Program Zákon

Vyhláška federálního ministerstva práce a sociálních věcí o vymezení obsahu mzdových prostředků

Federální ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví podle § 123 odst. 1 písm. a) zákoníku práce , ve znění zákona č. 3/1991 Sb. :

§ 1

Tato vyhláška se vztahuje na právnické osoby oprávněné k podnikatelské činnosti,1) fyzické osoby provozující podnikatelskou činnost,2) rozpočtové a příspěvkové organizace a občanská a zájmová sdružení3) (dále jen "organizace"). Mzdové prostředky

§ 2

(1) Mzdové prostředky jsou prostředky, kterých používají organizace k odměňování práce, nebo které vynakládají v přímé souvislosti s pracovní a obdobnou činností fyzických osob na základě jejich právního vztahu k organizaci. Zahrnují prostředky, z nichž organizace uhrazují

a) mzdy a náhrady mzdy poskytované na základě pracovního poměru a obdobná plnění poskytovaná na základě služebního a členského poměru,

b)

zrušeno novelou č. 24/1992 Sb. s účinností od 20.1.1992

c) odstupné s výjimkou odstupného poskytovaného pracovníkům v hornictví podle zvláštního předpisu,4) mzdové vyrovnání a obdobná plnění,

d) odměny za práci, popřípadě obdobná plnění, poskytované na základě jiného vztahu než pracovního, služebního a členského poměru,

e) částky, které organizace refundují jiným organizacím k úhradě plnění uvedených v písmenech a) až d) (např. refundace náhrad mzdy poskytnutých při uvolnění pracovníků k výkonu veřejných funkcí, k plnění občanských povinností a jiných úkonů v obecném zájmu, refundace mzdových vyrovnání při přechodu pracovníků do nového zaměstnání v souvislosti s prováděním racionalizačních a organizačních opatření, popř. další refundace, na kterých se zaměstnavatelé dohodnou).

(2) Odměny za práci a obdobná plnění [odstavec 1 písm. d) ] zahrnují zejména

a) odměny za práci podle dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr,

b) odměny za práci (činnost) poskytované podle zvláštních předpisů v případech, kdy nevzniká pracovní vztah k organizaci (např. odměny za posudky znalců, odměny obyvatelům ústavů sociální péče za pracovní činnost při provozu ústavu, odměny dobrovolným pracovníkům pečovatelské služby, odměny závodním lékařům, odměny funkcionářům družstev, odměny zprostředkovatelům a rozhodcům, odměny předsedům a členům privatizačních komisí),

c) odměny za využití vynálezů, průmyslových vzorů, zlepšovacích návrhů a za vyhodnocená řešení tématických úkolů a obdobné odměny,

d) odměny podle předpisů o autorském právu,

e) odměny (peněžité ceny) z veřejných a užších soutěží a veřejných příslibů.

(3) Organizace nemá povinnost ze mzdových prostředků uhrazovat plnění uvedená v odstavci 1 písm. a) až d) , jestliže se jí refundují ze mzdových prostředků jiné organizace; uhradí-li tato plnění ze mzdových prostředků, vyloučí je z nich při přijetí refundované částky.

(4) Pokud organizace poskytují plnění uvedená v odstavci 1 písm. a) a d) a vyplácí je podle zvláštních předpisů částečně nebo zcela v jiné než v československé měně, zahrnují do mzdových prostředků jen částky vyplacené v československé měně.

§ 3

(1) Mzdové prostředky se zahrnují do nákladů organizací s výjimkou prostředků na mzdy, které uhrazují právnické osoby oprávněné k podnikatelské činnosti1) a fyzické osoby provozující podnikatelskou činnost2) z fondu odměn nebo z použitelného zisku.5)

(2) Mzdové prostředky, ze kterých se uhrazují odměny, plnění a částky uvedené v § 2 odst. 1 písm. c) a d) s výjimkou odměn poskytovaných členům představenstev, dozorčích a správních rad, revizorům účtů a obdobným orgánům a částky refundované jiným organizacím k úhradě plnění uvedených v § 2 odst. 1 písm. c) a d) a náhrad mzdy, jestliže se refundují jenom tyto náhrady, se zahrnují do ostatních osobních nákladů organizací.

§ 4

Zrušeno novelou č. 24/1992 Sb. s účinností od 20.1.1992

§ 5

Zrušují se:

1. vyhláška č. 203/1988 Sb., o usměrňování mzdových prostředků státních podniků zemědělskopotravinářského komplexu, jednotných zemědělských družstev a společných podniků,

2. vyhláška č. 41/1989 Sb., o usměrňování mzdových prostředků podniků s obchodní činností, bytového hospodářství a místní výroby a služeb,

3. vyhláška č. 111/1989 Sb., o usměrňování mzdových prostředků v družstevních organizacích nesdružených do svazů družstev,

4. vyhláška č. 145/1989 Sb., o usměrňování mzdových prostředků,

5. vyhláška č. 203/1989 Sb., o usměrňování mzdových prostředků v družstevních organizacích,

6. vyhláška č. 19/1990 Sb., o usměrňování mzdových prostředků v družstevních organizacích,

7. výnos ministerstva financí, cen a mezd České republiky ze dne 19. ledna 1989 č. 18/2777/88 o usměrňování mzdových prostředků státních podniků zemědělskopotravinářského komplexu, jejichž zakladateli jsou národní výbory,

8. výnos ministerstva financí, cen a mezd Slovenské republiky ze dne 20. června 1989 č. 5/1144/1989 o usměrňování mzdových prostředků státních podniků zemědělskopotravinářského komplexu, jejichž zakladateli jsou národní výbory.

§ 6

Pokud organizace postupovaly ve smyslu této vyhlášky přede dnem její účinnosti, považuje se to za postup učiněný podle této vyhlášky.

§ 7

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. března 1991.

Ministr:
Miller v. r.

Poznámky pod čarou

1) § 1 hospodářského zákoníku.

2) Zákon č. 105/1990 Sb. , o soukromém podnikání občanů.

3) Zákon č. 83/1990 Sb. , o sdružování občanů, ve znění zákona č. 300/1990 Sb.
Čl. II zákona č. 103/1990 Sb., kterým se mění a doplňuje hospodářský zákoník.

4) Vyhláška federálního ministerstva práce a sociálních věcí č. 19/1991 Sb. , o pracovním uplatnění a hmotném zabezpečení pracovníků v hornictví dlouhodobě nezpůsobilých k dosavadní práci.

5) § 5 odst. 2 nařízení vlády ČSFR č. 577/1990 Sb. , o finančním hospodaření státních podniků.