Program Zákon

Zákon o rozhlasových a televizních poplatcích

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

§ 1 Předmět poplatků

(1) Rozhlasový poplatek se platí ze zařízení technicky způsobilého k individuálně volitelné reprodukci rozhlasového vysílání bez ohledu na způsob příjmu (dále jen "rozhlasový přijímač"). Toto zařízení se považuje za rozhlasový přijímač i v případě, že si jej držitel upraví k jinému účelu.

(2) Televizní poplatek se platí ze zařízení technicky způsobilého k individuálně volitelné reprodukci televizního vysílání bez ohledu na způsob příjmu (dále jen "televizní přijímač"). Toto zařízení se považuje za televizní přijímač i v případě, že si jej držitel upraví k jinému účelu.

(3) Z přijímače, který umožňuje individuálně volitelnou reprodukci rozhlasového i televizního vysílání, se platí rozhlasový poplatek i televizní poplatek.

(4) Rozhlasovému poplatku nebo televiznímu poplatku nepodléhají:

a) účastnické stanice rozhlasu po drátě,1)

b) telekomunikační zařízení2) určená výhradně k jinému účelu než k příjmu vysílání Českého rozhlasu a České televize,

c) telekomunikační zařízení určená výhradně k technické kontrole rozhlasového a televizního vysílání,

d) rozhlasové nebo televizní přijímače, které tvoří součást muzejních a galerijních sbírek.

§ 2 Poplatník

(1) Poplatníkem je právnická osoba, organizační složka státu nebo fyzická osoba, která je držitelem3) rozhlasového nebo televizního přijímače.

(2) Je-li rozhlasový nebo televizní přijímač součástí dopravního prostředku, poplatníkem je držitel dopravního prostředku.

(3) Od rozhlasového poplatku a televizního poplatku jsou osvobozeni:

a) osoby jiných států, které požívají výsad a imunit podle mezinárodních smluv, jimiž je Česká republika vázána,4)

b) cizí státní občané, kteří nemají na území České republiky trvalý pobyt,

c) Policie České republiky, Armáda České republiky, Bezpečnostní informační služba a Vězeňská služba České republiky, pokud jsou rozhlasové a televizní přijímače využívány pouze příslušníky Vězeňské služby,

d) Český rozhlas a Česká televize,

e) Rada České republiky pro rozhlasové a televizní vysílání,

f) držitelé licence5) opravňující k rozhlasovému vysílání, jde-li o rozhlasový poplatek,

g) držitelé licence5) opravňující k televiznímu vysílání, jde-li o televizní poplatek,

h) osoby s úplnou nebo praktickou slepotou obou očí a osoby s oboustrannou úplnou nebo praktickou hluchotou, 5a)

i) školy zapsané v rejstříku škol a školských zařízení . 5b)

(4) Od rozhlasového a televizního poplatku je dále osvobozena fyzická osoba,

a) jde-li o jednotlivce, jehož čistý příjem za uplynulé kalendářní čtvrtletí je nižší než 1,4násobek životního minima,6)

b) žije-li v téže domácnosti s dalšími osobami a součet jejího čistého příjmu a čistých příjmů těchto osob za uplynulé kalendářní čtvrtletí je nižší než 1,4násobek životního minima osob žijících v této domácnosti.6)

Při zjišťování příjmů se postupuje podle zvláštního zákona.6)

(5) Účinky nově vzniklého nároku na osvobození podle odstavce 3 nastávají prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po měsíci, v němž důvod pro toto osvobození vznikl; účinky tohoto osvobození končí posledním dnem měsíce, v němž důvod pro toto osvobození zanikl. Účinky nově vzniklého nároku na osvobození podle odstavce 4 nastávají prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po měsíci, v němž poplatník oznámí místně příslušné provozovně pošty7) okolnosti odůvodňující osvobození; účinky tohoto osvobození končí posledním dnem měsíce, v němž má poplatník oznámit podle § 6 místně příslušné provozovně pošty zánik okolností odůvodňujících toto osvobození.

§ 3 Základ poplatků

(1) Fyzická osoba platí rozhlasový poplatek z jednoho rozhlasového přijímače a televizní poplatek z jednoho televizního přijímače. Z druhého a každého dalšího rozhlasového nebo televizního přijímače se rozhlasový nebo televizní poplatek neplatí, a to ani v případě, že tento přijímač je součástí dopravního prostředku; poplatek se neplatí rovněž z rozhlasového nebo televizního přijímače, který je v držení fyzických osob žijících s poplatníkem v téže domácnosti.8)

(2) Fyzická osoba, která používá rozhlasový nebo televizní přijímač k podnikání9) nebo v souvislosti s ním, platí rozhlasový nebo televizní poplatek z každého takového přijímače; tím není dotčena povinnost platit poplatky podle ustanovení odstavce 1 .

(3) Právnická osoba a organizační složka státu platí rozhlasový poplatek z každého rozhlasového přijímače a televizní poplatek z každého televizního přijímače.

(4) Právnická osoba, organizační složka státu a nebo fyzická osoba, která v rámci podnikání vyrábí, opravuje nebo prodává rozhlasové nebo televizní přijímače, platí rozhlasový poplatek z jednoho rozhlasového přijímače a televizní poplatek z jednoho televizního přijímače; má-li taková osoba vedlejší provozovny, platí zároveň rozhlasový nebo televizní poplatek z takového počtu rozhlasových nebo televizních přijímačů, kolik má vedlejších provozoven; u fyzických osob tím není dotčena povinnost platit poplatky podle odstavce 1 .

(5) Změny v základu poplatků jsou účinné od prvého dne kalendářního měsíce následujícího po měsíci, v němž k těmto změnám došlo.

§ 4 Sazba poplatku

Měsíční výše rozhlasového poplatku činí 37 Kč, měsíční výše televizního poplatku činí 75 Kč.

§ 5 Placení poplatků

(1) Poplatník platí rozhlasový poplatek Českému rozhlasu a televizní poplatek České televizi prostřednictvím České pošty nebo jiné osoby,kterou provozovatel ze zákona určí. Nezaplatí-li poplatník do konce kalendářního měsíce následujícího po měsíci, v němž byl poplatek splatný, je poplatník povinen zaplatit dlužnou částku poplatku Českému rozhlasu nebo České televizi přímo, pokud není v tomto zákoně uvedeno jinak.

(2) Poplatník platí rozhlasový poplatek Českému rozhlasu nebo televizní poplatek České televizi přímo, je-li k tomu provozovatelem ze zákona vyzván.

(3) Rozhlasový nebo televizní poplatek (dále jen "poplatek"), jemuž podléhá fyzická osoba, je splatný nejpozději do 15. dne každého kalendářního měsíce; stane-li se fyzická osoba poplatníkem v průběhu kalendářního měsíce, je první platba poplatku splatná nejpozději do 15. dne kalendářního měsíce následujícího po měsíci, v němž se fyzická osoba stala poplatníkem.

(4) Poplatek, jemuž podléhá právnická osoba a organizační složka státu, se platí čtvrtletně nejpozději do 15. dne prvého měsíce každého kalendářního čtvrtletí; stane-li se právnická osoba poplatníkem v průběhu kalendářního čtvrtletí, platí se poplatek, počínaje kalendářním měsícem následujícím po měsíci, v němž se osoba stala poplatníkem, až do konce tohoto čtvrtletí v měsíční výši a je splatný nejpozději do 15. dne příslušného kalendářního měsíce.

(5) Je-li rozhlasový nebo televizní přijímač (dále jen "přijímač") odhlášen z evidence, je poplatník povinen zaplatit poplatek za měsíc, v němž k odhlášení z evidence došlo. Případné přeplatky pošta vrátí.

§ 6 Evidence poplatníků

(1) Evidence poplatníků vede pošta v provozovnách místně příslušných podle trvalého pobytu nebo sídla poplatníka nebo provozovatel ze zákona.

(2) Poplatník je povinen oznámit místně příslušné provozovně pošty den, kdy se stal držitelem přijímače. Tato povinnost se nevztahuje na poplatníky uvedené v § 2 odst. 3 .

(3) Poplatník je povinen místně příslušné provozovně pošty písemně doložit okolnosti prokazují osvobození od povinnosti platit za přijímač poplatek podle § 2 odst. 4 .

(4) Poplatník, který má oznamovací povinnost podle odstavce 2 , je povinen místně příslušné provozovně pošty oznámit

a) zánik okolností odůvodňujících osvobození podle § 2 odst. 4 ,

b) změnu trvalého pobytu nebo sídla poplatníka,

c) další změny související s evidencí přijímačů.

(5) Skutečnosti uvedené v odstavcích 2 a 4 je poplatník povinen oznámit do 15 dnů ode dne jejich vzniku.

(6) Poplatník může odhlásit přijímač z evidence, přestane-li být držitelem přijímače, nebo stane-li se přijímač trvale nezpůsobilým k reprodukci rozhlasového a televizního vysílání. Při odhlášení přijímače z evidence je poplatník povinen připojit čestné prohlášení, že nastaly okolnosti odůvodňující odhlášení.

§ 7 Dlužné poplatky

Nezaplatí-li poplatník dlužné poplatky ani v přiměřené dodatečné lhůtě poskytnuté mu Českým rozhlasem nebo Českou televizí (dále jen "provozovatel ze zákona"), provozovatel ze zákona je oprávněn domáhat se svého práva u soudu.

§ 8 Přirážka k poplatkům

(1) Poplatník, který

a) nepřihlásil přijímač do evidence,

b) uvedením nepravdivých údajů dosáhl neoprávněného osvobození od povinnosti platit za přijímač poplatek,

c) uvedením nepravdivých údajů dosáhl neoprávněného odhlášení přijímače z evidence,

je povinen zaplatit provozovateli ze zákona kromě dlužných poplatků i přirážku ve výši 5000 Kč za každý takový rozhlasový přijímač, nebo přirážku ve výši 10 000 Kč za každý takový televizní přijímač.

(2) Nezaplatí-li poplatník přirážku v přiměřené lhůtě poskytnuté mu provozovatelem ze zákona, provozovatel ze zákona je oprávněn domáhat se svého práva u soudu.

(3) Ustanovení odstavce 1 se nepoužije, pokud poplatník dodatečně splnil všechny své povinnosti ještě před tím, než byl provozovatelem ze zákona vyzván k zaplacení přirážky.

§ 9 Odměna poště a další povinnosti pošty

(1) Odměna poště za vedení evidence přijímačů a za vybírání poplatků se stanoví podle cenových předpisů.10)

(2) Rozhlasové a televizní poplatky zaplacené poplatníky poukazuje pošta provozovatelům ze zákona po srážce odměny podle odstavce 1 .

(3) Pošta poskytuje provozovatelům ze zákona údaje o dlužných poplatcích a na jejich požádání další údaje z evidence přijímačů. Pošta poskytuje provozovatelům ze zákona součinnost nezbytně nutnou pro jejich postup podle § 7 a 8 .

Ustanovení přechodná a závěrečná

§ 10

(1) Povinnost přihlásit přijímač do evidence podle § 6 odst. 2 se považuje za splněnou, pokud ke dni účinnosti tohoto zákona byl přijímač přihlášen k evidenci podle dosavadních předpisů.11)

(2) Osoby osvobozené od povinnosti platit za přijímač poplatek podle § 2 odst. 4 jsou zproštěny povinnosti doložit okolnosti prokazující osvobození (§ 6 odst. 3 ), pokud ke dni účinnosti tohoto zákona trvalo jejich osvobození od sazeb za používání přijímačů přiznané podle dosavadních předpisů.11)

§ 11

Zrušují se:

1. § 6 vyhlášky Ústřední správy spojů č. 111/1964 Sb., kterou se provádí zákon o telekomunikacích.

2. Vyhláška Federálního ministerstva spojů č. 51/1985 Sb., kterou se vydává Rozhlasový a televizní řád, ve znění vyhlášky Federálního ministerstva spojů č. 76/1987 Sb., vyhlášky Federálního ministerstva spojů č. 39/1988 Sb., vyhlášky Federálního ministerstva spojů č. 315/1990 Sb. a vyhlášky Federálního ministerstva spojů č. 100/1991 Sb.

§ 12

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. dubna 1995.

Uhde v. r.
Havel v. r.
Klaus v. r.

Poznámky pod čarou

1) § 3 odst. 5 zákona č. 110/1964 Sb., o telekomunikacích.

2) § 1 odst. 4 písm. a) zákona č. 110/1964 Sb., ve znění zákona č. 150/1992 Sb.

3) § 129 občanského zákoníku.

4) Např. vyhláška ministra zahraničních věcí č. 157/1964 Sb., o Vídeňské úmluvě o diplomatických stycích, vyhláška ministra zahraničních věcí č. 21/1968 Sb., o Úmluvě o výsadách a imunitách mezinárodních odborných organizací, vyhláška ministra zahraničních věcí č. 32/1969 Sb., o Vídeňské úmluvě o konzulárních stycích, vyhláška ministra zahraničních věcí č. 40/1987 Sb., o Úmluvě o zvláštních misích, vyhláška ministra zahraničních věcí č. 52/1956 Sb., o přístupu Československé republiky k Úmluvě o výsadách a imunitách Organizace spojených národů schválené Valným shromážděním Organizace spojených národů dne 13. února 1946, zákon č. 125/1992 Sb. , o zřízení Sekretariátu Konference o bezpečnosti a spolupráci v Evropě a o výsadách a imunitách tohoto sekretariátu a dalších institucí Konference o bezpečnosti a spolupráci v Evropě.

5) § 3 odst. 1 zákona č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění zákona č. 597/1992 Sb.

5a) Příloha k vyhlášce Ministerstva práce a sociálních věcí č. 207/1995 Sb., kterou se stanoví stupně zdravotního postižení a způsob jejich posuzování pro účely dávek státní sociální podpory, kapitola IV.- Smyslové orgány, oddíl A - Zrak, oddíl B - Sluch a ústrojí rovnováhy.

5b) Zákon č. 561/2004 Sb. , o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon).

6) Zákon č. 463/1991 Sb., o životním minimu, ve znění pozdějších předpisů.

7) § 4 odst. 1 zákona č. 222/1946 Sb., o poště (poštovní zákon).

8) § 115 občanského zákoníku.

9) § 2 obchodního zákoníku.

10) Zákon č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění zákona č. 135/1994 Sb. Vyhláška Federálního ministerstva financí, Ministerstva financí České republiky a Ministerstva financí Slovenské republiky č. 580/1990 Sb. , kterou se provádí zákon č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění vyhlášky Ministerstva financí České republiky č. 580/1992 Sb.

11) Vyhláška Federálního ministerstva spojů č. 51/1985 Sb., kterou se vydává Rozhlasový a televizní řád, ve znění pozdějších předpisů.