Program Zákon

Vyhláška ministerstva životního prostředí České republiky, kterou se provádějí některá ustanovení zákona České národní rady č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny

Ministerstvo životního prostředí České republiky stanoví podle § 4 odst. 1 a 2 , § 8 odst. 3 a 5 , § 24 odst. 2 , § 38 odst. 3 , § 40 odst. 1 , § 42 odst. 2 a 5 , § 47 odst. 3 , § 48 odst. 3 , § 49 odst. 5 , § 50 odst. 5 , § 60 odst. 4 , § 67 odst. 1 , § 69 odst. 3 , § 81 odst. 5 , § 82 odst. 2 , § 90 odst. 5 , 6 a 7 zákona České národní rady č. 114/1992 Sb. , o ochraně přírody a krajiny, ve znění zákonného opatření předsednictva České národní rady č. 347/1992 Sb. (dále jen "zákon"):

VYMEZENÍ A HODNOCENÍ ÚZEMNÍHO SYSTÉMU EKOLOGICKÉ STABILITY KRAJINY (K § 4 ODST.1 ZÁKONA)

§ 1

Pro účely této vyhlášky se vymezují následující pojmy územního systému ekologické stability krajiny (dále jen "systém ekologické stability")

a) biocentrum je biotop [§ 3 písm. i) zákona] nebo soubor biotopů v krajině [§ 3 písm. k) zákona], který svým stavem a velikostí umožňuje trvalou existenci přirozeného či pozměněného, avšak přírodě blízkého ekosystému [§ 3 písm. j) zákona],

b) biokoridor je území, které neumožňuje rozhodující části organismů trvalou dlouhodobou existenci, avšak umožňuje jejich migraci mezi biocentry a tím vytváří z oddělených biocenter síť.

§ 2

(1) Vymezení místního, regionálního i nadregionálního systému ekologické stability stanoví orgány ochrany přírody v plánu systému ekologické stability.

(2) Plán systému ekologické stability obsahuje

a) mapový zákres existujících a navržených biocenter a biokoridorů s vyznačením zvláště chráněných částí přírody, a to v měřítku 1 : 50 000 a větším pro nadregionální a regionální systém ekologické stability a v měřítku 1 : 10 000 a větším pro místní systém ekologické stability,

b) tabulkovou a popisnou část charakterizující funkční a prostorové ukazatele, zejména rozmanitost ekosystémů, charakteristiky zvláště chráněných částí přírody, prostorové vazby, nezbytné prostorové údaje (minimální plochy biocenter, maximální délky biokoridorů a jejich minimální nutné šířky) a jejich současný stav,

c) bližší odůvodnění včetně návrhů rámcových opatření k jeho zachování a zlepšení.

(3) Plán systému ekologické stability je podkladem pro projekty systému ekologické stability podle § 4 , provádění pozemkových úprav,1) pro zpracování územně plánovací dokumentace, pro lesní hospodářské plány2) a pro vodohospodářské a jiné dokumenty ochrany a obnovy krajiny. Zpracování plánu systému ekologické stability provádějí odborně způsobilé osoby.3)

§ 3

(1) Orgán ochrany přírody průběžně provádí hodnocení systému ekologické stability (dále jen "hodnocení") z hlediska jeho stabilizační funkce.

(2) Hodnocení obsahuje zejména upřesnění hranic, úroveň biologické diverzity, hodnocení druhové skladby porostů a schopnosti ekosystému odolávat znečištění, erozi či jiné fyzikální nebo chemické zátěži prostředí. Jeho výsledkem je určení, zda systém ekologické stability je vyhovující, tj. přesně vymezený a schopný bez dalších opatření plnit stabilizující funkce v krajině, nebo nevyhovující, tj. vyžadující vymezení či doplnění biocenter a biokoridorů.

§ 4

(1) Projekty k vytváření systému ekologické stability (dále jen "projekty") jsou souborem přírodovědné, technické, ekonomické, organizační a majetkoprávní dokumentace; jsou nezbytným podkladem zejména k provádění pozemkových úprav.

(2) Podkladem pro zpracování projektu je schválená územně plánovací dokumentace4) nebo plán systému ekologické stability.

(3) Projekty podle odstavce 1 zajišťují právnické a fyzické osoby uvedené v § 4 odst. 1 zákona. Jejich zpracování provádějí odborně způsobilé osoby.3)

§ 5

(1) Plán systému ekologické stability a projekt systému ekologické stability schvalují příslušné orgány územního plánování v územně plánovací dokumentaci nebo v územním rozhodnutí.

(2) Před schválením předkládá příslušný orgán ochrany přírody návrh plánu systému ekologické stability nebo zpracovaný projekt systému ekologické stability k posouzení a projednání dotčeným orgánům státní správy a účastníkům řízení.

(3) Pro objektivní posouzení návrhu plánu systému ekologické stability nebo zpracovaného projektu systému ekologické stability si před jeho schválením mohou orgány ochrany přírody zajistit posouzení u odborně způsobilých právnických či fyzických osob.3)

§ 6

(1) Opatřením k vytváření systému ekologické stability se rozumí návrh a realizace dílčích či jednoduchých doplnění systému ekologické stability, zejména místního, které vzhledem k nenáročným technickým, ekonomickým, organizačním a majetkoprávním podmínkám nevyžaduje předchozí zpracování plánu či projektu podle § 4 a 5 (např. doplňková výsadba stávajícího biocentra či biokoridoru, založení nevelkého remízu, výsadba či dosadba liniové zeleně).

(2) Opatření podle odstavce 1 zabezpečují právnické a fyzické osoby uvedené v § 4 odst. 1 zákona.

§ 7 Ochrana významných krajinných prvků (k § 4 odst. 2 zákona )

(1) Registrace (§ 6 zákona) se provádí zápisem do seznamu významných krajinných prvků. Zápis obsahuje soupis katastrálních území a výčet dotčených parcel s uvedením jejich vlastníků i nájemců, stručnou charakteristiku, doklad o oznámení (§ 6 odst. 1 a 2 zákona), případně o výsledku projednání (§ 6 odst. 3 zákona) či o zrušení registrace (§ 6 odst. 4 zákona) a zákres v mapách přiměřeného měřítka (1 : 5 000 a většího).

(2) Zrušení registrace významného krajinného prvku sdělí orgán ochrany přírody vlastníkovi, případně i nájemci dotčeného pozemku, územně příslušnému stavebnímu úřadu a obci.

§ 8 Ochrana dřevin a povolování jejich kácení (k § 8 odst. 3 a 5 zákona)

(1) Poškozování a ničení dřevin rostoucích mimo les (§ 7 odst. 1 zákona) je nedovolený zásah, který způsobí podstatné a trvalé snížení jejich ekologických a estetických funkcí nebo bezprostředně či následně způsobí jejich odumření.

(2) Povolení ke kácení dřevin rostoucích mimo les za předpokladu, že tyto nejsou významným krajinným prvkem [§ 3 písm. b) zákona] a jsou splněny ostatní podmínky stanovené zákonem a jinými právními předpisy,5) se podle § 8 odst. 3 zákona nevyžaduje pro stromy o obvodu kmene do 80 cm měřeného ve výšce 130 cm nad zemí nebo souvislé keřové porosty do celkové plochy 40 m2) .

(3) Žádost o povolení ke kácení dřevin rostoucích mimo les podává vlastník pozemku či nájemce nebo jiný oprávněný uživatel se souhlasem vlastníka pozemku, na kterém dřeviny rostoucí mimo les rostou. Žádost musí obsahovat

a) jméno a adresu žadatele,

b) doložení vlastnického práva, nelze-li je ověřit v katastru nemovitostí, či nájemního nebo uživatelského vztahu žadatele k pozemkům a k dřevinám rostoucím mimo les,

c) specifikaci dřevin rostoucích mimo les, které mají být káceny, zejména jejich druh, počet, velikost plochy keřů včetně situačního zákresu,

d) udání obvodu kmene stromu ve výšce 130 cm nad zemí,

e) zdůvodnění žádosti.

(4) Oznámení o kácení dřevin rostoucích mimo les (§ 8 odst. 2 zákona) musí obsahovat stejné náležitosti jako žádost o povolení ke kácení podle odstavce 3 .

(5) Kácení dřevin rostoucích mimo les se provádí zpravidla v období jejich vegetačního klidu. K tomu přihlíží orgán ochrany přírody při vydávání povolení ke kácení dřevin (§ 8 odst. 1 zákona).

§ 9 Maximální výše a způsob vyměření poplatku za jízdu motorovými vozidly v národních parcích (k § 24 odst. 2 zákona)

(1) Za jízdu motorovými vozidly na území národního parku může orgán ochrany přírody stanovit poplatek v maximální výši 20 Kčs za jeden den, a jde-li o autobus, v maximální výši 50 Kčs za jeden den. Den, v němž byl zaplacen poplatek za vjezd na území národního parku (§ 24 odst. 1 zákona), již nepodléhá poplatku za jízdu na území národního parku.

(2) Poplatek za jízdu motorovými vozidly na území národního parku lze též vybírat ročním paušálem ve výši maximálně 1 000 Kčs za jedno motorové vozidlo, a jde-li o autobus, v maximální výši 3 000 Kčs.

(3) Forma poplatku podle odstavců 1 a 2 je na vůli plátce.

(4) Je-li v motorovém vozidle přepravován držitel průkazu ZTP nebo ZTP/P6) a je-li toto vozidlo řádně označeno příslušným symbolem,7) poplatky stanovené v odstavcích 1 a 2 se nevyžadují. Od poplatků jsou osvobozeny též autobusové zájezdy organizované pro zdravotně postižené občany za podmínky, že je v autobuse přepravována alespoň polovina takovýchto občanů.

§ 10

Zrušen ke dni 1.3.2008 novelou č. 60/2008 Sb.

§ 11

Zrušen ke dni 1.3.2008 novelou č. 60/2008 Sb.

§ 12

Zrušen ke dni 1.3.2008 novelou č. 60/2008 Sb.

§ 13

Zrušen ke dni 1.3.2008 novelou č. 60/2008 Sb.

§ 14 Seznam a stupeň ohrožení zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů (k § 48 odst. 3 zákona)

(1) Seznam druhů rostlin, které jsou zvláště chráněny, a stupeň jejich ohrožení je uveden v příloze č. II této vyhlášky.

(2) Seznam druhů živočichů, které jsou zvláště chráněny, a stupeň jejich ohrožení je uveden v příloze č. III této vyhlášky.

§ 15 Ochrana zvláště chráněných druhů rostlin (k § 49 odst. 5 zákona)

(1) Základem ochrany zvláště chráněných rostlin je komplexní ochrana jejich stanovišť a bezprostředního okolí. Bezprostředním okolím rostliny se rozumí takový prostor, který vytváří základní podmínky pro její existenci a do něhož nelze zasahovat aniž by rostlina na tento zásah nereagovala.

(2) Za zásahy, při nichž může dojít ke změně hydrologických půdních poměrů, se považuje zejména odvodňování, zavlažování, zásahy do vodotečí, manipulace s výškou hladiny vodních ploch.

(3) Za zásahy do půdního povrchu se považuje veškeré narušování drnu i hrabání steliva v lese.

(4) Za zásahy měnící chemismus prostředí se považuje hnojení organickými i průmyslovými hnojivy a používání jakýchkoli chemických přípravků, pokud nejde o zásah, který zajistí podmínky existence zvláště chráněných druhů rostlin.

(5) Zvláště chráněné druhy rostlin uvedené v příloze č. II této vyhlášky, které jsou označovány jako škůdci,9) se nesmějí hubit.

(6) V případě neodvratného zásahu do prostředí či bezprostředního okolí zvláště chráněných druhů rostlin je možno provést přenesení (§ 52 zákona) celých rostlin či jejich částí v kterémkoliv jejich vývojovém stádiu na náhradní stanoviště. K přenesení je nezbytná výjimka z ochrany zvláště chráněného druhu podle § 56 zákona. Toto přenesení musí být písemně dokumentováno.

§ 16 Ochrana zvláště chráněných druhů živočichů (k § 50 odst. 5 zákona)

(1) Základem ochrany živočichů je komplexní ochrana jejich stanovišť.

(2) Záchranným chovem se rozumí držení většího počtu jedinců zvláště chráněných živočichů za účelem jejich rozmnožování. Záchranný chov lze povolit jen v souladu se záchranným programem (§ 52 zákona) vypracovaným pro příslušný druh. U druhů, které jsou současně zvěří,10) projedná povolení záchranného chovu orgán ochrany přírody s orgánem státní správy myslivosti. Součástí povolení k záchrannému chovu je stanovení bližších podmínek záchranného chovu, zejména vedení přiměřené evidence a jiných údajů o průběhu chovu.

(3) Chov živočichů v zoologických zahradách je chovem zvláštního určení. Hlavním posláním zoologických zahrad je zajišťování chovů ohrožených druhů živočichů chráněných mezinárodními úmluvami, záchranných chovů zvláště chráněných druhů živočichů, zejména kriticky ohrožených, a dále plnění významných vědecko-výzkumných, výchovných a estetických funkcí. Pro zajišťování záchranných chovů se zoologickým zahradám vydává povolení podle odstavce 2 .

(4) Pro zvláště chráněné živočichy neschopné v důsledku zranění nebo jiných okolností samostatné existence v přírodě, lze zřizovat stanice, ve kterých se jim poskytne potřebná péče.

(5) Preparovat zvláště chráněné druhy živočichů (§ 50 odst. 5 zákona) lze pouze na základě výjimky udělené orgánem ochrany přírody podle § 56 zákona. Orgán, který výjimku uděluje, v ní stanoví podmínky a dále rozsah nezbytných údajů včetně údajů o způsobu nabytí a dalšího využití zhotoveného preparátu chráněného živočicha apod. Tyto údaje se vedou formou knihy záznamů evidované a kontrolované orgánem ochrany přírody, který výjimku vydal.

(6) Fotografovat zvláště chráněné druhy živočichů, ruší-li se tím v přirozeném vývoji (§ 50 odst. 2 zákona), lze jen na základě výjimky (§ 56 zákona).

§ 17 Postup při převodu práva hospodaření (k § 60 odst. 4 zákona)

(1) Žádost příslušného orgánu ochrany přírody o převod práva hospodaření k nemovitosti ve státním vlastnictví podle § 60 odst. 3 zákona musí obsahovat její přesnou identifikaci, termín převodu a jeho zdůvodnění; je-li převod úplatný, musí obsahovat též návrh ceny. Žádost vždy obsahuje zdůvodnění, proč nelze účelu sledovaného ochrannými podmínkami dosáhnout jiným způsobem.

(2) Pokud právnická osoba vyzvaná k převodu práva hospodaření podle odstavce 1 s tímto převodem nesouhlasí, sdělí své stanovisko s podrobným zdůvodněním navrhovateli převodu nejpozději do 30 dnů od obdržení návrhu. V opačném případě uzavře smlouvu o převodu práva hospodaření ke dni uvedenému navrhovatelem.

(3) Nedojde-li k dohodě o některé z náležitostí převodu práva hospodaření podle odstavce 1 s výjimkou ceny, rozhodne na žádost navrhovatele o převodu ministerstvo životního prostředí České republiky po dohodě s příslušným ústředním orgánem státní správy.

(4) Prokázané náklady spojené s vyklizením nemovitostí hradí navrhovatel převodu.

(5) Právo hospodaření, které přejde na orgán ochrany přírody podle odstavců 1 až 4 , lze dále převádět jen se souhlasem ministerstva životního prostředí České republiky.

§ 18 Biologické hodnocení (k § 67 odst. 1 zákona)

(1) Biologické hodnocení (dále jen "hodnocení") je zpráva obsahující zjištění, popis a vyhodnocení současného stavu krajiny a předpokládaných přímých i nepřímých vlivů investorem zamýšleného užívání krajiny z hlediska vlivu na rostliny a živočichy.

(2) Hodnocení se zabývá celým průběhem zamýšleného zásahu, zejména prováděním, užíváním (výstavbou) a odstraněním stavby11) včetně zneškodňování případných odpadů.12)

(3) Hodnocení obsahuje zejména

a) popis a vyhodnocení biologických prvků krajiny (se zvláštním zřetelem na zvláště chráněné části přírody),

b) charakteristiku zamýšleného zásahu, obsahující především
- základní administrativní údaje,
- technicko-ekonomické údaje,
- předpokládané přímé vlivy na rostliny a živočichy,
- předpokládané nepřímé vlivy na rostliny a živočichy včetně možných rizik,
- popis opatření navržených k prevenci, omezení, vyloučení, případně kompenzaci negativních účinků,
- návrh monitoringu negativních vlivů,
- shrnutí a závěry.

(4) Obsahem hodnocení je i srovnání možných variant zamýšleného zásahu s návrhem optimální varianty.

§ 19 Podmínky poskytování příspěvku a náležitosti dohody (k § 69 odst. 3 zákona)

(1) Finanční příspěvek podle § 69 odst. 1 zákona lze poskytnout na úhradu

a) účetně či jinak prokázané újmy na pozemcích zemědělsky či lesnicky obhospodařovaných,

b) věcných, materiálových a osobních výdajů spojených s výkonem prací v zájmu ochrany přírody.

(2) Při poskytování příspěvku podle odstavce 1 písm. a) se vychází zpravidla z údajů účetní evidence o snížení výnosů z těchto pozemků nebo pozemků srovnatelných. Příspěvek lze vyplatit až do celkové výše prokázané újmy vzniklé snížením výnosů.

(3) Materiálové a věcné náklady podle odstavce 1 písm. b) , které jsou součástí příspěvku, se prokazují v pořizovací ceně na základě kupních či účetních dokladů (smluv, faktur, pokladních stvrzenek apod.). Osobní výdaje zahrnující odměnu za práci se hradí v dohodnuté částce, která nesmí být vyšší, než je za tyto práce obvyklé. Jiné osobní náklady se hradí jen v prokázané výši a pokud byly předem dohodnuty.

(4) Písemná dohoda o poskytnutí příspěvku vymezuje konkrétní věcné a časové podmínky zajišťující zájmy ochrany přírody, které je povinen příjemce příspěvku dodržet. Výplata příspěvku se provádí po splnění dohodnutých podmínek. Při jejich nesplnění se příspěvek nevyplatí, při částečném splnění podmínek se příspěvek přiměřeně zkrátí. Příspěvek lze poskytnout jednorázově nebo jako opakované plnění po určitou dobu, zpravidla ne delší pěti let. Na příspěvek lze poskytnout zálohu.

§ 20 Organizace, úkoly a předpoklady pro výkon stráže přírody (k § 81 odst. 5 zákona)

(1) Stráž přírody zajišťuje strážní, kontrolní, informační, výchovné, případně odborné činnosti v rámci území v působnosti orgánu ochrany přírody, který ji jmenoval (případně části tohoto území). Orgán ochrany přírody jmenuje pro území ve své působnosti, z vlastního podnětu, či na návrh organizační jednotky občanského sdružení, splňující podmínky dle § 70 odst. 2 zákona, strážce a zpravodaje (dále jen "členové stráže přírody").

(2) Orgán ochrany přírody vybaví strážce identifikovatelným úředním razítkem, které je strážce povinen vrátit při zániku své funkce. Podrobnosti provedení služebního odznaku, průkazu a úředního razítka jsou uvedeny v příloze č. IV.

(3) K ověření znalosti práv a povinností strážců přírody podle § 81 odst. 3 písm. f) zákona pořádá příslušný orgán ochrany přírody kvalifikační zkoušky. V rámci zkoušek musí uchazeč osvědčit znalost právních předpisů zejména na ochranu přírody a životního prostředí, podrobnější znalost přírody, místopisu a geografie území, v němž má strážní službu vykonávat. Znalost práv a povinností zpravodaje podle § 81 odst. 3 písm. f) zákona ověřuje příslušný orgán ochrany přírody13) ústním pohovorem s uchazečem.

(4) Strážní služba je vykonávána podle určení a požadavků příslušného orgánu ochrany přírody. Funkce dobrovolných členů stráže přírody je čestná. Dobrovolným členům stráže přírody se poskytují náhrady výdajů, které jim v souvislosti s výkonem služby vznikly, za podmínek a ve výši stanovené zvláštními předpisy pro pracovníky.14) Orgán ochrany přírody vybaví členy stráže přírody pomůckami pro výkon strážní služby (mapové podklady, právní předpisy dotčených chráněných území atd.); může je podle svých možností přiměřeně vybavit terénním oblečením a dalšími pomůckami.

(5) Orgán ochrany přírody dbá na průběžné vzdělávání a doškolování členů stráže. Přezkoušení strážců nařídí po pěti letech od složení příslušné kvalifikační zkoušky a dále každých pět let; může tak učinit v odůvodněných případech i v jiných lhůtách.

(6) Člen stráže přírody může ve výjimečném případě vykonávat strážní službu na území v působnosti dvou či více sousedících orgánů ochrany přírody či jejich částí. Pro tento výkon postačí splnění podmínek uvedených v § 81 odst. 3 zákona , případně složení kvalifikační zkoušky strážce, jen u jednoho z nich; ostatní příslušné orgány ochrany přírody tuto skutečnost členovi stráže přírody vyznačí do průkazu.

§ 21 Zavedení a užívání stejnokroje a označení pracovníků ochrany přírody (k § 82 odst. 2 zákona)

(1) Stejnokroj je šedozelené barvy, jednotného střihu, s tmavohnědými výložkami na klopách límce saka, rovněž vázanka je hnědé barvy.

(2) Stejnokroj může přidělit pracovníkům orgán, k němuž jsou v pracovním poměru.

(3) Odpadnou-li podmínky pro přidělení stejnokroje, je pracovník povinen vrátit přidělený stejnokroj, jeho součásti a označení.

(4) Označení sestává ze služebního odznaku a služebního označení:

a) služební odznak je oválného tvaru, zelené barvy, s velkým státním znakem České republiky a nápisem "Ochrana přírody a krajiny České republiky"; nosí se na levé náprsní kapse saka nebo bundokošile;

b) pracovníci správ národních parků a chráněných krajinných oblastí nosí na levém rukávu saka nebo bundokošile služební označení - tkaný odznak národního parku či chráněné krajinné oblasti.

§ 22 Kategorizace zvláště chráněných území (k § 90 odst. 5 , 6 a 7 zákona)

(1) Převedení státních přírodních rezervací, chráněných nalezišť, chráněných parků a zahrad, chráněných studijních ploch,15) chráněných přírodních výtvorů i chráněných přírodních výtvorů a chráněných přírodních památek16) do kategorií národní přírodní rezervace, národní přírodní památka a přírodní rezervace tvoří přílohu č. V této vyhlášky.

(2) Státní přírodní rezervace, chráněná naleziště, chráněné parky a zahrady, chráněné studijní plochy, chráněné přírodní výtvory a chráněné přírodní památky, které nejsou zařazeny do některé z kategorií uvedených v příloze č. V, jsou nadále chráněny v kategorii přírodní památka.

§ 23 Zrušovací ustanovení

Zrušují se:

1. Vyhláška ministerstva školství a kultury č. 54/1958 Ú.l., kterou se určují chráněné druhy rostlin a podmínky jejich ochrany.

2. Vyhláška ministerstva školství a kultury č. 80/1965 Sb., o ochraně volně žijících živočichů.

§ 24 Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení.

Ministr:
Dejmal v.r.

Poznámky pod čarou

1) Zákon ČNR č. 284/1991 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech.

2) Zákon ČNR č. 96/1977 Sb. , o hospodaření v lesích a státní správě lesního hospodářství.

3) Vyhláška Státní komise pro vědeckotechnický a investiční rozvoj č.186/1990 Sb., o oprávnění k projektové činnosti.

4) § 8 a násl. zákona č. 50/1976 Sb. , o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon).

5) Např. § 10 a § 36 odst. 4 zákona č.138/1973 Sb., o vodách (vodní zákon).

6) Vyhláška ministerstva práce a sociálních věcí České republiky č. 182/1991 Sb. , kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení a zákon České národní rady o působnosti orgánů České republiky v sociálním zabezpečení.

7) Vyhláška federálního ministerstva vnitra č. 99/1989 Sb., o pravidlech provozu na pozemních komunikacích (pravidla silničního provozu), ve znění vyhlášky federálního ministerstva vnitra č. 24/1990 Sb.

8) § 26 odst. 3 zákona č. 289/1995 Sb. , o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon).

9) Vyhláška ministerstva zemědělství, lesního a vodního hospodářství a ministerstva spravedlnosti č. 62/1964 Sb., kterou se vydávají prováděcí předpisy k zákonu o rozvoji rostlinné výroby, příloha č. 1 - Seznam škůdců vnitřní karantény a příloha č. 2 - Seznam škůdců nekaranténních.

10) Zákon č. 23/1962 Sb., o myslivosti, ve znění pozdějších předpisů.
Vyhláška ministerstva zemědělství a výživy ČSR č. 20/1988 Sb., kterou se provádí zákon o myslivosti.

11) § 1 vyhlášky federálního ministerstva pro technický a investiční rozvoj č. 85/1976 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení a stavebním řádu, ve znění vyhlášky federálního ministerstva pro technický a investiční rozvoj č. 155/1980 Sb.

12) Zákon č. 238/1991 Sb., o odpadech.

13) § 77 a 78 zákona č. 114/1992 Sb.

14) Zákon č. 119/1992 Sb. , o cestovních náhradách.

15) § 4 a 5 zákona č. 40/1956 Sb.

16) § 6 zákona č. 40/1956 Sb.

PŘÍLOHA Č. I. ZÁVAZNÉ VZORY OZNAČENÍ ZVLÁŠTĚ CHRÁNĚNÝCH ÚZEMÍ A PAMÁTNÝCH STROMŮ

Zrušena ke dni 1.3.2008 novelou č. 60/2008 Sb.

PŘÍLOHA Č. II. SEZNAM ZVLÁŠTĚ CHRÁNĚNÝCH DRUHŮ ROSTLIN

1. Za druhy kriticky ohrožené se prohlašují
Rostliny cévnaté:
bahenka psárkovitá - Heleochloa alopecuroides
bahenka šášinovitá - Heleochloa schoenoides
bařička přímořská - Triglochin maritimum
bažanka vejčitá - Mercurialis ovata
bělolist žlutavý - Filago lutescens
bika klasnatá - Luzula spicata
blatnice bahenní - Scheuchzeria palustris
bledule letní - Leucojum aestivum
bradáček srdčitý - Listera cordata
bublinatka bledožlutá - Utricularia ochroleuca
bublinatka obecná - Utricularia vulgaris
bublinatka vícekvětá - Utricularia bremii
bytel rozprostřený - Kochia prostrata
cídivka (přeslička) peřestá - Hippochaete variegata
čilimník bílý - Chamaecytisus albus
devaterníček skalní - Rhodax rupifragus
devaterník velkokvětý pravý - Helianthemum grandiflorum subsp. grandiflorum
divizna ozdobná - Verbascum speciosum
drobnokvět pobřežní - Corrigiola litoralis
hadí mord maloúborný - Scorzonera parviflora
hadinec nachový - Echium russicum
hladýš andělikový - Laserpitium archangelica
hlízovec Loeselův - Liparis loeselii
hnědenec zvrhlý - Limodorum abortivum
hořec tečkovaný - Gentiana punctata
hořeček český - Gentianella bohemica
hořeček drsný - Gentianella aspera
hořeček ladní - Gentianella campestris
hořepníček jarní - Calathiana verna
hrachor bahenní - Lathyrus palustris
hrachor hrachovitý - Lathyrus pisiformis
hrachor panonský - Lathyrus pannonicus
hrotnosemenka bílá - Rhynchospora alba
hrotnosemenka hnědá - Rhynchospora fusca
hruštička prostřední - Pyrola media
huseník luční - Arabis nemorensis
huseník sudetský - Arabis sudetica
hvězdnice alpská - Aster alpinus
hvězdnička panonská - Tripolium pannonicum
hvozdík kartouzek sudetský - Dianthus carthusianorum subsp. sudeticus
hvozdík moravský - Dianthus moravicus
hvozdík písečný - Dianthus arenarius
chlupáček velkoúborný - Pilosella macrantha
chrastavec rolní krkonošský - Knautia arvensis subsp. pseudolongifolia
chrpa měkká - Cyanus mollis
jazyk jelení - Phyllitis scolopendrium
jazýček jadranský - Himantoglossum adriaticum
jeřáb krkonošský - Sorbus sudetica
jestřábník huňatý - Hieracium villosum
jitrocel černavý - Plantago atrata
jitrocel přímořský - Plantago maritima
kakost lesklý - Geranium lucidum
kandík psí zub - Erythronium dens-canis
kapraď hřebenitá - Dryopteris cristata
kapradina hrálovitá - Polystichum lonchitis
katrán tatarský - Crambe tataria
kavyl písečný - Stipa borysthenica
kavyl olysalý - Stipa glabrata
kohátka kalíškatá - Tofieldia calyculata
kolenec pětimužný - Spergula pentandra
koniklec jarní - Pulsatilla vernalis
koniklec otevřený - Pulsatilla patens
kontryhel rozeklaný - Alchemilla fissa
kopyšník tmavý - Hedysarum hedysaroides
kosatec skalní - Iris humilis
kostřava ametystová - Festuca amethystina
kostřava horská - Festuca drymeia
kotvice plovoucí - Trapa natans
kozinec písečný - Astragalus arenarius
krtičník jarní - Scrophularia vernalis
kruhatka Matthiolova - Cortusa matthioli
kruštík ostrokvětý - Epipactis leptochila
kuřička Gerardova - Minuartia gerardii
kuřička jarní - Minuartia verna
kuřinka obroubená - Spergularia maritima
kuřinka solná - Spergularia salina
kýchavice černá - Veratrum nigrum
kyvor lékařský - Ceterach officinarum
lakušník plihý - Batrachium rionii
lakušník trojdílný - Batrachium baudotii
len chlupatý - Linum hirsutum
lipnice alpská - Poa alpina
lipnice jesenická - Poa riphaea
lněnka bezlistenná - Thesium ebracteatum
lněnka rolní - Thesium dollineri
lněnka zobánkatá - Thesium rostratum
lýkovec vonný - Daphne cneorum
maceška nejmenší - Viola kitaibeliana
máčka plocholistá - Eryngium planum
mandloň nízká - Amygdalus nana
mařice pilovitá - Cladium mariscus
masnice vodní - Tillaea aquatica
mateřídouška karpatská - Thymus carpaticus
matizna bahenní - Oristecum palustre
mečík bahenní - Gladiolus palustris
měkčilka jednolistá - Malaxis monophyllos
měkkyně bahenní - Hammarbya paludosa
mochna Crantzova - Potentilla crantzii
mochna drobnokvětá - Potentilla micrantha
mochna jahodníkokvětá - Potentilla sterilis
mochna rozkladitá - Potentilla patula
muk (jeřáb) český - Sorbus bohemica
nehtovec přeslenitý - Illecebrum verticillatum
nepukalka plovoucí - Salvinia natans
odemka vodní - Catabrosa aquatica
ostřice bílá - Carex alba
ostřice Buxbaumova - Carex buxbaumii
ostřice ječmenovitá - Carex hordeistichos
ostřice pochvatá - Carex vaginata
ostřice pozdní krkonošská - Carex serotina subsp. pseudoscandinavica
ostřice skalní - Carex rupestris
ostřice tmavá - Carex atrata
ostřice vláskovitá - Carex capillaris
ovsíř stepní - Helictotrichon desertorum
pampeliška besarabská - Taraxacum bessarabicum
pampeliška pozdní - Taraxacum serotinum
pěchava slatinná - Sesleria uliginosa
pelyněk Pančičův - Artemisia pancicii
pětiprstka obecná hustokvětá - Gymnadenia conopsea subsp. densiflora
pcháč žlutoostenný - Cirsium brachycephalum
pískavice provensálská - Trigonella monspeliaca
plamének celolistý - Clematis integrifolia
plavín štítnatý - Nymphoides peltata
plavuník trojklasý - Diphasiastrum tristachyum
plevnatec lesostepní - Danthonia alpina
ploštičník evropský - Cimicifuga europaea
pobřežnice jednokvětá - Litorella uniflora
podmrvka hadcová - Notholaena marantae
pochybek severní - Androsace septentrionalis
polej obecná - Pulegium vulgare
pomněnka úzkolistá - Myosotis stenophylla
popelivka sibiřská - Ligularia sibirica
potočnice malolistá - Nasturtium microphyllum
prasetník lysý - Hypochoeris glabra
prorostlík prutnatý - Bupleurum affine
prorostlík nejtenčí - Bupleurum tenuissimum
prstnatec plamatý - Dactylorhiza maculata
prstnatec Traunsteinerův - Dactylorhiza traunsteineri
prustka obecná - Hippuris vulgaris
pryšec lesklý - Tithymalus lucidus
pryšec vrbolistý - Tithymalus salicifolius
psineček alpský - Agrostis alpina
puchýřník sudetský - Cystopteris sudetica
pupavík pampeliškový - Colobium taraxacoides
puštička rozprostřená - Lindernia procumbens
razilka smrdutá - Aposeris foetida
rdest dlouholistý - Potamogeton praelongus
rdest hrotitý - Potamogeton friesii
rdestice hustolistá - Groenlandia densa
rohohlavec rovnorohý - Ceratocephala testiculata
rosnatka anglická - Drosera anglica
rosnatka prostřední - Drosera intermedia
rozchodnice růžová - Rhodiola rosea
rozchodník pýřitý - Sedum villosum
rozrazil chudobkovitý - Veronica bellidioides
rozrazil slanistý - Veronica scardica
rožec hadcový - Cerastium alsinifolium
rožec Tenoreův - Cerastium tenoreanum
ruměnice písečná - Onosma arenarium
rýt velkokališní - Reseda phyteuma
řečanečka menší - Caulinia minor
řeřišnice malokvětá - Cardamine parviflora
řeřišnice Opizova - Cardamine opizii
řeřišnice rýtolistá - Cardamine resedifolia
řeřišničník skalní - Cardaminopsis petraea
sinokvět chrpovitý - Jurinea cyanoides
sítina hlavatá - Juncus capitatus
sítina rybniční - Juncus tenageia
sítina kulatoplodá - Juncus sphaerocarpus
sítina slatinná - Juncus subnodulosus
sítina tmavá - Juncus atratus
sivěnka přímořská - Glaux maritima
skalnatka (písečnice) - Czernohorskya grandiflora
velkokvětá
sklenobýl bezlistý - Epipogium aphyllum
skrytěnka bodlinatá - Crypsis aculeata
sleziník černý - Asplenium adianthum-nigrum
sleziník klamný - Asplenium adulterinum
smldník kmínolistý - Peucedanum carvifolia
smrkovník plazivý - Goodyera repens
snědovka kulatoplodá - Loncomelos sphaerocarpus
solenka Valerandova - Samolus valerandii
solnička panonská - Suaeda pannonica
srpovník karbincolistý - Klasea lycopifolia
starček bažinný - Senecio paludosus
starček skalní - Senecio rupestris
starček zlatý - Senecio doria
stařinec (starček) dlouholistý - Tephroseris longifolia
stařinec (starček) oranžový - Tephroseris aurantiaca
stulík malý - Nuphar pumila
suchopýr štíhlý - Eriophorum gracile
světlík slovenský - Euphrasia slovaca
svízel sudetský - Galium sudeticum
svízelka piemontská - Cruciata pedemontana
šabřina tatarská - Conioselinum tataricum
šalvěj vlnatá - Salvia aethiopis
šášina načernalá - Schoenus nigricans
šášina rezavá - Schoenus ferrugineus
šídlatka jezerní - Isoetes lacustris
šídlatka ostnovýtrusá - Isoetes tenella
škarda panonská - Crepis pannonica
škarda sibiřská - Crepis sibirica
švihlík krutiklas - Spiranthes spiralis
timoj trojlaločný - Laser trilobum
tomkovice plazivá - Hierochloe repens
tořič čmelákovitý - Ophrys holosericea
tořič muchonosný - Ophrys insectifera
tořič včelonosný - Ophrys apifera
toříček jednohlízný - Herminium monorchis
trojřadka Micheliova - Dichostylis micheliana
třtina nachová - Calamagrostis purpurea
třtina tuhá - Calamagrostis stricta
tučnice česká - Pinguicula bohemica
tuřice (ostřice) dvoudomá - Vignea dioica
tuřice (ostřice) šlahounovitá - Vignea chordorrhiza
tuřice (ostřice) úzkolistá - Vignea stenophylla
úložník (rozrazil) pochybný - Pseudolysimachion spurium
úpor přeslenitý - Elatine alsinastrum
včelník rakouský - Dracocephalum austriacum
vikev horomilná - Vicia oreophila
violka bílá - Viola alba
violka vyšší - Viola elatior
vítod douškolistý - Polygala serpyllifolia
volovec vrbolistý - Buphthalmum salicifolium
vranečkovec švýcarský - Lycopodioides helveticum
vratička heřmánkolistá - Botrychium matricariifolium
vratičkovec mnohoklaný - Sceptridium multifidum
vrba borůvkovitá - Salix myrtilloides
vrba bylinná - Salix herbacea
vrba černající - Salix myrsinifolia
vrba dvoubarvá - Salix bicolor
vrba laponská - Salix lapponum
vstavač řídkokvětý - Orchis laxiflora
vstavač trojzubý - Orchis tridentata
všivec krkonošský - Pedicularis sudetica
všivec statný - Pedicularis exaltata
všivec žezlovitý - Pedicularis sceptrum-carolinum
zapalička veliká - Tordylium maximum
zdrojovka prameništní - Montia fontana
zeměžluč přímořská - Centaurium litorale
zevar úzkolistý - Sparganium angustifolium
zimozelen okolíkatý - Chimaphila umbellata
zvonek český jesenický - Campanula bohemica subsp. gelida
zvonek sudetský - Campanula sudetica
zvonovec liliolistý - Adenophora liliifolia
židoviník německý - Myricaria germanica
žluťucha jednoduchá - Thalictrum simplex
Houby:
bolinka černohnědá - Camarops tubulina
čirůvka hnědočervenavá - Tricholoma inodermeum
čirůvka Josserandova - Dermoloma josserandii
hlívička jedlová - Hohenbuehelia abietinum
hlívovec ostnovýtrusný - Rhodotus palmatus
hřib Fechtnerův - Boletus fechtneri
hřib královský - Boletus regius
hřib moravský - Boletus (Xerocomus) moravicus
holubinka blaťácká - Rusula helodes
hvězdovka Pouzarova - Geastrum pouzarii
káčovka ploská - Biscogniauxia simplicitor
kuřinec subarktický - Ramariopsis subarctica
květka písečná - Montagnea arenaria
lanýž letní - Tuber aestivum
lošáček statný - Phellodon confluens
muchomůrka císařka - Amanita caesarea
muchomůrka Vittadiniho - Amanita vittadinii
náramkovitka žlutozelená - Floccularia straminea
plstnatec různotvarý - Spongipellis fractipes
polnička stepní - Agrocybe stepposa
rudoušek tmavý - Rhodocybe obscura
slizečka chlupatá - Xerula melanotricha
šamonie modrající - Chamonixia caespitosa
špička stepní - Marasmiellus carneopallidus
ucháčovec šumavský - Pseudorhizina sphaeospora
václavka bažinná - Armillaria ectypa
vláknice zašpičatělá - Inocybe acutella

2. Za druhy silně ohrožené se prohlašují
Rostliny cévnaté:
aldrovanda měchýřkatá (Aldrovanda vesiculosa)
bahnička chudokvětá - Eleocharis quinqueflora
bazanovec kytkokvětý - Naumburgia thyrsiflora
běloprstka horská - Leucorchis albida
bříza zakrslá - Betula nana
bublinatka prostřední - Utricularia intermedia
cídivka (přeslička) - Hippochaete hyemalis
přezimující
česnek hranatý - Allium angulosum
česnek tuhý - Allium strictum
čičorka pochvatá - Coronilla vaginalis
devaterka rozprostřená - Fumana procumbens
dvouřadec pozdní - Cleistogenes serotina
hladýš pruský - Laserpitium pruthenicum
hlavinka horská - Traunsteinera globosa
hořec šumavský - Gentiana pannonica
hořeček nahořklý - Gentianella amarella
hořeček žlutavý - Gentianella lutescens
hořepník luční - Pneumonanthe vulgaris
hrachor různolistý - Lathyrus heterophyllus
hvězdoš podzimní - Callitriche hermaphroditica
hvozdík Lumnitzerův - Dianthus lumnitzeri
hvozdík kartouzek - Dianthus carthusianorum
úzkolistý subsp. capilifrons
hvozdík pyšný - Dianthus superbus
hvozdík sivý - Dianthus gratianopolitanus
chrpa horská - Cyanus montanus
chudina zední - Draba muralis
jalovec obecný nízký - Juniperus communis subsp. alpina
jednokvítek velekvětý - Moneses uniflora
jestřábník alpský - Hieracium alpinum
jinořadec kadeřavý - Cryptogramma crispa
kapradina plevinatá - Polystichum braunii
kapradinka skalní - Woodsia ilvensis
kavyl chlupatý - Stipa dasyphylla
kavyl sličný - Stipa pulcherrima
kavyl Smirnovův - Stipa smirnovii
kavyl tenkolistý - Stipa tirsa
koniklec luční - Pulsatilla pratensis
koniklec velkokvětý - Pulsatilla grandis
konitrud lékařský - Gratiola officinalis
korálice trojklanná - Corallorhiza trifida
kosatec bezlistý - Iris aphylla
kosatec nízký - Iris pumila
kosatec pestrý - Iris variegata
kosatec sibiřský - Iris sibirica
kosatec trávovitý - Iris graminea
kostřava peřestá - Festuca versicolor
kozinec bezlodyžný - Astragalus excapus
kozinec rakouský - Astragalus austriacus
kropenáč vytrvalý - Swertia perennis
kruštík bahenní - Epipactis palustris
kruštík drobnolistý - Epipactis microphylla
kruštík polabský - Epipactis albensis
kruštík růžkatý - Epipactis muelleri
křivatec český - Gagea bohemica
kuřička hadcová (Minuartia smejkalii)
ladoňka dvoulistá - Scilla bifolia
leknín bělostný - Nymphaea candida
leknín bílý - Nymphaea alba
lilie cibulkonosná - Lilium bulbiferum
lipnice plihá - Poa laxa
lomikámen latnatý - Saxifraga paniculata
lomikámen růžicovitý - Saxifraga decipiens
lomikámen trojprstý - Saxifraga tridactylites
lomikámen vstřícnolistý - Saxifraga oppositifolia
mečík obecný - Gladiolus imbricatus
medvědice lékařská - Arctostaphylos uva-ursi
okrotice červená - Cephalanthera rubra
oman německý - Inula germanica
oměj jedhoj - Aconitum anthora
oměj tuhý - Aconitum firmum
ostružiník moruška - Rubus chamaemorus
ostřice černoklasá - Carex melanostachya
ostřice chudá - Carex paupercula
ostřice lemovaná - Carex hostiana
ostřice mokřadní - Carex limosa
ostřice plstnatoplodá - Carex lasiocarpa
ostřice ptačí nožka - Carex ornithopoda
ostřice šupinoplodá - Carex lepidocarpa
ostřice žitná - Carex secalina
ožanka čpavá - Teucrium scordium
ožanka horská - Teucrium montanum
plavuník alpský - Diphasiastrum alpinum
plavuník Isslerův - Diphasiastrum issleri
plavuňka zaplavovaná - Lycopodiella inundata
potočnice lékařská - Nasturtium officinale
prstnatec bezový - Dactylorhiza sambucina
prstnatec pleťový - Dactylorhiza incarnata
prvosenka nejmenší - Primula minima
pryšec bahenní - Tithymalus palustris
pryšec hranatý - Tithymalus angulatus
pryskyřník ilyrský - Ranunculus illyricus
pryskyřník veliký - Ranunculus lingua
puchýřka útlá (Coelanthus subtilis)
rdest alpský - Potamogeton alpinus
rosnatka okrouhlolistá - Drosera rotundifolia
rudohlávek jehlancovitý - Anacamptis pyramidalis
růžkatec potopený - Ceratophyllum submersum
řezan pilolistý - Stratiotes aloides
sesel pestrý - Seseli varium
sinokvět měkký - Jurinea mollis
sítina slanisková - Juncus gerardii
sleziník hadcový - Asplenium cuneifolium
smil písečný - Helichrysum arenarium
starček poříční - Senecio fluviatilis
starček roketolistý - Senecio erucifolius
stařinec (starček) celolistý - Tephroseris integrifolia
stračka vyvýšená - Delphinium elatum
střevíčník pantoflíček - Cypripedium calceolus
suchopýrek alpský - Baeothryon (Trichophorum) alpinum
šafrán bělokvětý - Crocus albiflorus
šafrán karpatský - Crocus heuffelianus
šater latnatý - Gypsophila paniculata
šater svazčitý - Gypsophila fastigiata
šicha černá - Empetrum nigrum
šišák hrálolistý - Scutellaria hastifolia
tis červený - Taxus baccata
topolovka bledá - Alcea biennis
třezalka sličná - Hypericum elegans
třtina pestrá - Calamagrostis varia
třtina pobřežní - Calamagrostis pseudophragmites
tučnice obecná - Pinguicula vulgaris
úrazník uzlovitý - Sagina nodosa
vemeníček zelený - Coeloglossum viride
větrnice (sasanka) narcisokvětá- Anemonastrum narcissiflorum
violka nízká - Viola pumila
violka obojaká - Viola ambigua
violka slatinná - Viola stagnina
violka žlutá - Viola lutea
vláskatec tajemný (Trichomanes speciosum)
vraneček brvitý - Selaginella selaginoides
vrba velkolistá - Salix appendiculata
vstavač bledý - Orchis pallens
vstavač mužský - Orchis mascula
vstavač nachový - Orchis purpurea
vstavač obecný - Orchis morio
vstavač osmahlý - Orchis ustulata
vstavač vojenský - Orchis militaris
všivec bahenní - Pedicularis palustris
všivec mokřadní - Pedicularis sylvatica
záraza síťnatá - Orobanche reticulata
zběhovec jehlancovitý - Ajuga pyramidalis
zdrojovka pobřežní - Montia hallii
zevar nejmenší - Sparganium minimum
zvonečník hlavatý - Phyteuma orbiculare
zvonek český (Campanula bohemica)
zvonek hadincovitý - Campanula cervicaria
zvonek vousatý - Campanula barbata
žabníček vzplývavý (Luronium natans)
žluťucha slatinná - Thalictrum flavum
Houby:
kalichovka luční - Omphalina discorosea
klouzek žlutavý - Suillus flavidus
kukmák dřevní - Volvariella caesiotincta
mozkovka rosolovitá - Ascotremella faginea
modralka laponská - Amylocystis lapponica
ouško citronové - Otidea concinna
pavučinec nancyský - Cortinarius nanceinensis
pazoubek zelený - Microglossum viride
plžatka smrková - Hygrophorus piceae
strmělka suchomilná - Clitocybe barbulatum
ušíčko jedlové - Pseudoplectania vogesiaca
voskovka cihlová - Hygrocybe sciophana
zvonkovka Babingtonova - Entoloma babingtonii

3. Za druhy ohrožené se prohlašují
Rostliny cévnaté:
aron plamatý - Arum maculatum
bělozářka liliovitá - Anthericum liliago
bledule jarní - Leucojum vernum
brambořík nachový - Cyclamen purpurascens
cídivka (přeslička) větevnatá - Hippochaete ramosissima
černýš český - Melampyrum bohemicum
česnek hadí - Allium victorialis
divizna brunátná - Verbascum phoeniceum
dřín obecný - Cornus mas
dřípatka horská - Soldanella montana
dub pýřitý (šípák) - Quercus pubescens
dvojštítek měnlivý - Biscutella varia
ďáblík bahenní - Calla palustris
hadí mord nachový - Scorzonera purpurea
hadilka obecná - Ophioglossum vulgatum
hlaváček jarní - Adonanthe vernalis
hořepník tolitovitý - Pneumonanthe asclepiadea
hvězdice chlumní - Aster amellus
hvozdík křovištní - Dianthus seguieri
chrpa chlumní - Cyanus triumfettii
kamzičník rakouský - Doronicum austriacum
kapradiník bažinný - Thelypteris palustris
kavyl Ivanův - Stipa joannis
klikva bahenní - Oxycoccus palustris
koniklec bílý - Pulsatilla scherfelii
koprníček bezobalný - Mutellina purpurea
koprník štětinolistý - Meum athamanticum
kostival český - Symphytum bohemicum
koulenka vyšší - Globularia punctata
kozinec dánský - Astragalus danicus
kozinec vičencovitý - Astragalus onobrychis
kručinečka křídlatá - Genistella sagittalis
kruštík modrofialový - Epipactis purpurata
kruštík tmavočervený - Epipactis atrorubens
kyhanka sivolistá - Andromeda polifolia
kýchavice bílá - Veratrum album
len tenkolistý - Linum tenuifolium
len žlutý - Linum flavum
lilie zlatohlávek - Lilium martagon
lomikámen cibulkatý - Saxifraga bulbifera
medovník velkokvětý - Melittis melissophyllum
měsíčnice vytrvalá - Lunaria rediviva
modravec tenkokvětý - Leopoldia tenuiflora
mochna chlumní středočeská - Potentilla collina subsp. lindackeri
mochna skalní - Potentilla rupestris
mochna zlatokvětá duryňská - Potentilla parviflora subsp. thuringiaca
okrotice bílá - Cephalanthera damasonium
okrotice dlouholistá - Cephalanthera longifolia
oman oko Kristovo - Inula oculus-christi
oměj pestrý - Aconitum variegatum
oměj šalamounek - Aconitum callibotryon
oměj vlčí - Aconitum vulparia
ostřice tlapkatá - Carex pediformis
pampeliška bahenní - Taraxacum palustre
pérovník pštrosí - Matteuccia struthiopteris
pětiprstka žežulník - Gymnadenia conopsea
plamének přímý - Clematis recta
plavuň pučivá - Lycopodium annotinum
plavuník Zeilerův - Diphasiastrum zeileri
plavuník zploštělý - Diphasiastrum complanatum
pleška stopkatá - Calycocorsus stipitatus
prha chlumní - Arnica montana
prostřelenec (hořec) křížatý - Tretorhiza cruciata
prstnatec májový - Dactylorhiza majalis
prstnatec listenatý - Dactylorhiza longebracteata
pryšec huňatý - Tithymalus villosus
pupečník obecný - Hydrocotyle vulgaris
rojovník bahenní - Ledum palustre
sasankovka (sasanka) lesní - Anemone sylvestris
sněženka předjarní - Galanthus nivalis
šicha obojaká - Empetrum hermaphroditum
tařice skalní - Aurinia saxatilis
tolije bahenní - Parnassia palustris
trávnička obecná hadcová - Armeria vulgaris subsp. serpentini
třemdava bílá - Dictamnus albus
tuřice (ostřice) blešní - Vignea pulicaris
tuřice (ostřice) Davallova - Vignea davalliana
upolín evropský - Trollius altissimus
vachta trojlistá - Menyanthes trifoliata
vemeník dvoulistý - Platanthera bifolia
vemeník zelenavý - Platanthera chlorantha
vranec jedlový - Huperzia selago
vratička měsíční - Botrychium lunaria
vrba plazivá - Salix repens
vřesovec pleťový - Erica herbacea
zimostrázek nízký - Polygaloides chamaebuxus
zlatovlásek obecný - Crinitina linosyris
zvonek boloňský - Campanula bononiensis
zvonek sibiřský - Campanula sibirica
žebratka bahenní - Hottonia palustris
žluťucha smrdíitá - Thalictrum foetidum
Houby:
holubinka olšinná - Russula alnetorum
hvězdovka uherská - Geastrum hungaricum
kržatka vrásčitá - Tubaria confragosa
loupavka vápencová - Hysterangium calcareum
prášivka bažmná - Bovista paludosa
šupinovka Henningsova - Pholiota henningsii

PŘÍLOHA Č. III

1. Za druhy kriticky ohrožené se prohlašují:
Bezobratlí (Avertebrata)
bělásek východní (Leptidea morsei)
cikáda viničná - Tibicen haematodes
hnědásek osikový (Hypodryas maturna)
chrobák - Bolbelasmus unicornis
chrobák pečlivý - Copris lunaris
jasoň červenooký - Parnassius apollo
jasoň dymnivkový - Parnassius mnemosyne
listonoh jarní - Lepidurus apus
listonoh letní - Triops cancriformis
kobylka sága - Saga pedo
krasec - Capnodis tenebrionis
krasec - Eurythyrea quercus
krasec - Sphaenoptera antiqua
krasec uherský - Anthaxia hungarica
kudlanka nábožná - Mantis religiosa
modrásek černoskvrnný - Maculinea arion
modrásek hořcový - Maculinea alcon
okáč jílkový (Lopinga achine)
pakudlanka jižní - Mantispa styriaca
perlorodka říční - Margaritana margaritifera
pestrokřídlec podražcový - Zerynthia polyxena
ploskoroh - Libelloides spp.
potápník (Graphoderus bilineatus)
rak kamenáč - Astacus torrentium
rak říční - Astacus fluviatilis
roháček - Ceruchus chrysomelinus
střevlík - Carabus auratus
střevlík - Carabus clathratus
střevlík - Carabus hungaricus
střevlík - Carabus menetriesi
střevlík - Carabus nitens
štír kýlnatý - Euscorpius carpathicus
svinutec tenký (Anisus vorticulus)
tesařík alpský - Rosalia alpina
tesařík broskvoňový - Purpuricenus kaehleri
tesařík - Megopis scabricornis
velevrub malířský - Unio pictorum
žábronožky - Anostraca spp.
Obratlovci (Vertebrata)
Ryby (Pisces) a Kruhoústí (Cyclostomata)
drsek menší - Zingel streber
drsek větší - Zingel zingel
hrouzek Kesslerův - Gobio kessleri
mihule potoční - Lampetra planeri
mihule ukrajinská - Eudontomyzon mariae
sekavčík horský - Sabanejewia aurata
Obojživelníci (Amphibia)
čolek dravý (Triturus carnifex)
čolek hranatý - Triturus helveticus
čolek karpatský - Triturus montandoni
ropucha krátkonohá - Bufo calamita
skokan ostronosý (Rana arvalis)
skokan skřehotavý - Rana ridibunda
Plazi (Reptilia)
ještěrka zelená - Lacerta viridis
ještěrka zední (Podarcis muralis)
užovka stromová - Elaphe longissima
užovka podplamatá (Natrix tessellata)
zmije obecná - Vipera berus
želva bahenní - Emys orbicularis
Ptáci (Aves)
břehouš černoocasý - Limosa limosa
bukač velký - Botaurus stellaris
bukáček malý - Ixobrychus minutus
drop velký - Otis tarda
dytík úhorní - Burhinus oedicnemus
chřástal malý - Porzana parva
jeřáb popelavý - Grus grus
koliha velká - Numenius arquata
kolpík bílý - Platalea leucorodia
kulík hnědý - Endromias morinellus
luňák červený - Milvus milvus
luňák hnědý - Milvus migrans
mandelík hajní - Coracias garrulus
morčák velký - Mergus merganser
orel křiklavý - Aquila pomarina
orel mořský - Haliaeetus albicilla
orel skalní - Aquila chrysaetos
orlovec říční - Pandion haliaeetus
ostralka štíhlá - Anas acuta
polák malý - Aythya nyroca
poštolka rudonohá - Falco vespertinus
puštík bělavý - Strix uralensis
raroh velký - Falco cherrug
rybák černý - Chlidonias niger
skalník zpěvný - Monticola saxatilis
slavík modráček tundrový - Luscinia svecica svecica
sokol stěhovavý - Falco peregrinus
strnad luční - Miliaria calandra
strnad zahradní - Emberiza hortulana
tenkozubec opačný - Recurvirostra avosetta
tetřev hlušec - Tetrao urogallus
vodouš rudonohý - Tringa totanus
volavka červená - Ardea purpurea
výreček malý - Otus scops
zedníček skalní - Tichodroma muraria
Savci (Mammalia)
kočka divoká - Felis silvestris
medvěd hnědý - Ursus arctos
netopýr brvitý (Myotis emarginatus)
netopýr černý (Barbastella barbastellus)
netopýr pobřežní (Myotis dasycneme)
netopýr velký (Myotis myotis)
plch zahradní - Eliomys quercinus
sysel obecný - Citellus citellus
tchoř stepní (Mustela eversmanii)
vlk - Canis lupus
vrápenec malý - Rhinolophus hipposideros
vrápenec velký - Rhinolophus ferrumequinum

2. Za druhy silně ohrožené se prohlašují:
Bezobratlí (Avertebrata)
babočka bílé l (Nymphalis vau-album)
bourovec trnkový (Eriogaster catax)
chroust opýřený - Anoxia pilosa
klínatka rohatá (Ophiogomphus cecilia)
klínatka žlutonohá (Stylurus flavipes)
kovařík - Ludius ferrugineus
krajník - Calosoma auropunctatum
lesák rumělkový (Cucujus cinnaberinus)
lišaj pupalkový (Proserpinus proserpina)
martináč hrušňový - Saturnia pyri
modrásek bahenní (Maculinea nausithous)
modrásek očkovaný (Maculinea teleius)
modrásek stepní (Polymmatus eroides)
ohniváček černočárný (Lycaena dispar)
ohniváček rdesnový (Lycaena helle)
okáč hnědý (Coenonympha hero)
okáč skalní - Hipparchia briseis
okáč sudetský (Erebia sudetica)
pačmelák cizopasný - Psythirus rufipes
páchník hnědý - Osmoderma eremita
Phryganophilus ruficollis
potápník široký - Dytiscus latissimus
přástevník mařinkový - Eucharia casta
přástevník svízelový - Claetis maculosa
saranče (Stenobothrus eurasius)
střevlík - Carabus scabriusculus
střevlík - Carabus variolosus
stužkonoska vrbová - Catocala electa
šídlatka kroužkovaná (Sympecma braueri)
škeble rybničná - Anodonta cygnea
tesařík obrovský - Cerambyx cerdo
tesařík zavalitý - Ergates faber
tesařík - Tragosoma depsarium
vážka běloústá (Leucorrhinia albifrons)
vážka jasnoskvrnná (Leucorrhinia pectoralis)
vážka široká (Leucorrhinia caudalis)
velevrub tupý (Unio crassus)
zdobenec - Gnorimus spp.
zlatohlávek chlupatý - Tropinota hirta
zubokřídlec dubový - Marumba quercus
žluťásek barvoměnný (Colias myrnidone)
žluťásek borůvkový - Colias palaeno
Obratlovci (Vertebrata)
Ryby (Pisces) a Kruhoústí (Cyclostomata)
ježdík dunajský (Gymnocephalus baloni)
ostrucha křivočará - Pelecus cultratus
ouklejka pruhovaná - Alburnoides bipunctatus
sekavec písečný - Cobitis taenia
Obojživelníci (Amphibia)
blatnice skvrnitá (Pelobates fuscus)
čolek horský - Triturus alpestris
čolek obecný - Triturus vulgaris
čolek velký (Triturus cristatus)
kuňka ohnivá (Bombina bombina)
kuňka žlutobřichá (Bombina variegata)
mlok skvrnitý - Salamandra salamandra
ropucha zelená (Bufo viridis)
rosnička zelená - Hyla arborea
skokan menší (Rana lessonae)
skokan štíhlý - Rana dalmatina
skokan zelený - Rana esculenta
Plazi (Reptilia)
ještěrka obecná - Lacerta agilis
ještěrka živorodá - Lacerta vivipara
slepýš křehký - Anguis fragilis
užovka hladká - Coronella austriaca
Ptáci (Aves)
bekasina otavní - Gallinago gallinago
bělořit šedý - Oenanthe oenanthe
čáp černý - Ciconia nigra
čírka modrá - Anas querquedula
datlík tříprstý - Picoides tridactylus
drozd cvrčala - Turdus iliacus
dřemlík tundrový - Falco columbarius
dudek chocholatý - Upupa epops
hohol severní - Bucephala clangula
holub doupňák - Columba oenas
chřástal kropenatý - Porzana porzana
chřástal polní - Crex crex
chřástal vodní - Rallus aquaticus
jeřábek lesní - Tetrastes bonasia
kalous pustovka - Asio flammeus
kavka obecná - Corvus monedula
konipas luční - Motacilla flava
kos horský - Turdus torquatus
krahujec obecný - Accipiter nisus
krutihlav obecný - Jynx torquilla
křepelka polní - Coturnix coturnix
kulíšek nejmenší - Glaucidium passerinum
kvakoš noční - Nycticorax nycticorax
ledňáček říční - Alcedo atthis
lejsek malý - Ficedula parva
lelek lesní - Caprimulgus europaeus
linduška hórská - Anthus spinoletta
linduška úhorní - Anthus campestris
lžičák pestrý - Anas clypeata
moták lužní - Circus pygargus
moták pilich - Circus cyaneus
ostříž lesní - Falco subbuteo
pěnice vlašská - Sylvia nisoria
pěvuška podhorní - Prunella collaris
pisík obecný - Actitis hypoleucos
potápka rudokrká - Podiceps grisegena
racek čerriohlavý - Larus melanocephalus
rákosník velký - Acrocephalus arundinaceus
rybák obecný - Sterna hirundo
skřivan lesní - Lullula arborea
slavík modráček středoevropský - Luscinia svecica cyanecula
slavík tmavý - Luscinia luscinia
sova pálená - Tyto alba
strakapoud bělohřbetý - Dendrocopos leucotos
strakapoud jižní - Dendrocopos syriacus
sýc rousný - Aegolius funereus
sýček obecný - Athene noctua
sýkořice vóusatá - Panurus biarmicus
tetřívek obecný - Tetrao tetrix
ťuhýk menší - Lanius minor
ťuhýk rudohlavý - Lanius senator
včelojed lesní - Pernis apivorus
vlha pestrá - Merops apiaster
vodouš kropenatý - Tringa ochropus
volavka bílá - Egretta alba
volavka stříbřitá - Egretta garzetta
zrzohlávka rudozobá - Netta rufina
žluva hajní - Oriolus oriolus
Savci (Mammalia)
bobr evropský (Castor fiber)
křeček polní (Cricetus cricetus)
los evropský - Alces alces
myšivka horská - Sicista betulina
netopýři (ostatní druhy) (Microchiroptera)
netopýr ostrouchý - Myotis blythi oxygnatus
plch lesní (Dryomys nitedula)
plšík lískový (Muscardinus avellanarius)
rejsek horský - Sorex alpinus
rys ostrovid - Lynx lynx
vydra říční - Lutra lutra

3. Za druhy ohrožené se prohlašují:
Bezobratlí (Avertebrata)
batolec - Apatura spp.
bělopásek - Limenitis spp.
bělopásek - Neptis spp.
číhalka pospolitá - Atherix ibis
čmelák - Bombus spp.
drabčík - Emus hirtus
chrobák ozbrojený - Odontaeus armiger
chrobák vrubounovitý - Sisyphus schaefferi
chroust mlynařík - Polyphylla fullo
kovařík - Lacon spp.
kozlíček jilmový - Saperda punctata
krajník hnědý - Calosoma inquisitor
krajník pižmový - Calosoma sycophanta
krasec měďák - Chalcophora mariana
lišaj pryšcový - Celerio euphorbiae
majka - Meloe spp.
mravenec - Formica spp.
můra - Phragmatiphila nexa
nosorožík kapucínek - Oryctes nasicornis
otakárek fenyklový - Papilio machaon
otakárek ovocný - Iphiclides podalirius
perleťovec mokřadní - Proclossiana eunomia
prskavec - Brachinus spp.
rak bahenní - Astacus leptodactylus
roháč obecný - Lucanus cervus
střevlík - Carabus arcensis
střevlík - Carabus irregularis
střevlík - Carabus obsoletus
střevlík - Carabus problematicus
střevlík - Carabus scheidleri
střevlík - Carabus ullrichi
svižník - Cicindela spp. (s výjimkou C. hybrida)
šídlo rašelinné - Aeschna subarctica
zdobenec - Trichius spp.
zlatohlávek skvostný - Potosia aeruginosa
zlatohlávek - Oxythyrea funesta
Obratlovci (Vertebrata)
Ryby (Pisces) a Kruhoústí (Cyclostomata)
cejn perleťový - Abramis sapa
jelec jesen - Leuciscus idus
ježdík žlutý - Gymnocephalus schraetser
kapr obecný (sazan) - Cyprinus carpio
mník jednovousý - Lota lota
piskoř pruhovaný - Misgurnus fossilis
plotice lesklá - Rutilus pigus
střevle potoční - Phoxinus phoxinus
vranka obecná - Cottus gobio
vranka pruhoploutvá - Cottus poecilopus
Obojživelníci (Amphibia)
ropucha obecná - Bufo bufo
Plazi (Reptilia)
užovka obojková - Natrix natrix
Ptáci (Aves)
bekasina větší - Gallinago media
bramborníček černohlavý - Saxicola torquata
bramborníček hnědý - Saxicola rubetra
brkoslav severní - Bombycilla garrulus
břehule říční - Riparia riparia
cvrčilka slavíková - Locustella luscinioides
čáp bílý - Ciconia ciconia
čírka obecná - Anas crecca
hýl rudý - Carpodacus erythrinus
chocholouš obecný - Galerida cristata
jestřáb lesní - Accipiter gentilis
kopřivka obecná - Anas strepera
kormorán velký - Phalacrocorax carbo
koroptev polní - Perdix perdix
krkavec velký - Corvus corax
lejsek šedý - Muscicapa striata
moták pochop - Circus aeruginosus
moudivláček lužní - Remiz pendulinus
ořešník kropenatý - Nucifraga caryocatactes
potápka černokrká - Podiceps nigricollis
potápka malá - Podiceps ruficollis
potápka roháč - Podiceps cristatus
rorýs obecný - Apus apus
slavík obecný - Luscinia megarhynchos
sluka lešní - Scolopax rusticola
strakapoud prostřední - Dendrocopos medius
ťuhýk obecný - Lanius collurio
ťuhýk šedý - Lanius excubitor
vlaštovka obecná - Hirundo rustica
výr velký - Bubo bubo
Savci (Mammalia)
bělozubka bělobřichá - Crocidura leucodon
plch velký - Glis glis
veverka obecná - Sciurus vulgaris

PŘÍLOHA Č. IV VZOR PROVEDENÍ SLUŽEBNÍHO ODZNAKU, RAZÍTKA A PRŮKAZŮ

Popis služebního odznaku:
Služební odznak je oválného tvaru postaveného na výšku o rozměrech 6,5 x 5 cm, zelené barvy, se zlatým okrajem. Uprostřed oválu je velký státní znak České republiky. Po obvodu znaku je zlatý nápis "OCHRANA PŘÍRODY A KRAJINY ČESKÉ REPUBLIKY". Odznak je kovový, smaltovaný.
Popis úředního razítka strážce podle § 20 odst. 2 vyhlášky:
Razítko má tvar obdélníku na šířku o rozměrech 7 x 2 cm s textem obsahujícím název orgánu, který stráž do funkce ustanovil, a dále s textem "stráž ochrany přírody a krajiny". Obsahem razítka je též jeho identifikační číslo.

Typ I. Služební průkaz
Přední strana služebního průkazu obsahuje následující údaje:
Pod horním okrajem průkazu je nápis "OCHRANA PŘÍRODY A KRAJINY ČESKÉ REPUBLIKY". V levé části průkazu je rámeček na fotografii nositele. V pravé polovině průkazu je výrazný nápis "SLUŽEBNÍ PRŮKAZ", pod kterým je údaj o čísle průkazu, jménu a příjmení jeho držitele a údaj o území, pro které je průkaz vydán. Na přední straně je rovněž místo pro datum, označení orgánu, který průkaz vydal, a podpis odpovědného pracovníka.
Zadní strana služebního průkazu obsahuje v levé polovině velký státní znak České republiky a v pravé tento text:
Držitel služebního průkazu má právo při výkonu své pracovní činnosti ve smyslu ustanovení § 62 a 85 zákona ČNR č. 114/1992 Sb. , o ochraně přírody a krajiny:
- kontrolovat dodržování předpisů o ochraně přírody a krajiny,
- vstupovat v nezbytných případech na cizí pozemky, přitom provádět potřebná měření, sledování, dokumentaci a požadovat informace nezbytné ke zjištění stavu přírodního prostředí.
Při výkonu této činnosti je držitel služebního průkazu povinen co nejvíce šetřit vstupem dotčené pozemky, jakož i všechna práva vlastníka.
Vstup do prostorů a objektů užívaných ozbrojenými silami a ozbrojenými sbory se řídí zvláštními předpisy.

Typ II. Služební průkaz strážce
Přední strana služebního průkazu obsahuje náslédující údaje:
Pod horním okrajem průkazu je nápis "OCHRANA PŘÍRODY A KRAJINY ČESKÉ REPUBLIKY". V levé části průkazu je rámeček na fotografii nositele. V pravé polovině průkazu je výrazný nápis "SLUŽEBNÍ PRŮKAZ STRÁŽCE", pod kterým je údaj o čísle průkazu, jménu a příjmení jeho držitele a údaj o území, pro které je průkaz vydán. Na přední straně je rovněž místo pro datum, označení orgánu, který průkaz vydal, a podpis odpovědného pracovníka.
Zadní strana služebního průkazu obsahuje v levé polovině velký státní znak České republiky a v pravé tento text:
Držitel průkazu strážce je oprávněn ve smyslu ustanovení § 62 a 81 zákona ČNR č. 114/1992 Sb. , o ochraně přírody a krajiny:
- kontrolovat dodržování předpisů o ochraně přírody a krajiny,
- zjišťovat totožnost osob, které porušují předpisy na ochranu přírody,
- ukládat a vybírat blokové pokuty za přestupky na úseku ochrany přírody podle zákona ČNR č. 200/1990 Sb. , o přestupcích,
- zadržet ke zjištění totožnosti osobu, kterou přistihne při porušování právních předpisů o ochraně přírody a krajiny, a odevzdat ji orgánu Policie České republiky; přistižené osoby jsou povinny uposlechnout,
- požadovat pomoc nebo součinnost orgánů Policie České republiky, popřípadě obecní policie, pokud nemohou splnění svých povinností zajistit vlastními silami a prostředky.
V případě bezprostředního ohrožení zájmů chráněných podle části druhé, třetí a čtvrté zákona ČNR č. 114/1992 Sb. je strážce oprávněn k pozastavení rušivé činnosti. O svém opatření bezodkladně vyrozumí územně příslušný orgán ochrany přírody, který je potvrdí, změní nebo zruší nejpozději do 15ti dnů od jeho vydání.

Typ III. Průkaz zpravodaje
Přední strana průkazu zpravodaje obsahuje následující údaje:
Pod horním okrajem průkazu je nápis "OCHRANA PŘÍRODY A KRAJINY ČESKÉ REPUBLIKY". V levé části průkazu je rostlinný motiv tvořený lipovými listy. V pravé polovině průkazu je výrazný nápis "PRŮKAZ ZPRAVODAJE", pod kterým je uvedeno číslo průkazu, jméno a příjmení jeho držitele a číslo držitelova občanského průkazu. Dále je tam údaj o území, pro které je průkaz vydán a místo pro datum, označení orgánu, který průkaz vydal a podpis odpovědného pracovníka.
Zadní strana průkazu zpravodaje obsahuje v levé polovině velký státní znak České republiky a v pravé tento text:
Držitel průkazu zpravodaje je členem stráže přírody ve smyslu ustanovení § 81 zákona ČNR č. 114/199 Sb., o ochraně přírody a krajiny. Posláním stráže přírody je kontrola dodržování předpisů o ochraně přírody a krajiny.
Zpravodaj v územním obvodu vymezeném na přední straně tohoto průkazu provádí podle pokynů orgánu ochrany přírody a krajiny, který ho ustanovil, sledování stavu přírody. Při své práci používá jednoduché přístroje, fotografické aparáty, mapy a jinou dokumentaci.
Všechny příslušné orgány, organizace a osoby se žádají, aby držiteli tohoto průkazu plnění funkce stráže přírody umožnily.

PŘÍLOHA Č. V

DO KATEGORIE "NÁRODNÍ PŘÍRODNÍ REZERVACE" SE PŘEVÁDĚJÍ:

Název

Okres

Katastrální území

Zřízeno

Bílá strž

KT

Hamry, Hojsova Stráž

Výnos MK ČSR č.18.355/72 (29.12.1972)

Bořeň

TP,MO

Chouč, Bílina, Liběšice

Výnos MK ČSR č.8.826/76 (10.2.1977)

Božídarské rašeliniště

KV

Boží Dar, Jáchymov, Ryžovna

xVýnos MŠK č.38.070/65 (24.9.1965)

Broumovské stěny

NA

Bělý, Božanov, Hlavňov, Hony, Křinice, Martínkovice, Slavný, Suchý Důl

Výnos MK č.55.763/55 (5.3.1956)

Brouskův mlýn

CB

Jílovice, Třebeč, Dvorec, Hluboká u Borovan

Vyhláška OÚ Čes.Budějovice (30.12.1991)

Břehyně - Pecopala

CL

Doksy, Hradčany

xVýnos MKI č.11.034/67 (26.9.1967)

Bukačka

RK

Sedloňov

+Výnos MK č.26.376/54 (5.5.1954)

Cahnov - Soutok

BV

Lanžhot

+Vyhláška MŠVU č.172.995/49 (19.12.1949)

Čantoria

FM

Nýdek

Vyhláška ONV Frýdek-Místek (20.1. 1988)

Černé a Čertovo jezero

KT

Hojsova Stráž, Alžbětín

Výnos MŠANO č.143.547/33 (31.12.1933)

Čertoryje

HO

Kněždub, Tvarožná Lhota, Hrubá Vrbka

Výnos MK ČSR č.9.430/87 (17.6.1987)

Červené blato

CB

Byňov, Těšínov, Hrdlořezy

Výnos MK ČSR č.18.584/73 (29.12.1973)

Čtvrtě

NB

Mcely

Vyhláška ONV Nymburk (23. 6.1989)

Děvín - Kotel - Soutěska

BV

Hor. Věstonice, Klentnice, Pavlov, Perná

OSK Mikulov č.8.963/1 (10.5.1946)

Frýdlantské cimbuří

Položka zrušena ke dni 15.9.1999 novelo č. 200/1999 Sb.

Hrabanovská černava

NB

Lysá n. L.

Výnos MŠANO č.143.547/33 (31.12.1933)

Hůrka u Hranic

PR

Hranice

+Výnos MŠVU č.39.336/52 (23. 7. 1952)

Chejlava

PJ

Měcholupy

+Výnos MK č.17.510/55 (4.7.1956)

Chlumská stráň

RO

Chlum

Výnos MŠANO č.143.547/33 (31.12.1933)

Jazevčí

HO

Javorník, Nová Lhota u Veselí

Vyhláška MK ČSR č.9.430/87 (17.6.1987)

Jezerka

CV,MO

Jezeří, Kundratice, Podhůří

Výnos MK ČSR č.13.359/68 (20.1.1969)

Jezevčí vrch

CL

Mařenice, Heřmanice

xVýnos MKI č.13.902/67 (18.11.1967)

Kaluža

OP

Lesní Albrechtice, Žimrovice

Výnos MK ČSR č.10.750/69 (29.10.1969)

Karlovské bučiny

LB

Machnín

Výnos MK ČSR č.18.078/72 (29.12.1972)

Karlštejn

BE

Bubovice, Budňany, Hostim, Mořina, Srbsko, Sv. Jan p. Skalou, Hlásná Třebáň

+Výnos MK č.24.029/55 (26.4.1955)

Kladské rašeliny

CH,SO

Lázně Kynžvart, Mariánské Lázně, Prameny, Vranov

Výnos MŠANO č.143.547/33 (31.12.1933)

Kněhyně - Čertův mlýn

FM,VS

Čeladná, Prostřední Bečva

Výnos MK ČSR č.3.500/89 (19.1.1989)

Koda

BE

Korno, Srbsko, Tetín, Tobolka

+Výnos MŠVU č.32/946/52 (13.3.1952)

Kohoutov

RO

Ostrovec

xVýnos MŠK č.19.882/66 (7.5.1966)

Králický Sněžník

UO,SU

Hor. Morava, Velká Morava, Sklenné u M. Moravy, Stříbrnice

Vyhláška MŽP ČR č.6/1991 Sb. (14.12.1990)

Křivé jezero

BV

Nové Mlýny, Milovice u Mikulova

Výnos MK ČSR č.12.221/73 (9.8.1973)

Lednické rybníky

BV

Hlohovec, Charvatská Nová Ves, Lednice, Sedlec u Mikulova

+Výnos MŠVU č. 49.004/52 (9.1.1953)

Libický luh

KO,NB

Velký Osek, Libice n.C., Oseček

Vyhláška ONV Kolín (1. 5.1985) a vyhláška ONV Nymburk (15.12.1985)

Lichnice - Kaňkovy Hory

CR

Třemošnice, Závratec, Rudov, Javorka, Dolní Počátky, Podhradí, Lhůty, Starý Dvůr, Kubíkovy Duby, Počátky Horní

+Výnos MK č.65.968/54 (26.7.1955) a vyhláška ONV Chrudim (21.11.1990)

Lovoš

LT

Lhotka n.L., Oparno

+Vyhláška MŠVU č.216.714/48 (16.11.1948)

Malý a Velký Štít

LN

Vinařice u Loun

Vyhláška ONV Louny (14.9.1989)

Mazák

Položka zrušena ke dni 4.4.2000 novelou č. 85/2000 Sb.

Milešovka

LT

Milešov

+Výnos MŠVU č.102.391/51 (25.9.1951)

Mionší

FM

Dol. Lomná, Hor. Lomná

+Výnos MK č.12.849/54 (10.3.1954)

Mohelenská hadcová step

TR

Mohelno

+Výnos MŠVU č.48.267/52 (11.12.1952)

Novodomské rašeliniště

CV

Načetín, Pohraniční

xVýnos MKI č.13.901/67 (18.11.1967)

Oblík

LN

Mnichov, Raná

xVýnos MKI č.13.904/67 (18.11.1967)

Paličník

Položka zrušena ke dni 15.9.1999 novelo č. 200/1999 Sb.

Pluhův Bor

SO

Louka

Výnos MK ČSR č.13.365/69 (28.12.1969)

Pochvalovská stráň

RA

Kozojedy

Vyhláška ONV Rakovník (24.2.1989)

Polabská černava

ME

Mělnická Vrutice

+Vyhláška MŠO č.45.761/46 (26.8.1946)

Polanská niva

OV

Polanka nad Odrou

Vyhláška MěNV Ostrava (12.6.1985)

Poledník

Položka zrušena ke dni 15.9.1999 novelo č. 200/1999 Sb.

Porážky

UH,HO

Slavkov, Nová Lhota u Veselí

Výnos MK ČSR č.9.430/87 (17.6.1987)

Pouzdřanská step - Kolby

BV

Pouzdřany, Uherčice

+Výnos MK č.3.075/56 (4.7.1956) a vyhláška ONV Břeclav (9.10.1986)

Praděd

BR,SU

Karlov, Malá Morávka, Železná pod Pradědem, Rejhotice, Kouty n. Des., Domašov

Vyhláška MŽP ČR č.6/1991 Sb. (14.12.1990)

Pulčín - Hradisko

VS

Pulčín

Výnos MK ČSR č.3.500/89 (19.1.1989)

Radostínské rašeliniště

ZR

Radostín u Vojnova Městce, Vojnův Městec

Výnos MK ČSR č. 9.432/87 (17. 6. 1987)

Radhošť

NJ

Trojanovice

Výnos MK ČSR č.3.500/89 (19.1.1989)

Ramena řeky Moravy

OC

Horka n. Mor., Střeň, Lhota n. Mor., Náklo, Hynkov, Unčovice, Rozvadovice, Pňovice

Vyhláška ONV Olomouc (28. 2.1990)

Raná

LN

Raná

+Výnos MŠVU č.93.653/51 (23.5.1951)

Ranská bahna

Položka zrušena ke dni 12.7.2000 novelou č. 190/2000 Sb.

Ranšpurk

BV

Lanžhot

+Vyhláška MŠVU č.172.995/49 (19.12.1949)

Rašeliniště Jizerky

JN

Jizerka

xVýnos MŠK č.41.348/65 (19.10.1965)

Rašeliniště Jizery

JN,LB

Jizerka, Lázně Libverda, Bílý Potok

xVýnos MŠK č.41.348/65 (19.10.1965)

Rašeliniště Skřítek

SU,BR

Rudoltice, Žďárský Potok

Výnos MK ČSR č.3.500/89 (19.1.1989)

Razula

VS

Velké Karlovice

+Vyhláška MŠVU č.111.318/49 (8.12.1949)

Rejvíz

BR,SU

Rejvíz, Seč

Vyhláška MŽP ČR č.6/1991 Sb. (14.12.1990)

Ruda

CB,TA

Bošilec, Horusice

+Výnos MŠVU č.147.037/50 (11.5.1950) a vyhláška OÚ Č. Budějovice (30.12.1991)

Růžák

DC

Růžová, Srbská Kamenice

Výnos MK ČSR č.16.170/73 (29.12.1973)

Řežabinec a Řežabinecké tůně

PI

Lhota u Kestřan, Ražice, Putim

+Vyhláška MŠVU č. 171.559/49 (19.11.1949) a vyhláška ONV Písek (4.12.1985)

S

Salajka

FM

Bílá

+Výnos MŠK č.18.276/55 (4.6.1956)

Sedlo

LT

Hor. Chobolice, Srdov

Výnos MKI č.12.609/68 (10.9.1968)

Slanisko u Nesytu

BV

Sedlec u Mikulova

Vyhláška ONV Břeclav (4. 10. 1961)

Soos

CH

Dvorek, Nová Ves, Vonšov

xVýnos MŠK č.45.160/64 (7.11.1964)

Stará řeka

JH

Holičky

+Výnos MK č.1.604/56 (5.3.1956)

Staré Ransko

Položka zrušena ke dni 12.7.2000 novelou č. 190/2000 Sb.

Strabišov - Oulehla

KM

Kunkovice, Lísky

+Výnos MK č.70.847/54 (14. 1. 1956) a +výnos MŠO 155-1-1/5-53 (8. 5. 1953)

Stržový vrch

Položka zrušena ke dni 15.9.1999 novelo č. 200/1999 Sb.

Šerák - Keprník

SU

Adolfovice, Hor. Lipová, Nové Losiny, Ostružná

Výnos MK ČSR č.3.500/89 (19.1.1989)

Špičák

Položka zrušena ke dni 15.9.1999 novelo č. 200/1999 Sb.

Špraněk

OC

Březina

+Výnos MŠVU č.48.988/49 (5.4.1949)

Štolpichy

Položka zrušena ke dni 15.9.1999 novelo č. 200/1999 Sb.

Tabulová, Růžový vrch a Kočičí kámen

BV

Bavory, Klentnice, Perná

Výnos MŠVU č. 97.095/51-IV/5 (25. 6. 1951) a +výnos MŠO č. 101.109/53 (20. 5. 1953)

Tišina

Položka zrušena ke dni 15.9.1999 novelo č. 200/1999 Sb.

Trčkov

RK

Trčkov

Vyhláška ONV Rychnov n. Kn. (1.7.1982)

Týřov

BE,RA

Skryje, Broumy, Karlova Ves

Výnos MK ČSR č.6.051/84 (28.3.1984)

Úhošť

CV

Pokutice, Úhošťany, Zásada, Úhošť

Výnos MK ČSR č.7.123/74 (17.7.1974)

Ve Studeném

BN

Samechov

Výnos MŠANO.27.921/35 (9.3.1935)

Velká niva

PT

Volary

Výnos MK ČSR č.14.505/89 (21.12.1989)

Velká Pleš

RA

Branov

Výnos MK ČSR č.6.049/84 (28.3.1984)

Velké jeřábí jezero

SO

Přebuz, Stříbrná

Vyhláška MZ č.1.268 - VIII/B -1938 (4. 2.1938)

Velký a Malý Tisý

JH

Lomnice n. L., Lužnice, Přeseka

+Výnos MŠK č.52.056/57 (17.6.1957)

Velký močál

SO

Rolava

Výnos MK ČSR č.6.006/68 (10.2.1969)

Velký Špičák

JI

Třešť

xVýnos MŠK č.45.171/64 (7.11.1964)

Větrníky

VY

Letonice

+Výnos MŠVU č.99.260/51 (27.6.1951) a vyhláška ONV Vyškov (8.11.1990)

Větrušická rokle

PY

Větrušice

Výnos MK ČSR č.13.363/68 (20.1.1969)

Voděradské bučiny

KO,PY

Černé Voděrady, Jevany, Vyžlovka, Louňovice

+Výnos MK č.13.600/55 (4.3.1955)

Vrapač

OC

Mladeč

Výnos MK ČSR č.3.500/89 (19.1.1989)

Vůznice

RA, BE,KL

Sýkořice, Nižbor Běleč

Výnos MK ČSR č.6.052/84 (28.3.1984)

Vyšenské kopce

CK

Vyšný, Kladné, Kladné - Dobrkovice

+Vyhláška MŠVU č.86.969/51 (6.3.1951) a vyhláška OÚ Český Krumlov (21.4.1992)

Zahrady pod Hájem

HO

Velká nad Veličkou

Výnos MK ČSR č.9.430/87 (17.6.1987)

Zástudánčí

PR

Tovačov, Lobodice

+Výnos MŠVU č.46.340/52 (24.2.1953)

Zhejral

JI

Klatovec

Vyhláška ONV Jihlava (8.7.1982)

Žákova hora

ZR

Cikháj

Vyhláška MŽP ČR č.6/1991 Sb. (14.12.1990)

Žehuňský rybník

NB, HK

Choťovice, Žehuň

+Výnos MŠO č.28.237/48 (8.2.1948)

Žofinka

JH

Dvory n. L.

Výnos MK ČSR č.15.732/74 (16.1.1975)

Vysvětlivky
+ - přehlášeno výnosem MK ČSR č.j. 14.200/88 z 29.11.1988
x - přehlášeno výnosem MK ČSR č.j. 17.094/87 z 21.12.1987

DO KATEGORIE "PŘÍRODNÍ REZERVACE" SE PŘEVÁDĚJÍ:

Název

Okres

Katastrální území

Zřízeno

Americká zahrada

KT

Chudenice Ratibořice, Česká Skalice, Slatina n. Úpou, Zlíč, Žernov

Výnos MK ČSR č.13.369/69 (28.12.1969)

Babiččino údolí

NA

Ratiboořice, Česká Skalice, Slatina n. Úpou, Zlič, Žernov, Malá Skalice, Červená Hora

+Výnos MŠVU č.35.789/52 (9. 6. 1952)

Barrandovské skály

Pha 5

Hlubočepy, Malá Chuchle

Vyhláška NVP (27.5.1982)

Bílé stráně

LT

Pokratice

+Výnos MK č.19.161/54 (30.3.1954)

Blanice

PT

Blanice PT, CK Horní Sněžná, Křišťanov, Spálenec, Zbytiny, Koryto, Volary, Arnoštov, Jablonec, Ondřejov, Uhlíkov

Vyhláška ONV v Prachaticích (24. 5. 1989), Vyhláška OÚ v Prachaticích č. 1/92 (3. 3.1992) a Vyhláška ONV v Českém Krumlově (15. 11. 1990)

Borečský vrch

LT

Boreč

+Výnos MŠVU č.96.515/51 (23.6.1951)

Borový

SU

Žulová

Vyhláška ONV Šumperk (16.6.1987)

Březinské tisy

DC

Březiny, Chlum

Výnos MK ČSR č.14.619/68 (10.2.1969)

Búrová

HO

Suchov

Výnos MK ČSR č.9.430/87 (17.6.1987)

Býčí skála

Zrušena ke dni 15.4.2004 novelou č. 116/2004 Sb.

Ciboušov

CV

Vernéřov

Vyhláška ONV Chomutov (9.9.1983)

Cikánka I.

Pha 5

Radotín

Vyhláška NVP (4.7.1988)

Cikánský dolík

KL

Bílichov

Vyhláška ONV Kladno (29.9.1987)

Černá rokle

PZ, Pha 5

Kosoř, Radotín

Vyhláška Stč. KNV (22.9.1970)

Čertova zeď

LB

Kotel, Smržov

Vyhláška ONV Liberec (2.3.1964)

Červený kopec

BM

Bohunice

Vyhláška NV Brno (24.11.1970)

Dalejský profil

Pha 5

Řeporyje, Holyně, Stodůlky

Vyhláška NVP (27.5.1982)

Doupňák

CV

Klášterec n. O., Miřetice

Vyhláška ONV Chomutov 9.9.1983)

Dubí hora

LT

Konojedy

Vyhláška ONV Litoměřice (14.10.1966)

Dunajovické kopce

BV

Březí, Brod nad Dyjí, Dobré Pole, Dol. Dunajovice

Vyhláška ONV Břeclav (27.9.1990)

Hojkovské rašeliniště

JI

Hojkov

Vyhláška ONV Jihlava (8.7.1982)

Holý vrch

ME

Střemy

+Výnos MŠK č.61.226/57 (14.8.1957)

Hrdibořické rybníky

PV

Hrdibořice

Vyhláška ONV Prostějov (27.9.1990)

Chropyňský rybník

KM

Chropyně

+Výnos MK č.35.431/54 (14.5.1954)

Chýnovská jeskyně

TA

Dolní Hořice

+Výnos MŠVU č.42.760/49 (25.4.1949)

Jankovský potok

PE

Vyskytná, Mysletín, Zachotín, Jankov, Mladé Bříště, Staré Bříště

Vyhláška OÚ Pelhřimov (27.2.1992)

Jánský vrch

MO

Korozluky

+Výnos MŠVU č.102.256/51 (25.9.1951)

Jeskyně Na Pomezí

SU

Vápenná

Vyhláška Sm KNV (25.5.1965)

Jeskyně Pekárna

BO

Mokrá

Výnos MŠANOč.143.547/33 (31.12.1933)

Kamenná slunce

LO

Hnojnice

Vyhláška ONV Louny (10.9.1965)

Kaňk

KH

Sedlec

Výnos MŠANO č.143.547/33 (31.12.1933)

Kaproun

JH

Kaproun

Vyhláška ONV Jindřichův Hradec (10.12.1987)

Kleneč

LT

Kleneč

Výnos MK ČSR č.9.860/76 (1.10.1976)

Klonk

BE

Suchomasty

Vyhláška Stč. KNV (8.2.1977)

Komorní hůrka

CH

Skalka, Slatina

+Výnos MŠVU č.100.585/51 (14.8.1951)

Kotýz

BE

Tmáň, Koněprusy

Vyhláška ONV Beroun (17.4.1986)

Kozákov

SM

Loktuše, Lestkov, Vesec

Vyhláška ONV Semily (13.6.1985)

Křéby

KM

Prasklice

+Výnos MK č.55.841/54 (4. 7. 1956)

Křížky

CH

Prameny

Vyhláška ONV Cheb (22.12.1962)

Landek

OV

Petřkovice, Koblov

Vyhláška ONV Opava (12.8.1966) a vyhláška NV města Ostravy (13. 12. 1989)

Lochkovský profil

Pha 5

Lochkov, Radotín

Vyhláška NVP (4.7.1988)

Luční

TA

Turovec

Vyhláška ONV Tábor (21.1.1988)

Lužní potok

CH

Trojmezí, Pastviny

Vyhláška ONV Cheb (14.12.1989)

Malhotky

VY

Nevojice

Vyhláška ONV Vyškov (8.11.1990)

Medník

PZ

Hradišťko

Výnos MŠANO č.143.547/33 (31.12.1933)

N

Na Adamcích

HO

Želetice

Výnos MK ČSR č.18.245/72 (29.12.1972)

Na požárech

TC

Jedlina

Vyhláška OÚ Tachov (26.2.1992)

Na skále

OC

Žerůvky, Hněvotín

Výnos MK ČSR č.9.857/76 (10.2.1977)

Na Špičáku

SU

Supíkovice

Výnos MK ČSR č.9.647/70 (10.11.1970)

Odkryv v Kravařích

OP

Kravaře

Vyhláška Sm KNV (24.4.1979)

Odlezelské jezero

PS

Odlezly, Potvorov

Vyhláška ONV Plzeň sever (7.3.1975)

Panská skála

CL

Kamenický Šenov

Výnos MK II-3-155.1-19/4-53 (18. 9. 1953), vyhláška ONV Česká Lípa (6. 9. 1963) a vyhláška ONV Česká Lípa (12. 1. 1989)

Park v Bílé Lhotě

OC

Bílá Lhota

Výnos MK ČSR č.13.828/69 (28.12.1969)

Pastvisko u Lednice

BV

Lednice

Vyhláška ONV Břeclav (27.9.1990)

Pastviště u Fínů

KT

Albrechtice

Vyhláška ONV Klatovy (30.4.1985)

Požáry

Pha 5

Řeporyje

Vyhláška NVP (27.5.1982)

Pravčická brána

DC

Hřensko

Vyhláška ONV Děčín (6.12.1963)

Ptačí hora

BR

Nové Heřmínovy

Výnos MK ČSR č.14.474/69 (2.2.1970)

Radouč

MB

Debř

Výnos MK č.6.089/77 (5.12.1977)

Rečkov

MB

Nová Ves u Bakova

+Vyhláška MŠVU č.111.337/49 (17.8.1949)

Rendezvous

BV

Valtice

Vyhláška ONV Břeclav (27.9.1990)

Rešovské vodopády

BR

Rešov, Ruda

Vyhláška ONV Bruntál (25.10.1989)

Rovná

ST

Rovná

Výnos MK ČSR č.18.768/72 (29.12.1972)

Rudické propadání

BK

Rudice, Jedovnice

Vyhláška ONV Blansko (19.4.1990)

Růžičkův lom

PV

Čelechovice na Hané

Vyhláška ONV Prostějov (18. 7. 1974)

Rybníček u Hořan

KH

Hořany

Vyhláška ONV Kutná Hora (10.10.1985)

Skalky skřítků

KV

Hradiště u Karlových Var

Vyhláška ONV Karlovy Vary (20.11.1979)

Slatinná louka

NB

Hradištko u Velenky

Výnos MK ČSR č.17.977/72 (29.12.1972)

Státní lom

PV

Čelechovice na Hané

Vyhláška ONV Prostějov (18. 7. 1974)

Stránská skála

BM

Slatina

Vyhláška NV Brno (23.3.1978)

Strážník

SM

Peřimov

xVýnos MŠK č.35.702/63 (24.8.1963)

Stročov

TA

Libenice

Vyhláška ONV Tábor (18.11.1990)

Suché skály

JN

Besedice

Výnos MŠK č. 65.972/54 (4. 7. 1956) a vyhláška ONV Jablonec nad N. (1. 10. 1965)

Šipka

NJ

Štramberk

+Vyhláška MŠK č.35.013/59 (9.1.1960)

Švařec

ZR

Koroužné, Švařec

Vyhláška ONV Žďár (25.7.1985)

Terčino údolí

CB

Údolí u N. Hradů, Svébohy

+Vyhláška MŠVU č.27.432/49 (19.2.1949)

Třesín

OC

Mladeč, Měník

Výnos MŠANO č.143.547/33 (31.12.1933)

U hajnice

PT

Libotyně

Vyhláška OÚ Prachatice (3.3.1992)

U Nového mlýna

Pha 5

Holyně, Hlubočepy

Vyhláška NVP (27.5.1982)

Upolínová louka

CH

Prameny pod Křížky

Vyhláška ONV Cheb (30.8.1990)

V jezírkách

KO

Velim

Vyhláška ONV Kolín (17.12.1987)

Váté písky

HO

Bzenec, Vracov

Vyhláška ONV Hodonín (25.10.1990)

Velký Roudný

BR

Roudno

Vyhláška ONV Bruntál (26.4.1966)

Velký vrch

LN

Vršovice

Vyhláška ONV Louny (14.9.1989)

Venušiny misky

SU

Velká Kraš

Vyhláška ONV Šumperk (9.12.1971)

Vizír

JH

Hamr

Vyhláška ONV Jindřichův Hradec (10.12.1987)

Vosek

RO

Osek, Volduchy

Vyhláška ONV Rokycany (5.9.1989)

Vrkoč

UL

Vaňov

Vyhláška ONV Ústí n. L. (10.6.1966)

Zlatý Kůň

BE

Koněprusy

Výnos MK ČSR č.17.864/72 (29.12.1972)

Zlatý vrch

DC

Líska

Vyhláška ONV Děčín (18.2.1964)

Železná hůrka

CH

Mýtina I

Vyhláška ONV Cheb (28.4.1961)

Vysvětlivky
+ - přehlášeno výnosem MK ČSR č.j. 14.200/88 z 29.11.1988
x - přehlášeno výnosem MK ČSR č.j. 17.094/87 z 21.12.1987

DO KATEGORIE "PŘÍRODNÍ REZERVACE" SE PŘEVÁDĚJÍ:

Název

Okres

Katastrální území

Zřízeno

Andělova zmola

PV

Čechy p. Kosířem

Vyhláška ONV Prostějov (27.9.1990)

Baba - V bukách

ZR

Bohdalov, Chroustov

Vyhláška ONV Ždár n. S. (25.10.1990)

Babí lom

BO

Lelekovice

Vyhláška ONV Brno-venkov (11.12.1980)

Bayerova

BK

Křtiny

Výnos MK ČSR č.16.984/74 (17.4.1975)

Bažantnice u Pracejovic

ST

Nové Strakonice

Vyhláška ONV Strakonice (14.11.1985)

Bažantnice v Uhersku

PU

Uhersko

+Výnos MŠVU č.31.046/52 (15.3.1952)

Běleč

KT

Malechov

+Výnos MK č.68.737/54 (12.4.1955)

Bělyšov

KT

Slatina

+Výnos MK č.59.578/54 (17.3.1955)

Bílé potoky

ZL

Val. Klobouky

Vyhláška ONV Gottwaldov (16.9.1982)

Biskoupský kopec

BO

Biskoupky

Vyhláška ONV Brno-venkov (27.12.1979)

Blátka

PV

Určice, Vincencov, Vranovice

Vyhláška ONV Prostějov (31.10.1985)

Borek u Velhartic

KT

Velhartice

Vyhláška MŽP ČR č.6/1991 Sb. (14.12.1990)

Bořinka

CK

Holubov, Chlum

Vyhláška ONV Čes. Krumlov (15.11.1990)

Bosonožský hájek

BM

Bosonohy

Vyhláška ONV Brno-město (21.12.1985)

Brdatka

RA

Křivoklát

Výnos MK ČSR č.6.044/84 (28.3.1984)

Břenčák

BM

Kníničky

Vyhláška MěNV Brno (10.12.1987)

Březina

LT,TP

Milešov, Kostomlaty

Výnos MK ČSR č.13.364/68 (20.1.1969)

Březinka

BK

Březina

Výnos MK ČSR č.18.583/73 (29.12.1973)

Bučina u Suché louky

PV

Buková

Vyhláška ONV Prostějov (21.6.1990)

Bukové kopce

JH

Chlum u Třeboně

Vyhláška MŽP ČR č.6/1991 Sb. (14.12.1990)

Bukovec

FM

Bukovec

Vyhláška ONV Frýdek-Místek (20.1.1988)

Bukoveček

PR

Paršovice

xVýnos MŠK č.32.047/62 (31.7.1962)

Buky u Vysokého Chvojna

PU

Bělečko, Vysoké Chvojno

+Výnos MK č.54.131/54 (14.3.1955)

Bystřice

DO

Pec

Výnos MK ČSR č.9.296/69 (20.11.1969)

Coufavá

BO

Vranov

Výnos MK ČSR č.7.033/76 (1.6.1876)

Čabel

DC

Bynovec

Výnos MK ČSR č.16.634/73 (29.12.1973)

Černá hora

JN,LB

Bedřichov, Hejnice

xVýnos MŠK č.41.347/65 (19.10.1965)

Černá jezírka

JN,LB

Jizerka, Bílý Potok

xVýnos MŠK č.41.348/65 (19.10.1965)

Čerňava

KM

Rajnochovice

Výnos MK ČSR č.7.827/75 (28.9.1975)

Černínovsko

ME

Libiš

+Vyhláška MŠVU č.146.992/50 (16.3.1950)

Černovický hájek

BM

Brněnské Ivanovice

Vyhláška MěNV Brno (28.7.1977)

Černý důl

RK

Hor. Rokytnice, Vrchní Orlice

+Výnos MK č.45.962/54 (21.7.1954)

Černý les u Šilhéřovic I-II

OP

Šilhéřovice

Výnos MK ČSR č.14.475 a 14.476/69 (2.2.1970)

Čertova hora u Vráže

PI

Zlivice

Vyhláška ONV Písek (4.12.1985)

Čertova skála

RA

Hracholusky

+Vyhláška MŠVU č.14.737/49 (27.1.1949)

Čertova stráň

PT

Včelná pod Boubínem

Vyhláška OÚ Prachatice (3.3.1992)

Červený kříž

RA

Roztoky u Křivoklátu

Výnos MK ČSR č.3.500/89 (19.1.1989)

Český Jílovec

CK

Hor. Jílovice

Výnos MŠANO č.8.865/35 (8.2.1935)

Čičov

LN

Hořenec

+Výnos MŠVU č.92.896/51 (23.5.1951)

Čihadlo

BO

Babice n. Svitavou

Výnos MK ČSR č.7.037/76 (1.10.1976)

Čížov

BN

Týnec n. S.

Vyhláška ONV Benešov (15.11.1990)

Člupy

VY

Marefy

Vyhláška ONV Vyškov (8.11.1990)

Čtyři palice

ZR,SY

Milovy, Březiny

Vyhláška MŽP ČR č.6/1991 Sb. (14.12.1990)

D

Dařenec

OP

Vřesina

Výnos MK ČSR č.3.025/69 (10.2.1969)

Dědovické stráně

PI

Dědovice

Výnos MK ČSR č.3.603/74 (22.2.1974)

Dětanský chlum

LN

Nepomyšl

xVýnos MKI č.13.904/67 (18.11.1967)

Dívčí kámen

CK

Křemže

+Výnos MŠVU č.35.933/52 (11.7.1952)

Divoká Šárka

Pha 6

Liboc

Vyhláška NVP (10.11.1964)

Dobročkovské hadce

PT

Dobročkov

Vyhláška OÚ Prachatice (3.3.1992)

Dolejší rybník

ST

Tchořovice

Vyhláška ONV Strakonice (14.11.1985)

Dolnoněmčanské louky

UH

Slavkov

Vyhláška ONV Uherské Hradiště (22. 7.1982)

Dománovický les

KO

Dománovice, Radovesnice II

Vyhláška ONV Kolín (15.12.1988)

Doubek

PR

Zámrsky

Výnos MK ČSR č.3.500/89 (19.1.1989)

Drahotínský les

DO

Poběžovice, Drahotín, Hvoždany

Vyhláška ONV Domažlice (22.10.1987)

Drahy

UH

Horní Němčí

Vyhláška ONV Uherské Hradiště (22.7.1982)

Dřínová

BO

Babice nad Svitavou

Výnos MK ČSR č.18.923/73 (29.12.1973)

Dubcová

VS

Kateřinice

+Výnos MK č.22.111/55 (14.1.1956)

Dubensko

PS

Chříč

xVýnos MŠK č.34.697/65 (13.8.1965)

Dubno

NA

Čes. Skalice, Kleny,

+Výnos MK Zlič č.55.761/55 (17.2.1956)

Dukovanský mlýn

TR

Dukovany

Vyhláška ONV Třebíč (20.10.1983)

Duny u Sváravy

PU

Labské Chrčice

Vyhláška ONV Pardubice (9.7.1980)

Dvorčák

PR

Paršovice

xVýnos MŠK č.32.047/62 (31.7.1962)

Dvořiště

CB

Dolní Slověnice

Vyhláška ONV České Budějovice (24.9.1990)

Fabián

JH

Dolní Lhota

Výnos MK ČSR č.3.604/74 (22.2.1974)

Fajmanovy skály - Klenky

PJ

Chynín

Vyhláška MŽP ČR č.6/1991 Sb. (14.12.1990)

Františkov

SU

Nové Losiny

+Výnos MK č.27.497/54 (11.6.1954)

Getsemanka

PB

Hutě p. Třemšínem, Věšín

xVýnos MŠK č.54.391/65 (13.1.1966)

Grünwaldské vřesoviště

TP

Nová Ves

Vyhláška ONV Teplice (12.10.1989)

Grybla

BN

Krhanice

Vyhláška ONV Benešov (6.12.1985)

Habrová seč

TR

Nové Syrovice

Vyhláška MŽP ČR č.6/1991 Sb. (14.12.1990)

Hadí vrch

JH

Rajchéřov

Vyhláška ONV Jindř. Hradec (10.12.1987)

Hašky

VY

Nevojice

Vyhláška ONV Vyškov (8.11.1990)

Háj

PS

Druztová

Výnos MK ČSR č.13.366/69 (28.12.1969)

Herštýn

DO

Němčice

+Výnos MK č.68.733/54 (12.4.1955)

Hněvošický háj

OP

Hněvošice

Výnos MK ČSR č.3.909/69 (20.11.1969)

Holubovské hadce

ČK

Holubov, Křemže, Třísov

Výnos MK ČSR č.18.767/72 (29.12.1972)

Holý vrch u Hlinné

LT

Hlinná

+Vyhláška MŠVU č.76.905/49 (8.7.1949)

Homolka

Pha 5

Velká Chuchle

Vyhláška NVP (28.1.1982)

Horky

HO

Milotice

Vyhláška ONV Hodonín (1.7.1989)

Horní louky

UH

Suchá Loz

Vyhláška ONV Uherské Hradiště (22.7.1982)

Horusická blata

TA,CB

Horusice, Bošilec

Vyhláška ONV Tábor (18.11. 1990) a vyhláška OÚ České Budějovice (30.12.1991)

Hořina

OP

Tábor

+Vyhláška MŠVU č.197.108/48 (5.11.1948)

Hoříněveská bažantnice

HK

Hoříněves

Výnos MŠANO č.143.547/33 (31.12.1933)

Hovoranské louky

HO

Hovorany

Vyhláška OÚ Hodonín (28.2.1992)

Hradčanské rybníky

CL

Hradčany, Strážov

xVýnos MKI č.11.034/67 (26.9.1967)

Hradec

PB

Dobříš

Výnos MK ČSR č.3.500/89 (19.1.1989)

Hradišťanská louka

TP

Mukov

+Výnos MŠVU č.108.067/51 (3.1.1952)

Hraniční louka

RK

Trčkov

Vyhláška ONV Rychnov n. Kn. (1.7.1982)

Hrádek

BV

Morkůvky

Vyhláška ONV Břeclav (9.10.1986)

Hrbáčkovy tůně

PY,NB

Sedlčánky, Káraný, Lysá n.L., Přerov n.L.

Vyhláška ONV Praha-východ (24.6.1988) a vyhláška ONV Nymburk (23.6.1989)

Hrby

PI

Zlivice

Výnos MK ČSR č.8.806/73 (9.8.1973)

Hutě

UH

Žitková

Vyhláška ONV Uherské Hradiště (22.7.1982)

Hvozdnice

OP

Uhlířov, Štáblovice, Slavkov

Vyhláška ONV Opava (27.9.1988)

Chlum

KV

Chlum

+Výnos MŠO č.16.637/47 (24.2.1947)

Choustník

TA

Choustník

+Výnos MŠVU č.170.405/49 (19.11.1949)

Chropotínský háj

RK

Ledce

+Výnos MK č.49.505/54 (14.3.1955)

Chuchelský háj

Pha 5

Malá Chuchle, Velká Chuchle

Vyhláška NVP (27.5.1982)

Chynínské buky

PJ

Chynín

Vyhláška MŽP ČR č.6/1991 Sb. (14.12.1990)

Jalovcová stráň

ZL

Nedašov

Vyhláška ONV Gottwaldov (16.9.1982)

Jaronínská bučina

CK

Jaronín

Výnos MK ČSR č.12.894/73 (24.10.1973)

Javorůvky

ZL

Valašské Klobouky

Vyhláška ONV Gottwaldov (16.9.1982)

Jelení bučina

BR

Ludvíkov

Vyhláška MŽP ČR č.6/1991 Sb. (14.12.1990)

Jelení lázeň

RK

Deštné v Orl. horách

Vyhláška ONV Rychnov n. Kn. (1.7.1982)

Jelení skok

BO

Vranov

Výnos MK ČSR č.7.034/76 (1.6.1976)

Jelení vrch

KT

Habartice

xVýnos MŠK č.33.147/66 (16.8.1966)

Jelení žlíbek

BM

Bystrc

Vyhláška MěNV Brno (21.4.1979)

Jouglovka

BE

Broumy

Výnos MK ČSR č.6.041/84 (28.3.1984)

K

Kabečnice

RA

Sýkořice

Výnos MK ČSR č.6.045/84 (28.3.1984)

Kamenný vrch nad myslivnou

BM

Nový Lískovec

Vyhláška MěNV Brno (23.3.1978)

Kamenný vrch u Kurdějova

BV

Kurdějov

+Vyhláška MŠK č.815/56 (4.7.1956)

Karlické údolí

BE,PZ

Mořinka, Dobřichovice, Vonoklasy

Výnos MK ČSR č.18.009/72 (29.12.1972)

Karlov

ZN

Šanov nad Jeviš.

Výnos MŠANO č.143.547/33 (31.12.1933)

Karlovice sever

BR

Karlovice

xVýnos MK ČSR č.4.753/70 (3.8.1970)

Kladrubská hora

TA

Kladruby

Vyhláška ONV Tábor (18.11.1990)

Klapice

Pha 5

Radotín

Vyhláška NVP (4.7.1988)

Klánovický les - Cyrilov

Pha 9 PY

Újezd n. Lesy, Klánovice, Horní Počernice, Jirny,

Vyhláška NVP (28.1.1982 a 4.7.1988) a vyhláška ONV Praha-vých. (16.2.1990)

Klečové louky

LB

Hejnice

xVýnos MŠK č.41.351/65 (19.10.1965)

Kleť

CK

Chlum, Křenov

+Výnos MK č.7.485/56 (10.5.1956)

Klíč

CL

Svor

xVýnos MKI č.13.902/67 (18.11.1967)

Klíny

FM

Čeladná

Výnos MK ČSR č.9.858/76 (10.2.1977)

Kloc

JI

Loučky

Výnos MŠANO č.143.547/33 (31.12.1933)

Klokočské skály

SM

Klokočí, Sekerkovy Loučky, Bělá u Turnova

Vyhláška ONV Semily (13.6.1985)

Kněží hora

PV

Krumsín

Vyhláška ONV Prostějov (29.6.1989)

Kněží hora u Katovic

ST

Katovice

Vyhláška ONV Strakonice (14.11.1985)

Kobylí draha

PZ

Hradišťko

Vyhláška ONV Praha-západ (13.12.1989)

Kocelovické pastviny

ST

Kocelovice

Vyhláška ONV Strakonice (19.3.1990)

Kokořínský důl

ME,CL

Bosyně, Dobřeň, Janova Ves, Jestřebice, Kanina, Kokořín, Nebužely, Olešno, Sedlec, Střemy, Tubož, Vysoká, Mšen

+Výnos MK č.4628/53 (7.11.1953)

Kokšín

PJ

Hořehledy

Vyhláška MŽP ČR č.6/1991 Sb. (14.12.1990)

Komáří vrch

RK

Černá Voda, Říčky

Výnos MK ČSR č.8.904/73 (9.8.1973)

Kotvice

NJ

Nová Horka

Výnos MK ČSR č.3.025/70 (10.3.1970)

Kralovické louky

PT

Kralovice

Vyhláška OÚ Prachatice (3.3.1992)

Krašov

PS

Bohy

+Výnos MŠVU č.108.068/51 (28.1.1952)

Krkanka

CR

Čes. Lhotice,

Licibořice, Nasavrky Vyhláška ONV Chrudim (21.11.1990)

Krkavčina

PI

Dědovice

Výnos MK ČSR č.3.606/74 (22.2.1974)

Krnovec

BM

Bystrc

Vyhláška MěNV Brno (10.12.1987)

Křížová cesta

NA

Dolní Adršpach

+Výnos MK č.55.768/55 (5.3.1956)

Kuchyňka

PB

Pičín

Výnos MK ČSR č.3.500/89 (19. 1. 1989)

Kulivá hora

PZ

Třebotov

Výnos MK ČSR č.17.978/72 (29.12.1972)

Kuřidlo

ST

Dražejov

Vyhláška ONV Strakonice (14.11.1985)

Kutaný

VS

Halenkov

Výnos MK ČSR č.3.023/69 (10.2.1969)

Kútky

HO

Radějov

Výnos MK ČSR č.9.430/87 (17.6.1987)

Lazy

ZL

Bylnice

Vyhláška ONV Gottwaldov (12.7.1984)

Lhotecká stráň

KH

Nová Lhota

Vyhláška ONV Kutná Hora (10.10.1985)

Libín

PT

Prachatice

Vyhláška ONV Prachatice (18.2.1988)

Lípa

RO

Ostrovec

Vyhláška MŽP ČR č.6/1991 Sb. (14.12.1990)

Lipovské upolínové louky

PV

Lipová, Brodek

Vyhláška ONV Prostějov (21.6.1990)

Lipská hora

LT

Mrsklesy

Výnos MK ČSR č.9.854/76 (10.2.1976)

Lopata

PJ

Milínov

Vyhláška MŽP ČR č.6/1991 Sb. (14.12.1990)

Loučky

JI

Loučky

Výnos MŠANO č.143.547/33 (31.12.1933)

Louky pod Kumstátem

BV

Krumvíř

+Výnos MK č.66.827/54 (17.3.1954)

Louky v oboře Libeň

RA

Mšecké Žehrovice

Vyhláška ONV Rakovník (16.6.1989)

Loužek

LT

Doksany

Výnos MK ČSR č.9.856/76 (10.8.1977)

Luh u Telče

JI

Telč

Vyhláška ONV Jihlava (3.5.1984)

Machová

HO

Javorník

Výnos MK ČSR č.9.430/87 (17.6.1987)

Malé jeřábí jezero

KV

Jelení

Výnos MK ČSR č.13.368/69 (28.12.1969)

Malužín

BO

Bílovice nad Svitavou

Výnos MK ČSR č.7.036/76 (1.6.1976)

Míchov

ST

Mladějovice

Vyhláška ONV Strakonice (14.11.1985)

Milá

MO

Milá

+Výnos MŠK č.8.914/58 (25.2.1958)

Milčice

KT

Milčice

Vyhiáška OÚ Klatovy (4.2.1992)

Milešický prales

PT

Milešice

Výnos MK ČSR č.14.505/89 (21.12.1989)

Miletínky

PT

Křížovice

Vyhláška ONV Prachatice (24.5.1989)

Mokřiny u Vomáčků

CB

Zliv

Vyhláška OÚ České Budějovice (30.12.1991)

Moravské louky

HO

Moravany

Vyhláška ONV Hodonín (25.10.1990)

Mrhatina

JI

Řásná

xVýnos MŠK č.45.159/64 (7.11.1964)

Mušenice

VY

Rašovice

Vyhláška ONV Vyškov (8.11.1990)

Mydlovarský luh

NB

Kostomlaty, Ostrá

Vyhláška ONV Nymburk (23.6.1989)

Myslivna

LT

Poplze

Výnos MKI č.12.607/68 (10.9.1968)

Mýto

Pha

10Nedvězí

Vyhláška NVP (4.7.1988)

Na Babě

RA

Křivoklát

Výnos MK ČSR č.6.046/84 (28.3.1984)

Na Černčí

LT

Rochov

Vyhláška ONV Litoměřice (1.11.1990)

Na čihadle

LB

Hejnice

xVýnos MŠK č.41.351/65 (19.10.1965)

Na hadci

SU

Raškov

Vyhláška ONV Šumperk (8.11.1990)

Na hradech

PU

Žáravice

+Výnos MK č.75.102/54 (4.7.1956)

Na hranicích

SM

Bukovina

+Výnos MK č.15.472/53 (15.12.1953)

Na Kocourkách

ZN

Dobelice, Vémyslice

+Vyhláška MŠVU č.170.891/49 (3.11.1949)

Na loučkách

CL

Výsluní

Výnos MK ČSR č.6.085/77 (1.7.1977)

Na Podlesích

TR

Hrutov

Vyhláška ONV Třebíč (28.10.1982)

Na skalách

PB

Věšín

xVýnos MŠK č.49.945/65 (13. 1. 1966)

Na Volešku

KT

Soběšice, Náhořanky

Vyhláška ONV Klatovy (1.12.1988)

Nad řekami

BO

Hrubšice

Vyhláška ONV Brno-venkov (27.12.1979)

Nad Zavírkou

PT

Javorník, Úbyslav

Vyhláška ONV Prachatice (18.2.1988)

Netřeb

DO

Kanice

+Výnos MK č.68.734/54 (12.4.1955)

Nezabudické skály

RA

Velká Buková

Vyhláška ONV Rakovník (1.2.1989)

Nosperk

BV

Němčičky

Vyhláška ONV Břeclav (9.10.1986)

Nová louka

JN

Bedřichov

xVýnos MŠK č.41.347/65 (9.10.1965)

Nové Těchanovice

OP

Nové Těchanovice

Výnos MK ČSR č.9.294/69 (20.11.1969)

Obůrky-Třeštěnec

BO

Mor. Knínice

Vyhláška ONV Brno-venkov (3.4.1980)

Oceán

KV

Oldřichov, Pernink, Pstruží, Vysoká Štola

Výnos MK ČSR č.15.141/68 (10.2.1969)

Olšina u Skleného

ZR

Sklené

Vyhláška ONV Ždár n. S. (27.5.1985)

Opatovské zákopy

TR

Opatov

Vyhláška ONV Třebíč (29.9.1988)

Opolenec

PT

Bořanovice, Smrčná, Výškovice

Vyhláška ONV Prachatice (20.9.1985)

Oskovec

HO

Strážnice

+Výnos MK č.76.486/54 (17.2.1956)

Oskovec II

HO

Petrov

Vyhláška OÚ Hodonín (1.12.1991)

Ostaš

NA

Žďár

+Výnos MK č.55.768/55 (4.7.1956)

Panské louky

BR

Dětřichov n. B.,

Výnos MK ČSR Mor. Beroun č.3.026/70 (10.3.1970)

Pašijová draha

KL

Libušín

Vyhláška ONV Kladno (29.9.1987)

Peliny

UO

Choceň

+Vyhláška MŠO č.34.007/48 (4.3.1948)

Petrovka

PN,PS

Bolevec, Chotíkov

Vyhláška Zč KNV (3.3.1988)

Písečný přesyp u Vlkova

TA

Vlkov

+Výnos MK č.36.314/54 (21.5.1954)

Písečný rybník

HO

Milotice

+Výnos MK č.18.334/55 (5.3.1956)

Plačkův les a říčka Šatava

BV

Iváň

Vyhláška ONV Břeclav (27.9.1990)

Planý vrch

CH

Mnichov

xVýnos MŠK č.19.881/66 (7.5.1966)

Ploščiny

ZL

Poteč

Vyhláška ONV Gottwaldov (16.9.1982)

Pod Jelení studánkou

BR

Žďárský potok, Karlov Vyhláška ONV Bruntál (25.10.1989)

 

Pod Popelní horou

PT

Stachy

Vyhláška ONV Prachatice (20.9.1985)

Pod Slunečnou strání

SU

Nové Losiny

Vyhláška ONV Šumperk (8.11.1990)

Pod Švancarkou

PV

Horní Štěpánov

Vyhláška ONV Prostějov (27.9.1990)

Pod Vrchmezím

RK

Olešnice

+Výnos MŠK č.26.707/60 (8.7.1960)

Pod Žitkovským vrchem

UH

Žitková

Vyhláška ONV Uher. Hradiště (22.7.1982)

Podhoří

Pha 7 Pha 8

Bohnice, Troja

Vyhláška NVP (27.5.1982)

Podhrázský rybník

BN

Tomice II

+Vyhláška MŠVU č.146.757/50 (16.3.1950)

Polanský les

OV

Poruba - jih

Výnos MK ČSR č.3.027/70 (10.3.1970)

Poledňana

FM

Bílá

Výnos MK č.18.127/55 (bez data)

Polom

CR

Velká Střítež

+Výnos MK č.61.887/54 (7.4.1955)

Postřekovské rybníky

DO

Postřekov, Klenčí pod Čerchovem, Ždanov

Vyhláška ONV Domažlice (25.9.1990)

Prácheň

KT

Velké Hydčice

+Vyhláška MŠO č.II-3-155-1-1/7/53 (8.6.1953)

Prales Jizera

LB

Hejnice

xVýnos MŠK č.41.355/65 (19.10.1965)

Prokopské údolí

Pha 5

Hlubočepy, Jinonice

Výnos MK ČSR č.25.533/78 (28.12.1978)

Průchodnice

PV

Ludmírov

Vyhláška ONV Prostějov (31.10.1985)

Přesypy u Rokytna

PU

Rokyto

Vyhláška ONV Pardubice (12.5.1982)

Pstruží potok

BR

Stará Ves

Vyhláška ONV Bruntál (25.10.1989)

Ptačí kupy

LB

Hejnice

xVýnos MŠK č.41.353/65 (19.10.1965)

Pučanka

KT

Hejná

+Vyhláška MŠO č.204.457/48 (23.10.1948)

Rabštejn

SU

Bedřichov

Vyhláška ONV Šumperk (8.11.1990)

Rač

UL

Lochočice

+Vyhláška MŠO č.D-II-3-155-1-1/17-53 (9.7.1953)

Radim

BR

Krasov

Výnos MK ČSR č.10.751/69 (29.10.1969)

Radomilická mokřina

CB

Záblatí

Vyhláška OÚ Čes. Budějovice (30.12.1991)

Radotínské údolí

Pha 5

Zad. Kopanina, Kosoř

Výnos MK ČSR PZ č.8.200/75 (17.9.1975)

Rakovec

BK

Jedovnice

Výnos MK ČSR č.18.463/73 (29.12.1973)

Ralsko

CL

Hvězdov, Noviny pod Ralskem

xVýnos MKI č.11.033/67 (26.9.1967)

Ranská jezírka

HB

Havlíčkova Borová

Vyhláška ONV Havl. Brod (17.9.1990)

Rašeliniště

Bažantka JI

Doupě, Řídelov

Vyhláška ONV Jihlava (8.7.1982)

Rašeliniště Kačerov

RK

Kačerov

Vyhláška ONV Rychnov nad Kn. (5.7.1984)

Rašeliniště Kaliště

JI

Jihlávka

Vyhláška ONV Jihlava (8.7.1982)

Rašeliniště Loučky

JI

Loučky

Vyhláška ONV Jihlava (8.7.1982)

Rašeliniště Vidlák

SM

Hrubá Skála

Vyhláška ONV Semily (13.6.1985)

Rašovický zlom

VY

Rašovice

Vyhláška ONV Vyškov (28.6.1990)

Rod

TA

Val

Vyhláška ONV Tábor (18.11.1990)

Roštýnská obora

JI

Doupě

Výnos MK ČSR č.6.093/77 (5.12.1977)

Roviny

BV

Diváky

Vyhláška ONV Břeclav (9.10.1986)

Roztocký háj - Tiché údolí

Pha 6 PZ

Roztoky, Sedlec

Výnos MŠVU č.100.988/51 (9.9.1951) +Výnos MŠVU č.IX-357-2-51 (10.8.1951)

Ruda u Kojákovic

CB

Kojákovice

Vyhláška OÚ Čes. Budějovice (30.12.1991)

Rudka

PV

Ponikev, Ludmírov

Vyhláška ONV Prostějov (27.9.1990)

Růžový vrch (Sirotčí hrádek)

Zrušena ke dni 12.7.2000 novelou č. 190/1990 Sb.

Rybník Březina

JI

Dudín

Vyhláška ONV Jihlava (15.11.1990)

Rybníky

FM

Kozlovice

Vyhláška ONV Frýdek-Místek (27.2.1990)

Rybí loučky

JN

Jizerka

xVyhláška MŠK č.41349/65 (19.10.1965)

Řeka

HB

Staré Ransko

Vyhláška ONV Havlíčkův Brod (17.9.1990)

S

Sedlická obora

ST

Holušice

Vyhláška ONV Strakonice (14.11.1985)

Sedloňovský vrch

RK

Sedloňov v Orlic.

+Výnos MK horách č.26375/54 (6.7.1954)

Selský les

UO

Herbortice

+Výnos MK č.34.172/54 (8.5.1954)

Sidonie

ZL

Sidonie

Vyhláška ONV Gottwaldov (12.7.1984)

Skalecký háj

RK

Podbřezí

Vyhláška ONV Rychnov nad Kn. (5.7.1984)

Skalské rašeliniště

BR

Skály

Výnos MK ČSR č.11.079/70 (3.9.1970)

Skařiny

HO

Mikulčice

+Výnos MK č.18.280/55 (4.7.1956)

Skály

PV

Protivanov

Vyhláška ONV Prostějov (21.6.1990)

Skelná Huť

PV

Protivanov

Vyhláška ONV Prostějov (7.7.1988)

Skočický hrad

ST

Skočice

Vyhláška ONV Strakonice (14.11.1985)

Skučák

KI

Rychvald

Výnos MK ČSR č.10.752/69 (29.10.1969)

Slatinná louka u Liblic

ME

Liblice

Vyhláška ONV Mělník (19.12.1986)

Slavičí údolí

Pha 5

Lochkov, Radotín

Vyhláška NVP (4.7.1988)

Sluneční stráň

UL

Brná

Výnos MKI č.12.610/68 (10.9.1968)

Skučák

KI

Rychvald

Výnos MK ČSR č.10.752/69 (29.10.1969)

Slatinná louka u Liblic

ME

Liblice

Vyhláška ONV Mělník (19.12.1986)

Slavičí údolí

Pha 5

Lochkov, Radotín

Vyhláška NVP (4.7.1988)

Sluneční stráň

UL

Brná

Výnos MKI č.12.610/68 (10.9.1968)

Slunečný dvůr

CL

Jestřebí

+Výnos MK č.54.130/54 (14.3.1955)

Slunná

BO

Lažánky

Vyhláška ONV Brno-venkov (28.6.1985)

Sokolí skála

ZR

Doubravník, Borač

+Vyhláška MŠVU č.251.976/48 (5.1.1949)

Staňkovka

Pha 5

Radotín

Vyhláška NVP (4.7.1988)

Stepní stráň u Komořan

VY

Komořany

+Vyhláška MŠVU č.17.595/48 (3.3.1948)

Stráň u Chroustova KO Radim +Výnos MŠVU č.156.109/51 (1.2.1951)

 

 

 

Stráně u splavu

KO

Vrbčany

+Výnos MŠVU č.85.704/51 (1.2.1951)

Střela

PS

Hluboká, Kálec, Kotaneč, Černá, Hať, Vysočany, Rabštejn

Výnos MK ČSR č.6.710/76 (28.4.1976)

Stříbrný luh

RA

Újezd nad Zbečnem

Výnos MK ČSR č.6.047/84 (28.3.1984)

Suchá Dora

NJ

Dobešov

Výnos MK ČSR č.3.024/69 (10.2.1969)

Suchý vrch

BR

Železná

Vyhláška MŽP ČR č.6/1991 Sb. (14.12.1990)

Sutice

UO

Verměřovice

+Vyhláška MŠVU č.173.523/49 (24.2.1950)

Svatá Alžběta

RA

Městečko

+Vyhláška MŠVU č.28.709/49 (1.3.1949)

Svatý kopeček

BV

Mikulov

Vyhláška OSK Mikulov č.8.963/1 (10.5.1946)

Šance

Pha 5

Cholupice, Zbraslav

Vyhláška NVP (28.1.1982)

Šévy

VY

Mouřínov

+Vyhláška MŠVU č.153.516/50 (24.10.1950) a vyhláška ONV Vyškov (8.11.1990)

Šibeničník

BV

Mikulov

Vyhláška OSK Mikulov č.8.963/1 (10.5.1946)

Škrabalka

PR

Lipník n. B.

+Výnos MK 11.694/55 (4 7.1956)

Špice

BO

Újezd u Brna

+Výnos MK č.20.112/55 (17.2.1956)

Štamberk a kamenné moře

JI

Lhotka, Řásná

Vyhláška ONV Jihlava (15.11.1990)

Štíří důl

HB,ZR

Hluboká, Křížová, Vojnův Městec

Vyhláška ONV Havl. Brod (12.12.1988) a vyhláška ONV Žďár n. S. (14.4.1988)

Tetínské skály

BE

Tetín

Výnos MK ČSR č.3.400/74 (22.2.1974)

Tonice-Bezedná

KO

Velký Osek

Vyhláška ONV Kolín (1.5.1985)

Trotina

HK

Lochenice

Vyhláška ONV Hradec Králové (23.8.1983)

Třímanské skály

RO

Hřešihlavy, Třímany

Vyhláška MŽP ČR č.6/1991 Sb. (14.12.1990)

Týnecké mokřady

KO

Týnec nad Labem

Vyhláška ONV Kolín (17.12.1987)

U Brněnky

BO

Kanice

Výnos MK ČSR č.18.462/73 (29.12.1973)

U Eremita

RA

Branov

Výnos MK ČSR č.6.048/84 (28.3.1984)

U hájenky

TR

Čáslavice

Vyhláška ONV Třebíč (29.9.1988)

U Leskoveckého chodníka

OP

Skřípov

Výnos MK ČSR č.9.293/69 (20.11.1969)

U Nového hradu

BK

Olomučany

Výnos MK ČSR č.7.830/75 (29.4.1975)

U parku

PU

Vysoké Chvojno

+Výnos MK č.54.132/54 (14.3.1955)

U výpustku

BK

Březina

Výnos MK ČSR č.6.084/77 (11.7.1977)

Údolí Doubravy

HB

Bílek, Chotěboř, Malochyně, Horní Sokolovec

Vyhláška ONV Havl. Brod (28.4.1986)

Údolí Chlébského potoka

ZR

Chlébské

+Výnos MK č.1.314/53 (30.9.1953)

Údolí Jizery u Semil a Bítouchova

SM

Bítouchov, Chuchelná

+Výnos MŠVU č.94.458/51 (2.6.1951)

Údolí Oslavy a Chvojnice

TR,BO

Náměšť n. O., Třebíč Vícenice, Znátky, Kralice, Březník, Sudice, Kuroslepy, Mohelno, Senorady, Sedlec, Kladeruby, Čučice, Ketkovice

Vyhláška ONV (1.4.1974) a vyhláška ONV Brno-venkov (22.5.1975)

Údolí Teplé

CH,SO KV

Mnichov, Louka, Tisová, Poutnov, Bohuslav

Vyhláška OÚ Cheb (24.2.1992), vyhláška OÚ Sokolov (27.2.1992), vyhláška OÚ Karlovy Vary (27.2.1992)

Údolí Únětického potoka

Pha 6

Suchdol

Vyhláška NVP (4.7.1988)

Uhliska

PV

Horní Štěpánov

Vyhláška ONV Prostějov (7.7.1988)

Úpor

ME

Kly, Vrbno

+Výnos MŠK č.61.225/57 (14.8.1957)

V bahnách

RA

Třtice

+Vyhláška MŠVU č.43.958/52 (1.10.1952)

V dole

UO

Cotkytle, Herbortice

+Výnos MK č.56.914/54 (14.3.1955)

V horách

RO

Terešov

xVýnos MŠK č.33.146/66 (16.8.1966)

V Jedlích

TR

Příštpo

Vyhláška ONV Třebíč (29.9.1988)

V jezírkách

Zrušena ke dni 12.7.2000 novelou č. 190/1990 Sb.

V Morávkách

KT

Loužná

Vyhláška ONV Klatovy (21.4.1988)

V pískovně

Pha 9

Dolní Počernice, Hostavice

Vyhláška NVP (4.7.1988)

V Podolánkách

FM

Čeladná

Výnos MK č.18.127/55 (bez data)

V rašelinách

SO

Studenec

Vyhláška MŽP ČR č.6/1991 Sb. (14.12.1990)

Valach

OP

Lesní Albrechtice, Jelenice

Výnos MK ČSR č.9.292/69 (20.11.1969)

Ve slatinské stráni

RK

Slatina n. Zdobnicí

+Výnos MŠK č.75.100/54 (4.7.1956)

Ve Vlčí

UH

Vyškovec

Vyhláška ONV Uher. Hradiště (22.7.1982)

Ve Žlebcách

VY

Pavlovice

Vyhláška ONV Vyškov (8.11.1990)

Velká a Malá Olšina H

B,KH

Dobrnice, Chlum, Tunochody V

yhláška ONV Havl. Brod (25.3.1982) a vyhláška ONV Kutná Hora (10.10.1985)

Velká Kobylanka -Malá Kobylanka

PR

Hranice

Výnos MŠVU č.42.67R/52 a 42.934/52 (24.9.1952)

Velká Kuš

ST

Lnářský Málkov

Vyhláška ONV Strakonice (14.11.1985)

Velké doly

KI,FM

Český Puncov, Konská

Vyhláška ONV Karviná (3.9.1990) a vyhláška ONV Frýdek-Místek (27.2.1990)

Velký a Malý kamýk

CB

Všeteč

Vyhláška ONV Čes. Budějovice (24.9.1990) a vyhláška OÚ Čes. Budějovice (30.12.1991)

Velký Kuntínov

BV

Boleradice

Vyhláška ONV Břeclav (9.10.1986)

Velký Pařezitý rybník

JI

Řásná

Vyhláška ONV Jihlava (3.5.1984)

Veltrubský luh

KO

Veltruby, Nová Ves I

Vyhláška ONV Kolín (1.5.1985)

Vinořský park

Pha 9

Vinoř

Vyhláška NVP (27.5.1982)

Visengrunty

VY

Bošovice

Vyhláška ONV Vyškov (8.11.1990)

Vitčický les

PV

Vitčice

Vyhláška ONV Prostějov (21.6.1990)

Vílanecké rašeliniště

JI

Vílanec

Vyhláška ONV Jihlava (8.7.1982)

Vladař

KV

Záhořice

Výnos MK ČSR č.5.376/69 (23.4.1969)

Vlček

CH

Prameny, Sítiny

xVýnos MŠK č.19.880/66 (7.5.1966)

Vlčí důl

TP

Hrad Osek

Vyhláška ONV Teplice (12.10.1989)

Voškov

BE

Běleč, Poučník

Výnos MK ČSR č.18.357/72 (29.12.1972)

Vrbenské rybníky

CB

České Vrbné, Haklovy Dvory

Vyhláška ONV České Budějovice (15.3.1990)

Vrch Baba u Kosmonos

MB

Hor. Stakory, Chudoplesy, Kosmonosy

+Vyhláška MŠVU č.149.728/50 (11.10.1950)

Vrť

NB

Ostrá, Semice

Výnos MK ČSR č.18.716/72 (29.12.1972)

Vřesová stráň

FM

Mosty u Jablunkova

Vyhláška ONV Frýdek-Místek (27.2.1990)

Vřešťovská bažantnice

TU

Velký Vřešťov

+Vyhláška MŠVU č.111.322/49 (19.9.1949)

Všetatská černava

ME

Všetaty, Chrást u Tišic

Vyhláška ONV Mělník (19.12.1986)

Vymyšlenská pěšina

PB

Prostřední Lhota

Výnos MK ČSR č.3.500/89 (19.1.1989)

Výří skály u Oslova

PI

Tuklety

Vyhláška ONV Písek (4.12.1985)

Vysoká Běta

CB

Lipanovice

Vyhláška ONV České Budějovice (23.3.1989)

Vysoký Tok

RA

Branov

Výnos MK ČSR č.6.050/84 (28.3.1984)

Zadní Hády

BO

Kanice

Výnos MK ČSR č.18.922/73 (29.12.1973)

Zahrady pod Hájem

Zrušena ke dni 12.7.2000 novelou č. 190/1990 Sb.

Zaječí skok

JI

Horní Kosov

Výnos MŠANO č.143.547/33 (31.12.1933)

Zámělský Borek

RK

Záměl

+Výnos MŠO č.36.383/46 (28.6.1946)

Záplavy

KL

Kamenné Žehrovice, Srby, Tuchlovice

Vyhláška ONV Kladno (15.1.1985)

Zátoňská Hora

PT

Lenora

Výnos MK ČSR č.14.505/89 (21.12.1989)

Zázmoníky

BV

Bořetice

Vyhláška ONV Břeclav (9.10.1986)

Zemská brána

UO,RK

Bartošovice, Klášterec n. Orlicí

Vyhláška ONV Ústí n. O. (18.6.1987)

Zvolská homole

PZ

Zvole

Vyhláška ONV Pha-západ (13.12.1989)

Zvoníčkovna

RO

Kornatice

+Výnos MK č.17.506/55 (4.7.1956)

Zubří

CR

Trhová Kamenice

Vyhláška ONV Chrudim (21.11.1990)

Žlíbky

PI

Borečnice

Výnos MK ČSR č.15.084/73 (14.12.1973)

Vysvětlivky
+ - přehlášeno výnosem MK ČSR č.j. 14.200/88 z 29.11.1988
x - přehlášeno výnosem MK ČSR č.j. 17.094/87 z 21.12.1987