Program Zákon

Nařízení vlády kterým se stanoví seznam nemocí z povolání

Vláda nařizuje podle §107 odst. l písm. b) zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění:

§ 1

(1) Nemoci z povolání jsou nemoci vznikající nepříznivým působením chemických, fyzikálních, biologických nebo jiných škodlivých vlivů, pokud vznikly za podmínek uvedených v seznamu nemocí z povolání. Nemocí z povolání se rozumí též akutní otrava vznikající nepříznivým působením chemických látek.

(2) Nemoci z povoláni jsou uvedeny, v seznamu nemocí z povolání, který tvoří přílohu tohoto nařízení.

(3) Pro uznávání nemocí z povolání padle tohoto nařízení zdravotnickými zařízeními platí zvláštní předpisy.1)

§ 2

Nemocemi z povolání jsou též nemoci, které-byly uvedeny v seznamu nemocí z povolání platném ke dni 31. prosince 19952) a vznikly přede dnem účinnosti tohoto nařízení za podmínek uvedených v tomto seznamu.

§ 3

Zrušují se § 14 odst. 4 a příloha č. 1 vyhlášky Federálního ministerstva práce a sociálních věcí č. 149/1988 Sb., kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení.

§ 4

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1996.

Předseda vlády:
Prof. Ing. Klaus CSc. v. r.
Ministr práce a sociálních věcí:
Ing. Vodička v. r.

1) § 42 a 77 zákona č 20/1966 Sb. , o péčí o zdraví lidu, ve znění zákona ČNR č. 548/1991 Sb. a zákona ČNR č. 590/1992 Sb. , § 17 odst. 5 zákona ČNR č 550/1991 Sb., o všeobecném zdravotním pojištění.
Vyhláška Ministerstva zdravotnictví ČR č. 39411991 Sb., o postavení, organizaci a činnosti fakultních nemocnic a dalších nemocnic, vybraných odborných léčebných ústavů a krajských hygienických stanic v řídící působnosti Ministerstva zdravotnictví České republiky.

2) Příloha č. 1 vyhlášky Federálního ministerstva práce asociálních věcí č. 149/1988 Sb. , kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení.

PŘÍLOHA SEZNAM NEMOCÍ Z POVOLÁNÍ

KAPITOLA I - Nemoci z povolání způsobené chemickými látkami

Položka

Nemoc z povolání

Podmínky vzniku nemoci z povolání

1.

Nemoc z olova nebo jeho sloučenin

K položkám č. 1. - 55:
Nemoci vznikají při plnění
pracovních nebo služebních
úkolů nebo v přímé souvislosti
ním (dále jen "při práci"), při
němž je prokázána taková
expozice uvedeným chemickým
látkám, která je podle
současných lékařských
poznatků příčinou nemociz povolání

2.

Nemoc ze rtuti nebo jejích sloučenin

3.

Nemoc z arzénu nebo jeho sloučenin

4.

Nemoc z antimonu nebo jeho sloučenin

5.

Nemoct berylia nebo jeho sloučenin

6.

Nemoc z kadmia nebo jeho sloučenin

7.

Nemoc z chrómu nebo jeho sloučenin

8.

Nemoc z manganu nebo jeho sloučenin

9.

Nemoc z niklu nebo jeho sloučenin

10.

Nemoc z fosforu nebo jeho sloučenin

11.

Nemoc z vanadu nebo jeho sloučenin

12.

Nemoc z fluóru nebo jeho sloučenin

13.

Nemoc z chlóru nebo jeho sloučenin

14.

Nemoc z ostatních halogenů a jejich sloučenin

15.

Nemoc ze zinku nebo jeho sloučenin

16.

Nemoc z mědi nebo jejích sloučenin

17.

Nemoc z oxidu uhelnatého

18.

Nemoc z oxidů dusíku

19.

Nemoc z oxidů síry

 

20.

Nemoc z kyanovodíku nebo kyanidů

 

21.

Nemoc z izokyanátů

 

22.

Nemoc z fosgénu

 

23.

Nemoc z boranů

 

24.

Nemoc ze sirouhlíku

 

25.

Nemoc ze sirovodíku a sulfidů

 

26.

Nemoc z amoniaku

 

27.

Nemoc z halogenovaných uhlovodíků

 

28.

Nemoc z alifatických nebo alicyklických uhlovodíků

 

29.

Nemoc z alkoholů

 

30.

Nemoc z glykolů

 

31.

Nemoc z éterů a ketonů

 

32.

Nemoc z formaldehydu a jiných alifatických aldehydů

 

33.

Nemoc z akrylonitrilu a jiných nitrilů

 

34.

Nemoc z alifatických nitroderivátů

 

35.

Nemoc z benzenu

 

36.

Nemoc z homologů benzenu

 

37.

Nemoc z naftalenu nebo jeho homologů

 

38.

Nemoc z vinylbenzenu nebo divinylbenzenu

 

39.

Nemoc z fenolů, jejich homologů nebo jejich halogenových derivátů

 

40.

Nemoc z aromatických nitro nebo amino sloučenin

 

41.

Nemoc z polychlorovaných bifenylů, dibenzodioxinů a díbenzofuranů

 

42.

Nemoc z polycyklických kondenzovaných uhlovodíků

 

43.

Nemoc ze syntetických pyretroidů

 

44.

Nemoc z dipyridilů

 

45.

Nemoc z karbamátů

 

46.

Nemoc ze sloučenin kovů platinové skupiny

 

47.

Nemoc z thalia nebo jeho sloučenin

 

48.

Nemoc z barya nebo jeho sloučenin

 

49.

Nemoc ze sloučenin cínu

 

50.

Nemoc ze sloučenin selenu a teluru

 

51.

Nemoc z uranu nebo jeho sloučenin

 

52.

Nemoc z esterů kyseliny dusičné

 

53.

Nemoc z anorganických kyselin

 

54.

Nemoc z etylenoxidu a jiných oxiranů

 

55.

Nemoc z halogenových alkyleterů nebo aryleterů (bischlormetyleter)

 


KAPITOLA II - Nemoci z povolání způsobené fyzikálními faktory

Položka

Nemoc z povolání

Podmínky vzniku nemoci z povoláni

1.

Nemoc způsobená ionizujícím zářením

Nemoc vzniká při práci, u níž je prokázána taková expozice ionizujícímu záření, která je podle současných lékařských poznatků příčinou nemoci

2.

Nemoc způsobená elektromagnetickým zářením

Nemoc vzniká při práci, u níž je prokázána taková expozice elektromagnetickému záření, která je podle současných lékařských poznatků příčinou nemoci

3.

Zákal čočky způsobený tepelným zářením

Nemoc vzniká při práci, u níž je prokázána taková expozice tepelnému záření, která je podle současných lékařských poznatků příčinou nemoci

4.

Porucha sluchu způsobená hlukem. U osob mladších 30 let při celkové ztrátě sluchu dosahující hranici 40% dle Fowlera. U osob nad 30 let se hranice zvyšuje o 1% za každé 2 roky věku. U osob nad 50 let celková ztráta sluchu dosahující hranici 50% dle Fowlera.

Nemoc vzniká při práci, u níž je prokázána nadměrná expozice hluku. Za nadměrnou se zpravidla pokládá taková expozice, při které ekvivalentní hladina hluku po běžnou dobu trvání pracovní směny překračuje 85 dB nebo špičková hladina frekvenčně neváženého akustického tlaku překračuje 200 Pa (140 dB)

5.

Nemoc způsobená atmosférickým přetlakem a podtlakem .

Nemoc vzniká při práci v prostředí atmosférického přetlaku nebo v podtlakových komorách

6.

Nemoci cév rukou při práci s vibrujícími nástroji a zařízeními. Objektivně prokázané zbělení nejméně čtyř. článků prstů v chladu ověřené pletysmografickým vyšetřením nebo vazoparalytické stadium nemoci

K položkám č. 6-8: Nemoci vznikají při práci s pneumatickým nářadím ručně ovládaným nebo při práci s vibrujícími nástroji s takovými hodnotami zrychlení vibrací, které jsou podle současných lékařských poznatků příčinou nemoci

7.

Nemoci periferních nervů horních končetincharakteru ischemických a úžinových neuropatií při práci s vibrujícími nástroji a zařízeními. Ischemické poškození n. mediani, n. ulnari nebo obou nervů, s klinickými iritačními a zánikovými příznaky a patologickým nálezem v EMG vyšetření, odpovídajícími nejméně středně těžké poruše. Poškození nervů horních končetin charakteru úžinového syndromu s klinickými iritačními a zánikovými příznaky a s patologickým nálezem v EMG vyšetření, odpovídajícími nejméně středně těžké poruše.

 

8.

Nemoci kostí a kloubů rukou nebo zápěstí nebo loktů při práci s vibrujícími nástroji a zařízeními. Aseptické nekrózy zápěstních nebo záprstních kůstek nebo izolovaná artróza kloubů ručních, zápěstních nebo loketních, spojené se závažnou poruchou funkce vedoucí k výraznému omezení pracovní schopnosti.

 

9.

Nemoci šlach, šlachových pochev nebo úponů nebo svalů nebo kloubů končetin z dlouhodobého nadměrného jednostranného přetěžování. Objektivními vyšetřovacími metodami potvrzené vleklé formy nemoci vedoucí k výraznému omezení pracovní schopnosti.

K položkám č. 9-10: Nemoci vznikají při práci, při které jsou příslušné svalové skupiny nebo nervy přetěžovány natolik, že přetěžováni nebo tlak, tah nebo torze je podle současných lékařských poznatků příčinou nemoci

10:

Nemoci periferních nervů končetin charakteru úžinového syndromu z dlouhodobého nadměrného jednostranného přetěžování nebo z tlaku, tahu nebo torze, s klinickými iritačními a zánikovými příznaky a s patologickým nálezem v EMG vyšetření, odpovídajícími nejméně středně těžké poruše.

 

11.

Nemoci tíhových váčků z tlaku

Nemoci vznikají při práci vykonávané v takové pracovní poloze, při které dochází po převážnou část pracovní směny k tlaku na postiženou oblast

12.

Poškození menisku

Nemoc vzniká při práci vykonávané po převažující část pracovní směny v poloze v kleče a v podřepu

KAPITOLA III - Nemoci z povolání týkající se dýchacích cest, plic, pohrudnice a pobřišnice

Položka

Nemoc z povolání

Podmínky vzniku nemoci z povolání

1.

Pneumokoniózy způsobené prachem s obsahem
volného krystalického oxidu křemičitého:
silikóza, silikotuberkulóza, pneumokonióza
uhlokopů a pneumokonióza uhlokopů ve spojení
s tuberkulózou

a) s typickými rtg znaky prašných změn od četnosti znaků
pł, q˛ , r˛ a výše a všechny formy komplikované pneumokoniozy (A,B,C) dle klasifikace ILO

b) ve spojení s aktivní tuberkulózou (mykobakteriózou), rtg znaky prašných změn od četnosti znaků p1 , q1 , r1 a výše dle klasifikace ILO

c) s přihlédnutím k dynamice vývoje, rtg znaky prašných změn od četnosti znaků p˛, q1 , r1 a výše dle klasifikace ILO

Nemoci vznikají při práci,
u níž je prokázána taková
expozice prachu s
obsahem volného
krystalického oxidu
křemičitého, která je podlesoučasných lékařských poznatků příčinou nemoci

2.

Nemoci plic, pohrudnice nebo pobřišnice způsobené prachem azbestu:

a) azbestóza, rtg znaky prašných změn od četnosti znaků s˛, t˛, u˛ a výše dle klasifikace ILO

b) hyalinóza pohrudnice s poruchou plicních funkcí

c) mezoteliom pohrudnice nebo pobřišnice

d) rakovina plic ve spojení s azbestózou nebo hyalinózou pleury

Nemoci vznikají při práci, u níž je prokázána taková expozice azbestu, která je podle současných lékařských poznatků příčinou nemoci

3.

Pneumokonióza způsobená prachem při výrobě a zpracování tvrdokovů

Nemoc vzniká při práci, u níž je prokázána taková expozice prachu tvrdokovů, která je podle současných lékařských poznatků příčinou nemoci

4.

Pneumokonióza ze svařování, rtg znaky prašných změn od četnosti znaků pł, q ˛, r˛ a výše dle klasifikace ILO

Nemoc vzniká při práci, u níž je prokázána taková expozice dýmům vznikajícím při svařování elektrickým obloukem, která je podle současných lékařských poznatků příčinou nemoci

5.

Nemoci dýchacích cest a plic způsobené vdechováním kobaltu, cínu, barya, grafitu, gama oxidu hlinitého, berylia, antimonu nebo oxidu titaničitého

Nemoci vznikají při práci, u níž je prokázána taková expozice uvedeným chemickým látkám, která je podle současných lékařských poznatků příčinou, nemoci

6.

Rakovina plic z radioaktivních látek

Nemoc vzniká při práci, u níž je prokázána taková inhalační expozice radioaktivním, látkám, která je podle současných lékařských poznatků příčinou nemoci

7.

Rakovina dýchacích cest a plic způsobená koksárenskými plyny

Nemoc vzniká při práci, u níž je prokázána taková expozice koksárenským plynům, která je podle současných lékařských poznatků příčinou nemoci

8.

Rakovina sliznice nosní nebo vedlejších dutin nosních

Nemoc vzniká při práci, u níž je prokázána taková expozice prachu dřeva, která je podle současných lékařských poznatků příčinou nemoci

9.

Exogenní alergická alveolitida

Nemoc vzniká při práci spojené s vdechováním prachu s antigenním a infekčním účinkem

10.

Astma bronchiale a alergická onemocnění horních cest dýchacích

Nemoc vzniká při práci, u níž je prokázána expozice prachu nebo plynným látkám s alergizujícími nebo iritujícími účinky

11.

Bronchopulmonální nemoci způsobené prachem bavlny, lnů, konopí, juty, sisalu nebo cukrové třtiny

Nemoc vzniká při práci, u níž je prokázána expozice uvedenému prachu


KAPITOLA IV - Nemoci z povolání kožní

Položka

Nemoc z povolání

Podmínky vzniku nemoci z povolání

1.

Nemoci kůže způsobená fyzikálními, chemickými
nebo biologickými faktory

Nemoci vznikají při práci,u níž se uvedené faktory vyskytují a jsou podle současných lékařských poznatků příčinou nemoci


KAPITOLA V - Nemoci z povolání přenosné a parazitární

Položka

Nemoc z povolání

Podmínky vzniku nemoci z povoláni

 

Nemoci přenosné a parazitární

K položkám č. 1 - 2: Nemoci vznikají při práci, u níž je prokázáno riziko nákazy

1.

Nemoci přenosné ze zvířat na člověka buď přímo nebo prostřednictvím přenašečů

3.

Tropické nemoci přenosné a parazitární

Nemoci vznikají při práci v epidemiologicky obtížných oblastech s rizikem nákazy

 


KAPITOLA VI - Nemoci z povolání způsobené ostatními faktory a činiteli

Položka

Nemoc z povolání

Podmínky vzniku nemoci z povolání

1.

Těžká hyperkinetická dysfonie, uzlíky na
hlasivkách, těžká nedomykavost hlasivek a
těžká fonastenie, pokud jsou trvalé a znemožňují
výkon povolání kladoucího zvýšené nároky na hlas

Nemoci vznikají při práci
spojené s vysokou
profesionálně podmíněnouhlasovou námahou