Program Zákon

Zákon o zrušení Československého rozhlasu, Československé televize a Československé tiskové kanceláře

Federální shromáždění České a Slovenské Federativní Republiky se usneslo na tomto zákoně:

ČL. I

§ 1

(1) Uplynutím dne 31. prosince 1992 se zrušuje Československý rozhlas.

(2) Uplynutím dne 31. prosince 1992 se zrušuje Československá televize.

(3) Uplynutím dne 31. prosince 1992 se zrušuje Československá tisková kancelář.

§ 2

(1) Nemovité a movité věci ve vlastnictví České a Slovenské Federativní Republiky, k nimž přísluší právo hospodaření Československému rozhlasu, Československé televizi a Československé tiskové kanceláři, majetková a jiná práva České a Slovenské Federativní Republiky, k nimž přísluší právo hospodaření Československému rozhlasu, Československé televizi a Československé tiskové kanceláři, dále práva a povinnosti z pracovněprávních vztahů, majetková práva s výjimkou majetkových práv nehmotné povahy a jiná práva a závazky Československého rozhlasu, Československé televize a Československé tiskové kanceláře na území České republiky přecházejí dnem uvedeným v § 1 na Českou republiku, pokud zákon České národní rady nestanoví jinak.

(2) Nemovité a movité věci ve vlastnictví České a Slovenské Federativní Republiky, k nimž přísluší právo hospodaření Československému rozhlasu, Československé televizi a Československé tiskové kanceláři, majetková a jiná práva České a Slovenské Federativní Republiky, k nimž přísluší právo hospodaření Československému rozhlasu, Československé televizi a Československé tiskové kanceláři, dále práva a povinnosti z pracovněprávních vztahů, majetková práva s výjimkou majetkových práv nehmotné povahy a jiná práva a závazky Československého rozhlasu, Československé televize a Československé tiskové kanceláře na území Slovenské republiky přecházejí dnem uvedeným v § 1 na Slovenskou republiku, pokud zákon Národní rady Slovenské republiky nestanoví jinak.

(3) Majetková práva nehmotné povahy se převádějí na základě smlouvy podle Zvláštních předpisů. 1)

(4) U majetku, u něhož nelze uplatnit hledisko uvedené v odstavcích 1 až 3 , se při dělení majetku Československého rozhlasu, Československé televize a Československé tiskové kanceláře použije hledisko odpovídající v zásadě podílu počtu obyvatelstva České republiky a Slovenské republiky, podle něhož přechází majetek na Českou republiku a na Slovenskou republiku v poměru dva ku jedné.

§ 3

(1) Organizace uvedené v § 1 nemohou mimo obvyklé hospodaření uzavírat smlouvy o převodu vlastnictví majetku, k němuž jim přísluší právo hospodaření.2)

(2) Organizace uvedené v § 1 mohou uzavírat nájemní a jiné smlouvy o užívání majetku, k němuž jim přísluší právo hospodaření jen na dobu do dne přechodu tohoto majetku na organizace určené zákony České národní rady nebo zákony Národní rady Slovenské republiky. Nájemní smlouvy uzavřené na dobu delší než k 31. prosinci 1992 pozbývají po dni 31. prosince 1992 platnosti.

(3) Výjimky z ustanovení odstavce 1 může v odůvodněných případech povolit vláda České a Slovenské Federativní Republiky.

ČL. II

Zákon č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, se uplynutím dne 31. prosince 1992 mění takto:

1. V § 3 odst. 1 se vypouštějí slova "na základě zákona Federálního shromáždění ".

2. § 9 odst. 3 zní:

"(3) Příslušné orgány České republiky a Slovenské republiky rozhodnou o rozdělení přenosových cest (částí kmitočtového spektra) a sítí vysílačů mezi provozovatele ze zákona a provozovatele na základě licence na území České republiky a Slovenské republiky. ".

3. § 9 odst. 4 se vypouští.

4. V § 17 písm. d) se vypouštějí slova "provozovatelům, kteří získali oprávnění k vysílání na základě zákona Federálního shromáždění, ".

5. § 23 odst. 1 a 2 se vypouštějí.

6. § 24 se vypouští.

7. § 27 se vypouští.

ČL. III

Uplynutím dne 31. prosince 1992 se zrušují:

1. zákon č. 17/1964 Sb., o Československém rozhlasu;

2. zákon č. 18/1964 Sb., o Československé televizi;

3. zákon č. 123/1965 Sb., o Československé tiskové kanceláři;

4. § 4 odst. 2 zákonného opatření předsednictva Národního shromáždění č. 1/1967 Sb., o změnách v organizaci a působnosti některých ústředních orgánů, ve znění pozdějších předpisů;

5. § 1 písm. a) zákona č. 136/1991 Sb., o rozdělení působnosti mezi Českou a Slovenskou Federativní Republikou a Českou republikou a Slovenskou republikou ve věcech tisku a jiných informačních prostředků;

6. zákon č. 310/1991 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon č. 123/1965 Sb., o Československé tiskové kanceláři.

ČL. IV

Tento zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení.

Stráský v. r. Kováč v. r.

1) Např. zákon č. 174/1988 Sb., o ochranných známkách, zákon č. 527/1990 Sb ., o vynálezech, průmyslových vzorech a zlepšovacích návrzích, zákon č. 35/1965 Sb ., o literárních, vědeckých a uměleckých dílech (autorský zákon) - (úplné znění č. 247/1990 Sb.).

2) Vyhláška federálního ministerstva financí č. 119/1988 Sb., o hospodaření s národním majetkem.