Program Zákon

Zákon o změnách některých zákonů v souvislosti s přijetím zákona o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ČÁST PRVNÍ ZMĚNA OBČANSKÉHO SOUDNÍHO ŘÁDU

ČL. I

Zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění zákona č. 36/1967 Sb., zákona č. 158/1969 Sb., zákona č. 49/1973 Sb., zákona č. 20/1975 Sb., zákona č. 133/1982 Sb., zákona č. 180/1990 Sb., zákona č. 328/1991 Sb., zákona č. 519/1991 Sb., zákona č. 263/1992 Sb., zákona č. 24/1993 Sb., zákona č. 171/1993 Sb., zákona č. 117/1994 Sb., zákona č. 152/1994 Sb., zákona č. 216/1994 Sb., zákona č. 84/1995 Sb., zákona č. 118/1995 Sb., zákona č. 160/1995 Sb., zákona č. 238/1995 Sb., zákona č. 247/1995 Sb., nálezu Ústavního soudu č. 31/1996 Sb., zákona č. 142/1996 Sb., nálezu Ústavního soudu č. 269/1996 Sb., zákona č. 202/1997 Sb., zákona č. 227/1997 Sb., zákona č. 15/1998 Sb., zákona č. 91/1998 Sb., zákona č. 165/1998 Sb., zákona č. 326/1999 Sb., zákona č. 360/1999 Sb., nálezu Ústavního soudu č. 2/2000 Sb., zákona č. 27/2000 Sb., zákona č. 30/2000 Sb., zákona č. 46/2000 Sb., zákona č. 105/2000 Sb., zákona č. 130/2000 Sb. a zákona č. 155/2000 Sb., se mění takto:

1. § 21a zní:

"§ 21a

(1) Za stát před soudem vystupuje organizační složka státu příslušná podle zvláštního právního předpisu.

(2) Před soudem jménem státu jedná vedoucí organizační složky státu nebo jím pověřený zaměstnanec této anebo jiné organizační složky státu.

(3) Ustanovení § 21 odst. 4 a 5 platí obdobně.".

2. V § 85 odst. 4 se za slova "je okresní soud," vkládají slova "v jehož obvodu má sídlo organizační složka státu příslušná podle zvláštního právního předpisu, a nelze-li takto místně příslušný soud určit, soud,".

ČÁST DRUHÁ ZMĚNA ZÁKONA, KTERÝM SE DOPLŇUJE OBČANSKÝ ZÁKONÍK A UPRAVUJÍ NĚKTERÉ DALŠÍ MAJETKOVÉ VZTAHY

ČL. II

V zákoně č. 131/1982 Sb., kterým se mění a doplňuje občanský zákoník a upravují některé další majetkové vztahy, se článek II zrušuje.

ČÁST TŘETÍ ZMĚNA ZÁKONA O PODMÍNKÁCH PŘEVODU MAJETKU STÁTU NA JINÉ OSOBY

ČL. III

Zákon č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby, ve znění zákona č. 92/1992 Sb., zákona č. 264/1992 Sb., ústavního zákona č. 541/1992 Sb., zákona č. 544/1992 Sb., zákona č. 210/1993 Sb., zákona č. 306/1993 Sb., zákona č. 224/1994 Sb. a zákona č. 27/2000 Sb., se mění takto:

1. V § 1 odst. 1 se za slova "jiné státní organizace" vkládají slova "(dále jen "podnik")" .

2. V § 1 odst. 1 se slova "nebo majetku státu v užívání organizací, jejichž zřizovatelem jsou obce (dále jen "podnik"), nebo který je ve správě Pozemkového fondu České republiky, včetně jejich majetkových účastí na podnikání jiných právnických osob, jakož i podmínky převodu majetkových účastí státu na tomto podnikání" nahrazují slovy "nebo majetku státu ve správě Pozemkového fondu České republiky, jakož i podmínky převodu majetkových účastí státu na podnikání jiných právnických osob".

3. V § 5 se vkládá odstavec 1, který zní:

"(1) O výběru majetku a majetkových účastí státu na podnikání právnických osob vhodných k privatizaci rozhoduje vláda České republiky (dále jen "vláda").".

Dosavadní text se označuje jako odstavec 2.

4. V § 9 odstavec 1 zní:

"(1) Orgán státní správy republiky, který vykonává práva státu týkající se majetkové účasti na podnikání právnických osob, odpovídá za vypracování návrhu privatizačního projektu těchto účastí ve lhůtě stanovené vládou a předkládá je ministerstvu.".

5. V § 11 odst. 5 se slova "a obce" zrušují.

6. V § 45 odstavec 1 zní:

"(1) S majetkem státu a majetkovými účastmi státu na podnikání právnických osob, vybranými k privatizaci, se nakládá pouze podle tohoto zákona. Pokud byl na takový majetek předložen privatizační projekt, nelze k němu zřídit zástavní právo.".

7. V § 45 se dosavadní odstavce 2, 5, 6 a 8 včetně poznámek pod čarou č. 12) a 15) zrušují.

8. V § 45 se dosavadní odstavec 7 označuje jako odstavec 2.

ČL. IV PŘECHODNÉ USTANOVENÍ

Věci ve vlastnictví státu, k nimž podle § 57 odst. 5 zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, zaniklo dnem 1. ledna 2001 právo hospodaření vykonávané dosud státními organizacemi, u kterých byla funkce zakladatele a pravomoc tyto organizace zřizovat, řídit a zrušovat přenesena podle zvláštních právních předpisů na příslušná zastupitelstva obcí, se považují za majetek podle § 1 odst. 1 zákona č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby, ve znění zákona č. 210/1993 Sb. a zákona č. 224/1994 Sb. Pokud byl tento majetek vybrán jako vhodný k privatizaci, organizační složka státu příslušná hospodařit s tímto majetkem plní přiměřeně povinnosti zakladatele, popřípadě podniku podle zákona o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby.

ČÁST ČTVRTÁ ZMĚNA ZÁKONA O KATASTRU NEMOVITOSTÍ ČESKÉ REPUBLIKY

ČL. V

Zákon č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí České republiky (katastrální zákon), ve znění zákona č. 89/1996 Sb., zákona č. 103/2000 Sb. a zákona č. 120/2000 Sb., se mění takto:

1. V § 2 odst. 4 písmeno b) včetně poznámky pod čarou č. 2b) zní:

" b) příslušnost organizačních složek státu a státních organizací hospodařit s majetkem státu, 2b)

2b) Zákon č. 219/2000 Sb. , o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích.
Zákon
č. 113/1993 Sb. , o Fondu dětí a mládeže, ve znění zákona č. 307/1997 Sb. " .

2. Poznámka pod čarou č. 2d) zní:

"2d) § 17 zákona č. 229/1991 Sb. , o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění zákona č. 183/1993 Sb. ".

ČL. VI PŘECHODNÉ USTANOVENÍ

1. Pokud bylo k věcem, popřípadě bytům a nebytovým prostorům ve vlastnictví státu, evidovaným v katastru, dosud zapsáno právo hospodaření19) nebo prozatímní správa,20) bude k nim nadále zapsána příslušnost organizační složky státu nebo státní organizace hospodařit s majetkem státu podle zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích.

2. Pokud byla k věcem, bytům a nebytovým prostorům ve vlastnictví státu, evidovaným v katastru, dosud zapsána správa vykonávaná Fondem dětí a mládeže,21) zapíše se k nim příslušnost této státní organizace hospodařit s majetkem státu podle zákona uvedeného v bodu 1 na základě jejího ohlášení.

3. Pokud bylo k věcem, bytům a nebytovým prostorům ve vlastnictví státu, evidovaným v katastru, dosud zapsáno právo hospodaření19) a toto právo zaniká podle zákona uvedeného v bodu 1,22) zapíše se k nim příslušnost organizační složky státu hospodařit s majetkem státu podle zákona uvedeného v bodu 1 na základě jejího ohlášení.

19) § 761 odst. 1 obchodního zákoníku.
Vyhláška č. 119/1988 Sb., o hospodaření s národním majetkem, ve znění pozdějších předpisů.

20) § 761 odst. 1 obchodního zákoníku.
Vyhláška č. 61/1986 Sb., o prozatímní správě národního majetku, ve znění zákona č. 539/1992 Sb.

21) Zákon č. 113/1993 Sb., o Fondu dětí a mládeže, ve znění zákona č. 307/1997 Sb.

22) § 57 odst. 5 zákona č. 219/2000 Sb.".

ČÁST PÁTÁ ZMĚNA ZÁKONA O STÁTNÍ STATISTICKÉ SLUŽBĚ

ČL. VII

Zákon č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění zákona č. 356/1999 Sb., se mění takto:

1. V § 2 odst. 5 se slova "právnická nebo fyzická osoba nebo její součást a státní orgán" nahrazují slovy "právnická osoba, organizační složka státu nebo fyzická osoba".

2. V § 2 odst. 7 se za slova "právnická osoba" vkládají slova ", organizační složka státu".

3. V § 22 odst. 4 se za slova "Právnické osoby" vkládají slova "a organizační složky státu".

4. V § 22 odst. 5 se za slova "právnickou osobu" vkládají slova "a organizační složku státu".

5. V § 22 odst. 7 se za slova "právnické osobě" vkládají slova ", organizační složce státu".

ČÁST ŠESTÁ ZMĚNA ZÁKONA O VŠEOBECNÉ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNĚ

ČL. VIII

V § 3 zákona č. 551/1991 Sb., o Všeobecné zdravotní pojišťovně, se slova "vykonává právo hospodaření" zrušují.

ČÁST SEDMÁ ZMĚNA ZÁKONA O RESORTNÍCH, OBOROVÝCH, PODNIKOVÝCH A DALŠÍCH ZDRAVOTNÍCH POJIŠŤOVNÁCH

ČL. IX

V § 11 zákona č. 280/1992 Sb., o resortních, oborových, podnikových a dalších zdravotních pojišťovnách, se slova "vykonává právo hospodaření" zrušují.

ČÁST OSMÁ ZMĚNA ZÁKONA O KANCELÁŘI PREZIDENTA REPUBLIKY

ČL. X

V § 1 odst. 1 zákona č. 114/1993 Sb., o Kanceláři prezidenta republiky, se věta druhá zrušuje.

ČÁST DEVÁTÁ ZMĚNA ZÁKONA O AKADEMII VĚD ČESKÉ REPUBLIKY

ČL. XI

Zákon č. 283/1992 Sb., o Akademii věd České republiky, se mění takto:

1. V § 1 se věta druhá zrušuje.

2. V § 3 odst. 2 se slova "jako taková zřizuje pracoviště jako rozpočtové nebo příspěvkové organizace" nahrazují slovy "zřizuje pracoviště jako příspěvkové organizace".

3. V § 10 odstavec 1 zní:

"(1) Předseda jedná ve všech věcech týkajících se Akademie.".

4. V § 10 odst. 4 se slova "jednat ve vymezených oblastech Jménem Akademie" nahrazují slovy "ve vymezených oblastech".

5. V § 12 se odstavec 1 zrušuje a zároveň se ruší označení odstavce 2.

6. V § 13 se na konci písmene g) tečka nahrazuje středníkem a doplňují se slova "za tím účelem může s těmito institucemi uzavírat smlouvy o sdružení.".

7. V § 17 se slova "jinou rozpočtovou nebo příspěvkovou organizací" nahrazují slovy "jiným pracovištěm".

ČÁST DESÁTÁ

Zrušeno novelou č. 130/2002 Sb. s účinností od 1.7.2002.

ČÁST JEDENÁCTÁ ZMĚNA ZÁKONÍKU PRÁCE

Zrušena ke dni 1.1.2007 novelou č. 264/2006 Sb.

ČL. XIII

Zrušena ke dni 1.1.2007 novelou č. 264/2006 Sb.

ČÁST DVANÁCTÁ ZMĚNA ZÁKONA O KOLEKTIVNÍM VYJEDNÁVÁNÍ

ČL. XIV

V § 3 zákona č. 2/1991 Sb., o kolektivním vyjednávání, se dosavadní text označuje jako odstavec 1 a doplňuje se odstavec 2, který včetně poznámek pod čarou č. 17) a 18) zní:

"(2) Zaměstnavatelskou organizací podle odstavce 1 písm. b) se rozumí též stát, za který jedná organizační složka státu; 17) uzavírat kolektivní smlouvu může vedoucí organizační složky státu nebo jiný oprávněný zástupce. 18)

17) § 3 zákona č. 219/2000 Sb. , o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích.
§ 8b zákoníku práce .

18) § 9a zákoníku práce . ".

ČÁST TŘINÁCTÁ ZMĚNA ZÁKONA O CESTOVNÍCH NÁHRADÁCH

Zrušena ke dni 1.1.2007 novelou č. 264/2006 Sb.

ČL. XV

Zrušena ke dni 1.1.2007 novelou č. 264/2006 Sb.

ČÁST ČTRNÁCTÁ ZMĚNA ZÁKONA O ORGANIZACI A PROVÁDĚNÍ SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ

ČL. XVI

Zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění zákona č. 590/1992 Sb., zákona č. 37/1993 Sb., zákona č. 160/1993 Sb., zákona č. 307/1993 Sb., zákona č. 241/1994 Sb., zákona č. 118/1995 Sb., zákona č. 160/1995 Sb., zákona č. 134/1997 Sb., zákona č. 306/1997 Sb., zákona č. 93/1998 Sb., zákona č. 225/1999 Sb., zákona č. 356/1999 Sb., zákona č. 360/1999 Sb., zákona č. 18/2000 Sb., zákona č. 29/2000 Sb., zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 133/2000 Sb., zákona č. 155/2000 Sb. a zákona č. 159/2000 Sb., se mění takto:

1. V § 5 se odstavec 2 zrušuje a zároveň se ruší označení odstavce 1.

2. V § 120c se dosavadní text označuje jako odstavec 1 a doplňuje se odstavec 2, který včetně poznámky pod čarou č. 67a) zní:

"(2) Pro účely tohoto zákona má organizační složka státu 67a) stejné postavení jako právnická osoba.

67a) § 3 zákona č. 219/2000 Sb. , o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích.".

ČÁST PATNÁCTÁ ZMĚNA ZÁKONA O POJISTNÉM NA SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ A PŘÍSPĚVKU NA STÁTNÍ POLITIKU ZAMĚSTNANOSTI

ČL. XVII

V § 23b zákona č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění zákona č. 160/1995 Sb., se dosavadní text označuje jako odstavec 1 a doplňuje se odstavec 2, který včetně poznámky pod čarou č. 65a) zní:

"(2) Pro účely tohoto zákona má organizační složka státu 65a) stejné právní postavení jako právnická osoba.

65a) § 3 zákona č. 219/2000 Sb. , o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích.".

ČÁST ŠESTNÁCTÁ ZMĚNA ZÁKONA O VEŘEJNÉM ZDRAVOTNÍM POJIŠTĚNÍ A O ZMĚNĚ A DOPLNĚNÍ NĚKTERÝCH SOUVISEJÍCÍCH ZÁKONŮ

ČL. XVIII

V § 2 zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, se na konci odstavce 2 tečka nahrazuje čárkou a doplňují se slova, která včetně poznámky pod čarou č. 1a) znějí: "jakož i organizační složka státu.1a)

1a) § 3 zákona č. 219/2000 Sb. , o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích.".

ČÁST SEDMNÁCTÁ ZMĚNA ZÁKONA O DŮCHODOVÉM POJIŠTĚNÍ

ČL. XIX

V § 11 zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění zákona č. 134/1997 Sb. a zákona č. 289/1997 Sb., se na konci odstavce 2 tečka nahrazuje čárkou a doplňují se slova, která včetně poznámky pod čarou č. 16a) znějí: "jakož i organizační složka státu. 16a)

16a) § 3 zákona č. 219/2000 Sb. , o majetku České republiky a v jejím vystupování v právních vztazích.".

ČÁST OSMNÁCTÁ ZMĚNA ZÁKONA O NEJVYŠŠÍM KONTROLNÍM ÚŘADU

ČL. XX

Zákon č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu, ve znění zákona č. 331/1993 Sb., zákona č. 117/1994 Sb., zákona č. 224/1994 Sb., zákona č. 58/1995 Sb., zákona č. 236/1995 Sb., nálezu Ústavního soudu č. 296/1995 Sb., zákona č. 148/1998 Sb. a zákona č. 132/2000 Sb., se mění takto:

1. V § 3 odstavec 2 zní:

"(2) Kontrolu v rozsahu podle odstavce 1 vykonává Úřad, nestanoví-li zvláštní zákon jinak, u

a) organizačních složek státu,

b) právnických a fyzických osob.".

Dosavadní poznámka pod čarou č. 1) se zrušuje.

2. V § 17 odst. 3 písmeno a) zní:

" a) předmět a cíle kontroly a označení kontrolovaného orgánu, organizační složky státu, právnické nebo fyzické osoby (dále jen "kontrolovaná osoba"),".

3. V § 33 odstavec 2 zní:

"(2) Hospodaření Úřadu s majetkem státu včetně prostředků státního rozpočtu kapitoly Úřadu kontroluje Poslanecká sněmovna nebo orgán, který si pro tento účel zřídila nebo který tímto úkolem pověřila.".

ČÁST DEVATENÁCTÁ ZMĚNA ZÁKONA O PŮSOBNOSTI ORGÁNŮ ČESKÉ REPUBLIKY VE VĚCECH PŘEVODŮ MAJETKU STÁTU NA JINÉ OSOBY A O FONDU NÁRODNÍHO MAJETKU ČESKÉ REPUBLIKY

ČL. XXI

Zákon č. 171/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů majetku státu na jiné osoby a o Fondu národního majetku České republiky, ve znění zákona č. 285/1991 Sb., zákona č. 438/1991 Sb., zákona č. 569/1991 Sb., zákona č. 282/1992 Sb., zákona č. 210/1993 Sb., zákona č. 224/1994 Sb., zákona č. 120/1995 Sb., zákona č. 135/1996 Sb., zákona č. 104/2000 Sb. a zákona č. 211/2000 Sb., se mění takto:

1. V § 2 odst. 1 se ve větě prvé i druhé slova "a obce" zrušují.

2. V § 2 odst. 2 se slova "a obce" zrušují.

3. V § 5 odst. 5 se slova "a obce" zrušují.

ČÁST DVACÁTÁ ZMĚNA ZÁKONA O STÁTNÍM PODNIKU

ČL. XXII

Zákon č. 77/1997 Sb., o státním podniku, ve znění zákona č. 30/2000 Sb., se mění takto:

1. V § 2 odst. 5 se věta druhá a věta čtvrtá zrušují.

2. V § 16 odstavec 2 zní:

"(2) Podnik založený podle tohoto zákona vykonává při hospodaření s majetkem státu práva vlastníka podle zvláštních právních předpisů.".

3. V § 16 odstavec 3 zní:

"(3) Právní úkony vztahující se k majetku učiněné podnikem bez schválení zakladatele předepsaného tímto zákonem jsou neplatné od samého počátku. Tím nejsou dotčena ustanovení zvláštních právních předpisů, pokud podmiňují platnost právního úkonu povolením výjimky, schválením nebo předchozím souhlasem vlády anebo určeného ministerstva.".

4. V § 16 se za odstavec 6 vkládá nový odstavec 7, který zní:

"(7) Podnik může k majetku zřídit zástavní právo pouze se schválením zakladatele.".

Dosavadní odstavec 7 se označuje jako odstavec 8.

5. V § 17 odstavec 2 zní:

"(2) S určeným majetkem může podnik nakládat pouze se schválením zakladatele.".

ČÁST DVACÁTÁ PRVNÍ ZMĚNA ZÁKONA O FONDU DĚTÍ A MLÁDEŽE

ČL. XXIII

Zrušeno novelou č. 364/2000 Sb. s účinností od 1.1.2003

ČÁST DVACÁTÁ DRUHÁ ÚČINNOST

ČL. XXIV

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2001.

Klaus v. r.
Havel v. r.
Zeman v. r.