Program Zákon

Zákon, kterým se mění zákon č. 124/2002 Sb., o převodech peněžních prostředků, elektronických platebních prostředcích a platebních systémech (zákon o platebním styku), ve znění zákona č. 257/2004 Sb., a další zákony

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ČÁST PRVNÍ ZMĚNA ZÁKONA O PLATEBNÍM STYKU

ČL. I

Zákon č. 124/2002 Sb., o převodech peněžních prostředků, elektronických platebních prostředcích a platebních systémech (zákon o platebním styku), ve znění zákona č. 257/2004 Sb., se mění takto:

1. V § 1 úvodní části ustanovení se za slovo "zákon" vkládají slova "zapracovává příslušné předpisy Evropských společenství 1) a ".
Poznámka pod čarou č. 1 zní:

"1) Směrnice Evropského parlamentu a Rady 97/5/ES ze dne 27. ledna 1997 o přeshraničních převodech. Směrnice Evropského parlamentu a Rady 98/26/ES ze dne 19. května 1998 o neodvolatelnosti zúčtování v platebních systémech a v systémech vypořádání obchodů s cennými papíry. Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/46/ES ze dne 18. září 2000 o přístupu k činnosti institucí elektronických peněz, o jejím výkonu a o obezřetnostním dohledu nad touto činností. ".

Dosavadní poznámky pod čarou č. 1 až 11 se označují jako poznámky pod čarou č. 2 až 12, a to včetně odkazů na poznámky pod čarou.

2. V § 3 odst. 3 se na konci písmene a) čárka nahrazuje tečkou, písmena b) až d) se včetně poznámek pod čarou č. 4 až 6 zrušují a zároveň se zrušuje označení písmene a).

3. V § 14 písmena a) a b) včetně poznámky pod čarou č. 9 znějí:

"a) banky, pobočky zahraničních bank, Česká národní banka, spořitelní a úvěrní družstva, instituce elektronických peněz ( § 18b ), dále zahraniční banky a zahraniční instituce elektronických peněz, které vykonávají činnost na území České republiky na základě jednotné licence podle zákona o bankách 9), a dále jiné osoby, které vydávají elektronické platební prostředky ( § 15 odst. 1 ) jako podnikání, vydávají-li všechny tyto subjekty elektronické pla tební prostředky na území České republiky (dále jen "vydavatel"),

b) osoby, které na základě smlouvy s vydavatelem užívají elektronický platební prostředek (dále jen "držitel").

9) § 5a a následující zákona č. 21/1992 Sb. , o bankách, ve znění zákona č. 126/2002 Sb. ".

4. V § 14 se dosavadní text označuje jako odstavec 1 a doplňují se odstavce 2 a 3, které znějí:

"(2) Podle § 20 postupují banky, spořitelní a úvěrní družstva a instituce elektronických peněz i při svém působení mimo území České republiky.

(3) Ustanovení § 18b odst. 3 a § 18c až 18f se na instituce elektronických peněz vztahují i při jejich činnosti mimo území České republiky. To neplatí pro požadavky na vnitřní řídicí a kontrolní systém instituce elektronických peněz ( § 18d odst. 4 ) pro oblast řízení rizika likvidity. ".

5. V § 15 odst. 2 se slova "a který je přijímán jako platební prostředek i jinými osobami než jeho vydavatelem" zrušují.

6. V § 15 odstavce 3 a 4 znějí:

"(3) Elektronickými penězi je peněžní hodnota, která

a) představuje pohledávku za vydavatelem,

b) je uchovávaná na elektronickém peněžním prostředku,

c) je vydávaná proti přijetí peněžních prostředků v hodnotě ne nižší, než je hodnota vydávaných elektronických peněz, a

d) je přijímána jako platební prostředek jinými osobami než jejich vydavatelem.

(4) Přijaté peněžní prostředky nejsou vkladem podle zákona o bankách, jsou-li osobou oprávněnou vydávat elektronické peníze ( § 18a ) neprodleně vyměněny za elektronické peníze. ".

7. Za § 18 se vkládají nové § 18a až 18f, které včetně nadpisů a poznámek pod čarou č. 9a až 9d znějí:

"§ 18a Osoby oprávněné vydávat elektronické peníze Elektronické peníze mohou vydávat pouze

a) banky a pobočky zahraničních bank, mají-li v jim udělené licenci uvedenu činnost vydávání a správa platebních prostředků,

b) zahraniční banky, pokud je k vydávání platebních prostředků na území České republiky opravňuje jednotná licence podle zákona o bankách 9),

c) spořitelní a úvěrní družstva pro své členy, mají-li v jim uděleném povolení uvedenu činnost vydávání a správa platebních prostředků,

d) instituce elektronických peněz ( § 18b ),

e) zahraniční instituce elektronických peněz, které vykonávají činnost podle tohoto zákona na území České republiky na základě jednotné licence,

f) Česká národní banka,

g) jiné osoby na základě povolení České národní banky ( § 19 ).

Instituce elektronických peněz a zahraniční instituce elektronických peněz

§ 18b

(1) Instituce elektronických peněz je akciová společnost nebo evropská společnost 9a) se sídlem na území České republiky, která vydává elektronické peníze a které k výkonu této činnosti udělila Česká národní banka licenci.

(2) Česká národní banka licenci neudělí osobě, u níž rozdíl

a) součtu

1. splaceného základního kapitálu,

2. splaceného emisního ážia,

3. povinných rezervních fondů,

4. ostatních rezervních fondů vytvořených ze zisku po zdanění, s výjimkou rezervních fondů účelově vytvořených, a

5. nerozděleného zisku z předchozích období, uvedeného v účetní závěrce ověřené auditorem a schválené valnou hromadou, o jehož rozdělení valná hromada nerozhodla, a

b) neuhrazené ztráty z předchozích období včetně ztráty za minulé účetní období

nedosahuje částky alespoň 35 000 000 Kč.

(3) Činnost institucí elektronických peněz podléhá dohledu vykonávanému Českou národní bankou.

§ 18c

(1) Instituce elektronických peněz může, kromě vydávání elektronických peněz, provádět pouze s tím související činnosti a uchovávání dat, a to za podmínky jejich uvedení v licenci.

(2) Instituce elektronických peněz nesmí

a) poskytovat úvěry v jakékoliv podobě,

b) nabývat podíl na základním kapitálu nebo hlasovacích právech na jiných osobách nebo nad nimi vykonávat kontrolu 9b) s výjimkou osob, které vykonávají pomocné služby související s vydáváním elektronických peněz touto institucí.

§ 18d

(1) Pokud tento zákon nestanoví jinak, vztahují se na

a) instituci elektronických peněz a

b) zahraniční instituci elektronických peněz, která vykonává činnost podle tohoto zákona na území České republiky na základě jednotné licence 9), avšak pouze v rozsahu, v jakém se vztahují na zahraniční banku, která vykonává činnost na území České republiky na základě jednotné licence 9),

přiměřeně § 3 odst. 3 , část druhá až sedmá s výjimkou § 4 odst. 1 věty třetí, § 12 odst. 4 , § 20b a 20c , část osmá s výjimkou § 26f odst. 1 a část devátá až dvanáctá s výjimkou § 37 až 38b a § 39 zákona o bankách.

(2) Činností uznávanou v rámci jednotné licence 9c) je pouze vydávání elektronických peněz.

(3) Česká národní banka stanoví vyhláškou náležitosti žádosti o licenci instituce elektronických peněz, náležitosti žádosti o souhlas s nabytím nebo zvýšením kvalifikované účasti na instituci elektronických peněz, s osobou uzavírající ovládací smlouvu s institucí elektronických peněz nebo s osobou provádějící právní úkon směřující k ovládnutí instituce elektronických peněz a náležitosti oznámení o snížení kvalifikované účasti na instituci elektronických peněz nebo o pozbytí postavení ovládající osoby vůči instituci elektronických peněz.

(4) Česká národní banka stanoví opatřením požadavky na vnitřní řídicí a kontrolní systém instituce elektronických peněz a podmínky pro splnění požadavku zvláštního zákona 9d) na ověření vnitřního řídicího a kontrolního systému včetně systému řízení rizik. Požadavky na vnitřní řídicí a kontrolní systém instituce elektronických peněz se vztahují, pokud jde o řízení rizika likvidity, i na pobočky zahraničních institucí elektronických peněz, které podnikají podle tohoto zákona na území České republiky na základě jednotné licence.

(5) Instituce elektronických peněz je povinna čtvrtletně uveřejňovat údaje o složení akcionářů, o své činnosti a finanční ukazatele v rozsahu a způsobem stanoveným opatřením České národní banky.

(6) Instituce elektronických peněz je povinna předávat České národní bance informace pro účely provádění dohledu na individuálním i konsolidovaném základě. Způsob, strukturu, obsah a lhůty pro předávání informací stanoví Česká národní banka opatřením.

§ 18e

(1) Instituce elektronických peněz musí mít v poměru ke svým celkovým finančním závazkům z vydaných elektronických peněz neustále k dispozici kapitál ve výši stanovené Českou národní bankou. Tuto výši a složení kapitálu instituce elektronických peněz, způsob jeho výpočtu, pravidla pro výpočet celkových finančních závazků z vydaných elektronických peněz a pravidla pro hlášení o těchto skutečnostech České národní bance stanoví Česká národní banka opatřením.

(2) Kapitál instituce elektronických peněz nesmí klesnout pod 35 000 000 Kč.

§ 18f

(1) Instituce elektronických peněz investuje peněžní prostředky ve výši svých finančních závazků z vydaných elektronických peněz pouze do aktiv vymezených Českou národní bankou a za podmínek stanovených Českou národní bankou.

(2) Výčet aktiv podle odstavce 1 , podmínky investování do těchto aktiv včetně investičních limitů a omezení, způsob oceňování aktiv a pravidla hlášení výpočtu dodržování limitů a omezení České národní bance stanoví Česká národní banka opatřením.

9a) zákon č. 627/2004 Sb. , o evropské společnosti.

9b) § 17a zákona č. 21/1992 Sb. , ve znění pozdějších předpisů.

9c) § 5d zákona č. 21/1992 Sb. , ve znění zákona č. 126/2002 Sb.

9d) § 22 odst. 1 zákona č. 21/1992 Sb. , ve znění zákona č. 126/2002 Sb. ".

8. Nadpis § 19 zní: "Podmínky pro vydávání elektronických peněz jinými osobami na základě povolení České národní banky ".

9. V § 19 odstavec 1 zní:

"(1) Jiné osoby podle § 18a písm. g) mohou vydávat elektronické peníze jen na základě povolení České národní banky za podmínky, že elektronický peněžní prostředek vydaný držiteli uchovává elektronické peníze v hodnotě odpovídající nejvýše částce 150 eur a

a) celková částka závazků vydavatele vyplývající z nevypořádaných částek vydaných elektronických peněz nepřesáhne zpravidla částku odpovídající hodnotě 5 000 000 eur a v žádném okamžiku částku odpovídající hodnotě 6 000 000 eur, nebo

b) elektronické peníze vydané touto osobou jsou přijímány jako platební prostředek pouze omezeným počtem poskytovatelů služeb, kteří

1. jsou ve vztahu k vydavateli osobou ovládanou, osobou ovládající nebo osobou ovládanou stejnou osobou jako vydavatel, nebo

2. jsou s vydavatelem spojeni finančním či obchodním vztahem tak úzkým, jako je společný postup při získávání odbytišť (marketing) nebo společná distribuční síť, anebo

3. poskytují své služby ve stejné budově, komplexu budov nebo jiném podobně úzce vymezeném prostoru. ".

10. V § 19 odst. 2 větě první se slova "peněžní prostředky" nahrazují slovem "peníze " a slova "a počet vydaných elektronických prostředků" se zrušují.

11. V § 19 odst. 2 větě druhé se slova "elektronických peněžních prostředků a" zrušují.

12. V § 19 odst. 3 se slova "Předchozí souhlas" nahrazují slovem "Povolení " a slova "peněžních prostředků" se nahrazují slovem "peněz ".

13. V § 19 odstavec 4 zní:

"(4) Česká národní banka dohlíží na dodržování podmínek, za kterých bylo uděleno povolení k vydávání elektronických peněz. Zjistí-li Česká národní banka, že vydavatel porušuje podmínky, za kterých bylo uděleno povolení k vydávání elektronických peněz, může toto povolení ve správním řízení vydavateli odejmout. ".

14. V § 19 se za odstavec 4 vkládá nový odstavec 5, který zní:

"(5) Povolení k vydávání elektronických peněz zaniká okamžikem, ke kterému nastaly účinky prohlášení konkursu na majetek vydavatele. ".

Dosavadní odstavec 5 se označuje jako odstavec 6.

15. V § 20 odst. 1 se slova "elektronického peněžního prostředku" nahrazují slovy "elektronických peněz ".

16. V § 20 odst. 2 se slova "300 Kč" nahrazují slovy "odpovídající hodnotě 10 eur ".

17. § 22 se včetně nadpisu zrušuje.

18. V § 24 odst. 1 se písmeno e) zrušuje.
Dosavadní písmeno f) se označuje jako písmeno e).

19. V § 24 odst. 1 písm. e) se slova "a e)" zrušují.

20. V § 28 odst. 4 se za slovo "povinni" vkládají slova "bez zbytečného odkladu písemně ".

21. V § 28 odst. 5 větě druhé se slova "České národní bance změnu svého sídla nebo místa podnikání neprodleně po účinnosti změny" nahrazují slovy "bez zbytečného odkladu písemně České národní bance svou účast v daném systému, označení tohoto systému, stát, který daný systém oznámil Komisi Evropských společenství, adresu svého sídla nebo místa podnikání a dále změnu kterékoli z těchto skutečností, a to neprodleně poté, kdy změna nastala ".

22. Za § 31 se vkládá nový § 31a, který včetně nadpisu a poznámky pod čarou č. 11a zní:

"§ 31a Pořádková pokuta

(1) Provozovateli, účastníkovi systému nebo fyzické osobě, kteří neposkytnou osobám pověřeným výkonem dohledu nad systémy požadované informace nebo potřebnou součinnost podle § 31 odst. 2 , může Česká národní banka uložit pořádkovou pokutu až do výše 100 000 Kč.

(2) Pořádkovou pokutu lze uložit i opakovaně. Úhrn takto uložených pořádkových pokut nesmí přesáhnout částku 200 000 Kč.

(3) Řízení o uložení pořádkové pokuty lze zahájit do 2 měsíců ode dne nesplnění povinnosti.

(4) Pořádkové pokuty vybírá a vymáhá místně příslušný finanční úřad. Příjem z pořádkových pokut je příjmem státního rozpočtu.

(5) Při vybírání a vymáhání uložených pořádkových pokut se postupuje podle zákona upravujícího správu daní a poplatků 11a).

11a) Zákon č. 337/1992 Sb. , o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů. ".

23. V nadpisu § 32 se slova "a sankce" zrušují.

24. V § 32 odst. 1 se písmeno e) zrušuje.
Dosavadní písmeno f) se označuje jako písmeno e).

25. Za část čtvrtou se vkládá nová část pátá, která včetně nadpisů a poznámky pod čarou č. 11b zní:

"ČÁST PÁTÁ SPRÁVNÍ DELIKTY

§ 34a

(1) Vydavatel se dopustí správního deliktu tím, že

a) neinformuje o svých obchodních podmínkách pro vydávání a užívání elektronických platebních prostředků podle § 17 odst. 1 ,

b) neinformuje ve svých obchodních podmínkách pro vydávání a užívání elektronických platebních prostředků o souladu a odchylkách těchto podmínek od vzorových obchodních podmínek České národní banky nebo jejich změn podle § 17 odst. 2 a 3 ,

c) neposkytne České národní bance své obchodní podmínky pro vydávání a užívání elektronických platebních prostředků podle § 17 odst. 4 ,

d) neprovede zpětnou výměnu elektronických peněz v souladu s § 20 odst. 1 a 2 , nebo

e) nestanoví podmínky pro zpětnou výměnu elektronických peněz v souladu s § 20 odst. 3 .

(2) Instituce elektronických peněz se dopustí správního deliktu tím, že

a) vykonává jinou činnost, než je uvedena v § 18c odst. 1 ,

b) poskytne úvěr nebo nabude účast na základním kapitálu nebo hlasovacích právech nebo vykonává kontrolu 9b) v rozporu s § 18c odst. 2 ,

c) nesplní některý z požadavků stanovených Českou národní bankou na vnitřní řídicí a kontrolní systém nebo některý z požadavků zvláštního zákona 9d) na ověření vnitřního řídicího a kontrolního systému včetně systému řízení rizik podle § 18d odst. 4 ,

d) nesplní informační povinnost podle § 18d odst. 5 nebo 6 ,

e) nedodrží některý z požadavků na kapitál podle § 18e , nebo

f) investuje peněžní prostředky v rozporu s požadavky podle § 18f odst. 1 .

(3) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí správního deliktu tím, že

a) poruší podmínku, za níž bylo vydáno povolení k vydávání elektronických peněz podle § 19 odst. 1 , nebo

b) nesplní oznamovací povinnost podle § 19 odst. 2 nebo 5 .

(4) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí správního deliktu tím, že vydává elektronické peníze bez licence podle § 18b odst. 1 nebo povolení České národní banky podle § 19 odst. 1 .

(5) Provozovatel nebo účastník systému se dopustí správního deliktu tím, že

a) nesplní podmínku stanovenou jako princip zúčtování podle § 23 odst. 2 ,

b) neoznámí změnu podle § 28 odst. 1 , nebo

c) nepožádá o předchozí souhlas podle § 28 odst. 2 nebo 3 .

(6) Provozovatel systému se dopustí správního deliktu tím, že při provozování systému nedodrží podmínku stanovenou v licenci podle § 30 odst. 4 .

(7) Účastník systému nebo právnická nebo podnikající fyzická osoba uvedená v § 28 odst. 5 se dopustí správního deliktu tím, že neposkytne informaci o systémech nebo o pravidlech těchto systémů podle § 28 odst. 4 , anebo nesplní oznamovací povinnost podle § 28 odst. 5 .

(8) Za správní delikt podle odstavce 1 se uloží pokuta do 1 000 000 Kč, za správní delikt podle odstavce 3 se uloží pokuta do 20 000 000 Kč a za správní delikt podle odstavce 2 a odstavců 4 až 7 se uloží pokuta do 50 000 000 Kč.

§ 34b Společná ustanovení

(1) Právnická osoba za správní delikt neodpovídá, jestliže prokáže, že vynaložila veškeré úsilí, které bylo možno požadovat, aby porušení právní povinnosti zabránila.

(2) Při určení výměry pokuty právnické osobě se přihlédne k závažnosti správního deliktu, zejména ke způsobu jeho spáchání a jeho následkům a k okolnostem, za nichž byl spáchán.

(3) Odpovědnost právnické osoby za správní delikt zaniká, jestliže správní orgán o něm nezahájil řízení do 3 let, kdy se o něm dozvěděl, nejpozději však do 10 let ode dne, kdy byl spáchán.

(4) Správní delikty podle tohoto zákona v prvním stupni projednává Česká národní banka.

(5) Na odpovědnost za jednání, k němuž došlo při podnikání fyzické osoby 11b) nebo v přímé souvislosti s ním, se vztahují ustanovení zákona o odpovědnosti a postihu právnické osoby.

(6) Pokuty vybírá a vymáhá místně příslušný finanční úřad. Příjem z pokut je příjmem státního rozpočtu.

(7) Při vybírání a vymáhání uložených pokut se postupuje podle zákona upravujícího správu daní a poplatků 11a).

11b) § 2 odst. 2 zákona č. 513/1991 Sb. , obchodní zákoník , ve znění zákona č. 85/2004 Sb. ".

Dosavadní části pátá a šestá se označují jako části šestá a sedmá.

26. V § 35 odst. 1 se slova "části třetí a části čtvrté" nahrazují slovy "částí třetí až páté ".

27. V § 35 se odstavce 4 až 7 zrušují.
Dosavadní odstavce 8 až 10 se označují jako odstavce 4 až 6.

28. V § 35 odstavec 6 zní:

"(6) Proti rozhodnutí České národní banky podle částí třetí až páté tohoto zákona lze podat rozklad. O rozkladu rozhoduje bankovní rada České národní banky. Podaný rozklad nemá odkladný účinek s výjimkou rozkladu proti rozhodnutí o udělení povolení, rozkladu proti rozhodnutí ve věci udělení nebo změny licence a rozkladu proti rozhodnutí o uložení pořádkové pokuty nebo pokuty. ".

ČL. II PŘECHODNÉ USTANOVENÍ

1. Předchozí souhlasy České národní banky k vydávání elektronických peněžních prostředků vydané Českou národní bankou podle § 19 zákona č. 124/2002 Sb., o převodech peněžních prostředků, elektronických platebních prostředcích a platebních systémech (zákon o platebním styku), ve znění účinném do dne nabytí účinnosti tohoto zákona, se považují za povolení České národní banky k vydávání elektronických peněz podle § 19 zákona č. 124/2002 Sb., o platebním styku, ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

2. Řízení zahájená přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona se dokončí podle dosavadních právních předpisů.

ČL. III

Předseda vlády se zmocňuje, aby ve Sbírce zákonů vyhlásil úplné znění zákona č. 124/2002 Sb., o převodech peněžních prostředků, elektronických platebních prostředcích a platebních systémech (zákon o platebním styku), jak vyplývá ze zákonů jej měnících.

ČÁST DRUHÁ ZMĚNA ZÁKONA O BANKÁCH

ČL. IV

Zákon č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění zákona č. 264/1992 Sb., zákona č. 292/1993 Sb., zákona č. 156/1994 Sb., zákona č. 83/1995 Sb., zákona č. 84/1995 Sb., zákona č. 61/1996 Sb., zákona č. 306/1997 Sb., zákona č. 16/1998 Sb., zákona č. 127/1998 Sb., zákona č. 165/1998 Sb., zákona č. 120/2001 Sb., zákona č. 239/2001 Sb., zákona č. 319/2001 Sb., zákona č. 126/2002 Sb., zákona č. 453/2003 Sb., zákona č. 257/2004 Sb., zákona č. 439/2004 Sb. a zákona č. 377/2005 Sb., se mění takto:

1. V § 2 odst. 1 se písmeno b) zrušuje a zároveň se zrušuje označení písmene a).

2. V § 2 se odstavec 2 zrušuje.
Dosavadní odstavec 3 se označuje jako odstavec 2.

3. V § 5a odst. 1 větě první se slova "a osoby oprávněné k vydávání elektronických peněžních prostředků se sídlem v členských státech Evropské unie" zrušují a slovo "osoba" se nahrazuje slovem "banka ".

4. V § 5a odst. 1 větě třetí se slova "a osoby oprávněné k vydávání elektronických peněžních prostředků se sídlem v členských státech Evropské unie" zrušují.

5. V § 5a odst. 2 se slovo "osoby" nahrazuje slovem "banky ".

6. V § 5a odst. 3 se slova "nebo osoby oprávněné k vydávání elektronických peněžních prostředků" a slova "a osoby oprávněné k vydávání elektronických peněžních prostředků" zrušují.

7. V § 5a odst. 7 ve větě druhé se slova "nebo osoby oprávněné k vydávání elektronických peněžních prostředků" a slova " , u osoby oprávněné k vydávání elektronických peněžních prostředků podle odstavce 1" zrušují.

8. V § 38 odst. 3 se na konci písmene i) tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno j), které včetně poznámky pod čarou č. 9c zní:

"j) finančnímu arbitrovi rozhodujícímu podle zvláštního právního předpisu 9c) ve sporu navrhovatele proti instituci.

9c) Zákon č. 229/2002 Sb. , o finančním arbitrovi, ve znění zákona č. 558/2004 Sb. ".

ČÁST TŘETÍ ZMĚNA ZÁKONA O ČESKÉ NÁRODNÍ BANCE

ČL. V

Zákon č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění zákona č. 60/1993 Sb., zákona č. 15/1998 Sb., zákona č. 442/2000 Sb., nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 278/2001 Sb., zákona č. 482/2001 Sb., zákona č. 127/2002 Sb., zákona č. 257/2004 Sb. a zákona č. 377/2005 Sb., se mění takto:

1. V § 2 odst. 2 se za písmeno d) vkládá nové písmeno e), které včetně poznámek pod čarou č. 1a a 1b zní:

"e) vykonává dohled nad činností institucí elektronických peněz 1a), poboček zahraničních institucí elektronických peněz podnikajících na území České republiky na základě jednotné licence, konsolidačních celků, jejichž součástí je instituce elektronických peněz se sídlem na území České republiky, a jiných osob, které vydávají elektronické peníze podle zvláštního právního předpisu 1b),

1a) § 18b zákona č. 124/2002 Sb. , o převodech peněžních prostředků, elektronických platebních prostředcích a platebních systémech (zákon o platebním styku), ve znění zákona č. 62/2006 Sb.

1b) § 19 zákona o platebním styku, ve znění zákona č. 62/2006 Sb. ".

Dosavadní písmeno e) se označuje jako písmeno f).
Dosavadní poznámka pod čarou č. 1a se označuje jako poznámka pod čarou č. 1c, a to včetně odkazu na poznámku pod čarou.

2. V § 2 odstavec 3 zní:

"(3) Česká národní banka při plnění svých úkolů spolupracuje s ústředními bankami jiných států, orgány dohledu nad bankami, institucemi elektronických peněz a finančními trhy jiných států a s mezinárodními finančními organizacemi a mezinárodními organizacemi zabývajícími se dohledem nad bankami, institucemi elektronických peněz a finančními trhy. ".

3. V § 24 písmeno a) zní:

"a) opatřením vyhlášeným ve Věstníku České národní banky pravidla obezřetného podnikání bank, poboček zahraničních bank, institucí elektronických peněz 1a) a poboček zahraničních institucí elektronických peněz podnikajících na území České republiky na základě jednotné licence, ".

4. V § 26 odst. 1 se slovo "diskontní" nahrazuje slovem "lombardní ".

5. Za § 26 se vkládá nový § 26a, který zní:

"§ 26a

Pravidla pro plnění povinností stanovených v § 25 a 26 stanoví Česká národní banka opatřením vyhlášeným ve Věstníku České národní banky. ".

6. V § 38 odst. 1 větě druhé se slovo "zúčtovací" nahrazuje slovem "clearingové ".

7. V § 41 odst. 2 písmeno a) zní:

"a) bank, poboček zahraničních bank, institucí elektronických peněz 1a) a poboček zahraničních institucí elektronických peněz podnikajících na území České republiky na základě jednotné licence, ".

8. V § 41 odst. 2 písm. b) se za slovo "banka" vkládají slova "nebo instituce elektronických peněz " a slovo "bankovní" se zrušuje.

9. V § 41 odst. 3 větě druhé se slova "a poboček zahraničních bank a závaznou metodiku k sestavování a organizační a komunikační podmínky pro předávání veškerých informací a podkladů" nahrazují slovy "poboček zahraničních bank, institucí elektronických peněz 1a) a poboček zahraničních institucí elektronických peněz a organizační a komunikační podmínky pro jejich předávání České národní bance ".

10. V § 41 se na konci odstavce 3 doplňuje věta "Metodiku k sestavování veškerých informací a podkladů stanoví Česká národní banka opatřením. ".

11. V § 41 odst. 4 se věta druhá nahrazuje větou "Jestliže banka, pobočka zahraniční banky, instituce elektronických peněz, pobočka zahraniční instituce elektronických peněz nebo jiná osoba, uvedená v odstavci 2 písm. b) , požadované informace a podklady nepředloží nebo tyto informace a podklady jsou opakovaně neúplné nebo nesprávné, postupuje Česká národní banka podle zvláštního právního předpisu 9a) vůči bankám, pobočkám zahraničních bank, institucím elektronických peněz, pobočkám zahraničních insti tucí elektronických peněz a vůči jiným osobám, zahrnutým do konsolidačního celku, v případě, jde-li o povinnost těchto osob poskytovat informace pro účely dohledu na konsolidovaném základě. ".
Poznámka pod čarou č. 9a zní:

"9a) Zákon č. 21/1992 Sb. , o bankách, ve znění pozdějších předpisů. Zákon č. 124/2002 Sb. , o převodech peněžních prostředků, elektronických platebních prostředcích a platebních systémech, ve znění zákona č. 257/2004 Sb. a zákona č. 62/2006 Sb. ".

Dosavadní poznámka pod čarou č. 9a se označuje jako poznámka pod čarou č. 9b, a to včetně odkazu na poznámku pod čarou.

12. V § 44 odst. 1 se za písmeno a) vkládá nové písmeno b), které zní:

"b) činností institucí elektronických peněz 1a), poboček zahraničních institucí elektronických peněz, podnikajících na území České republiky na základě jednotné licence, konsolidačních celků, je jichž součástí je instituce elektronických peněz se sídlem na území České republiky, a jiných osob, které vydávají elektronické peníze podle zvláštního právního předpisu 1b), ".

Dosavadní písmena b) a c) se označují jako písmena c) a d).

13. V § 44 odst. 1 písm. c) se slova "než bank" zrušují.

14. V § 44 odst. 2 písm. a) se slova "a povolení" nahrazují slovy " , povolení a předchozích souhlasů ".

15. V § 49b odst. 1 větě první se za slovo "vydává" vkládají slova "v mezích zákona ".

16. V § 49b odst. 1 větě druhé se slovo "a" nahrazuje čárkou a za slovo "bank" se doplňují slova " , instituce elektronických peněz 1a) a pobočky zahraničních institucí elektronických peněz ".

ČÁST ČTVRTÁ ZMĚNA ZÁKONA O PODNIKÁNÍ NA KAPITÁLOVÉM TRHU

ČL. VI

Zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění zákona č. 635/2004 Sb., zákona č. 179/2005 Sb. a zákona č. 377/2005 Sb., se mění takto:

1. V § 82 odst. 4 se písmeno c) zrušuje.
Dosavadní písmena d) až h) se označují jako písmena c) až g).

2. V § 82 odst. 4 písm. f) se slovo "e)" nahrazuje slovem "d) ".

ČÁST PÁTÁ ZMĚNA ŽIVNOSTENSKÉHO ZÁKONA

ČL. VII

V § 3 odst. 3 písm. a) zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění zákona č. 120/2001 Sb., zákona č. 256/2001 Sb., zákona č. 477/2001 Sb., zákona č. 281/2002 Sb., zákona č. 162/2003 Sb., zákona č. 354/2003 Sb., zákona č. 167/2004 Sb., zákona č. 257/2004 Sb., zákona č. 38/2004 Sb. a zákona č. 499/2004 Sb., se za slovo "bank,11)" vkládají slova "institucí elektronických peněz 11a), pro vozovatelů platebních systémů 11b),".
Poznámky pod čarou č. 11a a 11b znějí:

"11a) § 18b zákona č. 124/2002 Sb. , o převodech peněžních prostředků, elektronických platebních prostředcích a platebních systémech (zákon o platebním styku), ve znění zákona č. 62/2006 Sb.

11b) § 30 zákona č. 124/2002 Sb. ".

ČÁST ŠESTÁ ZMĚNA ZÁKONA O SPRÁVĚ DANÍ A POPLATKŮ

ČL. VIII

Zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění zákona č. 35/1993 Sb., zákona č. 157/1993 Sb., zákona č. 302/1993 Sb., zákona č. 315/1993 Sb., zákona č. 323/1993 Sb., zákona č. 85/1994 Sb., zákona č. 255/1994 Sb., zákona č. 59/1995 Sb., zákona č. 118/1995 Sb., zákona č. 323/1996 Sb., zákona č. 61/1997 Sb., zákona č. 242/1997 Sb., zákona č. 91/1998 Sb., zákona č. 168/1998 Sb., zákona č. 29/2000 Sb., zákona č. 159/2000 Sb., zákona č. 218/2000 Sb., zákona č. 227/2000 Sb., zákona č. 367/2000 Sb., zákona č. 492/2000 Sb., zákona č. 120/2001 Sb., zákona č. 271/2001 Sb., zákona č. 320/2001 Sb., zákona č. 226/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 322/2003 Sb., zákona č. 354/2003 Sb., zákona č. 438/2003 Sb., zákona č. 440/2003 Sb., zákona č. 479/2003 Sb., zákona č. 19/2004 Sb., zákona č. 237/2004 Sb., zákona č. 254/2004 Sb., zákona č. 436/2004 Sb., zákona č. 501/2004 Sb., zákona č. 554/2004 Sb., zákona č. 179/2005 Sb. a zákona č. 215/2005 Sb., se mění takto:

1. V § 4 odst. 10 větě první se za slovo "bankami" vkládají slova " , pobočkami zahraničních bank (dále jen "banky"), spořitelními a úvěrními družstvy " a za slovo "banky," se vkládají slova "spořitelního a úvěrního družstva, ".

2. V § 4 odst. 12 větě poslední se za slovo "banky" vkládají slova "nebo spořitelního a úvěrního družstva ".

3. V § 32 odst. 2 písm. d) se za slovo "banky" vkládají slova "nebo spořitelního a úvěrního družstva ".

4. V § 33 odst. 6 větě druhé se za slovo "bank" vkládají slova "a spořitelních a úvěrních družstev ".

5. V § 34 odstavec 11 včetně poznámek pod čarou č. 21 a 22 zní:

"(11) Banky a spořitelní a úvěrní družstva jsou povinny na písemné vyžádání správce daně poskytnout čísla účtů, údaje o jejich majitelích, stavech peněžních prostředků na účtech a o jejich pohybu a údaje o úvěrech, vkladech a depozitech 21). Informace o provedení nebo zprostředkování převodu peněžních prostředků jsou rovněž povinny sdělovat jiné osoby, které provádějí nebo zprostředkovávají převody peněžních prostředků jako podnikání 22).

21) § 38 odst. 3 písm. c) zákona č. 21/1992 Sb. , ve znění pozdějších předpisů.

22) § 2 odst. 1 písm. a) zákona č. 124/2002 Sb. , o převodech peněžních prostředků, elektronických platebních prostředcích a platebních systémech (zákon o platebním styku). ".

6. V § 59 odst. 1 se doplňuje věta "Je-li platba poukázána v cizí měně, zaeviduje ji správce daně na osobní daňový účet daňového dlužníka ve výši, v jaké mu byla připsána na účet v české měně. ".

7. V § 59 odst. 3 písm. a) se za slova "u banky" vkládají slova "nebo spořitelního a úvěrního družstva ".

8. V § 59 odst. 3 písm. b) bodě 1 se za slovo "banky" vkládají slova " , spořitelního a úvěrního družstva ".

9. V § 59 odst. 6 větě první slova "zaplatil dlužník" se nahrazují slovy "vykonal daňový subjekt ".

10. V § 59 se na konci odstavce 6 doplňují věty "Správce daně vrátí pouze platbu, která byla provedena zřejmým omylem, a to na žádost banky, spořitelního a úvěrního družstva nebo držitele poštovní licence, podanou nejpozději v den, kdy platba daně byla připsána na účet správce daně; je-li žádost podána později, lze tuto platbu vrátit pouze tehdy, vznikl-li touto platbou vratitelný přeplatek, který nebyl do doby vyřízení žádosti vrácen daňovému dlužníkovi, ani použit na úhradu jiného daňového nedoplatku, a to pouze do výše tohoto přeplatku, i když je nižší než 50 Kč. Obdobně se postupuje, pokud je žádost podána tím, kdo zaplatil za daňového dlužníka, prokáže-li zřejmý omyl při úhradě a nemá-li současně vlastní daňový nedoplatek. Nelze-li žádosti vyhovět, vydá správce daně žadateli potvrzení o došlé platbě a o totožnosti daňového dlužníka, na úhradu jehož daňového nedoplatku byla v důsledku jím způsobené chyby zaevidována. ".

11. § 61 včetně nadpisu zní:

"§ 61 Den platby

(1) Dnem platby je

a) u bezhotovostních převodů prováděných bankou nebo spořitelním a úvěrním družstvem z účtu v České republice den, kdy bylo uskutečněno odepsání peněžních prostředků z účtu, při převodu z účtu vedeného v cizí měně nebo v zahraničí den, kdy byly peněžní prostředky připsány na účet správce daně, nebo

b) u plateb v hotovosti v české měně den, kdy banka, spořitelní a úvěrní družstvo nebo držitel poštovní licence hotovost převzala anebo ji přijal pracovník správce daně; pokud byla platba v hotovosti provedena v cizí měně, den, kdy byly peněžní prostředky připsány na účet správce daně.

(2) Nebyla-li platba řádně provedena, platí ustanovení odstavce 1 pouze tehdy, pokud ten, kdo platbu uskutečnil, sám nebo na výzvu správce daně využil všech zákonných prostředků pro zjednání nápravy, v důsledku čehož byla správci daně platba následně připsána.

(3) Banka nebo spořitelní a úvěrní družstvo, u kterých je veden účet správce daně, jsou povinny sdělit správci daně den, kdy došlo k odepsání peněžních prostředků z účtu příkazce nebo k přijetí hotovosti, a to s uvedením identifikace platby a příkazce. Rovněž držitel poštovní licence je povinen sdělit přímo nebo prostřednictvím zúčastněné banky nebo spořitelního a úvěrního družstva správci daně den, kdy přijal hotovost a kdy platbu v hotovosti předal bance nebo spořitelnímu a úvěrnímu družstvu, které vedou jeho účet, a to s uvedením identifikace platby a příkazce. Při nejasných platbách se povinnost bezúplatného poskytnutí údajů bankou, spořitelním a úvěrním družstvem nebo držitelem poštovní licence týká i dalších zpřesňujících údajů o příkazci.

(4) Držitel poštovní licence, který přijal platbu k úhradě poštovním poukazem, ji předá k provedení převodu bance, která vede jeho účet, do 2 pracovních dnů ode dne, kdy platbu přijal; pro další převod této platby se uplatní lhůty podle zákona o platebním styku.

(5) Pokud držitel poštovní licence nedodrží lhůtu podle odstavce 4 , uhradí správci daně úrok ve výši dvojnásobku diskontní sazby stanovené Českou národní bankou. Držitel poštovní licence rovněž převede správci daně úrok, který mu uhradí banka nebo spořitelní a úvěrní družstvo za nedodržení lhůt podle zákona o platebním styku.

(6) Úrok podle odstavce 5 a úrok uhrazený správci daně podle zákona o platebním styku je příslušenstvím daně. ".

12. V § 62 odst. 4 větě druhé se za slovo "bank" vkládají slova " , spořitelních a úvěrních družtev ".

13. V § 62 odst. 5 se za slovo "bank" vkládají slova "a spořitelních a úvěrních družstev ".

14. V § 73 odst. 6 písm. a) se za slovo "bank" vkládají slova "a spořitelních a úvěrních družstev ".

15. § 99 zní:

"§ 99

Při správě daní se zákon č. 500/2004 Sb. , správní řád, nepoužije s výjimkou postupu podle § 175 při vyřizování stížnosti. ".

ČÁST SEDMÁ ZMĚNA ZÁKONA O POJISTNÉM NA SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ A PŘÍSPĚVKU NA STÁTNÍ POLITIKU ZAMĚSTNANOSTI

ČL. IX

Zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění zákona č. 10/1993 Sb., zákona č. 160/1993 Sb., zákona č. 307/1993 Sb., zákona č. 42/1994 Sb., zákona č. 241/1994 Sb., zákona č. 59/1995 Sb., zákona č. 118/1995 Sb., zákona č. 149/1995 Sb., zákona č. 160/1995 Sb., zákona č. 113/1997 Sb., zákona č. 134/1997 Sb., zákona č. 306/1997 Sb., zákona č. 18/2000 Sb., zákona č. 29/2000 Sb., zákona č. 118/2000 Sb., zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 220/2000 Sb., zákona č. 238/2000 Sb., zákona č. 492/2000 Sb., zákona č. 353/2001 Sb., zákona č. 263/2002 Sb., zákona č. 309/2002 Sb., zákona č. 362/2003 Sb., zákona č. 424/2003 Sb., zákona č. 425/2003 Sb., zákona č. 437/2003 Sb., zákona č. 186/2004 Sb., zákona č. 281/2004 Sb., zákona č. 359/2004 Sb., zákona č. 436/2004 Sb., zákona č. 168/2005 Sb., zákona č. 253/2005 Sb. a zákona č. 377/2005 Sb., se mění takto:

1. V § 17 odst. 2 na konci věty druhé se doplňují slova "písm. a) a c) ".

2. § 19 včetně nadpisu zní:

"§ 19 Způsob placení pojistného

(1) Pojistné se platí v české měně

a) bezhotovostním převodem z účtu vedeného v České republice u banky nebo spořitelního a úvěrního družstva, nebo z účtu vedeného v zahraničí, na příslušný účet příslušné správy sociálního zabezpečení ( § 9 a 10 ),

b) v hotovosti prostřednictvím banky, spořitelního a úvěrního družstva nebo držitele poštovní licence v České republice na příslušný účet podle písmene a) , a jde-li o částku nepřevyšující 5 000 Kč, též zaměstnanci příslušné okresní správy sociálního zabezpečení pověřenému přijímat pojistné, nebo

c) v hotovosti v zahraničí na příslušný účet podle písmene a) .

(2) Za den platby pojistného se považuje

a) u bezhotovostních převodů z účtu vedeného v České republice u banky nebo spořitelního a úvěrního družstva den, kdy bylo uskutečněno odepsání z účtu plátce pojistného,

b) u bezhotovostních převodů z účtu vedeného v zahraničí nebo u plateb v hotovosti v zahraničí den, kdy bylo uskutečněno připsání na příslušný účet příslušné správy sociálního zabezpečení ( § 9 a 10 ),

c) u plateb v hotovosti v České republice den, kdy banka, spořitelní a úvěrní družstvo, držitel poštovní licence nebo příslušná okresní správa sociálního zabezpečení hotovost přijali.

(3) Banka, u které je veden účet správy sociálního zabezpečení, je povinna sdělit správě sociálního zabezpečení den, kdy došlo k odepsání platby z účtu příkazce nebo k přijetí platby v hotovosti v bance nebo ve spořitelním a úvěrním družstvu. Držitel poštovní licence je povinen sdělit přímo nebo prostřednictvím zúčastněné banky správě sociálního zabezpečení den, kdy přijal hotovost a kdy platbu v hotovosti předal bance, která vede jeho účet.

(4) Držitel poštovní licence, který přijal platbu k úhradě poštovním poukazem, ji předá k provedení převodu bance, která vede jeho účet, do 2 pracovních dnů ode dne, kdy platbu přijal; pro další převod této platby se uplatní lhůty podle zákona o platebním styku.

(5) Pokud držitel poštovní licence nedodrží lhůtu podle odstavce 4 , je povinen uhradit správě sociálního zabezpečení úrok ve výši dvojnásobku diskontní sazby stanovené Českou národní bankou platné v první den kalendářního čtvrtletí, v němž měl uhrazenou částku nejpozději převést. Držitel poštovní licence je rovněž povinen převést správě sociálního zabezpečení úrok, který mu uhradí banka nebo spořitelní a úvěrní družstvo za nedodržení lhůt podle zákona o platebním styku.

(6) Spořitelní a úvěrní družstva jsou povinna poskytnout na žádost správě sociálního zabezpečení čísla účtů, údaje o jejich majitelích, stavech peněžních prostředků na účtech a o jejich pohybu a údaje o úvěrech, vkladech a depozitech. ".

ČÁST OSMÁ ZMĚNA ZÁKONA O POJISTNÉM NA VŠEOBECNÉ ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ

ČL. X

V zákoně č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění, ve znění zákona č. 59/1995 Sb., zákona č. 29/2000 Sb. a zákona č. 118/2000 Sb., § 17 včetně nadpisu zní:

"§ 17 Způsob placení pojistného

(1) Pojistné se platí v české měně

a) bezhotovostním převodem z účtu vedeného v České republice u banky nebo spořitelního a úvěrního družstva, nebo z účtu vedeného v zahraničí, na účet příslušné zdravotní pojišťovny, nebo

b) v hotovosti prostřednictvím banky, spořitelního a úvěrního družstva nebo držitele poštovní licence v České republice na příslušný účet podle písmene a) , popřípadě též zaměstnanci příslušné zdravotní pojišťovny pověřenému přijímat pojistné.

(2) Za den platby pojistného se považuje

a) u bezhotovostních převodů z účtu vedeného v České republice u banky nebo spořitelního a úvěrního družstva den, kdy bylo uskutečněno odepsání z účtu plátce pojistného,

b) u bezhotovostních převodů z účtu vedeného v zahraničí den, kdy bylo uskutečněno připsání na příslušný účet příslušné zdravotní pojišťovny,

c) u plateb v hotovosti v České republice den, kdy banka, spořitelní a úvěrní družstvo, držitel poštovní licence nebo příslušná zdravotní pojišťovna hotovost přijali.

(3) Banka, u které je veden účet příslušné zdravotní pojišťovny, je povinna sdělit příslušné zdravotní pojišťovně den, kdy došlo k odepsání platby z účtu příkazce nebo k přijetí platby v hotovosti v bance nebo ve spořitelním a úvěrním družstvu. Držitel poštovní licence je povinen sdělit přímo nebo prostřednictvím zúčastněné banky příslušné zdravotní pojišťovně den, kdy přijal hotovost a kdy platbu v hotovosti předal bance, která vede jeho účet.

(4) Držitel poštovní licence, který přijal platbu k úhradě poštovním poukazem, ji předá k provedení převodu bance, která vede jeho účet, do 2 pracovních dnů ode dne, kdy platbu přijal; pro další převod této platby se uplatní lhůty podle zákona o platebním styku.

(5) Pokud držitel poštovní licence nedodrží lhůtu podle odstavce 4 , je povinen uhradit příslušné zdravotní pojišťovně úrok ve výši dvojnásobku diskontní sazby České národní banky platné v první den kalendářního čtvrtletí, v němž měl uhrazenou částku nejpozději převést. Držitel poštovní licence je rovněž povinen převést příslušné zdravotní pojišťovně úrok, který mu uhradí banka nebo spořitelní a úvěrní družstvo za nedodržení lhůt podle zákona o platebním styku. ".

ČÁST DEVÁTÁ ÚČINNOST

ČL. XI

Tento zákon nabývá účinnosti dnem jeho vyhlášení.

Zaorálek v. r.
Klaus v. r.
v z. Sobotka v. r.