Program Zákon

Zákon o veřejných zakázkách

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ

HLAVA I PŘEDMĚT ÚPRAVY, PŮSOBNOST ZÁKONA A ZÁKLADNÍ POJMY

§ 1

Tento zákon upravuje v souladu s právem Evropských společenství1)

a) okruh právnických a fyzických osob, které jsou povinny zadávat veřejné zakázky podle tohoto zákona,

b) postup při zadávání veřejných zakázek,

c) druhy zadávacích řízení,

d) postup při udělování koncesí,

e) veřejnou soutěž o návrh,

f) dohled nad zadáváním veřejných zakázek.

§ 2

(1) Podle tohoto zákona postupují tito zadavatelé veřejných zakázek:

a) veřejný zadavatel, kterým je

1. Česká republika,2)

2. státní příspěvková organizace,3)

3. územní samosprávný celek a v případě hlavního města Prahy4) a statutárních měst též městský obvod nebo městská část, a jimi řízené a zřizované příspěvkové organizace,

4. Pozemkový fond České republiky, státní fond, Česká národní banka, Český rozhlas, Česká televize, Česká konsolidační agentura, zdravotní pojišťovna, dobrovolný svazek obcí a jiná právnická osoba, pokud byla zřízena zákonem nebo na základě zákona za účelem uspokojování potřeb veřejného zájmu a je financována převážně veřejnými zadavateli, nebo je veřejnými zadavateli řízena nebo veřejní zadavatelé jmenují více než polovinu členů v jejím správním, řídícím nebo kontrolním orgánu,

b) jiná právnická nebo fyzická osoba, zadává-li zakázku na dodávky, služby nebo stavební práce, která je z více než 50 % financována veřejným zadavatelem, nebo

c) podnikatel,5) jestliže je ovládán6) veřejným zadavatelem, nebo jehož podnikání je podmíněno udělením oprávnění,7) které mu poskytuje zvláštní nebo výhradní práva, a vykonává některou z činností uvedených v § 3 .

(2) Zadavatelem může být společně i několik zadavatelů uvedených v odstavci 1 písm. a) a b) , mají-li svoje vzájemná práva a povinnosti a vztahy k třetím osobám smluvně upraveny.

§ 3

(1) Zadavatel v odvětvích vodního hospodářství, energetiky, dopravy a telekomunikací zadává podle tohoto zákona pouze nadlimitní veřejné zakázky (§ 14 ), pokud

a) poskytuje nebo provozuje pevné sítě určené k zásobování veřejnosti v souvislosti s výrobou, přepravou nebo distribucí

1. pitné vody,

2. elektřiny,

3. plynu nebo tepla,

b) zásobuje sítě uvedené v písmenu a) pitnou vodou, elektřinou, plynem nebo teplem,

c) vykonává činnost, při které využívá geograficky vymezeného území za účelem

1. průzkumu nebo těžby ropy, zemního plynu, uhlí nebo jiných pevných paliv, nebo

2. poskytování letištních, přístavních a jiných terminálových zařízení leteckým dopravcům a dopravcům na vnitrozemských vodních cestách,

d) provozuje nebo zajišťuje provozování a rozvoj sítě poskytující služby veřejnosti v oblasti železniční dopravy, automatizovaných systémů, tramvají, trolejbusů, autobusů nebo lanovek,

e) poskytuje nebo provozuje kanalizaci pro veřejnou potřebu nebo provádí čištění nebo úpravu odpadních vod, pokud zároveň poskytuje nebo provozuje pevné sítě určené k zásobování veřejnosti v souvislosti s výrobou, přepravou nebo distribucí pitné vody nebo pokud tyto sítě zásobuje pitnou vodou,

f) poskytuje telekomunikační služby nebo provozuje telekomunikační sítě.8)

(2) Za činnost podle odstavce 1 písm. a) a b) se u zadavatele uvedeného v § 2 odst. 1 písm. b) nepovažuje zásobování sítě, jestliže

a) v případě pitné vody nebo elektřiny

1. pitná voda nebo elektřina je vyráběna z důvodu nezbytností pro výkon činností, které nejsou uvedeny v odstavci 1 , a

2. dodávky do veřejné sítě závisí pouze na vlastní spotřebě zadavatele a nepřesáhly 30 % průměru celkové výroby pitné vody nebo elektrické energie zadavatele za poslední 3 roky,

b) v případě plynu nebo tepla

1. výroba plynu nebo tepla je nevyhnutelným důsledkem výkonu činnosti, která není uvedena v odstavci 1 , a

2. dodávka do veřejné sítě je určena pouze pro hospodářské využití takové výroby a nečiní více než 20 % průměrného obratu zadavatele za poslední 3 roky.

(3) Za činnost podle odstavce 1 písm. d) se nepovažuje provozování veřejné autobusové dopravy, jestliže jiné osoby mohou poskytovat tyto služby na celém území státu nebo pouze ve vymezené oblasti za stejných podmínek.

(4) Tento zákon se nevztahuje na nákupy zadavatelů, kteří poskytují telekomunikační služby nebo provozují telekomunikační sítě v případě, že zvláštní právní předpis8) umožňuje poskytovat telekomunikační služby nebo provozovat telekomunikační sítě v efektivní soutěži.

§ 4

(1) Tento zákon se nevztahuje na zadávání zakázek, jestliže

a) jejich předmětem jsou utajované informace nebo jejich provádění je podle zvláštních právních předpisů9) spojeno se zvláštními bezpečnostními opatřeními nebo jestliže to vyžaduje ochrana základních bezpečnostních zájmů státu,

b) jejich předmětem je výroba, koupě nebo oprava zbraní, zbraňových systémů, střeliva nebo zabezpečení dalšího vojenského materiálu pro zajištění obrany nebo bezpečnosti státu,

c) se jejich zadávání řídí zvláštními procesními pravidly a zakázky jsou zadávány v návaznosti na mezinárodní smlouvu, vztahující se k pobytu ozbrojených sil jiných států na území České republiky10) nebo k vyslání ozbrojených sil České republiky na území jiných států, jíž je Česká republika vázána a která byla vyhlášena ve Sbírce zákonů nebo ve Sbírce mezinárodních smluv,

d) se na jejich zadávání vztahují pravidla daná zvláštními postupy mezinárodních organizací,

e) jsou zadávány v návaznosti na mezinárodní smlouvu uzavřenou mezi členským státem Evropské unie a jiným než členským státem Evropské unie nebo jinými než členskými státy Evropské unie, za účelem realizace nebo využití společného projektu smluvními stranami; uzavření takovéto smlouvy musí být sděleno Komisi Evropského společenství (dále jen "Evropská komise"),

f) jde o služby, jejichž předmětem je výzkum a vývoj v případě, kdy jejich výsledky nevyužije výlučně zadavatel pro vlastní činnost a jestliže poskytovaná služba je zcela uhrazena zadavatelem,

g) jde o poskytování finančních služeb spojených s vydáváním, prodejem, koupí nebo jiným převodem cenných papírů anebo s jinými finančními nástroji,

h) jde o služby nebo dodávky poskytované a přijímané Českou národní bankou v souvislosti s výkonem její působnosti,

i) jde o poskytování rozhodčích a smírčích služeb,

j) jde o činnost nebo dílo na základě pracovní smlouvy, nebo služebního anebo obdobného poměru,

k) předmět zakázky je hlavním předmětem podnikání státního podniku nebo předmětem činnosti příspěvkové organizace, které založil nebo zřídil v souladu se zákonem zadavatel uvedený v § 2 odst. 1 písm. a) bodech 1 a 3 ,

l) jde o zakázku na služby zadávanou osobě, která je zadavatelem podle § 2 odst. 1 písm. a) na základě výhradního práva uděleného ze zákona nebo na základě zákona v souladu se Smlouvou o založení Evropského společenství,

m) jejich předmětem je ustanovení znalce nebo tlumočníka11) pro účely soudního, správního, rozhodčího nebo jiného obdobného řízení včetně přípravného řízení trestního,

n)

Písmeno n)(dříve o) pozbylo platnosti 1.5.2004 - viz účinnost

o)

Písmeno o)(dříve p) pozbylo platnosti 1.5.2004 - viz účinnost

p) dodavatelem dodávek nebo služeb je Česká republika prostřednictvím vězeňské služby České republiky, jestliže zadavatelem je Česká republika,

r) je zadavatelem Fond pojištění vkladů.

(2) Tento zákon se nevztahuje na podlimitní veřejné zakázky (§ 15 )

a) na dodávky nebo na služby přímo související s návštěvami ústavních činitelů jiných států a jimi zmocněných zástupců v České republice,

b) jejichž zadavatelem jsou zpravodajské služby.

§ 5

(1) Tento zákon se nevztahuje na zadavatele v odvětví vodního hospodářství, energetiky, dopravy, telekomunikací, jde-li o zakázky zadávané za účelem

a) výkonu činností podle § 3 v zahraničí, pokud nejde o využití sítí nebo území v Evropských společenstvích,

b) dalšího prodeje nebo nájmu jiným osobám za předpokladu, že zadavatel nemá žádné zvláštní nebo výhradní oprávnění prodávat nebo pronajímat předmět takové veřejné zakázky a jiné osoby mají možnost předmět veřejné zakázky prodávat nebo pronajímat za stejných podmínek,

c) nákupu vody, vykonává-li zadavatel činnost uvedenou v § 3 odst. 1 písm. a) bodu 1 ,

d) nákupu energie nebo nákupu paliv určených pro výrobu energie, vykonává-li zadavatel činnost uvedenou v § 3 odst. 1 písm. a) bodech 2 a 3 nebo v § 3 odst. 1 písm. b) ,

e) nákupu podpůrných služeb podle zvláštního právního předpisu12) pro zajištění systémových služeb a nákupu elektrické energie pro krytí ztrát v přenosové soustavě, vykonává-li zadavatel činnost uvedenou v § 3 odst. 1 písm. a) bodu 2 .

(2) Tento zákon se nevztahuje na zadavatele v odvětví telekomunikací, jde-li o zakázky na služby, které

a) zadavatel zadává přidružené osobě [§ 17 písm. h) ], nebo

b) zadává společný podnik vytvořený několika zadavateli za účelem provádění činností uvedených v § 3 , jednomu z těchto zadavatelů nebo osobě, která je přidružena k jednomu z těchto zadavatelů, jestliže alespoň 80 % průměrného obratu přidružené osoby za služby dosaženého za předchozí 3 roky v Evropských společenstvích pochází z poskytování takových služeb osobám, k nimž je přidružena. Jestliže stejné nebo podobné služby poskytuje více než jedna osoba přidružená k zadavateli, bere se v úvahu celkový obrat pocházející z poskytování stejných či obdobných služeb všech přidružených osob.

(3) Tento zákon se nevztahuje na zadavatele v odvětví vodního hospodářství, energetiky a dopravy, jde-li o zakázky, které

a) zadavatel zadává přidružené osobě [§ 17 písm. h) ], nebo

b) zadává společný podnik výlučně vytvořený několika zadavateli za účelem provádění činností uvedených v § 3 osobě, která je přidružena k jednomu z těchto zadavatelů, nebo

c) zadává společný podnik výlučně vytvořený několika zadavateli za účelem provádění činností uvedených v § 3 jednomu z těchto zadavatelů,

d) zadává zadavatel společnému podniku vytvořenému několika zadavateli, k němuž zadavatel náleží, za předpokladu, že společný podnik byl vytvořen za účelem provádění příslušné činnosti na dobu nejméně 3 let a zakládající dokument společného podniku stanoví, že zadavatelé, kteří tvoří společný podnik, budou náležet ke společnému podniku nejméně po dobu stejné délky.

(4) Ustanovení odstavce 3 písm. a) a b) se použije pouze za předpokladu, že

a) jde o zakázku na služby a alespoň 80 % průměrného obratu přidružené osoby za služby dosaženého za předchozí 3 roky pochází z poskytování služeb osobám, k nimž je přidružena, nebo

b) jde o zakázku na dodávky a alespoň 80 % průměrného obratu přidružené osoby za dodávky dosaženého za předchozí 3 roky pochází z poskytování dodávek osobám, k nimž je přidružena, nebo

c) jde o zakázku na stavební práce a alespoň 80 % průměrného obratu přidružené osoby za stavební práce dosaženého za předchozí 3 roky pochází z poskytování stavebních prací osobám, k nimž je přidružena.

(5) Pokud s ohledem na dobu vzniku přidružené osoby nebo počátek poskytování činností zadavateli nelze zjistit obrat přidružené osoby za předchozí 3 roky podle odstavce 4 , je postačující, že osoba přidružená prokáže, že by její obrat měl z hlediska obchodních předpokladů dosáhnout požadované výše objemu obratu podle odstavce 4 písm. a) , b) nebo c) . V případě, že bude více než 1 osoba přidružená k zadavateli poskytovat stejné či obdobné služby, dodávky nebo stavební práce do objemu 80 % průměrného obratu podle odstavce 4 písm. a) , b) nebo c) , bude zahrnut obrat za poskytování stejných či obdobných služeb, dodávek nebo stavebních prací všech přidružených osob.

(6) Zadavatelé sdělí Komisi na její žádost níže uvedené informace týkající se použití ustanovení odstavců 2 , 3 a 4 :

a) názvy nebo obchodní firmy dotčených podniků nebo společných podniků,

b) povahu a hodnotu daných zakázek,

c) údaje, které bude Komise považovat za potřebné k prokázání, že vztah mezi podnikem nebo společným podnikem, jemuž byly veřejné zakázky zadány, a zadavatelem je v souladu s požadavky tohoto ustanovení.

(7) Tento zákon se nevztahuje rovněž na zadavatele v odvětví vodního hospodářství, energetiky, dopravy a telekomunikací, jde-li o zakázky zadávané za jiným účelem, než je výkon činností uvedených v § 3 .

(8) Ustanovení odstavce 7 se nepoužije, jde-li o veřejnou zakázku

a) zadávanou zadavatelem uvedeným v § 2 odst. 1 písm. a) ,

b) která souvisí s projekty vodohospodářských staveb, zavlažováním nebo odvodňováním půdy, za předpokladu, že množství vody určené pro dodávky pitné vody představuje více než 20 % celkového množství vody dané k dispozici těmito projekty nebo zavlažovacími či odvodňovacími zařízeními, nebo

c) která souvisí s čištěním nebo úpravou odpadních vod.

§ 6 Veřejná zakázka

(1) Veřejnou zakázkou je zakázka na dodávky, služby nebo stavební práce, jejímž zadavatelem je osoba uvedená v § 2 a u níž předpokládaná cena předmětu veřejné zakázky přesáhne 2 000 000 Kč.

(2) Veřejná zakázka se uskutečňuje za úplatu na základě písemné smlouvy s jedním nebo více vybranými uchazeči nebo zájemci.

(3) Zadavatel musí dodávky, služby nebo stavební práce, jejichž předpokládaná cena nepřesáhne limit uvedený v odstavci 1 , zadat transparentním a nediskriminačním postupem za cenu obvyklou v místě plnění.

§ 7 Veřejná zakázka na dodávky

Veřejnou zakázkou na dodávky je veřejná zakázka, jejímž předmětem je koupě věcí movitých i nemovitých (dále jen "zboží") včetně koupě zboží na splátky, nájmu zboží nebo nájmu zboží s právem následné koupě, a rovněž veřejná zakázka, jejímž předmětem je kromě dodání zboží také montáž a uvedení do provozu, pokud nejde o případ podle § 8 odst. 2 písm. a) .

§ 8 Veřejná zakázka na služby

(1) Veřejnou zakázkou na služby je veřejná zakázka, jejímž předmětem není předmět veřejné zakázky na dodávky nebo veřejné zakázky na stavební práce.

(2) Veřejnou zakázkou na služby je též veřejná zakázka, jejímž předmětem je kromě poskytnutí služeb rovněž

a) dodání zboží, pokud je cena poskytovaných služeb vyšší než předpokládaná cena dodání zboží, nebo

b) zakázka na stavební práce (§ 9 ), pokud je cena poskytovaných služeb vyšší než předpokládaná cena stavebních prací.

(3) Výčet služeb je uveden v přílohách č. 1 a 2.

§ 9 Veřejná zakázka na stavební práce

(1) Veřejnou zakázkou na stavební práce je veřejná zakázka na provedení

a) nové stavby,

b) stavební změny dokončené stavby,

c) udržovací práce na stavbě,

d) odstranění stávající stavby, nebo

e) jakýchkoli stavebních prací, které odpovídají požadavkům určeným zadavatelem, včetně stavebních prací pořizovaných s využitím zprostředkovatelských nebo podobných služeb poskytovaných zadavateli jinou osobou.

(2) Stavebními pracemi se rozumějí rovněž montážní práce související s prováděním staveb a stavebních prací podle odstavce 1 .

(3) Veřejnou zakázkou na stavební práce je též veřejná zakázka, jejímž předmětem je kromě provedení stavebních prací podle odstavce 1 rovněž projektová a inženýrská činnost, týkající se těchto prací.

§ 9a Koncese na stavební práce

Koncese na stavební práce je obdobnou veřejnou zakázkou jako veřejná zakázka na stavební práce s tím, že protiplnění za provedení stavebních prací, které jsou předmětem této koncese, spočívá v právu stavbu po stanovenou dobu využívat nebo provozovat. Toto právo může být spojeno s poskytnutím peněžitého plnění veřejným zadavatelem.

§ 9b Koncese na služby

Koncese na služby je obdobnou veřejnou zakázkou jako veřejná zakázka na služby s tím, že protiplnění za poskytnutí služeb, které jsou předmětem této koncese, spočívá v právu tyto služby po stanovenou dobu provozovat. Toto právo může být spojeno s poskytnutím peněžitého plnění veřejným zadavatelem.

§ 10 Zadávací řízení a způsoby zadávání

(1) Zadávacím řízením se rozumí postup, který musí zadavatel dodržet při zadávání veřejné zakázky do uzavření smlouvy s dodavatelem, pokud tento zákon nestanoví jinak.

(2) Veřejnou zakázku lze v zadávacím řízení zadat v

a) otevřeném zadávacím řízení, ve kterém mohou podat nabídku všichni dodavatelé, kteří mají zájem (dále jen "otevřené řízení"),

b) užším zadávacím řízení, ve kterém mohou podat nabídku pouze zadavatelem vybraní zájemci (dále jen "užší řízení"),

c) jednacím řízení s uveřejněním, ve kterém nabídku podávají pouze vybraní zájemci, kteří jsou poté zadavatelem vyzváni k jednání, nebo

d) jednacím řízení bez uveřejnění, ve kterém zadavatel přímo vyzve k jednání jednoho nebo více dodavatelů.

§ 11 Dodavatel

Dodavatelem je právnická nebo fyzická osoba, která

a) poskytuje služby,

b) dodává zboží,

c) provádí stavební práce.

§ 12 Zájemce

Zájemcem se rozumí dodavatel,

a) který podal ve stanovené době žádost o účast v užším řízení nebo v jednacím řízení s uveřejněním, nebo

b) kterého zadavatel vyzval k účasti v jednacím řízení bez uveřejnění.

§ 13 Uchazeč

Uchazečem se rozumí

a) dodavatel, který ve stanovené době podal nabídku v otevřeném řízení, nebo

b) zájemce, který ve stanovené době podal nabídku v užším řízení nebo v jednacím řízení s uveřejněním.

§ 14 Nadlimitní veřejná zakázka

(1) Nadlimitní veřejnou zakázkou se rozumí zakázka, u níž předpokládaná cena předmětu veřejné zakázky (§ 18 ) dosáhne anebo přesáhne finanční limity uvedené v odstavcích 2 a 3.

(2) Finanční limit pro veřejné zakázky na dodávky a pro veřejné zakázky na služby je částka v české měně odpovídající

a) 130 000 EUR pro zadavatele uvedené v § 2 odst. 1 písm. a) bodech 1 a 2 a pro Českou republiku - Ministerstvo obrany pro zboží uvedené v příloze č. 3,

b) 200 000 EUR pro zadavatele uvedené v § 2 odst. 1 písm. a) bodech 3 a 4 a pro Českou republiku - Ministerstvo obrany pro zboží neuvedené v příloze č. 3,

c) 400 000 EUR pro zadavatele v odvětví vodního hospodářství, energetiky a dopravy, vykonávají-li činnosti uvedené v § 3 odst. 1 písm. a) až e) , nebo

d) 600 000 EUR pro zadavatele v oblasti telekomunikací, vykonávají-li činnost uvedenou v § 3 odst. 1 písm. f) .

(3) Finanční limit pro veřejné zakázky na stavební práce je částka v české měně odpovídající 5 000 000 EUR.

(4) Je-li zadavatelem Česká republika, vztahují se finanční limity uvedené v odstavcích 2 a 3 k jejím organizačním složkám,13) není-li dále stanoveno jinak.

(5) Zadává-li jménem České republiky veřejnou zakázku

a) Ministerstvo vnitra, vztahují se finanční limity uvedené v odstavcích 2 a 3 k jeho organizačním jednotkám a k organizačním jednotkám Policie České republiky, které jsou zmocněny k zadávání veřejných zakázek,

b) Ministerstvo obrany, vztahují se finanční limity uvedené v odstavcích 2 a 3 k jeho organizačním jednotkám a k vojenským útvarům, vojenským zařízením nebo vojenským záchranným útvarům Armády České republiky,14) které jsou ministrem obrany zmocněny k zadávání veřejných zakázek.

(6) Pro přepočet EUR na českou měnu pro účely tohoto zákona je do dne vstupu smlouvy o přistoupení České republiky k Evropské unii v platnost určující kurz vyhlášený Českou národní bankou v den odeslání oznámení podle § 42 až 44 nebo v den odeslání výzvy k jednání podle § 45 . Po dni vstupu smlouvy o přistoupení České republiky k Evropské unii v platnost jsou finanční limity v české měně odpovídající finančním limitům stanoveným tímto zákonem v EUR vyhlašovány v Úředním věstníku Evropské unie.

(7) Ustanovení odstavce 6 o přepočtu EUR na českou měnu se po dni vstupu smlouvy o přistoupení České republiky k Evropské měnové unii v platnost nepoužije.

§ 15 Podlimitní veřejná zakázka

Podlimitní veřejnou zakázkou se rozumí zakázka, u níž předpokládaná cena předmětu veřejné zakázky (§ 18 ) nedosáhne finančních limitů uvedených v § 14 odst. 2 a 3 .

§ 16 Rámcová smlouva

Rámcovou smlouvou se rozumí smlouva uzavřená mezi zadavatelem v odvětví vodního hospodářství, energetiky, dopravy a telekomunikací a uchazečem, případně uchazeči, na podkladě otevřeného řízení, nebo užšího řízení, jejímž obsahem je stanovení smluvních podmínek pro veřejné zakázky, zejména s ohledem na ceny nebo předpokládané množství, které mají být zadány v určitém časovém období.

§ 17 Některé další pojmy

Pro účely tohoto zákona se rozumí

a) zadávacími podmínkami veškeré požadavky zadavatele, obsažené v oznámení zadávacího řízení, případně dále upřesněné v zadávací dokumentaci, které musí být uchazečem v nabídce splněny,

b) nabídkou návrh smlouvy podaný uchazečem v otevřeném řízení, v užším řízení nebo v jednacím řízení s uveřejněním,

c) vhodnou nabídkou nabídka podaná uchazečem splňujícím kvalifikaci, která splňuje zadávací podmínky stanovené zadavatelem pro obsah nabídky,

d) kvalifikací způsobilost dodavatele pro provedení zadávané veřejné zakázky,

e) zadáním veřejné zakázky rozhodnutí zadavatele o přidělení veřejné zakázky,

f) zadavatelskou činností činnost vykonávaná podle tohoto zákona za účelem zadání veřejné zakázky včetně činností souvisejících,

g) dokumentací o zadání veřejné zakázky souhrn dokumentů, jejichž pořízení vyžaduje tento zákon, a nabídky všech uchazečů,

h) přidruženou osobou osoba, vůči které je zadavatel ovládající osobou podle zvláštního právního předpisu6) nebo vůči níž je zadavatel osobou ovládanou podle zvláštního právního předpisu,6) nebo která společně se zadavatelem je osobou řízenou jinou osobou,

i) zvláštním nebo výhradním oprávněním oprávnění udělené ze zákona, nebo na základě zákona příslušným správním úřadem, kterým se jednomu nebo více zadavatelům v odvětví vodního hospodářství, energetiky, dopravy a telekomunikací vyhrazuje některá z činností uvedená v § 3 odst. 1 ,

j) centrální adresou místo, kde jsou ve veřejně přístupném informačním systému (Internet) uveřejněny informace určené tímto zákonem,

k) naléhavým případem událost, kterou zadavatel nemohl předvídat a ani ji nezpůsobil,

l) zahraniční osobou fyzická osoba s bydlištěm nebo právnická osoba se sídlem mimo území České republiky,

m) koncesionářem dodavatel, kterému byla udělena koncese na stavební práce nebo koncese na služby,

n) společným podnikem obchodní společnost založená několika zadavateli uvedenými v § 2 odst. 1 písm. c) , nebo jejímiž společníky je několik těchto zadavatelů nebo sdružení zadavatelů uvedených v § 2 odst. 1 písm. c) nebo jejich jiné seskupení, bez ohledu na to, zda takové sdružení nebo seskupení má nebo nemá právní subjektivitu, které je založeno smlouvou mezi zúčastněnými zadavateli nebo jiným zakládajícím dokumentem v souladu s právními předpisy, za účelem provádění činností uvedených v § 3 zákona. V případě, že společný podnik nemá právní subjektivitu, činí právní úkony vztahující se ke společnému podniku předpokládané tímto zákonem, všichni zadavatelé zúčastnění na společném podniku společně.

HLAVA II ZPŮSOBY URČENÍ PŘEDPOKLÁDANÉ CENY PŘEDMĚTU VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

§ 18 Předpokládaná cena předmětu veřejné zakázky

(1) Pro postup zadavatele při zadávání veřejných zakázek je rozhodující předpokládaná cena předmětu veřejné zakázky neobsahující daň z přidané hodnoty.

(2) Je-li předmět veřejné zakázky rozdělen na části, je pro určení předpokládané ceny předmětu rozhodující součet předpokládaných cen všech jeho částí.

(3) Zadavatel nesmí rozdělit předmět veřejné zakázky, jestliže by tím došlo ke snížení jeho předpokládané ceny pod finanční limity stanovené pro jednotlivé druhy veřejných zakázek (§ 14 ) nebo pod finanční limit stanovený v § 6 odst. 1 .

(4) Je-li v oznámení zadávacího řízení obsaženo právo zadavatele na další dodávky, stavební práce nebo služby (opční právo), vezme zadavatel v úvahu při určování předpokládané ceny předmětu veřejné zakázky celkovou cenu všech dodávek, stavebních prací nebo služeb.

§ 19 Předpokládaná cena předmětu veřejné zakázky na dodávky

(1) Předpokládanou cenou předmětu veřejné zakázky na dodávky je celková cena dodávky.

(2) Předpokládanou cenu předmětu veřejné zakázky v případě koupě zboží na splátky, nájmu zboží a nájmu zboží s právem následné koupě určí zadavatel na základě

a) celkové výše plnění za dobu účinnosti smlouvy, jde-li o smlouvu uzavíranou na dobu určitou; v případě nájmu zboží s právem následné koupě se do celkové výše plnění zahrne i zůstatková kupní cena,

b) celkové výše plnění za 4 roky, jde-li o smlouvu uzavíranou na dobu neurčitou.

§ 20 Předpokládaná cena předmětu veřejné zakázky na služby

(1) Předpokládanou cenou předmětu veřejné zakázky na služby je celková cena za poskytnuté služby.

(2) Jde-li o

a) pojišťovací služby, určí zadavatel jejich celkovou cenu na základě výše pojistného,

b) bankovní a finanční služby, určí zadavatel jejich celkovou cenu na základě poplatků, provizí, úroků a jiných s těmito službami souvisejících odměn,

c) projektovou činnost, určí zadavatel její celkovou cenu na základě honorářů.

(3) Předpokládanou cenu předmětu veřejné zakázky v případě smlouvy bez uvedení celkové ceny určí zadavatel

a) z celkové ceny plnění za dobu účinnosti smlouvy, jde-li o smlouvu uzavíranou na dobu určitou nepřesahující 4 roky, nebo

b) z celkové ceny plnění za 4 roky, jde-li o smlouvu uzavíranou na dobu neurčitou anebo o smlouvu uzavíranou na dobu určitou přesahující 4 roky.

§ 21 Předpokládaná cena předmětu veřejné zakázky na stavební práce

(1) Předpokládanou cenou předmětu veřejné zakázky na stavební práce je celková cena stavebních prací.

(2) Do předpokládané ceny předmětu veřejné zakázky na stavební práce se započítá rovněž předpokládaná cena dodávek, které jsou potřebné k provedení stavebních prací a které zadavatel poskytne dodavateli.

§ 22 Zvláštní způsoby určení předpokládané ceny předmětu veřejné zakázky na dodávky a veřejné zakázky na služby

(1) Jde-li o veřejnou zakázku na dodávky nebo veřejnou zakázku na služby, která má být realizována na základě smlouvy, jejímž předmětem je závazek na opakující se plnění, a nelze předpokládanou cenu předmětu veřejné zakázky určit postupem podle § 19 a 20 , určí se předpokládaná cena předmětu veřejné zakázky na základě

a) skutečné celkové ceny obdobného zboží nebo služeb, které byly zadány v předcházejícím kalendářním roce anebo v předcházejících 12 měsících, upravené o očekávané změny v množství anebo ceně v následujících 12 měsících, nebo

b) odhadované celkové ceny zboží anebo služeb zadávaných v průběhu 12 měsíců od prvního plnění nebo po dobu účinnosti smlouvy, přesahuje-li 12 měsíců.

(2) Postup určení předpokládané ceny předmětu veřejné zakázky podle odstavce 1 písm. a) nebo b) musí být volen tak, aby odchýlením skutečné ceny předmětu veřejné zakázky od předpokládané ceny nedošlo k porušení jiných ustanovení zákona, zejména § 25 a 26 .

§ 23 Předpokládaná cena předmětu veřejné zakázky u rámcových smluv

V případě veřejných zakázek, k jejichž zabezpečení uzavírá zadavatel v odvětví vodního hospodářství, energetiky, dopravy a telekomunikací rámcovou smlouvu, rozumí se předpokládanou cenou předmětu rámcové smlouvy součet předpokládaných cen předmětů všech zakázek, které zadavatel uvažuje zadat v souvislosti s touto rámcovou smlouvou v příslušném časovém období. Při určení předpokládané ceny předmětu zakázek, které zadavatel uvažuje zadat v souvislosti s touto rámcovou smlouvou, postupuje zadavatel podle § 18 až 22 .

HLAVA III POSTUP ZADAVATELE PŘI ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK

§ 24 Zadávání částí veřejných zakázek

(1) Vyplývá-li z povahy plnění, že předmět veřejné zakázky musí být plněn nebo dodán po částech, vztahují se ustanovení tohoto zákona o nadlimitních a podlimitních veřejných zakázkách na všechny části, s výjimkou případů uvedených v odstavci 2 .

(2) Zadavatel je oprávněn zadat části nadlimitní veřejné zakázky postupem stanoveným pro podlimitní veřejné zakázky, pokud součet předpokládaných cen těchto částí nepřesáhne 20 % předpokládané celkové ceny předmětu nadlimitní veřejné zakázky a pokud cena jednotlivé části je nižší než částka v české měně odpovídající

a) 1 000 000 EUR, jde-li o veřejné zakázky na stavební práce, nebo

b) 80 000 EUR, jde-li o veřejné zakázky na služby.

(3) Ustanovení odstavce 2 písm. b) se nepoužije, jde-li o zadavatele v odvětví vodního hospodářství, energetiky, dopravy a telekomunikací.

(4) Při přepočtu předpokládané ceny předmětu části nadlimitní veřejné zakázky na českou měnu se postupuje podle § 14 odst. 6 .

ČÁST DRUHÁ PODMÍNKY POUŽITÍ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ, PŘEDBĚŽNÉ OZNÁMENÍ A KVALIFIKACE DODAVATELŮ

HLAVA I PODMÍNKY POUŽITÍ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ

§ 25 Zadávací řízení a jeho druhy

(1) Zadavatel je povinen zadat nadlimitní i podlimitní veřejnou zakázku (§ 14 a 15 ) v zadávacím řízení, pokud tento zákon nestanoví jinak. V zadávacím řízení je zadavatel povinen dodržovat zásady stejného zacházení se všemi zájemci a uchazeči s výjimkami uvedenými v § 87 , zákazu diskriminace a transparentnosti.

(2) Zadavatel může pro zadání veřejné zakázky zvolit

a) otevřené řízení,

b) užší řízení,

c) jednací řízení s uveřejněním, jsou-li splněny podmínky uvedené v § 26 nebo jde-li o zadavatele v odvětví vodního hospodářství, energetiky, dopravy a telekomunikací, nebo

d) jednací řízení bez uveřejnění, jsou-li splněny podmínky uvedené v § 27 nebo § 28 .

§ 26 Jednací řízení s uveřejněním

(1) Zadavatel může použít jednací řízení s uveřejněním, jestliže v předchozím otevřeném řízení nebo užším řízení byly podány pouze neúplné nabídky a zadavatel podstatně nezmění zadávací podmínky. Uveřejnění jednacího řízení není nezbytné, pokud zadavatel vyzve k jednání všechny uchazeče, kteří podali v předchozím otevřeném řízení nebo užším řízení nabídku a splnili kvalifikaci požadovanou zadavatelem.

(2) Zadavatel může použít jednací řízení s uveřejněním též

a) ve výjimečných případech, jestliže povaha stavebních prací nebo služeb nebo povaha rizik s nimi spojených neumožňuje stanovit celkovou cenu předmětu předem, nebo

b) jestliže stavební práce jsou prováděny pouze pro účely výzkumu a vývoje a nelze je využít za účelem dosažení zisku nebo k pokrytí nákladů výzkumu a vývoje.

§ 27 Jednací řízení bez uveřejnění

(1) Jednací řízení bez uveřejnění může zadavatel použít, jestliže

a) v předchozím otevřeném řízení nebo užším řízení nebyly podány žádné nabídky nebo nabídky splňující zadávací podmínky a zadavatel podstatně nezmění zadávací podmínky,

b) veřejná zakázka může být plněna z technických či uměleckých důvodů nebo z důvodu ochrany práv z průmyslového a jiného duševního vlastnictví15) pouze určitým dodavatelem, nebo

c) veřejnou zakázku je nezbytné zadat v naléhavém případě z důvodu krizového stavu9) a není možno veřejnou zakázku zadat v jiném zadávacím řízení.

(2) V jednacím řízení bez uveřejnění může zadavatel zadat veřejnou zakázku na dodávky rovněž,

a) je-li zboží vyráběno pouze pro účely výzkumu a vývoje; to se nevztahuje na případy, kdy je zboží vyráběno ve větších sériích za účelem dosažení zisku nebo bude-li využito k pokrytí nákladů výzkumu a vývoje, nebo

b) jde-li o dodatečnou dodávku poskytovanou dodavatelem, s nímž byla již uzavřena smlouva, spočívá-li plnění v částečné obnově zboží, rozšíření sjednaného objemu nebo úpravě za předpokladu, že změna dodavatele by vedla k dodání zboží odlišných technických parametrů, které by měly za následek neslučitelnost s původním zbožím nebo nepřiměřené technické obtíže při provozu a údržbě; doba trvání těchto smluv nesmí přesáhnout dobu 3 let.

(3) V jednacím řízení bez uveřejnění může zadavatel rovněž zadat veřejnou zakázku na stavební práce nebo veřejnou zakázku na služby, jde-li o

a) dodatečné stavební práce nebo dodatečné služby, které nejsou obsaženy v původní veřejné zakázce a jejichž potřeba vznikla v naléhavém případě, za předpokladu, že

1. zakázka bude zadána témuž dodavateli,

2. dodatečné stavební práce nebo dodatečné služby nemohou být technicky nebo ekonomicky odděleny od původní zakázky, aniž by toto oddělení způsobilo újmu zadavateli, anebo toto oddělení je možné, ale dodatečné práce nebo dodatečné služby jsou nezbytné pro dokončení původní zakázky, a

3. celkový rozsah dodatečných stavebních prací nebo dodatečných služeb nepřekročí 20 % ceny původní zakázky; to neplatí pro zadavatele v odvětví vodního hospodářství, energetiky, dopravy a telekomunikací, nebo

b) nové stavební práce skládající se ze stavebních prací téhož druhu či podobných, jako jsou obsaženy v původní zakázce, za předpokladu, že

1. původní zakázka byla zadána v otevřeném řízení nebo užším řízení,

2. nové stavební práce se shodují s původní projektovou dokumentací stavby,

3. v oznámení původního zadávacího řízení byla obsažena možnost zadat další stavební práce v jednacím řízení bez uveřejnění,

4. nové stavební práce budou zadány do 3 let ode dne uzavření původní smlouvy dodavateli původní zakázky a

5. cena nových stavebních prací nebo nových služeb byla zahrnuta do předpokládané ceny předmětu,

c) nové služby skládající se ze služeb téhož druhu či podobných, jako jsou obsaženy v původní zakázce, za předpokladu, že

1. původní zakázka byla zadána v otevřeném řízení nebo užším řízení,

2. nové služby se shodují v smluvních podmínkách s původní zakázkou,

3. v oznámení původního zadávacího řízení byla obsažena možnost zadat další služby v jednacím řízení bez uveřejnění,

4. nové služby budou zadány do 3 let ode dne uzavření původní smlouvy dodavateli původní zakázky a

5. cena nových služeb byla zahrnuta do předpokládané ceny předmětu,

d) nové stavební práce nebo služby spojené s výstavbou nebo rekonstrukcí pozemní komunikace16) nebo dráhy16a) či její součásti za předpokladu, že

1. předpokládaná cena podlimitní veřejné zakázky nepřesáhne 30 mil. Kč bez daně z přidané hodnoty, jde-li o veřejnou zakázku na stavební práce, nebo 4 mil. Kč bez daně z přidané hodnoty, jde-li o veřejnou zakázku na služby,

2. zadavatel vyzve k účasti v jednacím řízení bez uveřejnění minimálně pět dodavatelů.

(4) Ustanovení odstavce 3 písm. c) se nepoužije, jde-li o zadavatele v odvětví vodního hospodářství, energetiky, dopravy a telekomunikací.

(5) Navazuje-li zadání veřejné zakázky na služby na veřejnou soutěž o návrh, podle jejíchž pravidel má být veřejná zakázka zadána vítěznému účastníku nebo jednomu z vítězných účastníků, použije zadavatel k jednání o smluvních podmínkách jednací řízení bez uveřejnění. Je-li více vítězných účastníků, musí být přizváni k jednání všichni.

(6) V případech podle odstavce 1 písm. a) je zadavatel nadlimitní veřejné zakázky, s výjimkou zadavatele v odvětví vodního hospodářství, energetiky, dopravy a telekomunikací, povinen podat o použití tohoto řízení zprávu Evropské komisi.

§ 28 Jednací řízení bez uveřejnění u zadavatele v odvětví vodního hospodářství, energetiky, dopravy a telekomunikací a u zadavatele podlimitní veřejné zakázky

(1) Kromě případů uvedených v § 27 může zadavatel v odvětví vodního hospodářství, energetiky, dopravy a telekomunikací a zadavatel podlimitní veřejné zakázky použít jednací řízení bez uveřejnění rovněž

a) pro dodávky zaznamenané a kupované na komoditních trzích,

b) při výhodné koupi, kdy je možné obstarat si dodávky využitím zvláště příznivých příležitostí daných pro velmi krátkou dobu za ceny podstatně nižší, než jsou ceny obvyklé, nebo

c) při nákupu zboží za zvlášť výhodných podmínek od dodavatele, který je v likvidaci, na jehož majetek byl prohlášen konkurz nebo u něhož probíhá konkurzní nebo vyrovnací řízení.

(2) Zadavatel v odvětví vodního hospodářství, energetiky, dopravy a telekomunikací může použít jednací řízení bez uveřejnění i v případě, je-li veřejná zakázka zadávána na základě rámcové smlouvy.

HLAVA II PŘEDBĚŽNÉ OZNÁMENÍ

§ 29

(1) Na počátku kalendářního roku, nejpozději však do 30 dnů po schválení příslušného rozpočtu, z něhož bude veřejná zakázka hrazena, je zadavatel povinen předběžně oznámit veřejné zakázky, které hodlá zadat v tomto kalendářním roce, pokud celková předpokládaná cena těchto zakázek činí nejméně

a) 750 000 EUR, jde-li o veřejné zakázky na dodávky nebo na služby, s výjimkou služeb uvedených v příloze č. 1, nebo

b) 5 000 000 EUR, jde-li o veřejné zakázky na stavební práce.

(2) Předběžné oznámení musí obsahovat u veřejných zakázek na

a) dodávky celkové množství zboží v jednotlivých druzích,

b) služby celkovou předpokládanou cenu služeb v jednotlivých druzích služeb,

c) stavební práce jejich druh a rozsah a předpokládaný termín uveřejnění oznámení zadávacího řízení.

(3) Předběžné oznámení podle odstavce 1 musí obsahovat identifikační údaje o zadavateli včetně osobních údajů, a to

a) v případě právnických osob obchodní firmu nebo název, sídlo, právní formu, identifikační číslo a daňové identifikační číslo, byla-li přidělena, jméno a příjmení statutárního orgánu nebo jeho členů, případně jiné fyzické osoby oprávněné jednat jménem této právnické osoby,

b) v případě fyzických osob jméno, příjmení, případně obchodní firmu, rodné číslo nebo datum narození, bydliště, případně místo podnikání, je-li odlišné od bydliště, identifikační číslo a daňové identifikační číslo, byla-li přidělena.

(4) Předběžné oznámení je zadavatel povinen uveřejnit podle § 84 odst. 1 ; pro uveřejnění je povinen použít formulář předběžného oznámení, jehož vzor a podrobnosti o postupu při jeho vyplnění a odeslání stanoví prováděcí právní předpis.

HLAVA III KVALIFIKACE DODAVATELŮ

§ 30

(1) Předpokladem účasti dodavatele v užším řízení a předpokladem hodnocení nabídek v otevřeném řízení je splnění kvalifikace.

(2) Splněním kvalifikace se rozumí

a) splnění základních kvalifikačních kritérií stanovených v § 31 ,

b) splnění dalších kvalifikačních kritérií stanovených zadavatelem, jimiž zadavatel vymezí odpovídající úroveň finanční, ekonomické a technické způsobilosti dodavatele a zabezpečení jakosti podle druhu, rozsahu a složitosti zadávané veřejné zakázky,

c) prokázání oprávnění k podnikání, včetně předložení výpisu z obchodního rejstříku či jiné evidence ne starší než 90 dnů, má-li v ní být uchazeč nebo zájemce zapsán podle zvláštních právních předpisů; oprávnění k podnikání může uchazeč nebo zájemce doložit ve stejnopise nebo v úředně ověřené kopii a

d) prokázání odborné způsobilosti nebo členství v určité profesní organizaci, je-li pro plnění veřejné zakázky vyžadována podle zvláštních právních předpisů.

(3) Požadavky na splnění kvalifikace podle odstavce 2 včetně dokladů požadovaných k jejich prokázání uvede zadavatel v oznámení zadávacího řízení. Zadavatel není oprávněn požadovat splnění kvalifikace nad rámec požadavků na splnění kvalifikace stanovených úplným výčtem v oznámení zadávacího řízení. Zadavatel je povinen omezit rozsah požadovaných informací o kvalifikaci dodavatelů pouze na informace bezprostředně související s předmětem veřejné zakázky.

(4) U veřejných zakázek na stavební práce mohou zájemci a uchazeči k prokázání splnění kvalifikačních kritérií využít osvědčení certifikačního orgánu o splnění kritérií národního kvalifikačního a klasifikačního systému stavebních dodavatelů. Takové osvědčení nahrazuje splnění kvalifikace v plném rozsahu.

(5) Pokud podává nabídku více dodavatelů společně, musí každý z nich splnit kvalifikaci podle odstavce 2 písm. a) ; kvalifikaci podle odstavce 2 písm. b) až d) musí splnit alespoň jeden z dodavatelů.

(6) Dodavatel může splnit kvalifikaci podle odstavce 2 písm. d) předložením dokladů třetí osoby spolu s jejím závazným prohlášením o budoucí spolupráci.

(7) Pokud podává nabídku více dodavatelů společně, jsou povinni přiložit k nabídce originál nebo ověřenou kopii listiny, z níž vyplývá, že všichni tito dodavatelé budou vůči zadavateli a jakýmkoliv třetím osobám z jakýchkoliv závazků vzniklých v souvislosti s plněním předmětu veřejné zakázky či vzniklých v důsledku prodlení či jiného porušení smluvních nebo jiných povinností v souvislosti s plněním předmětu veřejné zakázky zavázáni společně a nerozdílně, pokud zvláštní zákon16b) nestanoví jinak.

(8) Zahraniční osoba prokazuje splnění základních kvalifikačních kritérií doklady podle právního řádu platného v zemi jejího sídla, případně bydliště nebo výpisem ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů. Doklady prokazující splnění kvalifikace předkládá zahraniční osoba v původním jazyce současně s jejich úředně ověřeným překladem do českého jazyka.

§ 31 Základní kvalifikační kritéria

(1) Základní kvalifikační kritéria splňuje uchazeč nebo zájemce,

a) který není v likvidaci,

b) proti kterému v uplynulých 3 letech nebyl prohlášen konkurs nebo konkurs nebyl zrušen pro nedostatek majetku,

c) který nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky,

d) který nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin nebo došlo k zahlazení odsouzení trestného činu, jehož skutková podstata souvisí s předmětem podnikání, jde-li o fyzickou osobu; jde-li o právnickou osobu, musí tuto podmínku splňovat statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu, vedoucí organizační složky zahraniční právnické osoby nebo statutárním orgánem pověřený zástupce,

e) který nemá nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění, nebo na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, s výjimkou případů, kdy bylo povoleno splácení ve splátkách a není v prodlení se splácením splátek.

(2) Uchazeč nebo zájemce prokazuje splnění kvalifikačních kritérií podle odstavce 1 písm. a) až c) a e) prohlášením, splnění kvalifikačních kritérií podle odstavce 1 písm. d) výpisem z evidence Rejstříku trestů nebo jiným odpovídajícím dokladem ne starším než 6 měsíců.

(3) Zadavatel může vyloučit uchazeče, který byl v posledních 3 letech disciplinárně potrestán podle zvláštních právních předpisů17) upravujících výkon odborné činnosti, pokud tato činnost souvisí s předmětem veřejné zakázky, jde-li o fyzickou osobu, nebo o odpovědného zástupce.

(4) U podlimitních veřejných zakázek mohou uchazeči nebo zájemci prokazovat splnění kvalifikačních kritérií podle odstavce 1 prohlášením.

§ 32 Prokazování finanční a ekonomické způsobilosti

(1) Finanční a ekonomickou způsobilost prokazuje uchazeč nebo zájemce

a) vyjádřením banky nebo spořitelního a úvěrního družstva, u nichž má uchazeč nebo zájemce veden běžný účet, o schopnosti uchazeče nebo zájemce plnit své finanční závazky,

b) účetní závěrkou v plném nebo zjednodušeném rozsahu, včetně zprávy auditora, je-li zákonem uložena, sestavenou k poslednímu dni předcházejícího účetního období, je-li právním řádem platným v zemi sídla nebo bydliště uchazeče nebo zájemce stanovena,

c) výkazem celkového obratu uchazeče nebo zájemce a obratu dosaženého za provedené práce, dodávky zboží nebo poskytnutí služeb za předcházející 3 účetní období, nebo

d) dokladem o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu povolání.

(2) Zadavatel je povinen v oznámení podle § 42 až 44 , nebo ve výzvě k jednání podle § 45 stanovit způsob prokázání finanční a ekonomické způsobilosti podle odstavce 1 .

(3) Uchazeč nebo zájemce může prokázat svou finanční a ekonomickou způsobilost i jinými doklady, než které byly zadavatelem požadovány, pokud je zadavatel uzná.

(4) Uchazeč nebo zájemce v případě podlimitní veřejné zakázky může nahradit prokázání požadované finanční a ekonomické způsobilosti prohlášením.

Prokazování technické způsobilosti

§ 33

(1) Technickou způsobilost prokazuje uchazeč nebo zájemce, jde-li o

a) veřejné zakázky na stavební práce,

1. osvědčením o vzdělání a profesní kvalifikaci uchazeče, zvláště osob, které jsou odpovědné za provádění prací,

2. seznamem nejvýznamnějších stavebních prací provedených za posledních 5 let s připojenými osvědčeními vyhotovenými objednatelem o řádném provedení nejdůležitějších staveb, případně prohlášením dodavatele o řádném provedení nejdůležitějších staveb, není-li možno takové osvědčení od objednatele získat; z těchto osvědčení musí vyplývat rozsah, doba a místo provedení prací obdobného charakteru, zda práce odpovídaly technickým požadavkům a zda byly řádně dokončeny,

3. přehledem provozních a technických zařízení, jež má k dispozici pro provedení prací,

4. přehledem průměrného ročního počtu zaměstnanců a průměrným počtem řídících zaměstnanců za poslední 3 roky, nebo

5. přehledem techniků a technických útvarů podílejících se na provedení prací bez zřetele na to, zda jsou zaměstnanci uchazeče nebo zájemce,

b) veřejné zakázky na dodávky,

1. seznamem významných dodávek v posledních 3 letech s uvedením jejich rozsahu a doby dodání a připojením osvědčení vydaného veřejným nebo soukromým objednatelem, případně prohlášením dodavatele o provedení dodávky, není-li možno takovéto osvědčení od soukromého objednatele získat,

2. popisem technického vybavení, opatření k zabezpečení jakosti a možností pro zabezpečení výzkumu a vývoje,

3. vzorky, popisy a fotografiemi zboží určeného k dodání, jejichž pravost musí být prokázána, pokud to vyžaduje zadavatel,

4. osvědčeními vystavenými příslušnými orgány pro kontrolu jakosti nebo uznávanými institucemi potvrzujícími shodu, které dosvědčí, že jsou dodržovány určité specifikace nebo normy u výrobků,

5. kontrolou výrobní kapacity provedenou zadavatelem nebo jeho jménem, a jestliže je to nutné, také kontrolou opatření a vybavení pro zabezpečení jakosti, výzkumu a vývoje, jestliže zboží, které se má dodávat, je složité nebo je-li výjimečně požadováno pro zvláštní účel, nebo

6. přehledem techniků a technických útvarů podílejících se na dodávání zboží bez zřetele na to, zda jsou zaměstnanci uchazeče nebo zájemce,

c) veřejné zakázky na služby,

1. osvědčením o vzdělání a profesní kvalifikaci osob, které jsou odpovědné za poskytnutí služeb,

2. seznamem významných služeb poskytnutých v posledních 3 letech s uvedením jejich rozsahu, doby plnění a připojením osvědčení o řádném poskytnutí služby vyhotoveného veřejným nebo soukromým objednatelem, případně prohlášením dodavatele o poskytnutí služby, není-li možno takovéto osvědčení od soukromého dodavatele získat,

3. přehledem o technickém vybavení, kterým bude uchazeč disponovat při poskytování služeb,

4. přehledem průměrného ročního počtu zaměstnanců a průměrným počtem řídících zaměstnanců za poslední 3 roky,

5. opatřeními k zabezpečení jakosti,

6. kontrolou výrobní kapacity provedenou zadavatelem nebo příslušným úřadem státu, v němž má uchazeč nebo zájemce sídlo nebo bydliště, a jestliže je to nutné, také kontrolou opatření a vybavení pro zabezpečení jakosti,

7. uvedením části veřejné zakázky, kterou uchazeč nebo zájemce zamýšlí zadat jiné osobě, nebo

8. přehledem techniků a technických útvarů podílejících se na poskytování služeb bez zřetele na to, zda jsou zaměstnanci uchazeče nebo zájemce.

(2) Zadavatel je povinen v oznámení podle § 42 až 44 , nebo ve výzvě k jednání podle § 45 stanovit způsob prokázání technické způsobilosti podle odstavce 1 .

(3) Uchazeč nebo zájemce v případě podlimitní veřejné zakázky může nahradit prokázání požadované technické způsobilosti prohlášením.

(4) Kontrola podle odstavce 1 písm. b) bodu 5 a písm. c) bodu 6 může být v případě složité dodávky nebo služby nahrazena dokladem o výsledku kontroly provedené orgánem státu, v němž má dodavatel sídlo nebo bydliště, byla-li kontrola provedena orgánem k takové kontrole oprávněným podle platné právní úpravy tohoto státu.

§ 34

Uchazeči nebo zájemci zapsaní v seznamu kvalifikovaných dodavatelů (§ 76 ) mohou prokázat splnění kvalifikace podle § 30 odst. 2 písm. a) , c) a d) výpisem ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů ne starším než 90 dnů. V takovém případě není zadavatel oprávněn požadovat prokázání skutečností zapsaných do seznamu kvalifikovaných dodavatelů jinými doklady.

§ 35

Zadavatel je povinen při nakládání s informacemi, kterými uchazeč nebo zájemce prokazují splnění kvalifikace, postupovat tak, aby nedošlo k porušení práv a oprávněných zájmů dodavatelů, pokud se týká ochrany jejich duševního vlastnictví nebo obchodního tajemství. 18)

§ 36 Poskytování informací o kvalifikaci zájemce a uchazeče

(1) V otevřeném řízení předkládá uchazeč informace o kvalifikaci, včetně požadovaných dokladů, ve lhůtě pro podávání nabídek.

(2) Zájemci poskytují informace o své kvalifikaci, včetně dokladů požadovaných zadavatelem, ve lhůtě pro podání žádosti o účast uvedené v oznámení užšího řízení nebo jednacího řízení s uveřejněním. V jednacím řízení bez uveřejnění musí dodavatel poskytnout tyto informace a doklady ve lhůtě stanovené zadavatelem.

§ 37 Prokazování jakosti a splnění požadavků systému řízení podniků z hlediska ochrany životního prostředí

(1) Jakost dodávek, stavebních prací nebo služeb prokazuje dodavatel předložením

a) certifikátu systému řízení jakosti vydaného podle českých technických norem19) akreditovanou osobou,20)

b) certifikátu rovnocenného certifikátu podle písmene a) vydaného v členském státě Evropské unie, nebo

c) jiného dokladu prokazujícího jakost, pokud jej zadavatel uzná.

(2) Splnění požadavků systému řízení podniků z hlediska ochrany životního prostředí prokazuje dodavatel předložením

a) certifikátu vydaného podle českých technických norem21) akreditovanou osobou,

b) certifikátu rovnocenného certifikátu podle písmene a) vydaného v členském státě Evropské unie, nebo

c) jiného dokladu prokazujícího splnění požadavků systému řízení podniků z hlediska ochrany životního prostředí, pokud jej zadavatel uzná.

§ 38

(1) Kvalifikaci nesplňuje uchazeč nebo zájemce, který neposkytl údaje a informace o kvalifikaci v rozsahu stanoveném zadavatelem včetně dokladů podle ustanovení tohoto zákona, nebo poskytl údaje a informace o kvalifikaci včetně dokladů požadovaných zadavatelem, které jsou neúplné nebo nepravdivé.

(2) Nesplnění kvalifikace podle odstavce 1 prokazuje zájemci nebo uchazeči zadavatel.

§ 39 Postup zadavatele při hodnocení kvalifikace

(1) Zadavatel vyhodnotí kvalifikaci uchazečů a zájemců podle kritérií stanovených v oznámení příslušného zadávacího řízení.

(2) Uchazeči, kteří nesplnili kvalifikaci, musí být z otevřeného řízení zadavatelem vyloučeni. Zájemci, kteří podali žádost o účast v užším řízení nebo v jednacím řízení s uveřejněním a nesplnili kvalifikaci, musí být zadavatelem odmítnuti. Dodavatel, který nesplnil kvalifikaci v jednacím řízení bez uveřejnění, musí být zadavatelem z jednání vyloučen.

(3) Zadavatel je povinen bezodkladně písemně oznámit uchazeči vyloučení z otevřeného řízení a zájemci odmítnutí jeho účasti v užším řízení nebo v jednacím řízení s uveřejněním, je-li důvodem tohoto vyloučení nebo odmítnutí nesplnění kvalifikace.

§ 40 Výběr zájemců při omezení jejich počtu

(1) Omezil-li zadavatel počet zájemců pro účast v užším řízení nebo v jednacím řízení s uveřejněním, provede výběr ze zájemců, kteří splnili kvalifikaci, podle kritérií stanovených v oznámení zadávacího řízení.

(2) Zájemcům, jejichž účast v užším řízení nebo v jednacím řízení s uveřejněním byla odmítnuta z důvodu omezení jejich počtu, zadavatel tuto skutečnost bezodkladně písemně oznámí s uvedením důvodu.

ČÁST TŘETÍ ZADÁVACÍ ŘÍZENÍ

HLAVA I ZAHÁJENÍ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ

§ 41 Způsob zahájení zadávacího řízení

Zadávací řízení zahajuje zadavatel

a) uveřejněním oznámení otevřeného řízení, užšího řízení nebo jednacího řízení s uveřejněním, nebo

b) výzvou k jednání v jednacím řízení bez uveřejnění.

§ 42 Oznámení otevřeného řízení

(1) V oznámení otevřeného řízení oznamuje zadavatel neomezenému počtu dodavatelů svůj úmysl zadat veřejnou zakázku v tomto zadávacím řízení; oznámení otevřeného řízení je výzvou k podání nabídek a zadavatel je povinen je uveřejnit podle § 84 odst. 1 .

(2) Pro oznámení otevřeného řízení je zadavatel povinen použít formulář, který obsahuje identifikační údaje o zadavateli včetně osobních údajů v rozsahu uvedeném v § 29 odst. 3 . Formulář rovněž obsahuje informace o předmětu veřejné zakázky, nabídce, zadávacím řízení a jiných skutečnostech, které jsou důležité pro rozhodnutí dodavatele o jeho účasti v zadávacím řízení, včetně příslušných kritérií a lhůt.

(3) Vzor formuláře podle odstavce 2 , postup při jeho vyplnění a formy odeslání stanoví prováděcí právní předpis.

§ 43 oznámení užšího řízení

(1) V oznámení užšího řízení oznamuje zadavatel neomezenému počtu dodavatelů svůj úmysl zadat veřejnou zakázku v tomto zadávacím řízení; oznámení užšího řízení je výzvou k podání žádosti o účast a zadavatel je povinen je uveřejnit podle § 84 odst. 1 .

(2) Pro oznámení užšího řízení je zadavatel povinen použít formulář, který obsahuje identifikační údaje o zadavateli včetně osobních údajů v rozsahu uvedeném v § 29 odst. 3 . Formulář rovněž obsahuje informace o předmětu veřejné zakázky, nabídce, zadávacím řízení, omezení počtu zájemců a jiných skutečnostech, které jsou důležité pro rozhodnutí dodavatele o jeho účasti v zadávacím řízení, včetně příslušných kritérií a lhůt.

(3) Počet zájemců, kteří budou vyzváni k podání nabídky, nesmí být nižší než 5 a vyšší než 20. Lhůta pro doručení žádosti, včetně požadovaných dokladů k prokázání kvalifikace zájemců o účast v užším řízení, nesmí být kratší než 37 dnů, v naléhavých případech ne kratší než 15 dnů. Běh lhůty pro podání žádosti o účast počíná dnem následujícím po dni uveřejnění oznámení užšího řízení.

(4) Vzor formuláře podle odstavce 2 , postup při jeho vyplnění a formy odeslání stanoví prováděcí právní předpis.

§ 44 Oznámení jednacího řízení s uveřejněním

(1) V oznámení jednacího řízení s uveřejněním oznamuje zadavatel neomezenému počtu dodavatelů svůj úmysl zadat veřejnou zakázku v tomto zadávacím řízení; oznámení jednacího řízení s uveřejněním je výzvou k podání žádosti o účast a zadavatel je povinen je uveřejnit podle § 84 odst. 1 .

(2) Pro oznámení jednacího řízení s uveřejněním je zadavatel povinen použít formulář, který obsahuje identifikační údaje o zadavateli včetně osobních údajů v rozsahu uvedeném v § 29 odst. 3 . Formulář rovněž obsahuje informace o předmětu veřejné zakázky, nabídce, zadávacím řízení, omezení počtu zájemců a jiných skutečnostech, které jsou důležité pro rozhodnutí dodavatele o jeho účasti v zadávacím řízení, včetně příslušných kritérií a lhůt.

(3) Počet zájemců, kteří budou vyzváni k jednání, nesmí být nižší než 3. Lhůta pro doručení žádosti, včetně požadovaných dokladů k prokázání kvalifikace zájemců o účast v jednacím řízení, nesmí být kratší než 37 dnů, v naléhavých případech ne kratší než 15 dnů. běh lhůty pro podání žádosti o účast počíná běžet dnem následujícím po dni uveřejnění oznámení jednacího řízení s uveřejněním.

(4) Vzor formuláře podle odstavce 2 , postup při jeho vyplnění a formy odeslání stanoví prováděcí právní předpis.

§ 45 Výzva k jednání v jednacím řízení bez uveřejnění

(1) Ve výzvě k jednání v jednacím řízení bez uveřejnění oznamuje zadavatel písemně dodavateli nebo omezenému počtu dodavatelů svůj úmysl zadat veřejnou zakázku v tomto zadávacím řízení.

(2) Ve výzvě k jednání v jednacím řízení bez uveřejnění musí zadavatel uvést

a) informace o předmětu veřejné zakázky,

b) identifikační údaje o zadavateli včetně osobních údajů v rozsahu uvedeném v § 29 odst. 3 ,

c) informace o možnosti vyžádat si zadávací dokumentaci, pokud již není součástí této výzvy, zejména informace o místě, době vyzvednutí a úhradě nákladů na pořízení zadávací dokumentace a lhůtě pro vyžádání zadávací dokumentace a vyžádání dodatečných informací k zadávací dokumentaci,

d) datum, hodinu a místo, kde se bude jednání konat.

§ 46 Výzva k podání nabídky v užším řízení a v jednacím řízení s uveřejněním

(1) Výzva k podání nabídky v užším řízení a v jednacím řízení s uveřejněním musí obsahovat

a) informace o možnosti vyžádat si zadávací dokumentaci, pokud již není součástí této výzvy, zejména údaje o místě, době vyzvednutí a úhradě nákladů na pořízení zadávací dokumentace, včetně lhůty pro vyžádání zadávací dokumentace a vyžádání dodatečných informací k zadávací dokumentaci,

b) lhůtu pro podání nabídek, včetně adresy, na kterou mají být poslány,

c) kritéria pro zadání veřejné zakázky, včetně jejich váhy,

d) informace o uveřejnění oznámení užšího řízení,

e) informaci o tom, zda podle rozhodnutí zadavatele musí být nabídka předložena rovněž v jiném než českém jazyce.

(2) Zadavatel zašle v písemné formě výzvu k podání nabídky současně všem zájemcům, kteří nebyli odmítnuti podle § 39 a 40 .

§ 47 Jistota

(1) Zadavatel může v oznámení podle § 42 až 44 nebo ve výzvě k jednání podle § 45 požadovat, aby uchazeči k zajištění plnění svých povinností, vyplývajících z účasti v zadávacím řízení, poskytli jistotu. Výši jistoty v absolutní částce stanoví zadavatel v rozmezí až 3 % předpokládané ceny veřejné zakázky. Formu poskytnutí jistoty stanoví zadavatel.

(2) Jistotu uchazeči, kterému nebyla přidělena veřejná zakázka, uvolní zadavatel do 7 dnů po doručení oznámení tomuto uchazeči o přidělení veřejné zakázky podle § 65 odst. 2 . Jistotu uchazeče, kterému byla přidělena veřejná zakázka, zadavatel uvolní do 7 dnů po uzavření smlouvy. Zadavatel uvolní bezodkladně jistoty uchazečům, kteří byli ze zadávacího řízení vyloučeni.

(3) Uchazeč, jehož námitce zadavatel vyhoví, je povinen do 7 dnů od doručení sdělení zadavatele, že jeho námitce vyhovuje, požadovanou jistotu opětovně složit. Uchazeč, který podá návrh na řízení o přezkoumání úkonů zadavatele, musí uvolněnou jistotu opětovně složit.

(4) Poskytnutá jistota připadá zadavateli v případech, kdy uchazeč v rozporu s tímto zákonem nebo zadávacími podmínkami zrušil nebo bez souhlasu zadavatele změnil nabídku nebo odmítl-li vybraný uchazeč uzavřít smlouvu na veřejnou zakázku. Poskytnutá jistota může připadnout zadavateli na základě jeho rozhodnutí v případě, kdy uchazeč neposkytl součinnost potřebnou k uzavření smlouvy; toto rozhodnutí musí zadavatel řádně odůvodnit.

HLAVA II ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A TECHNICKÉ SPECIFIKACE

§ 48 Zadávací dokumentace

(1) Zadávací dokumentace vymezuje předmět veřejné zakázky v podrobnostech nezbytných pro zpracování nabídky, včetně požadovaného množství. Zadávací dokumentace obsahuje technické specifikace předmětu veřejné zakázky. Za správnost a úplnost zadávací dokumentace odpovídá zadavatel.

(2) Zadavatel je povinen při vymezení předmětu veřejné zakázky použít klasifikaci zboží, služeb a stavebních prací stanovenou prováděcím právním předpisem.

(3) Zadávací dokumentace musí obsahovat obchodní podmínky, požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny, včetně platebních podmínek, podmínky, za nichž je možno překročit výši nabídkové ceny, a jiné požadavky pro realizaci veřejné zakázky.

(4) Zadavatel může v zadávací dokumentaci požadovat, aby uchazeč ve své nabídce uvedl, jakou část veřejné zakázky má v úmyslu zadat jiným osobám.

(5) V případě veřejné zakázky na stavební práce může zadavatel v zadávací dokumentaci uvést správní orgán, u kterého mohou uchazeči získat informace o povinnostech vyplývajících z ustanovení o ochraně zaměstnanosti a pracovních podmínkách platných v místě, ve kterém mají být stavební práce provedeny a které se vztahují k těmto pracím; uchazeč musí tyto informace při vypracování nabídky zohlednit.

(6) Jestliže to není odůvodněno předmětem veřejné zakázky, nesmí zadávací dokumentace obsahovat požadavky nebo odkazy na obchodní firmy, názvy nebo jména a příjmení, specifická označení výrobků a služeb, které platí pro určitého podnikatele nebo jeho organizační složku za příznačné, patenty na vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu. Není-li zadavatel schopen popsat předmět veřejné zakázky s použitím specifikací, které jsou dostatečně přesné a srozumitelné všem dodavatelům, musí zadavatel v zadávací dokumentaci umožnit použití i jiných, kvalitativně a technicky obdobných řešení.

§ 49 Technické specifikace

(1) Technické specifikace představují technické charakteristiky prací, materiálů, zboží nebo služeb, které mají být použity nebo dodány, popsané objektivně způsobem, který zajišťuje užití za účelem, který je zadavatelem zamýšlen.

(2) Technické specifikace nesmí být stanoveny tak, aby určitým dodavatelům zaručovaly konkurenční výhodu nebo vytvářely překážky pro mezinárodní obchod.

(3) Technické specifikace stanoví zadavatel odkazem na

a) české technické normy,22) které přejímají evropské normy,

b) evropské normy,

c) evropská technická schválení,23)

d) technické specifikace zveřejněné v Úředním věstníku Evropské unie,

e) české technické normy.22)

§ 50 Zadávací dokumentace stavby

(1) Součástí zadávací dokumentace stavby je projektová dokumentace stavby25) zpracovaná do podrobností nezbytných pro zpracování nabídky, rozšířená o výkaz výměr s podrobným soupisem prací a dodávek (dále jen "výkaz výměr"); výkaz výměr musí obsahovat podrobný popis požadovaných standardů.

(2) Dojde-li k nesouladu mezi výkazem výměr a projektovou dokumentací stavby, je pro stanovení nabídkové ceny rozhodující výkaz výměr.

(3) Zadavatel je povinen poskytnout uchazečům výkaz výměr požadovaných prací a dodávek i v elektronické podobě.

(4) Podrobný obsah a rozsah zadávací dokumentace stavby stanoví prováděcí právní předpis.

§ 51 Poskytování zadávací dokumentace

(1) Zadávací dokumentace může být poskytnuta v rámci výzvy k podání nabídky v užším řízení nebo k jednání v jednacím řízení s uveřejněním nebo k jednání v jednacím řízení bez uveřejnění. Nebyla-li zadávací dokumentace poskytnuta podle věty první, je zadavatel povinen poskytnout ji na žádost každému uchazeči nebo zájemci ve stejném rozsahu, a to nejpozději do 4 pracovních dnů po obdržení jejich žádosti, byla-li žádost podána ve stanovené lhůtě.

(2) Zadavatel může požadovat od uchazečů a zájemců pouze úhradu nákladů na reprodukci zadávací dokumentace ve výši v místě obvyklé.

(3) Zadavatel nesmí přiznávat uchazečům právo na náhradu nákladů spojených s účastí v zadávacích řízeních. Rovněž nesmí po uchazečích požadovat poplatky za to, že se mohou o veřejnou zakázku ucházet.

§ 52 Dodatečné informace k zadávací dokumentaci a prohlídka místa plnění

(1) Uchazeč nebo zájemce je oprávněn požadovat po zadavateli dodatečné informace k zadávací dokumentaci. Žádost musí být písemná a musí být zadavateli doručena nejpozději 12 dnů před uplynutím lhůty pro podání nabídek.

(2) Byla-li žádost o dodatečné informace k zadávací dokumentaci doručena ve stanovené lhůtě, je zadavatel povinen poskytnout uchazeči nebo zájemci dodatečné informace k zadávací dokumentaci nejpozději do 7 dnů před uplynutím lhůty stanovené pro obdržení nabídek. Tyto dodatečné informace, včetně přesného znění žádosti, poskytne zadavatel i všem ostatním uchazečům nebo zájemcům, kterým byla zadávací dokumentace poskytnuta.

(3) Zadavatel je povinen umožnit všem uchazečům a zájemcům prohlídku místa plnění v době jím určené. Prohlídka místa plnění se nesmí konat později než 12 dnů před uplynutím lhůty pro podání nabídek.

HLAVA III NABÍDKY

§ 53 Podání nabídky

(1) Každý dodavatel v otevřeném řízení nebo každý zájemce, který byl zadavatelem vyzván k podání nabídky v užším řízení nebo v jednacím řízení s uveřejněním, může podat pouze jednu nabídku; nabídka obsahující varianty se považuje za jednu nabídku. V nabídce musí být uvedeny identifikační údaje o zájemci nebo uchazeči v rozsahu uvedeném v § 29 odst. 3 .

(2) Jednu nabídku může podat i více dodavatelů nebo zájemců společně.

(3) Nabídky se podávají písemně a v uzavřené obálce označené názvem veřejné zakázky, na které musí být uvedena adresa, na niž je možné nabídku podle § 59 odst. 1 vrátit. Doručené nabídky zadavatel eviduje a přiděluje jim pořadová čísla.

(4) Uchazeč je vázán svou nabídkou po dobu stanovenou zadavatelem v oznámení zadávacího řízení.

(5) Pokud dodavatel nebo zájemce podá více nabídek samostatně nebo společně s dalšími dodavateli nebo zájemci, vyloučí zadavatel všechny tyto nabídky.

§ 54 Lhůta pro podání nabídky

(1) Lhůtu pro podání nabídky stanoví zadavatel podle druhu a charakteru veřejné zakázky.

(2) Lhůta pro podání nabídky u nadlimitní veřejné zakázky nesmí být kratší než

a) 52 dny v otevřeném řízení,

b) 40 dnů v užším řízení a v jednacím řízení s uveřejněním.

(3) Lhůtu pro podání nabídky u nadlimitní veřejné zakázky může zadavatel, za předpokladu, že předběžné oznámení bylo uveřejněno nejvýše 12 měsíců a nejméně 52 dny před uveřejněním oznámení otevřeného nebo užšího řízení nebo jednacího řízení s uveřejněním, zkrátit na

a) 22 dny v otevřeném řízení,

b) 26 dnů v užším řízení nebo v jednacím řízení s uveřejněním.

(4) V užším řízení a jednacím řízení s uveřejněním zadavatel v odvětví vodního hospodářství, energetiky, dopravy a telekomunikací stanoví lhůtu pro podání nabídky na základě vzájemné dohody s vybranými zájemci, je-li všem vybraným zájemcům poskytnuta stejná lhůta pro podání nabídky. Není-li možné dohody dosáhnout, stanoví zadavatel lhůtu pro podání nabídky ne kratší než 10 dnů.

(5) Lhůta pro podání nabídky u podlimitní veřejné zakázky nesmí být kratší než

a) 36 dnů v otevřeném řízení,

b) 20 dnů v užším řízení a v jednacím řízení s uveřejněním.

(6) Lhůta pro podání nabídky počíná běžet dnem následujícím po dni

a) uveřejnění oznámení otevřeného řízení,

b) odeslání výzvy k podání nabídek v užším řízení nebo v jednacím řízení s uveřejněním.

§ 55 Kritéria pro zadání veřejné zakázky

(1) Základním kritériem pro zadání veřejné zakázky je

a) ekonomická výhodnost nabídky, nebo

b) nejnižší nabídková cena.

(2) Zadavatel zvolí základní kritérium pro zadání veřejné zakázky podle jejího druhu a složitosti v návaznosti na rozsah požadavků vymezujících předmět veřejné zakázky.

(3) Rozhodne-li se zadavatel pro zadání veřejné zakázky podle ekonomické výhodnosti nabídky, posuzuje nabídku podle dílčích kritérií. Jednotlivým dílčím kritériím musí zadavatel stanovit váhu, kterou vyjádří v procentech. Jedním z dílčích kritérií je vždy nabídková cena a dále zejména

a) provozní náklady,

b) požadavky na údržbu,

c) technické, jakostní, ekologické nebo funkční vlastnosti předmětu veřejné zakázky.

(4) Zadavatel je povinen uveřejnit v oznámení otevřeného nebo užšího řízení základní kritérium pro zadání veřejné zakázky a v případě zadání veřejné zakázky na podkladě ekonomické výhodnosti nabídky i dílčí kritéria včetně jejich váhy.

(5) Jde-li o jednací řízení s uveřejněním, postupuje zadavatel obdobně podle odstavců 1 až 4 .

§ 56 Varianty nabídky

(1) Varianty nabídky jsou přípustné, je-li veřejná zakázka zadávána na základě kritéria ekonomické výhodnosti nabídky a pokud zadavatel varianty předem nevyloučil. Pokud jsou varianty nabídky přípustné, je zadavatel povinen v zadávací dokumentaci uvést alespoň minimální požadavky, které musí varianty splňovat.

(2) Pokud zadavatel varianty nabídky předem nevyloučil, nesmí je odmítnout z důvodu odkazu na

a) národní technické normy přejímající evropské normy,

b) evropská technická schválení, nebo

c) národní technické specifikace.

(3) Pokud zadavatel varianty nabídky předem nevyloučil, nesmí je odmítnout proto, že by v případě veřejné zakázky na dodávky došlo ke změně na veřejnou zakázku na služby nebo že by v případě veřejné zakázky na služby došlo ke změně na veřejnou zakázku na dodávky.

HLAVA IV HODNOTÍCÍ KOMISE

§ 57 Složení hodnotící komise

(1) Pro posouzení a hodnocení nabídek v otevřeném nebo užším řízení jmenuje zadavatel hodnotící komisi. Hodnotící komise musí být minimálně pětičlenná a musí mít nejméně jednu třetinu členů s odbornou způsobilostí nebo minimálně pětiletou odbornou praxí v oboru podle zvláštních právních předpisů.17) Členem hodnotící komise musí být vždy zástupce zadavatele. Současně se jmenováním členů hodnotící komise jmenuje zadavatel za každého člena hodnotící komise jeho náhradníka.

(2) U veřejných zakázek zadávaných zadavateli uvedenými v § 2 odst. 1 písm. a) a b) , u kterých výše budoucího peněžitého závazku bez daně z přidané hodnoty přesáhne 200 mil. Kč, ustavuje hodnotící komisi podle odstavce 1 věcně příslušný ministr. Jejím členem musí být zástupci dalších nejméně dvou odborně příslušných ministerstev. Hodnotící komise musí mít nejméně sedm členů, z nichž nejméně 30 % má příslušnou odbornou způsobilost k předmětu veřejné zakázky.

(3) U veřejných zakázek zadávaných zadavateli uvedenými v § 2 odst. 1 písm. a) a b) , u kterých výše budoucího peněžitého závazku bez daně z přidané hodnoty přesáhne 300 mil. Kč, ustavuje hodnotící komisi podle odstavce 1 vláda na návrh věcně příslušného ministra. Jejím členem musí být zástupci dalších nejméně dvou odborně příslušných ministerstev. Hodnotící komise musí mít nejméně devět členů, z nichž nejméně 30 % má příslušnou odbornou způsobilost k předmětu veřejné zakázky.

(4) Členové hodnotící komise a jejich náhradníci nesmí být ve vztahu k veřejné zakázce a k uchazečům podjatí; zejména se nesmí podílet na zpracování nabídky, nesmí mít osobní zájem na zadání příslušné veřejné zakázky a s uchazeči je nesmí spojovat osobní ani pracovní či jiný obdobný poměr. O své nepodjatosti učiní člen hodnotící komise i náhradník písemně prohlášení zadavateli na počátku prvního jednání hodnotící komise.

(5) Vznikne-li důvod k podjatosti některému z členů hodnotící komise v průběhu její činnosti, popřípadě náhradníkovi, je povinen to bezodkladně oznámit zadavateli. Zadavatel po zvážení důvodů podjatosti člena hodnotící komise, popřípadě náhradníka, rozhodne o jeho dalším setrvání v hodnotící komisi; vznikne-li zadavateli pochybnost o nepodjatosti některého z členů hodnotící komise, popřípadě náhradníka, postupuje obdobně. Člen hodnotící komise, popřípadě náhradník, kterému vznikl důvod podjatosti, se nesmí zúčastnit jednání hodnotící komise od okamžiku, kdy se o tomto důvodu dozvěděl. Předseda hodnotící komise vyzve k činnosti v hodnotící komisi za podjatého člena jeho náhradníka.

(6) Stanovení počtu členů hodnotící komise s odbornou způsobilostí neplatí pro zpravodajské služby.

(7) Zadavatel v odvětví vodního hospodářství, energetiky, dopravy a telekomunikací, s výjimkou veřejného zadavatele, není povinen postupovat podle odstavců 1 až 6 a veškeré povinnosti stanovené tímto zákonem hodnotící komisi plní zadavatel.

§ 58 Jednání hodnotící komise

(1) Hodnotící komise si zvolí ze svých členů předsedu a místopředsedu na svém prvním jednání, které svolá zadavatel. Další jednání hodnotící komise svolává a řídí její předseda, není-li předseda přítomen, místopředseda.

(2) Každý člen hodnotící komise musí být na její jednání nejméně 7 dnů předem pozván; nemůže-li se jednání zúčastnit, je povinen bezodkladně oznámit tuto skutečnost předsedovi hodnotící komise, který zajistí účast náhradníka. Hodnotící komise může jednat a usnášet se, jsou-li přítomny nejméně dvě třetiny členů, nebo jejich náhradníků. Hodnotící komise rozhoduje většinou hlasů přítomných členů.

(3) O jednání hodnotící komise se sepisuje protokol (dále jen "protokol o jednání"). Protokol o jednání podepisují všichni členové hodnotící komise. Zastává-li člen hodnotící komise odchylný názor proti názoru většiny, uvede se v protokolu o jednání tento odlišný názor s odůvodněním.

(4) Členové hodnotící komise a náhradníci jsou povinni zachovávat mlčenlivost o věcech, o nichž se dozvěděli v souvislosti s výkonem své funkce.

HLAVA V POSUZOVÁNÍ A HODNOCENÍ NABÍDEK

§ 59 Otevírání obálek s nabídkami

(1) Hodnotící komise nesmí otevřít obálku s nabídkou (dále jen "obálka") do uplynutí lhůty pro podání nabídky. Obálky budou otevřeny v termínu uvedeném v oznámení zadávacího řízení, nejpozději však do 30 dnů po lhůtě pro podání nabídky. Nabídky doručené po uplynutí lhůty pro podání nabídky hodnotící komise neotevírá a zadavatel je vrátí bezodkladně uchazečům.

(2) Zadavatel předá hodnotící komisi obálky až před zahájením otevírání obálek včetně seznamu nabídek. Není-li hodnotící komise jmenována (§ 57 odst. 7 ), otevírá obálky zadavatel za přítomnosti nejméně tří jím vybraných fyzických osob, které musí splňovat podmínky uvedené v § 57 odst. 1 .

(3) Hodnotící komise otevírá obálky podle pořadového čísla a kontroluje, zda nabídka je

a) zpracována v požadovaném jazyku,

b) podepsaná oprávněnou osobou a

c) z hlediska požadovaného obsahu úplná.

(4) Přítomným uchazečům otevírání obálek zadavatel nebo hodnotící komise sděluje po provedení kontroly podle odstavce 3 identifikační údaje uchazeče, a to obchodní firmu nebo jméno a příjmení, sídlo nebo adresu, nabídkovou cenu a dále informaci o tom, zda nabídka splňuje požadavky podle odstavce 3 . Pokud varianty nabídky obsahují různé nabídkové ceny, musí být sdělena cena za každou variantu nabídky. Další obsah nabídky nesmí být uchazečům sdělen. Pokud informace o termínu otevírání obálek nebyla součástí zadání veřejné zakázky, zadavatel písemně vyrozumí uchazeče nebo zájemce o termínu otevírání obálek v předstihu alespoň 5 pracovních dní.

(5) Jestliže hodnotící komise zjistí, že nabídka nesplňuje požadavky podle odstavce 3 , nabídku vyřadí. Zadavatel vyloučí bezodkladně uchazeče, jehož nabídka byla hodnotící komisí vyřazena, z další účasti v otevřeném nebo v užším řízení. Vyloučení včetně důvodů je zadavatel povinen uchazeči bezodkladně písemně oznámit.

§ 60 Protokol o otevírání obálek

(1) O otevírání obálek sepisuje hodnotící komise protokol o otevírání obálek. U každé nabídky uvede hodnotící komise identifikační údaje o uchazeči včetně osobních údajů, a to

a) v případě právnických osob obchodní firmu nebo název, sídlo, právní formu, identifikační číslo a daňové identifikační číslo, byla-li přidělena,

b) v případě fyzických osob jméno, příjmení, případně obchodní firmu, rodné číslo nebo datum narození, bydliště, případně místo podnikání, je-li odlišné od bydliště, identifikační číslo a daňové identifikační číslo, byla-li přidělena.

Hodnotící komise současně uvede, zda nabídka vyhověla požadavkům uvedeným v § 59 odst. 3 . Příslušná část protokolu o otevírání obálek se účastníkům otevírání obálek přečte před otevřením další obálky.

(2) Hodnotící komise současně uvede, zda nabídka vyhověla každému požadavku uvedenému v § 59 odst. 3 , a nabídkovou cenu. Před otevřením další obálky se účastníkům otevírání obálek přečte příslušná část protokolu o otevírání obálek.

(3) Protokol o otevírání obálek podepisují všichni členové hodnotící komise. Protokol o otevírání obálek se po připojení listiny účastníků přikládá k seznamu nabídek. Uchazeči jsou oprávněni u zadavatele nahlédnout do části protokolu podle odstavců 1 a 2. Tuto část zadavatel zveřejní obvyklým způsobem.

§ 61 Posuzování nabídek

(1) Hodnotící komise posoudí nabídky uchazečů z hlediska splnění zadávacích podmínek. Nabídky, které nesplňují zadávací podmínky, musí být vyřazeny; jestliže nedošlo k vyřazení všech variant nabídky, nepovažuje se nabídka za vyřazenou. Současně hodnotící komise posoudí výši nabídkových cen ve vztahu k předpokládané ceně předmětu veřejné zakázky. Jestliže nabídka obsahuje mimořádně nízkou nabídkovou cenu ve vztahu k předmětu veřejné zakázky, musí si hodnotící komise vyžádat od uchazeče písemné zdůvodnění ve lhůtě podle odstavce 4 . Hodnotící komise může vzít v úvahu zdůvodnění mimořádně nízké nabídkové ceny, jestliže je tato cena zdůvodněna objektivními příčinami, zejména z důvodu výjimečné hospodárnosti realizace nebo výrobní metody, originality, případně objevnosti technického řešení nebo příznivých podmínek u uchazeče. Neodůvodnil-li uchazeč mimořádně nízkou nabídkovou cenu ve stanovené lhůtě nebo posoudila-li hodnotící komise jeho zdůvodnění jako neopodstatněné, nabídku vyřadí.

(2) V případě, že kritériem pro zadání nadlimitní veřejné zakázky je nejnižší nabídková cena, sdělí zadavatel Evropské komisi vyřazení nabídek, které mají mimořádně nízkou nabídkovou cenu.

(3) Zadavatel v odvětví vodního hospodářství, energetiky, dopravy a telekomunikací může vyřadit nabídky, které mají mimořádně nízkou nabídkovou cenu vlivem státní pomoci, jen pokud věc projednal s uchazečem a uchazeč nebyl schopen doložit, že pomoc byla poskytnuta v souladu se zvláštním právním předpisem.26)

(4) Hodnotící komise může v případě nejasností požádat uchazeče o písemné vysvětlení nabídky. V žádosti hodnotící komise uvede, v čem spatřuje nejasnosti nabídky, které má uchazeč vysvětlit. Hodnotící komise nabídku vyřadí, pokud uchazeč nepředloží vysvětlení ve lhůtě 7 dnů ode dne doručení žádosti o vysvětlení nabídky, pokud hodnotící komise nestanoví lhůtu delší. Ke zjevným početním chybám v nabídce, které nemají vliv na nabídkovou cenu, zjištěným při posuzování, hodnotící komise nepřihlíží.

(5) Uchazeče, jehož nabídka byla při posuzování nabídek vyřazena, musí zadavatel bezodkladně vyloučit ze zadávacího řízení. Vyloučení včetně důvodů je zadavatel povinen uchazeči bezodkladně písemně oznámit.

§ 62 Hodnocení nabídek

(1) Hodnocení nabídek provede hodnotící komise podle kritérií stanovených v oznámení otevřeného nebo užšího řízení. V případě zadávání veřejné zakázky podle ekonomické výhodnosti nabídky je hodnotící komise povinna zohlednit jednotlivá dílčí kritéria a jejich váhu.

(2) Je-li kritériem hodnocení nejnižší nabídková cena a tato nabídková cena byla posouzena podle § 61 odst. 1 až 3 , seřadí hodnotící komise nabídky podle výše nabídkové ceny.

(3) Metody hodnocení nabídek podle kritéria ekonomické výhodnosti nabídky stanoví prováděcí právní předpis.

(4) Zadavatel může rozhodnout o novém hodnocení, pokud zjistí, že hodnotící komise porušila postup stanovený tímto zákonem. Zadavatel může pro nové hodnocení ustanovit jinou hodnotící komisi. Důvody pro nové hodnocení zadavatel uvede ve formuláři podle § 67 odst. 3 .

§ 63 Zpráva o posouzení a hodnocení nabídek

(1) O posouzení a hodnocení nabídek pořídí hodnotící komise zprávu, která obsahuje seznam posuzovaných nabídek, seznam nabídek, které byly hodnotící komisí ze zadávacího řízení vyřazeny spolu s uvedením důvodu, popis hodnocení zbývajících nabídek s odůvodněním, výsledek hodnocení a údaje o složení hodnotící komise.

(2) Zprávu podle odstavce 1 podepisují všichni členové hodnotící komise. Bezodkladně po ukončení své činnosti ji hodnotící komise předá zadavateli včetně nabídek a ostatní dokumentace o veřejné zakázce. Zadavatel je povinen umožnit do uzavření smlouvy všem uchazečům, pokud nebyli ze zadávacího řízení vyloučeni, na jejich žádost do zprávy nahlédnout a pořídit si z ní výpis nebo opis. Zadavatel může požadovat od uchazečů pouze úhradu nákladů s tím spojených ve výši v místě obvyklé.

(3) Hodnotící komise použije pro vypracování zprávy o posouzení a hodnocení nabídek příslušný formulář. Vzor formuláře, postup při jeho vyplnění a formy odeslání stanoví prováděcí právní předpis.

§ 64 Posuzování a hodnocení nabídek v jednacím řízení s uveřejněním

Pro posuzování a hodnocení nabídek zadavatelem v jednacím řízení s uveřejněním platí ustanovení hlavy páté obdobně.

HLAVA VI UKONČENÍ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ

§ 65 Přidělení veřejné zakázky

(1) Zadavatel je povinen v otevřeném řízení nebo v užším řízení přidělit veřejnou zakázku uchazeči, jehož nabídka byla vyhodnocena jako

a) ekonomicky nejvýhodnější nabídka v případě zadání veřejné zakázky na základě ekonomické výhodnosti nabídky, nebo

b) nabídka s nejnižší nabídkovou cenou.

(2) Rozhodnutí o přidělení veřejné zakázky uchazeči vybranému podle odstavce 1 zašle zadavatel neprodleně ostatním uchazečům, nebyli-li ze zadávacího řízení vyloučeni. V rozhodnutí zadavatel uvede identifikační údaje o vybraném uchazeči včetně osobních údajů v rozsahu uvedeném v § 60 odst. 1 . Dále zadavatel uvede z nabídky ty údaje, které byly předmětem hodnocení podle stanovených kritérií, včetně odůvodnění zadání veřejné zakázky tomuto uchazeči a odmítnutí ostatních uchazečů. Součástí rozhodnutí musí být vyhodnocení pořadí nabídek ostatních uchazečů. Jestliže rozhodnutí zadavatele o přidělení veřejné zakázky neodpovídá pořadí nabídek podle hodnocení hodnotící komise, musí být součástí rozhodnutí zdůvodnění tohoto postupu.

(3) Pro přidělení veřejné zakázky v jednacím řízení s uveřejněním nebo v jednacím řízení bez uveřejnění platí odstavce 1 a 2 přiměřeně; jestliže zadavatel sjednává smluvní podmínky pouze s jediným zájemcem, odstavec 2 se nepoužije.

(4) Končí-li zadávací řízení uzavřením rámcové smlouvy, platí odstavce 1 a 2 obdobně.

§ 66 Uzavření smlouvy

(1) Zadavatel v otevřeném nebo užším řízení nesmí uzavřít smlouvu s vybraným uchazečem před uplynutím lhůty uvedené v odstavci 2 .

(2) Neobdrží-li zadavatel do 15 dnů ode dne doručení oznámení o přidělení veřejné zakázky námitku podle § 88 , bezodkladně uzavře písemnou smlouvu s vybraným uchazečem, a to v souladu se zadáním a vybranou nabídkou. Uzavření smlouvy zadavatel oznámí uchazečům uvedeným v § 65 odst. 2 .

(3) Jestliže byly v jednacím řízení bez uveřejnění nebo v jednacím řízení s uveřejněním sjednávány smluvní podmínky s více zájemci a zadavatel neobdrží do 15 dnů ode dne doručení oznámení o přidělení veřejné zakázky námitku podle § 88 , uzavře bezodkladně písemnou smlouvu s vybraným zájemcem, a to v souladu se zadáním a vybranou nabídkou.

(4) Zadavatel v odvětví vodního hospodářství, energetiky, dopravy a telekomunikací uzavře bezodkladně rámcovou smlouvu, neobdrží-li do 15 dnů ode dne doručení oznámení o přidělení veřejné zakázky podle § 65 odst. 2 námitku podle § 88 .

(5) Vybraný uchazeč je povinen poskytnout zadavateli součinnost potřebnou k uzavření smlouvy tak, aby smlouva mohla být uzavřena do 30 dnů ode dne doručení oznámení o přidělení veřejné zakázky. Odmítne-li vybraný uchazeč uzavřít se zadavatelem smlouvu nebo neposkytne-li potřebnou součinnost tak, aby mohla být smlouva v daném termínu uzavřena, uzavře zadavatel smlouvu s uchazečem, který se umístil další v pořadí.

§ 67 Uveřejnění výsledku zadávacího řízení

(1) Zadavatel je povinen uveřejnit informaci o uzavření smlouvy, na základě které se veřejná zakázka uskuteční, jde-li o

a) nadlimitní veřejnou zakázku, do 48 dnů, nebo

b) podlimitní veřejnou zakázku, do 30 dnů po uzavření této smlouvy.

(2) Jde-li o případ uvedený v odstavci 1 písm. b) , zadavatel uveřejní pouze identifikační údaje o dodavateli, jemuž byla veřejná zakázka zadána, včetně osobních údajů v rozsahu uvedeném v § 60 odst. 1 a nabídkové ceny. Jde-li o rámcovou smlouvu, uveřejní zadavatel v odvětví vodního hospodářství, energetiky, dopravy a telekomunikací identifikační údaje účastníků rámcové smlouvy včetně osobních údajů v rozsahu uvedeném v § 60 odst. 1 .

(3) Zadavatel je povinen pro uveřejnění výsledku zadávacího řízení použít příslušný formulář, jehož vzor a postup při jeho vyplnění a formy odeslání stanoví prováděcí právní předpis.

§ 68 Zrušení zadávacího řízení

(1) Zadavatel je oprávněn zrušit jednací řízení bez uveřejnění kdykoli bez uvedení důvodu.

(2) Zadavatel je oprávněn zrušit otevřené řízení, užší řízení nebo jednací řízení s uveřejněním, jestliže si tuto možnost vyhradil v oznámení zadávacího řízení, nejpozději však do uzavření smlouvy.

(3) Otevřené řízení, užší řízení nebo jednací řízení s uveřejněním zadavatel zruší, jestliže

a) nebyla podána žádná nabídka,

b) všichni uchazeči byli vyloučeni,

c) v důsledku podstatné změny okolností, které zadavatel nemohl předvídat a ani je nezpůsobil, pominuly důvody pro pokračování zadávacího řízení, nebo

d) smlouvu odmítne uzavřít uchazeč umístěný ve třetím pořadí nebo neuzavře smlouvu v době, po kterou je svou nabídkou vázán.

(4) Zrušení zadávacího řízení, s výjimkou jednacího řízení bez uveřejnění, je zadavatel povinen do 15 dnů ode dne, kdy rozhodl o odmítnutí doručených nabídek nebo zrušení zadávacího řízení, uveřejnit s uvedením důvodů.

(5) Zadavatel je povinen pro uveřejnění zrušení zadávacího řízení použít příslušný formulář, jehož vzor a podrobnosti o postupu při jeho vyplnění a odeslání stanoví prováděcí právní předpis.

§ 69 Písemná zpráva zadavatele

(1) Ke každé veřejné zakázce, na kterou byla uzavřena smlouva s vybraným uchazečem nebo zájemcem, vypracuje zadavatel písemnou zprávu, která musí zejména obsahovat:

a) předmět a celkovou cenu veřejné zakázky,

b) identifikační údaje včetně osobních údajů v rozsahu uvedeném v § 60 odst. 1 o těch uchazečích nebo zájemcích, jejichž nabídky byly hodnoceny nebo s nimiž bylo jednáno, spolu s pořadím, v jakém byly jejich nabídky vyhodnoceny,

c) identifikační údaje včetně osobních údajů v rozsahu uvedeném v § 60 odst. 1 o těch uchazečích nebo zájemcích, kteří byli odmítnuti nebo vyloučeni spolu s uvedením důvodů,

d) identifikační údaje včetně osobních údajů v rozsahu uvedeném v § 60 odst. 1 o tom uchazeči nebo zájemci, s nímž byla uzavřena smlouva, i zda a jakou část veřejné zakázky zamýšlí tento uchazeč nebo zájemce zadat jiným osobám, s uvedením jejich identifikačních údajů,

e) podmínky použití jednacího řízení s uveřejněním nebo jednacího řízení bez uveřejnění, byl- li pro zadání veřejné zakázky použit tento druh zadávacího řízení,

f) zdůvodnění, proč byla smlouva uzavřena s vybraným uchazečem nebo zájemcem,

g) zdůvodnění, proč byli v případě užšího řízení vyzváni k podání nabídky a v případě jednacího řízení vyzváni k jednání vybraní uchazeči nebo zájemci.

(2) Zadavatel je povinen na vyžádání poskytnout tuto zprávu Evropské komisi nebo orgánu dohledu.

§ 70 Vrácení ukázek a vzorků

Předložil-li zájemce nebo uchazeč v zadávacím řízení ukázky nebo vzorky, je zadavatel povinen mu tyto ukázky nebo vzorky po uzavření smlouvy nebo po zrušení zadávacího řízení bezodkladně vrátit.

§ 71 Uchovávání dokumentace o zadání veřejné zakázky

Zadavatel je povinen dokumentaci o zadání veřejné zakázky uchovávat po dobu 5 let od uzavření smlouvy, její změny nebo od zrušení zadávacího řízení.

ČÁST ČTVRTÁ UDĚLOVÁNÍ KONCESÍ

HLAVA I NADLIMITNÍ KONCESE NA STAVEBNÍ PRÁCE

§ 71a

(1) Veřejný zadavatel uděluje podle této hlavy koncese na stavební práce, u nichž předpokládaná cena předmětu koncese dosáhne nebo přesáhne finanční limit uvedený v § 14 odst. 3 .

(2) Předpokládaná cena předmětu koncese se určí postupem podle § 18 a 21 .

§ 71b

(1) Řízení o udělení koncese (dále jen "koncesní řízení") na stavební práce zahajuje veřejný zadavatel uveřejněním oznámení o zahájení koncesního řízení. Toto oznámení je výzvou neomezenému počtu dodavatelů k podání žádosti o účast v koncesním řízení a veřejný zadavatel je povinen oznámení uveřejnit podle § 84 odst. 1 .

(2) Pro oznámení podle odstavce 1 je veřejný zadavatel povinen použít formulář, který obsahuje identifikační údaje o zadavateli včetně osobních údajů v rozsahu uvedeném v § 29 odst. 3 . Formulář dále obsahuje zejména informace o předmětu koncese na stavební práce a o právech s ní spojených, místo provedení stavebních prací, lhůtu pro předkládání žádosti o účast v řízení, kvalifikační kritéria podle § 30 , kritéria pro udělení koncese a popřípadě požadavek podle § 71e .

(3) Vzor formuláře podle odstavce 2 , postup při jeho vyplnění a formy odeslání stanoví prováděcí právní předpis.

§ 71c

(1) Lhůta pro doručení žádosti včetně požadovaných dokladů k prokázání kvalifikace zájemců o účast v koncesním řízení nesmí být kratší než 52 dny. Lhůta počíná běžet dnem následujícím po dni uveřejnění oznámení o zahájení koncesního řízení.

(2) Předpokladem účasti v koncesním řízení je splnění kvalifikace podle kritérií stanovených v oznámení o zahájení koncesního řízení.

§ 71d

(1) Veřejný zadavatel je povinen udělit koncesi zájemci, který nejlépe splnil kritéria stanovená v oznámení o zahájení koncesního řízení.

(2) Rozhodnutí o udělení koncese zájemci vybranému podle odstavce 1 zašle veřejný zadavatel neprodleně všem ostatním zájemcům, nebyli-li z koncesního řízení vyloučeni. V rozhodnutí veřejný zadavatel uvede identifikační údaje o vybraném zájemci včetně osobních údajů v rozsahu uvedeném v § 60 odst. 1 a odůvodnění udělení koncese tomuto zájemci.

(3) Veřejný zadavatel nesmí uzavřít smlouvu, na jejímž základě má být koncese plněna, do 15 dnů od doručení rozhodnutí podle odstavce 2 .

(4) Ustanovení § 88 a část osmá se použijí obdobně.

§ 71e

Veřejný zadavatel může požadovat, aby

a) koncesionář zadal nejméně 30 % z celkové ceny stavebních prací, které jsou předmětem koncese na stavební práce, třetím osobám. Veřejný zadavatel musí umožnit zájemci zvýšení tohoto podílu; minimální procentuální podíl se uvede ve smlouvě, na základě které má být koncese plněna, nebo

b) zájemce o udělení koncese uvedl v nabídce případný procentuální podíl z celkové ceny stavebních prací, jenž má v úmyslu zadat třetím osobám.

§ 71f

(1) Koncesionář, který je veřejným zadavatelem, musí v případě uzavírání smluv na provedení stavebních prací s třetími osobami postupovat podle tohoto zákona jako ostatní zadavatelé.

(2) Koncesionář, který není veřejným zadavatelem, je při uzavírání smluv na provedení stavebních prací s třetími osobami, u nichž předpokládaná cena předmětu smlouvy dosáhne nebo přesáhne finanční limit uvedený v § 14 odst. 3 , povinen

a) oznámit úmysl uzavřít smlouvu prostřednictvím oznámení podle § 84 odst. 1 ; oznámení není třeba, pokud jsou splněny podmínky stanovené v § 27 ,

b) pro oznámení podle písmene a) použít formulář, který obsahuje identifikační údaje o koncesionáři, včetně osobních údajů v rozsahu uvedeném v § 29 odst. 3 . Formulář dále obsahuje zejména informace o předmětu smlouvy, místo provedení stavebních prací, lhůtu pro předkládání žádostí o účast a kritéria pro výběr smluvního partnera; vzor formuláře, postup při jeho vyplnění a formy odeslání stanoví prováděcí právní předpis,

c) určit lhůtu pro doručení žádosti o účast v délce nejméně 37 dnů a lhůtu pro doručení nabídek v délce nejméně 40 dnů ode dne odeslání oznámení podle písmene a) nebo výzvy k účasti.

(3) Pro účely odstavce 2 se za třetí osoby nepovažují dodavatelé, kteří vytvořili skupinu za účelem získání koncese, a k nim přidružené osoby. Úplný seznam členů skupiny dodavatelů a přidružených osob musí být obsažen v žádosti o účast v koncesním řízení. Dojde-li ke změnám ve složení skupiny nebo ve vztazích určujících postavení přidružených osob, jsou dodavatelé nebo přidružené osoby podle tohoto odstavce povinni seznam aktualizovat.

HLAVA II PODLIMITNÍ KONCESE NA STAVEBNÍ PRÁCE A KONCESE NA SLUŽBY

§ 71g

(1) Veřejný zadavatel je při udělování koncesí na stavební práce, u nichž předpokládaná cena předmětu koncese přesáhne 2 000 000 Kč, avšak nedosáhne finančního limitu uvedeného v § 14 odst. 3 , a při udělování koncesí na služby, u nichž předpokládaná cena předmětu koncese přesáhne 2 000 000 Kč, povinen uveřejnit podle § 84 odst. 1 oznámení o zahájení koncesního řízení s výzvou k podání žádosti o účast v tomto řízení. Pro obsah oznámení se použije přiměřeně § 71b odst. 2 .

(2) Lhůta pro doručení žádosti o účast v koncesním řízení nesmí být kratší než 30 dnů. Lhůta počíná běžet dnem následujícím po dni uveřejnění oznámení o zahájení koncesního řízení.

(3) Veřejný zadavatel je povinen v řízení podle odstavce 1 dodržet zásady stanovené v § 25 odst. 1 větě druhé.

ČÁST PÁTÁ VEŘEJNÁ SOUTĚŽ O NÁVRH

§ 72

(1) Veřejnou soutěž o návrh musí zadavatel použít, jestliže

a) podle rozhodnutí zadavatele bude na toto řízení navazovat zadání veřejné zakázky na služby podle § 27 odst. 5 , nebo

b) v souvislosti s tímto řízením budou vítěznému účastníkovi, případně účastníkům, poskytnuty soutěžní ceny a platby,

v případě, že předpokládaná cena veřejné zakázky na služby zadávané na základě výsledku veřejné soutěže o návrh nebo celková výše soutěžních cen a plateb dosáhnou nejméně částky v české měně odpovídající 200 000 EUR.

(2) Při přepočtu předpokládané ceny veřejné zakázky na služby nebo celkové výše soutěžních cen a plateb na českou měnu se postupuje podle § 14 odst. 6 .

(3) Ve vyhlášení veřejné soutěže o návrh je zadavatel povinen uvést zejména popis návrhu, lhůtu pro převzetí návrhu a kritéria pro hodnocení.

(4) Zadavatel je povinen pro vyhlášení veřejné soutěže o návrh použít příslušný formulář, jehož vzor a podrobnosti o postupu při jeho vyplnění a odeslání stanoví prováděcí právní předpis.

§ 73

Veřejná soutěž o návrh nesmí omezovat uchazeče na území jednoho státu nebo jeho části. Zadavatel může podle povahy soutěže omezit počet účastníků, přičemž stanoví jasná nediskriminační kritéria jejich výběru. Počet účastníků však musí být dostatečný, aby byla zajištěna skutečná soutěž.

§ 74

Projekty podávají účastníci veřejné soutěže o návrh anonymně. Pro hodnocení anonymních návrhů je zadavatel povinen zřídit soutěžní porotu výhradně z nezávislých fyzických osob. Je-li od účastníků veřejné soutěže o návrh vyžadována zvláštní odborná kvalifikace, musí tuto nebo rovnocennou kvalifikaci mít nejméně jedna třetina členů soutěžní poroty. Na člena soutěžní poroty se vztahují obdobně požadavky stanovené pro člena hodnotící komise podle § 57 .

§ 75

(1) Soutěžní porota vyhodnocuje pouze anonymně podané návrhy, a to na základě kritérií obsažených ve vyhlášení veřejné soutěže o návrh. Jedním z kritérií je vždy i předpokládaná cena navrhovaného řešení.

(2) Výsledek veřejné soutěže o návrh je zadavatel povinen uveřejnit.

ČÁST ŠESTÁ SEZNAM KVALIFIKOVANÝCH DODAVATELŮ

§ 76 Vedení seznamu kvalifikovaných dodavatelů

(1) Ministerstvo pro místní rozvoj (dále jen "ministerstvo") vede seznam kvalifikovaných dodavatelů (dále jen "seznam"), do kterého zapisuje dodavatele, kteří splnili kvalifikaci podle § 30 odst. 2 písm. a) , c) a d) a doložili splnění kvalifikace příslušnými doklady.

(2) Seznam je informačním systémem veřejné správy,27) je veřejný a je veden též způsobem umožňujícím dálkový přístup; každý do něj může nahlédnout a vyhotovit si z něj výpisy.

(3) Po dodavateli z jiného členského státu Evropské unie se pro účely zápisu do seznamu nepožadují jiné doklady než ty, které se vyžadují po tuzemském dodavateli.

(4) Ministerstvo sdělí jiným členským státům Evropské unie adresu místa, kde je možno podat žádost o zápis do seznamu.

§ 77 Údaje v seznamu

Do seznamu se zapisují tyto údaje:

a) obchodní firma nebo název a sídlo dodavatele, jde-li o právnickou osobu,

b) jméno, příjmení, případně obchodní firma a bydliště, případně místo podnikání, liší-li se od bydliště, jde-li o fyzickou osobu,

c) právní forma právnické osoby,

d) datum podání žádosti,

e) identifikační číslo, bylo-li přiděleno,

f) daňové identifikační číslo, bylo-li přiděleno,

g) jméno a příjmení statutárního orgánu nebo jeho členů, případně jiné fyzické osoby oprávněné jednat jménem dodavatele,

h) obor podnikání dodavatele,

i) základní kvalifikační kritéria.

§ 78 Zápis do seznamu

Ministerstvo zapíše do seznamu na žádost dodavatele, který prokázal splnění kvalifikace podle § 30 odst. 2 a připojil k žádosti doklady podle § 31 odst. 2 , jinak žádost zamítne.

§ 79 Změna zápisu

Každou změnu zapisovaných údajů je dodavatel povinen nejpozději do 15 dnů ode dne, kdy ke změně došlo, ministerstvu písemně oznámit a doložit ji příslušným dokladem ne starším než 1 měsíc. Je-li oznámená změna řádně doložena, provede ministerstvo v seznamu příslušnou změnu zápisu.

§ 80 Výpis ze seznamu

(1) Výpis ze seznamu obsahuje veškeré údaje, které se do seznamu zapisují. Ministerstvo vydá úředně ověřený výpis každému, kdo o to požádá; tento úkon je zpoplatněn podle zvláštního právního předpisu.

(2) Úředně ověřeným výpisem podle odstavce 1 se rozumí též výpis poskytnutý elektronicky, podepsaný zaručeným elektronickým podpisem.

§ 81 Vyškrtnutí ze seznamu

(1) Ministerstvo rozhodne o vyškrtnutí dodavatele ze seznamu, zjistí-li, že dodavatel

a) přestal splňovat kvalifikaci,

b) nesplnil povinnost oznámit změnu zapisovaných údajů, nebo

c) použil pro zápis do seznamu doklady, které se ukázaly jako neúplné nebo nepravdivé.

(2) Ministerstvo rozhodne o vyškrtnutí dodavatele ze seznamu rovněž v případě, že o to dodavatel písemně požádá.

§ 82

Není-li v tomto zákoně stanoveno jinak, postupuje se při zápisu, změnách zápisu a vyškrtnutí ze seznamu podle správního řádu.28)

ČÁST SEDMÁ SPOLEČNÁ USTANOVENÍ

HLAVA I INFORMAČNÍ SYSTÉM O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK A UVEŘEJŇOVÁNÍ ÚDAJŮ A INFORMACÍ O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH

§ 83 Informační systém o zadávání veřejných zakázek

(1) Informační systém o zadávání veřejných zakázek (dále jen "informační systém") je informačním systémem veřejné správy.27) Správcem informačního systému je ministerstvo, které stanoví jeho datovou strukturu a informační obsah.

(2) Prostřednictvím informačního systému ministerstvo zabezpečuje

a) uveřejnění informací o veřejných zakázkách na centrální adrese,

b) statistické výstupy o veřejných zakázkách pro Evropskou komisi.

(3) Informační systém obsahuje informace o veřejných zakázkách předané ministerstvu podle § 84 nebo § 85 .

(4) Zadavatelé jsou povinni poskytovat ministerstvu údaje o veřejných zakázkách a identifikační údaje včetně osobních údajů o zadavatelích, zájemcích a uchazečích v rozsahu uvedeném v § 29 odst. 3 .

(5) Podrobnější informace o funkcích informačního systému a vazbách na jiné informační systémy stanoví prováděcí právní předpis.

§ 84 Uveřejňování údajů a informací o veřejných zakázkách

(1) Pokud je v tomto zákoně stanovena povinnost uveřejňovat údaje a informace o veřejných zakázkách, rozumí se tím uveřejnění

a) na centrální adrese prostřednictvím informačního systému, a

b) jde-li o nadlimitní veřejnou zakázku, s výjimkou veřejných zakázek na služby uvedené v příloze č. 1, také v Úředním věstníku Evropské unie prostřednictvím Úřadu pro úřední tisky Evropských společenství.

(2) Zadavatel může údaje a informace o podlimitních veřejných zakázkách uveřejnit rovněž i jiným způsobem za předpokladu, že k uveřejnění nedojde dříve než k uveřejnění podle odstavce 1 písm. a) . Údaje a informace uveřejněné podle věty první musí obsahovat minimálně údaje a informace v rozsahu uveřejněném na centrální adrese.

(3) Zadavatel může údaje a informace o nadlimitních veřejných zakázkách uveřejnit rovněž i jiným způsobem za předpokladu, že k uveřejnění nedojde dříve než v den odeslání údajů a informací Úřadu pro úřední tisky Evropských společenství a nesmí obsahovat jiné údaje a informace, než které byly uveřejněny podle odstavce 1 písm. b) . V případě uveřejnění údajů a informací podle tohoto odstavce musí zadavatel být schopen podat důkaz o dni odeslání Úřadu pro úřední tisky Evropských společenství.

(4) Podrobnější náležitosti a způsoby předávání údajů a informací do informačního systému podle odstavce 1 stanoví prováděcí právní předpis.

§ 85 Informační list veřejné zakázky

(1) V případech, že jde o jednací řízení bez uveřejnění, je zadavatel povinen poskytnout ministerstvu údaje a informace o veřejné zakázce do 15 dnů ode dne uzavření smlouvy nebo ode dne zrušení zadávacího řízení.

(2) Údaje a informace podle odstavce 1 předává zadavatel ministerstvu prostřednictvím informačního listu veřejné zakázky, jehož formy, náležitosti jeho vyplnění a způsoby odeslání stanoví prováděcí právní předpis.

§ 86

Není-li v tomto zákoně stanoveno jinak, postupuje se při shromažďování, předávání, uchovávání, zveřejňování a jiném zpracování osobních údajů podle zvláštního zákona.29)

HLAVA II ZVÝHODNĚNÍ NĚKTERÝCH UCHAZEČŮ NEBO ZÁJEMCŮ V ZADÁVACÍM ŘÍZENÍ

§ 87

(1) Účastní-li se otevřeného nebo užšího řízení dodavatel zaměstnávající více než 25 zaměstnanců, z nichž je více než 50 % zaměstnanců, kteří jsou osobami se zdravotním postižením29a) , musí být nabídková cena předložená tímto dodavatelem hodnocena jako nejnižší, jestliže nepřekročí nejnižší nabídkovou cenu předloženou ostatními uchazeči o více než 20 % u podlimitní zakázky, a o více než 15 % u nadlimitní zakázky; jedná-li se však o zakázky nad 500 000 eur, musí být nabídková cena předložená tímto dodavatelem hodnocena jako nejnižší, jestliže nepřekročí nejnižší nabídkovou cenu o více než 15 % u podlimitní zakázky, a o více než 10 % u nadlimitní zakázky.

(2) Podmínku zaměstnávání více než 25 zaměstnanců a podmínku zaměstnávání více než 50 % zaměstnanců, kteří jsou osobami se zdravotním postižením, musí zaměstnavatel splňovat v každém ze čtyř předchozích kalendářních čtvrtletích před datem vyhlášení veřejné zakázky. Pro zjištění celkového počtu zaměstnanců a zaměstnanců, kteří jsou osobami se zdravotním postižením, je rozhodný průměrný čtvrtletní přepočtený počet těchto zaměstnanců; pro toto zjišťování platí zvláštní právní předpisy29b) . Skutečnosti rozhodné pro zvýhodnění podle odstavce 1 musí být v nabídce doloženy potvrzením místně příslušného úřadu práce29c)

HLAVA III NÁMITKY A JEJICH PŘEZKOUMÁNÍ ZADAVATELEM

§ 88

(1) V případě nadlimitních veřejných zakázek může zadavateli podat zdůvodněné námitky kterýkoliv dodavatel a v případě podlimitních veřejných zakázek kterýkoliv uchazeč nebo zájemce, který má nebo měl zájem na získání určité veřejné zakázky a kterému v důsledku domnělého porušení zákona úkonem zadavatele vznikla nebo hrozí vznik škody (dále jen "stěžovatel"), může zadavateli podat zdůvodněné námitky. Podání námitek je podmínkou pro případné podání návrhu na přezkoumání úkonů zadavatele.

(2) Námitky musí být zadavateli doručeny nejpozději do 15 dnů ode dne doručení oznámení o přidělení veřejné zakázky podle § 65 odst. 2 . Námitku nelze podat po uzavření smlouvy. Opožděně podané námitky zadavatel s odůvodněním vrátí stěžovateli.

(3) Zadavatel je povinen do 10 dnů od obdržení námitek odeslat stěžovateli písemné sdělení, zda námitkám vyhovuje či nikoliv a zdůvodnit způsob jejich vyřízení.

(4) Pokud zadavatel podaným námitkám ve lhůtě podle odstavce 3 nevyhověl, nesmí do 30 dnů od jejich obdržení uzavřít smlouvu, jinak je smlouva neplatná. Tato lhůta může být předběžným opatřením orgánu dohledu prodloužena na dobu nezbytně nutnou k vydání rozhodnutí podle § 101 .

HLAVA IV NĚKTERÉ DŮSLEDKY PORUŠENÍ ZÁKONA

§ 89 Povinnost zadavatele nahradit škodu

Za škodu způsobenou porušením tohoto zákona odpovídá zadavatel podle příslušných ustanovení obchodního zákoníku.

§ 90 Neplatnost úkonu zadavatele a právo na odstoupení od smlouvy

(1) Zadavatel nesmí učinit úkon, který svým obsahem nebo účelem odporuje tomuto zákonu nebo jej obchází anebo se příčí dobrým mravům. Takový úkon je od počátku neplatný.

(2) Zadavatel má právo odstoupit od smlouvy uzavřené s dodavatelem, který byl neoprávněně zvýhodněn, pokud ke zvýhodnění došlo z důvodů na straně tohoto dodavatele nebo jím pověřené osoby.

HLAVA V PRÁVNÍ ÚKONY V ZADÁVACÍCH ŘÍZENÍCH

§ 91 Forma právních úkonů v zadávacích řízeních

(1) V případech, kdy je tímto zákonem vyžadována písemná forma právního úkonu, se za písemný právní úkon považuje i právní úkon učiněný telegraficky, dálnopisem nebo elektronickými prostředky, splňuje-li požadavky stanovené pro písemnou formu občanským zákoníkem, není-li dále uvedeno jinak.

(2) Nabídka v otevřeném řízení, žádost o účast v užším řízení, v jednacím řízení s uveřejněním a v jednacím řízení bez uveřejnění může být učiněna pouze listinou s originálem podpisu osoby oprávněné jednat za uchazeče nebo zájemce nebo elektronicky se zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu.

(3) Nabídky a další doklady požadované tímto zákonem se předkládají v českém jazyce. V oznámení zadávacího řízení může zadavatel požadovat předložení nabídky rovněž v dalším jazyce.

(4) Doklady, kterými zahraniční osoba prokazuje splnění kvalifikace, musí být předloženy v původním jazyce a též v úředně ověřeném překladu do českého jazyka; to neplatí, pokud jde o doklady ve slovenském jazyce. Zjistí-li se rozdíl v obsahu, je rozhodující překlad v českém jazyce.

§ 92 Doručování

(1) Při doručování zadavateli se za doručení považuje okamžik převzetí písemnosti podatelnou zadavatele, pokud zadavatel neuvedl v oznámení zadávacího řízení jinak. Zadavatel je povinen vést písemnou evidenci všech zásilek doručených k zadávacímu řízení obsahující pořadové číslo zásilky, datum a přesný čas doručení a identifikaci odesílatele.

(2) Zadavatel doručuje písemnosti zájemcům nebo uchazečům prostřednictvím držitele poštovní licence na adresu uvedenou v žádosti o účast nebo v nabídce jako doporučenou zásilku s doručenkou. Nebyl-li adresát zastižen, doručovatel uloží písemnost v místně příslušné provozovně držitele poštovní licence a adresáta o tom vhodným způsobem uvědomí. Písemnost se uloží po dobu 10 dnů. Počátek doby uložení musí být na písemnosti vyznačen. Není-li písemnost v uvedené době adresátem vyzvednuta, vrátí ji držitel poštovní licence odesílateli jako nedoručitelnou. Odmítne-li adresát písemnost převzít, držitel poštovní licence na ni tuto skutečnost vyznačí a odesílajícímu zadavateli písemnost vrátí. Písemnost je doručena okamžikem převzetí, odmítnutím převzetí nebo marným uplynutím doby uložení písemnosti v místně příslušné provozovně držitele poštovní licence.

§ 93 Elektronické podání nabídky

(1) Zadavatel může rozhodnout, že v zadávacím řízení mohou být právní úkony uvedené v § 91 odst. 1 rovnocenně činěny elektronicky podepsané zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu, jestliže

a) má k dispozici takové technické vybavení, které mu umožní při použití elektronické formy dodržet veškeré podmínky stanovené tímto zákonem pro písemnou formu právních úkonů a průběh zadávacího řízení,

b) tuto skutečnost uvede v oznámení otevřeného řízení, užšího řízení nebo jednacího řízení s uveřejněním nebo ve výzvě k jednacímu řízení bez uveřejnění a

c) stanoví v oznámení otevřeného řízení, užšího řízení nebo jednacího řízení s uveřejněním požadavek na zabezpečení a strukturu nabídky zaručující dodržení postupu uvedeného v části třetí hlavě III tohoto zákona.

(2) Uchazeč, který se zúčastní zadávacího řízení podle odstavce 1 , je povinen zabezpečit nabídku podle odstavce 1 písm. c) způsobem odpovídajícím uzavřené obálce u písemně podávané nabídky, zejména zabezpečit nabídku tak, aby změny jejího obsahu byly zjistitelné a nebylo možné předčasné seznámení s jejím obsahem.

ČÁST OSMÁ DOHLED NAD ZADÁVÁNÍM VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK

HLAVA I VÝKON DOHLEDU NAD ZADÁVÁNÍM VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK

§ 94

(1) Dohled nad dodržováním tohoto zákona vykonává Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen "orgán dohledu"), při kterém přezkoumává zákonnost úkonů zadavatele s cílem zajistit transparentnost zadávání veřejných zakázek a dodržování zásad stejného zacházení a nediskriminace zájemců a uchazečů o veřejné zakázky.

(2) Orgán dohledu

a) vydává předběžná opatření,

b) rozhoduje o tom, zda zadavatel při zadání veřejné zakázky postupoval v souladu s tímto zákonem,

c) ukládá nápravná opatření a sankce,

d) kontroluje úkony zadavatele při zadávání veřejných zakázek podle zvláštního právního předpisu.30) Tím není dotčena působnost jiných orgánů vykonávajících takovou kontrolu podle zvláštních právních předpisů,31)

e) plní další úkoly, stanoví-li tak zvláštní právní předpis.

HLAVA II SMÍRČÍ ŘÍZENÍ A ŘÍZENÍ O PŘEZKOUMÁNÍ ÚKONŮ ZADAVATELE

§ 95 Smírčí řízení

(1) Kterýkoliv dodavatel, který má nebo měl zájem na získání určité nadlimitní veřejné zakázky a kterému v důsledku domnělého porušení zákona úkonem zadavatele působícího v odvětvích vodního hospodářství, energetiky, dopravy a telekomunikací vznikla nebo hrozí vznik škody (dále jen "žadatel"), může podat písemnou žádost o smírčí řízení Evropské komisi nebo orgánu dohledu. Orgán dohledu žádost, která mu byla podána, neprodleně postoupí Evropské komisi.

(2) Ve smírčím řízení před Evropskou komisí, jež je zahajováno jen se souhlasem zadavatele,

a) určí každá strana poté, kdy odsouhlasí smírčího soudce navrženého Evropskou komisí, dalšího smírčího soudce,

b) má každá ze stran právo smírčí řízení kdykoli ukončit,

c) každá ze stran nese náklady, které jí v souvislosti se smírčím řízením vzniknou, pokud se strany nedohodnou jinak, s výjimkou nákladů řízení, které strany hradí rovným dílem.

V ostatním se při smírčím řízení na úrovni Evropské komise postupuje způsobem stanoveným příslušnou směrnicí Evropských společenství.32)

§ 96 Zahájení řízení o přezkoumání úkonů zadavatele

(1) Řízení o přezkoumání úkonů zadavatele (dále jen "řízení") se zahajuje na písemný návrh (dále jen "návrh") stěžovatele (dále jen "navrhovatel") nebo z vlastního podnětu orgánu dohledu. Řízení z vlastního podnětu může orgán dohledu zahájit do 3 let ode dne, kdy úkonem zadavatele došlo k porušení tohoto zákona.

(2) Řízení je zahájeno dnem, kdy byl návrh doručen orgánu dohledu. Zahajuje-li se řízení z podnětu orgánu dohledu, je řízení zahájeno dnem, kdy orgán dohledu učinil vůči účastníku řízení první úkon.

(3) Návrh musí být doručen orgánu dohledu do 10 kalendářních dnů ode dne, v němž stěžovatel obdržel písemné sdělení, že zadavatel námitkám nevyhověl nebo vyhověl, ale stěžovatel se způsobem vyřízení nesouhlasí. Pokud zadavatel námitky nevyřídil podle § 88 odst. 3 , lze návrh doručit orgánu dohledu nejpozději do 25 kalendářních dnů ode dne odeslání námitek stěžovatelem. Orgán dohledu neprodleně vyrozumí zadavatele o zahájení řízení.

§ 97 Návrh

(1) Z návrhu musí být patrné, kdo jej činí, které věci se týká, v čem je spatřováno porušení tohoto zákona a čeho se navrhovatel domáhá. Návrh dále musí obsahovat přesné označení zadavatele, musí být podepsán a datován. Součástí návrhu zasílaného orgánu dohledu je doklad o doručení námitek zadavateli. Návrh je zpoplatňován podle zvláštního právního předpisu.33)

(2) Jestliže návrh nemá předepsané náležitosti podle odstavce 1 a navrhovatel jej ve lhůtě stanovené orgánem dohledu nedoplní, nebyl doručen ve lhůtě podle § 96 odst. 3 nebo nebyl podán oprávněnou osobou, nebo není-li orgán dohledu věcně příslušný k rozhodnutí o návrhu, zahájené řízení orgán dohledu zastaví; pokud má orgán dohledu důvodné podezření, že došlo k porušení tohoto zákona, je povinen v řízení pokračovat z vlastního podnětu.

(3) Návrh lze podat proti všem úkonům zadavatele, které vylučují nebo by mohly vyloučit transparentní nebo nediskriminační postup při zadávání veřejných zakázek, zejména proti

a) zadávacím podmínkám,

b) obsahu oznámení zadávacího řízení nebo obsahu výzvy k podávání nabídek,

c) vyloučení uchazeče o veřejnou zakázku z otevřeného nebo z užšího řízení,

d) zadání veřejné zakázky,

e) použití druhu zadávacího řízení.

(4) Zadavatel je povinen zaslat orgánu dohledu své vyjádření k obdrženému návrhu do 7 dnů od jeho doručení. Společně s tímto vyjádřením zašle příslušnou dokumentaci veřejné zakázky vztahující se k namítanému porušení zákona.

§ 98 Kauce

(1) S podáním návrhu na přezkoumání úkonů zadavatele je navrhovatel povinen složit na účet orgánu dohledu kauci ve výši 1 % z nabídkové ceny navrhovatele, nejvýše však 1 000 000 Kč. Kauce musí být připsána na účet orgánu dohledu nejpozději poslední den lhůty pro podání návrhu na přezkoumání úkonů zadavatele.

(2) Pokud orgán dohledu svým rozhodnutím

a) vyhoví návrhu navrhovatele, nebo

b) shledá, že zadavatel úkonem učiněným při zadávání veřejné zakázky nesplnil povinnost nebo porušil zákaz stanovený tímto zákonem a tento úkon zadavatele podstatně ovlivnil nebo mohl ovlivnit stanovení pořadí úspěšnosti nabídek,

vrátí kauci navrhovateli nejpozději do 7 dnů od právní moci takového rozhodnutí.

(3) Kauce je příjmem státního rozpočtu

a) dnem právní moci rozhodnutí orgánu dohledu, kterým nebylo vyhověno návrhu navrhovatele,

b) dnem právní moci rozhodnutí, kterým orgán dohledu neshledá, že zadavatel úkonem učiněným při zadávání veřejné zakázky nesplnil povinnost nebo porušil zákaz stanovený tímto zákonem.

(4) V případě postupu podle odstavce 2 vrátí orgán dohledu navrhovateli kauci spolu s úroky.

§ 99 Účastníci řízení

Účastníkem řízení je vždy zadavatel a v řízení zahájeném na návrh též navrhovatel. Je-li předmětem řízení přezkoumání rozhodnutí zadavatele o přidělení zakázky podle § 65 , pak je účastníkem řízení též uchazeč, kterému byla zakázka přidělena.

§ 100 Předběžné opatření

(1) Orgán dohledu může na návrh navrhovatele nebo z vlastního podnětu před skončením řízení k zabránění dalšího poškozování nebo k odvrácení bezprostředního ohrožení zájmů uchazeče nebo zájemce a v rozsahu nezbytně nutném pro zajištění jeho účelu vydat předběžné opatření, kterým uloží zejména

a) zadavateli zákaz uzavřít smlouvu v zadávacím řízení,

b) zadavateli pozastavit zadávací řízení, nebo

c) zákaz plnění z uzavřené smlouvy,

a to na dobu v předběžném opatření uvedenou, nejdéle však do rozhodnutí ve věci samé.

(2) Navrhovatel musí přesně označit, čeho se má navrhované předběžné opatření týkat, uvést tvrzenou nezákonnost, konkretizovat bezprostředně hrozící poškození svých zájmů a připojit příslušné důkazy.

(3) Odvolání proti rozhodnutí o předběžném opatření nemá odkladný účinek.

HLAVA III ROZHODNUTÍ ORGÁNU DOHLEDU

§ 101 Rozhodnutí orgánu dohledu

(1) Shledá-li orgán dohledu před uzavřením smlouvy (§ 66 ), že zadavatel úkonem učiněným při zadávání veřejné zakázky nesplnil povinnost nebo porušil zákaz stanovený tímto zákonem, uvede tuto skutečnost písemně v rozhodnutí. Současně zadavateli uloží opatření k nápravě, zejména zrušení rozhodnutí zadavatele o přidělení zakázky, jestliže takový úkon podstatně ovlivnil nebo mohl ovlivnit stanovení pořadí úspěšnosti nabídek.

(2) Jestliže orgán dohledu shledá po uzavření smlouvy, že zadavatel úkonem učiněným při zadávání veřejné zakázky nesplnil povinnost nebo porušil zákaz stanovený tímto zákonem a tento úkon zadavatele podstatně ovlivnil nebo mohl ovlivnit stanovení pořadí úspěšnosti nabídek, může orgán dohledu písemným rozhodnutím vyslovit zákaz plnění této smlouvy a ve společném řízení uložit zadavateli pokutu za správní delikt podle § 102 .

(3) Součástí rozhodnutí orgánu dohledu podle odstavců 1 a 2 je uložení sankce podle § 102 .

(4) Orgán dohledu vydá rozhodnutí do 30 dnů ode dne, kdy obdržel podklady vyžádané od zadavatele. Zadavatel doručí veškeré podklady orgánu dohledu do 14 dnů od obdržení jeho výzvy.

(5) Neshledá-li orgán dohledu porušení tohoto zákona, řízení rozhodnutím zastaví.

HLAVA IV SPRÁVNÍ DELIKTY

§ 102

(1) Právnická osoba nebo fyzická osoba, která je zadavatelem, se dopustí správního deliktu tím, že

a) nedodrží postup stanovený tímto zákonem pro přidělení veřejné zakázky, přičemž tento postup podstatně ovlivnil nebo mohl ovlivnit hodnocení nabídek,

b) uzavře smlouvu (§ 65 a 66 ) s uchazečem vybraným postupem podle písmene a) ,

c) zruší zadávací řízení, aniž si tuto možnost vyhradil v oznámení zadávacího řízení (§ 68 ),

d) neuchová dokumentaci o zadání veřejné zakázky (§ 71 ),

e) nesplní povinnosti o uveřejňování údajů a informací o veřejných zakázkách (§ 84 ).

(2) Za správní delikty právnické osobě, která je zadavatelem, se podle odstavce 1 uloží pokuta do

a) výše 5 % ceny zakázky, jde-li o správní delikt podle písmene a) , b) nebo d) ,

b) výše 10 000 000 Kč, jde-li o správní delikt podle písmene

c) nebo e).

(3) Pokud se právnická osoba, která je zadavatelem, dopustí správního deliktu podle odstavce 1 opakovaně v průběhu 5 let, zvýší se sazba pokut podle odstavce 2 na dvojnásobek.

§ 103

(1) Právnická osoba se dopustí správního deliktu tím, že

a) uvede nepravdivé údaje při prokazování kvalifikace (§ 30 ),

b) uvede nepravdivé údaje při zápisu do seznamu kvalifikovaných dodavatelů, nebo

c) ve stanovené lhůtě neoznámí ministerstvu změnu údajů zapisovaných do seznamu kvalifikovaných dodavatelů.

(2) Za správní delikty právnické osobě se podle odstavce 1 uloží pokuta do výše 10 000 000 Kč.

(3) Pokud se právnická osoba dopustí správního deliktu podle odstavce 1 opakovaně v průběhu 5 let, zvýší se sazba pokut podle odstavce 2 na dvojnásobek.

§ 104 Pořádková opatření

(1) Správní orgán

a) právnické osobě, která neposkytne orgánu dohledu ve stanovené lhůtě podklady a pravdivé informace potřebné pro přezkoumání úkonů zadavatele,

b) fyzické osobě, která ztěžuje postup řízení zejména tím, že se bez závažných důvodů nedostaví na výzvu ke správnímu orgánu, bezdůvodně odmítá svědeckou výpověď nebo předložení podkladů potřebných pro přezkoumání úkonů zadavatele, uloží pokutu až do výše 100 000 Kč.

(2) Pokuta podle odstavce 1 může být uložena i opakovaně.

§ 105 Společná ustanovení ke správním deliktům

(1) Při určení výše pokuty se přihlédne k závažnosti správního deliktu, zejména ke způsobu jeho spáchání a jeho následkům a k okolnostem, za nichž byl spáchán.

(2) Právnická osoba za správní delikt neodpovídá, jestliže prokáže, že vynaložila veškeré úsilí, které bylo možno požadovat, aby porušení povinnosti zabránila.

(3) Řízení o uložení pokuty za protiprávní jednání lze zahájit do 5 let ode dne, kdy bylo spácháno.

(4) Na odpovědnost za jednání, k němuž došlo při podnikání fyzické osoby nebo v přímé souvislosti s ním, se vztahují ustanovení zákona o odpovědnosti a postihu právnické osoby.

(5) Správní delikty podle tohoto zákona v prvním stupni projednává orgán dohledu.

(6) Pokuty vybírá a vymáhá orgán, který je uložil. Příjem z pokut je příjmem státního rozpočtu. Při vybírání a vymáhání uložených pokut se postupuje podle zvláštního právního předpisu.

HLAVA V SPOLEČNÁ USTANOVENÍ O VÝKONU DOHLEDU

§ 106 Ochrana obchodního tajemství

(1) Zaměstnanci orgánu dohledu, jakož i ti, kdo byli pověřeni plněním úkolů náležejících do působnosti tohoto orgánu, jsou povinni zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o nichž se dověděli při plnění pracovních povinností. To neplatí, jestliže uvedené osoby podávají o takových skutečnostech svědectví orgánům činným v trestním řízení nebo v řízení před soudem, popřípadě jestliže na výzvu těchto orgánů nebo soudu podávají písemné vyjádření.34)

(2) Dozví-li se orgán dohledu skutečnost, která je předmětem obchodního tajemství, je povinen učinit opatření, aby obchodní tajemství nebylo porušeno.

§ 107 Užití správního řádu

Pokud tento zákon nestanoví jinak, postupuje se při řízení před orgánem dohledu podle správního řádu.

§ 108 Uveřejňování pravomocného rozhodnutí orgánu dohledu

Orgán dohledu zveřejňuje svá pravomocná rozhodnutí vydaná v uplynulém kalendářním roce ve Sbírce rozhodnutí orgánu dohledu v oblasti zadávání veřejných zakázek a na internetových stránkách orgánu dohledu.

ČÁST DEVÁTÁ PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

§ 109

Zadávání veřejných zakázek, řízení o přezkoumání úkonů zadavatele orgánem dohledu a řízení o uložení sankce zahájené přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona se dokončí podle dosavadních právních předpisů. Obdobně se postupuje i v řízení o přezkoumání úkonů zadavatele orgánem dohledu nebo v řízení o uložení sankce, které na zadávání veřejných zakázek podle věty první navazují.

§ 110 Zmocňovací ustanovení

Ministerstvo vydá právní předpis k provedení § 29 odst. 4 , § 42 odst. 3 , § 43 odst. 4 , § 44 odst. 4 , § 48 odst. 2 , § 50 odst. 4 , § 62 odst. 3 , § 63 odst. 3 , § 67 odst. 3 , § 68 odst. 5 , § 71b odst. 3 , § 71f odst. 2 písm. b) , § 72 odst. 4 , § 83 odst. 5 a § 84 odst. 4 .

§ 111 Zrušovací ustanovení

Zrušuje se:

1. Zákon č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

2. Zákon č. 148/1996 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

3. Zákon č. 28/2000 Sb., kterým se mění zákon č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

4. Zákon č. 142/2001 Sb., kterým se mění zákon č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

5. Zákon č. 278/2002 Sb., kterým se mění zákon č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

6. Zákon č. 424/2002 Sb., kterým se mění zákon č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

ČÁST DESÁTÁ ÚČINNOST

§ 112

(1) Tento zákon nabývá účinnosti prvním dnem třetího kalendářního měsíce následujícího po jeho vyhlášení, s výjimkou ustanovení § 3 odst. 1 písm. f) , § 4 odst. 1 písm. e) , § 27 odst. 6 , § 31 odst. 4 , § 49 odst. 3 písm. b) , c) a d) , § 56 odst. 2 písm. b) , § 61 odst. 2 , § 69 odst. 2 , § 83 odst. 2 písm. b) , § 84 odst. 1 písm. b) , § 84 odst. 3 a § 95 , která nabývají účinnosti dnem vstupu smlouvy o přistoupení České republiky k Evropské unii v platnost.

(2) Ustanovení § 4 odst. 1 písm. o) a p) a § 49 odst. 3 písm. f) a g) pozbývají platnosti dnem vstupu smlouvy o přistoupení České republiky k Evropské unii v platnost.

Zaorálek v. r.
Klaus v. r.
Špidla v. r.

PŘÍLOHA Č. 1 K ZÁKONU Č. 40/2004 SB. SEZNAM SLUŽEB NEVYŽADUJÍCÍCH POVINNOST UVEŘEJŇOVAT ZADÁVACÍ ŘÍZENÍ V ÚŘEDNÍM VĚSTNÍKU EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ

Číslo služby

Název služby

1

Hotelové a restaurační služby

2

Služby v drážní dopravě

3

Služby vodní dopravy

4

Vedlejší a doplňkové služby v dopravě

5

Právní služby

6

Zprostředkovatelské služby v oblasti zaměstnanosti a služby s tím související

7

Pátrací a bezpečnostní služby

8

Vzdělávací a profesní služby

9

Zdravotní a sociální služby

10

Rekreační, kulturní a sportovní činnosti (služby)

11

Jiné služby neuvedené v příloze č. 2

PŘÍLOHA Č. 2 K ZÁKONU Č. 40/2004 SB. SEZNAM SLUŽEB VYŽADUJÍCÍCH POVINNOST UVEŘEJŇOVAT ZADÁVACÍ ŘÍZENÍ V ÚŘEDNÍM VĚSTNÍKU EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ

Číslo služby

Název služby

1

Údržbářské a opravářské služby

2

Pozemní přeprava věcí a osob s výjimkou poštovních služeb

3

Letecká přeprava věcí a osob s výjimkou poštovních služeb

4

Poštovní služby

5

Telekomunikační služby

6

Finanční služby
a) Pojišťovací službyb) Bankovnictví a investiční služby

7

Počítačové zpracování dat a s tím spojené služby

8

Služby ve výzkumu a vývoji

9

Účetnictví a audit

10

Průzkum trhu a veřejného mínění

11

Poradenství a s tím spojené služby

12

Služby architektů, inženýrské služby a integrované inženýrské služby, územní plánování, související vědecko-technické poradenství, služby zkušeben a provádění analýz

13

Reklamní služby

14

Úklidové služby a domovní správa

15

Vydavatelské a tiskařské služby za úplatu nebo na smluvním základě

16

Služby týkající se kanalizací a odvozu odpadu, sanitární a podobné služby

PŘÍLOHA Č. 3 K ZÁKONU Č. 40/2004 SB. DODÁVKY ZBOŽÍ PRO ZADAVATELE Z RESORTU MINISTERSTVA OBRANY ČLENĚNÉ PODLE NOMENKLATURY HARMONIZOVANÉHO SYSTÉMU POPISU A ČÍSELNÉHO OZNAČOVÁNÍ ZBOŽÍ (HS)

Kapitola 25:

Sůl; síra; zeminy a kameny; sádrovcové materiály, vápno a cement.

Kapitola 26:

Rudy kovů, strusky a popely.

Kapitola 27:

Nerostná paliva, minerální oleje a produkty jejich destilace; živičné látky; minerální vosky.

Mimo číslo HS 2710:

Minerální oleje a oleje ze živičných nerostů, jiné než surové; přípravky jinde neuvedené ani nezahrnuté, obsahující 70 % hmotnostních nebo více minerálních olejů nebo olejů ze živičných nerostů,
jsou-li tyto oleje podstatnou složkou těchto přípravků; odpadníoleje.

Kapitola 28:

Anorganické chemikálie; anorganické nebo organické sloučeniny drahých kovů, kovů vzácnýchzemin, radioaktivních prvků nebo izotopů.

Mimo číslo HS 2809:

Oxid fosforečný; kyselina fosforečná; kyseliny polyfosforečné, chemicky definované i nedefinované.

Mimo číslo HS 2813:

Sulfidy (sirníky) nekovů; komerční sulfid fosforitý.

Mimo číslo HS 2814:

Amoniak (čpavek) bezvodý nebo ve vodném roztoku.

Mimo číslo HS 2828:

Chlornany; komerční chlornan vápenatý; chloritany; bromnany.

Mimo číslo HS 2832:

Siřičitany; thiosírany.

Mimo číslo HS 2839:

Křemičitany (silikáty); komerční křemičitany alkalických kovů.

Mimo číslo HS 2850:

Hydridy, nitridy, azidy, silicidy a boridy, chemicky definované i nedefinované, jiné než sloučeniny, které jsou také karbidy čísla 2849.

Mimo číslo HS 2851:

Ostatní anorganické sloučeniny (včetně destilované nebo vodivostní vody a vody podobné čistoty); kapalný vzduch (též po odstranění vzácných plynů); stlačený vzduch; amalgamy, jiné než amalgamy drahých kovů.

Kapitola 29:

Organické chemikálie.

Mimo číslo HS 2903:

Halogenderiváty uhlovodíků.

Mimo číslo HS 2904:

Sulfo-, nitro- nebo nitrosoderiváty uhlovodíků, též halogenované.

Mimo číslo HS 2907:

Fenoly; fenolalkoholy.

Mimo číslo HS 2908:

Halogen-, sulfo-, nitro- nebo nitrosoderiváty fenolů nebo fenolalkoholů.

Mimo číslo HS 2911:

Acetaly a poloacetaly (hemiacetaly), též s jinou kyslíkatou funkcí, a jejich halogen-,sulfo-, nitro- nebo nitrosoderiváty.

Mimo číslo HS 2912:

Aldehydy, též s jinou kyslíkatou funkcí; cyklické polymery aldehydů; paraformaldehyd.

Mimo číslo HS 2913:

Halogen-, sulfo-, nitro- nebo nitrosoderiváty výrobků čísla 2912.

Mimo číslo HS 2914:

Ketony a chinony, též s jinou kyslíkatou funkcí a jejich halogen-,sulfo-, nitro- nebo nitrosoderiváty.

Mimo číslo HS 2915:

Nasycené acyklické monokarboxylové kyseliny a jejich anhydridy,
halogenidy, peroxidy a peroxykyseliny; jejich halogen-, sulfo-, nitro-nebo nitrosoderiváty.

Mimo číslo HS 2921:

Sloučeniny s aminovou funkcí.

Mimo číslo HS 2922:

Aminosloučeniny s kyslíkatou funkcí.

Mimo číslo HS 2923:

Kvarterní amonné soli a hydroxidy; lecithiny a jiné fosfoaminolipidy,chemicky definované i nedefinované.

Mimo číslo HS 2926:

Sloučeniny s nitrilovou funkcí.

Mimo číslo HS 2927:

Diazo-, azo- nebo azosloučeniny.

Mimo číslo HS 2929:

Sloučeniny s jinou dusíkatou funkcí.

Kapitola 30:

Farmaceutické výrobky.

Kapitola 31:

Hnojiva.

Kapitola 32:

Tříselné a barvířské výtažky; taniny a jejich deriváty; barviva, pigmenty a ostatní barvicí látky;barvy a laky; tmely a jiné nátěrové hmoty; inkousty.

Kapitola 33:

Vonné silice a pryskyřice; voňavkářské, kosmetické nebo toaletní přípravky.

Kapitola 34:

Mýdlo, organické povrchové aktivní látky, prací a čisticí prostředky, mazací prostředky, umělé vosky, připravené vosky, lešticí nebo cídicí přípravky, svíčky a podobné výrobky, modelovací pasty, "dentální vosky" a dentální přípravky na bázi sádry.

Kapitola 35:

Kasein, kaseináty a jiné deriváty kaseinu; kaseinové klihy.

Kapitola 37:

Fotografické nebo kinematografické zboží.

Kapitola 38:

Různé chemické výrobky.

Mimo číslo HS 3819:

Kapaliny pro hydraulické brzdy a jiné připravené kapaliny pro hydraulické převody, neobsahující žádné nebo obsahující méně než 70 % hmotnostních minerálních olejů nebo olejů získaných ze živičných nerostů.

Kapitola 39:

Plasty a výrobky z nich.

Mimo číslo HS 3903:

Polymery styrenu v primárních formách.

Kapitola 40:

Kaučuk a výrobky z něj.

Mimo číslo HS 4011:

Nové pneumatiky, z kaučuku pneumatiky.

Kapitola 41:

Surové kůže a kožky (jiné než kožešiny) a usně.

Kapitola 42:

Kožené zboží; sedlářské a řemenářské výrobky; cestovní potřeby, kabelky a podobné schránky; výrobky ze střev (jiných než z housenek bource morušového).

Kapitola 43:

Kožešiny a umělé kožešiny; výrobky z nich.

Kapitola 44:

Dřevo a dřevěné výrobky; dřevěné uhlí.

Kapitola 45:

Korek a korkové výrobky.

Kapitola 46:

Výrobky ze slámy, esparta nebo jiných materiálů; košíkářské a proutěné výrobky.

Kapitola 47:

Buničina ze dřeva nebo z jiných celulózových vláknovin; sběrový papír, kartón nebo lepenka(též odpad a výmět).

Kapitola 48:

Papír, kartón a lepenka; výrobky z papírenských vláknin, papíru, kartónu nebo lepenky.

Kapitola 49:

Tištěné knihy, noviny, obrazy a jiné výrobky polygrafického průmyslu; rukopisy, strojopisy a plány.

Kapitola 65:

Pokrývky hlavy a jejich části a součásti.

Kapitola 66:

Deštníky, slunečníky, vycházkové hole, sedací hole, biče, jezdecké bičíky a jejich části a součásti.

Kapitola 67:

Upravená péra a prachové peří a výrobky z nich; umělé květiny; výrobky z vlasů.

Kapitola 68:

Výrobky z kamene, sádry, cementu, osinku (azbestu), slídy nebo podobných materiálů; keramické výrobky; sklo a skleněné výrobky.

Kapitola 69:

Keramické výrobky.

Kapitola 70:

Sklo a skleněné výrobky.

Kapitola 71:

Přírodní nebo uměle pěstované perly, drahokamy nebo polodrahokamy, drahé kovy, kovy plátované drahými kovy a výrobky z nich; bižuterie; mince.

Kapitola 73:

Výrobky ze železa nebo oceli.

Kapitola 74:

Měď a výrobky z ní.

Kapitola 75:

Nikl a výrobky z něho.

Kapitola 76:

Hliník a výrobky z něho.

Kapitola 77:

Určeno pro případnou budoucí potřebu harmonizovaného systému.

Kapitola 78:

Olovo a výrobky z něho.

Kapitola 79:

Zinek a výrobky z něho.

Kapitola 80:

Cín a výrobky z něho.

Kapitola 81:

Ostatní obecné kovy; cermety; výrobky z nich.

Kapitola 82:

Nástroje, nářadí, náčiní, nožířské výrobky a příbory z obecných kovů; jejich části a součásti z obecných kovů.

 

Mimo číslo HS 8205:

Ruční nástroje a nářadí (včetně sklenářských diamantů), jinde neuvedené ani nezahrnuté; pájecí lampy; svěráky, upínáky a podobnénářadí, jiné než příslušenství, části a součásti obráběcích strojů; kovadliny; přenosné výhně; ručně nebo nohou ovládané brusné kotouče s rámovou konstrukcí

 

Mimo číslo HS 8207:

Vyměnitelné nástroje pro ruční nástroje a nářadí, též mechanicky poháněné nebo pro obráběcí stroje (např. na lisování, ražení, děrování, řezání vnějších a vnitřních závitů, vrtání, vyvrtávání, protahování, frézování, soustružení nebo upevňování šroubů), včetně průvlaků pro tažení nebo protlačování kovů a nástrojů na vrtání nebo sondáž při zemních pracích.

Kapitola 83:

Různé výrobky z obecných kovů.

Kapitola 84:

Jaderné reaktory, kotle, stroje a mechanická zařízení; jejich části a součásti.

Mimo číslo HS 8406:

Parní turbiny.

Mimo číslo HS 8408:

Vznětové pístové motory s vnitřním spalováním (dieselové motory nebo motory s žárovou hlavou).

Mimo číslo HS 8445:

Stroje pro přípravu textilních vláken; stroje pro spřádání a dopřádání, zdvojování nebo kroucení a ostatní stroje a přístroje pro výrobu textilních přízí; stroje pro navíjení nebo soukání (včetně útkových soukacích strojů) a stroje pro přípravu textilních přízí pro zpracování na strojích čísel 8446 nebo 8447.

Mimo číslo HS 8453:

Stroje a přístroje pro přípravu, vyčiňování nebo zpracování kůží, kožek nebo usní nebo pro výrobu nebo opravy obuvi nebo jiných výrobků z kůží, kožek nebo usní, jiné než šicí stroje.

Mimo číslo HS 8455:

Válcovací stolice a válcovací tratě na kovy a jejich válce.

Mimo číslo HS 8459:

Obráběcí stroje (včetně strojů s pohyblivou hlavou) pro vrtání, vyvrtávání, frézování, řezání vnějších nebo vnitřních závitů úběrem kovu, jiné než soustruhy (včetně soustružnických obráběcích center) čísla 8458.

Kapitola 85:

Elektrické stroje, přístroje, zařízení a jejich části a součásti; přístroje pro záznam a reprodukci zvuku, přístroje pro záznam a reprodukci televizního obrazu a zvuku a části, součásti a příslušenství k těmto přístrojům.

Mimo číslo HS 8513:

Přenosná elektrická svítidla s vlastním zdrojem elektrické energie (např. na suché články, akumulátory, magneta), jiné než osvětlovací přístroje a zařízení čísla 8512.

Mimo číslo HS 8515:

Stroje a přístroje elektrické (též na elektricky vyhřívaný plyn), laserové nebo používající jiné světelné či fotonové svazky, ultrazvukové, využívající elektronové svazky, magnetické impulsy nebo plazmové oblouky k pájení na měkko, pájení natvrdo a svařování, též schopné řezání; elektrické stroje a přístroje pro stříkání kovů nebo cermetů za tepla.

Kapitola 86:

Drážní vozidla dráhy železniční, drážní vozidla dráhy tramvajové a jejich části, součásti železničního svršku železničních a tramvajových kolejí, zabezpečovací zařízení všeho druhu (bez elektrického pohonu).

Mimo číslo HS 8602:

Ostatní lokomotivy a malé posunovací lokomotivy; zásobníky (tendry).

Mimo číslo HS 8603:

Železniční nebo tramvajové osobní vozy, nákladní vozy a podvozky, s vlastním pohonem, jiné než čísla 8604.

Mimo číslo HS 8605:

Železniční nebo jiné kolejové osobní vozy, bez vlastního pohonu; zavazadlové vozy, poštovní vozy a ostatní vozy pro speciální účely, bez vlastního pohonu (s výjimkou vozů čísla 8604).

 

Mimo číslo HS 8606:

Železniční nebo jiné kolejové nákladní vozy a vagóny, bez vlastního pohonu.

 

Mimo číslo HS 8607:

Části a součásti železničních nebo jiných kolejových lokomotiv nebo vozidel.

Kapitola 87:

Vozidla jiná kolejová, jejich části, součásti a příslušenství.

 

Mimo číslo HS 8701:

Traktory a tahače (jiné než tahače čísla 8709).

 

Mimo číslo HS 8702:

Motorová vozidla pro dopravu deseti nebo více osob, včetně řidiče.

 

Mimo číslo HS 8703:

Osobní automobily a ostatní motorová vozidla konstruovaná především pro přepravu osob (jiná než čísla 8702), včetně osobních dodávkových automobilů a závodních automobilů.

 

Mimo číslo HS 8708:

Části, součásti a příslušenství motorových vozidel čísel 8701 až 8705

 

 

 

 

Mimo číslo HS 8709:

Vozíky s vlastním pohonem, nevybavené zvedacím nebo manipulačním zařízením, typů používaných v továrnách, skladech, přístavech nebo na letištích k přepravě zboží na krátké vzdálenosti; malé tahače používané na železničních nástupištích; jejich části a součásti.

 

Mimo číslo HS 8714:

Části, součásti a příslušenství vozidel čísel 8711 až 8713.

Kapitola 89:

Námořní a říční lodě a jiná plavidla.

 

Mimo číslo HS 8901:

Lodě pro osobní a poštovní dopravu, turistické lodě, trajektové lodě, nákladní čluny a podobná plavidla pro přepravu osob nebo nákladů.

Kapitola 90:

Nástroje a přístroje optické, fotografické, kinematografické, měřicí, kontrolní, přesné, lékařské nebo chirurgické; jejich části, součásti a příslušenství.

 

Mimo číslo HS 9005:

Binokulární i monokulární dalekohledy a ostatní optické teleskopy, jejich podstavce a rámy; ostatní astronomické přístroje a jejich podstavce a rámy, vyjma radioastronomických přístrojů.

 

Mimo číslo HS 9011:

Sdružené optické mikroskopy, včetně mikroskopů pro mikrofotografii, mikrokinematografii nebo mikroprojekci.

 

Mimo číslo HS 9013:

Výrobky s kapalnými krystaly, jinde zvlášť neuvedené ani nezahrnuté; lasery, jiné než laserové diody; ostatní optické přístroje a nástroje, jinde v této kapitole neuvedené ani nezahrnuté.

 

Mimo číslo HS 9014:

Busoly, včetně navigačních kompasů; jiné navigační nástroje a přístroje.

 

Mimo číslo HS 9017:

Kreslicí, rýsovací nebo počítací nástroje a přístroje (např. kreslicí stroje, pantografy, úhloměry, rýsovadla, logaritmická pravítka a počítací kotouče); ruční délková měřidla (např. měřicí tyče, měřicí pásma, mikrometry, posuvná měřítka a kalibry) jinde v této kapitole neuvedená ani nezahrnutá.

 

Mimo číslo HS 9018:

Lékařské, chirurgické, zubolékařské nebo zvěrolékařské nástroje a přístroje, včetně scintigrafických přístrojů, ostatní elektroléčebné přístroje, jakož i přístroje ke zkoušení zraku.

 

Mimo číslo HS 9019:

Přístroje pro mechanoterapii; masážní přístroje; psychotechnické přístroje; přístroje pro léčbu ozonem, kyslíkem, aerosolem, dýchací přístroje, oživovací nebo jiné léčebné dýchací přístroje.

 

Mimo číslo HS 9020:

Ostatní dýchací přístroje a plynové masky, vyjma ochranných masek bez mechanických částí a vyměnitelných filtrů.

Kapitola 91:

Hodiny a hodinky a jejich části a příslušenství.

Kapitola 92:

Hudební nástroje; části, součásti a příslušenství těchto nástrojů.

Kapitola 94:

Nábytek; lůžkoviny, matrace, vložky do postelí, polštáře a čalouněné výrobky; svítidla a osvětlovací zařízení, jinde neuvedená ani nezahrnutá; světelné znaky, světelné ukazatele a podobné výrobky; montované stavby.

 

Mimo číslo HS 9401:

Sedadla (vyjma sedadel zařazených do čísla 9402), též proměnitelná v lůžka, jejich části a součásti.

Kapitola 95:

Hračky, hry a sportovní potřeby; jejich části, součásti a příslušenství.

Kapitola 96:

Různé výroby

Poznámky pod čarou

1) Směrnice Rady 71/304/EHS ze dne 26. července 1971 o odstranění omezení volného pohybu služeb, pokud jde o veřejné zakázky na stavební práce a zadávání veřejných zakázek na práce podnikatelům jednajícím prostřednictvím zastoupení či poboček.
Směrnice Rady 89/665/EHS ze dne 21. prosince 1989 o koordinaci právních a správních předpisů týkajících se přezkumného řízení při zadávání veřejných zakázek na dodávky a veřejných zakázek na stavební práce.
Směrnice Rady 92/13/EHS ze dne 25. února 1992 o koordinaci právních a správních předpisů týkajících se použití předpisů Společenství o postupech při zadávání veřejných zakázek v oblasti vodního hospodářství, energetiky, dopravy a telekomunikací.
Směrnice Rady 92/50/EHS ze dne 18. června 1992 o koordinaci postupů při zadávání veřejných zakázek na služby. Směrnice Rady 93/36/EHS ze dne 14. června 1993 o koordinaci postupů při zadávání veřejných zakázek na dodávky. Směrnice Rady 93/37/EHS ze dne 14. června 1993 o koordinaci postupů při zadávání veřejných zakázek na stavební práce. Směrnice Rady 93/38/EHS ze dne 14. června 1993 o koordinaci postupů při zadávání veřejných zakázek v oblastech vodního hospodářství, energetiky, dopravy a telekomunikací, ve znění směrnice Rady 98/4/ES a směrnice Komise 2001/78/ES.
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 97/52/ES ze dne 13. října 1997, kterou se mění směrnice 92/50/EHS, 93/36/EHS a 93/37/EHS, které koordinují postupy při zadávání veřejných zakázek na služby, dodávky a stavební práce.
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 98/4/ES ze dne 16. února 1998, kterou se mění směrnice 93/38/EHS o koordinaci postupů při zadávání veřejných zakázek subjekty působícími v odvětví vodního hospodářství, energetiky, dopravy a telekomunikací.
Směrnice Komise 2001/78/ES ze dne 13. září 2001, kterou se mění příloha IV směrnice Rady 93/36/EHS, přílohy IV, V a VI směrnice Rady 93/37/EHS, přílohy III a IV směrnice Rady 92/50/EHS ve znění směrnice 97/52/ES, a přílohy XII až XV, XVII a XVIII směrnice Rady 93/38/EHS ve znění směrnice 98/4/ES.

2) § 6 a 7 zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích.

3) § 55 odst. 1 zákona č. 219/2000 Sb., ve znění zákona č. 492/2000 Sb. a zákona č. 202/2002 Sb.

4) Zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů.

5) § 2 odst. 2, § 21 a 23 obchodního zákoníku.

6) § 66a obchodního zákoníku.

7) Například § 4 zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon).

8) Zákon č. 151/2000 Sb. , o telekomunikacích a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

9) Například zákon č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany České republiky, ve znění zákona č. 320/2002 Sb., zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění zákona č. 320/2002 Sb., zákon č. 241/2000 Sb., o hospodářských opatřeních pro krizové stavy a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 320/2002 Sb., zákon č. 153/1994 Sb., o zpravodajských službách České republiky, ve znění zákona č. 118/1995 Sb.

10) Zákon č. 310/1999 Sb. , o pobytu ozbrojených sil jiných států na území České republiky.

11) Zákon č. 36/1967 Sb. , o znalcích a tlumočnících.

12) Zákon č. 458/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

13) Zákon č. 219/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

14) § 13 zákona č. 219/1999 Sb., o ozbrojených silách České republiky.

15) Například zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), zákon č. 527/1990 Sb., o vynálezech a zlepšovacích návrzích, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 478/1992 Sb. , o užitných vzorech, ve znění zákona č. 116/2000 Sb. , zákon č. 137/1995 Sb., o ochranných známkách, ve znění pozdějších předpisů (úplné znění vyhlášeno pod č. 400/2000 Sb.).

16) § 2 odst. 2 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.

16a) § 2 odst. 1 zákona č. 266/1994 Sb., o drahách, ve znění pozdějších předpisů.

16b) Zákon č. 37/2004 Sb. , o pojistné smlouvě a o změně souvisejících zákonů (zákon o pojistné smlouvě).

17) Například zákon č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů.

18) § 17 obchodního zákoníku.

19) Evropské normy řady EN 29 000, EN 45 000. České technické normy řady ČSN EN ISO 9 000.

20) Zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

21) České technické normy řady ČSN EN ISO 17 000.

22) § 4 zákona č. 22/1997 Sb., ve znění zákona č. 71/2000 Sb. a zákona č. 205/2002 Sb.

23) § 4 nařízení vlády č. 190/2002 Sb. , kterým se stanoví technické požadavky na stavební výrobky označované CE.

25) § 18 vyhlášky č. 132/1998 Sb. , kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona, ve znění vyhlášky č. 492/2002 Sb.

26) Zákon č. 59/2000 Sb., o veřejné podpoře, ve znění zákona č. 130/2002 Sb.

27) Zákon č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění zákona č. 517/2002 Sb.

28) Zákon č. 71/1967 Sb. , o správním řízení (správní řád), ve znění pozdějších předpisů.

29) Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

29a) § 67 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti.

29b) § 11 vyhlášky č. 518/2004 Sb., kterou se provádí zákon o zaměstnanosti.

29c) § 78 odst. 1 zákona č. 435/2004 Sb.

30) Zákon č. 552/1991 Sb. , o státní kontrole, ve znění pozdějších předpisů.

31) Například zákon č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů.

32) Směrnice Rady 92/13/EHS ze dne 25. února 1992 o koordinaci právních a správních předpisů týkajících se použití předpisů Společenství o postupech při zadávání veřejných zakázek v oblasti vodního hospodářství, energetiky, dopravy a telekomunikací.

33) Zákon č. 368/1992 Sb. , o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.

34) Trestní řád.