Program Zákon

Zákon o zřízení Sekretariátu Konference o bezpečnosti a spolupráci v Evropě a o výsadách a imunitách tohoto sekretariátu a dalších institucí Konference o bezpečnosti a spolupráci v Evropě

Federální shromáždění České a Slovenské Federativní Republiky, berouc v úvahu ustanovení Pařížské charty pro novou Evropu, přijaté dne 21. listopadu 1990, se usneslo na tomto zákoně:

§ 1 Sekretariát Konference o bezpečnosti a spolupráci v Evropě (dále jen "sekretariát") je právnickou osobou se sídlem v Praze.

§ 2

(1) Sekretariátu a jeho úředníkům a administrativnímu a technickému personálu se poskytují výsady a imunity v rozsahu stanoveném v článcích II, III a V Úmluvy o výsadách a imunitách Organizace spojených národů ze dne 13. února 1946.1)

(2) Ustanovení odstavce 1 nebrání výsadám a imunitám, které mohou požívat zaměstnanci sekretariátu podle Vídeňské úmluvy o diplomatických stycích z 18. dubna 1961.2)

§ 3

Delegacím účastnických států Konference o bezpečnosti a spolupráci v Evropě na konferencích uskutečňovaných v České a Slovenské Federativní Republice v rámci helsinského procesu, jakož i delegacím účastnických států Konference o bezpečnosti a spolupráci v Evropě vyslaným k jednání v sekretariátu se poskytují výsady a imunity v rozsahu stanoveném v článku IV Úmluvy o výsadách a imunitách Organizace spojených národů ze dne 13. února 1946.1)

§ 4

Úředníkům a administrativnímu a technickému personálu Střediska pro předcházení konfliktům ve Vídni, Úřadu pro demokratické instituce a lidská práva ve Varšavě, jakož i dalších institucí Konference o bezpečnosti a spolupráci v Evropě, které budou zřízeny, se poskytují výsady a imunity v rozsahu odpovídajícím článku VI Úmluvy o výsadách a imunitách Organizace spojených národů ze dne 13. února 1946.1)

§ 5

Tento zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení.<= 3.4.1992>

Havel v. r.
Dubček v. r.
Čalfa v. r.

1) Český překlad úmluvy vyhlášen v příloze vyhlášky ministra zahraničních věcí č. 52/1956 Sb., o přístupu Československé republiky k Úmluvě o výsadách a imunitách Organizace spojených národů schválené Valným shromážděním Organizace spojených národů dne 13. února 1946.

2) Český překlad úmluvy vyhlášen spolu s vyhláškou ministra zahraničních věcí č. 157/1964 Sb., o Vídeňské úmluvě o diplomatických stycích.