Program Zákon

Vyhláška Ministerstva zdravotnictví kterou se stanoví postup při uznávání nemocí z povolání a vydává seznam zdravotnických zařízení, která tyto nemoci uznávají

Ministerstvo zdravotnictví v dohodě s Ministerstvem práce a sociálních věcí stanoví podle § 16 odst. 3 zákona České národní rady č. 582/1991 Sb. , o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění zákona č. 134/1997 Sb.:

§ 1 Úvodní ustanovení

(1) Uznávání nemocí z povolání provádějí zdravotnická zařízení uvedená v příloze této vyhlášky (dále jen "středisko nemocí z povolání"), a to na základě posouzení zdravotnickým zařízením, jehož součástí je oddělení nebo klinika nemocí z povolání nebo pracovního lékařství,1) (dále jen "pracovně lékařské pracoviště").

(2) Uznávání nemocí z povolání vojáků v činné službě,2) žáků vojenských škol, kteří nejsou vojáky v činné službě,3) občanských zaměstnanců Ministerstva obrany a Armády České republiky, občanských zaměstnanců ostatních rozpočtových a příspěvkových organizací, jejichž zřizovatelem je Ministerstvo obrany, a státních podniků, jejichž zakladatelem je Ministerstvo obrany,4) (dále jen "vojáci a občanští zaměstnanci") provádí oddělení nemocí z povolání Ústřední vojenské nemocnice v Praze (dále jen "vojenské středisko nemocí z povolání").

§ 2 Posuzování nemocí z povolání

(1) Pracovně lékařské pracoviště posuzuje onemocnění, u něhož vzniklo podezření, že se jedná o nemoc z povolání (dále jen "onemocnění"), z podnětu ošetřujícího lékaře5) nebo fyzické osoby (dále jen "osoba") trpící onemocněním. Posouzení onemocnění provádí

a) pracovně lékařské pracoviště se sídlem v územním obvodu střediska nemocí z povolání, v jehož územním obvodu se nachází pracoviště, na němž osoba trpící onemocněním vykonává práci v pracovněprávním nebo obdobném vztahu v době podání žádosti o uznání nemoci z povolání,

b) pracovně lékařské pracoviště se sídlem v územním obvodu střediska nemocí z povolání, v jehož územním obvodu je místo sídla nebo místo podnikání zaměstnavatele osoby trpící onemocněním, která vykonávala nebo vykonává práci v zahraničí,

c) pracovně lékařské pracoviště se sídlem v územním obvodu střediska nemocí z povolání, v jehož územním obvodu je místo sídla nebo místo podnikání zaměstnavatele, u kterého osoba trpící onemocněním, která trvale pobývá v zahraničí, naposledy vykonávala práci,

d) pracovně lékařské pracoviště se sídlem v územním obvodu střediska nemocí z povolání, v jehož územním obvodu je místo trvalého pobytu ostatních osob trpících onemocněním, které vykonávaly práci

za podmínek, za kterých vznikají nemoci z povolání, (dále jen "příslušné pracovně lékařské pracoviště").

(2) Příslušné pracovně lékařské pracoviště provádí posouzení onemocnění osob uvedených v odstavci 1 na základě zjištění zdravotního stavu před vznikem onemocnění, výsledku lékařských vyšetření a dále na základě ověření podmínek vzniku onemocnění.

(3) Podmínky vzniku onemocnění ověřuje

a) krajská hygienická stanice, v jejímž správním území je pracoviště, na němž osoba trpící onemocněním vykonává nebo vykonávala práci v pracovněprávním nebo obdobném vztahu,

b) Státní úřad pro jadernou bezpečnost8) u onemocnění, které mohlo vzniknout v souvislosti s prací s ionizujícím zářením nebo radioaktivními látkami,

c) krajská hygienická stanice, v jejímž správním území je příslušné pracovně lékařské pracoviště uvedené v odstavci 1 písm. b) , a to na základě údajů o podmínkách vzniku onemocnění sdělených písemně tímto pracovištěm a zaměstnavatelem a za využití informací o podmínkách výkonu práce dostupných ze zahraničí.

(4) Po posouzení onemocnění příslušné pracovně lékařské pracoviště postoupí případ k ověření závěru posouzení onemocnění a k vydání lékařského posudku9) (dále jen "posudek") středisku nemocí z povolání, v jehož územním obvodu má sídlo, (dále jen "příslušné středisko nemocí z povolání").

§ 3 Uznávání nemocí z povolání

(1) Příslušné středisko nemocí z povolání při ověření závěrů příslušného pracovně lékařského pracoviště vychází z postoupené zdravotnické a spisové dokumentace.

(2) Příslušné středisko nemocí z povolání v případě nepřesného nebo neúplného posouzení onemocnění doplní potřebné podklady nebo vrátí případ k došetření příslušnému pracovně lékařskému pracovišti.

(3) Po ověření závěrů posouzení onemocnění (§ 2 odst. 4 ) vydá příslušné středisko nemocí z povolání

a) posudek,9) kterým se uznává nemoc z povolání, a jeho stejnopis zašle osobě trpící nemocí z povolání, osobě, pro kterou v souvislosti s vydáním tohoto posudku vyplývají povinnosti, a příslušnému pracovně lékařskému pracovišti nebo

b) posudek,9) kterým se neuznává nemoc z povolání, a jeho stejnopis zašle osobě trpící onemocněním; posudek obsahuje poučení o možnosti jeho přezkoumání.

(4) Jde-li o uznání nemoci z povolání osob uvedených v § 2 odst. 1 písm. c) , použijí se ustanovení odstavců 1 až 3 obdobně.

§ 4 Posuzování a uznávání nemocí z povolání vojáků a občanských zaměstnanců

(1) Při posuzování onemocnění vojáků a občanských zaměstnanců postupuje vojenské pracovně lékařské pracoviště podle § 2 odst. 2 ; podmínky vzniku onemocnění ověřuje na základě zhodnocení provedeného orgánem ochrany veřejného zdraví Ministerstva obrany.10)

(2) Po posouzení onemocnění příslušné vojenské pracovně lékařské pracoviště postoupí případ k ověření závěru posouzení onemocnění a k vydání posudku vojenskému středisku nemocí z povolání.

(3) Po ověření závěrů posouzení vydá vojenské středisko nemocí z povolání posudek podle § 3 odst. 3 a jeho stejnopis zašle osobě trpící nemocí z povolání nebo osobě trpící onemocněním a osobě, pro kterou v souvislosti s vydáním tohoto posudku vyplývají povinnosti.

§ 4a

Lékařské vyšetření pro potřeby posouzení vzniku nemoci z povolání osoby, která je občanem jiného členského státu Evropské unie s povolením k přechodnému pobytu nebo s povolením k trvalému pobytu na území České republiky,10a) jejíž onemocnění, u kterého je podezření na nemoc z povolání, vzniklo při výkonu práce v jiném členském státu Evropské unie, provádí příslušné středisko nemocí z povolání, v jehož územním obvodu je místo pobytu této osoby. Lékařské vyšetření se provádí na základě žádosti kompetentní instituce.10b)

SPOLEČNÁ USTANOVENÍ

§ 5

Posudek obsahuje

a) náležitosti podle zvláštního právního předpisu stanovícího náležitosti a obsah zdravotnické dokumentace10c) ,

b) datum zjištění nemoci, kterým je den vyšetření, při kterém bylo poprvé prokázáno onemocnění uznané později za nemoc z povolání včetně stupně závažnosti poruchy, pokud ho zvláštní právní předpis stanovící seznam nemocí z povolání vymezuje11) .

§ 6

Posudek, kterým byla uznána nemoc z povolání, zašle příslušné středisko nemocí z povolání nebo vojenské středisko nemocí z povolání

a) praktickému lékaři, který poskytuje osobě trpící nemocí z povolání primární zdravotní péči11a) ,

b) příslušnému lékaři závodní preventivní péče12) , jde-li o zaměstnance, a

c) orgánu uvedenému v § 2 odst. 3 .

§ 7

Zjistí-li se na základě nového vyšetření, že osoba, jejíž onemocnění bylo uznáno za nemoc z povolání, již netrpí touto nemocí, příslušné středisko nemocí z povolání nebo vojenské středisko nemocí z povolání vydá posudek podle § 3 odst. 3 písm. b) . Posudek vydaný11a) příslušným pracovně lékařským pracovištěm nebo vojenským střediskem nemocí z povolání zašle toto pracoviště nebo středisko posudek zaměstnavateli nebo vojenskému útvaru, u kterého osoba trpící nemocí z povolání naposledy vykonávala práci (službu) za podmínek, za kterých vznikají nemoci z povolání.

§ 8

Evidenci osob, jejichž onemocnění bylo uznáno za nemoc z povolání, vede příslušné pracovně lékařské pracoviště, u vojáků a občanských zaměstnanců vojenské středisko nemocí z povolání, které těmto osobám poskytuje dispenzární péči. Při evidenci všech osob, jejichž onemocnění bylo uznáno jako nemoc z povolání, se postupuje podle zvláštního právního předpisu.13)

§ 9 Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1.ledna 1998.

Ministr:
PhDr. Stráský v. r.

PŘÍLOHA Seznam středisek nemocí z povolání, která uznávají nemoci z povolání

Všeobecná fakultní nemocnice v Praze, klinika nemocí z povolání
- pro obvody Praha 1, Praha 2, Praha 5, Praha 6, Praha 7, Praha 8, okresy Beroun, Mělník, Mladá Boleslav, Nymburk, Praha-západ a Rakovník
Fakultní nemocnice Královské Vinohrady, klinika nemocí z povolání
- pro obvody Praha 3, Praha 4, Praha 9, Praha 10, okresy Benešov, Kolín, Kutná Hora a Praha-východ
Oblastní nemocnice Příbram, a. s., oddělení nemocí z povolání
- pro okres Příbram
Oblastní nemocnice Kladno, a. s., nemocnice Středočeského kraje, oddělení nemocí z povolání
- pro okres Kladno
Nemocnice České Budějovice, a. s., oddělení pracovního lékařství
- pro Jihočeský kraj a okres Pelhřimov
Fakultní nemocnice Plzeň, klinika pracovního lékařství
- pro Plzeňský kraj a Karlovarský kraj
Krajská zdravotní, a. s. - Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o. z. , oddělení nemocí z povolání
- pro Ústecký kraj
Krajská nemocnice Liberec, a. s. , oddělení nemocí z povolání
- pro Liberecký kraj
Fakultní nemocnice Hradec Králové, klinika nemocí z povolání
- pro Královéhradecký kraj
Pardubická krajská nemocnice, a. s. , Centrum pracovního lékařství
- pro Pardubický kraj a okres Havlíčkův Brod
Fakultní nemocnice U sv. Anny, Brno, klinika pracovního lékařství
- pro Jihomoravský kraj a okresy Jihlava, Třebíč a Žďár nad Sázavou
Nestátní zdravotnické zařízení provozovatele MUDr. Libuše Adámkové
- pro Zlínský kraj
Fakultní nemocnice Olomouc, klinika pracovního lékařství
- pro Olomoucký kraj
Fakultní nemocnice Ostrava, klinika pracovního a preventivního lékařství , klinika chorob z povolání
- pro Moravskoslezský kraj s výjimkou okresů Frýdek-Místek a Karviná
Hornická poliklinika s. r. o., oddělení nemocí z povolání
- pro Ostravu-město
Karvinská hornická nemocnice a. s., oddělení nemocí z povolání a pracovního lékařství
- pro okres Karviná
Nemocnice Podlesí, a. s., oddělení nemocí z povolání
- pro okres Frýdek-Místek
Ústřední vojenská nemocnice v Praze, oddělení nemocí z povolání
- pro vojáky a občanské zaměstnance

Poznámky pod čarou

1) Vyhláška Ministerstva zdravotnictví ČSR č. 77/1981 Sb., o zdravotnických pracovnících a jiných odborných pracovnících ve zdravotnictví.

2) § 20 odst. 2 branného zákona.

3) § 53 odst. 1 zákona č. 29/1984 Sb. , o soustavě základních škol, středních škol a vyšších odborných škol (školský zákon), ve znění zákona č. 138/1995 Sb.

4) Zákon č. 15/1993 Sb. , o Armádě České republiky a o změnách a doplnění některých souvisejících zákonů.

5) § 18 odst. 3 zákona č. 48/1997 Sb. , o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů.

8) § 3 odst. 2 písm. i) zákona č. 18/1997 Sb. , o mírovém využívání jaderné energie a ionizujícího záření (atomový zákon) a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění zákona č. 13/2002 Sb.

8a) § 67b odst. 10 písm. g) zákona č. 20/1966 Sb. , ve znění zákona č. 260/2001 Sb., zákona č. 285/2002 Sb. , zákona č. 320/2002 Sb. , zákona č. 37/2004 Sb. a zákona č. 53/2004 Sb.

9) § 77 až 77b zákona č. 20/1966 Sb., ve znění zákona č. 285/2000 Sb.

10) Zákon č. 258/2000 Sb. , o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

10a) Zákon č. 326/1999 Sb. , o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

10b) Nařízení Rady (EEC) 1408/71 o aplikaci soustav sociálního zabezpečení na osoby zaměstnané, samostatně výdělečně činné a jejich rodinné příslušníky pohybující se v rámci Společenství, Nařízení Rady (EEC) 574/72 stanovující postup při provádění Nařízení Rady (EEC) 1408/17.

10c) Příloha č. 1 bod 8 vyhlášky č. 385/2006 Sb. , o zdravotnické dokumentaci, ve znění vyhlášky č. 479/2006 Sb. a vyhlášky č. 64/2007 Sb.

11) Nařízení vlády č. 290/1995 Sb. , kterým se stanoví seznam nemocí z povolání.

11a) § 18 odst. 1 zákona č. 20/1966 Sb. , ve znění zákona č. 548/1991 Sb. § 19 zákona č. 48/1997 Sb.

12) § 40 zákona č. 20/1966 Sb. , ve znění zákona č. 548/1991 Sb. a zákona č. 14/1997 Sb.

13) Zákon č. 20/1966 Sb. , ve znění pozdějších předpisů.
Vyhláška č. 552/2004 Sb. , o předávání osobních a dalších údajů do Národního zdravotnického informačního systému pro potřeby vedení národních zdravotních registrů.

Přechodná a závěrečná ustanovení z novel

K předpisu se váže novela č. 250/2007 Sb. , její přechodné ustanovení je čl. II