Program Zákon

Zákon České národní rady o Státním fondu životního prostředí České republiky

Česká národní rada se usnesla na tomto zákoně:

§ 1

(1) Zřizuje se Státní fond životního prostředí České republiky (dále jen "Fond").

(2) Fond je jinou státní organizací.1) Rozsah činnosti Fondu stanoví statut.

(3) Správcem Fondu je ministerstvo životního prostředí (dále jen "ministerstvo").

(4) V čele Fondu je ředitel, kterého jmenuje a odvolává ministr životního prostředí (dále jen "ministr").

(5) O poskytování prostředků z Fondu rozhoduje ministr.

(6) Zřizuje se Rada Fondu, kterou jmenuje ministr jako svůj poradní orgán.

(7) Činnost Rady Fondu se řídí jednacím řádem, který schvaluje ministr.

(8) Rada Fondu posuzuje zejména

a) zásadní otázky tvorby a užití prostředků Fondu,

b) roční rozpočty příjmů a výdajů Fondu,

c) navržená opatření a jejich zabezpečení prostředky Fondu.

(9) Rada Fondu posuzuje dále návrhy na poskytnutí prostředků z Fondu a doporučuje ministrovi výši čerpání pro jednotlivé konkrétní případy, přičemž vychází ze zásad ochrany životního prostředí České republiky.

(10) Ministerstvo rozhodnutí ministra o použití prostředků Fondu zveřejňuje.

§ 2

(1) Příjmy Fondu tvoří zejména

a) poplatky za vypouštění odpadních vod do vod povrchových,2)

b) poplatky za vypouštění škodlivých látek do ovzduší,3)

c) poplatky podle zákona o odpadech,4)

d) odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu ve výši 60 % jejich celkového objemu určeného orgánem ochrany zemědělského půdního fondu,5)

e) poplatky za skutečný odběr podzemních vod6) ve výši 50 % jejich celkového objemu,

f) úhrady odváděné do státního rozpočtu za vydobyté nerosty,

g) pokuty uložené orgány správce Fondu a Českou inspekcí životního prostředí7) za porušení předpisů a opatření k ochraně životního prostředí,

h) peněžní příjmy z postihu žadatelů za neoprávněné použití nebo zadržení prostředků Fondu,

i) dotace ze státního rozpočtu,

j) podíly na výnosu daní,

k) úvěry od právnických osob,

l) příspěvky od tuzemských a zahraničních právnických a fyzických osob,

m) další příjmy stanovené obecně závaznými právními předpisy v jednotlivých úsecích životního prostředí.

(2) Pro finanční hospodaření Fondu se zřizuje samostatný bankovní účet.

(3) Z pokut uvedených v odstavci 1 písm. g) připadá 50 % do rozpočtu obce, v jejímž katastru došlo k porušení předpisů. Obec zajistí účelové využití tohoto příjmu k ochraně životního prostředí.

§ 2a Rozpočet Fondu

Fond sestavuje na každý rozpočtový rok návrh svého rozpočtu nejméně v rozsahu celkových příjmů a celkových výdajů a předkládá jej vládě vždy do 31. srpna. Vláda předkládá návrh rozpočtu Fondu po případných změnách, které v něm provede, spolu s návrhem státního rozpočtu na tentýž rok ke schválení Poslanecké sněmovně. Fond v návrhu svého rozpočtu stanoví své celkové výdaje jako částku, kterou mu oznámil příslušný správce kapitoly podle zvláštního zákona. 7a) V rámci této částky v něm stanoví též částku, kterou se bude podílet na financování programů nebo projektů spolufinancovaných z rozpočtu Evropské unie.

§ 3

(1) Prostředky Fondu lze použít na

a) podporu investičních a neinvestičních akcí právnických a fyzických osob souvisejících s ochranou a zlepšováním životního prostředí,

b) podporu programu výzkumu, vývoje, výroby a zavádění vhodných technologií a akcí vědeckotechnického rozvoje v oblasti životního prostředí,

c) podporu činností souvisejících s ekologickými funkcemi vodních toků a vodních ploch,

d) podporu monitorování složek životního prostředí a ekologických procesů,

e) úhradu splátek a úroků za půjčky poskytnuté Fondu,

f) podporu výchovných akcí a rozšiřování informací o životním prostředí,

g) úhradu nákladů spojených s činností Fondu schválených v rámci rozpočtu Fondu.

(2) Podporou se pro účely tohoto zákona rozumí dotace, subvence, půjčky, převzetí závazku a další pomoc právnickým a fyzickým osobám.

§ 4

(1) Na poskytnutí prostředků z Fondu není právní nárok.

(2) Prostředky z Fondu se poskytují žadatelům za podmínek stanovených statutem a směrnicí. Základním principem je objektivní posouzení žádosti z hlediska ekologické a ekonomické výhodnosti a celospolečenských zájmů.

(3) Žadatelé (právnické a fyzické osoby) předkládají žádosti Fondu. Součástí žádosti je odborný posudek, který doplní Fond vlastním stanoviskem. Žádost posuzuje Rada Fondu.

(4) Poskytnuté prostředky z Fondu musí být vráceny zpět do Fondu, jestliže nebyly použity v souladu s podmínkami určenými podle odstavce 2 nebo jestliže účel pro poskytnutí prostředků odpadl.

§ 5

Zůstatek finančních prostředků Fondu koncem kalendářního roku nepropadá.

§ 6

Státní fond vodního hospodářství8) a Fond ochrany ovzduší9) se stávají dnem nabytí účinnosti tohoto zákona součástí Fondu.

§ 7

Zrušuje se § 4 písm. a) zákona ČNR č. 77/1969 Sb. , o Státním fondu pro zúrodnění půdy, ve znění zákona ČNR č. 175/1982 Sb.

§ 8

Tento zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení. Ustanovení § 2 odst. 1 písm. d) a § 7 nabývají účinnosti dnem 1. 1. 1992.

Burešová v. r.
Pithart v. r.

Poznámky pod čarou:

1) § 62 písm. b) zákona č. 109/1964 Sb., hospodářský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

2) § 89 až 99 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon).

3) § 17 zákona č. 309/1991 Sb., o ochraně ovzduší před znečišťujícími látkami.

4) Zákon č. 238/1991 Sb., o odpadech.

5) Část VI zákona č. 53/1966 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění zákona č. 74/1976 Sb.

6) § 88 zákona č. 254/2001 Sb.

7) Např. zákon ČNR č. 282/1991 Sb. , o České inspekci životního prostředí a její působnosti v ochraně lesa. Zákon ČNR č. 311/1991 Sb., o státní správě v odpadovém hospodářství.

7a) § 8b odst. 3 zákona č. 218/2000 Sb. , o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění zákona č. 482/2004 Sb.

8) Statut státního fondu vodního hospodářství (částka 13/1967 Ú. v. poř. č. 32).

9) Směrnice ze dne 21. 11. 1977 o hospodaření s účelovými prostředky ministerstva lesního a vodního hospodářství ČSR určenými k ochraně ovzduší (částka 22/1977 Věstníku MLVH ČSR).