Program Zákon

Vyhláška Ministerstva zdravotnictví o hygienických požadavcích na kosmetické prostředky, o náležitostech žádosti o neuvedení ingredience na obalu kosmetického prostředku a o požadavcích na vzdělání a praxi fyzické osoby odpovědné za výrobu kosmetického prostředku (vyhláška o kosmetických prostředcích)

Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle § 108 odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb. , o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, (dále jen "zákon") k provedení § 26 odst. 1 písm. b) a d) a odst. 2 až 5 , § 27 , 28 a 29 zákona :

HYGIENICKÉ POŽADAVKY NA KOSMETICKÉ PROSTŘEDKY

§ 1

Tato vyhláška zapracovává příslušné předpisy Evropských společenství 1) a upravuje

a) hygienické požadavky na složení a vlastnosti kosmetických prostředků,

b) jejich značení na obalu a vybavení návodem k použití,

c) požadavky na rozsah uchovávaných údajů o kosmetických prostředcích,

d) náležitosti žádosti o neuvedení ingredience na obalu kosmetického prostředku,

e) náležitosti žádosti o povolení přípustnosti jiných látek než těch, které jsou uvedeny v seznamech látek povolených.

§ 1a Složení kosmetických prostředků

(1) K výrobě kosmetických prostředků lze použít pouze látky, které svými vlastnostmi v koncentracích použitých v receptuře výrobku vedou k výrobě takového kosmetického prostředku, který nezpůsobí poškození zdraví fyzických osob. Příkladný výčet takových kosmetických prostředků stanoví příloha č. 1 k této vyhlášce.

(2) Kosmetické prostředky nesmějí obsahovat látky uvedené v příloze č. 2 k této vyhlášce. Povolená je pouze přítomnost stopových množství těchto látek, je-li i při dodržení správného technologického postupu technicky nevyhnutelná a výrobek nezpůsobí poškození zdraví.

(3) Vybrané látky mohou být v kosmetických prostředcích přítomny jen v množství, čistotě a za podmínek stanovených v přílohách č. 3 až 7 k této vyhlášce, přičemž

a) příloha č. 3 v části 1 stanoví seznam látek povolených v kosmetických prostředcích jen s omezením, jakož i nejvyšší přípustné koncentrace těchto látek a podmínky jejich použití včetně povinného značení na obalech určených pro spotřebitele; v části 2 pak stanoví seznam látek, které jsou povoleny v kosmetických prostředcích jen s omezením a dočasně, dále nejvyšší přípustné koncentrace těchto látek, podmínky jejich použití, povinné značení na obalech určených pro spotřebitele a datum, do kdy je použití těchto látek povoleno;

b) příloha č. 4 v části 1 stanoví seznam povolených barviv, která lze použít k barvení kosmetických prostředků, oblast použití, nejvyšší přípustné koncentrace a požadavky na čistotu vybraných barviv; v části 2 pak stanoví seznam dočasně povolených barviv, jichž lze použít k barvení kosmetických prostředků, oblast použití, nejvyšší přípustné koncentrace, požadavky na čistotu a datum, do kdy je použití těchto barviv povoleno. Seznam povolených barviv stanovených přílohou č. 4 se nevztahuje na kosmetické prostředky určené výhradně k barvení vlasů;

c) příloha č. 5 stanoví seznam látek vyloučených z působnosti této vyhlášky. Pokud kosmetický prostředek obsahuje některou z látek uvedených v příloze č. 5 , nejde o kosmetický prostředek podle této vyhlášky;

d) příloha č. 6 v části 1 stanoví seznam látek, které je povoleno přidávat do kosmetických prostředků za účelem potlačování růstu mikroorganismů v kosmetických prostředcích (dále jen "konzervační přísada"), dále nejvyšší přípustné koncentrace, požadavky na čistotu a podmínky jejich použití včetně povinného značení na obalech určených pro spotřebitele; v části 2 pak stanoví seznam dočasně povolených konzervačních přísad, jejich nejvyšší přípustné koncentrace, požadavky na čistotu, podmínky jejich použití včetně povinného značení na obalech určených pro spotřebitele a datum, do kdy je použití těchto konzervačních přísad povoleno;

e) příloha č. 7 v části 1 stanoví látky, které je povoleno přidávat do kosmetických prostředků z důvodu ochrany pokožky spotřebitele před škodlivými účinky ultrafialového záření (dále jen "filtry ultrafialového záření"), nejvyšší přípustné koncentrace a podmínky jejich použití včetně povinného značení na obalech určených pro spotřebitele; v části 2 pak stanoví filtry ultrafialového záření dočasně povolené do kosmetických prostředků, nejvyšší přípustné koncentrace, podmínky jejich použití včetně povinného značení na obalech určených pro spotřebitele a datum, do kdy je jejich použití povoleno.

§ 2

(1) Na obalu kosmetického prostředku, do kterého je kosmetický prostředek naplněn, jakož i na případném vnějším obalu kosmetického prostředku musí být ve srozumitelném, čitelném a nesmazatelném provedení uvedeny tyto údaje:

a) obchodní firma nebo název výrobce nebo dovozce1a) a adresa jejího sídla, jde-li o právnickou osobu, nebo jméno, popř. jména a příjmení výrobce nebo dovozce, adresa místa podnikání, jde-li o fyzickou osobu podnikající, a pokud byl vyroben mimo Evropská společenství i země původu kosmetického prostředku. Tyto údaje mohou být uvedeny ve zkratce, pokud umožňují identifikaci výrobce nebo dovozce;

b) nominální obsah výrobku v době balení, udaný hmotností (g) nebo objemem (ml), s výjimkou kosmetických prostředků s obsahem menším než 5 g nebo 5 ml, neprodejných vzorků a balení k jednorázovému použití. U výrobků předbalených a prodávaných jako několik balení, u nichž údaje o hmotnosti nebo objemu nejsou zásadního významu, nemusí být obsah uveden za předpokladu, že je počet balení uveden na obalu. Tento údaj se nemusí uvádět, je-li počet balení snadno viditelný z vnějšku, nebo je-li výrobek za normálních podmínek prodáván pouze jednotlivě;

c) datum minimální trvanlivosti vymezující minimální dobu, po kterou si kosmetický prostředek při dodržování stanovených skladovacích podmínek zachovává svoji původní funkci a je bezpečný. Datum minimální trvanlivosti se uvádí slovy "spotřebujte nejlépe do...", za kterými následuje vyznačení data nebo údaj, kde je datum uvedeno na obalu. Datum musí být zřetelně uvedeno a musí obsahovat buď měsíc a rok, nebo den, měsíc a rok, a to v tomto pořadí. Je-li to třeba, musí se informace o trvanlivosti doplnit údajem o podmínkách, které je třeba dodržet, aby byla uvedená trvanlivost zachována. Datum minimální trvanlivosti nemusí být uvedeno na obalu kosmetického prostředku, jehož minimální trvanlivost přesahuje třicet měsíců. U těchto výrobků se uvede údaj o době, po kterou lze prostředek po otevření používat, aniž by došlo k poškození spotřebitele. Tato informace se vyznačí symbolem otevřené nádobky na krém, uvedeným v příloze č. 8a, a údajem o době v měsících nebo rocích;

d) zvláštní opatření, která je nutno dodržovat při použití kosmetického prostředku nebo jeho uchovávání, zejména ta, která jsou uvedena ve sloupci "Podmínky použití a varování, které musí být vytištěno na obalu" v přílohách č. 3, 4, 6 a 7, a dále speciální bezpečnostní informace o kosmetických prostředcích pro profesionální použití, zejména v kadeřnictví. Tyto údaje musí být uvedeny v českém jazyce. Pokud z praktických důvodů nelze tyto údaje uvést na příslušném obalu, lze je uvést na samolepce, pásce nebo příbalovém listu, který je vložen nebo připevněn ke kosmetickému prostředku. Na tento způsob uvedení údajů musí být spotřebitel upozorněn buď zkrácenou slovní informací nebo symbolem na příslušném obalu, jehož vzor je uveden v příloze č. 8;

e) identifikace výrobní šarže. Pokud z praktických důvodů, protože je výrobek příliš malý, nelze tento údaj uvést na příslušném obalu, lze ho uvést pouze na vnějším obalu;

f) funkce výrobku, pokud není zřejmá z prezentace výrobku spotřebiteli v českém jazyce;

g) seznam ingrediencí (přísad) v sestupném pořadí podle hmotnosti v době jejich přidání. Seznamu musí předcházet slovo "Ingredients". Seznam ingrediencí může být uveden jen na vnějším obalu. Pokud z praktických důvodů nelze seznam ingrediencí uvést na obalu, lze jej uvést na samolepce, pásce nebo příbalovém listu, který je vložen nebo připevněn ke kosmetickému prostředku. Na tento způsob uvedení údajů musí být spotřebitel upozorněn buď zkrácenou slovní informací nebo symbolem umístěným na obalu, jehož vzor je uveden v příloze č. 8. Přítomnost parfémů se označuje slovem "parfum" a přítomnost aromat slovem "aroma". Látky, jejichž přítomnost musí být vyznačena v souladu s požadavky přílohy č. 3, se uvádějí v seznamu ingrediencí bez ohledu na jejich funkci ve výrobku. Ingredience v koncentracích nižších než 1 % mohou být uvedeny v jakémkoliv pořadí po ingrediencích, jejichž koncentrace překračuje 1 %. Barvicí činidla mohou být uvedena v jakémkoliv pořadí po ostatních ingrediencích; uvádějí se indexovým číslem barviv nebo názvem podle přílohy č. 4. U dekorativních kosmetických prostředků uváděných na trh v několika barevných odstínech mohou být uvedena všechna barvicí činidla použitá ve škále pod podmínkou, že jsou připojena slova "může obsahovat" nebo symbol "+/-". Název ingredience musí být uveden podle společného názvosloví INCI přijatého jako společná nomenklatura Komisí Evropských společenství1b) (International Nomenclature for Cosmetic Ingredients) nebo, není-li to možné, chemickým názvem, názvem podle CTFA ( ), názvem podle Evropského lékopisu, názvem INN (International Non-proprietary Names) doporučeným WHO, číslem EINEX, IUPAC, CAS nebo číslem CI (colour index). U mýdla, koupelových kuliček a dalších malých kosmetických prostředků lze seznam ingrediencí uvést jako upozornění v bezprostřední blízkosti místa, na kterém je výrobek vystaven k prodeji.

(2) Vyžaduje-li to povaha kosmetického prostředku, výrobce nebo dovozce uvede v návodu k použití způsob použití kosmetického prostředku. Návod k použití kosmetického prostředku musí být v českém jazyce a musí být přiložen ke kosmetickému prostředku.

(3) Za ingredience podle odstavce 1 písm. g) se nepovažují

a) nečistoty v použitých surovinách,

b) pomocné technické materiály užívané při výrobě, ale nepřítomné v hotovém výrobku,

c) materiály užívané jen v nezbytných množstvích jako rozpouštědla nebo nosiče pro parfémy a aromatické směsi.

(4) Uvedením údajů podle odstavce 1 písm. d) není dotčena povinnost nahradit škodu.

§ 3 Rozsah uchovávaných údajů o kosmetickém prostředku

O kosmetickém prostředku musí být uchovávány tyto údaje:

a) kvalitativní a kvantitativní složení výrobku; u parfémových kompozic a parfémů je nutno uvést název a kódové číslo složení a označení dodavatele;

b) fyzikální, chemická a mikrobiologická specifikace surovin a konečného výrobku a kontrolní kritéria kvality a mikrobiologické čistoty u kosmetického výrobku. Názvy surovin musí být v označení obvyklém v mezinárodním styku, dále například podle International Nomenclature for Cosmetic Ingredients;

c) doklady o výrobní metodě vyhovující správné výrobní praxi;

d) zhodnocení bezpečnosti pro zdraví fyzických osob v rozsahu stanoveném zákonem1c) ;

e) jméno, příjmení, adresa a kvalifikace osoby, která je odpovědná za hodnocení podle písmene d) ;

f) údaje o nežádoucích účincích na fyzické osoby plynoucí z používání kosmetického prostředku;

g) důkaz o účincích, které jsou u kosmetického prostředku deklarovány, pokud to povaha účinků nebo výrobku vyžaduje;

h) údaje o jakémkoliv zkoušení na zvířatech provedeném výrobcem, jeho zprostředkovateli nebo dodavateli, které má souvislost s vývojem nebo hodnocením bezpečnosti kosmetického prostředku nebo jeho ingrediencí, včetně údajů o jakémkoliv zkoušení na zvířatech provedeném s cílem splnit požadavky právních předpisů nebo opatření zemí, které nejsou členy Evropské unie.

§ 4 Náležitosti žádosti o neuvedení ingredience na obalu kosmetického prostředku

(1) V žádosti o neuvedení ingredience na obalu kosmetického prostředku musí být uvedeny tyto údaje:

a) obchodní jméno a sídlo, jde-li o právnickou osobu, nebo místo podnikání, jde-li o fyzickou osobu;

b) přesná identifikace ingredience podle zvláštních předpisů pro klasifikaci chemických látek, popřípadě dle International Nomenclature for Cosmetic Ingredients. Jde-li o látku, kterou nelze takto uvést, musí být uveden název základního materiálu, název použité části rostliny nebo živočicha a názvy součástí ingredience (například rozpouštědla);

c) zhodnocení bezpečnosti ingredience při použití ve finálním výrobku pro zdraví člověka s uvedením toxikologického profilu ingredience, chemické struktury a hladiny expozice;

d) předpokládané použití ingredience, zejména kategorie výrobků, ve kterých bude použita;

e) podrobné zdůvodnění, proč je utajení požadováno;

f) názvy všech výrobků, které obsahují danou ingredienci, jsou-li známy, a názvy, pod kterými je výrobek prodáván na trhu v zahraničí, jakož i podrobné údaje o každém z těchto výrobků;

g) prohlášení, ve kterém se uvede, zda byla žádost o utajení dané ingredience předložena v jiném státě, a informace o výsledku takové žádosti.

(2) Pokud není údaj podle odstavce 1 písm. f) znám, může být uveden nejpozději 15 dnů před uvedením výrobku na trh. Je-li ingredience používána v několika kosmetických prostředcích, postačí jedna žádost za předpokladu, že jsou výrobky příslušnému orgánu ochrany veřejného zdraví písemně sděleny.

§ 5 Náležitosti žádosti o povolení přípustnosti jiných látek

(1) V žádosti o povolení přípustnosti jiných látek než těch, které jsou uvedeny v seznamech látek povolených v přílohách č. 3, 4, 6 a 7, výrobce nebo dovozce uvede

a) obchodní jméno a sídlo, jde-li o právnickou osobu, nebo místo podnikání, jde-li o fyzickou osobu;

b) přesnou identifikaci látky podle zvláštních předpisů pro klasifikaci chemických látek, popřípadě dle International Nomenclature for Cosmetic Ingredients. Jde-li o látku, kterou nelze takto uvést, musí být uveden název základního materiálu, název použité části rostliny nebo živočicha a názvy součástí látky, jako jsou například rozpouštědla;

c) zhodnocení bezpečnosti látky při použití ve finálním výrobku pro zdraví člověka s uvedením toxikologického profilu látky, chemické struktury a hladiny expozice;

d) předpokládané použití látky a její funkci;

e) kategorie výrobků, ve kterých bude použita;

f) dokumentaci obsahující skutečnosti nutné pro zdravotní posouzení navrhovaných výrobků, zejména údaje o toxicitě nově použité látky s důkazem, že neporuší zdravotní nezávadnost výrobku sama či reakcí nebo interakcí s výrobkem, obalem nebo jinými látkami, které jsou ve výrobku použity, popřípadě i jejich znečištění;

g) technologické zdůvodnění použití látky v průběhu výroby kosmetického prostředku;

h) množství látky použité ve výrobě a její množství ve výsledném výrobku;

i) dostupnou tuzemskou i zahraniční dokumentaci k látce a výrobku.

§ 6

Zrušen ke dni 1.8.2004 novelou č. 444/2004 Sb.

§ 7 Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení.

Ministr:
prof. MUDr. Fišer, CSc. v. r.

Příloha č. 1

- Krémy, emulze, lotiony, gely, oleje a roztoky na kůži ( určené pro ruce, obličej, nohy) a podobné výrobky.
- Pleťové masky a zábaly s výjimkou prostředků určených pro chemický peeling (snímání vrchních částí pokožky chemickou cestou).
- Základy s obsahem pigmentů ( tekuté, pasty, prášky).
- Pudry pro líčení (make-up v pudru), pudry po koupeli, hygienické pudry, zásypy a podobné výrobky.
- Mýdla (toaletní, deodorační a další).
- Parfémy, toaletní vody, kolínské vody.
- Prostředky do koupele a do sprchy (soli, pěny, oleje, gely a další výrobky).
- Prostředky k depilaci.
- Prostředky deodorační (deodoranty), prostředky k omezování pocení (antiperspiranty).
- Prostředky určené pro péči o vlasy:
- prostředky k barvení a odbarvování,
- prostředky k trvalé ondulaci, prostředky pro takzvanou studenou vlnu, prostředky k rovnání vlasů a fixaci,
- prostředky k formování účesu a péči o vlasy (roztoky, emulze, pěny, brilantiny, laky a další prostředky),
- čisticí prostředky (šampony, lotiony, prášky),
- kondicionéry (lotiony, krémy, oleje),
- kadeřnické výrobky (lotiony, laky, brilantiny a další).
- Přípravky k holení (krémy, pěny, lotiony a podobné výrobky), před i po holení.
- Prostředky k líčení a odličování obličeje a očí.
- Prostředky určené pro aplikaci na rty.
- Prostředky pro péči o zuby a dutinu ústní.
- Prostředky k úpravě nehtů a péči o nehty.
- Prostředky pro vnější osobní intimní hygienu.
- Prostředky k péči o vousy, řasy a obočí (roztoky, emulze, pěny, brilantiny, laky a další prostředky).
- Prostředky ke slunění (ochranné i po opalování).
- Prostředky pro tmavnutí pokožky bez účasti slunečního záření.
- Prostředky pro zesvětlení pokožky.
- Prostředky proti vráskám.

Příloha č. 2 Seznam látek, které nesmějí být součástí složení kosmetických prostředků

1. N-(5-Chlorbenzoxazol-2-yl) acetamid&25CF;
; N-5-Chlorbenzoxazol-2-ylacetami

2. (2-Acetoxyethyl) trimethylamonium-hydroxid&25CF(acetylcholin a jeho soli);
; &03B2-Acetoxyethyl trimethyl ammonium hydroxide (acetylcholine and its salt

3. Deanol aceglumát; Deanol aceglumate*

4. Spironolakton; Spironolactone*

5. Kyselina [4-(4-hydroxy-3-jodfenoxy) -3,5-dijodfenyl] octová&25CF a její soli; [4-(4-Hydroxy-3-iodophenoxy) -3,5-diiodophfenyl] acetic acid and its salts°

6. Metotrexát; Methotrexate*

7. Kyselina aminokapronová&25CF a její soli; Aminocaproic acid* and its salts

8. Cinchofen, jeho soli, deriváty a soli těchto derivátů; Chinchophen*, its salts, derivatives and salts of these derivatives

9. Kyselina trijodthyropropionová&25CF a její soli; Thyropropic acid* and its salts

10. Kyselina trichloroctová&25CF; Trichloroacetic acid and its salts°

11. Aconitum napellus L. (listy, kořeny a přípravky z nich vyrobené)

12. Akonitin (hlavní alkaloid Aconitum napellus L.) a jeho soli; Aconitine and its salts°

13. Adonis vernalis L. a přípravky z něj vyrobené

14. Epinefrin; Epinephrine*

15. Alkaloidy z Rauwolfia serpentina (Rauwolfie plazivá) a jejich soli

16. Alkynoly, jejich estery, ethery a soli; Alkyne alcohols, their esters, ethers and salts°

17. Isoprenalin; Isoprenaline*

18. Allylisothiokyanát&25CF; Allyl isothiocyanate°

19. Amid kyseliny allocholanové&25CF a jeho soli; Alloclamide* and its salts

20. Nalorfin, jeho soli a ethery; Nalorphine*, its salts and ethers;

21. Sympatikomimetické aminy působící na centrální nervovou soustavu: všechny léčivé látky a léčivé přípravky, jejichž výdej je vázán na lékařský předpis;

22. Anilin&25CF, jeho soli a jeho halogenované a sulfonované deriváty; Aniline, its salts and its halogenated and sulphonated derivatives°

23. Betoxykain a jeho soli; Betoxycaine* and its salts

24. Zoxazolamin; Zoxazolamine*

25. Prokainamid, jeho soli a deriváty; Procainamide*, its salts derivatives°

26. Benzidin&25CF; Benzidine°

27. Tuaminoheptan, jeho isomery a soli; Tuaminoheptane*, its isomers and salts

28. Oktodrin a jeho soli; Octodrine* and its salts

29. 2-Amino-1,2-bis(4-methoxyfenyl) ethan-1-ol&25CF a jeho soli; 2-Amino-1,2-bis(4-methoethoxyphenyl) ethanol and its sa

30. 1,3-Dimethylpentylamin&25CF a jeho soli; 1,3-Dimethylpentylamine and its salts°

31. Kyselina 4-aminosalicylová (4-amino-2-hydroxybenzoová)&25CF a její soli; 4-Aminosalicylic acid and its salts°

32. Toluidiny&25CF, jejich isomery, soli, halogenované a sulfonované derivátyváty; Toluidines, their isomers, salts and halogenated and sulphonated derivati

33. Xylidiny&25CF, jejich isomery, soli, halogenované a sulfonované deriváty;áty; Xylidines, their isomers, salts and halogenated and sulphonated derivati

34. Imperatorin (9-[(3-methoxybut-2-en-1-yl) oxy] furo[3,2-g] chromen-7-on)&25CF; Imperatorin [9-(3-methoxylbut-2-enyloxy) furo(3,2-g) chromen-7-one] °

35. Ammi majus a přípravky z něj vyrobené;

36. 2,3-Dichlor-2-methylbutan&25CF; 2,3-Dichloro-2-methylbutane

37. Látky s androgenním účinkem

38. Anthracenový olej; Anthracene oil°

39. Antibiotika

40. Antimon a jeho sloučeniny; Antimony and its compounds°

41. Apocynum cannabinum L. (toješť konopný) a přípravky z něj vyrobené

42. Apomorfin (6-methyl-5,6,6a,7-tetrahydro-4 H-dibenzo[de,g] chinolin-10,11-diol&25CF) a jeho soli; Apomorphine (5,6,6a,7-tetrahydro-6-methyl-4H-dibenzo(de,g) -quinoline-10,11-dihydric alcohol) and its salts°

43. Arsen a jeho sloučeniny; Arsenic and its compounds°

44. Atropa belladonna L. a přípravky z něj vyrobené

45. Atropin, jeho soli a deriváty; Atropine, its salts and derivatives°

46. Barnaté soli (Barium salts°) s výjimkou síranu barnatého, sirníku barnatého za podmínek stanovených v příloze č. 3, část 1, a komplexů, solí a pigmentů připravených z barviv uvedených s odkazem (3) v příloze č. 4.

47. Benzen&25CF; Benzene°

48. Benzimidazol-2(3H) -on; Benzimidazol-2(3H) -one°

49. Benzazepiny a benzodiazepiny; Benzazepines and benzadiazepines°

50. 1-[(Dimethylamino) methyl] -1-methylpropyl-benzoát&25CF (amylokain) a jeho soli; 1-Dimethylamtinomethyl-1-methylpropyl benzoate (amylocaine) and its salts°

51. 2,2,6-Trimethyl-4-piperidyl benzoát&25CF (benzamin) a jeho soli; 2,2,6-Trimethyl-4-piperidyl benzoate (benzamine) and its salts°

52. Isokarboxazid ; Isocarboxazide*

53. Bendroflumethiazid a jeho deriváty; Bendroflumethiazide* and its derivatives

54. Berylium a jeho sloučeniny; Beryllium and its compounds°

55. Brom, elementární; Bromine, elemental°

56. Bretylium-tosylát; Bretylium tosilate*

57. Karbromal; Carbromal*

58. Bromisoval; Bromisoval*

59. Bromfeniramin a jeho soli; Brompheniramine* and its salts

60. Benzilonium-bromid; Benzilonium bromide*

61. Tetrylamonium-bromid; Tetrylammonium bromide*

62. Brucin; Brucine°

63. Tetrakain a jeho soli; Tetracaine* and its salts

64. Mofebutazon; Mofebutazone*

65. Tolbutamid; Tolbutamide*

66. Karbutamid; Carbutamide*

67. Fenylbutazon; Phenylbutazone*

68. Kadmium a jeho sloučeniny; Cadmium and its compounds°

69. Cantharides, Cantharis vesicatoria

70. (1R,2S) -1,2-Dimethyl-3,6-epoxyhexahydroftalanhydrid&25CF (3F (3a,7a-dimethylhexahydro-4,7-epoxyisobenzofuran-1,3-dion, kantharidin); (1R,2S) -Hexahydro-1,2-dimethyl-3,6-epoxyphtalic anhydride (cantharidi

71. Fenprobamat; Phenbrobamate*

72. Nitroderiváty karbazolu&25CF; Nitroderivatives of carbazol°

73. Sirouhlík&25CF; Carbon disulphide°

74. Kataláza; Catalase°

75. Kefaelin a jeho soli; Cephaeline and its salts

76. Chenopodium ambrosioides (esenciální olej)

77. 2,2,2-Trichlorethan-1,1-diol&25CF (chloralhydrát); 2,2,2-Trichloroethane-1,1-diol°

78. Chlor; Chlorine°

79. Chlorpropamid; Chlorpropamide*

80. Difenoxylát-hydrochlorid; Diphenoxylate* hydrochloride

81. 4-(Fenylazo) -1,3-fenylendiamin-citrát-hydrochlorid&25CF (chrysoidin-citrát-hydrochlorid); 4-Phenylazophenylene-1,3-diamine citrate hydrochloride (chrysoidine citrate hydrochloride) °

82. Chlorzoxazon; Chlorzoxazone*

83. 2-Chlor-4-dimethylamino-6-methylpyrimidin&25CF (krimidin - ISO); 2-Chloro-6-methylpynimidin-4-yldimethylamine (crimidine - ISO) °

84. Chlorprothixen a jeho soli; Chlorprothixene* and its salts

85. Klofenamid; Clofenamide*

86. Bis(2-Chlorethyl) methylaminoxid&25CF a jeho soli; N,N-bis(2-chloroethyl) methylamine N-oxide and its salts

87. Chlormethin a jeho soli; Chlormethine* and its salts

88. Cyklofosfamid a jeho soli; Cyclophosphamide* and its salts

89. Mannomustin a jeho soli; Mannomustine* and its salts

90. Butanilikain a jeho soli; Butanilicaine* and its salts

91. Chlormezanon; Chloromezanone*

92. Triparanol; Triparanol*

93. 2-[2-(4-Chlorfenyl) -2-fenylacetyl] indan-1,3-dion&25CF (chlorfacinon-ISO); 2-[2-(4-Chlorophenyl) -2-phenylacetyl) indan-1,3-dione (chlorophacinone-ISO)°

94. Chlorfenoxamin; Chlorphenoxamine*

95. Fenaglykodol; Phenaglycodol*

96. Chlorethan°; Cloroethane°

97. Chrom, kyselina chromová a její soli; Chromium, Chromic acid and its salts°

98. Claviceps purpurea Tul., jeho alkaloidy a přípravky z nich vyrobené;

99. Conium maculatum L. (plody, prášek, přípravky z nich vyrobené)

100. Glycyklamid; Glycyclamide*

101. Benzensulfonát kobaltnatý; Cobalt benzenesulphonate°

102. Kolchicin, jeho soli a deriváty; Colchicine, its salts and derivatives°

103. Kolchikosid a jeho deriváty; Colchicoside and its derivatives°

104. Colchicum autumnale L. a přípravky z něj vyrobené;

105. Konvallatoxin; Convallatoxin°

106. Anamirta cocculus L. (plody)

107. Croton tiglium L. (krotonový olej)

108. (E) -1-[4-(But-2-enamido) benzensulfonyl] -3-butylmočovina&25CF; CF; 1-Butyl-3 -(N-crotonoylsulphanilyl) u

109. Kurare a kurarin; Curare and curarine°

110. Synthetické kurarizanty; Synthetic curarizants°

111. Kyanovodík a jeho soli; Hydrogen cyanide and its salta°

112. 2-[Cyklohexyl(fenyl) methyl] -N,N,N,`N'-tetraethylpropan-1,3-diamin&25CF (fenetamin); 2-; 2-a-Cyclohexylbenzyl(N,N,N`,N`-tetraethyl) trimethylenediamine (phenetamin

113. Cyklomenol a jeho soli; Cyclomenol* and its salts

114. Hexacyklonát sodný; Sodium hexacyclonate*

115. Hexapropymát; Hexapropymate*

116. Dextropropoxyfen; Dextropropoxyphene*

117. O,O'-diacetyl-N-allyl-N - normorfin&25CF; O,O-Diacetyl-N-allyl-N-normorphine°

118. Pipazetát a jeho soli; Pipazetate* and its salts

119. 5-(1,2-Dibrom-2-fenylethyl) -5-methylhydantoin&25CF25CF; 5-(&03B1,&03B2 -Dibromphenethyl) -5-methylhydant

120. Pentan-1,5-diylbis(trimethylamoniové soli)&25CF, např. Pentamethonium-bromid; N,N'-Pentamethylenebis(trimethylammonium) salts°, e . g. Penthamethonium bromide*

121. [(Methylimino) diethylen] bis(ethyldimethylamoniové soli)&25CF, např. Azamethonium-bromid; N,N`-[(Methylimino) diethylene] bis(ethyldimethylammonium) salts°, e. g. Azamethonium bromide*

122. Cyklarbamát ; Cyclarbamate*

123. Klofenotan; Clofenotane*, (DDT-ISO)

124. Hexan-1,6-diylbis(trimethylamoniové soli) &25CF,např. Hexamethonium-bromid; Hexamethylenebis(trimethylammonium) salts°, e. g. Hexamethonium bromide*

125. Dichlorethany (ethylenchloridy)&25CF; Dichloroethanes (ethylene chlorides) °

126. Dichloretheny (acetylenchloridy)&25CF; Dichloroethylenes (es (acetylene chloride

127. Lysergid a jeho soli; Lysergide* and its salts

128. [2-(Diethylamino) ethyl] -3-hydroxy-4-fenylbenzoát&25CF a jeho soli; 2-; 2-(Diethylamino)ethyl-3-hydroxy-4-phenylbenzoate and its sa

129. Cinchokain a jeho soli; Cinchocaine* and its salts

130. [3-(Diethylamino) propyl] -3-fenylprop-2-enoát&25CF; 3-Diethylaminopropyl cinnamate°

131. O,O-Diethyl-O-(4-nitrofenyl) -fosforothioát&25CF (parathion-ISO); 0,0-Diethyl O-4-nitrophenyl phosphorothioate (parathion-ISO ) °

132. [Oxalylbis(iminoethylen)] bis[(2-chlorbenzyl) diethylamoniové soli]&25CF, např. Ambenomium-chlorid; [(Oxalylbis-(im-(imonoethylene)] bis[(O-chlorobenzyl) diethylammonium] salts°,e. g. Ambenomium chlor

133. Methyprylon a jeho soli; Methyprylon* and its salts

134. Digitalin a všechny heterosidy z Digitalis purpurea L.; Digitaline and all heterosides of Digitalis purpurea L.°

135. 7- {2-Hydroxy-3-[(2-hydroxyethyl) methylamino] propyl}-1,3-dimethyl-1,2,3,6-tetrahydro-9H-purin-2,6-dion&25CF (xanthinol) 7-[2-Hydroxy-3-(2-hydroxyethyl-N-methylamino) propyl] theophylline (xanthinol) °

136. Dioxethedrin a jeho soli; Dioxethedrin* and its salts

137. Piprokurarium; Piprocurarium*

138. Propyfenazon; Propyphenazone*

139. Tetrabenazin a jeho soli; Tetrabenazine* and its salts

140. Kaptodiam; Captodiame*

141. Mefeklorazin a jeho soli; Mefeclorazine* and its salts

142. Dimethylamin&25CF; Dimethylamine°

143. 1,1-Bis[(dimethylamino) methyl] propyl-benzoát&25CF (amydrikain, alypin) a jeho soli; 1,1 1,1-Bis(dimethylaminomethyl) propyl benzoate (amydricaine, alypine) and its sa

144. Methapyrilen a jeho soli; Methapyrilene* and its salts

145. Metamfepramon a jeho soli; Metamfepramone* and its salts

146. Amitriptylin a jeho soli; Amitriptyline* and its salts

147. Metformin a jeho soli; Metformin* and its salts

148. Isosorbid-dinitrát; Isosorbide dinitrate*

149. Malononitril; Malononitrile°

150. Sukcinonitril (nitril kyseliny jantarové); Succinonitrile°

151. Izomery dinitrofenolů&25CF; Dinitrophenol isomers°

152. Inprokvon; Inproquone*

153. Dimevamid a jeho soli; Dimevamide* and its salts

154. Difenylpyralin a jeho soli; Diphenylpyraline* and its salts

155. Sulfinpyrazon; Sulfinpyrazone*

156. (3,3-Difenyl-3-karbamoylpropyl) diisopropyl(methyl) amoniové soli&25CF, např. Isopropamid- jodid; N-(3-Carbamoyl-3,3-diphenylpropyl) -N,N-diisopropylmethylammonium saltsalts&02DA, e. g. Isopropamide iod

157. Benaktyzin; Benactyzine*

158. Benzatropin a jeho soli; Benzatropine* and its salts

159. Cyklizin a jeho soli; Cyclizine* and its salts°

160. 5,5-Difenylimidazolidin-4-on&25CF; 5,5-Diphenyl-4-imidazolidone°

161. Probenecid; Probenecid*

162. Disulfiram; Disulfiram* (thiram - ISO)

163. Emetin, jeho soli a deriváty; Emetine, its salts and derivatives°

164. Efedrin a jeho soli; Ephedrine and its salts°

165. Oxanamid a jeho deriváty; Oxanamide* and its derivatives

166. Eserin nebo physostigmin a jejich soli; Eserine or physostigmine and its salts&02DA

167. Estery kyseliny 4-aminobenzoové&25CF (Esters of 4-aminobenzoic acid°) s volnou aminoskupinou, s výjimkou danou v příloze č. 7.

168. Soli a estery cholinu, např. cholin-chlorid; Choline salts and their esters, e. g. choline chloride°

169. Karamifen a jeho soli; Caramiphen* and its salts

170. Diethyl(4-nitrofenyl) fosfát&25CF; Diethyl 4-nitrophenyl phosphate°

171. Metethoheptazin a jeho soli; Metethoheptazine* and its salts

172. Oxfeneridin a jeho soli; Oxpheneridine* and its salts

173. Ethoheptazin a jeho soli; Ethoheptazine* and its salts

174. Metheptazin a jeho soli; Metheptazine* and its salts

175. Methylfenidát a jeho soli; Methylphenidate* and its salts

176. Doxylamin a jeho soli; Doxylamine* and its salts

177. Tolboxan; Tolboxane*

178. 4-(Benzyloxy) fenol a 4-ethoxyfenol&25CF; 4-Benzyloxyphenol and 4-ethoxyphenol°

179. Parethoxykain a jeho soli; Parethoxycain* and its salts

180. Fenozolon; Fenozolone*

181. Glutethimid a jeho soli; Gluthetimide* and its salts

182. Ethylenoxid&25CF; Ethylene oxide°

183. Bemegrid a jeho soli; Bemegride* and its salts

184. Valnoktamid; Valnoctamide*

185. Haloperidol; Haloperidol*

186. Paramethason; Paramethasone*

187. Fluanison; Fluanisone*

188. Trifluperidol; Trifluperidol*

189. Fluoreson; Fluoresone*

190. Fluoruracil; Fluorouracil*

191. Kyselina fluorovodíková, její normální soli, její komplexy a hydrogenfluoridy (Hydrofluoric acid, its normal salts, its complexes and hydrofluorides°), s výjimkou danou v příloze č. 3, část 1.

192. Furfuryl(trimethyl) amoniové&25CF25CF soli, např. Furtrethonium-jodid; Furfuryltrimethylammonium salts, e. g. Furtrethonium iod

193. Galantamin; Galantamine*

194. Progestogeny; Progestogens°

195. 1,2,3,4,5,6-Hexachlorcyklohexan&25CF25CF (BHC-ISO)(lindan); 1,2,3,4,5,6-Hexachlorcyklohexane (linda

196. (1R,4S,5R,8S) -1,2,3,4,10,10-Hexachlor-6,7-epoxy-1,4,4a,5, 6,7,8,8a-oktahydro-1,4:5,8-dimethanonaftalen&25CF (endrin - ISO) (1R,4S,5R,8S) -1,2,3,4,10,10 - Hexachloro-6,7-epoxy-1,4,4a,5, 6,7,8,8a- oktahydro-1,4:5, 8-dimethanonaphtalene°

197. Hexachlorethan&25CF; Hexachloroethane°

198. (1R,4S,5R,8S) -1,2,3,4,10,10-Hexachlor-1,4,4a,5,8,8a-hexahydro-1,4:5,8-dimethanonaftalen&25CF (isodrin - ISO) (1R,4S,5R,8S) -1,2,3,4,10,10-Hexachloro -1,4,4a,5,8,8a- hexahydro-1,4:5,8-dimethanonaphthalene°

199. Hydrastin, hydrastinin a jejich soli; Hydrastine, hydrastinine and their salts°

200. Hydrazidy a jejich soli; Hydrazides and their salts°

201. Hydrazin, jeho deriváty a jejich soli; Hydrazine, its derivatives and their salts°

202. Oktamoxin a jeho soli; Octamoxin* and its salts

203. Warfarin a jeho soli; Warfarin* and its salts

204. Ethyl-bis(4-hydroxy-2-oxo-2H-chromen-3-yl) acetát&25CF a soli odpovídající kyseliny; Ethyl bis(4-hydroxy-2-oxo-oxo-1-benzopyran-3-yl) acetate and salts of the a

205. Methokarbamol; Methocarbamol*

206. Propatyl-nitrát; Propatylnitrate*

207. 4,4`-Dihydroxy-3,3`-[3-(methylsulfanyl) propan-1,1-diyl] bis(2H-chromen-2-on)&25CF 4,4`-Dihydroxy-3,3`-(3-methylthiopropylidene) dicoumarin°

208. Fenadiazol; Fenadiazole*

209. Nitroxolin a jeho soli; Nitroxoline and its salts°

210. Hyoscyamin, jeho soli a deriváty; Hyoscyamine, its salts and derivatives°

211. Hyoscyamus niger L. (listy, semena, prášek a přípravky z nich vyrobené)

212. Pemolin a jeho soli; Pemoline* and its salts

213. Jod; Iodine°

214. Dekan-1,10-diylbis(trimethylamoniové) soli&25CF, např. Dekamethonium-bromid; Decamethylenebis(trimethylammonium) salts, e. g. Decamethonium bromide°

215. Ipecacuanha (Cephaelis ipecacuanha Brot. a příbuzné druhy) (kořeny, prášek a přípravky z nich vyrobené)

216. (2-Isopropylpent-4-enoyl) močovina&25CF25CF (apronalid); (2-Isopropylpent-4-enoyl) urea (apronalid

217. a-Santonin, (3S,5aR,9bS) -3,5a,9-trimethyl-3a,5,5a,9b-tetrahydronafto[1,2-b] furan-2,8(3H,4H) -dion&25CF; (3S,5aR,9bS) -3,3a,4,5a,9b-hexahydro-3,5a,9-trimethyl naphto (1,2-b) furan-2,8-2,8-di

218. Lobelia inflata L. a přípravky z ní vyrobené;

219. Lobelin a jeho soli; Lobeline* and its salts

220. Barbituráty; Barbiturates°

221. Rtuť a její sloučeniny (Mercury and its compounds°), vyjma speciálních případů zahrnutých v příloze č. 6, část 1.

222. (3,4,5-Trimethoxyfenethyl) amin&25CF a jeho soli; 3,4,5-Trimethoxyphenethylamine and its salts°

223. Metaldehyd&25CF; Metaldehyde°

224. 2-(4-Allyl-2-methoxyfenoxy)-N,N-diethylacetamid* a jeho soli; 2-(4-Allyl-2-methoxyphenoxy) -N,N-diethylacetamide and its salts°

225. Kumetarol; Coumetarol*

226. Dextromethorfan a jeho soli; Dextromethorphan* and its salts

227. 2-Methylheptylamin&25CF a jeho soli; 2-Methylheptylamine and its salts°

228. Isomethepten a jeho soli; Isometheptene* and its salts

229. Mekamylamin; Mecamylamine*

230. Guaifenesin; Guaifenesin*

231. Dikumarol; Dicoumarol*

232. Fenmetrazin, jeho deriváty a soli; Phenmetrazine*, its derivatives and salts

233. Thiamazol; Thiamazole*

234. 4-Fenyl-2-methoxy-2-methyl-3,4-dihydro-2H,5H-pyrano[3,2-c] chromen-5-on&25CF (cyklokumarol); 3,4-Dihydro-2-methoxy-2-methyl-4-phenyl-2H,5H- pyrano (3,2-c) -(1) benzopyran-5-one (cyclocoumarol)°

235. Karisoprodol; Carisoprodol*

236. Meprobamat; Meprobamate*

237. Tefazolin a jeho soli; Tefazoline* and its salts

238. Arekolin; Arecoline°

239. Poldin-methylsulfát; Poldine methylsulfate*

240. Hydroxyzin; Hydroxyzine*

241. 2-Naftol&25CF; 2-Naphthol°

242. 1 a 2-Naftylaminy&25CF a jejich soli; 1- and 2-Naphthylamines and their salts°

243. 4-Hydroxy-3-(1-naftyl) -2H-chromen 2-on&25CF; 3-(1-Naphthyl) -4-hydroxycoumarin°

244. Nafazolin a jeho soli; Naphazoline* and its salts

245. Neostigmin a jeho soli, např. neostigmin-bromid; Neostigmine and its salts, e. g. Neostigmine bromide*

246. Nikotin a jeho soli; Nicotine and its salts°

247. Amylnitrity&25CF; Amyl nitrites°

248. Anorganické dusitany s výjimkou dusitanu sodného; Inorganic nitrites, with the exception of sodium nitrite°

249. Nitrobenzen&25CF; Nitrobenzene°

250. Nitrokresoly&25CF a jejich soli s alkalickými kovy; Nitrocresols and their alkali metal salts°

251. Nitrofurantoin; Nitrofurantoin*

252. Furazolidon; Furazolidone*

253. Propan-1,2,3-triol-trinitrát&25CF; Propane-1,2,3-triyl-trinitrate°

254. Acenokumarol; Acenocoumarol*

255. Pentakyanonitrosylželezitany&25CF (2-) alkalických kovů; Alkali pentacyanonitrosylfeylferrate (

256. Nitrostilbeny, jejich homology a jejich deriváty; Nitrostilbenes, their homologues and their derivatives°

257. Noradrenalin a jeho soli; Noradrenaline and its salts°

258. Noscapin a jeho soli; Noscapine* and its salts

259. Guanethidin a jeho soli; Guanethidine* and its salts

260. Estrogeny; Oestrogens°

261. Oleandrin; Oleandrin°

262. Chlortalidon; Chortalidone*

263. Pelletierin a jeho soli; Pelletierine and its salts°

264. Pentachlorethan&25CF; Pentachloroethane°

265. 2,2-bis(Hydroxymethyl) propan-1,3-diol-tetranitrát&25CF, Pentaerithritol-tetranitrát; Pentaerithrityl tetranitrate*

266. Petrichloral; Petrichloral*

267. Oktamylamin a jeho soli; Octamylamine* and its salts

268. Kyselina pikrová, 2,4,6-trinitrofenol&25CF; Picric acid°

269. Fenacemid; Phenacemide*

270. Difenkloxazin; Difencloxazine*

271. 2-Fenylindan-1,3-dion&25CF (fenindion); 2-Phenylindane-1,3-dione (phenindione)°

272. Ethylfenacemid; Ethylphenacemide*

273. Fenprokumon; Phenprocoumon*

274. Fenyramidol; Fenyramidol*

275. Triamteren a jeho soli; Triamterene* and its salts

276. Tetraethyl-pyrofosfát, tetraethyl-difosfát; Tetraethyl pyrophosphate (TEPP-ISO)

277. Tritolyl-fosfát&25CF; Tritolyl phosphate°

278. Psilocybin; Psilocybine*

279. Fosfor a fosfidy kovů; Phosphorus and metal phosphides°

280. Thalidomid a jeho soli; Thalidomide* and its salts

281. Physostigma venenosum Balf.

282. Pikrotoxin; Picrotoxin°

283. Pilokarpin a jeho soli; Pilocarpine and its salts°

284. [Fenyl(2-piperidyl) methyl] -acetát&25CF, levotočivá threo-forma (Levophacetoperan) a jeho soli; li; a-Piperidin-2-yl benzyl acetate laevorotary threoform (Levophacetoperane) and its sa

285. Pipradrol a jeho soli; Pipradrol* and its salts

286. Azacyklonol a jeho soli; Azacyclonol* and its salts

287. Bietamiverin; Bietamiverine*

288. Butopiprin a jeho soli; Butopiprine* and its salts

289. Olovo a jeho sloučeniny

290. Koniin; Coniine°

291. Prunus laurocerasus L. ("višňová voda"); Prunus laurocerasus L. ("cherry laurel water") °

292. Metyrapon; Metyrapone*

293. Radioaktivní látky1) ; Radioactive substances°

294. Juniperus sabina L. (listy, esenciální olej a přípravky z nich vyrobené)

295. Hyoscin, jeho soli a deriváty; Hyoscine, its salts and derivatives°

296. Soli zlata; Gold salts°

297. Selen a jeho sloučeniny, s výjimkou sulfidu seleničitého (Selenium and its compounds with the exception of selenium disulphide&02DA) za podmínek daných v položce č. 49, příloha č. 3, část 1.

298. Solanum nigrum L. a přípravky z něj vyrobené;

299. Spartein a jeho soli; Sparteine and its salts°

300. Glukokortikoidy; Glucocorticoids°

301. Datura stramonium L. a přípravky z něj vyrobené;

302. Strofantiny, jejich aglukonáty a jejich deriváty; Strophantines, their aglucones and their respective derivatives°

303. Strophantus species a přípravky z nich vyrobené;

304. Strychnin a jeho soli; Strychnine and its salts°

305. Strychnos species a přípravky z nich vyrobené;

306. Omamné a psychotropní látky2); Narcotics, natural and synthetic°

307. Sulfonamidy (sulfanilamid a jeho deriváty získané substitucí jednoho či více atomů vodíku v aminoskupinách) a jejich soli; Sulphonamides (sulphanylamide and its derivatives) and their salts°

308. Sultiam; Sultiame*

309. Neodym a jeho soli; Neodymium and its salts°

310. Thiotepa; Thiotepa*

311. Pilocarpus jaborandi Holmes (mrštnoplod peřenolistý) a přípravky z něj vyrobené;

312. Telur a jeho sloučeniny; Tellurium and its compounds°

313. Xylometazolin a jeho soli; Xylometazoline* and its salts

314. Tetrachlorethen&25CF; Tetrachloroethylene°

315. Tetrachlormethan&25CF; Carbon tetrachloride°

316. Hexaethyl-tetrafosfát; Hexaethyl tetraphosphate°

317. Thallium a jeho sloučeniny; Thallium and its compounds°

318. Thevetia neriifolia Juss., glykosidický extrakt

319. Ethionamid; Ethionamide*

320. Fenothiazin a jeho sloučeniny; Phenothiazine* and its compounds

321. Thiomočovina&25CF a její deriváty (Thiourea and its derivativesives&02DA), s výjimkou těch, které jsou uvedeny v příloze č. 3, čás

322. Mefenesin a jeho estery; Mephenesin* and its esters

323. Vakciny, toxiny a séra určená k přípravě léčivých přípravků3) ; Vaccines, toxins or serums°

324. Tranylcypromin a jeho soli;Tranylcypromine* and its salts

325. Trichlornitromethan&25CF(chlorpikrin); Trichloronitromethane (chloropicrine) °

326. 2,2,2-Tribromethan-1-ol&25CF (tribromethylalkohol ); 2,2,2-Tribromoethanol (tribromoethyl alcohol) °

327. Trichlormethin a jeho soli; Trichlormethine* and its salts

328. Tretamin; Tretamine*

329. Gallamin triethiodid; Gallamine triethiodide*

330. Urginea scilla Stern. a galenické přípravky

331. Veratrin, jeho soli a galenické přípravky; Veratrine, its salts and galenical preparations°

332. Schoenocaulon officinale Lind&25CF25CF. (semena a přípravky z nich vyroben

333. Veratrum species. a jejich přípravky;

334. Vinylchlorid monomer; Vinyl chloride monomer°

335. Ergokalciferol a cholekalciferol (vitaminy D2 a D3 ); Ergocalciferol* and cholecalciferol

336. Soli O-alkyl-dithiokarboxylových kyselin&25CF; SaltSalts of O-alkyldithiocarbonic ac

337. Yohimbin a jeho soli; Yohimbine and its salts°

338. Dimethylsulfoxid; Dimethyl sulfoxide*

339. Difenhydramin a jeho soli; Diphenhydramine* and its salts

340. 4-terc-Butylfenol&25CF; 4-tert-Butylphenol°.

341. 4-terc Butylpyrokatechol&25CF 4-tert-Butylpyrocatechol°

342. Dihydrotachysterol; Dihydrotachysterol*

343. Dioxan; Dioxane°

344. Morfolin a jeho soli; Morpholine and its salts°

345. Pyrethrum album L. a přípravky z něj vyrobené;

346. N-[(4-Methoxyfenyl) methyl]-N',N'-dimethyl-N-(2-Pyridyl) ethan-1,2-diamin-maleát&25CF; 2-(4-Methoxybenzyl-N-(2-pyridyl) amino) ethyldimethylamine maleate°

347. Tripelennamin; Tripelennamine*

348. Tetrachlorsalicylanilidy&25CF; Tetrachlorosalicylanilides°

349. Dichlorsalicylanilidy&25CF; Dichlorosalicylanilides°

350. Tetrabromsalicylanilidy&25CF; Tetrabromosalicylanilides

351. Dibromsalicylanilidy; Dibromosalicylanilides°

352. Bithionol; Bithionol*

353. Thiurammonosulfidy&25CF; Thiurammonosulphides°

354. Thiuramdisulfidy&25CF; Thiuram disulphides°

355. Dimethylformamid&25CF; Dimethylformamide°

356. 4-Fenylbut-3-en-2-on&25CF; 4-Phenylbut-3-en-2-one°

357. Estery kyseliny benzoové a 3-(4-hydroxy-3-methoxyfenyl) prop-2-en- 1 - olu&25CF (Benzoates of 4-hydroxy-3-methoxycinnamyl alcoholohol&02DA), kromě jejich přirozeného obsahu v přírodních esen

358. Furokumariny&25CF (např. trioxysalan, 8-methoxypsoralen, 5-methoxypsoralen) s výjimkou jejich obsahu v přírodních esencích; Furocoumarines (e. g. trioxysalan*, 8-methoxypsoralen, 5-methoxypsoralen)° V opalovacích ochranných prostředcích a v prostředcích na zhnědnutí pokožky musí být obsah furokumarinů z přírodních esencí menší než 1 mg/kg.

359. Olej ze semen Laurus nobilis L.

360. Safrol (Safrole°) s výjimkou přirozeného obsahu v éterických olejích za předpokladu, že jeho koncentrace nepřesáhne 100 ppm ve finálním produktu a 50 ppm v prostředcích pro hygienu dutiny ústní. V zubních pastách pro děti je nepřípustný.

361. 5,5´-Diisopropyl-2,2`-dimethylbifenyl-4,4`-diyl-dihypojodit&25CF 5,5`-Di-isopropyl-2,2` dimethylbiphenyl-4,4`-diyl dihypoiodite°

362. 1-(3-Ethyl-5,5,8,8-tetramethyl-5,6,7,8-tetrahydro-2-naftyl) ethan-1-on&25CF, nebo 7-acetyl-6-ethyl-1,1,4,4-tetramethyl-1,2,3,4-tetrahydronaftalen; 3'-Ethyl-5',6',7,8'-tetrahydro-5',6',8'-tetramethyl-2'-acetonaphthone or 1,1,4,4-tetramethyl-6-ethyl-7-acetyl-1,2,3,4-tetrahydro-naphtalene (acethyl ethyl tetramethyl tetralin, AETT) °

363. 1,2-Fenylendiamin&25CF a jeho soli; o-Phenylenediamine and its salts°

364. 4-Methyl-1,3-fenylendiamin° a jeho soli; 4-Methyl-m-phenylenediamine and its salts°

365. Kyselina aristolochová a její soli; Aristolochicacid and its salts°; Aristolochia species a jejich přípravky

366. Chloroform Chloroform°

367. 2,3,7,8-Tetrachlordibenzo[1,4] dioxin&25CF; 2,3,7,8-Tetrachlorodibenzo-p-dioxin°

368. 2,6-Dimethyl-1,3-dioxan-4-ol-acetát&25CF (dimethoxan); 2,6-Dimethyl-1,3-dioxan-4-yl acetate (Dimethoxane) °

369. Sodná sůl pyrithionu (INNM); Pyrithione sodium (INNM) °

370. N-[(Trichlormethyl) sulfanyl] cyklohex-4-en-1,2-dikarboximid° (kaptan); N-(Trichlormethylthio) -4-cyclohexene-1,2-dicarboximide (Captan) °

371. 3,3`,5,5',6,6`-Hexachlor-2,2'-dihydroxydifenylmethan&25CF (hexachlorofen); 2,2' Dihydihydroxy-3,3',5,5',6,6'-hexachlorodiphenylmethane (Hexachlorophen

372. 6-Piperidinopyrimidin-2,4-diamin-3-oxid&25CF (Minoxidil) a jeho soli; 6-(Piperidinyl) -2,4-pyrimidinediamine-3-oxide (Minoxidil) and his salts and derivatives°

373. 3,4',5-Tribromsalicylanilid&25CF (tribromsalan); 3,4',5-Tribromsalicylanilide (Tribromsalan) °

374. Phytolacca species a jejich přípravky

375. Tretinoin (kyselina retinová a její soli); Tretinoin* (retinoic acid and its salts)

376. 4-Methoxybenzen-1,3-diamin&25CF (2,4-diaminoanisol sol - CI 76050) a jejich soli; 1-Methoxy--2,4- diaminobenzene (2,4-diaminoanisole - Cl 76050 ) and their sa

377. 2-Methoxybenzen-1,4-diamin° (2,5-diaminoanisol) a jejich soli; 1-Methoxy-2,5- diaminobenzene (2,5-diaminoanisole) and their salts°

378. Barvivo CI 12140

379. Barvivo CI 26105

380. Barvivo CI 42555
Barvivo CI 42555-1
Barvivo CI 42555-2

381. Pentyl-4-(dimethylamino) benzoát&25CF, směs isomerů; Amyl 4-dimethylaminobenzoate, mixed isomers (Padimat A - INN) °

382. Položka neobsazena.

383. 2-Amino-4 nitrofenol&25CF; 2-Amino-4-nitrophenol°

384. 2-Amino-5-nitrofenol&25CF; 2-Amino-5-nitrophenol°

385. 11a-Hydroxypregn-4-en-3,20-dion&25CF a jeho estery; 11; 11a-Hydroxypregn-4-ene-3,20-dione and its est

386. Barvivo CI 42640

387. Barvivo CI13065

388. Barvivo CI 42535

389. Barvivo CI 61554

390. Antiandrogeny steroidní struktury; Antiandrogens with steroid structute°

391. Zirkonium a jeho sloučeniny (Zirconium and its compounds&02DA), s výjimkou látek uvedených pod položkou č.50 příloha č. 3, část 1. a s výjimkou komplexů, solí a pigmentů s obsahem zirkonia specifikovaných v odkazu 3) v příloze č. 4, část 1.

392. Thyrothricin; Thyrothricine°

393. Acetonitril&25CF; Acetonitrile°

394. Tetrahydrozolin a jeho soli; Tetrahydrozoline and its salts°

395. Chinolin-8-ol&25CF a jeho sulfát (Hydroxy-8-quinoline and its sulphatehate&02DA), vyjma použití uvedeného pod položkou č.51 v přílpříloze č. 3,

396. 2,2`-Disulfandiylbis(pyridin-1-oxid) &25CF (additiv s trihydrátem síranu hořečnatého) (pyrithiondisulfid + síran hořečnatý) tý) Dithio-2,2`-bispyridine-dioxide1,1' (additive with trihydrated magnesium sulphate) (pyrithione disulphide + magnesium sulphat

397. Barvivo CI 12075 a jeho komplexy, pigmenty, soli

398. Barvivo CI 45170 a CI 45170: 1

399. Lidokain; Lidocaine°

400. 1,2-Epoxybutan&25CF; 1,2-Epoxybutane°

401. Barvivo CI 15585

402. Mléčnan strontnatý, stroncium-laktát&25CF; Strontium lactate°

403. Dusičnan strontnatý; Strontium nitrate°

404. Polykarboxylát strontnatý&25CF; Strontium polycarboxylate°

405. Pramokain; Pramocaine°

406. 4-Ethoxy-1,3-fenylendiamin&25CF a jeho soli;4-Ethoxy-m-phenylenedianůne and its salts°

407. (2,4-Diaminofenyl) ethanol&25CF a jeho soli; 2,4-Diaminophenylethanol and its salts°

408. Pyrokatechol&25CF; Catechol°

409. Pyrogallol; Pyrogallol°

410. Nitrosaminy&25CF Nitrosamines°

411. Sekundární alkyl- a alkanolaminy a jejich soli&25CF; Secondary alkyl- and allcanolamines and their salts°

412. 4-Amino-2-nitrofenol&25CF; 4-Amino-2-nitrophenol°

413. 2-Methyl-1,3-fenylendiamin&25CF; 2-Methyl-m-phenylenediamine°

414. 1-terc-Butyl-2-methoxy-4-methyl-3,5-dinitrobenzen&25CF; 4-tert-Butyl-3-methoxy-2,6-dinitrotoluene (Musk Ambrette) °

415. Položka neobsazena;

416. Buňky, tkáně a produkty lidského původu;

417. 3,3-Bis(4-hydroxyfenyl) ftalid&25CF (fenolftalein); 3,3-Bis(4-hydroxyphenyl) phthalide° (Phenolphthalein*)

418. Kyselina 3-(Imidazol-4-yl) alaylová&25CF (urokanová kyselina) a její ethylester; 3-Imidazol-4-ylacrylic acid (urocanic acid) and its ethyl ester°

419. Materiál kategorie 1 a 2 uvedený v článcích 4 a 5 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1774/2002 o hygienických pravidlech pro vedlejší produkty živočišného původu, které nejsou určeny pro lidskou spotřebu, a z něho získané přísady.

420. Surové a čištěné uhelné dehty; Crude and refined coal tars°

421. 1,1,3,3,5-Pentamethyl- 4,6-dinitroindan&25CF; 1,1,3,3,5-Pentamethyl- 4,6-dinitroindane (moskene) °

422. 1-terc-Butyl-3,4,5-trimethyl-2,6-dinitrobenzen&25CF; CF; 1-tert-Butyl-1,2,3-trimethyl-4,6-dinitrobenzene (musk tibeten

423. Olej z omanu pravého (Inula helenium) (CAS 97676-35-2), při použití jako vonná přísada.

424. Fenylacetonitril (benzylkyanid) &25CF (CAS 140-29-4), při použití jako vonná přísada.

425. Cyklamenalkohol (2-(4-isopropylbenzyl) propan-1-ol)&25CF (CAS 4756-19-8), při použití jako vonná přísada.

426. Diethyl-maleinát° (CAS 141-05-9), při použití jako vonná přísada.

427. Chroman-2-on, 3,4-dihydrokumarin' (CAS 119-84-6), DIHYDROCOUMARIN při použití jako vonná přísada.

428. 2,4-Dihydroxy-3-methylbenzaldehyd' (CAS 6248-20-0), při použití jako vonná přísada.

429. 3,7-Dimethylokt-2-en-1-ol(6,7-dihydrogeraniol)&25CF (CAS 40607-48-5), při použití jako vonná přísada.

430. 4,6-Dimethyl-8-terc-butylchromen-2-on (4,6-dimethyl-8-terc-butylkumarin) &25CF (CAS 17874-34-9), při použití jako vonná přísada.

431. 2-Isopropylmaleinát&25CF (CAS 617-54-9), při použití jako vonná přísada.

432. 7,11-Dimethyldodeka-4,6,10-trien-3-on&25CF (CAS 26651-96-7), při použití jako vonná přísada.

433. 6,10-Dimethylundeka-3,5,9-trien-2-on (CAS 141-10-6), při použití jako vonná přísada.

434. Difenylamin&25CF (CAS 122-39-4), při použití jako vonná přísadas

435. Ethyl-akrylát&25CF (CAS 140-88-5), při použití jako vonná přísada.

436. Čistý extrakt (absolut) ze smokvoně ovocné (Ficus carica) (CAS 68916-52-9), při použití jako vonná přísada.

437. (E) -Hept-2-enal&25CF (CAS 18829-55-5), při použití jako vonná přísada.

438. (E) -Hex-2-enal-diethylacetal&25CF (CAS 67746-30-9), při použití jako vonná přísada.

439. (E) -Hex-2-enal-dimethylacetal&25CF (CAS 18318-83-7), při použití jako vonná přísada.

440. 7-Isopropyl-1,4a-dimethyltetradekahydrodekahydrofenanthren-1 -methanol (hydroabietylalkohol)&25CF (CAS 13393-93-6), při použití jako vonná přísada.

441. 6-Isopropyldekahydro-2-naftol&25CF (CAS 34131-99-2), při použití jako vonná přísada.

442. 7-Methoxychromen-2-on (7-methoxykumarin) &25CF (CAS 531-59-9), při použití jako vonná přísada.

443.. 4(4-Methoxyfenyl) but-3-en-2-on&25CF (CAS 943-88-4), při použití jako vonná přísada.

444. 1-(4-Methoxyfenyl) pent-1-en-3-on&25CF (CAS 104-27-8), při použití jako vonná přísada.

445. Methyl-(E)-but-2-enoát&25CF (CAS 623-43-8), při použití jako vonná přísada.

446. 7-Methylchromen-2-on (7-methylkumarin)&25CF (CAS 2445-83-2), při použití jako vonná přísada.

447. 5-Methylhexan-2,3-dion&25CF (CAS 13706-86-0), při použití jako vonná přísada.

448. 2-Pentylidencyklohexan-1-on&25CF (CAS 25677-40-1), při použití jako vonná přísada.

449. 3,6,10-Trimethylundeka-3,5,9-trien-2-on&25CF (CAS 1117-41-5), při použití jako vonná přísada.

450. Olej z verbeny (Lippia citriodora Kunth.) (CAS 8024-12-2), při použití jako vonná přísada.

451. Methyleugenol&25CF (CAS 93-15-2), kromě normálního obsahu v používaných přírodních esencích a za předpokladu, že nebudou překročeny tyto koncentrace:

(a) 0,01 % v parfémech

(b) 0,004 % v toaletních vodách

(c) 0,002 %v parfémech ve formě krému

(d) 0,001 % v prostředcích, které se oplachují

(e) 0,0002 % v ostatních prostředcích, které se neoplachují, a ve výrobcích pro ústní hygienu.

452. 6-(2-Chlorethyl) -6-(2-methoxyethoxy) -2,5,7,10-tetraoxa-6-silaundekan (CAS 37894-46-5)

453. Chlorid kobaltnatý (CAS 7646-79-9)

454. Síran kobaltnatý (CAS 1012443-3)

455. Oxid nikelnatý (CAS 1313-99-1)

456. Oxid niklitý CAS 1314-06-3)

457. Oxid nikličitý (CAS 12035-36-8)

458. Trinikldisulfid (CAS 12035-72-2)

459. Tetrakarbonyl niklu (CAS 13463-39-3)

460. Sulfid nikelnatý (CAS 16812-54-7)

461. Bromičnan draselný (CAS 7758-01-2)

462. Oxid uhelnatý (CAS 630-08-8)

463. Buta-1,3-dien(CAS 106-99-0)

464. Isobutan (CAS 75-28-5) pokud obsahuje &2265 0,1 hmotn. % butadienu

465. Butan (CAS 106-97-8), pokud obsahuje &2265 0,1 hmotn. % butadienu

466. Plyny (ropné) C3,4 (CAS 68131-75-9), pokud obsahují > 0,1 hmotn. % butadienu

467. Zbytkový plyn (ropný) z absorbéru frakcionace katalyticky krakovaného destilátu a katalyticky krakovaného benzinu (CAS 68307-98-2), pokud obsahuje > 0,1 hmotn. % butadienu

468. Zbytkový plyn (ropný) ze stabilizátoru frakcionace katalyticky polymerizovaného benzinu (CAS 68307-99-3), pokud obsahuje > 0,1 hmotn. % butadienu

469. Zbytkový plyn (ropný) ze stabilizátoru frakcionace katalyticky reformovaného benzinu zbavený sirovodíku (CAS 68308-00-9), pokud obsahuje > 0,1 hmotn. % butadienu

470. Zbytkový plyn (ropný) ze stripovací kolony hydrogenační rafinace krakovaného destilátu (CAS 68308-01-0), pokud obsahuje > 0,1 hmotn. % butadienu

471. Zbytkový plyn (ropný) z absorbéru katalytického krakování plynového oleje (CAS 68308-03-2), pokud obsahuje > 0,1 hmotn. % butadienu

472. Zbytkový plyn (ropný) z regenerace plynu (CAS 68308-04-3), pokud obsahuje > 0,1 hmotn. % butadienu

473. Zbytkový plyn (ropný) z deethanizéru regenerace plynu (CAS 68308-05-4), pokud obsahuje > 0,1 hmotn. % butadienu

474. Zbytkový plyn (ropný) z hydrogenačně odsířeného destilátu a z frakcionace hydrogenačně odsířeného benzinu, zbavený kyselin (CAS 68308-06-5), pokud obsahuje > 0,1 hmotn. % butadienu

475. Zbytkový plyn (ropný) ze stripovací kolony hydrogenačně odsířeného vakuového plynového oleje, zbavený sirovodíku (CAS 68308-07-6), pokud obsahuje > 0,1 hmotn. % butadienu

476. Zbytkový plyn (ropný) ze stabilizátoru frakcionace izomerizovaného benzinu (CAS 68308-08-7), pokud obsahuje > 0,1 hmotn. % butadienu

477. Zbytkový plyn (ropný) ze stabilizátoru lehkého primárního benzinu, zbavený sirovodíku (CAS 68308-09-8), pokud obsahuje > 0,1 hmotn. % butadienu

478. Zbytkový plyn (ropný) z hydrogenačně odsířeného primárního destilátu, zbavený sirovodíku (CAS 68308-10-1), pokud obsahuje > 0,1 hmotn. % butadienu

479. Zbytkový plyn (ropný) z deethanizéru při přípravě propan-propylenového alkylačního nástřiku (CAS 68308-11-2), pokud obsahuje > 0,1 hmotn. % butadienu

480. Zbytkový plyn (ropný) z hydrogenačně odsířeného vakuového plynového oleje, zbavený sirovodíku (CAS 68308-12-3), pokud obsahuje > 0,1 hmotn. % butadienu

481. Plyny (ropné) z katalyticky krakovaných předních frakcí (CAS 68409-99-4), pokud obsahují > 0,1 hmotn. % butadienu

482. Alkany C1,2 (CAS 68475-57-0), pokud obsahují > 0,1 hmotn. % butadienu

483. Alkany C2,3 (CAS 68475-58-1), pokud obsahují > 0,1 hmotn. % butadienu

484. Alkany C3,4 (CAS 68475-59-2), pokud obsahují > 0,1 hmotn. % butadienu

485. Alkany C4,5 (CAS 68475-60-5), pokud obsahují > 0,1 hmotn. % butadienu

486. Topné plyny (CAS 68476-26-6), pokud obsahují > 0,1 hmotn. % butadienu

487. Topné plyny z ropných destilátů (CAS 68476-29-9), pokud obsahují > 0,1 hmotn. % butadienu

488. Uhlovodíky C3-4 (CAS 68476-29-9), pokud obsahují > 0,1 hmotn. % butadienu

489. Uhlovodíky C4-5 (CAS 68476-42-6), pokud obsahují > 0,1 hmotn. % butadienu

490. Uhlovodíky C2-4 ,bohaté na C3 (CAS 68476-49-3), pokud obsahují > 0,1 hmotn. % butadienu

491. Ropné plyny, zkapalněné (CAS 68476-85-7), pokud obsahují > 0,1 hmotn. % butadienu

492. Ropné plyny, zkapalněné, zbavené merkaptanů (CAS 68476-86-8), pokud obsahují > 0,1 hmotn. % butadienu

493. Plyny (ropné) C3-4 , bohaté na isobutan (CAS 68477-33-8), pokud obsahují > 0,1 hmotn. % butadienu

494. Destiláty (ropné) C3-6 , bohaté na piperylen (CAS 68477-35-0), pokud obsahují > 0,1 hmotn. % butadienu

495. Plyny (ropné) z nástřiku do aminového systému (CAS 68477-65-6), pokud obsahují > 0,1 hmotn. % butadienu

496. Plyny (ropné) z benzenové jednotky, hydrogenačně odsířené (CAS 68477-66-7), pokud obsahují > 0,1 hmotn. % butadienu

497. Plyny (ropné) z recyklu benzenové jednotky, bohaté na vodík (CAS 68477-67-9), pokud obsahují > 0,1 hmotn. % butadienu

498. Plyny ropné ze směsi olejů, bohatých na vodík a dusík (CAS 68477-68-9), pokud obsahují > 0,1 hmotn. % butadienu

499. Plyny (ropné) z předních frakcí při oddělování butanu (CAS 68477-69-0), pokud obsahují > 0,1 hmotn. % butadienu

500. Plyny (ropné) C2,3 (CAS 68477-70-3), pokud obsahují > 0,1 hmotn. % butadienu

501. Plyny (ropné) z destilačních zbytků z depropanizéru katalyticky krakovaného plynového oleje bohaté na C4 , zbavené kyselin (CAS 68477-71-4), pokud obsahují > 0,1 hmotn. % butadienu

502. Plyny (ropné) z destilačních zbytků z debutanizéru katalyticky krakovaného benzinu, bohaté na C3-5 (CAS 68477-72-5), pokud obsahují > 0,1 hmotn. % butadienu

503. Plyny (ropné) z předních frakcí z depropanizéru katalyticky krakovaného benzinu bohaté na C3 zbavené kyselin (CAS 68477-73-6), pokud obsahují > 0,1 hmotn. % butadienu

504. Plyny (ropné) z katalytického krakování (CAS 68477-74-7), pokud obsahují > 0,1 hmotn. % butadienu

505. Plyny (ropné) z katalytického krakování bohaté na C1-5 (CAS 68477-75-8), pokud obsahují > 0,1 hmotn. % butadienu

506. Plyny (ropné) z předních frakcí ze stabilizátoru katalyticky polymerizovaného benzinu bohaté na C2-4 (CAS 68477-76-9), pokud obsahují > 0,1 hmotn. % butadienu

507. Plyny (ropné) z předních frakcí ze stripovací kolony katalyticky reformovaného benzinu (CAS 68477-77-0), pokud obsahují > 0,1 hmotn. % butadienu

508. Plyny (ropné) z katalytického reformování, bohaté na C1-4 (CAS 68477-79-2), pokud obsahují > 0,1 hmotn. % butadienu

509. Plyny (ropné) C6-8 z recyklu katalytického reformování (CAS 68477-80-5), pokud obsahují > 0,1 hmotn. % butadienu

510. Plyny (ropné) C6-8 z katalytického reformování (CAS 68477-81-6), pokud obsahují > 0,1 hmotn. % butadienu

511. Plyny (ropné) C6-8 z recyklu katalytického reformování, bohaté na vodík (CAS 68477-82-7), pokud obsahují > 0,1 hmotn. % butadienu

512. Plyny (ropné) C3-5 z olefinového-parafinového alkylačního nástřiku (CAS 68477-83-8), pokud obsahují > 0,1 hmotn. % butadienu

513. Plyny (ropné), zpětný proud C2 (CAS 68477-84-9), pokud obsahují > 0,1 hmotn. % butadienu

514. Plyny (ropné) bohaté na C4 (CAS 68477-85-0), pokud obsahují > 0,1 hmotn. % butadienu

515. Plyny (ropné), přední frakce z deethanizéru (CAS 68477-86-1), pokud obsahují > 0,1 hmotn. % butadienu

516. Plyny (ropné), přední frakce z deizobutanizéru (CAS 68477-87-2), pokud obsahují > 0,1 hmotn. % butadienu

517. Plyny (ropné) z depropanizéru suché, bohaté na propylen (CAS 68477-90-7), pokud obsahují > 0,1 hmotn. % butadienu

518. Plyny (ropné), přední frakce z depropanizéru (CAS 68477-91-8), pokud obsahují > 0,1 hmotn. % butadienu

519. Plyny (ropné) suché, kyselé, výstup z jednotky koncentrace plynů (CAS 68477-92-9), pokud obsahují > 0,1 hmotn. % butadienu

520. Plyny (ropné) z reabsorbéru koncentrace plynů (CAS 68477-93-0), pokud obsahují > 0,1 hmotn. % butadienu

521. Plyny (ropné) z předních frakcí z depropanizéru regenerace plynu (CAS 68477-94-1), pokud obsahují > 0,1 hmotn. % butadienu

522. Plyny (ropné) z nástřiku Girbatolovy jednotky (CAS 68477-95-2), pokud obsahují > 0,1 hmotn. % butadienu

523. Plyny (ropné) z absorbéru vodíku (CAS 68477-96-3), pokud obsahují > 0,1 hmotn. % butadienu

524. Plyny (ropné) bohaté na vodík (CAS 68477-97-4), pokud obsahují > 0,1 hmotn. % butadienu

525. Plyny (ropné) z recyklu hydrogenace směsi olejů, bohatého na vodík a dusík (CAS 68477-98-5), pokud obsahují > 0,1 hmotn. % butadienu

526. Plyny (ropné) z frakcionace izomerizovaného benzinu, bohaté na C4 , zbavené sirovodíku (CAS 68477-99-6), pokud obsahují > 0,1 hmotn. % butadienu

527. Plyny (ropné) z recyklu, bohaté na vodík (CAS 68478-00-2), pokud obsahují > 0,1 hmotn. % butadienu

528. Plyny (ropné) přiváděné do reformování, bohaté na vodík (CAS 68478-01-3), pokud obsahují > 0,1 hmotn. % butadienu

529. Plyny (ropné) z hydrogenační rafinace při reformování (CAS 68478-02-4), pokud obsahují > 0,1 hmotn. % butadienu

530. Plyny (ropné) z hydrogenační rafinace při reformování, bohaté na vodík a methan (CAS 68478-03-5), pokud obsahují > 0,1 hmotn. % butadienu

531. Plyny (ropné) přiváděné do hydrogenační rafinace při reformování, bohaté na vodík (CAS 68478-04-6), pokud obsahují > 0,1 hmotn. % butadienu

532. Plyny (ropné) z destilace po tepelném krakování (CAS 68478-05-7), pokud obsahují > 0,1 hmotn. % butadienu

533. Zbytkový plyn (ropný), z nádrže zpětného toku při frakcionaci katalyticky krakovaného vyčištěného oleje a tepelně krakovaného vakuového zbytku (CAS 68478-21-7), pokud obsahuje > 0,1 hmotn. % butadienu

534. Zbytkový plyn (ropný) z absorbéru stabilizace katalyticky krakovaného benzinu (CAS 68478-22-8), pokud obsahuje > 0,1 hmotn. % butadienu

535. Zbytkový plyn (ropný) z katalytického krakování, katalytického reformování a frakcionace kombinované s hydrogenačním odsířením (CAS 68478-24-0), pokud obsahuje > 0,1 hmotn. % butadienu

536. Zbytkový plyn (ropný) z absorbéru refrakcionace po katalytickém krakování (CAS 6847-25-1), pokud obsahuje > 0,1 hmotn. % butadienu

537. Zbytkový plyn (ropný) ze stabilizátoru frakcionace katalyticky reformovaného benzinu (CAS 68478-26-2), pokud obsahuje > 0,1 hmotn. % butadienu

538. Zbytkový plyn (ropný) ze separátoru katalyticky reformovaného benzinu (CAS 68478-27-3), ), pokud obsahuje > 0,1 hmotn. % butadienu

539. Zbytkový plyn (ropný) ze stabilizátoru katalyticky reformovaného benzinu (CAS 68478-28-4), pokud obsahuje > 0,1 hmotn. % butadienu

540. Zbytkový plyn (ropný) ze separátoru hydrogenační rafinace krakovaného destilátu (CAS 68478-29-5), pokud obsahuje > 0,1 hmotn. % butadienu

541. Zbytkový plyn (ropný) ze separátoru hydrogenačně odsířeného primárního benzinu (CAS 68478-30-8), pokud obsahuje > 0,1 hmotn. % butadienu

542. Zbytkový plyn (ropný) ze směsného proudu nasyceného plynu, bohatý na C4 (CAS 68478-32-0), pokud obsahuje > 0,1 hmotn. % butadienu

543. Zbytkový plyn (ropný) z regenerace nasyceného plynu, bohatý na C1,2 (CAS 68478-33-1), pokud obsahuje > 0,1 hmotn. %butadienu

544. Zbytkový plyn (ropný) z tepelného krakování vakuových zbytků (CAS 68478-34-2), pokud obsahuje > 0,1 hmotn. % butadienu

545. Uhlovodíky bohaté na C3,4 z ropných destilátů (CAS 68512-91-4), pokud obsahují > 0,1 hmotn. % butadienu

546. Plyny (ropné) z předních podílů ze stabilizátoru katalyticky reformovaného primárního benzinu (CAS 68513-14-4), pokud obsahují > 0,1 hmotn. % butadienu

547. Plyny (ropné) z dehexanizéru primárního benzinu s plným teplotním rozsahem varu (CAS 68513-15-5), pokud obsahují > 0,1 hmotn. % butadienu

548. Plyny (ropné) z depropanizéru hydrogenačního krakování, bohaté na uhlovodíky (CAS 68513-16-6), pokud obsahují > 0,1 hmotn. % butadienu

549. Plyny (ropné) ze stabilizátoru lehkého primárního benzinu (CAS 68513-17-7), pokud obsahují > 0,1 hmotn. % butadienu

550. Plyny (ropné) z nádrže vysokotlaké mžikové destilace po reformování (CAS 68513-18-8), pokud obsahují > 0,1 hmotn. % butadienu

551. Plyny (ropné) z nádrže nízkotlaké mžikové destilace po reformování (CAS 68513-19-9), pokud obsahují > 0,1 hmotn. % butadienu

552. Zbytky (ropné) ze separace po alkylaci, bohaté na C4 (CAS 68513-66-6), pokud obsahují > 0,1 hmotn. % butadienu

553. Uhlovodíky C1-4 (CAS 68514-31-8), pokud obsahují > 0,1 hmotn. % butadienu

554. Uhlovodíky C1-4 , odsířené (CAS 68514-36-3), pokud obsahují > 0,1 hmotn. % butadienu

555. Plyny (ropné) z destilace plynů při rafinaci ropy (CAS 68527-15-1), pokud obsahují > 0,1 hmotn. % butadienu

556. Uhlovodíky C1-3 (CAS 68527-16-2), pokud obsahují > 0,1 hmotn. % butadienu

557. Uhlovodíky C1-4 , frakce z debutanizéru (CAS 68527-19-5), pokud obsahují > 0,1 hmotn. % butadienu

558. Plyny (ropné) z předních frakcí z depentanizéru benzenové jednotky (CAS 68602-82-4), pokud obsahují > 0,1 hmotn. % butadienu

559. Plyny (ropné) C1-5 , vlhké (CAS 68602-83-5), pokud obsahují > 0,1 hmotn. % butadienu

560. Plyny (ropné) ze sekundárního absorbéru z frakcionace předních frakcí z fluidního katalytického krakování (CAS 68602-84-6), pokud obsahují > 0,1 hmotn. % butadienu

561. Uhlovodíky C2-4 (CAS 68606-25-7), pokud obsahují > 0,1 hmotn. % butadienu

562. Uhlovodíky C3 (CAS 68606-26-8), pokud obsahují > 0,1 hmotn. % butadienu

563. Plyny (ropné) z alkylačního nástřiku (CAS 68606-27-9), pokud obsahují > 0,1 hmotn. % butadienu

564. Plyny (ropné) z depropanizéru z frakcionace destilačních zbytků (CAS 68606-3-8), pokud obsahují > 0,1 hmotn. % butadienu

565. Ropné výrobky, rafinérské plyny (CAS 68607-11-4), pokud obsahují > 0,1 hmotn. % butadienu

566. Plyny (ropné) z nízkotlakého separátoru hydrokrakování (CAS 68783-06-2), pokud obsahují > 0,1 hmotn. % butadienu

567. Plyny (ropné), rafinérská směs (CAS 68783-07-3), pokud obsahují > 0,1 hmotn. % butadienu

568. Plyny (ropné) z katalytického krakování (CAS 68783-64-2), pokud obsahují > 0,1 hmotn. % butadienu

569. Plyny (ropné) C2-4 , odsířené (CAS 68783-65-3), pokud obsahují > 0,1 hmotn. % butadienu

570. Plyny (ropné) rafinérské (CAS 68814-67-5), pokud obsahují > 0,1 hmotn. % butadienu

571. Plyny (ropné) ze separátoru produktů reformování benzinu na platinovém katalyzátoru (CAS 68814-90-4), pokud obsahují > 0,1 hmotn. % butadienu

572. Plyny (ropné) ze stabilizátoru depentanizéru hydrogenačně rafinovaného kyselého petroleje (CAS 68911-58-0) pokud obsahují > 0,1 hmotn. % butadienu

573. Plyny (ropné) z uvolňovací nádrže hydrogenačně rafinovaného petroleje bohatého na merkaptany (CAS 68911-59-1), pokud obsahují > 0,1 hmotn. % butadienu

574. Plyny (ropné) z frakční destilace ropy (CAS 68918-99-0), pokud obsahují > 0,1 hmotn. % butadienu

575. Plyny (ropné) z dehexanizéru (CAS 68919-00-6), pokud obsahují > 0,1 hmotn. % butadienu

576. Plyny (ropné) ze stripovací kolony po odsíření destilátu postupem Unifining (CAS 68919-01-7), pokud obsahují > 0,1 hmotn. % butadienu

577. Plyny (ropné) z frakcionace produktů fluidního katalytického krakování (CAS 68919-02-8), pokud obsahují > 0,1 hmotn. % butadienu

578. Plyny (ropné) z vypíracího sekundárního absorbéru produktů fluidního katalytického krakování (CAS 68919-03-9), pokud obsahují > 0,1 hmotn. % butadienu

579. Plyny (ropné) ze stripovací kolony po hydrogenačním odsíření těžkého destilátu (CAS 68919-04-4), pokud obsahují > 0,1 hmotn. % butadienu

580. Plyny (ropné) ze stabilizátoru frakcionace lehkého primárního benzínu (CAS 68919-05-1), pokud obsahují > 0,1 hmotn. % butadienu

581. Plyny (ropné) ze stripovací po odsíření benzinu postupem Unifining (CAS 68919-06-2), pokud obsahují > 0,1 hmotn. % butadienu

582. Plyny (ropné) ze stabilizátoru reformování benzinu na platinovém katalyzátoru, z frakcionace nízkovroucích podílů (CAS 68919-07-3), pokud obsahují > 0,1 hmotn. % butadienu

583. Plyny (ropné) z odpařovací kolony na lehčí podíly při destilaci ropy (CAS 68919-08-4), pokud obsahují > 0,1 hmotn. % butadienu

584. Plyny (ropné) z katalytického reformování primárního benzinu (CAS 68919-09-5), pokud obsahují > 0,1 hmotn. % butadienu

585. Plyny (ropné) ze stabilizátoru primárního benzinu (CAS 68919-10-8), pokud obsahují > 0,1 hmotn. % butadienu

586. Plyny (ropné) z vyhánění dehtu (CAS 68919-11-9), pokud obsahují > 0,1 hmotn. % butadienu

587. Plyny (ropné) ze stripovací kolony při postupu Unifining (CAS 68919-12-0), pokud obsahují > 0,1 hmotn. % butadienu

588. Plyny (ropné) z předních frakcí ze separační kolony po fluidním katalytickém krakování (CAS 68919-20-0), pokud obsahují > 0,1 hmotn. % butadienu

589. Plyny (ropné) z debutanizéru katalyticky krakovaného benzinu (CAS 68952-76-1), pokud obsahují > 0,1 hmotn. % butadienu

590. Zbytkový plyn (ropný) ze stabilizátoru katalyticky krakovaného destilátu a benzinu (CAS 68952-77-2), pokud obsahuje > 0,1 hmotn. % butadienu

591. Zbytkový plyn (ropný) ze separátoru katalyticky hydrogenačně odsířeného benzinu (CAS 68952-79-4), pokud obsahuje > 0,1 hmotn. % butadienu

592. Zbytkový plyn (ropný) z hydrogenačně odsířeného primárního benzinu (CAS 68952-80-7), pokud obsahuje > 0,1 hmotn. % butadienu

593. Zbytkový plyn (ropný) z absorbéru tepelně krakovaného destilátu, plynového oleje a benzinu (CAS 68952-81-8), pokud obsahuje > 0,1 hmotn. % butadienu

594. Zbytkový plyn (ropný) ze stabilizátoru frakcionace tepelně krakovaných uhlovodíků z koksování ropy (CAS 68952-82-9), pokud obsahuje > 0,1 hmotn. % butadienu

595. Plyny (ropné) z lehkých produktů parního krakování z koncentrace butadienu (CAS 68955-28-2), pokud obsahují > 0,1 hmotn. % butadienu

596. Plyny (ropné) z houbovitého absorbéru, z frakcionace předních frakcí z fluidního katalytického krakování a odsířování plynového oleje (CAS 68955-33-9), pokud obsahují > 0,1 hmotn. % butadienu

597. Plyny (ropné), přední podíly ze stabilizátoru po katalytickém reformování primárního benzinu (CAS 68955-34-0), pokud obsahují > 0,1 hmotn. % butadienu

598. Plyny (ropné) z destilace ropy a katalytického krakování (CAS 68989-88-8), pokud obsahují > 0,1 hmotn. % butadienu

599. Uhlovodíky C4 (CAS 87741-01-3), pokud obsahují > 0,1 hmotn. % butadienu

600. Alkany C1-4 , bohaté na C3 (CAS 90622-55-2), pokud obsahují > 0,1 hmotn. % butadienu

601. Plyny (ropné) z diethanolaminové pračky plynového oleje (CAS 92045-15-3), pokud obsahují > 0,1 hmotn. % butadienu

602. Plyny (ropné) z hydrogenačního odsíření plynového oleje (CAS 92045-16-4), pokud obsahují > 0,1 hmotn. % butadienu

603. Plyny (ropné) z hydrogenačního odsíření plynového oleje (CAS 92045-17-5), pokud obsahují > 0,1 hmotn. % butadienu

604. Plyny (ropné) z uvolňovací nádrže po hydrogenaci (CAS 92045-18-6), pokud obsahují > 0,1 hmotn. % butadienu

605. Plyny (ropné) zbytkové z vysokotlakého parního krakování benzinu (CAS 92045-19-7), pokud obsahují > 0,1 hmotn. % butadienu

606. Plyny (ropné) z krakování k snížení viskozity zbytků (CAS 92045-20-0), pokud obsahují > 0,1 hmotn. % butadienu

607. Plyny (ropné) z krakování parou, bohaté na C3 (CAS 92045-22-2), pokud obsahují > 0,1 hmotn. % butadienu

608. Uhlovodíky C4 z destilátů z krakování parou (CAS 92045-23-3), pokud obsahují > 0,1 hmotn. % butadienu

609. Ropné plyny, zkapalněné, odsířené, frakce C4 (CAS 92045-80-2), pokud obsahují > 0,1 hmotn. % butadienu

610. Uhlovodíky C4 zbavené butadienu a isobutylenu (CAS 95465-89-7), pokud obsahují > 0,1 hmotn. % butadienu

611. Rafináty (ropné) z krakování parou, frakce C4 po extrakci octanem měďnoamonným, C3-5 a nenasycené C3-5 , zbavené butadienu (CAS 97722-19-5), pokud obsahují > 0,1 hmotn. % butadienu

612. Benzo[def] chrysen (benzo[a] pyren) (CAS 50-32-8)

613. Kamenouhelný nebo ropný dehet (CAS 68187-57-5), pokud obsahuje > 0,005 hmotn. % benzo[a] pyrenu

614. Destiláty (uhelné, ropné) obsahující aromáty s kondenzovanými kruhy (CAS 68188-48-7), pokud obsahují > 0,005 hmotn. % benzo[a]pyrenu

615.

zrušeno k 5.6.2006 novelou č. 260/2006 Sb.

616.

zrušeno k 5.6.2006 novelou č. 260/2006 Sb.

617. Kreozotový olej, acenaftenová frakce, zbavené acenaftenu (CAS 90640-85-0), pokud obsahuje > 0,005 hmotn. % benzo[a] pyrenu

618. Kamenouhelný dehet nízkoteplotní (CAS 90669-57-1), pokud obsahuje > 0,005 hmotn. % benzo[a] pyrenu

619. Kamenouhelný dehet nízkoteplotní, tepelně upravený (CAS 90669-58-2), pokud obsahuje > 0,005 hmotn. % benzo[a] pyrenu

620. Kamenouhelný dehet nízkoteplotní, oxidovaný (CAS 90669-59-3), pokud obsahuje > 0,005 hmotn. % benzo[a] pyrenu

621. Zbytky po extrakci uhlí, hnědé (CAS 91697-23-3), pokud obsahují > 0,005 hmotn. %benzo[a] pyrenu

622. Parafinové vosky, z hnědouhelného vysokoteplotního dehtu (CAS 92045-71-1), pokud obsahují > 0,005 hmotn. % benzo[a]pyrenu

623. Parafinové vosky, z hnědouhelného vysokoteplotního dehtu, hydrogenačně rafinované (CAS 92045-72-2), pokud obsahují > 0,005 hmotn. % benzo[a] pyrenu

624. Tuhé odpady z koksování kamenouhelného dehtu (CAS 92062-34-5), pokud obsahují > 0,005 hmotn. % benzo[a] pyrenu

625. Kamenouhelný dehet vysokoteplotní sekundární (CAS 94114-13-3), pokud obsahuje > 0,005 hmotn. % benzo[a] pyrenu

626. Zbytky (uhelné), po extrakci rozpouštědly (CAS 94114-46-2), pokud obsahují > 0,005 hmotn. % benzo[a] pyrenu

627. Roztoky z extrakce uhlí rozpouštědly (CAS 94114-47-3), pokud obsahují > 0,005 hmotn. % benzo[a] pyrenu

628. Roztoky z extrakce uhlí rozpouštědly (CAS 94114-48-4), pokud obsahují > 0,005 hmotn. % benzo[a] pyrenu

629. Parafinové vosky z hnědouhelného vysokoteplotního dehtu, po rafinaci aktivním uhlím (CAS 97926-76-6), pokud obsahují > 0,005 hmotn. % benzo[a] pyrenu

630. Parafinové vosky z hnědouhelného vysokoteplotního dehtu, po rafinaci hlinkou (CAS 97926-77-7), pokud obsahují > 0,005 hmotn. % benzo[a] pyrenu

631. Parafinové vosky z hnědouhelného vysokoteplotního dehtu, po rafinaci kyselinou křemičitou (CAS 97926-78-8), pokud obsahují > 0,005 hmotn. % benzo[a] pyrenu

632. Absorpční oleje pro bicyklické aromatická uhlovodíky a heterocyklické podíly (CAS 101316-45-4), pokud obsahují > 0,005 hmotn. % benzo[a] pyrenu

633. Aromatické uhlovodíky C20-28 polycyklické z pyrolýzy směsi kamenouhelného dehtu, polyethylenu a polypropylenu (CAS 101794-74-5), pokud obsahují > 0,005 hmotn. % benzo[a] pyrenu

634. Aromatické uhlovodíky C20-28 , polycyklické, z pyrolýzy směsi kamenouhelného dehtu a polyethylenu (CAS 101794-75-6), pokud obsahují > 0,005 hmotn. % benzo[a] pyrenu

635. Aromatické uhlovodíky C20-28 , polycyklické, pyrolýzy směsi kamenouhelného dehtu a polystyrenu (CAS 101794-76-7), pokud obsahují > 0,005 hmotn. % benzo[a] pyrenu

636. Kamenouhelný dehet vysokoteplotní, tepelně zpracovaný (CAS 121575-60-8), pokud obsahuje > 0,005 hmotn. % benzo[a] pyrenu

637. Dibenzo[a,h] anthracen (CAS 53-70-3)

638. Benzo[a] anthracen (CAS 56-55-3)

639. Benzo[e] pyren (CAS 192-97-2)

640. Benzo[j] fluoranthen (CAS 205-82-3)

641. Benzo[e] acefenanthrylen (CAS 205-99-2)

642. Benzo[k] fluoranthen (CAS 207-08-9)

643. Chrysen (CAS 218-01-9)

644. 2-Brompropan (CAS 75-26-3)

645. Trichlorethen, trichlorethylen (CAS 79-01-6)

646. 1,2-Dibrom-3-chlorpropan (CAS 96-12-8)

647. 2,3-Dibrompropan-1 -ol (CAS 96-13-9)

648. 1,3-Dichlorpropan-2-ol (CAS 96-23-1)

649. (Trichlormethyl) benzen (CAS 98-07-7)

650. Benzylchlorid (CAS 100-44-7)

651. 1,2-Dibromethan (CAS 106-93-4)

652. Hexachlorbenzen (CAS 118-74-1)

653. Bromethen, vinylbromid (CAS 593-60-2)

654. 1,4-Dichlorbut-2-en (CAS 764-41-0)

655. Methyloxiran (CAS 75-56-9)

656. (Epoxyethyl) benzen (CAS 96-09-3)

657. 1-chlor-2,3-epoxypropan, epichlorhydrin (CAS 106-89-8)

658. (R) -1-Chlor-2,3-epoxypropan, epichlorhydrin (CAS 51594-55-9)

659. 1,2-epoxy-3-fenoxypropan (CAS 122-60-1)

660. 2,3-epoxypropan-1-ol, glycidol(CAS 556-52-5)

661. (R) -2,3-epoxypropan-1-ol (CAS 57044-25-4)

662. 2,2-bioxiran (CAS 1464-53-5)

663. (22RS,33RS) -3-(2-chlorfenyl) -2-(4-fluorfenyl) -[(1H-1,2,4-triazol-1-yl) methyl] oxiran; epoxikonazol (CAS č. 133855-98-8)

664. (Chlormethyl) methylether (CAS 107-30-2)

665. 2-Methoxyethan-1 -ol (CAS 109-86-4)

666. 2-Ethoxyethan-1-ol (CAS 110-80-5)

667. Bis(chlormethyl) ether (CAS 542-88-1)

668. 2-Methoxypropan- 1-ol (CAS 1589-47-5)

669. Propiolakton (CAS 57-57-8)

670. Dimethylkarbamoylchlorid (CAS 79-44-7)

671. Ethyl-karbamát (urethan) (CAS 51-79-6)

672. 2-Methoxyethyl-acetát (CAS 110-49-6)

673. 2-Ethoxyethyl-acetát (CAS 111-15-9)

674. Methoxyoctová kyselina (CAS 625-45-6)

675. Dibutyl-ftalát (CAS 84-74-2)

676. Bis(2-methoxyethyl) ether (CAS 111-96-6)

677. Bis(2-ethylhexyl) -ftalát (CAS 117-81-7)

678. Bis(2-methoxyethyl) -ftalát (CAS 117-82-8)

679. 2-Methoxypropyl-acetát (CAS 70657-70-4)

680. 2-ethylhexyl-[(3,5-di-terc-butyl-4-hydroxybenzyl) sulfanyl] acetát (CAS 80387-97-9)

681. Akrylamid, pokud není zmíněn na jiném místě této směrnice (CAS 79-06-1)

682. Akrylonitril (CAS 107-13-1)

683. 2-Nitropropan (CAS 79-46-9)

684. Dinoseb (CAS 88-85-7), jeho soli a estery s výjimkou těch, které jsou uvedeny na jiném místě tohoto seznamu

685. 2-Nitroanisol, 1-methoxy-2-nitrobenzen (CAS 91-23-6)

686. 4-Nitrobifenyl (CAS 92-93-3)

687. Dinitrotoluen, technický (CAS 121-14-2)

688. Binapakryl (CAS 485-31-4)

689. 2-Nitronaftalen (CAS 581-89-5)

690. 2,3-Dinitrotoluen, 1-methyl-2,3-dinitrobenzen (CAS 602-01-7)

691. 5-Nitroacenaften (CAS 602-87-9)

692. 2,6-Dinitrotoluen, 2-methyl-1,3-dinitrobenzen (CAS 606-20-2)

693. 3,4-Dinitrotoluen, 1-methyl-3,4-dinitrobenzen (CAS 610-39-9)

694. 3,5-Dinitrotoluen, 1-methyl-3,5-dinitrobenzen (CAS 618-85-9)

695. 2,5-Dinitrotoluen, 1-methyl-2,5-dinitrobenzen (CAS 619-15-8)

696. Dinoterb (CAS 1420-07-1), jeho soli a estery

697. Nitrofen (CAS 1836-75-5)

698. Dinitrotoluen, methyldinitrobenzen (CAS 25321-14-6)

699. Diazomethan (CAS 334-88-3)

700. 1,4,5,8-Tetraamino-9,10-anthrachinon, disperzní modř 1 (CAS 2475-45-8)

701. Dimethylnitrosamin (CAS 62-75-9)

702. 1-Methyl-3-nitro-1-nitrosoguanidin (CAS 70-25-7)

703. N-Nitrosodipropylamin (CAS 621-64-7)

704. 2,2'-(Nitrosoimino) diethan- 1-ol (CAS 1116-54-7)

705. 4,4'-Methylendianilin (CAS 101-77-9)

706. 4,4'-[(4-aminocyklohex a-2,5-dien- 1 -yliden) methylen] dianilin-dihydrochlorid (CAS 569-61-9)

707. 4,4'-Methylendi-o-toluidin, 2,2'-dimethyl-4,4'-methylendianilin (CAS 838-88-0)

708. o-Anisidin, 2-methoxyanilin (CAS 90-04-0)

709. 3,3'-Dimethoxybenzidin (CAS 119-90-4)

710. Soli o-dianisidinu, soli 3,3'-dimethoxybenzidinu

711. Azobarviva na bázi o-dianisidinu, azobarviva na bázi 3,3'-dimethoxybenzidinu

712. 3,3'-Dichlorbenzidin (CAS 91-94-1)

713. Benzidin-dihydrochlorid (CAS 531-85-1)

714. Bifenyl-4,4'-diyldiamonium sulfát, benzidin-sulfát (CAS 531-86-2)

715. 3,3'-Dichlorbenzidin-dihydrochlorid (CAS 612-83-9)

716. Benzidin-sulfát (CAS 21136-70-9)

717. Benzidin-acetát (CAS 36341-27-2)

718. 3,3'-Dichlorbenzidin-bis(hydrogensulfát) (CAS 64969-34-2)

719. 3,3'-Dichlorbenzidin-sulfát (CAS 74332-73-3)

720. Azobarviva na bázi benzidinu

721. 3,3'-Dimethylbenzidin (CAS 119-93-7)

722. 4,4'-Bi-o-toluidin-dihydrochlorid (CAS 612-82-8)

723. 3.3'-Dimethylbifenyl-4,4'-diyldiamonium-bis(hydrogensulfát) (CAS 64969-36-4)

724. 3,3'-dimethylbenzidin-sulfát (CAS 74753-18-7)

725. Barviva na bázi 3,3'-dimethylbenzidinu

726. Bifenyl-4-ylamin (CAS 92-67-1) a jeho soli

727. Azobenzen (CAS 1(13-33-3)

728. (Methyl-ONN-azoxy) methyl-acetát (CAS 592-62-1)

729. Cykloheximid (CAS 66-81-9)

730. 2-Methylaziridin (CAS 75-55-8)

731. Imidazolidin-2-thion (CAS c 96-45-7)

732. Furan (CAS 110-00-9)

733. Aziridin (CAS 151-56-4)

734. Kaptafol (CAS 2425-116-1)

735. Karbadox (CAS 6804-07-5)

736. Flumioxazin (CAS 103361-119-7)

737. Tridemorf (CAS 24602-86-6)

738. Vinklozolin (CAS 50471-44-8)

739. Fluazifop-butyl (CAS 69806-50-4)

740. Flusilazol (CAS 85509-19-9)

741. 1,3,5-Tris(oxiranylmethyl) -1,3,5-triazin-2,4,6(1H,3H,5H) -trion (CAS 2451-62-9)

742. Thioacetamid (CAS 62-55-5)

743. N,N-Dimethylformamid (CAS 68-12-2)

744. Formamid (CAS 75-12-7)

745. N-Methylacetamid (CAS 79-16-3)

746. N-Methylformamid (CAS 723-39-7)

747. N,N-Dimethylacetamid (CAS 127-19-5)

748. Hexamethylphosphortriamid (CAS 680-31-9)

749. Diethyl-sulfát (CAS 64-67-5)

750. Dimethyl-sulfát (CAS 77-78-1)

751. 1,3-Propansulton (CAS 1120-71-4)

752. Dimethylsulfamoylchlorid (CAS 13360-57-1)

753. Sulfalát(CAS 95-06-7)

754. Směs: 4-{[bis(4-fluorfenyl) methylsilyl] methyl}-4H-1,2,4-triazol a 1-{[bis(4-fluorfenyl) methylsilyl] methyl}-1H-1,2,4-triazol (EC 403-250-2)

755. (±) -Tetrahydrofurfuryl-(R)-2-{4-[(6-chlorchinoxalin-2-yl) oxy]fenoxy}propanoát (CAS 119738-06-6)

756. 5-{[4-(Fenylazo)fenyl]azo}-6-hydroxy-1-(3-isopropoxypropyl)-4-methyl-2-oxo-1,2-dihydropyridin-3-karbonitril (CAS 85136-74-9)

757. N,N-{(6-({5-Hydroxy-6-[(2-methoxyfenyl)azo]-7-sulfonato-2-naftyl}amino)1,3,5-triazin-2,4-diyl] bis[imino(methylethylen)} diamonium-diformiát (CAS 108225-03-2)

758. 4-[(8-Acetamido-1-hydroxy-3,6-disulfonato-2-naftyl)azo]-4'-[(6-benzamido-1-hydroxy-3-sulfonato-2-naftyl) azo] bifenyl-3,3'-diol, měďnatý komplex, trisodná sůl (ES 413-590-3)

759. Směs: methakrylamid, N-[(2,3-dihydroxypropoxy) methyl] methakrylamid, N,N-(oxybismethylen) dimethakrylamid, NN-[(3-hydroxypropan-1,2-diyl) bis(oxymethylen)] dimethakrylamid, N,N',N'-[propan-1,2,3-triyltris(oxymethylen)] trimethakrylamid (ES 412-790-8)

760. 1,3,5-Tris((RS) -2,3-epoxypropyl) -1,3,5-triazin-2,4,6(1H-3H,5H) -trion (CAS 59653-74-6)

761. Erionit ((CAS 12510-42-8)

762. Azbest (CAS 12001-28-4)

763. Ropa (CAS 8002-05-9)

764. Destiláty (ropné) těžké, hydrokrakované (CAS 64741-76-0), pokud obsahují > 3 hmotn. % extraktu DMSO

765. Destiláty (ropné) těžké, parafinické, rafinované rozpouštědly (CAS 64741-88-4), pokud obsahují > 3 hmotn. extraktu DMSO

766. Destiláty (ropné) lehké, parafinické, rafinované rozpouštědly (CAS 64741-89-5), pokud obsahují > 3 hmotn. % extraktu DMSO

767. Těžké topné oleje (ropné) odasfaltované rozpouštědly (CAS 64741-95-3), pokud obsahují - >3 hmotn. % extraktu DMSO

768. Destiláty (ropné) těžké, naftenické, rafinované rozpouštědly (CAS 64741-96-4), pokud obsahují > 3 hmotn. % extraktu DMSO

769. Destiláty (ropné) lehké, naftenické, rafinované rozpouštědly (CAS 64741-97-5), pokud obsahují > 3 hmotn. % extraktu DMSO

770. Těžké topné oleje (ropné) rafinované rozpouštědly (CAS (64742-01-4), pokud obsahují > 3 hmotn. % extraktu DMSO

771. Destiláty (ropné) těžké, parafinické, rafinované hlinkou (CAS (64742-36-5), pokud obsahují > 3 hmotn. % extraktu DMSO

772. Destiláty (ropné) lehké, parafinické, rafinované hlinkou (CAS (64742-37-6), pokud obsahují > 3 hmotn. % extraktu DMSO

773. Těžké topné oleje (ropné) rafinované hlinkou (CAS (64742-41-2), pokud obsahují > 3 hmotn. % extraktu DMSO

774. Destiláty (ropné) těžké, naftenické, rafinované hlinkou (CAS 64742-44-5), pokud obsahují > 3 hmotn. % extraktu DMSO

775. Destiláty (ropné) lehké, naftenické, rafinované hlinkou (CAS 64742-45-6), pokud obsahují > 3 hmotn. % extraktu DMSO

776. Destiláty (ropné) těžké, naftenické, hydrogenačně rafinované (CAS 64742-52-5), pokud obsahují > 3 hmotn. % extraktu DMSO

777. Destiláty (ropné) lehké, naftenické, hydrogenačně rafinované (CAS 64742-53-6), pokud obsahují > 3 hmotn. % extraktu DMSO

778. Destiláty (ropné) těžké, parafinické, hydrogenačně rafinované (CAS 64742-54-7), pokud obsahují > 3 hmotn. % extraktu DMSO

779. Destiláty (ropné) lehké, parafinické, hydrogenačně rafinované (CAS 64742-55-8), pokud obsahují > 3 hmotn. % extraktu DMSO

780. Destiláty (ropné) lehké, parafinické, odparafinované rozpouštědly (CAS 64742-56-9), pokud obsahují > 3 hmotn. % extraktu DMSO

781. Těžké topné oleje (ropné) hydrogenačně rafinované (CAS 64742-57-0), pokud obsahují > 3 hmotn. % extraktu DMSO

782. Těžké topné oleje (ropné) odparafinované rozpouštědly (CAS 64742-62-7), pokud obsahují > 3 hmotn. % extraktu DMSO

783. Destiláty (ropné) těžké, naftenické, odparafinované rozpouštědly (CAS 64742-63-8), pokud obsahují > 3 hmotn. % extraktu DMSO

784. Destiláty (ropné) lehké, naftenické, odparafinované rozpouštědly (CAS 64742-64-9), pokud obsahují > 3 hmotn. % extraktu DMSO

785. Destiláty (ropné) těžké, parafinické, odparafinované rozpouštědly (CAS 64742-65-0), pokud obsahují > 3 hmotn. %extraktu DMSO

786. Vypocený olej (ropný) (CAS 64742-67-2), pokud obsahuje > 3 hmotn. % extraktu DMSO

787. Naftenické oleje (ropné) těžké, katalyticky odparafinované (CAS 64742-68-3), pokud obsahují > 3 hmotn. % extraktu DMSO

788. Naftenické oleje (ropné) lehké, katalyticky odparafinované (CAS 64742-69-4), pokud obsahují > 3 hmotn. % extraktu DMSO

789. Parafinické oleje (ropné) těžké, katalyticky odparafinované (CAS 64742-70-7), pokud obsahují > 3 hmotn. % extraktu DMSO

790. Parafinické oleje (ropné) lehké, katalyticky odparafinované (CAS 64742-71-8), pokud obsahují > 3 hmotn. % extraktu DMSO

791. Naftenické oleje (ropné) těžké, komplexně odparafinované (CAS 64742-75-2), pokud obsahují > 3 hmotn. % extraktu DMSO

792. Naftenické oleje (ropné) lehké, komplexně odparafinované (CAS 64742-76-3), pokud obsahují > 3 hmotn. % extraktu DMSO

793. Extrakty (ropné), těžký naftenický destilát extrahovaný rozpouštědly, aromatický koncentrát (CAS 68783-00-6), pokud obsahuje > 3 hmotn. % extraktu DMSO

794. Extrakty (ropné) těžký parafinický destilát rafinovaný rozpouštědly, extrahovaný rozpouštědly, bohatý na aromáty (CAS 68783-04-0), pokud obsahuje > 3 hmotn. % extraktu DMSO

795. Extrakty (ropné) těžké, parafinické destiláty, odasfaltované rozpouštědly (CAS 68814-89-1), pokud obsahují > 3 hmotn. % extraktu DMSO

796. Mazací oleje (ropné) C20-50 na bázi hydrogenačně rafinovaného neutrálního oleje s vysokou viskozitou (CAS 72623-85-9), pokud obsahují > 3 hmotn. % extraktu DMSO

797. Mazací oleje (ropné) C15-30 na bázi hydrogenačně rafinovaného neutrálního oleje (CAS 72623-86-0), pokud obsahují > 3 hmotn. % extraktu DMSO

798. Mazací oleje (ropné) C20-50 na bázi hydrogenačně rafinovaného neutrálního oleje (CAS 72623-87-1), pokud obsahují > 3 hmotn. % extraktu DMSO

799. Mazací oleje (CAS 74869-22-0), pokud obsahují > 3 hmotn. % extraktu DMSO

800. Destiláty (ropné) těžké parafinické, komplexně odparafinované (CAS 90640-91-8), pokud obsahují > 3 hmotn. % extraktu DMSO

801. Destiláty (ropné) lehké parafinické, komplexně odparafinované (CAS 90640-92-9), pokud obsahují > 3 hmotn. % extraktu DMSO

802. Destiláty (ropné) těžké parafinické, odparafinované rozpouštědly, rafinované hlinkou (CAS 90640-94-1), pokud obsahují > 3 hmotn. % extraktu DMSO

803. Uhlovodíky C20-50 těžké parafinické, odparafinované rozpouštědly, hydrogenačně rafinované (CAS 90640-95-2), pokud obsahují > 3 hmotn. % extraktu DMSO

804. Destiláty (ropné) lehké parafinické, odparafinované rozpouštědly, rafinované hlinkou (CAS 90640-96-3), pokud obsahují > 3 hmotn. % extraktu DMSO

805. Destiláty (ropné) lehké parafinické, odparafinované rozpouštědly, hydrogenačně rafinované (CAS 90640-97-4), pokud obsahují > 3 hmotn. % extraktu DMSO

806. Extrakty (ropné), těžký naftenický destilát extrahovaný rozpouštědly, hydrogenačně rafinovaný (CAS 90641-07-9), pokud obsahuje > 3 hmotn. % extraktu DMSO

807. Extrakty (ropné) těžký parafinický destilát extrahovaný rozpouštědly, hydrogenačně rafinovaný (CAS 90641-08-0), pokud obsahuje > 3 hmotn. % extraktu DMSO

808. Extrakty (ropné) lehký parafinický destilát extrahovaný rozpouštědly, hydrogenačně rafinovaný (CAS 90641-09-1), pokud obsahuje > 3 hmotn. % extraktu DMSO

809. Těžké topné oleje (ropné) hydrogenačně rafinované, odparafinované rozpouštědly (CAS 90669-74-2), pokud obsahují > 3 hmotn. % extraktu DMSO

810. Těžké topné oleje (ropné) katalyticky odparafinované (CAS 91770-57-9), pokud obsahují > 3 hmotn. % extraktu DMSO

811. Destiláty (ropné) těžké parafinické, odparafinované, hydrogenačně rafinované (CAS 91995-39-0), pokud obsahují > 3 hmotn. % extraktu DMSO

812. Destiláty (ropné) lehké parafinické, odparafinované, hydrogenačně rafinované (CAS 91995-40-3), pokud obsahují > 3 hmotn. % extraktu DMSO

813. Destiláty (ropné) hydrokrakované, rafinované rozpouštědly, odparafinované (CAS 91995-45-8), pokud obsahují > 3 hmotn. % extraktu DMSO

814. Destiláty (ropné) lehké naftenické, hydrogenačně rafinované (CAS 91995-54-9), pokud obsahují > 3 hmotn. % extraktu DMSO

815. Extrakty (ropné), lehký parafinický destilát, hydrogenačně rafinovaný, extrahovaný rozpouštědly (CAS 91995-73-2), pokud obsahuje > 3 hmotn. % extraktu DMSO

816. Extrakty (ropné), lehký naftenický destilát, extrahovaný rozpouštědly, hydrogenačně odsířený (CAS 91995-75-4), pokud obsahuje > 3 hmotn. % extraktu DMSO

817. Extrakty (ropné), lehký parafinický destilát extrahovaný rozpouštědly, rafinovaný kyselinou (CAS 91995-76-5), pokud obsahuje > 3 hmotn. % extraktu DMSO

818. Extrakty (ropné), lehký parafinický destilát extrahovaný rozpouštědly, hydrogenačně odsířený (CAS 91995-77-6), pokud obsahuje > 3 hmotn. % extraktu DMSO

819. Extrakty (ropné), lehký vakuový plynový olej, extrahovaný rozpouštědly, hydrogenačně rafinovaný (CAS 91995-79-8), pokud obsahuje > 3 hmotn. % extraktu DMSO

820. Vypocený olej (ropný) hydrogenačně rafinovaný (CAS 92045-12-0), pokud obsahuje > 3 hmotn. % extraktu DMSO

821. Mazací oleje (ropné), C17-35 , extrahované rozpouštědly, odparafinované, hydrogenačně rafinované (CAS 92045-42-6), pokud obsahují > 3 hmotn. % extraktu DMSO

822. Mazací oleje (ropné) hydrokrakované, odparafinované nearomatickými rozpouštědly (CAS 92045-43-7), pokud obsahují > 3 hmotn. % extraktu DMSO

823. Těžké topné oleje (ropné) hydrokrakované, rafinované kyselinou, odparafinované rozpouštědly (CAS 92061-86-4), pokud obsahují > 3 hmotn. % extraktu DMSO

824. Parafinické oleje (ropné) těžké, rafinované rozpouštědly, odparafinované (CAS 92129-09-4), pokud obsahují > 3 hmotn. % extraktu DMSO

825. Extrakty (ropné), těžký parafinický destilát extrahovaný rozpouštědly, rafinovaný hlinkou (CAS 92704-08-0), pokud obsahuje > 3 hmotn. % extraktu DMSO

826. Mazací oleje (ropné), základové oleje parafinické (CAS 93572-43-1), pokud obsahují > 3 hmotn. % extraktu DMSO

827. Extrakty (ropné), těžký naftenický destilát extrahovaný rozpouštědly, hydrogenačně odsířený (CAS 93763-10-1), pokud obsahují > 3 hmotn. % extraktu DMSO

828. Extrakty (ropné), těžký parafinický destilát, odparafinovaný rozpouštědly, hydrogenačně odsířený (CAS 93763-11-2), pokud obsahuje > 3 hmotn. % extraktu DMSO

829. Uhlovodíky, hydrokrakované parafinické destilační zbytky, odparafinované rozpouštědly, (CAS 93763-38-3), pokud obsahují > 3 hmotn. % extraktu DMSO

830. Vypocený olej (ropný) rafinovaný kyselinou (CAS 93924-31-3), pokud obsahuje > 3 hmotn. % extraktu DMSO

831. Vypocený olej (ropný) rafinovaný hlinkou (CAS 93924-32-4), pokud obsahuje > 3 hmotn. % extraktu DMSO

832. Uhlovodíky C20-50 , vakuový destilát z hydrogenace těžkého topného oleje (CAS 93924-61-9), pokud obsahují > 3 hmotn. % extraktu DMSO

833. Destiláty (ropné) těžké, rafinované rozpouštědly, hydrogenačně rafinované, hydrogenované (CAS 94733-08-1), pokud obsahují > 3 hmotn. % extraktu DMSO

834. Destiláty (ropné) lehké, rafinované rozpouštědly, hydrokrakované (CAS 94733-09-2), pokud obsahují > 3 hmotn. % extraktu DMSO

835. Mazací oleje (ropné) C18-40 , na bázi destilátu odparafinovaného rozpouštědly a hydrokrakovaného (CAS 94733-15-0), pokud obsahují > 3 hmotn. % extraktu DMSO

836. Mazací oleje (ropné) C18-40 , na bázi rafinátu odparafinovaného rozpouštědly, hydrogenovaného (CAS 94733-16-1), pokud obsahují > 3 hmotn. % extraktu DMSO

837. Uhlovodíky C13-30 , naftenický destilát extrahovaný rozpouštědly, bohatý na aromáty (CAS 95371-04-3), pokud obsahují > 3 hmotn. % extraktu DMSO

838. Uhlovodíky C16-32 , naftenický destilát extrahovaný rozpouštědly, bohatý na aromáty (CAS 95371-05-4), pokud obsahují > 3 hmotn. % extraktu DMSO

839. Uhlovodíky C37-68 , odparafinované, odasfaltované, hydrogenačně rafinované zbytky z vakuové destilace (CAS 95371-07-6), pokud obsahují > 3 hmotn. % extraktu DMSO

840. Uhlovodíky C37-65 , hydrogenačně rafinované, odasfaltované zbytky z vakuové destilace (CAS 95371-08-7), pokud obsahují > 3 hmotn. % extraktu DMSO

841. Destiláty (ropné) lehké, hydrokrakované, rafinované rozpouštědly (CAS 97488-73-8), pokud obsahují > 3 hmotn. % extraktu DMSO

842. Destiláty (ropné) těžké, rafinované rozpouštědly, hydrogenované (CAS 97488-74-9), pokud obsahují > 3 hmotn. % extraktu DMSO

843. Mazací oleje (ropné) C18-27 , hydrokrakované, odparafinované rozpouštědly (CAS 97488-95-4), pokud obsahují > 3 hmotn. % extraktu DMSO

844. Uhlovodíky C17-30 , hydrogenačně rafinované zbytky z atmosférické destilace, odasfaltované rozpouštědly, lehké (CAS 97675-87-1), pokud obsahují > 3 hmotn. % extraktu DMSO

845. Uhlovodíky C17-40 , destilační zbytky hydrogenačně rafinované, odasfaltované rozpouštědly, předky z vakuové destilace (CAS 97722-06-0), pokud obsahují > 3 hmotn. % extraktu DMSO

846. Uhlovodíky C13-27 , lehké naftenické, extrahované rozpouštědly (CAS 97722-09-3), pokud obsahují > 3 hmotn. % extraktu DMSO

847. Uhlovodíky C14-29 , lehké naftenické, extrahované rozpouštědly (CAS 97722-10-6), pokud obsahují > 3 hmotn. % extraktu DMSO

848. Vypocený olej (ropný), rafinovaný aktivním uhlím (CAS 97862-76-5), pokud obsahuje > 3 hmotn. % extraktu DMSO

849. Vypocený olej (ropný), rafinovaný kyselinou křemičitou (CAS 97862-77-6), pokud obsahuje > 3 hmotn. % extraktu DMSO

850. Uhlovodíky C27-42 , odaromatizované (CAS 97862-81 -2), pokud obsahují > 3 hmotn. % extraktu DMSO

851. Uhlovodíky C17-30 , hydrogenačně rafinované destiláty, předky z destilace (CAS 97862-82-3), pokud obsahují > 3 hmotn. % extraktu DMSO

852. Uhlovodíky C27-45 , naftenické, vakuově destilované (CAS 97862-83-4), pokud obsahují > 3 hmotn. % extraktu DMSO

853. Uhlovodíky C27-45 , odaromatizované (CAS 97926-68-6), pokud obsahují > 3 hmotn. % extraktu DMSO

854. Uhlovodíky C20-58 , hydrogenačně rafinované (CAS 97926-70-0), pokud obsahují > 3 hmotn. % extraktu DMSO

855. Uhlovodíky C27-42 , naftenické (CAS 97926-71-1), pokud obsahují > 3 hmotn. % extraktu DMSO

856. Extrakty (ropné), lehký parafinický destilát, extrahovaný rozpouštědly, rafinovaný aktivním uhlím (CAS 100684-02-4), pokud obsahují > 3 hmotn. % extraktu DMSO

857. Extrakty (ropné), lehký parafinický destilát extrahovaný rozpouštědly, rafinované hlinkou (CAS 100684-03-5), pokud obsahují > 3 hmotn. % extraktu DMSO

858. Extrakty (ropné), lehký vakuový plynový olej extrahovaný rozpouštědly, rafinovaný aktivním uhlím (CAS 100684-04-6), pokud obsahuje > 3 hmotn. % extraktu DMSO

859. Extrakty (ropné), lehký vakuový plynový olej extrahovaný rozpouštědly, rafinovaný hlinkou (CAS 100684-05-7), pokud obsahuje > 3 hmotn. % extraktu DMSO

860. Těžké topné oleje (ropné) rafinované aktivním uhlím, odparafinované rozpouštědly, (CAS 100684-37-5), pokud obsahují > 3 hmotn. % extraktu DMSO

861. Těžké topné oleje (ropné) rafinované hlinkou, odparafinované rozpouštědly, (CAS 100684-38-6), pokud obsahují > 3 hmotn. % extraktu DMSO

862. Mazací oleje (ropné) C > 25, extrahované rozpouštědly, odasfaltované, odparafinované, hydrogenované (CAS 101316-69-2), pokud obsahují > 3 hmotn. % extraktu DMSO

863. Mazací oleje (ropné) C17-32 , extrahované rozpouštědly, odparafinované, hydrogenované (CAS 101316-70-5), pokud obsahují > 3 hmotn. % extraktu DMSO

864. Mazací oleje (ropné) C20-3 5, extrahované rozpouštědly, odparafinované, hydrogenované (CAS 101316-71-6), pokud obsahují > 3 hmotn. % extraktu DMSO

865. Mazací oleje (ropné) C24-5 0, extrahované rozpouštědly, odparafinované, hydrogenované (CAS 101316-72-7), pokud obsahují > 3 hmotn. % extraktu DMSO

866. Destiláty (ropné) střední, odsířené (CAS 64741-86-2), s výjimkou těch, u nichž je známý celý průběh rafinace a lze prokázat, že látka, ze které se vyrábějí, není karcinogenní

867. Plynové oleje (ropné) rafinované rozpouštědly (CAS 64741-90-8), s výjimkou těch, u nichž je známý celý průběh rafinace a lze prokázat, že látka, ze které se vyrábějí, není karcinogenní

868. Destiláty (ropné) střední, rafinované rozpouštědly (CAS 64741-91-9), s výjimkou těch, u nichž je známý celý průběh rafinace a lze prokázat, že látka, ze které se vyrábějí, není karcinogenní

869. Plynové oleje (ropné), rafinované kyselinou (CAS 64742-12-7), s výjimkou těch, u nichž je známý celý průběh rafinace a lze prokázat, že látka, ze které se vyrábějí, není karcinogenní

870. Destiláty (ropné) střední, rafinované kyselinou (CAS 64742-13-8), s výjimkou těch, u nichž je známý celý průběh rafinace a lze prokázat, že látka, ze které se vyrábějí, není karcinogenní

871. Destiláty (ropné) lehké, rafinované kyselinou (CAS 64742-14-9), s výjimkou těch, u nichž je známý celý průběh rafinace a lze prokázat, že látka, ze které se vyrábějí, není karcinogenní

872. Plynové oleje (ropné) chemicky neutralizované (CAS 64742-29-6), s výjimkou těch, u nichž je známý celý průběh rafinace a lze prokázat, že látka, ze které se vyrábějí, není karcinogenní

873. Destiláty (ropné) střední, chemicky neutralizované (CAS 64742-30-9), s výjimkou těch, u nichž je známý celý průběh rafinace a lze prokázat, že látka, ze které se vyrábějí, není karcinogenní

874. Destiláty (ropné) střední, rafinované hlinkou (CAS 64742-38-7), s výjimkou těch, u nichž je známý celý průběh rafinace a lze prokázat, že látka, ze které se vyrábějí, není karcinogenní

875. Destiláty (ropné) střední, hydrogenačně rafinované, (CAS 64742-46-7), s výjimkou těch, u nichž je známý celý průběh rafinace a lze prokázat, že látka, ze které se vyrábějí, není karcinogenní

876. Plynové oleje (ropné), hydrogenačně odsířené (CAS 64742-79-6), s výjimkou těch, u nichž je známý celý průběh rafinace a lze prokázat, že látka, ze které se vyrábějí, není karcinogenní

877. Destiláty (ropné) střední, hydrogenačně odsířené (CAS 64742-80-9), s výjimkou těch, u nichž je známý celý průběh rafinace a lze prokázat, že látka, ze které se vyrábějí, není karcinogenní

878. Destiláty (ropné), vysokovroucí zbytek z frakcionace po katalytickém reformování (CAS 68477-29-2), s výjimkou těch, u nichž je známý celý průběh rafinace a lze prokázat, že látka, ze které se vyrábějí, není karcinogenní

879. Destiláty (ropné), středněvroucí zbytek z frakcionace po katalytickém reformování (CAS 68477-30-5), s výjimkou těch, u nichž je známý celý průběh rafinace a lze prokázat, že látka, ze které se vyrábějí, není karcinogenní

880. Destiláty (ropné), nízkovroucí zbytek z frakcionace po katalytickém reformování (CAS 68477-30-5), s výjimkou těch, u nichž je známý celý průběh rafinace a lze prokázat, že látka, ze které se vyrábějí, není karcinogenní

881. Alkany C12-26 , rozvětvené a lineární (CAS 90622-53-0), s výjimkou těch, u nichž je známý celý průběh rafinace a lze prokázat, že látka, ze které se vyrábějí, není karcinogenní

882. Destiláty (ropné) střední, vysoce rafinované (CAS 90640-93-0), s výjimkou těch, u nichž je známý celý průběh rafinace a lze prokázat, že látka, ze které se vyrábějí, není karcinogenní

883. Destiláty (ropné), těžké aromatické koncentráty z katalytického reformování (CAS 91995-34-5), s výjimkou těch, u nichž je známý celý průběh rafinace a lze prokázat, že látka, ze které se vyrábějí, není karcinogenní

884. Plynové oleje parafinické (CAS 93924-33-5), s výjimkou těch, u nichž je známý celý průběh rafinace a lze prokázat, že látka, ze které se vyrábějí, není karcinogenní

885. Benzin (ropný) těžký, rafinovaný rozpouštědly, hydrogenačně odsířený (CAS 97488-96-5), s výjimkou takového, u kterého je známý celý průběh rafinace a lze prokázat, že látka, ze které se vyrábí, není karcinogenní

886. Uhlovodíky C16-20 , střední destilát, hydrogenačně rafinovaný, předky z destilace (CAS 97675-85-9), s výjimkou těch, u nichž je známý celý průběh rafinace a lze prokázat, že látka, ze které se vyrábějí, není karcinogenní

887. Uhlovodíky C12-20 , parafinické, hydrogenačně rafinované, lehké destiláty (CAS 97675-86-0), s výjimkou těch, u nichž je známý celý průběh rafinace a lze prokázat, že látka, ze které se vyrábějí, není karcinogenní

888. Uhlovodíky C11-17 , lehké naftenické, extrahované rozpouštědly (CAS 97722-08-2), s výjimkou těch, u nichž je známý celý průběh rafinace a lze prokázat, že látka, ze které se vyrábějí, není karcinogenní

889. Plynové oleje, hydrogenačně rafinované (CAS 97862-78-7), s výjimkou těch, u nichž je známý celý průběh rafinace a lze prokázat, že látka, ze které se vyrábějí, není karcinogenní

890. Destiláty (ropné) lehké parafinické, rafinované aktivním uhlím (CAS 100683-97-4), s výjimkou těch, u nichž je známý celý průběh rafinace a lze prokázat, že látka, ze které se vyrábějí, není karcinogenní

891. Destiláty (ropné) přechodné parafinické, rafinované aktivním uhlím (CAS 100683-98-5), s výjimkou těch, u nichž je známý celý průběh rafinace a lze prokázat, že látka, ze které se vyrábějí, není karcinogenní

892. Destiláty (ropné) přechodné parafinické, rafinované hlinkou (CAS 100683-99-6), s výjimkou těch, u nichž je známý celý průběh rafinace a lze prokázat, že látka, ze které se vyrábějí, není karcinogenní

893. Mazací tuky (CAS 74869-21-9), s výjimkou těch, u nichž je známý celý průběh rafinace a lze prokázat, že látka, ze které se vyrábějí, není karcinogenní

894. Parafinový gáč (ropný) (CAS 64742-61-6), s výjimkou těch, u nichž je známý celý průběh rafinace a lze prokázat, že látka, ze které se vyrábí, není karcinogenní

895. Parafinový gáč (ropný) rafinovaný kyselinou (CAS 90669-77-5), s výjimkou těch, u nichž je známý celý průběh rafinace a lze prokázat, že látka, ze které se vyrábí, není karcinogenní

896. Parafinový gáč (ropný) rafinovaný hlinkou (CAS 90669-78-6), s výjimkou těch, u nichž je známý celý průběh rafinace a lze prokázat, že látka, ze které se vyrábí, není karcinogenní

897. Parafinový gáč (ropný) hydrogenačně rafinovaný (CAS 92062-09-4), s výjimkou těch, u nichž je známý celý průběh rafinace a lze prokázat, že látka, ze které se vyrábí, není karcinogenní

898. Parafinový gáč (ropný) nízkotající (CAS 92062-10-7), s výjimkou těch, u nichž je známý celý průběh rafinace a lze prokázat, že látka, ze které se vyrábí, není karcinogenní

899. Parafinový gáč (ropný) nízkotající, hydrogenačně rafinovaný (CAS 92062-11-8), s výjimkou těch, u nichž je známý celý průběh rafinace a lze prokázat, že látka, ze které se vyrábí, není karcinogenní

900. Parafinový gáč (ropný) nízkotající, rafinovaný aktivním uhlím (CAS 97863-04-2), s výjimkou těch, u nichž je známý celý průběh rafinace a lze prokázat, že látka, ze které se vyrábí, není karcinogenní

901. Parafinový gáč (ropný) nízkotající, rafinovaný hlinkou CAS 97863-05-3), s tou výjimkou, kdy je známý celý průběh rafinace a lze prokázat, že látka, ze které se vyrábí, není karcinogenní

902. Parafinový gáč (ropný) nízkotající, rafinovaný kyselinou křemičitou (CAS 97863-06-4), s tou výjimkou, kdy je známý celý průběh rafinace a lze prokázat, že látka, ze které se vyrábí, není karcinogenní

903. Parafinový gáč (ropný) rafinovaný aktivním uhlím (CAS 100684-49-9), s tou výjimkou, kdy je známý celý průběh rafinace a lze prokázat, že látka, ze které se vyrábí, není karcinogenní

904. Petrolatum (CAS 8009-03-8), s tou výjimkou, kdy je známý celý průběh rafinace a lze prokázat, že látka, ze které se vyrábí, není karcinogenní

905. Petrolatum (ropné) oxidované (CAS 64743-01-7), s tou výjimkou, kdy je známý celý průběh rafinace a lze prokázat, že látka, ze které se vyrábí, není karcinogenní

906. Petrolatum (ropné) rafinované oxidem hlinitým (CAS 85029-74-9), s tou výjimkou, kdy je známý celý průběh rafinace a lze prokázat, že látka, ze které se vyrábí, není karcinogenní

907. Petrolatum (ropné) hydrogenačně rafinované (CAS 92045-77-7) s tou výjimkou, kdy je známý celý průběh rafinace a lze prokázat, že látka, ze které se vyrábí, není karcinogenní

908. Petrolatum (ropné) rafinované aktivním uhlím (CAS 97862-97-0), s tou výjimkou, kdy je známý celý průběh rafinace a lze prokázat, že látka, ze které se vyrábí, není karcinogenní

909. Petrolatum (ropné) rafinované kyselinou křemičitou (CAS 97862-98-1), s tou výjimkou, kdy je známý celý průběh rafinace a lze prokázat, že látka, ze které se vyrábí, není karcinogenní

910. Petrolatum (ropné) rafinované hlinkou (CAS 100684-33-1), s tou výjimkou, kdy je známý celý průběh rafinace a lze prokázat, že látka, ze které se vyrábí, není karcinogenní

911. Destiláty (ropné) lehké, katalyticky krakované (CAS 64741-59-9)

912. Destiláty (ropné) střední, katalyticky krakované (CAS 64741-60-2)

913. Destiláty (ropné) lehké, tepelně krakované (CAS 64741-82-8)

914. Destiláty (ropné) lehké, hydrogenačně odsířené, katalyticky krakované (CAS 68333-25-5)

915. Destiláty (ropné), lehký benzin krakovaný parou (CAS 68475-80-9)

916. Destiláty (ropné) krakované parou (CAS 68477-38-3)

917. Plynové oleje (ropné) krakované parou (CAS 68527-18-4)

918. Destiláty (ropné) střední, tepelně krakované, hydrogenačně odsířené (CAS 85116-53-6)

919. Plynové oleje (ropné) tepelně krakované, hydrogenačně odsířené (CAS 92045-29-9)

920. Zbytky (ropné), hydrogenovaný benzin krakovaný parou (CAS 92062-00-5)

921. Zbytky (ropné) z destilace benzinu krakovaného parou (CAS 92062-04-9)

922. Destiláty (ropné) lehké, katalyticky krakované, tepelně degradované (CAS 92201 -60-0)

923. Zbytky (ropné), benzin krakovaný parou a temperovaný (CAS 93763-85-0)

924. Plynové oleje (ropné) lehké vakuové, tepelně krakované, hydrogenačně odsířené (CAS 97926-59-5)

925. Destiláty (ropné) z koksování,střední, hydrogenačně odsířené (CAS 101316-59-0)

926. Destiláty (ropné) těžké, krakované parou (CAS 101631-14-5)

927. Zbytky (ropné) z atmosférické kolony (CAS 64741-45-3)

928. Plynové oleje (ropné) těžké vakuové (CAS 64741-57-7)

929. Destiláty (ropné) těžké, katalyticky krakované (CAS 64741-61-3)

930. Vyčištěné oleje (ropné) katalyticky krakované (CAS 64741-62-4)

931. Zbytky (ropné) z frakcionace po katalytickém reformování (CAS 64741-67-9)

932. Zbytky (ropné) hydrokrakované (CAS 64741-75-9)

933. Zbytky (ropné) tepelně krakované (CAS 64741-80-6)

934. Destiláty (ropné) těžké, tepelně krakované (CAS 64741-81-7)

935. Plynové oleje (ropné) vakuové, hydrogenačně rafinované (CAS 64742-59-2)

936. Zbytky (ropné) z atmosférické kolony, hydrogenačně odsířené (CAS 64742-78-5)

937. Plynové oleje (ropné) těžké vakuové, hydrogenačně odsířené (CAS 64742-86-5)

938. Zbytky (ropné) krakované parou (CAS 64742-90-1)

939. Zbytky (ropné) z atmosférické destilace (CAS 68333-22-2)

940. Vyčištěné oleje (ropné) hydrogenačně odsířené, katalyticky krakované (CAS 68333-26-6)

941. Destiláty (ropné) střední, hydrogenačně odsířené, katalyticky krakované (CAS 68333-27-7)

942. Destiláty (ropné) těžké, hydrogenačně odsířené, katalyticky krakované (CAS 68333-28-8)

943. Topný olej, zbytky z primárních plynových olejů s vysokým obsahem síry (CAS 68476-32-4)

944. Topný olej, zbytkový (CAS 68476-33-5)

945. Zbytky (ropné), destilační zbytky z frakcionace po katalytickém reformování (CAS 68478-13-7)

946. Zbytky (ropné) z koksování, těžký plynový olej a vakuový plynový olej (CAS 68478-17-1)

947. Zbytky (ropné) z koksování, těžké a lehké vakuové (CAS 68512-61-8)

948. Zbytky (ropné) lehké vakuové (CAS 68512-62-9)

949. Zbytky (ropné) lehké z krakování parou (CAS 68513-69-9)

950. Topný olej č.6 (CAS 68553-00-4)

951. Zbytky (ropné) z atmosférické destilace, s nízkým obsahem síry (CAS 68607-30-7)

952. Plynové oleje (ropné) těžké, z atmosférické destilace (CAS 68783-08-4)

953. Zbytky (ropné) z pračky po koksování, obsahující kondenzované aromáty (CAS 68783-13-1)

954. Destiláty (ropné), vakuové zbytky (CAS 68955-27-1)

955. Zbytky (ropné) po krakování parou, pryskyřičné (CAS 68955-36-2)

956. Destiláty (ropné) střední vakuové (CAS 70592-76-6)

957. Destiláty (ropné) lehké vakuové (CAS 70592-77-7)

958. Destiláty (ropné) vakuové (CAS 70592-78-8)

959. Plynové oleje (ropné) z koksování, těžké vakuové, hydrogenačně odsířené (CAS 85117-03-9)

960. Zbytky (ropné) krakované parou, destiláty (CAS 90669-75-3)

961. Zbytky (ropné) vakuové lehké (CAS 90669-76-4)

962. Topný olej těžký, s vysokým obsahem síry (CAS 92045-14-2)

963. Zbytky (ropné) katalyticky krakované (CAS 92061-97-7)

964. Destiláty (ropné) střední, katalyticky krakované, tepelně degradované (CAS 92201-59-7)

965. Těžké topné oleje (ropné) (CAS 93821-66-0)

966. Zbytky, krakované parou, tepelně zpracované (CAS 98219-64-8)

967. Destiláty (ropné) střední s plným teplotním rozsahem varu, hydrogenačně odsířené (CAS 101316-57-8)

968. Destiláty (ropné) lehké parafinické (CAS 64741-50-0)

969. Destiláty (ropné) těžké parafinické (CAS 64741-51-1)

970. Destiláty (ropné) lehké naftenické (CAS 64741-52-2)

971. Destiláty (ropné) těžké naftenické (CAS 64741-53-3)

972. Destiláty (ropné) těžké naftenické, rafinované kyselinou (CAS 64742-18-3)

973. Destiláty (ropné) lehké naftenické, rafinované kyselinou (CAS 64742-19-4)

974. Destiláty (ropné) těžké parafinické, rafinované kyselinou (CAS 64742-20-7)

975. Destiláty (ropné) lehké parafinické, rafinované kyselinou (CAS 64742-21-8)

976. Destiláty (ropné) těžké parafinické, chemicky neutralizované (CAS 64742-27-4)

977. Destiláty (ropné) lehké parafinické, chemicky neutralizované (CAS 64742-28-5)

978. Destiláty (ropné) těžké naftenické, chemicky neutralizované (CAS 64742-34-3)

979. Destiláty (ropné) lehké naftenické, chemicky neutralizované (CAS 64742-35-4)

980. Extrakty (ropné), lehký naftenický destilát extrahovaný rozpouštědly (CAS 64742-03-6)

981. Extrakty (ropné), těžký parafinický destilát extrahovaný rozpouštědly (CAS 64742-04-7

982. Extrakty (ropné), lehký parafinický destilát extrahovaný rozpouštědly (CAS 64742-05-8)

983. Extrakty (ropné), těžký naftenický destilát extrahovaný rozpouštědly (CAS 64742-11-6)

984. Extrakty (ropné), lehký plynový olej extrahovaný rozpouštědly (CAS 91995-78-7)

985. Uhlovodíky C26-55 , bohaté na aromáty (CAS 97722-04-8)

986. Dinatrium-3,3'-[(bifenyl-4,4'-diyl) bisazo] bis(4-aminonaftalen-1-sulfonát) (CAS 573-58-0)

987. Dinatrium-4-amino-3-({4'-[(2,4-diaminofenyl) azo] bifenyl-4-yl) azo) -6-(fenylazo) -5-hydroxynaftalen-2,7-disulfonát (CAS 1937-37-7)

988. Tetranatrium-3,3'-(bifenyl-4,4'-diyl) bis(5-amino-4-hydroxynaflalen-2,7-disulfonát)

989. 2-Methyl-4-[(2-methylfenyl) azo) anilin (CAS 97-56-3)

990. 4-Aminoazobenzen (CAS 60-09-3)

991. Dinatrium-5-([4'-({2,6-dihydroxy-3-[(2-hydroxy-5-sulfonatofenyl) azo] fenyl) azo) bifenyl-4-yl] azo) salicylát, měďnatý komplex (CAS 101-90-6)

992. Resorcinoldiglycidether (CAS 101-90-6)

993. 1,3-Difenylguanidin (CAS 102-06-7)

994. Heptachlorepoxid (CAS 1024-57-3)

995. 4-Nitrosofenol (CAS 104-91 -6)

996. Karbendamin (CAS 10606-21-7)

997. Allyl(glycidyl) ether (CAS 106-92-3)

998. Chloracetaldehyd (CAS 107-20-0)

999. Hexan (CAS 110-54-3)

1000. 2-(2-Methoxyethoxy) ethan-1-ol(CAS 111-77-3)

1001. [(±) -2-(2,4-Dichlorfenyl) -3-(1H-1,2,4-triazol-1-yl) propyl](1,1,2,2-tetrafluorethyl) ether (CAS 112281-77-3)

1002. 1-[4-(1,3-Dihydroxypropan-2-yl) anilino] -4,5-dihydroxy-8-nitro-9,10-antrachinon (CAS 114565-66-1)

1003. 5,6,12,13-Tetrachlor-1H,8H-anthra[2,1,9-def:6,5,10-d'e'f'] disochinolin-1,3,8,10(2H,9H) -tetron (CAS 115662-06-1)

1004. Tris(2-chlorethyl) -fosfát (CAS 115-96-8)

1005. 4'-Ethoxybenzimidazol-2-karboxanilid (CAS 120187-29-3)

1006. Hydroxid nikelnatý (CAS 12054-58-7)

1007. N,N-Dimethylanilin (CAS 121-69-7)

1008. Simazin (CAS 122-34-9)

1009. Bis(&03AE0 3AE5-cyklopentadienyl) bis[2,6-difluor-3-(pyrrol-1-yl) fenyl] titan (CAS 125021-3

1010. N,N,N,N-tetraglycidyl-4,4'-diamino-3,3'-diethyldifenylmethan, bis[4(diglycidylamino) -3-ethylfenyl] methan, bis {4-[bis(2,3-epoxypropyl) amino) -3-ethylfenyl}methan (CAS 130728-76-6)

1011. Oxid vanadičný (CAS 1314-62-1)

1012. Alkalické soli pentachlorfenolu (CAS 131-52-2 a 7778-73-6)

1013. Fosfamidon (CAS 13171-21-6)

1014. N-[(Trichlormethyl) sulfanyl] ftalimid (CAS 133-07-3)

1015. N-Fenyl-2-naftylamin (CAS 135-88-6)

1016. Ziram (CAS 137-30-4)

1017. 5-Brom-1,2,3-trifluorbenzen (CAS 138526-69-9)

1018. Propazin (CAS 139-40-2)

1019. 3-(4-Chlorfenyl) -1,1-dimethyluronium-trichloracetát, monuron-TCA (CAS 140-41-0)

1020. Isoxaflutol (CAS 141112-290)

1021. Kresoximmethyl (CAS 143390-89-0)

1022. Chlordekon (CAS 143-50-0)

1023. 9-Vinylkarbazol (CAS 1484-13-5)

1024. Kyselina 2-ethylhexanová (CAS 149-57-5)

1025. Monuron (CAS 150-68-5)

1026. Morfolin-4-karbonylchlorid (CAS 15159-40-7)

1027. Daminozid (CAS 1596-84-5)

1028. Alachlor (CAS 15972-60-8)

1029. Produkt kondenzace tetrakis(hydroxymethyl)fosfonium-chloridu, močoviny a destilovaného hydrogenovaného aminu C16-18 odvozeného od mastných kyselin loje o neznámém složení (CAS 166242-53-1)

1030. Ioxynil (CAS 1689-83-4)

1031. 3,5-Dibrom-4-kyanbenzonitril (CAS 1689-84-5)

1032. 2,6-Dibrom-4-kyanfenyl-oktanoát (CAS 1689-99-2)

1033. [4-([4-(Dimethylamino) fenyl]{4-[ethyl(3-sulfonatobenzyl) amino] fenyl} methyliden) cyklohexa-2,5-dien- 1 -yliden] ethyl(3-sulfonatobenzyl) amonium, sodná sůl (CAS 1694-09-3)

1034. 5-Chlor-1,3-dihydro-2H-indol-2-on (CAS 17630-75-0)

1035. Benomyl (CAS 17804-35-2)

1036. Chlorhalonil (CAS 1897-45-6)

1037. N'-(4-Chlor-2-methylfenyl) -N,N-dimethylformamidin-hydrochlorid (CAS 19750-95-9)

1038. 4,4'-Methylenbis(2-ethylanilin) (CAS 19900-65-3)

1039. Valinamid (CAS 20108-78-5)

1040. [(4-Methylfenoxy) methyl] oxiran (CAS 2186-24-5)

1041. [(3-Methylfenoxy) methyl] oxiran (CAS 2186-25-6)

1042. (2,3-Epoxypropyl) -o-tolylether (CAS 2210-79-9)

1043. ((Methylfenoxy) methyl] oxiran, kresylglycidylether (CAS 26447-14-3)

1044. Dialát (CAS 2303-16-4)

1045. Benzyl-2,4-dibrombutanoát (CAS 23085-60-1)

1046. Trifluorjodmethan (CAS 2314-97-8)

1047. Thiofanat-methyl (CAS 23564-05-8)

1048. Dodekachlorpentacyklo[5.2.1.02.6 , 03,9 .05,8 ] dekan (CAS 2385-85-5)

1049. Propyzamid (CAS 23950-58-5)

1050. Butyl(glycidyl) ether, butyl(2,3-epoxypropyl) ether (CAS 2426-08-6)

1051. 2,3,4-Trichlorbut- 1 -en (CAS 2431-50-7)

1052. Chinomethionát (CAS 2439-01-2)

1053. ((R) -1-Fenylethyl) amonium-(-) -(1R,2S) -(1,2-epoxypropyl) fosfonát monohydrát (CAS 25383-07-7)

1054. 5-Ethoxy-3-(trichlormethyl) -1,2,4-thiadiazol (CAS 2593-15-9)

1055. Disperzní žluť 3 (CAS 2832-40-8)

1056. 1,2,4-Triazol (CAS 288-88-0)

1057. Aldrin (CAS 309-00-2)

1058. Diuron (CAS 330-54-1)

1059. Linuron (CAS 330-55-2)

1060. Uhličitan nikelnatý (CAS 3333-67-3)

1061. 3-(4-Isopropylfenyl) -1,1-dimethylmočovina (CAS 34123-59-6)

1062. Iprodion (CAS 36734-19-7)

1063. 2,6-Dijod-4-kyanfenyl-oktanoát (CAS 3861-47-0)

1064. 5-(2,4-Dioxo-1,2,3,4-tetrahydropyrimidin-1-yl)-3-fluor-2-(hydroxymethyl)tetrahydrofuran (CAS 41107-56-6)
1065. Krotonaldehyd (CAS 4170-30-3)
1066. Hexahydro-2H-cyklopenta[c] pyrrol-2-ium-N-(ethoxykarbonyl) -N-tosylazanid (EC 418-350-1)

1067. 4,4'-Karbonimidoylbis(N,N-dimethylanilin) (CAS 492-80-8)

1068. 2-Methyl-4,6-dinitrofenol, DNOC (CAS 534-52-1)

1069. Toluidin-hydrochlorid (CAS 540-23-8)

1070. Toluidin-sulfát (CAS 540-25-0)

1071. 2-(4-terc-Butylfenyl) ethan-1-ol (CAS 5406-86-0)

1072. Fenthion (CAS 55-38-9)

1073. Chlornan, čistý (CAS 57-74-9)

1074. Hexan-2-on (CAS 591-78-6)

1075. Fenarimol (CAS 60168-88-9)

1076. Acetamid (CAS 60-35-5)

1077. N-Cyklohexyl-N-methoxy-2,5-dimethyl-3-furamid (CAS 60568-05-0)

1078. Dieldrin (CAS 60-57-1)

1079. 4,4'-(1,3-Dimethylbutan-1,1-diyl) difenol (CAS 6807-17-6)

1080. Chlordimeform (CAS 6164-98-3)

1081. Amitrol (CAS 61-82-5)

1082. Karbaryl (CAS 63-25-2)

1083. Destiláty (ropné) lehké, hydrogenačně krakované (CAS 64741-77-1)

1084. 1-Ethyl-1 -methylmorfolin-hydrobromid

1085. (3-Chlorfenyl)(4-methoxy-3-nitrofenyl) methanol (CAS 66938-41-8)

1086. Paliva dieselová (CAS 68334-30-5) s výjimkou těch, u nichž je známý celý průběh rafinace a lze prokázat, že látka, ze které se vyrábějí, není karcinogenní

1087. Topný olej č. 2 (CAS 68476-30-2)

1088. Topný olej č. 4 (CAS 68476-31-3)

1089. Paliva dieselová č. 2 (CAS 68476-34-6)

1090. 2,2-Dibrom-2-nitroethan-1-ol (CAS 69094-18-4)

1091. 1-Ethyl-1-methylpyrrolidinium-bromid (CAS 69227-51-6)

1092. Monokrotofos (CAS 6923-22-4)

1093. Nikl

1094. Brommethan (CAS 74-83-9)

1095. Chlormethan (CAS 74-87-3)

1096. Jodmethan (CAS 74-88-4)

1097. Bromethan (CAS 74-96.4)

1098. Heptachlor (CAS 76-44-8)

1099. Fentinhydroxid (CAS 76-87-9)

1100. Síran nikelnatý (CAS 7786-81-4)

1101. 3,5,5-Trimethylcyklohex-2-en-1-on (CAS 78-59-1)

1102. 2,3-Dichlorpropen (CAS 78-88-6)

1103. Fluazifop-P-butyl (CAS 79241-46-6)

1104. (S) -Indolin-2-karboxylová kyselina (CAS 79815-20-6)

1105. Toxafen (CAS 8001-35-2)

1106. N-(4-Hydrazinofenyl) -N-methylmethansulfonamid hydrochlorid (CAS 81880-96-8)

1107. Rozpustná žluť (CAS 842-07-9)

1108. Chlozolinat (CAS 84332-86-5)

1109. Chlorované alkany C10-13 (CAS 85535-84-8)

1110. Pentachlorfenol (CAS 87-86-5)

1111. 2,4,6-Trichlorfenol (CAS 88-06-2

1112. Diethylkarbamoylchlorid (CAS 88-10-8)

1113. 1-Vinyl-2-pyrrolidon (CAS 88-12-0)

1114. Myklobutanil, 2-(4-chlorfenyl) -2-(1H-1,2,4-triazol-l-yl) hexannitril (CAS 88671-89-0)

1115. Fentinacetát (CAS 900-95-8)

1116. Bifenyl-2-ylamin, bifenyl-2-amin (CAS 911-41-5)

1117. trans-4-Cyklohexyl-L-prolin-hydrochlorid (CAS 90657-55-9)

1118. 2-Methyl-1,3-fenylendiisokyanát (CAS 91-08-7)

1119. 4-Methyl-1,3-fenylendiisokyanát (CAS 584-84-9)

1120. Methyl-1,3-fenylendiisokyanát(CAS 26471-62-5)

1121. Paliva pro proudová letadla, z extrakce uhlí rozpouštědly, hydrokrakovaná, hydrogenovaná (CAS 94114-58-6)

1122. Paliva dieselová, z extrace uhlí rozpouštědly, hydrokrakovaná, hydrogenovaná (CAS 94114-59-7)

1123. Živice (CAS 61789-60-4), pokud obsahuje > 0,005 hmotn. % benzo[a] pyrenu

1124. Butan-2-on-oxim (CAS 96-29-7)

1125. Uhlovodíky C16-20 , hydrokrakovaný parafinický destilační zbytek odparafinovaný rozpouštědly, (CAS 97675-88-2)

1126. (Dichlormethyl) benzen (CAS 98-87-3)

1127. Minerální vlny, s výjimkou minerální vlny uvedené na jiných místech této přílohy [umělá skelná (silikátová) vlákna s různou orientací, s obsahem alkalických oxidů a oxidů alkalických zemin (Na2 O + K2 O + CaO + MgO + BaO) vyšším než 18 hmotn. %]

1128. Reakční produkt acetofenonu, formaldehydu, cyklohexylaminu, methanolu a kyseliny octové (ES 406-230-1)

1129. Soli 4,4'-karbonimidoylbis(N,N-dimethylanilinu)

1130. 1,2,3,4,5,6-hexachlorcyklohexany s výjimkou těch, které jsou uvedeny na jiných místech této přílohy

1131. Bis{7-acetamido-2-((4-nitro-2-oxidofenyl) azo] -3-sulfonato-1-naftolato}chromitan trisodný (ES č. 400-810-8)

1132. Směs: 4-allyl-2,6-bis(2,3-epoxypropyl) fenol, 4-allyl-2-{3-[4-allyl-2-{3-[4-allyl-2-{3-[4-ally1-2,6-bis(2,3-epoxypropyl) fenoxy] -2-hydroxypropyl}-6-(2,3-epoxypropyl) fenoxy] -2-hydroxypropyl}-6-(2,3-epoxypropyl) fenoxy] -2-hydroxypropyl}-6(2,3-epoxypropyl) fenol, 4-allyl-2-{3-[4-ally1-2,6-bis(2,3-epoxypropyl) fenoxy] -2-hydroxypropyl}-6-[(2,3-epoxypropyl) fenoxy] fenol a 4-allyl-2- {3-[4-allyl-2- {3-[4-allyl-2,6-bis(2,3-epoxypropyl) fenoxy] -2-hydroxypropyl } -6-(2,3-epoxypropyl) fenoxy] -2-hydroxypropyl}-6-(2,3-epoxypropyl) fenol (ES č. 417-470-1)

1133. Olej z kořene rostliny costus, chrpovník (Saussurea lappa Clarke) (CAS 8023-88-9), při použití jako vonná přísada.

1134. 7-ethoxy-4-methylkumarin (CAS 87-05-8), při použití jako vonná přísada

1135. Hexahydrokumarin (CAS 700-82-3), při použití jako vonná přísada

1136. Pryskyřice stromu Myroxylon pereirae (Royle) Klotzch (peruánský balzám, surový); CAS 8007-00-9, při použití jako vonná přísada

1137. Isobutyl-nitrit (CAS 542-56-3)

1138. Isopren (stabilizovaný), 2-methylbuta-1,3-dien (CAS 78-79-5)

1139. 1-brompropan, propylbromid (CAS 106-94-5)

1140. 2-chlorbuta-1,3-dien (stabilizovaný), chloropren (CAS 126-99-8)

1141. 1,2,3-trichlorpropan ( CAS 96-18-4)

1142. 1,2-dimethoxyethan, dimethylglykol, EGDME (CAS 110-71-4)

1143. Dinokap (ISO) (CAS 39300-45-3)

1144. o-toluendiamin, technický - směs 4-methylbenzen-1,3-diaminu a 2-methylbenzen-1,3-diaminu, methylbenzendiamin (CAS 25376-45-8)

1145. 1-chlor-4-(trichlormethyl) benzen,p-chlorbenzotrichlorid (CAS 5216-25-1)

1146. Oktabromdifenylether (CAS 32536-52-0)

1147. 1,2-bis(2-methoxyethoxy) ethan, triethylenglykoldimethylether (TEGDME) (CAS 112-49-2)

1148. Tetrahydrothiopyran-3-karbaldehyd (CAS 61571-06-0)

1149. Bis[4-(dimethylamino)fenyl]methanon, Michlerův keton (CAS 90-94-8)

1150. (S)-oxiranylmethyl-tosylát, 2,3-epoxypropyl-tosylát (CAS 70987-78-9)

1151. Dipentyl-ftalát (rozvětvený a nerozvětvený) (CAS 84777-06-0), isopentyl-pentyl-ftalát, dipentyl-ftalát (CAS 131-18-0 ), diisopentyl-ftalát (CAS 605-50-5)

1152. Benzyl-butyl-ftalát, BBP (CAS 85-68-7)

1153. Dialkyl-ftaláty (alkyly C7-C11, nerozvětvené i rozvětvené) (CAS 68515-42-4)

1154. Směs: dinatrium-4-[3-(ethoxykarbonyl)-4-{5-[3-(ethoxykarbonyl)-5-hydroxy-1-(4-sulfonatofenyl)pyrazol-4-yl]penta-2,4-dien-1-yliden}-5-oxo-4,5-dihydropyrazol-1-yl]benzen-1-sulfonát a trinatrium-4-[3-(ethoxykarbonyl)-4-{5-[3-(ethoxykarbonyl)-5-oxido-1-(4-sulfonatofenyl) pyrazol-4-yl]penta-2,4-dien-1-yliden} -5-oxo-4,5-dihydropyrazol-1-yl]benzen-1-sulfonát (ES č.402-660-9)

1155. 1,1'-{methylenbis[(4,1-fenyl)azo{1-[3-(dimethylamino)propyl]-6-hydroxy-4-methyl-2-oxo-1,2-dihydropyridin-5,3-diyl}]}dipyridinium-dichlorid-dihydrochlorid (ES č. 401-500-5)

1156. 2-({3-[(2-chlorfenyl) karbamoyl] -2-hydroxy-1-naftyl} azo) -7-({2-hydroxy-3-[(3-methylfenyl) karbamoyl] -1-naftyl}azo) fluoren-9-on (ES č. 420-580-2)

1157. Azafenidin (CAS 68049-83-2)

1158. 2,4,5-trimethylanilin (CAS 137-17-7), 2,4,5-trimethylanilin-hydrochlorid (CAS 21436-97-5)

1159. 4,4'-sulfandiyldianilin a jeho soli (CAS 139-65-1)

1160. 4,4'-oxydianilin ( bis(4-aminofenyl) ether) a jeho soli (CAS 101-80-4)

1161. N, N, N',N'-tetramethyl-4,4'-methylendianilin (CAS 101-61-1)

1162. 2-methoxy-5-methylanilin (CAS 120-71-8)

1163. 3-ethyl-2-isopentyl- 2-methyloxazolidin (CAS 143860-04-2)

1164. směs: 1,3,5-tris[3-(aminomethyl) fenyl]-1,3,5-triazin-2,4,6(1H,3H,5H)-trion a směs oligomerů 1,3,5-tris[3-(aminomethyl) fenyl]-1,3,5-triazin-2,4,6(1H,3H,5H)-trion (ES č. 421-550-1)

1165. 1-methyl-2-nitrobenzen , 2-nitrotoluen (CAS 88-72-2)

1166. Tributyl-fosfát (CAS 126-73-8)

1167. Naftalen (CAS 91-20-3)

1168. Nonylfenol (CAS 25154-52-3), 4-nonylfenol, rozvětvený (CAS 84852-15-3)

1169. 1,1,2-trichlorethan (CAS 79-00-5)

1170. Pentachlorethan (CAS 76-01-7)

1171. 1,1-dichlorethen, vinylidenchlorid (CAS 75-35-4)

1172. 3-chlorprop-1-en, allylchlorid (CAS 107-05-1)

1173. 1,4-dichlorbenzen, p-dichlorbenzen (CAS 106-46-7)

1174. Bis(2-chlorethyl)ether (CAS 111-44-4)

1175. Fenol (CAS 108-95-2)

1176. 2,2-bis(4-hydroxyfenyl) propan, bisfenol A (CAS 80-05-7)

1177. 1,3,5-trioxan, trioxymethylen (CAS 110-88-3)

1178. Propargit (ISO) (CAS 2312-35-8)

1179. 1-chlor-4-nitrobenzen (CAS 100-00-5)

1180. Molinat (ISO) (CAS 2212-67-1)

1181. Fenpropimorf (CAS 67564-91-4)

1182.

Zrušen ke dni 21.11.2007 novelou č. 112/2007 Sb.

1183. Methyl-isokyanát (CAS 624-83-9)

1184. N,N-dimethylanilinium-tetrakis(pentafluorfenyl) borát (CAS 118612-00-3)

1185. O,O' -(methylvinylsilandiyl) bis(4-methylpentan-2-on-oxim) (ES č. 421-870-1)

1186. Směs (2:1): 4-(7-hydroxy-2,4,4-trimethylchroman-2-yl)benzen-1,3-diol-tris(6-diazo-5-oxo-5,6-dihydronaftalen-l-sulfonát) a 4-(7-hydroxy-2,4,4-trimethylchroman-2-yl)benzen-1,3-diol-bis(6-diazo-5-oxo-5,6-dihydronaftalen-1-sulfonát) (CAS 140698-96-0)

1187. Směs: 4,4'-methylenbis[2-(4-hydroxybenzyl)-3,6-dimethylfenol]- bis(6-diazo-5-oxo-5,6-dihydronaftalen-1-sulfonát) a 4,4'-methylenbis[2-(4-hydroxybenzyl)-3,6-dimethylfenol]- tris(6-diazo-5-oxo-5,6-dihydronaftalen-1-sulfonát (ES č. 417-980-4)

1188. Malachitová zeleň, hydrochlorid (CAS 569-64-2) Malachitová zeleň, oxalát (CAS 18015-76-4)

1189. 1-(4-chlorfenyl)-4,4-dimethyl-3-[(1 H-1,2,4-triazol-1-yl) methyl] pentan-3-ol (CAS 107534-96-3)

1190. 5-(3-butyryl-2,4,6-trimethylfenyl)- 2-[1-(ethoxyimino)propyl]-3-hydroxycyklohex-2-en-1-on (CAS 138164-12-2)

1191. trans-4-fenyl-L-prolin (CAS 96314-26-0)

1192. Bromoxynil heptanoát (ISO) (CAS 56634-95-8)

1193. směs: 5-({4-[(7-amino-1-hydroxy-3-sulfo-2-naftyl) azo] -2,5- diethoxyfenoyl}azo) -2-[(3-fosfonofenyl) azo] benzoová kyselina a 5-({4-[(7-amino-1-hydroxy-3-sulfo-2-naftyl)azo]-2,5-diethoxyfenyl}azo)-3-[(3-fosfonofenyl) azo] benzoová kyselina (CAS 163879-69-4)

1194. 2-amino-2-({4-[(2-amoniopropyl) amino]-6-({5-hydroxy-6-[(2-methoxy-5-methyl-4-sulfamoylfenyl) azo]-7-sulfonato-2- naftyl}amino)-1,3,5-triazin-2-yl}amino) propylformát (ES č. 424-260-3)

1195. 2-methyl-5-nitroanilin (CAS 99-55-8) 2-methyl-5-nitroanilin-hydrochlorid (CAS 51085-52-0)

1196. 1-(1-naftylmethyl) chinolinium-chlorid (CAS 65322-65-8)

1197. (R) -5-brom-3-[(1-methylpyrrolidin-2-yl) methyl]indol (CAS 143322-57-0)

1198. Pymetrozin (ISO) (CAS 123312-89-0)

1199. Oxadiargyl (ISO) (CAS 39807-15-3)

1200. Chlorotoluron 3-(3-chlor-4-methylfenyl)-1,1-dimethylmočovina (CAS 15545-48-9)

1201. N-{2-[(3-acetyl-5-nitro-2-thienyl) azo]-5-(diethylamino) fenyl} acetamid (ES č. 416-860-9)

1202.2,2'-bis(vinylsulfonyl)/N,N'-(propan-1,3-diyl) diacetamid (CAS 93629-90-4)

1203. 4-ethoxyanilin (CAS 156-43-4)

1204. m-fenylendiamin a jeho soli (CAS 108-45-2)

1205. Zbytky z destilace krezotového oleje, obsahují-li > 0,005 % hmot. benzo[&03B1]pyrenu enu (CAS 92061-9

1206. Acenaftenová frakce kreozotového oleje, obsahuje-li > 0,005 % hmot. benzo[&03B103B1]pyrenu (CAS 90640-8

1207. Kreozotový olej, obsahuje-li > 0,005 % hmot. benzo[&03B1]pyrenu (CAS 61789-28-4)

1208. Kreozot, obsahuje-li > 0,005 % hmot. benzo[&03B1]pyrenu (CAS 8001-58-9)

1209. Vysokovroucí destilát kreozotového oleje, prací olej, obsahuje-li > 0,005 % hmot. benzo[&03B1]pyrenu (CAS 70321-791-7

1210. Extrakční zbytky (černouhelné), kyselina kreozotového oleje, zbytek po extrakci pracího oleje, obsahuje-li > 0,005 % hmot. benzo[&03B103B1]pyrenu (CAS 122384-7

1211. Nízkovroucí destilát kreozotového oleje, prací olej, obsahuje-li > 0,005 % hmot. benzo[&03B1]pyrenu (CAS 70321-80-1)

1212. 6-methoxypyridin-2,3-diamin a hydrochlorid, je-li používán jako látka v prostředcích na barvení vlasů (CAS 94166-62-8)

1213. Naftalen-2,3-diol, je-li používán jako látka v prostředcích na barvení vlasů (CAS 92-44-4)

1214. N1 -fenylbenzen-1,2,4-triamin, je-li používán jako látka v prostředcích na barvení vlasů (CAS 136-17-4)

1215. 2,6-bis(2-hydroxyethoxy) pyridin-3,5-diamin a hydrochlorid, je-li používán jako látka v prostředcích na barvení vlasů (CAS 117907-42-3)

1216. 4-amino-2-(methoxymethyl) fenol a hydrochlorid, je-li používán jako látka v prostředcích na barvení vlasů (CAS 29785-47-5)

1217. 1-methylpyrazol-4,5-diamin a hydrochlorid, je-li používán jako látka v prostředcích na barvení vlasů (CAS 20055-01-0)

1218. 1-[(4-chlorfenyl) methyl] pyrazol-4,5-diamin-sulfát (2:1), je-li používán jako látka v prostředcích na barvení vlasů (CAS 163183-00-4)

1219. 2-amino-4-chlorfenol, je-li používán jako látka v prostředcích na barvení vlasů (CAS 95-85-2)

1220. indol-4-ol, je-li používán jako látka v prostředcích na barvení vlasů (CAS 2380-94-1)

1221. 2-methoxy-5-methylbenzen-1,4-diamin a hydrochlorid, je-li používán jako látka v prostředcích na barvení vlasů (CAS 56496-88-9)

1222. 5-amino-4-fluor-2-methylfenol-sulfát (2:1), je-li používán jako látka v prostředcích na barvení vlasů (CAS 163183-01-5)

1223. 3-(diethylamino) fenol, je-li používán jako látka v prostředcích na barvení vlasů (CAS 91-68-9)

1224. N, N'-dimethylpyridin-2,6-diamin a hydrochlorid, je-li používán jako látka v prostředcích na barvení vlasů

1225. 3-(cyklopentylamino) fenol, je-li používán jako látka v prostředcích na barvení vlasů (CAS 104903-49-3)

1226. N-(2-methoxyethyl) -1,4-fenylendiamin a hydrochlorid, je-li používán jako látka v prostředcích na barvení vlasů (CAS 72584-59-9)

1227. 4-ethoxy-6-methylbenzen-1,3-diamin, je-li používán jako látka v prostředcích na barvení vlasů (CAS 113715-25-6)

1228. Naftalen-1,7-diol, je-li používán jako látka v prostředcích na barvení vlasů (CAS 575-38-2)

1229. 3,4-diaminobenzoová kyselina, je-li používána jako látka v prostředcích na barvení vlasů (CAS 619-05-6)

1230. 4-amino-2-(aminomethyl) fenol a hydrochlorid, je-li používán jako látka v prostředcích na barvení vlasů (CAS 79352-72-0)

1231. 1-[(2-methoxyfenyl) azo] -2-naftol (Solvent Red 1, CI 12150), je-li používán jako látka v prostředcích na barvení vlasů (CAS 1229-55-6)

1232. natrium-4-({3-[(dimethylfenyl) azo] -2,4-dihydroxyfenyl}azo) benzen-1-sulfonát (Acid Orange 24, CI 20170), je-li používán jako látka v prostředcích na barvení vlasů (CAS 1320-07-6)

1233. natrium-8-{[4-(fenylazo) fenyl] azo}-6-hydroxynaftalen-1,3-disulfonát (Acid Red 73, CI 27290), je-li používán jako látka v prostředcích na barvení vlasů (CAS 5413-75-2).

1234. 2,2'- [ethylenbis (oxyethylenoxy)] bis (1,4-fenylendiamin),
PEG-3 2,2'-DI-P-PHENYLENEDIAMINE (CAS 144644-13-3)

1235. 2-methyl-6-nitroanilin, 6-NITRO-o-TOLUIDINE (CAS 570-24-1)

1236. HC žluť č. 11, HC YELLOW NO. 11 (CAS 73388-54-2)

1237. HC oranž č. 3, HC ORANGE NO. 3 (CAS 81612-54-6)

1238. HC zeleň č. 1, HC GREEN NO. 1 (CAS 52136-25-1)

1239. HC červeň č. 8 a její soli, HC RED NO. 8 a její soli (CAS 97404-14-3, 13556-29-1)

1240. 6-nitro-1.2.3.4-tetrahydrochinoxalin a jeho soli (CAS 158006-54-3,41959-35-7)

1241. Disperzní červeň 15, kromě případů, kdy je v Disperzní violeti 1 přítomna jako nečistota (CAS 116-85-8)

1242. 4-amino-3-fluorfenol (CAS 399-95-1)

1243. N,N'-bis(2-hydroxyethyl) -N,N'-bis(hexadecyl) -propandiamid, bis-hydroxyethyl bis-cetyl malonamide (CAS 149591-38-8)

1244. 1 -methyl-2,4,5-trihydroxybenzen (CAS 1124-09-0) a jeho soli, používá-li se jako látka v prostředcích k barvení vlasů

1245. 2,6-Dihydroxy-4-methylpyridin (CAS 4664-16-8) a jeho soli, používá-li se jako látka v prostředcích k barvení vlasů

1246. 5-hydroxy-1,4-benzodioxan (CAS 10288-36-5) a jeho soli, používá-li se jako látka v prostředcích k barvení vlasů

1247. 3,4-Methylenedioxyphenol (CAS 533-31-3) a jeho soli, používá-li se jako látka v prostředcích k barvení vlasů

1248. 3,4-Methylenedioxyaniline (CAS 14268-66-7) a jeho soli, používá-li se jako látka v prostředcích k barvení vlasů

1249. Hydroxypyridinone (CAS 822-89-9) a jeho soli, používá-li se jako látka v prostředích k barvení vlasů

1250. 3-Nitro-4-aminophenoxyethanol (CAS 50982-74-6) a jeho soli, používá-li se jako látka v prostředcích k barvení vlasů

1251. 2-methoxy-4-nitrofenol (CAS 3251-56-7) (4-Nitroguajakol) a jeho soli, používá-li se jako látka v prostředcích k barvení vlasů

1252. Čerň C.l. Acid Black 131 (CAS 12219-01-1) a její soli, používá-li se jako látka v prostředcích k barvení vlasů

1253. 1,3,5-trihydroxybenzen (CAS 108-73-6) (Phloroglucinol) a jeho soli, používá-li se jako látka v prostředcích k barvení vlasů

1254. 1,2,4-Benzenetriacetate (CAS 613-03-6) a jeho soli, používá-li se jako látka v prostředcích k barvení vlasů

1255. Produkty reakce 2,2'-iminobisethanolu s epichlorhydrinem a 2-nitro-1,4-benzendiaminem (CAS 68478-64-8) (CAS 158571-58-5) (HC Blue No. 5) a jeho soli, používá-li se jako látka v prostředcích k barvení vlasů

1256. Produkty reakce N-methyl-1,4-diaminoantrachinonu, epichlorhydrinu a monoethanolaminu (CAS 158571-57-4) (HC Blue No. 4) a jeho soli, používá-li se jako látka v prostředcích k barvení vlasů

1257. 4-aminobenzensulfonová kyselina (CAS 121-57-3) a její soli, používá-li se jako látka v prostředcích k barvení vlasů

1258. 3,3'-(sulfonylbis(2-nitro-4,1-fenylen) imino) bis(6-(fenylamino)) benzensulfonová kyselina a její soli, používá-li se jako látka v prostředcích k barvení vlasů

1259. 3(nebo 5) -((4-(benzylmethylamino) fenyl) azo) -1,2-(nebo 1,4) -dimethyl-1H-1,2,4-triazol a jeho soli, používá-li se jako látka v prostředcích k barvení vlasů

1260. 2,2'-((3-chlor-4-((2,6-dichlor-4-nitrofenyl) azo) fenyl) imino) bisethanol (CAS 23355-64-8) (Disperse Brown 1) a jeho soli, používá-li se jako látka v prostředcích k barvení vlasů

1261. 2-[[4-[ethyl(2-hydroxyethyl) amino] fenyl] azo] -6-methoxy-3-methyl-benzothiazol a jeho soli, používá-li se jako látka v prostředcích k barvení vlasů

1262. 2-[(4-chlor-2-nitrofenyl) azo] -N-(2-methoxyfenyl) -3-oxobutanamid (CAS 13515-40-7) Pigment Yellow 73) a jeho soli, používá-li se jako látka v prostředcích k barvení vlasů

1263. 2,2'-[(3,3'-dichlor[1,1'-bifenyl] -4,4'-diyl) bis(azo)] bis[3-oxo-N-fenylbutanamid] (CAS 6358-85-6) (Pigment Yellow 12) a jeho soli, používá-li se jako látka v prostředcích k barvení vlasů

1264. 2,2'-(1,2-ethendiyl) bis[5-((4-ethoxyfenyl) azo] benzensulfonová kyselina) a její soli, používá-li se jako látka v prostředcích k barvení vlasů

1265. 2,3-dihydro-2,2-dimethyl-6-[(4-(fenylazo) -1-naftalenyl) azo] -1H-pyrimidin (CAS 4197-25-5) (Solvent Black 3) a jeho soli, používá-li se jako látka v prostředcích k barvení vlasů

1266. 3(nebo 5) -[[4-[(7-amino-1 -hydroxy-3-sulfonato-2-naftyl) azo] -1-naftyl] azo] salicylová kyselina a její soli, používá-li se jako látka v postředcích k barvení vlasů

1267. 7-(benzoylamino) -4-hydroxy-3-[[4-[(4-sulfofenyl) azo] fenyl] azo] -2-naftalensulfonová kyselina a její soli, používá-li se jako látka v prostředcích k barvení vlasů

1268. (&03BC-((C-((7,7'-iminobis(4-hydroxy-3-((2-hydroxy-5-(N-methylsulfamoyl) fenyl) azo) naftalen-2-sulfonáto))(6-))) dikuprát(2-) a jeho soli, používá-li se jako látka v prostředcích k barvení v

1269. 3-[(4-(acetylamino) fenyl) azo] -4-hydroxy-7-[[[[5-hydroxy-6-(fenylazo) -7-sulfo-2-naftalenyl]amino] karbonyl]amino] -2-naftalensulfonová kyselina a její soli, používá-li se jako látka v prostředcích k barvení vlasů

1270. 7,7'-(karbonyldiimino) bis(4-hydroxy-3-[[2-sulfo-4-[(4-sulfofenyl) azo] fenyl] azo] -2-naftalensulfonová kyselina (CAS 25188-41-4) a její soli, používá-li se jako látka v prostředcích k barvení vlasů

1271. N-(4-[bis[4-(diethylamino) fenyl] methylen] -2,5-cyklohexadien-1 -ylidene) -N-ethyl-ethanamin a jeho soli, používá-li se jako látka v postředcích k barvení vlasů

1272. 2-[[(4-methoxyfenyl) methylhydrazono] methyl] -1,3,3-trimethyl-3H-indol a jeho soli,
používá-li se jako látka v prostředcích k barvení vlasů

1273. 2-(2-((2,4-dimethoxyfenyl) amino) ethenyl) -1,3,3-trimethyl-3H-indol a jeho soli, používá-li se jako látka v prostředcích k barvení vlasů

1274. Nigrosin rozpustný v lihu (CAS 11099-03-9) (Solvent Black 5), používá-li se jako látka v prostředcích k barvení vlasů

1275. 3,7-bis(diethylamino) -fenoxazin-5-ium (CAS 47367-75-9) a jeho soli, používá-li se jako látka v prostředcích k barvení vlasů

1276. 9-(dimethylamino) -benzo [a] fenoxazin- 7 -ium a jeho soli, používá-li se jako látka v prostředcích k barvení vlasů

1277. 6-amino-2-(2,4-dimethylfenyl) -1H-benz[de] isochinolin-1,3(2H) -dion (CAS 2478-20-8) (Solvent Yellow 44) a jeho soli, používá-li se jako látka v prostředcích k barvení vlasů

1278. 1-amino-4-[[4-[(dimethylamino) methyl] fenyl] amino] antrachinon (CAS 12217-43-5) a jeho soli, používá-li se jako látka v prostředcích k barvení vlasů

1279. Laccaic Acid (červeň CI Natural Red 25) (CAS 60687-93-6) a její soli, používá-li se jako látka v prostředcích k barvení vlasů

1280. 5-[(2,4-dinitrofenyl) amino] -2-(fenylamino) -benzensulfonová kyselina (CAS 15347-52-1) a její soli, používá-li se jako látka v prostředcích k barvení vlasů

1281. 4- [(4-nitrofenyl) azo] anilin (CAS 730-40-5) (Disperse Orange 3) a jeho soli, používá-li se jako látka v prostředcích k barvení vlasů

1282. 4-Nitro-m-phenylenediamine (CAS 5131-58-8) a jeho soli, používá-li se jako látka v prostředcích k barvení vlasů

1283. 1-amino-4-(methylamino) -9,10-antracendion (CAS 1220-94-6) (Disperse Violet 4) a jeho soli, používá-li se jako látka v prostředcích k barvení vlasů

1284. N-Methyl-3-nitro-p-phenylenediamine (CAS 2973-21-9) a jeho soli, používá-li se jako látka v prostředcích k barvení vlasů

1285. N1-(2-hydroxyethyl) -4-nitro-o-fenylendiamin (CAS 56932-44-6) (HC Yellow No. 5) a jeho soli, používá-li se jako látka v prostředcích k barvení vlasů

1286. N1-(tris(hydroxymethyl)) methyl-4-nitro-1,2-fenylendiamin (CAS 56932-45-7) (HC Yellow No. 3) a jeho soli, používá-li se jako látka v prostředcích k barvení vlasů

1287. 2-nitro-N-hydroxyethyl-p-anisidin (CAS 57524-53-5) a jeho soli, používá-li se jako látka v prostředcích k barvení vlasů

1288. N,N'-Dimethyl-N-Hydroxyethyl-3-nitro-p-phenylenediamine (CAS 10228-03-2) a jeho soli, používá-li se jako látka v prostředcích k barvení vlasů

1289. 3-(N-methyl-N-(4-methylamino-3-nitrofenyl) amino) propan-1,2-diol (CAS 93633-79-5) a jeho soli, používá-li se jako látka v prostředcích k barvení vlasů

1290. 4-ethylamino-3-nitrobenzoová kyselina (CAS 2788-74-1) (N-Ethyl-3-Nitro PABA) a její soli, používá-li se jako látka v prostředcích k barvení vlasů

1291. (8-[(4-amino-2-nitrofenyl) azo] -7-hydroxy-2-naftyl) trimethylamonium a jeho soli, s výjimkou Basic Red 118 (CAS 71134-97-9) jako nečistota v Basic Brown 17, používá-li se jako látka v prostředcích k barvení vlasů

1292. 5-((4-(dimethylamino) fenyl) azo) -1,4-dimethyl-1H-1,2,4-triazol a jeho soli, používá-li se jako látka v prostředcích k barvení vlasů

1293. 4-(fenylazo) -m-fenylendiamin (CAS 495-54-5) a jeho soli, používá-li se jako látka v prostředcích k barvení vlasů

1294. 4-methyl-6-(fenylazo) -1,3-benzendiamin a jeho soli, používá-li se jako látka v prostředcích k barvení vlasů

1295. 5-(acetylamino) -4-hydroxy-3-((2-methylfenyl) azo) -2,7-naftalendisulfonová kyselina a její soli, používá-li se jako látka v prostředcích k barvení vlasů

1296. 4,4'-[(4-methyl-1,3-fenylen) bis(azo)] bis[6-methyl-1,3-benzendiamin] (CAS 4482-25-1) (Basic Brown 4) a jeho soli, používá-li se jako látkav prostředcích k barvení vlasů

1297. 3- [[4- [[diamino(fenylazo) fenyl] azo] -2-methylfenyl] azo] -N,N,N-trimethyl-benzenamin a jeho soli, používá-li se jako látka v prostředcích k barvení vlasů

1298. 3-[[4-[[diamino(fenylazo) fenyl] azo] -1-naftalenyl] azo] -N,N,N-trimethyl-benzenamin a jeho soli, používá-li se jako látka v prostředcích k barvení vlasů

1299. N-[4-[(4-(diethylamino) fenyl) fenylmethylen] -2,5-cyklohexadien-1-yliden] -N-ethyl-ethanamin a jeho soli, používá-li se jako látka v prostředcích k barvení vlasů

1300. 1-[(2-hydroxyethyl) amino] -4-(methylamino) -9,10-antracendion (CAS 86722-66-9) a jeho deriváty a soli, používá-li se jako látka v prostředcích k barvení vlasů

1301. 1,4-diamino-2-methoxy-9,10-antracendion (CAS 2872-48-2) (Disperse Red 11) a jeho soli, používá-li se jako látka v prostředcích k barvení vlasů

1302. 1,4-dihydroxy-5,8-bis [(2-hydroxyethyl) amino] antrachinon (CAS 3179-90-6) (Disperse Blue 7) a jeho soli, používá-li se jako látka v prostředcích k barvení vlasů

1303. 1-[(3-aminopropyl) amino] -4-(methylamino) antrachinon a jeho soli, používá-li se jako látka v prostředcích k barvení vlasů

1304. N-[6-[(2-chlor-4-hydroxyfenyl) imino] -4-methoxy-3-oxo-1,4-cyklohexadien-1-yl] acetamid (CAS 66612-11-1) (HC Yellow No. 8) a jeho soli, používá-li se jako látka v prostředcích k barvení vlasů

1305. [6-[[3-chlor-4-(methylamino) fenyl] imino] -4-methyl-3-oxocyklohexa-1,4-dien-1-yl] močovina (CAS 56330-88-2) (HC Red No. 9) a její soli, používá-li se jako látka v prostředcích k barvení vlasů

1306. 3,7-bis(dimethylamino) -fenothiazin-5-ium a jeho soli, používá-li se jako látka v prostředcích k barvení vlasů

1307. 4,6-Bis(2-hydroxyethoxy) -m-fenylendiamin a jeho soli, používá-li se jako látka v prostředcích k barvení vlasů

1308. 5-Amino-2,6-Dimethoxy-3-Hydroxypyridine (CAS 104333-03-1) a jeho soli, používá-li se jako látka v prostředcích k barvení vlasů

1309. 4,4'-Diaminodiphenylamine (CAS 537-65-5) a jeho soli, používá-li se jako látka v prostředcích k barvení vlasů

1310. 4-diethylamino-o-toluidin (CAS 148-71-0) a jeho soli, používá-li se jako látka v prostředcích k barvení vlasů

1311. N,N-diethyl-p-fenylendiamin (CAS 93-05-0) a jeho soli, používá-li se jako látka v prostředcích k barvení vlasů

1312. N,N-Dimethyl-p-phenylenediamine (CAS 99-98-9) a jeho soli, používá-li se jako látka v prostředcích k barvení vlasů

1313. Toluene-3,4-Diamine (CAS 496-72-0) a jeho soli, používá-li se jako látka v prostředcích k barvení vlasů

1314. 2,4-diamino-5-methylfenoxyethanol (CAS 141614-05-3) a jeho soli, používá-li se jako látka v prostředcích k barvení vlasů

1315. 6-Amino-o-cresol (CAS 17672-22-9) a jeho soli, používá-li se jako látka v prostředcích k barvení vlasů

1316. Hydroxyethylaminomethyl-p-aminofenol (č. CAS 110952-46-0) a jeho soli, používá-li se jako látka v prostředcích k barvení vlasů

1317. 2-Amino-3-nitrophenol (CAS 603-85-0) a jeho soli, používá-li se jako látka v prostředcích k barvení vlasů

1318. 2-Chloro-5-nitro-N-hydroxyethyl-p-phenylenediamine (CAS 50610-28-1) a jeho soli, používá-li se jako látka v prostředcích k barvení vlasů

1319. 2-Nitro-p-phenylenediamine (CAS 5307-14-2) a jeho soli, používá-li se jako látka v prostředcích k barvení vlasů

1320. Hydroxyethyl-2,6-dinitro-p-anisidine (CAS 122252-11-3) a jeho soli, používá-li se jako látka v prostředcích k barvení vlasů

1321. 6-Nitro-2,5-pyridinediamine (CAS 69825-83-8) a jeho soli, používá-li se jako látka v prostředcích k barvení vlasů

1322. 3,7-diamino-2,8-dimethyl-5-fenyl-fenazin a jeho soli, používá-li se jako látka v prostředcích k barvení vlasů

1323. 3-hydroxy-4-[(2-hydroxynaftyl) azo] -7-nitronaftalen-1-sulfonová kyselina (CAS 16279-54-2) a její soli, používá-li se jako látka v prostředcích k barvení vlasů

1324. 3-[(2-nitro-4-(trifluormethyl) fenyl) amino] propan-1,2-diol (CAS 104333-00-8) (HC Yellow No. 6) a jeho soli, používá-li se jako látka v prostředcích k barvení vlasů

1325. 2-[(4-chlor-2-nitrofenyl) amino] ethanol (CAS 59320-13-7) (HC Yellow No. 12) a jeho soli, používá-li se jako látka v prostředcích k barvení vlasů

1326. 3-[[4-[(2-hydroxyethyl) methylamino] -2-nitrofenyl] amino] -1,2-propandiol (CAS 173994-75-7) a jeho soli, používá-li se jako látka v prostředcích k barvení vlasů

1327. 3-[[4-[ethyl(2-hydroxyethyl) amino] -2-nitrofenyl] amino] -1,2-propandiol (CAS 114087-41 - 1) a jeho soli, používá-li se jako látka v prostředcích k barvení vlasů

1328. N-[4-[[4-(diethylamino) fenyl] [4-(ethylamino) -1 -naftalenyl]methylen] -2,5-cyklohexadien-1-ylidene] -N-ethyl-ethanamin a jeho soli, používá-li se jako látka v prostředcích k barvení vlasů

(*) V této příloze je tímto způsobem označen název publikovaný v seznamu mezinárodně nechráněných názvů pro farmaceutické výrobky "Computer print-out 1975, International Non-proprietary Names (INN) for pharmaceutical products Lists 1-33 of proposed INN", WHO, Geneva, August 1975.
(&25CF) V této příloze je tímto způsobem označen název vytvořený podle "Průvodce názvoslovím organických sloučenin podle IUPAC (Doporučení 1993)", Academia, Praha 2000.
0. (°) V této příloze je tímto způsobem označen název v anglickém jazyce, převzatý z originálu "The Cosmetics Directive 76/768/EEC", Colipa, Brussels, v platném zn
í. (&25A0) V této příloze je tímto způsobem oznaoznačen název v nomenklatuře d
INCI. 1) Směrnice Euratom č. 96/29 Úředního věstníku č. L 159, 29. 6. 1996, s. 1., kterou se stanoví základní bezpečnostní standardy pro ochranu zdraví pracovníků a obyvatelstva před riziky vyplývajícími z ionizujícího záření. Přítomnost přírodních radionuklidů a přítomnost radioaktivních látek způsobená uměle z životního prostředí je přípustná za předpokladu, že radioaktivní látky nejsou přidávány pro výrobu kosmetických prostředků a jejich koncentrace vyhovuje zvláštnímu právnímu p
dpisu. 2) Zákon č. 167/ 1998 Sb., o návykových látkách a o změně některých dalších zákonů, ve znění zákona č. 354/
99 Sb. 3) Dle § 2 odst.6 zákona č.79/ 1997 Sb., o léčivech a o změnách a doplnění některých souvisejících zákonů ve znění pozdějších p

Příloha č. 3

Část 1 Seznam látek přípustných v kosmetických prostředcích jen s omezením,nejvyšší přípustné koncentrace vybraných látek a podmínky použití

Ref.číslo

Látka

Omezení

Podmínky použití a varování, které musí být vytištěny na obalu

Oblast aplikace a/nebo použití

Maximální povolená koncentrace (hmotn. %) ve finálním výrobku

Další omezení

a

b

c

d

e

f

1a

Kyselina boritá, boritany a tetraboritany s výjimkou látky č. 1184 v příloze č. 2
/Boric acid, borates and tetraboratesl/°

a) talek, pudry, zásypy
b) prostředky pro hygienu dutiny ústní
c) ostatní prostředky (s výjimkou prostředků do koupele a prostředků k trvalé ondulaci vlasů)

a) 5,0 % (jako kyselina boritá)
b) 0,1 % ( jako kyselina boritá)
c) 3,0 % ( jako kyselina boritá)

a) 1. Nesmí být použito do prostředků pro děti do 3 let. 2. Nesmí se používat po peelingu nebo na podrážděnou kůži, pokud koncentrace volně rozpustných boritanů přesahuje 1,5% (hmotn. % jako kyselina boritá).
b) 1. Nesmí být použito do prostředků pro děti do 3 let.
c) I. Nesmí být použito do prostředků pro děti do 3 let. 2. Nesmí se používat po peelingu nebo na podrážděnou kůži, pokud koncentrace volně rozpustných boritanů přesahuje 1,5% (hmotn. % jako kyselina boritá).

a) 1. Nepoužívat pro děti do tří let.
2. Nepoužívat po peelingu nebo na podrážděnou kůži.
b) 1. Nepolykat.
2. Nepoužívat pro děti do 3 let.
c) 1. Nepoužívat pro děti do tří let.2. Nepoužívat po peelingu nebo na podrážděnou kůži.

1b

Tetraboritany /Tetraborates/°

a) prostředky do koupele
b ) prostředky k trvalé ondulaci vlasů

a) 18% (jako kyselina boritá) b) 8% (jako kyselina boritá)

Nesmí být použito do prostředků pro děti do 3 let

a) Nepoužívat do koupele u dětí do 3let.b) Dobře opláchněte.

a

b

c

d

e

f

2a

Kyselina thioglykolová a její soli; Kyselina sulfanyloctová a její soli&25CF
CF /Thioglycollic acid and its sal

/° a) prostředky k trvalé ondulaci a rovnání v
sů - obecné pou
tí - profesionální pou
tí b) depilační prostř
ky c) ostatní prostředky pro péči o vlasy, po aplikaci odstraňo

né Vyjádřeno v přepočtu na kyselinu: 8% v aplikační formě prostředku pH: 7,0 - 9,5 11% v aplikační formě prostředku pH: 7,0-9,5 5% v aplikační formě prostředku pH: 7,0 -12,7 2% v aplikační formě prostředku pH: 7,0 -

,5 a), b), c) - návod k použití musí obsahovat: Zamezte styku s očima. Při zasažení očí, okamžitě důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou po
c, a), c) - Používejte vhodné ochranné rukav

e. a) Obsahuje thioglyko
t. Dodržujte návod k použ
í. Uchovávejte mimo dosah d
í. Jen pro profesionální použí. b), c) Obsahuje thiogykolát. Dodržujte návod k použití. Uchovávejte mimo dosah d

í.

2b Estery kyseliny thioglykolové; Estery kyseliny sulfanyloctové&25CF /Thioglycollic acid este

ters/° prostředky k trvalé ondulaci a rovná
vlasů - obecné
oužití - profesionální

oužití Vyjádřeno v přepočtu na kyselinu: 8% v aplikační formě prostředku pH: 6,0 -9,5 11 % v aplikační formě prostředku pH: 6

- 9,5 Návod k použití musí obsahovat: Může vyvolat senzibilizaci při styku s kůží. Zamezte styku s očima. Při zasažení očí, okamžitě důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc. Používejte vhodné ochranné r

avice. Obsahuje thiog
kolát. Dodržujte návod k použití. Uchovávejte mimo dos dětí. Jen pro profesionální

u

tí. 3 Kyselina šťavelová&25CF, její estery a alkalické soli /Oxalic acid, its esters and alkalin

ine salts° prostředky k

či

 

asy 5 % Jen pro profesioná

í

oužití. 4 Amonia

 

mmonia/° 6 % v pře

 

u na NH3 Pro více než 2 %: Obsah

 

amoniak. N-chlor-4-metylbenzensulfonamid, sosodná sůl&25CF /Tosylchl

 

ide

 

 

/

0,2% 6 Chlorečnany alkalických kovů /Chlorates of

lkali metals/°
a) zubní pasty b)

statníoužití

 

 

 

b) 3 % 7 Dichlormethan; Methylenchlorid&25CF /D

 

ichloromethane/° 35 % (ve směsi s 1,1,1trichlorethanem nesmí celková koncentr

e překročit 35 %) 0,2 %

 

.

bsah nečistot 8 p-Fenylendiamin, jeho N-substituované deriváty a jeho soli; N-substituované deriváty o-fenylendiaminu, s výjimkou derivátů uvedených na jiném místě této přílohy a pod referenčními čísly 1309, 1311 a

312 v příloze č. 2 oxidační vlasová barviva a
pro obecné použití b) pro p

fes
nální použi

 

6 % volná base a) Obsahuje fenylendiaminy. Může způsobit alergickou reakci. Nepoužívejte k rvení řas a obočí. b) Jen pro profesionální použití. Obsahuje fenylendiaminy. Může způsobit alergickou reakci. Používejte vhodn

o

r

n

r

a

c

 

b c d e f 9 Methylfenylendiaminy, jejich N-substituované deriváty a jejich soli, s výjimkou látek pod referenčními čísly 364, 1310 a
313 v příloze č. 2 /Methylphenylenediamines, their N -substituted derivates an

their salts /° (1) oxid
ní vlasová barviva a) pro obecné použití b) pro p

fesi
ální použití 10 % v pře

 

na volnou basi a) Obsa
je fenylendiaminy. Může způsobit alergickou reakci. Nepoužívejte k barvení řas a obočí. b) Jen pro profesionální použití. Obsaje fenylendiaminy. Může způsobit alergickou reakci. Používejte vhodn

oc

anné rukavice. 10 Di
Diaminpfenoly&25CF (1

/Diaminophenols/° (1)
idační vlasová barviva a) pro obecné použití b) p

profesionální použití 10 % v

 

počtu na volnou basi a)
bsahuje diaminofenoly. Může způsobit alergickou reakci. Nepoužívejte k barvení řas a obočí. b) Jen pro profesionální použití.bsahuje diaminofenely. Může způsobit alergickou reakci. Používejte v

dn

ochranné rukav
e. 11 2,2-mehylenbnbis (4 - ch

 

enol

 

F Dichlorophen*

5% Obsahuje dichlorofen (1) Tyto látky smějí být použity samostatně nebo v kombinaci za předpokladu, že součet poměrů hladin každé z nich v kosmetickém prostředku vyjádřený s odkazem na maximální hladinu povolenou pro

a

o

z

i

 

p

e 1. a b c d e f 12 Peroxid vodíku a ostatní sloučeniny a směsi, které peroxid vodíku uvolňují, včetně peroxidu močoviny a peroxidu zinečnatého /Hydrogen peroxide, and other compounds or mixtures that release hydrogen peroxide, including carbamide

roxide and zinc peroxide/°
prostředky k péči o vlasy b)
rostředky k péči o pokožku c)
ostředky pro tvrzení nehtů d

prostř ed ky pro hygienu úst 12% H20
přítom né ho nebo uvolněného 4 % H20
přítom né ho nebo uvolněného 2 % H20
přítomné ho nebo uvolněného 0,1 % H20

 

ítomného nebo uvolněného a) Používej vhodné ochranné rukavice. a), b), c) Obsahuje peroxid vodíku. Zamezte styku s očima. Při zasažení očí okamžitě

ůk

dně vypláchněte vodou. 13 Form

rmaldehyd&25CF /

rmaldehyde/° na tvrzení neht

 

% v přepočtu na formaldyd Obsahuje formaldehyd(2). Nehtovou ků

čku chraňte tukem nebo olejem. (1) Tyto látky smějí být použity samostatně nebo v kombinaci za předpokladu, že součet poměrů hladin každé z nich v kosmetickém prostředku vyjádřeny s odkazem na maximální hladinu povolenou
ro každou z nich nepřesáhne 1. (2) Pouze jestl

e

o

e

r

e

ř

ah

e 0,05%. a b c d e f 14 Hydrochi

hinon&25CF (1) /Hydroquinone/° (1) a
oxidační činidlo pro
rvení vlasů 1. pro obecné p
žití 2. pro profesionál

použ
stémy umělých nehtů 0,3 %


směsi určené k použití)

Pouze pro profesionální použití. a) 1. Obsahuje hydrochinon. Nepoužívejte pro barvení řas a obočí. Při zasažení očí
amžitě důkladně vypláchněte vodou. 2. Jen pro profesionální použití. Obsahuje hydrochinon. Při zasažení očí amžitě důkladně vypláchněte vodou. b) Jen pro profesionální použití. Zamezte styku

ží.

těte pečlivě návod k použití
15a Hydroxid sodný nebo drasel

/Potassium or sodium hydroxid
° a) odstraňovače nehtové kůži
y b) prostředky pro
vnání vlasů 1. pro obecné p
žití 2. pro profesionální použití c)
úpravě pH pro depilační prostřed

d) k úpravě pH
ných prostředků a
5 % váhově (3) b)
2 % váhově (3)
4,5 % váhově (3)

 

až do pH 12,7 d) až do pH 11,0 a) Obsahuje žíravinu. Zamezte styku s očima. Může způsobit osl
nutí. Uchovávejte mimo dosah dětí. b) 1. - Obsahuje žíravinu. Zamezte styku s očima. Může způsobit osl
nutí. Uchovávejte mimo dosah dětí. 2. - Jen pro profesionální použití. Zamezte sty s očima. Může způsobit oslepnutí. c) Zamezte styku s

čim

Uchovávejte mimo dosah dětí. 15b Hydroxid lithný LITIHIUM

UM HYDROXIDE&25A0 /Lhium hydroxide/° a)

o rovnání vlasů 1.

 

obecné použití a) 1.2 % váhově (3) a) 1. Obsahuje žíravinu. Zamezte styku s očima. Může způsobit

slepnutí. Uchovávejte mimo dosah dětí. (3) Množství hydroxidu sodného, draselného a lithného je vyjádřeno jako váha hydroxidu sodného. V případě směsí suma ne

í

ř

á

o

 

m

 

 

né ve sloupci d. a b c d
e f 2. pro profesionální použití
) k úpravě pH pro depilační prostředky c) ostatní použití - jako regulátor pH (

uz
do prostředků,

teré se oplachuj
2. 4,5 %váh

ě(3) b) až do pH 12,7 c) až do pH 11 2. Jen pro profesionální použití Obsahuje žíravinu. Zameztetyku s očima. Může způsobit oslepnuti. b) Obsahuje žíravinu. Uchovávej

mi

dosah dětí Zamezte styku s očima 15c Hydroxid vápenatý /Ca

Calcium hydroxide/° CALCIUM HYDROXIDE&25A0 a) pro prostředky pro rovnání vlasů obsahující dvě složky: hydroxid vápenatý a sůl guanidinu b) k úpravě pH pro depilační prostředky c) ostatní použi

(např. jako regulátor pH, . pomocná látka a

7 % váhově v pře
čtu na hydroxi

vápenatý b) až do pH 12,7 c) až do pH 11 a) Obsahuje žíravinu. Zamezte styku s očima. Může způsit oslepnutí. Uchovávejte mimo dosah dětí. b) Obsahuje žíravinu. Uchov

ej

mimo dosah dětí Zamezte styku s očima 16 1-naftol&25CF(CAS 90-15-3) a jea jeho

ho soli /1-naphthol and its salts 1-NAPHTH

&25A

oxidační barvící činidlo pro barvení vlasů 2,0% V kombinaci s peroxidem vodíku p

olena maximální koncentrace v a

ik

ní formě 1,0% Může způsobit al

ickou reakci. 1

Dusi

n sodný /Sodium nitrite/° inhibitor koroze 0,2 % Nepoužívejte spolu se sekundárními nebo terciáln

 

a

n

n

o

i

m

ami tvořícími nitrosaminy. a

a b c d e f

18 N

 

 

th

5CF /Nitromethane/° inhibitor koroze 0,3 % 19

 

 

 

 

9

zrušeno k 5.6.2006

 

 

 

 

.

0/2006 Sb. 20 Položka neobsazena

21 Chinin a jeho sol

/Quinine and its salt/° a) šampony b) vlasové lotiony 0,5 % v přepočt

 

 

hi

novou bazi 0,2 % v přepočtu na chini

ninovou bazi 22 Resorcinol&25CF
) /Resorcinol/° (1)
oxidační činidlo pro barven
vlasů 1. pro obecné použití

2.
ioná

 

použití b) vlasové lotiony a šampony 5 % 0,5% a) 1. Obsahuje resorcinol. Vlasy po aplikaci dobře opláchněte. Nepoužívejte k barvení řas a
očí. Při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte vodou. 2. Jen pro profesionální použití. Obsahuje rescinol Při zasažení očí

am

tě důklaně vypláchněte vodou. b) Obsahu
resorcinol. 23 a) Alkalické sulfidy /Alkali sulphides/° b

Sulfidy kovů a
alických zemin

Alk
ine earth sulphides/° a) dep
atoa b) depilatoria 2 % v pře

 

u na síru pH do 12,7 6 % v přepočtu na síru pH do 12,7

a), b) Uchovávejte mimo dosah dětí. Zamezte styku s očima. (1) Tyto látky smějí být použity samostatně nebo v kombinaci za předpokladu, že součet poměrů hladin každé z nich v kosmetickém prostředku vyjádřený s odkazem na

a

m

n

h

d

u

ov

enou pro každou z nich nepřesáhne 1. a b c d e f 24 Soli zinku rozpustné ve vodě s výjimkou 4-hydroxybenzen - sulfonátu zinečnatého a zinečnaté soli pyrithionu&25CF /Water-soluble zinc salts with the excepti

 

on zinc-4-hydroxy-

 

 

es

phonate and zinc pyrithione/° 1 % v přepočtu na Zn 25 4-hydroxybenze

zen - sulfonát zinečnatý&25CF /Zinc 4-hydroxy-benz

iesphonate/° deodoranty, antipersp

 

ty, adstringentní loti

y

% v přepočtu na bezvodou substanci Zamezte styku s očim

26 Monofluorofosforečnan

onný /
monium monofluorhosphate/° prostředky pro ústní hygienu 0,15 % v přepočtu na F. Ve směsi s jinými sloučeninami fluoru po

 

nými touto přílohou nesmí celková koncentrace F překročit 0,15%, Obsahuje monofluorofosforečnan amonný. Pro jakoukoliv zubní pastu s obsahem 0,1 - 0,15 % fluoru, pokud nenese na obalu označení, které zakazuje použití u dět í (například pouze pro použití u dospělých osob), je povinné následující označení na obalu: "Děti do 6 let včetně pod dohledem dospělého. Pro čištění zubů použijte množství o velikosti zrnka hrachu, abyste omezili spolknutí pasty na minimum. Pokud je fluor při

z jiných zdrojů, konzultujte zubaře nebo praktického lékaře

. 27 Monof

orofosforečn

 

sodný /sodium monofluorophosphate/° jako čl. 26. jako čl. 26. Obsahuje monofluorofosforečnan sodný. Pro jakoukoliv zubní pastu s obsahem 0,1 - 0,15 % fluoru, pokud nenese na obalu označení, které zakazuje použití u dět í (například pouze pro použití u dospělých osob), je povinné následující označení na obalu: "Děti do 6 let včetně pod dohledem dospělého. Pro čištění zubů použijte množství o velikosti zrnka hrachu, abyste omezili spolknutí pasty na minimum. Pokud je fluor při

z jiných zdrojů, konzultujte zubaře nebo praktického lékaře.".

8 Monofluor

osforečnan

 

elný /Potassium monofluorophosphatc/° jako čl. 26. jako č1.26. Obsahuje monofluorofosforečnan draselný Pro jakoukoliv zubní pastu s obsahem 0,1 - 0,15 % fluoru, pokud nenese na obalu označení, které zakazuje použití u dět í (například pouze pro použití u dospělých osob), je povinné následující označení na obalu: "Děti do 6 let včetně pod dohledem dospělého. Pro čištění zubů použijte množství o velikosti zrnka hrachu, abyste omezili spolknutí pasty na minimum. Pokud je fluor při

m

 

j

ý

 

r

ů,

onzultujte zubaře nebo praktického lékaře.". a b c d e

29 Monoflu

ofosforečnan

 

enatý /Calcium monofluorophosphate/° jako čl. 26. jako čl. 26. Obsahuje monofluorofosforečnan vápenatý. Pro jakoukoliv zubní pastu s obsahem 0,1 - 0,15 % fluoru, pokud nenese na obalu označení, které zakazuje použití u dět í (například pouze pro použití u dospělých osob), je povinné následující označení na obalu: "Děti do 6 let včetně pod dohledem dospělého. Pro čištění zubů použijte množství o velikosti zrnka hrachu, abyste omezili spolknutí pasty na minimum. Pokud je fluor při

z jiných zdrojů, konzultujte zubaře

bo praktické

lékaře.".

 

Fluorid vápenatý /Calcium uoride/° jako čl. 26. jako čl. 26. Obsahuje fluorid vápenatý. Pro jakoukoliv zubní pastu s obsahem 0,1 - 0,15 % fluoru, pokud nenese na obalu označení, které zakazuje použití u dět í (například pouze pro použití u dospělých osob), je povinné následující označení na obalu: "Děti do 6 let včetně pod dohledem dospělého. Pro čištění zubů použijte množství o velikosti zrnka hrachu, abyste omezili spolknutí pasty na minimum. Pokud je fluor při

z jiných zdrojů, konzultujte zub

e nebo prakt

kého lékaře.

 

31 Fluorid sodný /Sodi fluoride/° jako čl. 26. jako čl. 26. Obsahuje fluorid sodný. Pro jakoukoliv zubní pastu s obsahem 0,1 - 0,15 % fluoru, pokud nenese na obalu označení, které zakazuje použití u dět í (například pouze pro použití u dospělých osob), je povinné následující označení na obalu: "Děti do 6 let včetně pod dohledem dospělého. Pro čištění zubů použijte množství o velikosti zrnka hrachu, abyste omezili spolknutí pasty na minimum. Pokud je fluor při

z jiných zdrojů, konzultujte zubaře ne

praktického

ékaře.". 32

 

uorid draselný /Potassium uoride/° jako čl. 26. jako čl. 26. Obsahuje fluorid draselný. Pro jakoukoliv zubní pastu s obsahem 0,1 - 0,15 % fluoru, pokud nenese na obalu označení, které zakazuje použití u dět í (například pouze pro použití u dospělých osob), je povinné následující označení na obalu: "Děti do 6 let včetně pod dohledem dospělého. Pro čištění zubů použijte množství o velikosti zrnka hrachu, abyste omezili spolknutí pasty na minimum. Pokud je fluor při

z jiných zdrojů, konzultujte zubaře

ebo praktick

o lékaře.".

 

Fluorid amonný /Ammoniufluoride/° jako čl. 26. jako čl. 26. Obsahuje fluorid amonný. Pro jakoukoliv zubní pastu s obsahem 0,1 - 0,15 % fluoru, pokud nenese na obalu označení, které zakazuje použití u dět í (například pouze pro použití u dospělých osob), je povinné následující označení na obalu: "Děti do 6 let včetně pod dohledem dospělého. Pro čištění zubů použijte množství o velikosti zrnka hrachu, abyste omezili spolknutí pasty na minimum. Pokud je fluor při

z jiných zdrojů, konzultujte zubaře n

o praktickéh

lékaře.". 3

 

luorid hlinitý /Aluminiumluoride/° jako čl. 26. jako čl. 26. Obsahuje fluorid hlinitý. Pro jakoukoliv zubní pastu s obsahem 0,1 - 0,15 % fluoru, pokud nenese na obalu označení, které zakazuje použití u dět í (například pouze pro použití u dospělých osob), je povinné následující označení na obalu: "Děti do 6 let včetně pod dohledem dospělého. Pro čištění zubů použijte množství o velikosti zrnka hrachu, abyste omezili spolknutí pasty na minimum. Pokud je fluor při

z jiných zdrojů, konzultujte zubaře

ebo praktick

o lékaře.".

 

Fluorid cínatý /Stannoufluoride/° jako čl. 26. jako čl. 26. Obsahuje fluorid cínatý. Pro jakoukoliv zubní pastu s obsahem 0,1 - 0,15 % fluoru, pokud nenese na obalu označení, které zakazuje použití u dět í (například pouze pro použití u dospělých osob), je povinné následující označení na obalu: "Děti do 6 let včetně pod dohledem dospělého. Pro čištění zubů použijte množství o velikosti zrnka hrachu, abyste omezili spolknutí pasty na minimum. Pokud je fluor při

z jiných zdrojů, konzultujte zubaře nebo praktického lékaře.

e.". 36 He

decylamonium

 

orid&25CF /Hexadecyl ammonium fluode/° jako čl. 26. jako čl. 26. Obsahuje hexadecylamonium-fluorid. Pro jakoukoliv zubní pastu s obsahem 0,1 - 0,15 % fluoru, pokud nenese na obalu označení, které zakazuje použití u dětí (například pouze pro použití u dospělých osob), je povinné následující označení na obalu: "Děti do 6 let včetně pod dohledem dospělého. Pro čištění zubů použijte množství o velikosti zrnka hrachu, abyste omezili spolknutí pasty na minimum. Pokud je fluor

ři

mán z jiných zdrojů, konzultujte zubaře nebo praktického lékaře.". 37 N-hexadecyl-N,
N,N',N'-tris(2-hydroxy-ethyl) propan-1,3-diamin-bis(hydrogen-fluorid)&25CF /3 -(N-Hexadecyl-N-

hydroxyethy

mmonio) prop

 

s(2--hydroxyethyl) ammonium dihydrofluoride/° jako č1.26. jako čl. 26. Obsahuje N-hedecyl-N,N',N'-tris(2-hydroxyethyl) propan-1,3-diamin-bis(hydrogenfluorid). Pro jakoukoliv zubní pastu s obsahem 0,1 - 0,15 % fluoru, pokud nenese na obalu označení, které zakazuje použi tí u dětí (například pouze pro použití u dospělých osob), je povinné následující označení na obalu: "Děti do 6 let včetně pod dohledem dospělého. Pro čištění zubů použijte množství o velikosti zrnka hrachu, abyste omezili spolknutí pasty na minimum. Pokud je f

o

p

j

á

z

i

ch

drojů, konzultujte z
aře nebo praktického lékaře.". a b c d e f 38 N-hexadecyl-N,N',N'- -tris[poly(oxyethylen)] propan-1,3-diamin-bis(hydrogenfluorid) &25CF /N,

N,N',N'-Tris

olyoxyethyl

 

-N-hexa-decylpropylenediaminedihy drofluoridel/° jako čl. 26. jako čl 26. Obsahuje N-hadecyl-N,N',N'- tris[poly(oxyethylen)] Propan-1,3-diamin-bis(hydrogenfluorid). Pro jakoukoliv zubní pastu s obsahem 0,1 - 0,15 % fluoru, pokud nenese na obalu označení, které zakazuje p oužití u dětí (například pouze pro použití u dospělých osob), je povinné následující označení na obalu: "Děti do 6 let včetně pod dohledem dospělého. Pro čištění zubů použijte množství o velikosti zrnka hrachu, abyste omezili spolknutí pasty na minimum. Pokud

f

or přijímán z jiných zdrojů, konzultujte zubaře nebo praktického

ho lékaře."

39 Oktadec

 

amonium-fluorid&25CF /Octadecenyl-amnium fluoride/° jako č1.26. jako čl. 26. Obsahuje oktadecenylamonium-fluorid: Pro jakoukoliv zubní pastu s obsahem 0,1 - 0,15 % fluoru, pokud nenese na obalu označení, které zakazu je použití u dětí (například pouze pro použití u dospělých osob), je povinné následující označení na obalu: "Děti do 6 let včetně pod dohledem dospělého. Pro čištění zubů použijte množství o velikosti zrnka hrachu, abyste omezili spolknutí pasty na minimum. Po

d

fluor přijímán z jiných zdrojů, konzultujte zu

ře nebo prak

ckého lékaře

 

40 Fluorokřemičitan sodný /Sodm fluorosilicate/° jako čl. 26. jako čl. 26. Obsahuje fluorokřemičitan sodný. Pro jakoukoliv zubní pastu s obsahem 0,1 - 0,15 % fluoru, pokud nenese na obalu označení, které zakazu je použití u dětí (například pouze pro použití u dospělých osob), je povinné následující označení na obalu: "Děti do 6 let včetně pod dohledem dospělého. Pro čištění zubů použijte množství o velikosti zrnka hrachu, abyste omezili spolknutí pasty na minimum. Po

d

fluor přijímán z jiných zdrojů, konzultujte zubaře n

o praktickéh

lékaře.". 4

 

luorokřemičitan draselný /Potassiumluorosilicate/° jako čl. 26. jako čl. 26. Obsahuje fluorokřemičitan draselný. Pro jakoukoliv zubní pastu s obsahem 0,1 - 0,15 % fluoru, pokud nenese na obalu označení, které zakazu je použití u dětí (například pouze pro použití u dospělých osob), je povinné následující označení na obalu: "Děti do 6 let včetně pod dohledem dospělého. Pro čištění zubů použijte množství o velikosti zrnka hrachu, abyste omezili spolknutí pasty na minimum. Po

d

e

l

r

ř

í

n

jiných zdrojů, konzultujte zubaře nebo praktickéh

lékaře.".

b c d e

 

42 Fluorokřemičitan amonný Ammonm fiuorosilicate/° jako čl.26. jako čl. 26. Obsahuje fluorokřemičitan amonný. Pro jakoukoliv zubní pastu s obsahem 0,1 - 0,15 % fluoru, pokud nenese na obalu označení, které zakazu je použití u dětí (například pouze pro použití u dospělých osob), je povinné následující označení na obalu: "Děti do 6 let včetně pod dohledem dospělého. Pro čištění zubů použijte množství o velikosti zrnka hrachu, abyste omezili spolknutí pasty na minimum. Po

d

fluor přijímán z jiných zdrojů, konzultujte zubaře neb

praktického

kaře.". 43

 

orokřemičitan hořečnatý /Magnesium forosilicatel/° jako čl. 26. jako čl. 26. Obsahuje fluorokřemičitan hořečnatý. Pro jakoukoliv zubní pastu s obsahem 0,1 - 0,15 % fluoru, pokud nenese na obalu označení, které zakazu je použití u dětí (například pouze pro použití u dospělých osob), je povinné následující označení na obalu: "Děti do 6 let včetně pod dohledem dospělého. Pro čištění zubů použijte množství o velikosti zrnka hrachu, abyste omezili spolknutí pasty na minimum. Po

d

e

l

r

ř

í

n

jiných zdrojů, konzultujte zubaře nebo praktického lékaře.". a b c d e f 44 1,3-Bis(hydroxy-m

-methyl) - imidazolidin - 2-th
n&25CF /1,3-Bis(hydroxy-methyl

imidazoli
-2-thione

a) prostředky pro péči o vlasy b) prostředky
o péči o nehty a) do 2 % b) do 2 % a) zakázáno v r

prašovačích aerosolů (sprejích)b) pH aplikační formy

os

edku musí být nižší než 4 Obsa

je 1,3-Bis(hydro
methyl) -imidazolidin-2-thion. 45 Benzyl al

l (*) CAS 100-51-6 a) rozpouštědlo b) parfém/aromatické kom pozice/jejic h suroviny b) Přítomnost látky mu
být vyznačena v seznamu přísad podle § 2 písmg), pokud její koncentrace překračuje: - 0

%

prostředcích, které se neoplachují - 0,01 % v prostředcích, k

které se oplachují 46 6

etyl-2H

 

 

en

2-on&25CF;6-metylkumarin /6-metylcoumarin/° prostředky pro úst

stní hygienu 0,003 % 4

Nikom
hanol-hydrogenfluorid&25CF/ Nicomethanol hydrofluoride/° prostředky pro ústní hygienu 0,15 % v přepočtu na F Ve směsi s j

 

i sloučeninami fluoru povolenými toutořílohou nesmí celková koncentrace F překročit 0,15%. Obsahuje nikomethanol-hydrogenfluorid. Pro jakoukoliv zubní pastu s obsahem 0,1 - 0,15 % fluoru, pokud nenese na obalu označení, které zakazuje použití u dětí (například pouze pro použití u dospělých osob), je povinné následující označení na obalu: "Děti do 6 let včetně pod dohledem dospělého. Pro čištění zubů použijte množství o velikosti zrnka hrachu, abyste omezili spolknutí pasty na

in

um. Pokud je fluor přijímán z jinýc

zdrojů, konzultujte zubaře nebo praktickéh

lék

 

". 48 Dusičnan stříbrný /Silver nitrate/° jen pro prostředky pro barvení řas a

bo

4 % Obsahuje dusičnan stříbrný. Při

asažení očí okamžit

důk

 

ě vypláchněte vodou. 49 Sulfid seleničitý /Selenium disulphide/°

a

o

 

o

 

p

 

% Obsahuje sulfid seleničitý Zamezte styku s očima a po škozenou kůží. a b c d e f 50 Chloro(hydroxo) komplexy hliníku a zirkonia AlxZr(OH) yClz a chloro(glyciny cinato) hy droxokomplexy hliníku a zirkonia&25CF /Aluminium zirconiumchloride

droxide complex

Alx
(OH)yClZ and the aluminium zirconium chloride hydroxide gl

ene complexes/° antiperspiranty 20 % v přepočtu na bez
dý komplex 5,4% v přepočtu na zirkonium 1. Poměr počtu atomů Al k atom Zr musí být mezi 2 a 10. 2. Poměr počtu atomů

l+Zr) k počtu atomů Cl musí být mezi 0,9 a 2,1.

.

kázáno v rozprašovačích aerosolů (sprejích). Nea Neaplikujte na podrážděnou nebo poškozenou kůži. 51 Chinol

olin-8-ol&25CF a bis (chinolin-8-ol) - sulfát&25CF /Quinolin-8-ol and bis(8
ydroxyquinolinium) sulphate/° Stabilizátor peroxidu vodíku ve vlasových pro

ředcí
, které se oplachuj
Stabizátor peroxidu vo

 

 

e

asových prostředcích, kt

které se neoplachují 0,3 % v přepočtu na bazi,

,03 v přepočtu na bazi 52 Methanol&25C

 

 

an

/° denaturační přísada pro ethyl- a isopropylalkohol 5 % v přepočtu na % ethyl- a izopropylalkoholu 53 Kyselina etidronová a její soli; kyselina 1-hydroxyethan-1,1-diyldi

difosfonová a její soli&25CF /
idronic

id and its salts (1-hydroxyethylidenediphosonic acid and itia salts /° a) prostředky

 

 

č

o

l

y

b

m

la

a) 1,5 % vyjádřeno jako kyselina etidronová b) 0

0,2 % vyjádřeno jako kyselina etidronová a b c d e f 54 1-Feno

pro

n-2-ol&25CF /1-Phenoxy-propan-2-ol/° jen pro prostředky, které

 

op

chují. zakázáno ve výrobcích ústní

í hygieny 2 % jako konzervační př

ada, viz příloha č.6, čás

 

položka č.43 55 Octan olovnatý&25CF /Lead acet
e/° jen pro prostředky na
arvení vlasů 0,6 % v přepočtu na olovo Uchovávejte mimo dosah dět Zamezte styku s očima. Umyjte si ruce po

ou

tí. Obsahuje octan olovnatý. Nepoužíve

e pro barvení řas, obočí a v

sů. D
de-li k podráždění, přerušte používání. 56 Fluorid hořečnatý /Magnesium fluoride/° prostředky pro ústní hygienu 0,15 % v p

 

čtu na F ve směsi s jinými oučeninami fluoru povolenými touto přílohou , celková koncentrace F nesmí překročit 0,15 %. Obsahuje fluorid hořečnatý. Pro jakoukoliv zubní pastu s obsahem 0,1 - 0,15 % fluoru, poku d nenese na obalu označení, které zakazuje použití u dětí (například pouze pro použití u dospělých osob), je povinné následující označení na obalu: "Děti do 6 let včetně pod dohledem dospělého. Pro čištění zubů použijte množství o velikosti zrnka hrachu, abyst

o

z

i

p

k

t

pa

y na minimum. Pokud je fluor přijímán z jiných zdrojů, konzultu

e zubaře nebo
aktického lékaře.". a b c d e f 5

Chlorid strontnatý hexahydrát /Strontium chloride hexahydrate/° a) zubní pasty b) šampony a prostředky k péči o obličej a) 3,5
v přepočtu na stroncium. Při směsi s dalšími povolenými sloučeninami stroncia nesmí celkový obsah stroncia překročit 3,5 % b) 2,1% v přepočtu

 

stroncium. Pokud jde o směs jinými povolenými sloučeninami stro

ia

pak celkový obsah stroncia nesmí přesáhnout 2,1%. Obsahuje chl

hlorid stro

atý. Časté použití dětmi se nedoporučuje. 58 Octan strontnatý hemihydrát&25CF /Strontium acetate hemihydrate/° zubní pasty

 

% v přepočtu na stronciumPři směsi s dalšími povolenými slouč

in

i stroncia nesmí celkový obsah stroncia překročit 3,5% Obsahuje octan stro

natý. Časté použití dětmi se nedoporučuje. 59 Talek (hydra

 

 

křemičitan hořečnatý) /Talc: Hydrated magnes

m

i

c

e

 

)

ud

a zásypy určené pro děti do 3 let b) ostatní výrobobky a) Uchovávejte pudr z dosahu nosu a ú

 

ětí. a b c d e f 60 Dialkylam

y mastných kyselin a dialkanolamidy&25CF /Fatty acid dialkylamides and dialkanolamides/° max. obsah sekundárních aminů : 0,5 % Nepoužívejte se systémy s nitrosačnim účinkem

 

x.

bsah sekundárních aminů: 5% (týká se surovin). Max.
x. obsah nitrosaminů: 50 µg/kg. Uchovávejte v nádobác

 

z obsahu dusitanů. 61 Monoalkylam

y, monoalkanolaminy a jejich soli&25CF /Monoalkylamines, monoalkanolamines and their salts/° max. obsah sekundárních aminů : 0,5 % Nepoužívejte se systémy s n nitrosačním účinkem. Minimální čistota: 9

 

Ma

obsah sekundárních aminů: 0,5% (týká se surovin), Max. obsah nitrosaminů: 50 &03BCg/k

/kg. Uchovávejte v nádobách bez obsahu dusitanů 62 T

alkylami

, Triaikanolaminy a jejich soli&25CF / Trialkanolamines and their salts/° a) prostředky, které se neoplachují b) ostatní prostředky a) 2,5 % a), b) Nepoužívejte ssystémy s nitrosačním účinkem. Minimální či

 

a:

9 % Max. obsah sekundárních aminů: 0,5% (t

á se surovin). Max. obsah nitrosaminů

µg/k Uchovávejte v nádobách bez obsahu

 

itanů. 63 Hydroxid strontnatý /Strontium hydrox

e/

Regulátor pH v prostředcích k depilaci 3,5

,5 % v přepočtu na stroncium max. H 12,7 Uchovávejte mimo dosah dětí.

mezte styku s očima. 64 Peroxid strontnatý/ Strontium p

oxide/&25CF Jen do vlasových prostředků pro profesionální použití, kt

é se oplachují. 4,5% v přepočtu na stroncium v aplik
ní formě prostředku Všechny výrobky musí splňovat podavky na uvolňování peroxidu vodíku.

J

 

o

r

e

o

ln

použiti. Zamez te styku s očima. Při zasažení očí
kamžitě důkladně vypláchněte vodou. Používejte vhodné och
chranné rukavice. a b c d
f 65 Alkyl(C8 - C18) (benzyl) dimethylamonium-c

orid, -bromid a sůl cukerné kyseliny&25CF (benzalkon
m-chlorid, -bromi

a sůl cukerné kyseliny) /Benzalkonium chloride, bromide and saccha

nate/° prostředky k péči o vlasy (hlavu), které se oplachují b) ostatní výrobky a) 3% (jako benzalkoniumchlorid) b) 0,1% (jako benzalkoniumchlor id) a) Ve finálních výrobcích koncentrace benzalkonium-chlori

, benzalkonium-bromidu a li benzalkonia s cukernou

ys

inou s alkylovým řetězcem C14 nebo krat

atším nesmí přesáhnout 0,1% (jako benzalkonium-ch
rid) a) Zamezte styku s očima.

 

Zamezte styku s očima. 66 Polyakrylamidy&25CFPolyacrylamides/ ° a) Prostředky k péči o tělo,

 

e neoplachují b) Ostatní kosmetické prostředky a) Maximální zbytkovtkový

 

 

bsah akrylamidu0,1 mg/kg b) Maximální zbytkový obsah akrylamidu 0,5 mg/kg 67 2-benzylidenheptanal&25CF (
S 122-40-7) /Amyl cinnamal/° AMYL CINNAMAL&20 Přítomnost látky musí být uvedena v

 

na

ingrediencí podle § 2, písm.g), pokud její konc

t

c

p

k

č

e

-

001% v prostředcích,které se neoplachují - 0,01% v prostředcích, které se opl opla

 

 

ují 68 Zrušena ke dni 7.10.2008 novelou č. 369/2008 Sb. a b c d e f 69 3-fenylpcup-2-en-1-ol&25CF (CAS 104-54-1) /Cinnamyl alcohol/° CINNAMYL COHOL&25A0 Přítomnost látky musí být

 

en

v seznamu ingrediencí podle § 2,
2, písm. g), pokud její k
centrace př

 

 

račuje: 0,001% v prostředcích,které se neoplachují - 0,01% v pro středcích, které se oplachují 70 3,7-dimet
lokta-2,6-d'enal&25CF (CAS 5392-40-5) /Citr/° CITRAL&25CF Přítomnost látky musí

 

u

dena v seznamu ingrediencí podle § 2,
2, písm. g), pokud její koncentrace p

 

 

kračuje: - 0,001% v prostřcdcích,které se neoplachují - 0,01% v prostředcích, které se oplachují 71 2-met
xy-4-(propen- 2-yl) fenol&25CF (CA> 97-53-0)Eugenol/° EUGENOL&25A0 Přítomnost lát

 

us

být uvedena v seznamu ingredien

podle § 2, písm. g), pokud její konce
race překračuje:

0,001% v

rostředcích, které se neoplachují - 0,01% v prostředcích, které se oplachují 72 Hydroxycitronellal CAS 107-75
a) Prostředky pro péči o dutinu ústní b) Jé prostředky b) 1,0 % a) b) Přítomnost lá

m

í

ý

v

n

e

v

eznamu přísad podle §

písm. g), pokud její koncentrace překr
uje: - 0,001% v

ostředcí

, které se neoplachují - 0,01 % v prostředcích, které se oplach ují a b c d e f 73 Isoeugenol CAS 97-54
a) Prostředky pro péči o dutinu ústní b) J
é prosedky b) 0,02% a) b) Přítomnost l

m

í být vyznačena v seznamu přísad podle § 2 písm. g), pokud její koncentrace

 

 

ekračuje: - 0,001% v prostředcích, které se neoplachují 0,01 % v prostředcích, které se oplachují 74 3
enyl-2-penty1prop-2en-1-ol&25CF (CAS 1,01-85) / Amylcin namyl alcohol/° Přítomnos

 

tk

musí být uvedena v se
seznamu ingred
ncí podle § 2, písm.
), pokud její koncentr

 

 

e překračuje: - 0,001% v prostředcích,které se neoplachují - 0, 01% v prostředcích, které se oplachují 75
nzyl-salicylát&25CF (CAS 118-58-1) /Benzylalicylate/° BENZYL SALYCILATE&25A0 P

 

mn

t látky musí být uvedena v seznamu ingrediencí pod
odle § 2, pís

 

 

g), pokud její koncentrace překračuje: - 0,001% v prostředcích, které se neoplachují - 0,01% v prostředcích,
teré se oplachují 76 3-fenylprop-2-enal&CF (CAS 104-55-2) /Cinnamal/° CINNAMAL&25

 

 

 

í

m

s

l

ky

usí být uved
edena v sezna
ingrediencí podle § 2, p

 

 

m. g), pokud její koncentrace překračuje - 0,001% v prostředcích ,které se neoplachují - 0,01% v prostředcích,
teré se oplachují a b c d e f 77 Karin&25CF (CAS 91-64-5) /Coumarin/° COUM

 

&2

0 Přítomnost látky musí být uvedena v seznamu ingrediencí podle § 2, 2, p

 

 

m. g), pokud její koncentrace překračuje: - 0,001% v prostředcíc h,které se neoplachují - 0,01% v prostředcích
které se oplachují 78 (E) 3,7-dimethylok-2,6-dien-1-ol&25CF (CAS 106-241) /Geranio

 

GE

NIOL&25A0 Přítomnost látky musí být uvedena v seznamu in
ingrediencí podle § 2, písm. g), pokud její koncentrace překračuje:

 

 

001% v prostředcích,které se neoplachují - 0,01% v prostředcích, které se oplachují 79 4-(4-hydroxy-4-meth
pentyl) cyklohex-3-en-1-karbaldehyd&25CF (C 31906-04-4) /Hydroxy-methylpentyl-cyclohe

 

ca

ox-aldehyde/° Přítomnos
ost látky musí
ýt uvedena v sezn

 

 

grediencí podle § 2, písm. g), pokud její koncentrace překračuje: - 0,001% v prostředcích,které se neoplachují
- 0,01% v prostředcích, které se oplachují 80 4-methoxy benzylalkohol&25CF (CAS 105

 

5

 

n

y

a

o

l/

Přítomnost látky musí být
t uvedena v se
amu ingrediencí podle § 2, písm. g), poku

 

 

její koncentrace překračuje: - 0,001% v prostředcích,které se ne oplachují - 0,01% v prostředcích, které se oplachují a b c d e f 81 Bzyl-(3-fenylpropenoát) &25CF (CAS 103-41-

 

/B

zyl cinnamate/° BENZYL CINNAMATE&25A0 Př
Přítomnost látky musí být u
dena v seznam

 

 

ingrediencí podle § 2, písm. g), pokud její koncentrace překračuj e: prostředcích,které se neoplachují - 0,01%
prostředcích, které se oplachují 82 3,7,-trimethyldodeka-2,6,10-trien-l-ol&25CF (

 

46

-84-0) /Farnesol/° FARNESOL&25A0
Přítomno
látky musí být uvedena v seznamu ingredie

 

 

dle § 2, písm. g), pokud její koncentrace překračuje: - 0,001% v prostředcích,které se neoplachují - 0,01% v
rostředcích, které se oplachují 83 2-(4-rc-butylbenzyl) propanal&25CF (CAS 80-54

 

/

(4-tert-Butylbenzyl) propionald ehy
hyde/° Přítomnost lá
y musí být uv

 

 

ena v seznamu ingrediencí podle § 2, písm. g), pokud je koncentrace překračuje - 0,001% v prostředcí
,které se neoplachují - 0,01% v prostředcíc které se oplachuj 84 3,7-dimethylokta

 

-

e

3

l

5

 

CA

78-70-6) /Linalool/
l/° LINALOOL&
A0 Přítomnost
átky musí být uveden

 

 

v seznamu iací podle § 2, písm. g), pokud její koncentrace překra čuje - 0,001% v prostředcích,které se neoplac
jí - 0,01% v prostředcích, které se oplachu a b c d e f 85 Benzyl-benzoát&2

 

(

S 120-51-4) /Benzyl benzoate/
e/° BENZYL BENZOATE&25A0 Přítomnost látk

 

 

musí být uvedena v seznamu ingrediencí podle § 2, písm. g), pokud její koncentrace překračuje: - 0,001% v pros
edcích,které se neoplachují - 0,01% v prostdcích, které se oplachují 86 3,7-dimet

 

kt

-en-1-ol&25CF (CAS 106-22-9) /Citrolellol/° CITRONELLOL&25A0

 

 

Přítomnost látky musí být uvedena v seznamu ingrediencí podle § 2, písm. g), pokud její koncentrace překračuje
- 0,001% v prostředcích,které se neoplachuj - 0,01% v prostředcích, které se oplachuj

 

8

2-benzyli
noktana&25CF1

101-86-0) /Hexyl
innam-aldehyde/° Přítomnost látky mus
í být uveden a v seznamu ingrediencí podle § 2, pí
. g), po
d její koncentrace překračuje: - 0,0
% v proředcích,které se neoplachují - 0,01% v prostředcích, které se oplachují 88

m

e

 

A

5

9

7-

Přítomnost lá
y musí být
značena v seznamu

ísad podle § 2 pí
. g), pokud j
í kon
ntrace překračuje:
01% v prostředcích, které se neoplachují - 0,01%
prostředcích, které se oplachují Koncentrace peroxidu nižší než 20 mmol/l (**) a b c d e f 89
ethyl 2-octynoate CAS 111-12-6 methyl-okt-2-ynoát
) Prostředk

pro péči o duti
ústní b) Ji
prostředky b) 0,01% použi
je-li se sam ostatně Pokud se vyskytuje v kombin
i s methyl-non-2-ynoátem, neměla by celková koentrace obou látek v hotovém výrobku překro

0

1% (z čehož by methyl-non-ynoát neměl tvořit více než 0,002%) a) b) Přítomnost
st látky mky musí b

 

 

značena v seznamu přísad podle § 2 písm. g), pokud její koncentra ce překračuje: - 0,001 % v prostředcích, kter
se neoplachují - 0,01 % v prostředcích, kte se oplachují 90 3-methyl-4-(2,6,6-tri

 

yl

klohex-2-en-1-yl) but-3-en-2-on&25CF (CAS 127-51-
&03B1-isomethy
onon Přítomnost látky musí být uveden

 

 

v seznamu ingrediencí podle § 2, písm. g), pokud její koncentrace překračuje: - 0,001% v prostředcích,které se
eoplachují - 0,01% v prostředcích, které seplachují 91 Výtažek z větvičníku slívo

 

,

ernia prunastri (CAS 90028-68-5) /Oak moss extr
t/° EVERNIA PRUN
TRI&25A0 Přítomnost látky musí být uve

 

 

na v seznamu ingrediencí podle § 2, písm. g), pokud její koncentr ace překračuje: - 0,001% v prostředcích,které
e neoplachují - 0,01% v prostředcích, kterée oplachují 92 Výtažek z terčovky otru

 

a

,

v

i

f

f

ac

(CAS 90028-67-4) /Treemoss ex
extract/° EVERNIFURFURACEA&25A0 Přítomnost l

ky musí být uvedena v sezna

ing

 

 

odle § 2, písm. g), pokud její koncentrac

ace překračuje: - 0,

1% v prostředcích,které se neopla

ují - 0,01% v prostředcích, kt

é se oplachují a b c d e f 93 2,4-Diaminopyrimidin-3-oxid&25CF (CAS 74

8-

-9) /2,4-Diamino-pyrimidine-3-3-oxide/° Prostředky pro

či o vlasy 1,5%

4 Dibenzoylperoxid&25CF /Benzoyl

roxide/° Systémy umělých nehtů

0,7% ( ve směsi určené k použití) Pouze pro profesionální použití Jen pro profe

on

ní použití. Zam
te styku kůží. Čtěte pečl
ě návod k použití. 9
Hydrochinon(m
hyl) ether&25CF
/Hydroquino

methylether/° Systémy umělých nehtů 0,02% ( ve směsi určené k použi

) Pouze
o profesionální
užití Je
pro profesionální použit
Zamezte sku kůží. Čtěte pečlivě ná

 

 

po

ití. 96 Mošus
ý xylol 5-terc-butyl-1,3di
thyl- 2,4,6-trinitrobenzen
AS 81-15-2)
usk xylene/°
SK XYLENE

echny kosmetické prostředky kromě prostředků pro péči o dutinu ústní a

1,0 %
v parfémech b
0,4 %
v toaletních vodách c)
,03 % ostatních výrobcích 9

 

 

us

ý keton
1-(4-terc-buty
2,6-dimethyl

,5-dinitro
nyl) ethan-l-on
(CAS 81-14-1
/Musk ketone/°

USK KETO


echny ko

etické prostředky kromě prostředků pro péči o dutinu ústní a) 1,4
v parfémech b) 0,56 % v toaletních vodách c) 0,042 % v ostatních výrobcích". 98 Kyselina salicylo

(4) (CAS
9-72-7) a)lasové pros

ed

, které se oplachují b) jiné prostředky a) 3

% b) 2,0 % Nepoužívat v prostřed
ch pro děti d
tří let, s výjim
u šamponů. Pro jiné účely než potlač
í růstu mikroorganismů v prostře

ích. Tento účel musí být zřejmý ze
působu obchodní úpravy výrobku Ne
užívat pro děti do tří let (5)
99 Anorganické siřičitany a hydr

ensiřičitany (6) a) oxidační prostředky k barvení vlasů b) prostředk k rovnání vlasů c) samoopalovací prostředky na obliče

 

) j

é samoopalovací prostředky a)

67 % vyjádřeno jako volný SO2

) 6,

%, vyjádřeno jako
lný SO2 c
,45% vyjádřeno jako
lný SO2
) 0,40 % v
ádřeno jako volný SO2
ro jiné ely než potlačení růstu mikroorganismů v prostředcích. Tento účel musí být zřejmý ze způsobu obchodní úpravy výrobku. 100

 

lok

ban (7) (
S 101-20-2)
ostředky, které

oplachují 1,5% K
téria čistoty: 3,3

4,4'

tetrachlorazobenz
< 1 ppm 3,,4,4'- tetrachlorazoxybenzen < 1 ppm Pro jiné účely než potlačení růstu mikroorganismů v

 

stř

cích. Tento účel musí být zřejmý ze způsobobchodní

vy výrobku

Py

thion zinečnatý (8) (CAS 134-41-7) vlasov

tředky, které se neoplachují 0,1% Pro ji

čel

než potlačení růstu mikroorganmů v prostředc

ento účel musí být zřejmý ze způsobu obchodn

rav

výrobku. 102 Glyoxal Glyoxal (INC CAS 107-22-2 EIN

03-474-9 100 mg/kg".. 103 Abies Al

one

il a Extract CAS 90028-76-5 Kcentrace perox

žší než 10 mmol/l(*) 104 Abies Alba Nee

Oil

Extract CAS 90028-76-5 Koncerace peroxidu

než 10 mmol/l (*) 105 Abies Pectinata N

e O

a Extract č. CAS 92128-34-2 Koncentra peroxidu nižš

10 mmol/l(*) 106 Abies Sibirica Needle

a E

ract CAS 91697-89-1 Koncentracperoxidu nižší

0 mmol/l(*) 107 Abies Balsamea Needle O

Ex

act CAS 85085-34-3 Koncentrace peroxu nižší než 10

l(*) 108 Pinus Mugo Pumilio Leaf a Twig

a

tract CAS 90082-73-8 Koncentrac
peroxidu nižší

0 mmol/l(*) 109 Pinus Mugo Le a Twig O

Ex

act CAS 90082-72-7 Koncentrace perodu nižší než 1

/l(*) 110 Pinus Sylvestris Leaf a Twig

a E

ract CAS 84012-35-1 Koncentrace pexidu nižší než

ol/l(*) 111 Pinus Nigra Leaf a Twig Oil

xtr

t CAS 90082-74-9 Koncentrace peridu nižší než

ol/l(*) 112 Pinus Palustris Leaf a Twig

a

tract CAS 97435-14-8 Koncentrace roxidu nižší n

mmol/l(*) 113 Pinus Pinaster Leaf a Twi

l a

xtract CAS 90082-75-0 Koncentracperoxidu nižší

0 mmol/l(*) 114 Pinus Pumila Leaf a Twig

a

tract CAS 97676-05-6 Koncentrace perodu nižší než 1

/l(*) 115 Pinus Species Leaf a Twig Oil

xtr

t CAS 94266-48-5 Koncentra peroxidu nižš

10 mmol/l(*) 116 Pinus Cembra Leaf a Tw

il

Extract CAS 92202-04-5 Koncentre peroxidu niž

10 mmol/l (*) 117 Pinus Cembra Leaf a

Ex

act Acetylated CAS 94334-26 Koncent

eroxidu nižší než 10 mmol/l(*) 118 Pice

ria

Leaf Oil a Extract CAS 91722-19-9 Koncentrace peroxidu nižší než 10

l(*) 119 Thuja Occidentalis Leaf Oil a

act

CAS 90131-58-1 Koncentrace peridu nižší než

l/l(*) 120 Thuja Occidentalis Stem Oil

S 9

31-58-1 Koncentrace peroxidu nižší ne
10 mmol/l(*)

3-Carene CAS 13466-78-9 3,7,7trithylbicyk

.1.

h ept-3-en (isodipren) oncentrace pe

nižší než 10 mmol/l(*) 122 Cedrus Atla

a W

d Oil a Extract CAS 92201-55-3 Koncentrace

idu nižší než 10 mmol/l(*) 123 Cupressu

mpe

irens Leaf Oil a Extract CAS 84696-07-1 Koncentra

oxidu nižší než 10 mmol/l(*) 124 Turpe

e g

(Pinus spp.) CAS 9005-97 Koncentr

roxidu nižší než 10 mmol/l(*) 125 Turpe

e O

a rectified oil č. AS 8006-64-2

ncentrace peroxidu nižší než 10 mmol/l(*)

6

rpentine, steam distilled (Pinus spp.) CAS 8006-64-2 Koncentrace peroxidu nižší než 10 mmol/l(*) 127 Terpene alcohols acetates AS 69103-01 -1

Koncentrace peroxidu nižší než 10 mmol/l(*)

128

Terpene hydrocarbons CAS 956-56-9

trace peroxidu nižší než 10 mmol/l(*) 12

erp

es a Terpenoids
s s výjimkouimonene (d-, 1-, a

omers) uvedených pod referenčními čísly 167

68

88 této přílohy
y č.3, části CAS 65996-98-7

oncentrace peroxidu nižší než 10 mmol/l(*)

30

erpene Terpe
ids Sinpine AS 68917-63-5 Ko

ace peroxidu nižší než 10 mmol/l(*) 131

B1-

rpinene CAS 99-86-5
mentha-l,3-die
Koncentrace peroxidu nižší než 10 mmol/l

) 132 &03B3-Terpinene CAS 99--4 p-mentha-l,4-diene Konc

trace

du

žší než 10 mmol
(*) 133 Teinolene CAS 586-62-9

ntha-1,4(8) -dien Koncentrace peroxidu nižší než 10 mmol/l(*)

Ac

yl hexamethyl in
n CAS 15323--0 1,1,2,3,3,6-(hexamethylindan-

methylketon a) Prostředky, které se neoplachují b) Prostředky, které

opl

hují a) 2 % 135 A
yl butyrate S 2051-78-7 prop-2-en-l-yl-bu

Koncentrace volného allyl alkoholu v esteru by měla být nižší ne

1%

136 Allyl cinnamate CAS
866-31-5 pro2-en-l-yl-3fenylprop-2-enoát

trace volného allyl alkoholu v esteru by měla být nižší než 0,1% 13

lly

cyclohexylacetate CAS 4728-82-9 prop-2-en-l-yl-cykl

acetát Koncentrace volného allyl alkoholu v esteru by měla být ni

než

,1% 138 All
cyclohexylprionate CAS 2

-5 prop-2-en-l-yl-cyklohexanpropanoát Koncentrace volného allyl

oho

v esteru by měla
t nižší než 0,
139 Allyl he
anoate CAS 142

prop-2-en-1 -yl-heptanoát Koncentrace volho allyl alkoholu v est

by

la být nižší než
,1% 140 All caproate C

-68-2 allyl-hexanoát Koncentrace volného allyl alkoholu v ester

být nižší než 0,1%
141 Allyl isolerate CAS 2835-39-4 pr

n-l-y1-3- methylbutanoát Koncentrace volného allyl alkoholu v es

by

měla být nižší než 0
% 142 All octanoate CAS 4230-97-1

l-kaprylát Koncentrace volného allyl alkoholu v esteru by měla být

ší

ž 0,1% 143 Allyl phenoxyacete CAS 7493-

prop-2-en-l-yl-fenoxyacetát Koncentrace volného allyl alkoholu v

eru

y měla být nižší než 0,1% 144 Allyl phe

tate CAS 1797-74-6 prop-2-en-l-yl-fenylacetát Koncentrace vol

al

l alkoholu v esteru by ma být nižší ne

% 145 Allyl 3,5,5-trimethylhexanoate CAS 71500-37-3 Koncent

vo

ého allyl alkoholu v esteru
měla být nižš

0,1% 146 Allyl cyclohexyloxyacetate CAS 68901-15-
Konctrace

ého

llyl alkoholu v teru by měla

žší než 0,1% 147 Allyl isoamyloxyacetate CAS 67634-00-8 Kon

rac

volného allyl alkolu v esteru

a být nižší než 0,1% 148 Allyl 2-methylbutoxyacetate CAS 67634-0

Koncentrace volného allyllkoholu v este

měla být nižší než 0, 1 % 149 Allyl nonanoate CAS 7493-72-3

onc

trace volného allyl alko
lu v esteru by la být nižší než 0,

150

llyl propionate CAS 2408-20-0 Koncentrace volného allyl alkoholu v esteru by měla být nižší než 0,1% 151 Allyl tr

hyl

xanoate CAS 68132
0-9 Koncenace volného allyl alkoholu

teru

la

t nižší než 0,1% 152 Allyl heptine carbonate CAS 731
-43-4 (allylkt-2-ynoát) 0,002% Tento materiál by se neměl použív

kom

s

kýmkoli jiným 2-alkynoickým esterem k
eliny, např. mhyl okt-2-ynoátem 153 Amyl

open

S 25564-22-1 2-pentylcyklopent-2-e
1-on 0,1%

154 Myroxylon balsamum var. pereie extracts and distillates CAS

07-00-9 peruánský bal

bso

tní a bezvodý (peruánský balzám) 0,4% 155 4-tert. -Butyldihydrocinnamalde hyde CAS 18127-01-001-0 3-(4

erc-butylfenyl) propanal 0,6% 6 Cuminum Cyminum

ruit Oil

act

CAS 84775-51-9 a) Pr os
edky, které se
oplachují b) Prostředky, které se oplachují a) 0,4% kmínového oleje 157

57 cis-Rose ketone-l(**) CAS 23726-94
(Z) -1-(2,6,6-triklohex-2-

l)

t-2-en-l-on (cis-&03 B1 -d
askon) a) Prosedky pro péči o dutinu ústní b) Jiné prostředky b) 0,02 % 158

ans-R

ton

2(**) CAS 23 72 6-
-2 (E) -1-(2
,6-trimethylcyklohex-l-en-1-yl) but-2-en-l-on (trans-&03B2-damaskon)

) Prostředky pro péči o dutinu ústní
b) Jiné prostředkyb) 0,02 %

159

trans-Rose ket on e-
**) CAS 39872
7-6 (E) -1-(2,4,4-trimethylcyklohex-2-en1-yl) but-2-en-l-on (isod

odamaskon) 0,02% 160 Rose ket
e-4(**) CAS 23691-(2,6,6-

hyl

klohexa-l,3-dien-l -y l)
ut-2-en-l-on (d
ascenon) a) Prostředky pro péči o dutinu ústní b) Jiné prostředky

b) 0,02 % 161 Rose ketone-3(*
CAS 57378-68-4,6-trimet

loh

-3-en1-yl) but-2-en- l- on
&03B4-damaskon)
a) Prostředky pro péči o dutinu ústní b) Jiné prostředky b) 0,02 %

% 162 cis-Rose ketone-2(**) CA
23726-92-3 1-(2,ethylcycl

-1-

-1-yl) but-2-e n- 1-
(cis-&03B2-damkon) a) Prostředky pro péči o dutinu ústní b) Ji

rostř

b) 0,02 % 163 t rans-Rose ketone-
**) CAS 24720-09-0 1-(2,6,6-Trimethylcyclohexen-2-en-l-yl) but-2-en-l-on

on (trans-&03B1-damaskon) a) Prostřed
pro péči o dutinub) Jiné

edk

b) 0,02 %
164 Rose

etone-5(**) CAS 33673-71-1 1-(2,4,
trimethylcyclohex-l) but-2-e

,02% 1
trans-Rose kone-3(**) CAS 71048-82

-(2,6,6-trimethylcylclohex-3-en-1 -yl) but-2

l-o

(trans-&03B4-damaskon)
Prostředky p péči o dutinu ústní b) Jiné prostředky b

% 166 trans-2-hexenal CAS 6728-26-

) P

středky pro péč
o dutinu ústní
b) Jiné prostředky

b) 0,002 % 167 l-Limonene C
5989-54-8 (S) --1,8-die

Ko

entrace perox
u nižší než 20 ol/l (*) 168 dl-Limone

race

S 138-86-3 1,8(9) -p-menthadien; p
entha-1,8-diendipenten) Koncentrace peroxidu nižší než 20 mmol

)

Per

laldehyde CAS 2111-73 p-mentha-1

ien-

a)

ostředky pro péči o dut
u ústní b)
iné prostředky

b) 0,1 % 170 Isobergamate CA
68683-2
5 mentha
ethyl-form
0,1% 171 Methoxydicyklopentadie nkarbaldehyd CAS 86803-90-9 5-metho
oktahydro-4,7-methano-1H-inden-2-karbaldehyd 0,5% 172 3-methylnon-2-ennitril CAS 53153-66-5 0,2% 173 Methyl tine ca

e

S 111-80-8 methyl-non-2-ynoát a) Prost
dky pro péči o dutin

ústní b) Jiné prostředky b)
002 % použije-litatně. P

e v

kytuje v kombinaci s
thyl-okt-2-ynoá
m, neměla by celk

á koncentrace obou látek v hotovém výr
ku překročit 0,01%ž by meth

-2-

oát neměl tvořit
ce než 0,002%) 174 Amylvinylcarbinyl acetate CAS 24

0-6

-en

-yl-acetát a) Prostředky pr
péči o dutinu

tní b) Jiné prostředky b) 0,3
175 Propylialide C

69-

-4 3-propylidenfta
d a) Prostřed
pro péči o dutinu ústní

Jiné prostředky b) 0,01 %
76 Iso
clogeranio68527-77-5

4,

trimethylcyklohex-3-en-l-methan
0,5 % 77 2-Hexylidene cyclopentanone CAS 17373-89-6

rost

pro

éči o dutinu ústní b) Jiné prostředky
b) 0,06 % 78 Meth

epta

e

AS 1604-28-0 6-methylhepta-3,5-dien-2-on a
Prostředky proéči o du

úst

) J

é prostředky b) 0,002 % 179
methylhydrocin
mic aldehyde CAS 5406-12-2 kresylpropionaldehyd p-methyldihydrocinna

ld ehyd 0,2% 180 Liquidambar Orientalis Balsam Oil a Extract

CAS 94891-27-7 (styrax) 0,6% 181 Liquidambar Styraciflua Balsam Oil a Ex
act CAS 8046-19-3 (styrax) 0% 182 Acetyl hexamethyl tetralin

145

7-7 CAS 1506-02-1 1-(3,5,5,6,8,8-hexamethyl-5,6,7,8-tetrahydro-2-ftyl) ethan-l-

AHTN

chn

kosmetické prostředky kro prostředků pr

či o

u ústní a) Prostředky, které se neoplachují: 0,1 % kromě : vodněalkoholických výrobků: l % parfémů" 2,5% vonného krému: 0,5 % b) prostředky, které se oplachují: 0,2% 183 Commiphora Erythrea Engler var. glabrescens Engler Gum Extract a Oil CAS 93686-00-1 0,6%
4 Opopanax Chironium Resin CAS 93384-32-8 0,6% (*) V této příloze je tímto způsobem označen název publikovaný v seznamu mezinárodně nechráněných názvů pro fa
farmaceutické výrobky "Computer print-out 1975, International Non-proprietary Names (INN) for pharmaceutical products Lists 1-33 of proposed INN", WHO, Geneva, Augu
1975. (&25CF) V této příloze je tímto způsobem označen název vytvořený podle

e "Průvodce názvoslovím organických sloučenin podle IUPAC (Doporučení 1993)", Acade
a, Praha 2000. (°) V této příloze je tímto způsobem označen název v anglickém jazyce, převzatý z originálu "The Cosmetics Directive
6/768/EEC", Colipa, Brussels, v platném znění. (&25A0) V této příloze je tímto způ
bem označen název v nomenklatuře dle INCI. (4) Jako konzervační přísada (příloha č.
část 1, látka pod referenčním číslem 3). (5) Pouze pro kosmetické prostředky, kte

by mohly být použity pro děti ve věku do tří let a které zůstávají v d
ším styku s kůží. (6) Jako konzervační přísada (příloha č.6, část 1, látka pod referenční

číslem 9). (7) Jako konzervační přísada (příloha č.6, část 1, látka pod referenčním číslem
). (8) Jako konzervační přísada (příloha č.6, část 1, látka pod referenčním čísle

Část 2 Seznam látek přípustných v kosmetických prostředcích jen s omezením a dočasně,nejvyšší přípustné koncentrace vybraných látek, podmínky Použití a datum, do kdy je použití povoleno.

Ref. číslo

Látka

Omezení

Podmínky použití a varování, které musí být vytištěny na etiketě

Povoleno do

Oblast aplikace a/nebo použití

Maximální povolená koncentrace (hmotn. %) ve finálním výrobku

Další omezení

a

b

c

d

e

f

g

1

Zrušena ke dni 18.6.2008 novelou č. 344/2007 Sb.

 

 

 

 

 

2

Zrušena ke dni 18.6.2008 novelou č. 344/2007 Sb.

 

 

 

 

 

3

4-Amino-3-nitrcfenol&25CF
CF (CAS 610-81-1) a jeho soli /4-Amino- 3-nitrophenol and its salts/° 4-AMINO-3-NITROPHENOL&

L&25A0 a) Oxidační barvicí činidla pro barvení vlasů b) Přímá neoxidační barvicí činidla pro barve

vlasů 3,0 %

3,0 % V kombinaci s peroxidem vodíku povolena maximální koncentrace v aplikační for

1.5 % a) b) Může způsobit alergicko

reakci 31.prosi

e

0

 

 

 

 

 

 

g 4 Naftalen-2,7-d
-diol&25CF (CAS 582-17-2) jeho soli /2,7-Naphthalenediol and its salts/° 2,7-NAPHTHAL

ALENEDIOL&25A0 Oxidační barvicí činidla p

barv

í vlasů 1,0 % V kombinaci s peroxidem vodíku povolena maximální koncentrace v aplik

 

formě 0,5 %

.

osince 2009 5 3
3-Aminofenol&25CF (CAS 591-27-5) a jeho soli /m-Aminophol and its salts/°

/° m-AMINOPHENOL&25A0 Oxidační barvicí č

idla

o barvení vlasů 2,0 % V kombinaci s peroxidem vodíku povolena maximální koncentrace

aplikační formě 1,0 % Může zp

obit alergickou

a

i 31.prosince 2009 6 2,6-Dihydroxy-
y-3,4-dimethylpyridin&25CF AS 84540-47-6) a jeho soli /2,6-Dihydroxy-3,4-dime

ylpyridine and its salts/° Oxidační barvi

čini

a pro barvení vlasů 2,0 % V kombinaci s peroxidem vodíku povolena maximální koncent

ce v aplikační formě 1,0 % Můž

způsobit alergic

u

eakci 31.prosince 2009 7 4-Hydroxy-2-nitro-N-(3-hydroxypropyl) anilin&25C
5CF (CAS 92952-81-3) jeho soli /4-Hydroxypropylamino-3-nitrophenol and its salts/° 4-HYDRO

ROXYPROPYLAMINO-3-NITROPHENOL&25A0 a) Oxidační barvicí činidla pro barvení vlasů b) Přímá neoxidač

barvícíinidla p

barvení vlasů a) 5,2 % b) 2,6 % V kombinaci s peroxidem vodíku povolena maximáln

koncentrace v aplikační formě 2,6% a

b) Může způsobit

l

g

k

 

a

i

3

p

since 2009 a b c d e f g 8 Zrušena ke d

 

 

 

 

 

 

velou č. 344/2007 Sb. 9 4-[bis(2 hydroxyethyl) amino] -1-[(2-meth
thoxyethyl) amino] -2-nitrob
zen&25CF (CAS 23920-15-2) a j
o soli /HC Blue N

No 11 and
s salts/° HC B
E NO 11&25A0 a)
idační barvicí činidla pro barvení vlasů b) Přímá

oxidačníarvicí č

idla pro barvení vlasů a) 3,0 % b) 2,0 % V kombinaci s peroxidem vodíku povolala m

imální koncentrace v aplikační formě

5 % a) b) Může

ůs

it alergickou reakci 31.prosince 2009 10 N-(2-Hydroxyethyl) -4-methyl-2-ni
nitroanilin&25CF (CAS 100418-33-5) a jeho soli /Hydroxyethyl-2-nitro-p-toluidine and i

its salts/° HYDROXYETHYL-2-NITRO-p-TOLUIDINE&25A0 a) Oxidační barvicí činidla pro barvení vlasů b

Přímá neidační b

vicí činidla pro barvení vlasů a) 2,0 % b) 1,0 % V kombinaci s peroxidem vodíku po

lena maximální koncentrace v aplikačn

formě 1,0 % a)

M

e způsobit alergickou reakci 31.prosince 2009 11 2-[(2-Hydroxyethyl) amino
no]-4,6-dinitrofenol&25CF (CAS 99610-72-7) a
eho soli /2-Hydroxyethylpicr

ic acid and its salts/° 2-HYDROXYETHYL-PICRAMIC ACIDn a) Oxidační barvicí činidla pro barvení vla

b) Přímneoxidač

barvicí činidla pro barvení vlasů a) 3,0 % b) 2,0 % V kombinaci s peroxidem vodík

povolena maximální koncentrace v apli

ční formě 1,5 %

)

)

ů

z

s

it

 

rg

kou reakci 31.prosince 2009 a b c d. e f. 12 4-(Methylamino) fenol&25CF (CAS 15150-75-4) a jeho soli /p-

p-Methylaminophenol and its salts/° p-MET

L-AMI

PHENOL&25A0 Oxidační barvící činidlo pro barvení vlasů 3,0 % V kombinaci s peroxid

vodíku povolena maximální konc

trace v aplikačn

fo

ě 1,5 % Může způsobit alergickou reakci 31.pro

 

 

 

 

 

13

Zrušena ke dni 18.6.2008 novelou č. 344/2007 Sb. 14 4-[bis(2-hydroroxyethyl) amino] -1-[(3-hydroxypropyl) amino] -2-nitrobenzen&25CF (CAS 104226-1

-19-9) a jeho soli /HC Violet No 2 and its salts/°

C VIO

 

 

.2&25A0 Přímé n

xi

ční barvicí činidlo pro barvení vlasů 2,0 %

 

 

 

 

 

e

0

 

5

Z

š

a

e

i 18.6.2008 novelou č. 344/2007 Sb. a b c d e f g 16 4-[ethyl(2-hydroxyethyl) amino]-1-[(2-hydroxyethyl) amino] -2-nitrobenzen&25CF (CF (CA

CAS 104516-93-0) a jeho soli /HC Blue No12 and its salts/° HC BLUE NO. 12&25A0 a) Oxidační barvicí

inidla p barvení

lasů b) Přímá neoxidační barvicí činidla pro barvení vlasů a) 1,5 % b) 1,5 % V komb

aci s peroxidem vodíku povolena maxim

ní koncentrace v

pl

ační formě 0,75 % a) b) Může způsobit alergickou reak

 

 

 

 

 

nc

2009 17 pol. 17 - zrušena k 16.10.2006 novelou č. 47474/2006 Sb. 18 4,4´ -(Propan-1,3-diyldioxy) bisbenzen-1,3-diamin&25CF (CAS 81892-72-0) a jeho soli /1,3-Bis-(

-(2,4-diaminophenoxy) propane and its salt

° 1,3

IS-(2,4-DIAMINOPHENOXY)-PROPAN&25A0 Oxidační barvicí činidla pro barvení vlasů 2,0

V kombinaci s peroxidem vodíku

ovolena maximáln

ko

entrace v aplikační formě 1,0
,0 % Může způsobit alergick reakci 31.prosince 2009 19 3-Amino-2,4-

chlorfenol&25CF (CAS 61693-43-4) a jeho s

i /3

mino-2,4-dichlorophenol and its salts/° Oxidační barvicí činidla pro barvení vlasů

0 % V kombinaci s peroxidem vo

ku povolena maxi

l

 

n

n

a

 

a

ik

ní formě 1.0 % Může způsobit alergickou reakci 31.prosince 2009 a b c d e f g 20 1-Fenyl-3-methyl-2,5-5-dihydropyrazol-5-on&25CF (C

(CAS 89-25-8) a jeho soli /Phenyl methyl p

azolo

and its salts/° PHENYL METHYL PYRAZOLONE&25A0 Oxidační barvicí činidla pro barvení

 

ů 0,5 % V komb

ac

s peroxidem vodíku povolena maximální ko
koncentrace v aplikační form
0,25 % 31.prosince 2009 21 5-[(2-Hydroxyethyl)mino]-o-kresol&25CF (CAS 55302-96-0) a

a jeho soli /2-Methyl-5-hydroxyethylamino

enol

d its salts/° 2-METHYL-5-HYDROXYETHYL-AMINOPHENOL&25A0 Oxidační barvicí činidla pro

arvení vlasů 2,0 % V kombinac

s peroxidem vodí

p

olena maximální koncentrace v aplikačníní formě 1,0 % Může způsobit alergickou reakci 31.prosince 2009 22 3,4-Dihydro-2H-1,4-benzox

oxazin-6-ol&25CF (CAS 26021-57-8) a jeho

li /H

roxybenzomorpholine and its salts/° HYDROXYBENZOMORPHOLINE&25A0 Oxidační barvicí čin

la pro barvení vlasů 2,0 % V

mbinaci s peroxi

m

díku povolena maximální koncentrace v aplikační formě

 

 

 

 

 

z

s

i

a

r

c

u

ea

i 31.prosince 2009 23 pol. 23 - zrušena k 16.10.2006 nov
ovelou č. 474/2006 Sb.
a b c d e f g 24 1-chr-2,4-bis[(2-hydroxye

yethyl) amino] -5-nitrobenzen&25CF (CAS 109023-83

) a j

 

 

li /HC Yellow N

10

nd its salts/° HC YELLOW NO. 10&25A
5A0 Přímá neoxidační barvicčinidla pro barvení vlasů 0,2 % 31.prosince

09 25 2,6-Dimethoxypyridin-3,5-diamin&25

(CA

85679-78-3) a jeho soli /2,6-Dimethoxy-3,5-Pyridinediamine and its salts/° Oxidační

rvící činidla pro barvení vlasů

0,5 % V kombina

s

eroxidem vodíku povolena maximální koncentrace v aplikační formě
ě 0,25 % Může způsobit aler
ckou reakci 31.prosince 2009 1-[(2-aminoethyl)

) amino] -4-(2-hydroxyethoxy) -2-nitrobenzen&25CF

CAS

 

 

48-6) a jeho sol

/

Orange No 2 and its salts/° HC ORANGE NO. 2&25A0 Přímá neoxidační barvící
cí činidla pro barvení vlasů 1
% 31.prosince 2

2009 27 2-(4-aminoethyl-5nitroanilino) eth
-l-ol &25CF (CAS 82576-75-8) a jeho soli /HC Violet

1 and i salts/°

HC VIOLET NO. 1&25A0 a) Oxidační barvicí činidla pro barvení vlasů b) Přímá neoxidač

 

arvicí činidla p

 

r

n

v

s

 

 

5

b) 0,5 % V kombinaci s peroxidem vodíku povolena maximální koncentrace v aplikační formě 0,25 % 31.prosince 2009 a b c d e f g 28 2-[3-(Methylamino) -4-nitro-f

-fenoxy] ethan-l-ol&25CF (CAS 59820-63-2) a jeho s

i /3

 

 

lamino-4-nitroph

ox

ethanol and its salts/° 3-METHYLAMINO-4-NIT
ITRO-PHENOXYETHANOL&25A0 Přá neoxidační barvicí činidla pro barvení vlasů 1,0% 31.prosince 2009 29 2-(2-Methoxy-4

-4-nitroanilino) ethan-1-ol&25CF (CAS 66095-81-6)

jeh

 

 

/2-Hydroxy-eth

am

o-5-nitro-anisole and its salts/° 2-HYDROXYETHYL

 

 

 

 

 

R

N

O

&

A

 

í

n

xidační barv
í činidla pro barvení vlasů 1,0% 31.prosince 2009
Zrušena ke dni 1

18.6.2008 novelou č. 344/2007 Sb. b c d e f g 31 HC Red No 13 (CAS 9415813-1)

jeho soli /HC

d No 13 and its salts/° HC RED NO. 13&25A0 a) Oxidační barvicí činidla pro barvení

 

ů b) Přímá neox

barvicí činidla pro barvení vlasů a) 2,5% b) 2,5% V kombinaci s peroxidem vodíku povolena maximální koí kon

oncentrace v aplikační formě 1,25% 31.p

sinc

2009 32 Naftalen-1,5-diol&25CF (CAS 83-56-7) a jeho soli /1,5-Naphthalenediol and

s

alts/° 1,5-NAPHT

LE

DIOL&25A0 Oxidační barvící činidla pro barveni vlasů 1,0% V kombinaci s peroxidem m vodíku povolena maximální koncentrace v aplikační formě 0,5% ' 31.pr

ince 2009 33 Hydroxypropylbis(N-hydroxye

ylfe

l-1,4-*diamin) &25CF (CAS 128729-30-6) a jeho soli /Hydroxypropyl bis (N-hydroxyeth

- p-phenylenediamine) and its

lts/° Oxidační

rv

í činidla pro bar
arvení vlasů 3,0% V kombinaci
ci s peroxidem vodíku povolenmaximální koncentr

trace v aplikační formě 1,5% Může způsobi

aler

ckou reakci 31.prosince 2009 34 2-Aminofenol&25CF (CAS 95-55-6) a jeho soli/&02D

 

-Aminophenol and

ts

alts/° o-AMINOPHENOL&25A0 Oxidační barvicí činidla p
pro barvení vlasů 2,0% V kombinaci s pexidem vodíku povolena maximál

ální koncentrace v aplikační formě 1,0%

1.pr

ince 2009 35 5-Amino-2-methylfeno&25CF1 (CAS 2835-95-2) a jeho soli /4-Amino- 2-h

 

xytoluene and it

s

t

°

4

M

O

-

DR

YTOLUENE&25A0 Oxidační barvicí činidla pro barvení vlasů 3,0% V kombinaci s peroxidem vodíku povolena maxi

ximální koncentrace v aplikační formě 1,5%

31.

osince 2009 a b c d e f g 36 2-(2,4-Diaminofenoxy) ethan-1-ol&25CF (CAS 66422

 

5) a jeho soli /

4-

aminophenoxyethanol and its salts/° Oxidační barvicí činidla pro barvení vlasů 4,0 % V k kombinaci s peroxidem

em vodíku povolena maximální koncentrace v

plik

ní formě 2,0 %. 31.prosince 2009 37 2-Methylbenzen-1,3-diol&25CF (CAS 608-25-3)

 

ho soli /2-Methy

es

cinol and its salts/° 2-METYLRESORCINOL&25A0 Oxidačn
ční barvicí činidla pro barvení vsů 2,0% V kombinaci

i s peroxidem vodíku povolena maximální ko

entra

v aplikační formě 1,0 % 31.prosince 2009 38 4-Amino-3-methylfenol&25CF (CAS 283

 

-6) a jeho soli

4-

ino-m-cresol and its salts/° 4-AMINIO-m-CRES
ESOL&25A0 Oxidační barvicí
nidla pro barvení vlasů 3,0 % V kombinací s peroxem vodíku povolena maximální koncentrace

ce v aplikační formě 1,5 % 31.prosince

09 3

2-(3-Amino-4-naethoxyanilino) ethan-l-ol&25CF (CAS 83763-47-7) a jeho soli /2-Amin

 

hydroxyethylamin

n

o

 

d

t

s

t

°

-AMINO-4-HYDROXYETHYLAMINO ANISOLE&25A0 Oxidační barv

 

 

 

 

 

pr

barvení vlasů 3,0 % V kombinaci s peroxidem vo

 

 

 

 

 

a

ximální koncentrace v aplikační formě 1,5 % 31.pros

 

 

 

 

 

 

c d e f g 40 pol. 40 - zrušena k 16.10.20

 

 

 

 

 

.

7

2

6

b

 

 

 

41 Zrušena ke dni 18.6.2008 novelou č. 344/200
007 Sb. 42 pol.
- zrušena k 16.10.2006 novelou č. 474/2006 Sb. 43 Zrušena ke dni 18.6.2008 novelou č. 344

44/2007 Sb. a b c d e f g

44

[(1,3-Benzodioxol-5-yl) amino] ethan-1-ol&25CF (CAS 81329-90-0) a jeho soli /Hydrox

 

yl- 3,4-methylen

io

aniline and its salts/° HYDROXYETHYL-3,4-METHYL

 

 

 

 

 

LI

&25A0 Oxidační činidla barvicí pro barvení vlas

 

 

 

 

 

om

naci s peroxidem vodíku povolena maximální koncentrace v aplikační form
rmě 1,5 % 31.prosince 2009 45 Zrušena ke dni 18.6.200novelou č. 344/20

2007 Sb. 46 Zrušena ke dni 18.6.2008 n

elou

 

 

/2007 Sb.

 

4

 

2

4

(

h

ro

ethyl) amino] -3-nitrofenyl} imino) diethan-
n-l-ol&25CF (CAS 33229-34-4) a jeho soli /HC Blue No 2 and its salts/° HC BLUE
.2&25A0 Přímá neoxidační barvicí činid

idla pro barvení vlasů 2,8 % 31.prosince 2009 a b c d e f g 48 4-[(2-Hydroxyethyl) a

no]-3-niofenol&2

F (CAS 65235-31-6) a jeho soli /3-Nitro-p-hydroxy-ethyl-aminophenol and its salts/°

 

ITRO-p-HYDROXYET

LA

NO PHENOL&25A0 a) Oxidační barvicí činidl
dla pro barvení vlasů b) Pří
neoxidační barvicí činidla pro barvení vlasů a) 6,0 % b) 6,0 % V kombinaci

i s peroxidem vodíku povolena maximální koncentrace v aplikační formě 3,0 % 31.prosince 2009 49

1-[2-(4-troanili

) ethyl] močovina&25CF (CAS 27080-42-8) a její soli /4-Nitrophenyl aminoethylurea an

 

s salts/° 4-NITR

HE

L-AMINOETHYLUREA&25A0 a) Oxidační barvicí činidla pro barvení vlasů b) Přímá neoxidační barvicí činidla pro barvení vlasů a) 0,5 % b) 0,5 % V kombinaci s peroxidem vodíku povolena maximální koncentrace v aplikační formě 0,25
5 % 31.prosince 2009 50 1-amino-5-chlor
-[(2,3-dihydroxypropyl) amino] -2-

2-nitro-benzen a 1,4-bis[(2,3-dihydroxypropyl) amino] -2-chlor-5-nitrobenzen a 1,4-bis[(2,3-dihydroxy

opyl) amo] -2-ch

r-5-nitrobenzen&25CF (CAS 95576-89-9 + 95576-92-4) a soli /HC Red No 10 + HC Red No

 

nd its salts/°

 

D

O

1

+

C

E

NO

11&25A0 a) Oxidační barvicí činidla pro barvení

 

 

 

 

 

ím

neoxidační barvicí činidla pro barvení vlasů .

 

 

 

 

 

1

% V kombinaci s peroxidem vodíku povolena maxi

 

 

 

 

 

tr

e v aplikační formě 1,0 % 31.prosince 2009 a

 

 

 

 

 

 

g 51 Zrušena ke dni 18.6.2008 novel
č. 344/2007 Sb. 52
rušena ke dni 18.6.2008 novelou č. 344/2007 Sb.
53 Zrušena ke dni 18.6.2008 novelou č.

4/2007 Sb. 54 Zrušena ke dni 18.6.
08 novelou č. 344/2007 Sb. 55 2-Chlor-6-(

hylamino
nitrofe

l** (CAS 131657-78-8) a jeho soli /2-Chloro-6- ethylamino-4- nitrophenol and its

 

s/*** 2-CHLORO-

 

H

A

N

4

N

R

HE

L**** a) Oxidační barvicí činidla pro barvení vlasů b) Přímá neoxidační barvicí činidla pro barvení vlasů
ů a) 3,0 % b) 3,0 % V kombinac

aci s peroxidem vodíku povolena maximální koncentrace v aplikační formě 1,5 % 31.prosince 2009

b c de f g

6 2-Amino-6-chlor-4-nitrofenol&25CF (CAS 6358-09-4) a jeho soli /2-Amino-6-chloro-4-

t

phenol and its s

ts

2-AMINO-6-CHLORO-4-NITROPHENOL&25A0 a) Oxidační barvicí činidla pro barvení vlasů b) Přímá neoxidační barvicí činidla pro barvení vla
lasů a) 2,0 % b) 2,
% V kombinaci s peroxidem vodíku povolena maximá

mální koncentrace v aplikační formě 1,0 % - 31.prosince 2009 57 (4-{(4-anilino-l-naftyl)[4-(dim

hylaminofenyl] m

hyl ideu) cyklohexa-2,5-dien-l-yliden) dimethylamonium-chlorid&25CF (CAS 2580-56-5) (

 

045) a jeho soli

/B

ic Blue 26 and its salts/° BASIC BLUE 26&25A0 a) Oxidační barvicí či
činidla pro bar
ní vlasů b) Přímá neoxační barvicí činidla pro barvení vlasů a) 0,

0,5 % b) 0,5 % V kombinaci s peroxidem vodíku po

lena

 

 

lní koncentrace

a

i

č

 

r

 

2

%

31.prosince 2009 58 dinatrium-5-amino-3-(fenylazo) -4-hydroxynaftalen-2,7-disulfonát&25CF (CAS 3
3567-66-6) (CI 17200) a jeho soli /Acid Red 33 d its sa

s/° ACID RED 33&25A0 Přímá neoxidační barvicí čin

la pr

 

 

ení vlasů 2,0 %

 

31.prosince 2009 a b c d e f g 59 dinatrium-3-[(2,4-dimethyl-5-sulfonatofenyl) azo] -4-hydroxynaftale
len-1-sulfonát&25CF (C
4548-53-2) (CI 14700) a jeho soli /Ponceau SX and i

its salts/° CI 14700 Přímá neoxidační barvicí činidla pro barvení vlasů 2,0 % 31.prosince

09 60 [(4-amin

enyl)(4-iminocyklohexa-2,5-dien-l-yliden) methyl] -2-methylanilin-hydrochlorid&25CF (C

 

32-99-5) (CI 42

0) a jeho soli /Basic Violet 14 and its salts/° BASIC VIOLET 14&25A0 a) Oxidační barvicí činidla pro barvení vlasů b) Přímá neoxidační barvicí činidla pro barvení vla
lasů a) 0,3 % b) 0,3 % V kombinaci s peroxidem vodíku povolena maximální koncentrace v aplikační formě 0,15 % 31.prosince 2009 (&25CF) V této příloze je tím
způsobem označen název vytvořený podle "Průvodce názvoslovím organických slouč

Příloha č. 4

Část 1
Seznam povolených barviv, která lze použít k barvení kosmetických prostředků,oblast použití a nejvyšší přípustné koncentrace a požadavky na čistotu vybraných barviv (1)
Oblast použití:
Oblast 1: Barviva povolená ve všech kosmetických prostředcích
Oblast 2: Barviva povolená ve všech kosmetických prostředcích kromě těch, které jsou určeny k aplikaci do blízkosti očí. Týká se zvláště prostředků určených k líčení a odličování očí.
Oblast 3: Barviva povolená pouze pro kosmetické prostředky, které nepřicházejí do kontaktu se sliznicí.
Oblast 4: Barviva povolená pro kosmetické prostředky, které přicházejí do kontaktu s pokožkou jen krátce.

Colour index nebo označení

Oblast použití

Barevný odstín

Další omezení a požadavky (2)

10 006

4

zelená

 

10 020

3

zelená

 

10 316 (3)

2

žlutá

 

11 680

3

žlutá

 

11710

3

žlutá

 

11 725

4

oranžová

 

11 920

1

oranžová

 

12 010

3

červená

 

12 085 (3)

1

červená

max. 3 % v hotovém výrobku

12 120

4

červená

 

12 150

zrušena ke dni 31.3.2006 novelou č. 104/2006 Sb.

12 370

4

červená

 

12 420

4

červená

 

12 480

4

hnědá

 

12 490

1

červená

 

12 700

4

žlutá

 

13 015

1

žlutá

E 105

14 270

1

oranžová

E 103

14 700

1

červená

 

14 720

l

červená

E 122

14 815

1

červená

E 125

15 510 (3)

2

oranžová

 

15 525

1

červená

 

15 580

1

červená

 

15 620

4

červená

 

15 630 (3)

1

červená

max. 3% ve finálním výrobku

15 800

3

červená

 

15 850 (3)

1

červená

 

15 865 (3)

1

červená

 

15 880

1

červená

 

15 980

1

oranžová

E 111

15 985 (3)

1

žlutá

E 110

16 035

1

červená

 

16 185

1

červená

E 1.23

16 230

3

oranžová

 

16 255 (3)

1

červená

E 124

16 290

1

červená

E 126

17 200 (3)

1

červená

 

18 050

3

červená

 

18 130

4

červená

 

18 690

4

žlutá

 

18 736

4

červená

 

18 820

4

žlutá

 

18 965

1

žlutá

 

19 140 (3)

1

žlutá

E 102

20 040

4

žlutá

obsah 3,3'- dimethylbenzidinu;/3,3'- dimethylbenzidine/° v barvivu max. 5ppm

20 170

zrušena ke dni 31.3.2006 novelou č. 104/2006 Sb.

20 470

4

černá

 

21 100

4

žlutá

obsah 3,3'- dimethýlbenzidinu;/3,3'- dimethylbenzidinu/° v barvivu max. 5 ppm.

21 108

4

žlutá

obsah 3,3'- dimethylbenzidinu;/3,3'- dimethylbenzidinu/° v barvivu max. 5 ppm.

21 230

3

žlutá

 

24 790

4

červená

 

26 100

3

červená

anilin; /ani line/° max. 0,2%
2-naftol; /2-naphtol/° max. 0,2%,
4-amino-azobenzen;
/4-aminoazobenzene/° max. 0,1%
1-(fenylazol) -2-naftol; /1 -(pheny lazo) -2-naphtol/° max.3%
1-[2-( feny lazo) fenylazo] -2-naftol;/1-[2-(phenylazo) phenylazo] -2-naphtalenol/° max. 2%

27 290 (3)

zrušena ke dni 31.3.2006 novelou č. 104/2006 Sb.

27 755

1

černá

E 152

28 440

1

černá

E 151

40 215

4

oranžová

 

40 800

1

oranžová

 

40 820

1

oranžová

E 160e

40 825

l

oranžová

E 160f

40 850

1

oranžová

E 161g

42 045

3

modrá

 

42 051 (3)

1

modrá

E 131

42 053

1

zelená

 

42 080

4

modrá

 

42 090

1

modrá

 

42 100

4

zelená

 

42 170

4

zelená

 

42 510

3

fialová

 

42 520

4

fialová

max. koncentrace 5 ppm ve finálním výrobku

42 735

3

modrá

 

44 045

3

modrá

 

44 090

1

zelená

E 142

45 100

4

červená

 

45 190

4

fialová

 

45 220

4

červená

 

45 350

1

žlutá

max. 6% ve finálním výrobku

45 370 (3)

1

oranžová

max. obsah 2-(6-hydroxy- 3-oxo-3H-xanthen -9-yl) benzoové kyseliny;
/2-(6-hydróxy-3-axo-3H-xanthen -9-yl) benzoic acid/° 1% a
2-(bromo-6-hydroxy-3 -oxo-3 H-xanthen-9-y l ) benzoové kyseliny;/ 2-(bromo-6-hydroxy-3-oxo-3H-xanthen-9-yl) benzoic acid/° 2%

45 380 (3)

1

červená

max. obsah 2-(6-hydroxy-3-oxo-3H-xanthen -9-yl) benzoové kyseliny;
/2-(6-hydroxy-3-oxo-3H-xanthen -9-yl) benzoic acid/° 1 % a
2-(bromo-6-hydroxy-3-oxo-3 H-xanthen-9-y l ) benzoové kyseliny;/2-(bromo-6-hydroxy-3-oxo-3H-xanthen-9-yl) benzoic acid/° 2%

45 396

1

oranžová

při použití do rtěnek je barvivo povoleno jen ve formě volné kyseliny a v maximální konc. 1%

45 405

2

červená

max. obsah 2-(6-hydroxy-3-oxo-3H-xanthen -9-yl) benzoové kyseliny;
/2-(6-hydroxy-3-oxo-3H-xanthen -9-y1) benzoic acid/° 1% a
2-(bromo-6-hydroxy-3-oxo-3 H-xanthen-9-yl ) benzoové kyseliny;/ 2-(bromo-6-hydroxy-3-oxo-3H-xanthen-9-yl) benzoic acid/° 2%

45 410 (3)

1

červená

max. obsah 2-(6-hydroxy-3-oxo-3H-xanthen -9-y1) benzoové kyseliny ;
/2-(6-hydroxy-3-oxo-3H-xanthen -9-yl) benzoic acid/° 1% a
2-(bromo-6-hydroxy-3-oxo-3 H-xanthen-9-yl) benzoové kyseliny;/ 2-(bromo-6-hydroxy-3-oxo-3H-xanthen-9-yl) benzoic acid! ° 2%

45 430 (3)

1

červená

E 127 max. obsah 2-(6-hydroxy-3-oxo-3H-xanthen -9-yl) benzoové kyseliny;
/2-(6-hydroxy-3-oxo-3H-xanthen -9-y1) benzoic acid! ° 1% a
2-(bromo-6-hydroxy-3 -oxo-3 H-xanthen-9-yl ) benzoové kyseliny ;/ 2-(bromo-6-hydroxy-3-oxo-31-1-xanthen-9-yl) benzoic acid/° 2%

47 000

3

žlutá

 

47 005

1

žlutá

E 104

50 325

4

fialová

 

50 420

3

černá

 

51 319

4

fialová

 

58 000

1

červená

 

59 040

3

zelená

 

60 724

4

fialová

 

60 725

1

fialová

 

60 730

3

fialová

 

61 565

1

zelená

 

61 570

1

zelená

 

61 585

4

modrá

 

62 045

4

modrá

 

69 800

1

modrá

E 130

69 825

1

modrá

 

71105

3

oranžová

 

73 000

1

modrá

 

73 015

1

modrá

E 132

73 360

1

červená

 

73 385

1

fialová

 

73 900

4

fialová

 

73 915

4

červená

 

74 100

4

modrá

 

74 160

1

modrá

 

74 180

4

modrá

 

74 260

2

zelená

 

75100

1

žlutá

 

75 120

1

oranžová

E 160b

75 125

l

žlutá

E 160d

75 130

1

oranžová

E 160a

75 135

1

žlutá

E 161d

75170

1

bílá

 

75 300

1

žlutá

E 100

75 470

1

červená

E 120

75 810

1

zelená

E 140 E141

77 000

1

bílá

E 173

77 002

1

bílá

 

77 004

1

bílá

 

77 007

1

modrá

 

77 015

1

červená

 

77 120

1

bílá

 

77 163

1

bílá

 

77 220

1

bílá

E 170

77 231

1

bílá

 

77 266

1

černá

 

77 267

1

černá

 

77 268:1

1

černá

E 153

77 288

1

zelená

bez chromanových iontů

77 289

1

zelená

bez chromanových iontů

77 346

1

zelená

 

77 400

1

hnědá

 

77 480

1

hnědá

E 175

77 489

l

oranžová

E 172

77 491

1

červená

E 172

77 492

1

žlutá

E 172

77 499

1

černá

E 172

77 510

1

modrá

bez kyanidových iontů

77 713

l

bílá

 

77 742

1

fialová

 

77 745

1

červená

 

77 820

1

bílá

E 174

77 891

1

bílá

E 171

77 947

1

bílá

 

Riboflavin /Lactoflavin/°

1

žlutá

E 101

Karamel /Caramel/°

1

hnědá

E 150

Kapsanthin /Capsanthin/°, kapsorubín /capsorubin/° (paprikový extrakt )

1

oranžová

E 160c

Betanin, betalainová červeň /Beetroot red/° včetně extraktů z červené řepy

1

červená

E 162

Anthokyany /Anthocyanins/°

l

červená

E 163

Stearát Al, Zn, Mg, Ca /Aluminium, zinc, magnesium and calcium stearates/°

1

bílá

 

Bromthymolová modř /Bromothymol blue/°

4

modrá

 

Bromkresolová zeleň /Bromocresol green/°

4

zelená

 

Kyselá červeň 195, /Acid Red 195/°.

3

červená