Program Zákon

Zákon o opatřeních týkajících se dovozu, vývozu a zpětného vývozu zboží porušujícího některá práva duševního vlastnictví a o změně některých dalších zákonů

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ

§ 1

(1) Tento zákon upravuje v návaznosti na přímo použitelné předpisy Evropských společenství 1) (dále jen "předpisy Evropských společenství") podmínky, za kterých se provádí opatření celního úřadu proti osobám, které vlastní, drží, skladují nebo prodávají zboží, kterým jsou porušena práva k duševnímu vlastnictví na celním území Evropských společenství, jakož i při ochraně vnitřního trhu 1a) .

(2) Tento zákon rovněž stanoví podmínky, za kterých je celní úřad oprávněn

a) zadržet zboží, o němž má důvodné podezření, že jsou jím porušena práva k duševnímu vlastnictví,

b) zajistit zničení zboží, kterým jsou porušena práva k duševnímu vlast nictví,

c) vyřadit zboží z obchodování a jiného nakládání se zbožím, které bylo soudem uznáno za zboží, , kterým jsou porušena práva k duševnímu vlastnictví, nebo

d) projednávat přestupky a správní delikty při porušení tohoto zákona.

§ 2

Zrušen ke dni 12.7.2007 novelou č. 173/2007 Sb.

§ 3

Zrušen novelou č. 255/2004 Sb. k 1.5.2004.

ČÁST DRUHÁ PODÁVÁNÍ ŽÁDOSTI O OPATŘENÍ CELNÍHO ÚŘADU

§ 4 Podání žádosti o opatření celního úřadu a náhrada nákladů

(1) Majitel práva2) k duševnímu vlastnictví, osoba oprávněná užívat jakékoliv právo z tohoto vlastnictví nebo jejich zástupce (dále jen "majitel práva") podává na předepsaném formuláři 3) žádost o opatření celního úřadu (dále jen "žádost") Celnímu ředitelství Hradec Králové (dále jen "celní ředitelství"), které rozhoduje o schválení nebo zamítnutí žádosti. Celní ředitelství neprodleně informuje při schválení žádosti příslušný celní úřad, který má opatření provést, a toto rozhodnutí, stejně jako rozhodnutí, kterým žádost zamítne, zašle majiteli práva.

(2) Bylo-li pravomocně soudem rozhodnuto , že předmětné zboží je zbožím, , kterým jsou porušena práva k duševnímu vlastnictví, uhradí náklady spojené s udržováním zboží pod celním dohledem při dovozu dovozce, při vývozu nebo zpětném vývozu vývozce, v ostatních případech vlastník nebo držitel zboží.

(3) V případech uvedených v předpisu Evropských společenství 4) nebo v odstavci 2 celní ředitelství oznámí

a) majiteli práva rozhodnutí, jímž se stanoví částka, kterou je povinen uhradit, a číslo účtu, na který má být tato částka uhrazena,

b) dovozci, vývozci, vlastníkovi nebo držiteli zboží rozhodnutí, jímž se stanoví částka, kterou je po vinen uhradit podle odstavce 2 , a číslo účtu, na který má být tato částka uhrazena.

§ 5

Zrušen novelou č. 255/2004 Sb. k 1.5.2004.

§ 6

Zrušen novelou č. 255/2004 Sb. k 1.5.2004.

§ 7

Zrušen novelou č. 255/2004 Sb. k 1.5.2004.

§ 8

Zrušen novelou č. 255/2004 Sb. k 1.5.2004.

ČÁST TŘETÍ ODHALENÍ ZBOŽÍ, KTERÝM JSOU PORUŠENA PRÁVA K DUŠEVNÍMU VLASTNICTVÍ, PŘI PROVÁDĚNÍ CELNÍHO DOHLEDU

§ 9

(1) Celní úřad při provádění celního dohledu 6) zadrží zboží podezřelé z porušení práv k duševnímu vlastnictví osobě, u které bylo zboží zjištěno, podle předpisu Evropských společenství 7) , a to bez ohledu na práva třetích osob.

(2) Bylo-li zboží podezřelé z porušení práv k duševnímu vlastnictví předáno celnímu úřadu jiným orgánem podle zvláštního právního předpisu 8) , postupuje celní úřad podle odstavce 1 obdobně.

(3) Osoba, které bylo oznámeno rozhodnutí o zadržení zboží podezřelého z porušení práv k duševnímu vlastnictví, je povinna toto zboží celnímu úřadu vydat. O vydání tohoto zboží se vyhotoví úřední záznam podepsaný dvěma celníky a osobou, která zboží podezřelé z porušení práv k duševnímu vlastnictví vydala, a uvede se v něm též množství a popis zboží. Osobě, která zboží vydala, předá celní úřad druhopis úředního záznamu.

(4) Zadržené zboží podezřelé z porušení práv k duševnímu vlastnictví může celní úřad ponechat osobě, které bylo zboží rozhodnutím zadrženo, a uložit jí, že zboží nesmí používat, zcizit nebo s ním jiným způsobem nakládat. Právní úkony, kterými byl tento zákaz porušen, jsou neplatné.

(5) Uplynula-li lhůta pro zadržení zboží, nebo nelze-li u zadrženého zboží uložit sankci propadnutí nebo ochranné opatření zabrání zboží podezřelého z porušení práv k duševnímu vlastnictví v řízení o správním deliktu, nebo rozhodnout o jeho zničení podle § 14 , vrátí se osobě, které bylo zadrženo.

§ 10

Zrušen novelou č. 255/2004 Sb. k 1.5.2004.

ČÁST ČTVRTÁ PODMÍNKY PRO OPATŘENÍ CELNÍHO ÚŘADU

§ 11

(1) Celní úřad, kterému celní ředitelství doručilo rozhodnutí o schválení žádosti a který zadržel zboží, oznámí majiteli práva na jeho žádost jméno, popřípadě jména, příjmení a adresu místa trvalého pobytu, adresu místa pobytu, adresu bydliště v zahraničí příjemce, odesílatele, deklaranta, vlastníka nebo držitele zboží, jde-li o fyzickou osobu, popřípadě název nebo obchodní firmu a sídlo nebo umístění organizační složky, jde-li o právnickou osobu, jakož i údaje o původu a místě odeslání zboží podezřelého z porušení práv k duševnímu vlastnictví 9) .

(2) Na písemnou výzvu celního úřadu je majitel práva povinen předložit celnímu úřadu do 15 dnů ode dne doručení výzvy písemné vyjádření, že zadržené zboží je padělkem nebo nedovolenou napodobeninou, a to s doložkou majitele práva potvrzující, že údaje v něm obsažené jsou přesné, úplné, platné a pravdivé.

§ 12

Zrušen novelou č. 255/2004 Sb. k 1.5.2004.

§ 13

(1) Má-li být uskladněno zadržené zboží do jeho propuštění do navrženého celního režimu,12) uplatní se obdobně podmínky pro dočasné uskladnění zboží.13)

(2) Má-li být složena jistota,14) lze jistotu složit v hotovosti na účet celního úřadu nebo nahradit bankovní zárukou.15)

Nakládání se zbožím, kterým jsou porušena práva k duševnímu vlastnictví

§ 14

(1) Jestliže bylo zadrženo zboží podezřelé z porušení práv majitele práva, celní úřad na žádost majitele práva rozhodne o zničení zboží, aniž by bylo třeba dále ověřovat, zda byla práva k duševnímu vlastnictví porušena, za předpokladu, že

a) majitel práva do 10 pracovních dnů, anebo do 3 pracovních dnů, jde-li o zboží podléhající rychlé zkáze, od sdělení, že bylo zadrženo zboží, informuje celní úřad, že jde o zboží, kterým jsou porušena jeho práva k duševnímu vlastnictví, a předá celnímu úřadu souhlas deklaranta 17) , vlastníka nebo držitele zboží, se zničením zboží; se souhlasem celního úřadu může deklarant, vlastník nebo držitel zboží předat tento souhlas přímo celnímu úřadu. Pokud to okolnosti vyžadují, může být tato lhůta prodloužena o dalších 10 pracovních dnů. Celní úřad vyzve deklaranta, vlastníka nebo držitele zboží, aby se v přiměřené lhůtě vyjádřil k žádosti majitele práva o zničení zboží. Nepodá-li deklarant, vlastník nebo držitel zboží v předepsané lhůtě námitky proti žádosti majitele práva o zničení zboží, má se za to, že souhlas byl udělen,

b) celní úřad před zničením odebere vzorky, které uchová tak, aby mohly sloužit jako důkaz přípustný v případném soudním řízení.

(2) Zničení se provede na náklady dovozce, při vývozu nebo zpětném vývozu na náklady vývozce; není-li dovozce a při vývozu nebo zpětném vývozu vývozce znám, zničení se provede na náklady majitele práva. Celní úřad zajistí zničení pod dohledem 3 celníků. O zničení se vyhotoví úřední záznam, v němž se uvede též množství a popis zboží. Úřední záznam podepíší všichni 3 celníci.

(3) Celní úřad zajistí zničení zboží, kterým jsou porušena práva k duševnímu vlastnictví 18) ,

a) na náklady dovozce a při vývozu a zpětném vývozu na náklady vývozce,

1. rozhodne-li pravomocně soud nebo celní úřad,

2. bylo-li přenecháno ve prospěch státu,

b) na náklady majitele práva, není-li celnímu úřadu znám dovozce a při vývozu a zpětném vývozu vývozce zboží.

Dovozce a při vývozu a zpětném vývozu vývozce a majitel práva mohou zajistit zničení 19) zboží, kterým jsou porušena práva k duševnímu vlastnictví, pod dohledem celního úřadu.

(4) Rozhodne-li pravomocně soud, že před dalším nakládáním s padělky20) postačí z nich odstranit ochranné známky,21) celní úřad zajistí jejich odstranění a zničení na náklady dovozce, při vývozu nebo zpětném vývozu na náklady vývozce . Bylo-li v takovém případě vysloveno propadnutí nebo zabrání padělku, celní úřad zajistí odstranění ochranných známek za podmínek uvedených v odstavci 5 písm. a) bodě 1 a jejich zničení podle odstavce 5 písm. b) .

(5) Celní úřad na náklady pachatele správního deliktu zajistí

a) se souhlasem majitele práva

1. odstranění ochranných známek z padělků propadlých nebo zabraných podle pravomocného rozhodnutí soudu,

2. provedení jiných úprav na propadlých nebo zabraných padělcích, pokud se tím nezmění povaha zboží, a to tak, aby s ním bylo možno nakládat jiným způsobem než jejich prodejem, nebo

b) zničení propadlého nebo zabraného zboží, kterým jsou porušena práva k duševnímu vlastnictví, ochranných známek odstraněných podle písmene a) , odpadu a zbytků vzniklých při jiných úpravách podle písmene a) .

(6) Není-li znám pachatel správního deliktu nebo osoba, která není za spáchání správního deliktu odpovědná , celní úřad zajistí zničení zboží, , kterým jsou porušena práva k duševnímu vlastnictví a u něhož bylo v řízení o správním deliktu vysloveno zabrání, na náklady majitele práva.

(7) V případech uvedených v odstavcích 2 , 3 , 4 , 5 nebo 6 celní úřad rozhodnutím stanoví částku odpovídající nákladům spojeným se zničením, a číslo účtu, na který má být tato částka uhrazena.

§ 14a

(1) Celní ředitelství podle údajů celního úřadu, na základě pravomocného rozhodnutí o propadnutí nebo zabrání padělků a za předpokladu, že majitel práva vysloví souhlas s využitím padělků upravených podle § 14 odst. 5 pro humanitární účely písemně nebo elektronicky, rozhodne, které pravomocně propadlé nebo zabrané padělky jsou vhodné pro humanitární účely a které lze za podmínek stanovených tímto zákonem a zvláštním právním předpisem bezúplatně převést 22) k humanitárním účelům na přejímající organizaci uvedenou v odstavci 2 . K těmto účelům nelze převést padělky, které jsou zdravotně závadné a nejsou bezpečné. Padělky se bezúplatně převádějí podle účelu i využití nebo naléhavosti potřeb žadatelů podle pořadí došlých žádostí.

(2) Přejímajícími organizacemi mohou být

a) organizační složky státu nebo územního samosprávného celku a právnické osoby zřízené nebo založené státem nebo územním samosprávným celkem anebo zřízené zákonem, pokud jsou zřízeny nebo založeny za účelem poskytování sociál ních služeb nebo působí v oblasti zdravotnictví nebo školství 23) , nebo

b) jiné právnické osoby 24) , pokud splňují tyto podmínky:

1. nebyly zřízeny za účelem podnikání,

2. předmětem jejich činnosti je pouze činnost v oblastech uvedených v písmenu a) ,

3. poskytují humanitární pomoc nepřetržitě nejméně 2 roky a

4. doloží potvrzením příslušného orgánu ne starším než 3 měsíce, že nemají nedoplatky na daních, splatné nedoplatky na pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti včetně penále, splatné nedoplatky na pojistném na veřejné zdravotní pojištění, včetně penále 25) ; splatným nedoplatkem na pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti se pro účely tohoto zákona rozumí též nedoplatek na pojistném včetně penále, hrazený podle zvláštního právního pedpisu 26) ve splátkách.

(3) Přejímající organizace je povinna

a) přijmout opatření k zabránění zneužití padělků a jejich opětovnému uvedení do obchodního styku,

b) v souladu s rozhodnutím celního ředitelství podle odstavce 1 a na své náklady zajistit odstranění ochranných známek nebo provedení jiných úprav tak, jak stanoví § 14 odst. 5 písm. a) , a zničení odstraněných ochranných známek, odpadu a zbytků po těchto úpravách podle § 14 odst. 5 písm. b) ,

c) zajistit označení všech upravených padělků nápisem "humanita" neodstranitelnou barvou takovým způsobem, aby nápis nebyl přímo patrný a tím nebyla snižována důstojnost osob, které tyto padělky používají,

d) evidovat a archivovat doklady o převzetí padělků a způsobu, jak s nimi bylo naloženo, a to po dobu 3 let od okamžiku bezúplatného převodu; tím nejsou dotčena ustanovení zvláštních právních předpisů upravující uchovávání stanovených dokladů 27) .

(4) O bezúplatném převodu padělků k humanitárním účelům uzavře Generální ředitelství cel s přejímající organizací podle odstavce 2 nebo s jejím zřizovatelem, jde-li o organizační složku územního samosprávného celku, písemnou smlouvu, která musí obsahovat vždy druh a množství bezúplatně převedených padělků a konkrétní účel, k jakému přejímající organizace padělky použije.

(5) Celní úřad je oprávněn kontrolovat u přejímající organizace plnění povinností, k nimž se přejímající organizace smluvně zavázala. O výsledku kontroly informuje celní ředitelství.

(6) Humanitárními účely podle odstavců 1 a 4 se rozumí zajišťování základních potřeb obyvatelstva, které se ocitlo v tíživé životní situaci nebo bylo postiženo mimořádnou událostí, kdy je opodstatněno využití mimořádných materiálních zdrojů.

ČÁST PÁTÁ PŘESTUPKY A SPRÁVNÍ DELIKTY
SPRÁVNÍ DELIKTY

HLAVA I PŘESTUPKY

§ 15

Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že

a) podá celní prohlášení na propuštění zboží, kterým jsou porušena práva k duševnímu vlastnictví, do volného oběhu nebo režimu vývozu,

b) podá žádost na propuštění zboží, kterým jsou porušena práva k duševnímu vlastnictví, , ke zpětnému vývozu nebo požádá o jeho umístění do svobodného celního pásma nebo svobodného celního skladu,

c) přepraví na celní území Společenství, vlastní, drží, skladuje nebo prodává na území České republiky zboží, kterým jsou porušena práva k duševnímu vlastnictví , které uniklo celnímu dohledu, nebo

d) jako osoba, které bylo celním úřadem ponecháno zadržené zboží, ohledně něhož je podezření, že jím došlo k porušení práv k duševnímu vlastnictví, v rozporu s § 9 odst. 4 toto zboží používá, zcizí nebo s ním jiným způsobem nakládá,

§ 16

(1) Za přestupek podle § 15 písm. a) a b) lze uložit pokutu do 100 000 Kč. Za přestupek podle § 15 písm. d) lze uložit pokutu do 1 000 000 Kč.

(2) Za přestupek podle § 15 písm.c) lze uložit pokutu

a) do 1 000 000 Kč,

b) do 5 000 000 Kč, porušil-li pachatel povinnosti ve větším rozsahu,

c) do 20 000 000 Kč, porušil-li pachatel povinnosti ve značném rozsahu.

(3) O porušení povinnosti ve větším rozsahu se jedná v případě, že celní hodnota zboží, kterým jsou porušena práva k duševnímu vlastnictví, přesahuje částku 1 000 000 Kč, a jde-li o zboží vyvážené nebo zpět vyvážené, přesahuje-li statistická hodnota zboží uplatněná podle předpisu Evropských společenství 37) částku 1 000 000 Kč. O porušení povinnosti ve značném rozsahu se jedná v případě, že celní hodnota zboží, jehož výrobou nebo úpravou byla porušena práva k duševnímu vlastnictví, přesahuje částku 5 000 000 Kč, a jde-li o zboží vyvážené nebo zpět vyvážené, přesahuje-li statistická hodnota uplatněná podle zvláštního právního předpisu37) částku 5 000 000 Kč.

§ 17

Zrušen novelou č. 255/2004 Sb. k 1.5.2004.

§ 18

Zrušen novelou č. 255/2004 Sb. k 1.5.2004.

§ 19

Zrušen ke dni 12.7.2007 novelou č. 173/2007 Sb.

§ 20

Zrušen ke dni 12.7.2007 novelou č. 173/2007 Sb.

§ 21

Zrušen novelou č. 255/2004 Sb. k 1.5.2004.

§ 22

Zrušen novelou č. 255/2004 Sb. k 1.5.2004.

HLAVA II SPRÁVNÍ DELIKTY PRÁVNICKÝCH OSOB A PODNIKAJÍCÍCH FYZICKÝCH OSOB

§ 23

Právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba se dopustí správního deliktu tím, že

a) podá celní prohlášení na propuštění zboží, kterým jsou porušena práva k duševnímu vlastnictví, do režimu volného oběhu nebo režimu vývozu,

b) podá žádost o propuštění zboží, kterým jsou porušena práva k duševnímu vlastnictví, ke zpětnému vývozu nebo požádá o jeho umístění do svobodného celního pásma nebo svobodného celního skladu,

c) přepraví na celní území Společenství, vlastní, drží, skladuje nebo prodává na území České republiky zboží, kterým jsou porušena práva k duševnímu vlastnictví , které uniklo celnímu dohledu,

d) jako osoba, které bylo celním úřadem ponecháno zadržené zboží, ohledně něhož je podezření, že jím došlo k porušení práv k duševnímu vlastnictví, v rozporu s § 9 odst. 4 toto zboží používá, zcizí nebo s ním jiným způsobem nakládá, nebo

e) jako přejímající organizace nesplní po bezúplatném převodu padělků některou z povinností podle § 14a odst. 3 .

§ 24

(1) Za správní delikt podle § 23 písm. a) , b) a e) se uloží pokuta do 100 000 Kč. Za správní delikt podle § 23 písm. d) se uloží pokuta do 1 000 000 Kč.

(2) Za správní delikt podle § 23 odst. 1 písm. c) se uloží pokuta

a) do 1 000 000 Kč,

b) do 5 000 000 Kč, porušil-li pachatel povinnosti ve větším rozsahu, nebo

c) do 20 000 000 Kč, porušil-li pachatel povinnosti ve značném rozsahu.

(3) O porušení povinností ve větším rozsahu se jedná v případě, kdy celní hodnota zboží, kterým byla porušena práva k duševnímu vlastnictví, přesahuje částku 1 000 000 Kč, a jde-li o zboží vyvážené nebo zpět vyvážené, přesahuje-li statistická hodnota uplatněná podle předpisu Evropských společenství 37) částku 1 000 000 Kč. O porušení povinnosti ve značném rozsahu se jedná v případě, že celní hodnota zboží, kterým jsou porušena práva k duševnímu vlastnictví, přesahuje částku 5 000 000 Kč, a jde-li o zboží vyvážené nebo zpět vyvážené, přesahuje-li statistická hodnota uplatněná podle předpisu Evropských společenství 37) částku 5 000 000 Kč.

§ 25

Zrušen novelou č. 255/2004 Sb. k 1.5.2004.

§ 26

Zrušen novelou č. 255/2004 Sb. k 1.5.2004.

§ 27

Zrušen ke dni 12.7.2007 novelou č. 173/2007 Sb.

§ 28

Zrušen ke dni 12.7.2007 novelou č. 173/2007 Sb.

HLAVA III SPOLEČNÁ USTANOVENÍ

§ 28a Propadnutí zboží, kterým jsou porušena práva k duševnímu vlastnictví

(1) Propadnutí zboží, kterým jsou porušena práva k duševnímu vlastnictví, se uloží, jestliže takové zboží náleží pachateli správního deliktu a

a) bylo ke spáchání správního deliktu užito nebo určeno, nebo

b) bylo správním deliktem získáno nebo bylo nabyto za zboží, kterým jsou porušena práva k duševnímu vlastnictví, správním deliktem získané.

(2) Vlastníkem propadlého zboží, kterým jsou porušena práva k duševnímu vlastnictví, se stává stát 37a) .

§ 28b Zabrání zboží, kterým jsou porušena práva k duševnímu vlastnictví

(1) Nebylo-li uloženo propadnutí zboží, kterým jsou porušena práva k duševnímu vlastnictví, uvedeného v § 28a odst. 1 písm. a) nebo b) , rozhodne se, že se takové zboží zabírá, jestliže

a) náleží osobě, kterou nelze za správní delikt stíhat, nebo

b) nenáleží pachateli správního deliktu nebo mu nenáleží zcela

a jestliže to vyžaduje bezpečnost osob nebo majetku anebo jiný obecný zájem.

(2) Vlastníkem zabraného zboží, kterým jsou porušena práva k duševnímu vlastnictví, se stává stát.

§ 28c

(1) Právnická osoba za správní delikt neodpovídá, jestliže prokáže, že vynaložila veškeré úsilí, které bylo možno požadovat, aby porušení právní povinnosti zabránila.

(2) Při určení výměry pokuty právnické osobě se přihlédne k závažnosti správního deliktu, zejména ke způsobu jeho spáchání a jeho následkům a k okolnostem, za nichž byl spáchán.

(3) Odpovědnost za správní delikt zaniká, jestliže správní orgán o něm nezahájil řízení do 1 roku ode dne, kdy se o něm dozvěděl, nejpozději však do 6 let ode dne, kdy byl spáchán.

(4) Správní delikty podle tohoto zákona v prvním stupni projednává celní úřad, v jehož územním obvodu bylo zboží, kterým jsou porušena práva k duševnímu vlastnictví, zadrženo.

(5) Na odpovědnost za jednání, k němuž došlo při podnikání 37b) fyzické osoby nebo v přímé souvislosti s ním, se vztahují ustanovení § 14b až 23 .

(6) Pokuta uložená za správní delikt je splatná do 30 dnů ode dne, kdy nabylo právní moci rozhodnutí, jímž byla uložena.

(7) Pokuty vybírá a vymáhá orgán, který je uložil. Příjem z pokut je příjmem rozpočtu, ze kterého je hrazena činnost orgánu, který pokutu uložil.

§ 29

Zrušen novelou č. 255/2004 Sb. k 1.5.2004.

§ 29a

Zrušen novelou č. 255/2004 Sb. k 1.5.2004.

HLAVA VI

§ 30

Zrušen novelou č. 255/2004 Sb. k 1.5.2004.

ČÁST ŠESTÁ SPOLEČNÁ USTANOVENÍ

§ 31

(1) Náklady podle § 4 odst. 3 jsou splatné do 30 dnů ode dne doručení rozhodnutí celního ředitelství o jejich výši majiteli práva.

(2) Náklady podle § 14 odst. 7 jsou splatné do 30 dnů ode dne doručení rozhodnutí celního ředitelství osobám tam uvedeným.

(3) Náklady lze předepsat ve vztahu ke zboží a osobám uvedeným v ustanoveních, na něž odkazují odstavce 1 a 2 , rozhodnutím pouze do 3 let od konce kalendářního roku, ve kterém se celní ředitelství nebo celní úřad dozvěděl o

a) pravomocném rozhodnutí soudu, že jde o padělky nebo nedovolené napodobeniny ,

b) přijetí předběžného opatření soudu ke zničení zboží,

c) posledních nákladech, vzniklých celnímu úřadu s udržováním zboží pod celním dohledem a se zničením zboží a jiným nakládáním se zbožím, které vznikly ve vztahu k danému zboží.

§ 31a

(1) Odvolání proti rozhodnutí celních orgánů podle tohoto zákona nemá odkladný účinek. To neplatí pro odvolání podané proti rozhodnutí o správních deliktech.

(2) Odvolací orgán v rozhodnutí, kterým se zamítá odvolání proti rozhodnutí podle tohoto zákona, uvede v poučení rovněž lhůtu, ve které je možno podat soudu žalobu o přezkoumání tohoto rozhodnutí.39)

§ 31b

(1) Příjem z prodeje propadlého nebo zabraného zboží je příjmem státního rozpočtu.

(2) Ve věcech vybírání a vymáhání náhrad nákladů účelně vynaložených celními úřady, vyplývajících z povinnosti mít zboží pod celním dohledem, a nákladů na odnětí a zničení zboží postupují celní úřady obdobně podle zvláštního právního předpisu o správě daní a poplatků.40)

§ 31c

Zrušen ke dni 12.7.2007 novelou č. 173/2004 Sb.

Opatření celního úřadu při ochraně vnitřního trhu před výrobky a zbožím, které není pod celním dohledem a kterým jsou porušena práva k duševnímu vlastnictví

§ 32

(1) Při výkonu dozoru nad dodržováním povinností stanovených ve zvláštním právním předpise 41) je celní úřad při kontrole oprávněn

a) vstupovat při výkonu kontroly

1. do provozoven nebo skladových prostor, o kterých má důvodné podezření, že se v nich nabízejí, skladují nebo prodávají výrobky nebo zboží, kterým jsou porušena práva k duševnímu vlastnictví,

2. do objektů výrobce, dovozce nebo distributora a vyžadovat předložení příslušné dokumentace a poskytnutí pravdivých informací. Výrobce, dovozce nebo distributor může být celníkem vyzván, aby mu zajistil a předložil odborná vy jádření osoby odborně způsobilé k předmětu dozoru, nebo si k dozoru přizvat majitele práva,

b) ověřovat totožnost fyzických osob, jsou-li kontrolovanými osobami, a též totožnost fyzických osob, které při kontrole zastupují kontrolované osoby, a oprávnění těchto osob k zastupování,

c) požadovat od kontrolovaných osob potřebné doklady, údaje a písemná nebo ústní vysvětlení,

d) odebírat za náhradu od kontrolovaných osob potřebné vzorky výrobků nebo zboží k posouzení, zda nejde o výrobek nebo zboží, kterým jsou porušena práva k duševnímu vlastnictví. Za odebrané vzorky výrobků nebo zboží se kontrolované osobě poskytne náhrada ve výši ceny, za kterou se výrobek nebo zboží v okamžiku odebrání vzorku nabízí. Náhrada se neposkytne, jestliže se jí kontrolovaná osoba vzdá. Nárok na náhradu nevzniká, bude-li o výrobku nebo zboží pravomocně rozhodnuto, že jde o zboží, kterým jsou porušena práva k duševnímu vlastnictví.

(2) Kontrolované osoby jsou povinny umožnit celníkům plnit jejich úkoly související s výkonem kontroly a poskytnout jim potřebnou součinnost.

§ 33

(1) Celní úřad je oprávněn uskladnit zadržené výrobky a zboží na náklady kontrolované osoby, včetně nákladů na zadržení a přepravu v souvislosti se skladováním.

(2) Celní úřad uloží rozhodnutím kromě pokuty 42) i propadnutí nebo zabrání výrobků nebo zboží, kterým jsou porušena práva k duševnímu vlastnictví.

(3) Celní úřad zajistí zničení propadlých nebo zabraných výrobků, anebo jsou-li využitelné pro humanitární účely, může ředitel celního úřadu určit, že budou poskytnuty k těmto účelům, a to bezplatně.

(4) Zničení se provede na náklad kontrolované osoby, která výrobky nebo zboží nabízela, prodávala nebo skladovala.

(5) Celní úřad uloží povinnost uhradit náklady podle odstavců 1 a 4 rozhodnutím s lhůtou splatnosti do 30 dnů ode dne oznámení rozhodnutí. Nejsou-li náklady ve lhůtě splatnosti zaplaceny, celní úřad postupuje při jejich vymáhání podle zvláštních právních předpisů 43) .

(6) Pro zadržení zboží, ničení padělků a nedovolených napodobenin, poskytnutí upravených padělků k humanitárním účelům, propadnutí a zabrání zboží a pro odvolání proti rozhodnutí celních orgánů platí obdobně ustanovení § 9 , 14 , 14a , 28a , 28b a 31a .

§ 34

Zrušen novelou č. 255/2004 Sb. k 1.5.2004.

§ 35

Zrušen novelou č. 255/2004 Sb. k 1.5.2004.

§ 36

Zrušen novelou č. 255/2004 Sb. k 1.5.2004.

§ 37

Zrušen novelou č. 121/2000 Sb. k 1.12.2000.

ČÁST SEDMÁ ZMĚNA ZÁKONA O OCHRANNÝCH ZNÁMKÁCH

§ 38

V zákoně č. 137/1995 Sb., o ochranných známkách, se v § 14 odstavec 3 zrušuje.

Dosavadní odstavec 4 se označuje jako odstavec 3.

ČÁST OSMÁ ZMĚNA TRESTNÍHO ŘÁDU

§ 39

Zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění zákona č. 57/1965 Sb., zákona č. 58/1969 Sb., zákona č. 149/1969 Sb., zákona č. 48/1973 Sb., zákona č. 29/1978 Sb., zákona č. 43/1980 Sb., zákona č. 159/1989 Sb., zákona č. 178/1990 Sb., zákona č. 303/1990 Sb., zákona č. 558/1991 Sb., zákona č. 25/1993 Sb., zákona č. 115/1993 Sb., zákona č. 292/1993 Sb., zákona č. 154/1994 Sb., nálezu Ústavního soudu České republiky č. 214/1994 Sb., nálezu Ústavního soudu České republiky č. 8/1995 Sb., zákona č. 152/1995 Sb., zákona č. 150/1997 Sb., zákona č. 209/1997 Sb., zákona č. 148/1998 Sb. a zákona č. 166/1998 Sb., se mění takto:

V § 12 odst. 2 písm. g) se tečka na konci nahrazuje čárkou a doplňují se písmena h), i) a j), která znějí:

"h) porušování práv k ochranné známce, obchodnímu jménu a chráněnému označení původu podle § 150 trestního zákona, pokud čin byl spáchán v souvislosti s dovozem, vývozem nebo průvozem zboží,

i) porušování průmyslových práv podle § 151 trestního zákona, pokud byl čin spáchán v souvislosti s dovozem, vývozem nebo průvozem zboží,

j) porušování autorského práva podle § 152 trestního zákona, pokud byl čin spáchán v souvislosti s dovozem, vývozem nebo průvozem zboží.".

ČÁST DEVÁTÁ ZMĚNA TRESTNÍHO ZÁKONA

§ 40

V zákoně č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění zákona č. 120/1962 Sb., zákona č. 53/1963 Sb., zákona č. 56/1965 Sb., zákona č. 81/1966 Sb., zákona č. 148/1969 Sb., zákona č. 45/1973 Sb., zákona č. 43/1980 Sb., zákonného opatření Předsednictva Federálního shromáždění č. 10/1989 Sb., zákona č. 159/1989 Sb., zákona č. 47/1990 Sb., zákona č. 84/1990 Sb., zákona č. 175/1990 Sb., zákona č. 457/1990 Sb., zákona č. 545/1990 Sb., zákona č. 490/1991 Sb., zákona č. 557/1991 Sb., nálezu Ústavního soudu České a Slovenské Federativní Republiky ze dne 4. září 1992 publikovaného v částce 93/1992 Sb., zákona č. 290/1993 Sb., zákona č. 38/1994 Sb., nálezu Ústavního soudu České republiky č. 91/1994 Sb., zákona č. 152/1995 Sb., zákona č. 19/1997 Sb., nálezu Ústavního soudu České republiky č. 103/1997 Sb., zákona č. 253/1997 Sb., zákona č. 92/1998 Sb., zákona č. 112/1998 Sb., zákona č. 148/1998 Sb., zákona č. 167/1998 Sb. a zákona č. 96/1999 Sb., se v § 150 odst. 1 za slovo "kdo" vkládají slova "doveze, vyveze nebo".

ČÁST DESÁTÁ ÚČINNOST

§ 41

Tento zákon nabývá účinnosti prvním dnem třetího kalendářního měsíce následujícího po dni jeho vyhlášení.

Klaus v. r.
Havel v. r.
Zeman v. r.

Poznámky pod čarou

1) Nařízení Rady (ES) č. 1383/2003 ze dne 22. července 2003 o přijímání opatření celních orgánů proti zboží podezřelému z porušení určitých práv duševního vlastnictví a o opatřeních, která mají být přijata proti zboží, o kterém bylo zjištěno, že tato práva porušilo. Nařízení Komise (ES) č. 1891/2004 ze dne 21. října 2004, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1383/2003 o zásahu celních orgánů proti zboží podezřelému z porušení práv k duševnímu vlastnictví a o opatřeních, která mají být přijata vůči zboží, o kterém bylo zjištěno, že tato práva porušilo.

1a) Zákon č. 634/1992 Sb. , o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

2) Čl. 2 odst. 2 nařízení Rady (ES) č. 1383/2003.

3) Příloha II-B nařízení Komise (ES) č. 1891/2004 ze dne 31. října 2004, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1383/2003 o zásahu celních orgánů proti zboží podezřelému z porušení některých práv k duševnímu vlastnictví a o opatřeních, která mají být přijata vůči zboží, o kterém bylo zjištěno, že tato práva porušilo.

4) Čl. 6 nařízení Rady (ES) č. 1383/2003.

5) Zákon č. 227/2000 Sb. , o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů (zákon o elektronickém podpisu), ve znění pozdějších předpisů.

6) § 48 a 50 zákona č. 13/1993 Sb. , celní zákon, ve znění pozdějších předpisů.

7) Čl. 4 a 9 nařízení Rady (ES) č. 1383/2003.

8) Například § 23 odst. 8 zákona č. 634/1992 Sb. , ve znění zákona č. 145/2000 Sb.

9) Čl. 9 odst. 3, čl. 10 a 11 a čl. 13 odst. 1 nařízení Rady (ES) č. 1383/2003.

10) Čl. 9 odst. 3 druhý pododstavec nařízení Rady (ES) č. 1383/2003.

11) Čl. 10 druhý pododstavec nařízení Rady (ES) č. 1383/2003.

12) Čl. 14 odst. 1 a článek 15 nařízení Rady (ES) č. 1383/2003.

13) Články 50 až 53 nařízení Rady (EHS) č. 2913/92.

14) Čl. 14 odst. 2 nařízení Rady (ES) č. 1383/2003.

15) § 313 až 322 obchodního zákoníku.

16) Čl. 11 nařízení Rady (ES) č. 1383/2003.

17) Čl. 4 bod 18 nařízení Rady (EHS) č. 2913/92 ze dne 12. října 1992, kterým se vydává celní kodex Společenství.

18) Čl. 17 nařízení Rady (ES) č. 1383/2003.

19) Čl. 182 nařízení Rady (EHS) č. 2913/92.

20) Čl. 2 odst. 1 nařízení Rady (ES) č. 1383/2003.

21) Článek 17 nařízení Rady (ES) č. 1383/2003.

22) Zákon č. 219/2000 Sb. , o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů.

23) Například zákon č. 114/1988 Sb. , o působnosti orgánů České republiky v sociálním zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 109/2002 Sb. , o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních a o preventivně výchovné péči ve školských zařízeních a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 170/2002 Sb. , o válečných veteránech, ve znění zákona č. 190/2005 Sb.

24) Například zákon č. 248/1995 Sb. , o obecně prospěšných společnostech a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 227/1997 Sb. , o nadacích a nadačních fondech a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů (zákon o nadacích a nadačních fondech), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 83/1990 Sb. , o sdružování občanů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 3/2002 Sb. , o svobodě náboženského vyznání a postavení církví a náboženských společností a o změně některých zákonů (zákon o církvích a náboženských společnostech), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 325/1999 Sb. , o azylu a o změně zákona č. 283/1991 Sb. , o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o azylu), ve znění pozdějších předpisů.

25) Zákon č. 337/1992 Sb. , o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů. Zákon č. 589/1992 Sb. , o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů. Zákon č. 592/1992 Sb. , o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů.

26) § 20a zákona č. 589/1992 Sb. , ve znění pozdějších předpisů.

27) Například zákon č. 563/1991 Sb. , o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 337/1992 Sb. , ve znění pozdějších předpisů.

29) Článek 19 nařízení Rady (ES) č. 1383/2003.

30) Článek 19 nařízení Rady (ES) č. 1383/2003.

31) Zákon č. 82/1998 Sb. , o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem a o změně zákona č. 358/1992 Sb. , o notářích a jejich činnosti (notářský řád), ve znění pozdějších předpisů.

37) Čl. 9 nařízení Komise (ES) č. 1917/2000 ze dne 7. září 2000, kterým se stanoví některá prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1172/95, pokud se jedná o statistiku zahraničního obchodu, v platném znění.

37a) § 316 celního zákona

37b) § 2 odst. 2 obchodního zákoníku . .

38) Čl. 6 odst. 2 nařízení Rady (ES) č. 1383/2003.

39) Občanský soudní řád, soudní řád správní.

40) § 59 , 73 a 73a zákona č. 337/1992 Sb. , ve znění pozdějších předpisů.

41) Zákon č. 634/1992 Sb. , o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

42) § 24 a 24a zákona č. 634/1992 Sb. , ve znění pozdějších předpisů.

43) Zákon č. 337/1992 Sb. , o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů.

PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ Z NOVEL

K zákonu se váže novela č. 173/2007 Sb. , její přechodné ustanovení je čl. II