Program Zákon

Vyhláška Ministerstva zdravotnictví, kterou se mění vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 26/2001 Sb., o hygienických požadavcích na kosmetické prostředky, o náležitostech žádosti o neuvedení ingredience na obalu kosmetického prostředku a o požadavcích na vzdělání a praxi fyzické osoby odpovědné za výrobu kosmetického prostředku (vyhláška o kosmetických prostředcích)

Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle § 108 odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb. , o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, (dále jen "zákon") k provedení § 26 odst. 1 písm. b) a d) a odst. 2 zákona:

ČL. I

Vyhláška č. 26/2001 Sb. , o hygienických požadavcích na kosmetické prostředky, o náležitostech žádosti o neuvedení ingredience na obalu kosmetického prostředku a o požadavcích na vzdělání a praxi fyzické osoby odpovědné za výrobu kosmetického prostředku (vyhláška o kosmetických prostředcích), se mění takto:

1. V § 1 odst: 3 se na konci písmene c) vkládá tečka a doplňují se tato slova: "Pokud kosmetický prostředek obsahuje některou z látek uvedených v příloze č. 5 , nejde o kosmetický prostředek podle této vyhlášky; ".

2. V § 2 odst. 1 písm. a) se slova "obchodní jméno" nahrazují slovy "obchodní firma ".

3. V § 2 odst. 1 písm. a) se slova "osoby odpovědné za uvedení kosmetického prostředku do oběhu na území České republiky," nahrazují slovem "dovozce, ".

4. V § 2 odst. 1 písm. c) se za slovo "vymezující" vkládá slovo "minimální ".

5. V § 2 odst. 1 písm. c) se slova "spotřebujte nejdéle do . . ." nahrazují slovy "spotřebujte nejlépe do . . . ".

6. V § 2 odst. 1 písm. e) se slova "buď datem výroby nebo číslem šarže" zrušují.

7. V § 2 odst. 1 písmeno f) zní:

"f) funkce výrobku, pokud to povaha kosmetického prostředku vyžaduje; ".

8. V § 2 odst. 2 věta první zní: "Obchodní firmu dovozce a její sídlo, jde-li o právnickou osobu, nebo trvalý pobyt či místo podnikání, jde-li o fyzickou osobu, jakož i údaje uvedené v odstavci 1 písm. c) , e) , f) a g) , může dovozce uvést pouze na vnějším obalu. " .

9. V § 2 odst. 2 se za větu první vkládá nová věta, která zní: "Výrobce může údaje podle odstavce 1 písm. e) a g) uvést pouze na vnějším obalu. ".

10. V § 2 odst. 2 dosavadní věta druhá zní: "Pokud nelze údaje uvedené v odstavci 1 písm. d) a g) uvést z důvodu velikosti nebo tvaru výrobku na příslušném obalu, může výrobce nebo dovozce tyto údaje uvést na samolepce nebo příbalovém listu, který je vložen nebo připevněn ke kosmetickému prostředku. ".

11. V § 2 odst. 2 větě poslední se slova "mohou být údaje uvedené v odstavci 1 písm. g) uvedeny" nahrazují slovy "může výrobce nebo dovozce uvést údaje podle odstavce 1 písm. g) ".

12. V § 2 se vkládá nový odstavec 3, který zní:

"(3) Výrobce nebo dovozce, vyžaduje-li to povaha kosmetického prostředku, uvede v návodu k použití způsob použití kosmetického prostředku. Návod k použití kosmetického prostředku musí být v českém jazyce a musí být přiložen ke kosmetickému prostředku. ".

Dosavadní odstavce 3 až 5 se označují jako odstavce 4 až 6.

13. V § 6 odst. 1 písmeno b) zní:

"b) vysokoškolské v oblasti lékařství, farmacie nebo chemie nebo v příbuzných oborech a 5 let praxe v oblasti výroby kosmetických prostředků. ".

14. V § 6 odst. 2 se slova "v oboru lékařství, farmacie, dermatologie, toxikologie nebo v příbuzných oborech a 5 let praxe" nahrazují slovy "v oblasti lékařství, farmacie nebo chemie nebo v příbuzných oborech a zaměření na toxikologii ".

15. V příloze č. 1 desáté odrážce se za slova "prostředky k trvalé ondulaci" vkládá čárka a slovo "prostředky ".

16. V příloze č. 2 bod 124 zní:

"124. Hexan-1,6-diylbis(trimethylamoniové soli)°, např. Hexamethonium-bromid; Hexamethylenebis(trimethylammonium) salts°, e. g. Hexamethonium bromide* ".

17. V příloze č. 2 bod 391 se slovo "Zirkon" nahrazuje slovem "Zirkonium " a slovo "zirkonu" slovem "zirkonia ".

18. V příloze č. 3 kolonce c látky referenční číslo 1a se v písmenu b) a c) slovo "výrobky" nahrazuje slovem "prostředky ".

19. V příloze č. 3 kolonce c látky referenční číslo 1b se v písmenu a) slovo "výrobky" nahrazuje slovem "prostředky ".

20. V příloze č. 3 kolonce c látky referenční číslo 1b písmeno b) zní:

"b) prostředky k trvalé ondulaci vlasů ".

21. V příloze č. 3 kolonce c látky referenční číslo 2a písmeno a) zní:

"a) prostředky k trvalé ondulaci a rovnání vlasů ".

22. V příloze č. 3 kolonce c látky referenční číslo 2b se slova "pro úpravu vlasů" nahrazují slovy "k trvalé ondulaci a rovnání vlasů ".

23. V příloze č. 3 kolonce c látky referenční číslo 3 se slova "na vlasy" nahrazují slovy "k péči o vlasy ".

24. V příloze č. 3 kolonce b látky referenční číslo 9 se slova "v příloze č. II" nahrazují slovy "v příloze č. 2 " a v kolonce f pod písmenem a) se slovo "vyvolat" nahrazuje slovem "způsobit ".

25. V příloze č. 3 kolonce c látky referenční číslo 12 se v písmenu a) slova "na vlasy" nahrazují slovy "k péči o vlasy ".

26. V příloze č. 3 kolonce b látky referenční číslo 25 se za slova "4-hydroxybenzen" vkládá pomlčka.

27. V příloze č. 3 kolonce f látky referenční číslo 38 se slova "(2-hydroxyethyl)" nahrazují slovy "[poly(oxyethylen)] ".

28. V příloze č. 3 kolonce b látky referenční číslo 50 se slovo "zirkonu" nahrazuje slovem "zirkonia " a v kolonce d slovo "zirkon" slovem "zirkonium ".

29. V příloze č. 3 kolonce e látky referenční číslo 54 se slova "příloha č. VI, část 1" nahrazují slovy "příloha č. 6 , část 1 ".

30. V příloze č. 3 kolonce b látky referenční číslo 65 se slovo "saccharimate" nahrazuje slovem "saccharinate ".

31. V příloze č. 4 části 1 se v poznámce (3) slovo "zirkonu" nahrazuje slovem "zirkonia ".

32. V příloze č. 5 se slova "hloridu strontnatého," nahrazují slovy "chloridu strontnatého, ".

33. V příloze č. 6 kolonce d látky referenční číslo 17 se slovo "dekoraci" nahrazuje slovem "líčení ".

34. V příloze č. 6 kolonce b látky referenční číslo 36 se slovo "Didbromo" nahrazuje slovem "Dibromo ".

35. V příloze č. 6 kolonce b látky referenční číslo 48 se slovo "Glutaraldehyd" nahrazuje slovem "Glutaraldehyde ".

36. V příloze č. 6 kolonce b látky referenční číslo 54 se slovo "saccharimate" nahrazuje slovem "saccharinate ".

ČL. II PŘECHODNÉ USTANOVENÍ

Kosmetické prostředky, uvedené do oběhu přede dnem účinnosti této vyhlášky, musí být uvedeny do souladu s § 2 odst. 1 písm. c) nejpozději do 30. června 2002.

ČL. III

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení.

Ministr:
prof. MUDr. Fišer, CSc. v. r.