Program Zákon

Vyhláška Ministerstva práce a sociálních věcí, kterou se mění vyhláška Ministerstva práce a sociálních věcí České republiky č. 182/1991 Sb., kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení a zákon České národní rady o působnosti orgánů České republiky v sociálním zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů

Ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví podle § 58 písm. a) a d) zákona č. 114/1988 Sb., o působnosti orgánů České socialistické republiky v sociálním zabezpečení, ve znění zákona č. 144/1991 Sb. a zákona č. 582/1991 Sb. , a podle § 177a odst. 1 zákona č. 100/1988 Sb. , o sociálním zabezpečení, ve znění zákona č. 37/1993 Sb. a zákona č. 307/1993 Sb.:

ČL. I

Vyhláška Ministerstva práce a sociálních věcí České republiky č. 182/1991 Sb., kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení a zákon České národní rady o působnosti orgánů České republiky v sociálním zabezpečení, ve znění zákona č. 482/1991 Sb., zákona č. 582/1991 Sb., vyhlášky č. 28/1993 Sb., vyhlášky č. 137/1994 Sb., nálezu Ústavního soudu České republiky uveřejněného pod č. 72/1995 Sb., vyhlášky č. 206/1995 Sb., vyhlášky č. 264/1996 Sb. a vyhlášky č. 138/1997 Sb., se mění takto:

1. V § 3 se v odstavci 2 větě druhé na konci doplňují tato slova: "a při rovnosti hlasů rozhoduje hlas jejího předsedy ".

2. V § 33 odstavec 8 zní:

"(8) Příspěvek na opatření zvláštních pomůcek lze poskytnout, jen zaváže-li se žadatel písemně předem, že vrátí příspěvek nebo jeho poměrnou část v případě, že

a) zvláštní pomůcka, na jejíž opatření byl příspěvek poskytnut, přestane být před uplynutím 5 let ode dne vyplacení příspěvku jeho vlastnictvím,

b) do 6 měsíců ode dne vyplacení nepoužije příspěvek na opatření zvláštní pomůcky, popřípadě použije jen část příspěvku. Příspěvek nebo jeho poměrná část se nevrací v případě, že občan, kterému byl vyplacen, zemře.".

3. V § 34 odst. 6 větě druhé se slova "občan zemře" nahrazují slovy "zemře občan nebo dítě, jehož rodiči byl poskytnut".

4. V § 35 odst. 2 písmeno c) zní:

"c) mentálně postižené, jehož mentální postižení odůvodňuje přiznání mimořádných výhod pro těžce zdravotně postižené občany III. stupně,".

5. V § 35 se na konci odstavce 2 doplňuje tato věta: "Příspěvek může být poskytnut jen jedné oprávněné osobě. ".

6. V § 35 odst. 4 větě druhé se za slova "poměrnou část" vkládají slova "nebo bylo od vymáhání příspěvku upuštěno".

7. V § 35 odst. 7 větě druhé se za slovo "dopravu" vkládají slova "nebo když dítě zemřelo".

8. V § 36 se na konci odstavce 1 doplňuje tato věta: "Příspěvek nebo jeho poměrná část se nevrací v případě, že zemře občan, kterému byl vyplacen, nebo dítě, jehož rodičům byl vyplacen. ".

9. V § 36 se za odstavec 2 vkládá nový odstavec 3, který zní:

"(3) Příspěvek podle odstavců 1 a 2 lze z důvodu dopravy téže zdravotně postižené osoby poskytnout pouze jednomu držiteli motorového vozidla, a to tomu držiteli, kterého určí osoba, jež má být dopravována.".

Dosavadní odstavce 3 až 6 se označují jako odstavce 4 až 7.

10. V § 36 odst. 4 se věta první nahrazuje touto větou: "Výše příspěvku na provoz motorového vozidla činí pro občany, jejichž zdravotní postižení odůvodňuje přiznání mimořádných výhod pro těžce zdravotně postižené občany III. stupně, a pro rodiče dítěte uvedeného v odstavci 1 písm. c) 1 750 Kč u jednostopého vozidla a 3 500 Kč u ostatních vozidel a pro občany, jejichž zdravotní postižení odůvodňuje přiznání mimořádných výhod pro těžce zdravotně postižené občany II. stupně, 875 Kč u jednostopého vozidla a 1 750 Kč u ostatních vozidel. ".

11. V § 36 odst. 6 se slova "odstavce 4" nahrazují slovy "odstavce 5 ".

12. V § 37 odst. 1 se slova "není držitelem motorového vozidla nebo občanem uvedeným v § 36 odst. 1 písm. b), který" nahrazují slovy "se pravidelně individuálně dopravuje a který není držitelem motorového vozidla nebo občanem uvedeným v § 36 odst. 1 písm. b) nebo c) , jenž".

13. V § 37 se na konci odstavce 1 doplňuje tato věta: "Příspěvek nebo jeho poměrná část se nevrací v případě, že zemře občan, kterému byl vyplacen, nebo dítě, jehož rodičům byl vyplacen. ".

14. V § 37 odstavec 2 zní:

"(2) Výše příspěvku na individuální dopravu činí 3 000 Kč. Jsou-li splněny podmínky pro přiznání příspěvku až v průběhu kalendářního pololetí, výše tohoto příspěvku činí poměrnou část z částky uvedené ve větě první. Příspěvek se vyplatí do konce kalendářního měsíce následujícího po měsíci, v němž byl příspěvek přiznán.".

15. V § 58 odstavec 2 zní:

"(2) Občanům, kteří splňují podmínky pro poskytnutí příspěvku podle § 35 odst. 1 nebo 2 , může být poskytnuta půjčka na zakoupení motorového vozidla až do výše 40 000 Kč.".

16. § 60 včetně nadpisu zní:

"§ 60 Odměna dobrovolným pracovníkům pečovatelské služby

Dobrovolným pracovníkům pečovatelské služby se poskytuje odměna až do výše 5 500 Kč za kalendářní měsíc s přihlédnutím ke kvalitě, počtu a náročnosti poskytovaných úkonů pečovatelské služby.".

17. Příloha č. 1 zní:

" Úhrada za úkony pečovatelské služby

a) úhrada za úkony v rodinách s dětmi
b) úhrada za úkony pro těžce zdravotně postižené občany a staré občany

Nejvyšší částka v Kč

a)

b)

Úkony, kterými jsou zabezpečovány nezbytné životní potřeby

1. celková koupel včetně umytí vlasů v domácnosti příjemce

0

0

2. celková koupel včetně umytí vlasů ve středisku osobní hygieny

0

0

Další úkony:

3. běžné úkony osobní hygieny, pomoc při oblékání, pomoc při přesunu na vozík nebo na lůžko, pomoc při použití WC

15/úkon, denně

15/úkon, denně

4. jednoduché ošetřovatelské úkony

10/denně

10/denně

5. donáška nebo dovoz oběda nebo jiného teplého jídla, pomoc při podávání jídla a pití

12/úkon, denně

12/úkon, denně

6. donáška uhlí a dřeva za každých 15 kg, štípání a skládání dřeva - za každých 15 kg

15/úkon, denně

15/úkon, denně

7. nákupy, nutné pochůzky

20/úkon, denně

20/úkon, denně

8. donáška vody, topení v kamnech a vynesení popela, čištění kamen

15/úkon, denně

15/úkon, denně

9. práce spojené s udržováním domácnosti

50/hod.

50/hod.

10. příprava a uvaření snídaně nebo oběda, popřípadě svačiny nebo večeře

30/hod.

30/hod.

11. doprovod na vyšetření, doprovod dětí do předškolního zařízení, školy nebo školského zařízení, doprovod do zaměstnání, doprovod při krátkodobém pobytu mimo domov, pomoc při denních kulturních, zájmových, vzdělávacích nebo pracovních aktivitách

30/hod.

30/hod.

12. praní drobného osobního prádla včetně pracích prostředků, žehlení a případně drobné úpravy

30/kg

30/kg

13. výchovná práce s dětmi

40/hod.

neposkytuje se

14. dohled nad těžce zdravotně postiženým dítětem od 6 - 22 hodin

30/hod.

neposkytuje se

15. ošetření nohou (pedikura), masáž, vodová ondulace, zástřih vlasů

neposkytuje se

60/úkon

16. průvodcovská služba pro úplně nebo prakticky nevidomé na lékařské vyšetření, při vyřizování úředních záležitostí

30/hod.

30/hod.

17. tlumočnická služba pro neslyšící při návštěvě lékaře, při vyřizování úředních záležitostí

neposkytuje se

70/hod.

18. dohled nad dospělým občanem od 6 - 22 hodin

neposkytuje se

40/hod.

19. noční služba od 22 hod. do 6 hod.

a) spojená s možností spánku

60/úkon

60/úkon

b) spojená s prováděním jednoduchých ošetřovatelských úkonů

100/úkon

100/úkon

20. mimořádné úkony

a) praní velkého prádla nebo prádla značně znečištěného ve středisku osobní hygieny nebo v prádelně pečovatelské služby včetně pracích prostředků a jeho vyžehlení, případně drobných úprav

40/kg

40/kg

b) velký úklid bytu, úklid po malování, mytí oken, mytí společných prostor domu apod.

60/hod.

60/hod.".

17. V příloze č. 4 části II. bod 1 zní:

"1. Víceúčelová pomůcka pro sluchově postižené děti 100 % nejvýše 3 000 Kč".

18. Příloha č. 6 zní:

" Úhrady za další služby poskytované v domovech - penzionech pro důchodce

Druh služby

Výše úhrady

I. a) Stravování

podle vyhlášky č. 83/1993 Sb. , ve znění pozdějších předpisů

b) donáška nebo dovoz oběda nebo jiného teplého jídla

až 12 Kč/úkon, denně

II. Praní a žehlení

a) v zařízení sociální péče

ve výši průměrných skutečných nákladů stanovených jedenkrát za rok

b) v jiném zařízení

ve výši, kterou toto zařízení požaduje

Za poskytnutí této služby se považuje i použití automatické pračky, je-li ve vybavení ústavu, včetně pracích prostředků. Za zprostředkování této služby a za dopravu prádla se úhrada nepožaduje.

III. a) Nákupy, nutné pochůzky

až 20 Kč/úkon, denně

b) doprovod na lékařské vyšetření, při vyřizování úředních záležitostí apod.

až 30 Kč/hod.

IV. Úklid

podle velikostí a vybavení obytné jednotky a obtížnosti úklidu

až 50 Kč/hod.".

ČL. II PŘECHODNÉ USTANOVENÍ

Jestliže řízení o poskytnutí příspěvku na opatření zvláštních pomůcek nebylo ke dni 1. července 1998 pravomocně rozhodnuto, rozhodne se o poskytnutí příspěvku na opatření zvláštních pomůcek podle předpisů platných před tímto dnem, jen je-li to pro žadatele výhodnější.

ČL. III ÚČINNOST

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. července 1998.

Ministr:
PhDr. Volák v. r.