Program Zákon

Nařízení vlády o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev

Vláda nařizuje k provedení zákona č. 128/2000 Sb. , o obcích (obecní zřízení), ve znění zákona č. 273/2001 Sb. , zákona č. 320/2001 Sb. , zákona č. 450/2001 Sb., zákona č. 311/2002 Sb. a zákona č. 313/2002 Sb., k provedení zákona č. 129/2000 Sb. , o krajích (krajské zřízení), ve znění zákona č. 273/2001 Sb. , zákona č. 450/2001 Sb. a zákona č. 231/2002 Sb., a k provedení zákona č. 131/2000 Sb. , o hlavním městě Praze, ve znění zákona č. 145/2001 Sb., zákona č. 273/2001 Sb. , zákona č. 320/2001 Sb. , zákona č. 450/2001 Sb., zákona č. 311/2002 Sb. , zákona č. 312/2002 Sb. a zákona č. 320/2002 Sb. , (dále jen "zákon"):

Měsíční odměna

Měsíční odměna uvolněným členům zastupitelstev

(1) Uvolněným členům zastupitelstev1) náleží za výkon funkce měsíční odměna2) ve výši uvedené v přílohách č. 1, 2 a 3 tohoto nařízení.

(2) Měsíční odměna se poskytuje ode dne, kdy byli uvolnění členové zastupitelstev zvoleni nebo jmenováni do funkce, za kterou odměna náleží.

(3) Uvolněným členům zastupitelstev se měsíční odměna zvyšuje3)

a) v obcích s rozšířenou působností a dále v městských obvodech nebo městských částech územně členěných statutárních měst a v městských částech hlavního města Prahy, na jejichž úřady byla statutem nebo zákonem přenesena alespoň část působnosti obecního úřadu obce s rozšířenou působností,

1. starostovi (primátorovi) o částku 3 000 Kč,

2. místostarostovi (náměstkovi primátora) o částku 2 500 Kč,

3. členům rady neuvedeným v bodech 1 a 2 o částku 2 000 Kč,

b) v obcích s pověřeným obecním úřadem a dále v městských obvodech nebo městských částech územně členěných statutárních měst a v městských částech hlavního města Prahy, na jejichž úřady byla statutem nebo zákonem přenesena alespoň část působnosti pověřeného obecního úřadu,

1. starostovi o částku 2 500 Kč,

2. místostarostovi o částku 2 300 Kč,

3. členům rady neuvedeným v bodech 1 a 2 o částku 2 000 Kč,

c) v obcích se stavebním úřadem nebo s matričním úřadem a dále v městských obvodech nebo městských částech územně členěných statutárních měst a v městských částech hlavního města Prahy, na jejichž úřady byla zákonem nebo statutem přenesena alespoň část působnosti stavebního úřadu nebo matričního úřadu, o částku 2 000 Kč,

d) jde-li o členy zastupitelstva hlavního města Prahy, o částku 3 000 Kč.

(4) V případě souběhu nároků podle odstavce 3 náleží členu zastupitelstva zvýšení měsíční odměny v té částce, která je nejvyšší.

§ 2 Měsíční odměna neuvolněným členům zastupitelstev

(1) Neuvolněným členům zastupitelstev4) může být poskytnuta měsíční odměna5) až do výše stanovené v přílohách č. 1, 2 a 3.

(2) Měsíční odměna se poskytuje ode dne, který stanoví zastupitelstvo.

§ 3 Společná ustanovení

(1) Nevykonávají-li členové zastupitelstev funkci po celý kalendářní měsíc z důvodů uvedených v zákoně,6) vyplatí se jim měsíční odměna ve výši odpovídající počtu dnů skutečného výkonu funkce.

(2) Měsíční odměna členům zastupitelstev nenáleží ode dne následujícího po dni, kdy byli odvoláni z funkce nebo se vzdali funkce, za jejíž výkon jim byla odměna vyplácena.

(3) Měsíční odměna vypočtená podle přílohy č. 1 k tomuto nařízení, sloupců 1 až 9, a podle přílohy č. 3 k tomuto nařízení, sloupců 1 až 6, se zaokrouhluje na celé desetikoruny nahoru.

§ 4

Zrušen ke dni 1.1.2005 novelou č. 697/2004 Sb.

Přechodná a závěrečná ustanovení

§ 5 Přechodná ustanovení

(1) Uvolněným členům zastupitelstev náleží v roce 2003 další odměna ve výši poloviny částky, na kterou by jim jinak vznikl podle tohoto nařízení nárok. Neuvolněným členům zastupitelstev je možno v roce 2003 poskytnout další odměnu ve výši poloviny částky, kterou by jim jinak bylo možno podle tohoto nařízení poskytnout.

(2) Měsíční odměny podle tohoto nařízení se poskytnou poprvé za měsíc leden 2003.

§ 6 Zrušovací ustanovení

Zrušuje se:

1. Nařízení vlády č. 358/2000 Sb., o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev.

2. Nařízení vlády č. 173/2001 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 358/2000 Sb., o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev.

3. Nařízení vlády č. 122/2002 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 358/2000 Sb., o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev, ve znění nařízení vlády č. 173/2001 Sb.

4. Nařízení vlády č. 386/2002 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 358/2000 Sb., o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev, ve znění nařízení vlády č. 173/2001 Sb. a nařízení vlády č. 122/2002 Sb.

§ 7 Účinnost

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem jeho vyhlášení.

Předseda vlády:
PhDr. Špidla v .r.
1. místopředseda vlády a ministr vnitra:
Mgr. Gross v .r.Příloha č. 1 Měsíční odměny a příplatky poskytované členům zastupitelstev obcí, členům zastupitelstev městských obvodů nebo městských částí územně členěných statutárních měst a městských částí hlavního města Prahy

Počet obyvatel obce, městského obvodu nebo městské části územně členěného statutárního města, městské části hl. m. Prahy

Uvolnění členové zastupitelstva obce, městského obvodu nebo městské části územně členěného statutárního města a městské části hl. m. Prahy za výkon funkce (pevná složka)

Neuvolnění členové zastupitelstva obce, městského obvodu nebo městské části územně členěného statutárního města a městské části hl. m. Prahy za výkon funkce

Příplatek podle počtu obyvatel obce, městského obvodu nebo městské části územně členěného statutárního města a městské části hl. m. Prahy poskytovaný k odměnám podle sloupce 1 až 5 ve výši a příplatek podle počtu obyvatel obce, městského obvodu nebo městské části územně členěného statutárního města a městské části hl. m. Prahy poskytovaný k odměnám podle sloupce 6 až 8 až do výše

Neuvolnění členové zastupitelstva obce, městského obvodu nebo městské části územně členěného statutárního města a městské části hl. m. Prahy

starosty, primátora

místostarosty, náměstka primátora

předsedy zvláštního orgánu nebo komise rady pověřené výkonem státní správy

člena rady

předsedy výboru zastupitelstva nebo komise rady

starosty, primátora

místostarosty, náměstka primátora

předsedy zvláštního orgánu nebo komise rady pověřené výkonem státní správy

za výkon funkce

příplatek podlepočtu obyvatel poskytovaný k odměnám podle sloupce 10 až 13

člena rady

předsedy výboru zastupitelstva nebo komise rady

člena výboru zastupitelstva, komise rady nebo zvláštního orgánu

člena zastupitelstva

odměna Kč měsíčně

odměna Kč měsíčně až do

Kč měsíčně

odměna a příplatek Kč měsíčně až do

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

do 1 000

27 425

19 874

14 498

12 844

8 694

9 131

7 509

5 793

1 304 Kč na každých 100 obyvatel

1 120

880

570

280

180

nad 1 000do 3 000

13 038 Kč + 194,90 Kč na každých 100 obyvatel nad 1 000 obyvatel

1 300

1 120

880

360

180

nad 3 000do 10 000

16 933 Kč + 72,50 Kč na každých 100 obyvatel nad 3 000 obyvatel

1 650

1 300

1 120

400

260

nad 10 000do 20 000

22 006 Kč + 50,10 Kč na každých 100 obyvatel nad 10 000 obyvatel

1 990

1 650

1 300

460

360

nad 20 000do 50 000

27 014 Kč + 22,60 Kč na každých 100 obyvatel nad 20 000 obyvatel

2 190

1 990

1 650

510

360

nad 50 000do 100 000

33 800 Kč + 8,10 Kč na každých 100 obyvatel nad 50 000 obyvatel

3 270

2 530

1 940

840

430

statutární města aměsta nad 100 000

37 860 Kč + 6,90 Kč na každých 100 obyvatel nad 100 000 obyvatel

4 570

3 270

2 970

1 120

660

města Brno, Ostravaa Plzeň

42 878 Kč + 6,70 Kč na každých 100 obyvatel nad 100 000 obyvatel

5 230

4 570

3 270

1 620

820

Příloha č. 2 Měsíční odměny poskytované členům zastupitelstev krajů

Počet obyvatel kraje

Uvolnění členové zastupitelstva kraje za výkon funkce

Neuvolnění členové zastupitelstva kraje za výkon funkce

hejtmana

náměstka hejtmana

předsedy zvláštního orgánu

člena rady

předsedy výboru zastupitelstva nebo komise rady

hejtmana

náměstka hejtmana

předsedy zvláštního orgánu

člena rady

předsedy výboru zastupitelstva nebo komise rady

člena výboru zastupitelstva, komise rady nebo zvláštního orgánu

člena zastupitelstva

odměna Kč měsíčně

odměna Kč měsíčně až do

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

do 600 000

81 110

73 650

66 420

59 190

55 070

10 510

9 550

8 910

8 400

8 000

5 810

3 620

do 900 000

87 680

80 330

72 980

65 770

60 740

11 210

10 190

9 760

9 040

8 660

6 450

4 390

nad 900 000

93 480

85 740

81 360

78 660

72 460

11 930

10 840

10 450

9 940

9 550

7 370

5 050

Příloha č. 3 Měsíční odměny a příplatky poskytované členům zastupitelstva hlavního města Prahy

Uvolnění členové zastupitelstva hlavního města Prahy za výkon funkce (pevná složka)

Příplatek podle počtu obyvatel poskytovaný k odměnám podle sloupce 1 až 5

Neuvolnění členové zastupitelstva hlavního města Prahy

za výkon funkce

příplatek podle počtu obyvatel poskytovaný k odměnám podle sloupce 7 až 13

primátora

náměstka primátora

předsedy zvláštního orgánu

člena rady hlavního města Prahy

předsedy výboru zastupitelstva nebo komise rady

primátora

náměstka primátora

člena rady hlavního města prahy

předsedy zvláštního orgánu

předsedy výboru zastupitelstva nebo komise rady

člena výboru zastupitelstva, komise rady nebo zvláštního orgánu

člena zastupitelstva

odměna Kč měsíčně

Kč měsíčně

odměna Kč měsíčně až do

Kč měsíčně až do

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

27 425

19 874

14 498

12 844

8 694

43 448 Kč + 2,60 Kč na každých 100 obyvatel nad 100 000

13 260

12 070

10 980

10 190

4 530

3 620

1 690

1 960

Poznámky pod čarou

1) § 71 odst. 1 a § 146 zákona č. 128/2000 Sb. , o obcích (obecní zřízení), ve znění zákona č. 313/2002 Sb.
§ 46 odst. 1 zákona č. 129/2000 Sb. , o krajích (krajské zřízení).
§ 52 odst. 1 a § 87 odst. 2 zákona č. 131/2000 Sb. , o hlavním městě Praze, ve znění zákona č. 145/2001 Sb.

2) § 73 odst. 1 a § 146 zákona č. 128/2000 Sb.
§ 48 odst. 1 zákona č. 129/2000 Sb. , ve znění zákona č. 231/2002 Sb.
§ 53 odst. 1 a § 87 odst. 2 zákona č. 131/2000 Sb. , ve znění zákona č. 145/2001 Sb.

3) § 73 odst. 2 a § 146 zákona č. 128/2000 Sb. , ve znění zákona č. 313/2002 Sb.
§ 53 odst. 3 a § 87 odst. 5 zákona č. 131/2000 Sb. , ve znění zákona č. 145/2001 Sb.

4) § 71 odst. 4 a § 146 zákona č. 128/2000 Sb. , ve znění zákona č. 313/2002 Sb.
§ 46 odst. 4 zákona č. 129/2000 Sb.
§ 52 odst. 4 a § 87 odst. 2 zákona č. 131/2000 Sb. , ve znění zákona č. 145/2001 Sb.

5) § 72 a 146 zákona č. 128/2000 Sb.
§ 47 zákona č. 129/2000 Sb.
§ 52 odst. 5 a § 87 odst. 2 zákona č. 131/2000 Sb. , ve znění zákona č. 145/2001 Sb.

6) § 73 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb. , ve znění zákona č. 313/2002 Sb.
§ 48 odst. 2 zákona č. 129/2000 Sb. , ve znění zákona č. 231/2002 Sb.
§ 53 odst. 2 zákona č. 131/2000 Sb. , ve znění zákona č. 145/2001 Sb.

7) § 74 a 146 zákona č. 128/2000 Sb.
§ 49 zákona č. 129/2000 Sb.
§ 54 a § 87 odst. 2 zákona č. 131/2000 Sb. , ve znění zákona č. 145/2001 Sb.

8)§ 55 odst. 2 písm. d) zákona č. 491/2001 Sb. , o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů.

Přechodná a závěrečná ustanovení z novel

K zákonu se váže novela č. 337/2004 Sb., její přechodné ustanovení je čl. II