Program Zákon

Zákon o koncesních smlouvách a koncesním řízení (koncesní zákon)

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ PŘEDMĚT ÚPRAVY A ZÁKLADNÍ POJMY

§ 1 PŘEDMĚT ÚPRAVY

(1) Tento zákon upravuje podmínky a postup veřejného zadavatele při uzavírání koncesních smluv v rámci spolupráce mezi veřejnými zadavateli a jinými subjekty, pokud tyto podmínky a postup neupravuje zvláštní právní předpis1) . Tento zákon dále zapracovává příslušné předpisy Evropských společenství2) .

(2) Ustanovení § 16 odst. 3 až 5 , § 18 , 19 , § 21 až 23 a § 30 tohoto zákona platí i pro smlouvy, na jejichž základě se realizují nadlimitní veřejné zakázky podle zákona o veřejných zakázkách3) , jestliže

a) smlouva je uzavřena na dobu určitou a to nejméně na dobu 5 let a

b) dodavatel nese některá ekonomická rizika spojená s realizací této veřejné zakázky, která obvykle nese zadavatel.

(3) U smluv podle odstavce 2 se pro účely tohoto zákona koncesním řízením rozumí zadávací řízení, koncesní smlouvou smlouva, na jejímž základě je realizovaná veřejná zakázka, koncesionářem vybraný uchazeč, koncesním dialogem soutěžní dialog a předpokládaným příjmem koncesionáře předpokládaná hodnota veřejné zakázky podle zákona o veřejných zakázkách3) .

§ 2 Veřejný zadavatel

(1) Veřejným zadavatelem (dále jen "zadavatel") se pro účely tohoto zákona rozumí

a) Česká republika4) ,

b) státní příspěvková organizace,

c) územní samosprávný celek nebo příspěvková organizace, u níž funkci zřizovatele vykonává územní samosprávný celek5) ,

d) jiná právnická osoba, pokud

1. byla založena či zřízena za účelem uspokojování potřeb veřejného zájmu, které nemají průmyslovou nebo obchodní povahu, a

2. je financována převážně státem nebo jiným zadavatelem nebo je státem nebo jiným zadavatelem ovládána nebo stát nebo jiný zadavatel jmenuje nebo volí více než polovinu členů v jejím statutárním, správním, dozorčím nebo kontrolním orgánu.

(2) Za zadavatele se též považuje jakékoli spojení zadavatelů nebo zadavatele a jiných osob za účelem společného postupu směřujícího k výběru koncesionáře, je-li alespoň jeden z účastníků spojení zadavatel uvedený v odstavci 1 . V takovém případě uzavřou tyto osoby před zahájením koncesního řízení písemnou smlouvu, ve které si upraví vzájemná práva a povinnosti související s koncesním řízením a stanoví způsob jednání vůči třetím osobám.

§ 3 Obecné výjimky z působnosti zákona

Tento zákon se nevztahuje na smlouvy uzavírané zadavateli, jestliže

a) jejich předmětem jsou utajované informace6) nebo uveřejnění koncesní dokumentace by mohlo ohrozit ochranu utajovaných informací,

b) jde o koncesní smlouvy, které jsou podle zvláštních právních předpisů spojeny se zvláštními bezpečnostními opatřeními7) nebo jejichž uzavření souvisí s ochranou základních bezpečnostních zájmů státu8) ,

c) jejich uzavírání se řídí zvláštními procesními pravidly a jsou uzavírány v návaznosti na mezinárodní smlouvu, která se vztahuje k pobytu ozbrojených sil jiných států na území České republiky nebo k vyslání ozbrojených sil České republiky na území jiných států, kterou je Česká republika vázána a která byla vyhlášena ve Sbírce zákonů nebo ve Sbírce mezinárodních smluv,

d) na jejich uzavírání se vztahují pravidla daná zvláštními postupy mezinárodních organizací,

e) jsou uzavírány zadavatelem v návaznosti na mezinárodní smlouvu uzavřenou mezi Českou republikou a jiným než členským státem Evropské unie a zahrnují služby nebo stavební práce určené pro společnou realizaci nebo využití smluvními stranami; Česká republika uzavření takové smlouvy sdělí Komisi Evropských společenství,

f) jejich předmětem jsou služby poskytované Českou národní bankou při výkonu její působnosti podle zvláštních právních předpisů9) ,

g) jejich předmětem je zhotovení veřejných telekomunikačních sítí, nebo

h) jejich předmětem je závazek veřejné služby podle zvláštních předpisů10) .

ČÁST DRUHÁ KONCESNÍ ŘÍZENÍ

HLAVA I OBECNÁ USTANOVENÍ

§ 4

Před zahájením koncesního řízení zadavatel zjistí předpokládanou hodnotu předmětu koncesní smlouvy a předpokládaný celkový příjem koncesionáře, který vyplývá z realizace koncesní smlouvy (dále jen "předpokládaný příjem koncesionáře"); způsob výpočtu předpokládané hodnoty předmětu koncesní smlouvy a předpokládaného příjmu koncesionáře stanoví prováděcí právní předpis.

§ 5

(1) Zadavatel vybere koncesionáře pro uzavření koncesní smlouvy v koncesním řízení.

(2) Zadavatel nemusí postupovat podle této části zákona, činí-li předpokládaný příjem koncesionáře méně než 20 000 000 Kč bez daně z přidané hodnoty.

HLAVA II KONCESNÍ ŘÍZENÍ ZAHÁJENÍ KONCESNÍHO ŘÍZENÍ

§ 6

(1) Koncesní řízení se zahajuje uveřejněním oznámení o zahájení koncesního řízení.

(2) Zadavatel může koncesní řízení zrušit pokud si to vyhradí v oznámení podle odstavce 1 . Mimo to platí pro zrušení koncesního řízení rovněž příslušná ustanovení zákona o veřejných zakázkách o zrušení zadávacího řízení, včetně důvodů tohoto zrušení.

(3) Pro elektronickou komunikaci v koncesním řízení platí příslušná ustanovení zákona o veřejných zakázkách o elektronických prostředcích a elektronických nástrojích obdobně.

§ 7

(1) Oznámení o zahájení koncesního řízení je výzvou neomezenému počtu dodavatelů k podání žádostí o účast v koncesním řízení a k prokázání splnění požadované kvalifikace; oznámení se uveřejní podle § 31 . V případě postupu podle odstavce 5 písm. a) zadavatel uvede v oznámení dílčí kritéria pro hodnocení nabídek, včetně jejich váhy; v případě postupu podle odstavce 5 písm. b) zadavatel uvede předběžná dílčí kritéria, včetně jejich váhy.

(2) Lhůta pro doručení žádosti o účast v koncesním řízení nesmí být kratší než 52 dnů ode dne uveřejnění oznámení o zahájení koncesního řízení.

(3) Pro posuzování kvalifikace dodavatelů a pro jejich vylučování platí ustanovení zákona o veřejných zakázkách o kvalifikaci, jejíž prokázání požaduje po dodavateli veřejný zadavatel, a o jejich vylučování obdobně.

(4) Zadavatel může omezit počet kvalifikovaných dodavatelů dodavatelů, kteří prokázali splnění kvalifikace , pokud to uvedl v oznámení o zahájení koncesního řízení, včetně uvedení kritérií pro jejich omezení; k podání nabídky nebo k účasti v koncesním dialogu vyzve v tomto případě nejméně 3 dodavatele.

(5) Po posouzení kvalifikace dodavatelů a případném omezení jejich počtu zadavatel

a) vyzve dodavatele, kteří prokázali splnění kvalifikace, k podání nabídek (§ 8 ) s tím, že o těchto nabídkách může dále jednat (§ 9 ), nebo

b) vyzve dodavatele, kteří prokázali splnění kvalifikace, k účasti v koncesním dialogu (§ 10 ), jehož účelem je nalezení jednoho nebo více vhodných řešení koncesního projektu; po nalezení jednoho či více vhodných řešení postupuje zadavatel podle písmene a) .

(6) Postupuje-li zadavatel podle odstavce 5 písm. b) , uvede tuto skutečnost v oznámení o zahájení koncesního řízení.

§ 8 Výzva k podání nabídek

(1) Písemná výzva k podání nabídek podle § 7 odst. 5 písm. a) v případě, že zadavatel s dodavateli o podaných nabídkách nejedná, obsahuje alespoň

a) koncesní dokumentaci nebo podmínky jejího poskytnutí; pro obsah koncesní dokumentace platí ustanovení zákona o veřejných zakázkách o zadávací dokumentaci obdobně,

b) lhůtu pro podání nabídek, která nesmí být kratší než 40 dnů ode dne odeslání výzvy k podání nabídek; pokud zadavatel neodešle dodavateli veškeré podklady potřebné pro zpracování nabídky spolu s výzvou k podání nabídek nebo mohou-li být nabídky předloženy pouze po prohlídce místa plnění, zadavatel přiměřeně prodlouží lhůtu pro podání nabídek,

c) místo podání nabídky a

d) informaci o tom, v jakém jazyce má být nabídka podána.

(2) Pokud se zadavatel rozhodne o nabídkách podaných podle § 7 odst. 5 písm. a) jednat, písemná výzva podle odstavce 1 dále obsahuje

a) způsob jednání o nabídkách, zejména zda bude jednání probíhat se všemi dodavateli současně anebo odděleně,

b) způsob výběru dodavatelů pro další jednání, pokud se zadavatel rozhodne postupně omezovat jejich počet; § 7 odst. 4 věta za středníkem platí obdobně.

(3) Pro zadávací lhůtu, technické podmínky, klasifikaci předmětu koncesní smlouvy, poskytování koncesní dokumentace dodavatelům, dodatečné informace k zadávacím podmínkám a prohlídku místa plnění platí příslušná ustanovení zákona o veřejných zakázkách obdobně.

(4) Pro podání nabídek a jejich obsah platí příslušná ustanovení zákona o veřejných zakázkách obdobně.

§ 9 Jednání o nabídkách

(1) Pokud se zadavatel rozhodne o nabídkách dále jednat, vyzve písemně všechny dodavatele, kteří nebyli vyloučeni z účasti v koncesním řízení, k jednání o nabídkách.

(2) Pokud budou probíhat další jednání, použijí se pro průběh těchto jednání ustanovení zákona o veřejných zakázkách o jednání o nabídkách v jednotlivých fázích jednacího řízení s uveřejněním obdobně; pro úpravu návrhu koncesní smlouvy platí příslušná ustanovení zákona o veřejných zakázkách obdobně.

§ 10 Výzva k účasti v koncesním dialogu

(1) Písemná výzva k účasti v koncesním dialogu podle § 7 odst. 5 písm. b) obsahuje alespoň

a) popis předmětu jednání, který obsahuje zejména specifikaci potřeb a požadavků zadavatele na předmět koncesní smlouvy,

b) informaci o místě a době jednání,

c) informaci o jazyce jednání.

(2) Pro postup zadavatele při hledání vhodného řešení v koncesním dialogu platí ustanovení zákona o veřejných zakázkách o průběhu soutěžního dialogu obdobně.

(3) O ukončení jednání v koncesním dialogu vyrozumí zadavatel písemně všechny dodavatele, kteří byli vyzváni k účasti v koncesním dialogu, a zároveň je vyzve k podání nabídek; ve výzvě podle § 8 uvede rovněž dílčí kritéria pro hodnocení nabídek, včetně jejich váhy.

§ 11 Posouzení a hodnocení nabídek

(1) Pro otevírání obálek s nabídkami a hodnotící komisi platí příslušná ustanovení zákona o veřejných zakázkách obdobně.

(2) Pro posouzení a hodnocení nabídek platí příslušná ustanovení zákona o veřejných zakázkách obdobně s tím, že hodnotícím kritériem pro výběr koncesionáře je pouze ekonomická výhodnost nabídky.

HLAVA III VÝBĚR KONCESIONÁŘE

§ 12

(1) Na základě výsledků koncesního řízení vybere zadavatel pro uzavření koncesní smlouvy dodavatele, jehož nabídka byla vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější.

(2) Zadavatel odešle oznámení o výběru koncesionáře nejpozději do 5 dnů ode dne výběru koncesionáře všem dodavatelům, kteří nebyli vyloučeni z účasti v koncesním řízení.

(3) Oznámení o výběru koncesionáře obsahuje

a) identifikační údaje dodavatelů, kteří nebyli vyloučeni z účasti v koncesním řízení,

b) výsledek hodnocení nabídek, včetně jejich pořadí, údajů, které byly předmětem hodnocení, a údaje o tom, jak byly nabídky hodnoceny v rámci jednotlivých hodnotících kritérií,

c) odůvodnění výběru koncesionáře, pokud zadavatel vybral koncesionáře v rozporu s doporučením hodnotící komise.

(4) Pro podání námitek proti rozhodnutí zadavatele o výběru koncesionáře a proti rozhodnutí o vyloučení z účasti v koncesním řízení se použijí příslušná ustanovení zákona o veřejných zakázkách obdobně.

(5) Pro uzavření koncesní smlouvy platí ustanovení zákona o veřejných zakázkách o uzavření smlouvy obdobně.

§ 13 Uzavření koncesní smlouvy ve zvláštním případě

Zadavatel může uzavřít koncesní smlouvu místo s vybraným dodavatelem s právnickou osobou, která se koncesního řízení neúčastnila, jestliže

a) v nabídce vybraného dodavatele byla taková možnost uvedena, včetně právní formy, minimálního navrhovaného základního kapitálu, navrhované vlastnické struktury a návrhu obsazení orgánů takové osoby,

b) ji zadavatel nebo vybraný dodavatel v době uzavření koncesní smlouvy přímo nebo nepřímo ovládá11) ,

c) jejím předmětem činnosti je realizace předmětu koncesní smlouvy, a

d) splňuje základní kvalifikační předpoklady.

HLAVA IV SUBDODÁVKY

§ 14

(1) V případě koncesní smlouvy s předpokládanou hodnotou jejího předmětu vyšší než finanční limit stanovený prováděcím právním předpisem, jejímž hlavním předmětem jsou stavební práce (dále jen "nadlimitní koncesní smlouva na stavební práce") , může zadavatel požadovat, aby

a) koncesionář zadal subdodávky na nejméně 30 % z předpokládané hodnoty stavebních prací třetím osobám; minimální výše podílu se uvede v koncesní smlouvě, nebo

b) dodavatel uvedl v nabídce předpokládaný procentní podíl z předpokládané hodnoty stavebních prací, který má v úmyslu zadat třetím osobám jako subdodávky.

(2) Požadavky podle odstavce 1 uvede zadavatel v oznámení o zahájení koncesního řízení.

§ 15

(1) Koncesionář, který

a) není zadavatelem podle zákona o veřejných zakázkách, jde-li o nadlimitní koncesní smlouvu na stavební práce , a

b) má v úmyslu zadat třetí osobě část plnění stavebních prací v rozsahu dosahujícím nejméně finančního limitu stanoveného prováděcím právním předpisem , a nebyly-li by jinak splněny podmínky pro použití jednacího řízení bez uveřejnění podle zákona o veřejných zakázkách3) , tento svůj záměr uveřejní s tím, že lhůta pro podání nabídek činí nejméně 40 dnů ode dne výzvy k podání nabídek. Pro uveřejnění oznámení použije koncesionář formulář podle přímo použitelného předpisu Evropských společenství.

(2) Za třetí osobu se pro účely odstavce 1 nepovažují osoby, které koncesionáře ovládají, a osoby jím ovládané11) ; úplný seznam těchto osob je součástí žádosti o účast v koncesním řízení. Dodavatel, a po uzavření koncesní smlouvy koncesionář, tento seznam aktualizují bez zbytečného odkladu poté, co dojde ke změnám v jejich vztazích.

ČÁST TŘETÍ KONCESNÍ SMLOUVA

§ 16

(1) Koncesní smlouvou se koncesionář zavazuje poskytovat služby nebo i provést dílo a zadavatel se zavazuje umožnit koncesionáři brát užitky vyplývající z poskytování služeb nebo z využívání provedeného díla, popřípadě spolu s poskytnutím části plnění v penězích.

(2) Podstatnou část rizik spojených s braním užitků vyplývajících z poskytování služeb nebo z využívání provedeného díla nese koncesionář; rozdělení ostatních rizik mezi zadavatele a koncesionáře stanoví koncesní smlouva.

(3) Koncesní smlouva obsahuje

a) důvody, na jejichž základě může dojít k předčasnému ukončení smlouvy, a

b) vymezení právních vztahů smluvních stran k majetku, který je určen k realizaci koncesní smlouvy včetně pravidel jejich vypořádání, pokud dojde k ukončení smlouvy podle písmene a) .

(4) Koncesní smlouvu lze uzavřít pouze na dobu určitou.

(5) Koncesní smlouva musí být písemná a projevy vůle smluvních stran musí být na téže listině.

(6) Koncesní smlouva se dále řídí příslušnými ustanoveními obchodního zákoníku .

§ 17

(1) Koncesní smlouvy může zadavatel uzavírat, pokud to nevylučuje zvláštní právní předpis.

(2) Koncesionář nesmí na předmět koncesní smlouvy ani na jeho část uzavírat další koncesní smlouvy.

§ 18

V koncesní smlouvě zadavatel může koncesionáři umožnit vybírat od uživatelů úhrady za poskytované služby pouze v případě, že by sám zadavatel měl právo takové úhrady od uživatelů vybírat.

§ 19

(1) Při uzavírání koncesních smluv se zadavatelé mohou zavázat k budoucímu plnění, které není kryto z rozpočtu zadavatele platného v okamžiku uzavření koncesní smlouvy.

(2) Vede-li koncesionář účetnictví podle zvláštního právního předpisu12) , sestavuje účtový rozvrh tak, aby účetní závěrka obsahovala i členění položek podle činností spojených s předmětem koncesní smlouvy a podle ostatních činností, kterými se zabývá. Koncesionář uvede v účtovém rozvrhu nákladové a výnosové účty související na straně jedné s činnostmi spojenými s předmětem koncesní smlouvy a na straně druhé s jinými činnostmi, kterými se zabývá. Obsahové vymezení těchto účtů stanoví koncesionář vnitřním předpisem.

(3) Za škodu způsobenou koncesionářem v přímé souvislosti s poskytováním služby uživatelům odpovídá uživatelům služby zadavatel.

ČÁST ČTVRTÁ VÝZNAMNÉ KONCESNÍ SMLOUVY

§ 20

(1) Zadavatel postupuje i podle této části zákona, pokud předpokládaný příjem koncesionáře činí nejméně částky uvedené v odstavci 2 .

(2) Podle této části zákona postupuje

a) Česká republika, státní příspěvková organizace nebo jiná právnická osoba podle § 2 odst. 1 písm. d) , je-li Česká republika ve vztahu k této osobě v postavení podle § 2 odst. 1 písm. d) bodu 2 , jestliže předpokládaný příjem koncesionáře činí nejméně 500 000 000 Kč,

b) kraj, hlavní město Praha, příspěvkové organizace, u nichž vykonávají funkci zřizovatele, nebo jiná právnická osoba podle § 2 odst. 1 písm. d) , je-li kraj nebo hlavní město Praha ve vztahu k této osobě v postavení podle § 2 odst. 1 písm. d) bodu 2 , jestliže předpokládaný příjem koncesionáře činí nejméně 250 000 000 Kč,

c) obec nad 100 000 obyvatel, příspěvková organizace, u níž vykonává funkci zřizovatele, nebo jiná právnická osoba podle § 2 odst. 1 písm. d) , je-li tato obec ve vztahu k této osobě v postavení podle § 2 odst. 1 písm. d) bodu 2 , jestliže předpokládaný příjem koncesionáře činí nejméně 200 000 000 Kč,

d) obec nad 25 000 do 100 000 obyvatel, příspěvková organizace, u níž vykonává funkci zřizovatele, nebo jiná právnická osoba podle § 2 odst. 1 písm. d) , je-li tato obec ve vztahu k této osobě v postavení podle § 2 odst. 1 písm. d) bodu 2 , jestliže předpokládaný příjem koncesionáře činí nejméně 100 000 000 Kč,

e) obec do 25 000 obyvatel, příspěvková organizace, u níž vykonává funkci zřizovatele, nebo jiná právnická osoba podle § 2 odst. 1 písm. d) , je-li tato obec ve vztahu k této osobě v postavení podle § 2 odst. 1 písm. d) bodu 2 , jestliže předpokládaný příjem koncesionáře činí nejméně 50 000 000 Kč, a

f) jiný zadavatel, jestliže předpokládaný příjem koncesionáře činí nejméně 100 000 000 Kč.

§ 21 Koncesní projekt

(1) Před zahájením koncesního řízení, nebo v případě postupu podle § 7 odst. 5 písm. b) před podáním výzvy k podání nabídek zadavatel zajistí vypracování koncesního projektu.

(2) Koncesním projektem se rozumí základní vymezení činnosti, která má být předmětem koncesní smlouvy, základní vymezení ekonomických podmínek a právních vztahů vyplývajících z realizace koncesní smlouvy a ekonomické posouzení výhodnosti jejího zajištění formou koncesní smlouvy; podrobnosti obsahu koncesního projektu stanoví prováděcí právní předpis.

§ 22 Schválení koncesního projektu

(1) Nejpozději před zahájením koncesního řízení, nebo v případě postupu podle § 7 odst. 5 písm. b) před podáním výzvy k podání nabídek musí být schválen koncesní projekt.

(2) Schválený koncesní projekt je podkladem pro vypracování koncesní dokumentace.

(3) O schválení koncesního projektu rozhoduje

a) vláda v případě koncesního projektu České republiky, státní příspěvkové organizace nebo jiné právnické osoby podle § 2 odst. 1 písm. d) , je-li Česká republika ve vztahu k této osobě v postavení zadavatele podle § 2 odst. 1 písm. d) bodu 2 ,

b) zastupitelstvo kraje v případě koncesního projektu kraje, příspěvkové organizace, u níž plní kraj funkci zřizovatele, nebo jiné právnické osoby podle § 2 odst. 1 písm. d) , je-li tento kraj ve vztahu k této osobě v postavení zadavatele podle § 2 odst. 1 písm. d) bodu 2 ,

c) zastupitelstvo obce v případě koncesního projektu obce, příspěvkové organizace, u níž plní obec funkci zřizovatele, nebo jiné právnické osoby podle § 2 odst. 1 písm. d) , je-li tato obec ve vztahu k této osobě v postavení zadavatele podle § 2 odst. 1 písm. d) bodu 2 ,

d) orgán rozhodující o otázkách hospodaření podle zvláštního právního předpisu13) v případě koncesního projektu jiného zadavatele.

(4) Nedodržení postupu podle odstavce 1 nebo 2 zadavatelem nemá vliv na platnost smlouvy.

§ 23 Schválení koncesní smlouvy

(1) Koncesní smlouvu, kterou uzavírá

a) Česká republika, státní příspěvková organizace nebo jiná právnická osoba podle § 2 odst. 1 písm. d) , je-li Česká republika ve vztahu k této osobě v postavení zadavatele podle § 2 odst. 1 písm. d) bodu 2 , schvaluje vláda,

b) kraj, příspěvková organizace, u níž plní funkci zřizovatele, nebo jiná právnická osoba podle § 2 odst. 1 písm. d) , je-li tento kraj ve vztahu k této osobě v postavení zadavatele podle § 2 odst. 1 písm. d) bodu 2 , schvaluje zastupitelstvo kraje,

c) obec, příspěvková organizace, u níž plní funkci zřizovatele, nebo jiná právnická osoba podle § 2 odst. 1 písm. d) , je-li tato obec ve vztahu k této osobě v postavení zadavatele podle § 2 odst. 1 písm. d) bodu 2 , schvaluje zastupitelstvo obce,

d) jiný zadavatel, schvaluje orgán rozhodující o otázkách jeho hospodaření podle zvláštního právního předpisu13) .

(2) Právní účinky koncesní smlouvy nastávají jejím schválením podle odstavce 1 .

(3) Nebyla-li koncesní smlouva schválena, zruší zadavatel koncesní řízení.

(4) V případě změny koncesní smlouvy, která vede ke zvýšení předpokládaného příjmu koncesionáře o více než 20 %, nebo v jejímž důsledku dosáhne nebo přesáhne předpokládaný příjem koncesionáře částky uvedené v § 20 odst. 2 , se postupuje podle odstavců 1 a 2 .

ČÁST PÁTÁ DOHLED NAD DODRŽOVÁNÍM ZÁKONA

§ 24 Dohled úřadu pro ochranu hospodářské soutěže

(1) Dohled nad dodržováním tohoto zákona vykonává Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen "úřad").

(2) Úřad

a) rozhoduje o tom, zda zadavatel postupoval v souladu s tímto zákonem,

b) ukládá nápravná opatření,

c) ukládá pokuty za správní delikty.

(3) Pro stanovení nákladů řízení platí příslušná ustanovení zákona o veřejných zakázkách.

Nápravné opatření

§ 25

(1) Nedodrží-li zadavatel postup stanovený tímto zákonem a tento postup podstatně ovlivnil nebo mohl ovlivnit hodnocení nabídek, a dosud nedošlo k uzavření koncesní smlouvy, může úřad zrušit úkon zadavatele.

(2) Ustanovení zvláštních právních předpisů tím nejsou dotčena14) .

§ 26

(1) Úřad v nápravném opatření uvede, zda se lhůta, po kterou jsou dodavatelé svými nabídkami vázáni, staví a dobu, na kterou se staví.

(2) Řízení o uložení nápravného opatření se zahajuje na žádost stěžovatele nebo z moci úřední; na podmínky zahájení řízení, včetně zaplacení kauce, platí příslušná ustanovení zákona o veřejných zakázkách obdobně, v ostatním se použije správní řád.

(3) Účastníkem řízení o uložení nápravného opatření je pouze zadavatel, pokud bylo řízení zahájeno na žádost, též žadatel. Je-li předmětem řízení přezkoumání výběru koncesionáře, je účastníkem řízení též tento koncesionář.

(4) Odvolání proti rozhodnutí o uložení nápravného opatření nemá odkladný účinek.

§ 27 Správní delikty

(1) Zadavatel se dopustí správního deliktu tím, že

a) nedodrží postup stanovený tímto zákonem pro schválení koncesního projektu podle § 22 ,

b) nedodrží postup stanovený tímto zákonem pro výběr koncesionáře s tím, že tento postup podstatně ovlivnil nebo mohl ovlivnit výběr koncesionáře podle § 12 ,

c) nedodrží postup stanovený tímto zákonem pro schválení významné koncesní smlouvy podle § 23 odst. 1 nebo 4,

d) zruší koncesní řízení, aniž byly splněny podmínky podle § 6 odst. 2 ,

e) nepořídí nebo neuchová dokumentaci koncesního řízení podle § 33 , nebo

f) nesplní povinnosti podle § 31 odst. 1 nebo 2.

(2) Za správní delikt podle odstavce 1 písm. a) , b) nebo c) lze uložit pokutu do 5 % z předpokládaného příjmu koncesionáře a za správní delikt podle odstavce 1 písm. d) až f) do 10 000 000 Kč.

(3) Správní delikty projednává v prvním stupni úřad.

(4) Pokuty vybírá a vymáhá úřad. Příjem z pokut je příjmem státního rozpočtu.

§ 28

(1) Zadavatel za správní delikt neodpovídá, jestliže prokáže, že vynaložil veškeré úsilí, které bylo možno požadovat, aby porušení právní povinnosti zabránil.

(2) Při určení výměry pokuty se přihlédne k závažnosti správního deliktu, zejména ke způsobu jeho spáchání a jeho následkům a k okolnostem, za nichž byl spáchán.

(3) Odpovědnost zadavatele za správní delikt zaniká, jestliže úřad o něm nezahájil řízení do 5 let ode dne, kdy se o něm dozvěděl, nejpozději však do 10 let ode dne, kdy byl spáchán.

§ 29

Společné ustanovení k dohledu úřad uveřejňuje pravomocná rozhodnutí způsobem umožňujícím dálkový přístup.

ČÁST ŠESTÁ SPOLEČNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

HLAVA I SPOLEČNÁ USTANOVENÍ

§ 30 Rozpočtový dozor Ministerstva financí

(1) K uzavření koncesní smlouvy územním samosprávným celkem, příspěvkovou organizací, u níž funkci zřizovatele vykonává územní samosprávný celek, nebo jinou právnickou osobou podle § 2 odst. 1 písm. d) , je-li územní samosprávný celek ve vztahu k této osobě v postavení podle § 2 odst. 1 písm. d) bodu 2 (dále jen "žadatel"), a k její změně, je žadatel povinen vyžádat si předchozí stanovisko Ministerstva financí (dále jen "stanovisko"). Vyžádání stanoviska k uzavření nebo změně koncesní smlouvy a jeho projednání při schvalování koncesní smlouvy nebo její změny je podmínkou platnosti koncesní smlouvy. O stanovisko ke změně koncesní smlouvy není nutné žádat, pokud se navrhované změny koncesní smlouvy netýkají vybraných náležitostí uzavřené koncesní smlouvy podle odstavce 2 .

(2) Žádost o stanovisko k uzavření koncesní smlouvy nebo její změně podle odstavce 1 obsahuje kromě obecných náležitostí15) vybrané náležitosti koncesní smlouvy nebo jejich změny, ekonomický rozbor dopadů koncesní smlouvy nebo její změny na ekonomickou situaci žadatele, včetně údajů o stavu zadluženosti žadatele, které jsou nezbytné pro posouzení jeho schopnosti dostát závazkům z koncesní smlouvy; náležitosti obsahu žádosti stanoví prováděcí právní předpis. Ministerstvo financí při posuzování žádosti nemůže hodnotit žádné jiné skutečnosti, než ty, které jsou podle odstavce 4 rozhodné pro posouzení žádosti.

(3) Územní samosprávný celek předkládá žádosti o stanovisko k uzavření nebo změně koncesní smlouvy i za ostatní žadatele uvedené v odstavci 1 .

(4) Ministerstvo financí žádost o stanovisko posoudí z hlediska možných dopadů přijímaných závazků obsažených v koncesní smlouvě a jejich vlivu na ekonomickou situaci žadatele nebo na mezinárodní závazky České republiky.

(5) Pokud se Ministerstvo financí nevyjádří do 60 dnů od doručení, platí, že Ministerstvo financí nemá námitek k uzavření nebo změně koncesní smlouvy.

§ 31 Uveřejňování

(1) Oznámení o zahájení koncesního řízení, jde-li o nadlimitní koncesní smlouvy na stavební práce , a oznámení koncesionáře podle § 15 odst. 1 se uveřejní v informačním systému o veřejných zakázkách podle zákona o veřejných zakázkách a v úředním věstníku Evropské unie prostřednictvím úřadu pro úřední tisky Evropských společenství. Pro uveřejnění oznámení se použije formulář podle přímo použitelného předpisu Evropských společenství16) .

(2) Oznámení o zahájení koncesního řízení u ostatních koncesních smluv se uveřejní pouze v informačním systému podle odstavce 1 . Pro uveřejnění oznámení se použije formulář, který obsahuje zejména identifikační údaje o zadavateli, stručný popis koncesního projektu, kritéria pro výběr koncesionáře; podrobnosti obsahu formuláře stanoví prováděcí právní předpis.

(3) Pro uveřejňování platí příslušná ustanovení zákona o veřejných zakázkách.

§ 32 Rejstřík koncesních smluv

(1) Ministerstvo pro místní rozvoj zajišťuje vedení rejstříku koncesních smluv. Rejstřík je veřejně přístupný a je součástí informačního systému o veřejných zakázkách podle zákona o veřejných zakázkách.

(2) Předmětem zápisu do rejstříku jsou

a) u zadavatele obchodní firma nebo název, sídlo, právní forma a identifikační číslo,

b) u koncesionáře, je-li právnickou osobou, obchodní firma nebo název, sídlo, právní forma a identifikační číslo,

c) u koncesionáře, je-li fyzickou osobou, jméno, příjmení, případně obchodní firma, datum narození, místo podnikání, případně místo trvalého pobytu, je-li odlišné od místa podnikání, a identifikační číslo,

d) základní vymezení předmětu koncesní smlouvy,

e) předpokládaná hodnota předmětu koncesní smlouvy a předpokládaný příjem koncesionáře,

f) oprávnění vybírat úhrady od uživatelů a jejich výše, případně způsob jejich určení, nebo jejich limity, pokud takové oprávnění vyplývá z koncesní smlouvy,

g) doba, na kterou se koncesní smlouva uzavírá,

h) datum uzavření koncesní smlouvy.

(3) Zadavatel předá Ministerstvu pro místní rozvoj údaje podle odstavce 2 do 30 dnů ode dne účinnosti koncesní smlouvy; v případě změn, které se týkají zapsaných údajů, postupuje obdobně.

(4) Pro účely odstavce 3 zadavatel použije formulář podle prováděcího právního předpisu.

(5) Ministerstvo pro místní rozvoj zapíše údaje podle odstavce 2 do 30 dnů ode dne jejich předání zadavatelem do rejstříku koncesních smluv a vymaže tyto údaje z rejstříku koncesních smluv ke dni ukončení platnosti koncesní smlouvy.

§ 33 Uchovávání dokumentace

Zadavatel uchovává dokumentaci koncesního řízení po dobu 5 let od ukončení účinnosti koncesní smlouvy nebo ode dne zrušení koncesního řízení. Dokumentací koncesního řízení se rozumí souhrn všech dokumentů v listinné podobě nebo na nosičích dat, jejichž pořízení vyžaduje tento zákon v průběhu koncesního řízení, popřípadě po jeho ukončení, včetně úplného znění nabídek všech dodavatelů, koncesní smlouvy a všech jejích změn.

HLAVA II ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

§ 34 ZMOCŇOVACÍ USTANOVENÍ

(1) Ministerstvo pro místní rozvoj vydá ve spolupráci s Ministerstvem financí vyhlášku k provedení § 4 , 21 , § 31 odst. 2 a § 32 odst. 4 .

(2) Ministerstvo financí vydá vyhlášku k provedení § 30 odst. 2 .

(3) Vláda vydá nařízení k provedení § 14 odst. 1 a § 15 odst. 1 písm. b) .

ČÁST SEDMÁ ÚČINNOST

§ 35

Tento zákon nabývá účinnosti prvním dnem třetího kalendářního měsíce po dni jeho vyhlášení.

Zaorálek v. r.
Klaus v. r.
Paroubek v. r.

Poznámky pod čarou

1) Například § 18a až 18f zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.

2) Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/18/ES ze dne 31. března 2004 o koordinaci postupů při zadávání veřejných zakázek na stavební práce, dodávky a služby.
Směrnice Komise 2005/51/ES ze dne 7. září 2005, kterou se mění příloha XX směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/17/ES a příloha VIII směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/18/ES o veřejných zakázkách.

3) Zákon č. 137/2006 Sb. , o veřejných zakázkách.

4) Zákon č. 219/2000 Sb. , o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů.

5) Zákon č. 250/2000 Sb. , o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.

6) Zákon č. 412/2005 Sb. , o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti.

7) Například zákon č. 239/2000 Sb. , o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 240/2000 Sb. , o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 241/2000 Sb. , o hospodářských opatřeních pro krizové stavy a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 153/1994 Sb. , o zpravodajských službách České republiky, ve znění pozdějších předpisů.

8) Například ústavní zákon č. 110/1998 Sb. , o bezpečnosti České republiky, ve znění ústavního zákona č. 300/2000 Sb., zákon č. 222/1999 Sb. , o zajišťování obrany České republiky, ve znění pozdějších předpisů.

9) Zákon č. 6/1993 Sb. , o České národní bance, ve znění pozdějších předpisů.

10) Například § 19 zákona č. 111/1994 Sb. , o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů.

11) § 66a obchodního zákoníku .

12) Zákon č. 563/1991 Sb. , o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.

13) Například § 5 odst. 2 písm. b) zákona č. 6/1993 Sb. , o České národní bance, ve znění pozdějších předpisů.

14) Například zákon č. 552/1991 Sb. , o státní kontrole, ve znění pozdějších předpisů.

15) § 37 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb. , správní řád.

16) Nařízení Komise č. 1564/2005.

PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ Z NOVEL

K zákonu se váže novela č. 30/2008 Sb. , její přechodné ustanovení je čl . II