Program Zákon

Zákon České národní rady o hospodaření v lesích a státní správě lesního hospodářství

Česká národní rada se usnesla na tomto zákoně:

ČÁST PRVNÍ

ODDÍL 1

§ 1

Zrušen ke dni 1.1.1996 novelou č . 289/1995 Sb.

ODDÍL 2

§ 2

Zrušen ke dni 1.1.1996 novelou č . 289/1995 Sb.

§ 3

Zrušen ke dni 1.1.1996 novelou č . 289/1995 Sb.

§ 4

Zrušen ke dni 1.1.1996 novelou č . 289/1995 Sb.

§ 5

Zrušen ke dni 1.1.1996 novelou č . 289/1995 Sb.

ODDÍL 3

§ 6

Zrušen ke dni 1.1.1996 novelou č . 289/1995 Sb.

§ 7

Zrušen ke dni 1.1.1996 novelou č . 289/1995 Sb.

ODDÍL 4

§ 8

Zrušen ke dni 1.1.1996 novelou č . 289/1995 Sb.

§ 9

Zrušen ke dni 1.1.1996 novelou č . 289/1995 Sb.

ODDÍL 5

§ 10

Zrušen ke dni 1.1.1996 novelou č . 289/1995 Sb.

§ 11

Zrušen ke dni 1.1.1996 novelou č . 289/1995 Sb.

ČÁST DRUHÁ

§ 12

Zrušen ke dni 1.1.1996 novelou č . 289/1995 Sb.

§ 13

Zrušen ke dni 1.1.1996 novelou č . 289/1995 Sb.

§ 14

Zrušen ke dni 1.1.1996 novelou č . 289/1995 Sb.

§ 15

Zrušen ke dni 1.1.1996 novelou č . 289/1995 Sb.

ČÁST TŘETÍ

§ 16

Zrušen ke dni 1.1.1996 novelou č . 289/1995 Sb.

§ 17

Zrušen ke dni 1.1.1996 novelou č . 289/1995 Sb.

§ 18

Zrušen ke dni 1.1.1996 novelou č . 289/1995 Sb.

ČÁST ČTVRTÁ

§ 19

Zrušen ke dni 1.1.1996 novelou č . 289/1995 Sb.

§ 20

Zrušen ke dni 1.1.1996 novelou č . 289/1995 Sb.

§ 21

Zrušen ke dni 1.1.1996 novelou č . 289/1995 Sb.

§ 22

Zrušen ke dni 1.1.1996 novelou č . 289/1995 Sb.

§ 23

Zrušen ke dni 1.1.1996 novelou č . 289/1995 Sb.

§ 24

Zrušen ke dni 1.1.1996 novelou č . 289/1995 Sb.

ČÁST PÁTÁ

§ 25

Zrušen ke dni 1.1.1996 novelou č . 289/1995 Sb.

§ 26

Zrušen ke dni 1.1.1996 novelou č . 289/1995 Sb.

§ 27

Zrušen ke dni 1.1.1996 novelou č . 289/1995 Sb.

§ 28

Zrušen ke dni 1.1.1996 novelou č . 289/1995 Sb.

§ 29

Zrušen ke dni 1.1.1996 novelou č . 289/1995 Sb.

ČÁST ŠESTÁ

§ 30

Zrušen ke dni 1.1.1996 novelou č . 289/1995 Sb.

§ 31

Zrušen ke dni 1.1.1996 novelou č . 289/1995 Sb.

§ 32

Zrušen ke dni 1.1.1996 novelou č . 289/1995 Sb.

ČÁST SEDMÁ

§ 33

Zrušen ke dni 1.1.1996 novelou č . 289/1995 Sb.

ČÁST OSMÁ

§ 34

Zrušen ke dni 1.1.1996 novelou č . 289/1995 Sb.

ČÁST DEVÁTÁ

§ 35

Zrušen ke dni 1.1.1996 novelou č . 289/1995 Sb.

§ 36

Zákon č. 23/1962 Sb., o myslivosti, se mění a doplňuje takto:

1. v § 21 odstavci 1 písm. a) prvá věta zní: "Zadržet ke zjištění totožnosti osobu, kterou přistihne při neoprávněném výkonu práva myslivosti nebo při činu tímto zákonem zakázaném, nebo osobu, kterou přistihne v honitbě s loveckou výzbrojí, popřípadě se střelnou zbraní, pokud nejde o osobu oprávněnou podle zvláštních předpisů nosit zbraň i na honebních pozemcích.";

2. v § 36 odstavci 1 se slova "a v případě poškození lesních kultur do 30 dnů ode dne, kdy škoda vznikla", nahrazují slovy "ode dne, kdy škoda vznikla, u škod na lesních porostech vzniklých v období od 1.července předcházejícího roku do 30.června běžného roku ve lhůtě 30 dnů od uplynutí uvedeného období." a část poslední věty za středníkem se vypouští.

§ 37

Zrušen ke dni 1.1.1996 novelou č . 289/1995 Sb.

§ 38

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1.ledna 1978.

Erban v. r.
Korčák v. r.