Program Zákon

Zákon, kterým se mění zákon č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů,a některé další zákony

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ČÁST PRVNÍ ZMĚNA ZÁKONA O ZEMĚDĚLSTVÍ

ČL. I

Zákon č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění zákona č. 62/2000 Sb., zákona č. 307/2000 Sb., zákona č. 128/2003 Sb., zákona č. 85/2004 Sb., zákona č. 317/2004 Sb. a zákona č. 94/2005 Sb., se mění takto:

1. V § 1 se na konci písmene c) tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno d), které zní:

"d) vytváření podmínek pro rozvoj rozmanitých hospodářských činností a zvýšení kvality života ve venkovských oblastech a pro rozvoj vesnic. ".

2. V § 2a se za odstavec 2 vkládá nový odstavec 3, který včetně poznámky pod čarou č. 3a zní:

"(3) Součástí společných organizací trhu podle odstavce 1 jsou i opatření prováděná podle předpisů Evropských společenství 3a) na trhu se zemědělskými výrobky a potravinami

a) v oblasti přímých podpor a dalších podpor pro zemědělce,

b) v oblasti národních doplňkových plateb k přímým podporám.

3a) Naří zení Rady (ES) č. 1782/2 003 ze dne 29. září 2003, který m se stanoví společná pravidla pro režimy p ří mých podpor v rámci spole čné zemědělské politiky a kterým se za vádějí některé rež imy podpor pro zemědělce a který m se mění nařízení (EHS) č. 2019/93, (ES) č. 1452/2001, (ES) č. 1453/2001, (ES) č. 1454/2001, (ES) č. 1868/94, (ES) č. 1251/1999, (ES) č. 1254/1999, (ES) č. 1673/2000, (EHS) č. 2358/71, (ES) č. 2529/2001 a (ES) č. 1782/2003, v platném znění. Na ří zení Komise č. 795/2004 (ES) ze dne 21. dubna 2004, kterým se stanoví prováděcí pravidla k režimu jednotné platby podl e naří zení Rady (ES) č. 1782/2003, kterým se stanoví společná pravidla pro režimy přímých podpor v rámci společné zemědělské politiky a kterým se zavádějí některé režimy podpor pro zemědělce, v platném znění. Naří zení Komise (ES) č. 796/2004 ze dne 21. dubna 2004, kterým se stanoví provád ěcí pravidla k podmíněnosti, odl išení a integrovanému administrativnímu a kontrolnímu systému uvedených v nařízení Rady (ES) č. 1782/2003, kterým se stanoví společná pravidla pro režimy přímých pod por v rámci společné zem ědělské politiky a kterým se za vádějí některé režimy podpor pro zemědělce, v platném znění. Nařízení Komis e č. 1973/2004 (ES) ze dne 29. ří jna 2004, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1782/2003 ohledně režimů podpor stanovených v hlavě IV a IVa tohoto nařízení a ohledně využití půdy vyjmuté pro pěstování surovin. ".

Dosavadní odstavec 3 se označuje jako odstavec 4.

3. V § 2b odst. 2 se slova "§ 2a odst. 2" nahrazují slovy "§ 2a odst. 2 a 3 ".

4. V § 2c odst. 2 písm. c) se za slovo "zemědělství" vkládají slova " , lesního a vodního hospodářství a rybářství, ".

5. V § 2c odst. 2 písm. d) se na konci doplňují slova " a rozvoj vesnic ".

6. V § 2c se na konci odstavce 3 doplňují slova "před jejich předložením orgánům Evropské unie ".

7. V § 2c odst. 4 se tečka nahrazuje čárkou a doplňují se slova, která včetně poznámky pod čarou č. 3b znějí: "s výjimkou strukturálních podpor poskytovaných v souladu s předpisem Evropských společenství 3b), které provádí Ministerstvo zemědělství v součinnosti s Fondem.

3b) Nařízení Rady (ES) č. 1260/1999 ze dne 21. června 1999 0 obecných ustanoveních o strukturálních fondech, v platném znění. ".

8. V § 2e odst. 1 v poslední větě se slova "v pracovněprávním vztahu" nahrazují slovy "ve smluvním vztahu ".

9. V § 2e se na konci odstavce 1 doplňují věty "Nikdo nemůže být ustanoven do funkce odpovědného zástupce pro více než dva zemědělské podnikatele. Odpovědným zástup cem právnické osoby ne může být člen dozorčí rady či jiného kontrolního orgánu této právni cké osoby. Přestane-li odpovědný zástupce vykonávat funkci nebo nesplňuje-li podmínky, musí zemědělský podnikatel nejpozději do 15 dnů ustanovit nového odpovědného zástupce. ".

10. V § 2e odst. 3 písm. a) se slovo ", vinařství " zrušuje a za slovo "technické" se vkládají slova "a energetické ".

11. V § 2e odst. 3 písmeno e) včetně poznámky pod čarou č. 4j zní:

"e) úprava, zpracování a prodej vlastní produkce zemědělské výroby 4j),

4i) Čl. 1 odst. 1 a čl. 3 odst. 17 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002 ze dne 28. ledna 2002, kterým se stanoví obecné zásady a požadavky potravinového práva, zřizuje se Evropský úřad pro bezpečnost potravin a stanoví postupy týkající se bezpečnosti potravin, v platném znění. ".

12. V § 2e odst. 3 se v návětí slova "v lesích4i) a" zrušují a na konci písmene f) se tečka nahrazuje čárkou a doplňují se písmena g) a h), která znějí:

"g) hospodaření v lese 4i), na pozemcích vlastních, pronajatých, nebo užívaných na základě jiného práv níh o důvodu,

h) hospodaření s vodou pro zemědělské a lesnické účely. ".

13. V § 2e odst. 4 se slova "sloužící zemědělské výrobě" nahrazují slovy "sloužící zemědělskému podnikateli k zemědělské výrobě ".

14. V § 2f odst. 2 větě první se slova "(dále jen "obecní úřad")" zrušují a věta druhá zní: "Příslušným obecním úřadem obce s rozšířenou působností k zaevidování žadatele o zemědělské podnikání je obecní úřad obce s rozšířenou působností, v jehož územní působnosti se nachází místo trvalého pobytu zemědělského podnikatele, jde-li o fyzickou osobu, nebo sídlo zemědělského podnikatele , jde-li o právnickou osobu; ne lze-li územní působnost obec ho úřadu obce s rozšířenou působností určit těmito způsoby, je místně příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností podle místa podnikání na území České republiky. ".

15. V § 2f odst. 3 písm. a) se slova " , zda u ní trvá jiná překážka týkající se provozování zemědělské výroby" zrušují.

16. V § 2f odst. 3 se na konci písmene d) doplňují slova "v rozlišení podle § 2e odst. 3 ".

17. V § 2f odst. 3 se písmeno h) zrušuje.

18. V § 2f odst. 4 písm. a) se slova " , zda u ní trvá jiná překážka týkající se provozování zemědělské výroby" zrušují.

19. V § 2f odst. 4 písm. d) se slova "v odstavci 3 písm. d) až h)" nahrazují slovy "v odstavci 3 písm. d) až g) ".

20. V § 2f odstavec 5 zní:

"(5) K žádosti o zápis do evidence zemědělského podnikatele přiloží fyzická nebo právnická osoba do klady osvědčující sp lnění podmínek stanovených v § 2e odst. 1 pro zápis do evidence zemědělského podnikatele. Bezúhonnost ( § 2e odst. 5 ) se dokládá

a) výpisem z evidence Rejstříku trestů, ne starším než 3 měsíce, jde-li o občana České republiky,

b) výpisem z evidence trestů nebo rovnocenným dokladem vydaným příslušným soudním nebo správním orgánem členského státu nebo členského státu posledního pobytu, jde-li o občana členského státu Evropské unie, ne starším než 3 měsíce,

c ) výpisem z evidence Rejstříku trestů a odpovídajícími doklady vydanými státem, jehož je fyzická osoba občanem, a státy, ve kterých se více než 3 měsíce nepřetržitě zdržovala v posledních 3 letech, jde-li o občana jiného státu než států uvedených v písmenech a) a b) ; tyto doklady nesmí být starší než 3 měsíce. ".

21. V § 2f odst. 6 větě první se slova "podmínky podle tohoto zákona" nahrazují slovy "podmínky stanovené v § 2e odst. 1 ", na konci druhé věty se tečka nahrazuje čárkou a doplňují se slova "pokud mu již nebylo přiděleno. " a doplňuje se věta, která zní: "Obecní úřad obce s rozšířenou působností současně vyrozumí také příslušného správce daně vykonávajícího správu daně z příjmů, příslušnou správu sociálního zabezpečení a příslušný úřad práce, místně příslušné podle trvalého pobytu nebo sídla, popřípadě podle místa podnikání zemědělského podnikatele, a orgán nebo organizaci, která podle zvláštního zákona vede registr všech pojištěnců všeobecného zdravotního pojištění. ".

22. V § 2f odst. 7 větě první a druhé se za slovo "evidenci" vkládají slova "zemědělského podnikatele " a ve větě druhé se za slovo "postupuje" vkládají slova "na základě jeho oznámení ".

23. V § 2f odst. 10 se slova "kladného rozhodnutí o zapsání" nahrazují slovy "osvědčení o zápisu " a na konci věty se tečka nahrazuje čárkou a doplňují se slova "s výjimkou vydání potvrzení o vyřazení z evidence zemědělského podnikatele podle § 2g odst. 1 písm. d) a s výjimkou vydání potvrzení o vyřazení z evidence osob vedené podle zákona č. 105/1990 Sb. , o soukromém podnikání občanů, ve znění zákona č. 219/1991 Sb. a zákona č. 455/1991 Sb. ".

24. V § 2f se doplňují odstavce 11 až 14, které včetně poznámek pod čarou č. 4w a 4x znějí:

"(11) Zemědělský podnikatel, podnikající podle § 2e odst. 3 písm. g) , splňuje odbornou způsobilost podle odstavce 2 písm. b) prostřednictvím institutu odborného lesního hospodáře podle zvláštního právní ho předpisu 4i).

Údaje v evidenci zemědělského podnikatele vedené obecními úřady obcí s rozšířenou působností jsou vedeny v informačním systému evidence zemědělského podnikatele , jehož správcem 4w) je ministerstvo a provozovateli 4w) v působnosti svých správních obvodů jsou obecní úřady obcí s rozšířenou působností v rozsahu stanoveném tímto zákonem. Do evidence zemědělského podn ikatele mohou být sdružovány in formace a údaje z jiných informačních systémů a registrů.

(13) Údaje vedené v evidenci zemědělského podnikatele , která j e veře j ným seznamem , ministerstvo zveřejňuje v ele k tronic k é podobě způsobem umožňujícím dálkový přístup k těmto údajům.

(14) Ministerstvo vnitra, krajské úřady a obecní úřady obcí s rozšířenou působností poskytují ministerstvu pro výkon působnosti podle tohoto zákona z informač ho systému evidence obyvatel 4x) údaje o obyvatelích; obyvatelem se rozumí fyzická osoba podle zvlášt ního právního předpisu 4x). Ministerstvo vnitra poskytuje tyto údaje v elektronické podobě způsobem umožňujícím dálkový přístup, krajské úřady a obecní úřady obcí s rozšířenou působností poskytují tyto údaje na základě písemné žádosti. Poskytovanými údaji jsou o

a) státních občanech České republiky

1. jméno, případně jména, příjmení, rodné příjmení,

2. datum narození,

3. adresa místa trvalého pobytu,

4. počátek trvalého pobytu, případně datum zrušení údaje o místu trvalého pobytu nebo datum ukončení trvalého pobytu na území České republiky,

5. zbavení nebo omezení způsobilosti k právním úkonům,

6. datum, místo a okres úmrtí,

7. den, který byl v rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtv éh o uveden jako den úmrtí,

b) cizincích, kteří jsou obyvateli,

1. jméno, případně jména, příjmení, rodné příjmení,

2. datum narození,

3. místo a stát, kde se cizinec narodil,

4. státní občanství, popřípadě více státních občanství,

5. druh a adresa místa pobytu,

6. číslo a platnost povolení k pobytu,

7. počátek pobytu, případně datum ukončení pobytu,

8. zbavení nebo omezení způsobilosti k právním úkonům,

9. datum, místo a okres úmrtí,

10. den, který byl v rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden jako den úmrtí.

4w) § 2 zákona č. 365/2000 Sb. , o informačních systémech ve řejné správy a o změně některý ch zákonů, ve znění zákona č. 517/2002 Sb.

4 x) Zákon č. 133/2000 Sb. , o evidenci obyvatel a ro dných číslech a o změně některý ch zákonů (zákon o evidenci obyvatel), ve znění pozdějších předpisů. ".

25. V § 2g se v nadpisu za slovo "evidence" doplňují slova "zemědělského podnikatele ".

26. V § 2g odst. 1 písm. b) se slova "pokud nemá právního nástupce" zrušují a na konci písmene d) se tečka nahrazuje čárkou a doplňují se písmena e) a f), která znějí:

"e) přestane splňovat podmínku bezúhonnosti ( § 2e odst. 5 ) nebo mu byl uložen zákaz činnosti týkající se zemědělské výroby, jde-li o osobu fyzickou,

f) jeho odpovědný zástupce přestane vykonávat svou funkci nebo přestane splňovat podmínku bezúhonnosti ( § 2e odst. 5 ) anebo mu byl uložen zákaz činnosti týkající se zemědělské výroby, jde -li o osobu právnickou. ".

27. V § 2g odst. 2 se věta druhá a věta poslední zrušují, ve větě třetí se za slovo "právní nástupce" vkládají slova "do d oby skončení řízení o dědictví " a za slovo "musí" se vkládají slova "pro dobu tohoto řízení o dědictví " a na konci se doplňuje věta, která zní: "Po skončení řízení o dědictví platí pro právního nástupce ustanovení upravující podnikání v zemědělství obdobně. ".

28. V § 2g odst. 3 větě první a druhé se za slovo "evidence" vkládají slova "zemědělského podnikatele ".

29. Za § 2h se vkládá nový § 2i, který včetně nadpisu a poznámek pod čarou č. 4al a 4am zní:

"§ 2i Pěstování geneticky modifikované odrůdy

(1) Fyzická nebo právnická osoba, která hodlá pěstovat geneticky modifikovanou odrůdu 4al) na půd ním bloku, popřípadě dílu půdního bloku, je povinna

a) informovat o záměru pěstovat tuto geneticky modifikovanou odrůd u uživatele půdního bloku, popří padě dílu půdního bloku, který se nachází ve vzdálenosti stanovené pro jednotlivé plodiny vyhláškou, od jím užívaného půdního bloku, popřípadě dílu půdního bloku, na kterém hodlá pěstovat tuto geneticky modifikovanou odrůdu, a to ve lhůtě stanovené pro jednotlivé plodiny vyhláškou před předpokládaným zahájením jejich pěstování,

b) informovat ministerstvo o záměru pěstovat tuto geneticky modifikovanou odrůdu, a to ve lhůtě stanovené pro jednotlivé plodiny vyhláškou před předpokládaným zahájením jejich pěstování.

(2) Fyzická nebo právnická osoba, která pěstuje geneticky modifikovanou odrůdu 4al) na půdním bloku, popřípadě dílu půdního bloku, je povinna

a) dodržovat stanovenou minimální vzdálenost pěstování této geneticky modifikované odrůdy na půdním bloku, popřípadě dílu půdního bloku, od místa pěstování odrůdy téže plodiny, která není geneticky modifikovanou odrůdou,

b) dodržovat stanovenou minimální vzdálenost pěstování této geneticky modifikované odrůdy na půdním bloku, popřípadě dílu půdního bloku, od místa pěstování odrůdy téže plodiny pěstované v režimu ekologického zemědělství podle zvláštního právního předpisu 4am),

c) informovat o zahájení pěstování geneticky modifikované odrůdy uživatele půdního bloku, popřípadě dílu půdního bloku, který se nachází ve vzdálenosti stanovené pro jednotlivé plodiny vyhláškou, od jí užívaného půd ho bloku, popřípadě d í lu půdního bloku, na kterém zahájila pěstování této geneticky modifikované odrůdy, a to nejpozději do 15 dnů ode dne zahájení jejího pěstování,

d) informovat ministerstvo o zahájení pěstování této geneticky modifikované odrůdy, a to nejpozději do 30 dnů ode dne zahájení jejího pěstování, v rozsahu stanovém vyhláškou,

e) vyznačit obvod pěstování geneticky modifikované odrůdy na půdním bloku, popřípadě dílu půdního bloku, v terénu rozpoznatelným způsobem, pokud není tento obvod tvořen rozpoznatelnou hranicí půdního bloku, popřípadě dílu půdního bloku,

f) uchovávat po dobu 5 let údaje o pěstování geneticky modifikované odrůdy na půdním bloku v rozsahu stanoveném vyhláškou.

(3) Povinnost dodržovat stanovenou minimální vzdálenost pěstování geneticky modifikované odrůdy 4al) podle odstavce 2 písm. a) a b) může fyzická nebo právnická osoba splnit obsetím této geneticky modifikované odrůdy stejnou plodinou, která není geneticky modifikovaná, v rozsahu stanoveném pro jednotlivé plodiny vyhláškou, a která se při sklizni považuje za geneticky modifikovanou.

(4) Ministerstvo pro jednotlivé plodiny, u nichž jsou pěstovány geneticky modifikované odrůdy 4al), vy hláškou stanoví

a) vzdálenost me zi půdními bloky, popřípadě díl y půdních bloků, podle odstavce 1 písm. a) a odstavce 2 písm. c) ,

b) lhůtu před před po kládaným zahájením pěstování geneticky modifikované odrůdy plodin podle odstavce 1 ,

c ) rozsah poskytování informací podle odstavce 1 písm. b) a odstavce 2 písm. d) ,

d ) minimální vzdálenosti pěstování geneticky modifikované odrůdy podle odstavce 2 písm. a) a b) ,

e ) rozsah uchovávaných údajů podle odstavce 2 písm. f) ,

f ) rozsah obsetí stejnou plodinou, která není geneticky modifikovaná, podle odstavce 3 .

(5) Ministerstvo údaje podle odstavce 2 písm. d) poskytuje Ministerstvu životního prostředí.

4al ) Zákon č. 219/2003 Sb. , o uvádění do oběhu osiva a sadby pěstov aných rostlin a o změně některý ch zákonů (zákon o oběhu osiva a sadby).

4am) Zákon č. 242/2000 Sb. , o ekologickém zemědělství a o změně zákona č. 368/1992 Sb. , o správních poplatcích, ve znění zákona č. 320/2002 Sb. ".

30. V § 3 odst. 2 písm. a) se za slova "data narození" vkládají slova " , popřípadě rodného čísla ".

31. V § 3 odst. 3 větě první se na konci doplňují slova " , nejde-li o vady svojí povahou zjevně neodstranitelné. ".

32. V § 3 se doplňuje odstavec 7, který včetně poznámky pod čarou č. 4y zní:

"(7) V případě, ž e se dotace podle odstavce 1 po skytuje žadateli, který je podnikatelem, součástí žádosti o dotaci musí být doklad prokazující jeho oprávnění k podnikání podle zvláštního práv ho předpi su 4y).

4Y) § 2 obchodho zákoku, ve znění pozdějších předpisů. ".

33. V § 3a odst. 1 se slovo "a" zrušuje a na konci se tečka nahrazuje čárkou a doplňují se slova, která včetně poznámky pod čarou č. 4z znějí: "pro evidenci ekologického zemědělství, pro evidenci ovocných sadů, pro evidenci pěstování geneticky modifikované odrůdy ( § 2i ) a pro uplatnění nároku na vrácení spotřební daně 4z).

4z) § 57 zákona č. 353/2003 Sb. , o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů. ".

34. V § 3a odst. 5 se v návětí za slova "půdního bloku" vkládají slova ", popřípadě dílu půdní ho bloku ".

35. V § 3a odst. 5 písm. a) se na konci doplňují slova "popřípadě dílu půdního bloku, ".

36. V § 3a odst. 5 písmeno i) zní:

"i) z ařazení do katastrálního území 4o), ".

37. V § 3a odst. 5 písm. k) se slova "a jinými" a slova "podle kritérií stanovených nařízením vlády" zrušují a za slovo "omezeními" se vkládá nová poznámka pod čarou č. 4aa, která zní:

"4aa) § 3 nařízení vlády č. 241/2004 Sb. , o podmínkách prováděn í pomoci méně příznivým oblastem a oblastem s ekologickými omezeními. ".

38. V § 3a odst. 5 se na konci písmene k) tečka nahrazuje čárkou a doplňují se nová písmena l) a m), která včetně poznámky pod čarou č. 4ab znějí:

"l ) obhospodařování půdního bloku, popřípadě dílu půd níh o bloku s kulturou ovocný sad v režimu intenzivního ovocnářství, jehož produkce slouží k podnikání a u jádrovin je většina plodů realizová na jako stolní ovoce (dále jen " intenzivní ovocnářství") podle zvláštního právní ho předpisu 4ab),

m) další údaje stanovené nařízením vlády, popřípadě přímo použitelným předpisem Evropských společenství.

4ab) Zákon č. 147/2002 Sb. , o ústředním kontrolním a zkušebním ústav u zemědělském a o změně některý ch souvisejících zákonů (zákon o ústředním kontrolním a zkušebním ústavu zemědělském), ve znění pozdějších předpisů. ".

39. V § 3a se odstavec 6 zrušuje.

Dosavadní odstavec 7 se označuje jako odstavec 6.

40. § 3f se zrušuje.

41. § 3g včetně nadpisu zní:

"§ 3g Aktualizace evidence půdy

(1) Jestliže dojde

a) ke změně průběhu hranice půdního bloku, popřípadě d í lu půdního bloku,

b) ke změně uživatele půdního bloku, popřípadě d ílu půdní ho bloku,

c) k ukončení užívání půdního bloku, popřípadě d í lu půd ho bloku,

d) ke změně druhu zemědělské kultury na půdním bloku, popřípadě d ílu půdní ho bloku podle kritérií uvedených v § 3i ,

e) ke změně zařazení půdního bloku, popřípadě d í lu půdní ho bloku do obhospodařování v rámci ekologického zemědělství, nebo v etapě přechodného období v rámci ekologického zemědělství podle zvláštního právního předpisu 4t),

je dosavadní uživatel, kterého se týká některá skutečnost podle písmen a) až e), povinen ji ohlásit nejpozději do 15 dnů ode dne, kdy nastala, ministerstvu (dále jen "ohlášení změny") a předložit doklad prokazující právní důvod užívání zemědělské půdy. Při ohlášení změny poskytne ministerstvo odbornou pomoc. Ohlášení změny se podává na formuláři vydaném ministerstvem.

(2) Jestliže má uživ atel půdního bloku, popřípadě dí lu půdního bloku, který nepodal ohlášení v rámci vzniku evidence podle § 3b odst. 1 , zájem o zařazení do evidence a předmětný půdní blok, popřípadě d í l půd ho bloku, není dosud v evidenci evidován, může kdykoliv podat takové ohlášení ministerstvu (dále jen "ohlášení zařazení " ) a předložit doklad prokazující právní důvod užívání zemědělské půdy. Při ohlášení zařazení poskytne ministerstvo odbornou pomoc. Ohlášení zařazení se podává na formuláři vydaném ministerstvem. Stejný postup platí i pro uživatele půdního bloku, popřípadě d í lu půd ho bloku, který je již v evidenci zařazen a hodlá v ní nově evidovat další půdní blok, popřípadě d í l půdního bloku, který není dosud v evidenci evidován.

(3) Zjistí-li mini sterstvo, že ohlášení změny, po případě ohlášení zařazení podle odstavců 1 a 2 je v rozporu s

a) údaji vedenými v evidenci,

b) jiným ohlášením změny,

c) ohlášením zařazení,

vyzve uživatele, který učinil ohlášení změny, popřípadě ohlášení zařazení, popřípadě uživatele dotčeného tímto ohlášením k předložení písemné dohody odstraňující vzájemný rozpor nebo k předložení dokladu prokazujícího právní důvod užívání zemědělské půdy, která se stala předmětem rozporu, a to ve lhůtě stanovené ministerstvem, která nesmí být kratš í než 15 dnů ode dne doručení vý zvy . Zjistí-li ministerstvo, že ohlášení změny nebo ohlášení zařazení je nepravdivé nebo neúplné, vyzve uživatele k odstranění vad ohlášení změny nebo ohlášení zařazení, a to ve lhůtě stanovené ministerstvem, která nesmí být kratší než 15 dnů ode dne doručení výzvy .

(4) Ministerstvo prov ede aktualizaci evidence po dle ohlášení změny, popřípadě ohlášení zařazení podle odstavců 1 a 2 , jestliže

a) údaje v ohlášení změny, popřípadě ohlášení zařazení neshledá nepravdivými, popřípadě neúplnými,

b) ohlášení změny, popřípadě ohlášení zařazení je doloženo písemnou dohodou podle odstavce 3 nebo uživatel, který učinil ohlášení změny, popřípadě ohlášení zařazení, předložil doklad prokazující právní důvod užívání zemědělské půdy, která se stala předmětem rozporu podle odstavce 3 .

(5) Ministerstvo aktualizaci evidence podle ohlášení změny, popřípadě ohlášení zařazení podle odstavců 1 a 2 , neprovede a tuto skutečnost s uvedením důvodu oznámí písemně uživateli, který učinil ohlášení změny, popřípadě ohlášení zařazení podle odstavců 1 a 2 , jestliže

a) i po předložení dokladu podle odstavce 3 shledá údaje v ohlášení změny, popřípadě ohlášení zařazení nepravdivými,

b) uživatel, který učinil ohlášení změny, popřípadě ohlášení zařazení, nedoložil písemnou dohodu podle odstavce 3 nebo doklad prokazující právní důvod užívání zemědělské půdy, která se stala předmětem rozporu podle odstavce 3 .

(6) Jestliže v důsledku ohlášení změny, popřípadě ohlášení zařazení podle odstavců 1 a 2 má být aktualizována evidence půdního bloku, popřípadě dílu půdního bloku uživatele, který nepodal ohlášení změny, popřípadě ohlášení zařazení, a na základě výzvy podle odstavce 3 nedoložil písemnou dohodu nebo neprokázal právní důvod užívání půd ho bloku, popřípadě dílu půdního bloku, ministerstvo mu písemně oznámí změnu evidovaných údajů do 15 dnů ode dne, kdy aktualizaci evidence provede.

(7) Proti oznámení podle odstavce 5 nebo 6 může uživatel podat ministerstvu nejpozději do 15 dnů ode dne jeho doručení písemnou námitku, která musí být odůvodn ěna. Podaná námitka nemá odkladný účinek. O podané námitce rozhodne ministr zemědělství na základě návrhu jím ustavené zvláštní námitkové komise. Písemné vyhotovení rozhodnutí o námitkách se doručuje uživateli a je konečné.

(8) V evidenci zařazený uživatel může podat ministerstvu žádost o úplné vynětí z evidence. Ministerstvo takové žádosti vyhoví a vy dá o tom uživateli potvrzení do 30 dnů ode dne jej íh o doručení.

(9) Ministerstvo může na základě vlastního zjištění, popřípadě vlastního podnětu, na základě podnětu orgánu veřejné správy nebo na základě podnětu vlastníka pozemku, na němž se nachází půdní blok, popřípadě d í l půdního bloku, zahájit řízení vedoucí k aktualizaci evidence, popřípadě k úplnému vynětí z evidence. Ministerstvo vyzve dotčené uživatele k odstranění zjištěných pochybností ve lhůtě jím stanovené, která nesmí být kratší než 15 dnů ode dne doručení výzvy . Ustanovení odstavců 3 až 8 se vztahují na aktualizaci evidence, popřípadě na úplné vynětí z evidence podle tohoto odstavce přiměřeně.

(10) Jestliže se ohlášení změny podle odstavce 1 týká půdního bloku, popřípadě dílu půd ho bloku, u kterého před tímto ohlášením bylo evidováno, popř ípadě po provedení změny má bý t evidováno obhospodařování v rámci ekologického zemědělství, nebo v etapě přechodného období v rámci ekologického zemědělství pod le zvláštního právního předpisu 4t), změnu údajů ověří pověřená osoba podle zvláštního práv ho předpisu 4t) a výsledek sdělí ministerstvu do 15 dnů.

(11) Jestliže u půdního bloku, popřípadě dílu půdního bloku, u kterého je evidováno obhospodařování v etapě přechodného období v rámci ekologického zemědělství podle zvláštního práv ního předpisu 4t), došlo k ukončení této přechodné etapy v souladu s tímto předpisem, provede ministerstvo na návrh pověřené osoby změnu v evidenci a tuto změnu písemně oznámí uživateli.

(12) Jestliže se ohlášení změny podle odstavce 1 týká půdního bloku, popřípadě dílu půdního bloku, u kterého před tímto ohlášením byla evidována, popřípadě po provedení změny má být evidována kultura vinice, chmelnice nebo ovocný sad obhospodařovaný v režimu intenzivního ovocnářství, změnu údajů ověří Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský a výsledek sdělí ministerstvu do 15 dnů.

(13) Právní účinky provedené aktualizace evidence na základě ohlášení změny, popřípadě ohlášení zařazení podle odstavců 1 a 2 , nastávají dnem bezprostředně následujícím p o dni, kdy uživatel učinil ohlášení změny, popřípadě ohlášení zařazení ministerstvu, jestliže z dokladu předloženého při ohlášení změny, po případě ohlášení zařazení, popří padě z dokladů předložených na základě výzvy podle odstavce 3 nevyplývá, že nastávají později.

(14) Na řízení podle odstavců 1 až 13 se nevztahuje správní řád, s vý jimkou lhůt a doručování. ".

42. V § 3h se doplňuje odstavec 3, který zní:

"(3) Změny údajů v evidenci podle odstavce 2 se na poskytování dotací v příslušném kalendářním roce neuplatní, jestliže byly provedeny po dni, kdy uplynula lhůta k podání žádosti o poskytnutí dotace pro příslušný kalendářní rok, pro jejíž posouzení se vyžadují údaje vedené v evidenci. ".

43. V § 3i písm. a) se za slovo "sledu" vkládají slova " , popřípadě pod skleníky, nebo pod pevným anebo přenosným krytem, ".

44. V § 3i písmeno b) včetně poznámky pod čarou č. 4an zní:

"b) travním porostem stálá pastvina 4an), popřípadě souvislý porost s převahou travin určený ke krmným účelům nebo k technickému využití, který může být nejvýše jednou za 5 let rozorán za účelem zúrodnění,

4an) Čl. 2 nařízení Komise (ES) č. 796/2004, v platném znění. ".

45. V § 3i písmena c) až e) včetně poznámky pod čarou č. 4aj znějí:

"c) vinicí zemědělsky obhospodařovaná půda, která je souvisle osázena keři vinné révy a opatřena opěrným zařízením, které musí být nainstalováno nejpozději do 2 let od výsadby; do plochy této zemědělsky obhospodařované půdy se započítává související manipulační prostor, který nesmí přesahovat 8 metrů na začátku a na konci řad a šířku j ednoho meziřadí, v neJvyšší započitatelné šířce 3 metrů, podél řad po obou stranách vinice,

d) chmelnicí zemědělsky obhospodařovaná půda, která je opatřena opěrným zařízením pro pěstování chmele a na které se pěstuje chmel; plocha této zemědělsky obhospodařované půdy se stanoví v souladu s předpisem Evropských společenství s bezprostředním účinkem 4aj),

e) ovocným sadem zemědělsky obhospodařovaná půda, která je souvisle osázena ovocnými stromy, případně ovocnými keři; do plochy této zemědělsky obhospodařované půdy se započítává související manipulační prostor, který nesmí přesahovat 8 metrů na začátku a na konci řad a šířku jednoho meziřadí, v nejvyšší započitatelné šířce 6 metrů, podél řad po obou stranách ovocného sadu,

4aj) Čl. 1 odst. 3 na ří zení Komise (ES) č. 609/1999 ze dne 19. března 1999 o poskytování podpory pro producenty chmele, v platném znění. ".

46. V § 3i se za písmeno e) vkládají nová písmena f) a g), která znějí:

"f) školkou zemědělsky obhospodařovaná půda, na které se pěstují školkařské výpěstky ovocných a okrasných druhů, révy vinné včetně podnožového rozmnožovacího materiálu, sadba chmele a lesních dřevin, s výjimkou školek lesních dřevin založených v lese pro vlastní potřebu k obnově lesa,

g) zelinářskou zahradou zemědělsky obhospodařovaná půda, na které se pěstuje ovoce, zelenina a okrasné, léčivé, kořeninové a aromatické rostliny pro potřebu uživatele zelinářské zahrady a jeho osob blízkých. ".

Dosavadní písmeno f) se označuje jako písmeno h).

47. V § 3i písm. h) se slova "a) až e)" nahrazují slovy "a) až g) ".

48. V § 4 se za odstavec 3 vkládá nový odstavec 4, který zní:

"(4) Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský je oprávněn od ekonomických subjektů vedených podle zákona o státní statistické službě vyžadovat údaje o ovocných sadech obhospodařovaných v režimu intenzivního ovocnářství 4ab) způsobem a v rozsahu, které stanoví ministerstvo vyhláškou. ".

Dosavadní odstavce 4 až 6 se označují jako odstavce 5 až 7.

49. V § 4 se doplňují odstavce 8 až 12, které včetně poznámek pod čarou č. 4ao a 4ap znějí:

"(8) Podpora podle bezprostředně použitelného př edpisu Evropských společenství 4ao) může být po skytnuta fyzické nebo právnické osobě, která je zemědělským podnikatelem podle tohoto zákona, ve formě prominutí

a) penále na pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti,

b) nedoplatku a penále na daních a poplatcích,

c) penále na pojistném na veřejné zdravotní pojištění,

d) dlužných částek u návratných finančních výpomocí,

e) dlužného nájemného a splátek za půdu nakoupenou od Pozemkového fondu České republiky,

f) penále u Podpůrného a garančního rolnického a lesnického fondu, a. s.,

g) penále u Fondu,

h) penále za porušení rozpočtové kázně 4ap).

(9) Osoba podle odstavce 8 může o prominutí po dle odstavce 8 požádat u orgánu, kterému podle zvláštního právního předpisu přísluší o prominutí rozhodnout (dále jen "poskytovatel"). Nedílnou součástí žádosti je prohlášení této osoby o veškerých prominutích podle odstavce 8 jí poskytnutých v průběhu posledních 3 let před podáním žádosti.

(10) Poskytovatel o prominutích podle odstavce 8 souhrnně informuje ministerstvo, a to vždy do 15 dnů po skončení příslušného čtvrtletí, ve kterém bylo o tomto prominutí rozhodnuto.

(11) Rozhodnou-li orgány Evropské unie o navrácení podpory, je osoba podle odstavce 8 povinna poskytnutou podporu vrátit, včetně úroků stanovených orgány Evropské unie.

(12) Ke splnění povinnosti podle odstavce 11 poskytovatel osobu podle odstavce 8 neprodleně vyzve; nevyplývá-li lhůta k navrácení podpory z rozhodnutí orgánů Evropské unie, poskytovatel ji zároveň ve výzvě stanoví.

4ao) Nařízení Komi se (ES) č. 1860/2004 ze dne 6. ří jna 2004 o použití článků 87 a 88 Smlouvy o ES na podporu de minimis v zemědělském odvětví a v odvětví rybolovu.

4ap) Zákon č. 337/1992 Sb. , o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů. Zákon č. 48/1997 Sb. , o veřejném zdravotním pojiště ní a o změně a doplnění některý ch souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Zákon č. 589/1992 Sb. , o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů. Zákon č. 218/2000 Sb. , ve znění pozdějších předpisů. Zákon č. 256/2000 Sb. , ve znění pozdějších předpisů. Zákon č. 569/1991 Sb. , o Pozemkovém fondu České republiky, ve znění pozdějších předpisů. ".

50. V § 4a odst. 1 se na konci písmene b) tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno c), které zní:

"c) plnění povinnost í a podmínek fyzickou nebo práv nickou osobou při pěstování geneticky modifikované odrůdy plodin stanovených tímto zákonem ( § 2i ). ".

51. V § 4a se doplňují odstavce 8 a 9, které znějí:

"(8) Při výkon u kontroly může ministerstvo po stupovat v součinnosti s celními orgány.

(9) Údaje potřebné pro evidenci ovocných sadů obhospodařovaných v režimu intenzivního ovocnářství 4ab) je oprávněn kontrolovat též Ú střední kontrolní a zkuš ební ústav zemědělsk ý . Odstavce 1 až 7 platí obdobně. ".

52. V § 5 odst. 1 se na konci písmene c) tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno d), které zní:

"d) až do výše 500 000 Kč fyzické nebo právnické osobě, která nesplní povinnosti stanovené v § 2i . ".

53. V § 5 se za odstavec 5 vkládají nové odstavce 6 až 8, které znějí:

"(6) Fyzické osobě, která nenahlásí ztrátu bezúhonnosti ve lhůtě do 60 dnů ode dne vzniku této skutečnosti, může být uložena pokuta až do výše 20 000 Kč.

(7) Právnické osobě, která nenahlásí ztrátu bezúhonnosti odpovědného zástupce nebo ukončení výkonu funkce odpovědného zástupce anebo změnu odpovědného zástupce ve lhůtě do 60 dnů ode dne vzniku této skutečnosti, může být uložena pokuta až do výše 200 000 Kč.

(8) Fyzické nebo právnické osobě, která neposkytne údaje pot řebné pro vedení evidence ovocný ch sadů obhospodařovaných v režimu intenzivního ovocnářství 4ab), může být uložena pokuta až do výše 100 000 Kč. ".

Dosavadní odstavec 6 se označuje jako odstavec 9.

54. V § 5 odst. 9 se slova "Pokutu podle odstavců 4 a 5" nahrazují slovy "Pokutu podle odstavců 4 až 7 ".

55. V § 5 se doplňuje odstavec 10, který zní:

"(10) Pokutu podle odstavce 8 ukládá a vybírá ústřední kontro lní a zkušební ústav zemědělský . Výnos pokut je příjmem státního rozpočtu České republiky. Pokuty vymáhá územní finanční orgán 5d) podle zvlášt ho práv ho předpisu 5e). ".

56. Příloha se zrušuje.

ČL. II PŘECHODNÁ USTANOVENÍ

1. Uživatel půdního bloku nebo dílu půdního bloku vedený v evidenci, který nemá přiděleno identifikační číslo, sdělí ministerstvu do 30 dnů ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona rodné číslo za účelem aktualizace evidence. Ministerstvo je povinno nakládat s tímto údajem podle zvláštního právního předpisu upravujícího evidenci obyvatel a rodných čísel.

2. Obecní úřad obce s rozšířenou působností uvede evidenci zemědělského podnikatele do 6 měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona do souladu s tímto zákonem.

3. Řízení o aktualizaci evidence půdy podle § 3g zahájená a neskončená ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona se dokončí podle dosavadních právních předpisů.

ČÁST DRUHÁ ZMĚNA ZÁKONA Č. 85/2004 SB.,KTERÝM SE MĚNÍ ZÁKON Č. 252/1997 SB., O ZEMĚDĚLSTVÍ,VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ,A NĚKTERÉ DALŠÍ ZÁKONY

ČL. III

V části první článku II bodu 1. zákona č. 85/2004 Sb., kterým se mění zákon č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony, se ve větě první za slova "za zemědělského podnikatele" vkládají slova "k provozování zemědělské výroby ", ve větě druhé za středníkem se slova " pro účely nemocenského a důchodového pojištění a zdravotního pojištění" zrušují a slova "osobu podnikající v zemědělství" se nahrazují slovy "zemědělského podnikatele k provozování zemědělské výroby podle tohoto zákona " a na konci tohoto bodu se doplňuje věta, která zní: "Pokud s amostatně hospodařící rolník ne hodlá provozovat zemědělskou výrobu podle tohoto zákona, požádá obecní úřad obce s rozšířenou působností o vydání potvrzení o vyřazení z evidence osob vedené podle zákona č. 105/1990 Sb. , o soukromém podnikání občanů, ve znění zákona č. 219/1991 Sb. a zákona č. 455/1991 Sb. ".

ČÁST TŘETÍ ZMĚNA ZÁKONA O STÁTNÍM ZEMĚDĚLSKÉM INTERVENČNÍM FONDU

ČL. IV

Zákon č. 256/2000 Sb., o Státním zemědělském intervenčním fondu a o změně některých dalších zákonů (zákon o Státním zemědělském intervenčním fondu), ve znění zákona č. 128/2003 Sb., zákona č. 41/2004 Sb., zákona č. 85/2004 Sb., zákona č. 237/2004 Sb. a zákona č. 482/2004 Sb., se mění takto:

1. V § 1 odst. 2 písm. j) se za slovo "cukru" vkládají slova "a v odvětví mléka a mléčných výrobků " a v poznámce pod čarou č. 1d se doplňují slova "Nařízení Rady (ES) č. 1788/2003 ze dne 29. září 2003, kterým se zavádí dávka v odvětví mléka a mléčných výrobků, v platném znění. ".

2. V § 1 odst. 2 se na konci písmene l) tečka nahrazuje čárkou a doplňují se písmena m) až v), která včetně poznámek pod čarou č. 1g až 1i znějí:

"m) provádí činnosti související se systémem schvalování, registrace, evidence nebo uznávání producentů zemědělských výrobků nebo potravin podle příslušných právních p ředpisů Evropských společenství 1g) v oblasti společných organizací trhu a strukturálních opatření,

n) provádí činnosti související se systémem schvalování, registrace, evidence nebo uznávání seskupení producentů zemědělských výrobků nebo potravin, včetně mezinárodních, seskupení meziodvětvových organizací a dohod producentů zemědělských výrobků nebo potravin podle příslušných právních p ředpisů Evropských společenství 1g), pokud zvláštní právní předpis nestanoví jinak,

o) provádí činnosti související se systémem schvalování mezinárodních kontrolních a dozorčích společností podle předpisu Evropských společenství 1h),

p) provádí opatření vyp lývající z mezinárodní smlouvy 1i),

q) provádí činnosti související se získáváním, zpracováváním a předáváním cenových a tržních informací, včetně evidence smluv, podle příslušných právních předpisů Evropských společenství 1g),

r) provádí činnosti související s reprezentativním výběrem zemědělských výrobků nebo potravin, se stanovením národních referenčních a referenčních množství zemědělských výrobků nebo potravin, s reprezentativním výběrem oblastí pěstování zemědělských v ýrobků nebo výroby potravin, po případě s reprezentativním výběrem producentů zemědělských výrobků nebo potravin podle pří slušných právních p ředpisů Evropských společenství 1g) v oblasti společných organizací trhu a strukturálních opatření, pokud zvláštní právní předpis nestanoví jinak,

s) vykonává dozor nad plněním povinností vyplývajících pro fyzické a právnické osoby z přímo použitelného předpisu Evropských společenství,

t) vyčleňuje část rezervy, pokud je součástí systému produkčních kvót podle předpisů Evropských společenství, kterou lze použít ke zvyšování stávajících, popřípadě přidělování nových referenčních množství mléka,

u) provádí opatření společných organizací trhu pod le zvláštního právního předpisu 1g), pokud zvláštní právní předpis nestanoví jinak,

v) provádí podporu marketingu zemědělských výrobků a potravin.

1g ) § 2b zákona č. 252/1997 Sb. , ve znění pozdějších předpisů.

1 h) Naří zení Komise (ES) č. 800/1999 ze dne 15. dubna 1999, kterým se stanoví společná prováděcí pravidla k režimu vývozních náhrad pro zemědělské produkty, v platném znění.

1i ) § 2c zákona č. 252/1997 Sb. , ve znění pozdějších předpisů. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 4/2002 Sb. m. s. , o sjednání Víceleté finanční dohody mezi Českou republikou a Komisí Evropských společenství jménem Evropského společenství. ".

3. V § 1 se doplňují odstavce 3 a 4, které včetně poznámky pod čarou č. 1j znějí:

"(3) Podmínky provádění činností Fondu podle odstavce 2 může vláda upravit nařízením 1j), nestanoví-li tento zákon nebo zvláštní právní předpis jinak.

(4) Fyzické a právnické osoby podávají Fondu žádosti, čestná prohlášení a informace, které vyplývají z působnosti Fondu podle odstavce 2 , na formulářích vydaných Fondem.

1j ) § 2b a 2c zákona č. 252/1997 Sb. , ve znění pozdějších předpisů. ".

4. V § 2 písm. b) se slova "tuzemskými cenami" nahrazují slovy "cenami na vnitřním trhu Evropských společenství ".

5. V § 2 písm. c) se za slovo "rezervou" vkládají slova " , pokud je součástí systému produkčních kvót podle předpisů Evropských společenství, ".

6. V § 2 písm. d) se slova ", a které může uvést na určený trh v průběhu příslušného období, aniž by jí byl uložen odvod nebo stanoveno jiné opatření" zrušují.

7. V § 4 odst. 2 se slova "společných organizací trhu podle zvláštního právního předpisu1e)" nahrazují slovy "činností podle § 1 odst. 2 ".

8. V § 6a odst. 1 písm. e) se slovo "odvody," zrušuje.

9. V § 6a odst. 1 písm. f) se slova "určené na provádění společných organizací trhu podle zvláštního právního předpisu" zrušují. Odkaz na poznámku pod čarou č. 1e se zrušuje.

10. V § 6a odst. 3 se slovo "odvody," zrušuje.

11. V § 7 odst. 7 se za slovo "alespoň" vkládají slova "ze zástupců ministerstva, ".

12. V § 11 se za odstavec 2 vkládá nový odstavec 3, který zní:

"(3) Na řízení o poskytnutí dotace a rozhodování v něm se nevztahují lhůty pro vydání rozhodnutí, ustanovení o povinnosti umožnit účastníkům řízení před vydáním rozhodnutí ve věci vyjádřit se k podkladům rozhodnutí, ustanovení o vyrozumění účastníků řízení o provádění důkazů mimo ústní jednání, ustanovení o provedení záznamu o provedení důkazu listinou a ustanovení o vydání usnesení při provádění důkazu ohledáním věci na místě podle správního řádu. ".

Dosavadní odstavce 3 až 5 se označují jako odstavce 4 až 6.

13. V § 11 odst. 6 se číslo "4" nahrazuje číslem "5 ".

14. V § 11a se doplňuje odstavec 11, který zní:

"(11) Nesplní-li příjemce dotace povinnost podle odstavců 1 a 3 , může Fond rozhodnout, že částka dotace, kterou je příjemce dotace podle odstavců 1 a 3 povinen vrátit, mu bude odečtena od částky dotace, pro jejíž poskytnutí splnil podmínky. Tímto odečtením povinnost vrátit dotaci podle odstavců 1 a 3 zaniká; povinnost zaplatit penále ve výši podle odstavce 1 z doby ode dne odepsání částky dotace, kterou je pří jem ce dotace povinen vrátit z účtu Fondu do dne rozhodnutí o odečtení tímto není dotčena. ".

15. V § 11c odst. 1 se slova "stanovenou nařízením vlády, nestanoví-li intervenční cenu zvláštní právní předpis jinak" nahrazují slovy "stanovenou příslušnými p ředpisy Evropských společenství 1e)".

16. V § 11c se na konci odstavce 7 tečka nahrazuje čárkou a doplňují se slova "pokud to umožňují předpisy Evropských společenství. ".

17. V § 11d odst. 1 se za slova "ze zemědělských surovin původem z České republiky," vkládají slova " , nestanoví-li přímo použitelný předpis Evropských společenství jinak, ".

18. V § 11d se odstavec 2 zrušuje.

Dosavadní odstavce 3 až 10 se označují jako odstavce 2 až 9.

19. V § 11d odst. 3 se číslo "3" nahrazuje číslem "2 " a věta druhá se zrušuje.

20. V § 11d odst. 4 se věta druhá zrušuje.

21. V § 11d odst. 5 se za slovo "rezervy" doplňují slova " , pokud je součástí systému produkčních kvót podle předpisů Evropských společenství. ".

22. V § 11d odst. 6 se číslo "6" nahrazuje číslem "5 " a za slovo "rezervy" se vkládají slova " , pokud je součástí systému produkčních kvót podle předpisů Evropských společenství, ".

23. V § 11d odst. 7 se slova "4 a 5" nahrazují slovy "3 a 4 ".

24. V § 11d odst. 9 se písmena a) a c) zrušují.

Dosavadní písmena b), d) až g) se označují jako písmena a) až e).

25. V § 11d odst. 9 písm. b) se za slovo "kvót" doplňují slova "podle předpisů Evropských společenství, ".

26. V § 11d odst. 9 se na konci písmene e) tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno f), které zní:

"f) další opatření vyplývající z přím o použitelného předpisu Evropský ch společenství. ".

27. V § 11e odst. 1 se slovo "výrobcům" nahrazuje slovem "producentům ".

28. V § 11e se odstavce 2 až 5 a 8 až 13 zrušují.

Dosavadní odstavce 6 a 7 se označují jako odstavce 2 a 3.

29. V § 11e odst. 2 se číslo "7" nahrazuje číslem "3 " a slova "nebo nesplnil závazek podle odstavce 5 písm. b) nebo c)," se zrušují.

30. V § 11e se doplňuje nový odstavec 4, který včetně poznámky pod čarou č. 9n zní:

"(4) Producent syrového kravského mléka je před začátkem příslušného kvótového roku povinen p ísemně oznámit Fondu odběratele 9n) na formulářích vydaných Fondem. V případě, že producent hodlá v průběhu příslušného kvótového roku dodávat syrové kravské mléko více odběratelům, je povinen Fondu oznámit objem části individuálního referenč ho množství, k jejímuž vyhodnocení plnění bude jeho každý odběratel příslušný. Jestliže producent změní v průběhu příslušného kvótového roku odběratele, je povinen bezprostředně po ukončení této změny oznámit Fondu nového odběratele.

9n) Nařízení Rady (ES) č. 1788/2003 ze dne 29. září 2003, kterým se stanoví dávka v odvětví mléka a mléčných výrobků, v platném znění. ".

31. V § 11f se odstavce 8, 9, 11 až 14 zrušují.
Dosavadní odstavec 10 se označuje jako odstavec 2.

32. V § 11g se odstavce 2, 3, 5 až 8 zrušují.
Dosavadní odstavec 4 se označuje jako odstavec 2.

33. Za § 11i se vkládá nový § 11j, který včetně nadpisu zní:

"§ 11j Povinnosti vyplývající z př ímo použitelného předpisu Evropských společenství

Osoby, na které se vztahují opatření podle § 1 odst. 2 , jsou povinny dodržovat povinnosti vyplývající z přímo použitelného předpisu Evropských společenství. ".

34. V § 12 odst. 1 se za slovo "zemědělství" vkládají slova " , v četně ortofotomap, zákona o rostlinolékařské péči ".

35. V § 12 odst. 2 se slova "o své činnosti a hospodaření" nahrazují slovy "o provádění činností podle § 1 odst. 2 ".

36. V § 12 se doplňuje odstavec 4, který včetně poznámky pod čarou č. 9k zní:

"(4) Fond je oprávněn k činnostem podle § 1 odst. 2 využívat rodná čísla v souladu se zvláštním právním předpisem 9k).

9k) Zákon č. 133/2000 Sb. , o evidenci obyvatel a ro dných číslech a o změně některý ch zákonů (zákon o evidenci obyvatel), ve znění pozdějších předpisů. ".

37. V § 12a odst. 1 písm. a) se slova "podle tohoto zákona" zrušují.

38. V § 12a odst. 1 písm. c) se slova "a nařízení vlády vydaných k jeho provedení" nahrazují slovy " , zákona o zemědělství a nařízení vlády vydaných k jejich provedení ".

39. V § 12a odst. 1 se na konci písmene c) tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno d), které zní:

"d) plnění povinností vyplývajících z přímo použitelného předpisu Evropských společenství, pokud zvláštní právní předpis nestanoví jinak. ".

40. V § 12a odst. 2 se za slovo "kontrole9j)" vkládají slova " , zákona o zemědělstv í 9l), " slovo "a" se nahrazuje čárkou, za slova "tohoto zákona" se doplňují slova "a p odle zákona o finanční kontrole 9m)" a doplňují se poznámky pod čarou č. 9l a 9m, které znějí:

"9l ) Zákon č. 252/1997 Sb. , ve znění pozdějších předpisů.

9m) Zákon č. 320/2001 Sb. , o finanční kontrole ve v eřejné správě a o změně některý ch zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů. ".

41. V § 12a se za odstavec 4 vkládá nový odstavec 5, který včetně poznámky pod čarou č. 9o zní:

"(5) Kontrolu podle odstavců 1 a 3 vykonávají v rámci své působnosti stanovené zvláštními právními předpisy 9o) také správní úřady řízené ministerstvem.

9 o ) Například zákon č. 147/2002 Sb. , o ústředním kontrolním a zkušebním ústav u zemědělském a o změně některý ch souvisejících zákonů (zákon o ústředním kontrolním a zkušebním ústavu zemědělském), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 146/2002 Sb. , o Státní zemědělské a potravinářské i nspekci a o změně některý ch souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 166/1999 Sb. , o vet erinární péči a o změně některý ch zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 326/2004 Sb. , o rostlinolékařské péči a o změ ně některých souvisejí cích zákonů, zákon č. 154/2000 Sb. , o šlechtění, plemenitbě a evidenci hospod ářských zvrat a o změně některý ch souvisejících zákonů (plemenářský zákon). ".

Dosavadní odstavce 5 až 8 se označují jako odstavce 6 až 9.

42. V § 12a odstavec 6 zní:

"(6) Při výkonu kontroly podle odstavců 1 a 3 je Fond oprávněn požadovat provedení analýz vzorků zemědělských výrobků celními orgány. ".

43. V § 12a se doplňuje odstavec 10, který zní:

"(10) Pro provádění kontrol orgány Evropských společenství nebo jimi pověřených osob platí ustanovení odstavců 1 až 9 přiměřeně. ".

44. V § 13 odstavec 1 zní:

"(1) Fond uloží sankci podle tohoto zákona, nestanoví-li přímo použitelný předpis Evropských společenství jinak. ".

45. V § 13 se odstavce 2 až 8 zrušují.

Dosavadní odstavce 9 až 14 se označují jako odstavce 2 až 7.

46. V § 13 odst. 2 písm. e) se číslo "9" nahrazuje číslem "8 ".

47. V § 13 odst. 2 písmeno f) zní:

"f) do vý še 500 000 Kč odběrateli, kter ý odebral syrové kravské mléko od producenta kravského mléka, který není držitelem individuálního referenčního množství mléka a nebo není Fondem schválený jako odběratel, ".

48. V § 13 odst. 2 se na konci písmene f) tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno g), které zní:

"g) až do výše 2 000 000 Kč fyzické nebo právnické osobě, která nesplní nebo poruší p ovinnost vyplývající z přímo použitelného předpisu Evropských společenství, nestanoví-li přímo použitelný předpis Evropských společenství jinak. ".

49. V § 13 odst. 4 se číslo "9" nahrazuje číslem "2 ".

50. V § 13 odst. 5 se slova "Odvody a pokuty podle odstavců 1 až 11 jsou finančními zdroji Fondu. Při rozhodování o povinnosti zaplatit odvody a pokuty" nahrazují slovy "Pokuty podle odstavců 1 až 4 jsou finančními zdr oji Fondu. Při rozhodování o po vinnosti zaplatit pokutu ".

51. V § 13 odst. 6 se slova "Odvody a pokuty podle odstavců 1 až 11" nahrazují slovy "Pokuty podle odstavců 1 až 4 ".

52. V § 13 odst. 7 se číslo "13" nahrazuje číslem "6 ".

53. Za § 13a se vkládá nový § 13b, který zní:

"§ 13b

(1) Kde se v přímo použitelných předpisech Evropských společenství, které členským státům Evropské unie přika zují nebo umožňují provést samo statnou úpravu podle jejich uvážení, mluví o

a) příslušném úřadu, příslušném ústředním úřadu nebo příslušné m orgánu, rozumí se tím při pro vádění činností podle § 1 odst. 2 pro účely tohoto zákona a k němu vydaných prováděcích právních předpisů Fond, p okud zvláštní právní předpis ne stanoví jinak,

b) příslušném orgánu dozoru, popřípadě kontroly, rozumí se tím při provádění činností podle § 1 odst. 2 pro účely tohoto zákona a k němu vydaných prováděcích právních předpisů Fond, pokud zvláštní právní předpis nestanoví jinak,

c) vývozní náhradě, rozumí se tím pro účely tohoto zákona a k němu vydaných prováděcích právních předpisů subvence při vývozu podle tohoto zákona,

d) jistotě, rozumí se tím pro účely tohoto zákona a k němu vydaných prováděcích právních předpisů záruka podle tohoto zákona,

e) kvótě cukru A a kvótě cukru B, individuálním referenčním množství pro dodávky mléka, pro přímý prodej mléka, popřípadě subkvótě škrobu, rozumí se tím pro účely tohoto zákona a k němu vydaných prováděcích právních předpisů individuální produkční kvóta podle tohoto zákona,

f) dotaci, podpoře, subvenci, náhradě, prémii, příplatku, platbě, pomoci, popřípadě příspěvku, rozumí se tím pro účely tohoto zákona a k němu vydaných prováděcích právních předpisů dotace podle tohoto zákona.

(2) Kde se v právních předpisech uvedených v odstavci 1 mluví o opatřeních k zajištění dodržování povinností a jednotného uplatňování požadavků stanovených těmito právními předpisy nebo odstraňování zjištěných nedostatků, rozumí se tím při provádění činností podle § 1 odst. 2 odpovídající opatření podle tohoto zákona. ".

ČÁST ČTVRTÁ ZMĚNA ZÁKONA O ÚSTŘEDNÍM KONTROLNÍM A ZKUŠEBNÍM ÚSTAVU ZEMĚDĚLSKÉM

ČL. V

Zákon č. 147/2002 Sb., o ústředním kontrolním a zkušebním ústavu zemědělském a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o Ústředním kontrolním a zkušebním ústavu zemědělském), ve znění zákona č. 309/2002 Sb., zákona č. 21/2004 Sb., zákona č. 317/2004 Sb. a zákona č. 321/2004 Sb., se mění takto:

1. V § 2 odst. 1 se na konci písmene g) tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno h), které včetně poznámky pod čarou č. 4a zní:

"h) evidence ovocných sadů obhospodařovaných v režimu intenzivního ovocnářství 4a).

4a) zákon č. 252/1997 Sb. , o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů. ".

2. V § 2 se doplňuje odstavec 4, který včetně poznámky pod čarou č. 5b zní:

"(4) Ústav dále provádí kontrolní a dozorové činnosti pod le zvláštního právního předpisu 5b) v souladu s předpisy Evropských společenství v rozsahu stanoveném podle zvláštních zákonů 4).

5 b) § 12a zákona č. 256/2000 Sb. , o Státním zemědělském inter venčním fondu a o změně některý ch dalších zákonů (zákon o Státním zemědělském intervenčním fondu), ve znění pozdějších předpisů. ".

3. V § 3 odst. 1 písm. d) se bod 2 zrušuje a současně se zrušuje číslování bodu 1.

4. V § 6 se za odstavec 2 vkládají nové odstavce 3 až 6, které znějí:

"(3) Náhrady nákladů za odborné a zkušební úkony podle zvláštn ích zákonů 4) prováděné na smluv ním základě zkušebními úřady v zahraničí se hradí v plné výši, přičemž výše nákladů musí být předem známa.

(4) Celkové náklady za odborné a zkušební úkony podle odstavce 2 jsou tvořeny součtem náhrad nákladů za všechny provedené jednotlivé odborné a zkušební úkony, jejichž výše je stanovena v prováděcím právním předpisu ( § 11 ). Pokud není u plodiny výše nákladů za odborné a zkušební úkony podle odstavce 2 stanovena, ústav ji stanoví nejpozději před zahájením zkoušek a seznámí s ní žadatele.

(5) Náklady za odborné a zkušební úkony pro vedené osobou pověřenou podle § 4 hradí žadatel této osobě.

(6) Náklady za odborné a zkušební úkony pro vedené zkušebním úřadem v zahraničí hradí žadatel tomuto úřadu. ".

Dosavadní odstavce 3 až 5 se označují jako odstavce 7 až 9.

5. V § 6 odst. 9 se číslovka "4" nahrazuje číslovkou "8 ".

6. V § 11 se za slovo "nákladů" vkládají slova "a způsob výpočtu jejich výše ".

ČÁST PÁTÁ ZMĚNA ZÁKONA O OCHRANĚ CHMELE

ČL. VI

Zákon č. 97/1996 Sb., o ochraně chmele, ve znění zákona č. 68/2000 Sb., zákona č. 258/2000 Sb. a zákona č. 322/2004 Sb., se mění takto:

1. § 7 včetně nadpisu zní:

"§ 7 Ministerstvo zemědělství

Ministerstvo zemědělství (dále jen "ministerstvo") provádí dozor nad dodržováním postupu certifikace. ".

2. Za § 7 se vkládá nový § 7a, který včetně nadpisu a poznámek pod čarou č. 5 až 6a zní:

"§ 7a Státní zemědělský intervenční fond

Státní zemědělský intervenční fond v rámci provádění opatření společných organizací trhu 5) zejména

a) rozhoduje o uznávání seskupení producentů chmele 6),

b) eviduje smlouvy na dodávky chmele podle předpisů Evropských společenství 6a).

5) Zákon č. 256/2000 Sb. , o Státním zemědělském inter venčním fondu a o změně některý ch dalších zákonů (zákon o Státním zemědělském intervenčním fondu), ve znění pozdějších předpisů. § 2b zákona č. 252/1997 Sb. , o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů.

6) N aří zení Rady (EHS) č. 1696/1971, v platném znění. Na ří zení Komise (EHS) č. 1351/1972, v platném znění.

6a) Čl. 6 na ří zení Rady (EHS) č. 1696/1971, v platném znění. Na ří zení Komise (EHS) č. 776/1973, v platném znění. ".

ČÁST ŠESTÁ ZMĚNA ZÁKONA O DANÍCH Z PŘÍJMŮ

ČL. VII

Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění zákona č. 35/1993 Sb., zákona č. 96/1993 Sb., zákona č. 157/1993 Sb., zákona č. 114/1994 Sb., zákona č. 259/1994 Sb., zákona č. 32/1995 Sb., zákona č. 87/1995 Sb., zákona č. 118/1995 Sb., zákona č. 149/1995 Sb., zákona č. 248/1995 Sb., zákona č. 316/1996 Sb., zákona č. 18/1997 Sb., zákona č. 151/1997 Sb., zákona č. 209/1997 Sb., zákona č. 210/1997 Sb., zákona č. 227/1997 Sb., zákona č. 111/1998 Sb., zákona č. 149/1998 Sb., zákona č. 168/1998 Sb., zákona č. 333/1998 Sb., zákona č. 63/1999 Sb., zákona č. 129/1999 Sb., zákona č. 144/1999 Sb., zákona č. 170/1999 Sb., zákona č. 225/1999 Sb., nálezu ústavního soudu vyhlášeného pod č. 3/2000 Sb., zákona č. 17/2000 Sb., zákona č. 27/2000 Sb., zákona č. 72/2000 Sb., zákona č. 100/2000 Sb., zákona č. 103/2000 Sb., zákona č. 121/2000 Sb., zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 241/2000 Sb., zákona č. 340/2000 Sb., zákona č. 492/2000 Sb., zákona č. 117/2001 Sb., zákona č. 120/2001 Sb., zákona č. 239/2001 Sb., zákona č. 453/2001 Sb., zákona č. 483/2001 Sb., zákona č. 50/2002 Sb., zákona č. 128/2002 Sb., zákona č. 198/2002 Sb., zákona č. 210/2002 Sb., zákona č. 260/2002 Sb., zákona č. 308/2002 Sb., zákona č. 575/2002 Sb., zákona č. 162/2003 Sb., zákona č. 362/2003 Sb., zákona č. 438/2003 Sb., zákona č. 19/2004 Sb., zákona č. 47/2004 Sb., zákona č. 49/2004 Sb., zákona č. 257/2004 Sb., zákona č. 280/2004 Sb., zákona č. 359/2004 Sb., zákona č. 360/2004 Sb., zákona č. 436/2004 Sb., zákona č. 562/2004 Sb., zákona č. 628/2004 Sb., zákona č. 669/2004 Sb., zákona č. 676/2004 Sb., zákona č. 179/2005 Sb., zákona č. 217/2005 Sb., zákona č. 342/2005 Sb. a zákona č. 357/2005 Sb., se mění takto:

1. V § 25 odst. 1 písm. t) větě druhé se za slovo "není" vkládají slova "s výjimkou tichého vína ".

2. V § 34 se doplňuje odstavec 9, který zní:

"(9) Poplat k může dále od základu daně odečíst 50 % částky, kterou vypořádal v peněžní, případně v nepeněžní formě v období 1993 až 2005 oprávněným osobám jejich majet kový podíl podle zákona č. 42/1992 Sb. , o úpravě majetkových vztahů a vypořádání majetkových nároků v družstvech, ve znění pozdějších předpisů, nebo kterou po p latník v období 1993 až 2005 uhradil oprávněným osobám za postoupení jejich pohledávky na vypořádání majetkového podílu podle zákona č. 42/1992 Sb. , ve znění pozdějších předpisů. Odpočet lze uplatnit po dobu 5 let počínaje zdaňovacím obdobím 2005. ".

3. V § 40 se doplňuje odstavec 25, který zní:

"(25) U poplatníků, kteří mají povinnost vypořádat majetkové podíly podle zákona č. 42/1992 Sb. , o úpravě majetkových vztahů a vypořádání majetkových nároků v družstvech, ve znění pozdějších předpisů, nebo které poplatník vypořádal oprávněným osobám za jejich postoupené pohledávky, je v ý še vypořádaných podílů počínaje zdaňovacím obdobím roku 2005 odpočitatelnou p oložkou od základu daně z příjmů . ".

ČÁST SEDMÁ ZMĚNA ZÁKONA O DANI Z PŘIDANÉ HODNOTY

ČL. VIII

Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění zákona č. 635/2004 Sb., zákona č. 669/2004 Sb., zákona č. 124/2005 Sb., zákona č. 215/2005 Sb., zákona č. 217/2005 Sb. a zákona č. 377/2005 Sb., se mění takto:

V příloze č. 1 se doplňuje položka s číselným kódem harmonizovaného systému popisu číselného označování zboží "06022090 " a názvem zboží "stromy, zákrsky, keře a keříky, též roubované, těch druhů, které rodí jedlé ovoce a ořechy ".

ČÁST OSMÁ ZMOCNĚNÍ K VYDÁNÍ ÚPLNÉHO ZNĚNÍ ZÁKONŮ

ČL. IX

Předseda vlády se zmocňuje, aby ve Sbírce zákonů vyhlásil úplné znění zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, jak vyplývá z pozdějších zákonů, a úplné znění zákona č. 256/2000 Sb., o Státním zemědělském intervenčním fondu a o změně některých dalších zákonů (zákon o Státním zemědělském intervenčním fondu), jak vyplývá z pozdějších zákonů.

ČÁST DEVÁTÁ ÚČINNOST

ČL. X

Tento zákon nabývá účinnosti dnem jeho vyhlášení.

Zaorálek v. r.
Paroubek v. r.