlášky, lze mu poskytnout příspěvek na opatření takové pomůcky ve stejné výši jako je příspěvek stanovený v příloze č. 4 , která je součástí této vyhlášky, na srovnatelnou pomůcku.

(7) Příspěvek na opatření zvláštních pomůcek podle odstavců 1 až 6 se poskytuje ve výši, která umožňuje opatření pomůcky v základním provedení, čímž se rozumí takové provedení, které občanu plně vyhovuje a splňuje podmínky nejmenší ekonomické náročnosti.

(8) Příspěvek na opatření zvláštních pomůcek lze poskytnout, jen zaváže-li se žadatel písemně předem, že vrátí příspěvek nebo jeho poměrnou část v případě, že

a) zvláštní pomůcka, na jejíž opatření byl příspěvek poskytnut, přestane být před uplynutím 5 let ode dne vyplacení příspěvku jeho vlastnictvím,

b) do 6 měsíců ode dne vyplacení nepoužije příspěvek na opatření zvláštní pomůcky, popřípadě použije jen část příspěvku. Příspěvek nebo jeho poměrná část se nevrací v případě, že občan, kterému byl vyplacen, zemře.

(9) Úplně nebo prakticky nevidomým občanům lze hradit výdaje spojené s výcvikem a odevzdáním vodícího psa až do výše obvyklých nákladů.

§ 34 Příspěvek na úpravu bytu

(1) Občanům s těžkými vadami nosného nebo pohybového ústrojí omezujícími ve značném rozsahu jejich pohyblivost a občanům úplně nebo prakticky nevidomým se poskytuje příspěvek na úpravu bytu , který užívají k trvalému bydlení.

(2) Pro účely přiznání příspěvku na úpravu bytu se považují za těžkou vadu nosného nebo pohybového ústrojí zdravotní postižení uvedená v příloze č. 5 písmenech a) až g) , která je součástí této vyhlášky.

(3) Za úpravy bytu se považuje zejména

a) úprava přístupu do domu, garáže, k výtahu včetně schodů, k oknům a na balkón,

b) úprava povrchu podlahy, ovládacích prvků domovní a bytové elektroinstalace, kuchyňské linky, popřípadě dalšího nábytku,

c) rozšíření a úprava dveří,

d) odstranění prahů,

e) přizpůsobení koupelny a záchodu včetně vybavení vhodným sanitárním zařízením a lehce ovladatelnými bateriemi,

f) instalace potřebné zvukové nebo světelné signalizace,

g) zavedení vhodného vytápění,

h) vybudování telefonního vedení.

i) stavební úpravy spojené s instalací výtahu.

Rozsah úprav se posoudí se zřetelem na závažnost a druh zdravotního postižení občana.

(4) Výše příspěvku na úpravu bytu se určí se zřetelem na příjmy a majetkové poměry občana a jeho rodiny, a to až do výše 70 % prokázaných nákladů účtovaných fyzickými nebo právnickými osobami za materiál a práce spojené s nezbytnými výdaji, včetně projektových prací, nejvýše však

a) 50 000 Kč nebo

b) 100 000 Kč u příspěvku na stavební úpravy spojené s instalací výtahu, který je poskytován z toho důvodu, že nelze použít šikmou schodišťovou plošinu.

(5) Příspěvek na úpravu bytu je možno poskytnout i formou zálohy, nejvýše však ve výši 50 % předpokládané výše příspěvku.

(6) Příspěvek na úpravu bytu se poskytne jen tehdy, zaváže-li se žadatel písemně předem, že příspěvek (zálohu) vyúčtuje do tří let od zahájení řízení, příspěvek nebo jeho poměrnou část vrátí v případě, že byt vymění, byt prodá nebo dojde-li k jiné změně užívacího nebo vlastnického práva k bytu před uplynutím deseti let od jeho poskytnutí, nebo vrátí poměrnou část příspěvku v případě, že plánované úpravy se neuskuteční v rozsahu podle schválené dokumentace a vyplacený příspěvek přesáhl 70 % skutečně vynaložených nákladů. Vrácení příspěvku nebo jeho poměrné části se nepožaduje, jestliže jeho výše nepřesáhla 5 000 Kč nebo jestliže zemře občan nebo dítě, jehož rodiči byl poskytnut. Od vymáhání příspěvku je možno ve zřetelehodných případech upustit.

(7) Za podmínek uvedených v odstavcích 1 až 6 je možno příspěvek na úpravu bytu poskytnout i rodičům nebo osobám, kterým bylo nezaopatřené dítě svěřeno do péče rozhodnutím příslušného orgánu, jde-li o nezaopatřené dítě starší tří let, které je postiženo těžkou vadou nosného nebo pohybového ústrojí nebo je úplně nebo prakticky nevidomé.

(8) Příspěvek na instalaci signalizace uvedené v odstavci 3 písm. f) se poskytne rovněž neslyšícím občanům a rodičům nebo osobám, kterým bylo dítě svěřeno do péče rozhodnutím příslušného orgánu, jde-li o neslyšící nezaopatřené dítě.

§ 35 Příspěvky na zakoupení, celkovou opravu a zvláštní úpravu motorového vozidla

(1) Příspěvek na zakoupení motorového vozidla nebo příspěvek na celkovou opravu motorového vozidla se poskytne občanu s těžkou vadou nosného nebo pohybového ústrojí, která je uvedena v příloze č. 5 písmenech a) až g) , který motorové vozidlo bude používat pro svou dopravu a který

a) není umístěn k celoročnímu pobytu v ústavu sociální péče, popřípadě ve zdravotnickém nebo obdobném zařízení,

b) je odkázán na individuální dopravu a

Žije-li v domácnosti22) více občanů, kteří splňují podmínky uvedené ve větě první, poskytne se příspěvek na zakoupení motorového vozidla nebo příspěvek na celkovou opravu motorového vozidla každému z nich.

(2) Příspěvek na zakoupení motorového vozidla nebo příspěvek na celkovou opravu motorového vozidla se poskytne též rodiči nezaopatřeného dítěte, jde-li o dítě starší tří let

a) s těžkou vadou nosného nebo pohybového ústrojí, která je uvedena v příloze č. 5 písmenech a) až g) ,

b) úplně nebo prakticky nevidomé nebo

c) mentálně postižené, jehož mentální postižení odůvodňuje přiznání mimořádných výhod pro těžce zdravotně postižené občany III. stupně,

a rodič bude motorové vozidlo používat pro dopravu tohoto dítěte. Za rodiče se považuje pro účely těchto příspěvků též osoba, které bylo dítě svěřeno do péče nahrazující péči rodičů na základě rozhodnutí příslušného orgánu. Pokud je dítě umístěno k celoročnímu pobytu v ústavu sociální péče, popřípadě ve zdravotnickém nebo obdobném zařízení, je též podmínkou pro poskytnutí příspěvku podle věty první, že rodič dítě pravidelně navštěvuje. Příspěvek může být poskytnut jen jedné oprávněné osobě.

(3) Výše příspěvku na zakoupení motorového vozidla činí nejvýše 100 000 Kč, výše příspěvku na celkovou opravu motorového vozidla činí nejvýše 60 000 Kč. Výše příspěvku se určí zejména s ohledem na majetkové poměry žadatele a osob považovaných podle zákona o důchodovém pojištění za osoby blízké,23) které s ním žijí v domácnosti.

(4) Příspěvek podle odstavce 1 nebo 2 lze poskytnout opětovně nejdříve po uplynutí pěti let ode dne vyplacení předchozího příspěvku podle odstavce 1 nebo 2 . Pokud žadatel vrátil příspěvek nebo jeho poměrnou část nebo bylo od vymáhání příspěvku upuštěno (odstavec 7 ), podmínka uvedená ve větě první neplatí.

(5) Jednou v období deseti let po sobě jdoucích lze výjimečně poskytnout příspěvek podle odstavce 1 nebo 2 před uplynutím pěti let ode dne vyplacení příspěvku podle odstavce 1 nebo 2 , dojde-li k poškození, zničení nebo odcizení vozidla, na které byl příspěvek poskytnut, a je-li prokázáno, že žadatel toto poškození, zničení nebo odcizení vozidla nezavinil. V případě žádosti o příspěvek na celkovou opravu motorového vozidla musí být též prokázáno, že je taková oprava nevyhnutelná. Zničením se rozumí takový stav, kdy motorové vozidlo nelze opravit za cenu nižší, než je obvyklá pořizovací cena motorového vozidla stejného typu a stáří v době podání žádosti o příspěvek. Podmínkou pro poskytnutí příspěvku na zakoupení motorového vozidla v případě odcizení dále je, že odcizené motorové vozidlo bylo pro případ odcizení pojištěno. Pro stanovení výše příspěvku podle věty první neplatí odstavec 8 .

(6) Příspěvek na zvláštní úpravu motorového vozidla se poskytne občanu s těžkou vadou nosného nebo pohybového ústrojí, která je uvedena v příloze č. 5 . Podmínkou pro poskytnutí tohoto příspěvku je, že žadatel sám řídí motorové vozidlo a pro své trvalé zdravotní postižení zvláštní úpravu motorového vozidla nezbytně potřebuje. Příspěvek se poskytne v plné výši ceny takovéto úpravy, není-li dále stanoveno jinak.

(7) Příspěvek podle odstavce 1 , 2 nebo 6 se poskytne, zaváže-li se žadatel písemně předem, že vrátí vyplacený příspěvek nebo jeho poměrnou část v případě, že

a) motorové vozidlo, na jehož zakoupení, opravu nebo zvláštní úpravu příspěvek použije, přestane být před uplynutím pěti let ode dne vyplacení příspěvku jeho vlastnictvím,

b) motorové vozidlo přestane být před uplynutím pěti let ode dne vyplacení příspěvku používáno pro jeho dopravu nebo pro dopravu dítěte uvedeného v odstavci 2 ,

c) do dvou měsíců ode dne zakoupení motorového vozidla nepřestane být vlastníkem původního motorového vozidla, s výjimkou jednostopého motorového vozidla; za původní motorové vozidlo se nepovažuje motorové vozidlo, na jehož zakoupení nebo celkovou opravu je podána žádost o příspěvek, nebo

d) do šesti měsíců ode dne vyplacení nepoužije příspěvek na zakoupení, opravu nebo úpravu motorového vozidla.

Příspěvek nebo jeho poměrná část se nevymáhá v případě, že občan, kterému byl vyplacen, zemře do pěti let ode dne jeho vyplacení, nebo, jde-li o příspěvek vyplacený podle odstavce 2 , když dítě přestalo splňovat podmínku nezaopatřenosti, avšak motorové vozidlo je nadále používáno pro jeho dopravu nebo když dítě zemřelo. V případě, že při poškození nebo zničení motorového vozidla, na něž byl poskytnut příspěvek, které tento občan nezavinil, je částka, kterou lze získat při změně vlastnictví tohoto motorového vozidla, prokazatelně nižší než částka, kterou je občan povinen podle věty první vrátit, lze od vymáhání příspěvku nebo jeho části upustit.

(8) Součet příspěvků vyplacených podle odstavců 1 , 2 nebo 6 nesmí v období deseti let po sobě jdoucích přesáhnout částku 200 000 Kč. Od vyplacených částek se při určování součtu podle věty první odečítají částky, které žadatel vrátil podle odstavce 7 v uvedeném období.

§ 36 Příspěvek na provoz motorového vozidla

(1) Příspěvek na provoz motorového vozidla se poskytne na období kalendářního roku občanu, který je vlastníkem nebo provozovatelem motorového vozidla,

a) jehož zdravotní postižení odůvodňuje přiznání mimořádných výhod pro těžce zdravotně postižené občany II. nebo III. stupně, s výjimkou postižených úplnou nebo praktickou hluchotou, a který bude používat toto motorové vozidlo pro svou pravidelnou dopravu,

b) který toto motorové vozidlo bude používat pro pravidelnou dopravu manžela (manželky), dítěte nebo jiné osoby blízké23) , jejichž zdravotní postižení odůvodňuje přiznání mimořádných výhod pro těžce zdravotně postižené občany II. nebo III. stupně, s výjimkou postižených úplnou nebo praktickou hluchotou, nebo

c) který je rodičem nezaopatřeného dítěte, které je léčeno na klinice fakultní nemocnice pro onemocnění zhoubným nádorem nebo hemoblastosou, a to v době nezbytného léčení akutní fáze onemocnění v tomto zdravotnickém zařízení; za rodiče se považuje pro účely tohoto příspěvku též občan, kterému bylo dítě svěřeno do péče nahrazující péči rodičů na základě rozhodnutí příslušného orgánu,

pokud se písemně předem zaváže, že vrátí poměrnou část vyplaceného příspěvku v případě, že přestane plnit podmínky pro přiznání příspěvku. Příspěvek nebo jeho poměrná část se nevrací v případě, že zemře občan, kterému byl vyplacen, nebo dítě, jehož rodičům byl vyplacen.

(2)

Zrušen ke dni 1.1.2000 novelou č. 320/1999 Sb.

(3) Příspěvek podle odstavců 1 a 2 lze z důvodu dopravy téže zdravotně postižené osoby poskytnout pouze jednomu vlastníku nebo provozovateli motorového vozidla, a to tomu, koho určí osoba, jež má být dopravována.

(4) Výše příspěvku činí pro občany, jejichž zdravotní postižení odůvodňuje přiznání mimořádných výhod pro těžce zdravotně postižené občany III. stupně, a pro rodiče dítěte uvedeného v odstavci 1 písm. c) 4 200 Kč u jednostopého vozidla a 9 900 Kč u ostatních vozidel a pro občany, jejichž zdravotní postižení odůvodňuje přiznání mimořádných výhod pro těžce zdravotně postižené občany II. stupně, 2 300 Kč u jednostopého vozidla a 6 000 Kč u ostatních vozidel. Pokud občan uvedený v odstavci 1 splňuje podmínky pro poskytování více příspěvků, snižuje se výše druhého a každého dalšího příspěvku o 420 Kč u jednostopého vozidla a o 2 124 Kč u ostatních vozidel. Jsou-li splněny podmínky pro přiznání příspěvku na provoz motorového vozidla až v průběhu kalendářního roku, výše tohoto příspěvku činí poměrnou část z uvedených částek.

(5) Občanu uvedenému v odstavci 1 , který ze závažných důvodů ujede více než 9 000 km za kalendářní rok, se výše příspěvku vyplaceného v tomto kalendářním roce zvýší

a) o 400 Kč, jde-li o občany, jejichž zdravotní postižení odůvodňuje přiznání mimořádných výhod pro těžce zdravotně postižené občany III. stupně, a pro rodiče dítěte uvedeného v odstavci 1 písm. c) nebo

b) o 200 Kč, jde-li o občany, jejichž zdravotní postižení odůvodňuje přiznání mimořádných výhod pro těžce zdravotně postižené občany II. stupně,

za každých dalších započatých 500 km. Za závažné důvody se považuje zejména doprava do zaměstnání nebo zdravotnického zařízení a doprava dítěte do internátní školy nebo do ústavu sociální péče pro zdravotně postiženou mládež.

(6) Příspěvek podle odstavce 1 se vyplatí do konce kalendářního měsíce následujícího po měsíci, v němž byl příspěvek přiznán. Příspěvek podle odstavce 5 se vyplatí nejdříve po uplynutí kalendářního roku, na něž byl příspěvek podle odstavce 1 přiznán, nejpozději však do konce kalendářního měsíce následujícího po měsíci, v němž byl příspěvek podle odstavce 5 přiznán.

§ 36a

Na rok 2010 činí výše příspěvku na provoz motorového vozidla pro občany, jejichž zdravotní postižení odůvodňuje přiznání mimořádných výhod pro těžce zdravotně postižené občany III. stupně, 3 360 Kč u jednostopého vozidla a 7 920 Kč u ostatních vozidel a pro občany, jejichž zdravotní postižení odůvodňuje přiznání mimořádných výhod pro těžce zdravotně postižené občany II. stupně, 1 150 Kč u jednostopého vozidla a 3 000 Kč u ostatních vozidel. Ustanovení § 36 odst. 4 věty druhé platí obdobně. Občanu uvedenému ve větě první se výše příspěvku na provoz motorového vozidla vyplaceného na rok 2010 zvýší podle § 36 odst. 5 , jestliže v roce 2010 ujede ze závažných důvodů více než 7 000 km.

§ 37 Příspěvek na individuální dopravu

(1) Příspěvek na individuální dopravu se poskytne na kalendářní rok

a) občanu s těžkou vadou nosného nebo pohybového ústrojí, která je uvedena v příloze č. 5 písmenech a) až g) ,

b) občanu úplně nebo prakticky nevidomému nebo

c) rodiči uvedenému v § 36 odst. 1 písm. c) ,

který se pravidelně individuálně dopravuje a který není vlastníkem nebo provozovatelem motorového vozidla nebo občanem uvedeným v § 36 odst. 1 písm. b) nebo c) , jenž je dopravován motorovým vozidlem, na jehož provoz je přiznán příspěvek podle § 36 , zaváže-li se písemně předem, že vrátí poměrnou část vyplaceného příspěvku v případě, že přestane plnit podmínky pro přiznání příspěvku na individuální dopravu. Příspěvek nebo jeho poměrná část se nevrací v případě, že zemře občan, kterému byl vyplacen, nebo dítě, jehož rodičům byl vyplacen.

(2) Výše příspěvku na individuální dopravu činí 6 500 Kč. Jsou-li splněny podmínky pro přiznání příspěvku až v průběhu kalendářního roku, výše tohoto příspěvku činí poměrnou část z částky uvedené ve větě první. Příspěvek se vyplatí do konce kalendářního měsíce následujícího po měsíci, v němž byl příspěvek přiznán.

§ 38

Zrušen ke dni 1.1.2007 novelou č. 506/2006 Sb.

§ 39

Zrušen ke dni 1.1.2007 novelou č. 506/2006 Sb.

§ 40

Zrušen ke dni 1.1.2007 novelou č. 506/2006 Sb.

§ 41

Zrušen ke dni 1.1.2007 novelou č. 506/2006 Sb.

§ 42

Zrušen ke dni 1.1.2008 novelou č.339/2007 Sb.

§ 43

Zrušen ke dni 1.1.2007 novelou č. 506/2006 Sb.

§ 44

Vypuštěn ke dni 1.10.1995 novelou č. 206/1995 Sb.

§ 45 Příspěvek na úhradu za užívání bezbariérového bytu a garáže

(1) Občanům s těžkými vadami nosného nebo pohybového ústrojí, které jsou uvedeny v příloze č. 5 , která je součástí této vyhlášky, a občanům úplně nebo prakticky nevidomým, kteří užívají bezbariérový byt, poskytne pověřený obecní úřad opakující se peněžní příspěvek ve výši 400 Kč měsíčně.

(2) Občanům uvedeným v odstavci 1 může pověřený obecní úřad poskytovat příspěvek na úhradu za užívání garáže až do výše 200 Kčs měsíčně.

§ 46 Příspěvek úplně nebo prakticky nevidomým občanům

Úplně nebo prakticky nevidomému vlastníku vodícího psa může pověřený obecní úřad poskytnout příspěvek na krmivo pro tohoto psa, a to ve výši 800 Kč měsíčně.

§ 47

Zrušen ke dni 29.11.1991 novelou č. 482/1991 Sb.

§ 48

Zrušen ke dni 1.1.2007 novelou č. 506/2006 Sb.

§ 49

Zrušen ke dni 1.1.2007 novelou č. 506/2006 Sb.

DÍL TŘETÍ

§ 50

Zrušen ke dni 29.11.1991 novelou č. 482/1991 Sb.

§ 51

Zrušen ke dni 1.1.2007 novelou č. 506/2006 Sb.

DÍL ČTVRTÝ

§ 52

Zrušen ke dni 1.1.2007 novelou č. 506/2006 Sb.

§ 53

Zrušen ke dni 1.1.2007 novelou č. 506/2006 Sb.

§ 54

Zrušen ke dni 1.1.2007 novelou č. 506/2006 Sb.

§ 55

Zrušen ke dni 1.1.2007 novelou č. 506/2006 Sb.

§ 56

Zrušen ke dni 1.1.2007 novelou č. 506/2006 Sb.

DÍL PÁTÝ POSKYTOVÁNÍ BEZÚROČNÝCH PŮJČEK

Bezúročné půjčky

§ 57

(1) Těžce zdravotně postiženému občanu, jemuž byl přiznán podle § 35 příspěvek na zakoupení motorového vozidla, lze poskytnout bezúročnou půjčku na zakoupení motorového vozidla až do výše 40 000 Kč za podmínky, že se zaváže splatit půjčku nejpozději do 5 let od jejího poskytnutí.

(2) Po právní moci rozhodnutí o půjčce příslušný úřad uzavře s občanem písemnou smlouvu11) obsahující ujednání o lhůtách splatnosti a výši splátek. Bez uzavření této smlouvy nelze půjčku poskytnout.

§ 58

Půjčku účelově vázanou převede příslušný úřad na účet České státní spořitelny místně příslušné podle trvalého pobytu občana.

§ 59

Zrušen ke dni 1.1.2007 novelou č. 506/2006 Sb.

§ 60

Zrušen ke dni 1.1.2007 novelou č. 506/2006 Sb.

ČÁST ČTVRTÁ

DÍL PRVNÍ

§ 61

Zrušen ke dni 1.1.2007 novelou č. 506/2006 Sb.

§ 62

Zrušen ke dni 1.1.2007 novelou č. 506/2006 Sb.

§ 63

Zrušen ke dni 1.1.2007 novelou č. 506/2006 Sb.

§ 64

Zrušen ke dni 1.1.2007 novelou č. 506/2006 Sb.

§ 65

Zrušen ke dni 1.1.2007 novelou č. 506/2006 Sb.

§ 66

Zrušen ke dni 1.1.2007 novelou č. 506/2006 Sb.

§ 67

Zrušen ke dni 1.1.2007 novelou č. 506/2006 Sb.

§ 68

Zrušen ke dni 1.1.2007 novelou č. 506/2006 Sb.

§ 69

Zrušen ke dni 1.1.2007 novelou č. 506/2006 Sb.

§ 70

Zrušen ke dni 1.1.2007 novelou č. 506/2006 Sb.

§ 71

Zrušen ke dni 1.1.2007 novelou č. 506/2006 Sb.

§ 71a

Zrušen ke dni 1.1.2007 novelou č. 506/2006 Sb.

§ 71b

Zrušen ke dni 1.1.2007 novelou č. 506/2006 Sb.

§ 72

Zrušen ke dni 1.1.2007 novelou č. 506/2006 Sb.

§ 73

Zrušen ke dni 1.1.2007 novelou č. 506/2006 Sb.

§ 74

Zrušen ke dni 1.1.2007 novelou č. 506/2006 Sb.

§ 75

Zrušen ke dni 1.1.2007 novelou č. 506/2006 Sb.

§ 76

Zrušen ke dni 1.1.2007 novelou č. 506/2006 Sb.

§ 77

Zrušen ke dni 1.1.2007 novelou č. 506/2006 Sb.

§ 78

Zrušen ke dni 1.1.2007 novelou č. 506/2006 Sb.

§ 79

Zrušen ke dni 1.1.2007 novelou č. 506/2006 Sb.

§ 80

Zrušen ke dni 1.1.2007 novelou č. 506/2006 Sb.

§ 81

Zrušen ke dni 1.1.2007 novelou č. 506/2006 Sb.

§ 82

Zrušen ke dni 1.1.2007 novelou č. 506/2006 Sb.

§ 83

Zrušen ke dni 1.1.2007 novelou č. 506/2006 Sb.

§ 84

Zrušen ke dni 1.1.2007 novelou č. 506/2006 Sb.

§ 85

Zrušen ke dni 1.1.2007 novelou č. 506/2006 Sb.

§ 86

Zrušen ke dni 1.1.2007 novelou č. 506/2006 Sb.

§ 87

Zrušen ke dni 1.1.2007 novelou č. 506/2006 Sb.

§ 88

Zrušen ke dni 1.1.2007 novelou č. 506/2006 Sb.

DÍL DRUHÝ

§ 89

Zrušen ke dni 1.1.2007 novelou č. 506/2006 Sb.

§ 90

Zrušen ke dni 1.1.2007 novelou č. 506/2006 Sb.

§ 91

Zrušen ke dni 1.1.2007 novelou č. 506/2006 Sb.

§ 92

Zrušen ke dni 1.1.2007 novelou č. 506/2006 Sb.

§ 93

Zrušen ke dni 1.1.2007 novelou č. 506/2006 Sb.

§ 94

Zrušen ke dni 1.4.2000 novelou č. 73/2000 Sb.

§ 95

Zrušen ke dni 1.4.2000 novelou č. 73/2000 Sb.

§ 96

Zrušen ke dni 1.4.2000 novelou č. 73/2000 Sb.

§ 97

Zrušen ke dni 1.4.2000 novelou č. 73/2000 Sb.

§ 98

Zrušen ke dni 1.4.2000 novelou č. 73/2000 Sb.

§ 99

Zrušen ke dni 1.4.2000 novelou č. 73/2000 Sb.

§ 100

Zrušen ke dni 1.4.2000 novelou č. 73/2000 Sb.

§ 101

Zrušen ke dni 1.1.2007 novelou č. 506/2006 Sb.

§ 102

Zrušen ke dni 1.1.2007 novelou č. 506/2006 Sb.

§ 103

Zrušen ke dni 1.1.2007 novelou č. 506/2006 Sb.

§ 104

Zrušen ke dni 1.1.2007 novelou č. 506/2006 Sb.

§ 105

Zrušen ke dni 1.1.2007 novelou č. 506/2006 Sb.

§ 106

Zrušen ke dni 1.1.2007 novelou č. 506/2006 Sb.

§ 107

Zrušen ke dni 1.1.2007 novelou č. 506/2006 Sb.

ČÁST PÁTÁ

§ 108

Zrušen ke dni 1.1.2003 novelou č. 552/2002 Sb.

§ 109

Zrušen ke dni 1.1.2003 novelou č. 552/2002 Sb.

§ 110

Vypuštěn ke dni 1.1.1993 novelou č. 28/1993 Sb.

ČÁST ŠESTÁ PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

§ 111

Zrušen ke dni 1.1.2003 novelou č. 552/2002 Sb.

§ 112

V řízení o poskytnutí zvláštního peněžitého příspěvku nebo věcné dávky podle § 35 vyhlášky č. 152/1988 Sb., které nebylo ke dni účinnosti této vyhlášky pravomocně skončeno, se postupuje podle dosavadních předpisů.

§ 113

Práva a povinnosti podle § 121 vyhlášky č. 152/1988 Sb., které vznikly před dnem účinnosti této vyhlášky, se řídí dosavadními předpisy.

§ 114

Zrušují se

1. vyhláška ministerstva zdravotnictví a sociálních věcí České socialistické republiky č. 152/1988 Sb., kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení a zákon České národní rady o působnosti orgánů České socialistické republiky v sociálním zabezpečení, ve znění vyhlášek č. 141/1990 Sb., č. 267/1990 Sb., č. 317/1990 Sb. a č. 352/1990 Sb.,

2. s působností pro Českou republiku § 107 a 108 vyhlášky federálního ministerstva práce a sociálních věcí č. 149/1988 Sb., kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení.

§ 115

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení.

Ministr:
ing. Horálek CSc. v. r.

PŘÍLOHA Č. 1

Zrušena ke dni 1.1.2007 novelou č. 506/2006 Sb.

PŘÍLOHA Č. 2 ZDRAVOTNÍ POSTIŽENÍ ODŮVODŇUJÍCÍ PŘIZNÁNÍ MIMOŘÁDNÝCH VÝHOD

1. Mimořádné výhody I. stupně (průkaz TP) se přiznávají v těchto případech postižení:

a) ztráta úchopové schopnosti nebo podstatné omezení funkce horní končetiny (například na podkladě anatomické ztráty, ochrnutí, mízního edému),

b) anatomická ztráta několika prstů na obou nohou nebo ztráta nohy v kloubu Lisfrankově nebo Chopartově a výše, až po bérec včetně,

c) podstatné omezení funkce jedné dolní končetiny (například na podkladě funkčně významné parézy, arthrózy kolenního a kyčelního kloubu nebo ztuhnutí kolenního nebo kyčelního kloubu, stav po endoprotéze, pakloub bércové nebo stehenní kosti),

d) omezení funkce dvou končetin (například na podkladě lehké hemiparézy nebo paraparézy, arthrotického postižení nosných kloubů obou dolních končetin, těžší formy osteoporózy, polyneuropathií, nestability kloubů nebo zánětlivého postižení kloubů),

e) zkrácení jedné dolní končetiny přesahující 5 cm,

f) onemocnění páteře, stavy po operacích a úrazech páteře s přetrvávajícími projevy nervového a svalového dráždění, insuficiencí svalového korzetu a omezením pohyblivosti dvou úseků páteře,

g) postižení cév jedné dolní končetiny s těžkou poruchou krevního oběhu (například s trofickými změnami, mízním edémem, klaudikacemi, s těžkým varikosním komplexem),

h) záchvatová onemocnění různé etiologie spojená s opakovanými poruchami vědomí, závrativé stavy.

2. Mimořádné výhody II. stupně (průkaz ZTP) se přiznávají v těchto případech postižení:

a) anatomická ztráta jedné dolní končetiny v kolenním kloubu nebo ve stehně,

b) anatomická ztráta dvou dolních končetin v úrovni Lisfrankova nebo Chopartova kloubu a výše,

c) funkční ztráta jedné dolní končetiny (například na podkladě těžkého ochrnutí nebo plegie této končetiny, těžké poruchy funkce dvou nosných kloubů se ztrátou opěrné funkce končetiny, stav po implantaci endoprotézy kyčelního nebo kolenního kloubu s výrazně porušenou funkcí operované končetiny),

d) současné funkčně významné anatomické ztráty části jedné dolní a jedné horní končetiny nebo obou horních končetin v úrovni bérce a předloktí,

e) podstatné omezení funkce dvou končetin se závažnými poruchami pohybových schopností při neurologických, zánětlivých, degenerativních nebo systémových onemocněních pohybového aparátu (například na podkladě středně těžké hemiparézy nebo paraparézy, podstatného omezení hybnosti kyčelních a kolenních kloubů zpravidla o polovinu rozsahu kloubních exkurzí),

f) onemocnění páteře, stavy po operacích a úrazech páteře se středně těžkými parézami, výraznými svalovými atrofiemi nebo se závažnými deformitami páteře s omezením exkurzí hrudníku, ztuhnutím tří úseků páteře,

g) těžké obliterace cév obou dolních končetin s výrazným trofickým postižením a výrazným funkčním postižením hybnosti,

h) chronické vady a nemoci interního charakteru značně ztěžující pohybovou schopnost (například vady a nemoci srdce s recidivující oběhovou nedostatečností trvající i při zavedené léčbě, dechová nedostatečnost těžkého stupně, selhání ledvin ve stadiu dialýzy, provázené závažnými tělesnými komplikacemi, onkologická onemocnění s nepříznivými průvodními projevy na pohybové a orientační schopnosti),

i) oboustranná praktická hluchota nebo oboustranná úplná hluchota, kterou se rozumí celková ztráta slyšení podle Fowlera 85 % a více, více než 70 dB,

j) kombinované postižení sluchu a zraku (hluchoslepota) funkčně v rozsahu oboustranné středně těžké nedoslýchavosti, kterou se rozumí ztráta slyšení podle Fowlera 40 až 65 %, a oboustranné silné slabozrakosti, kterou se rozumí zraková ostrost s nejlepší možnou korekcí na lepším oku, kdy maximum je menší než 6/60 a minimum rovné nebo lepší než 3/60, nebo oboustranné koncentrické omezení zorného pole v rozsahu 30 až 10 stupňů, i když centrální ostrost není postižena,

k) oboustranná těžká ztráta zraku, kterou se rozumí zraková ostrost s korekcí, kdy maximum je menší než 3/60, minimum lepší než 1/60.

3. Mimořádné výhody III. stupně (průkaz ZTP/P) se přiznávají v těchto případech postižení:

a) anatomická ztráta dolní končetiny vysoko ve stehně s anatomicky nepříznivým pahýlem nebo v kyčli,

b) anatomická ztráta obou končetin v bércích a výše nebo ztráta podstatných částí horní a dolní končetiny v úrovni pažní a stehenní kosti nebo obou horních končetin v úrovni paže,

c) funkční ztráta jedné dolní a jedné horní končetiny (například hemiplegie nebo těžká hemiparéza) nebo obou dolních končetin (například paraplegie nebo těžká paraparéza, těžká destrukce kolenních a kyčelních kloubů),

d) těžká porucha pohyblivosti na základě závažného postižení několika funkčních celků pohybového ústrojí; funkčním celkem se přitom rozumí trup, páteř, pánev, končetina,

e) disproporční poruchy růstu provázené závažnými deformitami končetin a hrudníku, pokud tělesná výška po ukončení růstu nepřesahuje 120 cm,

f) dlouhodobé multiorgánové selhávání dvou a více orgánů, pokud podstatně omezuje pohybové nebo orientační schopnosti,

g) neúplná (praktická) nevidomost obou očí, kterou se rozumí zraková ostrost s nejlepší možnou korekcí 1/60, 1/50 až světlocit nebo omezení zorného pole do 5 st. kolem centrální fixace, i když centrální ostrost není postižena, nebo úplná nevidomost obou očí, kterou se rozumí ztráta zraku zahrnující stavy od naprosté ztráty světlocitu až po zachování světlocitu s chybnou světelnou projekcí,

h) oboustranná praktická hluchota nebo oboustranná úplná hluchota u dětí do ukončení povinné školní docházky,

i) střední, těžká a hluboká mentální retardace nebo demence, je-li IQ horší než 50, psychické postižení s dlouhodobými těžkými poruchami orientace a komunikace,

j) kombinované těžké postižení sluchu a zraku (hluchoslepota) funkčně v rozsahu oboustranné těžké nedoslýchavosti až hluchoty, kterou se rozumí ztráta slyšení podle Fowlera horší než 65 %, a oboustranné těžké ztráty zraku.

4. Mimořádné výhody I., II. nebo III. stupně lze přiznat také v případech nemocí a vad neuvedených v bodech 1 až 3, pokud podstatně omezují pohybovou nebo orientační schopnost, a to podle rozsahu a tíže funkčních důsledků srovnatelných s indikacemi uvedenými v bodech 1 až 3.

PŘÍLOHA Č. 3 MIMOŘÁDNÉ VÝHODY PRO TĚŽCE ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ OBČANY

1. Mimořádné výhody I. stupně (průkaz TP):

a) nárok na vyhrazené místo k sedění ve veřejných dopravních prostředcích pro pravidelnou hromadnou dopravu osob kromě autobusů a vlaků, v nichž je místo k sedění vázáno na zakoupení místenky,

b) nárok na přednost při osobním projednávání jejich záležitostí, vyžaduje-li toto jednání delší čekání, zejména stání; za osobní projednávání záležitostí se nepovažuje nákup v obchodech ani obstarávání placených služeb ani ošetření a vyšetření ve zdravotnických zařízeních.

2. Mimořádné výhody II. stupně (průkaz ZTP):

a) výhody uvedené v bodu 1,

b) nárok na bezplatnou dopravu pravidelnými spoji místní veřejné hromadné dopravy osob (tramvajemi, trolejbusy, autobusy, metrem),

c) sleva 75 % jízdného ve druhé vozové třídě osobního vlaku a rychlíku ve vnitrostátní přepravě a 75 % sleva v pravidelných vnitrostátních spojích autobusové dopravy.

3. Mimořádné výhody III. stupně (průkaz ZTP/P):

a) výhody uvedené v bodech 1 a 2,

b) nárok na bezplatnou dopravu průvodce veřejnými hromadnými dopravními prostředky v pravidelné vnitrostátní osobní hromadné dopravě,

c) u úplně nebo prakticky nevidomých nárok na bezplatnou přepravu vodícího psa, pokud je nedoprovází průvodce.

4. Dále může být držitelům průkazů ZTP a ZTP/P poskytnuta sleva poloviny vstupného na divadelní a filmová představení, koncerty a jiné kulturní a sportovní podniky. Při poskytování slevy držitelům průkazu ZTP/P se poskytne sleva poloviny vstupného i jejich průvodci.

PŘÍLOHA Č. 4 REHABILITAČNÍ A KOMPENZAČNÍ POMŮCKY PRO TĚŽCE ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ OBČANY

Název pomůcky

Výše příspěvku

I. Rehabilitační a kompenzační pomůcky pro tělesně postižené občany

1. Polohovací zařízení do postele

100 % z ceny

2. Obracecí postel

50 %

3. Vodní zvedák do vany

50 %

5. Přenosný WC

100 %

6. Psací stroj se speciální klávesnicí

50 %

7. Motorový vozík pro invalidy

50 %

8. Židle na elektrický pohon

50 %

9. Přenosná rampa (pro vozíčkáře)

100 %

10. Zvedací zařízení vozíku na střechu automobilu

100 %

11. Zařízení pro přesun vozíčkáře do automobilu

100 %

12. Individuální úpravy automobilu

100 %

14. Dvoukolo

50 %

15. Šikmá schodišťová plošina

100 %

16. Signalizační pomůcka SYM-BLIK

80 %

17. Koupací lůžko

50 %

18. Nájezdové lyžiny pro vozíčkáře

100 %

II.Rehabilitační a kompenzační pomůcky pro sluchově postižené občany

1. Víceúčelová pomůcka pro sluchově postižené děti

100 % nejvýše 3 000 Kč

2. Signalizace bytového a domovního zvonku včetně instalace

100 %

3. Signalizace telefonního zvonku

100 %

4. Světelný nebo vibrační budík

50 %

5. Telefonní přístroj se zesílením zvuku pro nedoslýchavé včetně světelné indikace zvonění

75 % nejvýše 7000 Kč

6. Psací telefon pro neslyšící včetně světelné indikace zvonění*)

75 %

7. Přídavná karta k osobnímu počítači a programové vybavení emulující psací telefon pro neslyšící*)

75 %

8. Fax**)

75 %

9. Faxmodemová karta k počítači a programové vybavení emulující fax**)

75 %

10. Videorekordér

50 % nejvýše 7000 Kč

11. Televizor s teletextem

50 % nejvýše 7000 Kč

12. Doplnění stávajícího televizoru o dekodér teletextu včetně montáže

50 %

13. Přenosná naslouchací souprava s rádiovým nebo infračerveným přenosem

75 %

14. Přístroj k nácviku slyšení

50 %

15. Bezdrátové zařízení umožňující poslech televizního přijímače nebo jiného zdroje zvuku

50 %

16. Individuální přenosný naslouchací přístroj (nejde o elektronické sluchadlo)

50 %

17. Individuální indukční smyčka

50 %

18. Indikátor hlásek pro nácvik v rodině

75 %

III.Rehabilitační a kompenzační pomůcky pro zrakově postižené

1. Kancelářský psací stroj

50 %

2. Slepecký psací stroj

100 %

3. Magnetofon, diktafon

100 % nejvýše 4500 Kč

4. Čtecí přístroj pro nevidomé s hmatovým výstupem

100 %

5. Digitální čtecí přístroj pro nevidomé s hlasovým výstupem

100 %

6. Kamerová zvětšovací televizní lupa

100 %

7. Digitální zvětšovací televizní lupa

100 %

8. Adaptér hlasového syntetizátoru pro nevidomé

100 %

9. Programové vybavení pro digitální zpracování obrazu

100 %

10. Tiskárna reliéfních znaků pro nevidomé

100 %

11. Jehličková jednobarevná tiskárna

50 %

12. Zařízení pro přenos digitálních dat

100 %

13. Elektronický zápisník pro nevidomé s hlasovým nebo hmatovým výstupem

100 %

14. Elektronická komunikační pomůcka pro hluchoslepé

100 %

15. Kapesní kalkulátor s hlasovým výstupem

100 %

16. Slepecké hodinky a budíky s hlasovým nebo hmatovým výstupem

50 %

17. Měřicí přístroje pro domácnost s hlasovým nebo hmatovým výstupem

50 %

18. Indikátor barev pro nevidomé

100 %

19. Elektronická orientační pomůcka pro nevidomé a hluchoslepé

100 %

20. Dvoukolo

50 %

*) Příspěvek lze poskytnout pouze na jednu z pomůcek uvedených v bodech 6 a 7.
**) Příspěvek lze poskytnout pouze na jednu z pomůcek uvedených v bodech 8 a 9.

PŘÍLOHA Č. 5 ZDRAVOTNÍ POSTIŽENÍ ODŮVODŇUJÍCÍ POSKYTNUTÍ PŘÍSPĚVKŮ NA ÚPRAVU BYTU, ÚHRADU ZA UŽÍVÁNÍ BEZBARIÉROVÉHO BYTU A GARÁŽE, ZAKOUPENÍ, CELKOVOU OPRAVU A ÚPRAVU MOTOROVÉHO VOZIDLA

Pro účely přiznání peněžitých příspěvků na úpravu bytu, úhradu za užívání bezbariérového bytu a garáže a na zakoupení, celkovou opravu a úpravu motorového vozidla se za těžkou vadu nosného nebo pohybového ústrojí považují:

a) amputační ztráta dolní končetiny ve stehně,

b) amputační ztráta obou dolních končetin v bércích a výše,

c) funkční ztráta obou dolních končetin na podkladě úplné obrny (plegie) nebo těžkého ochrnutí,

d) ankyloza obou kyčelních kloubů nebo obou kolenních kloubů nebo podstatné omezení hybnosti obou kyčelních nebo kolenních kloubů pro těžké kontraktury v okolí,

e) současné ztuhnutí všech úseků páteře s těžkým omezením pohyblivosti alespoň dvou nosných kloubů dolních končetin,

f) těžké funkční poruchy pohyblivosti na základě postižení několika funkčních celků pohybového ústrojí s případnou odkázaností na vozík pro invalidy; funkčním celkem se přitom rozumí trup, pánev, končetina,

g) disproporční poruchy růstu provázené deformitami končetin a hrudníku, pokud tělesná výška postiženého po ukončení růstu nepřesahuje 120 cm,

h) anatomická nebo funkční ztráta končetiny.

PŘÍLOHA Č. 6

Zrušena ke dni 1.2.2003 novelou č. 552/2002 Sb.

PŘÍLOHA Č. 7

Zrušena ke dni 1.1.2007 novelou č. 506/2006 Sb.

PŘÍLOHA Č. 8 VZORY PRŮKAZŮ MIMOŘÁDNÝCH VÝHOD

I. Vzor průkazu mimořádných výhod I. stupně (těžké postižení) - průkaz TP
II. Vzor průkazu mimořádných výhod II. stupně (zvlášť těžké postižení) - průkaz ZTP
III. Vzor průkazu mimořádných výhod III. stupně (zvlášť těžké postižení/průvodce) - průkaz ZTP/P
IV. Vzor destrukční hologramové samolepky

Vyobrazení z technických důvodů neuvádíme.

Poznámky pod čarou

11) § 341 občanského zákoníku.

14) § 51 zákona České národní rady č. 114/1988 Sb. , o působnosti orgánů ČSR v sociálním zabezpečení, ve znění zákona č. 144/1991 Sb.

21) § 20 odst. 3 až 5 a § 21 až 23 zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění.

22) § 115 občanského zákoníku .

23) § 24 zákona č. 155/1995 Sb.

PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ Z NOVEL

K zákonu se váže novela č. 138/1997 Sb. , její přechodné ustanovení je čl. II

K zákonu se váže novela č. 139/1998 Sb. , její přechodné ustanovení je čl. II

K zákonu se váže novela č. 506/2006 Sb. , její přechodné ustanovení je čl. II