Program Zákon

Nařízení vlády, kterým se stanoví seznam utajovaných informací

Vláda nařizuje podle § 139 odst. 1 zákona č. 412/2005 Sb. , o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, (dále jen "zákon"):

§ 1

"(1) Toto nařízení stanoví

a) v příloze č. 1 obecnou část seznamu utajovaných informací,

b) v příloze č. 2 seznam utajovaných informací v oblasti působnosti Ministerstva dopravy,

c) v příloze č. 3 seznam utajovaných informací v oblasti působnosti Ministerstva financí,

d) v příloze č. 4 seznam utajovaných informací v oblasti působnosti Ministerstva kultury,

e) v příloze č. 5 seznam utajovaných informací v oblasti působnosti Ministerstva obrany,

f) v příloze č. 6 seznam utajovaných informací v oblasti působnosti Ministerstva průmyslu a obchodu,

g) v příloze č. 7 seznam utajovaných informací v oblasti působnosti Ministerstva spravedlnosti,

h) v příloze č. 8 seznam utajovaných informací v oblasti působnosti Ministerstva vnitra,

i) v příloze č. 9 seznam utajovaných informací v oblasti působnosti Ministerstva zahraničních věcí,

j) v příloze č. 10 seznam utajovaných informací v oblasti působnosti Ministerstva zemědělství,

k) v příloze č. 11 seznam utajovaných informací v oblasti působnosti České národní banky,

l) v příloze č. 12 seznam utajovaných informací v oblasti působnosti Českého telekomunikačního úřadu,

m) v příloze č. 13 seznam utajovaných informací v oblasti působnosti Kanceláře prezidenta republiky,

n) v příloze č. 14 seznam utajovaných informací v oblasti působnosti Národního bezpečnostního úřadu,

o) v příloze č. 15 seznam utajovaných informací v oblasti působnosti Správy státních hmotných rezerv,

p) v příloze č. 16 seznam utajovaných informací v oblasti působnosti Státního úřadu pro jadernou bezpečnost,

q) v příloze č. 17 seznam utajovaných informací v oblasti působnosti Úřadu vlády České republiky,

r) v příloze č. 18 seznam utajovaných informací v oblasti působnosti zpravodajských služeb České republiky.

(2) Při posuzování, zda informace spadající pod položku uvedenou v přílohách č. 1 až 18 k tomuto nařízení je informací utajovanou, je rozhodné, zda její případné vyzrazení nebo zneužití může způsobit újmu zájmu České republiky nebo může být pro zájem České republiky nevýhodné ve smyslu § 3 zákona .

(3) Podle přílohy č. 1 k tomuto nařízení klasifikuje původce utajovanou informaci tehdy, není-li v přílohách č. 2 až 18 k tomuto nařízení stanoveno jinak.

(4) Seznam utajovaných informací stanoví též stupeň nebo rozsah stupňů utajení utajovaných informací.

§ 2

(1) Původce klasifikuje utajovanou informaci v rámci rozsahu stupňů utajení uvedených v přílohách č. 1 až 18 k tomuto nařízení tím stupněm utajení, který v případě jejího vyzrazení nebo zneužití odpovídá závažnosti možného způsobení újmy zájmu České republiky, anebo nevýhodnosti pro zájem České republiky ve smyslu § 3 zákona .

(2) Je-li v přílohách č. 1 až 18 k tomuto nařízení stanoven rozsah stupňů utajení u souborných utajovaných informací, postupuje se podle § 1 odst. 2 a podle odstavce 1 též u dílčí informace, která pod ně spadá.

§ 3

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2006.

Předseda vlády: Ing. Paroubek v. r.

Příloha č. 1 Seznam utajovaných informací - obecná část

Pořadové číslo

Informace

Stupeň utajení

1. Informace z oblasti krizového řízení, civilního nouzového plánování a plánování obrany státu

V - T

2. Informace a dokumenty operační přípravy státního území a mobilizace ozbrojených sil České republiky

V - T

3. Způsob zajištění bezpečnosti objektů orgánu státu a dalších důležitých objektů

V - T

4. Mezinárodní jednání, smlouvy, jakož i další dohody uzavřené na jejich základě, protokoly, zápisy a jiné informace v oblasti mezinárodní spolupráce, pokud se tak smluvní strany dohodnou

V - PT

5. Informace, které poskytla cizí moc a které v souladu s právem pro ni platným jako utajované označila

V - PT

6. Informace, které jsou utajovány v rámci Organizace Severoatlantické smlouvy a Evropské unie nebo podle mezinárodních smluv, kterými je Česká republika vázána

V - PT

7. Závažné politické, bezpečnostní a ekonomické informace z oblasti mezinárodních vztahů

V - T

8. Informace o přípravě, použití a výsledku použití operativně pátracích prostředků a podpůrných operativně pátracích prostředků1)

V - D

9. informace o přípravě odposlechu a záznamu zpráv2)

V - D

10. Metody a postupy při použití operativně pátracích prostředků a podpůrných operativně pátracích prostředků

V - D

11. Informace o technických prostředcích a zařízeních zajišťujících použití operativně pátracích prostředků a podpůrných operativně pátracích prostředků, o jejich výzkumu, vývoji a výrobě, včetně technické dokumentace, informací o přípravě k jejich používání a finančním zabezpečení jejich pořizování a provozu

V - D

12. Způsob a metody zjišťování, zda nedochází k nedovolenému použití technických prostředků určených k získávání informací

V - PT

13. Informace o provádění kurýrní služby

V - D

14. Výsledky použití operativně pátracích prostředků a podpůrných operativně pátracích prostředků

V - D

Příloha č. 2 Seznam utajovaných informací v oblasti působnosti Ministerstva dopravy

Pořadové číslo

Informace

Stupeň utajení

1. Strategické záměry hospodářského rozvoje dopravy, pokud obsahují údaje, které se týkají obrany a bezpečnosti státu nebo významných ekonomických zájmů státu

V

2. Seznamy a související dokumentace dopravních staveb (objektů) důležitých pro obranu a bezpečnost státu

V

3. Průběh a parametry železniční a silniční sítě důležité pro obranu a bezpečnost státu, včetně plánů jejich technické ochrany a obnovy, a interní předpisy s tím související

V

4. Údaje k zajištění speciálních přeprav a interní předpisy s tím související

V - D

5. Dokumentace ke krycím dokladům

V

6. Způsob zabezpečení řidičských průkazů, osvědčení o registraci vozidla a tabulek s registračními značkami proti padělání a pozměňování

V

Oblast civilního letectví

 

7. Hodnoty nastavení detekčních schopností zařízení na detekci výbušnin, kovových předmětů a radioaktivních látek

V - D

8. Výsledky akceptačních testů a zkoušek zařízení na detekci výbušnin, kovových předmětů a radioaktivních látek

V - D

9. Podrobné údaje o výjimkách z technických parametrů a akceptačních testů zařízení podle bodů 7 a 8

V - D

Příloha č. 3 Seznam utajovaných informací v oblasti působnosti Ministerstva financí

Pořadové číslo

Informace

Stupeň utajení

1. Informace o prostředcích, pomůckách a provádění zkoumání pravosti dokumentů a bankovkových materiálů

V - D

2. Přehledy o stavech účtů za vojenský materiál

V - D

3. Výkazy o stavech vládních dlouhodobých úvěrů - vojenský materiál

V - D

4. Vládní úvěry

 

a) měsíční specifikace vládních úvěrů za vojenský materiál podle zemí

V - D

b) čtvrtletní specifikace o vládních úvěrech za vojenský materiál podle zemí a úvěrových dohod

V - D

5. Činnost celních orgánů při odhalování trestných činů a jejich pachatelů, postupy a výsledky

V - D

6. Opatření celních orgánů po dohodě s celními orgány cizích států ke sledování nezákonně dováženého, vyváženého nebo prováženého zboží, které může ohrozit finanční zájmy Evropské unie, Evropského společenství pro atomovou energii nebo jejich členského státu, nebo zboží, které je předmětem zákazů nebo omezení, vedoucí ke zjištění totožnosti osob zapojených do nezákonného obchodu

V - D

7. Informace o technických zařízeních a materiálech sloužících k provádění rozborů a expertiz, o jejich výzkumu, vývoji a výrobě, včetně technické dokumentace a informací o přípravě celníků k jejich používánía o finančním zabezpečení jejich pořizování a provozu

V - D

8. Údaje o pověřených celních orgánech, vystupujících v postavení policejního orgánu3]

V - D

9. Identifikační údaje o dopravních prostředcích a registračních značkách dopravních prostředků pověřených celních orgánů3)

V - D

10. Opatření v oblasti odhalování celních a daňových podvodů

V

11. Souhrnné údaje o vyzbrojení příslušníků Celní správy České republiky, počtu zbraní a střeliva

V

12. Pohledávky a přehledy pohledávek České republiky v oblasti vládních úvěrů za vojenský materiál, postupy a způsoby jejich likvidace v členění podle jednotlivých dlužnických zemí a materiály vztahující se k jejich řešení

V - T

13. Informace o financování zpravodajských služeb

V - T

14. Speciální zajišťovací prvky uplatňované v technologii bankovek, dokladů a cenin

V - D

15. Technické specifikace materiálů a polotovarů pro výrobu bankovek, dokladů a cenin, které obsahují ochranné prvky

V

16. Dokumentace systému komplexního zabezpečení objektu, včetně mechanických zábran a kamerových systémů, ve kterém se vyrábějí bankovky, doklady nebo ceniny

V

17. Systém evidence a ochrany při výrobě bankovek, dokladů nebo cenin

V

18. Plány rozmístění trezorů pro úschovu ochraňovaných materiálů a výrobků

V

19. Informace o zabezpečení přesunů vadných tisků peněz a cenin mimo objekt tiskárny

V

20. Informace o organizaci a zabezpečení přesunů prvotních originálů a tiskových podkladů k výrobě bankovek, dokladů a cenin

V

21. Podmínky pro transport materiálů a polotovarů pro výrobu bankovek a dokladů

V

22. Činnost zvláštních útvarů Ministerstva financí při odhalování trestných činů a jejich pachatelů, jejich postupy a výsledky

V - D

23. Rozpracované případy závažné hospodářské trestné činnosti

V - T

24. Spolupráce s orgány činnými v trestním řízení při odhalování závažné hospodářské trestné činnosti

V - T

Vybraná část bezpečnostní dokumentace a dokumentace týkající se údajů o provozu, výzkumu a vývoji informačních systémů, ve kterých se zpracovávají individuální, integrovaná, analytická či kumulovaná účetní, finanční a rozpočtová data státu, včetně dat daňových subjektů

V - T

Příloha č. 4 Seznam utajovaných informací v oblasti působnosti Ministerstva kultury

Pořadové číslo

Informace

Stupeň utajení

1. Projektová dokumentace elektrické zabezpečovací signalizace, uzavřeného televizního systému, tísňového systému nebo systému pro kontrolu vstupů sloužící ochraně objektů, v nichž jsou uchovávány kulturní statky, proti krádežím, loupežím a poškozování cizí věci

V

2. Souhrnná informace o stavu realizace zabezpečení kulturních statků proti krádežím, loupežím a poškozování cizí věci

V

Příloha č. 5 Seznam utajovaných informací v oblasti působnosti Ministerstva obrany

Pořadové číslo

Informace

Stupeň utajení

1. Zvláštní programové a technické vybavení

V - D

2. Využití kmitočtových pásem vyhrazených Armádě České republiky a jmenovité kmitočty

V - T

3. Telefonní seznam systémů utajovaného spojení

V - D

4. Projektová dokumentace utajované výstavby vojenského objektu

V - T

5. Finanční zabezpečení a hospodaření v Armádě České republiky pro první období stavu ohrožení státu a válečného stavu

V

6. Plánování kontrolní činnosti a souhrnné informace o výsledcích kontrolní činnosti Inspekce ministra obrany

V - T

7. Souhrnné údaje o materiálním a technickém zabezpečení mobilizace Armády České republiky a stavu ohrožení státu a válečného stavu

V - T

8. Kapacita, plány rozmístění objektů muničních skladů a skladů zbraní

V - D

9. Směrnice a podklady pro zabezpečení mobilizačních příprav výrobních organizací a jiných fyzických a právnických osob u vojenských správních úřadů

V - D

10. Údaje z oblasti obranného a technického výzkumu a vývoje

V - T

11. Operační a bojové dokumenty k obraně České republiky proti vnějšímu ohrožení

V - T

12. Plán rozvoje a činnosti Ministerstva obrany

V - D

13. Vlastní informace a dokumenty o území cizích států, které obsahují údaje o vojenských objektech

V - T

14. Organizace a hodnocení bojové pohotovosti

V - D

15. Mobilizace ozbrojených sil České republiky a další opatření za stavu ohrožení státu a válečného stavu

V - T

16. Dokumenty k zabezpečení bojové a mobilizační pohotovosti, obranných příprav a plán rozvinutí ozbrojených sil České republiky

V - PT

17. Doplňování ozbrojených sil České republiky

V - T

18. Evidence zálohy a věcných prostředků pro zabezpečení ozbrojených sil České republiky

V - D

19. Mobilizační příprava vojsk a vojenských správních úřadů

V - D

20. Organizační struktura Ministerstva obrany a ozbrojených sil České republiky zahrnující identifikační znaky tabulek počtů osob a tabulkové počty osob

V - T

21. Předurčení a schopnosti vojenských útvarů, vojenských zařízení, vojenských záchranných útvarů za války, a soubor jejich tabulkových počtů osob a majetku

V - D

22. Tabulky počtů vojenských útvarů, vojenských zařízení a vojenských záchranných útvarů

V

23. Soubor tabulek počtů vojenských útvarů, vojenských zařízení a vojenských záchranných útvarů podle identifikačních znaků tabulek počtů

V

24. Skutečný charakter vojenských útvarů, vojenských zařízení a vojenských záchranných útvarů a jejich dislokace, krytý legendovým názvem

V - T

25. Přehled o otevřených názvech válečných vojenských útvarů, vojenských zařízení a vojenských záchranných útvarů ve spojitosti s dislokací

V - T

26. Strategické koncepce a plány výstavby Ministerstva obrany

V - D

27. Stav a prognóza vojenské strategické situace

V

28. Dlouhodobé plánování rozvoje zbraňových systémů, výzbroje, raket a munice, ostatní vojenské techniky, nemovitého majetku a operačních schopností

V

29. Plán zahraniční obranné spolupráce a průmyslové spolupráce v oblasti vyzbrojování

V

30. Obranné plánování a hodnocení připravenosti ozbrojených sil České republiky

V - D

31. Plán přijetí a zavedení iniciativy obranných schopností

V - T

32. Rozhodující dokumenty pro řízení a rozvoj geografického zabezpečení a geografické služby ozbrojených sil České republiky

V - D

33. Speciální mapy, vojenskogeografické a další podklady určené pro potřeby obrany státu

V - T

34. Souřadnice bodů (skupiny bodů) na objektech (v prostorech) se zvláštním režimem ochrany v jakémkoliv geodetickém systému a zobrazení

V - T

35. Zdravotní stav vojsk při stavu ohrožení státu a válečném stavu

V

36. Obranná standardizace

V

37. Dokumentace, která obsahuje zvláštní poznatky z jednání s vojenskými a leteckými přidělenci akreditovanými v České republice

V - D

38. Systém a organizace ochrany určených vojenských objektů a dokumentace popisující rizika, technická a bezpečnostní opatření k jejich eliminaci

V - T

39. Dopravně správní evidence

V

40. Vojenský materiál4)

V - PT

41. Umístění, účel, režim ochrany, projektová dokumentace a výstavba nebo plánované a skutečné využití zvlášť určených zařízení nebo pracovišť Ministerstva obrany

V - T

42. Centrální evidence osob, které jsou držiteli osvědčení fyzické osoby pro přístup k utajovaným informacím u Ministerstva obrany

V

43. Činnost orgánů Vojenské policie při odhalování trestných činů a jejich pachatelů, jejich postupy a výsledky

V - T

44. Dokumentace k přípravě a nasazení ozbrojených sil České republiky v operacích mimo území České republiky

V - T

Příloha č. 6 Seznam utajovaných informací v oblasti působnosti Ministerstva průmyslu a obchodu

Pořadové číslo

Informace

Stupeň utajení

1. Souhrnné informace o výzkumu, vývoji a výrobě výbušnin a o subjektech působících v tomto oboru

V

2. Pololetní výkaz o zbrojní technice a vybraných zbrojních výrobcích Zbroj (MPO) 1-02, pokud obsahuje údaje o vybraných zbrojních výrobcích

V

3. Výzkum a vývoj vybraných řešení a výrobků zbrojního průmyslu

V

4. Údaje o ochraně a technickém zabezpečení ochrany důležitých energetických zařízení pro výrobu, přenos a distribuci elektřiny

V

5. Plány úplných komunikačních a počítačových sítí energetiky

V

6. Informace dávající celkový přehled o rozmístění a kapacitách produktovodních tras pro dopravu pohonných hmot a ropy

V

7. Zásadní obchodně politické koncepční a strategické záměry České republiky

V

8. Materiály a informace z jednání o spolupráci v zahraničním obchodě v oblasti vojenského materiálu a jiných druhů citlivého zboží

V - D

9. Přehledy vydaných individuálních licencí a souhrnné statistické nebo jiné údaje o vývozech a dovozech vojenského materiálu, pokud je z nich zřejmá identifikace výrobků, jejich množství, hodnota a odběratelské nebo dodavatelské země, jde-li o

 

a) významný vojenský materiál

V - D

b) ostatní vojenský materiál

V

10. Údaje o ochraně a technickém zabezpečení ochrany důležitých plynárenských zařízení

V

11. Údaje o velmi vysokotlakých plynovodech a důležitých plynárenských zařízeních v uceleném souřadnicovém systému objektů

V

12. Plány a údaje rozhodujících přenosů dat řídícího a informačního plynárenského systému

V

Konkrétní údaje o využití sítí elektronické komunikace, zařízení a poštovních objektů pro potřeby obrany a bezpečnosti státu, včetně údajů o zabezpečení

V - T

Příloha č. 7 Seznam utajovaných informací v oblasti působnosti Ministerstva spravedlnosti

Pořadové číslo

Informace

Stupeň utajení

1. Informace o přípravě rozhodnutí prezidenta republiky o amnestii

V - D

2. Rozhodnutí o záměně zásilky podle trestního řádu

V - D

3. Rozhodnutí o povolení vstupu do věznice za účelem použití zpravodajské techniky a operativně pátracích prostředků

V - D

4. Příprava, použití a výsledky použití podpůrných operativně pátracích prostředků ve věznicích včetně řízení o souhlasu k jejich použití

V - D

5. Totožnost a podoba utajovaného svědka, způsob zajištění jeho ochrany5) a informace vztahující se k zajištění zvláštní ochrany a pomoci poskytované svědkovi a dalším osobám v souvislosti s trestním řízením6)

V - D

6. Spisy nebo části spisů týkající se trestního řízení, pokud v jeho průběhu vznikly nebo vyšly najevo utajované informace, včetně informací a zpráv k tomu zpracovávaných

V - PT

7. Informace o součinnosti s policejními orgány a zpravodajskými službami České republiky při odhalování závažné trestné činnosti včetně mezinárodní spolupráce

V - D

8. Způsob zajištění důležitých dokumentů a razítek proti padělání a pozměňování

V - D

Příloha č. 8 Seznam utajovaných informací v oblasti působnosti Ministerstva vnitra

Pořadové číslo

Informace

Stupeň utajení

1. Bezpečnostní opatření směřující k ochraně vnitřního pořádku a bezpečnosti České republiky

V - PT

2. Bezpečnostní opatření směřující k ochraně bezpečnosti jednotlivce

V - D

3. Výsledky činnosti bezpečnostních orgánů státu,získané operativními prostředky do 31. prosince 1992 a týkající se boje proti terorizmu nebo vztahující se k cizí moci

V - D

4. Systém organizace a řízení, vymezené metody a formy ochrany státních hranic

V - D

5. Speciální technická zařízení, přístroje, předměty a látky sloužící k provádění kriminalistických expertiz a rozborů

V - D

6. Vývoj, výzkum a výroba utajovaných technických prostředků, zaváděných postupů v oblasti kriminalistické expertizní činnosti, jakož i oponentní posudky funkčních vzorů

V - D

7. Spolupráce se zahraničními bezpečnostními sbory

V - D

8. Ochrana objektů

 

a) systém a organizace ochrany objektů7)

V - D

b) systém a organizace pohotovostní ochrany jaderných zařízení8)

V - D

c) systém a organizace ochrany konspirativních prostor

V - D

d) dislokace, kapacita a systém bezpečnostní ochrany muničních skladů, skladů zbraní, výbušnin

 

nebo jiných nebezpečných látek

V

e) dislokace a systém bezpečnostní ochrany chráněných a záložních pracovišť

V

9. Ochrana osob

 

a) systém ochrany ústavních činitelů a osob, kterým je poskytována osobní ochrana podle mezinárodních dohod9)

V - D

b) informace vztahující se k zajištění zvláštní ochrany a pomoci poskytované svědkovi a dalším osobám v souvislosti s trestním řízením6)

V - D

c) systém ochrany jiných osob10)

V - D

10. Souhrnné informace důležité k zajištění speciálních přeprav osob a věcí

V - D

11. Souhrnné informace k zajištění ochrany předmětů, které z důvodu zájmu České republiky vyžadují zvláštní režim ochrany

V - D

12. Utajované bezpečnostní systémy, zařízení a technika, jejich výzkum, vývoj, výroba a použití, včetně výsledků grantových projektů a poskytovaných služeb

V - D

13. Organizační řád, organizační struktura a systemizace pracovních míst určeného útvaru Policie České republiky, u kterého jsou zařazeni příslušníci Policie České republiky vybraní v zájmu plnění závažných úkolů Policie České republiky ministrem vnitra ve smyslu § 141 odst. 1 zákona (dále jen "určený útvar")

V

14. Dislokace organizačních článků určeného útvaru Policie České republiky

V

15. Příslušnost vybraného policisty k určenému útvaru Policie České republiky nebo k Policii České republiky

V - D

16. Způsoby zabezpečení občanských průkazů, cestovních dokladů a víz, listinných dokladů rodných čísel, dokumentace ke krycím dokladům a bezpečnostním prvkům služebních průkazů, určených razítek a jiných důležitých dokumentů proti padělání a pozměňování

V - D

17. Bezpečnostní operace k zajištění veřejného pořádku, bezpečnosti a plynulosti silničního provozu

V

18. Určená část dokumentace týkající se údajů o provozu, výzkumu a vývoji informačních systémů

V - T

19. Komplexní provozní údaje o neveřejné radiotelefonní síti

V

20. Dokumentace sítí elektronických komunikací pro období krizových situací. Údaje o účastnických vedeních pronajatých a zřízených pro potřeby obrany a bezpečnosti státu, pokud je z nich patrný účel, podrobný průběh a přesné místo ukončení vedení a umístění orgánů státní správy

V - T

21. Souhrnné údaje o centrálně uplatněných a vyřízených požadavcích oprávněných orgánů na poskytnutí údajů z databází operátorů a zajištění podmínek k provádění odposlechů a záznamů zpráv

V - T

Příloha č. 9 Seznam utajovaných informací v oblasti působnosti Ministerstva zahraničních věcí

Pořadové číslo

Informace

Stupeň utajení

1. Informace o obsahu diplomatické a kurýrní zásilky

V -T

2. Informace o zabezpečení ochrany objektů cizích zastupitelských úřadů v České republice

V -D

3. Návrhy na jmenování velvyslanců a vojenských a leteckých přidělenců do udělených agrément

V

4. Spolupráce útvarů Ministerstva zahraničních věcí se zpravodajskými službami České republiky, včetně její evidence

V - PT

5. Informace o udělování víz ve zvláštním zájmu

V - T

6. Plány činnosti zastupitelských úřadů České republiky

V -T

7. Informace obsahující hodnocení stykových akcí ústavních činitelů České republiky s představiteli jiného státu nebo mezinárodní vládní organizace v zahraničí

V -T

8. Informace o připravovaných obchodních jednáních a kontraktech, jejichž vyzrazení by zvýhodnilo zahraničního konkurenta na úkor českého dodavatele

V - D

9. Informace a dokumenty v oblasti bezpečnostní politiky České republiky

V - PT

10. Návrhy na udělení řádů a vyznamenání cizím státním příslušníkům

V

11. Příprava a stanoviska České republiky pro jednání před mezinárodními a rozhodčími institucemi

V -T

Příloha č. 10 Seznam utajovaných informací v oblasti působnosti Ministerstva zemědělství

Pořadové číslo

Informace

Stupeň utajení

1. Údaje o strategických zásobách zemědělských komodit a potravin

V - D

2. Dokumentace o strategických zdrojích podzemních vod

V - D

Příloha č. 11 Seznam utajovaných informací v oblasti působnosti České národní banky

Pořadové číslo

Informace

Stupeň utajení

1. Příprava provádění zásadních měnových opatření a zásadních opatření v oblasti finančního trhu

V - T

2. Speciální charakteristiky a receptury materiálů používaných při výrobě bankovek

V - D

3. Souhrnný plán přesunů zásob peněz

V

4. Technicko-bezpečnostní systémy, kontrolní a řídící systém technologických celků zajišťujících chod peněžních a výpočetních provozů, včetně jejich systémů napájení elektrickou energií a projektová dokumentace těchto systémů

V - D

5. Souhrnné výkazy a systematika účtů pro vybrané klienty

V

6. Výkazy a rozbory, v nichž jsou uvedeny údaje o čerpání a splácení vládních úvěrů na dodávky vojenské techniky za jednotlivé dlužnické země a o vládních pohledávkách z těchto dodávek

V

7. Vybrané informace související s výkonem dohledu nad finančním trhem

V - D

Příloha č. 12 Seznam utajovaných informací v oblasti působnosti Českého telekomunikačního úřadu

Pořadové číslo

Informace

Stupeň utajení

1. Rádiové kmitočty určené pro obranu a bezpečnost státu a jejich seznamy

V - T

Příloha č. 13 Seznam utajovaných informací v oblasti působnosti Kanceláře prezidenta republiky

Pořadové číslo

Informace

Stupeň utajení

1. Komplexní systém zabezpečení Českých korunovačních klenotů

V - D

2. Komplexní plány systému kolektorů a štol Pražského hradu

V - D

3. Komplexní systém fyzické, technické a režimové ochrany Pražského hradu, Státního zámku Lány a dalších objektů určených pro potřeby prezidenta republiky

V - D

4. Informace o přípravě rozhodnutí prezidenta republiky

V

5. Informace o přípravě rozhodnutí prezidenta republiky o amnestii

V - D

Příloha č. 14 Seznam utajovaných informací v oblasti působnosti Národního bezpečnostního úřadu

Pořadové číslo

Informace

Stupeň utajení

1. Způsob zajištění fyzické bezpečnosti objektů, zabezpečených oblastí a jednacích oblastí, ve kterých jsou ukládány, zpracovávány nebo pravidelně projednávány utajované informace

V - T

2. Analýzy, informační zprávy, výsledky šetření, výpovědi a vyhodnocení vzniklé v souvislosti s bezpečnostním řízením

V - PT

3. Koncepce a plány rozvoje v oblasti kryptografické ochrany, kryptografické analýzy a vývoje kryptografických prostředků určených k ochraně utajovaných informací

V - PT

4. Souhrnné údaje o výzkumných a vývojových úkolech v oblasti kryptografické ochrany, kryptografické analýzy a technického rozvoje kryptografických prostředků určených k ochraně utajovaných informací

V - PT

5. Návrhy a realizace kryptografických algoritmů včetně struktury kryptografických klíčů určených k ochraně utajovaných informací

V - PT

6. Kryptologické rozbory kryptografických algoritmů a kryptologicko-technické rozbory kryptografických prostředků určených k ochraně utajovaných informací, včetně technických zpráv

V - PT

7. Vstupní a výstupní informace při provádění kryptografické analýzy v oblasti ochrany utajovaných informací

V - PT

8. Souhrnné podklady k provedení certifikace kryptografických prostředků určených k ochraně utajovaných informací, její metody, postupy a dílčí výsledky

V - PT

9. Evidence pracovníků kryptografické ochrany, ze které je zřejmá jejich činnost v informačním nebo komunikačním systému

V - D

10. Evidence kryptografického materiálu určeného k ochraně utajovaných informací, ze které je zřejmý jeho obsah nebo účel

V - D

11. Metody a způsoby organizace, řízení a provádění kryptografické ochrany utajovaných informací

V - T

12. Normy, metody, postupy nebo výsledky měření kompromitujícího elektromagnetického vyzařování

V - PT

13. Kryptografický materiál určený k ochraně utajovaných informací

V - PT

14. Souhrnná technická a výrobní dokumentace kryptografických prostředků určených k ochraně utajovaných informací

V - D

15. Výroba a zkoušení kryptografických prostředků a kryptografických klíčů určených k ochraně utajovaných informací

V - PT

16. Průvodní list kryptografické zásilky

V

17. Záznam o poškození kryptografické zásilky

V - T

18. Informace týkající se kompromitace kryptografických materiálů nebo podezření na tuto kompromitaci, včetně výsledků šetření a přijatých opatření

V - PT

19. Technické zprávy o hodnocení informačních nebo komunikačních systémů nakládajících s utajovanými informacemi

V - PT

20. Způsob zajištění bezpečnosti informačního nebo komunikačního systému nakládajícího s utajovanými informacemi

V - PT

21. Způsob a metody zjišťování, zda v jednací oblasti nedochází k nedovolenému použití technických prostředků určených k získávání informací

V - T

Příloha č. 15 Seznam utajovaných informací v oblasti působnosti Správy státních hmotných rezerv

Pořadové číslo

Informace

Stupeň utajení

1. Souhrnná skladba položek hmotných rezerv a jejich minimální limity a orientační cílové stavy

V

2. Souhrnné plány nákupu, prodejů a obměn materiálů hmotných rezerv

V

Příloha č. 16 Seznam utajovaných informací v oblasti působnosti Státního úřadu pro jadernou bezpečnost

Pořadové číslo

Informace

Stupeň utajení

Fyzická ochrana jaderných materiálů a jaderných zařízení zařazených do I. Kategorie11)

1. Návrh způsobu a způsob zajištění fyzické ochrany

V - T

2. Analýza potřeb a možností zajištění fyzické ochrany, změny v zajištění fyzické ochrany a průkazy zajištění fyzické ochrany

V - T

3. Technický systém fyzické ochrany; projektová dokumentace, takticko-technická data, aplikační programové vybavení, hesla, kódy, výsledky a rozbory hodnocení účinnosti

V - T

4. Plány provedení součinnostních cvičení Policie České republiky s držitelem povolení, výsledky a rozbory cvičení

V - D

5. Komplexní periodické hodnotící zprávy o zajištění fyzické ochrany jaderného zařízení, zpracovávané držitelem povolení

V - D

6. Součinnostní dohody držitele povolení a Policie České republiky

V - D

Fyzická ochrana jaderných materiálů a jaderných zařízení zařazených do II. a III. Kategorie11)

7. Návrh způsobu a způsob zajištění fyzické ochrany

V - D

8. Analýza potřeb a možností zajištění fyzické ochrany, změny v zajištění fyzické ochrany a průkazy zajištění fyzické ochrany

V - D

9. Systém zabezpečovací techniky pro fyzickou ochranu; projektová dokumentace, takticko-technická data,

 

hesla, kódy, výsledky a rozbory hodnocení účinnosti

V - D

10. Plány provedení součinnostních cvičení Policie České republiky s držitelem povolení, jejich výsledky a rozbory

V - D

11. Součinnostní dohody držitele povolení s Policií České republiky k provedení služebního zákroku k odvrácení útoku vedenému proti jadernému zařízení

V - D

Fyzická ochrana přeprav jaderných materiálů zařazených do I. a II. Kategorie11)

12. Způsob zajištění fyzické ochrany přepravy

V - T

13. Souhrnné údaje obsahující termíny, harmonogramy, grafikony a trasy přeprav jaderných materiálů, organizaci spojení a systém hlášení

V - T

14. Způsob zajištění fyzické ochrany přeprav jaderných materiálů ve střeženém prostoru jaderného zařízení

V

Fyzická ochrana přeprav jaderných materiálů zařazených do III. Kategorie11)

15. Způsob zajištění fyzické ochrany přepravy

V - D

16. Souhrnné údaje obsahující termíny, harmonogramy, grafikony a trasy přeprav jaderných materiálů a způsob zabezpečení dispečerského sledování dopravy

V - D

Kontrola zákazu chemických zbraní

17. Údaje Úřadu pro kontrolu zákazu chemických zbraní, vyměňované v rámci Organizace pro zákaz chemických zbraní, označené jejím vnitřním stupněm utajení Highly Protected

V

Dodržování zákazu bakteriologických (biologických) a toxinových zbraní

 

18. Údaje o obranných výzkumných a vývojových programech, obsahující zakázanou informaci (informaci přímo umožňující vývoj nebo výrobu bakteriologických (biologických) nebo toxinových zbraní, vysoce rizikových agens nebo toxinů12) )

V

Příloha č. 17 Seznam utajovaných informací v oblasti působnosti Úřadu vlády České republiky

Pořadové číslo

Informace

Stupeň utajení

1. Komplexní plánovací, přípravná a realizační opatření a dokumenty v oblasti zajišťování bezpečnosti České republiky

V - PT

2. Komplexní dokumenty týkající se bezpečnostního systému České republiky

V - T

3. Analýzy rizik a hrozeb týkající se bezpečnosti České republiky

V - PT

4. Zprávy o stavu zajištění bezpečnosti České republiky

V - PT

5. Zapojení České republiky při plnění spojeneckých závazků v zahraničí

V - T

6. Dokumentace související s jednáním vlády České republiky a Bezpečnostní rady státu

V - PT

7. Vládní koordinace činnosti zpravodajských služeb

V - PT

8. Dokumentace související s jednáním Výboru pro zpravodajskou činnost

V - PT

Příloha č. 18 Seznam utajovaných informací v oblasti působnosti zpravodajských služeb České republiky

Pořadové číslo

Informace

Stupeň utajení

1. Formy, metody, zásady a směrnice pro zpravodajskou činnost

V - PT

2. Administrativní pomůcky k evidenci utajovaných informací

V - T

3. Plány zpravodajské činnosti

V - PT

4. Vyhodnocení a výstupy zpravodajské činnosti

V - PT

5. Bezpečnostní rozbory a bezpečnostní opatření k ochraně důležitých zájmů České republiky

V - PT

6. Finanční zabezpečení, evidence a doklady, rozbory hospodaření

V - T

7. Organizační struktura

V - T

8. Stanovené údaje o formách, metodách, prostředcích a výsledcích činnosti, včetně příslušné dokumentace, vzniklé do 31.12.1992 z činnosti zpravodajských služeb, popř. jiných bezpečnostních orgánů státu

V - D

9. Dislokace a ochrana stanovených organizačních částí zpravodajské služby

V - PT

10. Plány přípravy a příprava příslušníků zpravodajské služby a osob tvořících zpravodajské struktury

V - T

11. Zpravodajské a specifické prostředky, včetně jejich ochrany

V - PT

12. Údaje o stanovených informačních zdrojích

V - PT

13. Plány realizace, průběh a výsledky stanovených zpravodajských činností

V - PT

14. Organizace spojení, informační systémy

V - PT

15. Evidence vedené za účelem plnění úkolů v působnosti zpravodajské služby

V - PT

16. Spolupráce se zpravodajskými službami cizí moci

V - PT

17. Příslušnost stanovených osob ke zpravodajské službě

V - PT

18. Personální a bezpečnostní evidence zpravodajské služby

V - PT

19. Materiálně technické zabezpečení, evidence a doklady, výzkum a vývoj

V - T

Poznámky pod čarou

1) Například § 158b trestního řádu, § 23a zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění zákona č. 265/2001 Sb. , § 33b zákona č. 13/1993 Sb. , celní zákon, ve znění zákona č. 1/2002 Sb.

2) Například § 88 trestního řádu, § 13a zákona č. 293/1993 Sb., o výkonu vazby, ve znění zákona č. 52/2004 Sb., § 8a zákona č. 154/1994 Sb. , o Bezpečnostní informační službě, ve znění zákona č. 290/2005 Sb., § 18 zákona č. 169/1999 Sb. , o výkonu trestu odnětí svobody a o změně souvisejících zákonů, ve zněni zákona č. 52/2004 Sb.

3) § 3 odst. 3 a § 4 odst. 3 zákona č. 185/2004 Sb. , o Celní správě České republiky.
§ 12 odst. 2 trestního řádu .

4) § 2 odst. 7 zákona č. 219/1999 Sb. , o ozbrojených silách České republiky.

5) § 55 odst. 2 a § 209 trestního řádu .

6) Zákon č. 137/2001 Sb. , o zvláštní ochraně svědka a dalších osob v souvislosti s trestním řízením a o změně zákona č. 99/1963 Sb. , občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů.

7) § 2 odst. 1 písm. h) zákona č. 283/1991 Sb. , ve znění zákona č. 326/1993 Sb.

8) § 2 odst. 1 písm. p) zákona č. 283/1991 Sb. , ve znění zákona č. 18/1997 Sb.

9) § 2 odst. 1 písm. g) zákona č. 283/1991 Sb.

10) § 2 odst. 1 písm. a) zákona č. 283/1991 Sb.

11) § 4 odst. 9 zákona č. 18/1997 Sb. , o mírovém využívání jaderné energie a ionizujícího záření (atomový zákon) a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění zákona č. 13/2002 Sb.

12) § 2 písm. b) , c) a d) zákona č. 281/2002 Sb. , o některých opatřeních souvisejících se zákazem bakteriologických (biologických) a toxinových zbraní a o změně živnostenského zákona