Program Zákon

Zákon o dohledu v oblasti kapitálového trhu a o změně a doplnění dalších zákonů

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ČÁST PRVNÍ DOHLED V OBLASTI KAPITÁLOVÉHO TRHU

HLAVA I PŮSOBNOST A PRAVOMOCI ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY V OBLASTI KAPITÁLOVÉHO TRHU

§ 1 Předmět úpravy

Tento zákon upravuje působnost a pravomoci České národní banky při výkonu dohledu nad kapitálovým trhem a stanoví některá práva a povinnosti subjektů, které na tomto trhu působí.

§ 2

Česká národní banka při výkonu dohledu nad kapitálovým trhem posiluje důvěru investorů a emitentů investičních nástrojů v kapitálový trh zejména tím, že přispívá k ochraně investorů a rozvoji kapitálového trhu a podporuje osvětu v této oblasti.

§ 3 Působnost České národní banky v oblasti dohledu nad kapitálovým trhem

Česká národní banka v oblasti kapitálového trhu

a) vykonává dohled v rozsahu stanoveném tímto zákonem a zvláštními právními předpisy upravujícími oblast podnikání na kapitálovém trhu, kolektivního investování, dluhopisů, práva obchodních společností a oblast umisťování peněžních prostředků penzijních fondů1) ,

b) rozhoduje o právech, právem chráněných zájmech a povinnostech právnických a fyzických osob, pokud tak stanoví tento zákon nebo zvláštní právní předpisy upravující oblast podnikání na kapitálovém trhu, kolektivního investování, dluhopisů, práva obchodních společností a oblast umisťování peněžních prostředků penzijních fondů1) ,

c) kontroluje plnění informačních povinností osob podléhajících dohledu České národní banky stanovených tímto zákonem a zvláštními právními předpisy upravujícími oblast podnikání na kapitálovém trhu, kolektivního investování, dluhopisů, práva obchodních společností a oblast umisťování peněžních prostředků penzijních fondů1) ,

d) vykonává další činnosti podle tohoto zákona.

§ 4

zrušen ke dni 1.4.2006 novelou č. 57/2006 Sb.

§ 5 Základní pojmy

(1) Institucionálním investorem se rozumí

a) banka provádějící obchody na vlastní účet s investičními nástroji na kapitálovém trhu, investiční společnost, investiční fond, penzijní fond a pojišťovna,

b) zahraniční osoba oprávněná podnikat ve stejných oborech na území České republiky jako osoby uvedené pod písmenem a) .

(2) Poskytovatelem služeb na kapitálovém trhu se rozumí obchodník s cennými papíry, zahraniční obchodník s cennými papíry, který poskytuje na území České republiky investiční služby prostřednictvím pobočky, osoba provádějící přijímání a předávání pokynů týkajících se investičních nástrojů za podmínek stanovených zvláštním zákonem,4a) institucionální investor, depozitář, organizátor regulovaného trhu, osoba provádějící vypořádání obchodů s cennými papíry, centrální depozitář,5) Česká národní banka v rozsahu vedení evidence cenných papírů.

Účastníkem kapitálového trhu se rozumí zejména poskytovatel služeb na kapitálovém trhu, investor na kapitálovém trhu, emitent cenných papírů, osoby zavázané z těchto cenných papírů, vlastník cenných papírů, emitent a majitel jiného investičního nástroje.

§ 6 Řízení před Českou národní bankou

(1) V řízení ve věcech upravených tímto zákonem se postupuje podle obecných právních předpisů,7) pokud jednotlivá ustanovení tohoto zákona nebo zvláštních zákonů nestanoví jinak. Ustanovení správního řádu o možném způsobu ukončení řízení o rozkladu7a) se nepoužije.

(2) Česká národní banka před zahájením řízení v oblasti dohledu nad kapitálovým trhem [§ 3 písm. a) ] uváží, zda o uložení opatření k nápravě nebo sankce za zjištěné porušení povinností podle tohoto nebo zvláštního zákona řízení zahájí. Přitom vychází zejména z povahy, závažnosti, doby trvání a následku protiprávního jednání a případného postupu osoby podezřelé z porušení právní povinnosti při odstraňování následků protiprávního jednání. Nezahájí-li řízení, sepíše o tom zápis a věc odloží. Rozhodnutí o odložení věci se nevydává.

(3) Proti rozhodnutí České národní banky v oblasti dohledu nad kapitálovým trhem lze podat rozklad. O rozkladu rozhoduje bankovní rada České národní banky, která též rozhoduje o opravném prostředku proti rozhodnutí organizátora regulovaného trhu nebo burzovní komory podle zvláštního právního předpisu24e) .

(4) V řízení, které se dotýká osob v počtu vyšším, než je 30, lze doručovat písemnosti veřejnou vyhláškou.

§ 7 Předmět dohledu nad kapitálovým trhem

Dohledu České národní banky nad kapitálovým trhem podléhá

a) plnění povinností stanovených tímto zákonem fyzickým nebo právnickým osobám,

b) plnění povinností stanovených zvláštními zákony,1) ,8) ,9)

c) plnění povinností a podmínek stanovených ve vykonatelných rozhodnutích České národní banky a

d) plnění povinností stanovených přímo použitelnými předpisy Evropských společenství9a) .

§ 7a

(1) Dohledu České národní banky nad kapitálovým trhem podléhá plnění povinností stanovených obchodním zákoníkem , zákonem o nabídkách převzetí a zákonem o podnikání na kapitálovém trhu

a) při veřejném návrhu na koupi nebo směnu účastnických cenných papírů podle § 183a obchodního zákoníku, pokud byly tyto účastnické cenné papíry přijaty k obchodování na regulovaném trhu, při postupu podle § 186a nebo § 183n obchodního zákoníku ,

b) při nabytí nebo snížení podílu na hlasovacích právech společností, jejichž akcie jsou kótovány,

c) v souvislosti s nabýváním vlastních akcií akciovou společností nebo jí ovládanou osobou,

d) v souvislosti s nabídkou převzetí.

(2) Při výkonu dohledu podle odstavce 1 postupuje Česká národní banka podle tohoto zákona a je oprávněna ukládat opatření a sankce stanovené tímto zákonem, zákonem o podnikání na kapitálovém trhu a obchodním zákoníkem .

(3) Česká národní banka je oprávněna i bez návrhu pozastavit výkon hlasovacích práv osobě, která řádně a včas nesplnila povinnost oznámit podíl na hlasovacích právech nebo neučinila nabídku převzetí, ačkoliv jí zákon takovou povinnost ukládá, až na dobu jednoho roku ode dne, v němž rozhodnutí nabude právní moci, je-li to potřebné k ochraně zájmů ostatních akcionářů, věřitelů nebo zaměstnanců společnosti. Opravný prostředek proti tomuto rozhodnutí nemá odkladný účinek. Vykonatelné rozhodnutí o pozastavení výkonu hlasovacích práv zašle Česká národní banka rovněž společnosti, v níž byl výkon hlasovacích práv povinné osoby pozastaven, centrálnímu depozitáři a uveřejní je způsobem umožňujícím dálkový přístup.

Zrušen ke dni 1.4.2008 novelou č. 104/2008 Sb.

§ 8

(1) Česká národní banka je oprávněna pro účely výkonu dohledu nad kapitálovým trhem

a) vyžadovat informace od každého, včetně auditorů,

b) vyžadovat objasnění skutečností od každého; ustanovení zvláštního právního předpisu upravujícího správní řízení o předvolání, předvedení a výslechu svědka platí obdobně,

c) vyžadovat předložení záznamů, zpráv nebo s nimi spojených údajů přenášených prostřednictvím sítě elektronických komunikací od osoby, která podléhá jejímu dohledu nad kapitálovým trhem a která je oprávněně pořídila,

d) vyžadovat poskytnutí provozních a lokalizačních údajů od osoby zajišťující veřejnou komunikační síť nebo poskytující veřejně dostupnou službu elektronických komunikací9c) ,

e) provést kontrolu na místě podle zvláštního zákona u osoby, která podléhá jejímu dohledu nad kapitálovým trhem; Česká národní banka může k provedení kontroly přizvat auditora, auditorskou společnost nebo znalce,

f) vyžadovat uveřejnění povinně uveřejňovaných informací podle zákona upravujícího podnikání na kapitálovém trhu 5) ; tyto informace Česká národní banka zpřístupní veřejnosti, pokud tak neučiní povinná osoba.

(2) Česká národní banka může uplatnit oprávnění podle odstavce 1 , je-li to nutné ke zjištění informací, o které žádá zahraniční orgán dohledu nad finančním trhem, za podmínky, že je to nutné pro plnění jeho úkolů v oblasti dohledu nad finančním trhem, že tyto informace mu lze v souladu s § 26 poskytnout a že může uplatnit srovnatelné pravomoci na území svého státu v případě obdobné žádosti České národní banky.

(3) Osoba podléhající dohledu České národní banky nad kapitálovým trhem je povinna v souvislosti s výkonem kontroly na místě poskytnout České národní bance nebo jí pověřené osobě potřebnou součinnost, zejména na žádost neprodleně umožnit vstup do svých prostor. Osoba, od které je Česká národní banka oprávněna vyžadovat informace, podklady, objasnění skutečností, záznamy, zprávy nebo s nimi spojené údaje podle odstavce 1 nebo 2 , je povinna poskytnout informace, podklady, objasnění skutečností, záznamy, zprávy nebo s nimi spojené údaje bez zbytečného odkladu, nestanoví-li Česká národní banka lhůtu delší.

(4) Pokud hrozí nebezpečí z prodlení, může Česká národní banka nebo jí pověřená osoba ve vztahu k osobám podléhajícím dohledu podle § 7 zahájit kontrolu na místě i tím, že při oznámení o zahájení kontroly současně provede první úkon kontroly. Při doručování oznámení o zahájení kontroly lze postupovat obdobně podle § 10 odst. 2 a 3 .

(5) Osoby, u kterých je důvodné podezření, že bez příslušného povolení nebo souhlasu České národní banky provádějí činnost, ke které je třeba povolení nebo souhlas České národní banky, je Česká národní banka nebo jí pověřená osoba oprávněna kontrolovat v rozsahu, který je potřebný ke zjištění skutkového stavu týkajícího se takové činnosti, a kontrolovaná osoba je povinna poskytnout součinnost.

(6) Osobu, kterou obchodník s cennými papíry pověřil výkonem některých činností podle zvláštního právního předpisu2) , je Česká národní banka oprávněna kontrolovat v rozsahu, ve kterém byla tato osoba pověřena výkonem činnosti, a kontrolovaná osoba je povinna poskytnout součinnost.

§ 9 Opatření k nápravě

(1) V případě, že Česká národní banka vykonává dohled nad kapitálovým trhem podle tohoto zákona, je oprávněna přijmout tato opatření k nápravě:

a) uložit osobě podléhající tomuto dohledu, aby zjednala nápravu ve lhůtě stanovené v opatření a ve stanovené lhůtě podala zprávu o přijatých opatřeních,

b) určit, jakým způsobem je osoba podléhající tomuto dohledu povinna nedostatek odstranit.

(2) Česká národní banka může místo pokuty uložit veřejné napomenutí. Současně Česká národní banka rozhodne podle okolností o rozsahu, formě a způsobu uveřejnění napomenutí, a to na náklady osoby, které se veřejné napomenutí ukládá.

§ 9a Pořádková pokuta

(1) Právnické nebo fyzické osobě, která podléhá dohledu České národní banky a která poruší povinnost součinnosti podle § 8 odst. 3 , 5 nebo 6 , může Česká národní banka uložit pořádkovou pokutu do 5 000 000 Kč.

(2) Pořádkovou pokutu podle odstavce 1 lze uložit i opakovaně. Úhrn uložených pokut za totéž porušení povinnosti nesmí převyšovat 20 000 000 Kč.

(3) Pořádkovou pokutu lze uložit do 1 roku ode dne, kdy k protiprávnímu jednání došlo.

(4) Pořádkové pokuty vybírá a vymáhá celní úřad. Příjem z pokut je příjmem státního rozpočtu.

§ 9b Správní delikty právnických osob a podnikajících fyzických osob

(1) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí správního deliktu tím, že

a) neposkytne informace, podklady, objasnění skutečností, záznamy, zprávy nebo s nimi spojené údaje podle § 8 odst. 3 , nebo

b) poruší povinnost podle § 7a odst. 1 písm. a) nebo c) .

(2) Za správní delikt podle odstavce 1 písm. a) se uloží pokuta do 5 000 000 Kč a za správní delikt podle odstavce 1 písm. b) se uloží pokuta do 50 000 000 Kč.

§ 9c Přestupky

(1) Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že

a) neposkytne informace, podklady, objasnění skutečností, záznamy, zprávy nebo s nimi spojené údaje podle § 8 odst. 3 , nebo

b) poruší povinnost podle § 7a odst. 1 písm. a) nebo c) .

(2) Za přestupek podle odstavce 1 písm. a) lze uložit pokutu do 5 000 000 Kč a za přestupek podle odstavce 1 písm. b) nebo c) lze uložit pokutu do 50 000 000 Kč.

§ 9d Společná ustanovení ke správním deliktům

(1) Právnická osoba za správní delikt neodpovídá, jestliže prokáže, že vynaložila veškeré úsilí, které bylo možno požadovat, aby porušení právní povinnosti zabránila.

(2) Při určení výměry pokuty právnické osobě se přihlédne k závažnosti správního deliktu, zejména ke způsobu jeho spáchání a jeho následkům a k okolnostem, za nichž byl spáchán, a postupu právnické osoby při odstraňování následků protiprávního jednání.

(3) Odpovědnost za správní delikt zaniká a přestupek fyzické osoby nelze projednat, jestliže správní orgán o něm nezahájil řízení do 1 roku ode dne, kdy se o něm dozvěděl, nejpozději však do 5 let ode dne, kdy byl spáchán.

(4) Správní delikty podle tohoto zákona projednává v prvním stupni Česká národní banka.

(5) Na odpovědnost za jednání, k němuž došlo při podnikání fyzické osoby10) nebo v přímé souvislosti s ním, se vztahují ustanovení zákona o odpovědnosti a postihu právnické osoby.

(6) Pokuty vybírá a vymáhá příslušný celní úřad. Příjem z pokut uložených obchodníkům s cennými papíry je příjmem Garančního fondu obchodníků s cennými papíry, příjem z ostatních pokut je příjmem státního rozpočtu.

§ 10 Řízení ve věcech opatření k nápravě

(1) Správní řízení, v němž se ukládají opatření k nápravě podle tohoto zákona, lze zahájit do jednoho roku ode dne, kdy se Česká národní banka dozvěděla o skutečnostech rozhodných pro jejich uložení, nejpozději však do deseti let ode dne, kdy povinnost, za niž jsou ukládány, byla naposledy porušena.

(2) Pokud hrozí nebezpečí z prodlení nebo neodstranitelný zásah do práv jiných osob, lze řízení, v němž Česká národní banka ukládá opatření k nápravě a sankce podle tohoto zákona nebo zvláštních zákonů, zahájit i doručením rozhodnutí České národní banky o předběžném opatření.

(3) Česká národní banka je oprávněna zahájit správní řízení i doručením veřejnou vyhláškou, pokud je splněna alespoň jedna z podmínek podle odstavce 2 a pokud se nepodařilo rozhodnutí doručit a okolnosti dále nasvědčují tomu, že dotčená osoba se bude vyhýbat doručení rozhodnutí, a prodlení ve vzniku právních účinků doručení by mohlo podstatně ztížit nebo znemožnit realizaci opatření k nápravě nebo sankce. Rozhodnutí České národní banky je v tomto případě doručeno okamžikem vyvěšení vyhlášky na úřední desce České národní banky.

(4) Při ukládání opatření k nápravě podle tohoto zákona vychází Česká národní banka zejména z povahy, závažnosti, způsobu, doby trvání a následků protiprávního jednání. Při rozhodování o výběru opatření k nápravě podle tohoto zákona je Česká národní banka povinna přihlížet také k povaze podnikatelské a jiné výdělečné činnosti, kterou vykonává osoba, jíž se opatření k nápravě ukládá.

(5) Osoba oprávněná k vedení evidence investičních nástrojů je vázána rozhodnutím České národní banky týkajícím se jí vedené evidence, jakmile jí bylo doručeno, není-li v rozhodnutí uvedeno jinak. Organizátor regulovaného trhu je vázán rozhodnutím České národní banky o pozastavení obchodování s cennými papíry a rozhodnutím České národní banky o předběžném opatření, týkajícím se cenných papírů, jakmile mu bylo doručeno, není-li v rozhodnutí uvedeno jinak.

§ 11 Předběžné opatření

(1) Kromě případů, kdy lze uložit předběžné opatření podle obecných předpisů o správním řízení, je Česká národní banka oprávněna při výkonu dohledu nad kapitálovým trhem uložit předběžné opatření také tehdy, jestliže to je třeba k zajištění ochrany práv a právem chráněných zájmů osob, které nejsou účastníky správního řízení, nebo jestliže by byl výkon konečného rozhodnutí zmařen či vážně ohrožen. Předběžné opatření podle odstavce 2 je Česká národní banka oprávněna uložit i v případě, že o to požádá orgán dohledu jiného členského státu Evropské unie nebo Evropského hospodářského prostoru.

(2) Předběžným opatřením může Česká národní banka uložit

a) tomu, kdo vede pro osobu, vůči níž se přijímají opatření k nápravě nebo sankce, účet cenných papírů, neprovést jakoukoliv registraci převodu cenných papírů z tohoto účtu na jakýkoliv jiný účet téže nebo jiné osoby ani registraci smluvního zástavního práva,

b) tomu, kdo vede účet cenných papírů, aby neprováděl jakékoliv úkony směřující k převodu cenných papírů z tohoto účtu na jakýkoliv jiný účet téže nebo jiné osoby ani registraci smluvního zástavního práva, jde-li o účet, na který byly převedeny osobou, vůči níž se přijímají opatření k nápravě nebo sankce, nebo jiným účastníkem řízení, cenné papíry z jejich účtů,

c) tomu, kdo má v úschově nebo ve správě cenné papíry osoby, vůči níž se přijímají opatření k nápravě nebo sankce, nebo jiného účastníka řízení, aby neprováděl jakékoliv úkony směřující k převodu těchto cenných papírů na jiného,

d) bance, pobočce zahraniční banky nebo spořitelnímu a úvěrnímu družstvu, které vedou pro osobu, vůči níž se přijímají opatření k nápravě nebo sankce, nebo pro jiného účastníka řízení běžný, vkladový nebo jiný účet, aby nevyplácely peněžní prostředky z tohoto účtu, neprováděly na ně započtení a ani jinak s nimi nenakládaly,

e) bance, pobočce zahraniční banky nebo spořitelnímu a úvěrnímu družstvu, které vedou běžný, vkladový nebo jiný účet, aby nevyplácely peněžní prostředky z tohoto účtu, neprováděly na ně započtení a ani jinak s nimi nenakládaly, jde-li o účet, na který byly převedeny osobou, vůči níž se přijímají opatření k nápravě nebo sankce, nebo jiným účastníkem řízení peněžní prostředky z jejich účtů.

(3) Rozhodnutí o předběžném opatření se doručuje účastníkům tohoto řízení a osobám, kterým se rozhodnutím o předběžném opatření ukládá povinnost podle odstavce 2 písm. a) až e) ; rozklad podaný proti tomuto rozhodnutí nemá odkladný účinek. Účastníkem řízení o předběžném opatření podle odstavce 2 není osoba, které se rozhodnutím o předběžném opatření ukládá povinnost podle odstavce 2 písm. a) až e) .

(4) Předběžné opatření zanikne uplynutím pěti dnů od jeho nařízení. Nepominou-li důvody, pro které bylo nařízeno, podá Česká národní banka proti účastníkům návrh u soudu, aby uložil povinnosti podle odstavce 2 , které byly uvedeny v rozhodnutí o předběžném opatření. Návrh musí být u soudu podán do pěti dnů od nařízení předběžného opatření; v takovém případě předběžné opatření zanikne až dnem vykonatelnosti usnesení soudu, kterým bylo o tomto návrhu rozhodnuto.

(5) Rozhodnutí o předběžném opatření musí též obsahovat poučení o tom, kdy a za jakých podmínek předběžné opatření zaniká. Podá-li Česká národní banka u soudu návrh podle odstavce 4 věty třetí, zašle o tom tentýž den vyrozumění dotčeným účastníkům.

(6) Stejnou povinnost, jakou lze uložit v rozhodnutí o předběžném opatření podle tohoto zákona, může Česká národní banka při výkonu dohledu nad kapitálovým trhem uložit jako opatření k nápravě podle tohoto zákona nebo zvláštních právních předpisů uvedených v § 3 . Rozklad podaný proti rozhodnutí podle věty první nemá odkladný účinek. Česká národní banka může v rozhodnutí uvést dobu trvání ukládané povinnosti nebo podmínku, jejímž splněním zaniká účinnost rozhodnutí. Touto podmínkou může být doručení sdělení České národní banky o odvolání opatření k nápravě povinné osobě.

§ 12

zrušen ke dni 1.4.2006 novelou č. 57/2006 Sb.

Vedení seznamů a dokumentace a jejich uveřejňování

§ 13

(1) Česká národní banka vede seznamy

a) obchodníků s cennými papíry, kterým udělila povolení podle zákona upravujícího podnikání na kapitálovém trhu,

b) organizátorů regulovaného trhu, kterým udělila povolení podle zákona upravujícího podnikání na kapitálovém trhu,

c) osob provádějících vypořádání obchodů s cennými papíry, kterým udělila povolení podle zákona upravujícího podnikání na kapitálovém trhu,

d) investičních společností, podílových a investičních fondů působících podle zákona upravujícího kolektivní investování16) ,

e) nucených správců a likvidátorů5) ,

f) depozitářů fondů kolektivního investování18) ,

g) penzijních fondů a depozitářů penzijních fondů19) ,

h) pojišťoven20) ,

i) investičních zprostředkovatelů,

j) investičních společností se sídlem v členském státu Evropské unie nebo Evropského hospodářského prostoru, které poskytují své služby na území České republiky, s uvedením údajů o případné organizační složce umístěné na území České republiky,

k) zahraničních standardních fondů, které veřejně nabízejí své cenné papíry na území České republiky, s uvedením údajů o bance, se kterou mají uzavřenou smlouvu podle zvláštního právního předpisu, upravujícího kolektivní investování10c) ,

l) zahraničních speciálních fondů, které mohou veřejně nabízet své cenné papíry na území České republiky, s uvedením údajů o bance, se kterou mají uzavřenou smlouvu obdobnou smlouvě uvedené v písmenu k) ,

m) vypořádacích systémů a účastníků těchto vypořádacích systémů,

n) účastníků vypořádacích systémů, vedených v seznamu Komise Evropských společenství, kteří mají sídlo nebo místo podnikání v České republice,

o) účastníků centrálního depozitáře,

p) ratingových agentur,

q) osob oprávněných k vedení samostatné evidence investičních nástrojů,

r) regulovaných trhů se sídlem ve státě, který není členským státem Evropské unie,

s) kategorií institucí uvedených ve statutech standardních fondů ve smyslu zákona upravujícího kolektivní investování20a) ,

t) prospektů cenného papíru schválených Českou národní bankou včetně elektronického odkazu na prospekt cenného papíru uveřejněný způsobem umožňujícím dálkový přístup na internetových stránkách emitenta nebo organizátora regulovaného trhu nejméně po dobu 12 měsíců od schválení,

u) obchodních společností a fyzických osob, které jsou na svoji žádost zapsáni jako kvalifikovaní investoři podle zákona upravujícího podnikání na kapitálovém trhu,

v) finančních holdingových společností; tyto seznamy zasílá Česká národní banka prostřednictvím ministerstva Komisi Evropských společenství a příslušným orgánům členských států Evropské unie nebo Evropského hospodářského prostoru,

w) obchodníků s cennými papíry se sídlem v členském státu Evropské unie nebo Evropského hospodářského prostoru, kteří poskytují své služby na území České republiky, s uvedením údajů o případné organizační složce umístěné na území České republiky,

x) vázaných zástupců osob neuvedených v písmenech y) a z) ,

y) vázaných zástupců investičních společností,

z) vázaných zástupců investičních zprostředkovatelů,

za) obchodníků s cennými papíry, kteří provádějí systematickou internalizaci20b) ,

zb) kótovaných akcií rozdělených do skupin podle průměrného objemu obchodů s uvedením standardního objemu obchodů pro každou skupinu20c) ,

zc) likvidních kótovaných akcií20c) .

(2) Česká národní banka uveřejňuje

a) seznam regulovaných trhů se sídlem v členském státě Evropské unie, zveřejňovaný v Úředním věstníku Evropské unie,

b) seznam vypořádacích systémů, vedených v seznamu Komise Evropských společenství.

(3) Česká národní banka uveřejňuje seznamy podle odstavců 1 a 2 způsobem umožňujícím dálkový přístup.

§ 13a

(1) Ministerstvo vnitra poskytuje České národní bance pro výkon působnosti podle tohoto zákona na základě žádosti České národní banky z informačního systému evidence obyvatel20d) údaje o obyvatelích; obyvatelem se rozumí fyzická osoba podle zvláštního právního předpisu20e) .

(2) Poskytovanými údaji podle odstavce 1 jsou údaje o

a) státních občanech České republiky20f)

1. jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení,

2. datum narození,

3. rodné číslo,

4. adresa místa trvalého pobytu,

b) cizincích, kteří jsou obyvateli,

1. jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení,

2. datum narození,

3. státní občanství, popřípadě více státních občanství,

4. druh a adresa místa pobytu,

5. začátek pobytu, popřípadě datum ukončení pobytu.

(3) Z poskytovaných údajů lze v konkrétním případě použít vždy jen takové údaje, které jsou nezbytné ke splnění daného úkolu.

§ 14

(1) Česká národní banka uveřejňuje způsobem umožňujícím dálkový přístup nebo formou úředních sdělení České národní banky ve Věstníku České národní banky (dále jen "Věstník")

a) pravomocná nebo vykonatelná rozhodnutí České národní banky podle tohoto zákona nebo zvláštních právních předpisů v oblasti kapitálového trhu (§ 3 ), která jsou zásadní povahy, s výjimkou těch, která obsahují informace, na které se vztahuje zvláštní zákon21) ; tato rozhodnutí mohou být uveřejněna anonymizovaně, pokud by plným uveřejněním mohl být ohrožen kapitálový trh nebo způsobena neúměrná újma dotčeným osobám a tato rozhodnutí se vždy uveřejňují s anonymizovanými údaji třetích osob,

b) výroky pravomocných nebo vykonatelných rozhodnutí České národní banky ve věci podle tohoto zákona nebo zvláštních právních předpisů v oblasti kapitálového trhu (§ 3 ),

c) stanoviska České národní banky týkající se kapitálového trhu,

d) jiná sdělení nebo oznámení České národní banky důležitá pro kapitálový trh.

(2) Česká národní banka je oprávněna uveřejnit způsobem podle odstavce 1 pravomocná nebo vykonatelná rozhodnutí podle tohoto zákona nebo zvláštních právních předpisů v oblasti kapitálového trhu (§ 3 ) i jiná než podle odstavce 1 písm. a) . Tato rozhodnutí mohou být uveřejněna anonymizovaně, pokud by plným uveřejněním mohl být ohrožen kapitálový trh nebo způsobena neúměrná újma dotčeným osobám a tato rozhodnutí se vždy uveřejňují s anonymizovanými údaji třetích osob. Pravomocné rozhodnutí, kterým se neuděluje souhlas s nabytím nebo zvýšením kvalifikované účasti na osobě, která podléhá dohledu České národní banky, nebo s jejím ovládnutím, může Česká národní banka uveřejnit způsobem podle odstavce 1 , požádá-li o to osoba, které tento souhlas Česká národní banka neudělila.

(3) Česká národní banka ve Věstníku oznámí místo, na kterém budou veřejně přístupné k nahlédnutí

a) schválené prospekty kótovaných cenných papírů včetně statutů investičních a podílových fondů, statutů penzijních fondů a pojišťoven a emisních podmínek dluhopisů,

b) informace o hospodaření emitentů kótovaných cenných papírů podle zvláštního zákona.13) ,16) ,17) ,22)

§ 15

Zrušeno novelou č. 257/2004 Sb. s účinností od EU

§ 16

zrušen ke dni 1.4.2006 novelou č. 57/2006 Sb.

§ 17

zrušen ke dni 1.4.2006 novelou č. 57/2006 Sb.

§ 18

zrušen ke dni 1.4.2006 novelou č. 57/2006 Sb.

§ 19 Spolupráce s Komorou auditorů České republiky

Česká národní banka spolupracuje s Komorou auditorů České republiky, zejména při zavádění mezinárodně uznávaných auditorských postupů ve vztahu k poskytovatelům služeb na kapitálovém trhu a emitentům a usměrňování činnosti auditorů při aplikaci těchto postupů.

§ 20

zrušen ke dni 12.7.2002 novelou č. 308/2002 Sb

HLAVA II

zrušena ke dni 1.4.2006 novelou č. 57/2006 Sb.

§ 21

zrušen ke dni 1.4.2006 novelou č. 57/2006 Sb.

§ 22

zrušen ke dni 1.4.2006 novelou č. 57/2006 Sb.

§ 23

zrušen ke dni 1.4.2006 novelou č. 57/2006 Sb.

§ 24

zrušen ke dni 1.4.2006 novelou č. 57/2006 Sb.

§ 25

zrušen ke dni 1.4.2006 novelou č. 57/2006 Sb.

§ 26 Povinnost mlčenlivosti a mezinárodní spolupráce

(1) Zaměstnanci České národní banky vykonávající dohled v oblasti kapitálového trhu a osoby, jejichž služeb Česká národní banka využívá při výkonu dohledu nad kapitálovým trhem, a jejich zaměstnanci a členové poradních orgánů České národní banky pro oblast kapitálového trhu jsou povinni zachovávat mlčenlivost o všech informacích získaných v souvislosti s výkonem své činnosti, funkce nebo svého zaměstnání v oblasti dohledu nad kapitálovým trhem. Informace podle věty první může osoba, která má povinnost mlčenlivosti, použít jen způsobem a v rozsahu nutném pro plnění úkolů nebo výkon funkce v oblasti dohledu nad kapitálovým trhem nebo v soudním řízení vedeném v souvislosti s rozhodnutím nebo výkonem dohledu nad kapitálovým trhem nebo v obdobném mezinárodním řízení. Tyto informace mohou být použity i pro jiné účely než podle věty druhé, pokud s tím vysloví souhlas osoba, která informace poskytla. Porušením povinnosti mlčenlivosti není poskytnutí informace třetí osobě v souhrnné podobě tak, že nelze identifikovat konkrétní subjekt, kterého se informace týká. Povinnost mlčenlivosti trvá i po skončení činnosti, zaměstnání nebo funkce, které tuto povinnost založily.

(2) Porušením mlčenlivosti podle odstavce 1 není poskytnutí informace

a) zaměstnancům České národní banky, kteří spolupůsobí při výkonu dohledu nad finančním trhem v České republice,

b) úřadu v členském státu Evropské unie nebo v jiném státu tvořícím Evropský hospodářský prostor, který působí při výkonu dohledu nad finančním trhem,

c) osobě se sídlem nebo trvalým pobytem v České republice, členském státu Evropské unie nebo jiném státu tvořícím Evropský hospodářský prostor, která je

1. likvidátorem, nuceným správcem, insolvenčním správcem nebo osobou s obdobnou funkcí vykonávanou v subjektu působícím na finančním trhu a podléhajícím dohledu,

2. auditorem zákonem stanovené účetní závěrky subjektu působícího na finančním trhu a podléhajícího dohledu,

3. Evropskou centrální bankou nebo jinou centrální bankou zodpovědnou za měnovou politiku,

4. provozovatelem vypořádacího systému obchodů s cennými papíry poskytujícím vypořádací služby pro organizátora regulovaného trhu v České republice, pokud je poskytnutí informace nezbytné k zajištění řádného plnění funkcí této osoby v případě neplnění nebo hrozícího neplnění závazků ze strany účastníka nebo účastníků regulovaného trhu, kterému tato osoba poskytuje služby,

5. provozovatelem kompenzačního systému pro investory nebo systému pojištění vkladů,

d) úřadu v České republice nebo v členském státu Evropské unie nebo jiném státu tvořícím Evropský hospodářský prostor, který působí při výkonu dohledu nad osobami podle písmene c) bodů 1 a 2 ; Česká národní banka dále poskytne informaci úřadu v České republice nebo v členském státu Evropské unie nebo jiném státu tvořícím Evropský hospodářský prostor, který působí při výkonu dohledu nad vypořádacími a platebními systémy a nad dodržováním práva obchodních společností,

e) legislativním útvarům ústředních správních úřadů zabývajících se legislativou na úseku finančního trhu,

f) orgánům v České republice nebo v členském státu Evropské unie nebo jiném státu tvořícím Evropský hospodářský prostor činným v trestním řízení nebo zabývajícími se bojem proti legalizaci výnosů z trestné činnosti anebo prováděním mezinárodních sankcí za účelem udržování mezinárodního míru a bezpečnosti, ochrany základních lidských práv a boje proti terorismu; informaci lze poskytnout rovněž mezinárodní organizaci působící na úseku boje proti trestné činnosti nebo legalizaci výnosů z trestné činnosti,

g) soudu v souvislosti s insolvenčním řízením nebo obdobným zahraničním řízením, vedeným v případě úpadku osoby podléhající dohledu České národní banky; údaje týkající se třetích osob však poskytnuty být nemohou,

h) Veřejnému ochránci práv v souvislosti s šetřením podle zvláštního zákona.

(3) Informace se subjektům a úřadům podle odstavce 2 poskytují způsobem a v rozsahu nutném pro plnění jejich úkolů nebo výkon jejich funkce a je-li pro ně zaveden režim povinnosti zachovávat mlčenlivost nejméně v rozsahu srovnatelném s rozsahem podle tohoto zákona.

(4) Informace získané v souvislosti s výkonem dohledu nad kapitálovým trhem mohou být poskytnuty též orgánům Evropské unie, je-li to zapotřebí k plnění mezinárodní smlouvy, jíž je Česká republika vázána a která byla řádně vyhlášena.

(5) Informace poskytnuté České národní bance zahraničním úřadem, který působí při výkonu dohledu nad finančním trhem, nemohou být použity k jinému účelu než k tomu, pro který byly poskytnuty, a nesmí být bez souhlasu poskytovatele poskytnuty nikomu dalšímu.

(6) Informace získané Českou národní bankou v rámci kontroly na území cizího státu nesmí být bez souhlasu úřadu dohledu nad finančním trhem tohoto státu poskytnuty nikomu dalšímu.

(7) Úřadu, který působí při výkonu dohledu nad finančním trhem ve státě, který není členským státem Evropské unie nebo Evropského hospodářského prostoru, lze poskytovat informace pro účely plnění jeho úkolů pouze na základě dohody a pouze tehdy je-li pro něj zaveden režim povinnosti zachovávat mlčenlivost alespoň srovnatelný s režimem podle tohoto zákona. Povinnosti stanovené zákonem o ochraně osobních údajů tím nejsou dotčeny26) .

(8) Je-li pro ně zaveden režim povinnosti zachovávat mlčenlivost alespoň srovnatelný s režimem podle tohoto zákona, lze na základě dohody poskytovat informace pro účely plnění jejich úkolů také

a) osobám s trvalým pobytem nebo se sídlem ve státě, který není členským státem Evropské unie nebo Evropského hospodářského prostoru, které vykonávají v subjektu působícím na finančním trhu a podléhajícím dohledu funkci svým obsahem a charakterem obdobnou funkci likvidátora, nuceného správce, insolvenčního správce, předběžného insolvenčního správce nebo auditora,

b) úřadu se sídlem ve státě, který není členským státem Evropské unie nebo Evropského hospodářského prostoru, dohlížejícímu osoby podle písmene a) ,

c) osobě se sídlem nebo trvalým pobytem ve státě, který není členským státem Evropské unie nebo Evropského hospodářského prostoru, provozující záruční systém na ochranu investorů,

d) orgánu činnému v trestním řízení se sídlem ve státě, který není členským státem Evropské unie nebo Evropského hospodářského prostoru, a

e) orgánu se sídlem ve státě, který není členským státem Evropské unie nebo Evropského hospodářského prostoru, zabývajícímu se bojem proti legalizaci výnosů z trestné činnosti nebo prováděním mezinárodních sankcí za účelem udržování mezinárodního míru a bezpečnosti, ochrany základních lidských práv a boje proti terorismu;

povinnosti stanovené zákonem o ochraně osobních údajů tím nejsou dotčeny26) .

§ 27

zrušen ke dni 1.4.2006 novelou č. 57/2006 Sb.

HLAVA III

zrušena ke dni 1.4.2006 novelou č. 57/2006 Sb.

§ 28

zrušen ke dni 1.4.2006 novelou č. 57/2006 Sb.

HLAVA IV USTANOVENÍ PŘECHODNÁ

§ 29

(1) V řízení zahájeném ministerstvem podle zvláštních zákonů před 1. dubnem 1998 bude pokračováno před Komisí podle tohoto zákona.

(2) Vzor průkazu státního dozoru nad kapitálovým trhem stanoví Komise právním předpisem.

ČÁST DRUHÁ ZMĚNA A DOPLNĚNÍ ZÁKONA ČESKÉ NÁRODNÍ RADY Č. 2/1969 SB., O ZŘÍZENÍ MINISTERSTEV A JINÝCH ÚSTŘEDNÍCH ORGÁNŮ STÁTNÍ SPRÁVY ČESKÉ REPUBLIKY, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ

§ 30

Zákon České národní rady č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění zákona České národní rady č. 34/1970 Sb., zákona České národní rady č. 147/1970 Sb., zákona České národní rady č. 125/1973 Sb., zákona České národní rady č. 25/1976 Sb., zákona České národní rady č. 118/1983 Sb., zákona České národní rady č. 60/1988 Sb., zákona České národní rady č.173/1989 Sb., zákonného opatření Předsednictva České národní rady č. 9/1990 Sb., zákona České národní rady č. 93/1990 Sb., zákona České národní rady č. 126/1990 Sb., zákona České národní rady č. 203/1990 Sb., zákona České národní rady č. 288/1990 Sb., zákonného opatření Předsednictva České národní rady č. 305/1990 Sb., zákona České národní rady č. 575/1990 Sb., zákona České národní rady č. 173/1991 Sb., zákona České národní rady č. 283/1991 Sb., zákona České národní rady č. 19/1992 Sb., zákona České národní rady č. 23/1992 Sb., zákona České národní rady č. 103/1992 Sb., zákona České národní rady č. 167/1992 Sb., zákona České národní rady č. 239/1992 Sb., zákonného opatření Předsednictva České národní rady č. 350/1992 Sb., zákona České národní rady č. 358/1992 Sb., zákona České národní rady č. 359/1992 Sb., zákona České národní rady č. 474/1992 Sb., zákona České národní rady č. 548/1992 Sb., zákona České národní rady č. 21/1993 Sb., zákona č. 166/1993 Sb., zákona č. 285/1993 Sb., zákona č. 47/1994 Sb., zákona č. 89/1995 Sb., zákona č. 289/1995 Sb., zákona č. 135/1996 Sb., zákona č. 272/1996 Sb. a zákona č. 152/1997 Sb., se mění a doplňuje takto:

1. V § 2 odst. 1 se za bodem 8 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se bod 9, který zní:

"9. Komise pro cenné papíry.".

2. V § 2 odst. 3 se za první větu vkládá tato věta: "Předsedu a členy Prezidia Komise pro cenné papíry jmenuje a odvolává na návrh vlády prezident republiky.".

3. V § 4 odst. 1 se za slova "finanční trh" vkládají tato slova: "s výjimkou dozoru nad kapitálovým trhem v rozsahu působnosti Komise pro cenné papíry".

ČÁST TŘETÍ ZMĚNA A DOPLNĚNÍ ZÁKONA ČESKÉ NÁRODNÍ RADY Č. 591/1992 SB., O CENNÝCH PAPÍRECH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ

§ 31

Zákon České národní rady č. 591/1992 Sb., o cenných papírech, ve znění zákona č. 89/1993 Sb., zákona č. 331/1993 Sb., zákona č. 259/1994 Sb., zákona č. 61/1996 Sb. a zákona č. 152/1996 Sb., se mění a doplňuje takto:

1. V § 11 odst. 4 se slova "ministerstvu financí České republiky (dále jen "ministerstvo")" nahrazují slovy "Komisi pro cenné papíry (dále jen "Komise") a dále se v textu zákona výraz "ministerstvo" ve všech mluvnických pádech nahrazuje výrazem "Komise" v závislosti na příslušném mluvnickém pádu s výjimkou § 49 odst. 7, § 55 odst. 1, § 79 odst. 4, § 83 odst. 1 písm. b), § 97 odst. 1 písm. b) a § 99.

2. V § 1 odst. 4 se za písmenem "d)" spojka "a" nahrazuje čárkou a za písmenem "e)" se vkládá čárka a písmeno "f)".

3. V § 8 odst. 1 písm. a) se za slovo "papíru" vkládají tato slova: "na vlastní účet".

4. Za § 8 se vkládá nový § 8a, který zní:

"§ 8a Deriváty

(1) Deriváty se pro účely tohoto zákona rozumí penězi ocenitelná a převoditelná práva a závazky odvozené z cenných papírů nebo vztahující se ke zboží, které je předmětem obchodování na komoditních burzách, z české měny a zahraničních měn, úrokových měr a kurzových indexů a ze smluv o nich.

(2) Za obchodování s deriváty se pro účely tohoto zákona považuje

a) koupě a prodej derivátu na vlastní účet pro jiného,

b) obstarání koupě nebo prodeje derivátu.".

5. V § 14 se za odstavec 3 vkládá nový odstavec 4, který zní:

"(4) Pokud je právo opce převoditelné, přechází spolu s právem opce i práva a závazky ze smlouvy o koupi cenných papírů, k níž se právo opce vztahuje. K přechodu závazků ze smlouvy o koupi cenných papírů, jež přecházejí spolu s právem opce, se nevyžaduje souhlas věřitele. Obchodování s deriváty na veřejném trhu upraví burzovní pravidla a tržní řády.".

Dosavadní odstavec 4 se označuje jako odstavec 5.

6. V § 28 se za odstavec 1 vkládá nový odstavec 2, který zní:

"(2) Smlouva podle odstavce 1 musí mít písemnou formu.".

Dosavadní odstavec 2 se označuje jako odstavec 3.

7. V § 31 odst. 2 větě první se vypouštějí slova "Nevyplývá-li z komisionářské smlouvy něco jiného,"; slova "je komisionář" se nahrazují slovy "Komisionář je".

8. V § 33 se za odstavec 2 vkládá nový odstavec 3, který zní:

"(3) Smlouvy podle odstavců 1 a 2 musí mít písemnou formu.".

Dosavadní odstavec 3 se označuje jako odstavec 4.

9. Za § 45 se vkládá nový § 45a, který zní:

"§ 45a

(1) Minimální základní jmění obchodníka s cennými papíry činí 10 miliónů Kč.

(2) V případě, že obchodník s cennými papíry bude vykonávat činnosti podle § 46 odst. 2, musí mít základní jmění vyšší, než je částka uvedená v odstavci 1.

(3) Základní jmění podle odstavce 2 se řídí kapitálovou přiměřeností, kterou je obchodník s cennými papíry povinen dodržovat.

(4) Co je kapitálovou přiměřeností, způsob jejího stanovení a výši základního jmění ve vztahu ke kapitálové přiměřenosti stanoví právní předpis vydaný Ministerstvem financí (dále jen "ministerstvo") na základě návrhu Komise. Ministerstvo je povinno vydat tento právní předpis do tří měsíců od účinnosti zákona č. 15/1998 Sb., o Komisi pro cenné papíry a o změně a doplnění dalších zákonů.".

10. § 46 odst. 2 zní:

"(2) Pokud je to v povolení vydaném podle § 45 stanoveno, může obchodník s cennými papíry vykonávat kromě obchodování s cennými papíry též tyto činnosti:

a) obstarávat pro emitenta vydávání cenných papírů a poskytovat s tím související služby,

b) vykonávat činnosti na základě smluv podle § 33 odst. 2,

c) vykonávat činnosti na základě smluv podle § 34 a 35,

d) vykonávat činnosti na základě smluv podle § 36,

e) vykonávat činnosti na základě smluv podle § 37,

f) obchodovat s deriváty,

g) obstarávat pro emitenta splácení a vracení cenných papírů a vyplácení výnosů z nich,

h) provádět poradenskou činnost ve věcech vydávání cenných papírů, jejich splácení, jakož i ve věcech investic do cenných papírů a jiných investičních instrumentů, ve věcech kapitálového vybavení, reorganizací, změn v organizačním členění (slučování, rozdělování a splývání společností), ovládnutí podniku, veřejných návrhů smluv o koupi akcií.".

11. § 46 odst. 3 zní:

"(3) Činnosti uvedené v § 45 a § 46 odst. 2 písm. a) až f), pokud vykazují znaky podnikání podle zvláštního zákona, může vykonávat jen obchodník s cennými papíry.".

12. V § 46 se doplňuje odstavci 5, 6 a 7, které znějí:

"(5) Při rozhodování o povolení k činnostem uvedeným v § 46 odst. 2 Komise také zkoumá, zda by při současném výkonu všech nebo některých těchto činností jednou osobou nedocházelo ke střetu zájmů, a to zejména z hlediska ochrany investora. Střetem zájmů pro účely tohoto odstavce se rozumí stav, kdy provádění jednoho druhu činnosti pro investora je v objektivním rozporu s prováděním jiného druhu činnosti pro něj z toho důvodu, že obchodníkovi s cennými papíry nedovoluje věnovat veškerou odbornou péči při provádění obou druhů činností, anebo informace získané obchodníkem s cennými papíry z jednoho druhu činnosti mohou být zneužity proti oprávněným zájmům investora při provádění jiného druhu činnosti.

(6) Jestliže Komise dojde k závěru, že existuje nebezpečí střetu zájmů podle odstavce 5, rozhodne o povolení k výkonu pouze těch činností uvedených v odstavci 2 písm. a) až i), jejichž současný výkon dává záruku, že k uvedenému střetu zájmů nebude docházet.

(7) Jmenování nebo volba fyzických osob do funkce statutárního orgánu nebo za členy statutárního orgánu nebo dozorčí rady obchodníka s cennými papíry podléhá schválení Komise. Na postup při schvalování volby nebo jmenování těchto fyzických osob se vztahují příslušná ustanovení zákona o investičních společnostech a investičních fondech upravující tuto záležitost. Jestliže činnost obchodníka s cennými papíry vykonává banka, podléhá schválení Komise pouze ta fyzická osoba vymezená v první větě, která bude odpovědná za provádění činností obchodníka s cennými papíry.".

13. V § 47 se za odstavec 2 vkládá nový odstavec 3, který zní:

"(3) Povinnosti uvedené v odstavcích 1 a 2 se vztahují i na přijaté pokyny k obstarání koupě a prodeje derivátů.".

Dosavadní odstavec 3 se označuje jako odstavec 4.

14. Za § 47 se vkládají nové § 47a a 47b, které včetně poznámky č. 42) znějí:

"§ 47a Pravidla organizace vnitřního provozu

(1) Kromě jiných povinností týkajících se organizace vnitřního provozu je obchodník s cennými papíry povinen:

a) zavést administrativní postupy, kontrolní a bezpečnostní opatření pro zpracování a evidenci dat a přiměřený mechanismus vnitřní kontroly včetně pravidel pro obchody uzavírané jeho zaměstnanci na vlastní účet nebo na účet osob jim blízkých,

b) vést finanční prostředky klienta, které jsou mu svěřeny, na bankovních účtech odděleně od bankovních účtů, kde má uloženy finanční prostředky patřící do jeho majetku,

c) účtovat o finančních prostředcích a cenných papírech zákazníka, které jsou mu svěřeny, odděleně od ostatního svého majetku,

d) učinit přiměřená opatření k tomu, aby svěřené finanční prostředky a cenné papíry, které patří zákazníkům, nemohly být použity k obchodům na vlastní účet,

e) zavést v rámci svého provozu takové postupy a informační a organizační bariéry, aby se omezila možnost střetu zájmů mezi ním a jeho zákazníkem nebo mezi jeho zákazníky navzájem,

f) pro svou obchodní činnost musí mít potřebné materiální a personální vybavení a jeho zaměstnanci musejí být osoby vhodné a odborně způsobilé pro činnost, kterou vykonávají.

(2) Finanční prostředky a cenné papíry zákazníka, které jsou svěřeny obchodníkovi s cennými papíry za účelem provedení jeho pokynu, nejsou součástí majetku obchodníka s cennými papíry.

(3) Ministerstvo na základě návrhu Komise stanoví právním předpisem podrobnější pravidla pro plnění povinností uvedených v odstavci 1.

(4) Komise kontroluje dodržování povinností uvedených v odstavci 1 a v případě jejich porušení přijímá opatření k nápravě a sankce podle tohoto nebo zvláštního zákona.42)

§ 47b Pravidla jednání ve vztahu k zákazníkům

(1) Obchodník s cennými papíry je povinen:

a) jednat při poskytování služby kvalifikovaně, čestně a spravedlivě, v nejlepším zájmu svých zákazníků,

b) vykonávat svou činnost tak, aby nedocházelo k narušení průhlednosti kapitálového trhu, zejména nesmí činit žádné úkony směřující k manipulaci s cenami cenných papírů,

c) nevyužívat finanční prostředky a cenné papíry zákazníků, které jsou mu svěřeny za účelem provedení služby, k obchodům na svůj účet, ledaže s tím klient vyslovil písemný souhlas,

d) podle druhu a rozsahu zákazníkem požadovaných služeb vyžadovat od zákazníka informaci o jeho finanční situaci, o zkušenosti v oblasti investic do cenných papírů a o záměrech, které chce dosáhnout prostřednictvím požadované služby,

e) zákazníka upozornit na důležité skutečnosti související s obchodem, zejména na možná rizika, vyžádat si od zákazníka písemný souhlas, pokud z provedení zakázky vyplynou další finanční závazky, a zákazníka přesně a bez průtahů informovat o obchodech, které pro něho uzavřel,

f) zveřejňovat podstatné informace o svých obchodech,

g) odmítnout poskytnutí služby zákazníkovi, pokud by tímto mohlo dojít ke střetu zájmů mezi ním a jeho klientem nebo mezi jeho klienty navzájem; pokud při poskytování služby dojde ke střetu těchto zájmů, je povinen upřednostnit zájmy klienta před svými zájmy,

h) zajistit, aby měl dostatek prostředků ke splnění závazků vůči klientům.

(2) Ministerstvo na základě návrhu Komise stanoví právním předpisem podrobnější pravidla pro plnění povinností uvedených v odstavci 1.

(3) Komise kontroluje dodržování povinností uvedených v odstavci 1 a v případě jejich porušení přijímá opatření k nápravě a sankce podle tohoto nebo zvláštního zákona.42)

42) Zákon č.15/1998 Sb. , o Komisi pro cenné papíry a o změně a doplnění dalších zákonů.".

15. V § 49 odst. 1 se za první větu vkládá tato věta: "Rozsah odborných obchodních činností vykonávaných pomocí makléře upraví ministerstvo právním předpisem.".

16. § 49 odst. 1 dosavadní druhá věta zní: "Pokud makléř vykonává svou činnost pro obchodníka s cennými papíry, může tuto činnost vykonávat pouze pro jednoho obchodníka s cennými papíry, k němuž musí být v pracovním poměru.27)".

17. § 49 odst. 7 zní:

"(7) Ministerstvo na základě návrhu Komise upraví právním předpisem rozsah a způsob provedení makléřské zkoušky a vydání povolení k činnosti makléře.".

18. V § 50 odst. 1 se slova "práv podle § 14 a 15" nahrazují slovy "jiných investičních instrumentů vymezených zvláštním zákonem43)".

Poznámka č. 43) zní:

"43) § 5 odst. 1 zákona č. 15/1998 Sb.".

19. Část třetí se doplňuje hlavou V, která včetně nadpisu zní:

"HLAVA V OSOBA PROVÁDĚJÍCÍ VYPOŘÁDÁNÍ OBCHODŮ S CENNÝMI PAPÍRY

§ 70b

(1) Vypořádání obchodů s cennými papíry a jinými investičními instrumenty (dále jen "vypořádání obchodů s cennými papíry") může provádět jen osoba, která k této činnosti má povolení Komise, a Česká národní banka (dále jen "osoba provádějící vypořádání obchodů s cennými papíry"). Ustanovení § 54 odst. 4 tohoto zákona tím není dotčeno. Vypořádáním obchodů s cennými papíry pro účely tohoto zákona se rozumí služba, která vykazuje znaky podnikání podle zvláštního zákona13) a která spočívá v obstarání splnění závazků z obchodu s cennými papíry pro nejméně dva nebo více účastníků tohoto obchodu. Za obchod s cennými papíry se považuje obchod s investičními instrumenty podle zvláštního zákona.42)

(2) Povolení podle odstavce 1 se nevyžaduje k činnosti obchodníka s cennými papíry spočívající ve vypořádání obchodů s cennými papíry uzavřených mimo veřejné trhy.

(3) Povolení podle odstavce 1 se uděluje na žádost. V žádosti je žadatel povinen uvést

a) obchodní jméno nebo název anebo jméno, identifikační číslo nebo rodné číslo a sídlo nebo bydliště žadatele,

b) výši čistého obchodního jmění a základního jmění žadatele a případnou účast zahraničních osob na jeho podnikání,

c) návrh, v jakém rozsahu a jakým způsobem bude žadatel provádět vypořádání obchodů s cennými papíry a s tím související činnosti, a údaje o případném jiném podnikání tohoto žadatele,

d) věcné, personální a organizační předpoklady pro výkon činnosti osoby provádějící vypořádání obchodů s cennými papíry.

§ 70c

(1) O povolení podle § 70b rozhodne Komise do 60 dnů od doručení žádosti, a to na základě posouzení věcných, personálních a organizačních předpokladů pro výkon činnosti osoby provádějící vypořádání obchodů s cennými papíry a s přihlédnutím k případným dosavadním zkušenostem žadatele z vypořádání obchodů s cennými papíry, pokud tato činnost byla prováděna do účinnosti tohoto zákona podle zvláštních zákonů, a k potřebám kapitálového trhu, zejména zabezpečení vypořádání obchodů s veřejně obchodovatelnými cennými papíry. Toto povolení se uděluje na dobu neurčitou a nelze je převést na jinou osobu.

(2) Pro odnětí povolení uděleného podle § 70b platí přiměřeně ustanovení § 48.

(3) Osoba provádějící vypořádání obchodů s cennými papíry je oprávněna vykonávat další činnosti pouze za podmínky, že souvisejí s vypořádáním obchodů s cennými papíry. Jestliže tyto další činnosti vykazují znaky činnosti, ke kterým je třeba jinak povolení Komise podle tohoto zákona, má se za to, že k takové činnosti je osoba provádějící vypořádání obchodů s cennými papíry oprávněna, pokud je splněna podmínka uvedená v první větě.".

20. V § 73 odst. 2 první větě se za slovo "papíru" vkládají tato slova: ", který nebyl vydán v členském státě OECD,".

21. V § 75 odst. 3 první větě se za slovem "investorů" vypouštějí slova ", finanční politikou státu nebo by neodpovídalo potřebám finančního trhu".

22. V § 78 se na konci připojují tato slova: "a další cenné papíry, pokud tak stanoví zákon".

23. § 79 odst. 2 zní:

"(2) Účastníci finančního trhu poskytující služby zákazníkům jsou povinni provést příkazy svých klientů s odbornou péčí a nesmí dávat přednost obchodům na vlastní účet.".

24. Za § 79 se vkládá nový § 79a, který včetně poznámky č. 44) zní:

"§ 79a Neslučitelnost činností a funkcí

(1) Členem představenstva, dozorčí rady, prokuristou a makléřem obchodníka s cennými papíry může být pouze osoba, která není poslancem nebo senátorem Parlamentu, členem vlády, Nejvyššího kontrolního úřadu nebo bankovní rady České národní banky, statutárním orgánem nebo jeho členem nebo členem dozorčí rady nebo makléřem nebo prokuristou jiného obchodníka s cennými papíry nebo společnosti s obdobným předmětem podnikání nebo investiční společnosti či investičního fondu. Tím nejsou dotčena ustanovení zvláštního zákona.44)

(2) Obchodník s cennými papíry nebo jeho zakladatel je povinen vyžádat si čestné prohlášení osob uvedených v odstavci 1 o tom, že splňují podmínky odstavce 1 ještě před zvolením nebo jmenováním do funkce nebo vznikem pracovního poměru.

44) Zákon č. 248/1992 Sb. , o investičních společnostech a investičních fondech, ve znění pozdějších předpisů”

25. § 80 se doplňuje odstavcem 7, který zní:

"(7) Ministerstvo na základě návrhu Komise může právním předpisem upřesnit rozsah informačních povinností v závislosti na typech emitentů a druzích veřejně obchodovatelných cenných papírů.".

26. V § 82 odst. 1 písm. a) se spojka "a" nahrazuje čárkou, čárka na konci se vypouští a připojují se tato slova: "a plněním povinností stanovených v § 79 až 81,".

27. V § 82 odst. 1 písm. b) se za slova "vypořádání obchodů s cennými papíry" vkládají tato slova: "a deriváty".

28. V § 83 odst. 1 písm. b) se za slova "jež ministerstvo vydalo" vkládají tato slova: "na základě návrhu Komise".

29. § 85 zní:

" § 85

Pokud zvláštní zákon42) nestanoví ve vymezeném případě něco jiného, postupuje Komise při výkonu státního dozoru podle tohoto zákona.".

§ 32 Přechodná ustanovení

1. Ve vztahu k osobám vykonávajícím ke dni 1. dubna 1998 v souladu s dosavadními právními předpisy činnost na základě povolení podle § 45 a 50 je Komise pro cenné papíry do 31. března 1999 oprávněna zahájit správní řízení, jehož účelem je prověřit předpoklady pro další výkon této činnosti u dané osoby. Komise pro cenné papíry je oprávněna v tomto řízení rozhodnout o tom, že povolení vydaná před 1. dubnem 1998 se zrušují, mění nebo zůstávají v platnosti.

2. Ve lhůtě uvedené v úkonu Komise pro cenné papíry, kterým se zahajuje řízení podle předchozího odstavce, je osoba povinna předložit údaje požadované v § 45 odst. 3 nebo § 50 odst. 3 a 4. Při rozhodování v tomto řízení Komise pro cenné papíry vychází z posouzení věcných, personálních, organizačních a ekonomických předpokladů pro výkon činnosti, která podléhá povolení, a z posouzení vzájemné slučitelnosti současného výkonu činností uvedených v § 46 odst. 2 z hlediska zabránění vzniku střetu zájmů.

3. Osoby, které vykonávají některou z činností uvedených v § 46 odst. 2 nebo § 70b tohoto zákona na základě podmínek zvláštních zákonů, mohou v této činnosti pokračovat až do rozhodnutí Komise pro cenné papíry o jejich žádosti na základě § 45 nebo 70b, podané nejpozději do 1. července 1998. Nebude-li žádost v této lhůtě podána, oprávnění vykonávat činnost podle § 46 odst. 2 nebo § 70b uplynutím této lhůty zaniká. To se však netýká České národní banky ve vztahu k její činnosti spočívající ve vypořádání obchodů s cennými papíry evidovaných v souladu s § 98 odst. 2 tohoto zákona.

4. Obchodník s cennými papíry je povinen uvést své základní jmění do souladu s § 45a odst. 1 a 2 do 1. dubna 2000.

ČÁST ČTVRTÁ

Zrušeno novelou č. 257/2004 Sb. s účinností od EU

ČÁST PÁTÁ

Zrušeno novelou č. 257/2004 Sb. s účinností od EU

ČÁST ŠESTÁ ZMĚNA A DOPLNĚNÍ ZÁKONA Č. 513/1991 SB., OBCHODNÍ ZÁKONÍK, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ

§ 36

Zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění zákona č. 264/1992 Sb., zákona České národní rady č. 591/1992 Sb., zákona č. 600/1992 Sb., zákona č. 286/1993 Sb., zákona č.156/1994 Sb., zákona č. 84/1995 Sb., zákona č. 94/1996 Sb., zákona č. 142/1996 Sb. a zákona č.77/1997 Sb., se mění a doplňuje takto:

1. § 66a se doplňuje odstavcem 5, který zní:

"(5) Ministerstvo financí (dále jen "ministerstvo") na základě návrhu Komise pro cenné papíry stanoví právním předpisem podrobnější pravidla pro výpočet podílu na hlasovacích právech.".

2. Dosavadní text § 66b se označuje jako odstavec 1 a doplňuje se novým odstavcem 2, který zní:

"(2) Ministerstvo na základě návrhu Komise pro cenné papíry stanoví právním předpisem podrobnější pravidla pro posuzování jednání, která se považují za jednání ve shodě podle odstavce 1.".

3. § 183b se doplňuje odstavcem 9, který zní:

"(9) Ministerstvo na základě návrhu Komise pro cenné papíry stanoví právním předpisem podrobnější pravidla pro plnění povinnosti učinit veřejný návrh smlouvy včetně dalších náležitostí takového návrhu smlouvy.".

4. V § 183c odst. 3 se na konci připojuje tato věta: "Ministerstvo na základě návrhu Komise pro cenné papíry stanoví právním předpisem podrobnější pravidla pro stanovení minimální ceny a stanoví obchody uzavřené na veřejných trzích, které se použijí k výpočtu průměrné ceny.".

5. V § 183d odst. 2 věta první se tečka na konci vypouští a doplňují se tato slova: "nebo se o jeho získání dozvěděli nebo dozvědět mohli.".

6. V § 183d odst. 2 ve větě druhé se tečka na konci nahrazuje středníkem a připojují se tato slova: "jinak nesmí vykonávat po dobu prodlení práva s těmito akciemi spojená.".

7. § 183d se doplňuje odstavcem 5, který zní:

"(5) Ministerstvo na základě návrhu Komise pro cenné papíry stanoví právním předpisem podrobnější pravidla pro plnění povinnosti oznámit podíl na hlasovacích právech.".

8. V § 186 odst. 3 se za slova "tří čtvrtin" vkládá slovo "hlasů".

9. V § 186 odst. 4 druhá věta se za slova "tří čtvrtin" vkládá slovo "hlasů".

10. Dosavadní text § 771 se označuje jako odstavec 1 a doplňuje se novým odstavem 2, který zní:

"(2) Ministerstvo na základě návrhu Komise pro cenné papíry právním předpisem stanoví:

a) podrobnější pravidla pro výpočet podílu na hlasovacích právech podle § 66a,

b) podrobnější pravidla pro posuzování jednání, která se považují za jednání ve shodě podle § 66b,

c) podrobnější pravidla pro plnění povinnosti učinit veřejný návrh smlouvy podle § 183b včetně dalších náležitostí takového návrhu smlouvy,

d) podrobnější pravidla výpočtu minimální ceny podle § 183c odst. 3 a stanoví obchody uzavřené na veřejných trzích, které se použijí k výpočtu průměrné ceny,

e) podrobnější pravidla pro plnění povinnosti oznámit podíl na hlasovacích právech podle § 183d.".

ČÁST SEDMÁ DOPLNĚNÍ ZÁKONA Č. 455/1991 SB., O ŽIVNOSTENSKÉM PODNIKÁNÍ (ŽIVNOSTENSKÝ ZÁKON), VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ

§ 37

Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění zákona č. 231/1992 Sb., zákona České národní rady č. 591/1992 Sb., zákona č. 600/1992 Sb., zákona č. 273/1993 Sb., zákona č. 303/1993 Sb., zákona č. 38/1994 Sb., zákona č. 42/1994 Sb., zákona č. 136/1994 Sb., zákona č. 200/1994 Sb., zákona č. 237/1995 Sb., zákona č. 286/1995 Sb., zákona č. 94/1996 Sb., zákona č. 95/1996 Sb., zákona č. 147/1996 Sb., zákona č. 19/1997 Sb., zákona č. 49/1997 Sb., zákona č. 61/1997 Sb., zákona č. 79/1997 Sb., zákona č. 217/1997 Sb. a zákona č. 280/1997 Sb., se doplňuje takto:

V § 3 odst. 3 písm. a) se za slova "správa kolektivních majetkových účastí13)" vkládají tato slova: "a činnosti osob provádějících vypořádání obchodů s cennými papíry13a)".

Poznámka č. 13a) zní:

"13a) § 70b zákona ČNR č.591/1992 Sb.".

ČÁST OSMÁ

Zrušeno novelou č. 257/2004 Sb. s účinností od EU

ČÁST DEVÁTÁ ZMĚNA A DOPLNĚNÍ ZÁKONA Č. 42/1994 SB., O PENZIJNÍM PŘIPOJIŠTĚNÍ SE STÁTNÍM PŘÍSPĚVKEM A O ZMĚNÁCH NĚKTERÝCH ZÁKONŮ SOUVISEJÍCÍCH S JEHO ZAVEDENÍM, VE ZNĚNÍ ZÁKONA Č. 61/1996 SB.

§ 40

Zákon č. 42/1994 Sb., o penzijním připojištění se státním příspěvkem a o změnách některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění zákona č. 61/1996 Sb., se mění a doplňuje takto:

1. V § 5 odst. 1 druhé větě se za slova "Ministerstvem práce a sociálních věcí" vkládají tato slova: "a Komisí pro cenné papíry".

2. V § 8 odst. 2 se za slovo "ministerstvem" vkládají tato slova: "po dohodě s Komisí pro cenné papíry".

3. V § 9 odst. 2 se na konci připojuje tato věta: "Změnu statutu schvaluje ministerstvo po dohodě s Komisí pro cenné papíry.".

4. V § 34 odst. 5 se za slovo "ministerstvu" vkládají tato slova: "a Komisi pro cenné papíry".

5. V § 36 odst. 3 se za slovo "ministerstvu" vkládají tato slova: "a Komisi pro cenné papíry".

6. V § 39 odst. 4 se za slovo "ministerstvo" vkládají tato slova: "po dohodě s Komisí pro cenné papíry".

7. V § 42 odst. 1 se za slovo "ministerstvo" vkládají tato slova: "a Komise pro cenné papíry (§ 45a)".

8. Za § 45 se vkládá nový § 45a, který zní:

"§ 45a

(1) Činnost penzijního fondu podle tohoto zákona podléhá státnímu dozoru Komise pro cenné papíry v rozsahu jeho povinností stanovených tímto zákonem při umisťování prostředků penzijního fondu podle § 33. Na postup při výkonu státního dozoru Komise pro cenné papíry se přiměřeně vztahují ustanovení § 42 odst. 2, 4 a 5 a § 43 odst. 1 písm. a), b) a c). Rozhodnutí o pozastavení oprávnění představenstva podle § 43 odst. 1 písm. c) přijímá Komise pro cenné papíry v dohodě s ministerstvem.

(2) Činnost depozitáře podle tohoto zákona podléhá státnímu dozoru Komise pro cenné papíry v rozsahu jeho povinností kontrolovat umisťování prostředků penzijního fondu podle § 33. Na postup při výkonu státního dozoru Komise pro cenné papíry se přiměřeně vztahují ustanovení § 43 odst. 1 písm. a) a b).".

ČÁST DESÁTÁ DOPLNĚNÍ ZÁKONA ČESKÉ NÁRODNÍ RADY Č. 6/1993 SB., O ČESKÉ NÁRODNÍ BANCE, VE ZNĚNÍ ZÁKONA Č.60/1993 SB.

§ 41

Zákon České národní rady č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění zákona č. 60/1993 Sb., se doplňuje takto:

1. § 3 se doplňuje odstavci 3, 4 a 5, které včetně poznámek č. 17), 18) a 19) znějí:

"(3) Česká národní banka je povinna zaslat Komisi pro cenné papíry kopii nebo opis rozhodnutí podle zvláštního zákona.17)

(4) Česká národní banka je povinna podle zvláštního zákona18) informovat Komisi pro cenné papíry o obchodech s investičními instrumenty, a bude-li požádána, provést kontrolu peněžních transakcí spojených s těmito obchody.

(5) Česká národní banka je povinna podle zvláštního zákona19) informovat Komisi pro cenné papíry a Ministerstvo financí o zahájení řízení a jeho průběhu, jehož předmětem je uložení opatření k nápravě a sankcí.

17) § 16 odst. 2 zákona č. 15/1998 Sb., o Komisi pro cenné papíry a o změně a doplnění dalších zákonů.

18) § 17 odst. 1 zákona č.15/1998 Sb.

19) § 16 odst. 1 písm. c) zákona č. 15/1998Ssb.".

2. Za § 60 se vkládá nový § 60a, který včetně poznámky č. 20) zní:

"§ 60a

Česká národní banka ve spolupráci s Ministerstvem financí a Komisí pro cenné papíry vypracují nejpozději do tří měsíců od účinnosti zvláštního zákona20) systém vzájemné spolupráce v oblasti kapitálového trhu.

20) Zákon č. 15/1998 Sb.".

ČÁST JEDENÁCTÁ

§ 42

Zrušen ke dni 1.9.2008 novelou č. 254/2008 Sb.

ČÁST DVANÁCTÁ ZMĚNA A DOPLNĚNÍ ZÁKONA Č. 99/1963 SB., OBČANSKÝ SOUDNÍ ŘÁD, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ

§ 43

Zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění zákona č. 36/1967 Sb., zákona č. 158/1969 Sb., zákona č. 49/1973 Sb., zákona č. 20/1975 Sb., zákona č. 133/1982 Sb., zákona č. 180/1990 Sb., zákona č. 328/1991 Sb., zákona č. 519/1991 Sb., zákona č. 263/1992 Sb., zákona České národní rady č. 24/1993 Sb., zákona č. 171/1993 Sb., zákona č. 117/1994 Sb., zákona č. 152/1994 Sb., zákona č. 216/1994 Sb., zákona č. 84/1995 Sb., zákona č. 118/1995 Sb., zákona č. 160/1995 Sb., zákona č. 238/1995 Sb., zákona č. 247/1995 Sb., nálezu Ústavního soudu č. 31/1996 Sb., zákona č. 142/1996 Sb., nálezu Ústavního soudu č. 269/1996 Sb., zákona č. 202/1997 Sb. a zákona č. 227/1997 Sb., se mění a doplňuje takto:

1. V § 9 odst. 3 písm. b) bod qq) se středník na konci nahrazuje čárkou a doplňuje se nový bod ss), který včetně poznámky č. 13a) zní:

"ss) ve věcech kapitálového trhu podle zvláštního zákona;13a)

13a) Zákon č. 15/1998 Sb. , o Komisi pro cenné papíry a o změně a doplnění dalších zákonů.".

2. § 75 se doplňuje odstavcem 4, který zní:

"(4) O návrhu na předběžné opatření podle zvláštního zákona13a) musí být rozhodnuto nejpozději do pěti dnů poté, co byl podán.".

ČÁST TŘINÁCTÁ

§ 44 Účinnost

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. dubna 1998, s výjimkou § 2, § 21 až 28 a § 30 bodů 1 a 2, které nabývají účinnosti dnem vyhlášení.

Zeman v. r.
Havel v. r.
Tošovský v. r.

Poznámky pod čarou

1) Zákon č. 256/2004 Sb. , o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 189/2004 Sb. , o kolektivním investování, ve znění zákona č. 377/2005 Sb.
Zákon č. 190/2004 Sb. , o dluhopisech, ve znění zákona č. 378/2005 Sb.
Zákon č. 513/1991 Sb. , obchodní zákoník , ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 42/1994 Sb. , o penzijním připojištění se státním příspěvkem a o změnách některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů.

2)

zrušena ke dni 1.4.2006 novelou č. 57/2006 Sb.

4a) § 45a zákona č. 591/1992 Sb.

5) Zákon č. 256/2004 Sb. , o podnikání na kapitálovém trhu.

6) § 98 odst. 2 zákona ČNR č. 591/1992 Sb., ve znění zákona č. 152/1996 Sb.

7) Zákon č. 71/1967 Sb. , o správním řízení (správní řád).

7a) § 152 odst. 5 správního řádu .

8) § 183b a 183d zákona č. 513/1991 Sb. , obchodní zákoník , ve znění pozdějších předpisů.

9) § 156 odst. 4 , § 161a až 161d, 161f , 183c a 186a zákona č. 513/1991 Sb.

9a) Nařízení Komise (ES) č. 2273/2003 ze dne 22. prosince 2003, kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES, pokud jde o výjimky pro programy zpětného odkupu a stabilizace finančních nástrojů. Nařízení Komise (ES) č. 809/2004 ze dne 29. dubna 2004, kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/71/ES, pokud jde o údaje obsažené v prospektech, úpravu prospektů, uvádění údajů ve formě odkazu, zveřejňování prospektů a šíření inzerátů. Nařízení Komise (ES) č. 1287/2006 ze dne 10. srpna 2006, kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 2004/39/ES, pokud jde o archivační povinnosti obchodníka s cennými papíry, hlášení obchodů, transparenci trhů, podmínek pro přijetí finančního nástroje k obchodování, jakož i vymezení některých pojmů.

9b)

Zrušena ke dni 1.4.2008 novelou č. 104/2008 Sb.

9c) § 90 , 91 a § 97 odst. 3 zákona č. 127/2005 Sb. , o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích).

10) § 2 odst. 2 obchodního zákoníku .

10c) Zákon č. 189/2004 Sb. , o kolektivním investování.

11) § 6 zákona č. 256/2004 Sb. , o podnikání na kapitálovém trhu.

12) § 14 zákona č. 256/2004 Sb. , ve znění pozdějších předpisů.

13) § 74 zákona č. 256/2004 Sb. , ve znění pozdějších předpisů.

14) § 83 zákona č. 256/2004 Sb. , ve znění pozdějších předpisů.

15) § 45 zákona č. 256/2004 Sb. , ve znění pozdějších předpisů.

16) Zákon č. 189/2004 Sb.

17) § 36a , 37m zákona č. 248/1992 Sb. , ve znění zákona č. 151/1996 Sb.

18) § 25 zákona č. 189/2004 Sb.

19) Zákon č. 42/1994 Sb. , ve znění pozdějších předpisů.

20) Zákon č. 363/1999 Sb. , o pojišťovnictví, ve znění pozdějších předpisů.

20a) § 26 odst. 1 písm. g) bod 2 zákona č. 189/2004 Sb. , o kolektivním investování, ve znění zákona č. 224/2006 Sb.

20b) § 17a zákona č. 256/2004 Sb. , ve znění zákona č. 230/2008 Sb.

20c) § 17b odst. 7 zákona č. 256/2004 Sb. , ve znění zákona č. 230/2008 Sb.

20d) Zákon č. 133/2000 Sb. , o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel), ve znění pozdějších předpisů.

20e) § 1 zákona č. 133/2000 Sb. , ve znění zákona č. 53/2004 Sb.

20f) Zákon č. 40/1993 Sb. , o nabývání a pozbývání státního občanství České republiky, ve znění pozdějších předpisů.

21) Zákon č. 148/1998 Sb. , o ochraně utajovaných skutečností a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

22) Zákon ČNR č. 591/1992 Sb. , ve znění pozdějších předpisů.

23) Např. § 38 zákona č. 21/1992 Sb. , o bankách, ve znění zákona č. 84/1995 Sb., § 7 zákona č. 61/1996 Sb. , o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a o změně a doplnění souvisejících zákonů.

24a) Například § 37d zákona č. 248/1992 Sb. , ve znění pozdějších předpisů.

24b) § 91 zákona č. 591/1992 Sb. , ve znění pozdějších předpisů.

24d) § 22 odst. 2 písm. a) zákona č. 530/1990 Sb. , o dluhopisech, ve znění pozdějších předpisů.

24e) § 49 odst. 1 a § 149 zákona č. 256/2004 Sb. , ve znění pozdějších předpisů.

25) Zákon č. 236/1995 Sb. , o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů, ve znění pozdějších předpisů.
Nařízení vlády ČR č. 253/1992 Sb., o platových poměrech zaměstnanců orgánů státní správy, některých dalších orgánů a obcí, ve znění pozdějších předpisů.

26) § 27 zákona č. 101/2002 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění zákona č. 439/2004 Sb.

PŘECHODNÁ USATNOVENÍ

K zákonu se váže novela č. 257/2004 Sb. s účinností dnem vstupu do EU jejíž přechodná ustanovení jsou Čl. V zákona č. 257/2004 Sb.
K zákonu se váže novela č. 57/2006 Sb. a její přechodné ustanovení Čl. III