Program Zákon

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 541/2002 Sb., kterou se stanoví sazebník náhrad nákladů za rozbory prováděné laboratořemi Státní zemědělské a potravinářské inspekce pro účely kontroly podle § 3 odst. 3 písm. b) zákona č. 146/2002 Sb., o Státní zemědělské a potravinářské inspekci a o změně některých souvisejících zákonů

Ministerstvo zemědělství stanoví podle § 14 zákona č. 146/2002 Sb. , o Státní zemědělské a potravinářské inspekci a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 94/2004 Sb. a zákona č. 316/2004 Sb. :

ČL. I

Vyhláška č. 541/2002 Sb., kterou se stanoví sazebník náhrad nákladů za rozbory prováděné laboratořemi Státní zemědělské a potravinářské inspekce pro účely kontroly podle § 3 odst. 3 písm. b) zákona č. 146/2002 Sb., o Státní zemědělské a potravinářské inspekci a o změně některých souvisejících zákonů, se mění takto:

1. V § 1 se slova "odst. 3" nahrazují slovy "odst. 4 ".

2. Příloha č. 1 zní:

"PŘÍLOHA Č. 1 K VYHLÁŠCE Č. 541/2002 SB.

Fyzikálně-chemické rozbory

Rozbor

Výše náhrady nákladů v Kč

Stanovení antioxidantů v potravinách metodou HPLC

2 460

Stanovení antioxidantů v potravinách metod ou GC

2 460

Stanovení kyseliny isoaskorbové v potravinách metodou HPLC

950

Identifikace syntetických potravinářských barviv v potravinách metodou TLC

780

Stanovení syntetických potravinářských barviv v potravinách metodou HPLC

2 080

Stanovení syntetick ých potravinářských barviv v potravinách metodou spektrofotometrickou

1 480

Stanovení karotenoidů v potravinách metodou spektrofotometrickou

1 200

Stanovení beta-karotenu v potravinách metodou spektrofotometrickou

1 990

Stanovení beta-karotenu v potravinách metodou HPLC

1 600

Stanovení kyseliny p-hydroxybenzoové a jejích esterů v potravinách metodou HPLC

960

Stanovení kyseliny propionové v potravinách metodou HPLC

1 090

Stanovení kyseliny sorbové a kyseliny benzoové v potravinách metodou HPLC

950

St anovení celkového oxidu siřičitého v potravinách metodou destilačně-titrační

320

Stanovení oxidu siřičitého v potravinách metodou spektrofotometrickou s pararosanilinem

1 080

Stanovení dusitanů v potravinách spektrofotometricky

560

Stanovení dusitanů v potravinách metodou FIA

1 000

Stanovení bifenylu a orto-fenylfenolu v potravinách metodou GC

2 410

Stanovení kyseliny mravenčí v potravinách metodou HPLC

1 090

Stanovení fosforu v potravinách metodou spektrofotometrickou

1 280

Stanovení kyseliny citronové metodou HPLC

1 200

Stanovení anthokyanů metodou "fingerprinting chromatography"

2 640

Stanovení neohesperidinu v potravinách metodou HPLC

1 080

Stanovení sorbitolu a manitolu v potravinách metodou HPLC

950

Stanovení sorbitu v pekařských a cukrářsk ých výrobcích

260

Stanovení theobrominu, kofeinu a theofylinu v potravinách metodou HPLC

1 160

Stanovení celkového obsahu glutamátu sodného v potravinách metodou HPLC

1 110

Stanovení glutamátu sodného v polévkách a obdobných přípravcích metodou izotacho foretickou (ITP)

370

Stanovení chininu metodou HPLC

1 000

Stanovení chininu metodou spektrofotometrickou

940

Stanovení přídavku glutamátu sodného výpočtem z celkového obsahu glutamátu

1 550

Stanovení aromatických látek a alkaloidů v potravinách metodou GC

2 000

Stanovení mentolu v potravinách metodou GLC

1 780

Stanovení vanilinu, ethylvanilinu, kumarinu a příbuzných aromatických látek v potravinách metodou HPLC

1 080

Stanovení flavonoidních látek v potravinách metodou HPLC

1 080

Stanovení niacinu a kyseliny listové ve fortifikovaných potravinách metodou HPLC

1 530

Stanovení vitaminů A a E v potravinách metodou HPLC

1 600

Stanovení vitaminů B1, B2, B6 v potravinách metodou HPLC

1 690

Stanovení vitaminu B12 v potravinách metodou ELISA

3 000

Stanovení vitamínu B 1 metodou HPLC

1 690

Stanovení vitamínu B 2 metodou HPLC

1 690

Stanovení vitaminu C v potravinách metodou HPLC

950

Stanovení vitaminů D2 a D3 ve fortifikovaných potravinách metodou HPLC

1 600

Stanovení kyseliny pantotenové ve fortifikovaných potravinách metodou HPLC

1 480

Stanovení obsahu jódu metodou spektrofotometrickou

1 530

Stanovení L-karnitinu v energetických nápojích a v potravních doplňcích metodou HPLC

1 300

Stanovení thiabendazolu v potravinách

2 020

Stanovení (konfirmace) jedn oho vzorku na zařízení GC AED

2 470

Stanovení (konfirmace) jednoho vzorku na zařízení GC MSD

1 390

Stanovení (konfirmace) jednoho vzorku na zařízení LC NIS

3 430

Stanovení diquatu a paraquatu v potravinách metodou GC

2 780

Stanovení dithiokarbamátů v p otravinách metodou GC

2 570

Stanovení fenoxyalkanových kyselin v potravinách metodou GC

2 730

Stanovení kyseliny kyanovodíkové metodou destilačně titrační

550

Stanovení fosforovodíku v potravinách metodou GC

2 440

Stanovení fenylmočovinových herbicidů v potravinách metodou GC

2 240

Stanovení reziduí pesticidů v potravinách metodou GC (Multireziduální metoda GC/ECD/NPD/MSD)

5 930

Stanovení pesticidů v potravinách metodou HPLC (Multireziduální metoda I)

2 440

Stanovení reziduí pesticidů v potravinách m etodou LC/MS (Multireziduální metoda)

4 590

Stanovení chlormequatu v potravinách metodou LC/MS

3 650

Stanovení daminosidu v potravinách metodou GC

2 780

Stanovení mléčného tuku v potravinách metodou GC

2 460

Stanovení triacylglycerolů v potravinách met odou GC

3 700

Stanovení stigmastadienů v potravinách metodou GC

3 100

Stanovení triazinových herbicidů v potravinách metodou GC

2 280

Stanovení metylbromidu v potravinách metodou GC

2 470

Stanovení bromidů v potravinách metodou GC/ECD

2 290

Stanovení jednoho prvku metodou AAS - plamenová technika

420

Stanovení jednoho prvku metodou AAS - bezplamenová technika

630

Stanovení jednoho prvku metodou AAS - hydridová technika

750

Stanovení rtuti metodou AAS na zařízení AMA 254

360

Stanovení dusičnanů v ovoci a zelenině metodou ISE

660

Stanovení dusičnanů metodou HPLC

1 130

Stanovení sumy dusičnanů a dusitanů v potravinách metodou FIA

1 000

Stanovení bromidů a dusitanů metodou HPLC

1 480

Stanovení chlorovaných alifatických uhlovodíků metodou GC

1 680

S tanovení polyaromatických uhlovodíků v potravinách metodou HPLC

2 910

Stanovení N-nitrosaminů v potravinách metodou GC/TEA

2 950

Stanovení ftalátů v nápojích metodou GC

1 980

Stanovení polychlorovaných bifenylů a chlorovaných pesticidů v potravinách met odou GC

2 640

Stanovení aflatoxinů B1, B2, G1, G2 v potravinách metodou HPLC

6 060

Stanovení aflatoxinů B1, B2, G1, G2 metodou TLC (screening)

2 500

Stanovení deoxynivalenolu v potravinách metodou HPLC s využitím imunoafinitních kolonek

5 610

Stanovení sterigmatocystinu v potravinách metodou LC/MSS

5 890

Stanovení ochratoxinu A ; zelená káva, zrniny; metodou TLC(screening)

910

Stanovení ochratoxinu A v potravinách metodou HPLC s využitím imunoafinitních (SPE) kolonek

7 360

Stanovení patulinu v potravinách metodou HPLC

1 850

Stanovení fumonisinů B1 a B2 metodou HPLC s využitím imunoafinitních kolonek

5 490

Stanovení zearalenonu v potravinách metodou HPLC

5 610

Stanovení biogenních aminů v potravinách metodou HPLC

1 760

Stanovení toxických glykoalka loidů v potravinách metodou HPLC

2 160

Stanovení metanolu v lihovinách a lihu metodou GC

950

Stanovení 3-MCPD v potravinách

5 480

Stanovení barviv Sudan v chilli výrobcích metodou HPLC

1 400

Stanovení nepovolených barviv v potravinách metodou HPLC

1 400

Stanovení 1,3-pentadienu v potravinách metodou GC/MS

1 580

Stanovení aromatických uhlovodíků v potravinách metodou GC

1 680

Stanovení těkavých organických látek v potravinách metodou GC

1 680

Stanovení chloraminu

1 150

Stanovení etylkarbamátu v lihovinách metodou GC

1 390

Stanovení etylacetátu plynovou chromatografií

950

Stanovení pH vody

100

Stanovení pH ve víně

100

Stanovení přímo redukujících cukrů ve víně

470

Stanovení tlaku oxidu uhličitého v šumivých a perlivých vínech

100

Stanovení volné ho oxidu siřičitého ve vínech metodou FIA

960

Výpočet celkového alkoholu ve víně

30

Stanovení zásaditosti popela

380

Stanovení titrovatelných zásad v lihovinách

140

Stanovení veškerých kyselin v lihovinách

170

Stanovení vícesytných alkoholů ve vínech a lihovinách

1 500

Stanovení vyšších alkoholů, esterů a aldehydů v lihovinách s vyšším obsahem těkavých složek

340

Stanovení vyšších alkoholů, esterů a aldehydů v lihu a lihovinách s nízkým obsahem těkavých složek

1 340

Stanovení vody v etanolu (lihu) metodou GC

750

Stanovení furalů v lihu a lihovinách

1 500

Stanovení obsahu vaječného žloutku ve vaječných likérech spektroforometrickou metodou

1 280

Stanovení jakosti chmele; cizí příměsi

140

Stanovení jakosti chmele; jemnost vřeténka

70

Stanovení jakosti chmele; obsah pecek

140

Stanovení jakosti chmele; otluky

140

Stanovení jakosti chmele; příprava vzorku

70

Stanovení jakosti chmele; rozplevelení

140

Stanovení jakosti chmele; škodliví činitelé

140

Stanovení obsahu náplně v nečokoládových cukrovin kách

100

Stanovení složení u čokoládových cukrovinek

70

Stanovení kyselosti celkové u želatinových cukrovinek

160

Stanovení kyselosti pro ovocné komprimáty (cukrovinky)

160

Stanovení množství hub druhotně napadených hmyzem

230

Stanovení perforace hub

230

Stanovení obsahu mechanických nečistot hub

70

Stanovení vlhkosti hub

220

Stanovení sušiny hub

380

Průkaz druhů mas metodou ELISA

3 500

Stanovení obsahu čisté svalové bílkoviny přepočtem přes 3-methylhistdin

1 210

Měření pH vodního výluhu masa

100

Stanovení podílu uvolněných složek

100

Stanovení aktivity vody aw

370

Stanovení kostních částí

200

Stanovení provařenosti masných výrobků

160

Stálost barvy masných výrobků

70

Stanovení obsahu masa

6 180

Stanovení hydroxyprolinu v potravinách

1 810

Stanovení obsahu náplně nebo panády zmrazených výrobků

100

Stanovení obsahu čokoládové polevy v mražených výrobcích

50

Stanovení volné vody u zabité drůbeže

50

Stanovení složení mrazírenských výrobků - jedna složka

70

Stanovení složení mrazírenských v ýrobků - 2 - 5 složek

350

Stanovení složení mrazírenských výrobků - 6 a více složek

500

Stanovení alkaloidů v tabáku a tabákových výrobcích metodou spektrofotometrickou

2 210

Stanovení alkaloidů v kondenzátu cigaretového kouře

2 260

Stanovení nikotinu v kondenzátu cigaretového kouře metodou GC

2 260

Stanovení hmotnostního podílu tabákových částic

410

Stanovení šířky řezu tabákové směsi v tabákových výrobcích

270

Stanovení vody v cigaretovém kouři metodou GC

740

Stanovení vody v tabákových výrobcích metodou vážkovou

160

Detekce specifické DNA v sójových a kukuřičných výrobcích PCR screeningovou metodou s CaMV 35S promotorem a NOS terminátorem

4 500

Detekce specifické DNA v potravinách rostlinného původu Real-Time PCR screeningovou metodou s CaMV 35S promotorem a NOS terminátorem

8 170

Detekce specifické DNA Round Up Ready sóji v sójových výrobcích pomocí PCR metody

1 500

Detekce specifické DNA kukuřice Bt-176 v kukuřičných výrobcích pomocí PCR metody

4 920

Stanovení specifické DNA Round Up Ready sóji v sójových výrobcích metodou Real-Time PCR

12 426

Stanovení specifické DNA Kukuřice Bt-176 v kukuřičných výrobcích metodou Real-Time PCR

10 200

Detekce specifické DNA kukuřice Bt-11 v kukuřičných výrobcích pomocí PCR metody

4 920

Stanovení specifick é DNA kukuřice Bt-11 v kukuřičných výrobcích metodou Real-Time PCR

10 200

Detekce specifické DNA kukuřice MON810 v kukuřičných výrobcích pomocí PCR metody

4 920

Stanovení specifické DNA kukuřice MON810 v kukuřičných výrobcích metodou Real-Time PCR

10 200

Detekce specifické DNA bakterií rodu Salmonella v potravinách metodou Real-Time PCR

6 280

Stanovení obsahu sojové bílkoviny v potravinách metodou ELISA

3 000

Stanovení markerových sacharidů v potravinách po předčištění na kolonkách SPE metodou enzymati ckospektrofotometrickou

2 700

Stanovení markerových sacharidů v potravinách po předčištění na SPE kolonkách metodou iontové HPLC

2 700

Stanovení sacharozy v potravinách

440

Stanovení redukujících cukrů v potravinách

430

Stanovení veškerých cukrů v potr avinách

430

Stanovení laktózy a maltózy metodou HPLC

1 080

Stanovení sacharósy, glukósy fruktósy a sorbitolu v potravinách metodou HPLC

950

Stanovení spektra cukrů v medu

1 300

Stanovení 5-hydroxymethylfurfuralu v potravinách metodou HPLC

1 130

Stanovení 5-hydroxymethylfurfuralu, furfuralu a 5-ethylfurfuralu metodou HPLC

1 130

Stanovení tuku po hydrolýze na zařízení SOXTEC 1026

360

Stanovení "tuku" přímou extrakcí na zařízení SOXTEC 1026

220

Stanovení mastných kyselin v potravinách metodou GC

1 920

Stanovení sterolů v potravinách metodou GC

2 600

Stanovení cholesterolu v potravinách metodou GLC

2 600

Stanovení stigmastadienů v olivových olejích metodou GC

3 100

Spektrofotometrická stanovení v UV oblasti (K232, K270, delta K) v olivovém oleji

560

Spektrofotometrické stanovení K270 po úpravě oxidem hlinitým v olivovém oleji

940

Stanovení dusíku v potravinách

590

Stanovení dusíku a přepočet na bílkoviny v potravinách

610

Stanovení gliadinu (lepku) v potravinách metodou ELISA

2 500

Stanovení potravinové vlákniny v potravinách metodou enzymaticko- gravimetickou

3 500

Stanovení alergenů a specifických bílkovin metodou ELISA

3 000

Stanovení laktózy / galaktózy v potravinách enzymaticko-spektrofotometrickou metodou

1 700

Stanovení spektra volných aminokyselin metodou HPLC

2 670

Stanovení jedné aminokyseliny metodou HPLC

1 110

Stanovení soli

220

Stanovení organických kyselin v potravinách metodou HPLC

1 400

Stanovení kyseliny pyrrolidonkarboxylové metodou HPLC

950

Stanovení beta-karotenu, kriptoxanthinesteru a xanthophylesteru v potravinách metodou spektrofotometrickou

2 060

Stanovení alkoholu, extraktu, pH, barvy, energ. u piva na zařízení SCABA

560

Stanovení kyselosti

160

Stanovení objemu, hmotnosti spotřebitelského balení

70

Stanovení obsahu šťávy v citrusových plodech

200

Dovolené odchylky podle předmětových norem - suché skořápkové plody

250

Stanovení vlhkosti v aromatizovaných cukrech

140

Stanovení obsahu barevných změn v obilovinách

130

Stanovení sušiny v potravinách na zařízení MA 50

70

Přepočet znaku na sušinu, který není uveden v sazebníku jako znak v sušině

30

Stanovení šlehatelnosti smetany

50

Stanovení energetické hodnoty

1 580

Výpočet energetické hodnoty

50

Stanovení složení nesourodých potravin - makroskopický rozbor

250

Stanovení složení nesourodých potravin - mikroskopický rozbor

330

Stanovení ciz orodé příměsi v potravinách

250

Stanovení obsahu skořápek

590

Stanovení napadení obilovin, luštěnin a olejnin skladištními škůdci

140

Stanovení objemové hmotnosti obilovin

50

Stanovení příměsí a nečistot při stanovení jednoho znaku v obilovinách

50

St anovení příměsí a nečistot při počtu kontrolovaných znaků více než 1 v obilovinách

210

Stanovení podílu plných zrn v obilovinách

70

Stanovení snětivosti pšenice

70

Stanovaní mokrého lepku v obilovinách

140

Stanovaní tažnosti lepku v obilovinách

160

Stanovaní bobtnavosti lepku v obilovinách

210

Stanovení maltózy v žitě

470

Stanovení pšenice tvrdé a obecné

70

Stanovení sklovitosti pšenice tvrdé

140

Třídění sladovnického ječmene

220

Stanovení klíčivosti sladovnického ječmene

430

Stanovení klíčivé energie sladovnického ječmene

270

Stanovení podílu kukuřice typu koňský zub a velkozrnné kukuřice

50

Stanovení klíčivosti kukuřice

430

Stanovení vlhkosti luštěnin

220

Stanovení zrnitosti hrachu jedlého a čočky jedlé

70

Stanovení muškovitosti luštěnin

100

Stanovení vařivosti luštěnin

210

Stanovení příměsí a nečistot u luštěnin, při stanovení jednoho znaku

50

Stanovení příměsí a nečistot u luštěnin, při počtu kontrolovaných znaků více než 1

210

Stanovení příměsí, nečistot a škodlivých nečistot při jednoho znaku v olejninách stanovení kontrolovaných znaků více než 1 v olejninách

50

Stanovení příměsí, nečistot a škodlivých nečistot při počtu

210

Stanovení olejnaté příměsi a nečistot u semen slunečnice a tykvových jader

140

Stanovení semen blínu v máku a hořčici

270

Stanovení hmotnosti tisíce semen sóji při vlhkosti 12%

50

Stanovení obsahu vody v obilovinách a výrobcích z obilovin

220

Stanovení obsahu vody v kukuřici (v mletých zrnech a v celých zrnech)

380

Stanovení obsahu hrubé vlákniny v zemědělských a potravinářských výrobcích

1 180

Stanovení čísla poklesu u obilovin

380

Stanovení popela v obilovinách, luštěninách a výrobcích z nich

140

Stanovení sedimentační hodnoty (SDS test) u obilovin

420

Stanovení vlhkosti a obsahu těkavých látek v olejna tých semenech

220

Stanovení obsahu oleje v olejnatých semenech

480

Stanovení cukernatosti cukrovky

160

Stanovení velikosti hlíz brambor

50

Vady hlíz brambor

100

Stanovení odrůdové jednotnosti brambor

50

Stanovení odrůdové jednotnosti brambor pomocí p olyakrylamidové elektroforézy

2 540

Stanovení varného typu brambor

460

Stanovení vlhkosti chmele

210

Stanovení konduktometrické hodnoty (KH) chmele

760

Stanovení výtěžnosti a hmotnosti u sladkovodních tržních ryb

260

Stanovení stolní hodnoty (včetně s enzorického hodnocení) u sladkovodních tržních ryb

520

Stanovení acesulfamu-K, aspartamu a sacharinu v potravinách metodou HPLC

1 030

Stanovení cyklamátu v potravinách - metodou HPLC

1 200

Stanovení vitaminu A v potravinách metodou HPLC

1 990

Stanovení kyseliny linolové a linolenové v potravinách (tucích a olejích)

1 080

Stanovení napadení těstovin škůdci

70

Stanovení zlomků a příměsí jiných druhů těstovin

100

Stanovení očkovitosti těstovin

50

Stanovení vlhkosti těstovin

210

Stanovení popela v těst ovinách

140

Stanovení písku v těstovinách

350

Stanovení titrovatelných kyselin v těstovinách

100

Vařivost pro ostatní zkoušky v těstovinách

50

Stanovení vaznosti těstovin

50

Stanovení zvětšení objemu těstovin

50

Stanovení rozvářivosti a lepkavosti tě stovin

50

Stanovení vaječného obsahu v těstovinách

560

Stanovení chloridu sodného v pekařských výrobcích

220

Stanovení obsahu vody s předsoušením při 130 °C v pekařských výrobcích

140

Stanovení obsahu vody bez předsoušení při 130 °C v pekařských výrobc ích

70

Stanovení obsahu vody sušením s nasávací hmotou v pekařských výrobcích

220

Stanovení popela v pekařských výrobcích

140

Podíl popela nerozpustného v kyselině v pekařských výrobcích

350

Stanovení tuku přímou extrakcí v pekařských výrobcích

220

St anovení tuku po hydrolýze v pekařských výrobcích

360

Stanovení obsahu cukrů v pekařských výrobcích

440

Stanovení titrovatelných kyselin v pekařských výrobcích

160

Stanovení sušiny refraktometricky v pekařských výrobcích

50

Stanovení kyselosti tvarohové náplně v pekařských výrobcích

180

Stanovení kyselosti ovocné náplně v pekařských výrobcích

180

Stanovení glycidů výpočtem v pekařských výrobcích

50

Stanovení obsahu bílkovin v pekařských výrobcích

550

Stanovení zrnitosti strouhanky

50

Stanovení přímě si ve strouhance

50

Stanovení vody sušením při 105 °C v cukrářských výrobcích

220

Stanovení popela v cukrářských výrobcích

140

Podíl popela nerozpustného v kyselině v cukrářských výrobcích

350

Stanovení cukrů v cukrářských výrobcích

440

Stanovení tuků extrakcí po hydrolýze v cukrářských výrobcích

360

Stanovení titrovatelných kyselin v cukrářských výrobcích

100

Stanovení vody sušením při 130 °C v cukrářských výrobcích

140

Stanovení vody vážkově s nasávací hmotou v cukrářských výrobcích

220

Stanovení tuku acidobutyrometricky v cukrářských výrobcích

210

Stanovení sušiny zmrzlin při 105 °C

160

Stanovení sušiny zmrzlin při 130 °C

70

Stanovení tuku acidobutyrometricky ve zmrzlinách

210

Stanovení tuku po hydrolýze ve zmrzlinách

360

Stanovení veškerých redukujících cukrů po inverzi metodou Schoorla ve zmrzlinách

440

Stanovení vlhkosti cukrovinek a trvanlivého pečiva sušením při 105 °C do konstantní hmotnosti

140

Stanovení vody sušením s absolutním etanolem v cukrovinkách a trvanlivém pečivu

70

Stanovení vlhkosti nápoje v prášku

140

Stanovení obsahu tuku přímou extrakcí v cukrovinkách a trvanlivém pečivu

250

Stanovení obsahu tuku po hydrolýze v cukrovinkách a trvanlivém pečivu

360

Stanovení obsahu popela v cukrovinkách a trvanlivém pečivu

210

Stano vení písku v cukrovinkách a trvanlivém pečivu

300

Stanovení čokoládové polevy formované, máčené

170

Stanovení sušiny refraktometicky v cukrovinkách a trvanlivém pečivu

50

Stanovení sacharozy polarimetricky v cukrovinkách a trvanlivém pečivu

250

Stanove ní sacharidů v cukrovinkách a trvanlivém pečivu

430

Stanovení obsahu zlomků a drti v cukrovinkách a trvanlivém pečivu

70

Stanovení přísad (jádrovin) v čokoládách

130

Stanovení laktozy v cukrovinkách a trvanlivém pečivu

250

Stanovení theobrominu a kofei nu v cukrovinkách a trvanlivém pečivu

810

Důkaz kyanovodíku v cukrovinkách a trvanlivém pečivu

50

Stanovení kyanovodíku v cukrovinkách a trvanlivém pečivu

550

Stanovení kyseliny mravenčí v cukrovinkách a trvanlivém pečivu

1 440

Stanovení etyl- a propyl esterů kyseliny p-hydroxybenzoové v cukrovinkách a trvanlivém pečivu

560

Stanovení reziduí metylbromidu v cukrovinkách a trvanlivém pečivu

1 110

Stanovení ztráty sušením a sušiny v cukrovarských výrobcích

140

Stanovení pH potenciometricky v cukrovarských výrobcích

100

Stanovení sacharozy polarimetricky v cukrovarských výrobcích

200

Stanovení popela v cukrovarských výrobcích

290

Stanovení redukujících cukrů v cukrovarských výrobcích

250

Stanovení barvy cukrovarských výrobků

220

Stanovení granulometri ckého složení u řepného cukru

100

Stanovení obsahu nerozpustných látek v cukrovarských výrobcích

220

Stanovení sušiny refraktometricky v cukrovarských výrobcích

50

Stanovení ferromagnetických příměsí v cukrovarských výrobcích

50

Důkaz oxidu siřičitého v rafinovaném cukru

270

Stanovení protihrudkujících látek v cukrovarských výrobcích

260

Stanovení pektinu v želírujícím cukru

260

Stanovení želírovací schopnosti v želírovacím cukru

390

Stanovení redukujících cukrů v tekutých cukrech

250

Stanovení sušiny refraktometricky v tekutých cukrech

50

Stanovení popela ve škrobu

140

Stanovení pH vodního výluhu škrobu

100

Stanovení titrovatelných kyselin ve vodním výluhu škrobu

120

Stanovení písku ve škrobu

350

Stanovení barvy škrobu porovnáváním s etalony

160

Stanovení stipů ve škrobu

50

Stanovení oxidu siřičitého ve výrobcích ze škrobu metodou destilačně titrační

320

Stanovení zcukření škrobového sirupu

170

Stanovení titrační kyselosti ve výrobcích ze škrobu

120

Stanovení redukujících látek a dextrózového ekvivalentu v produktech hydrolýzy škrobu

600

Stanovení sušiny refraktometricky v glukózovém sirupu

50

Stanovení alkoholu v pivu

300

Stanovení skutečného extraktu piva

300

Stanovení pH piva

100

Stanovení barvy piva

200

Stanovení trvanlivosti piva

100

Stanovení zákalu piva

200

Výpočet využitelné energie piva

50

Stanovení pěnivosti piva

70

Stanovení cukrů v pivu

480

Stanovení oxidu uhličitého v pivu

200

Stanovení trvanlivosti droždí

80

Stanovení sušiny droždí

140

Stanovení popela v droždí

210

S tanovení mohutnosti kynutí v těstě u droždí

160

Stanovení kyselosti droždí

180

Stanovení hustoty vonných a chuťových látek

160

Stanovení indexu lomu vonných a chuťových látek

90

Stanovení optické otáčivosti vonných a chuťových látek

90

Stanovení kysel in a čísla kyselosti vonných a chuťových látek

220

Stanovení etanolu destilací ve vonných a chuťových látkách

340

Stanovení ztrát vonných a chuťových látek sušením při 105 °C

140

Stanovení alkoholu v lihovinách

350

Stanovení netěkavých látek rozpustných, cukrů v lihovinách

210

Stanovení veškerých kyselin v lihovinách

100

Stanovení esterů ve vinném destilátu a brandy metodou titrační

290

Stanovení aldehydů ve vinném destilátu metodou titrační

780

Stanovení metanolu v brandy a vinném destilátu metodou fotometrickou

730

Stanovení vyšších alkoholů v brandy a vinném destilátu metodou fotometrickou

1 110

Stanovení furalu v brandy a vinném destilátu metodou fotometrickou

1 440

Stanovení kyanovodíku v lihovinách

210

Stanovení cukrů v lihovinách

430

Stanovení hustoty lihovin

160

Stanovení hustoty vín

160

Stanovení alkoholu ve vínech

350

Stanovení celkové kyselosti vín

100

Stanovení těkavých kyselin ve vínech

210

Stanovení oxidu siřičitého ve vínech

140

Stanovení a výpočet bezcukerného extraktu ve ví nech

1 380

Stanovení popela ve vínech

390

Stanovení veškeré kyseliny vinné ve vínech

180

Stanovení vinného kamene ve vínech

160

Stanovení průměrné hmotnosti 100 zdravých plodů, jader suchých skořápkových plodů

50

Stanovení počtu celých jader na 100 g nebo na 1 libru (454 g) suchých skořápkových plodů

50

Stanovení podílu skořápek a zdravých jader u suchých skořápkových plodů

100

Stanovení podílu slupek, skořápek a zdravých jader u suchých skořápkových plodů

200

Stanovení poměru velikosti jader suchých skořápkových plodů

50

Stanovení příčného průměru velikosti plodů suchých skořápkových plodů

50

Stanovení jemnosti strouhání suchých skořápkových plodů

50

Stanovení ztráty sušením - vlhkosti u jader suchých skořápkových plodů a kokosu

140

Stanovení zt ráty sušením - vlhkosti celých jader a plodů

160

Stanovení ztráty sušením - vlhkosti u skořápek a slupek suchých skořápkových plodů

140

Stanovení celkového popela suchých skořápkových plodů

210

Stanovení popela suchých skořápkových plodů nerozpustného v kyselině - písek

430

Stanovení celkové alkality popela suchých skořápkových plodů

380

Stanovení petroleterového extraktu - tuku suchých skořápkových plodů

480

Stanovení čísla kyselosti izolovaného tuku suchých skořápkových plodů

90

Stanovení veškerého oxidu siřičitého podle Rothenfusera v suchých skořápkových plodech

220

Stanovení obsahu chloridu sodného v suchých skořápkových plodech

160

Stanovení ztráty pražením suchých skořápkových plodů

160

Stanovení vlhkosti u neloupaných arašídů

160

Stanovení obsahu příměsí suchých skořápkových plodů

50

Mechanický rozbor neloupaných arašídů

230

Stanovení škůdců u neloupaných arašídů

230

Stanovení škůdců u suchých skořápkových plodů

230

Stanovení sušiny v nealkoholických nápojích refraktometricky

50

Stanov ení oxidu uhličitého v nealkoholických nápojích, manometricky

50

Stanovení oxidu uhličitého v nealkoholických nápojích titrační metodou

200

Stanovení kyselosti - titrovatelné kyseliny v nealkoholických nápojích

200

Stanovení alkoholu v nealkoholických nápojích

310

Stanovení cukru v nealkoholických nápojích

350

Stanovení popela v nealkoholických nápojích

210

Stanovení kofeinu v nealkoholických nápojích

360

Stanovení chininu v nealkoholických nápojích

730

Stanovení sacharinu v nealkoholických nápojích

730

Stanovení relativní hustoty nealkoholických nápojů

160

Stanovení těkavých kyselin v nealkoholických nápojích

210

Stanovení kyselosti kvasného octa

170

Stanovení etanolu v kvasném octě

420

Stanovení veškerého extraktu kvasného octa

270

Stanovení popela v kvasném octě

380

Stanovení přímo redukujících cukrů v kvasném octě

470

Stanovení sacharozy v kvasném octě

530

Stanovení bezcukerného extraktu kvasného octa

50

Důkaz volných minerálních kyselin v kvasném octě

50

Stanovení volných minerálních kyselin v kvasném octě

160

Důkaz oxidu šiřičitého v kvasném octě

140

Stanovení oxidu siřičitého v kvasném octě

300

Stanovení ovocného (zeleninového) podílu

6 270

Stanovení pevného podílu konzervárenských polotovarů a výrobků z ovoce a zeleniny

70

Stanovení čísla bobtnavosti konzervárenských polotovarů a výrobků z ovoce a zeleniny

50

Stanovení hustoty konzervárenských polotovarů a výrobků z ovoce a zeleniny

160

Stanovení extraktu konzervárenských polotovarů a výrobků z ovoce a zeleniny

300

Stanovení celistv osti plodů v konzervárenských polotovarech a výrobcích z ovoce a zeleniny

70

Stanovení hmotnosti tekutého podílu v konzervárenských polotovarech a výrobcích z ovoce a zeleniny

70

Stanovení složení směsi konzervárenských polotovarů a výrobků z ovoce a zel eniny

70

Stanovení velikostní vyrovnanosti konzervárenských polotovarů a výrobků z ovoce a zeleniny

70

Stanovení množství drtě v konzervárenských polotovarech a výrobcích z ovoce a zeleniny

70

Stanovení hrubé vlákniny v konzervárenských polotovarech a výrobcích z ovoce a zeleniny

70

Stanovení neodpeckovaných plodů a pecek v konzervárenských polotovarech a výrobcích z ovoce a zeleniny

70

Stanovení nedozrálých, připálených, mechanicky poškozených, skvrnitých a škůdci poškozených plodů nebo jejich upravených částí a plodů se stopkou v konzervárenských polotovarech a výrobcích z ovoce a zeleniny

70

Stanovení kovových částic v konzervárenských polotovarech a výrobcích z ovoce a zeleniny

70

Odsíření pulpy při senzorickém hodnocení konzervárenských polotovarů a výrobků z ovoce a zeleniny

140

Stanovení hmotnostního podílu ovoce v konzervárenských polotovarech a výrobcích z ovoce a zeleniny

70

Stanovení obsahu rostlinných příměsí v konzervárenských polotovarech a výrobcích z ovoce a zeleniny

70

Stanovení sušiny v konzervárenských polotovarech a výrobcích z ovoce a zeleniny

210

Stanovení sušiny v konzervárenských polotovarech a výrobcích z ovoce a zeleniny refraktometricky

50

Stanovení refraktometrické sušiny vnesené rajčatovou surovinou

5 500

Stanovení popela a jeho zásaditosti v konzervárenských v polotovarech a výrobcích z ovoce a zeleniny

350

Stanovení minerálních příměsí (písku) v konzervárenských polotovarech a výrobcích z ovoce a zeleniny

420

Stanovení celkové kyselosti konzervárenských polotovarů a výrobků z ovoce a zeleniny

200

Stanovení netěkavých kyselin (kyseliny mléčné) v konzervárenských polotovarech a výrobcích z ovoce a zeleniny

530

Stanovení etanolu v konzervárenských polotovarech a výrobcích z ovoce a zeleniny

300

Stanovení éterických olejů v konzervárenských polotovarech a výrobcích z ovoce a zeleniny

80

Stanovení obsahu dřeně v konzervárenských polotovarech a výrobcích z ovoce a zeleniny

80

Stanovení obsahu cukrů v konzervárenských polotovarech a výrobcích z ovoce a zeleniny

440

St anovení kyseliny benzoové konzervárenských polotovarů a výrobků z ovoce a zeleniny metodou spektrofotometrickou

950

Stanovení vlhkosti pektinových výrobků a přípravků pro nakládání a konzervování ovoce a zeleniny sušením

140

Stanovení vlhkosti pektinovýc h výrobků a přípravků pro nakládání a konzervování ovoce a zeleniny destilační metodou

220

Stanovení hrubého pektinu v pektinových výrobcích a přípravcích pro nakládání a konzervování ovoce a zeleniny

750

Stanovení rosolotvorné mohutnosti v pektinových v ýrobcích a přípravcích pro nakládání a konzervování ovoce a zeleniny

700

Stanovení kyseliny benzoové alkalimetrickou titrací v pektinových výrobcích a přípravcích pro nakládání a konzervování ovoce a zeleniny

100

Stanovení kyseliny benzoové a benzoanu so dného v pektinových výrobcích a přípravcích pro nakládání a konzervování ovoce a zeleniny

210

Zkoušky technického vyhotovení fermentovaného tabáku a tabákových výrobků

270

Stanovení popela ve fermentovaném tabáku a tabákových výrobcích

380

Stanovení vod y ve fermentovaném tabáku a tabákových výrobcích metodou destilační

480

Stanovení alkaloidů (nikotinu) ve fermentovaném tabáku a tabákových výrobcích

2 260

Stanovení hmotnostní rychlosti volného hoření (hořlavost) fermentovaného tabáku a tabákových výrobků

200

Stanovení tuku přímou extrakcí v mrazírenských výrobcích

220

Stanovení obsahu sušiny v mrazírenských výrobcích

210

Stanovení chloridu sodného v mrazírenských výrobcích

220

Stanovení obsahu rozpustných pevných látek v ovocných a zeleninových výrobcích- metodou refraktometrickou

150

Stanovení popela nerozpustného v kyselině, v ovocných a zeleninových výrobcích

350

Stanovení kyselosti ovocných a zeleninových výrobků

200

Stanovení podílu nerozpustného v alkoholu u čerstvé nebo zmrazené kukuřice a hrášku

490

Stanovení relativní hustoty ovocných a zeleninových šťáv

100

Stanovení hodnoty pH ovocných a zeleninových šťáv

100

Stanovení formolového čísla ovocných a zeleninových šťáv

200

Stanovení obsahu fosforu v ovocných a zeleninových šťávách metod ou spektrofotometrickou

1 280

Enzymové stanovení obsahu kyseliny L -jablečné (L-malátu) v ovocných a zeleninových šťávách metodou spektrofotometrickou

1 700

Enzymové stanovení obsahu kyseliny D-isocitronové v ovocných a zeleninových šťávách metodou spekt rofotometrickou

1 700

Spektrometrické stanovení obsahu prolinu v ovocných a zeleninových šťávách

950

Stanovení hesperidinu a naringinu v citrusových šťávách metodou HPLC

1 080

Enzymové stanovení obsahu kyseliny D jablečné v ovocných a zeleninových šťává ch metodou spektrofotometrickou

1 700

Stanovení pH ovocných a zeleninových výrobků

100

Stanovení popela nerozpustného v kyselině v mlýnských výrobcích

350

Stanovení škůdců mlýnských výrobků

140

Stanovení ferromagnetických příměsí v mlýnských výrobcích

50

Stanovení zrnitosti mlýnských výrobků

50

Stanovení očkovitosti mlýnských výrobků

50

Stanovení vody v mlýnských výrobcích

140

Stanovení popela v mlýnských výrobcích

140

Stanovení titrovatelných kyselin v mlýnských výrobcích

100

Stanovení maltózy v mlýnských výrobcích

470

Stanovení obsahu mokrého lepku v mlýnských výrobcích

140

Stanovení bobtnavosti lepku v mlýnských výrobcích

220

Stanovení cukru podle Schoorla v mlýnských výrobcích

440

Stanovení obsahu tuku v mlýnských výrobcích

360

Stanovení d iastatické mohutnosti mlýnských výrobků

460

Stanovení mokrého lepku v pšeničné mouce

160

Zkouška vařivosti krup, rýže, jáhel, pohanky a luštěnin

100

Stanovení škůdců krup, rýže, jáhel, pohanky a luštěnin

140

Stanovení příměsí, nečistot a zrnitosti - je den znak - u krup, rýže, jáhel, pohanky a luštěnin

50

Stanovení příměsí a nečistoty při počtu kontrolovaných znaků více než 1, u krup, rýže, jáhel, pohanky a luštěnin

140

Stanovení příměsí a nečistoty při stanovení jednoho znaku u krup, rýže, jáhel, pohanky a luštěnin

50

Stanovení vody v kroupách, rýži, jáhlech, pohance a luštěninách

210

Stanovení obsahu mléčného tuku v čokoládě a čokoládových cukrovinkách

3 700

Stanovení obsahu tukuprosté mléčné sušiny v čokoládě a čokoládových cukrovinkách

1 730

Sta novení obsahu tukuprosté kakaové sušiny v čokoládě a čokoládových cukrovinkách

1 180

Stanovení obsahu kakaového prášku

2 780

Stanovení obsahu vlhkosti škrobu sušením

140

Stanovení síranového popela škrobu a derivátů škrobů

210

Stanovení obsahu oxidu si řičitého ve škrobech a derivátech škrobů

320

Stanovení ztráty hmotnosti sušením (vakuová sušárna) u dextrózy

310

Stanovení obsahu škodlivým hmyzem napadených a poškozených plodů, nezralých plodů, cizích příměsí a odchylek od základního zbarvení sušených jablek

230

Stanovení obsahu oxidu siřičitého v sušených jablkách metodou spektrofotometrickou

1 080

Stanovení obsahu vody v sušených jablkách

310

Stanovení obsahu škodlivým hmyzem napadených a poškozených plodů, nezralých plodů, cizích příměsí a odchyle k od základního zbarvení sušených hrušek

230

Stanovení obsahu zbytkového oxidu siřičitého v sušených hruškách metodou spektrofotometrickou

1 080

Stanovení obsahu vody v sušených hruškách

310

Stanovení obsahu škodlivým hmyzem napadených a poškozených plo dů, nezralých plodů, cizích příměsí a odchylek od základního zbarvení sušených broskví

230

Stanovení obsahu zbytkového oxidu siřičitého v sušených broskvích metodou spektrofotometrickou

1 080

Stanovení obsahu vody v sušených broskvích

310

Stanovení obsa hu škůdců v sušeném ovoci - mikroskopicky

330

Stanovení obsahu vody v sušených švestkách

310

Stanovení velikostní vyrovnanosti sušených švestek

70

Stanovení obsahu vody v rozinkách

310

Stanovení obsahu vody v sušených fíkách

310

Stanovení obsahu vody v sušených meruňkách

310

Stanovení oxidu uhelnatého v kouřových kondenzátech

1 820

Stanovení surového a beznikotinového bezvodého kondenzátu kouře za použití rutinního analytického nakuřovacího přístroje

1 110

Stanovení surového a beznikotinového bezvod ného kondenzátu kouře u cigaret

1 820

Stanovení sušiny mléka a tekutých mléčných výrobků sušením do konstantní hmotnosti s pískem

160

Stanovení sušiny mléka a tekutých mléčných výrobků sušením konstantní dobu s pískem

70

Stanovení tuku v mléce a mléčnýc h výrobcích gravimetricky po kyselé hydrolýze

360

Stanovení obsahu sušiny a vody v mléčných výrobcích sušených a zahuštěných

140

Stanovení titrační kyselosti mléčných výrobků sušených a zahuštěných

100

Zjištění znečištěnin v mléčných výrobcích sušených a zahuštěných

100

Stanovení obsahu tuku v mléčných výrobcích sušených a zahuštěných metodou acidobutyrometrickou

210

Stanovení sušiny mražených mléčných výrobků

140

Stanovení popela mražených mléčných výrobků

370

Stanovení tuku u mražených mléčných výrobků metodou acidobutyrometrickou

210

Stanovení kyselosti mražených mléčných výrobků

100

Stanovení pH mražených mléčných výrobků metodou potenciometrickou

100

Stanovení glycidů v mražených mléčných výrobcích

480

Stanovení procenta šlehání mražených mlé čných výrobků

70

Stanovení obsahu vody a sušiny u sýrů, tvarohů, krémů a pomazánek

140

Stanovení chloridu sodného u sýrů, tvarohů, krémů a pomazánek

160

Stanovení pH u sýrů, tvarohů, krémů a pomazánek metodou potenciometrickou

100

Stanovení tuku u sýrů, tvarohů, krémů a pomazánek metodou acidobutyrometrickou

210

Stanovení tuku vážkovou metodou podle Röse-Gottlieba v mléce a mléčných výrobcích

460

Stanovení popela u sýrů, tvarohů, krémů a pomazánek

210

Stanovení tuku v sušině u sýrů, tvarohů, krémů a pomazánek metodou acidobutyrometrickou

380

Stanovení stupně kyselosti u sýrů, tvarohů, krémů a pomazánek

100

Stanovení obsahu chloridu sodného v másle

120

Stanovení stupně kyselosti filtrovaného tuku másla

160

Stanovení obsahu vlhkosti kaseinu

140

Stanovení obsahu tuku v kaseinu

460

Stanovení obsahu bílkovin v kaseinu

610

Stanovení obsahu popela v kaseinu

140

Stanovení volné kyselosti kaseinu

160

Stanovení obsahu laktózy v kaseinu

420

Stanovení indexu rozpustnosti kaseinu

210

Stanovení čistoty ka seinu

210

Stanovení čistoty skořápky slepičích vajec konzumních

70

Stanovení neporušenosti konzumní skořápky slepičích vajec

70

Důkaz čistění a umytí slepičích vajec konzumních

70

Zjištění deformovanosti tvaru slepičích vajec konzumních

70

Zjištění pa chu povrchu vejce

70

Určení velikosti vzduchové bubliny u slepičích vajec konzumních

70

Zjištění stálosti a polohy vzduchové bubliny u slepičích vajec konzumních

70

Zjištění průhlednosti a tuhosti bílku u slepičích vajec konzumních

70

Zjištění viditelnosti a nepohyblivosti žloutku u slepičích vajec konzumních

70

Zjištění kvality vaječné hmoty po rozbití

70

Důkaz olejování vajec slepičích konzumních

80

Zjišťování jakosti zabité drůbeže

340

Stanovení podílu složek v drůbežích a zvěřinových konzervách

100

Stanovení obsahu vody v drůbežích a zvěřinových konzervách

210

Stanovení obsahu tuku v drůbežích a zvěřinových konzervách

190

Stanovení obsahu chloridu sodného v drůbežích a zvěřinových konzervách

130

Stanovení kyselosti škvařeného sádla

180

Stano vení obsahu vody ve škvařeném sádle

140

Stanovení vody sušením u ryb, rybích výrobků a konzerv

140

Stanovení chloridu sodného u ryb, rybích výrobků a konzerv

160

Stanovení kyselosti u ryb, rybích výrobků a konzerv

100

Stanovení hmotnosti obsahu u ryb, rybích výrobků a konzerv

70

Stanovení tuku u ryb, rybích výrobků a konzerv

340

Stanovení celkového obsahu tuku v mase a masných výrobcích

360

Měření pH masa a masných výrobků metoda referenční

100

Stanovení obsahu pevných a tekutých částí a rozpuštěného uvolněného tuku ve výrobcích z masa a sterilovaných pokrmech v konzervách

100

Stanovení obsahu škrobu ve výrobcích z masa a sterilovaných pokrmech v konzervách

210

Stanovení obsahu dusitanů a dusičnanů ve výrobcích z masa a sterilovaných pokrmech v kon zervách

880

Stanovení pH u výrobků z masa a sterilovaných pokrmech v konzervách

100

Stanovení obsahu chloridů ve výrobcích z masa a sterilovaných pokrmech v konzervách

180

Stanovení obsahu tuku nepřímou extrakcí u masa, masných výrobků a masných konzerv a hotových jídel v konzervách

220

Číslo kyselosti tuku masa, masných výrobků a masných konzerv a hotových jídel v konzervách

210

Důkaz přítomnosti škrobu v mase, masných výrobcích a masných konzervách a hotových jídlech v konzervách

100

Stanovení popel a u masa, masných výrobků a masných konzerv a hotových jídel v konzervách

350

Stanovení vody refraktometricky ve včelím medu

50

Stanovení redukujících cukrů podle Lana a Eynona ve včelím medu

460

Stanovení sacharozy podle Lana a Eynona ve včelím medu

520

Stanovení sacharozy polarizací ve včelím medu

380

Stanovení kyselosti včelího medu

200

Stanovení obsahu pevných látek ve vodě nerozpustných ve včelím medu

200

Stanovení popela ve včelím medu

270

Stanovení hydroxymetylfurfuralu podle Winklera fotomet ricky ve včelím medu

860

Stanovení diastatické aktivity podle Schadeho ve včelím medu

910

Komplexometrické stanovení vápníku ve včelím medu

1 130

Stanovení dusíku ve včelím medu

590

Důkaz porušení včelího medu škrobovým sirupem, škrobovým cukrem a slad ovými výtažky

100

Mikroskopický rozbor včelího medu

1 310

Stanovení elektrické vodivosti včelího medu

210

Stanovení pH včelího medu

100

Stanovení tukuprosté sušiny mléka a tekutých mléčných výrobků

340

Stanovení popelovin v mléce a tekutých mléčných v ýrobcích

370

Stanovení tuku v mléce, smetaně a v jogurtu metodou acidobutyrometrickou

210

Stanovení titrační kyselosti mléka a tekutých mléčných výrobků podle Soxhlet - Henkela

100

Stanovení kyselosti mléka a tekutých mléčných výrobků pHmetrem

100

Stan ovení titrační kyselosti smetany a jogurtu

100

Stanovení obsahu celkové sušiny mléka, smetany a zahuštěného neslazeného mléka

160

Stanovení obsahu tuku vážkovou metodou dle WeibullBerntropa v kojenecké výživě, a ve zvláštních případech - např. sušené mléčné výrobky pro kojeneckou a dětskou výživu s přídavkem cereálií nebo jiných potravinářských výrobků; speciální krémovité nebo zahuštěné mléčné výrobky s přísadami; mléčné pudingy v prášku apod., dále v zmrzlinách, mražených krémech a směsích pro jejich vý robu

360

Stanovení obsahu celkové sušiny zahuštěného slazeného mléka

160

Stanovení obsahu celkové sušiny sýrů a tavených sýrových výrobků

140

Stanovení obsahu chloridů v sýrech a tavených sýrových výrobcích

230

Stanovení obsahu tuku v sýrech a tavených sýrových výrobcích

460

Stanovení obsahu vody v másle

140

Stanovení obsahu sušiny tukuprosté a tuku z jednoho zkušebního vzorku másla

280

Stanovení sušiny vaječných hmot

220

Stanovení teploty tekutých a mražených vaječných hmot

50

Důkaz cizích příměsí ve vaječné hmotě

50

Stanovení tuku ve vaječné hmotě

210

Stanovení volných masných kyselin ve vaječné hmotě

940

Stanovení obsahu volného tuku v mase a masných výrobcích

290

Stanovení obsahu vody ve výrobcích z masa a sterilovaných pokrmech v konzervách

220

Stanovení obsahu chloridu sodného v mase a masných výrobcích metodou Volhardovou

220

Stanovení obsahu chloridu sodného v mase a masných výrobcích metodou potenciometrickou

180

Stanovení obsahu vody a těkavých látek ve vepřovém sádle a taveném loji

210

Stanovení nečistot nerozpustných v rozpouštědlech tuků ve vepřovém sádle a taveném loji

440

Stanovení teploty tání ve vepřovém sádle a taveném loji

360

Stanovení peroxidového čísla ve vepřovém sádle a taveném loji

420

Stanovení čísla kyselosti ve vepřovém sádle a taveném loji

210

Důkaz epihydrinaldehydu ve vepřovém sádle a taveném loji

70

Stanovení jodového čísla ve vepřovém sádle a taveném loji

430

Stanovení Böhmerova čísla ve vepřovém sádle a taveném loji

430

Stanovení čísla zmýdelnění ve vepř ovém sádle a taveném loji

340

Stanovení indexu lomu ve vepřovém sádle a taveném loji

200

Stanovení alkality popela koření

430

Stanovení popela rozpustného ve vodě u koření

400

Stanovení škůdců v koření - makroskopicky

250

Stanovení škůdců v koření - m ikroskopicky

650

Stanovení vlhkosti soli

140

Stanovení nerozpustného zbytku v soli

160

Stanovení hořčíku a vápníku v soli

180

Stanovení obsahu chloridů v soli

130

Stanovení síranů v soli

590

Stanovení jodičnanu draselného v soli

210

Stanovení jodidu draselného v soli

460

Stanovení dusitanů v soli

200

Stanovení zrnitosti soli

50

Stanovení uhličitanů v soli

160

Stanovení oxidů trojmocných kovů v soli

420

Stanovení příměsí čaje

450

Stanovení škůdců v čaji mikroskopicky

650

Stanovení obsahu tříslovin čaje podle Edera

330

Stanovení obsahu kofeinu v rozpustném čaji

170

Stanovení prachu a drtě v čaji

100

Stanovení kovových příměsí v čaji

50

Stanovení cizích příměsí v čaji

70

Stanovení obsahu příměsí zelené kávy

380

Stanovení obsahu příměsí praže né kávy

250

Stanovení jemnosti mletí kávy

100

Stanovení průměrné hmotnosti 1 000 zrn kávy

100

Stanovení škůdců v kávě mikroskopicky

650

Stanovení vodného extraktu kávy

420

Stanovení celkového popela kávy

210

Stanovení celkové alkality popela kávy

250

Stanovení popela kávy rozpustného a nerozpustného ve vodě

340

Stanovení písku v kávě

420

Stanovení tuku v kávě

340

Stanovení kofeinu v kávě

300

Stanovení ztrát kávy pražením

200

Stanovení obsahu sušiny v kávových a cikorkových extraktech

310

Stanovení sušiny v hotových jídlech a v polotovarech jídel

220

Stanovení tuku v hotových jídlech a v polotovarech jídel přímou extrakcí

250

Stanovení chloridu sodného v hotových jídlech a v polotovarech jídel

230

Stanovení tuku v ostatních výrobcích teplé a s tudené kuchyně

380

Stanovení veškerých redukujících cukrů po inverzi v hotových jídlech a v polotovarech jídel

430

Stanovení tuku v hotových jídlech a v polotovarech jídel metodou acidobutyrometrickou

160

Důkaz přítomnosti škrobu v hotových jídlech a v polotovarech jídel

100

Stanovení obsahu škrobu v hotových jídlech a v polotovarech jídel

210

Stanovení stupně kyselosti v hotových jídlech a v polotovarech jídel

120

Stanovení hmotnosti podílu jednotlivých složek v hotových jídlech a v polotovarech jídel

140

Stanovení hmotnostního podílu hlavní složky v hotových jídlech a v polotovarech jídel

70

Stanovení sušiny majonézy

210

Stanovení tuku v majonéze

300

Stanovení titrovatelných kyselin v majonéze

200

Stanovení chloridu sodného v majonéze

230

Stano vení pH potravin v hermeticky uzavřených obalech

100

Stanovení obsahu příměsí v koření

250

Stanovení nečistot v koření

250

Stanovení celkového popela koření

270

Stanovení popela nerozpustného v kyselině (HCl) v koření

420

Stanovení obsahu vlhkosti koření destilační metodou

550

Stanovení netěkavého etherového extraktu koření

480

Stanovení stupně jemnosti mletí koření

100

Stanovení piperinu v pepři metodou spektrofotometrickou

1 080

Stanovení celkového obsahu přírodních barviv (ASTA Color) v paprice metodou spektrofotometrickou

1 080

Stanovení obsahu těkavých silic v koření, kořenících látkách a bylinách

470

Stanovení celkového obsahu capsanoidů v chilli paprikách a oleoresinech chilli paprik metodou HPLC

1 530

Příprava mletého vzorku čaje o známém obsahu sušiny

220

Stanovení ztráty hmotnosti čaje při 103 °C

220

Stanovení vodného extraktu čaje

460

Stanovení celkového popela čaje

210

Stanovení popela rozpustného a nerozpustného ve vodě v čaji

220

Stanovení popela nerozpustného v kyselině (HCl) v čaji

420

Stanovení obsahu vlhkosti instantního čaje v pevném stavu (ztráta hmotnosti při 103 °C)

140

Stanovení celkového popela instantního čaje v pevném stavu

220

Stanovení vody v dehydratovaných výrobcích a ochucovadlech

220

Stanovení popela v dehydratovaných výrobcích a ochucovadlech

210

Stanovení písku v dehydratovaných výrobcích a ochucovadlech

350

Stanovení obsahu chloridu sodného v dehydratovaných výrobcích a ochucovadlech

210

Výpočet organické sušiny dehydratovaných výrobků a ochucovadel

50

Stanovení celkového dusíku dehydratovaných výrobků a ochucovadel

590

Měření pH dehydratovaných výrobků a ochucovadel

100

Stanovení kyselosti dehydratovaných výrobků a ochucovadel

120

Stanovení tuku v dehydratovaných výrobcích a ochucovadlech

380

Stanovení kyseliny glutamové v dehydratovaných výrobcích a ochucovadlech

120

Makroskopický rozbor dehydratovaných výrobků a ochucovadel

140

Mikroskopický rozbor dehydratovaných výrobků a ochucovadel

330

Stanovení kreatinu v dehydratovaných výrobcích a ochucovadlech

950

Stanovení vlhkosti kávovin

210

Stanovení popela kávovin

140

Stanovení písku v kávovinách

350

Stanovení vodného extraktu (výluhu) kávovin

270

Stanovení kyselosti kávovin

200

Stanovení barvivosti kávovin

420

Stanovení sacharózy a pravotoči vých látek kávovin

350

Stanovení ztráty hmotnosti zelené kávy při 105 °C

220

Stanovení obsahu vlhkosti pražené mleté kávy (ztráta hmotnosti při 103 °C)

220

Stanovení obsahu sušiny hořčice

210

Stanovení popela hořčice

210

Stanovení "písku" v hořčici

350

Stanovení cukru v hořčici

440

Stanovení kyselosti hořčice

100

Stanovení tuku v hořčici

500

Předsušení sušiny hořčice

210

Stanovení chloridu sodného v hořčici

120

Stanovení bodu tání tuků a olejů vyjasněním

360

Stanovení bodu tání tuků a olejů v otevřené kapiláře

360

Stanovení kyselosti a čísla kyselosti tuků a olejů

210

Stanovení vody a těkavých látek tuků a olejů (při 105 °C)

210

Stanovení vody a těkavých látek tuků a olejů (při 125 st. - 130°C)

100

Stanovení obsahu vody v tucích a olejích metodou Karla Fischera

270

Stanovení popela v tucích a olejích

220

Stanovení jódového čísla tuků a olejů

340

Stanovení čísla zmýdelnění tuků a olejů

340

Stanovení peroxidového čísla tuků a olejů

420

Stanovení chloridu sodného v tucích a olejích a v margarinech

170

Stanovení barvy tuků a olejů

160

Stanovení a důkaz ethyl- a propylesteru kyseliny p- hydroxybenzoové v tucích a olejích

560

Stanovení a důkaz kyseliny benzoové v tucích a olejích

1 110

Stanovení křivky tuhnutí tuků

270

Stanovení anisidinové ho čísla tuků a olejů

830

Stanovení indexu lomu tuků a olejů

200

Stanovení obsahu nerozpustných nečistot v tucích a olejích

290

Stanovení nezmýdelnitelného podílu tuků a olejů referenční metodou

570

Stanovení nezmýdelnitelného podílu tuků a olejů extra kcí hexanem

570

Stanovení diethyletherového extraktu tuků a olejů

290

Stanovení hmotnosti tuků a olejů na jednotku objemu ("litrová hmotnost") ve vzduchu

430

Stanovení stability tuků a olejů Schaalovým testem

140

Stanovení hustoty kapalných chemických výrobků pro průmyslové použití při 20 °C

100

Stanovení obsahu etanolu v lihu pyknometricky

140

Stanovení furalu v lihu metodou fotometrickou

1 080

Stanovení obsahu veškerých dusíkatých zásad v lihu

310

Zjišťování alkality lihu

50

Stanovení kyselosti lihu

170

Stanovení sušiny lepidel

210

Stanovení kyselosti a alkality lepidel

360

Stanovení popela lepidel

140

Stanovení volných žíravých alkálií u tenzidů a detergentů

310

Stanovení pH syntetických pracích prostředků

100

Stanovení pH tenzidů a detergentů

100

Stanovení obsahu vody u tenzidů a detergentů

280

Stanovení oxidu fosforečného v tenzidech a detergentech

610

Stanovení celkového obsahu alkálií a mastných látek u tenzidů a detergentů

860

Talířový test tenzidů a detergentů (mycí schopnost)

170

Mísitelnost tenzidů a detergentů s vodou

50

Důkaz přítomnosti opticky zjasňujících prostředků v tenzidech a detergentech (opticky zjasňující prostředky)

70

Stanovení látek rozpustných v etanolu v práškových a pastovitých detergentech

220

Stanovení láte k nerozpustných v etanolu u detergentů a mýdla

220

Stanovení odparku lihu

200

Detekce ozářených potravin metodou GC/MS

4 750

Termoluminiscenční detekce ozářených potravin

4 990 ".

3. Příloha č. 2 zní:

"PŘÍLOHA Č. 2 K VYHLÁŠCE Č. 541/2002 SB.

Mikrobiologické a mikroskopické rozbory

Rozbor

Výše náhrady nákladů v Kč

Průkaz bakterií Bacillus cereus - typizace

380

Bacillus cereus - technika počítání kolonií vykultivovaných při 30 °C

220

Campylobacter - konfirmační testy

1 700

Horiz ontální metoda průkazu termotolerantních druhů rodu Campylobacter

600

Clostridium perfringens - konfirmační testy

410

Horizontální metoda stanovení počtu Clostridium perfringens. Technika počítání kolonií

460

Detekce Escherichia coli - COLItest

80

Stan ovení počtu Escherichia coli. Technika počítání kolonií vykultivovaných při 44 °C na membránách - 2 membrány

500

Stanovení počtu Escherichia coli. Technika počítání kolonií vykultivovaných při 44 °C na membránách - 4 membrány

630

Stanovení počtu Escherichia coli. Technika počítání kolonií vykultivovaných při 44 °C na membránách - 8 membrán

880

Stanovení počtu beta-D-glukuronidázopozitivních Escherichia coli na chromogenní plotnové půdě - Metoda počítání kolonií při 44 °C

290

Všeobecné pokyny pro stanove ní počtu suspektních Escherichia coli. Technika nejvýše pravděpodobného počtu.

165

Horizontální metoda průkazu Escherichia coli O157 - metoda imunomagnetické separace

1 200

Průkaz Listeria monocytogenes - konfirmační testy

1 510

Průkaz Listeria monocytogenes- mléko a mléčné výrobky

430

Horizontální metoda průkazu a stanovení počtu Listeria monocytogenes -část 1: Metoda průkazu

600

Horizontální metoda průkazu a stanovení počtu Listeria monocytogenes -část 2: Metoda stanovení počtu

600

Průkaz Pseudomona s aeruginosa

220

Průkaz Pseudomonas aeruginosa za použití filtru

230

Průkaz Pseudomonas aeruginosa - typizace

380

Stanovení počtu bakterií rodu Pseudomonas

220

Stanovení počtu bakterií rodu Pseudomonas za použití filtru

230

Detekce salmonel - SALMtest

80

Průkaz salmonel - Salmonella Rapid test

950

Horizontální metoda průkazu bakterií rodu Salmonella

570

Průkaz bakterií rodu Salmonella - konfirmační testy

560

Průkaz bakterií rodu Shigella

470

Průkaz bakterií rodu Shigella - biochemické a serologick é testy

380

Stanovení počtu koagulázopozitivních stafylokoků (Staphylococcus aureus a další druhy) -Část 1: Technika s použitím agarové půdy podle Baird-Parkera

230

Stanovení počtu koagulázopozitivních stafylokoků (Staphylococcus aureus a další druhy) -Č ást 1: Plasma, biochemické testy

380

Průkaz Vibrio parahaemolyticus - konfirmační testy

1 360

Průkaz Vibrio parahaemolyticus

750

Průkaz suspektních patogenních kmenů Yersinia enterocolitica

410

Průkaz suspektních patogenních kmenů Yersinia enterocoliti ca - biochemické testy

380

Stanovení celkového počtu mezofilních aerobních a fakultativně anaerobních mikroorganismů kultivací v tekutých půdách

210

Všeobecné pokyny pro stanovení celkového počtu mikroorganismů; technika počítání kolonií

210

Jakost vod- stanovení mezofilních bakterií

210

Stanovení Aspergillus flavus/parasiticus

420

Stanovení počtu potenciálně toxinogenních plísní Aspergillus flavus na selektivní identifikační půdě - počítání kolonií při 30 °C

340

Průkaz Aspergillus flavus

210

Průkaz enterokoků - biochemické testy

40

Jakost vod - stanovení intestinálních enterokoků

220

Stanovení počtu bakterií čeledi Enterobacteriaceae bez resuscitace - technika nejvýše pravděpodobného počtu a technika počítání kolonií

240

Stanovení počtu bakterií čeledi Enterobacteriaceae konfirmační testy (ENTEROTEST)

560

Stanovení spor siřičitany redukujících anaerobů (klostrídií) 1: Metoda pomnožení v tekutém mediu; 2: Metoda membránových filtrů

330

Stanovení počtu Clostridium perfringens - sulfidredukujících klostrídií

460

Průkaz a stanovení počtu hemolytických koků

210

Prů kaz koliformních bakterií - biochemické testy

60

Stanovení koliformních bakterií v pitné vodě

230

Stanovení počtu koliformních bakterií technika počítání kolonií (vykultivovaných při 30 °C, 35 °C a 37 °C)

210

Stanovení počtu koliform ních bakterií; technika nejvýše pravděpodobného počtu

210

Stanovení počtu termotolerantních koliformních bakterií v pitné vodě

230

Jakost vod - stanovení Escherichia coli a koliformních bakterií -část 1: metoda membránových filtrů

230

Jakost vod - Stanovení kultivovatelných mikroorganismů - Stanovení počtu kolonií očkováním do živného agarového kultivačního média

420

Metody zkoušení droždí - stanovení nepravých kvasinek lyzinovou metodou

210

Stanovení osmotrofních kvasinek a plísní

220

Stanovení počtu kvasinek a plísní - technika počítání kolonií

210

Stanovení počtu bakterií mléčného kvašení. Technika počítání kolonií vykultivovaných při 30 °C - maso a masné výrobky

320

Horizontální metoda stanovení po čtu mezofilních bakterií mléčného kvašení - technika počítání kolonií vykultivovaných při 30 °C

320

Výrobky z rajčat: Stanovení obsahu plísní podle Howarda

390

Stanovení počtu bakterií rodu Lactobacillus

220

Stanovení počtu slizotvorných bakterií rodu L euconostoc

210

Stanovení počtu lipolytických mikrobů

210

Stanovení počtu proteolytických mikrobů

210

Průkaz a stanovení počtu mikrobů rodu Proteus

220

Stanovení počtu aerobních sporotvorných mikrobů

210

Zjištění přítomnosti a počtu sporotvorných mikrobů rostoucích za anaerobních podmínek (Stanovení mezofilních anaerobních mikroorganismů)

210

Stanovení počtu termofilních a psychrofilních mikrobů zaléváním do agarové půdy (Stanovení termofilních aerobních, fakultativně anaerobních a anaerobních mikroorganismů)

210

Metody zkoušení piva - stanovení přítomnosti technologicky nežádoucích mikroorganismů

200

Metody zkoušení slepičích vajec konzumních - důkaz plísní ve vaječném obsahu

210

Mikroskopické vyšetření - nativní preparát

70

Mikroskopické vyšetření - preparát s jednoduchým obarvením

80

Mikroskopické vyšetření - preparát se složitým barvením (Gramovo barvení)

130

Stanovení mikroorganismů membránovou filtrací

230

Vyšetřování papíru a folií některých hmot přelivovou metodou

220

Odběrová souprava pro mikrobiologické stěry

10 ".

ČL. II PŘECHODNÉ USTANOVENÍ

Výše náhrad nákladů za rozbory prováděné laboratořemi Státní zemědělské a potravinářské inspekce ze vzorků odebraných přede dnem účinnosti této vyhlášky se stanoví podle dosavadního předpisu.

ČL. III ÚČINNOST

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2006.

Ministr:
Ing. Zgarba v. r.