Program Zákon

Zákon o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

§ 1 Předmět úpravy

Tento zákon upravuje přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků, jakož i městských částí hlavního města Prahy, dobrovolných svazků obcí a Regionálních rad regionů soudržnosti (dále jen "územní celek"), uložené zvláštními právními předpisy1) (dále jen "přezkoumání"), a stanoví předmět, hlediska, postup a pravidla přezkoumání.

§ 2 Předmět přezkoumání

(1) Předmětem přezkoumání jsou údaje o ročním hospodaření územního celku, tvořící součást závěrečného účtu podle zvláštního právního předpisu,2) a to

a) plnění příjmů a výdajů rozpočtu3) včetně peněžních operací, týkajících se rozpočtových prostředků,

b) finanční operace, týkající se tvorby a použití peněžních fondů,

c) náklady a výnosy podnikatelské činnosti územního celku,

d) peněžní operace, týkající se sdružených prostředků vynakládaných na základě smlouvy mezi dvěma nebo více územními celky,4) anebo na základě smlouvy s jinými právnickými nebo fyzickými osobami,5)

e) finanční operace, týkající se cizích zdrojů ve smyslu právních předpisů o účetnictví,6)

f) hospodaření a nakládání s prostředky poskytnutými z Národního fondu7) a s dalšími prostředky ze zahraničí poskytnutými na základě mezinárodních smluv,

g) vyúčtování a vypořádání finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, k rozpočtům krajů, k rozpočtům obcí, k jiným rozpočtům, ke státním fondům a k dalším osobám.

(2) Předmětem přezkoumání dále je

a) nakládání a hospodaření s majetkem ve vlastnictví územního celku,

b) nakládání a hospodaření s majetkem státu, s nímž hospodaří územní celek,

c) zadávání a uskutečňování veřejných zakázek, s výjimkou úkonů a postupů přezkoumaných orgánem dohledu podle zvláštního právního předpisu,8)

d) stav pohledávek a závazků a nakládání s nimi,

e) ručení za závazky fyzických a právnických osob,9)

f) zastavování movitých a nemovitých věcí ve prospěch třetích osob,10)

g) zřizování věcných břemen k majetku územního celku,

h) účetnictví vedené územním celkem.

§ 3 Hlediska přezkoumání

Předmět přezkoumání podle § 2 se ověřuje z hlediska

a) dodržování povinností stanovených zvláštními právními předpisy, zejména předpisy o finančním hospodaření územních celků,11) o hospodaření s jejich majetkem,12) o účetnictví13) a o odměňování,14)

b) souladu hospodaření s finančními prostředky ve srovnání s rozpočtem,

c) dodržení účelu poskytnuté dotace nebo návratné finanční výpomoci a podmínek jejich použití,

d) věcné a formální správnosti dokladů o přezkoumávaných operacích.

Postup při přezkoumání

§ 4 Zabezpečení přezkoumání

(1) Obce a dobrovolné svazky obcí, které jsou podle zvláštního právního předpisu1) oprávněny požádat o přezkoumání krajský úřad, a hlavní město Praha, které je podle zvláštního právního předpisu oprávněno požádat o přezkoumání Ministerstvo financí, tak učiní do 30. června každého kalendářního roku, anebo v téže lhůtě příslušnému úřadu ve smyslu § 5 odst. 3 oznámí, že se rozhodly zadat přezkoumání auditorovi nebo auditorské společnosti (dále jen "auditor"). Městské části hlavního města Prahy postupují na základě zvláštního právního předpisu15) obdobně vůči Magistrátu hlavního města Prahy.

(2) Krajský úřad a Magistrát hlavního města Prahy, na základě požádání nebo oznámení podle odstavce 1 a Ministerstvo financí, které podle zvláštních právních předpisů vykonává přezkoumání u krajů a u hlavního města Prahy, vypracují časové plány přezkoumání (dále jen "plán přezkoumání") na období od sestavení plánu do 30. června následujícího roku.

(3) Přehled o obcích, o dobrovolných svazcích obcí a městských částech, které se rozhodly zadat přezkoumání auditorovi, jakož i plány přezkoumání vypracované podle odstavce 2 předají krajské úřady a Magistrát hlavního města Prahy Ministerstvu financí do 21. července každého kalendářního roku.

(4) Na základě plánu se vykonávají do konce kalendářního roku dílčí přezkoumání za předchozí část kalendářního roku a po skončení kalendářního roku se vykonávají dílčí přezkoumání za zbývající část předchozího kalendářního roku a jednorázová přezkoumání za celý předchozí kalendářní rok.

(5) Jednorázová přezkoumání může uskutečnit krajský úřad u obcí, které nevykonávají hospodářskou činnost a mají počet obyvatel menší než 800 osob. V ostatních územních celcích se uskutečňují dílčí přezkoumání.

(6) Pro účely přezkoumání podle odstavce 4 je rozhodující počet obyvatel přihlášených v obci k trvalému pobytu ke dni 1. ledna kalendářního roku, jehož se přezkoumání týká.

(7) Rozhodne-li se obec, včetně hlavního města Prahy, dobrovolný svazek obcí nebo městská část hlavního města Prahy zadat přezkoumání auditorovi, uzavře s ním písemnou smlouvu o poskytnutí auditorské služby podle zvláštního právního předpisu,16) jejímiž náležitostmi jsou rovněž předmět a hlediska přezkoumání a obsah zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření, odpovídající ustanovením § 2 , 3 a 10 , a dále lhůta předání této zprávy.

(8) O uzavření smlouvy s auditorem informuje obec a dobrovolný svazek obcí příslušný krajský úřad, městská část hlavního města Prahy Magistrát hlavního města Prahy a hlavní město Praha Ministerstvo financí. Tato informace se podává bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 31. ledna následujícího roku.

(9) Nesplnění povinnosti požádat o přezkoumání Ministerstvo financí v případě hlavního města Prahy, krajský úřad v případě obce nebo dobrovolného svazku obcí a Magistrát hlavního města Prahy v případě městských částí hlavního města Prahy, anebo zadat přezkoumání auditorovi, oznámí příslušný přezkoumávající orgán ve smyslu § 5 odst. 3 zastupitelstvu příslušného územního celku, nebo orgánu svazku obcí do 28. února následujícího roku a přezkoumání vykoná.

§ 5 Předpoklady pro výkon přezkoumání

(1) Výkonem přezkoumání pověří Ministerstvo financí státní zaměstnance zařazené v tomto ministerstvu, krajský úřad zaměstnance kraje a Magistrát hlavního města Prahy zaměstnance hlavního města Prahy; zaměstnanci pověření výkonem přezkoumání (dále jen "kontrolor") musí mít alespoň úplné střední vzdělání, musí splňovat požadavek praxe spočívající v činnosti, která souvisí odborně s předmětem přezkoumání, nejméně po dobu 3 let, a musí být bezúhonní. Tím nejsou dotčena ustanovení zvláštních právních předpisů.17)

(2) Za bezúhonného se pro účely tohoto zákona nepovažuje zaměstnanec, který byl pravomocně odsouzen za úmyslný trestný čin, anebo za trestný čin majetkové povahy, nebo za trestný čin související s výkonem veřejné správy spáchané z nedbalosti, pokud se podle zvláštního právního předpisu na pachatele nehledí, jako by nebyl odsouzen.

(3) Ministerstvo financí, krajský úřad, Magistrát hlavního města Prahy (dále jen "přezkoumávající orgán") oznámí písemně územnímu celku nejpozději 5 dnů přede dnem zahájení přezkoumání jeho počátek a jméno kontrolora pověřeného řízením přezkoumání.

(4) Přezkoumání nemohou vykonávat kontroloři, u nichž lze mít se zřetelem na jejich poměr k předmětu kontroly, k územnímu celku, k jeho zaměstnancům nebo k členům jeho zastupitelstva pochybnosti o nepodjatosti a objektivnosti výkonu přezkoumání.

(5) Dozví-li se kontrolor o skutečnostech nasvědčujících jeho podjatosti, je povinen bezodkladně oznámit tuto překážku výkonu přezkoumání svému nadřízenému.

(6) Dozví-li se územní celek o skutečnostech nasvědčujících podjatosti kontrolora, je povinen bezodkladně namítnout tuto překážku výkonu přezkoumání přezkoumávajícímu orgánu.

(7) Do rozhodnutí o podjatosti činí kontrolor, který oznámil překážku výkonu přezkoumání nebo vůči kterému byla tato překážka namítnuta, pouze úkony, které nesnesou odkladu.

(8) Přezkoumávající orgán prošetří oznámení podjatosti podle odstavce 5 a námitku podjatosti podle odstavce 6 bez zbytečného odkladu po jejich obdržení. Jsou-li oznámení nebo námitka podjatosti důvodné, přezkoumávající orgán vyloučí podjatého kontrolora z výkonu přezkoumání a podle odstavce 1 pověří výkonem přezkoumání jiného kontrolora; v opačném případě oznámení odloží a oznamovateli sdělí, že z přezkoumání vyloučen není, jde-li o námitku, zamítne ji a tuto skutečnost sdělí územnímu celku.

Pravidla přezkoumání

Práva a povinnosti kontrolorů

(1) Kontroloři jsou oprávněni

a) vstupovat do objektů, na pozemky a do jiných prostor, pokud souvisejí s předmětem přezkoumání; nedotknutelnost obydlí je zaručena,

b) seznamovat se s utajovanými informacemi , prokáží-li, že jsou osobami určenými podle zvláštního právního předpisu, a předloží-li osvědčení pro příslušný stupeň utajení, vydané podle zvláštního právního předpisu,18)

c) nahlížet do písemností a do jiných nosičů dat, obsahujících informace související s přezkoumáním, pořizovat jejich kopie a v nezbytných případech přebírat originály písemností a dalších nosičů dat.

(2) Kontroloři jsou dále oprávněni požadovat, aby jim územní celek

a) poskytl v nezbytném rozsahu, který odpovídá jeho technickému vybavení, materiální a technické zabezpečení pro výkon přezkoumání,

b) zajistil nezbytnou součinnost svých zaměstnanců, případně členů volených orgánů územního celku, jejichž účast je při přezkoumání nutná,

c) poskytl vnitřní předpisy, upravující finanční hospodaření a hospodaření a nakládání s hmotným i s nehmotným majetkem ve smyslu § 2 odst. 2 písm. a) ,

d) předložil ve stanovených lhůtách účetní doklady a další originální písemnosti, jakož i kopie databází k vyhodnocení v nich obsažených informací souvisejících s předmětem kontroly,

e) poskytl pravdivé a úplné informace o předmětu přezkoumání a o okolnostech vztahujících se k němu,

f) umožnil seznámit se s výsledky předcházejících přezkoumání a finančních kontrol jeho hospodaření, uskutečněných příslušnými kontrolními orgány v kalendářním roce, jehož se přezkoumání týká, nebo v roce mu předcházejícím, jakož i s výsledky dalších kontrol, které vykonal územní celek na základě zvláštního právního předpisu.19)

(3) Kontroloři jsou povinni

a) oznámit představiteli územního celku, uvedenému v § 11 , nebo osobě jím pověřené, zahájení přezkoumání a prokázat se při něm písemným pověřením a služebním průkazem,

b) postupovat tak, aby při přezkoumání byl zjištěn skutečný stav věci, zejména na základě dokladů a jiných písemností o finančním hospodaření a o hospodaření a nakládání s hmotným i s nehmotným majetkem územního celku a na základě úplných a pravdivých informací, a aby při výběrovém způsobu šetření byly použity metody zabezpečující reprezentativnost daného výběru,

c) šetřit práva a právem chráněné zájmy územního celku, jeho zaměstnanců a členů jeho volených orgánů,

d) zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o kterých se dozvěděli při přezkoumání, pokud nejde o soudní řízení, nebo pokud příslušného kontrolora nezbaví povinnosti mlčenlivosti ten, v jehož zájmu kontrolor tuto povinnost má; jde-li o veřejný zájem, může kontrolora zbavit mlčenlivosti příslušný vedoucí státní zaměstnanec, zařazený v Ministerstvu financí, je-li přezkoumávajícím orgánem Ministerstvo financí, ředitel krajského úřadu, je-li přezkoumávajícím orgánem krajský úřad, nebo je-li přezkoumávajícím orgánem Magistrát hlavního města Prahy, jeho ředitel; tím nejsou dotčena ustanovení zvláštního právního předpisu,20)

e) písemně potvrdit převzetí kopií nebo originálů písemností a jiných nosičů dat, které si od územního celku vyžádali; v případě převzetí originálních písemností a záznamů ponechat územnímu celku jejich kopie,

f) zajistit řádnou ochranu převzatých originálních písemností a dalších nosičů dat proti jejich ztrátě, zničení, poškození nebo zneužití,

g) vrátit neprodleně územnímu celku převzaté originály písemností a jiných nosičů dat, případně kopie dalších písemností a nosičů dat, pominou-li důvody, pro které byly vyžádány,

h) vést o průběhu přezkoumání spisovou dokumentaci,

i) pořídit zápisy z jednotlivých dílčích přezkoumání a zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření (§ 10 ),

j) seznámit územní celek s obsahem zápisu z dílčích přezkoumání za účelem přijetí opatření k nápravě zjištěných chyb a nedostatků v ní uvedených,

k) předat územnímu celku návrh zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření, podepsaný kontrolorem pověřeným řízením přezkoumání,

l) umožnit územnímu celku podat k návrhu zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření písemné stanovisko do 30 pracovních dnů od předání návrhu této zprávy, pokud kontrolor pověřený řízením přezkoumání v odůvodněném případě nestanoví lhůtu delší; stanovisko se doručuje kontrolorovi pověřenému řízením přezkoumání,

m) prověřit námitky uplatněné ve stanovisku podle písmene l) a písemné závěry z tohoto prověření, podepsané kontrolorem pověřeným řízením přezkoumání nebo jeho nejbližším nadřízeným, předat územnímu celku a projednat je s ním bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 15 dnů od doručení stanoviska, pokud s územním celkem v odůvodněném případě nedohodne kontrolor pověřený řízením přezkoumání lhůtu delší,

n) předat územnímu celku konečné znění zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření.

(4) Jestliže kontrolor při přezkoumání zjistí skutečnosti nasvědčující tomu, že byl spáchán trestný čin, postupuje podle zvláštního právního předpisu21) a neprodleně o nich písemně informuje příslušné zastupitelstvo, případně statutární orgán dobrovolného svazku obcí.

§ 7 Práva a povinnosti územních celků

(1) Územní celek, u něhož se přezkoumání koná, má právo

a) být seznámen s počátkem přezkoumání podle § 5 odst. 3 a s jeho zahájením podle § 6 odst. 3 písm. a) ,

b) předat námitku podle § 5 odst. 6 kontrolorovi pověřenému řízením přezkoumání nebo přezkoumávajícímu orgánu, směřuje-li námitka vůči tomuto kontrolorovi,

c) být informován předem o přibraných osobách (§ 8 ),

d) být seznámen s obsahem zápisů z dílčích přezkoumání,

e) být seznámen s návrhem zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření (§ 10 ) a obdržet její stejnopis,

f) doručit kontrolorovi pověřenému řízením přezkoumání písemné stanovisko k návrhu zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření a požadovat jeho přiložení ke zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření,

g) být seznámen se zprávou o výsledku přezkoumání hospodaření a obdržet její stejnopis.

(2) Územní celek je na žádost kontrolorů povinen vytvořit podmínky k uskutečnění přezkoumání, a to

a) umožnit kontrolorům a přibraným osobám (§ 8 ) vstupovat do objektů, na pozemky a do jiných prostor, pokud souvisejí s předmětem přezkoumání,

b) poskytnout kontrolorům a přibraným osobám, v nezbytném rozsahu, který odpovídá jeho technickému vybavení, materiální a technické zabezpečení pro výkon přezkoumání,

c) zajistit součinnost svých zaměstnanců, případně členů volených orgánů územního celku, jejichž účast je při přezkoumání nutná,

d) zdržet se jednání, které by mohlo vést ke zmaření účelu přezkoumání,

e) poskytnout kontrolorům informace a dále písemnosti a další nosiče dat jimi požadované podle § 6 odst. 2 písm. c) , d) , e) a f) .

§ 8 Osoby přibrané k přezkoumání

(1) Přezkoumávající orgán může v zájmu odborného posouzení věci přibrat k přezkoumání další osoby, například znalce nebo jiné odborné experty (dále jen "přibraná osoba"). Práva a povinnosti přibraných osob se v rozsahu jejich pověření podle odstavce 3 řídí přiměřeně ustanoveními tohoto zákona o právech a povinnostech kontrolorů; práva a povinnosti územního celku vůči přibraným osobám se v rozsahu jejich pověření řídí přiměřeně ustanoveními tohoto zákona o právech a povinnostech územního celku vůči kontrolorům.

(2) Při výběru přibrané osoby je přezkoumávající orgán povinen dbát práv a právem chráněných zájmů územního celku.

(3) Vedoucí zaměstnanec, který v přezkoumávajícím orgánu pověřuje kontrolory podle § 5 odst. 1 , schvaluje výběr přibraných osob, vystavuje jim pověření a o jejich přibrání písemně informuje územní celek, alespoň 5 pracovních dnů předem. Pověření musí být omezeno na potřebný rozsah přezkoumání a na nezbytně nutnou dobu. Přibrané osoby musí být přezkoumávajícím orgánem poučeny o jejich právech a povinnostech při účasti na přezkoumání.

§ 9 Osoby povinné poskytnout součinnost při přezkoumání

(1) Osobou povinnou poskytnout potřebnou součinnost při přezkoumání je právnická nebo fyzická osoba, která pro územní celek dodává nebo dodala zboží, koná nebo konala práce, anebo poskytuje nebo poskytovala služby, případně se na této činnosti podílí nebo podílela (dále jen "povinná osoba"). Tím není dotčena zvláštními právními předpisy stanovená povinnost mlčenlivosti.

(2) Zjistí-li kontrolor u územního celku nesrovnalosti v dokladech o činnostech uvedených v odstavci 1 , použije při kontrole dokladů u povinné osoby ustanovení § 6 odst. 1 písm. b) a c) , § 6 odst. 2 písm. b) , d) a e) a § 6 odst. 3 písm. a) až g) obdobně.

(3) Pokud se povinná osoba již předem ve smlouvě o činnostech uvedených v odstavci 1 , případně i v jiné smlouvě nezavázala poskytnout při přezkoumání potřebnou součinnost ve smyslu odstavce 2 , je povinna předložit na vyžádání kontrolora pověřeného řízením přezkoumání doklady v rozsahu nezbytném k ověření příslušné operace. Kontrolor je povinen písemně potvrdit povinné osobě převzetí všech písemností a dalších nosičů dat, které si od ní vyžádal; v případě převzetí originálních písemností a záznamů je kontrolor povinen ponechat povinné osobě jejich kopie.

(4) Při přezkoumání je dále povinna poskytnout potřebnou součinnost i územním celkem zřízená příspěvková organizace. U příspěvkové organizace přezkoumávající orgán kontroluje hospodaření a nakládání s majetkem a s příspěvky, které jí územní celek poskytl; při výkonu kontroly použije přezkoumávající orgán ustanovení § 6 odst. 1 písm. b) a c) , § 6 odst. 2 písm. b) , d) a e) a § 6 odst. 3 písm. a) až g) obdobně.

§ 10 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření a její náležitosti

(1) Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření se zpracovává na základě výsledků jednorázového přezkoumání, anebo na základě zápisů z dílčích přezkoumání.

(2) Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření musí obsahovat

a) identifikační údaje, jimiž jsou název územního celku, jména a funkce kontrolorů zúčastněných na přezkoumání a přibraných osob, místo, kde se přezkoumání uskutečňovalo, období, v němž probíhalo, dále rok, za který bylo přezkoumání vykonáno, a datum vyhotovení této zprávy,

b) popis zjištěných chyb a nedostatků včetně uvedení povinností, stanovených zvláštními právními předpisy, nebo jiných hledisek přezkoumání, které nebyly dodrženy,

c) označení dokladů a jiných materiálů, ze kterých zjištění podle písmena b) vychází,

d) závěr z přezkoumání,

e) podpisy kontrolorů zúčastněných na přezkoumání a datovanou doložku o převzetí zprávy představitelem územního celku uvedeným v § 11 , stvrzenou jeho podpisem.

(3) Závěr zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření ve smyslu odstavce 2 písm. d) musí obsahovat vyjádření, zda při přezkoumání podle § 2 a 3

a) nebyly zjištěny chyby a nedostatky, nebo

b) byly zjištěny chyby a nedostatky, které nemají závažnost nedostatků uvedených pod písmenem c) , anebo

c) byly zjištěny nedostatky, spočívající

1. v porušení rozpočtové kázně,

2. v neúplnosti, nesprávnosti nebo neprůkaznosti vedení účetnictví,

3. v pozměňování záznamů nebo dokladů v rozporu se zvláštními právními předpisy,

4. v porušení povinností nebo překročení působnosti územního celku stanovených zvláštními právními předpisy,

5. v neodstranění nedostatků zjištěných při dílčím přezkoumání nebo při přezkoumání za předcházející roky, nebo

6. v nevytvoření podmínek pro přezkoumání podle § 7 odst. 2 , znemožňující splnit požadavky stanovené v § 2 a 3 .

(4) Povinnou náležitostí závěru zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření je dále

a) upozornění na případná rizika, která lze dovodit ze zjištění podle odstavce 2 písm. b) a která mohou mít negativní dopad na hospodaření územního celku v budoucnosti,

b) uvedení podílu pohledávek a závazků na rozpočtu územního celku a podílu zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku.

(5) Povinnou přílohou zprávy je i stanovisko podle § 7 odst. 1 písm. f) , pokud bylo příslušnému kontrolorovi doručeno.

(6) Povinnost zajistit řádné a včasné vypracování zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření má kontrolor pověřený řízením přezkoumání.

§ 11 Projednání zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření a její předání

Kontrolor pověřený řízením přezkoumání projedná zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření se starostou, u statutárního města s primátorem, u hlavního města Prahy s primátorem hlavního města Prahy, u kraje s hejtmanem kraje, u dobrovolného svazku obcí s osobou určenou stanovami dobrovolného svazku obcí a u Regionální rady regionu soudržnosti s jejím předsedou a předá jim její stejnopis.

§ 12 Přezkoumání auditorem

(1) Auditor se při přezkoumání řídí ustanoveními § 2 , 3 a 10 a § 17 odst. 2 .

(2) Projednání zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření auditorem se řídí ustanovením o projednání zprávy o ověření účetní závěrky podle zvláštního právního předpisu22) obdobně. Stejnopis zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření auditorem předá územní celek přezkoumávajícímu orgánu do 15 dnů po jejím projednání v orgánech územního celku.23)

(3) Přezkoumání vykonávané auditorem podle tohoto zákona je podle zvláštního zákona24) auditorskou službou k ověřování dalších skutečností16) a auditor při něm, na základě smlouvy uzavřené podle § 4 odst. 6 , jinak postupuje podle zvláštního právního předpisu.24)

§ 13 Přijetí a plnění opatření k nápravě zjištěných chyb a nedostatků

(1) Územní celek je povinen

a) přijmout opatření k nápravě chyb a nedostatků uvedených v zápisu z dílčího přezkoumání, a to bezodkladně poté, co byl s nimi seznámen podle § 6 odst. 3 písm. j) , a podat o tom informaci, včetně informace o jejich splnění, přezkoumávajícímu orgánu při konečném přezkoumání,

b) přijmout opatření k nápravě chyb a nedostatků uvedených ve zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření zpracované přezkoumávajícím orgánem, nebo auditorem a podat o tom písemnou informaci příslušnému přezkoumávajícímu orgánu, a to nejpozději do 15 dnů po projednání této zprávy spolu se závěrečným účtem v orgánech územního celku.23)

(2) Územní celek je dále povinen v informacích podle odstavce 1 písm. b) uvést lhůtu, ve které podá příslušnému přezkoumávajícímu orgánu písemnou zprávu o plnění přijatých opatření, a v této lhůtě příslušnému přezkoumávajícímu orgánu uvedenou zprávu zaslat.

(3) Přezkoumávající orgány jsou oprávněny kontrolovat plnění opatření, přijatých podle odstavce 1 . Kontroloři se při kontrole plnění opatření řídí ustanoveními § 6 odst. 1 , 2 a 3 písm. a) až h) .

Pořádkové pokuty

Územnímu celku, který

a) neumožní kontrolorům nebo přibraným osobám vstup do objektů, na pozemky a do jiných prostor, pokud souvisejí s předmětem přezkoumání [§ 7 odst. 2 písm. a) ],

b) neposkytne kontrolorům nebo přibraným osobám materiální a technické zabezpečení pro výkon přezkoumání, a to v nezbytném rozsahu, který odpovídá technickému vybavení územního celku [§ 7 odst. 2 písm. b) ],

c) nezajistí součinnost zaměstnanců územního celku, jejichž činnost je při přezkoumání nutná [§ 7 odst. 2 písm. c) ],

d) jedná způsobem, který by mohl vést ke zmaření účelu přezkoumání [§ 7 odst. 2 písm. d) ],

e) neposkytne kontrolorům informace anebo písemnosti nebo další nosiče dat jimi požadované podle § 6 odst. 2 písm. c) , d) , e) a f) [§ 7 odst. 2 písm. e) ],

f) nepřijme opatření k nápravě chyb a nedostatků uvedených ve zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření, případně v zápise z dílčího přezkoumání, anebo o tom nepodá písemnou informaci příslušnému přezkoumávajícímu orgánu, a to nejpozději do 15 dnů po projednání této zprávy spolu se závěrečným účtem v orgánech územního celku [§ 13 odst. 1 písm. b) ],

g) neuvede v informacích podle § 13 odst. 1 lhůtu, ve které podá příslušnému přezkoumávajícímu orgánu písemnou zprávu o plnění přijatých opatření k nápravě chyb a nedostatků (§ 13 odst. 2 ),

h) nezašle příslušnému přezkoumávajícímu orgánu ve lhůtě uvedené podle § 13 odst. 2 písemnou zprávu o plnění přijatých opatření územním celkem podle § 13 odst. 1 , nebo

i) nevytvoří Ministerstvu financí podmínky k uskutečnění dozoru nad přezkoumáním podle § 20 odst. 3 ,

lze uložit pořádkovou pokutu až do výše 50 000 Kč.

§ 15

Příspěvkové organizaci zřízené územním celkem, která neposkytla potřebnou součinnost podle § 6 odst. 2 písm. b) , d) a e) (§ 9 odst. 4 ), lze uložit pořádkovou pokutu až do výše 50 000 Kč.

§ 16

Osobě povinné poskytnout součinnost, která nepředložila při přezkoumání doklady vyžádané kontrolorem podle § 9 odst. 3 , lze uložit pořádkovou pokutu až do výše 50 000 Kč.

§ 17

(1) Územnímu celku, který nevyhoví požadavku auditora ve smyslu zvláštního právního předpisu25) na poskytnutí veškerých jím vyžádaných dokladů a jiných písemnosti, informací a vysvětlení, lze uložit pořádkovou pokutu až do výše 50 000 Kč.

(2) Pokuta podle odstavce 1 se ukládá na základě podnětu auditora, v němž musí být uvedeny významné skutečnosti s tímto podnětem spojené.

§ 18

(1) Řízení o uložení pořádkové pokuty podle tohoto zákona vede příslušný přezkoumávající orgán.

(2) V řízení podle § 17 auditor není účastníkem řízení.

(3) Pokutu lze uložit do 60 dnů od prvého dne porušení povinnosti uložené tímto zákonem.

(4) Při stanovení výše pokuty se přihlíží zejména ke stupni závažnosti a rozsahu následků, které porušení právní povinnosti způsobilo, popřípadě mohlo způsobit, k okolnostem, za nichž k němu došlo, a k době, po kterou k porušování právní povinnosti docházelo.

(5) Pokuty vybírá a vymáhá přezkoumávající orgán podle zákona upravujícího správu daní.26) Rozhodnutí o uložení pokuty lze vykonat do 2 let po uplynutí lhůty stanovené k jejímu zaplacení.

(6) Pokuty jsou příjmem státního rozpočtu, nebo rozpočtu kraje v případě, že je uložil krajský úřad, anebo rozpočtu hlavního města Prahy v případě, že je uložil Magistrát hlavního města Prahy.

§ 19

Ustanovení § 14 až 18 se nepoužijí, byl-li za totéž porušení právních předpisů uložen trest za trestný čin nebo za správní delikt podle zvláštních právních předpisů.

Dozor nad dodržováním zákona

§ 20

(1) Přezkoumání podléhá dozoru státu v případě, že je vykonal krajský úřad nebo Magistrát hlavního města Prahy nebo auditor. Dozor nad přezkoumáním přísluší Ministerstvu financí, které metodicky řídí výkon přezkoumání a koordinuje jej s finanční kontrolou vykonávanou Ministerstvem financí podle zvláštního právního předpisu.27)

(2) Při dozoru nad přezkoumáním vykonaným krajským úřadem nebo Magistrátem hlavního města Prahy se postupuje podle zvláštních právních předpisů.28)

(3) Při dozoru nad přezkoumáním vykonaným auditorem se postupuje podle ustanovení § 6 a 7 přiměřeně a Ministerstvo financí jej provádí pouze u příslušného územního celku. Písemnou zprávu o výsledku dozoru nad přezkoumáním předává Ministerstvo financí Komoře auditorů České republiky k dalšímu postupu podle zvláštního právního předpisu.28)

Ustanovení společná, přechodná a závěrečná

§ 21 Společná ustanovení

(1) Na postup podle tohoto zákona se, s výjimkou § 14 až 18 , obecné předpisy o správním řízení nevztahují.

(2) Tímto zákonem není dotčena působnost správců kapitol státního rozpočtu a ostatních kontrolních orgánů vykonávat u příjemců dotací kontrolu dodržení účelu a podmínek poskytnutí dotací podle zvláštních právních předpisů.29)

(3) Pokud součástí dobrovolného svazku obcí je hlavní město Praha, řeší se postup při přezkoumávání jeho hospodaření ustanoveními o přezkoumání u hlavního města Prahy.

§ 22 Přechodná ustanovení

(1) Přezkoumání zahájená přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona se dokončí podle dosavadních právních předpisů.30)

(2) Lhůta pro oznámení způsobu přezkoumání podle § 4 odst. 1 za rok 2004 končí posledním dnem kalendářního měsíce následujícího po dni nabytí účinnosti tohoto zákona.

§ 23 Zrušovací ustanovení

Zrušuje se:

1. Vyhláška č. 41/2002 Sb., o přezkoumání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí.

2. Vyhláška č. 67/2003 Sb., kterou se mění vyhláška č. 41/2002 Sb., o přezkoumání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí.

§ 24 Účinnost

Tento zákon nabývá účinnosti prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po jeho vyhlášení.

Zaorálek v. r.
Klaus v. r.
Špidla v. r.

Poznámky pod čarou:

1) § 17 odst. 4 zákona č. 250/2000 Sb. , o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.
§ 16a zákona č. 248/2000 Sb. , o podpoře regionál ho rozvoje, ve znění zákona č. 138/2006 Sb.

2) § 17 odst. 2 a 3 zákona č. 250/2000 Sb.

3) § 7 až 10 zákona č. 250/2000 Sb., ve znění zákona č. 450/2001 Sb.
Vyhláška č. 323/2002 Sb. , o rozpočtové skladbě, ve znění pozdějších předpisů.

4) § 48 zákona č. 128/2000 Sb. § 24 zákona č. 129/2000 Sb., ve znění zákona č. 231/2002 Sb. § 21 zákona č. 131/2000 Sb.

5) § 54 zákona č. 128/2000 Sb. , ve znění zákona č. 313/2002 Sb. § 27 zákona č. 129/2000 Sb. § 28 zákona č. 131/2000 Sb.

6) Příloha č. 1 písmeno D. k vyhlášce č. 505/2002 Sb. , kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb. , o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou územními samosprávnými celky, příspěvkovými organizacemi, státními fondy a organizačními složkami státu.

7) § 37 zákona č. 218/2000 Sb. , o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla).

8) Zákon č. 40/2004 Sb. , o veřejných zakázkách.

9) § 38 odst. 3 a § 85 písm. j) zákona č. 128/2000 Sb. , ve znění pozdějších předpisů. § 17 odst. 3 a § 36 odst. 1 písm. i) zákona č. 129/2000 Sb. , ve znění pozdějších předpisů. § 35 odst. 6 , § 59 odst. 3 písm. d) , § 68 odst. 2 písm. o) a § 89 odst. 2 písm. a) zákona č. 131/2000 Sb. , ve znění pozdějších předpisů.

10) § 85 písm. g) a k) zákona č. 128/2000 Sb. , ve znění pozdějších předpisů. § 36 odst. 1 písm. f) a j) a § 59 odst. 2 písm. c) zákona č. 129/2000 Sb. , ve znění pozdějších předpisů. § 59 odst. 3 písm. i) a n), § 68 odst. 2 písm. s) a § 89 odst. 2 písm. h) a i) zákona č. 131/2000 Sb. , ve znění pozdějších předpisů.

11) Zákon č. 250/2000 Sb. , ve znění pozdějších předpisů.

12) § 38 zákona č. 128/2000 Sb. , ve znění pozdějších předpisů. § 17 zákona č. 129/2000 Sb. , ve znění pozdějších předpisů. § 35 zákona č. 131/2000 Sb. , ve znění pozdějších předpisů.

13) Zákon č. 563/1991 Sb. , o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. Vyhláška č. 505/2002 Sb.

14) Nařízení vlády č. 253/1992 Sb., o platových poměrech zaměstnanců orgánů státní správy, některých dalších orgánů a obcí, ve znění pozdějších předpisů. Nařízení vlády č. 37/2003 Sb. , o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev.

15) § 38 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb. , ve znění pozdějších předpisů.

16) § 2 odst. 1 písm. b) zákona č. 254/2000 Sb. , o auditorech a o změně zákona č. 165/1998 Sb.

17) Zákon č. 218/2002 Sb. , o službě státních zaměstnanců ve správních úřadech a o odměňování těchto zaměstnanců a ostatních zaměstnanců ve správních úřadech (služební zákon). Zákon č. 312/2002 Sb. , o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů. Vyhláška č. 512/2002 Sb. , o zvláštní odborné způsobilosti úředníků územních samosprávných celků.

18) Zákon č. 412/2005 Sb. , o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti.

19) Zákon č. 320/2001 Sb. , o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

20) Například § 46 zákona č. 148/1998 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

21) § 8 zákona č. 141/1961 Sb. , o trestním řízení soudním (trestní řád ), ve znění pozdějších předpisů.

22) § 14 odst. 5 zákona č. 254/2000 Sb.

23) § 17 odst. 5 a 7 zákona č. 250/2000 Sb. § 43 zákona č. 128/2000 Sb. § 20 zákona č. 129/2000 Sb. , ve znění pozdějších předpisů. § 39 zákona č. 131/2000 Sb.

24) Zákon č. 254/2000 Sb. , ve znění pozdějších předpisů.

25) § 15 odst. 2 zákona č. 254/2000 Sb.

26) Zákon č. 337/1992 Sb. , o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů.

27) § 7 odst. 1 zákona č. 320/2001 Sb.

28) § 87 až 91 zákona č. 129/2000 Sb. § 106 až 117 zákona č. 131/2000 Sb.

29) Například § 1 odst. 1 písm. b) a § 6 odst. 2 zákona č. 531/1990 Sb. , o územních finančních orgánech, ve znění pozdějších předpisů.

30) Vyhláška č. 41/2002 Sb., o přezkoumání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, ve znění vyhlášky č. 67/2003 Sb.