Program Zákon

Zákon České národní rady o České národní bance

Česká národní rada se usnesla na tomto zákoně:

ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

§ 1

(1) Česká národní banka je ústřední bankou České republiky a orgánem vykonávajícím dohled nad finančním trhem.

(2) Česká národní banka je právnickou osobou, která má postavení veřejnoprávního subjektu, se sídlem v Praze; nezapisuje se do obchodního rejstříku.

(3) České národní bance jsou svěřeny kompetence správního úřadu v rozsahu stanoveném tímto zákonem a zvláštními právními předpisy.1)

(4) Česká národní banka hospodaří samostatně s odbornou péčí s majetkem, který jí byl svěřen státem.

§ 2

(1) Hlavním cílem činnosti České národní banky je péče o cenovou stabilitu. Pokud tím není dotčen její hlavní cíl, Česká národní banka podporuje obecnou hospodářskou politiku vlády vedoucí k udržitelnému hospodářskému růstu. Česká národní banka jedná v souladu se zásadou otevřeného tržního hospodářství.

(2) V souladu se svým hlavním cílem Česká národní banka

a) určuje měnovou politiku,

b) vydává bankovky a mince,

c) řídí peněžní oběh, platební styk a zúčtování bank, poboček zahraničních bank a spořitelních a úvěrních družstev, pečuje o jejich plynulost a hospodárnost a podílí se na zajištění bezpečnosti, spolehlivosti a efektivnosti platebních systémů a na jejich rozvoji,

d) vykonává dohled nad osobami působícími na finančním trhu, provádí analýzy vývoje finančního systému, pečuje o bezpečné fungování a rozvoj finančního trhu v České republice a přispívá ke stabilitě jejího finančního systému jako celku,

e) provádí další činnosti podle tohoto zákona a podle zvláštních právních předpisů.1)

(3) Česká národní banka při plnění svých úkolů spolupracuje s ústředními bankami jiných států, orgány dohledu nad finančními trhy jiných států a s mezinárodními finančními organizacemi a mezinárodními organizacemi zabývajícími se dohledem nad finančními trhy.

§ 3

(1) Česká národní banka je povinna podávat Poslanecké sněmovně nejméně dvakrát ročně k projednání zprávu o měnovém vývoji. Usnese-li se na tom Poslanecká sněmovna, Česká národní banka předloží nejpozději do 30 dnů mimořádnou zprávu o měnovém vývoji. V usnesení Poslanecké sněmovny musí být uvedeno, co má mimořádná zpráva obsahovat.

(2) Zprávu o měnovém vývoji předkládá Poslanecké sněmovně guvernér České národní banky, který je v tomto případě oprávněn účastnit se schůze Poslanecké sněmovny a musí mu být uděleno slovo.1c)

(3) Poslanecká sněmovna zprávu o měnovém vývoji vezme na vědomí nebo si vyžádá její doplnění.

(4) Vyžádá-li si sněmovna doplnění zprávy, je Česká národní banka povinna do 6 týdnů předložit zprávu doplněnou podle požadavku Poslanecké sněmovny.

(5) Česká národní banka je povinna informovat nejméně jednou za tři měsíce o měnovém vývoji veřejnost.

(6)

zrušen ke dni 1.4.2006 novelou č. 57/2006 Sb.

(7)

zrušen ke dni 1.4.2006 novelou č. 57/2006 Sb.

(8)

zrušen ke dni 1.4.2006 novelou č. 57/2006 Sb.

§ 3a

Česká národní banka je povinna podávat Poslanecké sněmovně nejméně jedenkrát ročně k informaci zprávu o finanční stabilitě.

ČÁST DRUHÁ ORGANIZACE ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY

§ 4

Českou národní banku tvoří

a) ústředí se sídlem v Praze;

b) pobočky;

c) účelové organizační jednotky.

§ 5

(1) Nejvyšším řídícím orgánem České národní banky je bankovní rada České národní banky (dále jen "bankovní rada"). Bankovní rada určuje měnovou politiku a nástroje pro její uskutečňování a rozhoduje o zásadních měnově politických opatřeních České národní banky a opatřeních v oblasti dohledu nad finančním trhem.

(2) Bankovní rada dále zejména

a) stanoví zásady činnosti a obchodů České národní banky;

b) schvaluje rozpočet České národní banky,

c) stanoví organizační uspořádání a působnost organizačních jednotek České národní banky;

d) stanoví druhy fondů České národní banky, jejich výši a použití;

e) vykonává práva a povinnosti vyplývající z pracovněprávních vztahů vůči zaměstnancům České národní banky. Těmito úkony může pověřit jiné osoby z řad zaměstnanců,

f) uděluje souhlas k podnikatelské činnosti zaměstnanců České národní banky,

g) stanoví mzdové a další požitky guvernéra; mzdové a další požitky viceguvernérů a dalších členů bankovní rady stanoví guvernér,

h) rozhoduje o rozkladech proti rozhodnutím České národní banky v prvním stupni.

§ 6

(1) Bankovní rada je sedmičlenná. Jejími členy jsou guvernér České národní banky, 2 viceguvernéři České národní banky a další 4 členové bankovní rady České národní banky.

(2) Guvernéra, viceguvernéry a ostatní členy jmenuje a odvolává prezident republiky.

(3)

Zrušen novelou č. 278/2001 Sb. k 3.8.2001.

(4) Nikdo nesmí zastávat funkci člena bankovní rady více než dvakrát.

(5) Členové bankovní rady jsou jmenováni na dobu 6 roků.

(6) S členstvím v bankovní radě je neslučitelná funkce poslance zákonodárného sboru, člena vlády a členství v řídících, dozorčích a kontrolních orgánech jiných bank a podnikatelských subjektů a výkon samostatně výdělečné činnosti s výjimkou činnosti vědecké, literární, publicistické, umělecké a pedagogické a s výjimkou správy vlastního majetku. Členství v bankovní radě je dále neslučitelné s jakoukoliv činností, která může způsobit střet zájmů mezi prováděním této činnosti a členstvím v bankovní radě.

(7) Členem bankovní rady může být jmenován občan České republiky, který

a) je plně způsobilý k právním úkonům,

b) má ukončené vysokoškolské vzdělání,

c) je bezúhonný,

d) je v měnových záležitostech a v oblasti finančního trhu uznávanou a zkušenou osobností.

(8) Bezúhonnou se pro účely tohoto zákona rozumí fyzická osoba, která nebyla pravomocně odsouzena pro trestný čin.

(9) Členové bankovní rady jsou zaměstnanci České národní banky.

(10) Výkon funkce člena bankovní rady končí

a) uplynutím jeho funkčního období,

b) dnem bezprostředně následujícím po dni doručení písemného odvolání z funkce nebo písemně učiněného vzdání se funkce a nebo pozdějším dnem uvedeným v doručeném odvolání nebo vzdání se funkce.

(11) Prezident republiky odvolá člena bankovní rady

a) při porušení odstavce 6 nebo odstavce 7 písm. c) ,

b) dnem nabytí právní moci rozsudku, jímž byl zbaven způsobilosti k právním úkonům nebo jímž byla způsobilost k právním úkonům omezena.

(12) Prezident republiky může odvolat člena bankovní rady, nevykonává-li funkci po dobu delší než 6 měsíců.

(13) Guvernéra odvolá prezident republiky v případě, jestliže již nesplňuje podmínky požadované pro výkon jeho funkce nebo dopustil-li se vážného pochybení. Prezident republiky může odvolat guvernéra též, nevykonává-li funkci po dobu delší než 6 měsíců. Odvolaný guvernér nebo Rada guvernérů Evropské centrální banky se mohou domáhat přezkoumání rozhodnutí o odvolání guvernéra z funkce u Evropského soudního dvora, a to v případě, že se domnívají, že tímto rozhodnutím došlo k porušení Smlouvy o založení Evropského společenství nebo jiného právního předpisu vydaného k jejímu provedení.

§ 7

(1) Jednání bankovní rady předsedá guvernér,v jeho nepřítomnosti jím pověřený viceguvernér.Bankovní rada přijímá svá rozhodnutí prostou většinou hlasů. Bankovní rada je usnášeníschopná, je-li přítomen guvernér nebo jím pověřený předsedající viceguvernér a alespoň další tři její členové. V případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedajícího.

(2) Jednací řád bankovní rady schvaluje bankovní rada.

§ 8

Jménem České národní banky jedná navenek guvernér. V době jeho nepřítomnosti ho zastupuje jím pověřený viceguvernér.

ČÁST TŘETÍ VZTAH K VLÁDĚ A DALŠÍM ORGÁNŮM

§ 9

(1) Česká národní banka a bankovní rada při plnění hlavního cíle České národní banky a při výkonu dalších činností nesmějí přijímat ani vyžadovat pokyny od prezidenta republiky, Parlamentu, vlády, správních úřadů ani od jakéhokoliv jiného subjektu.

(2) Česká národní banka a vláda se vzájemně informují o zásadách a opatřeních měnové a hospodářské politiky.

§ 10

(1) Česká národní banka zaujímá stanovisko k návrhům, předkládaným k projednání vládě, které se dotýkají působnosti České národní banky.

(2) Česká národní banka plní poradní funkce vůči vládě v záležitostech měnově politické povahy a finančního trhu.

§ 11

(1) Ministr financí nebo jiný pověřený člen vlády je oprávněn zúčastnit se s hlasem poradním zasedání bankovní rady a může jí předkládat návrhy k projednání.

(2) Guvernér České národní banky nebo jím určený viceguvernér je oprávněn zúčastnit se s hlasem poradním schůze vlády.

ČÁST ČTVRTÁ EMISE BANKOVEK A MINCÍ

§ 12

Česká národní banka má výhradní právo vydávat bankovky a mince, jakož i mince pamětní (dále jen "bankovky a mince").

§ 13

Peněžní jednotkou v České republice je koruna česká, zkratka názvu je "Kč". Koruna česká se dělí na sto haléřů.

§ 14

Česká národní banka spravuje zásoby bankovek a mincí a organizuje dodávky bankovek a mincí od výrobců v souladu s požadavky peněžního oběhu.

§ 15

Česká národní banka sjednává tisk bankovek a ražbu mincí a dozírá na ochranu a bezpečnost do oběhu nevydaných bankovek a mincí a na úschovu a ničení tiskových desek, razidel a neplatných a vyřazených bankovek a mincí.

§ 16

(1) Platné bankovky a mince vydané Českou národní bankou jsou zákonnými penězi ve své nominální hodnotě při všech platbách na území České republiky.

(2) Mince z drahých kovů, pamětní mince a mince ve zvláštním provedení určené ke sběratelským účelům mohou být prodávány za ceny odlišné od jejich nominální hodnoty.

§ 17

(1) Česká národní banka vyměňuje na požádání poškozené bankovky a mince, které vydala, za bankovky a mince nepoškozené.

(2) Česká národní banka může odmítnout vyměnit bankovky nebo mince, jejichž obrazec nebo reliéf je nečitelný nebo proděravělý, a zbytky bankovek menší než čtvrtina původní plochy bankovek. Takové bankovky a mince se předložiteli odeberou bez náhrady a zničí; v odůvodněných případech může Česká národní banka výjimečně náhradu poskytnout.

(3) Česká národní banka neposkytuje náhrady za bankovky a mince, které byly zničeny nebo ztraceny. Bez náhrady mohou být odebrány bankovky, jejichž vzhled byl pozměněn, zejména bankovky, které byly popsány, pomalovány, přetištěny, potištěny, perforovány, nebo které byly zamazány barvou, lepidlem nebo jiným podobným materiálem.

§ 18

Bankovky a mince opotřebované oběhem Česká národní banka stahuje z oběhu, ničí je a nahrazuje bankovkami a mincemi novými.

§ 19

(1) Česká národní banka může prohlásit za neplatné a stáhnout z oběhu bankovky a mince, které vydala. Jejich nominální hodnotu uhradí výměnou za jiné nově vydané bankovky a mince. Doba, po kterou je možno výměnu provádět, nesmí být kratší pěti roků, pokud zvláštní zákon nestanoví jinak.

(2) Na konci období stanoveného pro výměnu se úhrnná částka bankovek a mincí prohlášených za neplatné, ale nepředložených k výměně, odečte od množství peněz v oběhu v účtech České národní banky. Tato částka je příjmem České národní banky.

§ 20

Jakékoliv reprodukce bankovek, mincí, šeků, cenných papírů nebo platebních karet znějících na koruny české nebo na cizí měnu (dále jen "symboly peněz"), nebo předměty úpravou je napodobující, mohou být zhotoveny pouze za podmínek stanovených Českou národní bankou právním předpisem.

§ 21

(1) Padělané nebo pozměněné bankovky a mince znějící na koruny české nebo na cizí měnu, nebo bankovky a mince znějící na koruny české nebo na cizí měnu, u kterých vznikne důvodné podezření, že jsou padělané nebo pozměněné (dále jen "podezřelé bankovky a mince"), odebírají právnické osoby bez náhrady a předávají je České národní bance. Tyto osoby jsou oprávněny požadovat od toho, kdo podezřelé bankovky a mince předložil, aby prokázal svou totožnost. Odebrání podezřelých bankovek a mincí oznámí osoba, která je odebrala, orgánům činným v trestním řízení.

(2) Povinnosti a oprávnění podle odstavce 1 mají i fyzické osoby provádějící směnárenskou činnost nebo poskytující peněžní služby podle devizového zákona.

§ 22

Česká národní banka stanoví vyhláškami

a) nominální hodnoty, rozměry, hmotnost, materiál, vzhled a další náležitosti bankovek a mincí a jejich vydání do oběhu;

b) postup fyzických a právnických osob při příjmu zákonných peněz a nakládání s nimi, včetně postupu při odebírání podezřelých bankovek a mincí;

c) poskytování náhrad za necelé a poškozené bankovky a mince;

d) ukončení platnosti bankovek a mincí a způsob a dobu jejich výměny za jiné bankovky a mince;

e) podmínky,za kterých lze reprodukovat symboly peněz nebo vyrábět předměty, které je úpravou napodobují.

ČÁST PÁTÁ NÁSTROJE MĚNOVÉ REGULACE ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY

§ 23

Česká národní banka stanoví úrokové sazby, rámce,splatnosti a další podmínky obchodů, které provádí podle tohoto zákona a zvláštních zákonů.1)

§ 24

Česká národní banka stanoví

a) opatřením vyhlášeným ve Věstníku České národní banky pravidla obezřetného podnikání bank, poboček zahraničních bank, spořitelních a úvěrních družstev, institucí elektronických peněz1a) a poboček zahraničních institucí elektronických peněz podnikajících na území České republiky na základě jednotné licence,

b) vyhláškou pravidla obezřetného podnikání dalších osob na peněžním trhu a podmínky, za kterých lze obchodovat na peněžním trhu.

§ 25

(1) Česká národní banka může požadovat, aby banky, pobočky zahraničních bank a spořitelní a úvěrní družstva měly na účtě u České národní banky uloženu stanovenou část svých zdrojů (dále jen "povinné minimální rezervy").

(2) Povinné minimální rezervy mohou činit nejvýše 30 % celkových závazků instituce, která má povinnost podle odstavce 1 , snížených o závazky této instituce vůči jiným institucím, které mají povinnost podle odstavce 1 .

§ 26

(1) Pokud banka, pobočka zahraniční banky nebo spořitelní a úvěrní družstvo neudržuje stanovenou povinnou minimální rezervu, je Česká národní banka oprávněna účtovat jí z částky, o kterou není stanovená povinná minimální rezerva naplněna, úrok ve výši odpovídající dvojnásobku platné lombardní sazby.

(2) Při zvýšení úrovně povinných minimálních rezerv určí Česká národní banka lhůtu, ve které se instituce, podléhající povinnosti podle § 25 musí se zvýšením vyrovnat.

§ 26a

Pravidla pro plnění povinností stanovených v § 25 a 26 stanoví Česká národní banka opatřením vyhlášeným ve Věstníku České národní banky.

ČÁST ŠESTÁ OBCHODY ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY

Obchody s bankami

Česká národní banka vede účty bank a přijímá jejich vklady.

§ 28

Česká národní banka může od bank nakupovat, popřípadě jim prodávat

a) směnky splatné do šesti měsíců ode dne nákupu Českou národní bankou a opatřené alespoň dvěma podpisy,z toho alespoň jedním podpisem za banku;

b) státní dluhopisy nebo jiné cenné papíry se státní zárukou, které však může nakupovat na dobu nejvýše jednoho roku.

§ 29

(1) Česká národní banka může poskytnout bankám na dobu nejvýše tří měsíců úvěr zajištěný cennými papíry uvedenými v § 28 , popřípadě státními dluhopisy nebo jinými cennými papíry se státní zárukou nebo skladištními listy pro zboží hromadného charakteru plně pojištěné proti ztrátě a poškození, jakož i jinými majetkovými hodnotami.

(2) V zájmu zachování likvidity banky může Česká národní banka výjimečně poskytnout bance krátkodobý úvěr, a to na dobu nejvýše tří měsíců. Při poskytnutí tohoto úvěru Česká národní banka požaduje odpovídající zajištění.

§ 29a

Obchody, které Česká národní banka provádí podle části šesté s bankami, může obdobně provádět i s pobočkami zahraničních bank a se spořitelními a úvěrními družstvy.

Obchody s Českou republikou

§ 30

(1) Česká národní banka vede účty podle zákona o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů.

(2) Česká národní banka nesmí poskytovat návratné finanční prostředky ani jinou finanční podporu České republice ani jejím orgánům, územním samosprávným celkům, veřejnoprávním subjektům a právnickým osobám pod kontrolou státu, územního samosprávného celku nebo veřejnoprávního subjektu, s výjimkou bank, a to ani nákupem dluhopisů od těchto subjektů, jsou-li tyto subjekty jejich emitenty . Stejně tak s těmito subjekty nesmí provádět obchody, v důsledku kterých by mohly vzniknout pohledávky České národní banky vůči těmto subjektům.

§ 31

(1) Česká národní banka dává do prodeje podle zvláštního zákona3) státní dluhopisy a v dohodě s ministerstvem financí může z jeho pověření a za dohodnutou úplatu vykonávat i činnosti spojené se správou, splácením a převody státních dluhopisů, s výplatou úroků z těchto dluhopisů, popřípadě další požadované činnosti.

(2) Česká národní banka je oprávněna vést evidenci cenných papírů vydávaných Českou republikou a splatných do jednoho roku, evidenci cenných papírů vydávaných Českou národní bankou (§ 33 ) a evidenci dluhopisů s dobou splatnosti do jednoho roku a je oprávněna provozovat systém vypořádání obchodů s těmito investičními nástroji.

§ 31a

Česká národní banka může na žádost Ministerstva financí podle zvláštního právního předpisu upravujícího rozpočtová pravidla3a) sjednávat obchody s investičními nástroji.3b) Tím není dotčeno ustanovení § 31 odst. 1 .

Jiné obchody České národní banky

§ 32

Česká národní banka může k usměrnění peněžního trhu kupovat a prodávat cenné papíry, pokud tento zákon nestanoví jinak.

§ 33

Česká národní banka může vydávat krátkodobé cenné papíry se splatností do šesti měsíců a obchodovat s nimi.

§ 34

(1) Česká národní banka může, za podmínek obvyklých v bankovním sektoru vést účty svých zaměstnanců a poskytovat jim další bankovní služby. Vést účty a poskytovat bankovní služby může i právnickým osobám. Seznam těchto právnických osob zveřejňuje Česká národní banka v roční zprávě o výsledku hospodaření.

(2) Pro provádění činností uvedených v odstavci 1 platí zvláštní zákon4) obdobně.

ČÁST SEDMÁ PRAVOMOC ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY V DEVIZOVÉM HOSPODÁŘSTVÍ

§ 35

Česká národní banka

a) stanoví, po projednání s vládou, režim kurzu české měny k cizím měnám, přičemž však nesmí být ohrožen hlavní cíl České národní banky;

b) vyhlašuje kurs české měny k cizím měnám;

c) stanoví cenu zlata v bankovních operacích České národní banky;

d) má v úschově a spravuje měnové rezervy ve zlatě a devizových prostředcích a disponuje s nimi.

§ 36

Česká národní banka

a) obchoduje se zlatem a devizovými hodnotami a provádí všechny druhy bankovních obchodů s tuzemskými a zahraničními bankami, spořitelními a úvěrními družstvy a platební styk se zahraničím;

b) vydává cenné papíry znějící na cizí měnu;

c)

zrušeno ke dni 1.4.2006 novelou č. 57/2006 Sb.

ČÁST OSMÁ DALŠÍ ČINNOSTI A OPRÁVNĚNÍ ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY

§ 37

(1) Česká národní banka předkládá vládě návrhy zákonných úprav v oblasti měny, peněžního oběhu, peněžního trhu, platebního styku a zákonných úprav týkajících se působnosti a postavení ústřední banky.

(2) Česká národní banka spolu s Ministerstvem financí předkládá vládě návrhy zákonných úprav devizového hospodářství a regulace vydávání elektronických peněz.

(3) Česká národní banka spolupracuje s Ministerstvem financí na přípravě návrhů zákonných úprav v oblasti finančního trhu; ustanovení odstavců 1 a 2 tím nejsou dotčena.

§ 38

(1) Česká národní banka je oprávněna provozovat systémy pro mezibankovní platební styk. Účastníky těchto systémů mohou být vedle bank, spořitelních a úvěrních družstev4a) a poboček zahraničních bank a poboček zahraničních bank i osoby, které plní úlohu ústřední protistrany, zúčtovatele nebo clearingové instituce ve vypořádacím systému podle zvláštního právního předpisu, upravujícího podnikání na kapitálovém trhu,3b) nebo ve vypořádacím systému uvedeném v seznamu Komise Evropských společenství, a které při své účasti v systému České národní banky odpovídají za splnění finančních závazků vyplývajících z jejich příkazů přijatých tímto systémem. Uvedeným osobám je veden v systému České národní banky účet obdobný účtu mezibankovního platebního styku podle zvláštního právního předpisu, uzavře-li Česká národní banka s těmito osobami smlouvu o vedení účtu platebního styku a předávání dat mezibankovního platebního styku.

(2) Smlouva podle odstavce 1 obsahuje vždy

a) místo, způsob a čas předávání dat platebního styku,

b) náležitosti, formát a strukturu dat platebního styku a způsob jejich zajištění proti zneužití,

c) odpovědnost smluvních stran,

d) podmínky úročení účtu platebního styku a

e) stanovení cen za provádění mezibankovního platebního styku.

(3) Česká národní banka stanoví k zajištění jednotného platebního styku a zúčtování vyhláškou

a) způsob provádění platebního styku mezi bankami, spořitelními a úvěrními družstvy a pobočkami zahraničních bank a zúčtování na účtech u bank, spořitelních a úvěrních družstev a poboček zahraničních bank,

b) způsob používání platebních prostředků bankami, spořitelními a úvěrními družstvy a pobočkami zahraničních bank v platebním styku.

§ 39

Česká národní banka provádí registraci zastoupení zahraničních bank a finančních institucí vykonávajících bankovní činnost,7) působí-li tato zastoupení na území České republiky. Zahraniční banka nebo finanční instituce je povinna přihlásit své zastoupení k registraci před počátkem jeho působení. Zastoupení nepodniká a nezapisuje se do obchodního rejstříku.

§ 40

Česká národní banka sjednává v rámci své působnosti podle tohoto zákona platební a jiné dohody se zahraničními bankami, orgány dohledu nad finančními trhy a mezinárodními finančními institucemi.

§ 41

(1) Česká národní banka koordinuje rozvoj bankovního informačního systému v České republice. Za tím účelem právním předpisem stanoví zásady bankovního informačního systému.

(2) Česká národní banka vyžaduje k zabezpečení svých úkolů potřebné informace a podklady od

a) bank, poboček zahraničních bank, spořitelních a úvěrních družstev, institucí elektronických peněz1a) a poboček zahraničních institucí elektronických peněz podnikajících na území České republiky na základě jednotné licence,

b) dalších osob podléhajících jejímu dohledu (§ 44 ),

c) jiných osob, které náleží do sektoru finančních institucí podle práva Evropských společenství8) , nebo osob, které disponují informacemi potřebnými pro sestavení platební bilance České republiky.

Právo České národní banky vyžadovat informace podle zvláštních právních předpisů a plnění informační povinnosti těchto osob podle zvláštních právních předpisů tím není dotčeno8a) .

(3) Česká národní banka stanoví opatřením vyhlášeným ve Věstníku České národní banky obsah, formu, termíny a způsob sestavování a předkládání informací a podkladů vyžadovaných od osob uvedených v odstavci 2 písm. a) a organizační a komunikační podmínky pro jejich předávání České národní bance.

(4) Česká národní banka stanoví vyhláškou okruh osob uvedených v odstavci 2 písm. b) a c) a obsah, formu, termíny a způsob sestavování a předkládání od nich vyžadovaných informací a podkladů.

(5) Pokud předložené informace a podklady neodpovídají požadavkům stanoveným podle odstavce 3 nebo 4 anebo pokud vzniknou důvodné pochybnosti o správnosti nebo úplnosti předložených informací a podkladů, je Česká národní banka oprávněna vyžádat si odpovídající upřesnění nebo vysvětlení.

( 6 ) Česká národní banka může předávat Českému statistickému úřadu pro statistické účely individuální údaje, které získala k plnění svých úkolů, jestliže je to nezbytné ke splnění závazků z mezinárodní smlouvy, kterou je Česká republika vázána.

§ 42

Česká národní banka je oprávněna provádět investiční a obchodní činnost v rozsahu nezbytném pro zajištění jejích činností.

§ 43

Vydávání cenných papírů Českou národní bankou, obchodování s cennými papíry a dalšími investičními nástroji, jejich evidence a provozování systému vypořádání obchodů s nimi, prováděné Českou národní bankou, nepodléhají povolení ani výkonu dohledu podle zvláštních právních předpisů9) .

ČÁST DEVÁTÁ DOHLED

§ 44

(1) Česká národní banka vykonává dohled nad

a) bankami, pobočkami zahraničních bank, spořitelními a úvěrními družstvy, institucemi elektronických peněz, pobočkami zahraničních institucí elektronických peněz a jinými osobami, které vydávají elektronické peníze, podle zvláštních právních předpisů9a) a nad bezpečným fungováním bankovního systému,

b) obchodníky s cennými papíry, emitenty cenných papírů, centrálním depozitářem, jinými osobami vedoucími evidenci investičních nástrojů, investičními společnostmi, investičními fondy, provozovateli vypořádacích systémů, organizátory trhů s investičními nástroji a dalšími osobami, o nichž tak stanoví zvláštní právní předpisy upravující oblast podnikání na kapitálovém trhu9b) ,

c) pojišťovnami, zajišťovnami, penzijními fondy a dalšími osobami působícími v oblasti pojišťovnictví a penzijního připojištění podle zvláštních právních předpisů9c) ,

d) bezpečným, spolehlivým a efektivním fungováním platebních systémů podle zvláštního právního předpisu9d) ,

e) činností jiných osob, které mají povolení podle zvláštních právních předpisů9e) .

(2) Dohled zahrnuje

a) rozhodování o žádostech o udělení licencí, povolení a předchozích souhlasů podle zvláštních právních předpisů,

b) kontrolu dodržování podmínek stanovených udělenými licencemi a povoleními,

c) kontrolu dodržování zákonů, jestliže je k této kontrole Česká národní banka tímto zákonem nebo zvláštními právními předpisy zmocněna, a kontrolu dodržování vyhlášek a opatření vydaných Českou národní bankou,

d) získávání informací potřebných pro výkon dohledu podle zvláštních právních předpisů a jejich vymáhání, ověřování jejich pravdivosti, úplnosti a aktuálnosti,

e) ukládání opatření k nápravě a sankcí podle tohoto zákona nebo zvláštních právních předpisů,

f) řízení o správních deliktech a přestupcích.

(3) Česká národní banka vykonává nad osobami uvedenými v odstavci 1 též dohled na konsolidovaném základě nebo ve skupině a doplňkový dohled nad těmito osobami ve finančních konglomerátech v rozsahu stanoveném zvláštními právními předpisy9f) .

§ 44a

(1) Česká národní banka vykonává dohled nad dodržováním povinností stanovených občanským zákoníkem pro uzavírání smluv o finančních službách uzavíraných na dálku a nad dodržováním povinností zákazu používání nekalých obchodních praktik9k) , a to osobami uvedenými v § 44 odst. 1 , s výjimkou osob, které vydávají elektronické peníze na základě povolení podle zvláštního právního předpisu9g) .

(2) V případě přeshraniční spolupráce Česká národní banka vykonává dohled podle odstavce 1 a postupuje přitom podle příslušného předpisu Evropských společenství9h) .

(3) Zjistí-li Česká národní banka porušení nebo má-li důvodné podezření, že může dojít k porušení společného zájmu spotřebitelů9i) osobou, nad kterou vykonává dohled podle odstavce 1 , a která se dopustila protiprávního jednání na území členského státu Evropských společenství nebo v jiném státě tvořícím Evropský hospodářský prostor, zakáže této osobě pokračovat v protiprávním jednání.

§ 44b

Za účelem doložení bezúhonnosti či důvěryhodnosti účastníka správního řízení, které Česká národní banka vede, si vyžádá podle zvláštního právního předpisu9j) výpis z evidence Rejstříku trestů a v případech stanovených zvláštním právním předpisem9k) opis z evidence Rejstříku trestů. Žádost o vydání výpisu nebo opisu z evidence Rejstříku trestů a výpis nebo opis z evidence Rejstříku trestů se předávají v elektronické podobě, a to způsobem umožňujícím dálkový přístup.

§ 45

(1) Při výkonu dohledu a doplňkového dohledu nad bankami a jinými osobami ve finančních konglomerátech v rozsahu stanoveném zvláštním právním předpisem9l) formou kontroly na místě se vztahy mezi Českou národní bankou a kontrolovanými osobami řídí základními pravidly kontrolní činnosti, stanovenými zvláštním zákonem10) pro orgány státní správy s výjimkou ustanovení o spolupráci v oblasti kontroly.11)

(2) Zaměstnanec České národní banky nesmí vykonávat dohled formou kontroly na místě v případech, kdy je osobou blízkou11a) vůči kontrolované osobě nebo osobě, která má v kontrolované osobě postavení, které by mohlo ovlivnit jeho činnost.

§ 45a Výbor pro finanční trh

(1) Zřizuje se výbor pro finanční trh (dále jen "výbor") jako poradní orgán bankovní rady pro oblast dohledu nad finančním trhem.

(2) Výbor má 7 členů, kterými jsou:

a) předseda výboru, místopředseda výboru a další člen výboru, zvolení rozpočtovým výborem Poslanecké sněmovny na návrh profesních a zájmových organizací sdružujících účastníky finančního trhu a po vyjádření České národní banky a Ministerstva financí k navrženým osobám; tito členové výboru musí být důvěryhodnými a uznávanými odborníky pro oblast finančního trhu,

b) člen bankovní rady jmenovaný a odvolávaný bankovní radou,

c) dva vedoucí zaměstnanci Ministerstva financí jmenovaní a odvolávaní ministrem financí,

d) finanční arbitr.

(3) Funkční období člena výboru voleného rozpočtovým výborem Poslanecké sněmovny je 3 roky. Může být zvolen i opakovaně. Rozpočtový výbor je povinen zvolit člena výboru nejpozději do 3 měsíců od uplynutí funkčního období, smrti, vzdání se funkce nebo odvolání předchozího člena výboru rozpočtovým výborem z důvodu ztráty důvěryhodnosti.

(4) Členové výboru vykonávají svoji funkci nestranně a za výkon funkce jim nepřísluší odměna.

§ 45b

(1) Výbor se schází pravidelně alespoň dvakrát ročně.

(2) Jednání výboru řídí předseda a v jeho nepřítomnosti místopředseda.

(3) Guvernér České národní banky a ministr financí mají právo účastnit se jednání výboru.

(4) Výbor přijme svůj jednací řád, kterým upraví podrobnější pravidla svého jednání.

(5) Zaměstnanec České národní banky určený bankovní radou plní funkci tajemníka výboru.

§ 45c

(1) Výbor sleduje a projednává

a) obecné koncepce, strategie a přístupy k dohledu nad finančním trhem,

b) významné nové trendy na finančním trhu, v jeho dohledu nebo regulaci,

c) systémové otázky finančního trhu a výkonu dohledu nad ním,

a to vnitrostátní i mezinárodní povahy.

(2) Výbor je oprávněn předkládat bankovní radě stanoviska a doporučení v oblastech uvedených v odstavci 1 a v těchto případech je předseda výboru a v jeho nepřítomnosti místopředseda výboru oprávněn účastnit se projednávání stanoviska nebo doporučení výboru v bankovní radě. Obdobná stanoviska a doporučení je výbor oprávněn předkládat i Ministerstvu financí.

(3) Česká národní banka informuje výbor alespoň dvakrát ročně o hlavních aktivitách v oblasti dohledu nad finančním trhem v uplynulém období včetně vydaných rozhodnutí. Učiní tak i na žádost výboru; stejnou informační povinnost má na žádost výboru i Ministerstvo financí a finanční arbitr.

§ 45d Zpráva o výkonu dohledu nad finančním trhem

(1) Česká národní banka každoročně vypracovává a nejpozději do 30. června následujícího roku předkládá Poslanecké sněmovně, Senátu a vládě k informaci zprávu o výkonu dohledu nad finančním trhem.

(2) Před předložením zprávy o výkonu dohledu musí její návrh projednat výbor, který má právo připojit k ní své vyjádření.

§ 46 Opatření k nápravě

(1) Pokud Česká národní banka zjistí, že osoba uvedená v § 24 písm. b) porušila tento zákon, jiný právní předpis nebo opatření vydané Českou národní bankou, požaduje, aby tato osoba upustila od nesprávného postupu nebo ukončila činnost.

(2) Osoba uvedená v odstavci 1 informuje Českou národní banku o odstranění nedostatku bez zbytečného odkladu poté, kdy byl nedostatek odstraněn, nebo neprodleně poté, kdy byla činnost ukončena.

(3) Na postup podle odstavce 1 se nevztahují předpisy o správním řízení.

§ 46a Správní delikty při podnikání a obchodování na peněžním trhu

(1) Právnická osoba, která není bankou, nebo podnikající fyzická osoba se dopustí správního deliktu tím, že poruší pravidlo obezřetného podnikání nebo podmínky, za kterých lze obchodovat na peněžním trhu, stanovené podle § 24 písm. b) .

(2) Za správní delikt podle odstavce 1 se uloží pokuta do 1 000 000 Kč.

§ 46b Správní delikty při plnění informační povinnosti

(1) Právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba uvedená v § 41 odst. 2 se dopustí správního deliktu tím, že poruší povinnost předložit informaci nebo podklad podle § 41 , anebo tím, že tato informace nebo podklad je opakovaně neúplná nebo nesprávná.

(2) Za správní delikt podle odstavce 1 se uloží pokuta do 1 000 000 Kč.

§ 46c Správní delikty při reprodukci symbolů peněz a jejich napodobenin

(1) Právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba se dopustí správního deliktu tím, že při reprodukci symbolů peněz a jejich napodobenin zhotoví reprodukci bankovky, mince, platebního prostředku nebo cenného papíru, znějících na koruny české nebo cizí měnu anebo zhotoví, prodá, doveze nebo rozšiřuje za účelem prodeje nebo pro jiné obchodní účely předmět úpravou je napodobující v rozporu s § 20 nebo přímo použitelným právním předpisem Evropských společenství11b) .

(2) Za správní delikt podle odstavce 1 se uloží pokuta do 500 000 Kč.

(3) Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že při reprodukci symbolů peněz a jejich napodobenin zhotoví reprodukci bankovky, mince, platebního prostředku nebo cenného papíru, znějících na koruny české nebo cizí měnu anebo zhotoví, prodá, doveze nebo rozšiřuje za účelem prodeje nebo pro jiné obchodní účely předmět úpravou je napodobující v rozporu s § 20 nebo přímo použitelným právním předpisem Evropských společenství11b) .

(4) Za přestupek podle odstavce 3 lze uložit pokutu do 500 000 Kč.

§ 46d Správní delikty proti peněžnímu oběhu

(1) Právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba provádějící směnárenskou činnost nebo poskytující peněžní služby podle devizového zákona se dopustí správního deliktu tím, že neodebere podezřelou bankovku nebo minci, ač je povinna tak učinit podle § 21 nebo přímo použitelného právního předpisu Evropských společenství 11c) , a nepředá ji České národní bance.

(2) Za správní delikt podle odstavce 1 se uloží pokuta do 1 000 000 Kč.

§ 46e Správní delikty v platebním styku

(1) Právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba se dopustí správního deliktu tím, že poruší povinnost stanovenou přímo použitelným předpisem Evropských společenství11d)

a) účtovat za přeshraniční platbu stejnou cenu jako za odpovídající platbu prováděnou uvnitř České republiky,

b) informovat klienty v souladu s přímo použitelným právním předpisem Evropských společenství11e) o cenách za platby, o změnách těchto cen a dále o cenách za směnu měn související s platbou,

c) sdělit klientovi na jeho žádost mezinárodní číslo jeho bankovního účtu (IBAN) a svůj mezinárodní identifikační kód banky (BIC),

d) uvádět údaje podle písmene c) na výpisu z účtu klienta nebo v příloze k němu.

(2) Za správní delikt podle odstavce 1 písm. a) se uloží pokuta do výše 5 000 000 Kč.

(3) Za správní delikt podle odstavce 1 písm. b) , c) a d) se uloží pokuta do výše 1 000 000 Kč.

§ 46f Společná ustanovení ke správním deliktům

(1) Právnická osoba za správní delikt neodpovídá, jestliže prokáže, že vynaložila veškeré úsilí, které bylo možno požadovat, aby porušení právní povinnosti zabránila.

(2) Při určení výměry pokuty právnické osobě se přihlédne k závažnosti správního deliktu, zejména ke způsobu jeho spáchání a jeho následkům a k okolnostem, za nichž byl spáchán.

(3) Odpovědnost právnické osoby za správní delikt zaniká, jestliže Česká národní banka o něm nezahájila správní řízení do jednoho roku ode dne, kdy se o něm dozvěděla, nejpozději však do 5 let ode dne, kdy byl spáchán.

(4) Správní delikty podle § 46a až 46e projednává Česká národní banka.

(5) O rozkladu proti rozhodnutí o správním deliktu rozhoduje bankovní rada.

(6) Na odpovědnost za jednání, k němuž došlo při podnikání fyzické osoby11f) nebo v přímé souvislosti s ním, se vztahují ustanovení zákona o odpovědnosti a postihu právnické osoby.

(7) Pokuty za správní delikty uložené Českou národní bankou vybírá a vymáhá místně příslušný finanční úřad. Příjem z pokut je příjmem státního rozpočtu.

ČÁST DESÁTÁ HOSPODAŘENÍ ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY

§ 47

(1) Česká národní banka hospodaří podle rozpočtu, který musí být členěn tak, aby z něj byly zřejmé výdaje na pořízení majetku a výdaje na provoz České národní banky.

(2) Česká národní banka ze svých výnosů hradí nezbytné náklady na svoji činnost. Vytvořený zisk používá k doplňování rezervního fondu a dalších fondů vytvářených ze zisku a k ostatnímu použití v rozpočtované výši. Zbývající zisk odvádí do státního rozpočtu.

(3) Roční zprávu o výsledku svého hospodaření Česká národní banka předkládá nejpozději do 3 měsíců po skončení kalendářního roku k projednání Poslanecké sněmovně. Součástí této zprávy je i informace o platech členů bankovní rady České národní banky.

(4) Poslanecká sněmovna může zprávu o výsledku hospodaření České národní banky

a) schválit,

b) vzít na vědomí, nebo

c) odmítnout.

(5) Odmítne-li Poslanecká sněmovna zprávu o výsledku hospodaření České národní banky, je Česká národní banka povinna do 6 týdnů předložit zprávu zpřesněnou a doplněnou podle požadavků Poslanecké sněmovny.

§ 48

(1) Česká národní banka vede účetnictví podle zvláštního právního předpisu.12a)

(2) Účetní závěrka České národní banky je ověřována jedním nebo více auditory, kteří jsou určeni po dohodě bankovní rady s ministrem financí.

(3) Jakmile je účetní závěrka schválena a ověřena auditory, bankovní rada ji předá Poslanecké sněmovně a zveřejní.

(4) Česká národní banka vydává za účelem zveřejnění výroční zprávu, která obsahuje základní údaje o měnovém vývoji.

(5) Česká národní banka zpracovává a poskytuje dekádně ke zveřejnění výkaz o své finanční pozici.

ČÁST JEDENÁCTÁ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

§ 49

Na všechny bankovní operace České národní banky včetně stavů na účtech, které vede, se vztahuje bankovní tajemství.

§ 49a

Správní poplatky za úkony České národní banky podle zvláštního právního předpisu12b) jsou příjmem České národní banky.

§ 49b

(1) Česká národní banka vydává v mezích zákona opatření České národní banky (dále jen "opatření"), je-li k tomu zákonem zmocněna. Tato opatření jsou pro banky, pobočky zahraničních bank, spořitelní a úvěrní družstva, instituce elektronických peněz1a) a pobočky zahraničních institucí elektronických peněz závazná.

(2) Opatření podepisuje guvernér České národní banky.

(3) Opatření nabývá platnosti dnem jeho vyhlášení ve Věstníku České národní banky (dále jen "Věstník").

(4) Opatření nabývá účinnosti dnem, který je v něm stanoven. Nejdříve však nabývá opatření účinnosti dnem jeho vyhlášení ve Věstníku, kterým je den vydání příslušné částky Věstníku.

(5) Opatření jsou ve Věstníku označena pořadovými čísly, jejichž řada se uzavírá koncem každého kalendářního roku.

(6) Česká národní banka vydává úřední sdělení České národní banky, kterými informuje například o rozhodnutích bankovní rady o úrokových sazbách, o výkladových stanoviscích České národní banky, o podmínkách pro provádění obchodů České národní banky a o skutečnostech důležitých pro osoby, které působí na finančním trhu. Úřední sdělení České národní banky podepisuje člen bankovní rady a jsou vyhlašována ve Věstníku.

(7) Věstník je vydáván v postupně číslovaných částkách, označených pořadovými čísly, jejichž řada se uzavírá koncem každého kalendářního roku.

(8) Česká národní banka uveřejňuje způsobem umožňujícím dálkový přístup stejnopis Věstníku, který se však nepovažuje za Věstník podle odstavce 3 a na jehož znění se nelze ve správním řízení ani v jiném řízení odvolat.

§ 50

(1) Zaměstnanci České národní banky jsou povinni zachovávat mlčenlivost ve služebních věcech. Tato povinnost trvá i po skončení pracovněprávního vztahu nebo jiného obdobného vztahu. Povinnost zachovávat mlčenlivost o skutečnostech, se kterými se seznámí při výkonu své funkce, platí i pro členy poradních orgánů a auditory.

(2) Zaměstnanci České národní banky a členové poradních orgánů mohou být zproštěni této povinnosti z důvodu veřejného zájmu guvernérem.

(3) Zaměstnanci České národní banky nemohou bez předchozího souhlasu bankovní rady vykonávat podnikatelskou činnost, podílet se na podnikatelské činnosti jiných osob nebo zastávat funkce ve statutárních a jiných orgánech jakékoli obchodní společnosti. Toto ustanovení se nevztahuje na správu vlastního majetku a činnost vědeckou, literární, publicistickou, uměleckou a pedagogickou. Při těchto všech činnostech jsou zaměstnanci České národní banky povinni dbát, aby nedocházelo ke střetu zájmů nebo zneužití informací získaných při výkonu jejich funkce v České národní bance.

(4) Zaměstnanci České národní banky jsou povinni dodržovat pravidla profesionální etiky stanovená etickým kodexem České národní banky, který schvaluje bankovní rada.

ČÁST DVANÁCTÁ PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

§ 51

Česká národní banka vzniká rozdělením Státní banky československé.13)

§ 52

Pro celkový stav úvěrů poskytovaných České republice podle § 30 odst. 2 se výjimečně pro rok 1993 stanoví 7 % limit příjmů státního rozpočtu v uplynulém roce.

§ 53

Práva a povinnosti z pracovněprávních vztahů Státní banky československé s pracovníky, kteří mají pracoviště na území České republiky, přecházejí na Českou národní banku.

§ 54

Na Českou národní banku přechází majetek Státní banky československé v rozsahu stanoveném podle zvláštního zákona.14)

§ 55

(1) Je-li v právních předpisech vydaných před účinností tohoto zákona a recipovaných do právního řádu České republiky a v opatřeních uvedena Státní banka československá, rozumí se tím ode dne účinnosti tohoto zákona česká národní banka.

(2) Opatření vydaná Státní bankou československou platná ke dni účinnosti tohoto zákona, se považují za opatření vydaná českou národní bankou.

(3) Právní úkony učiněné Státní bankou československou vůči osobám se sídlem nebo trvalým pobytem na území České republiky se považují ode dne účinnosti tohoto zákona za právní úkony učiněné Českou národní bankou.

§ 56

Zrušen novelou č. 60/1993 Sb. k 3.2.1993.

§ 57

Účty, které vedla ke dni svého zániku Státní banka československá na území České republiky, se považují za účty vedené Českou národní bankou v souladu s tímto zákonem.

§ 58

(1) Do dne jmenování členů bankovní rady České národní banky podle § 6 odst. 2 a 3 vykonávají jejich funkci dosavadní vedoucí pracovníci Státní banky československé, kteří byli do svých funkcí jmenováni prezidentem České a Slovenské Federativní Republiky z řad občanů České republiky podle § 6 zákona č. 22/1992 Sb., o Státní bance československé.

(2) Výjimku z ustanovení § 6 odst. 5 může pro rok 1993 povolit bankovní rada.

§ 59

Na Českou národní banku se vztahují rozpočtová pravidla republiky16) s výjimkou ustanovení upravujících povinnosti ústředních orgánů státní správy a ustanovení upravujících kontrolu rozpočtového hospodaření.

§ 60

Tímto zákonem se zrušuje zákon č. 22/1992 Sb., o Státní bance československé.

§ 60a

zrušen ke dni 1.4.2006 novelou č. 57/2006 Sb.

§ 61

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1993.

Uhde v. r.
Klaus v. r.

Poznámky pod čarou

1) Například zákon č. 21/1992 Sb. , o bankách, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 219/1995 Sb. , devizový zákon.

1a) § 18b zákona č. 124/2002 Sb. , o převodech peněžních prostředků, elektronických platebních prostředcích a platebních systémech (zákon o platebním styku), ve znění zákona č. 257/2004 Sb.

1b)

zrušena ke dni 1.4.2006 novelou č. 57/2006 Sb.

1c) § 52 odst. 2 zákona č. 90/1990 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny.

2)

Zrušena novelou č. 442/2000 Sb. k 1.1.2001.

3) § 19 odst. 2 zákona č. 530/1990 Sb. , o dluhopisech.

3a) Zákon č. 218/2000 Sb. , o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů.

3b) Zákon č. 256/2004 Sb. , o podnikání na kapitálovém trhu.

4) Zákon č. 21/1992 Sb.

4a) Zákon č. 21/1992 Sb. Zákon č. 87/1995 Sb.

5) Devizový zákon.
Zákon č. 455/1991 Sb. , o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů.

6)

zrušena ke dni 1.4.2006 novelou č. 57/2006 Sb.

7) § 1 odst. 3 zákona č. 21/1992 Sb.

8) Nařízení Rady (ES) č. 2223/96 ze dne 25. června 1996 o Evropském systému národních a regionálních účtů ve Společenství.

8a) Například zákon č. 21/1992 Sb. , o bankách, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 256/2004 Sb. , o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 189/2004 Sb. , o kolektivním investování, zákon č. 87/1995 Sb. , o spořitelních a úvěrních družstvech, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 363/1999 Sb. , o pojišťovnictví, ve znění pozdějších předpisů.

9) Zákon č. 15/1998 Sb. , ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 256/2004 Sb. , ve znění pozdějších předpisů.

9a) Zákon č. 21/1992 Sb. , o bankách, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 87/1995 Sb. , o spořitelních a úvěrních družstvech, ve znění pozdějších předpisů, část třetí zákona č. 124/2002 Sb. , o platebním styku, ve znění pozdějších předpisů.

9b) § 3 písm. a) zákona č. 15/1998 Sb. , o Komisi pro cenné papíry a o změně a doplnění dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

9c) Zákon č. 363/1999 Sb. , o pojišťovnictví, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 42/1994 Sb. , o penzijním připojištění se státním příspěvkem, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 38/2004 Sb. , o pojišťovacích zprostředkovatelích a samostatných likvidátorech pojistných událostí.

9d) část čtvrtá zákona č. 124/2002 Sb. , ve znění pozdějších předpisů.

9e) Zákon č. 219/1995 Sb. , devizový zákon, ve znění pozdějších předpisů.

9f) Zákon č. 377/2005 Sb. , o doplňkovém dohledu nad bankami, spořitelními a úvěrními družstvy, institucemi elektronických peněz, pojišťovnami a obchodníky s cennými papíry ve finančních konglomerátech a o změně dalších zákonů (zákon o finančních konglomerátech), zákon č. 21/1992 Sb. , ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 256/2004 Sb. , o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 363/1999 Sb. , o pojišťovnictví a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojišťovnictví).

9g) § 19 zákona č. 124/2002 Sb. , o převodech peněžních prostředků, elektronických platebních prostředcích a platebních systémech (zákon o platebním styku), ve znění zákona č. 62/2006 Sb.

9h) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2006/2004 o spolupráci mezi vnitrostátními orgány příslušnými pro vymáhání dodržování zákonů na ochranu zájmů spotřebitele (nařízení o spolupráci v oblasti ochrany spotřebitele).

9i) Čl. 3 písm. k) nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2006/2004 o spolupráci mezi vnitrostátními orgány příslušnými pro vymáhání dodržování zákonů na ochranu zájmů spotřebitele (nařízení o spolupráci v oblasti ochrany spotřebitele).

9j) Zákon č. 269/1994 Sb. , o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších předpisů.

9k) § 2a odst. 13 zákona č. 87/1995 Sb. , § 4 odst. 7 zákona č. 21/1992 Sb.

9k) § 4 až 5a, § 6 a 12 zákona č. 634/1992 Sb. , o ochraně spotřebitele, ve znění zákona č. 36/2008 Sb.

9l) Zákon č. 377/2005 Sb. , o doplňkovém dozoru nad bankami, spořitelními a úvěrními družstvy, institucemi elektronických peněz, pojišťovnami a obchodníky s cennými papíry ve finančních konglomerátech a o změně některých dalších zákonů (zákon o finančních konglomerátech).

10) Část třetí zákona České národní rady č. 552/1991 Sb. , o státní kontrole.

11) § 21 až 23 zákona č. 552/1991 Sb.

11a) § 116 občanského zákoníku .

11b) Nařízení Rady (ES) č. 2182/2004 o medailích a žetonech podobných euromincím. Nařízení Rady (ES) č. 2183/2004, kterým se na nezúčastněné členské státy rozšiřuje použitelnost nařízení (ES) č. 2182/2004 o medailích a žetonech podobných euromincím.

11c) Nařízení Rady (ES) 1338/2001, kterým se stanoví opatření nutná k ochraně eura proti padělání a nařízení Rady (ES) 1339/2001, kterým se rozšiřuje působnost nařízení (ES) 1338/2001, kterým se stanoví opatření nutná k ochraně eura proti padělání, na členské státy, které nepřijaly euro jako jednotnou měnu.

11d) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2560/2001 ze dne 19. prosince 2001 o přeshraničních platbách v eurech, úřední věstník, L 344, 28/12/2001 P. 0013 - 0016.

11e) Čl. 4 a 6 nařízení č. 2560/2001.

11f) § 2 odst. 2 obchodního zákoníku .

12)

zrušena ke dni 1.4.2006 novelou č. 57/2006 Sb.

12a) Zákon č. 563/1991 Sb. , o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.

12b) Zákon č. 634/2004 Sb. , o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.

13) Čl. 14 ústavního zákona č. 143/1968 Sb., o československé federaci, ve znění pozdějších předpisů.

14) Ústavní zákon č. 541/1992 Sb. , o dělení majetku České a Slovenské Federativní Republiky mezi Českou republiku a Slovenskou republiku a o jeho přechodu na Českou republiku a Slovenskou republiku.

15)

Zrušena novelou č. 60/1993 Sb. k 3.2.1993.

16) Zákon České národní rady č. 576/1990 Sb., o pravidlech hospodaření s rozpočtovými prostředky České republiky a obcí v České republice (rozpočtová pravidla republiky), ve znění pozdějších předpisů.

17)

zrušena ke dni 1.4.2006 novelou č. 57/2006 Sb.

18)

zrušena ke dni 1.4.2006 novelou č. 57/2006 Sb.

19)

zrušena ke dni 1.4.2006 novelou č. 57/2006 Sb.

20)

zrušena ke dni 1.4.2006 novelou č. 57/2006 Sb.

PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ Z NOVEL

K zákonu se váže novela č. 57/2006 Sb. , její přechodné ustanovení je Čl. VI