Program Zákon

Vyhláška federálního ministerstva financí, ministerstva financí České republiky a ministerstva financí Slovenské republiky, kterou se provádí zákon č. 526/1990 Sb., o cenách

Federální ministerstvo financí, ministerstvo financí České republiky a ministerstvo financí Slovenské republiky stanoví podle § 20 odst. 1 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách (dále jen "zákon"):

§ 1 (K § 2 odst. 3 zákona)

(1) Za nepřiměřený hospodářský prospěch získaný cenou zahrnující neoprávněné náklady nebo nepřiměřený zisk se považuje zvýšení ceny prodeje oproti obvyklé ceně téhož nebo srovnatelného zboží.

(2) Ustanovení odstavce 1 se vztahuje i na rozdíl mezi cenou při nákupu a cenou při prodeji, jde-li o nakoupené tuzemské nebo dovážené zboží, které se beze změny dále prodává. Tento rozdíl se posuzuje jako cena obchodního nebo zprostředkovatelského výkonu, i když není výslovně a samostatně sjednána.

(3) Za nepřiměřený hospodářský prospěch získaný cenou výrazně nedosahující oprávněných nákladů se považuje podstatné snížení ceny nákupu oproti obvyklým nákladům na pořízení téhož nebo srovnatelného zboží.

§ 2 (K § 5 a 6 zákona )

(1) Pro zboží stejného užití, které se od druhu zboží s maximální nebo pevnou úředně stanovenou cenou liší pouze některými určenými podmínkami, lze sjednat vyšší cenu nejvíce nebo je nutno sjednat nižší cenu nejméně o rozdíl v ekonomicky oprávněných nákladech odpovídající těmto odlišným určeným podmínkám a v přiměřeném zisku vztaženém k této změně podmínek. Pro zboží stejného užití, které se od druhu zboží s minimální úředně stanovenou cenou liší pouze některými určenými podmínkami, lze sjednat nižší cenu nejvíce nebo je nutno sjednat vyšší cenu nejméně o rozdíl v ekonomicky oprávněných nákladech odpovídající těmto odlišným určeným podmínkám a v přiměřeném zisku vztaženém k této změně podmínek.

(2) Pro účely regulace cen pomocí úředně stanovených cen nebo věcného usměrňování cen se

a) za ekonomicky oprávněné náklady považují náklady pořízení odpovídajícího množství přímého materiálu, mzdové a ostatní osobní náklady, technologicky nezbytné ostatní přímé a nepřímé náklady a náklady oběhu; při posuzování ekonomicky oprávněných nákladů se vychází z dlouhodobě obvyklé úrovně těchto nákladů v obdobných ekonomických činnostech s přihlédnutím k zvláštnostem daného zboží,

b) za přiměřený zisk považuje zisk odpovídající obvyklému zisku dlouhodobě dosahovanému při srovnatelných ekonomických činnostech, který zajišťuje přiměřenou návratnost použitého kapitálu v přiměřeném časovém období.

(3) Ustanovení odstavce 1 platí zejména, jde-li o odlišné určené podmínky jako jednotka množství, jakost (třída, volba), obal, skladování a dopravní parita.

§ 3 (K § 8 zákona)

(1) Za prodávajícího v dominantním postavení, který je vystaven jen nepodstatné soutěži podle § 8 odst. 2 zákona, se považuje takový prodávající, který na trhu konkrétního druhu zboží zajišťuje v období kalendářního roku nejméně 30 % prodeje téhož nebo srovnatelného zboží.

(2) Prodávající, který má monopolní nebo dominantní postavení ohlásí zamýšlené zvýšení cen podle § 8 odst. 3 zákona písemně cenovému orgánu jednotným způsobem podle přílohy této vyhlášky.

(3) Pokud prodávající nepřistoupí ke zvýšení ceny ohlášenému podle § 8 odst. 3 zákona nebo zvýší cenu jen částečně tak, že nepřekročí rozsah zvýšení ceny stanovený pro účely ohlašovací povinnosti, k ohlášení se dále nepřihlíží.

§ 4 [K § 11 odst. 1 písm. d) zákona]

(1) Konečným spotřebitelem se pro účely cenových předpisů rozumí fyzická nebo právnická osoba, která nakupuje zboží za jiným účelem než pro podnikání.1)

(2) Evidence cen, kterou je prodávající povinen uchovávat, musí obsahovat údaje, z nichž je zřejmý název, popř. druh zboží, určené podmínky, k nimž se cena vztahuje, výše ceny, za kterou je zboží prodáváno, a období, v němž se za tuto cenu prodávalo.

(3) Evidence cen spotřebního zboží prodávaného konečnému spotřebiteli se nevyžaduje u změn cen zboží podléhajícího rychlé zkáze, pokud k nim dochází v průběhu dne. V tomto případě se eviduje pouze výchozí cena čerstvého zboží.

(4) Kalkulací ceny uchovávanou pro potřeby cenové evidence u cen podléhajících věcnému nebo časovému usměrňování se rozumí takový propočet ceny, který prokazuje dodržení stanoveného způsobu regulace.

§ 5 (K § 13 zákona)

(1) Prodávající není povinen předkládat nabídkový ceník podle § 13 odst. 1 zákona, jde-li o zboží, které se prodává podle zvláštních požadavků kupujícího. V takovém případě lze nabídkový ceník nahradit údajem o ceně doplněným o určené podmínky postačující k jednoznačnému vymezení zboží. Jestliže se zboží sestavuje z běžných dílů nebo činností, je prodávající povinen na požádání předložit nabídkový ceník těchto dílů a činností.

(2) Nemůže-li prodávající při prodeji konečnému spotřebiteli oznámit podle § 13 odst. 2 zákona údaj o ceně konkrétní částkou, oznámí mu odhad ceny.1a)

(3) Označením zboží cenou při prodeji konečnému spotřebiteli se rozumí vybavení zboží údajem o ceně připevněným viditelně na zboží nebo umístěným způsobem vylučujícím záměnu na regále, ve vitríně, na vývěsce nebo ve veřejně přístupném ceníku tak, aby měl kupující možnost seznámit se s cenou před jednáním o koupi zboží.

§ 6 (K § 14 zákona)

(1) Cenová kontrola je zahájena dnem, kdy pracovník nebo pracovníci pověření cenovým orgánem nebo místním orgánem nebo orgánem jimi pověřeným (dále jen "cenový kontrolní orgán") k provedení cenové kontroly (dále jen "kontrolní pracovník") předloží osobě oprávněné jednat jménem kontrolovaného subjektu (dále jen "oprávněná osoba") oprávnění provést cenovou kontrolu.

(2) Porušení cenových předpisů prokazuje kontrolní pracovník v protokolu, který vyhotoví po provedení kontroly. Oprávněná osoba potvrdí svým podpisem, že byla s obsahem protokolu seznámena a kdy jej převzala.

(3) Oprávněná osoba je povinna podat k protokolu písemné vyjádření, v němž vyznačí, zda s obsahem protokolu souhlasí, a nesouhlasí-li, uvede věcné důvody nesouhlasu. V případě nesouhlasu oprávněné osoby vypracuje kontrolní pracovník do 15 dnů ode dne doručení písemného vyjádření dodatek k protokolu, v němž uvede své stanovisko. Odmítne-li oprávněná osoba převzít protokol nebo dodatek k protokolu (dále jen "protokol"), zašle jí jej kontrolní pracovník do vlastních rukou s výzvou k písemnému vyjádření.

(4) Nepodá-li oprávněná osoba k doručenému protokolu písemné vyjádření do 15 dnů od jeho doručení, považuje se to za souhlas s obsahem protokolu.

(5) Souhlasí-li oprávněná osoba s obsahem protokolu nebo v případě podle odstavce 4 , ukládá se pokuta na základě protokolu.

§ 7 (K § 16 zákona)

(1) Cenový kontrolní orgán v rámci řízení podle zvláštního předpisu2) posoudí protokol a námitky oprávněné osoby předané kontrolním pracovníkem, vyžádá si potřebná doplňující stanoviska a vydá rozhodnutí. Bylo-li potvrzeno porušení cenových předpisů podle § 15 zákona, uloží v rozhodnutí pokutu.

(2) Právoplatné rozhodnutí o uložení pokuty oznamuje cenový kontrolní orgán tomu orgánu, který je správcem rozpočtu, do něhož náleží odvod pokuty podle zvláštního předpisu. Kromě toho uveřejní rozhodnutí v Cenovém věstníku.

§ 8 (K § 17 zákona)

(1) Majetkový prospěch neoprávněně získaný porušením cenových předpisů (dále jen "neoprávněně získaný majetkový prospěch") prodávajícího se pro určení výše pokuty v případech uvedených v § 15 odst. 1 písm. a) až e) zákona vyčíslí jako rozdíl mezi souhrnem cen skutečně zaplacených kupujícím a souhrnem cen, které měly být maximálně účtovány podle rozhodnutí na základě § 5 odst. 2 a 3 zákona nebo § 6 odst. 1 zákona nebo § 8 odst. 4 zákona nebo § 9 odst. 1 zákona, nebo které by odpovídaly podmínkám regulace cen.

(2) Neoprávněně získaný majetkový prospěch kupujícího se pro určení výše pokuty v případě uvedeném v § 15 odst. 2 písm. a) zákona vyčíslí jako rozdíl mezi souhrnem cen, které měly být minimálně účtovány podle rozhodnutí na základě § 5 odst. 3 a 4 zákona, nebo které by odpovídaly podmínkám regulace cen, a souhrnem cen skutečně zaplacených prodávajícímu.

(3) Základem pro určení výše pokuty kupujícímu v případě uvedeném v § 15 odst. 2 písm. b) zákona je rozdíl mezi souhrnem cen skutečně zaplacených kupujícím a souhrnem cen, které měly být maximálně účtovány podle rozhodnutí na základě § 5 odst. 2 a 3 zákona nebo § 6 odst. 1 zákona nebo § 8 odst. 4 zákona nebo § 9 odst. 1 zákona, nebo které by odpovídaly podmínkám regulace cen. Uvedený rozdíl se nepokládá za neoprávněně získaný majetkový prospěch a pokuta může činit nejvýše 1 000 000,- Kč.

(4) Neoprávněně získaný majetkový prospěch prodávajícího, který zneužije svého hospodářského postavení podle § 15 odst. 3 zákona, se pro určení výše pokuty vyčíslí jako rozdíl mezi souhrnem cen skutečně zaplacených kupujícím a souhrnem cen, které měly být maximálně účtovány podle § 2 odst. 3 a § 16 odst. 2 zákona a § 1 odst. 1 této vyhlášky.

(5) Neoprávněně získaný majetkový prospěch kupujícího, který zneužije svého hospodářského postavení podle § 15 odst. 3 zákona, se pro určení výše pokuty vyčíslí jako rozdíl mezi souhrnem cen, které měly být minimálně účtovány podle § 2 odst. 3 a § 16 odst. 2 zákona a § 1 odst. 3 této vyhlášky, a souhrnem cen skutečně zaplacených prodávajícímu.

(6) Prodávající získá neoprávněně majetkový prospěch dnem jeho připsání na účet, dnem doručení poštou, popřípadě dnem převzetí hotovosti oprávněnou osobou. Kupující získá neoprávněně majetkový prospěch dnem, kdy provedl úhradu ceny.

(7) Za den, kdy se cenový kontrolní orgán dověděl o porušení cenových předpisů, se považuje den, kdy kontrolovaný subjekt obdržel protokol.

(8) Kontrolní pracovník vyčíslí neoprávněně získaný majetkový prospěch. Pro jeho vyčíslení není přípustná kompenzace kladných a záporných rozdílů mezi kontrolovanými výrobky.

(9) Neoprávněně získaný majetkový prospěch, který prodávající nebo kupující sám zjistí a prokáže, že byl bezodkladně před zahájením kontroly vrácen tomu, na jehož úkor byl získán, se nezapočítává do úhrnu pro výpočet pokuty.

§ 9 Přechodná a závěrečná ustanovení

(1) Za cenu platnou do 31. prosince 1990, která je zároveň cenou na základě posledního ohlášení pro účely časového usměrňování cen od 1. ledna 1991, se považuje cena zahrnující změny cen vstupů včetně změn formou přirážek nebo srážek, které směly být v roce 1990 uplatněny podle zvláštních rozhodnutí cenových orgánů.3)

(2) Zrušují se

a) výnos Federálního cenového úřadu, Českého cenového úřadu a Slovenského cenového úřadu č. V-5/87 o cenovém znevýhodnění spotřebních výrobků a výrobků určených pro bytové hospodářství nezajištěných náhradními díly, Cenový věstník částka 52/1987, registrovaný v částce 10/1988 Sb.,

b) výměr Českého cenového úřadu a Slovenského cenového úřadu ze dne 9. 8. 1982 č. 1072/622/1982 o uplatňování cen při prodeji ovoce a zeleniny mezi občany, Cenový věstník částka 36/1982, registrovaný v částce 9/1987 Sb.,

c) cenová opatření a rozhodnutí týkající se tvorby cen, vydaná nebo schválená Federálním cenovým úřadem, Českým cenovým úřadem a Slovenským cenovým úřadem, federálním ministerstvem financí, ministerstvem financí České republiky a ministerstvem financí Slovenské republiky, příslušnými národními výbory a pověřenými orgány a organizacemi před účinností této vyhlášky, kromě cenových opatření a rozhodnutí, která se použijí výhradně pro účely regulace cen podle zvláštního rozhodnutí vydaného podle § 10 zákona.4)

§ 10

Vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1991.

Ministr financí České a Slovenské Federativní Republiky: Ing. Klaus CSc. v. r.
Ministr financí České republiky: Ing. Špaček v. r.
Ministr financí Slovenské republiky: Ing. Kováč CSc. v. r.

Příloha Ohlášení zvýšení ceny zboží podléhajícího časovému usměrňování cen podle § 8 zákona o cenách

Oddíl I - vyplní prodávající

1. IČO prodávajícího:
2. Název prodávajícího:
3. Adresa prodávajícího: 4. PSČ: Fax: Telefon:


Oddíl II - vyplní prodávající

5. Číselný kód Standardní klasifikace produkce :

6. Stručný slovní popis zboží:

7. Datum posledního zvýšení ceny na základě ohlášení: (popř. datum vyhlášení časového usměrňování, nedošlo-li dosud k ohlášení)

8. Dosažený index zvýšení ceny od posledního ohlášení: (popř. od vyhlášení časového usměrňování, nedošlo-li dosud k ohlášení)

9. Datum zamýšleného zvýšení ceny:

10. Ohlašovaný index zamýšleného zvýšení ceny:

11. Počet informovaných kupujících (s přiloženým rozdělovníkem):

12. IČO a název tří největších tuzemských kupujících:

13. Přílohy formuláře:

Vypracoval: Předkládá:
Datum: Podpis a razítko:


Oddíl III - vyplní cenový orgán

14. Datum přijetí ohlášení:

 

 

15. Vyřizuje:

 

 

16. Návrh rozhodnutí:

a) souhlas bez odkladu

b) odložit do

17. Rozhodnutí:

18. Další poznámky:

 

 

 

Vysvětlivky:
Oddíl I
ř. 1: IČO - identifikační číslo organizace se uvádí na 8 míst a v případě menšího počtu míst se zleva doplní nuly.

Oddíl II
ř. 5 a 6: Číselný kód Standardní klasifikace produkce a stručný popis vymezující zboží co nejpřesněji (konkrétní druh nebo podskupinu nebo skupinu nebo obor).
ř. 7: Datem posledního zvýšení ceny na základě ohlášení se rozumí datum, kdy bylo naposledy realizováno zvýšení ceny na základě ohlášení; od tohoto data se počítá index v ř. 8 a v ř. 10. Datem vyhlášení časového usměrňování se pro účely ohlášení rozumí 31. prosinec 1990 (§ 9 odst. 1 této vyhlášky) nebo datum platnosti rozhodnutí cenového orgánu o časovém usměrňování vydaného po 1. lednu 1991.
ř. 8: Dosažený index zvýšení ceny od posledního ohlášení se vypočte jako podíl ceny platné ke dni odeslání ohlášení (P2) a ceny platné k datu v ř. 7 (P1).
ř. 9: Datum zamýšleného zvýšení ceny musí být stanoveno nejméně 30 kalendářních dní po datu podání ohlášení. Za datum podání ohlášení se považuje datum razítka pošty odesílatele na obálce nebo datum podatelny cenového orgánu v případě, že ohlášení je předáno podatelně osobně, nebo není-li razítko pošty čitelné. Např. je-li datum podání 15. dubna, může být datum zamýšleného zvýšení ceny nejdříve 15. května.
ř. 10: Ohlašovaný index zamýšleného zvýšení ceny se vypočte z ceny, jejíž zvýšení se předpokládá k datu v ř. 9 (P3) a ceny platné k datu v ř. 7 (P1).
ř. 8 a 10: Výpočet indexů
a) při zvýšení ceny jednoho druhu zboží se vypočte prostý index, tedy:

P2
index v ř. 8 = ---- . 100
P1
P3
index v ř. 10 = ------ . 100
P1

b) při zvýšení cen zboží za celou podskupinu nebo skupinu nebo obor se vypočte index vážený. Vahou je objem prodeje zboží v Kčs za celou podskupinu nebo skupinu nebo obor za poslední kalendářní měsíc předcházející měsíci, kdy se zvýšení ohlašuje (Q). V odůvodněných případech může cenový orgán rozhodnout o jiném způsobu výpočtu. Tedy:

&2211 (P2i . Qi)
i) index v ř. 8 = ------------- .
0 &2 &2211 (P
. Qi) &2211 (P
(P3i . Qi) index v ř. 10 = -----------
. 100

211 (P1i . Q1) ř. 11 a 12: Vyplňuje se pouze v případě, kdy jednorázové zvýšení ceny (tj. podíl indexů ř. 10/ř. 8 krát 100) přesahuje index zvýšení cen, při němž platí ohlašovací povinnost též vůči kupujícím (§ 8
st. 5 zákona). ř. 13: K ohlá
ní se přiloží: a) podrobnější slovní popis zboží a určených podmínek, k nimž se cena vztahuje. Prodávající uvede takové určené podmínky, při kterých prodává největší objem daného zboží, a údaj o tomto objemu
např. za rok), b) zdůvodnění zamýšlené
zvýšení ceny, c) informativně související změny cen pro jiné určené podmínky u téhož zboží, pokud se při jiných určených pod
nkách prodává, d) rozdělovník informovaných kupuj

Poznámky pod čarou:

1) § 2 zákona č. 513/1991 Sb. , obchodní zákoník .

1a) § 636 zákona č. 40/1964 Sb. , občanský zákoník , ve znění pozdějších předpisů.

2) Zákon č. 71/1967 Sb. , o správním řízení (správní řád).

3) Např. výměr FMF, MF ČR a MF SR č. 015/90 o řešení důsledků změny kursu čs. koruny ke dni 15. října 1990 a změny režimu cenové regulace dovozu a oceňování regulovaných položek k 1. listopadu 1990, Cenový věstník částka 50/1990, výměr FMF č. 8171/XVI/90, kterým se v důsledku změn cen motorové nafty a automobilových benzinů upravuje oceňování výkonů nákladní dopravy a nepravidelné autobusové dopravy, Cenový věstník částka 48/1990, výměr FMF, MFČR a MFSR č. 019/90 o řešení důsledků změny kursu čs. koruny ke dni 28. prosince 1990.

4) Výměr FMF, MF ČR a MF SR č. 01/91, kterým se vydává seznam zboží s regulovanými cenami.