Program Zákon

Nařízení vlády o stanovení zranitelných oblastí a o používání a skladování hnojiv a statkových hnojiv, střídání plodin a provádění protierozních opatření v těchto oblastech

Vláda nařizuje k provedení zákona č. 254/2001 Sb. , o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění zákona č. 76/2002 Sb. a zákona č. 320/2002 Sb. , (dále jen "zákon"):

HLAVA I

§ 1 Základní ustanovení

Toto nařízení zapracovává příslušné předpisy Evropských společenství 1) a stanoví zranitelné oblasti a akční program pro tyto oblasti.

HLAVA II ZRANITELNÉ OBLASTI

§ 2 Stanovení zranitelných oblastí

Zranitelné oblasti jsou územně vymezeny katastrálními územími4) České republiky, jejichž seznam je uveden v příloze č. 1 k tomuto nařízení.

§ 3 Přezkoumání zranitelných oblastí

(1) Přezkoumání vymezení zranitelných oblastí a návrhy na úpravu jejich rozsahu provádí odborný subjekt pověřený Ministerstvem životního prostředí (§ 21 odst. 3 zákona), a to na základě identifikace povrchových nebo podzemních vod znečištěných nebo ohrožených dusičnany ze zemědělských zdrojů po vyhodnocení následujících podkladů:

a) výsledků sledování jakosti a množství povrchových a podzemních vod zajišťovaného Českým hydrometeorologickým ústavem a Zemědělskou vodohospodářskou správou jako pověřenými odbornými subjekty,

b) údajů ze sledování jakosti odebírané vody (§ 22 odst. 2 zákona), které jsou shromažďovány podle zvláštního právního předpisu5) a tvoří součást informačního systému veřejné správy podle § 22 odst. 4 písm. a) zákona,

c) údajů o jakosti odebírané surové vody sledované provozovateli vodovodů podle zvláštních právních předpisů.6)

(2) Výsledky přezkoumání vymezení zranitelných oblastí předloží Ministerstvo životního prostředí vládě nejpozději do 4 let ode dne nabytí účinnosti tohoto nařízení a dále v intervalech stanovených v § 33 odst. 2 zákona.

HLAVA III AKČNÍ PROGRAM

§ 4

Akční program se vztahuje na fyzické nebo právnické osoby, které provozují zemědělskou výrobu ve zranitelných oblastech a jsou zapsány do evidence podle zákona o zemědělství 7) (dále jen "zemědělský podnikatel").

§ 5 Vymezení pojmů

(1) Zemědělským pozemkem se pro účely tohoto nařízení rozumí souvisle obhospodařovaná plocha zemědělské půdy. Pokud je zemědělský podnikatel zařazen v evidenci využití zemědělské půdy podle uživatelských vztahů podle zákona o zemědělství 7) , rozumí se zemědělským pozemkem půdní blok nebo díl půdního bloku stanovený zvláštním právním předpisem 7) . Zemědělským pozemkem může být i část půdního bloku nebo jeho dílu s jednou plodinou nebo směsí plodin.

(2) Dusíkatou hnojivou látkou se pro účely tohoto nařízení rozumí minerální hnojivo obsahující dusík, organické hnojivo, organominerální hnojivo, statkové hnojivo a upravený kal. Dusíkaté hnojivé látky jsou

a) minerální dusíkatá hnojiva, a to minerální jednosložková dusíkatá hnojiva 8) a minerální vícesložková hnojiva 8) s obsahem dusíku,

b) hnojiva s rychle uvolnitelným dusíkem, a to statková hnojiva 9) , například kejda, hnojůvka, močůvka, silážní šťávy, trus drůbeže a drobných hospodářských zvířat s podestýlkou nebo bez podestýlky, výkaly, popřípadě moč zanechané hospodářskými zvířaty při pastvě nebo při jiném pobytu na zemědělském pozemku, a organická nebo organominerální hnojiva 8) , v nichž je poměr uhlíku k dusíku nižší než 10,

c) hnojiva s pomalu uvolnitelným dusíkem, a to statková hnojiva 9) , jako je hnůj a organická nebo organominerální hnojiva 8) , v nichž je poměr uhlíku k dusíku roven nebo je vyšší než 10,

d) skliditelné rostlinné zbytky 11) , zejména sláma, chrást, plodina na zelené hnojení a tráva,

e) upravené kaly 12) .

§ 6 Období zákazu hnojení

(1) Období, ve kterých je ve zranitelných oblastech na zemědělském pozemku zakázáno používání dusíkatých hnojivých látek, jsou uvedena v tabulce č. 1 přílohy č. 2 k tomuto nařízení.

(2) Období zákazu hnojení podle odstavce 1 neplatí pro výkaly a moč, zanechané hospodářskými zvířaty při pastvě nebo při jejich jiném pobytu na zemědělském pozemku, a pro hnojení zakrytých ploch (např. skleníky, fóliovníky).

§ 7 Užití dusíkatých hnojivých látek podle půdně klimatických podmínek stanoviště

(1) Způsob užití dusíkatých hnojivých látek se stanovuje podle potřeb jednotlivých plodin na konkrétních stanovištích a podle pěstitelských podmínek. Při hnojení jednotlivých plodin je nezbytné dodržet limity stanovené v příloze č. 3 k tomuto nařízení.

(2) Způsob užití dusíkatých hnojivých látek na orné půdě, uvedený v tabulce č. 7 přílohy č. 2, závisí na začlenění zemědělského pozemku do jednoho ze tří aplikačních pásem (stupně I až III), která jsou vymezena v tabulkách č. 2 až 5 přílohy č. 2 k tomuto nařízení, s využitím systému bonitovaných půdně ekologických jednotek stanovených zvláštními právními předpisy 10) .

(3) Pokud je v rámci zemědělského pozemku více bonitovaných půdně ekologických jednotek patřících do různých aplikačních pásem nebo do jiných skupin bonitovaných půdně ekologických jednotek, začlení se takový zemědělský pozemek s přihlédnutím k převažujícímu zařazení. Při stejném poměrném zastoupení různých skupin agregovaných bonitovaných půdně ekologických jednotek se použije vždy opatření hodnocené jako přísnější.

(4) Jde-li o hnojení minerálními dusíkatými hnojivy nebo hnojivy s rychle uvolnitelným dusíkem na orné půdě k následným ozimým plodinám, k meziplodinám, k podpoře rozkladu slámy nebo pro následné jarní plodiny v období od 15. června příslušného kalendářního roku do začátku období zákazu hnojení uvedeného v tabulce č. 1 přílohy č. 2 k tomuto nařízení, lze tato hnojiva užít výlučně jen jedním ze způsobů uvedených v tabulce č. 7 přílohy č. 2 k tomuto nařízení. Toto ustanovení se nevztahuje na hnojení polní zeleniny.

(5) Na trvalých travních porostech na zemědělských pozemcích se zamokřenými půdami vymezenými hlavními půdními jednotkami 65 až 76, pokud nebyly meliorovány odvodněním, nelze používat žádné dusíkaté hnojivé látky. V případě, že uvedené zemědělské pozemky byly odvodněny, je při používání dusíkatých hnojivých látek omezena jednorázová dávka na 80 kg celkového dusíku/1 ha. Na trvalých travních porostech na zemědělských pozemcích s mělkými půdami nebo půdami s nevyvinutým půdním profilem vymezenými hlavními půdními jednotkami 37 až 39 je při používání dusíkatých hnojivých látek omezena jednorázová dávka na 80 kg celkového dusíku/1 ha.

(6) Ustanovení odstavců 4 a 5 se nevztahuje na výkaly a moč zanechané hospodářskými zvířaty při pastvě nebo při jejich jiném pobytu na zemědělském pozemku.

§ 8 Omezení užití organického dusíku

(1) Množství celkového dusíku užitého ročně na zemědělských pozemcích v organických, organominerálních a statkových hnojivech nesmí v průměru celkové výměry zemědělských pozemků zemědělského podniku překročit 170 kg/1 ha; do tohoto průměru se započtou pouze zemědělské pozemky vhodné ke hnojení.

(2) Jako zemědělská půda vhodná ke hnojení se rozumí veškeré užívané zemědělské pozemky zemědělského podniku, od nichž se odečítají

a) plochy zemědělských pozemků, které nelze hnojit, například v blízkosti povrchových vod, v zastavěném území obce nebo v ochranných pásmech vodních zdrojů,

b) nevyužívané plochy, úhory a pozemky ležící ladem.

(3) Výpočet použité dávky dusíku/1 ha se provede v souladu s údaji o přívodu celkového dusíku v použitých organických a organominerálních hnojivech a statkových hnojivech 11) nebo na základě produkce dusíku ve výkalech a moči, popřípadě trusu chovaných hospodářských zvířat podle zvláštního právního předpisu 11) .

(4) Při použití výpočtu na základě produkce dusíku ve výkalech a moči, popřípadě trusu chovaných hospodářských zvířat podle odstavce 3

a) se u jednotlivých kategorií hospodářských zvířat zohledňuje skutečná délka chovu (průměrné stavy zvířat během roku),

b) je množství dusíku vyprodukovaného zvířaty dáno množstvím dusíku ve výkalech a moči, popřípadě trusu 11) ,

c) lze odečíst následné ztráty dusíku v otevřených prostorech, ve stájích a při skladování statkových hnojiv, a to ve výši 35 % u stelivových provozů, 15 % při produkci kejdy a 50 % u venkovního chovu drůbeže nebo při produkci trusu v klecových chovech slepic, v závislosti na použitých technologiích.

(5) Do limitu podle odstavce 1 se

a) započítává přívod dusíku při používání upravených kalů podle zákona o odpadech 12) ,

b) nezapočítává přívod dusíku ze skliditelných rostlinných zbytků.

(6) Jiné využití statkových hnojiv než ke hnojení v rámci zemědělského podniku, kde byla vyprodukována, zejména jejich uvedení do oběhu, zpracování na organická hnojiva při kompostování a při výrobě bioplynu, při využití čistírenských technologií k likvidaci exkrementů nebo při jiném nakládání se statkovými hnojivy, je nutno dokladovat. Rovněž uvedení organických hnojiv vzniklých zpracováním statkového hnojiva do oběhu je nutno dokladovat.

§ 9 Skladování dusíkatých hnojivých látek ve zranitelných oblastech

(1) Kapacitu skladovacích prostor pro statková hnojiva stanoví zvláštní právní předpis 11) ; kapacita těchto skladovacích prostor musí být dostatečná pro uskladnění statkových hnojiv v období zákazu hnojení podle tabulky č. 1 přílohy č. 2 k tomuto nařízení a v období, kdy nelze hnojit s ohledem na půdně-klimatické podmínky zranitelné oblasti a pěstované plodiny 9) .

(2)

Nabývá účinnosti dnem 1.1.2014

(3) Tuhá statková hnojiva a tuhá organická hnojiva ze statkových hnojiv, připravená zemědělským podnikatelem pro hnojení, lze uložit na zemědělském pozemku nejdéle po dobu 12 měsíců. Na stejném místě zemědělského pozemku lze uložit hnojiva uvedená ve větě první opakovaně nejdříve po 4 letech, po provedení kultivace půdy tohoto zemědělského pozemku. Uložení hnojiva je možné pouze na místech uvedených ve schváleném havarijním plánu 13) , pokud je

a) zajištěna bezpečnost jakosti povrchových a podzemních vod,

b) složiště vzdáleno minimálně 50 m od útvaru povrchových vod,

c) složiště umístěno na zemědělské půdě, která nebyla meliorována odvodněním, není ornou půdou vymezenou v tabulce č. 6 přílohy č. 2 k tomuto nařízení, není zamokřenou půdou vymezenou hlavními půdními jednotkami 65 až 76,

d) zabráněno odtoku hnojůvky a přítoku povrchové vody vyhloubením záchytných brázd o hloubce nejméně 0,4 m ve svahu pod a nad složištěm,

e) tuhé statkové hnojivo urovnáno ve vrstvě o minimální výšce 1,5 m, při orientaci složiště delší stranou ke spádnici.

(4)

Nabývá účinnosti dnem 1.1.2014

§ 10 Střídání plodin ve zranitelných oblastech

(1) Při pěstování jednoletých plodin je nutné omezit mezidobí bez porostu v zájmu omezení eroze půdy a snížení vyplavování živin.

(2) Při obnově trvalých travních porostů a po zaorávce jetelovin je nutné vysévat v nejbližším agrotechnickém termínu následné plodiny. Jestliže po jetelovinách následuje jarní plodina, je třeba porost jetelovin zaorat co nejpozději na podzim.

§ 11 Hospodaření na svažitých zemědělských pozemcích

(1) Na zemědělských pozemcích s ornou půdou nacházejících se na půdách ohrožených erozí vymezených v tabulce č. 6 přílohy č. 2 k tomuto nařízení se provádějí vhodná agrotechnická protierozní opatření, odpovídající stanovištním podmínkám, zejména vrstevnicové obdělávání, půdoochranné zpracování půdy s ponecháním organických zbytků na povrchu půdy, mulčování, výsev do ochranné plodiny nebo strniště, setí do hrubé brázdy nebo přerušované brázdování.

(2) Z důvodů ochrany půdy před erozí a vod před znečištěním se nesmí pěstovat širokořádkové plodiny, například kukuřice, slunečnice, sója, bob, brambory, na zemědělských pozemcích se sklonitostí převyšující 7 stupňů, přímo sousedících s útvary povrchových vod nebo nacházejících se od nich ve vzdálenosti menší než 25 m.

(3) Na zemědělských pozemcích s ornou půdou se sklonitostí převyšující 12 stupňů se nesmí používat žádné dusíkaté hnojivé látky, s výjimkou tuhých statkových hnojiv a tuhých organických hnojiv zapravených do půdy do 24 hodin po jejich použití. Toto ustanovení se nevztahuje na ponechané skliditelné rostlinné zbytky.

(4) Na zemědělských pozemcích s trvalými travními porosty se sklonitostí převyšující 7 stupňů je při používání dusíkatých hnojivých látek omezena jednorázová dávka na 80 kg celkového dusíku/1 ha. Toto ustanovení se nevztahuje na přívod dusíku ve výkalech a moči při pastvě hospodářských zvířat nebo při jejich jiném pobytu na trvalých travních porostech.

§ 12 Hospodaření na zemědělských pozemcích sousedících s útvary povrchových vod

Na zemědělských pozemcích přímo sousedících s útvary povrchových vod se

a) zachová ochranný pás nehnojené půdy o šířce nejméně 3 m od břehové čáry,

b) u zemědělských pozemků se sklonitostí převyšující 7 stupňů zachová ochranný pás o šířce nejméně 25 m od břehové čáry s tím, že v něm nebudou užita tekutá hnojiva s rychle uvolnitelným dusíkem; toto se nevztahuje na výkaly a moč zanechané hospodářskými zvířaty při pastvě nebo při jejich jiném pobytu na trvalých travnatých porostech.

HLAVA IV ÚČINNOST

§ 13

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem jeho vyhlášení, s výjimkou hlavy třetí, která nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2004.

Předseda vlády: PhDr. Špidla v. r.
Ministr životního prostředí: RNDr. Ambrozek v. r.
Ministr zemědělství: Ing. Palas v. r.

Poznámky pod čarou

1) Směrnice Rady 91/676/EHS ze dne 12. prosince 1991 o ochraně vod před znečištěním dusičnany ze zemědělských zdrojů.

2) § 2 písm. a) zákona č. 156/1998 Sb. , o hnojivech, pomocných půdních látkách, pomocných rostlinných přípravcích a substrátech a o agrochemickém zkoušení zemědělských půd (zákon o hnojivech), ve znění zákona č. 308/2000 Sb. a zákona č. 147/2002 Sb.

3) § 2 písm. b) zákona č. 156/1998 Sb. , ve znění zákona č. 308/2000 Sb.

4) Zákon č. 344/1992 Sb. , o katastru nemovitostí České republiky (katastrální zákon), ve znění zákona č. 89/1996 Sb., zákona č. 103/2000 Sb. , zákona č. 120/2000 Sb. a zákona č. 220/2000 Sb.

5) Vyhláška č. 431/2001 Sb. , o obsahu vodní bilance, způsobu jejího sestavení a o údajích pro vodní bilanci.

6) § 13 odst. 3 a 5 zákona č. 274/2001 Sb. , o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích). Vyhláška č. 428/2001 Sb. , kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb. , o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích).

7) § 12a až 12e zákona č. 105/1990 Sb., o soukromém podnikání občanů, ve znění zákona č. 219/1991 Sb. a zákona č. 455/1991 Sb.

8) § 2 zákona č. 513/1991 Sb. , obchodní zákoník , ve znění zákona č. 30/2000 Sb. , zákona č. 367/2000 Sb., zákona č. 370/2000 Sb. a zákona č. 501/2001 Sb.

9) § 2 vyhlášky č. 474/2000 Sb. , o stanovení požadavků na hnojiva.

10) Vyhláška č. 327/1998 Sb. , kterou se stanoví charakteristika bonitovaných půdně ekologických jednotek a postup pro jejich vedení a aktualizaci, ve znění vyhlášky č. 546/2002 Sb. Vyhláška č. 190/1996 Sb. , kterou se provádí zákon č. 265/1992 Sb. , o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem, ve znění zákona č. 210/1993 Sb. a zákona č. 90/1996 Sb., a zákon České národní rady č. 344/1992 Sb. , o katastru nemovitostí České republiky (katastrální zákon), ve znění zákona č. 89/1996 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

11) § 33 zákona č. 185/2001 Sb. , o odpadech a o změně některých dalších zákonů.

12) § 4 vyhlášky č. 274/1998 Sb. , o skladování a způsobu používání hnojiv, ve znění vyhlášky č. 476/2000 Sb.

13) § 9 odst. 2 písm. b) zákona č. 156/1998 Sb.

14) Vyhláška č. 191/2002 Sb. , o technických požadavcích na stavby pro zemědělství.

PŘÍLOHA Č. 1 SEZNAM STANOVENÝCH ZRANITELNÝCH OBLASTÍ (§ 2)

Název katastrálního území

Kód katastrálního území

A

 

Alberovice

702919

Albrechtice nad Orlicí

600172

Albrechtičky

600300

Alojzov u Prostějova

774707

Antonínův Důl

757900

Archlebov

600407

Arneštovice

600415

Arnolec

600423

 

 

B

 

Babčice

630551

Babice u Lesonic

600636

Babice u Netolic

655244

Babice u Okrouhlice

709620

Babice u Řehenic

744930

Babín u Horažďovic

641871

Babina

721506

Bácovice

600725

Bačetín

600741

Bačice

600768

Bačkov

600784

Bačkovice

600814

Bačov

600822

Bahno

620254

Bakov nad Jizerou

600831

Baliny

600849

Balkova Lhota

737925

Balkovy

628336

Banín

600857

Báňovice

600873

Bantice

600881

Barchovice

600911

Barovice

651389

Bartošovice

600971

Bartoušov

695734

Bašť

601128

Batelov

601144

Batouchovice

606812

Bavorov

601179

Bavoryně

601217

Bečice nad Lužnicí

691267

Bečváry

601292

Bedihošť

601331

Bedřichov u Jihlavy

659878

Bedřichov u Zhořce

792934

Bedřichovice

601381

Bedřichovice u Hříškova

649082

Běhařovice

601420

Bechlín

601471

Běchovice

601527

Bělá

601594

Bělá u Horní Cerekve

601586

Bělá u Liberka

682501

Bělčovice

655074

Běleč nad Orlicí

601934

Běleč u Litně

685232

Běleč u Mladé Vožice

601896

Bělečko

601942

Bělešovice

750468

Bělidla

710881

Běloky

601993

Bělušice

602027

Benátecká Vrutice

602060

Benátky u Houserovky

646300

Benátky u Litomyšle

602094

Bendovo Záhoří

604976

Benešov u Prahy

602191

Benešovice u Přelouče

609871

Benešovice u Všelibic

735728

Benetice

602566

Benice

602582

Benkov u Střelic

757454

Beňov

602604

Beranova Lhota

658049

Beranovec

758990

Bernardov

602647

Bernartice nad Odrou

602850

Bernartice u Dolních Kralovic

602655

Bernartice u Milevska

602663

Běrunice

603104

Běruničky

603112

Běstovice

603236

Běstviny

627577

Běšiny

603317

Běštín

603368

Bezděčín

795810

Bezděčín na Moravě

603431

Bezděčín u Mladé Boleslavi

696579

Bezděčín u Obrataně

708691

Bezdědice u Hostomic

645877

Bezděkov u Dolních Kralovic

786993

Bezděkov u Klatov

603481

Bezděkov u Krásné Hory

603554

Bezděkov u Libice nad Doubravou

603635

Bezděkov u Třešti

718408

Bezděkov u Úsova

725293

Bezkov

603791

Bezměrov

603805

Bezno

603821

Bezpravovice

654604

Bezvěrov II

798401

Bílá Lhota

603953

Bílá Třemešná

604003

Bílá u Českého Dubu

603881

Bílé Podolí

604062

Bílé Poličany

604135

Bílé Vchynice

604143

Bílenice

604186

Bílina

780821

Bílina-Újezd

604283

Bilinka

602671

Bilkov

604372

Bítov

604402

Bílovec-Dolní Předměstí

604445

Bílovec-Horní Předměstí

604470

Bílovec-město

604429

Bílovice

604534

Bílsko

604585

Bílsko u Vodňan

604569

Bíluky

692417

Bílý Kámen

604615

Bílý Kostel nad Nisou

604623

Bílý Újezd u Dobrušky

604712

Biřkov

675822

Biskoupky

746347

Biskupice na Hané

604801

Biskupice u Hrotovic

604810

Bitětice

684040

Bítov

604861

Bítov u Bílovce

604879

Bítov u Koněprus

669024

Bítov u Radenína

737500

Bítovánky

795976

Bítovany

604895

Blahutovice

604968

Blanice

636657

Blanice u Mladé Vožice

604984

Blanička

724718

Blanné

605000

Blansko u Hrochova Týnce

648281

Blatec

605204

Blatnice

605328

Blatnice pod Svatým Antonínkem

605310

Blatnička

605344

Blatno u Podbořan

605433

Blato

694363

Bláto

773191

Blažejovice

605514

Blažim u Bezdružic

716022

Blažovice

605573

Blehov

792837

Blešno

605581

Blevice

605590

Blízkov

605603

Blížejov

605620

Blížňovice

618322

Blovice

605735

Blšany u Loun

651745

Blučina

605808

Bludov v Čechách

620840

Bobnice

605841

Boháňka

605930

Bohdalov

606081

Bohnice

730556

Bohostice

606260

Bohouňovice I

606294

Bohouňovice II

643190

Bohumileč

606359

Bohumilice

606383

Bohunice u Tvrzic

772054

Bohuňovice u Litomyšle

606421

Bohuslavice

606481

Bohuslavice nad Metují

606464

Bohuslavice nad Moravou

606537

Bohuslavice u Konice

606499

Bohuslávky

606596

Bohušice

606600

Bohušovice nad Ohří

606669

Bohutice

606677

Bochovice

606821

Bojanovice pod Rabím

737097

Bojanovice u Znojma

606880

Bojenice

602680

Boješice

606898

Bojmany

795747

Bolehošť

607045

Bolechov

607061

Boleradice

607118

Bolešiny

607126

Bolíkovice

600644

Bolina

607207

Bolkov u Roupova

741884

Boňkov

638285

Boňov

607231

Bor u Božejova

757993

Bor u Březnice

607240

Bor u Chroustovic

761761

Borčice

633186

Boreč u Lovosic

607495

Borek

607584

Borek nad Labem

607517

Borek u Dačic

607533

Borkovany

607592

Borkovice

607606

Borohrádek

607614

Borotice nad Jevišovkou

607657

Borovany u Milevska

607789

Borovice

661279

Borovice u Horšovského Týna

747327

Borovnice

607801

Borovnice u Českých Budějovic

702056

Borovsko

607932

Borovy

607941

Boršice u Blatnice

607975

Boršov

608009

Boršov nad Vltavou

608025

Boršov u Kyjova

678520

Boršov u Moravské Třebové

607991

Bořanovice

608076

Bořenovice

608131

Bořetice

608149

Bořetice u Hustopečí

608157

Bořetice u Kolína

606308

Bořetín

608173

Bořice u Domažlic

608181

Bořice u Hrochova Týnce

608190

Bořice u Mirotic

756822

Bořitov

608262

Bořkovice

683434

Boskovice

608327

Boskovštejn

608491

Bosonohy

608505

Bošilec

608572

Bošín

676284

Bošín u Chocně

748510

Bošovice

608599

Bošovice u Čížové

624161

Boubín

780332

Boudy

695483

Bousov

608661

Bozdíš

770060

Božanov

608769

Božec

672343

Božejov

608777

Božejov u Nových Hradů

794503

Božice

608882

Božkov u Mnichovic

697532

Bradáčov

608963

Bradlo

779466

Brambory

604071

Braňany

609005

Brandlín u Tučap

771180

Brandýs nad Labem

609048

Brandýs nad Orlicí

609277

Brandýsek

609285

Branice

609307

Branišov nad Pernštejnem

794066

Branišov pod Křemešníkem

609358

Branišov u Jihlavy

609366

Branišovice

609374

Branišovice u Římova

745642

Bransouze

609471

Braškov

609536

Bratčice

609561

Bratronice u Luštěnic

609625

Bratroňov

673447

Bratřice

609692

Bravantice

609731

Bravinné

609749

Brázdim

609773

Bražná

760129

Brčekoly

761770

Brdo u Manětína

691453

Brloh

617814

Brloh u Drhovle

632406

Brloh u Přelouče

609889

Brná

609897

Brňany

609919

Brníčko

774596

Brníkov

723339

Brnířov

609951

Brnky

792390

Brocná

612600

Brocno

650781

Brod nad Labem

638498

Brod u Příbramě

612634

Brodce

666998

Brodce nad Jizerou

612685

Brodec

612693

Brodek u Prostějova

612731

Brodek u Přerova

612758

Broučkova Lhota

658278

Broumova Lhota

612839

Broumovice

612847

Brozánky

645320

Brozany nad Labem

754340

Brozany nad Ohří

612898

Brteč

612936

Brtná

612944

Brtnice

612952

Brtnický Číchov

623750

Brtnička

612979

Brťov u Černé Hory

613002

Brůdek

613045

Brumovice

613096

Brusnice

636720

Brusy

613371

Brušperk

613380

Brzánky

678732

Brzice

613436

Brzkov

613487

Brzotice

613495

Břeclav

613584

Břehoryje

631671

Břehov

794147

Břehy

613771

Břekova Lhota

633569

Břest

613797

Břevnice

613843

Březce

763411

Březejc

613860

Březhrad

613878

Březí nad Oslavou

613932

Březí u Kovářova

671398

Březí u Meclova

692352

Březí u Mikulova

613908

Březí u Šebestěnic

762148

Březina u Deštné

614050

Březina u Hořepníku

645061

Březiněves

614131

Březinka u Havlíčkova Brodu

723410

Březinka u Hošťalovic

646130

Březnice

614271

Březno

777684

Březno u Loun

614572

Březno u Mladé Boleslavi

614467

Březová u Broumova

614670

Březová u Úmonína

774227

Březová u Vítkova

614718

Březová u Všelibic

787116

Březová u Zvole

794023

Březové Hory

735515

Březsko

614815

Břežany

614891

Břežany II

614955

Břežany nad Ohří

614971

Břežany u Znojma

614921

Břínkov

740233

Bříství

615056

Bříza

615081

Břuchotín

675628

Břvany

615111

Bubovice

615137

Bubovice u Březnice

784800

Bučina

615153

Budeč

615218

Budeč nad Želivkou

640077

Budeč u Číhané

623628

Budeč u Žďáru nad Sázavou

615226

Budenín

615234

Budětice

615307

Budětsko

615323

Budíkov

615358

Budíkovice

615382

Budiměřice

615404

Budislav

615421

Budíškovice

615455

Budišov

615463

Budkov

615587

Budkovice

615595

Budňany

663719

Budyně

615609

Budyně nad Ohří

615617

Buk

615731

Buk u Jindřichova Hradce

660647

Bukol

615749

Buková u Klatov

626325

Buková u Merklína

693162

Buková u Nížkova

704717

Buková u Nových Hradů

794511

Buková u Příbramě

615811

Buková u Semněvic

615781

Buková u Třešti

615790

Bukovany u Kozárovic

615838

Bukovany u Kyjova

615919

Bukovany u Olomouce

615927

Bukovany u Týnce nad Sázavou

615820

Bukovec u Horšovského Týna

615935

Bukovice u Rohozce

616010

Bukovina nad Labem

616052

Bukovina u Hradce Králové

616044

Bukovina u Mladotic

616036

Bukovina u Přelouče

616061

Bukovka

616125

Bukovník

616133

Bukvice u Trhových Svinů

768201

Bumbalka

771571

Buršice

668401

Buřenice

616214

Buš

616257

Bušanovice

616273

Buštěhrad

616397

Butovice

758442

Býčkovice

616427

Býchory

616443

Bykáň

676004

Býkev

616460

Bykoš

616494

Býkovice

616524

Býkovice u Louňovic

687367

Bylany u Kutné Hory

695963

Byňov

706191

Bystrá

616621

Bystré u Klatov

667609

Bystročice

616672

Bystrovany

616699

Bystřice u Benešova

616770

Byšice

617172

Byškovice

703656

Býšť

617237

Byzhradec

617261

Bzí

617300

 

 

C

 

Cakov

604593

Cejle

617407

Cerekvice nad Bystřicí

617474

Cerekvice nad Loučnou

617491

Cerekvička

617521

Cerhenice

617547

Cerhonice

617571

Cerhýnky

617555

Cetenov

617636

Cetoraz

617679

Cetyně

617687

Cibotín

621234

Cidlina na Moravě

617733

Církvice u Kolína

749184

Církvice u Kutné Hory

617750

Císařov

617784

Cítoliby

617822

Citonice

617831

Citov

617857

Cítov

617849

Cizkrajov

617865

Crhov u Olešnice

617920

Ctiboř u Častrova

618691

Ctidružice

618047

Ctiměřice

618055

Ctiněves

618063

Cvrčovice

618128

Cvrčovice u Pohořelic

61 8152

 

 

Č

 

Čachotín

618187

Čanovice

618195

Čakovice

731561

Čakovice u Pelhřimova

618314

Čakovice u Radouně

738646

Čakovičky

705403

Čánka

711934

Čankovice

618331

Čáslavice

618501

Čáslavky

628409

Čáslavsko

618527

Částkovice

618616

Častohostice

780448

Častolovice

618624

Častonín

618675

Častrov

618705

Časy

653004

Čavisov

618756

Čečelice

618772

Čečelovice

618781

Čečkov

708933

Čečkovice u Jeřišna

658537

Čečovice

618799

Čečovice u Bukovce

615943

Čehovice

618829

Čechočovice

618837

Čechovice

618845

Čechovice u Prostějova

618853

Čechovice-Záhoří

618870

Čechtice

618888

Čechtín

618918

Čechůvky

785229

Čechy

630837

Čechy pod Kosířem

618926

Čejč

618942

Čejkov

618985

Čejkovice

619001

Čejkovice u Zbýšova

792012

Čejkovice u Znojma

619019

Čejkovy

619027

Čejov

619043

Čekanice u Tábora

619086

Čekanov

775801

Čekánov

673455

Čekyně

619108

Čelákovice

619159

Čelčice

619311

Čelechovice na Hané

619345

Čelechovice u Přerova

619337

Čelina

619370

Čelistná

619388

Čelivo

619400

Čelkovice

619418

Čenětice

676543

Čenkov

708976

Čenkov u Malšic

619485

Čenkov u Třešti

619469

Čeperka

619558

Čepice

737101

Čepřovice

619612

Čeradice nad Loučnou

619655

Čerčany

619663

Čermákovice

619698

Čermná u Staňkova

619701

Černá

619809

Černá Hať

697133

Černá Hora

619825

Černá Hora u Dymokur

634239

Černá u Bohdanče

743844

Černá za Bory

619965

Černčice

620068

Černčice u Loun

620041

Černětice

704628

Černěves

620092

Černice u Defurových Lažan

625345

Černíč

620131

Černíč u Hradešic

647411

Černičí

620165

Černíkov

620190

Černíkov u Strakonic

632562

Černíkovice

620203

Černíky

620220

Černilov

620238

Černín

620246

Černín u Zdic

792420

Černíny

620262

Černiv

620335

Černochov

620343

Černolice

620351

Černošice

620386

Černouček

618071

Černov

620521

Černovice u Tábora

620530

Černovír

710571

Černožice nad Labem

620629

Červená Lhota

620700

Červená Lhota u Řimic

745596

Červená Řečice

620718

Červené Janovice

620858

Červené Pečky

620947

Červené Poříčí

620980

Červené Záhoří

653403

Červeněves

750913

Červenka

621030

Červený Hrádek u Bečvár

601306

Červený Hrádek u Dačic

621064

Červený Újezd

621200

Červený Újezd u Mukova

700380

Česká Bělá

621242

Česká Dlouhá

614734

Česká Doubravice

691461

Česká Jablonná

621277

Česká Kamenná Horka

662798

Česká Mez

746231

Česká Olešná

621650

Česká Rybná

621668

Česká Skalice

621684

České Budějovice 7

622486

České Heřmanice

622567

České Kopisty

622583

České Křídlovice

608904

České Meziříčí

622656

České Zlatníky

708739

Český Brod

622737

Český Dub

622842

Český Dvůr

667196

Český Krumlov

622931

Čestice

623296

Čestice u Častolovic

623351

Čestín u Jankova

623377

Čestlice

623440

Češnovice

721093

Číbuz

747921

Číčenice

623482

Číčová

623539

Číhalín

623563

Číhovice

623717

Čichořice

655511

Čichtice

623776

Čilec

623792

Čím

623806

Čimelice

623822

Číměř nad Jihlavou

623890

Čimice

730394

Čímice u Sušice

623911

Činěves

623920

Čisovice

623946

Čistá u Litomyšle

624004

Čížkov

624063

Čížkov u Blovic

624071

Čížkovice

624101

Čížov

642606

Čížov u Jihlavy

781835

Čkyně

624217

Čtveřín

761648

Čtyřicet Lánů

761001

Čtyřkoly

624331

Čunín

624381

 

 

D

D

 

Ďáblice

730629

Dačice

624403

Dálčice

672165

Dalešice

624527

Daliměřice

771627

Dambořice

624632

Daměnice

624641

Damětice

795941

Damíč

624659

Daminěves

616478

Damírov

792021

Damnice

624675

Dančovice

625680

Darmyšl

754731

Dašice

624799

Davle

624811

Děbolín

624861

Debrno

628310

Děčany

624896

Dědice

625329

Dědice u Nemyšle

703290

Dědice u Zbýšova

792039

Dědinka

768642

Dědkov

605611

Dědová

625337

Defurovy Lažany

625353

Dehtáry

658481

Dehtáře

625370

Dehtáře u Českých Budějovic

794155

Dehtín

767646

Děkanovice

625426

Děkovka

632805

Derflice

625540

Děrné

625558

Desná u Litomyšle

625639

Dešná

612715

Dešná u Dačic

625698

Deštná u Jindřichova Hradce

625744

Dětkovice u Prostějova

625949

Dětřichov

740136

Dětřichov u Frýdlantu

625990

Dětřichov u Svitav

626031

Diváky

626139

Divec

626252

Divice

782301

Divišov

742201

Dlažkovice

626317

Dlažov

626333

Dlouhá

704024

Dlouhá Brtnice

626376

Dlouhá Lhota

626414

Dlouhá Lhota u Mladé Boleslavi

626384

Dlouhá Lhota u Tábora

626406

Dlouhá Loučka

626431

Dlouhá Louka u Lužan

689173

Dlouhá Ves u Havlíčkova Brodu

626571

Dlouhá Ves u Rychnova nad Kněžnou

626589

Dlouhé Dvory

626627

Dlouhé na Moravě

626619

Dlouhopolsko

626651

Dluhonice

626708

Dmýštice

626732

Dobelice

626821

Dobešov u Černovic

626830

Dobkov

723045

Dobrá

626961

Dobrá Voda u Kovářova

671363

Dobrá Voda u Křižanova

627062

Dobrá Voda u Orlického Podhůří

712108

Dobrá Voda u Pacova

627119

Dobrá Voda u Pelhřimova

626996

Dobrčice

627186

Dobrčice u Skršína

748684

Dobré Pole

627259

Dobrkov

627267

Dobrnice

680532

Dobrohostov

627321

Dobrohošť

604381

Dobrochov

627348

Dobroměřice

627356

Dobromilice

627364

Dobronice

765236

Dobronice u Bechyně

627372

Dobronice u Chýnova

627399

Dobronín

627402

Dobroše

709026

Dobrošov u Hrazan

647918

Dobrotice u Chanovic

650617

Dobroutov

627461

Dobrovice

627470

Dobrovítov

792047

Dobrovíz

627488

Dobrš

632261

Dobruška

627496

Dobřany

627615

Dobřejice

619493

Dobřejovice

627640

Dobřeň u Kutné Hory

759058

Dobřenice

627747

Dobříč u Prahy

627763

Dobřichov

627801

Dobřichovice

627810

Dobříkov

627861

Dobříň

627887

Dobřínsko

627917

Dobříš

627968

Dobšice u Znojma

628123

Dobšice u Žehuně

628042

Doksany

628182

Dolánky nad Ohří

628247

Dolany u Červenych Peček

620963

Dolany u Čkyně

624225

Dolany u Jaroměře

628417

Dolany u Kladna

628301

Dolany u Klatov

628344

Dolany u Pardubic

628450

Dolany u Prahy

628328

Dolejší Kunčice

784125

Dolenice

628492

Dolínek

708984

Dolní Beřkovice

628654

Dolní Bezděkov

628697

Dolní Bítovčice

604917

Dolní Bojanovice

628701

Dolní Bolíkov

617873

Dolní Bolíkov-Nová Ves

623113

Dolní Bolíkov-Rubašov

798827

Dolní Borek

660949

Dolní Bory

628719

Dolní Brusnice

628751

Dolní Bukovsko

628824

Dolní Bušínov

674486

Dolní Cerekev

628875

Dolní Dlouhá Loučka

626449

Dolní Dlužiny

626716

Dolní Dubňany

628956

Dolní Dvorce u Telče

634182

Dolní Hbity

629057

Dolní Heřmanice

629081

Dolní Holetín

641120

Dolní Hořice

629103

Dolní Chabry

730599

Dolní Chobolice

651931

Dolní Chrášťany

642959

Dolní Jablonná

629197

Dolní Jamné

629219

Dolní Jelení

642975

Dolní Kamenice u Staňkova

643068

Dolní Kounice

629286

Dolní Kralovice

629332

Dolní Krupá u Havlíčkova Brodu

629405

Dolní Kruty

643203

Dolní Lažany

629430

Dolní Lhota

629529

Dolní Lhota u Klatov

629481

Dolní Lhota u Ostravy

629545

Dolní Líšnice

752371

Dolní Lomnice u Kunic

677213

Dolní Metelsko

644935

Dolní Nakvasovice

616281

Dolní Němčí

629839

Dolní Němčice

629847

Dolní Nerestce

703699

Dolní Ostrovec

716138

Dolní Pěna

643653

Dolní Pochlovice

678589

Dolní Poříčí

725994

Dolní Přím

630039

Dolní Radouň

630071

Dolní Radslavice

681482

Dolní Rápotice

762415

Dolní Ročov

740241

Dolní Roveň

630080

Dolní Řasnice

630128

Dolní Ředice

630136

Dolní Skrýchov

630144

Dolní Sloupnice

630179

Dolní Smrčné

630187

Dolní Stropnice

745651

Dolní Sukolom

630225

Dolní Svince

630241

Dolní Třebonín

630250

Dolní Týnec

770558

Dolní Újezd u Lipníka nad Bečvou

630322

Dolní Újezd u Litomyšle

630292

Dolní Vestec

750123

Dolní Věžnice

781398

Dolní Vilémovice

630349

Dolní Vilímeč

630357

Dolní Vítkov

782971

Dolní Vlčkovice

783862

Dolní Žďár u Lásenice

630438

Doloplazy

630489

Doloplazy u Olomouce

630501

Dolsko

701190

Doly

630527

Domamil

630543

Domamyslice

618861

Domamyšl

630560

Domanice

738204

Dománovice

709191

Domašín u Černíkovic

620211

Domašín u Dobrušky

630748

Domašín u Zbraslavi

791776

Domašov u Srna

630799

Domažlice

630853

Domažličky

700720

Domčice

642851

Domkov

733911

Domoradice

630942

Domoraz

630977

Domoušice

631019

Donín

767891

Doubí nad Lužnicí

670804

Doubrava u Kostomlat nad Labem

670618

Doubrava u Milhostova

694835

Doubrava u Plzně

631141

Doubrava u Puclic

736678

Doubravany

670821

Doubravčany

791067

Doubravčice

631205

Doubravice nad Moravou

631302

Doubravice nad Svitavou

631329

Doubravice u České Skalice

744379

Doubravice u Dvora Králové

631272

Doubravice u Leštiny

680486

Doubravice u Nečtin

701963

Doubravice u Nedabyle

702064

Doubravice u Volyně

631345

Doudleby

631400

Doudleby nad Orlicí

631426

Dožice

631469

Drahanovice

631477

Drahelčice

631531

Drahelice

708381

Drahenice

631540

Drahkov

631582

Drahobudice

631647

Drahobuz

631680

Drahotěšice

631833

Drahotice

631876

Drahotín

631884

Drahouš

631965

Drahkov u Strakonic

726923

Drásov

632104

Drasty

666017

Dražejov u Strakonic

755940

Dražetice I

632139

Dražetice II

632121

Dražice

632147

Dražice u Tábora

632163

Dražíč

632198

Dražičky

632236

Drážkov

760145

Dražkov nad Labem

632244

Dražkovice

632252

Drážov

632279

Dražůvky

632368

Drevníky

632376

Drhovice

632171

Drhovle

632414

Droužetice

632571

Drozdice

619973

Droždín

632635

Drslavice u Tupadel

771503

Drsník

632651

Druhanov

632660

Drunče

632686

Drvalovice

776823

Drysice

632724

Držkrajov

735213

Držovice na Moravě

632783

Dřemčice

632813

Dřešín

632864

Dřešínek

632872

Dřetovice

632929

Dřevce

754072

Dřevčice u Brandýsa nad Labem

632937

Dřevíkov

787868

Dřínov

633089

Dřísy

633119

Dříteč

633127

Dub nad Moravou

633275

Dub u Kondrace

668966

Dub u Nového Jičína

633267

Dub u Prachatic

633194

Dub u Ratibořských Hor

633259

Dubany

633321

Dubany na Hané

785806

Dubčany u Choliny

652342

Dubeč

633330

Dubějovice

633348

Dubenec

633372

Dubí

792586

Dubí u Kladna

665169

Dubicko

633526

Dublovice

633577

Dubňany

633585

Dubovice

633691

Dubská Lhota

633208

Dudín

633704

Důl

726290

Dunice

633836

Dušejov

633852

Dušníky

633861

Dušníky nad Vltavou

787442

Dušníky u Rudné

743313

Dvakačovice

777617

Dvorce u Jihlavy

617415

Dvorce u Stráže nad Nežárkou

629464

Dvorce u Tučap

771198

Dvorec u Dubu

633216

Dvorska

633895

Dvory u Nymburka

633909

Dvořisko

633933

Dvůr Králové nad Labem

633968

Dyjákovice

634140

Dyjákovičky

634166

Dyje

634174

Dyjice

634191

Dýjička

634212

Dymokury

634247

Dynín

634255

Džbánice

634310

Džbánov u Litomyšle

634328

Džbánov u Vysokého Mýta

634336

 

 

E

 

Encovany

634379

634433

Evaň

634441

 

 

F

 

Filipov u Zábřeha

703133

Filipovice

630969

Frankův Zhořec

756075

Frantoly

693928

Fryčovice

634808

Frýdlant

635090

Frýdnava

635197

Frýdštejn

635201

Frymburk u Sušice

795950

Fulnek

635448

 

 

G

 

Geršov

716529

Grabštejn

653535

Grešlové Mýto

636215

Gručovice

636223

Grunta

681971

Grygov

636266

 

 

H

 

Hablov

711101

Habrkovice

789321

Habrovčice

640085

Habry

636479

Habřina

636487

Hačky

606502

Hajany

636541

Háje u Příbramě

636550

Hájek u Bavorova

636665

Hájek u Tišnova

636711

Hájek u Uhříněvsi

773395

Hájek u Všerub

636673

Hajnice

636738

Hajská

697753

Hamry nad Sázavou

637106

Hanov

791393

Haňovice

637131

Harcov

613479

Hartmanice u Žimutic

797031

Hartoušov

701726

Hartvíkov

708585

Harty

720518

Haškovcova Lhota

739588

Hašov

763837

Hatě

631655

Hatín

637513

Havlíčkova Borová

637963

Havlíčkův Brod

637823

Havlovice u Domažlic

637980

Havraníky

638056

Hejčín

710644

Hejná

638161

Hejtmánkovice

638226

Helenín

659827

Hemže

638269

Henčlov

638277

Henčov

648680

Herálec

638293

Heraltice

638366

Herink

627666

Heroltice u Jihlavy

638421

Heřmaň u Českých Budějovic

702072

Heřmaneč u Počátek

722979

Heřmanice nad Labem

638501

Heřmanice u Frýdlantu

626007

Heřmanice u Polomi

638561

Heřmanice u Rouchovan

638536

Heřmanice u Vilémova

781924

Hetlín

620271

Hevlín

638781

Hladké Životice

638790

Hladov

638811

Hlasivo

638838

Hláska

682519

Hlásná Třebaň

638901

Hlavečník

638951

Hlavenec

638960

Hlavice

638978

Hlávkov

639028

Hlavňov u Budislavi

639044

Hlína u Ivančic

639184

Hliněný Újezd

639206

Hlinice

639231

Hlinné

639290

Hlivice

672564

Hlízov

706051

Hlohová

639427

Hlohovčice

752908

Hlohovičky

639451

Hlubočec

639508

Hluboká u Borovan

607754

Hluboká u Dačic

639532

Hluboká u Kdyně

664669

Hluboká u Skutče

639559

Hluboké Dvory

639656

Hluboké Mašůvky

639664

Hlubyně

639702

Hluchov

639893

Hluk

639907

Hlupín

639915

Hlušice

639923

Hlušičky

639931

Hlušovice

639940

Hnanice

640000

Hněvětice

640034

Hněvice

737321

Hněvín

701734

Hněvkovice u Humpolce

640069

Hněvkovice u Ledče nad Sázavou

640093

Hněvotín

640158

Hněvšín

653284

Hnidousy

764558

Hnojice

640166

Hnojná Lhotka

737879

Hnojnice

640174

Hoděčín

710377

Hodějov

645541

Hodějovice

640247

Hoděšovice

640255

Hodíškov

640280

Hodolany

710873

Hodonice

640395

Hodonice u Malont

691151

Hodov

640611

Hodyně u Skuhrova

748994

Hojanovice

640638

Hojkov

640697

Hojovice

640719

Hojšín

760153

Holasice

640778

Holašovice

656763

Hole u Svrkyně

761591

Holešice u Cizkrajova

617881

Holeťín

640964

Holešovice u Chroustovic

641111

Holetín

641138

Holice u Olomouce

641227

Holice v Čechách

641146

Holkovice

650625

Holohlavy

641294

Hološiny

720194

Holotín

755575

Holštejn

641367

Holubeč

641383

Holubice

777871

Holubice v Čechách

641456

Holušice

641537

Holušice u Kozárovic

615846

Holušice u Mužetic

700495

Homole

641588

Honbice

641723

Hora Svatého Václava

631892

Horákov

641847

Horažďovice

641855

Horažďovická Lhota

770213

Horčápsko

641944

Horka nad Moravou

642061

Horka nad Sázavou

642037

Horka u Chrudimi

641987

Horka u Libochovic

634450

Horka u Žehušic

795763

Horky

642118

Horky nad Jizerou

642126

Horky u Tábora

642096

Horky u Želetavy

795984

Horní Beřkovice

642363

Horní Bitovčice

604909

Horní Bobrová

605867

Horní Bory

642479

Horní Brusnice

642592

Horní Břečkov

642614

Horní Bříza

642631

Horní Bučice

786225

Horní Bukovina

642665

Horní Bukovsko

642673

Horní Cerekev

642681

Horní Dehtov

642754

Horní Dlouhá Loučka

626457

Horní Dlužiny

626724

Horní Dolce

790664

Horní Dubňany

642843

Horní Dunajovice

642860

Horní Hbity

656178

Horní Heřmanice

642932

Horní Hradiště

642941

Horní Hrachovice

724696

Horní Chobolice

651940

Horní Chrášťany

642967

Horní Jelčany

631663

Horní Jelení

642983

Horní Jirčany

658600

Horní Kamenice u Lukova

688932

Horní Kamenice u Staňkova

643076

Horní Kosov

643084

Horní Kounice

643106

Horní Krupá u Havlíčkova Brodu

643157

Horní Kruty

643211

Horní Lažany u Lesonic

680222

Horní Lhota

643262

Horní Lhota u Blanska

643271

Horní Lhota u Klatov

772275

Horní Lhota u Lásenice

630446

Horní Lhota u Ostravy

643297

Horní Metelsko

644927

Horní Moštěnice

643572

Horní Nakvasovice

616290

Horní Němčí

643599

Horní Nerestce

703702

Horní Nezly

751634

Horní Olešná

643629

Horní Ostrovec

716146

Horní Paseka

790192

Horní Pěna

643661

Horní Počaply

643751

Horní Pochlovice

661597

Horní Poříčí

726001

Horní Přím

643866

Horní Radouň

643912

Horní Radslavice

643955

Horní Rápotice

643963

Horní Ročov

740250

Horní Roveň

643971

Horní Řasnice

643998

Horní Ředice

644013

Horní Řepčice

644021

Horní Skrýchov

740322

Horní Slatina

644030

Horní Slivno

644111

Horní Sloupnice

644129

Horní Smrčné

738506

Horní Sokolovec

682713

Horní Střítež

705900

Horní Studenec

644358

Horní Sukolom

644412

Horní Světlá u Bradáčova

608971

Horní Týnec

770566

Horní Újezd u Litomyšle

644501

Horní Ujezd u Třebíče

644528

Horní Ves

644552

Horní Věžnice

781401

Horní Vilémovice

644587

Horní Vilímeč

722987

Horní Vítkov

782980

Horní Vlčkovice

783871

Horní Záhoří u Písku

789992

Horní Žďár u Jindřichova Hradce

660701

Hornice

644757

Horoměřice

644773

Horosedly

644781

Horosedly u Čkyně

624241

Horoušany

644803

Horoušany u Hostouně

645931

Horšov

644960

Horšovský Týn

644871

Horusice

644978

Horušice

795771

Hory u Předína

734250

Hory u Votic

615242

Hořákov

603325

Hořany u Kutné Hory

695971

Hořany u Poříčan

645001

Hořany u Zbrašína

791903

Hořátev

645028

Hořejany

767701

Hořelice

743321

Hořenec

681741

Hořenice

638510

Hořepník

645079

Hořesedly

645109

Hořešovičky

645125

Hořice u Humpolce

645150

Hořičky

645281

Hoříkovice

769339

Hořín

645338

Hořovičky

645494

Hoslovice

645559

Hosov

643092

Hostákov

783226

Hostěnice u Brozan

612901

Hostěradice na Moravě

645672

Hostěrádky

645702

Hostim

645745

Hostim u Berouna

645737

Hostín u Vojkovic

645761

Hostišov

615251

Hostkovice

759252

Hostkovice u Dolních Němčic

629855

Hostokryje

645869

Hostomice pod Brdy

645885

Hostouň u Horšovského Týna

645940

Hostouň u Prahy

645923

Hostovice u Pardubic

645991

Hostovlice

781932

Hošťalovice

646148

Hoštice u Mochtína

698075

Hoštice u Nemyšle

646199

Hoštice u Vodochod

784354

Hoštice u Volyně

646164

Hoštka u Roudnice nad Labem

646261

Houdkovice

768332

Houserovka

646318

Hovorany

646377

Hovorčovice

646385

Hraběšín

646423

Hrabětice

646431

Hrabětice nad Odrou

658944

Hrabí

603961

Hrabová u Dubicka

646547

Hrabří

646563

Hrabství

646580

Hradčany u Českého Dubu

646644

Hradčany u Prostějova

646709

Hradčany u Tišnova

646687

Hradčany u Žehuně

646628

Hradec nad Svitavou

647233

Hradečná u Bílé Lhoty

603970

Hradečno

647250

Hrádek nad Nisou

647390

Hrádek nad Želivkou

642045

Hrádek u Loun

739235

Hrádek u Manětína

691470

Hrádek u Nechanic

647322

Hrádek u Pardubic

647331

Hrádek u Znojma

647349

Hradešice

647420

Hradešín

736287

Hradiště

703788

Hradiště u Boříkov

608238

Hradiště u Domažlic

647454

Hradišťko I

647560

Hradišťko II

797430

Hradišťko u Dačic

651770

Hradištko u Sadské

647519

Hracholusky u Prachatic

647608

Hrachov

760161

Hrachoviště u Býště

617245

Hranice u Malče

690635

Hrazánky

647926

Hrazany

647934

Hrazená Lhota

630659

Hrbov

647951

Hrbov u Velkého Meziříčí

647969

Hrdibořice

648027

Hrdlív

648035

Hrdly

648086

Hrejkovice

648094

Hrobce

648159

Hrobice

648230

Hrobičany

746312

Hrobská Zahrádka

708704

Hroby

648256

Hrochov

684597

Hrochův Týnec

648299

Hronětice

648353

Hroška

604721

Hrotovice

648469

Hroubovice

648477

Hroznatín

743259

Hroznětice

648493

Hroznětín u Číhoště

623687

Hroznová Lhota

648540

Hrubá Vrbka

648604

Hrubčice

648612

Hrubý Jeseník

648647

Hrubý Lesnov

638986

Hrusice

648655

Hruška

648671

Hruškové Dvory

648698

Hrušky

648701

Hrušky u Brna

648728

Hrušov nad Jizerou

648736

Hrušová

648752

Hrušovany

725188

Hrušovany nad Jevišovkou

648809

Hrušovany u Brna

648833

Hrutov

648876

Hryzely

600920

Hrzín

778061

Hřebeč

648884

Hředle

648949

Hříběcí

648981

Hřibiny

618632

Hřibojedy

648990

Hřibsko

649023

Hříchovice

649031

Hřiměždice

649058

Hříšice

649074

Hříškov

649091

Hřiště

649121

Hřivčice

649139

Hřivice

649147

Hubenice

649198

Hubenov

649210

Hubenov u Třebohostic

770167

Hubíles

751251

Hudčice

649236

Hudeč

644366

Hukovice

649279

Hulice

649287

Hulín

649309

Humburky

649317

Humpolec

649325

Hůrka

649562

Hurtova Lhota

723444

Husinec u Řeže

649678

Hustířany

649856

Hutě

617423

Hvězda

649007

Hvězdoňovice

650188

Hvozd u Konice

650242

Hvozdec u Lišova

793914

Hvozdnice u Hradce Králové

681717

Hvožďany u Bechyně

650358

Hvožďany u Poběžovic

697451

Hybrálec

650366

Hynčice u Vražného

785792

Hynkov

735990

Hyršov

650421

 

 

CH

 

Chabičovice

695297

Chabrovice

650552

Chacholice

650561

Chalupy

650439

Charvatce u Jabkenic

650641

Charvatce u Loun

650668

Charvatce u Martiněvsi

692018

Charvátská Nová Ves

650684

Charváty

650714

Chářovice

723631

Chcebuz

650790

Chedrbí

674435

Cheznovice

651133

Chlebov

751804

Chleby

651184

Chlistov

651320

Chlístov u Benešova

651273

Chlístov u Dobrušky

776149

Chlístov u Hořiček

645290

Chlístov u Okrouhlice

709638

Chlístov u Rokytnice nad Rokytnou

651338

Chlístovice

651346

Chloumek

651397

Chloumek u Mladé Boleslavi

651371

Chlovy

711349

Chlum nad Jihlavou

651591

Chlum nad Malší

760218

Chlum u Blovic

651516

Chlum u Novosedel

706922

Chlum u Vlašimi

651427

Chlum u Zbýšova

792055

Chlumčany u Loun

651753

Chlumčany u Přeštic

651737

Chlumec

790796

Chlumec nad Cidlinou

651800

Chlumec u Dačic

651788

Chlumek

651826

Chlumín

651842

Chlumská

659517

Chlumy

651851

Chlupice

645681

Chlustina

651869

Chmelík

651877

Chmeliště

777200

Chmelná u Pelhřimova

651893

Chmelná u Vlašimi

651885

Chmelovice

672491

Choceň

651974

Chocenice

651982

Chocenická Lhota

652008

Chocenický Újezd

652016

Chocnějovice

652083

Chocomyšl

652105

Chodeč

777838

Chodeč-Zvíkov

704067

Chodouň

652113

Chodouny

652121

Chodovlice

652245

Cholina

652351

Choltice

652369

Cholunná

797146

Chomoutov

652415

Chomutovice u Dobřejovic

627674

Chořelice

652784

Choťánky

652792

Chotčiny

652814

Chotěboř

652831

Chotěbudice

652946

Choteč u Holic

653012

Choteč u Prahy

652989

Chotělice

653021

Chotěměřice

640107

Chotěnov

653047

Chotěšiny

653101

Chotěšov

653161

Chotěšov u Vrbičan

653225

Chotětov

653233

Chotíkov

653276

Chotíkov u Kynšperka nad Ohří

678601

Chotilsko

653292

Chotiměř u Blížejova

605646

Chotiněves

653365

Chotouchov

669717

Chotouň

653993

Chotovice

653390

Choťovice

795721

Chotoviny

653411

Chotusice

653489

Chotutice

653497

Chotyně

653543

Chotýž

782807

Chouč

648175

Choustník

653594

Chouzovy

654949

Chožov

653659

Chraberce

701891

Chrámce

748692

Chramostek

689289

Chramosty

653667

Chrast

653799

Chrást u Křesetic

676021

Chrást u Poříčan

653748

Chrást u Tišic

767344

Chrást u Tochovic

653756

Chrást u Zahořan

789852

Chrastavice

653900

Chrástov u Horní Cerekve

653942

Chrášťany u Benešova

653969

Chrášťany u Českého Brodu

654001

Chrášťany u Dřemčic

632821

Chrášťany u Prahy

654019

Chrášťany u Rakovníka

654027

Chraštice

654078

Chrášťovice

654108

Chrášťovice u Mladotic

697141

Chrbonín

654124

Chrlice

654132

Chropyně

654230

Chroustkov

651354

Chroustov u Bohdalova

606090

Chroustov u Třebenic

769614

Chroustovice

654264

Chrtníč

654272

Chrtníky

652377

Chrudim

654299

Chrustenice

654400

Chřebřany

781622

Chudenice

654612

Chudeřice

654787

Chudíř

654795

Chudobín

637157

Chudonice

707198

Chudoslavice

654817

Chvalatice

654884

Chválenice

654957

Chvalešovice

654981

Chvaletice

655015

Chvaletín

655023

Chvalín

706124

Chválkov

627330

Chválkov u Kamenice nad Lipou

655066

Chválkovice

710911

Chvalkovice na Hané

655180

Chvalkovice u Dešné

655082

Chvalkovice v Čechách

655104

Chvalnov

655198

Chvalov u Červených Janovic

620866

Chválov u Pelhřimova

710211

Chvalovice

655287

Chvalovice u Netolic

655252

Chvalovice u Nymburka

671339

Chvalšovice

632899

Chvatěruby

655368

Chvojenec

655384

Chvojnov

655392

Chyňava

655449

Chýně

655465

Chýnice

652997

Chýnov

681814

Chýnov u Tábora

655473

Chýstovice

655490

Chyše

655538

Chyška

655627

Chyšná

692131

Chýšť

655686

 

 

I

 

Ivaň

655708

Ivaň na Hané

655716

Ivančice

655724

 

 

J

J

 

Jabkenice

655864

Jablonec u Libčevsi

681750

Jablonná

656186

Jabloňov u Velkého Meziříčí

656259

Jackov

656429

Jahodov

742031

Jakub

617768

Jakubín

618713

Jakubov u Moravských Budějovic

656551

Jáma

693936

Jamné u Jihlavy

656615

Jamné u Tišnova

656607

Jamolice

656674

Jámy

656682

Jámy u Rychnova nad Kněžnou

626597

Jančí

656691

Jankov

656704

Jankov u Pelhřimova

656798

Jankovice u Přelouče

656801

Janoslavice

656852

Janov

656879

Janov u Litomyšle

656950

Janov u Mladé Vožice

656909

Janovice u Houserovky

646326

Janovice u Polné

657069

Janovice u Vinar

782157

Janovická Lhota

773204

Janovičky u Zámrsku

790931

Jaroměř

657336

Jaroměřice nad Rokytnou

657506

Jaronín

705471

Jaroslav

657522

Jaroslavice

657531

Jarotice

756831

Jarov u Blovic

657603

Jasenná

657671

Jasinov

657697

Javor

772283

Javornice

657816

Javornice u Dubu

633224

Javorníček

681849

Javorník u Svitav

657867

Javorník u Vlašimi

657832

Javorník u Vysokého Mýta

657883

Javoří u Podolí

724220

Jazovice

755109

Jažlovice

745537

Jeclov

779474

Ječmeniště

798835

Ječovice

723347

Jedlany

658057

Jedouchov

658111

Jedousov

658120

Jedovnice

658154

Jehnědí

658197

Jelcovy Lhotky

756920

Jelemek

701688

Jelence

658219

Jelenice

781134

Jelenice u Mělníka

691429

Jemnice

658227

Jemnice u Oseka

712892

Jemníky

658243

Jenčice

658251

Jeneč

613011

Jeneč u Prahy

658260

Jeníčkova Lhota

658286

Jeníkov u Vlašimi

658316

Jeníkovec

690643

Jeníkovice u Horšovského Týna

770078

Jeníkovice u Hradce Králové

658367

Jenišovice u Chrudimi

658448

Jenišovice u Jablonce nad Nisou

658413

Jenišovice u Mělníka

616486

Jenštejn

658499

Jerlochovice

635456

Jersice

621072

Jersín

658502

Jeřice

658511

Jeřičky

658529

Jeřišno

658553

Jesenec

658596

Jesenice u Rakovníka

658693

Jeseník nad Odrou

658952

Jestřabí Lhota

659011

Jestřabí u Fulneku

659002

Jestřebí

738891

Jestřebí u Brtnice

612961

Jestřebí u Zábřeha

659118

Jestřebice

791407

Jestřebíčko

659126

Ješov

750000

Ješovice

681911

Ještětice

752410

Jetenovice

779521

Jetětice

659185

Jetišov

774111

Jetonice

693871

Jetřichov

659193

Jetřichovec

659207

Jeviněves

659347

Jevišovice

659355

Jevišovka

659363

Jezbiny

657441

Jezdovice

659398

Jezero

608106

Jezeřany

659428

Ježená

659461

Ježkovice

659479

Ježov nad Želivkou

659495

Ježovy

659525

Jickovice

676900

Jihlava

659673

Jíkev

659932

Jilem u Sedletína

746843

Jilemník

660019

Jílovec

660132

Jílovice u Českého Meziříčí

660167

Jílovice u Trhových Svinů

660141

Jíloviště

660175

Jimlín

660191

Jindice

660299

Jindřichovice na Moravě

660493

Jindřichův Hradec

660523

Jinín

660710

Jíno

620998

Jiratice

725277

Jírovice

616826

Jiřetice u Čepřovic

660973

Jiřetice u Neustupova

660965

Jiřice

602078

Jiřice u Humpolce

661040

Jiřice u Kostelce nad Labem

661031

Jiřice u Miroslavi

661058

Jiřice u Moravských Budějovic

645753

Jiřičky

675644

Jiříkov u Kamene

662372

Jiříkovice

661091

Jiříkovice u Nového Města na Moravě

661104

Jiřin

661112

Jistebník

661236

Jištěrpy

653373

Jitkov

717061

Jivina

661