Program Zákon

Zákon České národní rady o Armádě České republiky a o změnách a doplnění některých souvisejících zákonů

Česká národní rada se usnesla na tomto zákoně:

ČÁST PRVNÍ ARMÁDA ČESKÉ REPUBLIKY

§ 1

Zrušen novelou č. 224/1999 Sb. k 1.12.1999.

§ 2

Zrušen novelou č. 224/1999 Sb. k 1.12.1999.

§ 3

(1) Zřizují se ostatní rozpočtové organizace a příspěvkové organizace existující ke dni zániku České a Slovenské Federativní Republiky v působnosti federálního ministerstva obrany na území České republiky. Organizace zřízené podle věty prvé mohou být měněny nebo zrušeny ministerstvem obrany České republiky jako zřizovatelem podle obecně závazných právních předpisů.

(2) Státní podniky zřízené federálním ministerstvem obrany se sídlem na území České republiky s právem hospodaření s majetkem České a Slovenské Federativní Republiky, které podle ústavního zákona o dělení majetku České a Slovenské Federativní Republiky mezi Českou republiku a Slovenskou republiku a jeho přechodu na Českou republiku a Slovenskou republiku přecházejí na Českou republiku, se považují za zřízené ministerstvem obrany České republiky.

§ 4

Zrušen novelou č. 224/1999 Sb. k 1.12.1999.

§ 5

Služební poměry vojáků Československé armády, kteří jsou ke dni jejího zániku příslušníky vojenských útvarů a zařízení uvedených v § 2 nebo příslušníky ostatních rozpočtových organizací, příspěvkových organizací a státních podniků uvedených v § 3 , nezanikají a tito příslušníci se stávají příslušníky Armády České republiky v dosažených vojenských hodnostech.

§ 6

(1) Občanští zaměstnanci federálního ministerstva obrany se stávají občanskými zaměstnanci ministerstva obrany České republiky.

(2) Občanští zaměstnanci Československé armády, kteří jsou v pracovním poměru k vojenským útvarům a zařízením uvedeným v § 2 a ostatním rozpočtovým organizacím uvedeným v § 3 odst. 1 , se stávají občanskými zaměstnanci Armády České republiky.

(3) Občanští zaměstnanci Československé armády, kteří jsou v pracovním poměru k příspěvkovým organizacím uvedeným v § 3 odst. 1 , zůstávají občanskými zaměstnanci těchto organizací.

ČÁST DRUHÁ ZMĚNA ZÁKONA ČESKÉ NÁRODNÍ RADY Č. 280/1992 SB., O RESORTNÍCH, OBOROVÝCH, PODNIKOVÝCH A DALŠÍCH ZDRAVOTNÍCH POJIŠŤOVNÁCH

§ 7

Zákon České národní rady č. 280/1992 Sb., o resortních, oborových, podnikových a dalších zdravotních pojišťovnách, se mění takto:

§ 25 zní:

"§ 25

Zaměstnanecká pojišťovna ministerstva vnitra České republiky a Vojenská zdravotní pojišťovna mohou upravit ve svém statutu práva a povinnosti vyplývající z ustanovení § 4 a 10 tohoto zákona odchylně. ".

ČÁST TŘETÍ ZMĚNA ZÁKONA Č. 20/1966 SB., O PÉČI O ZDRAVÍ LIDU, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ

§ 8

Zákon č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění zákona České národní rady č. 210/1990 Sb., zákona České národní rady č. 425/1990 Sb., zákona České národní rady č. 548/1991 Sb., zákona České národní rady č. 550/1991 Sb. a zákona České národní rady č. 590/1992 Sb., se s působností pro Českou republiku mění takto:

§ 9 odst. 3 zní:

"(3) Volbu lékaře u vojáků v činné službě a žáků vojenských škol, kteří se připravují na službu vojáka z povolání a nejsou vojáky v činné službě, upravují zvláštní předpisy. 15)

15) § 10 odst. 2 zákona ČNR č. 550/1991 Sb. , ve znění zákona ČNR č. 592/1992 Sb. , zákona ČNR č. 10/1993 Sb. a zákona ČNR č. 15/1993 Sb. ".

ČÁST ČTVRTÁ ZMĚNA A DOPLNĚNÍ ZÁKONA ČESKÉ NÁRODNÍ RADY Č. 550/1991 SB., O VŠEOBECNÉM ZDRAVOTNÍM POJIŠTĚNÍ, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ

§ 9

Zrušen novelou č. 48/1997 Sb. k 1.4.1997.

ČÁST PÁTÁ ZMĚNA A DOPLNĚNÍ ZÁKONA ČESKÉ NÁRODNÍ RADY Č. 592/1992 SB., O POJISTNÉM NA VŠEOBECNÉ ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ

§ 10

Zákon České národní rady č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění, se mění a doplňuje takto:

1. V § 5 odst. 3 se slova "pokud si ji pojištěnec zvolil" nahrazují slovy "u níž je pojištěnec pojištěn ".

2. Poznámka č. 20 pod čarou zní:

"20) § 10 odst. 1 a 2 a § 11 písm. a) až c) zákona ČNR č. 550/1991 Sb. , ve znění zákona ČNR č. 592/1992 Sb. , zákona ČNR č. 10/1993 Sb. a zákona ČNR č. 15/1993 Sb . ".

3. V § 27 odst. 1 se na konci připojuje tato věta: "Vojenská zdravotní pojišťovna sděluje potřebné údaje k vedení registru o všech svých pojištěncích se zřetelem na způsob vedení registru všeobecného zdravotního pojištění a s ohledem na potřebu ochrany utajovaných skutečností. ".

ČÁST ŠESTÁ ZMĚNA ZÁKONA Č. 40/1961 SB., O OBRANĚ ČESKOSLOVENSKÉ SOCIALISTICKÉ REPUBLIKY, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ

§ 11

Zrušen novelou č. 224/1999 Sb. k 1.12.1999.

ČÁST SEDMÁ SPOLEČNÁ, PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

§ 12

Požádá-li voják z povolání nebo voják v další službě do 31. ledna 1993 o propuštění ze služebního poměru, bude propuštěn na vlastní žádost podle předpisů platných do 31. prosince 1992.2)

§ 13

(1) Služba státních občanů České republiky v Armádě Slovenské republiky se do 31. března 1993 nepovažuje za cizí vojenskou službu.3)

(2) Vojenská přísaha vykonaná do 31. prosince 1992 občany České republiky podle dosavadních právních předpisů se považuje za vojenskou přísahu vykonanou České republice.

(3) Vojáci uvedení v § 14 jsou povinni vykonat vojenskou přísahu do jednoho měsíce ode dne udělení občanství České republiky.

§ 14

Občané Slovenské republiky, kteří jsou ke dni účinnosti tohoto zákona vojáky z povolání Armády České republiky, mohou tuto službu vykonávat do 31. března 1993. Po tomto dni mohou službu v Armádě České republiky vykonávat, doloží-li, že požádali o propuštění ze svazku občanství Slovenské republiky, a to až do dne vyřízení žádosti o udělení státního občanství České republiky, nejdéle však do 31. prosince 1993.

§ 15 Účinnost

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1993.

Uhde v. r.
Klaus v. r.

Poznámky pod čarou:

1)

Zrušena novelou č. 224/1999 Sb. k 1.12.1999.

2) Např. zákon č. 76/1959 Sb., o některých služebních poměrech vojáků, ve znění pozdějších předpisů (úplné znění č. 361/1992 Sb.).

3) § 56 branného zákona č. 92/1949 Sb., ve znění pozdějších předpisů (úplné znění č. 331/1992 Sb.).