Program Zákon

Zákon o ochraně druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin regulováním obchodu s nimi a dalších opatřeních k ochraně těchto druhů a o změně některých zákonů (zákon o obchodování s ohroženými druhy)

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ČÁST PRVNÍ MEZINÁRODNÍ OBCHOD S OHROŽENÝMI DRUHY VOLNĚ ŽIJÍCÍCH ŽIVOČICHŮ A PLANĚ ROSTOUCÍCH ROSTLIN A DALŠÍ OPATŘENÍ K OCHRANĚ TĚCHTO DRUHŮ

HLAVA I ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

§ 1 Předmět úpravy

(1) Tento zákon upravuje ochranu volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin, které jsou ohroženy na přežití, s cílem jejich zachování regulováním obchodu s nimi v souladu s Úmluvou o mezinárodním obchodu ohroženými druhy volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin1) (dále jen "Úmluva") a právem Evropských společenství, které upravuje dovoz a vývoz volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin, dovoz výrobků z kytovců, dovoz výrobků z tuleňů, používání nášlapných pastí, dovoz kožešin a dalšího zboží vyrobeného z kožešin (dále jen "právo Evropských společenství o ochraně ohrožených druhů").2) Dále stanoví podmínky pro obchod s ohroženými druhy volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin dále vymezených a stanoví některá další opatření sloužící k zajištění ochrany a evidence těchto druhů na území České republiky.

(2) Tento zákon se vztahuje na

a) stanovené druhy živočichů a rostlin a na výrobky z živočichů a rostlin těchto druhů vyjmenované v Úmluvě a v právu Evropských společenství o ochraně ohrožených druhů,3)

b) tuleně a výrobky z nich (dále jen "výrobky z tuleňů") uvedené v příloze k tomuto zákonu,

c) vývoz dalších zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů4) z České republiky, které může v zájmu jejich ochrany stanovit prováděcí právní předpis.

§ 2 Vymezení pojmů

Pro účely tohoto zákona se rozumí

a) volně žijícím živočichem jedinec živočišného druhu, jestliže se populace tohoto druhu v přírodě udržují anebo udržovaly samovolně, včetně druhu v přírodě nezvěstného nebo v přírodě vyhynulého, a to i v případě chovu jedince v lidské péči nebo jiného ovlivňování jeho vývoje člověkem,

b) planě rostoucí rostlinou jedinec nebo kolonie rostlinného druhu nebo druhu hub, jejichž populace se v přírodě udržují anebo udržovaly samovolně, včetně druhu v přírodě nezvěstného nebo v přírodě vyhynulého, a to i v případě pěstování jedince nebo kolonie v kultuře nebo jiného ovlivňování jejich vývoje člověkem,

c) druhem přímo ohroženým vyhynutím druh uvedený v právu Evropských společenství o ochraně ohrožených druhů,5)

d) výrobkem z kytovců výrobek vymezený právem Evropských společenství o ochraně ohrožených druhů,6)

e) regulovanou kožešinou kožešina živočicha a další zboží vyrobené z kožešin živočichů, na které se vztahují omezení dovozu v souladu s právem Evropských společenství o ochraně ohrožených druhů,7)

f) dovozem dovoz exempláře,8) regulované kožešiny nebo výrobku z tuleně do Evropského společenství, včetně exempláře, který byl uloven v mořských vodách, jež nejsou pod právní svrchovaností žádného státu, a přidělení celně schváleného určení jiného než režim tranzitu,

g) vývozem vývoz exempláře, jedince zvláště chráněného druhu,4) regulované kožešiny nebo výrobku z tuleňů z Evropského společenství a přidělení celně schváleného určení jiného než režim tranzitu.

HLAVA II NÁLEŽITOSTI ŽÁDOSTI O POVOLENÍ K DOVOZU, VÝVOZU, ZPĚTNÉMU VÝVOZU A PŘEMISŤOVÁNÍ EXEMPLÁŘŮ

§ 3 Obecné podmínky

(1) Žádost o povolení nebo potvrzení pro účely dovozu, vývozu nebo zpětného vývozu exempláře v souladu s právem Evropských společenství o ochraně ohrožených druhů9) anebo potvrzení potřebné k přemístění živého exempláře živočišného druhu přímo ohroženého vyhynutím, s výjimkou rostlinolékařských osvědčení podle § 17 odst. 1 , předkládá právnická osoba nebo fyzická osoba, která hodlá dovézt, vyvézt, zpětně vyvézt nebo přemístit exemplář (dále jen "žadatel"), písemně Ministerstvu životního prostředí (dále jen "ministerstvo") na formuláři stanoveném právem Evropských společenství o ochraně ohrožených druhů. 2)

(2) Žádost o výjimku ze zákazu obchodních činností týkajících se exemplářů podle práva Evropských společenství o ochraně ohrožených druhů10) se podává u příslušného správního úřadu (§ 25 odst. 8 ) na formuláři stanoveném právem Evropských společenství o ochraně ohrožených druhů.2) Žádost o výjimku ze zákazu obchodních činností s exempláři podává žadatel pro každý exemplář jednotlivě.

(3) Žadatel vyplní žádost podle odstavce 1 nebo 2 , doloží příslušné údaje11) a postupuje v souladu s § 4 , 6 , 8 , 11 a 14 . Žadatel musí též doložit, že u živého exempláře živočišného druhu nedojde k ohrožení života nebo zdraví exempláře.

(4) Další náležitostí žádosti je doklad o zaplacení správního poplatku, je-li takový poplatek stanoven zvláštním právním předpisem.

(5) Ministerstvo vede evidenci všech žadatelů o dovoz, vývoz, zpětný vývoz nebo přemístění exemplářů na evidenčních kartách předkládaných žadateli spolu se žádostí podle odstavce 1 nebo 2 . Na evidenční kartě vyplní žadatel, který je fyzickou osobou, jméno, příjmení, datum narození a adresu místa trvalého pobytu a případně odlišující dodatek nebo další označení v souladu se zvláštním právním předpisem a žadatel, který je právnickou osobou, název, sídlo a identifikační číslo, bylo-li přiděleno. Dále žadatel uvede číslo jednací živnostenského oprávnění, bylo-li vydáno, nebo obdobný doklad příslušného oprávnění a v případě, že je fyzickou osobou oprávněnou k podnikání, uvede obchodní název nebo firmu, pod kterou podniká, pokud se liší od jména a příjmení, v případě, že vývoz, zpětný vývoz, přemístění nebo dovoz souvisí s předmětem podnikání (dále jen "údaje prokazující totožnost žadatele"). Vzor evidenční karty stanoví prováděcí právní předpis.

(6) Podrobnější údaje pro vyplňování žádosti, pro evidenci žadatelů, předkládání žádostí a nakládání s doklady podle odstavců 1 až 5 může stanovit prováděcí právní předpis.

Dovoz

(1) Žadatel předloží žádost o povolení k dovozu exempláře druhu přímo ohroženého vyhynutím12) ministerstvu na předepsaném formuláři.

(2) K žádosti podle odstavce 1 žadatel přiloží

a) údaje požadované právem Evropských společenství o ochraně ohrožených druhů,12)

b) údaje prokazující totožnost žadatele,

c) úředně ověřenou kopii povolení k podnikatelské činnosti související s dovozem exempláře, pokud žadatel takovou činnost provozuje,

d) doklad nebo písemné prohlášení o účelu dovozu,

e) pro živý exemplář živočišného druhu popis podmínek, za jakých bude dopravován během přepravy a umístěn po dovozu, v souladu s předpisy na ochranu zvířat13) tak, aby nehrozilo nebezpečí úhynu či poškození na zdraví.

§ 5

Ministerstvo vydá povolení k dovozu12) exempláře druhu přímo ohroženého vyhynutím, jen pokud žadatel splnil podmínky požadované právem Evropských společenství o ochraně ohrožených druhů12) a podmínky stanovené v § 3 odst. 4 a § 4 .

§ 6

(1) Žadatel předloží žádost o povolení k dovozu jiného exempláře než exempláře druhu přímo ohroženého vyhynutím, pro jehož dovoz je nezbytné povolení ministerstva,14) na předepsaném formuláři ministerstvu.

(2) K žádosti podle odstavce 1 žadatel přiloží

a) údaje podle práva Evropských společenství o ochraně ohrožených druhů,14)

b) údaje prokazující totožnost žadatele,

c) úředně ověřenou kopii povolení k podnikatelské činnosti související s dovozem exempláře, pokud žadatel takovou činnost provozuje,

d) pro živý exemplář živočišného druhu popis podmínek, za jakých bude dopravován během přepravy a ubytován po dovozu, v souladu s předpisy na ochranu zvířat13) tak, aby nehrozilo nebezpečí úhynu či poškození na zdraví.

§ 7

Ministerstvo vydá povolení k dovozu jiného exempláře než exempláře druhu přímo ohroženého vyhynutím, pro jehož dovoz je nezbytné povolení ministerstva,14) jen pokud žadatel splnil podmínky požadované právem Evropských společenství o ochraně ohrožených druhů14) a podmínky stanovené v § 3 odst. 4 a § 6 .

Vývoz a zpětný vývoz

§ 8

(1) Žadatel předloží žádost o vydání povolení k vývozu15) nebo potvrzení o zpětném vývozu16) exempláře druhu přímo ohroženého vyhynutím12) ministerstvu na předepsaném formuláři.

(2) K žádosti o povolení k vývozu nebo o potvrzení o zpětném vývozu podle odstavce 1 žadatel přiloží

a) údaje požadované právem Evropských společenství o ochraně ohrožených druhů,15) ,16)

b) pro povinně registrovaný exemplář doklad o registraci (§ 23 ),

c) údaje prokazující totožnost žadatele,

d) úředně ověřenou kopii povolení k podnikatelské činnosti související s vývozem exempláře, pokud žadatel takovou činnost provozuje,

e) pro exemplář druhu vyjmenovaného v příloze I Úmluvy1) povolení k dovozu příslušného úřadu státu, kam je exemplář vyvážen,

f) pro živý exemplář živočišného druhu popis podmínek, za jakých bude dopravován během přepravy a umístěn po dovozu, v souladu s předpisy na ochranu zvířat13) tak, aby nehrozilo nebezpečí úhynu či poškození na zdraví,

g) pro vývoz exempláře narozeného a odchovaného v zajetí nebo uměle vypěstovaného17) stručný popis chovu nebo kultury, z něhož bude zřejmý původ jedinců zakládajících chov nebo kulturu a dosažená genetická generace, anebo, že tito jedinci nejsou známi a exemplář pochází z chovu nebo kultury s dlouholetou tradicí.

§ 9

Ministerstvo vydá povolení k vývozu exempláře druhu přímo ohroženého vyhynutím, jen pokud žadatel splnil podmínky požadované právem Evropských společenství o ochraně ohrožených druhů15) a podmínky stanovené v § 3 odst. 4 a v § 8 .

§ 10

Ministerstvo vydá potvrzení o zpětném vývozu exempláře druhu přímo ohroženého vyhynutím, jen pokud žadatel splnil podmínky požadované právem Evropských společenství o ochraně ohrožených druhů16) , § 3 odst. 4 a § 8 .

§ 11

(1) Žadatel předloží žádost o vydání povolení k vývozu nebo potvrzení o zpětném vývozu exempláře jiného než exempláře druhu přímo ohroženého vyhynutím, pro jehož vývoz nebo opětovný vývoz je nezbytné povolení nebo potvrzení ministerstva,18) nebo potvrzení o zpětném vývozu na předepsaném formuláři ministerstvu.

(2) K žádosti o povolení k vývozu nebo potvrzení o zpětném vývozu podle odstavce 1 žadatel přiloží

a) údaje požadované právem Evropských společenství o ochraně ohrožených druhů,18)

b) pro povinně registrovaný exemplář doklad o registraci (§ 23 ),

c) údaje prokazující totožnost žadatele,

d) úředně ověřenou kopii povolení k podnikatelské činnosti související s vývozem exempláře, pokud žadatel takovou činnost provozuje,

e) pro živý exemplář živočišného druhu popis podmínek, za jakých bude dopravován během přepravy a umístěn po dovozu, v souladu s předpisy na ochranu zvířat13) tak, aby nehrozilo nebezpečí úhynu či poškození na zdraví,

f) pro vývoz exempláře narozeného a odchovaného v zajetí nebo uměle vypěstovaného17) stručný popis chovu nebo kultury, z něhož bude zřejmý původ jedinců zakládajících chov nebo kulturu a dosažená genetická generace.

§ 12

Ministerstvo vydá povolení k vývozu nebo potvrzení o zpětném vývozu exempláře jiného než exempláře druhu přímo ohroženého vyhynutím, pro jehož vývoz nebo opětovný vývoz je nezbytné povolení nebo potvrzení ministerstva, jen pokud žadatel splnil podmínky požadované právem Evropských společenství o ochraně ohrožených druhů18) a podmínky stanovené v § 3 odst. 4 a § 11 .

§ 13 Ostatní případy dovozu, vývozu a zpětného vývozu

V ostatních případech dovozu, vývozu a zpětného vývozu se postupuje v souladu s právem Evropských společenství o ochraně ohrožených druhů.19)

Přemisťování živých exemplářů živočišného druhu v rámci členských států Evropských společenství

§ 14

(1) Žadatel předloží žádost o povolení potřebné k přemístění20) živého exempláře živočišného druhu přímo ohroženého vyhynutím ministerstvu na předepsaném formuláři.

(2) K žádosti podle odstavce 1 žadatel přiloží

a) pro povinně registrovaný exemplář doklad o registraci (§ 23 ),

b) údaje prokazující totožnost žadatele,

c) úředně ověřenou kopii povolení k podnikatelské činnosti související s držením nebo přesunem exempláře, pokud žadatel takovou činnost provozuje,

d) vyjádření vědeckého orgánu, který je příslušný podle cílového místa, že místo, kde má být živý exemplář umístěn, je vybaveno tak, že umožňuje ochranu exempláře a péči o něj.

§ 15

Ministerstvo vydá povolení k přemístění podle § 14 , jen pokud žadatel splnil podmínky požadované právem Evropských společenství o ochraně ohrožených druhů20) a v § 14 .

HLAVA III REGISTRACE OBCHODNÍKŮ A VĚDECKÝCH INSTITUCÍ A ODCHYLKY PRO NĚKTERÉ PŘÍPADY VÝVOZU

§ 16 Registrace obchodníků a vědeckých institucí

Základní podmínky registrace obchodníků,21) vědců a vědeckých institucí22) se řídí právem Evropských společenství o ochraně ohrožených druhů. Prováděcím právním předpisem mohou být stanoveny bližší podmínky a náležitosti k registraci obchodníků, vědců a vědeckých institucí.

§ 17 Vývoz exempláře rostlinného druhu na základě rostlinolékařského osvědčení

(1) Povolení ministerstva k vývozu uměle vypěstovaného exempláře rostlinného druhu může být v případech, které stanoví prováděcí právní předpis, nahrazeno rostlinolékařským osvědčením vydaným podle zvláštního zákona,23) jsou-li splněny podmínky, které stanovila Evropská komise (dále jen "Komise").24)

(2) Úředně ověřenou kopii rostlinolékařského osvědčení vydaného pro vývoz exempláře rostlinného původu podle odstavce 1 zašle orgán rostlinolékařské péče nejpozději do 15 dnů od jeho vydání ministerstvu, s výjimkou případů, kdy lze zaslat údaje z těchto dokladů elektronicky; případy, kdy tak lze učinit, stanoví prováděcí právní předpis.

HLAVA IV OBCHOD S NĚKTERÝMI ZVLÁŠTĚ CHRÁNĚNÝMI DRUHY A VÝROBKY Z TULEŇŮ A REGULACE LOVU NĚKTERÝCH DRUHŮ MOŘSKÝCH ŽIVOČICHŮ

§ 18 Obchod se zvláště chráněnými druhy

(1) Vývoz jedince zvláště chráněného druhu živočicha nebo rostliny,4) který není exemplářem (dále jen "jiný jedinec") a který je vymezen v prováděcím právním předpise vydaném podle § 1 odst. 2 písm. c) , lze provést jen na základě povolení ministerstva.

(2) Na území České republiky dále platí pro tyto jedince při jejich vývozu obdobná úprava jako pro exempláře druhu přímo ohroženého vyhynutím.

(3) Povolení k vývozu podle odstavce 1 lze udělit jen tehdy, pokud žadatel prokáže, že

a) vývoz tohoto jedince neohrozí druh na přežití; odborné stanovisko vydá na žádost žadatele vědecký orgán,

b) tento jedinec byl získán v souladu se zvláštním právním předpisem,25)

c) tento živý jedinec bude během přepravy zajištěn v souladu se zvláštním právním předpisem13) tak, aby nehrozilo nebezpečí úhynu nebo poškození zdraví.

§ 19 Obchod s výrobky z tuleňů

(1) Zakázán je dovoz a tranzit výrobků z tuleňů pro obchodní účely, zejména pro prodej, výměnu nebo nákup, nabízení k prodeji, výměnu nebo vybízení k prodeji, nabývání za účelem zisku, veřejné vystavování za účelem zisku nebo jako obchodní vzorek, využívání pro zisk, držení nebo přemisťování za účelem prodeje.

(2) Výjimku ze zákazu v odstavci 1 může v odůvodněných případech udělit ministerstvo pro výrobky z tuleňů, u nichž dovozce prokáže, že jsou výsledkem tradičního lovu prováděného Inuity v souladu s platnými právními předpisy země původu.

§ 20 Regulace lovu některých druhů mořských živočichů

(1) Na lodích plujících pod státní vlajkou České republiky je zakázán lov kytovců, na které se vztahuje tento zákon.

(2) Výjimku ze zákazu podle odstavce 1 může za účelem vědeckého výzkumu udělit ministerstvo. Ministerstvo může v udělené výjimce stanovit podmínky lovu.

(3) K udělení výjimky podle odstavce 2 si ministerstvo vyžádá stanovisko vědeckého orgánu (§ 27 ).

HLAVA V NÁLEŽITOSTI POVOLENÍ NEBO POTVRZENÍ PRO DOVOZ, VÝVOZ, ZPĚTNÝ VÝVOZ NEBO PŘEMÍSTĚNÍ EXEMPLÁŘE A NAKLÁDÁNÍ S NÍM

§ 21

(1) Součástí rozhodnutí o povolení dovozu, vývozu a zpětného vývozu exempláře je též vyplněný a potvrzený formulář příslušného povolení nebo potvrzení podle práva Evropských společenství o ochraně ohrožených druhů26) (dále jen "doklad CITES"). Součástí povolení potřebného k přemístění exempláře druhu přímo ohroženého vyhynutím je potvrzení vydané podle práva Evropských společenství o ochraně ohrožených druhů.20) Dokladem CITES je též oznámení o dovozu předložené celnímu orgánu podle práva Evropských společenství o ochraně ohrožených druhů27) a rostlinolékařské osvědčení vydané podle § 17 . Dokladem CITES je též kopie takového dokladu vydaná ministerstvem současně s originálem dokladu CITES (dále jen "kopie dokladu CITES").

(2) Údaje, jež musí doklad CITES obsahovat, musí být uvedeny v dokladu CITES také v jazyce anglickém, francouzském nebo španělském.

(3) Výkonný orgán (§ 25 odst. 2 a 8 ) na dokladu CITES uvede, jakým způsobem jsou označeny exempláře. Označení exempláře zajistí žadatel na své náklady.

§ 22

(1) Dovozní povolení, popřípadě doklad vydaný ve státě vývozu pro vývoz nebo zpětný vývoz exempláře do České republiky podle Úmluvy,1) který nebyl při dovozu odebrán celními orgány, je nutno předložit nejpozději do 15 dnů po uskutečnění dovozu ministerstvu spolu s písemným zdůvodněním, proč nedošlo k předložení dokladů celním orgánům.

(2) Pro účely prokázání zákonného původu exempláře11) slouží dovozci kopie dokladu CITES, která byla potvrzena celním orgánem při dovozu exempláře.

(3) Nemá-li dovozce kopii dokladu CITES nebo jsou-li údaje nutné k prokázání původu exempláře na kopii dokladu chybné nebo neúplné, informuje dovozce neprodleně písemně ministerstvo o okolnostech dovozu a důvodech pochybností, přiloží příslušné doklady včetně sporné kopie a požádá o vydání náhradního potvrzení pro účely prokázání povoleného dovozu.

(4) V případě pochybností ověřuje platnost kopie dokladu CITES ministerstvo.

(5) Podmínky používání kopie dokladu CITES a potvrzení podle odstavce 3 a vzor tohoto potvrzení může stanovit prováděcí právní předpis.

HLAVA VI REGISTRACE NĚKTERÝCH EXEMPLÁŘŮ, UDĚLOVÁNÍ VÝJIMEK ZE ZÁKAZU OBCHODNÍ ČINNOSTI A PROKAZOVÁNÍ PŮVODU

§ 23 Registrace některých exemplářů a udělování výjimek ze zákazu obchodních činností s exempláři

(1) Právnická nebo fyzická osoba, která má v držení exemplář buď na základě dlouhodobé výpůjčky z ciziny po dobu delší než 90 dnů anebo v případě, že není znám vlastník exempláře (dále jen "dlouhodobý držitel"), nebo právnická nebo fyzická osoba, která vlastní exemplář, je povinna jej přihlásit k registraci, jde-li o

a) exemplář druhu přímo ohroženého vyhynutím, na který se vztahuje zákaz obchodních činností,10) s výjimkou druhu nebo určitých exemplářů, pro které může prováděcí právní předpis stanovit, že se na ně povinnost registrace nevztahuje,

b) exempláře jiného druhu, pokud tak stanoví prováděcí právní předpis.

(2) Registrační povinnost se nevztahuje na exemplář vlastníka nebo dlouhodobého držitele se sídlem nebo trvalým pobytem mimo území České republiky, a to pokud je exemplář dovezen v souladu s tímto zákonem dočasně do České republiky na dobu kratší než 90 dnů od dovozu. Pro exemplář vlastníka nebo dlouhodobého držitele se sídlem nebo trvalým pobytem v členském státě Evropských společenství musí být exemplář doprovázen příslušným povolením nebo potvrzením vydaným výkonným orgánem členského státu Evropských společenství, v němž má vlastník nebo dlouhodobý držitel sídlo nebo trvalý pobyt. Doba dočasného pobytu bez povinnosti registrace se v tomto případě prodlužuje na 12 měsíců od přivezení exempláře na území České republiky.

(3) Dokladem o registraci exempláře je

a) pro exemplář podle odstavce 1 písm. a) registrační list spolu s potvrzením o výjimce ze zákazu obchodních činností, který vydává krajský úřad nebo na území národního parku nebo chráněné krajinné oblasti správa národního parku nebo správy chráněných krajinných oblastí28) (dále jen "registrační úřad"), nebo

b) potvrzení o výjimce ze zákazu obchodních činností vydané příslušným úřadem jiného členského státu Evropských společenství, spolu s registračním listem exempláře v České republice vydaným registračním úřadem, nebo

c) v případě neudělení výjimky podle písmene a) nebo pro exemplář bez potvrzení o výjimce podle písmene b) anebo pro exemplář podle odstavce 1 písm. b) registrační list exempláře s platností pro území České republiky.

(4) Současně s rozhodnutím o udělení výjimky ze zákazu obchodních činností s exemplářem se na dosud nezaregistrovaný exemplář vydává registrační list podle odstavce 3 písm. a) . V případě rozhodnutí o neudělení výjimky z tohoto zákazu anebo pro exemplář z jiného členského státu Evropského společenství bez potvrzení o výjimce podle odstavce 3 písm. b) vystaví registrační úřad vlastníkovi nebo dlouhodobému držiteli exempláře registrační list podle odstavce 3 písm. c) , ve kterém uvede, že se na exemplář vztahuje zákaz obchodních činností. Náležitosti vydávání registračního listu exempláře a potvrzení o výjimce ze zákazu obchodních činností a vzor registračního listu může stanovit prováděcí právní předpis.

(5) Registraci provádí registrační úřad. Vlastník nebo dlouhodobý držitel exempláře podléhajícího registrační povinnosti je povinen do 15 dnů od nabytí exempláře, který nebyl dosud zaregistrován, anebo od uplynutí lhůty podle odstavce 2 nebo do 30 dnů od data nabytí účinnosti právního předpisu, jímž byl druh, do něhož exemplář patří, zařazen mezi druhy podléhající registrační povinnosti, požádat příslušný registrační úřad písemnou formou o vydání dokladu o registraci nebo případně o udělení výjimky ze zákazu obchodních činností.29) V žádosti uvede údaje prokazující totožnost žadatele a předloží všechny doklady týkající se exempláře, které má k dispozici. V případě žádosti o udělení výjimky ze zákazu obchodních činností žadatel prokáže splnění některé z podmínek v souladu s právem Evropských společenství o ochraně ohrožených druhů.29)

(6) Vlastník nebo dlouhodobý držitel exempláře je dále povinen hlásit registračnímu úřadu změny týkající se registrovaného exempláře, zejména úhyn, ztrátu nebo zničení, výpůjčku, nájem, prodej, koupi, darování nebo jiný převod takového exempláře, dodatečné označení exempláře, přírůstky, trvalý vývoz z České republiky, a to do 15 dnů ode dne, kdy změna nastala nebo kdy se o ní vlastník nebo dlouhodobý držitel dozvěděl. V případě úhynu, ztráty nebo zničení exempláře odevzdá registračnímu úřadu v téže lhůtě doklad o registraci. Registrační úřad zaznamená změny bez zbytečného odkladu do registračního listu a do jeho kopie, kterou si ponechá. Registrační list platí pro území České republiky. V případě trvalého vývozu z České republiky původní vlastník odevzdá registrační list ministerstvu.

(7) Registrační úřad, který provedl registraci exempláře, který podle zvláštních právních předpisů30) patří mezi nebezpečné druhy zvířat, oznámí bez zbytečného odkladu tuto skutečnost místně příslušnému orgánu ochrany zvířat.31)

(8) Vlastník nebo dlouhodobý držitel exempláře je povinen označit na své náklady exemplář podléhající registrační povinnosti nezaměnitelným způsobem nesnímatelnou značkou, pokud je to vhodné a proveditelné a nezpůsobí-li to exempláři zdravotní potíže. Způsob označení, druh nebo podobu značky, způsob číslování značek, náležitosti identifikace exemplářů a způsob přidělení značky stanoví prováděcí právní předpis.

(9) Ten, kdo prodává nebo nabízí k prodeji exemplář podléhající registraci, je povinen jej opatřit písemným upozorněním "CITES, druh podléhající registraci" a prodej uskutečnit jen s příslušným dokladem o registraci. To platí obdobně i pro jiné způsoby převodu tohoto exempláře. Převod exempláře podléhajícího registraci bez platného dokladu o registraci je neplatný. Tím není dotčen zákaz obchodování s exempláři.10) Při prodeji a v ostatních případech změny vlastníka exempláře je původní vlastník nebo dlouhodobý držitel povinen předat doklad o registraci novému vlastníku nebo dlouhodobému držiteli. Nový vlastník nebo dlouhodobý držitel oznámí nabytí exempláře místně příslušnému registračnímu úřadu do 15 dnů ode dne nabytí exempláře písemnou formou, přičemž uvede údaje prokazující jeho totožnost a dále okolnosti nabytí exempláře a přiloží doklad o registraci. V případě změny vlastníka nebo dlouhodobého držitele exempláře se nevydává nový doklad o registraci, ale do stávajícího dokladu o registraci se zaznamená příslušná změna, pokud tento zákon nestanoví jinak. Registrační list vždy doprovází exemplář. O vydání nového dokladu o registraci již dříve registrovaného exempláře žádá vlastník obdobně jako podle odstavce 5 a v žádosti uvede důvody, proč má být vydán nový doklad o registraci.

(10) Povinnost registrace se nevztahuje na exempláře zabavené, pokud zůstávají majetkem státu. V případě dlouhodobé výpůjčky delší než 90 dnů, pronájmu, prodeje nebo jiného převodu zabaveného exempláře, který je majetkem státu, vystaví ministerstvo na žádost organizační složky státu nebo státní právnické osoby příslušné k hospodaření se zabaveným exemplářem32) potvrzení o původu zabaveného exempláře na formuláři stanoveném prováděcím právním předpisem, přičemž nový nabyvatel má dále k exempláři stejné povinnosti jako vlastník.

(11) Způsob označení a číslo značky zaznamená registrační úřad na registračním listu. Pokud vlastník nebo dlouhodobý držitel exempláře prokáže, že fyzický a zdravotní stav exempláře nedovoluje bezpečnou aplikaci jakékoli stanovené značkovací metody v době vydání dokladu o registraci, zaznamená registrační úřad tuto okolnost na registračním listu anebo v případě, že lze značkovací metodu bezpečně použít v pozdějším termínu, stanoví ji jako podmínku. Pro exemplář, který takto nelze označit, uvede registrační úřad na dokladu o registraci popis individuálních rozlišovacích znaků exempláře doplněný fotografickou dokumentací, která bude nedílnou součástí příslušného registračního listu.

(12) Další náležitosti způsobu a provádění registrace exemplářů podléhajících povinnosti označení může stanovit prováděcí právní předpis.

§ 24 Prokázání původu

Prokázání zákonného původu exempláře, jiného jedince, výrobku z kytovců, výrobku z tuleně a regulované kožešiny upravuje v souladu s právem Evropských společenství o ochraně ohrožených druhů zvláštní právní předpis.25)

HLAVA VII VÝKON STÁTNÍ SPRÁVY

§ 25

(1) Orgány vykonávající státní správu podle tohoto zákona jsou

a) ministerstvo,

b) Ministerstvo financí,

c) Česká inspekce životního prostředí33) (dále jen "inspekce"),

d) celní orgány,

e) orgány veterinární správy,

f) orgány rostlinolékařské péče,

g) krajské úřady mimo území národních parků a chráněných krajinných oblastí,

h) správy národních parků a správy chráněných krajinných oblastí28) na území národních parků a chráněných krajinných oblastí.

(2) Ministerstvo

a) plní funkci výkonného orgánu s hlavní odpovědností, zajišťuje styk s Komisí a se Sekretariátem Úmluvy1) a smluvními stranami Úmluvy a metodicky řídí a koordinuje další výkonné orgány,

b) určuje vědecké orgány (§ 27 ),

c) jmenuje zástupce do poradních skupin a pomocných výborů Komise,

d) uděluje dovozní a vývozní povolení a potvrzení o zpětném vývozu, potvrzení potřebné k přemístění exempláře, potvrzení, že exemplář byl získán zákonným způsobem v České republice pro vývoz z jiného členského státu Evropských společenství, a vydává ostatní dokumenty ve smyslu Úmluvy1) a podle práva Evropských společenství o ochraně ohrožených druhů,34)

e) uděluje výjimku ze zákazu lovu kytovců podle § 20 odst. 2 ,

f) registruje vědce a vědecké instituce22) a obchodníky21) s uměle vypěstovanými exempláři rostlinného druhu,

g) registruje provoz zařízení, ve kterých se podle § 29 chovají nebo uměle rozmnožují exempláře pro obchodní účely,

h) pověřuje na základě výsledků veřejného výběrového řízení fyzické nebo právnické osoby a pověřuje nebo zřizuje organizační složky státu, které pečují o zadržené nebo zabavené živé exempláře živočišného nebo rostlinného druhu a živé jiné jedince (dále jen "záchranná centra"), smluvně zajišťuje jejich činnost a hradí nezbytné náklady na péči o tyto exempláře a jiné jedince v záchranných centrech; náležitosti pověřování a činnosti záchranných center může stanovit prováděcí právní předpis,

i) zjišťuje skutečnosti týkající se regulace obchodní činnosti podle práva Evropských společenství o ochraně ohrožených druhů,35)

j) zajišťuje vydání formulářů všech povolení, potvrzení, oznámení dovozu, žádosti a dalších tiskopisů, s výjimkou rostlinolékařských osvědčení podle § 17 , jejichž vzory stanoví prováděcím právním předpisem nebo jejichž vzory stanoví právo Evropských společenství o ochraně ohrožených druhů,2)

k) zajišťuje další úkoly podle práva Evropských společenství o ochraně ohrožených druhů.34)

(3) Ministerstvo financí

a) spolupracuje s ministerstvem a inspekcí při kontrole dovozu, vývozu a tranzitu exemplářů, jiných jedinců, výrobků z tuleňů a regulovaných kožešin, na které se vztahuje právo Evropských společenství o ochraně ohrožených druhů34) a tento zákon, jakož i při kontrole zákazu držení a prodeje dovezených exemplářů, výrobků z tuleňů a regulovaných kožešin chráněných podle práva Evropských společenství o ochraně ohrožených druhů34) a tohoto zákona,

b) plní další úkoly podle práva Evropských společenství o ochraně ohrožených druhů ve spolupráci s ministerstvem,

c) zajišťuje materiálně a organizačně podmínky pro umístění exemplářů, jiných jedinců, výrobků z tuleňů nebo regulovaných kožešin během kontroly na celních úřadech ve spolupráci s inspekcí, orgány rostlinolékařské péče, orgány veterinární správy a s ministerstvem.

(4) Inspekce

a) provádí kontrolu dodržování tohoto zákona,

b) zjišťuje totožnost osob v souvislosti s ochranou ohrožených druhů podle tohoto zákona,

c) ukládá opatření k zajištění povinností vyplývajících z tohoto zákona (§ 30 ),

d) ukládá pokuty podle § 31 a 32 ,

e) zadržuje nebo zabavuje exempláře podle § 34 a umísťuje je v záchranných centrech,

f) ukládá opatření k zajištění povinností vyplývajících z práva Evropských společenství o ochraně ohrožených druhů,34)

g) vede centrální databázi registrovaných exemplářů,

h) vede evidenci osob uznaných vinnými z přestupků nebo odpovědnými ze správních deliktů podle tohoto zákona,

i) zjišťuje skutečnosti týkající se regulace obchodní činnosti podle práva Evropských společenství o ochraně ohrožených druhů.35)

(5) Celní orgány36)

a) při celním dohledu nad zbožím, které je exemplářem, provádějí kontroly exemplářů v době dovozu, vývozu, zpětného vývozu a tranzitu a plní další povinnosti podle tohoto zákona (§ 26 , 34 ),

b) kontrolují, ve spolupráci s orgány veterinární správy nebo rostlinolékařské péče, zda je přeprava živých exemplářů v souladu s právem Evropských společenství11) a tímto zákonem,

c) zadržují exempláře podle § 26 odst. 5 ,

d) zjišťují skutečnosti týkající se regulace obchodní činnosti podle práva Evropských společenství o ochraně ohrožených druhů.35)

Pro jiné jedince, výrobky z tuleňů a regulované kožešiny platí písmena a) až c) obdobně, pokud není dále stanoveno jinak.

(6) Orgány veterinární správy37)

a) spolupůsobí v určených celních orgánech (§ 42 odst. 2 ),

b) pomáhají celním orgánům kontrolovat, zda exemplář, jiný jedinec, výrobek z tuleně a regulovaná kožešina odpovídají údajům uvedeným na příslušných dokladech,

c) pomáhají celním orgánům kontrolovat, zda přeprava živých exemplářů nebo živých jiných jedinců odpovídá podmínkám pro přepravu stanoveným tímto zákonem a podmínkám podle zvláštních právních předpisů,13)

d) v souladu se zvláštními právními předpisy13) stanovují veterinární podmínky manipulace s exemplářem živočišného druhu nebo s jiným jedincem při jejich zadržení nebo zabavení podle § 26 odst. 5 nebo § 34 .

(7) Orgány rostlinolékařské péče38)

a) spolupůsobí v určených celních orgánech (§ 42 odst. 2 ),

b) pomáhají celním orgánům kontrolovat, zda exemplář nebo jiný jedinec odpovídá údajům uvedeným na příslušných dokladech,

c) pomáhají celním orgánům kontrolovat, zda přeprava živého exempláře rostlinného druhu odpovídá podmínkám pro přepravu stanoveným tímto zákonem a podmínkám podle zvláštních právních předpisů,39)

d) jako výkonný orgán vydávají doklady pro vývoz exemplářů rostlin v případě stanoveném v § 17 .

(8) Krajské úřady nebo na území národních parků a chráněných krajinných oblastí správy národních parků a správy chráněných krajinných oblastí28) zajišťují výkon činností dalšího výkonného orgánu podle práva Evropských společenství o ochraně ohrožených druhů11) a tohoto zákona tím, že udělují výjimky ze zákazů obchodních činností s exempláři,10) zajišťují registraci exemplářů podle § 23 a zjišťují skutečnosti týkající se regulace obchodní činnosti podle práva Evropských společenství o ochraně ohrožených druhů.35)

(9) Ministerstvo, inspekce, celní orgány, krajské úřady a na území národních parků a chráněných krajinných oblastí též správy národních parků a správy chráněných krajinných oblastí vykonávají kontrolu nad dodržováním práva Evropských společenství o ochraně ohrožených druhů34) a tohoto zákona.

HLAVA VIII NĚKTERÁ OPATŘENÍ K REGULACI OBCHODU S OHROŽENÝMI DRUHY

§ 26 Spolupráce příslušných správních orgánů na hranicích Evropských společenství

(1) Celní orgány36) poskytují ministerstvu i dalším orgánům příslušným podle tohoto zákona informace o porušování práva Evropských společenství o ochraně ohrožených druhů2) nebo tohoto zákona nebo o podezření na takové porušování a informace potřebné ke zjištění osob odpovědných za porušování těchto předpisů a k dalšímu postupu podle § 30 , 31 , 32 a 34 tohoto zákona. Dále také poskytují odbornou pomoc v mezích své působnosti40) a spolupracují s nimi při plnění úkolů vyplývajících z tohoto zákona (§ 34 ).

(2) Všechny exempláře, jiní jedinci, výrobky z tuleňů a regulované kožešiny jsou zbožím, které při přechodu státních hranic podléhá celnímu dohledu.

(3) Celní orgány při celním dohledu nad zbožím, které je exemplářem,

a) kontrolují, zda příslušný exemplář je doprovázen dokladem CITES nebo obdobným dokladem vydaným příslušným členským státem Evropského společenství, popřípadě jiným předepsaným dokladem vydaným podle Úmluvy,1)

b) ve spolupráci s orgánem veterinární správy nebo orgánem rostlinolékařské péče kontrolují, zda exemplář odpovídá údajům uvedeným na dokladech CITES podle písmene a) a stanoveným veterinárním a rostlinolékařským podmínkám,3)

c) ve spolupráci s orgány veterinární správy kontrolují, zda přeprava živých exemplářů živočišného původu odpovídá podmínkám pro přepravu stanoveným na dokladech podle písmene a) ,

d) dále postupují podle příslušných ustanovení tohoto zákona (§ 34 ).

(4) Celní orgány odešlou ministerstvu odebrané doklady nejpozději do 15 dnů od doby jejich předložení celnímu orgánu, s výjimkou případů, kdy jsou údaje z těchto dokladů zaslány elektronicky.

(5) V případě zjištění porušení práva Evropských společenství o ochraně ohrožených druhů11) nebo tohoto zákona nebo v případě pochybnosti celní orgán exemplář zadrží a neprodleně o tom informuje inspekci. Inspekce zadržený exemplář posoudí přednostně v místě zadržení a stanoví, zda zahájí řízení o zabavení exempláře (§ 34 ), nebo zda bude zadržený exemplář ponechán v režimu zadržení k provedení nezbytných kontrol podle tohoto zákona a dalšího nakládání s exemplářem, zejména cílového určení exempláře, doplnění dokladů, objasnění skutkových okolností nebo exemplář vrátí tomu, kdo jej má v držení. V případě, že do 8 hodin od zadržení živého exempláře není možné posouzení inspekcí v místě zadržení zajistit, celní orgán zajistí jeho umístění v záchranném centru a informuje inspekci. Pokud se má exemplář zabavit (§ 34 ), postupuje se podle tohoto zákona a nikoli podle celních předpisů.41) V případě zadržení nebo zabavení exempláře sdělí inspekce tuto skutečnost příslušnému orgánu veterinární správy nebo rostlinolékařské péče a přemístění a umístění exempláře provede v souladu se stanovenými podmínkami podle zvláštních právních předpisů.39)

(6) Pokud dojde k porušení celních předpisů, aniž by bylo porušeno právo Evropských společenství o ochraně ohrožených druhů11) nebo tento zákon, a dojde k zabavení exempláře nebo zabrání exempláře podle celního předpisu, zajistí celní orgán neprodlené umístění živého exempláře živočišného nebo rostlinného druhu, který je zabaveným zbožím, v záchranném centru. S exemplářem druhu přímo ohroženého vyhynutím bude dále naloženo podle doporučení ministerstva.

(7) Obdobně jako u exemplářů se postupuje u jiných jedinců, nemají-li povolení k vývozu (§ 18 ).

(8) Celní orgány dále kontrolují, zda se dovoz nebo tranzit regulovaných kožešin uskutečňuje v souladu s právem Evropských společenství o ochraně ohrožených druhů.7) V případě, že je takové zboží přihlášeno k celnímu řízení a jeho dovezením nebo tranzitem by došlo k porušení tohoto předpisu, vydá celní orgán rozhodnutí o nepropuštění zboží do navrženého režimu a vrátí je zpět v přiměřené lhůtě do země vývozu na náklady deklaranta zboží. Zjistí-li celní orgán dovoz nebo tranzit takového zboží v rozporu s tímto předpisem, zadrží takové zboží obdobným postupem podle odstavce 5 a případně je zabaví podle zvláštního právního předpisu.41) Celní orgány informují ministerstvo o dovozu nebo tranzitu tohoto zboží a o případech jeho vrácení, zadržení a zabavení.

(9) Celní orgány dále kontrolují, zda dovozem nebo tranzitem výrobků z tuleňů není porušován zákaz podle § 19 . V případě, že je takové zboží přihlášeno k celnímu řízení a jeho dovezením nebo tranzitem by došlo k porušení zákazu podle § 19 , vydá celní orgán rozhodnutí o nepropuštění zboží do navrženého režimu a vrátí je zpět v přiměřené lhůtě do země vývozu na náklady deklaranta zboží. Zjistí-li celní orgán dovoz nebo tranzit takového zboží v rozporu se zákazem podle § 19 , zadrží takové zboží obdobným postupem podle odstavce 5 a případně je zabaví podle zvláštního právního předpisu.41) Celní orgány informují ministerstvo o dovozu nebo tranzitu tohoto zboží a o případech jeho vrácení, zadržení a zabavení.

(10) Kontrolu podle odstavců 3 , 7 , 8 a 9 mohou celní orgány provádět ve spolupráci s inspekcí.

§ 27 Vědecký orgán

(1) Vědeckým orgánem42) je Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky. Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky je organizační složkou státu, zřízenou Ministerstvem životního prostředí, se sídlem v Praze.

(2) Vědecký orgán

a) se vyjadřuje na žádost ministerstva k návrhu na zřízení nebo pověření a smluvní zajištění záchranného centra podle § 25 odst. 2 písm. h) a koordinuje činnost těchto záchranných center,

b) na žádost ministerstva se vyjadřuje k registraci chovného nebo pěstebního zařízení podle § 29 ,

c) na žádost registračního úřadu vydává odborné stanovisko k registraci exempláře a k vydání potvrzení o výjimce podle § 23 odst. 5 ,

d) na žádost příslušného orgánu státní správy se vyjadřuje k umístění zadrženého nebo zabaveného exempláře v záchranném centru podle tohoto zákona,

e) v mezích své funkce vědeckého orgánu podle Úmluvy1) vydává odborná stanoviska, popřípadě plní další úkoly na základě pokynů ministerstva a poskytuje další odbornou pomoc na žádost příslušných orgánů státní správy podle tohoto zákona,

f) shromažďuje odborné údaje o druzích živočichů a rostlin, na které se vztahuje tento zákon, a připravuje informace pro Komisi,

g) spolupracuje s vědeckými orgány členských zemí Úmluvy1) a ostatními mezinárodními organizacemi v oblasti ochrany přírody; v součinnosti s ministerstvem spolupracuje s výkonnými orgány členských zemí Úmluvy1) a se Sekretariátem Úmluvy,1)

h) v součinnosti s příslušnými orgány státní správy podle tohoto zákona shromažďuje, zpracovává a vyhodnocuje údaje o obchodu s druhy živočichů a rostlin, na které se vztahuje tento zákon, včetně obchodu nedovoleného, a vypracovává doporučení k ochraně druhů, regulaci obchodu s nimi a k zamezení nedovoleného obchodu,

i) vyjadřuje se ke splnění podmínek při udělování výjimky ze zákazu obchodních činností,

j) na žádost ministerstva vydá stanovisko k udělení výjimky z lovu kytovců podle § 20 odst. 2 .

§ 28

Ministerstvo po obdržení návrhů doporučení vědeckého orgánu podle § 27 odst. 2 písm. h) zašle tyto informace spolu se svým vyjádřením Komisi.

§ 29

Fyzické osoby s trvalým pobytem na území České republiky a právnické osoby se sídlem na území České republiky mohou zaregistrovat chovné nebo pěstební zařízení u Sekretariátu Úmluvy1) pro účely vývozu exemplářů v souladu s Úmluvou1) prostřednictvím ministerstva a s právem Evropských společenství o ochraně ohrožených druhů.43)

HLAVA IX KONTROLA DODRŽOVÁNÍ ZÁKONA, SANKCE ZA JEHO PORUŠENÍ, ZADRŽOVÁNÍ A ZABAVOVÁNÍ

§ 30 Kontrola

(1) Inspekce vykonává kontrolu nad dodržováním práva Evropských společenství o ochraně ohrožených druhů34) a tohoto zákona, ukládá opatření k zajištění povinností z nich vyplývajících, zjišťuje totožnost osob odpovědných za jejich porušování, ukládá pokuty, popřípadě zadržuje nebo zabavuje exempláře podle tohoto zákona. Tím není dotčeno oprávnění celních orgánů vyplývající z celních předpisů,41) pokud tento zákon nestanoví jinak.

(2) Inspekce je při výkonu kontroly oprávněna

a) vstupovat do objektů, chovných a pěstebních zařízení, zařízení a provozů sloužících k podnikání nebo provozování jiné hospodářské činnosti a na pozemky vlastníka nebo držitele exempláře, jiného jedince, výrobku z tuleňů nebo regulované kožešiny nebo pozemky kontrolovaných osob, pokud je to nutné k výkonu kontroly,

b) požadovat na kontrolované osobě, která nakládá s exemplářem, jiným jedincem, výrobkem z tuleně nebo regulovanou kožešinou, aby podala vysvětlení, předložila příslušné doklady prokazující původ exempláře a doložila další potřebné údaje,

c) zajišťovat v odůvodněných případech doklady; jejich převzetí musí kontrolované osobě písemně potvrdit a ponechat jí kopie převzatých dokladů,

d) v odůvodněném případu odebrat pro účely identifikace z exempláře, jiného jedince, výrobku z tuleně nebo regulované kožešiny bezúplatně vzory a vzorky a

e) prohlédnout exemplář, jiného jedince, výrobek z tuleňů nebo regulovanou kožešinu včetně pořízení fotodokumentace nebo videodokumentace.

(3) Požádá-li o to kontrolovaná osoba, sepíše se o úkonech podle odstavce 2 úřední záznam.

(4) Osoba, která nakládá s exemplářem, jiným jedincem, výrobkem z tuleně nebo regulovanou kožešinou, je v odůvodněných případech povinna též umožnit inspekci vykonávající kontrolu zjištění jejich identifikačního označení k určení totožnosti exempláře a další úkony potřebné k určení jejich totožnosti. Dále je tato osoba povinna umožnit inspekci vykonávající kontrolu provést analýzu krve nebo tkáně nebo části exempláře nebo jiného jedince k zjištění rodového původu (předků) exempláře a umožnit zajištění a odběr potřebných vzorků.

§ 31 Přestupky

(1) Inspekce uloží pokutu až do výše 200 000 Kč fyzické osobě, která se dopustí přestupku tím, že

a) dováží, vyváží nebo zpětně vyváží exemplář do České republiky nebo z České republiky bez platného povolení nebo potvrzení vydaného podle práva Evropských společenství o ochraně ohrožených druhů2) nebo podle tohoto zákona anebo s nepravým, padělaným nebo neplatným povolením nebo potvrzením anebo povolením nebo potvrzením pozměněným bez oprávnění vydaného vystavujícím orgánem,

b) nedodrží podmínky uvedené v povolení nebo potvrzení vydaném podle práva Evropských společenství o ochraně ohrožených druhů2) nebo podle tohoto zákona nebo dokladu o registraci (§ 23 ),

c) poskytne nepravdivé prohlášení anebo úmyslně poskytne nepravdivé nebo neúplné informace za účelem získání povolení, potvrzení nebo dokladu o registraci (§ 23 ),

d) použije nepravého, padělaného, pozměněného nebo neplatného povolení nebo potvrzení k získání povolení nebo potvrzení nebo prokázání původu,

e) nepředloží příslušnému úřadu oznámení o dovozu exempláře podle práva Evropských společenství o ochraně ohrožených druhů27) anebo předloží nepravé oznámení o dovozu,

f) použije exemplář druhu přímo ohroženého vyhynutím jinak než v souladu s uděleným dovozním povolením nebo jiným oprávněním,

g) obchoduje s uměle vypěstovanými rostlinami v rozporu s právním předpisem Evropských společenství o ochraně ohrožených druhů44) nebo § 17 ,

h) zasílá exempláře do České republiky nebo z České republiky a provádí jejich tranzit přes území České republiky bez odpovídajícího povolení nebo potvrzení podle práva Evropských společenství o ochraně ohrožených druhů34) nebo podle tohoto zákona anebo bez podání hodnověrného důkazu existence takového povolení nebo potvrzení,

i) nakupuje, vybízí k prodeji, nabývá pro obchodní účely, veřejně vystavuje pro obchodní účely, využívá pro obchodní zisk a prodej, prodává, drží za účelem prodeje, nabízí k prodeji anebo přepravuje za účelem prodeje exemplář v rozporu s právem Evropských společenství o ochraně ohrožených druhů11) nebo tímto zákonem,

j) přepravuje živé exempláře živočišného druhu, které nejsou řádně vybaveny tak, aby se zmenšilo na nejmenší možnou míru nebezpečí zranění, poškození zdraví nebo krutého zacházení podle zvláštního právního předpisu,13)

k) používá povolení, potvrzení nebo osvědčení podle práva Evropských společenství o ochraně ohrožených druhů34) nebo podle tohoto zákona u jakéhokoli jiného exempláře, jiného jedince, výrobku z tuleně nebo regulované kožešiny, než byl ten, pro který byl tento doklad vydán,

l) neinformuje příslušný úřad (§ 25 ) o zamítnutí své žádosti o povolení nebo potvrzení dovozu, vývozu nebo zpětného vývozu do členského státu Evropských společenství nebo z členského státu Evropských společenství,

m) nesplní povinnost vyplývající z § 23 o registraci exempláře,

n) neprokáže původ exempláře nebo zákonný původ jiného jedince nebo výrobku z tuleně nebo původ regulované kožešiny ve smyslu § 24 ,

o) doveze nebo provádí tranzit regulované kožešiny v rozporu s právem Evropských společenství o ochraně ohrožených druhů,7)

p) doveze nebo provádí tranzit výrobku jiného jedince nebo z tuleně v rozporu s tímto zákonem, anebo

r) neumožní inspekci kontrolu vyplývající z § 30 ,

s) padělá doklad o registraci (§ 23 ) nebo pozmění jeho obsah v úmyslu, aby ho bylo použito jako pravého, nebo použije takový doklad jako pravý za účelem prodeje nebo získání povolení, potvrzení nebo dokladu o registraci,

t) na lodi plující pod státní vlajkou České republiky loví kytovce, na které se vztahuje tento zákon (§ 20 odst. 1 ).

(2) Pokuta podle odstavce 1 je splatná do 30 dnů ode dne nabytí právní moci rozhodnutí, jímž byla uložena. Pokuta je příjmem Státního fondu životního prostředí.45) Pokutu vybírá orgán, který ji uložil, a vymáhá příslušný celní úřad . Při placení a vymáhání uložených pokut se postupuje podle zvláštního právního předpisu.46)

(3) Inspekce může ukládat pokuty rovněž v blokovém řízení.

(4) Jinak se na přestupky a jejich projednání vztahují obecné právní předpisy o přestupcích.47)

§ 32 Správní delikty právnických osob a fyzických osob při výkonu podnikatelské činnosti

(1) Inspekce uloží pokutu až do výše 1500 000 Kč právnické osobě nebo fyzické osobě, která při výkonu podnikatelské činnosti

a) dováží, vyváží nebo zpětně vyváží exemplář do České republiky nebo z České republiky bez platného povolení nebo potvrzení vydaného podle práva Evropských společenství o ochraně ohrožených druhů2) nebo podle tohoto zákona anebo s nepravým, padělaným nebo neplatným povolením nebo potvrzením anebo povolením nebo potvrzením pozměněným bez oprávnění vydaného vystavujícím orgánem,

b) nedodrží podmínky uvedené v povolení, potvrzení vydaném podle práva Evropských společenství o ochraně ohrožených druhů2) nebo podle tohoto zákona nebo dokladu o registraci (§ 23 ),

c) poskytne nepravdivé prohlášení anebo vědomě poskytne nepravdivé nebo neúplné informace za účelem získání povolení, potvrzení nebo dokladu o registraci (§ 23 ),

d) použije nepravého, padělaného, pozměněného nebo neplatného povolení nebo potvrzení k získání povolení nebo potvrzení nebo prokázání původu,

e) nepředloží příslušnému úřadu oznámení o dovozu exempláře podle práva Evropských společenství o ochraně ohrožených druhů27) anebo předloží nepravé oznámení o dovozu,

f) použije exemplář druhu přímo ohroženého vyhynutím jinak než v souladu s uděleným dovozním povolením nebo jiným rozhodnutím podle tohoto zákona,

g) obchoduje s uměle vypěstovanými rostlinami v rozporu s právním předpisem Evropských společenství o ochraně ohrožených druhů44) nebo § 17 ,

h) zasílá exempláře do České republiky nebo z České republiky a provádí jejich tranzit přes území České republiky bez odpovídajícího povolení nebo potvrzení podle práva Evropských společenství o ochraně ohrožených druhů34) nebo podle tohoto zákona anebo bez podání hodnověrného důkazu existence takového povolení nebo potvrzení,

i) nakupuje, vybízí k prodeji, nabývá pro obchodní účely, veřejně vystavuje pro obchodní účely, využívá pro obchodní zisk a prodej, prodává, drží za účelem prodeje, nabízí k prodeji anebo přepravuje za účelem prodeje exemplář v rozporu s právem Evropských společenství o ochraně ohrožených druhů11) nebo tímto zákonem,

j) přepravuje živé exempláře živočišného původu, které nejsou řádně vybaveny, aby se zmenšilo na nejmenší možnou míru zranění, poškození zdraví nebo kruté zacházení podle zvláštního právního předpisu,13)

k) používá povolení, potvrzení nebo osvědčení podle práva Evropských společenství o ochraně ohrožených druhů34) nebo podle tohoto zákona u jakéhokoli jiného exempláře, jiného jedince, regulované kožešiny nebo výrobku z tuleně, než byl ten, pro který byl tento doklad vydán,

l) neinformuje příslušný úřad o zamítnutí své žádosti o povolení nebo potvrzení dovozu, vývozu nebo zpětného vývozu do členského státu Evropských společenství nebo z členského státu Evropských společenství,

m) nesplní povinnost vyplývající z § 23 o registraci exempláře,

n) neprokáže původ exempláře nebo zákonný původ jiného jedince, na kterého se vztahuje tento zákon, nebo původ regulované kožešiny nebo výrobku z tuleně ve smyslu § 24 ,

o) doveze nebo provádí tranzit regulované kožešiny v rozporu s právem Evropských společenství o ochraně ohrožených druhů,7)

p) doveze nebo provádí tranzit výrobku z tuleně nebo jiného jedince v rozporu s tímto zákonem, anebo

r) neumožní inspekci kontrolu vyplývající z § 30 ,

s) padělá doklad o registraci (§ 23 ) nebo pozmění jeho obsah v úmyslu, aby ho bylo použito jako pravého, nebo použije takový doklad jako pravý za účelem prodeje nebo získání povolení, potvrzení nebo dokladu o registraci,

t) na lodi plující pod státní vlajkou České republiky loví kytovce, na které se vztahuje tento zákon (§ 20 odst. 1 ).

(2) Při stanovení výše pokuty inspekce přihlédne

a) ke způsobu a okolnostem spáchání deliktu, k významu a rozsahu jeho následků, k době trvání protiprávního Jednání nebo protiprávního stavu vyvolaného deliktem,

b) k tomu, zda a jak se pachatel přičinil o odstranění nebo zmírnění škodlivých následků deliktu,

c) k tomu, jak pachatel napomáhá příslušným orgánům při objasňování deliktu, který spáchal, a

d) k tomu, zda pachatel splnil řádně a včas povinnost uloženou mu k odstranění zjištěných nedostatků nebo k provedení opatření k nápravě.

(3) Pokutu podle odstavce 1 lze uložit nejpozději do 3 let ode dne, kdy k protiprávnímu jednání došlo.

(4) Pokuta podle odstavce 1 je splatná do 30 dnů ode dne nabytí právní moci rozhodnutí, jímž byla uložena. Pokuta je příjmem Státního fondu životního prostředí.45) Pokutu vybírá orgán, který ji uložil, a vymáhá příslušný celní úřad . Při placení a vymáhání uložených pokut se postupuje podle zvláštního právního předpisu.46)

§ 33

(1) Ministerstvo může zamítnout žádost o vydání dokladu CITES pro účely dovozu, vývozu nebo zpětného vývozu exempláře osobě, která byla pravomocně uznána vinnou z přestupku nebo odpovědnou z jiného správního deliktu podle tohoto zákona, popřípadě jíž byl zabaven exemplář podle tohoto zákona, a to po dobu až 2 let od nabytí právní moci takového rozhodnutí.

(2) Ministerstvo může zamítnout žádost o vydání dokladu CITES pro účely dovozu, vývozu nebo zpětného vývozu exempláře osobě, která byla pravomocně odsouzena pro trestný čin podle zvláštního právního předpisu,48) a to až do doby zahlazení odsouzení.49)

§ 34 Zadržení a zabavení exemplářů, jiných jedinců, výrobků z tuleňů nebo regulovaných kožešin

(1) V případě zjištění porušení práva Evropských společenství o ochraně ohrožených druhů34) nebo tohoto zákona nebo v případě důvodných pochybností o původu exempláře, zákonném nakládání s ním, pravosti nebo platnosti povolení nebo potvrzení pro dovoz, vývoz, zpětný vývoz nebo přemístění exempláře nebo o tom, zda exemplář živočicha nebo rostliny patří ke druhům nebo populacím, jejichž dovoz, vývoz, zpětný vývoz nebo tranzit je omezen nebo je zakázáno jejich držení, popřípadě prodej, celní orgán nebo inspekce takový exemplář zadrží. Pokud exemplář zadrží celní orgán, neprodleně o tom uvědomí inspekci. Inspekce předá neprodleně zadržený exemplář do dočasného opatrování záchrannému centru. Pokud inspekce exemplář zadrží, nebo jej zadržený převezme od celního orgánu, zahájí řízení o zabavení exempláře. U živého exempláře živočišného druhu sdělí inspekce nebo celní orgán tuto skutečnost příslušnému orgánu veterinární správy a inspekce přepraví exemplář nebo jiného jedince v souladu s veterinárními předpisy a předpisy na ochranu zvířat. O zadržení vydá celní orgán nebo inspekce písemné potvrzení. Za účelem vyjasnění pochybností může celní orgán nebo inspekce vyžadovat od vlastníka, držitele nebo přepravce exemplářů předložení nezbytných dokladů, potvrzení, popřípadě posudku od soudního znalce v příslušném oboru nebo si takový posudek obstará sám. Pokud se pochybnosti ukáží jako neodůvodněné, je povinen příslušný orgán tyto exempláře vrátit jejich vlastníkovi, oprávněnému držiteli nebo přepravci včetně všech zadržených dokladů a řízení o zabavení zastaví.

(2) Inspekce může zabavit nelegálně získaný, dovážený, vyvážený, zpětně vyvážený nebo držený exemplář, exemplář, který nebyl zaregistrován podle § 23 , anebo exemplář, pro který nebyl prokázán původ ve smyslu § 24 zákona. Stejně postupuje inspekce v případě, že bylo porušeno právo Evropských společenství o ochraně ohrožených druhů.34)

(3) Písemné rozhodnutí o zabavení podle odstavce 2 vydá inspekce do 60 dnů ode dne zahájení řízení o zabavení. Odvolání proti tomuto rozhodnutí nemá odkladný účinek.

(4) Zabaveným exemplářem je též exemplář, který byl zabaven za porušení Úmluvy1) v cizině a byl zaslán úřadem tohoto státu ministerstvu v souladu s Úmluvou.50) Zabavené exempláře nebo jiní jedinci, výrobky z tuleňů nebo regulované kožešiny se nesmějí vrátit zpět osobě, které byly zabaveny, a to ani zprostředkovaně. Dojde-li k porušení tohoto ustanovení, může inspekce takový exemplář, jiného jedince, výrobek z tuleně nebo regulovanou kožešinu opět zabavit.

(5) Náklady spojené s péčí o zadržený exemplář až do pravomocného rozhodnutí o jeho zabavení nebo vrácení dovážející nebo vyvážející osobě hradí osoba, jíž byl exemplář zadržen, pokud dovážením, vyvážením nebo tranzitem exempláře nebo jiným jednáním porušila právo Evropských společenství o ochraně ohrožených druhů34) nebo tento zákon. Inspekce tyto náklady vyčíslí na základě údajů poskytnutých záchranným centrem, do něhož byl exemplář umístěn, a rozhodnutím uloží jejich úhradu této osobě, která dovážením, vyvážením nebo tranzitem exempláře nebo svým jednáním porušila tento zákon. Pokud se v řízení exemplář nezabaví, ale vrátí s tím, že nebyl porušen právní předpis, na náklady spojené s péčí o zadržený exemplář se hledí jako na náklady řízení.

(6) Náklady spojené se zadržením a dalším nakládáním s exemplářem, které nese správní orgán, se hradí podle zvláštního právního předpisu51) ze státního rozpočtu.

(7) Vlastníkem exempláře zabaveného na základě pravomocného rozhodnutí podle tohoto zákona se stává stát, přičemž hospodaření s exemplářem přísluší ministerstvu. Správní orgán, který jej zabavil, o tom neprodleně informuje ministerstvo. Živý exemplář musí být neprodleně umístěn v souladu s podmínkami podle zvláštních právních předpisů13) v záchranném centru. Ministerstvo u všech pravomocně zabavených exemplářů do 3 měsíců od právní moci rozhodnutí o zabavení exemplářů určí, jak s nimi bude dále naloženo, přičemž může převést příslušnost hospodaření s exemplářem na jinou organizační složku státu nebo na státní právnickou osobu, v odůvodněných případech může převést exemplář i do vlastnictví vhodné osoby za podmínek stanovených zvláštním právním předpisem.32) Ministerstvo péči o exempláře, pokud zůstávají ve vlastnictví státu, zajišťuje prostřednictvím smluvních vztahů se záchrannými centry, popřípadě jinými vhodnými osobami. Pokud inspekce řízení o zabavení zastaví, vrací se exemplář vlastníku nebo držiteli.

(8) V případě dlouhodobé výpůjčky delší než 90 dnů, pronájmu, prodeje nebo jiného převodu zabaveného exempláře, který se stal majetkem státu podle odstavce 7 a na který se nevztahuje povinnost registrace podle § 23 , ministerstvo vystaví vypůjčiteli, nájemci nebo novému nabyvateli potvrzení o původu zabaveného exempláře na formuláři stanoveném prováděcím právním předpisem.

(9) V případě, že poštovní nebo jiná zásilka obsahuje exempláře, se kterými je omezeno nebo zakázáno nakládání podle práva Evropských společenství o ochraně ohrožených druhů34) nebo tohoto zákona, a je důvodné podezření, že byl porušen zákon nebo právo Evropských společenství o ochraně ohrožených druhů,34) a příjemce zásilky ji písemně odmítne přijmout, postupuje příslušný orgán podle odstavce 2 a zahájí řízení o zabavení.

(10) Inspekce může zabavit regulovanou kožešinu, která je dovezena nebo je v tranzitu v rozporu s právem Evropských společenství o ochraně ohrožených druhů,7) jiného jedince vyváženého v rozporu s § 18 , výrobek z tuleně, který je dovezen nebo je v tranzitu v rozporu s § 19 , nebo jiného jedince nebo výrobek z tuleně anebo takovou kožešinu, pro kterou nebyl prokázán původ podle § 24 . Přitom se postupuje obdobně jako v případě exemplářů podle odstavců 1 až 9 .

HLAVA X EVIDENCE, ZPRÁVY A INFORMACE

§ 35

(1) Ministerstvo vede evidenci žadatelů o dovoz, vývoz nebo zpětný vývoz exemplářů a databázi jiných dokladů, databázi povolení nebo potvrzení vydaných pro dovoz, vývoz, zpětný vývoz nebo jiné nakládání s exempláři a databázi přijatých dokladů cizích států a vydaných potvrzení pro účely prokázání povoleného dovozu. Databáze obsahují všechny údaje nezbytné pro zpracování zpráv podle odstavce 2 a údaje prokazující totožnost vývozce a dovozce. Evidence žadatelů o vývoz, zpětný vývoz a dovoz exemplářů včetně spisového materiálu žádostí se archivuje po dobu 5 let od podání žádosti, ostatní databáze se archivují v elektronické formě nejméně po dobu 10 let podle zvláštních právních předpisů.52)

(2) Ministerstvo zpracovává zprávy podle požadavků Úmluvy1) s přehledem evidovaného vývozu, zpětného vývozu a dovozu exemplářů na základě výpisu z databází podle odstavce 1 . Osobní údaje o vývozcích a dovozcích výroční zpráva neobsahuje. Výroční zpráva se vydává v češtině a angličtině a dnem vydání bude zpřístupněna veřejnosti.

(3) Ministerstvo dále zpracovává zprávy podle práva Evropských společenství o ochraně ohrožených druhů.53)

(4) Orgány, které provádějí registraci exemplářů podle § 23 , archivují podle zvláštních právních předpisů52) kopie vydaných dokladů o registraci v písemné podobě nebo údaje z nich v elektronické podobě po dobu nejméně 5 let po úhynu nebo zániku exempláře. Kopie dokladů o registraci anebo výpis údajů v elektronické podobě předávají tyto orgány inspekci, která vede centrální databázi v elektronické podobě. Podrobnosti o způsobu vedení centrální databáze může stanovit prováděcí právní předpis.

(5) Údaje z archivovaných dokumentů a databází podle odstavců 1 až 4 , včetně údajů o vývozcích a dovozcích a údajů o registrovaných exemplářích a jejich vlastnících, popřípadě dlouhodobých držitelích, mohou příslušné orgány v nezbytném rozsahu poskytnout na vyžádání orgánům podle § 25 , vědeckému orgánu, orgánům ochrany zvířat a Policii České republiky. Ministerstvo může, v souladu se zvláštním právním předpisem,54) údaje podle odstavce 1 v nezbytném rozsahu poskytnout též Sekretariátu Úmluvy1) a příslušným úřadům cizích států podle Úmluvy1) a Komisi.

(6) Ministerstvo, vědecký orgán, Ministerstvo financí, inspekce, celní orgány, orgány veterinární správy, orgány ochrany zvířat a rostlinolékařské péče a Policie České republiky jsou povinny si navzájem poskytovat na požádání v nezbytném rozsahu údaje, včetně osobních údajů, které mají k dispozici, vztahující se k výkonu kontrolní činnosti podle § 30 .

(7) Inspekce vede evidenci osob, které byly pravomocným rozhodnutím uznány vinnými z přestupků nebo odpovědnými ze správních deliktů podle tohoto zákona, a archivuje podle zvláštních právních předpisů52) spisový materiál týkající se řízení o přestupcích nebo správních deliktech nebo podle tohoto zákona po dobu nejméně 5 let. Evidence obsahuje údaje prokazující totožnost osob pravomocně uznaných vinnými z přestupků nebo odpovědnými ze správních deliktů.

(8) Zaměstnanci orgánů podle odstavce 5 jsou povinni zachovávat ve vztahu k jiným osobám mlčenlivost o skutečnostech, se kterými se seznámili při plnění úkolů podle práva Evropských společenství o ochraně ohrožených druhů34) nebo tohoto zákona nebo v souvislosti s nimi a které v zájmu zabezpečení úkolů podle práva Evropských společenství o ochraně ohrožených druhů34) nebo tohoto zákona nebo v zájmu jiných osob vyžadují, aby zůstaly utajeny před nepovolanými osobami. Tato povinnost trvá i po skončení pracovního poměru.

(9) Ustanovením odstavce 8 není dotčena povinnost zachovávat mlčenlivost podle zvláštního zákona.54)

HLAVA XI USTANOVENÍ SPOLEČNÁ A PŘECHODNÁ

§ 36

V případě exempláře, který byl zaregistrován podle § 22 zákona č. 16/1997 Sb. , o podmínkách dovozu a vývozu ohrožených druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin a dalších opatřeních k ochraně těchto druhů a o změně a doplnění zákona č. 114/1992 Sb. , o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, v období do dne nabytí účinnosti tohoto zákona platí jako doklad o registraci nadále registrační list vydaný příslušným registračním úřadem v uvedeném období. Takový registrační list platí pouze na území České republiky.

§ 37

(1) Povolení vydané v souladu s právem Evropských společenství o ochraně ohrožených druhů34) nebo podle tohoto zákona ani registrace nenahrazuje povolení, popřípadě opatření vydávaná podle jiných právních předpisů.55)

(2) Povolení vydané v souladu s právem Evropských společenství o ochraně ohrožených druhů34) nebo podle tohoto zákona nenahrazuje výjimku ze zákazu chovu u zvláště chráněných druhů podle zvláštního právního předpisu.56)

(3) Doklad CITES (§ 21 odst. 1 ), potvrzení ministerstva pro účely prokázání povoleného dovozu (§ 22 odst. 3 ), výjimka ze zákazu obchodních činností s exemplářem,10) rozhodnutí ministerstva o povolení vývozu jedince zvláště chráněného druhu (§ 18 ) a potvrzení o původu zabaveného exempláře (§ 23 odst. 10 , § 34 odst. 8 ) jsou veřejnou listinou.

(4) Veřejnou listinou je též:

a) doklad obdobný dokladům podle odstavce 3 vydaný příslušným výkonným orgánem jiného členského státu Evropských společenství,

b) doklad vydaný příslušným úřadem jiného státu než členského státu Evropských společenství pro exemplář podle Úmluvy,1)

c) osvědčení pro regulované kožešiny vydané příslušným úřadem jiného státu než členského státu Evropských společenství.

§ 38

(1) Řízení vedená podle tohoto zákona se řídí správním řádem,57) není-li v tomto zákoně stanoveno jinak.

(2) Pro řízení vedená podle tohoto zákona, která se týkají exemplářů, platí lhůty pro vydávání povolení a potvrzení stanovené Komisí podle práva Evropských společenství o ochraně ohrožených druhů.58)

(3) Výjimkou z ustanovení odstavců 1 a 2 je vydávání dokladů o registraci podle § 23 odst. 3 a potvrzení o původu zabaveného exempláře podle § 23 odst. 10 a § 34 odst. 8 ; v těchto případech musí být žádost o doklad nebo potvrzení vyřízena do 30 dnů ode dne doručení žádosti.

§ 39

Podání žádosti o povolení a potvrzení, s výjimkou potvrzení potřebného k přemístění v souladu s právem Evropských společenství o ochraně ohrožených druhů34) nebo tohoto zákona, podléhá správnímu poplatku, pokud jeho výši stanoví zvláštní právní předpis.59) Ministerstvo může v případech zvláštního zřetele hodných (například přispěje-li dovoz, vývoz nebo zpětný vývoz k zachování druhu) poplatek na žádost prominout. Tato žádost o prominutí poplatku nepodléhá správnímu poplatku.

§ 40

(1) Osoba, která nakládá s exemplářem nebo jiným jedincem, výrobkem z tuleně nebo regulovanou kožešinou, je povinna pro účely podle § 24 , 26 a 30 inspekci, celním orgánům nebo dalším orgánům podle tohoto zákona podat vysvětlení, předložit příslušné doklady a doložit další potřebné údaje, strpět prohlídky a odebírání vzorů a vzorků týkajících se exemplářů, jiných jedinců, výrobků z tuleňů a regulovaných kožešin.

(2) Stát odpovídá za škodu způsobenou pracovníky orgánů vykonávajících kontrolu podle § 26 nebo § 30 v souvislosti s plněním jejich úkolů; to neplatí, pokud se jedná o škodu způsobenou osobě, která svým protiprávním jednáním oprávněný a přiměřený zákrok vyvolala. Přitom se postupuje podle zvláštního právního předpisu.60)

§ 41

Řízení zahájená přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona se dokončí podle dosavadních právních předpisů.

§ 42 Zmocnění k vydání prováděcího právního předpisu

(1) Ministerstvo vydá vyhlášku k provedení § 3 odst. 5 , § 17 , § 18 odst. 1 , § 23 odst. 8 , § 25 odst. 2 písm. j) a § 34 odst. 8 .

(2) Ministerstvo může vydat vyhlášku k provedení § 1 odst. 2 písm. c) , § 3 odst. 6 , § 16 , § 22 odst. 5 , § 23 odst. 1 , 4 a 12 , § 25 odst. 2 písm. h) a § 35 odst. 4 .

ČÁST DRUHÁ ZMĚNA ZÁKONA O PODMÍNKÁCH DOVOZU A VÝVOZU OHROŽENÝCH DRUHŮ VOLNĚ ŽIJÍCÍCH ŽIVOČICHŮ A PLANĚ ROSTOUCÍCH ROSTLIN A DALŠÍCH OPATŘENÍCH K OCHRANĚ TĚCHTO DRUHŮ

§ 43

V zákoně č. 16/1997 Sb. , o podmínkách dovozu a vývozu ohrožených druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin a dalších opatřeních k ochraně těchto druhů a o změně a doplnění zákona České národní rady č. 114/1992 Sb. , o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, se části první až sedmá zrušují.

ČÁST TŘETÍ ZMĚNA ZÁKONA O OCHRANĚ PŘÍRODY A KRAJINY

§ 44

Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění zákona č. 347/1992 Sb., zákona č. 289/1995 Sb., zákona č. 3/1997 Sb., zákona č. 16/1997 Sb., zákona č. 123/1998 Sb., zákona č. 161/1999 Sb., zákona č. 238/1999 Sb., zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 76/2002 Sb. a zákona č. 320/2002 Sb., se mění takto:

1. Poznámka pod čarou č. 4a) zní:

"4a) Zákon č. 100/2004 Sb. , o ochraně druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin regulováním obchodu s nimi a dalších opatřeních k ochraně těchto druhů a o změně některých zákonů (zákon o obchodování s ohroženými druhy). ".

2. V § 53 odstavec 1 zní:

"(1) Vývoz zvláště chráněných nerostů je zakázán. Povolení k vývozu může výjimečně v případech hodných zvláštního zřetele udělit Ministerstvo životního prostředí. Vývoz zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů je upraven zvláštním právním předpisem. 4a)".

3. V § 54 odst. 1 se slova "(§ 5 odst. 6)" nahrazují slovy "nebo podle zvláštního právního předpisu 4a) o dovozu a vývozu ohrožených druhů ".

4. V § 79 odst. 3 písm. j) se slova "rostlin, živočichů a" zrušují.

5. V § 87 odst. 3 písm. i) se slovo "druhy" před středníkem nahrazuje slovem "nerosty ".

6. V § 88 odst. 2 písm. k) se slovo "druhy" před středníkem nahrazuje slovem "nerosty ".

ČÁST ČTVRTÁ ÚČINNOST

§ 45

Tento zákon nabývá účinnosti dnem vstupu smlouvy o přistoupení České republiky k Evropské unii v platnost.

Zaorálek v. r.
Klaus v. r.
Špidla v. r.

PŘÍLOHA K ZÁKONU Č. 100/2004 SB. PŘEHLED VÝROBKŮ Z TULEŇŮ, NA KTERÉ SE VZTAHUJE TENTO ZÁKON

Číslo,

Číslo nadpisuCCT

Popis

1

ex 43.01

Kožešinové kůže surové a vyčiněné čivy dělané, včetně kožešinových kůží sestavených do plátů, křížů a podobných forem:
- bílých kožešin mláďat tuleňů Pagophilus groenlandicus- mláďat tuleňů Cystophora cristata (s modrými zády)

 

ex 43.02 A

2

ex 43.03

výrobky a jejich části z kožešin uvedených pod položkou 1

Poznámky pod čarou

1) Vyhlášená pod č. 572/1992 Sb.

2) Nařízení Rady (ES) č. 338/97 ze dne 9. prosince 1996 o ochraně druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin regulováním obchodu s nimi, další předpisy Evropských společenství vydané na jeho základě, zejména nařízení Komise (ES) č. 1808/2001. Nařízení Rady (EHS) č. 348/81 ze dne 20. ledna 1981 o společných předpisech pro dovoz výrobků z velryb a ostatních kytovců. Nařízení Rady (EHS) č. 3254/91 ze dne 4. listopadu 1991 o zákazu používání nášlapných pastí ve Společenství a zakazující do Společenství přivážet kožešiny a zboží vyrobené z některých druhů volně žijících živočichů pocházejících ze zemí, kde jsou k jejich odchytu používány nášlapné pasti nebo jiné lapací metody, které nesplňují mezinárodní humánní normy pastí, další předpisy Evropských společenství vydané na jeho základě, zejména nařízení Komise (ES) č. 35/97, nařízení Komise (ES) č. 2087/2001, rozhodnutí Rady č. 97/602/ES. Směrnice Rady č. 83/129/EHS ze dne 28. března 1983 o dovážení kůží z určitých tuleních mláďat a výrobků z nich do členských států.

3) Přílohy A - D k nařízení Rady (ES) č. 338/97. Příloha k nařízení Rady (EHS) č. 348/81. Přílohy I a II k nařízení Rady (EHS) č. 3254/91.

4) § 48 odst. 3 zákona č. 114/1992 Sb. , o ochraně přírody a krajiny.

5) Příloha A k nařízení Rady (ES) č. 338/97.

6) Příloha k nařízení Rady (EHS) č. 348/81.

7) Nařízení Rady (EHS) č. 3254/91.

8) Čl. 2 písm. t) nařízení Rady (ES) č. 338/97.

9) Přílohy A - D k nařízení Rady (ES) č. 338/97.

10) Čl. 8 nařízení Rady (ES) č. 338/97.

11) Nařízení Rady (ES) č. 338/97 a další předpisy Evropských společenství vydané na jeho základě.

12) Čl. 4 odst. 1 nařízení Rady (ES) č. 338/97.

13) Například zákon č. 246/1992 Sb. , na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů.

14) Čl. 4 odst. 2 nařízení Rady (ES) č. 338/97.

15) Čl. 5 odst. 1 a 2 nařízení Rady (ES) č. 338/97.

16) Čl. 5 odst. 1 a 3 nařízení Rady (ES) č. 338/97.

17) Čl. 24 nařízení Komise (ES) č. 1808/2001 o prováděcích pravidlech k nařízení Rady (ES) č. 338/97.

18) Čl. 5 odst. 4 nařízení Rady (ES) č. 338/97.

19) Čl. 4 odst. 3 a 4, čl. 5 odst. 4 nařízení Rady (ES) č. 338/97.

20) čl. 9 nařízení Rady (ES) č. 338/97.

21) Čl. 7 odst. 1 písm. b) body ii) a iii) nařízení Rady (ES) č. 338/97.

22) Čl. 7 odst. 1 písm. b) bod ii) a odst. 4 nařízení Rady (ES) č. 338/97.

23) § 13 odst. 4 zákona č. 147/1996 Sb. , o rostlinolékařské péči a o změnách některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

24) Čl. 8 odst. 6 nařízení Komise (ES) č. 1808/2001 ze dne 20. srpna 2001 o podrobných prováděcích pravidlech k nařízení Rady (ES) č. 338/97.

25) § 54 zákona č. 114/1992 Sb.

26) Čl. 19 odst. 1 bod i) nařízení Rady (ES) č. 338/97.

27) Čl. 4 odst. 3 a 4 nařízení Rady (ES) č. 338/97.

28) § 78 zákona č. 114/1992 Sb. , ve znění zákona č. 289/1995 Sb. a zákona č. 161/1999 Sb.

29) Čl. 8 odst. 3 nařízení Rady (ES) č. 229/97.

30) § 13 zákona č. 246/1992 Sb.

31) Zákon č. 246/1992 Sb.

32) Zákon č. 219/2000 Sb. , o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů.

33) Zákon č. 282/1991 Sb. , o České inspekci životního prostředí a její působnosti v ochraně lesa, ve znění pozdějších předpisů.

34) Nařízení Rady (ES) č. 338/97 a další předpisy Evropských společenství vydané na jeho základě. Nařízení Rady (ES) č. 3254/91 a další předpisy Evropských společenství vydané na jeho základě. Nařízení Rady (EHS) č. 348/81 a další předpisy Evropských společenství vydané na jeho základě.

35) Čl. 8 odst. 5 nařízení Rady (ES) č. 338/97.

36) § 3 zákona č. 13/1993 Sb. , celní zákon, ve znění zákona č. 13/1997 Sb.

37) § 47 zákona č. 166/1999 Sb. , o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon).

38) § 38 zákona č. 147/1996 Sb. , ve znění pozdějších předpisů.

39) zákon č. 166/1999 Sb. , ve znění pozdějších předpisů. Zákon č. 147/1996 Sb. , ve znění pozdějších předpisů.

40) § 2 písm. r) zákona č. 13/1993 Sb., ve znění zákona č. 1/2002 Sb.

41) Zákon č. 13/1993 Sb. , ve znění pozdějších předpisů.

42) Čl. 13 odst. 2 nařízení Rady (ES) č. 338/97.

43) Čl. 18 nařízení Komise (ES) č. 1808/2001.

44) Čl. 7 nařízení Rady (ES) č. 338/97.

45) zákon č. 388/1991 Sb. , o Státním fondu životního prostředí České republiky, ve znění pozdějších předpisů.

46) Zákon č. 337/1992 Sb. , o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů.

47) Zákon č. 200/1990 Sb. , o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů.

48) § 181f a 181g zákona č. 140/1961 Sb. , trestní zákon.

49) § 69 zákona č. 140/1961 Sb. , ve znění pozdějších předpisů.

50) Čl. VIII odst. 4 písm. b) Úmluvy.

51) § 7 odst. 1 písm. r) zákona č. 218/2000 Sb. , o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla).

52) Zákon č. 97/1974 Sb. , o archivnictví, ve znění pozdějších předpisů.

53) Čl. 15 odst. 4 písm. a) nařízení Rady (ES) č. 338/97.

54) Zákon č. 101/2000 Sb. , o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

55) Například zákon č. 114/1992 Sb. , ve znění pozdějších předpisů.

56) § 56 zákona č. 114/1992 Sb.

57) Zákon č. 71/1967 Sb. , o správním řízení (správní řád), ve znění pozdějších předpisů.

58) Čl. 11 odst. 5 nařízení Rady (ES) č. 338/97.

59) Zákon č. 368/1992 Sb. , o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.

60) Zákon č. 82/1998 Sb. , o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem a o změně zákona č. 358/1992 Sb. , o notářích a jejich činnosti (notářský řád), ve znění zákona č. 120/2001 Sb . a nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 234/2002 Sb.