Program Zákon

Vyhláška Ministerstva práce a sociálních věcí, kterou se mění a doplňuje vyhláška Ministerstva práce a sociálních věcí České republiky č. 182/1991 Sb., kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení a zákon České národní rady o působnosti orgánů České republiky v sociálním zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů

Ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví podle § 58 písm. a) zákona České národní rady č. 114/1988 Sb., o působnosti orgánů České socialistické republiky v sociálním zabezpečení, ve znění zákona České národní rady č. 144/1991 Sb., zákona České národní rady č. 582/1991 Sb. a zákona č. 118/1995 Sb., a podle § 177a odst. 1 zákona č. 100/1988 Sb. , o sociálním zabezpečení, ve znění zákona České národní rady č. 37/1993 Sb. a zákona č. 307/1993 Sb.:

ČL. I

Vyhláška Ministerstva práce a sociálních věcí České republiky č. 182/1991 Sb., kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení a zákon České národní rady o působnosti orgánů České republiky v sociálním zabezpečení, ve znění zákona České národní rady č. 482/1991 Sb., zákona České národní rady č. 582/1991 Sb., vyhlášky č. 28/1993 Sb., vyhlášky č. 137/1994 Sb., nálezu Ústavního soudu České republiky č. 72/1995 Sb., vyhlášky č. 206/1995 Sb. a vyhlášky č. 264/1996 Sb., se mění a doplňuje takto:

1. V § 33 odst. 9 se za slovo "psa" vkládají tato slova: "úplně nebo prakticky ".

2. V § 34 odst. 1 se za slova "a občanům" vkládají tato slova: "úplně nebo prakticky ".

3. V § 34 odst. 7 se za slova "nebo je" vkládají tato slova: "úplně nebo prakticky ".

4. § 35 a 36 včetně poznámek č. 22), 23) a 8) znějí:

"§ 35 Příspěvky na zakoupení, celkovou opravu a zvláštní úpravu motorového vozidla

(1) Příspěvek na zakoupení motorového vozidla nebo příspěvek na celkovou opravu motorového vozidla se poskytne občanu s těžkou vadou nosného nebo pohybového ústrojí, která je uvedena v příloze č. 5 písmenech a) až g) , který motorové vozidlo bude používat pro svou dopravu a který

a) není umístěn k celoročnímu pobytu v ústavu sociální péče, popřípadě ve zdravotnickém nebo obdobném zařízení,

b) je odkázán na individuální dopravu a

c) nedosáhl ke dni podání žádosti o příspěvek věku 62 let.

Žije-li v domácnosti 22) více občanů, kteří splňují podmínky uvedené ve větě první, poskytne se příspěvek na zakoupení motorového vozidla nebo příspěvek na celkovou opravu motorového vozidla každému z nich.

(2) Příspěvek na zakoupení motorového vozidla nebo příspěvek na celkovou opravu motorového vozidla se poskytne též rodiči nezaopatřeného dítěte, jde-li o dítě starší tří let

a) s těžkou vadou nosného nebo pohybového ústrojí, která je uvedena v příloze č. 5 písmenech a) až g) ,

b) úplně nebo prakticky nevidomé nebo

c) mentálně postižené, kterému byly přiznány mimořádné výhody III. stupně z důvodu mentálního postižení,

a rodič bude motorové vozidlo používat pro dopravu tohoto dítěte. Za rodiče se považuje pro účely těchto příspěvků též osoba, které bylo dítě svěřeno do péče nahrazující péči rodičů na základě rozhodnutí příslušného orgánu. Pokud je dítě umístěno k celoročnímu pobytu v ústavu sociální péče, popřípadě ve zdravotnickém nebo obdobném zařízení, je též podmínkou pro poskytnutí příspěvku podle věty první, že rodič dítě pravidelně navštěvuje.

(3) Výše příspěvku na zakoupení motorového vozidla činí nejvýše 100 000 Kč, výše příspěvku na celkovou opravu motorového vozidla činí nejvýše 60 000 Kč. Výše příspěvku se určí zejména s ohledem na majetkové poměry žadatele a osob považovaných podle zákona o důchodovém pojištění za osoby jemu blízké, 23) které s ním žijí v domácnosti.

(4) Příspěvek podle odstavce 1 nebo 2 lze poskytnout opětovně nejdříve po uplynutí pěti let ode dne vyplacení předchozího příspěvku podle odstavce 1 nebo 2 . Pokud žadatel vrátil p říspěvek nebo jeho poměrnou část ( odstavec 7 ), podmínka uvedená ve větě první neplatí.

(5) Jednou v období deseti let po sobě jdoucích lze výjimečně poskytnout příspěvek podle odstavce 1 nebo 2 před uplynutím pěti let ode dne vyplacení příspěvku podl e odstavce 1 nebo 2 , dojde-li k poškození, zničení nebo odcizení vozidla, na které byl příspěvek poskytnut, a je-li prokázáno, že žadatel toto poškození, zničení nebo odcizení vozidla nezavinil. V případě žádosti o příspěvek na celkovou opravu motorového vozidla musí být též prokázáno, že je taková oprava nevyhnutelná. Zničením se rozumí takový stav, kdy motorové vozidlo nelze opravit za cenu nižší, než je obvyklá pořizovací cena motorového vozidla stejného typu a stáří v době podání žádosti o příspěvek. Podmínkou pro poskytnutí příspěvku na zakoupení motorového vozidla v případě odcizení dále je, že odcizené motorové vozidlo bylo pro případ odcizení pojištěno. Pro stanovení výše příspěvku podle věty první neplatí odstavec 8 .

(6) Příspěvek na zvláštní úpravu motorového vozidla se poskytne občanu s těžkou vadou nosného nebo pohybového ústrojí, která je uvedena v příloze č. 5 . Podmínkou pro poskytnutí tohoto příspěvku je, že žadatel sám řídí motorové vozidlo a pro své trvalé zdravotní postižení zvláštní úpravu motorového vozidla nezbytně potřebuje. Příspěvek se poskytne v plné výši ceny takovéto úpravy, není-li dále stanoveno jinak.

(7) Příspěvek podle odstavce 1 , 2 nebo 6 se poskytne, zaváže-li se žadatel písemně předem, že vrátí vyplacený příspěvek nebo jeho poměrnou část v případě, že

a) motorové vozidlo, na jehož zakoupení, opravu nebo zvláštní úpravu příspěvek použije, přestane být před uplynutím pěti let ode dne vyplacení příspěvku jeho vlastnictvím,

b) motorové vozidlo přestane být před uplynutím pěti let ode dne vyplacení příspěvku používáno pro jeho dopravu nebo pro dopravu dítěte uvedeného v odstavci 2 ,

c) do dvou měsíců ode dne vyplacení příspěvku nepřestane být vlastníkem původního motorového vozidla, s výjimkou jednostopého motorového vozidla; za původní motorové vozidlo se nepovažuje motorové vozidlo, na jehož zakoupení nebo celkovou opravu je podána žádost o příspěvek, nebo

d) do šesti měsíců ode dne vyplacení nepoužije příspěvek na zakoupení, opravu nebo úpravu motorového vozidla.

Příspěvek nebo jeho poměrná část se nevymáhá v případě, že občan, kterému byl vyplacen, zemře do pěti let ode dne jeho vyplacení, nebo, jde-li o příspěvek vyplacený podle odstavce 2 , když dítě přestalo splňovat podmínku nezaopatřenosti, avšak motorové vozidlo je nadále používáno pro jeho dopravu. V případě, že při poškození nebo zničení motorového vozidla, na něž byl poskytnut příspěvek, které tento občan nezavinil, je částka, kterou lze získat při změně vlastnictví tohoto motorového vozidla, prokazatelně nižší než částka, kterou je občan povinen podle věty první vrátit, lze od vymáhání příspěvku nebo jeho části upustit.

(8) Součet příspěvků vyplacených podle odstavců 1 , 2 nebo 6 nesmí v období deseti let po sobě jdoucích přesáhnout částku 200 000 Kč. Od vyplacených částek se při určování součtu podle věty první odečítají částky, které žadatel vrátil podle odstavce 7 v uvedeném období.

§ 36 Příspěvek na provoz motorového vozidla a příspěvek na úhradu pojistného

(1) Příspěvek na provoz motorového vozidla se poskytne na období kalendářního pololetí občanu, který je držitelem motorového vozidla,

a) jehož zdravotní postižení odůvodňuje přiznání mimořádných výhod pro těžce zdravotně postižené občany II. nebo III. stupně, s výjimkou postižených úplnou ne bo praktickou hluchotou, a který bude používat toto motorové vozidlo pro svou pravidelnou dopravu,

b) který toto motorové vozidlo bude používat pro pravidelnou dopravu manžela (manželky), dítěte nebo jiné blízké osoby, jejichž zdravotní postižení odůvodňuje přiznání mimořádných výhod pro těžce zdravotně postižené občany II. nebo III. stupně, s výjimkou postižených úplnou nebo praktickou hluchotou, nebo

c) který je rodičem nezaopatřeného dítěte, které je léčeno na klinice fakultní nemocnice pro onemocnění zhoubným nádorem nebo hemoblastosou, a to v době nezbytného léčení akutní fáze onemocnění v tomto zdravotnickém zařízení; za rodiče se považuje pro účely tohoto příspěvku též občan, kterému bylo dítě svěřeno do péče nahrazující péči rodičů na základě rozhodnutí příslušného orgánu,

pokud se písemně předem zaváže, že vrátí poměrnou část vyplaceného příspěvku v případě, že přestane plnit podmínky pro přiznání příspěvku.

(2) Občanu uvedenému v odstavci 1 se poskytne jednou v období kalendářního roku příspěvek na úhradu pojistného zákonného pojištění odpovědnosti za škody způsobené provozem motorových vozidel.

(3) Výše příspěvku na provoz motorového vozidla činí 3500 Kč pro občany, jejichž zdravotní postižení odůvodňuje přiznání mimořádných výhod pro těžce zdravotně postižené občany III. stupně, a pro rodiče dítěte uvedeného v odstavci 1 písm. c) a 1750 Kč pro občany, jejichž zdravotní postižení odůvodňuje přiznání mimořádných výhod pro těžce zdravotně postižené občany II. stupně. Jsou-li splněny podmínky pro přiznání příspěvku podle odstavce 1 až v průběhu kalendářního pololetí, výše tohoto příspěvku činí poměrnou část z částek uvedených ve větě první.

(4) Občanu uvedenému v odstavci 1 , který ze závažných důvodů ujede více než 4500 km za kalendářní pololetí, se výše příspěvku vyplaceného v tomto kalendářním pololetí zvýší

a) o 400 Kč, jde-li o občany, jejichž zdravotní postižení odůvodňuje přiznání mimořádných výhod pro těžce zdravotně postižené občany III. stupně, a pro rodiče dítěte uvedeného v odstavci 1 písm. c) nebo

b) o 200 Kč, jde-li o občany, jejichž zdravotní postižení odůvodňuje přiznání mimořádných výhod pro těžce zdravotně postižené občany II. stupně,

za každých dalších započatých 500 km. Za závažné důvody se považuje zejména doprava do zaměstnání nebo zdravotnického zařízení a doprava dítěte do internátní školy nebo do ústavu sociální péče pro zdravotně postiženou mládež.

(5) Příspěvek podle odstavce 1 se vyplatí do konce kalendářního měsíce následujícího po měsíci, v němž byl příspěvek přiznán. Příspě vek podle odstavce 4 se vyplatí nejdříve po uplynutí kalendářního pololetí, na něž byl příspěvek podle odstavce 1 přiznán, nejpozději však do konce kalendářního měsíce následujícího po měsíci, v němž byl příspěvek podle odstavce 4 přiznán.

(6) Příspěvek na úhradu pojistného zákonného pojištění odpovědnosti za škody způsobené provozem motorových vozidel se poskytuje ve výši, kterou je občan povinen platit podle zvláštního předpisu, maximálně však ve výši, která odpovídá částce pojistného za osobní automobil do celkové hmotnosti 3500 kg se zdvihovým objemem válců 1350 cm 3 . 8)

22) § 115 občanského zákoníku .

23) § 24 zákona č. 155/1995 Sb.

8) Vyhláška Ministerstva financí ČR č. 492/1991 Sb. , kterou se stanoví rozsah a podmínky zákonného pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem motorového vozidla, ve znění vyhlášek č. 582/1992 Sb. , č. 327/1993 Sb. , č. 246/1994 Sb. , č. 307/1995 Sb. a č. 317/1996 Sb. ".

5. § 37 zní:

"§ 37 Příspěvek na individuální dopravu

(1) Příspěvek na individuální dopravu se poskytne na kalendářní pololetí

a) občanu s těžkou vadou nosného nebo pohybového ústrojí, která je uvedena v příloze č. 5 písmenech a) až g) ,

b) občanu úplně nebo prakticky nevidomému nebo

c) rodiči uvedenému v § 36 odst. 1 písm. c) ,

který není drži telem motorového vozidla nebo občanem uvedeným v § 36 odst. 1 písm. b) , který je dopravován motorovým vozidlem, na jehož provoz je přiznán příspěvek podle § 36 , zaváže-li se písemně předem, že vrátí poměrnou část vyplaceného příspěvku v případě, že přestane plnit podmínky pro přiznání příspěvku na individuální dopravu.

(2) Výše příspěvku na individuální dopravu činí 3000 Kč; příspěvek se vyplatí do konce kalendářního měsíce následujícího po měsíci, v němž byl příspěvek přiznán. ".

6. V § 42 odst. 4 a 5 se částka "400 Kč" nahrazuje částkou "200 Kč".

7. V § 42 odst. 5 se slovo "Nevidomým" nahrazuje slovy "Úplně nebo prakticky nevidomým" a před slovo "nevidomému" se vkládají tato slova: "úplně nebo prakticky" .

8. V § 45 se za slova "a občanům" vkládají tato slova: "úplně nebo prakticky".

9. V nadpisu § 46 se za slovo "příspěvek" doplňují slova "úplně nebo prakticky".

10. V § 46 se před slovo "nevidomému" vkládají tato slova: "úplně nebo prakticky ".

11. V příloze č. 1 bodu 16 se před slovo "nevidomé" vkládají tato slova: "úplně nebo prakticky ".

12. V příloze č. 3 bodu 3 písm. c) se před slovo "nevidomých" vkládají tato slova: "úplně nebo prakticky ".

ČL. II PŘECHODNÁ USTANOVENÍ

(1) V řízení o poskytnutí příspěvků podle § 33 až 36, § 42, 45 a 46 vyhlášky č. 182/1991 Sb., které nebylo ke dni 1. července 1997 pravomocně skončeno, se postupuje podle předpisů platných před 1. červencem 1997, je-li to pro žadatele výhodnější.

(2) Nárok na příspěvek podle § 36 vyhlášky č. 182/1991 Sb., který trvá ke dni 30. června 1997, zaniká nejpozději dnem 31. prosince 1997; výše příspěvku se však od 1. července 1997 řídí ustanovením této vyhlášky. Výše příspěvku podle § 36 vyhlášky č. 182/1991 Sb. se v období od 1. července 1997 do 31. prosince 1997 stanoví tak, že se tato výše sníží o částky, které již na toto období byly vyplaceny.

(3) Výše příspěvku přiznaného podle § 42 vyhlášky č. 182/1991 Sb. před 1. červencem 1997 se od 1. července 1997 řídí ustanovením této vyhlášky.

(4) V řízení o poskytnutí příspěvku podle § 37 vyhlášky č. 182/1991 Sb., které nebylo ke dni 1. ledna 1998 pravomocně skončeno, se postupuje podle předpisů platných před 1. lednem 1998, je-li to pro žadatele výhodnější.

(5) Nárok na příspěvek podle § 37 vyhlášky č. 182/1991 Sb., který trvá ke dni 31. prosince 1997, zaniká tímto dnem.

(6) Do součtu příspěvků podle § 35 odst. 8 vyhlášky č. 182/1991 Sb., ve znění čl. I bodu 4 této vyhlášky, se započítávají rovněž příspěvky vyplacené podle § 35 vyhlášky č. 182/1991 Sb. přede dnem 1. července 1997.

ČL. III

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. července 1997, s výjimkou čl. I bodu 5, který nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1998.

Ministr:
Ing. Vodička v. r.