Program Zákon

Zákon, kterým se mění zákon č. 189/2004 Sb., o kolektivním investování, a zákon č. 15/1998 Sb., o dohledu v oblasti kapitálového trhu a o změně a doplnění dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ČÁST PRVNÍ ZMĚNA ZÁKONA O KOLEKTIVNÍM INVESTOVÁNÍ

ČL. I

Zákon č. 189/2004 Sb., o kolektivním investování, ve znění zákona č. 377/2005 Sb., se mění takto:

1. § 1 včetně nadpisu a poznámky pod čarou č. 1 zní:

"§ 1 Předmět úpravy

Tento zákon zapracovává příslušné předpisy Evropských společenství 1) a upravuje kolektivní investování.

1) Směrnice Rady 85/611/EHS ze dne 20. prosince 1985 o koordinaci právních a správních předpisů týkajících se subjektů kolektivního investování do převoditelných cenných papírů (SKIPCP), ve znění směrnice Rady 88/220/EHS, směrnice Evropského parlamentu a Rady 95/26/ES, směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/107/ES a směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/108/ES. ".

2. V § 2 odst. 1 písm. a) se slova "od veřejnosti" zrušují.

3. V § 2 odst. 1 písm. a) se za slovo "nebo" vkládá slovo "vydáváním ".

4. V § 2 odst. 1 se na konci písmene l) tečka nahrazuje čárkou a doplňují se písmena m) a n), která znějí:

"m) výnosovou metodou metoda stanovení reálné hodnoty nemovitosti na základě udržitelného výnosu z nájemného po odečtení nákladů na správu nemovitosti a uvažovaného rizika ztráty z nájemného,

n) otevřenými pozicemi souhrn závazků účtovaných na podrozvahových účtech, vyplývajících z derivátových obchodů, které nejsou sjednávány, pořizovány a drženy za účelem snížení rizika. ".

5. Za § 2 se vkládá nový § 2a, který včetně poznámek pod čarou 2a až 2f zní:

"§ 2a

(1) Shromažďování peněžních prostředků od veřejnosti za účelem jejich společného investování nebo investování takto nabytých peněžních prostředků je zakázáno, pokud

a) má být návratnost investice nebo zisk investora i jen částečně závislý na hodnotě nebo výnosu aktiv, do kterých byly peněžní prostředky investovány, a

b) není vykonáváno podle tohoto zákona.

(2) Napomáhání jiné osobě v činnosti uvedené v odstavci 1 propagací účasti na společném investování je zakázáno.

(3) Porušením zákazů uvedených v odstavcích 1 a 2 není zejména shromažďování peněžních prostředků od veřejnosti

a) bankami, pobočkami zahraničních bank a spořitelními a úvěrními družstvy 2a),

b) penzijními fondy v rámci penzijního připojištění se státním příspěvkem 2b),

c) pojišťovnami 2c),

d) nadacemi a nadačními fondy 2d),

e) v rámci pořádání veřejných sbírek 2e),

f) v rámci pořádání loterií a jiných podobných her 2f),

g) v rámci nabízení cenných papírů veřejnosti podle zvláštního právního předpisu 3),

je-li prováděno v souladu se zákony.

(4) Porušením zákazů uvedených v odstavcích 1 a 2 rovněž není shromažďování peněžních prostředků od veřejnosti, jehož hlavním účelem je financování činnosti, která má povahu výroby, obchodu, výzkumu nebo poskytování jiných než finančních služeb a je financována převážně z vlastních prostředků osoby, která peněžní prostředky shromažďuje.

2a) Zákon č. 21/1992 Sb. , o bankách, ve znění pozdějších předpisů. Zákon č. 87/1995 Sb. , o spořitelních a úvěrních družstvech a některých opatřeních s tím souvisejících a o doplnění zákona České národní rady č. 586/1992 Sb. , o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů.

2b) Zákon č. 42/1994 Sb. , o penzijním připojištění se státním příspěvkem a o změnách některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů.

2c) Zákon č. 363/1999 Sb. , o pojišťovnictví a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojišťovnictví), ve znění pozdějších předpisů.

2d) Zákon č. 227/1997 Sb. , o nadacích a nadačních fondech a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů (zákon o nadacích a nadačních fondech), ve znění pozdějších předpisů.

2e) Zákon č. 117/2001 Sb. , o veřejných sbírkách a o změně některých zákonů (zákon o veřejných sbírkách).

2f) Zákon č. 202/1990 Sb. , o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších předpisů. ".

6. V § 4 odstavec 1 zní:

"(1) Investiční fond je právnická osoba, jejímž předmětem podnikání je kolektivní investování a která má povolení České národní banky k činnosti investičního fondu. ".

7. V § 4 se odstavec 2 zrušuje.
Dosavadní odstavce 3 až 8 se označují jako odstavce 2 až 7.

8. V § 5 se na konci textu odstavce 1 doplňují slova " , pokud tento zákon nestanoví jinak ( § 56 odst. 2 ) ".

9. V § 5 se na konci textu odstavce 4 doplňují slova " , o nabídce převzetí a o právu výkupu účastnických cenných papírů ".

10. V § 11 odstavec 1 zní:

"(1) Investiční společnost vydá podílový list otevřeného podílového fondu za částku, která se rovná jeho aktuální hodnotě vyhlášené k rozhodnému dni. Tato částka může být zvýšena o přirážku uvedenou ve statutu. Statut též stanoví, který den se považuje za rozhodný den při vydání podílového listu. ".

11. V § 11 se na konci odstavce 2 doplňuje věta "Tato částka může být zvýšena o přirážku uvedenou ve statutu. ".

12. V § 11 odstavec 3 zní:

"(3) Investiční společnost nevydá podílový list otevřeného podílového fondu, dokud není zaplacena částka podle odstavce 1 nebo 2 na účet fondu. ".

13. V § 12 odstavce 1 a 2 znějí:

"(1) Investiční společnost odkoupí podílový list otevřeného podílového fondu za částku, která se rovná jeho aktuální hodnotě vyhlášené ke dni, ke kterému obdržela žádost podílníka o odkoupení podílového listu. Tato částka může být snížena o srážku uvedenou ve statutu.

(2) Investiční společnost odkoupí podílový list otevřeného podílového fondu s použitím majetku v podílovém fondu, a to bez zbytečného odkladu po obdržení žádosti o jeho odkoupení, nejdéle však do 15 pracovních dnů, pokud nedojde k pozastavení odkupování podílových listů. Speciální fond nemovitostí nebo speciální fond kvalifikovaných investorů mohou lhůtu pro odkoupení svých podílových listů upravit odchylně ve svém statutu s tím, že tato lhůta nesmí být delší než 6 měsíců. Statut speciálního fondu nemovitostí nebo speciálního fondu kvalifikovaných investorů mohou stanovit též termíny pro podání žádosti o odkup podílových listů s tím, že časový odstup jednotlivých termínů pro podání žádosti nesmí být delší než 6 měsíců. ".

14. V § 12 odst. 4 až 8, 10 a 12 se slova "vydávání a odkupování" nahrazují slovy "vydávání nebo odkupování ".

15. V § 12 se na konci odstavce 4 doplňuje věta "Speciální fond nemovitostí nebo speciální fond kvalifikovaných investorů mohou lhůtu pro pozastavení vydávání nebo odkupování podílových listů upravit odchylně ve svém statutu s tím, že tato lhůta nesmí být delší než 2 roky. ".

16. V § 12 odst. 5 se slova "Vydávání a odkupování" nahrazují slovy "Vydávání nebo odkupování ".

17. V § 12 odst. 5 se slova "vydávat ani odkupovat" nahrazují slovy "vydávat nebo odkupovat ".

18. V § 12 se na konci odstavce 7 doplňují věty "Jestliže se jedná o speciální fond nemovitostí, investiční společnost též informuje Českou národní banku o průběhu odstraňování příčin pozastavení, a to každých 6 měsíců až do dne obnovení vydávání nebo odkupování podílových listů. Tímto dnem je den následující po dni, kterým uplynula doba, na kterou bylo pozastaveno vydávání nebo odkupování podílových listů, nebo den nabytí právní moci rozhodnutí České národní banky, kterým se zrušuje rozhodnutí investiční společnosti o pozastavení vydávání nebo odkupování podílových listů. ".

19. V § 12 odstavec 11 zní:

"(11) Ode dne obnovení vydávání nebo odkupování podílových listů investiční společnost vydá nebo odkoupí podílové listy, jejichž vydávání nebo odkupování bylo pozastaveno, za částku, která se rovná aktuální hodnotě stanovené ke dni obnovení vydávání nebo odkupování podílových listů. Tato částka může být zvýšena o přirážku nebo snížena o srážku uvedenou ve statutu. ".

20. V § 12 odst. 12 se slova "v době pozastavení vydávání a odkupování podílových listů v prodlení" nahrazují slovy "ke dni pozastavení již v prodlení s vyplacením částky za odkup ".

21. V § 13 se na konci odstavce 1 doplňují slova " , pokud tento zákon nestanoví jinak ( § 100 odst. 6 a § 101 odst. 6 ) ".

22. V § 13 odstavec 3 zní:

"(3) Investiční společnost vydá podílový list uzavřeného podílového fondu za částku, která se rovná jeho aktuální hodnotě vyhlášené k rozhodnému dni. Tato částka může být zvýšena o přirážku uvedenou ve statutu. Statut stanoví, který den se považuje za rozhodný den při nákupu podílového listu. ".

23. V § 13 se na konci odstavce 4 doplňuje věta "Tato částka může být zvýšena o přirážku uvedenou ve statutu. ".

24. V § 13 odstavec 6 zní:

"(6) Uzavřený podílový fond se vytváří na dobu určitou. Po uplynutí této doby fond vstoupí do likvidace nebo se přemění ( § 101a ) na otevřený podílový fond. Doba, na kterou je uzavřený podílový fond založen, musí být uvedena ve statutu včetně informace, zda uplynutím této doby vstoupí fond do likvidace nebo se přemění na otevřený podílový fond. ".

25. V § 15 odst. 2 úvodní části ustanovení se slova "činnost související s kolektivním investováním, kterou je zejména" nahrazují slovy "některou z činností souvisejících s obhospodařováním fondu kolektivního investování, kterými jsou zejména ".

26. V § 15 se doplňují odstavce 5 a 6, které znějí:

"(5) Investiční společnost nesmí uplatňovat vůči fondu kolektivního investování, který obhospodařuje, žádné přirážky nebo srážky uvedené ve statutu, jestliže jím vydané cenné papíry nakupuje do majetku nebo prodává z majetku jiného fondu kolektivního investování, jehož

a) majetek nebo část majetku sama obhospodařuje, nebo

b) majetek nebo část majetku obhospodařuje jiná investiční společnost, která je součástí konsolidačního celku, za který se vypracovává konsolido vaná účetní závěrka.

(6) Činnosti uvedené v odstavci 2 může investiční společnost vykonávat též pro zahraniční investiční společnost nebo zahraniční fond kolektivního investování. ".

27. V § 20 odst. 2 se za slova "sídlem na území České republiky" vkládají slova "(dále jen "banka") ".

28. V § 20 odst. 2 se slova "(dále jen "banka")" nahrazují slovy "(dále jen "pobočka zahraniční banky") ".

29. V § 20 odst. 9 se slova ", která přestala" nahrazují slovy "nebo pobočka zahraniční banky, které přestaly ".

30. V § 20 odst. 10 se slova ", která přestala" nahrazují slovy "nebo pobočka zahraniční banky, které přestaly ".

31. V § 21 odst. 1 písmeno a) zní:

"a) zajišťuje úschovu majetku fondu kolektivního investování nebo, pokud to povaha věci vylučuje, jeho jiné opatrování s tím, že tyto činnosti může provádět prostřednictvím jiné osoby, ".

32. V § 21 odst. 1 se na konci textu písmene d) doplňují slova "s tím, že tato povinnost se nevztahuje na fond kvalifikovaných investorů, pokud statut nestanoví jinak ".

33. V § 21 odst. 1 písmeno h) zní:

"h) kontroluje, zda majetek fondu kolektivního investování je pořizován a zcizován v souladu s tímto zákonem a statutem fondu kolektivního investování. ".

34. V § 21 odst. 1 se na konci písmene h) tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno i), které zní:

"i) kontroluje způsob oceňování majetku fondu kolektivního investování v souladu s tímto zákonem a statutem fondu kolektivního investování. ".

35. V § 21 se za odstavec 1 vkládá nový odstavec 2, který zní:

"(2) Za peněžní prostředky a investiční nástroje fondu kolektivního investování svěřené depozitáři do úschovy nebo jiného opatrování podle odstavce 1 písm. a) se neplatí příspěvek do Garančního fondu obchodníků s cennými papíry. ".

Dosavadní odstavec 2 se označuje jako odstavec 3.

36. V § 22 odstavec 1 zní:

"(1) Fond kolektivního investování

a) požádá depozitáře o zřízení účtů, které potřebuje k evidenci veškerých svých peněžních prostředků,

b) předá depozitáři svůj statut a další dokumenty, které depozitář potřebuje k výkonu své činnosti,

c) ukládá získané peněžní prostředky neprodleně na účet u depozitáře,

d) provádí veškeré platby a výběry nebo převody peněžních prostředků prostřednictvím depozitáře,

e) může se souhlasem depozitáře zřídit účet u banky, pobočky zahraniční banky nebo zahraniční banky, které mají sídlo ve státě vyžadujícím dodržování pravidel obezřetnosti podle práva Evropských společenství nebo pravidel, která Česká národní banka považuje za rovnocenná, pokud je zajištěn souhlas depozitáře s nakládáním s peněžními prostředky vedenými na tomto účtu a přehled depozitáře o pohybech těchto peněžních prostředků,

f) svěřuje veškerý svůj majetek depozitáři do úschovy nebo, pokud to povaha věci vylučuje, do jiného opatrování,

g) předkládá depozitáři podklady potřebné k evidenci svého majetku způsobem stanoveným v depozitářské smlouvě nebo na žádost depozitáře,

h) informuje depozitáře o zamýšlené koupi nebo prodeji movité věci s výjimkou cenných papírů nebo nemovité věci pro účely kolektivního investování ve lhůtě stanovené depozitářskou smlouvou a předkládá depozitáři návrh příslušné smlouvy před jejím uzavřením,

i) předkládá depozitáři ocenění movité věci s výjimkou cenných papírů nebo nemovité věci, které hodlá koupit do svého majetku za účelem kolektivního investování, a to před uzavřením kupní smlouvy,

j) předkládá depozitáři smlouvu o koupi movité věci s výjimkou cenných papírů nebo nemovité věci do svého majetku za účelem kolektivního investování, a to bez zbytečného odkladu po jejím uzavření,

k) předkládá depozitáři ocenění movité věci s výjimkou cenných papírů nebo nemovité věci ve svém majetku, které koupil za účelem kolektivního investování,

l) umožňuje depozitáři řádné plnění jeho kontrolních povinností,

m) prokáže depozitáři na jeho žádost splnění zákonem a statutem stanovených podmínek pro kolektivní investování. ".

37. V § 22 odst. 2 se slova "to neplatí pro obhospodařované fondy jiné investiční společnosti podle § 15 odst. 1" nahrazují slovy "to neplatí pro speciální fond kvalifikovaných investorů, speciální fond nemovitostí, podílový fond jiné investiční společnosti a investiční fond ".

38. V § 23 odst. 7 písm. a) se za slovo "depozitářem" vkládají slova " , osobu oprávněnou vést samostatnou evidenci investičních nástrojů nebo osobu oprávněnou vést evidenci navazující na samostatnou evidenci investičních nástrojů, ".

39. V § 23 odst. 7 písm. a) se odkaz na poznámku pod čarou č. 4 nahrazuje odkazem na poznámku pod čarou č. 3 a poznámka pod čarou č. 4 se zrušuje.

40. V § 23 odst. 7 písm. b) se odkaz na poznámku pod čarou č. 5 nahrazuje odkazem na poznámku pod čarou č. 3 a poznámka pod čarou č. 5 se zrušuje.

41. V § 23 odstavec 12 zní:

"(12) Depozitář odpovídá investiční společnosti a akcionářům nebo podílníkům fondu kolektivního investování za škodu způsobenou porušením povinnosti depozitáře, a to podle obchodního zákoníku . Tato odpovědnost depozitáře není dotčena ani tehdy, provádí-li činnost prostřednictvím jiné osoby podle § 21 odst. 1 písm. a) . Odpovědnost investiční společnosti za škodu vzniklou při obhospodařování majetku v podílovém fondu nebo odpovědnost investičního fondu za škodu vzniklou při obhospodařování jeho majetku tím není dotčena. ".

42. V § 24 odst. 1 se za slovo "fond" vkládají slova "shromažďuje peněžní prostředky od veřejnosti a ".

43. V § 24 odst. 2 písm. b) se odkaz na poznámku pod čarou č. 6 nahrazuje odkazem na poznámku pod čarou č. 3 a poznámka pod čarou č. 6 se zrušuje.

44. V § 24 odst. 2 se na konci písmene b) čárka nahrazuje tečkou a písmeno c) se zrušuje.

45. V § 24 se odstavec 3 zrušuje.

46. V § 25 písm. a) se slova "se sídlem na území České republiky," zrušují.

47. V § 25 písmeno b) zní:

"b) pobočka zahraniční banky, která má sídlo v jiném členském státě Evropské unie a v bankovní licenci povolenou činnost depozitáře nebo obdobnou činnost, kterou vykonává depozitář podle tohoto zákona. ".

48. V § 26 odst. 1 písm. d) se na konci bodu 2 doplňují slova "a jeho majetek je účetně oddělen ve smyslu § 16 odst. 1 ".

49. V § 26 odst. 1 písm. e) se slova "v členském státě Evropské unie, nebo u zahraniční banky, která má sídlo ve státě, který není členským státem Evropské unie, pokud tento stát vyžaduje dodržování pravidel obezřetnosti, která Komise považuje za rovnocenná pravidlům obezřetnosti členského státu Evropské unie," nahrazují slovy "ve státě, který vyžaduje dodržování pravidel obezřetnosti podle práva Evropských společenství nebo pravidel, která Česká národní banka považuje za rovnocenná ".

50. V § 26 odst. 1 písm. g) bodě 2 se slova "uvedených ve statutu standardního fondu" nahrazují slovy "schválených Českou národní bankou a uvedených v seznamu České národní banky ".

51. V § 26 odst. 1 písm. h) bodě 3 se za slova "nebo osobou, která" vkládají slova "podle posouzení České národní banky ".

52. V § 26 odst. 1 písm. h) bodě 4 se slova "mezi emitenty uvedené ve statutu" nahrazují slovy "k některé z kategorií emitentů schválených Českou národní bankou a uvedených v seznamu České národní banky ".

53. V § 26 odst. 1 písm. h) bodě 4 se slova "emitentem cenných papírů" nahrazují slovy "emitentem akcií ".

54. V § 26 se odstavec 2 zrušuje.
Dosavadní odstavec 3 se označuje jako odstavec 2.

55. V § 27 odst. 3 se slovo "postupů," zrušuje.

56. V § 27 odst. 3 se slova "odstavců 1 a 2" nahrazují slovem "odstavce 2 ".

57. V § 27 se na konci odstavce 5 doplňují slova "za předpokladu dodržení pravidel stanovených prováděcím právním předpisem podle odstavce 8 ".

58. V § 27 se na konci odstavce 7 doplňuje věta "Při nabývání takových investičních cenných papírů a nástrojů peněžního trhu standardní fond dodržuje pravidla pro nabývání derivátů stanovená prováděcím právním předpisem podle odstavce 8 . ".

59. V § 28 odst. 2 písm. c) se slova ", která má" nahrazují slovy "nebo zahraniční bankou, které mají ".

60. V § 28 odst. 4 se za slovo "banky" vkládají slova "nebo zahraniční banky, která splňuje podmínky uvedené v § 26 odst. 1 písm. e) ".

61. V § 28 odst. 5 písm. a) se slova "se sídlem v členském státě Evropské unie nebo banka se sídlem ve státě, který není členským státem Evropské unie, pokud tento stát vyžaduje dodržování pravidel obezřetnosti, která Komise považuje za rovnocenná pravidlům obezřetnosti, která vyžaduje členský stát Evropské unie" nahrazují slovy "nebo zahraniční banka, která má sídlo ve státě, který vyžaduje dodržování pravidel obezřetnosti podle práva Evropských společenství nebo pravidel, která Česká národní banka považuje za rovnocenná ".

62. V § 28 odst. 5 písm. b) se za slovo "banka" vkládají slova "nebo zahraniční banka ".

63. V § 28 se na konci odstavce 6 doplňuje věta "Tím nejsou dotčena ustanovení odstavce 2 písm. b) a c) . ".

64. V § 28 odst. 8 větě druhé se slovo "sestavuje" nahrazuje slovem "vypracovává ".

65. V § 28 odst. 10 větě druhé se slovo "povolit" zrušuje.

66. V § 30 se odstavec 3 zrušuje.

67. V § 41 odst. 1 písm. a) se za slovo "uveřejňuje" vkládají slova "podle práva Evropských společenství ".

68. V § 41 odst. 1 písm. a) se slova "a to způsobem uvedeným ve statutu," zrušují.

69. V § 41 odst. 1 se písmeno b) zrušuje.
Dosavadní písmena c) a d) se označují jako písmena b) a c).

70. V § 41 odst. 1 písm. b) se slovo "zákazníků" nahrazuje slovem "zákazníka ".

71. V § 41 se odstavec 2 zrušuje.
Dosavadní odstavce 3 až 5 se označují jako odstavce 2 až 4.

72. V § 41 odst. 2 se slova "písm. c)" nahrazují slovy "písm. b) ".

73. V § 41 odst. 3 se slova "písm. d)" nahrazují slovy "písm. c) ".

74. V § 43 odst. 1 úvodní části ustanovení se odkaz na poznámku pod čarou č. 7 včetně poznámky pod čarou č. 7 zrušuje.

75. V § 43 odst. 1 písm. f) se slova "s bankou" zrušují.

76. V § 43 odst. 2 úvodní části ustanovení větě první se slova " , která má sídlo na území České republiky, nebo se zahraniční bankou, která má pobočku umístěnou na území České republiky" nahrazují slovy "nebo pobočkou zahraniční banky ".

77. V § 43 odst. 2 písm. b) se slova "vydávání a" zrušují.

78. V § 44 větě první se za slovo "republice" vkládají slova "ode dne, kdy obdrží sdělení České národní banky o tom, že splňuje podmínky pro veřejné nabízení cenných papírů v České republice, nebo ".

79. V § 44 větě první se slova "smlouvou s bankou" zrušují.

80. V § 45 odst. 1 písm. c) se za slovo "uveřejňuje" vkládají slova "podle práva Evropských společenství ".

81. V § 47 odst. 2 úvodní části ustanovení se za slovo "informuje" vkládají slova "prostřednictvím Ministerstva financí (dále jen "ministerstvo") ".

82. V § 47 odst. 4 se za slovo "informuje" vkládají slova "prostřednictvím ministerstva ".

83. V § 47 odst. 5 se za slovo "informuje" vkládají slova "prostřednictvím ministerstva ".

84. V § 48 se slova "v České republice" zrušují.

85. § 49 zní:

"§ 49

(1) Speciální fondy se dělí na fondy, které shromažďují peněžní prostředky od veřejnosti, a fondy, které shromažďují peněžní prostředky od kvalifikovaných investorů ( § 56 odst. 1 ).

(2) Fondy, které shromažďují peněžní prostředky od veřejnosti, jsou

a) speciální fond cenných papírů,

b) speciální fond nemovitostí,

c) speciální fond fondů.

(3) Speciální fond má formu investičního fondu, otevřeného podílového fondu nebo uzavřeného podílového fondu, pokud tento zákon nestanoví jinak ( § 53 odst. 1 ). ".

86. Za § 49 se vkládají nové § 49a a 49b, které včetně nadpisu znějí:

"Obecná ustanovení k investování speciálních fondů, které shromažďují peněžní prostředky od veřejnosti

§ 49a

(1) Speciální fond může investovat do doplňkového likvidního majetku, kterým jsou vklady, se kterými je možno volně nakládat, nebo termínované vklady se lhůtou splatnosti nejdéle 1 rok, pokud se jedná o vklady u banky, pobočky zahraniční banky nebo zahraniční banky, které dodržují pravidla obezřetnosti podle práva Evropských společenství nebo pravidla, která Česká národní banka považuje za rovnocenná.

(2) Speciální fond nesmí ze svého majetku, pokud tento zákon nestanoví jinak ( § 53i a § 56 odst. 6 ), poskytnout půjčku, úvěr nebo dar, ani tento majetek nesmí použít k zajištění nebo k úhradě závazku třetí osoby nebo závazku, který nesouvisí s obhospodařováním majetku tohoto fondu.

(3) Speciální fond může přijmout úvěr nebo půjčku se splatností do 6 měsíců a do výše 10 % hodnoty majetku fondu, pokud tento zákon nestanoví jinak ( § 53i odst. 4 a 5 ). Pro účely výpočtu tohoto limitu se vezmou v úvahu podkladová aktiva finančních derivátů; to neplatí pro podkladová aktiva indexových derivátů za předpokladu dodržení pravidel stanovených prováděcím právním předpisem podle § 27 odst. 8 .

(4) Speciální fond nesmí uzavírat smlouvy o prodeji investičních cenných papírů a nástrojů peněžního trhu, cenných papírů vydaných jiným fondem kolektivního investování a derivátů, které nemá ve svém majetku.

(5) Investiční společnost nesmí uplatňovat vůči speciálnímu fondu, který obhospodařuje, žádné přirážky a srážky uvedené ve statutu fondu kolektivního investování, jestliže jím vydané cenné papíry nakupuje do majetku nebo prodává z majetku speciálního fondu, jehož

a) majetek nebo část majetku tohoto fondu kolektivního investování sama obhospodařuje, nebo

b) majetek nebo část majetku tohoto fondu kolektivního investování obhospodařuje jiná investiční společnost patřící do stejné skupiny, za kterou se sestavuje konsolidovaná účetní závěrka.

(6) Přeměna speciálního fondu, který shromažďuje peněžní prostředky od veřejnosti, na speciální fond kvalifikovaných investorů je nepřípustná.

§ 49b

(1) Součet hodnot investic do investičních cenných papírů nebo nástrojů peněžního trhu vydaných jedním emitentem, vkladu u tohoto emitenta a rizika spojeného s tímto emitentem jako druhou smluvní stranou při operacích s finančními deriváty nesmí překročit 35 % hodnoty majetku speciálního fondu.

(2) Pro účely výpočtu investičních limitů se vezmou v úvahu podkladová aktiva finančních derivátů; to neplatí pro podkladová aktiva indexových derivátů za předpokladu splnění podmínek stanovených prováděcím právním předpisem podle odstavce 7 .

(3) Speciální fond může používat techniky a nástroje vztahující se k investičním cenným papírům a nástrojům peněžního trhu pouze za účelem efektivního obhospodařování majetku.

(4) Speciální fond může uzavírat obchody, jejichž předmětem je derivát, pouze za účelem efektivního obhospodařování majetku.

(5) Speciální fond musí

a) používat postupy, které mu umožňují kdykoliv sledovat míru rizika pozic a jejich vliv na celkové riziko spojené s investováním,

b) používat postupy pro přesné a objektivní hodnocení rizika spojeného s investováním do derivátů uvedených v § 26 odst. 1 písm. g) ,

c) pololetně informovat Českou národní banku o druzích derivátů, do nichž investoval, rizicích spojených s těmito investicemi, kvantitativních omezeních a o metodách, které byly zvoleny pro hodnocení rizik spojených s operacemi využívajícími tyto deriváty.

(6) Speciální fond musí zajistit, aby otevřené pozice vztahující se k finančním derivátům nepřesáhly jeho vlastní kapitál.

(7) Druhy, limity a způsob používání technik a nástrojů, které může speciální fond používat k efektivnímu obhospodařování majetku, postup pro vyhodnocování míry rizika spojeného s investováním a způsob plnění informační povinnosti o druzích finančních derivátů uvedených v § 26 odst. 1 písm. g) , které má speciální fond v majetku, rizicích s nimi spojených, kvantitativních omezeních a o metodách, které byly zvoleny pro hodnocení rizik spojených s operacemi využívajícími tyto finanční deriváty, stanoví prováděcí právní předpis. ".

87. § 51 zní:

"§ 51

(1) Speciální fond cenných papírů investuje převážně do

a) investičních cenných papírů a nástrojů peněžního trhu uvedených v § 26 odst. 1 písm. a) , investičních cenných papírů uvedených v § 26 odst. 1 písm. b) nebo nástrojů peněžního trhu uvedených v § 26 odst. 1 písm. h) ,

b) státních dluhopisů nebo dluhopisů zaručených státem, včetně rovnocenných zahraničních cenných papírů,

c) dluhopisů nebo obdobných cenných papírů představujících právo na splacení dlužné částky vydaných jednou bankou nebo zahraniční bankou, která má sídlo v členském státě Evropské unie a podléhá dohledu tohoto státu chránícímu zájmy vlastníků dluhopisů, jestliže peněžní prostředky získané emisí těchto dluhopisů jsou investovány do takových druhů majetku, které do doby splatnosti dluhopisů kryjí závazky emitenta spojené s jejich emisí a které mohou být v případě platební neschopnosti emitenta přednostně použity k vyplacení jistiny dluhopisu a úroku,

d) dluhopisů vydaných centrální bankou nebo jiných dluhopisů anebo obdobných zahraničních cenných papírů vydaných bankou nebo zahraniční bankou než dluhopisů uvedených v písmenu c) ,

e) cenných papírů vydaných fondem kolektivního investování, který má povolení orgánu dohledu státu, ve kterém má sídlo a skutečné sídlo, podléhá dohledu a na žádost odkupuje od investorů jejich podíly zpět,

f) finančních derivátů podle § 26 odst. 1 písm. f) a g) .

(2) Speciální fond cenných papírů může do svého majetku nabýt nejvýše 10 % jmenovité hodnoty investičních cenných papírů vydaných jedním emitentem a 10 % jmenovité hodnoty nástrojů peněžního trhu vydaných jedním emitentem, přičemž pokud tyto investiční cenné papíry nebo nástroje peněžního trhu nemají jmenovitou hodnotu, stanoví se uvedený limit z jejich počtu.

(3) Součet hodnot investičních cenných papírů a nástrojů peněžního trhu vydaných jedním emitentem může tvořit nejvýše 20 % hodnoty majetku speciálního fondu cenných papírů.

(4) Speciální fond cenných papírů může, pokud to má uvedeno ve statutu, investovat

a) až 25 % hodnoty svého majetku do dluhopisů nebo obdobných cenných papírů uvedených v odstavci 1 písm. c) ,

b) až 35 % hodnoty svého majetku do cenných papírů a nástrojů peněžního trhu vydaných jedním emitentem, jestliže je vydal nebo za ně převzal záruku členský stát Evropské unie, regionální nebo místní správní jednotka členského státu Evropské unie, stát, který není členským státem Evropské unie, nebo mezinárodní organizace, jejímž členem je jeden nebo více členských států Evropské unie.

(5) Speciální fond cenných papírů může, pokud to má uvedeno ve statutu, investovat až 100 % hodnoty svého majetku do cenných papírů nebo nástrojů peněžního trhu vydaných nebo zaručených členským státem Evropské unie, regionální nebo místní správní jed notkou členského státu Evropské unie, státem, který není členským státem Evropské unie, nebo mezinárodní organizací, jejímž členem je jeden nebo více členských států Evropské unie, pokud je investice rozdělena nejméně do 6 různých emisí, přičemž cenné papíry z jedné emise nesmějí tvořit více než 30 % hodnoty majetku tohoto speciálního fondu.

(6) Speciální fond cenných papírů nesmí investovat do cenných papírů vydaných fondem kolektivního investování, který není určen pro veřejnost, nebo do cenných papírů vydaných fondem kolektivního investování, který podle svého právního řádu nebo statutu může investovat více než 10 % hodnoty svého majetku do cenných papírů vydaných jiným fondem kolektivního investování.

(7) Cenné papíry vydané jedním fondem kolektivního investování mohou tvořit nejvýše 20 % hodnoty majetku speciálního fondu cenných papírů.

(8) Součet investic do cenných papírů vydaných fondy kolektivního investování nesmí přesáhnout 49 % hodnoty majetku speciálního fondu cenných papírů. ".

88. § 52 zní:

"§ 52

(1) Speciální fond cenných papírů nemusí dodržet pravidla pro rozložení a omezení rizika spojeného s investováním do majetku podle § 51 odst. 2 až 5 a 7 a 8 při uplatňování přednostního práva na upisování takových investičních cenných papírů a nástrojů peněžního trhu, které má ve svém majetku.

(2) Pokud speciální fond cenných papírů nedodrží pravidla pro rozložení a omezení rizika spojeného s investováním do majetku podle § 51 odst. 2 až 5 a 7 a 8 z důvodů, které nemůže ovlivnit, nebo v důsledku uplatnění přednostního práva na upisování investičních cenných papírů nebo nástrojů peněžního trhu, které má ve svém majetku, musí s přihlédnutím k zájmům svých podílníků zajistit bez zbytečného odkladu soulad skladby tohoto majetku s tímto zákonem.

(3) Česká národní banka může schválit statut, který umožňuje, aby se speciální fond cenných papírů při dodržení principu rozložení rizika spojeného s investováním odchýlil od omezení stanovených v § 51 odst. 2 až 5 a 7 a 8 na dobu nejdéle 6 měsíců ode dne nabytí právní moci rozhodnutí o udělení povolení k vytvoření podílového fondu. ".

89. Poznámka pod čarou č. 8 se zrušuje.

90. § 53 včetně nadpisu zní:

"§ 53 Speciální fond nemovitostí

(1) Speciální fond nemovitostí může mít pouze formu otevřeného podílového fondu.

(2) Speciální fond nemovitostí investuje převážně do

a) nemovitostí včetně jejich příslušenství, které pořizuje, provozuje nebo prodává za účelem dosažení zisku,

b) účastí v nemovitostních společnostech ( § 53c ) za podmínek stanovených tímto zákonem ( § 53d ).

(3) Speciální fond nemovitostí může nabývat do svého majetku pouze nemovitost

a) za účelem jejího provozování, a to za podmínky, že tato nemovitost je způsobilá při řádném hospodaření přinášet pravidelný a dlouhodobý výnos a jejíž cenu je možno stanovit výnosovou metodou,

b) za účelem jejího dalšího prodeje, a to za podmínky, že tato nemovitost je způsobilá přinést z jejího prodeje zisk a jejíž cenu je možno stanovit porovnávací metodou.

(4) Speciální fond nemovitostí může s předchozím souhlasem depozitáře

a) nabývat do svého majetku nemovitost zatíženou zástavním právem,

b) nemovitost ve svém majetku zatížit zástavním právem,

a to pouze za účelem přijetí úvěru.

(5) Speciální fond nemovitostí může nemovitost ve svém majetku zatížit věcným břemenem, předkupním právem jako právem věcným, užívacím právem třetí osoby nebo takto zatíženou nemovitost do svého majetku nabýt, pouze pokud takové zatížení bezprostředně souvisí s provozem nebo využitím této nemovitosti a s předchozím souhlasem depozitáře.

(6) Speciální fond nemovitostí může nabýt do svého majetku nemovitost nacházející se na území jiného státu, pouze pokud

a) statut fondu umožňuje investice do nemovitostí na území tohoto státu a je v něm uveden celkový maximální limit pro tyto investice,

b) v tomto státu existuje registr nemovitostí, do kterého se zapisují vlastnická a jiná věcná práva k nemovitostem,

c) v tomto státu neexistují zákonná omezení pro převod nemovitostí,

d) v tomto státu je depozitář schopen zajistit plnění práv a povinností depozitáře v rozsahu stanoveném tímto zákonem. ".

91. Za § 53 se vkládají nové § 53a až 53j, které včetně nadpisů znějí:

"§ 53a

(1) Hodnota nemovitosti pořizované do majetku speciálního fondu nemovitostí nesmí v době pořízení překročit 20 % hodnoty majetku fondu.

(2) Celková hodnota nemovitostí, které nelze ocenit výnosovou metodou, nesmí překročit 25 % hodnoty majetku speciálního fondu nemovitostí. Pokud má fond účast v nemovitostní společnosti, započítává se do uvedeného limitu též hodnota takových nemovitostí v majetku nemovitostní společnosti, a to poměrem vyplývajícím z této účasti.

(3) Jestliže po nabytí nemovitosti do majetku speciálního fondu nemovitostí překročí hodnota této nemovitosti limity stanovené v odstavcích 1 a 2 o více než 10 %, je fond povinen uvést rozložení svého majetku do souladu s tímto zákonem nejpozději do 3 let od tohoto překročení.

(4) Speciální fond nemovitostí nemusí po dobu nejdéle 3 let ode dne udělení povolení k vytvoření podílového fondu dodržovat investiční limity s výjim kou

a) limitu stanoveného v odstavci 1 , který po tuto dobu může být zvýšen až na 60 %,

b) limitu stanoveného v odstavci 2 .

(5) Doba, po kterou nebude fond investiční limity dodržovat, musí být uvedena ve statutu. Po tuto dobu není fond povinen odkupovat podílové listy.

(6) Pro účely tohoto zákona se nemovitosti, jejichž ekonomické využití je vzájemně propojeno, považují za jednu nemovitost.

§ 53b

(1) Speciální fond nemovitostí nesmí pořídit do svého majetku nemovitost za cenu, která je vyšší o více než 10 %, než je nižší z cen podle posudku znalce ( § 53e ), nebo prodat nemovitost za cenu, která je nižší o více než 10 % než vyšší cena podle posudku znalce, ledaže doloží depozitáři ekonomické zdůvodnění takového pořízení nebo takového prodeje a depozitář s tím vysloví předchozí souhlas.

(2) Speciální fond nemovitostí nesmí pořídit do svého majetku nemovitost z majetku

a) investiční společnosti, která tento fond obhospodařuje,

b) svého depozitáře.

(3) Pořídit nemovitost do majetku speciálního fondu nemovitostí nebo prodat nemovitost z majetku takového fondu lze jen s předchozím souhlasem depozitáře. Předchozího souhlasu depozitáře je třeba rovněž ke všem právním úkonům speciálního fondu nemovitostí, na jejichž základě se zapisují práva k nemovitostem podle zákona upravujícího zápisy vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem do katastru nemovitostí. Pořízení zahraniční nemovitosti je možné pouze tehdy, pokud je zajištěna srovnatelná ochrana této investice.

§ 53c Nemovitostní společnost

Nemovitostní společností se pro účely tohoto zákona rozumí akciová společnost, společnost s ručením omezeným nebo obdobná právnická osoba podle zahraničního práva, jejímž předmětem podnikání je převážně pořizování nemovitostí včetně jejich příslušenství, provozování nemovitostí, úplatný převod vlastnického práva k nemovitostem, a to za účelem dosažení zisku.

§ 53d Nabývání účasti v nemovitostní společnosti

(1) Speciální fond nemovitostí může nabývat a držet účast pouze v nemovitostní společnosti,

a) která umožňuje pouze peněžité vklady akcionářů nebo společníků,

b) jejíž akcionáři nebo společníci plně splatili své vklady,

c) která investuje pouze do nemovitostí na území státu, ve kterém má sídlo,

d) která dodržuje podmínky stanovené v § 49a odst. 2 a v § 53 odst. 3 až 5 ,

e) která investuje výhradně do nemovitostí nebo kromě investic do nemovitostí investuje do majetku stanoveného tímto zákonem pro účely zajištění likvidity speciálního fondu nemovitostí [ § 53j odst. 1 písm. a) až d) ],

f) která nevlastní více než 3 nemovitosti,

g) která nemá účast v jiné společnosti.

(2) Speciální fond nemovitostí může nabýt a držet účast v nemovitostní společnosti, pokud

a) tato účast představuje většinu hlasů nebo kapitálu potřebných ke změně stanov,

b) nemovitosti, které nemovitostní společnost pořizuje do svého majetku nebo prodává ze svého majetku, jsou oceňovány způsobem stanoveným tímto zákonem pro stanovení hodnoty majetku speciálního fondu nemovitostí ( § 53e ) a pořizovány a prodávány za cenu stanovenou podle § 53b odst. 1 ,

c) jemu i depozitáři nemovitostní společnost předkládá jednou měsíčně soupis nemovitostí ve svém majetku,

d) jsou vytvořeny podmínky pro řádné plnění povinností depozitáře ve vztahu k nemovitostní společnosti,

e) má pro případ snížení nebo pozbytí účasti kteréhokoliv akcionáře nebo společníka v této nemovi tostní společnosti smluveno předkupní právo na odkoupení jeho podílu.

(3) Podmínky uvedené v odstavci 1 písm. c) , e) a f) a v odstavci 2 písm. e) nemusejí být splněny ke dni nabytí účasti speciálního fondu nemovitostí v nemovitostní společnosti, pokud zajistí jejich splnění do 6 měsíců ode dne nabytí účasti. Jestliže v této lhůtě nejsou podmínky splněny, musí speciální fond nemovitostí prodat svou účast v nemovitostní společnosti do 6 měsíců ode dne jejího uplynutí.

(4) Hodnota účasti speciálního fondu nemovitostí v jedné nemovitostní společnosti může tvořit v době pořízení nejvýše 30 % hodnoty majetku tohoto fondu.

(5) Jestliže po nabytí účasti v nemovitostní společnosti překročí hodnota této účasti 40 % hodnoty majetku fondu, je speciální fond nemovitostí povinen uvést rozložení svého majetku do souladu s tímto zákonem nejpozději do 3 let ode dne, kdy k tomuto překročení došlo.

(6) Před nabytím účasti speciálního fondu nemovitostí v nemovitostní společnosti musí být tato účast oceněna a fondu musejí být předloženy

a) účetní závěrka nemovitostní společnosti ověřená auditorem, která ke dni ocenění účasti není starší více než 3 měsíce,

b) aktuální přehled majetku a závazků nemovitostní společnosti ověřený auditorem,

c) ocenění nemovitostí, které má nemovitostní společnost ve svém majetku, přičemž ocenění se provede způsobem stanoveným tímto zákonem pro stanovení hodnoty majetku speciálního fondu nemovitostí ( § 53e ).

(7) Speciální fond nemovitostí může nabýt, zvýšit, snížit nebo pozbýt účast v nemovitostní společnosti pouze s předchozím souhlasem depozitáře. Předchozího souhlasu depozitáře je dále třeba

a) ke změnám zakladatelské nebo společenské smlouvy a stanov nemovitostní společnosti, přičemž bez tohoto souhlasu není změna zakladatelské nebo společenské smlouvy a stanov účinná,

b) k pořizování nemovitosti do majetku nebo prodeji nemovitosti z majetku nemovitostní společnosti; předchozího souhlasu depozitáře je třeba rovněž ke všem dalším právním úkonům nemovitostní společnosti, na jejichž základě se zapisují práva k nemovitostem podle zákona upravujícího zápisy vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem do katastru nemovitostí.

(8) Účast v nemovitostní společnosti na základě smlouvy o tichém společenství není dovolena.

§ 53e Stanovení hodnoty majetku

(1) Nemovitost, kterou hodlá speciální fond nemovitostí pořídit do svého majetku nebo prodat, musí být oceněna dvěma nezávislými znalci. Jednoho znalce určí investiční společnost, která obhospodařuje speciální fond nemovitostí, a jednoho depozitář. Posudek znalce nesmí být ke dni nabytí nebo pozbytí vlastnictví starší více než 3 měsíce.

(2) Posudek znalce obsahuje

a) identifikaci nemovitosti,

b) cenu nemovitosti,

c) způsob současného využití nemovitosti a stupeň obsazení objektu,

d) stručný popis nemovitosti,

e) práva a povinnosti spojené s nemovitostí a její závady,

f) základní informace o nájemních smlouvách vztahujících se k nemovitosti,

g) majetkoprávní, technický a finanční stav nemovitosti,

h) současný i očekávaný čistý zisk z nemovitosti,

i) další podstatné informace ovlivňující cenu nemovitosti.

(3) Pro účely ocenění podle odstavce 1 se nemovitost oceňuje metodou porovnávací nebo výnosovou při zohlednění

a) trvalých a dlouhodobě udržitelných vlastností nemovitosti,

b) výnosu dosažitelného třetí osobou při řádném hospodaření s nemovitostí,

c) závad nemovitosti a práv a povinností spojených s nemovitostí,

d) místních podmínek trhu s nemovitostmi a jeho předpokládaného vývoje.

§ 53f

(1) Speciální fond nemovitostí ustanoví výbor odborníků. Výbor odborníků je orgánem investiční společnosti.

(2) Výbor odborníků

a) sleduje hodnotu nemovitosti v majetku fondu a nemovitosti v majetku nemovitostní společnosti, na které má fond účast,

b) sleduje hodnotu účasti fondu v nemovitostní společnosti,

c) alespoň jednou ročně stanovuje hodnotu nemovitosti v majetku fondu a nemovitosti v majetku nemovitostní společnosti, na které má fond účast,

d) alespoň jednou ročně stanovuje hodnotu účasti fondu v nemovitostní společnosti.

(3) Členové výboru odborníků jednají s odbornou péčí.

(4) Výbor odborníků musí být nejméně tříčlenný a počet jeho členů musí být vždy lichý. Jednoho člena výboru odborníků určuje depozitář a ostatní členy určuje představenstvo investiční společnosti.

(5) Funkční období členů výboru odborníků nesmí být delší než 3 roky s tím, že do výboru téhož fondu může být člen znovu určen po uplynutí 3 let ode dne skončení předchozího členství.

(6) Členem výboru odborníků speciálního fondu nemovitostí může být pouze osoba nezávislá ( § 53h ), důvěryhodná a odborně způsobilá se zkušenostmi se stanovováním hodnoty nemovitostí. Jestliže tato osoba uvedené předpoklady nesplňuje, nepovažuje se její určení do funkce za neplatné. Pokud některý člen nesplňuje nebo přestane splňovat uvedené předpoklady, fond, nebo v případě člena určeného depozitářem depozitář, jej odvolá a určí nového člena. Neplatnosti právního úkonu, jímž je určen nebo odvolán člen výboru odborníků, se může dovolávat pouze Česká národní banka, investiční společnost, depozitář nebo osoba, která byla určena nebo odvolána, a to ve lhůtě do 3 měsíců ode dne, kdy se o určení nebo odvolání dozvěděla, nejdéle však do jednoho roku ode dne, kdy k určení nebo odvolání došlo.

(7) Speciální fond nemovitostí oznámí České národní bance ustanovení výboru odborníků a zároveň doloží splnění předpokladů podle odstavce 6 .

(8) Způsob jednání a rozhodování výboru odborníků, pravidla pro sledování a stanovování hodnot nemovitostí v majetku speciálního fondu nemovitostí nebo v majetku nemovitostní společnosti a skutečnosti, které výbor odborníků hlásí dozorčí radě investiční společnosti a depozitáři, stanoví statut fondu.

(9) Člen výboru odborníků odpovídá investiční společnosti, depozitáři a podílníkům speciálního fondu nemovitostí za škodu způsobenou porušením povinnosti člena výboru odborníků, a to podle obchodního zákoníku . Odpovědnost investiční společnosti a depozitáře za škodu vzniklou při obhospodařování majetku v podílovém fondu tím není dotčena.

§ 53g

(1) Pro účely sledování a stanovování hodnoty nemovitosti v majetku speciálního fondu nemovitostí nebo v majetku nemovitostní společnosti vychází výbor odborníků z pořizovací ceny nebo posledního posudku znalce.

(2) Výbor odborníků nebo depozitář mohou v odůvodněných případech doporučit speciálnímu fondu nemovitostí, aby zajistil nové ocenění nemovitosti jedním nezávislým znalcem.

(3) Česká národní banka může v odůvodněných případech uložit speciálnímu fondu nemovitostí, aby zajistil nové ocenění nemovitosti jedním nezávislým znalcem.

(4) Pololetní a výroční zpráva speciálního fondu nemovitostí musejí obsahovat informace o aktuální hodnotě nemovitostí v majetku fondu.

§ 53h Nezávislost znalce a člena výboru odborníků

Znalec nebo člen výboru odborníků se považují za osobu nezávislou, jestliže nejsou

a) vedoucí osobou investiční společnosti nebo zaměstnancem v pracovním poměru k investiční společnosti, pro kterou vykonávají svou činnost,

b) vedoucí osobou nemovitostní společnosti nebo zaměstnancem v pracovním poměru k nemovitostní společnosti, ve které má účast speciální fond nemovitostí obhospodařovaný investiční společností, pro kterou vykonávají svou činnost,

c) vedoucí osobou osoby, která je členem skupiny, za kterou se vypracovává konsolidovaná účetní závěrka a jejíž součástí je investiční společnost, pro kterou vykonávají svou činnost, nebo zaměstnancem v pracovním poměru k takové osobě,

d) podílníkem speciálního fondu nemovitostí obhospodařovaného investiční společností, pro kterou vykonávají svou činnost.

§ 53i Úvěry a půjčky

(1) Speciální fond nemovitostí může ze svého majetku poskytnout úvěr pouze nemovitostní společnosti, ve které má účast. Úvěr musí být zajištěn a ve smlouvě o úvěru musí být uvedeno, že v případě pozbytí účasti v nemovitostní společnosti je úvěr splatný do 6 měsíců ode dne pozbytí účasti.

(2) Součet všech úvěrů poskytnutých z majetku speciálního fondu nemovitostí jedné nemovitostní společnosti nesmí překročit 50 % hodnoty všech nemovitostí v majetku této nemovitostní společnosti.

(3) Součet všech úvěrů poskytnutých z majetku speciálního fondu nemovitostí nemovitostním společnostem nesmí překročit 25 % hodnoty majetku speciálního fondu nemovitostí.

(4) Speciální fond nemovitostí může přijmout úvěr nebo půjčku se splatností do 1 roku za standardních podmínek, a to do výše 20 % hodnoty majetku fondu.

(5) Odchylně od odstavce 4 může speciální fond nemovitostí přijmout hypoteční úvěr pouze za účelem pořízení nemovitosti do majetku fondu nebo udržení či zlepšení jejího stavu. Hypoteční úvěry přijaté speciálním fondem nemovitostí nebo nemovitostní společ ností, na které má tento fond účast, nesmějí přesáhnout 70 % hodnoty této nemovitosti.

(6) Součet všech úvěrů a půjček přijatých speciálním fondem nemovitostí nesmí přesáhnout 50 % hodnoty majetku fondu.

§ 53j Zajištění likvidity

(1) Speciální fond nemovitostí investuje nejméně 20 % a nejvýše 49 % hodnoty svého majetku do

a) doplňkového likvidního majetku ( § 49a odst. 1 ),

b) cenných papírů vydaných standardním fondem nebo otevřeným speciálním fondem cenných papírů nebo otevřeným speciálním fondem fondů,

c) státních pokladničních poukázek a obdobných zahraničních cenných papírů,

d) dluhopisů a obdobných zahraničních cenných papírů, které splňují požadavky uvedené v § 26 odst. 1 písm. a) a mají zbytkovou dobu splatnosti nejdéle 3 roky,

e) poukázek České národní banky a obdobných zahraničních cenných papírů.

(2) Při investování do majetku podle odstavce 1 dodržuje speciální fond nemovitostí pravidla pro rozložení a omezení rizika spojeného s investováním obdobně jako speciální fond cenných papírů. Tato pravidla nemusejí být dodržena při uplatňování přednostního práva na upisování investičních cenných papírů a nástrojů peněžního trhu, které má ve svém majetku.

(3) Jestliže při investování do majetku podle odstavce 1 speciální fond nemovitostí nedodrží pravidla pro rozložení a omezení rizika spojeného s investováním z důvodů, které nemůže ovlivnit, nebo v důsledku uplatnění přednostního práva na upisování investičních cenných papírů nebo nástrojů peněžního trhu, které má ve svém majetku, musí s přihlédnutím k zájmům svých podílníků zajistit bez zbytečného odkladu soulad skladby tohoto majetku s tímto zákonem.

(4) Jestliže hrozí nebezpečí, že odkupem podílových listů klesne celková hodnota majetku podle odstavce 1 pod 20 % hodnoty majetku speciálního fondu nemovitostí, fond pozastaví odkup podílových listů. ".

92. § 54 se včetně nadpisu zrušuje.

93. V § 55 odst. 2 se za slovo "který" vkládají slova "není určený pro veřejnost, nebo do cenných papírů vydaných fondem kolektivního investování, který ".

94. V § 55 se za odstavec 5 vkládají nové odstavce 6 až 9, které znějí:

"(6) Majetek, který není investován do cenných papírů vydaných jiným fondem kolektivního investování nebo doplňkového likvidního majetku, může spe ciální fond fondů investovat pouze do majetku, do kterého může investovat speciální fond cenných papírů.

(7) Při investování do majetku podle odstavce 6 dodržuje speciální fond fondů pravidla pro rozložení a omezení rizika spojeného s investováním obdobně jako speciální fond cenných papírů. Tato pravidla nemusejí být dodržena při uplatňování přednostního práva na upisování takových investičních cenných papírů a nástrojů peněžního trhu, které má ve svém majetku.

(8) Jestliže při investování do majetku podle odstavce 6 speciální fond fondů nedodrží pravidla pro rozložení a omezení rizika spojeného s investováním z důvodů, které nemůže ovlivnit, nebo v důsledku uplatnění přednostního práva na upisování investičních cenných papírů nebo nástrojů peněžního trhu, které má ve svém majetku, musí s přihlédnutím k zájmům svých podílníků zajistit bez zbytečného odkladu soulad skladby tohoto majetku s tímto zákonem.

(9) Česká národní banka může schválit statut, který umožňuje, aby se speciální fond fondů při dodržení pravidel pro rozložení a omezení rizika spojeného s investováním odchýlil od omezení podle odstavce 6 na dobu nejdéle 6 měsíců ode dne nabytí právní moci rozhodnutí o udělení povolení k vytvoření podílového fondu. ".

Dosavadní odstavec 6 se označuje jako odstavec 10.

95. V § 55 odst. 10 písm. b) se odkaz na poznámku pod čarou č. 8 nahrazuje odkazem na poznámku pod čarou č. 3.

96. § 56 a 57 včetně nadpisu a poznámky pod čarou č. 4 znějí:

"Speciální fond kvalifikovaných investorů

§ 56

(1) Cenné papíry vydané speciálním fondem kvalifikovaných investorů může smluvně nabývat

a) banka,

b) spořitelní a úvěrní družstvo,

c) obchodník s cennými papíry,

d) investiční společnost do svého majetku,

e) investiční společnost do majetku v podílovém fondu, který obhospodařuje, pokud tento zákon nestanoví jinak [ § 51 odst. 6 , § 53j odst. 1 písm. b) , § 55 odst. 2] ,

f) investiční fond,

g) penzijní fond,

h) pojišťovna,

i) zajišťovna,

j) zahraniční osoba odpovídající některé z osob uvedených v písmenech a) až i) ,

k) osoba, která neposkytuje investiční služby ani není bankou a jejíž rozhodující činností je nabývání účastí na jiných právnických osobách nebo výkon některé činnosti bank,

l) stát nebo členský stát federace,

m) centrální banka,

n) Evropská centrální banka,

o) mezinárodní finanční instituce,

p) právnická nebo fyzická osoba, která písemně prohlásí, že má zkušenosti s obchodováním s cennými papíry.

(2) Statut speciálního fondu kvalifikovaných investorů

a) stanoví okruh investorů, pro které je fond určen,

b) podmíní převoditelnost cenných papírů vydávaných fondem souhlasem fondu,

c) stanoví pro případ přechodu vlastnického práva k cennému papíru vydanému fondem povinnost nabyvatele bez zbytečného odkladu informovat fond o změně vlastníka.

(3) Speciální fond kvalifikovaných investorů může mít nejvýše 100 akcionářů nebo podílníků s tím, že Česká národní banka může povolit výjimku pro překročení uvedeného počtu.

(4) Minimální vstupní investice jednoho investora do akcií nebo podílových listů speciálního fondu kvalifikovaných investorů je 1 000 000 Kč.

(5) Cenné papíry vydávané speciálním fondem kvalifikovaných investorů nesmějí být veřejně nabízeny ani propagovány. Při zakládání fondu však může být uveřejněna propagační upoutávka. Druhy a rozsah informací, které může obsahovat propagační upoutávka fondu kvalifikovaných investorů, a postup při jejím uveřejňování stanoví prováděcí právní předpis.

(6) Speciální fond kvalifikovaných investorů může přijmout nebo poskytnout půjčku nebo úvěr, pokud to má uvedeno ve statutu.

(7) Druhy majetku, do kterého investuje speciální fond kvalifikovaných investorů, limity pro rozložení rizika a pravidla pro poskytování a přijímání úvěrů a půjček stanoví statut.

§ 57

(1) Na speciální fond kvalifikovaných investorů se nevztahuje prováděcí právní předpis upravující informační povinnost fondu kolektivního investování a investiční společnosti 4).

(2) Jestliže počet investorů speciálního fondu kvalifikovaných investorů překročí limit podle § 56 odst. 3 , fond neprodleně informuje o této skutečnosti Českou národní banku a požádá ji o povolení k překročení limitu.

(3) Speciální fond kvalifikovaných investorů zasílá České národní bance nejpozději do 2 měsíců po uplynutí každých 6 měsíců účetního období údaje

a) o objemu obhospodařovaného majetku,

b) o aktuální hodnotě jím vydaného cenného papíru,

c) o počtu investorů s rozdělením na investory se sídlem nebo bydlištěm v České republice, investory se sídlem nebo bydlištěm v zahraničí a investory patřící do skupiny, za kterou se vypracovává konsolidovaná účetní závěrka,

d) o hodnotě majetku připadajícího na investory se sídlem nebo bydlištěm v České republice a o hodnotě majetku připadajícího na investory se sídlem nebo bydlištěm v zahraničí,

e) o objemu vydaných a odkoupených podílových listů.

4) Vyhláška č. 271/2004 Sb. , o informační povinnosti fondu kolektivního investování a investiční společnosti. ".

97. V § 58 odst. 2 písm. e) se slova "zkušenosti s tímto druhem kolektivního investování" nahrazují slovy "dostatečné zkušenosti s investováním do majetku, na který je zaměřena investiční politika fondu; jestliže požadavek na dostatečné zkušenosti s investováním již splňují nejméně 2 vedoucí osoby, může Česká národní banka udělit souhlas též osobě, která má dostatečné zkušenosti k výkonu příslušné funkce ve vztahu k činnostem uvedeným v § 15 ".

98. V § 58 odst. 4 se odkaz na poznámku pod čarou č. 8 nahrazuje odkazem na poznámku pod čarou č. 3.

99. V § 58 odst. 6 písmeno b) zní:

"b) o změnách smlouvy podle odstavce 1 písm. a) ".

100. V § 58 odstavec 8 zní:

"(8) Česká národní banka odejme zahraničnímu speciálnímu fondu povolení k veřejnému nabízení cenných papírů v České republice na jeho žádost, jestliže fond

a) o této skutečnosti informuje všechny investory, nabídne jim odkoupení cenných papírů a poskytne dostatečnou lhůtu pro podání žádosti o odkup,

b) doloží České národní bance, že splnil povinnosti uvedené v písmenu a) a vypořádal všechny žádosti o odkup. ".

101. V § 58 se doplňuje odstavec 9, který zní:

"(9) Ustanovení odstavců 1 až 8 se obdobně vztahují na zahraniční investiční společnost, která hodlá nabízet cenné papíry speciálního fondu kolektivního investování v České republice. ".

102. V § 60 odst. 1 písm. e) bodu 2 se odkaz na poznámku pod čarou č. 8 nahrazuje odkazem na poznámku pod čarou č. 3.

103. V § 60 odstavec 2 zní:

"(2) Česká národní banka povolí investiční společnosti poskytovat službu spočívající v úschově a správě cenných papírů vydaných fondem kolektivního investování nebo službu spočívající v investičním poradenství týkající se investičního nástroje, pokud má investiční společnost v povolení k činnosti investiční společnosti uvedenou službu spočívající v obhospodařování majetku zákazníka. ".

104. V § 60 odst. 3 se odkaz na poznámku pod čarou č. 8 nahrazuje odkazem na poznámku pod čarou č. 3.

105. V § 60 se za odstavec 3 vkládá nový odstavec 4, který zní:

"(4) Česká národní banka udělí investiční společnosti povolení k obhospodařování majetku zákazníka, pokud investiční společnost prokáže splnění stejných předpokladů jako obchodník s cennými papíry při poskytování investiční služby obhospodařování majetku zákazníka, a to přiměřeně k rozsahu poskytované služby. ".

Dosavadní odstavce 4 a 5 se označují jako odstavce 5 a 6.

106. V § 62 odst. 2 písmeno a) zní:

"a) bankou nebo jinou osobou, která ovládá banku, nebo ".

107. § 64 včetně nadpisu zní:

"Udělení povolení

§ 64

(1) Česká národní banka udělí povolení k činnosti investičního fondu na žádost zakladatelů akciové společnosti přede dnem jejího zápisu do obchodního rejstříku, pokud

a) doloží, že akciová společnost byla založena,

b) sídlo a skutečné sídlo akciové společnosti má být na území České republiky,

c) je splacen základní kapitál akciové společnosti a původ základního kapitálu je průhledný a nezávadný,

d) předpokládané vedoucí osoby 3) splňují podmínky stanovené tímto zákonem pro schvalování vedoucí osoby investičního fondu ( § 72 ),

e) zakladatelé předloží plán obchodní činnosti akciové společnosti, na jehož základě lze důvodně předpokládat, že akciová společnost bude mít ve lhůtě uvedené v odstavci 4 věcné, personální a organizační předpoklady pro kolektivní investování,

f) akciová společnost nebyla založena na základě veřejné nabídky akcií,

g) základní kapitál umožňuje řádný výkon činnosti investičního fondu a je splacen pouze peněžitými vklady,

h) kvalifikovanou účast 3) na akciové společnosti budou mít osoby vhodné z hlediska zdravého a obezřetného vedení investičního fondu,

i) úzké propojení 3) akciové společnosti s jinou osobou nebude bránit výkonu dohledu nad investičním fondem; při úzkém propojení s osobou, která má sídlo a skutečné sídlo ve státě, který není členským státem Evropské unie, nesmí právní řád tohoto státu a způsob jeho uplatňování včetně vymahatelnosti práva bránit výkonu dohledu nad investičním fondem,

j) navržený statut investičního fondu má všechny předepsané náležitosti,

k) lze předpokládat, že investiční fond bude vhodný pro investory, zejména se zřetelem k rizikovosti investiční strategie,

l) osoba, která bude depozitářem, má vytvořeny předpoklady k plnění povinností stanovených tímto zákonem.

(2) Součástí výroku rozhodnutí o udělení povolení k činnosti investičního fondu je schválení jeho vedoucích osob 3), depozitáře, stanov a statutu; jestliže bude investiční fond obhospodařován investiční společností, součástí výroku rozhodnutí je též schválení investiční společnosti.

(3) Oprávnění k činnosti investičního fondu vznikne akciové společnosti dnem jejího zápisu do obchodního rejstříku. Povolení k činnosti investičního fondu se uděluje na dobu určitou, nejdéle však na 10 let.

(4) Do 2 měsíců ode dne zápisu do obchodního rejstříku doloží investiční fond České národní bance, že jeho poměry jsou v souladu s předpoklady, ze kterých se vycházelo při udělení povolení, zejména že má věcné, personální a organizační předpoklady pro výkon kolektivního investování. Jde-li o fond, který může shromažďovat prostředky od veřejnosti, požádá Českou národní banku též o souhlas se zahájením shromažďování prostředků od veřejnosti; Česká národní banka souhlas udělí, splňuje-li fond podmínky podle věty první. Do udělení tohoto souhlasu nesmí fond shromažďovat prostředky od veřejnosti.

(5) Předmětem podnikání investičního fondu může být pouze kolektivní investování. ".

108. V § 66 odst. 1 písmena c) a d) znějí:

"c) vedoucí osoby 3) investiční společnosti splňují obdobné podmínky pro schvalování osob ( § 72 ),

d) depozitář má vytvořeny předpoklady k plnění svých povinností, ".

109. V § 66 odstavec 6 zní:

"(6) Součástí výroku rozhodnutí o udělení povolení k vytvoření otevřeného podílového fondu nebo uzavřeného podílového fondu je schválení depozitáře a statutu. Změna depozitáře podílového fondu a změna statutu podléhají předchozímu schválení Českou národní bankou. ".

110. V § 69 odst. 4 větě poslední se slova "nebo pojišťovny se sídlem" nahrazují slovy ", zahraniční banky se sídlem v členském státě Evropské unie, po jišťovny se sídlem v České republice nebo pojišťovny se sídlem ".

111. V § 70 se na konci odstavce 1 doplňuje věta "Při udělování povolení Česká národní banka posuzuje splnění tohoto předpokladu u nově založené akciové společnosti obdobně jako u společnosti, která již vznikla. ".

112. V § 71 odst. 1 písmeno b) zní:

"b) k dosažení nebo překročení účasti 20 %, 33 % nebo 50 % na investiční společnosti nebo investičním fondu, nejde-li o dosažení nebo překročení účasti přechodem vlastnického práva k cennému papíru, nebo ".

113. V § 71 odstavce 2 a 3 znějí:

"(2) Pro účely výpočtu účasti podle odstavce 1 v investiční společnosti nebo investičním fondu se započítají i hlasovací práva z cenných papírů,

a) které na účet osoby uvedené v odstavci 1 drží svým jménem jiná osoba,

b) kterými disponuje osoba ovládaná osobou uvedenou v odstavci 1 ,

c) kterými disponuje jiná osoba, jež uzavřela smlouvu s osobou uvedenou v odstavci 1 nebo s jí ovládanou osobou, ve které se vzájemně zavázaly dlouhodobě prosazovat společnou politiku týkající se řízení investiční společnosti nebo investičního fondu, že budou ve shodě uplatňovat hlasovací práva z cenných papírů, jimiž disponují,

d) které na základě smlouvy s osobou uvedenou v odstavci 1 nebo s jí ovládanou osobou drží jiná osoba, jestliže tato smlouva předpokládá dočasné přenechání dispozice s hlasovacími právy osobě uvedené v odstavci 1 nebo jí ovládané osobě za úplatu,

e) které byly osobou uvedenou v odstavci 1 poskytnuty jako jistota; to neplatí, pokud dispozice s hlasovacími právy byla přenechána osobě, která má tyto cenné papíry v úschově, správě nebo ve svém majetku a veřejně prohlásila, že bude tato hlasovací práva vykonávat, přičemž v takovém případě se hlasovací práva z těchto cenných papírů připočítávají osobě, která je má v úschově, správě nebo ve svém majetku,

f) které jsou ve vlastnictví jiné osoby, jestliže tato osoba vykonává hlasovací práva z těchto cenných papírů svým jménem podle pokynů osoby uve dené v odstavci 1 na základě smlouvy o výkonu hlasovacích práv.

(3) Pokud osoba, osoby jednající ve shodě nebo osoby uvedené v odstavci 2 mají sídlo v členském státě Evropské unie, podléhají dohledu orgánu dohledu tohoto členského státu a hodlají nabýt účast podle odstavce 1 , požádá Česká národní banka před vydáním rozhodnutí o stanovisko tento orgán dohledu. ".

114. Nad § 72 se vkládá nadpis, který zní: "Vedoucí osoby investiční společnosti nebo investičního fondu ".

115. V § 72 se nadpis zrušuje.

116. V § 72 odst. 1 se odkaz na poznámku pod čarou č. 8 nahrazuje odkazem na poznámku pod čarou č. 3.

117. V § 72 odst. 3 písmeno f) zní:

"f) která má dostatečné zkušenosti s investováním do majetku, na který je zaměřena investiční politika investičního fondu nebo podílového fondu investiční společnosti; jestliže požadavek na dostatečné zkušenosti s investováním již splňují nejméně 2 vedoucí osoby, může Česká národní banka udělit souhlas též osobě, která má dostatečné zkušenosti k výkonu příslušné funkce ve vztahu k činnostem uvedeným v § 15 , ".

118. V § 73 se nadpis zrušuje.

119. V § 73 úvodní části ustanovení se odkaz na poznámku pod čarou č. 8 nahrazuje odkazem na poznámku pod čarou č. 3.

120. V § 73 písmeno f) zní:

"f) vedoucí osoba nebo zaměstnanec depozitáře této investiční společnosti nebo investičního fondu; to neplatí, jestliže investiční společnost nebo investiční fond a depozitář jsou účastníky jednoho koncernu, ".

121. V § 73 písm. g) se slovo "pracovník" nahrazuje slovem "osoba ".

122. V § 74 odst. 1 písm. b) bod 1 zní:

"1. administrativní postupy a systém účetnictví v rámci platných účetních předpisů, ".

123. V § 75 odstavce 2 a 3 znějí:

"(2) Vynaložením odborné péče se rozumí jednání kvalifikované, čestné, odpovědné a v nejlepším zájmu akcionářů nebo podílníků fondu kolektivního investování, zejména

a) provádění plateb bezhotovostně, pokud to nevylučuje povaha věci,

b) uzavírání obchodů s cennými papíry na regulovaných trzích, pokud to nevylučuje povaha věci,

c) nemanipulování s trhem,

d) nezneužívání vnitřních informací a zamezování přístupu k vnitřním informacím,

e) nešíření nesprávných nebo zavádějících informací,

f) nenarušování celistvosti trhu,

g) nenabízení výhod, jejichž spolehlivost nelze zaručit,

h) provádění veškerých obchodů za nejlepších podmínek, které musejí být prokazatelně doloženy,

i) porovnávání kurzů nebo cen jednotlivých nákupů a prodejů vzájemně mezi sebou a s vývojem kurzů a cen uveřejněných na regulovaných trzích,

j) dokumentování způsobu provedení obchodu, kontrolování objektivnosti evidovaných údajů a předcházení riziku finančních ztrát,

k) provádění analýz ekonomické výhodnosti obchodů z veřejně přístupných informací,

l) neprovádění nadbytečných obchodů za účelem dosažení vlastního zisku bez ohledu na nejlepší zájmy investorů.

(3) Povinnosti podle odstavce 1 písm. a) a b) se vztahují též na vedoucí osoby 3) a likvidátora investiční společnosti nebo investičního fondu, který nemá uzavřenou smlouvu o obhospodařování. ".

124. V § 76 odstavec 3 zní:

"(3) Investiční společnost, která obhospodařuje majetek zákazníka a popřípadě též vykonává činnost podle § 15 odst. 4 písm. a) , je povinna za tento majetek platit příspěvek do Garančního fondu obchodníků s cennými papíry a její zákazníci mají nárok na výplatu náhrady, a to za obdobných podmínek stanovených zvláštním právním předpisem upravujícím podnikání na kapitálovém trhu 3). Pro vydávání majetku zákazníka v případě konkursu takové investiční společnosti platí zvláštní právní předpis upravující podnikání na kapitálovém trhu 3) obdobně. ".

125. V § 77 se na konci textu odstavce 1 doplňují slova " , ledaže se jedná o účast drženou na účet podílového fondu, který tato investiční společnost obhospodařuje ".

126. V § 78 odst. 1 úvodní části ustanovení se slova "se způsobem kolektivního investování tohoto" nahrazují slovy "s kolektivním investováním nebo investováním do majetku uvedeného ve statutu ".

127. Za § 81 se vkládá nový § 81a, který zní:

"§ 81a

Všechny osoby oprávněné veřejně nabízet cenné papíry vydané fondem kolektivního investování na území České republiky jsou povinny dodržovat ustanovení § 79 až 81 ; stejné povinnosti mají též osoby, na které byla tato činnost uvedenými subjekty delegována. ".

128. V § 82 odstavce 1 a 2 znějí:

"(1) Investiční nástroje v majetku fondu kolektivního investování musejí být oceňovány pravidelně ve lhůtě uvedené ve statutu. Tato lhůta nesmí být delší než 2 týdny, pokud se nejedná o fond kvalifikovaných investorů nebo speciální fond nemovitostí. Speciální fond nemovitostí, který má stanovené termíny pro podání žádosti o odkup podílových listů ( § 12 odst. 2 ), musí stanovit lhůtu tak, aby ocenění bylo provedeno k těmto termínům.

(2) Nemovitosti, movité věci, práva a další hodnoty v majetku fondu kolektivního investování a závazky musejí být oceňovány pravidelně ve lhůtách uvedených ve statutu, nejméně jedenkrát ročně. Speciální fond nemovitostí, který má stanovené termíny pro podání žádosti o odkup podílových listů ( § 12 odst. 2 ), musí stanovit lhůtu tak, aby ocenění bylo provedeno k těmto termínům. ".

129. V § 82 odst. 4 se věta první nahrazuje větou "Majetek a závazky z investiční činnosti fondu kolektivního investování se oceňují reálnou hodnotou. ".

130. V § 83 se na konci úvodní části ustanovení doplňují slova " , pokud tento zákon nestanoví jinak ".

131. V § 83 se za písmeno b) vkládá nové písmeno c), které zní:

"c) stanovy, ".

Dosavadní písmena c) a d) se označují jako písmena d) a e).

132. § 84 včetně nadpisu zní:

"§ 84 Statut a zjednodušený statut

(1) Statut fondu kolektivního investování je dokument, který obsahuje informace o způsobu investování fondu kolektivního investování a další informace nezbytné pro investory k přesnému a správnému posouzení investice, zpracované formou srozumitelnou běžnému investorovi nebo v případě speciálního fondu kvalifikovaných investorů formou srozumitelnou kvalifikovanému investorovi. Zjednodušený statut obsahuje vybrané údaje ze statutu.

(2) Statut fondu kolektivního investování obsahuje též vysvětlení rizik spojených s investováním způsobem srozumitelným investorům.

(3) Statut standardního fondu musí umožňovat nabízení podílových listů v České republice, a pokud umožňuje jejich nabízení v jiném státě, musí být podílové listy současně nabídnuty v členském státě Evropské unie.

(4) Pravidla pro přijímání statutu a zjednodušeného statutu a jejich změn určí stanovy investičního fondu nebo investiční společnosti.

(5) Ke statutu investičního fondu se přikládají též jeho stanovy. Stanovy nemusejí být přiloženy, jestliže statut obsahuje informaci

a) o tom, že tyto dokumenty budou investorovi poskytnuty na jeho žádost, nebo

b) o místě, kde je možno do těchto dokumentů nahlédnout, přičemž tato informace se uvádí za každý členský stát Evropské unie, v němž jsou cenné papíry vydané fondem kolektivního investování veřejně nabízeny. ".

133. Za § 84 se vkládá nový § 84a, který zní:

"§ 84a

(1) Fond kolektivního investování musí uveřejnit statut, zjednodušený statut a každou jejich změnu způsobem umožňujícím dálkový přístup. To neplatí pro speciální fond kvalifikovaných investorů.

(2) Valná hromada investičního fondu nebo shromáždění podílníků, je-li zřízeno, schvaluje změnu statutu fondu kolektivního investování, která se týká

a) způsobu investování a investičních cílů fondu kolektivního investování,

b) srážek při odkupování akcií nebo podílových listů fondu kolektivního investování,

c) úplaty investiční společnosti nebo depozitáři fondu kolektivního investování,

d) nákladů souvisejících s obhospodařováním majetku fondu kolektivního investování,

e) odměn vedoucích osob 3) investiční společnosti nebo investičního fondu, nebo

f) způsobu svolávání, věcné působnosti nebo způsobu rozhodování shromáždění podílníků, je-li zřízeno.

(3) Údaje uvedené ve statutu nebo zjednodušeném statutu musejí být průběžně aktualizovány.

(4) Změna statutu podléhá předchozímu schválení Českou národní bankou, jinak je neplatná. Česká národní banka neschválí změnu statutu, kterou by mohly být ohroženy zájmy podílníků.

(5) Změna statutu nepodléhá předchozímu schválení Českou národní bankou, je-li předmětem této změny

a) údaj přímo vyplývající ze změn týkajících se investiční společnosti, investičního fondu, podílového fondu nebo depozitáře,

b) informace o výkonnosti nebo skutečných nebo předpokládaných výsledcích hospodaření fondu kolektivního investování, která vyžaduje pravidelnou aktualizaci,

c) jednoduchá změna, která se netýká postavení nebo zájmů podílníků nebo akcionářů fondu kolektivního investování.

Podrobnosti k charakteru změn statutu, které nepodléhají předchozímu schválení Českou národní bankou, stanoví prováděcí právní předpis.

(6) Minimální náležitosti statutu včetně podrobností týkajících se údajů uvedených v odstavci 2 a povinné náležitosti zjednodušeného statutu stanoví prováděcí právní předpis.

(7) Každému upisovateli akcie nebo podílového listu fondu kolektivního investování musí být

a) před uzavřením smlouvy o úpisu nabídnut bezúplatně zjednodušený statut v aktuálním znění,

b) poskytnut bezúplatně na požádání statut v aktuálním znění, poslední uveřejněná výroční zpráva fondu kolektivního investování a pololetní zpráva fondu kolektivního investování, pokud ji fond vy pracovává.

(8) Investiční společnost nebo investiční fond jsou povinny dodržovat statut fondu kolektivního investování. ".

134. V § 85 odst. 1 se za větu první vkládá věta "Povinnost uveřejnit výroční zprávu za podílový fond se nevztahuje na speciální fond kvalifikovaných investorů. ".

135. V § 85 odst. 2 se za větu první vkládá věta "Povinnost uveřejnit výroční zprávu a konsolidovanou výroční zprávu se nevztahuje na speciální fond kvalifikovaných investorů. ".

136. V § 85 odst. 4 se věta první nahrazuje větou "Investiční společnost může vyplatit podílníkům podíl na zisku z hospodaření s majetkem v podílovém fondu až po ověření řádné účetní závěrky podílového fondu auditorem. ".

137. V § 86 se za slovo "období" vkládají slova "vypracovat a ".

138. V § 86 se na konci textu doplňují slova ", přičemž povinnost vypracovat pololetní zprávu se nevztahuje na speciální fond kvalifikovaných inves torů ".

139. § 87 zní:

"§ 87

Pokud tento zákon vyžaduje vypracovat výroční zprávu nebo pololetní zprávu fondu kolektivního investování, musí být akcionářům nebo podílníkům tato zpráva k dispozici v sídle fondu a na požádání jim musí být bez zbytečného odkladu bezplatně zaslána. ".

140. V § 88 odst. 1 se na konci textu písmene a) doplňují slova " ; jestliže se jedná o speciální fond nemovitostí nebo speciální fond kvalifikovaných investorů, který má stanovené termíny pro odkup ( § 12 odst. 2 ), musí být tento údaj uveřejněn k termínu stanovenému pro podání žádosti o odkup podílových listů ".

141. V § 88 odst. 1 písmeno c) zní:

"c) za každý kalendářní měsíc údaj o struktuře majetku v otevřeném podílovém fondu k poslednímu dni měsíce. ".

142. V § 88 odst. 4 se slova "zaslat bez zbytečného odkladu Komisi" nahrazují slovy "uveřejnit bez zbytečného odkladu a současně zaslat České národní bance ".

143. V § 88 se doplňuje odstavec 5, který zní:

"(5) Speciální fond kvalifikovaných investorů nemusí informace podle odstavců 1 a 2 uveřejňovat, pokud je ve stejném rozsahu poskytne všem svým podílníkům či akcionářům. ".

144. § 89 zní:

"§ 89

Prováděcí právní předpis stanoví

a) informace, které obsahuje výroční zpráva fondu kolektivního investování nad rámec zvláštního právního předpisu upravujícího účetnictví,

b) informace, které obsahuje pololetní zpráva investiční společnosti nebo fondu kolektivního investování,

c) údaje, které obsahuje informace o struktuře majetku fondu kolektivního investování podle § 88 odst. 2 ,

d) podrobnosti o struktuře zpráv uvedených v písmenech a) až c) ,

e) podrobnosti o formě informačních povinností investiční společnosti a fondu kolektivního investování,

f) způsob uveřejňování zpráv a informací uvedených v písmenech a) až c) a způsob jejich zasílání České národní bance. ".

145. V nadpisu § 91 se slova "cenné papíry" nahrazují slovy "finanční trh ".

146. V § 91 odst. 1 se na konci textu písmene a) doplňují slova " ; jedná-li se o změnu statutu, předloží investiční společnost nebo investiční fond České národní bance jeho nové úplné znění ".

147. V § 92 se za odstavec 2 vkládá nový odstavec 3, který zní:

"(3) Likvidátora investiční společnosti nebo investičního fondu jmenuje a odvolává Česká národní banka. ".

Dosavadní odstavce 3 až 9 se označují jako odstavce 4 až 10.

148. V § 92 odst. 4 písm. b) se text "(§ 131)" nahrazuje textem "( § 134 ) ".

149. V § 92 se doplňuje odstavec 11, který zní:

"(11) Likvidátorovi jmenovanému Českou národní bankou jsou třetí osoby povinny poskytnout součinnost v rozsahu, v jakém jsou povinny ji poskytnout správci konkursní podstaty podle zvláštního právního předpisu. ".

150. V § 94 odst. 3 se slova "odst. 3 až 9" nahrazují slovy "odst. 3 až 11 ".

151. V § 96 odst. 3 se na konci textu písmene b) doplňují slova " ; výjimku tvoří fúze investiční společnosti, která má povolení k obhospodařování majetku zákazníka, s obchodníkem s cennými papíry, jehož výhradním předmětem činnosti je činnost uvedená v § 15 odst. 3 ".

152. V § 98 odst. 1 písm. c) se slova "uplynutím doby, na kterou byl vytvořen, jestliže byl vytvořen na dobu určitou" nahrazují slovy "uplynutím doby, na kterou byl vytvořen, ledaže se jedná o uzavřený podílový fond, který se po uplynutí doby, na kterou byl založen, přemění na otevřený podílový fond ( § 13 odst. 6 ) ".

153. V § 100 se na konci odstavce 1 doplňuje věta "Na základě dohody je možné též splynutí podílových fondů obhospodařovaných různými investičními společnostmi. ".

154. V § 100 odstavec 3 zní:

"(3) Žádost o povolení splynutí podílových fondů podává investiční společnost, která má obhospodařovat podílový fond, který splynutím vznikne. Žádost ob sahuje údaje a doklady nezbytné pro posouzení důvodu splynutí a ochrany zájmů podílníků. Náležitosti žádosti a její přílohy stanoví prováděcí právní předpis. ".

155. V § 100 se na konci odstavce 4 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno e), které zní:

"e) speciálního fondu kvalifikovaných investorů se speciálním fondem kolektivního investování, který shromažďuje peněžní prostředky od veřejnosti. ".

156. V § 100 se na konci odstavce 6 doplňuje věta "Při odkupu se postupuje podle § 12 . ".

157. V § 101 se na konci odstavce 1 doplňuje věta "Na základě dohody je možné též sloučení podílových fondů obhospodařovaných různými investičními společnostmi. ".

158. V § 101 odstavec 3 zní:

"(3) Žádost o povolení sloučení podílových fondů podává investiční společnost, která obhospodařuje přejímající podílový fond. Žádost obsahuje údaje a do klady nezbytné pro posouzení důvodu sloučení a ochrany zájmů podílníků. Náležitosti žádosti a její přílohy stanoví prováděcí právní předpis. ".

159. V § 101 se na konci odstavce 4 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno e), které zní:

"e) speciálního fondu kvalifikovaných investorů se speciálním fondem kolektivního investování, který shromažďuje peněžní prostředky od veřejnosti. ".

160. V § 101 se na konci odstavce 6 doplňuje věta "Při odkupu se postupuje podle § 12 . ".

161. V části desáté se doplňuje hlava III, která zní:

"HLAVA III ZMĚNA STATUTU

§ 101a

(1) Česká národní banka může podle § 84a odst. 4 schválit změnu statutu fondu kolektivního investování, kterou se fond kolektivního investování přemění ze

a) speciálního fondu cenných papírů na standardní fond nebo speciální fond fondů,

b) speciálního fondu fondů na standardní fond nebo speciální fond cenných papírů,

c) uzavřeného podílového fondu na otevřený podílový fond, v případě uvedeném v § 13 odst. 6 ,

(dále jen "přeměna").

(2) Změna statutu, kterou dojde k přeměně otevřeného podílového fondu na uzavřený podílový fond, investičního fondu na otevřený podílový fond nebo uzavřený podílový fond, otevřeného podílového fondu nebo uzavřeného podílového fondu na investiční fond, uzavřeného podílového fondu na otevřený podílový fond, ke změně druhu fondu podle § 49 odst. 1 nebo 2 , nebo ke změně standardního fondu na speciální fond je nepřípustná. Změna statutu, kterou dojde ke změně speciálního fondu na standardní fond, s výjimkou uvedenou v odstavci 1 , je nepřípustná.

(3) Žádost o povolení změny statutu, kterou má dojít k přeměně, je třeba doložit též odůvodněním navrhované přeměny, projektem přeměny zahrnujícím vyhodnocení dopadu přeměny na fond a zájmy podílníků a dále stanoviskem depozitáře.

(4) Jestliže nelze důvodně předpokládat, že poměry fondu kolektivního investování budou ke dni přeměny v souladu s pravidly stanovenými tímto zákonem a statutem pro druh fondu, na který se fond kolektivního investování přeměňuje, fond kolektivního investování ve statutu uvede přechodná ustanovení obsahující

a) délku přechodného období a

b) výjimky z pravidel pro investování, které jsou v přechodném období nezbytné k uskutečnění přeměny v nejlepším zájmu všech podílníků.

(5) V povolení, kterým se schvaluje změna statutu může Česká národní banka fondu kolektivního investování uložit další podmínky, které je fond povinen v souvislosti s přeměnou splnit.

(6) Zjednodušený statut musí po dobu trvání přechodného období obsahovat upozornění na existenci výjimek ze statutu v přechodném období a jejich základní charakteristiku. Ode dne podání žádosti o schválení změny statutu podle odstavce 3 , investiční společnost uveřejní informaci o zamýšlené změně a jejích důsledcích pro podílníka, pokud jde o jeho investici. ".

162. V § 102 odst. 1 se slova "s bankou" zrušují.

163. V § 103 odst. 1 se slova "s bankou" zrušují.

164. V § 113 se doplňuje odstavec 3, který zní:

"(3) Česká národní banka změní zahraničnímu speciálnímu fondu rozsah povolení k nabízení cenných papírů v České republice na jeho žádost tím, že vydá nové rozhodnutí, kterým zruší dosavadní povolení a ve kterém uvede nový rozsah povolených činností. ".

165. V § 114 odst. 2 písm. g) se slovo "nebo" zrušuje.

166. V § 114 odst. 2 se na konci písmene h) tečka nahrazuje slovem ", nebo" a doplňuje se písmeno i), které zní:

"i) investiční fond nesplní povinnosti stanovené v § 64 odst. 4 nebo mu Česká národní banka neudělila souhlas se zahájením shromažďování prostředků od veřejnosti podle § 64 odst. 4 , pokud se tento souhlas vyžaduje. ".

167. V § 114 se za odstavec 6 vkládá nový odstavec 7, který zní:

"(7) Česká národní banka může odejmout povolení k činnosti investičního fondu, který je speciálním fondem kvalifikovaných investorů, jestliže poruší ustanovení o povoleném počtu akcionářů ( § 56 odst. 3 ). ".

Dosavadní odstavce 7 a 8 se označují jako odstavce 8 a 9.

168. V § 114 odst. 8 se slova "odst. 4 až 9" nahrazují slovy "odst. 3 a 5 až 11 ".

169. V § 115 odst. 2 písm. b) se slova "odst. 6" nahrazují slovy "odst. 7 ".

170. V § 115 odst. 2 se na konci písmene b) tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno c), které zní:

"c) speciální fond kvalifikovaných investorů poruší ustanovení o povoleném počtu podílníků ( § 56 odst. 3 ). ".

171. V § 119 odst. 1 písm. a) se slova "odst. 5" nahrazují slovy "odst. 6 ".

172. V § 119 odst. 1 písm. h) se za text "§ 19" doplňuje text " , § 57 , § 83 až 91 ".

173. V § 119 odst. 1 písm. k) se slova "§ 37 odst. 1, 4, 5" nahrazují slovy "§ 37 odst. 1 , 5 nebo 6 ".

174. V § 119 odst. 1 písm. l) se slova "§ 52 odst. 2, § 54 odst. 4 nebo § 56 odst. 3" nahrazují slovy "§ 37 odst. 4 , § 56 odst. 2 ".

175. V § 119 odst. 1 písm. m) se text "§ 57" nahrazuje textem "§ 50 ".

176. V § 119 odst. 1 písmeno q) zní:

"q) poruší pravidla pro stanovení hodnoty majetku ( § 53e a 53f ), ".

177. V § 119 odst. 1 písm. s) se slova "§ 97 odst. 1" nahrazují slovy "§ 96 odst. 1 ".

178. V § 119 odst. 1 písm. u) se slova "§ 49 až 56" nahrazují textem "§ 49a , 49b , 51 , 52 , 53 , 53a , 53b , 53d , 53i , 53j , 55 ".

179. V § 119 odst. 1 písm. v) se slova "§ 84 odst. 14" nahrazují slovy "§ 84a odst. 6 ".

180. V § 119 odst. 1 písm. w) se slova "odst. 4" nahrazují slovy "odst. 3 ".

181. V § 119 odst. 1 písm. w) se slovo "nebo" zrušuje.

182. V § 119 odst. 1 se na konci písmene x) tečka nahrazuje čárkou a doplňují se písmena y) a z), která znějí:

"y) nesplní povinnosti týkající se členů výboru odborníků ( § 53f odst. 6 a 7 ), nebo

z) nesplní povinnosti týkající se zjednodušeného statutu po dobu trvání přechodného období ( § 101a odst. 6 ). ".

183. V § 119 odst. 2 písm. a) se slova "písm. a) až t)" nahrazují slovy "písm. a) až p) , r) až t) nebo y) ".

184. V § 119 odst. 2 písm. b) se slova "písm. u) až x)" nahrazují slovy "písm. q) nebo u) až x) ".

185. V § 120 odst. 1 písm. b) se slova "§ 5 odst. 2, 4, 5 nebo odst. 6, § 20 odst. 8, § 22, § 52 odst. 2, § 54 odst. 4 nebo § 56 odst. 3, § 57, § 79 až 82 nebo § 96 odst. 1" nahrazují slovy "§ 5 odst. 2 , 3 , 5 nebo 6 , § 20 odst. 8 , § 22 , § 56 odst. 3 , § 79 až § 82 nebo § 96 odst. 1 ".

186. V § 120 odst. 1 písmeno e) zní:

"e) poruší pravidla jednání investičního fondu ( § 74 a § 75 odst. 1 písm. a) a c) a odst. 2 až 4) nebo statut investičního fondu ( § 84a odst. 7 ) ".

187. V § 120 odst. 1 písm. f) se slova "(§ 49 až 56)" nahrazují textem "( § 49a , 49b , 51 , 52 , 55 ) ".

188. V § 120 odst. 1 písm. g) se slovo "nebo" zrušuje.

189. V § 120 odst. 1 se na konci písmene h) tečka nahrazuje slovem ", nebo " a doplňuje se písmeno i), které zní:

"i) poruší povinnost informovat Českou národní banku o svém záměru veřejně nabízet své akcie v zahraničí ( § 50 ). ".

190. V § 120 odst. 2 se na konci textu písmene a) doplňují slova "nebo písm. i) ".

191. V § 121 nadpis zní: "Správní delikty depozitáře a banky nebo zahraniční banky, která má pobočku umístěnou na území České republiky, které přestaly vykonávat činnost depozitáře ".

192. V § 121 odst. 2 se slova " , která přestala" nahrazují slovy "nebo pobočce zahraniční banky, které přestaly ".

193. V § 122 odst. 2 písm. b) se za text "§ 46" vkládá text ", § 81a ".

194. V § 122 odst. 3 písm. a) se za slova "odst. 7" vkládá text ", § 81a ".

195. V § 122 odst. 3 se na konci písmene b) doplňuje slovo "nebo ".

196. V § 122 odst. 3 písm. c) se slovo "nebo" zrušuje.

197. V § 122 odst. 3 se písmeno d) zrušuje.

198. § 123 včetně nadpisu zní:

"§ 123 Správní delikty banky nebo zahraniční banky, která má pobočku umístěnou na území České republiky a které mají uzavřenou smlouvu se zahraničním fondem kolektivního investování

Bance nebo zahraniční bance, která má pobočku umístěnou na území České republiky, které uzavřely smlouvu se zahraničním fondem kolektivního investování [ § 43 odst. 2 a § 58 odst. 1 písm. a) ] a které poruší závažným způsobem ustanovení této smlouvy, se uloží pokuta do 5 000 000 Kč. ".

199. V § 124 úvodní části ustanovení se slovo "Osobě" nahrazuje slovy "Právnické osobě nebo podnikající fyzické osobě ".

200. V § 124 písmeno a) zní:

"a) vykonává činnost, ke které je třeba povolení podle § 6 odst. 4 nebo § 14 odst. 2 bez povolení nebo poruší zákaz podle § 2a odst. 1 a 2 , ".

201. V § 124 písm. d) se slovo "nebo" zrušuje.

202. V § 124 písm. e) se doplňuje slovo "nebo ".

203. V § 124 se doplňuje písmeno f), které zní:

"f) neoprávněně veřejně nabízí cenné papíry vydané fondem kolektivního investování na území České republiky, ".

204. V § 126 odst. 1 se za slova "tím, že" vkládají slova "poruší povinnost podle § 75 odst. 3 nebo ".

205. V § 127 odst. 1 písm. a) se slova "§ 4 odst. 2," zrušují.

206. V § 127 odst. 1 písm. e) se odkaz na poznámku pod čarou č. 8 nahrazuje odkazem na poznámku pod čarou č. 3.

207. V § 127 odst. 1 písm. f) se odkaz na poznámku pod čarou č. 8 nahrazuje odkazem na poznámku pod čarou č. 3.

208. V § 127 odst. 1 písm. f) se slovo "nebo" zrušuje.

209. V § 127 odst. 1 písmeno g) zní:

"g) jako vedoucí osoba 3) investiční společnosti nebo investičního fondu poruší povinnost podle § 75 odst. 3 nebo jako člen výboru odborníků poruší povinnost podle § 53f odst. 3 . ".

210. V § 127 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje čárkou a doplňují se písmena h) a i), která znějí:

"h) jako správce konkurzní podstaty investiční společnosti nepostupuje řádně při plnění povinností podle § 99 odst. 5 , nebo

i) poruší povinnost mlčenlivosti podle § 133 . ".

211. V § 129 se odstavec 4 zrušuje.
Dosavadní odstavce 5 až 7 se označují jako odstavce 4 až 6.

212. V § 131 se dosavadní text označuje jako odstavec 1 a doplňuje se odstavec 2, který zní:

"(2) Pokud tento zákon hovoří v § 26 až 35 nebo v § 49 až 55 o fondu kolektivního investování, standardním fondu, speciálním fondu, investičním fondu nebo podílovém fondu, rozumí se tím i obdobné zahraniční osoby. ".

213. V § 132 se dosavadní text označuje jako odstavec 1 a doplňuje se odstavec 2, který zní:

"(2) Pokud tento zákon vyžaduje uveřejnění informací způsobem umožňujícím dálkový přístup, musejí být tyto informace uveřejněny nejméně 3 roky. ".

214. V § 133 odst. 1 se odkaz na poznámku pod čarou č. 8 nahrazuje odkazem na poznámku pod čarou č. 3.

215. V § 133 odst. 2 písm. f) se slova "Ministerstvu financí" nahrazují slovem "ministerstvu ".

216. V § 136 odst. 7 a 10 se odkaz na poznámku pod čarou č. 8 nahrazuje odkazem na poznámku pod čarou č. 3.

217. V § 138 odst. 1 písm. a) se odkaz na poznámku pod čarou č. 6 nahrazuje odkazem na poznámku pod čarou č. 3.

218. V § 139 písmeno b) zní:

"b) minimální náležitosti statutu a povinné náležitosti zjednodušeného statutu a podrobnosti k charakteru změn statutu, které nepodléhají předchozímu schválení Českou národní bankou podle § 84a odst. 5 a 6 , ".

219. V § 139 písmeno c) zní:

"c) podrobnosti plnění povinností depozitáře a případy, kdy mohou tyto činnosti být prováděny prostřednictvím jiné osoby, ".

220. V § 139 písmeno e) zní:

"e) druhy, limity a způsob používání technik a nástrojů, které může standardní fond nebo speciální fond, který shromažďuje peněžní prostředky od veřejnosti, používat k efektivnímu obhospodařování majetku, postup pro vyhodnocování míry rizika spojeného s investováním a způsob plnění informační povinnosti o druzích finančních derivátů nepřijatých k obchodování na trzích uvedených v § 26 odst. 1 písm. a) , které má fond v majetku, o rizicích s nimi spojených, kvantitativních omezeních a o metodách, které byly zvoleny pro hodnocení rizik spojených s operacemi využívajícími tyto finanční deriváty, podle § 27 odst. 8 a § 49b odst. 7 , ".

221. V § 139 se na konci textu písmene e) doplňují slova "a § 49b odst. 7 ".

222. V § 139 písmeno f) zní:

"f) informace, které obsahuje výroční zpráva investiční společnosti nebo fondu kolektivního investování nad rámec zvláštního právního předpisu upravujícího účetnictví, informace, které obsahuje pololetní zpráva investiční společnosti nebo fondu kolektivního investování, údaje, které obsahuje informace o struktuře majetku fondu kolektivního investování podle § 88 odst. 1 písm. c) a odst. 2 , informace, které o své činnosti na území České republiky poskytuje zahraniční standardní fond a zahraniční speciální fond; způsob uveřejňování těchto zpráv a informací a způsob jejich zasílání České národní bance, podrobnosti o struktuře těchto zpráv a podrobnosti o formě informačních povinností investiční společnosti a fondu kolektivního investování, ".

223. V § 139 písmeno h) zní:

"h) způsob plnění pravidel obezřetného podnikání a pravidel organizace vnitřního provozu investiční společnosti nebo investičního fondu, který nemá uzavřenou smlouvu o obhospodařování, a způsob jejich zavedení podle § 74 odst. 3 a podrobnosti plnění povinností podle § 76 odst. 1 písm. a) až c) , jejich podrobnější vymezení a způsob jejich zavedení podle § 76 odst. 4 , ".

224. V § 139 písm. i) se slova "§ 66 odst. 2" nahrazují slovy "§ 66 odst. 3 ".

225. V § 139 se na konci písmene i) doplňují slova "včetně pravidel pro případ, kdy lze upustit od požadavku na předložení přílohy žádosti nebo jejího jazykového překladu, ".

226. V § 139 písm. j) se slova "§ 92 odst. 9" nahrazují slovy "§ 92 odst. 10 ".

227. V § 139 se na konci písmene j) tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno k), které zní:

"k) obsah propagační upoutávky fondu kvalifikovaných investorů a postup při jejím uveřejňování podle § 56 odst. 5 . ".

ČL. II PŘECHODNÁ USTANOVENÍ

1. Fondy kolektivního investování, které mají povolení vydané před nabytím účinnosti tohoto zákona, jsou povinny nejpozději do 6 měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona uvést své poměry do souladu se zákonem č. 189/2004 Sb., o kolektivním investování, ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

2. Investiční fond nebo podílový fond, kterým bylo uděleno povolení podle zákona č. 248/1992 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, ve znění pozdějších předpisů, a splňují podmínku shromažďování peněžních prostředků od omezeného okruhu osob podle § 49 odst. 1 zákona č. 189/2004 Sb., o kolektivním investování, ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, se mohou na základě změny statutu přeměnit na fond kvalifikovaných investorů, s tím, že žádost o schválení změny statutu musí být předložena České národní bance do 6 měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona. Pro přeměnu platí přiměřeně ustanovení § 101a zákona č. 189/2004 Sb., o kolektivním investování, ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

3. Přeměnou podle § 101a zákona č. 189/2004 Sb., o kolektivním investování, ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, není přeměna fondů kolektivního investování podle zákona č. 248/1992 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, ve znění pozdějších předpisů.

4. Investiční společnost, které bylo uděleno povolení k činnosti podle § 5a odst. 1 písm. c) zákona č. 248/1992 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, ve znění zákona č. 151/1996 Sb. a zákona č. 124/1998 Sb., může ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona vykonávat též činnost podle § 15 odst. 3 zákona č. 189/2004 Sb., o kolektivním investování, ve znění účinném do dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

5. Zahraniční standardní fond zřízený v domovském státě do 13. února 2002, který v období od 13. února 2002 zakládal nové podfondy dosud nepřizpůsobené požadavkům práva Evropských společenství, a který nepřizpůsobí své podfondy požadavkům práva Evropských společenství do 31. prosince 2005, pozbývá oprávnění veřejně nabízet cenné papíry svých podfondů na území České republiky podle § 43 zákona č. 189/2004 Sb., o kolektivním investování, ve znění účinném do dne nabytí účinnosti tohoto zákona, a může v této činnosti pokračovat pouze tehdy, jestliže obdrží povolení České národní banky k veřejnému nabízení cenných papírů zahraničního speciálního fondu podle § 58 zákona č. 189/2004 Sb., o kolektivním investování, ve znění účinném do dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

6. Zahraniční standardní fond zřízený v domovském státě v období od 13. února 2002 do 13. února 2004, který se nepřizpůsobí požadavkům práva Evropských společenství do 31. prosince 2005, pozbývá oprávnění veřejně nabízet své cenné papíry na území České republiky podle § 43 zákona č. 189/2004 Sb., o kolektivním investování, ve znění účinném do dne nabytí účinnosti tohoto zákona, a může v této činnosti pokračovat pouze tehdy, jestliže obdrží povolení České národní banky k veřejnému nabízení cenných papírů zahraničního speciálního fondu podle § 58 zákona č. 189/2004 Sb., o kolektivním investování, ve znění účinném do dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

7. Zahraniční standardní fond zřízený v domovském státě do 13. února 2002, který se nepřizpůsobí požadavkům práva Evropských společenství do 13. února 2007, pozbývá oprávnění veřejně nabízet cenné papíry na území České republiky podle § 43 zákona č. 189/2004 Sb., o kolektivním investování, ve znění účinném do dne nabytí účinnosti tohoto zákona, a může v této činnosti pokračovat pouze tehdy, jestliže obdrží povolení České národní banky k veřejnému nabízení cenných papírů zahraničního speciálního fondu podle § 58 zákona č. 189/2004 Sb., o kolektivním investování, ve znění účinném do dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

ČL. III ZMOCNĚNÍ K VYHLÁŠENÍ ÚPLNÉHO ZNĚNÍ ZÁKONA

Předseda vlády se zmocňuje, aby ve Sbírce zákonů vyhlásil úplné znění zákona č. 189/2004 Sb., o kolektivním investování, jak vyplývá ze zákonů jej měnících.

ČÁST DRUHÁ ZMĚNA ZÁKONA O DOHLEDU V OBLASTI KAPITÁLOVÉHO TRHU

ČL. IV

V § 13 zákona č. 15/1998 Sb., o dohledu v oblasti kapitálového trhu a o změně a doplnění dalších zákonů, ve znění zákona č. 308/2002 Sb., zákona č. 257/2004 Sb., zákona č. 56/2006 Sb. a zákona č. 57/2006 Sb., se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno u), které včetně poznámky pod čarou č. 20a zní:

"u) kategorií institucí uvedených ve statutech standardních fondů ve smyslu zákona upravujícího kolektivní investování 20a).

20a) § 26 odst. 1 písm. g) bod 2 zákona č. 189/2004 Sb. , o kolek tivním investování, ve znění zákona č. 224/2006 Sb. ".

ČÁST TŘETÍ ÚČINNOST

ČL. V

Tento zákon nabývá účinnosti dnem jeho vyhlášení.

v z. Kasal v. r.
Klaus v. r.
Paroubek v. r.