Program Zákon

Vyhláška Ministerstva zemědělství, kterou se stanoví sazebník náhrad nákladů za odborné a zkušební úkony vykonávané v působnosti Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského

Ministerstvo zemědělství stanoví podle § 11 zákona č. 147/2002 Sb. , o Ústředním kontrolním a zkušebním ústavu zemědělském a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o Ústředním kontrolním a zkušebním ústavu zemědělském):

§ 1 Odborné a zkušební úkony na úseku krmiv

(1) Výše náhrad nákladů za odborné a zkušební úkony prováděné Ústředním kontrolním a zkušebním ústavem zemědělským (dále jen "Ústav") v oblasti biologického zkoušení krmiv, doplňkových látek nebo jejich nového užití a v oblasti laboratorního zkoušení jakosti krmiv, doplňkových látek a premixů v rámci odborného dozoru nebo na vyžádání podle zvláštního právního předpisu1) se stanoví

a) podle jednotlivých druhů zvířat, k jejichž krmení jsou krmiva nebo doplňkové látky určeny, a

b) podle rozsahu odborných a zkušebních úkonů souvisejících s analýzou krmiv, doplňkových látek a premixů, a dále s testováním finálních hybridů prasat podle zvláštního právního předpisu1a) .

(2) Celkové náklady za odborné a zkušební úkony podle odstavce 1 jsou tvořeny součtem náhrad nákladů za všechny provedené jednotlivé odborné a zkušební úkony, jejichž výše je stanovena v příloze č. 1 k této vyhlášce.

§ 2 Odborné a zkušební úkony na úseku osiv a sadby pěstovaných rostlin, registrace odrůd a ochrany práv k odrůdám rostlin

(1) Výše náhrad nákladů za odborné a zkušební úkony prováděné Ústavem v oblasti zkoušení odrůd pro registraci podle zvláštního zákona2) a pro udělení ochranných práv podle zvláštního zákona3) se stanoví za provedení zkoušek odrůd zařazených do skupin podle náročnosti zkoušek, a to pro zkoušky odlišnosti, uniformity, stálosti a užitné hodnoty a pro technologické rozbory a speciální testy a podle rozsahu odborných a zkušebních úkonů souvisejících s analýzou odrůd.

(2) Výše náhrad nákladů za odborné a zkušební úkony prováděné Ústavem v oblasti uznávacího řízení množitelských porostů a rozmnožovacího materiálu podle zvláštního zákona4) se stanoví podle rozsahu množitelských porostů, počtu přehlídek, rozsahu laboratorního a polního zkoušení a podle rozsahu odborných a zkušebních úkonů souvisejících s analýzou množitelských porostů a rozmnožovacího materiálu.

(3) Celkové náklady za odborné a zkušební úkony podle odstavců 1 a 2 jsou tvořeny součtem náhrad nákladů za všechny provedené jednotlivé odborné a zkušební úkony, jejichž výše je stanovena v příloze č. 2 k této vyhlášce.

§ 3 Odborné a zkušební úkony na úseku hnojiv

(1) Výše náhrad nákladů za odborné a zkušební úkony prováděné Ústavem v oblasti registrace hnojiv, pomocných půdních látek, pomocných rostlinných přípravků a substrátů podle zvláštního zákona5) se stanoví jako souhrn nákladů za provedené biologické zkoušky a testy, chemické rozbory a podle rozsahu odborných a zkušebních úkonů souvisejících s analýzou hnojiv, pomocných půdních látek, pomocných rostlinných přípravků a substrátů.

(2) Celkové náklady za odborné a zkušební úkony podle odstavce 1 jsou tvořeny součtem náhrad nákladů za všechny provedené jednotlivé odborné a zkušební úkony, jejichž výše je stanovena v příloze č. 3 k této vyhlášce.

§ 4 Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. června 2002.

Ministr:
Ing. Fencl v. r.

Příloha č. 1 Sazebník náhrad nákladů za odborné a zkušební úkony na úseku krmiv

1. Výše náhrad nákladů za odborné a zkušební úkony prováděné v rámci biologického zkoušení krmiv, doplňkových látek nebo jejich nového užití

Druh zvířat, k jejichž krmení jsou krmiva nebo doplňkové látky

Náklady za jeden určeny zkušební úkon*)

Selata - od odstavu do 17 kg živé hmotnosti**)

19 680 K č

Prasata - od 17 do 100 kg živé hmotnosti**)

31 261 K č

Prasata - od 17 do 65 kg živé hmotnosti**)

18 500 Kč

Prasata - od 65 do 100 kg živé hmotnosti**)

15 200 Kč

Prasata - bilanční pokus - 1 perioda

8 600 Kč

Prasata (finální hybridi) - od 30 do 110 kg - celá skupina (100 ks)

150 000 Kč

Telata - od odstavu do 90 dní ***)

25 400 Kč

Skot - od 200 do 500 kg živé hmotnosti**)

42 800 Kč

Skot - od 200 do 350 kg živé hmotnosti**)

29 900 Kč

Skot - od 350 do 500 kg živé hmotnosti**)

29 900 Kč

Králíci - od odstavu do jatečné zralosti ***)

29 000 Kč

Dojnice - periodický pokus

50 400 Kč

Dojnice - skupinový pokus

20 100 Kč

Kuřata - od 0 do 42 dní - 1 skupina ***)

2 452 K č

Kachňata - od 1 dne do jatečné zralosti ***)

18 100 Kč

Housata - od 1 dne do jatečné zralosti ***)

18 100 Kč

Krůťata - od 1 dne do jatečné zralosti - 1 skupina ***)

18 100 Kč

Nosnice - od počátku snášky do 330 dní - 1 skupina ***)

68 731 K č

* Z kušební úkon je komplexní zpracování biologické testace u vybraného druhu a kategorie zvířat v jednom opakování; počet opakování a počty zví ř at ve skupině jsou dány přílohou č. 13 k vyhlášce č. 356/2008 Sb. , kterou se provádí zákon č. 91/1996 Sb. , o krmivech, ve zn ě pozdějších předpisů.

**) Náklady za zkušební úkon se počítají za dobu do dosažení požadované hmotnosti.

***) Náklady za zkušební úkon se počítají za celou vymezenou dobu.

2. Výše náhrad nákladů za odborné a zkušební úkony prováděné na úseku krmiv

a) analýza krmiv a krmných směsí

Odborný a zkušební úkon

Náklady (v Kč)

Příprava mokrého vzorku

114

Příprava vzorku - drcení

29

Příprava suchého vzorku

37

Vlhkost - suché vzorky

32

Vlhkost - mokré vzorky

75

Vlhkost a těkavé látky v tucích

126

Mineralizace - suchá cesta HCl

105

Alkaloidy v lupině

211

Amoniak

169

Bílkoviny

392

Biuret

117

Cukr polarizací

133

Cukry

240

Laktóza

304

Číslo kyselosti tuku

58

Číslo kyselosti tuku vytíráním

164

Dusíkaté látky

233

Chloridy jako NaCl

91

Jod-jodometricky

104

Kyselost vodního výluhu

49

Kyselina kyanovodíková

126

Močovina

144

Nerozpustné nečistoty v tuku

117

Nerozpustný podíl popele v HCl

89

Nezmýdelnitelné látky v tuku

381

Peroxidové číslo

72

Popel

55

Obsah vlhkosti a obsah těkavých látek v olejnatých semenech

126

Síra

475

Stravitelné dusíkaté látky

348

Škrob

128

Tuk (bez hydrolýzy)

169

Tuk (po hydrolýze)

220

Vápník manganometricky

154

Vápník chelatometricky

65

Vláknina (Fibertec)

240

Neutrálně detergentní vláknina

183

Acidodetergentní vláknina

205

Vláknina oxidační hydrolýzou dle Scharrer-Kürschnera

137

Kyselost vodného výluhu - mléčná krmiva

57

Lecitin

352

Silážní kyseliny - ITP

199

Přímé rozpouštění - mikro + makro

52

Přímé rozpouštění - těžké kovy

62

Mineralizace mokrá středotlaká

226

Mineralizace mokrá

136

Stanovení základní složky

300

Instrumentální stanovení základní složky

500

Instrumentální stanovení stopového množství organické látky

2 300

Stanovení přítomnosti GMO (1 transgen)

3 800

b) stanovení aminokyselin

Odborný a zkušební úkon

Náklady (v Kč)

Aminokyseliny po bazické hydrolýze - tryptofan

718

Aminokyseliny po kyselé hydrolýze - kompletní stanovení

1 082

Aminokyseliny po kyselé hydrolýze - příprava hydrolyzátu

581

Aminokyseliny po kyselé hydrolýze - měření

549

Aminokyseliny po oxidativní hydrolýze - kompletní stanovení

1 067

Aminokyseliny po oxidativní hydrolýze - příprava hydrolyzátu

634

Aminokyseliny po oxidativní hydrolýze - měření

445

Hydroxyprolin

1 079

Aminokyseliny volné (přidané)

626

Tryptofan metodou HPLC

365

Methionin titračně

171

c) stanovení doplňkových látek v krmivech

Odborný a zkušební úkon

Náklady (v Kč)

Vitamin A a E metodou HPLC

885

Beta-karoten spektrofotometricky

419

Hydroxyanalog D, L methioninu metodou HPLC

260

Dimetridazol v krmných směsích metodou HPLC

578

Dimetridazol v premixech metodou HPLC

331

Lasalocid v krmných směsích i premixech metodou HPLC

275

Lasalocid metodou HPLC pro obsah < 10 mg/kg

741

Lasalocid - metodou LC/MS

1 496

Monensin, salinomycin a narasin v krmných směsích metodou HPLC

1 053

Monensin, salinomycin a narasin v premixech metodou HPLC

615

Monensin, salinomycin a narasin metodou LC/MS

1 587

Semduramicin, maduramicin v premixech metodou HPLC

382

Semduramicin, maduramicin v krmných směsích metodou HPLC

896

Maduramycin metodou LC/MS

1 633

Semduramycin metodou LC/MS

1 633

Sulfachinoxalin v krmných směsích metodou HPLC

599

Sulfachinoxalin v premixech metodou HPLC

437

Amprolium v krmných směsích metodou HPLC

668

Amprolium v premixech metodou HPLC

282

Theobromin metodou HPLC

920

Olachindox metodou HPLC

556

Olachindox metodou LC/MS

2 986

Meticlorpindol v premixech metodou HPLC

333

Meticlorpindol v krmných směsích metodou HPLC

631

Ethopabát v krmných směsích metodou HPLC

678

Ethopabát v premixech metodou HPLC

437

Methylbenzochát v krmných směsích i premixech metodou HPLC

761

Diclazuril v premixech metodou HPLC

388

Diclazuril v krmných směsích metodou HPLC

649

Diclazuril metodou LC/MS

2 153

Instrumentální stanovení stopového množství organické látky

2 300

Robenidin v premixech metodou HPLC

302

Robenidin v krmných směsích metodou HPLC

503

Robenidin metodou LC/MS

1 631

Ureáza v krmivech

147

Fytáza

445

Tylosin metodou LC/MS

3 236

Zn-bacitracin metodou LC/MS

3 154

Vitamin C v krmivech metodou HPLC

1 021

Cholin přidaný - fotometricky

268

Nifursol v premixech metodou HPLC

1 080

Nifursol v krmných směsích metodou HPLC

899

Vitamin D v premixech metodou HPLC

1 699

Vitamin D v sušeném mléku metodou HPLC

2 008

Avilamycin v premixech metodou HPLC

494

Avilamycin v krmných směsích metodou HPLC

1 071

Nicarbazin v premixech metodou HPLC

1 181

Nicarbazin v krmných směsích metodou HPLC

1 181

Halofuginon v premixech metodou HPLC

306

Halofuginon metodou LC/MS

1 632

Virginiamycin metodou LC/MS

3 141

Virginiamycin v premixech metodou HPLC

417

Virginiamycin v krmných směsích metodou HPLC

651

Carbadox metodou LC/MS

2 994

Halofuginon, Lasalocid, Maduramycin, Monensin, Narasin, Robenidin, Salinomycin, Semduramycin metodou LC/MS

1 853

Flavofosfolipol - biometricky

356

d) mikrobiologie krmiv

Odborný a zkušební úkon

Náklady (v Kč)

Enterococcus faecium

269

Bacillus toyoi

284

Saccharomyces cerevisiae

424

e) analýza minerálních přísad, doplňků a surovin pro krmiva

Odborný a zkušební úkon

Náklady (v Kč)

Celkový fosfor vážkově

273

Selen - mineralizace mokrá cesta

82

Ferrokyanid

130

Oxid křemičitý

245

f) stanovení nežádoucích a zakázaných látek v krmivech

Odborný a zkušební úkon

Náklady (v Kč)

Rezidua mořících přípravků metodou GC/MS 20 analytů

828

Rezidua mořících přípravků metodou GC/MS, každý další analyt

272

Mykotoxiny - deoxynivalenol metodou HPLC

1 482

Mykotoxiny - ochratoxin A metodou HPLC

1 474

Mykotoxiny - fumonisiny B 1, B2 metodou LC/MS

1 938

Mykotoxiny- aflatoxiny B1, B2, G1, G2 metodou LC/MS

l 785

Mykotoxiny- T2 toxin a HT2 toxin metodou LC/MS

2 259

Mykotoxiny - zearalenon metodou HPLC

l 469

Stanovení PAH v krmivech metodou HPLC, včetně extrakce

843

Stanovení PAH v krmivech metodou GC/MS, včetně extrakce

1 302

Polychlorované bifenyly (PCB), 7 kongenerů metodou GC/MS, včetně extrakce

l 303

Polychlorované bifenyly (PCB), 7 kongenerů metodou GC/MS, živočišný tuk, včetně extrakce

1 245

Organochlorové pesticidy (OCP) základní, 11 analytů metodou GC/MS, živočišný tuk

1 342

Organochlorové pesticidy (OCP) kompletní, 24 analytů metodou GC/MS, živočišný tuk

l 386

Organochlorové pesticidy (OCP) kompletní + toxafeny, 28 analytů metodou GC/MS

l 472

Toxafen, 4 kongenery, metodou GC/MS, živočišný tuk, včetně extrakce

1 346

Vinyloxazolidinthion (VOT) metodou GC

459

Olovo, kadmium - mineralizace suchá cesta

128

Arsen - mineralizace mokrá cesta - premixy

76

Gossypol volný

467

Gossypol celkový

471

Fluoridy

137

Náhrady uvedené pod písmeny a) až f) odpovídají jednomu úkonu (tj. jednomu stanovení). Pokud se vzhledem k okolnostem požaduje více paralelních stanovení, je výsledná náhrada násobkem počtu paralelních stanovení a položky uvedené pro jedno stanovení. Při zadání větší série vzorků je možné částku snížit až o 30 %.

g) senzorické a fyzikální hodnocení krmiv

Odborný a zkušební úkon

Náklady (v Kč)

Mikroskopická identifikace složek živočišného původu kvalitativní

898

Mikroskopická identifikace složek živočišného původu kvantitativní

1 280

Mikroskopické hodnocení krmiv

568

Ověření receptury

36

Příměsi a nečistoty

210

Smyslové posouzení - barva, struktura

25

Smyslové posouzení pachu

46

Metabolizovatelná energie

40

Škůdci - makroskopicky - lupa

202

Škůdci - mikroskopicky

433

Rozměr granulí

150

Pevnost granulí

173

Zrnitost

318

Ferromagnetické příměsi

102

Stanovení botanické čistoty, nečistot a škodlivých nečistot

320

Vypracování posudku a protokolu

100

h) náklady na odběr vzorků a vzorkování

Odborný a zkušební úkon

Náklady (v Kč)

Odběr vzorků a vzorkování

300

i) expertní pomoc při zpracování a podání žádosti ve věci vydání povolení doplňkové látky****

Odborný a zkušební úkon

Náklady (v Kč)

Dokumentace doplňkových látek - provedení úkonu se účtuje hodinovou sazbou za každou započatou hodinu

800/hod

*** Článek 7 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1831/2003 ze dne 22. září 2003 o doplňkových látkách používaných ve výživě zvířat a Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 882/2004 ze dne 29.4.2004 o úředních kontrolách za účelem ověřování dodržování právních předpisů o krmivech a potravinách a ustanovení o zdraví zvířat a dobrých životních podmínkách zvířat.

3. Stanovení pro odbor živočišné výroby

Odborný a zkušební úkon

Náklady (v Kč)

Odkap

57

Náhrada odpovídá jednomu úkonu (tj. jednomu stanovení). Pokud se vzhledem k okolnostem požaduje více paralelních stanovení je výsledná náhrada násobkem počtu paralelních stanovení a položky uvedené pro jedno stanovení. Při zadání větší série vzorků je možné částku snížit až o 30 %.

Příloha č. 2

1. Výše náhrad nákladů za odborné a zkušební úkony spojené se zkoušením odrůd

a) Roční náklady na polní a skleníkové zkoušky a testy za odrůdu - zkoušky užitné hodnoty

Plodina

Roční náklady na odrůdu (v Kč)

Skupina 1 cukrovka, pšenice setá ozimá, slunečnice

27 000

Skupina 2 brambor, ječmen jarní, ječmen ozimý, řepka ozimá, tritilale ozimé, žito ozimé

21 700

Skupina 3 kukuřice siláž, kukuřice zrno

16 200

Skupina 4 hrách polní, kapusta krmná, len přadný, mák, oves, pšenice setá jarní, řepa krmná, sója, tuřín

13 900

Skupina 5 bob polní, čekanka průmyslová, chmel, jeteloviny, kmín, konopí seté, len olejný, lupina bílá, lupina úzkolistá, lupina žlutá, meziplodiny, peluška jarní, peluška ozimá, řepice ozimá, řepka jarní, tritilale jarní, vikev huňatá, vikev panonská, vikev setá

10 200

Skupina 6 čirok, čirok súdánská tráva, hořčice bílá, hořčice černá, hořčice sareptská, leskllice kanárská, pšenice špalda, pšenice tvrdá, réva vinná, ředkev olejná, řepice jarní, svazenka, světlice barvířská, trávy

8 500

Součástí zkoušek užitné hodnoty některých druhů jsou chemické a technologické rozbory a speciální testy, jejichž náklady uhradí žadatel samostatně.

b) Roční náklady na polní a skleníkové zkoušky a testy za odrůdu - zkoušky odlišnosti, uniformitu a stálosti

Plodina

Roční náklady na odrůdu (v Kč)

Skupina 1 broskvoň, hrušeň, jabloň, mandloň, meruňka, myrobalán, ořešák, slivoň, třešeň, višeň

5 000

Skupina 2 jeteloviny, trávy

4 500

Skupina 3 chmel, ječmen, kukuřice - hybridy, oves, pšenice,řepka - hybridy, slunečnice - hybridy, tritikale, žito

4 000

Skupina 4 aktinidie, angrešt, borůvka, jahodník, líska, maliník, okrasné-dřeviny, ostružiník, ovocné podnože, réva, rybíz, zimolez

3 500

Skupina 5 bob, brambor, brokolice, celer, cibule, cukrovka, čekanka průmyslová, černý kořen, česnek, čočka, fazol, hořčice, hrách, kapusta, kukuřice, květák, lilek, lupina, mangold, meloun cukrový, meloun vodní, okurka, paprika, pór, rajče, ředkev olejná, řepa krmná, řepa salátová, řepice, řepka, slunečnice, sója, šalotka, tuřín, tykev, vikev, vodnice, zelí čínské, zelí hlávkové, zelí pekingské

3 000

Skupina 6 artyčok, čekanka salátová, čirok, endivie, chřest, kadeřávek, karda, kedluben, kerblík, kmín, konopí, kopr, kozlíček polníček, léčivé a aromatické rostliny, len, lnička, málo, mrkev, pastinák, pažitka, petržel pískavice řecké seno, pohanka, ředkev, ředkvička, salát, svazenka, světlice, špenát

2 500

Součástí zkoušek odlišnosti, uniformity a stálosti některých druhů zelenin jsou testy na rezistence proti chorobám, které neprovádí ústav. Náklady těchto testů hradí žadatel přímo provádějícímu subjektu.

c) Roční nákladu za technologické rozbory, speciální testy a zkoušky za odrůdu

Plodina

Za technologický rozbor (Kč)

Pšenice setá jarní

10 000

Pšenice setá ozimá

10 000

Řepka jarní

8 000

Řepka ozimá

8 000

Brambor

4 500

Len olejný

4 500

Mák

4 500

Hrách polní (včetně pelušky)

3 500

Kukuřice siláž

3 400

Lupina

3 000

Hořčice

2 500

Kmín

2 500

Konopí seté

2 500

Slunečnice

2 500

Sója

2 500

Světlice barvířská (saflor)

2 500

Čekanka průmyslová

2 000

Oves nahý

2 000

Řepka krmná

2 000

Tritikale jarní

2 000

Tritikale ozimé

2 000

Žito

2 000

Kukuřice zrno

1 600

Bob polní

1 500

Čirok

1 500

Ječmen ozimý

1 500

Oves pluchatý

1 500

Vikev

1 500

2. Výše náhrad nákladů za odborné a zkušební úkony spojené s uznáváním množitelských porostů a rozmnožovacího materiálu trvalých kultur

Odborný a zkušební úkon

Sazba/ha (Kč)

Minimální sazba za plochy menší než 1 ha (Kč)

Uznávání množitelského porostu a rozmnožovacího materiálu ovocných druhů

1 750

875

Uznávání množitelského porostu a rozmnožovacího materiálu révy vinné

1 250

675

Uznávání množitelského porostu a rozmnožovacího materiálu chmele

600

300

3. Výše náhrad nákladů za odborné a zkušební úkony spojené s uznáváním množitelských porostů a rozmnožovacího materiálu ostatních druhů a skupin druhů pěstovaných rostlin

a) přehlídky porostů

Odborný a zkušební úkon

Náklady (v Kč)

Obiloviny, luskoviny, olejniny a přadné rostliny, semenné okopaniny (sazečky a semenice), jeteloviny, jednoleté pícniny a trávy
Při výměře porostu do 10 ha
1. přehlídka469

každá další přehlídka

329

kontrolní přehlídka

469

Při výměře porostu nad 10 ha
1. přehlídka

583

každá další přehlídka

361

kontrolní přehlídka

469

Přehlídka množitelského porostu hybridní řepky
1. přehlídka

469

2. přehlídka

588

3. přehlídka

323

kontrolní přehlídka

469

Kukuřice
1. přehlídka

470

2. přehlídka

548

3. a 4. přehlídka

434

kontrolní přehlídka

469

Brambory při výměře porostu do 2 ha
1. přehlídka

470

2. přehlídka

359

3. přehlídka

283

kontrolní přehlídka

469

Brambory při výměře porostu nad 2 ha
1. přehlídka

584

2. přehlídka

359

3. přehlídka

321

kontrolní přehlídka

469

Zeleniny
1. přehlídka

400

každá další přehlídka

234

kontrolní přehlídka

469

b) úřední vzorkování osiva a sadby

Odborný a zkušební úkon

Nálady (v Kč)

Vzorkování osiva ve skladu
obiloviny vč. kukuřice, luskoviny

180

olejniny, jeteloviny, semenné okopaniny, jednoleté pícniny

149

trávy se špatnou sypavostí a směsi

232

trávy velkosemenné a drobnosemenné

212

zeleniny

128

Vzorkování pomocí automatického vzorkovadla

100

Vzorkování sadby brambor na test ELISA (110 hlíz % = 1 vzorek
z porostu

273

z hromad

150

z obalů (pytle, ohradové palety apod.)

190

sadby brambor pro mechanický rozbor (1 vzorek = 25 kg)
z porostu

273

z hromad

249

z obalů (pytle, ohradové palety apod.)

273

sadby česneku a sazečky cibule
z hromad

128

z obalů

180

c) laboratorní zkoušení

Odborný a zkušební úkon

Nálady (v Kč)

Obiloviny, luskoviny
čistota

163

klíčivost (400 semen)

247

Olejniny a přadné rostliny, semenné okopaniny vyjma řep
čistota

163

klíčivost (400 semen)

261

Jeteloviny, jednoleté pícniny a velkosemenné trávy
čistota

240

klíčivost (400 semen)

274

Drobnosemenné trávy
čistota

314

klíčivost (400 semen)

237

Trávy se špatnou sypavostí
čistota

240

klíčivost (400 semen)

237

Řepy
čistota

237

klíčivost (400 semen)

238

jednoklíčkovost

275

Zeleniny, květiny, léčivky velkosemenné
čistota

237

klíčivost (400 semen)

275

Ovocné dřeviny
čistota a TTC test ovocných dřevin (peckoviny - kromě broskve)

507

čistota a TTC test ovocných dřevin - broskev

544

čistota a TTC test ovocných dřevin (jádroviny)

470

Směsi (druhové)
travní a jetelotravní do 5 položek
čistota


314

klíčivost (400 semen)

290

travní a jetelotravní 6-10 položek
čistota

389

klíčivost (400 semen)

347

travní a jetelotravní 10 a více položek
čistota

463

klíčivost (400 semen)

403

Ostatní směsi (jiné než travní a jetelotravní)
čistota

240

klíčivost (400 semen)

290

Zkoušení přírodního osiva nebo osiva s vysokým podílem příměsí se účtuje hodinovou sazbou za každou započatou hodinu

152,50/hod.

Další zkoušky a úkony
Příjem vzorku a příprava

80

HTS

83

Vlhkost osiva

123

Konduktivita

186

TTC

246

Velikostní třídění

85

Mikroreliéfová zkouška 100 semen

267

Stanovení příměsi semen s odlišnou ploiditou

1917

Chladový test u kukuřice

624

Rozlišení hybridů kukuřice prosvěcováním

81

Fluorescenční zkouška - příměs odrůd (druhů) - bez naklíčení

83

Fluorescenční zkouška - příměs odrůd (druhů) - s naklíčením

177

Choroby a škůdci
Jednoduchá přímá metoda identifikace choroby a škůdce

275

Identifikace zrnokazů v luskovinách

155

Roztoči - včetně identifikace

243

Háďátka

341

Stanovení patogenních hub kultivací ve vlhké komůrce

289

Stanovení patogenních hub na agarové půdě

1 343

Stanovení snětí rodu Tilletia - mikroskopicky

369

Stanovení sněti prašné (Ustilago) - EMBRYO TEST

1 792

Stanovení Septoria nodorum fluorescencí

415

Stanovení Helminthosporium sp.

323

Mechanický rozbor sadby
česnek

426

cibule sazečka

352

brambory

269

Při opakování laboratorní zkoušky se navíc připočítává sazba za tuto zkoušku.

d) elektroforéza

Plodina

Náklady (v Kč)

ečmen -čistota partie

12 556

Ječmen - pravost odrůdy

1 253

Pšenice, tritikale, kukuřice -čistota partie

12 430

Pšenice, tritikale, kukuřice - pravost odrůdy

1 243

Hrách, sója -čistota partie

14 346

Hrách, sója - pravost odrůdy

1 435

Jílek -čistota partie

14 688

Jílek - pravost odrůdy

1 467

Brambory -čistota partie

9 333

Brambory - pravost odrůdy

933

Oves -čistota partie

10 360

Oves - pravost odrůdy

1 036

e) TRÁVY - Rozdělení podle velikosti a sypavosti semen pro účtování zkušebních nákladů

Český název

Velkosemenné druhy

Drobnosemenné druhy

Semena špatně se sypající

Bojínek cibulkatý

X

 

Bojínek luční

X

 

Jílek hybridní

X

 

 

Jitek mnohokvětý

X

 

 

Jitek vytrvalý

X

 

 

Kostřava červená

 

X

Kostřava luční

X

 

 

Kostřava ovčí

 

X

Kostřava rákosovitá

X

 

 

Lesknice menší

X

 

Lesknice rákosovitá

X

 

Lesknice vodní

X

 

Lipnice bahenní

X

 

Lipnice hajní

X

 

Lipnice luční

X

 

Lipnice obecná

X

 

Lipnice roční

X

 

Lipnice smáčknutá

X

 

Medyněk vlnatý

 

X

Metlice trsnatá

X

 

Ovsík vyvýšený

 

X

Poháňka hřebenitá

X

 

Psárka luční

 

X

Psineček veliký

X

 

Psineček psí

X

 

Psineček tenký

X

 

Psineček výběžkatý

X

 

Pýr hřebenitý

X

 

 

Srha hajní

 

X

Srha laločnatá

 

X

Sveřep samužníkovitý

X

 

 

Sveřep sitecký

X

 

 

Tomka vonná

 

X

Trojštět žlutavý

 

X

Troskut prstnatý

X

 

Jílek mnohokvětý x kostřava rákosovitá

X

 

 

Jílek mnohokvětý x kostřava luční

X

 

 

f) vegetační zkoušky

Plodina

Náklady (v Kč)

Brambory, obiloviny, luskoviny, olejniny a přadné rostliny

1 192

Jeteloviny, trávy, semenné okopaniny a zeleniny z přímého výsevu

1 192

Zeleniny předpěstované nebo rychlené

1 352

g) úřední dozor

Odborný a zkušební úkon

Náklady (v Kč)

Úřední plombování a návěskování osiva a sadby a systému OECD, ISTA, popř. dozor nad plombováním a návěskováním

za partii osiva baleného v pytlích (popř. kombinace obalů) - v počtu více než 30 ks

344

za partii osiva baleného v jiných obalech než pytlích (popř. kombinace obalů) - v počtu do 30 ks
1 až 10 ks
11 až 20 ks
21 až 30 ks120
160 190

za 1 ks návěsky včetně potisku požadovaných údajů

1

za 1 ks návěsky z neroztržitelného papíru včetně potisku požadovaných údajů

2

Úřední dozor nad znovuuzavíráním obalů a přenávěskování se účtuje hodinovou sazbou za každou započatou hodinu

192/hod.

h) vydání dokladů na osivo a sadbu

Odborný a zkušební úkon

Náklady (v Kč)

Vydání dokladu
množitelský porost

86

osivo

98

sadba

70

opis dokladu

100

Certifikace osiva a sadby ISTA a OECD

 

Certifikace ISTA
vystavení certifikátu

118

tiskopis certifikátu

40

vystavení duplikátu

100

Certifikace OECD
vystavení certifikátu (včetně úředního dozoru a veget. zkoušek)

1 278

vystavení duplikátu

100

Odrůdový certifikát
vystavení certifikátu

40

vystavení duplikátu

100

i) statistiky, výpisy, podávání informací faxem

Odborný a zkušební úkon

Náklady (v Kč)

Statistiky, výpisy z evidence
za provedení úkonu

150

za 1 stranu podané informace

10

Podávání informací faxem
za 1 přenesenou stranu při 5 a méně řádcích

10

za 1 přenesenou stranu při více než 5 řádcích

14

j) pověřování osob

Odborný a zkušební úkon

Náklady (v Kč)

Vstupní audit a první uzavření smlouvy -se účtuje hodinovou sazbou za každou započatou hodinu

192/hod.

Pravidelný roční dozor, kruhové testy

1 500

4. Výše náhrad nákladů za ostatní odborné a zkušební úkony prováděné v souvislosti se zkoušením odrůd, s uznáváním množitelských porostů a rozmnožovacího materiálu

a) úprava materiálu pro analýzu a hodnocení odrůd

Odborný a zkušební úkon

Náklady (v Kč)

Příprava zrnin

66

Příprava zelených hmot

90

Příprava čerstvých hmot

77

Příprava olejnu

83

Příprava obilnin

84

b) analýza a hodnocení potravinářské pšenice

Odborný a zkušební úkon

Náklady (v Kč)

Mokrý lepek

46

Bobtnání

28

Alveografické hodnocení kvality mouky

612

Číslo pádu (Falling number)

82

Pekařský pokus - Rapid mix test RMT

857

Vaznost mouky

330

Popel

56

SDS-Zelenyho test

115

Mletí mouky na mlýnku Buhler

721

c) analýza olejnin

Odborný a zkušební úkon

Náklady (v Kč)

Obsah tuku - topná hnízda

209

Obsah tuku - Soxtec

406

Jodové číslo

188

Glukosinoláty metodou GC

656

Glukosinoláty metodou HPLC

1 080

Mastné kyseliny metodou GC, příprava methylesterů-transesterifikační metoda

484

Mastné kyseliny metodou GC, příprava methylesterů-BF metoda

667

Číslo kyselosti tuku

58

Vosk na semenech

187

d) analýza a hodnocení luskovin, ovoce a zeleniny

Odborný a zkušební úkon

Náklady (v Kč)

Betakaroten - spektrofotometricky

419

Organické kyseliny

169

Obsah antinutričních látek

448

Vitamin C metodou HPLC

1 021

Tanin - kvalita

306

Vařivost hrachu finometricky

102

Velikost škrobových zrn brambor

175

Glykoalkáloidy v bramborách metodou HPLC

832

Inulin polarimetricky

89

Betakaroten metodou HPLC

2 966

e) ostatní analýzy

Odborný a zkušební úkon

Nálady (v Kč)

Sušina

36

Celulosa

161

Obsah škrobu polarimetricky

143

Cukr - po hydrolýze

144

Cukr - bez hydrolýzy (monosacharidy)

130

Obsah vlákniny - Fibertec

240

Dusíkaté látky

233

Stanovení metodou NIRS -jeden parametr

111

Stanovení dalšího parametru metodou NIRS

25

f) analýza léčivých rostlin a stanovení alkaloidů

Odborný a zkušební úkon

Náklady (v Kč)

Hypericin

579

Silice -kvantita

185

Silice - kvalita metodou GC

747

Kmín - karvon

169

Morfín metodou GC

487

Příprava vzorku konopí

636

Cannabinoidy metodou GC

912

g) imunologické testace

Odborný a zkušební úkon

Náklady (v Kč)

Skleníková zkouška sadby brambor; 1 vzorek (110 hlíz)

653

Skleníková zkouška sadby brambor - odběr vzorku pro ELISA; 90 rostlin

65

Příprava vzorku - brambory; 1 vzorek (90 rostlin)

211

ELISA - brambory, 100 testů/1 mikrodestička/1 virus

561

ELISA - brambory, 500 testů/5 mikrodestiček/5 virů

2 519

ELISA - brambory, kompletní posklizňová zkouška včetně ELISA, 1 vz. /5 virů

3 406

ELISA - brambory, 600 testů/6 mikrodestičelc/6 virů

2 966

ELISA - brambory, kompletní posklizňová zkouška včetně ELISA, 1 vz. /6 virů

3 890

Elektroforéza brambor - pravost odrůdy

592

Příprava vzorku - 45 vzorků, rostlinné viry

19

ELISA - 45 vzorků/1 mikrodestička/1 virus, diagnostika I (Bio - Rad)

61

ELISA - 45 vzorků/1 mikrodestička/1 virus, diagnostika II (Bioreba)

67

ELISA - 45 vzorků/1 mikrodestička/1 virus, diagnostika III (Loewe)

48

Mykotoxiny, mletí a extrakce vodou

150

Mykotoxiny, mletí a extrakce metanolem

151

ELISA - 19 vzorků, l mykotoxin, kvantitativně

696

ELISA - 43 vzorků, l mykotoxin, screening

616

h) detekce transgenů v rostlinném materiálu

Odborný a zkušební úkon

Náklady (v Kč)

Mletí vzorku a izolace DNA

573

Amplifikace DNA, kit REDExtract-N-Amp Plant PCR Kit, vizualizace gelovou elektroforézou

587

Amplifikace DNA, kit REDTaq ReadyMix reaction Mix vizualizace gelovou elektroforézou

381

Náhrady uvedené pod písmeny a) až h) odpovídají jednomu úkonu (tj. jednomu stanovení). Pokud se vzhledem k okolnostem požaduje více paralelních stanovení, je výsledná náhrada násobkem počtu paralelních stanovení a položky uvedené pro jedno stanovení. Při zadání větší série vzorků je možné částku snížit až o 30 %.

Příloha č. 3 Sazebník náhrad nákladů za odborné a zkušební úkony na úseku hnojiv

1. Výše náhrad nákladů za odborné a zkušební úkony prováděné v rámci přezkoušení vlastností hnojiv, pomocných půdních látek, pomocných rostlinných přípravků a substrátů biologickými zkouškami a testy

a) náhrady nákladů za biologické zkoušky prováděné na poli, ve skleníku či hale

Způsob a doba provádění odborných a zkušebních úkonů

Náklady (v Kč)

Obilovina - zkouška na poli

- probíhající 1 rok

8 100

- probíhající 2 roky

7 700

- probíhající 3 roky

7 300

Okopanina - zkouška na poli

- probíhající 1 rok

10 800

- probíhající 2 roky

10 300

- probíhající 3 roky

9 800

Zkouška ve skleníku či hale

- probíhající 1 rok

12 700

- probíhající 2 roky

12 100

- probíhající 3 roky

11 500

Jde o náklady za 1 kombinaci u jedné plodiny; kombinací se rozumí základní jednotka zkoušení na určité ploše o srovnatelné výměře na poli nebo srovnatelném počtu vegetačních nádob ve skleníku či hale, ošetřovaných stejným způsobem, které se liší od ostatních použitým způsobem hnojení; minimální rozsah zkoušky jsou 3 kombinace. Při zkoušení 2 a více plodin je možné částku snížit až o 30%.

b) náhrady nákladů za související chemické rozbory materiálů získaných v průběhu biologických zkoušek podle písmene a)

Společné položky

Náklady (v Kč)

Stanovení ICP - jediný (první) prvek

51

Stanovení ICP - další prvek

22

FAAS; jeden prvek (acetylen - vzduch)

14

FAAS (FAES) -jeden prvek (acetylen-oxid dusný)

17

FAAS ACT -jeden prvek (acetylen-vzduch)

14

AAS - stanovení jednoho prvku hydridovou metodou

63

Měření ETA - AAS; jeden prvek

89

Rtuť na přístroji AMA-254

46

Ředění vzorku před měřením

2

Fosfor spektrofotometricky

10

Měření spektra v UV - VIS

4

Anionty (NO 3 - , NO 2 - , Cl - ,SO 4 2- ) metodou IC

183

pH (měření)

22

NIRS-vstupní hodnota kalibrační rovnice

10 000

NIRS-1 parametr obsažený v kalibrační rovnici

2000

NIRS-roční aktualizace kalibrace pro všechny parametry z KR

2000

Analýza půd - základní

Náklady (v Kč)

Úprava vzorku půd (standardní)

24

Extrakt podle Mehlicha III

18

Výměnné pH půd (KCl)

19

Uhličitany semikvantitativní

4

Uhličitany kvantitativní - gravimetricky

26

Výměnné pH půd (CaCl 2 )

19

N - min v půdách - extrakce a stanovení sušiny

64

N - min v půdách - N/NO - 3 - ISE

47

N - min v půdách - N/NO - 3 - spektrofotometrické stanovení

48

N - min v půdách - N/NH 4 - ISE

45

N - min v půdách - N/NH 4 - SPEFO

74

Vodný extrakt půd pro stanovení síry

37

Extrakt podle Mehlicha II

17

Extrakce půd dusičnanem amonným

92

Extrakce půd 0,01 M CaC1 2

55

Extrakce půd - CAL

49

Hořčík dle Schachtschabela (extrakce a měření)

49

Draslík dle Schachtschabela (extrakce a měření)

55

Fosfor podle Egnera (extrakce a spelctrofotometr. měřeni)

41

Druh půdy - prstová zkouška

21

Výměnné pH půd metodou Adams - Evans

25

Extrakce půd 0,43M HNO 3

34

Extrakce půd ve výluhu CAT

45

Aktivní pH půd (H 2 O)

19

Výměnné pH půd (1M KCl)

19

Zkrácený fyzikální rozbor

94

CNS

402

Analýza půd - mikroelementy a cizorodé látky

Náklady (v Kč)

Úprava a homogenizace vzorku

46

Extrakce půd 2M HNO 3

34

Extrakce lučavkou královskou (půdy a kaly)

154

Extrakce půd DTPA

34

Extrakce půd horkou vodou (Berger-Truog)

27

AOX

258

Úprava kalů ČOV

156

Sušina v kalech

57

PAH v půdách, kalech nebo rostlinách HPLC , včetně extrakce

843

PAH v půdách, kalech a sedimentech - GC/MS,včetně extrakce

1 302

Polychlorované bifenyly (PCB), 7 kongenerů - GC/MS půda, sediment, včetně extrakce

1 139

Polychlorované bifenyly (PCB), 7 kongenerů - GC/MS - kaly, včetně extrakce

1 501

Polychlorované bifenyly (PCB), 7 kongenerů - včetně ASE + GC/MS

1 216

Organochlorové pesticidy (OCP) základní, - 11 analytů GC/MS, včetně extrakce

1 154

Organochlorové pesticidy (OCP) kompletní, 24 analytů GC/MS, včetně extrakce

1 200

Organochlorové pesticidy (OCP), kompletní + toxafeny, 28 analytů - GC/MS, včetně extrakce

1 253

Toxafen, 4 kongenery, GC/MS-půda, sediment, včetně extrakce

1 206

Extrakce metodou ASE pro stanovení PCB/OCP

719

Analýza půd - speciální pedologické rozbory

Náklady (v Kč)

Úprava vzorku pro pedologii

229

Úprava vzorku org. horizontu lesních půd

108

Stanovení sušiny v půdách

83

Vlhkost půd (do konstantní hmotnosti)

85

Zrnitostní složení půd

382

Zrnitostní složení půd - plus dvě frakce

538

Zrnitost - jedna frakce

212

Fyzikální rozbor půd - váleček

1 079

Skeletovost půdy

1 014

Hustota pyknometrem

211

Extrakt 0,1M BaCl 2

75

Výměnná acidita (AI+H) titračně

54

Maximální sorpční kapacita půd

445

Oxidovatelný uhlík v půdách (humus)

426

Celkový dusík v půdách - včetně mineralizace

471

Příprava vodného extraktu půd

31

Vodivost vod. výluhu

48

Sírany v půdách nefelometricky

44

Sírany vážkově

217

Chloridy titračně

29

Mikrobiologie půd

Náklady (v Kč)

Úprava vzorků pro mikrobiologii

272

Aktivita nitrifikačních enzymů SNA

157

Amonifikace

174

Bazální půdní respirace titračně

52

Test funkční diverzity půdního mikrobiálního společenství

1 603

Fumigace a příprava extraktů pro stanovení mikrobiální biomasy

152

Uhlík mikrobiální biomasy, stanovení C v extraktu

83

Dusík mikrobiální biomasy, stanovení N v extraktu

154

Bazální respirace systémem Sensomat

128

SIR arespirační křivky systémem Sensomat

137

Aerobní N mineralizace

324

B - glukosidáza

114

Ureáza v půdě

222

RFLP: Štěpení DNA, 1 enzym, visualizace gelovou elektroforézou

196

RFLP: Izolace DNA

240

RFLP: Amplifikace DNA

142

Analýza rostlinného materiálu

Náklady (v Kč)

Stanovení sušiny rostlinného materiálu

40

Mineralizace - rozklad na suché cestě

123

Mineralizace směsí - HNO 3 +H 2 O 2

49

Mineralizace rostlin pro stanovení As (suchá cesta)

198

Mineralizace rostlin pro stanovení makroprvků (mokrá cesta)

72

Dusík destilačně (bez mineralizace)

43

Dusičnany v čerstvém rostlinném materiálu

82

Úprava vzorku rostlin - standardní

63

Polychlorované bifenyly (PCB) metodou GC/MS, 7 kongenerů, rostlinný materiál

1 274

Organochlorové pesticidy (OCP) základní, 11 analytů metodou GC/MS, rostlinný materiál

1 290

Mineralizace rostlinného materiálu na mikrovlnném zařízení

160

Dusík coulometriclcy

26

Náhrady uvedené pod písmenem b) odpovídají jednomu úkonu (tj. jednomu stanovení). Pokud se vzhledem k okolnostem požaduje více paralelních stanovení, je výsledná náhrada násobkem počtu paralelních stanovení a položky uvedené pro jedno stanovení. Při zadání větší série vzorků je možné částku snížit až o 30%.

2. Výše náhrad nákladů za chemické rozbory vzorků hnojiv, pomocných půdních látek, pomocných rostlinných přípravků a substrátů, vod a atmosférických spadů

Analýza hnojiv, pomocných půdních látek, pomocných

Náklady

rostlinných přípravků a substrátů vod a atmosférických spadů

(v Kč)

Úprava - průmyslová hnojiva

58

Úprava - organická hnojiva

70

Úprava - kapalná, suspenzní hnojiva

16

Dusík dusičnanový - destilačně

136

Dusík amidický - spektrofotometricky

139

Dusík celkový - Jodlbauer

224

Dusík celkový - Kjeldahl

215

Draslík - rozpustný ve vodě

260

Draslík - vážkově

302

Bor (Azomethin - H)

168

Bor (kys. karmínová)

122

Dusík čpavkový - destilačně

139

Dusík čpavkový - titračně

42

Volná H 3 PO 4

41

Fosfor rozpustný ve vodě - vážkově

194

Fosfor celkový - vážkově

194

Fosfor rozpustný v 2 % kys. citronové - vážkově

197

Fosfor spektrofotometricky - organická hnojiva

94

Molybden spektrofotometricky

124

Chloridy

88

Sírany

187

Vápník, hořčík chelatometricky (vápenatá hnojiva)

79

pH - (průmyslová hnojiva)

28

pH - (organická hnojiva)

55

Vlhkost - průmyslová hnojiva

35

Vlhkost - organická hnojiva

82

Vodivost

34

Extrakce pro stanovení mikroelementů

71

Volná H 2 SO 4

41

Biuret

104

Spalitelné látky

110

Objemová hmotnost redukovaná

115

Granulometrie - 1 síto

58

Mineralizace - suchá cesta 20% HCl

129

Mineralizace mokrá

136

Vodný extrakt

70

Fosfor rozpustný v neutrálním citronanu amonném

229

Kyselina nikotinová

433

Biuret v přítomnosti ammonných soli

153

Bor titračně

95

Amonný dusík za přítomnosti látek uvolňujících amoniak

138

Chloridy potenciometricky

96

Objemová hmotnost pěst. substrátů (dle ČSN EN 13041)

34

Extrakce živin pěst. substrátů rozp. v CAT (dle ČSN EN 13651)

58

Extrakce živin pěst. substrátů rozp. ve vodě dle (ČSN EN 13652)

55

Kyselina naflyloctová

433

Kyselina antranilová

435

Kyselina salicylová

407

Paracetamol

407

Acetanilid

407

Kyselina indolylmáselná

436

Kyselina indolyloctová

434

5-nitroquajukolát sodný

427

Para-nitrofenolát sodný

427

Orto-nitrofenolát sodný

427

Isobutylidendimočovina

408

Krotonylidendimočovina

408

Neutralizační konstanta

68

Objem. hmotnost pěsteb. substrátu tlak. metodou (ČSN EN 13040)

25

Hustota

32

Sypná hmotnost

50

Isobutylidendimočovina a Krotonylidendimočovina metodou HPLC

412

Úprava vzorku atm. spadů (lyzimetrické vody) vážení a manipulace se vzorky

35

Odpařování vzorků atm. spadů (lyzimetrické vody) pro analýzu

292

Mineralizace odparku atmosferických spadů (lyzimetrické vody)

101

NH 4 ve vodách

38

Chloridy ve vodách - ISE

69

Sírany ve vodách - spektrofotometricky

67

Sírany ve vodách - titračně

62

Náhrady odpovídají jednomu úkonu (tj. jednomu stanovení). Pokud se vzhledem k okolnostem požaduje více paralelních stanovení, je výsledná náhrada násobkem počtu paralelních stanovení a položky uvedené pro jedno stanovení. Při zadání větší série vzorků je možné částku snížit až o 30 %.

3.

a) Náhrady nákladů za účast v Mezilaboratorních porovnávacích zkouškách (MPZ) prováděných Ústavem (v Kč)

Mezilaboratorní

Počet period/

Náhrada

Náhrada

Náhrada

Náhrada

porovnávací

vzorků za rok

nákladů A

nákladů B

nákladů A

nákladů B

zkoušky (MPZ)

 

3 periody

3 periody

1-2 periody

1-2 periody

Půdy

3/9

2700

4050

1800

2700

Kaly a sedimenty

3/6

2100

3150

1400

2100

Krmiva

3/9

2700

4050

1800

2700

Rostlinný materiál

3/9

2700

4050

1800

2700

Náhrada nákladů A - náhrada nákladů za základní množství dodaného materiálu
Náhrada nákladů B - náhrada nákladů za dvojnásobné množství dodaného materiálu 3 periody - účast ve všech třech periodách organizovaných v jednom kalendářním roce 1-2 periody - účast v jedné nebo dvou periodách v daném roce

b) Náhrady nákladů za Interní referenční materiál (IRM) poskytované účastníkům Mezilaboratorních porovnávacích zkoušek (MPZ) prováděných Ústavem

Materiál

Půdy

Kaly a sedimenty

Rostl. materiál

Krmiva

Krmiva-premixy

Balení [g]

250/1000

100

100

250

50/100

Cena [Kč]

900/3200

1800

900

500

500/900

Poznámky pod čarou

1) § 3 odst. 5 , § 8 odst. 7 a 9 a § 17 odst. 1 zákona č. 91/1996 Sb. , o krmivech, ve znění zákona č. 244/2000 Sb. , zákona č. 147/2002 Sb. , zákona č. 320/2002 a zákona č. 21/2004 Sb.

1a) § 6 odst. 6 písm. b) zákona č. 154/2000 Sb., o šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat a o změně některých souvisejících zákonů (plemenářský zákon), ve znění zákona č. 162/2003 Sb. , zákona č. 282/2003 Sb. a zákona č. 309/2002 Sb.
Vyhláška č. 471/2000 Sb. , kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 154/2000 Sb. , o šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat a o změně některých souvisejících zákonů (plemenářský zákon), ve znění vyhlášky č. 326/2003 Sb. a vyhlášky č. 475/2004 Sb.

2) § 30 odst. 5 zákona č. 219/2003 Sb. , o uvádění do oběhu osiva a sadby pěstovaných rostlin a o změně některých zákonů (zákon o oběhu osiva a sadby).

3) § 14 zákona č. 408/2000 Sb. , o ochraně práv k odrůdám rostlin a o změně zákona č. 92/1996 Sb., o odrůdách, osivu a sadbě pěstovaných rostlin, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o ochraně práv k odrůdám).

4) § 4 až 6 zákona č. 219/2003 Sb.

5) § 4 odst. 5 zákona č. 156/1998 Sb. , o hnojivech, pomocných půdních látkách, pomocných rostlinných přípravcích a substrátech a o agrochemickém zkoušení zemědělských půd (zákon o hnojivech).
§ 9 vyhlášky č. 273/1998 Sb. , o odběrech a chemických rozborech vzorků hnojiv, ve znění vyhlášky č. 475/2000 Sb.

Přechodná a závěrečná ustanovení z novel

K zákonu se váže novela č. 399/2008 Sb. , její přechodné ustanovení je čl. II