Program Zákon

Vyhláška, kterou se stanoví druhy a podmínky použití přídatných a pomocných látek při výrobě potravin

Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle § 19 odst. 1 písm. a) zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 306/2000 Sb. a zákona č. 146/2002 Sb., (dále jen "zákon"):

§ 1

Pro účely této vyhlášky a v souladu s právem Evropských společenství1) se rozumějí

a) barvivy látky získané chemickou syntézou a/nebo z potravin a dalších složek přírodního původu extrakcí fyzikální či chemické povahy, která má za následek selektivní oddělení barevné látky,

b) pomocnými látkami látky používané při výrobě z technologických důvodů; nestávají se součástí potraviny, ale v konečném výrobku se mohou vyskytovat ve stopovém toxikologicky nevýznamném množství,

c) rozpouštědlem látka pro rozpouštění potraviny nebo kterékoliv její složky včetně jakékoliv kontaminující látky přítomné v této potravině nebo na této potravině,

d) extrakčním rozpouštědlem rozpouštědlo, které se používá při extrakčním procesu uplatňovaném během výroby potravinových surovin, potravin, při extrakci složek potravin a které je během dalšího postupu odstraněno. Použití rozpouštědla může vést k neúmyslné, ale technicky nevyhnutelné přítomnosti residuálních množství této látky či jejich derivátů v potravině nebo její složce,

e) nezpracovanými potravinami potraviny, které neprošly žádným technologickým pochodem, který by způsobil podstatnou změnu jejich původního stavu. Potraviny však mohou být očištěné, dělené, loupané, zbavené skořápek, mleté, řezané, krájené, upravené, chlazené, zmrazené, bez ohledu na to, zda jsou nebalené, balené, nebo zda se jedná o potraviny nebo suroviny v ochranné atmosféře,

f) správnou výrobní praxí doporučené postupy při výrobě potravin podle zákona.

§ 2

Výrobci nebo dovozci smějí vyrábět nebo dovážet takové pomocné látky, které nepředstavují zdravotní nebezpečí pro spotřebitele.

§ 3

(1) Přídatné látky upravené v § 2 písm. j) zákona , které se smějí vyskytovat v potravinách, a jejich kód, pod kterým jsou označovány v číselném systému Evropské unie, jejich členění do kategorií, limity a další podmínky jejich použití a označování na obalech stanoví příloha č. 1.

(2) Extrakční rozpouštědla náležející mezi pomocné látky, která lze použít při výrobě potravin a potravinářských surovin, limity, další podmínky jejich použití a označování stanoví příloha č. 2.

§ 4 Přechodné ustanovení

Potraviny, které byly vyrobeny a uvedeny do oběhu přede dnem účinnosti této vyhlášky se posuzují podle dosavadních právních předpisů.

§ 5 Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 20. května 2004.

Ministr:
MUDr. Kubinyi, Ph. D. v. r.

Příloha č. 1 PŘÍDATNÉ LÁTKY

ČÁST 1

Oddíl A Obecná kritéria pro používání přídatných látek
(1) Při výrobě potravin lze používat přídatné látky uvedené v této vyhlášce a schválené dle zákona.
(2) Přídatné látky smějí být používány při výrobě potravin uvedených ve výčtu u jednotlivých látek, a to nejvýše do hodnoty stanoveného "nejvyššího povoleného množství"(NPM). Hodnoty nejvyššího povoleného množství se vztahují na potraviny ve stavu, v jakém jsou uváděny do oběhu, pokud dále není výslovně stanoveno jinak.
(3) Přídatné látky, pro které není v této vyhlášce stanoveno nejvyšší povolené množství číselnou hodnotou, lze použít při výrobě potravin v množství nezbytně nutném k dosažení zamýšleného technologického účinku při zachování zásad správné výrobní praxe (dále jen "nezbytné množství" (NM). Použití látky přitom nesmí vést ke klamání spotřebitele.
(4) Přídatné látky mohou být povoleny pouze za předpokladu, že
a) je prokázána jejich technologická potřeba a účelu nelze dosáhnout jinými ekonomickými nebo technologickými prostředky,
b) v navrhovaných množstvích nepředstavují žádné zdravotní riziko pro spotřebitele,
c) nemohou uvádět spotřebitele v omyl.
(5) Přítomnost přídatné látky je povolena také
a) ve složené potravině, a to v takovém rozsahu, v jakém je přídatná látka povolena v jedné ze složek složené potraviny. Toto se netýká potravin uvedených v části 1 oddíle C bodech 3 až 5,
b) jestliže je potravina určena pouze pro přípravu složené potraviny, a to v takovém rozsahu, aby složená potravina vyhovovala ustanovením této vyhlášky,
c) v potravině, do které bylo přidáno aroma v rozsahu, v jakém je touto vyhláškou přídatná látka v aromatu povolena a prostřednictvím tohoto aromatu přenesena do potraviny, za předpokladu, že přídatná látka v konečné potravině neplní technologickou funkci.

(6) Množství přídatné látky v aromatu musí být omezeno na minimum nezbytné k zachování bezpečnosti a kvality aromatu a k usnadnění jeho skladování. Přítomnost přídatné látky v aromatu nesmí spotřebitele klamat nebo představovat riziko pro jeho zdraví. V případě, že přídatná látka, v důsledku jejího přenosu aromatem, plní technologickou funkci v potravině, pak je tato látka považována za přídatnou látku přítomnou v potravině a nikoli za přídatnou látku aromatu.
(7) Přítomnost přídatné látky v potravině podle odstavce 5 není povolena v potravinách pro počáteční a pokračovací kojeneckou výživu a výživu malých dětí*), pokud není ve zvláštních právních předpisech výslovně stanoveno jinak.

(8) Přídatné látky lze použít pouze tehdy, pokud je jisté, že jejich přidání do potravin bude prokazatelně prospěšné pro spotřebitele. Přídatné látky by měly být použity pro účely stanovené v následujících bodech a) až d), pokud těchto účelů nelze dosáhnout jinými ekonomicky a technologicky použitelnými prostředky a pokud použití přídatných látek nepředstavuje zdravotní riziko pro spotřebitele:
a) zachování výživové hodnoty potraviny; úmyslné snížení výživové hodnoty potraviny je oprávněné jen, pokud potravina nepředstavuje podstatnou položku běžné stravy nebo pokud je použití přídatné látky nezbytné pro výrobu potravin určených pro zvláštní výživu,
b) dodání potřebných přísad nebo složek do potravin určených pro zvláštní výživu,
c) zvýšení trvanlivosti potravin nebo zlepšení jejich organoleptických vlastností za předpokladu, že se tím nezmění charakter, složení nebo jakost potravin, aby nemohl být spotřebitel uveden v omyl,
d) pomoci při výrobě, zpracování, přípravě, úpravě, balení dopravě nebo skladování potravin za předpokladu, že přídatná látka nesmí být použita k zakrytí závadných surovin nebo nedodržení správné výrobní a hygienické praxe.
(9) Přídatné látky musí vyhovovat požadavkům na jejich identitu a čistotu, které jsou uvedeny ve zvláštním právním předpise.*
(10) Za přídatné látky se nepovažují
a) aromatické látky,
b) pomocné látky,
c) látky přidávané do potravin za účelem úpravy výživové hodnoty (například minerály, stopové prvky a vitaminy),
d) látky určené k ochraně rostlin a rostlinných produktů,
e) látky užívané při výrobě pitné vody,
f) tekuté přípravky obsahující pektin, odvozené od sušené jablečné dřeně nebo částí kůry citrusových plodů,
g) žvýkačkové báze,
h) dextriny určené k výrobě potravin, pražený nebo dextrinovaný škrob, škrob upravený působením kyseliny, alkálie (nedojde-li ke změně chemické struktury) nebo amylolytických enzymů, bělené nebo fyzikálně pozměněné škroby, pokud jsou určeny k výrobě potravin,
i) chlorid amonný,
j) krevní plasma, jedlá želatina, bílkovinné hydrolyzáty, aminokyseliny a jejich soli (kromě kyseliny glutamové, glycinu, cysteinu a cystinu a jejich solí), mléčná bílkovina a lepek,
k) kaseináty a kasein,
l) jedlá sůl,
m) inulin,
n) látky, které jsou přirozenými složkami potravin, například sacharidy.
(11) O zařazení potravin a použití přídatných látek ve sporných případech rozhoduje Komise Evropských společenství za pomoci Stálého výboru pro potravinový řetězec a zdraví zvířat na základě využití článků 5 a 7 rozhodnutí**).

*) Vyhláška č. 54/2004 Sb., o potravinách určených pro zvláštní výživu a o způsobu jejich označování.
**) Rozhodnutí Rady 1999/468/ES ze dne 28. června 1999, kterým se stanoví postup pro výkon prováděcích pravomocí svěřených Komisi.

Oddíl B Kategorie přídatných látek
Přídatné látky se podle účelu použití zařazují do níže uvedených kategorií. Zařazení přídatné látky do kategorie je provedeno na základě její hlavní funkce, kterou přídatná látka v potravině obvykle plní. Zařazení přídatné látky do určité kategorie však nevylučuje možnost použití této látky pro další účely:
a) antioxidanty, kterými jsou látky, které prodlužují údržnost potravin a chrání je proti zkáze způsobené oxidací, jejímiž projevy jsou např. žluknutí tuků a barevné změny potraviny,
b) barviva, kterými jsou látky, které udělují potravině barvu, kterou by bez jejich použití neměla, nebo které rekonstruují barvu, která byla poškozena či zeslabena během teologického procesu,
c) konzervanty, kterými jsou látky, které prodlužují údržnost potravin a které je chrání proti zkáze způsobené činností mikroorganismů,
d) kyseliny, kterými jsou látky, které zvyšují kyselost potraviny, nebo které jí udělují kyselou chuť,
e) regulátory kyselosti, kterými jsou látky, které mění či udržují kyselost či alkalitu potraviny,
f) tavicí soli, kterými jsou látky, které mění vlastnosti bílkovin při výrobě tavených sýrů za účelem zamezení oddělování tuku,
g) kypřící látky, kterými jsou látky nebo směsi látek, které vytváří plyny, a tak zvyšují objem těsta,
h) sladidla, kterými jsou látky, které udělují potravinám sladkou chuť a nahrazují přírodní sladidla a med,
i) látky zvýrazňující chuť a vůni, kterými jsou látky, které zvýrazňují již existující chuť nebo vůni potraviny,
j) zahušťovadla, kterými jsou látky, které zvyšují viskozitu potraviny,
k) želírující látky, kterými jsou látky, které udílejí potravině texturu tím, že vytváří gel,
l) modifikované škroby, kterými jsou látky, získávané výlučně chemickým zpracováním jedlých škrobů v nativním stavu nebo škrobů předtím pozměněných fyzikálními nebo enzymovými postupy nebo pozměněných působením kyselin, zásad nebo bělících činidel,
m) stabilizátory, kterými jsou látky, umožňující udržovat fyzikálně-chemické vlastnosti potraviny. Mezi stabilizátory se zařazují látky, které umožňují udržování homogenní disperze dvou nebo více nemísitelných látek v potravině. Dále sem patří látky, které stabilizují, udržují nebo posilují existující zbarvení potraviny, a látky, které zvyšují vazebnou kapacitu potraviny včetně tvorby příčných vazeb mezi bílkovinami (zesíťování), jež umožňuje spojení jednotlivých složek potraviny do konečné potraviny,
n) emulgátory, kterými jsou látky, které umožňují tvorbu stejnorodé směsi dvou nebo více nemísitelných kapalných fází nebo které tuto směs udržují,
o) nosiče a rozpouštědla, kterými jsou látky, které se užívají k rozpouštění, ředění, disperzi (rozptylování) a jiné fyzikální úpravě přídatné látky, potravního doplňku a arómatu, aniž přitom mění jejich technologickou funkci nebo mají vlastní technologický efekt a jejichž užití usnadňuje manipulaci, aplikaci nebo použití přídatné látky,
p) protispékavé látky, kterými jsou látky, které snižují tendenci jednotlivých částic potraviny ulpívat vzájemně na sobě,
q) lešticí látky, kterými jsou látky, které po nanesení na vnější povrch udělují potravině lesklý vzhled nebo vytváří ochranný povlak. Povlaky, které jsou jedlé nebo které jsou snadno odstranitelné, se nepovažují za leštící látky,
r) balicí plyny, kterými jsou plyny jiné než vzduch, které se zavádí do obalu před, během, nebo po plnění potraviny do obalu,
s) propelanty, kterými jsou plyny jiné než vzduch, které vytlačují potravinu z obalu,
t) odpěňovače, kterými jsou látky, které zabraňují vytváření pěny nebo snižující pěnění,
u) pěnotvorné látky, kterými jsou látky, které umožňují vytváření stejnorodé disperze plynné fáze v kapalné nebo tuhé potravině,
v) zvlhčující látky, kterými jsou látky, které chrání potravinu před vysycháním tím, že působí proti účinkům vzduchu s nízkou relativní vlhkostí. Dále jsou to i látky, které podporují rozpouštění práškovitých potravin ve vodném prostředí,
w) plnidla, kterými jsou látky, které přispívají k objemu potraviny, aniž významně zvyšují její energetickou hodnotu,
x) zpevňující látky, kterými jsou látky, které činí tkáně ovoce a zeleniny pevnými nebo křehkými nebo tuto pevnost udržují a dále látky, které reakcí se želírujícími látkami ztužují gely,
y) sekvestranty, kterými jsou látky, které vytvářejí chemické komplexy s ionty kovů,
z) látky zlepšující mouku, kterými jsou látky jiné než emulgátory, které se přidávají k mouce, nebo do těsta za účelem zlepšení pekařské kvality.
*Vyhláška č. 54/2002 Sb., kterou se stanoví zdravotní požadavky na identitu a čistotu přídatných látek ve znění vyhlášky č. 318/2003 Sb.

Oddíl C Seznam přídatných látek všeobecně povolených k přidávání do potravin a podmínky jejich použití

(1) V tabulce je uveden seznam přídatných látek, které smějí být přidávány v nezbytném množství do všech druhů potravin s výjimkou potravin uvedených v odstavci 3 této části vyhlášky a do potravin uvedených v části 2 a 3. Tato výjimka neplatí pro balicí plyny a propelanty.
(2) Látky uvedené pod čísly E 407, E 407a a E 440 mohou být standardizovány s cukry za podmínky, že je toto uvedeno u čísla a názvu látky.
(3) Přídatné látky uvedené v tabulce, pokud není ve znění zvláštních předpisů výslovně stanoveno jinak, se nesmějí používat při výrobě těchto potravin:
a) nezpracovaných potravin,
b) medu,
c) neemulgovaného tuku a oleje,
d) másla,
e) pasterovaného nebo sterilovaného (včetně UHT sterilizace) mléka (nízkotučné, polotučné a plnotučné) a smetany,
f) neochucených kysaných mléčných produktů,
g) balených vod,
h) kávy (kromě instantní kávy),
i) nearomatizovaného čaje,
j) cukru,
k) sušených těstovin, kromě bezlepkových těstovin a/nebo těstovin určených pro hypoproteinové diety,
l) neochuceného podmáslí.
(4) Potraviny uvedené v části 2 této vyhlášky smějí obsahovat pouze přídatné látky pro ně jmenovitě uvedené, a to v množství zde stanoveném.
(5) Potraviny určené pro výživu kojenců a malých dětí včetně potravin určených pro zvláštní lékařské účely pro kojence a malé děti uvedené v části 3 této vyhlášky smějí obsahovat pouze přídatné látky, pro ně povolené v této části, a to do množství zde stanovených.
(6) Potraviny uvedené v částech 4, 5, 6, 7 a 8 této vyhlášky smějí obsahovat pouze přídatné látky pro ně jmenovitě uvedené, a to v množství zde stanoveném.

Tabulka

Číslo E

Název

E 170

Uhličitan vápenatý

E 260

Kyselina octová

E 261

(i)Octan draselný

E 262

Octany sodné

(i) octan sodný

(ii) hydrogenoctan sodný (diacetát sodný)

E 263

Octan vápenatý

E 270

Kyselina mléčná

E 290

Oxid uhličitý*)

E 296

Kyselina jablečná

E 300

Kyselina askorbová

E 301

Askorbát sodný

E 302

Askorbát vápenatý

E 304

Estery mastných kyselin askorbové kyseliny

(i) Askorbylpalmitát

(ii) Askorbylstearát

E 306

Přírodní extrakt s vysokým obsahem tokoferolů

E 307

Alfa-tokoferol

E 308

Gamma-tokoferol

E 309

Delta-tokoferol

E 322

Lecitin

E 325

Mléčnan sodný

E 326

Mléčnan draselný

E 327

Mléčnan vápenatý

E 330

Kyselina citrónová

E 331

Citráty sodné

(i) dihydrogencitrát sodný

(ii) hydrogencitrát sodný

(iii) citrát sodný

E 332

Citráty draselné

(i) dihydrogencitrát draselný

Číslo E

Název

 

(ii) citrát draselný

E 333

Citráty vápenaté
(i) hydrogencitrát vápenatý
(ii) dihydrogencitrát vápenatý(iii) citrát vápenatý

E 334

Kyselina vinná (L(+)-)

E 335

Vinany sodné
(i) hydrogenvinan sodný(ii) Vinan sodný

E 336

Vinany draselné
(i) hydrogenvinan draselný(ii) vinan draselný

E 337

Vinan sodno-draselný

E 350

Jablečnany sodné
(i) jablečnan sodný(ii) hydrogenjablečnan sodný

E 351

Jablečnan draselný

E 352

Jablečnany vápenaté

 

(i) jablečnan vápenatý(ii) hydrogenjablečnan vápenatý

E 354

Vinan vápenatý

E 380

Citrát amonný

E 400

Kyselina alginová

E 401

Alginát sodný

E 402

Alginát draselný

E 403

Alginát amonný

E 404

Alginát vápenatý

E 406

Agar

E 407

Karagenan

E 407 a

Guma Euchema

E 410

Karubin**)

E 412

Guma guar**)

E 413

Tragant

E 414

Arabská guma

E 415

Xanthan**)

E 417

Guma tara**)

E 418

Guma gellan

E 422

Glycerol

E 440

Pektiny
(i) pektin(ii) amidovaný pektin

E 460

Celulosy(i) mikrokrystalická celulosa

Číslo E

Název

 

(ii) prášková celulosa

E 461

Methylcelulosa

E 463

Hydroxypropylcelulosa

E 464

Hydroxypropylmethylcelulosa

E 465

Ethylmethylcelulosa

E 466

Karboxymethylcelulosa (Celulosová guma)

E 469

Enzymově hydrolyzovaná karboxymethylcelulosa (Enzymově hydrolyzovaná celulosová guma)"

E 470 a

Soli (sodné, draselné a vápenaté) mastných kyselin z jedlých tuků

E 470 b

Hořečnaté soli mastných kyselin (z jedlých tuků)

E 471

Mono- a digliceridy mastných kyselin z jedlých tuků

E 472 a

Estery mono- a digliceridů mastných kyselin s kyselinou octovou

E 472 b

Estery mono- a digliceridů mastných kyselin s kyselinou mléčnou

E 472 c

Estery mono- a digliceridů mastných kyselin s kyselinou citrónovou

E 472 d

Estery mono- a digliceridů mastných kyselin s kyselinou vinnou

E 472 e

Estery mono- a digliceridů mastných kyselin s kyselinou mono- a diacetylvinnou

E 472 f'

Směsné estery mono- a diglyceridů mastných kyselin s kyselinami octovou a vinnou

E 500

Uhličitany sodné
(i) uhličitan sodný
(ii) hydrogenuhličitan sodný(iii) ekvimolární směs uhličitanu sodného a hydrogenuhličitanu (synonymum: seskvikarbonát sodný)

E 501

Uhličitany draselné
(i) uhličitan draselný(ii) hydrogenuhličitan draselný

E 503

Uhličitany amonné
(i) uhličitan amonný(ii) hydrogenuhličitan amonný

E 504

Uhličitany hořečnaté
(i) uhličitan hořečnatý(ii) hydrogenuhličitan hořečnatý

E 507

Kyselina chlorovodíková

E 508

Chlorid draselný

E 509

Chlorid vápenatý

E 511

Chlorid hořečnatý

E 513

Kyselina sírová

E 514

Sírany sodné
(i) síran sodný(ii) hydrogensíran sodný

E 515

Sírany draselné
(i) síran draselný(ii) hydrogensíran draselný

Číslo E

Název

E 516

Síran vápenatý

E 524

Hydroxid sodný

E 525

Hydroxid draselný

E 526

Hydroxid vápenatý

E 527

Hydroxid amonný

E 528

Hydroxid hořečnatý

E 529

Oxid vápenatý

E 530

Oxid hořečnatý

E 570

Mastné kyseliny (z jedých tuků)

E 574

Kyselina glukonová

E 575

Glukono-delta-lakton

E 576

Glukonát sodný

E 577

Glukonát dráselný

E 578

Glukonát vápenatý

E 640

Glycin a jeho sodná sůl

E 920

L-cystein ***)

E 938

Argon*)

E 939

Helium*)

E 941

Dusík*)

E 942

Oxid dusný*)

E 948

Kyslík*)

E 949

Vodík*)

E 1103

Invertasa

E 1200

Polydextrosy

E 1404

Oxidovaný škrob

E 1410

Fosforečnanový monoester škrobu

E 1412

Fosforečnanový diester škrobu

E 1413

Monofosforečnan škrobového difosforečnanu

E 1414

Acetylovaný škrobový difosforečnan

E 1420

Acetylovaný škrob

E 1422

Acetylovaný škrobový adipan

E 1440

Hydroxpropylškrob

E 1442

Hydroxypropyldiškrobový difosforečnan

E 1450

Škrobový oktenyljantaran sodný

E 1451

Acetylovaný oxidovaný škrob


* Látky E 290, E 938, E 939, E 941, E 942, E 948 a E 949 mohou být přidávány také do potravin uvedených v bodě 3 oddíl C a do potravin uvedených v částech 2 a 3 této vyhlášky. Látka E 942 však nesmí být použita k výrobě dětské výživy.
* * Látky E 410, E 412, E 415 a E 41 nesmějí být používány pro výrobu dehydrovaných potravin určených k rehydrataci po požití.
*** Látka E 920 může být použita pouze jako prostředek pro ošetření mouky.

Oddíl D Výrobky, u nichž mohou uvedené členské státy zachovat zákaz použití určitých kategorií přídatných látek
V tabulce jsou uvedeny druhy potravin, u kterých je povoleno při jejich výrobě požadovat zákaz použití přídatných látek.

Členský stát

Potraviny

Kategorie přídatných látek, jejichž zákaz může být zachován

Německo

tradiční německé pivo ("Bier nach deutschem Reinheitsgebot gebraut")

všechny kromě propelantů

Řecko

sýr "Fetta"

všechny

Francie

tradiční francouzský chléb

všechny

tradiční francouzské sterilované lanýže

všechny

tradiční francouzští hlemýždi

všechny

tradiční francouzská husa a kachna zalitá v sádle ("confit")

všechny

Rakousko

tradiční rakouský sýr "Bergkäse"

všechny kromě konzervantů

Finsko

tradiční finská kaše "Mämmi"

všechny kromě konzervantů

ŠvédskoFinsko

tradiční švédské a finské ovocné sirupy

barviva

Dánsko

tradiční dánské masové kuličky "Kodboller"

konzervanty a barviva

tradiční dánská pomazánka "Leverpostej"

konzervanty (jiné než kyselina sorbová) a barviva

Španělsko

tradiční španělský salám "Lomo embuchado "

všechny kromě konzervantů a antioxidantů

Itálie

tradiční italský salám "Salame cacciatore"

všechny kromě konzervantů, antioxidantů, látek zvýrazňující chuť a vůni a balících plynů

 

tradiční italský salám"Mortadella"

všechny kromě konzervantů, antioxidantů, látek pro úpravu pH, látek zvýrazňující chuť a vůni, stabilizátorů a balicích plynů

 

tradiční italské uzeniny "Cotechino e zampone"

všechny kromě konzervantů, antioxidantů, látek pro úpravu pH, látek zvýrazňující chuť a vůni, stabilizátorů a balicích plynů

Oddíl E Označování přídatných látek
(1) Přídatné látky, které nejsou určeny přímému spotřebiteli, musí být na obalu čitelně, jednoznačně a nesmazatelně označeny těmito údaji:
a) názvem přídatné látky včetně jejího číselného kódu (E číslo), jedná-li se o jednotlivou látku; v případě směsi přídatných látek musí být tyto údaje uvedeny v sestupném pořadí podle hmotnostního podílu látek ve směsi,
b) označením přídatné látky podle bodu a) a výčtem všech složek v sestupném pořadí podle klesajícího množství, jsou-li ve směsi přídatných látek obsaženy ještě další složky, jako jsou jiné látky a materiály nebo potraviny, které usnadňují skladování, prodej, ředění nebo rozpouštění přídatných látek,
c) slovy "pro potraviny" nebo bližším určením skupiny potravin nebo jednotlivé potraviny, pro které je výrobek určen,
d) údajem o procentuálním zastoupení každé složky, pro které je stanoveno touto vyhláškou nejvyšší povolené množství v potravině nebo odpovídajícími informacemi o složení, které by umožnily odběrateli dodržet platné předpisy. Jestliže se toto omezení vztahuje na skupinu složek, může být uvedeno celkové procentuální zastoupení jako jeden údaj,
e) označením šarže,
f) obchodním jménem a sídlem výrobce, balírny nebo prodejce,
g) návodem k použití v případě, že by jeho neuvedení znemožnilo správné použití přídatné látky,
h) údajem o množství,
i) údajem o skladování nebo uchovávání, pokud charakter výrobku takové údaje vyžaduje.
(2) Údaje požadované v odstavci 1 bodech b), d) až g), je možno uvést také pouze v průvodní dokumentaci předkládané předem nebo současně s dodávkou za předpokladu, že na viditelné části obalu příslušného výrobku bude uveden údaj "určeno pro výrobu potravin, nikoliv pro maloobchodní prodej".
(3) Přídatné látky, určené k přímému prodeji konečnému spotřebiteli mohou být uváděny do oběhu pouze tehdy, jsou-li na obale určeném pro spotřebitele čitelně, jednoznačně a nesmazatelně uvedeny údaje stanovené ve zvláštním právním předpise.*
(4) Pokud nebyla učiněna jiná opatření k zajištění informovanosti spotřebitele, musí být údaje stanovené v odstavcích 1 a 3 uvedeny v jazyce, který je spotřebiteli srozumitelný. Tyto údaje mohou být uvedeny v různých jazycích.
*Vyhláška č. 324/1997 Sb., o způsobu označování potravin a tabákových výrobků, o přípustné odchylce od údajů o množství výrobků označeného symbolem "e", ve znění vyhlášky č. 24/2001 Sb. a vyhlášky č. 259/2003 Sb.

ČÁST 2 Potraviny, při jejichž výrobě smí být použit pouze omezený počet přídatných látek uvedených v části 1
V tabulce jsou uvedeny potraviny, ve kterých je možno použít uvedené látky až do výše nejvyššího povoleného množství.

Tabulka

Název potraviny

číslo E

Látka

NPM* mg. l-1 resp. mg.kg-1

Kakaový prášek, čokoláda avýrobky z čokolády

E 170

uhličitan vápenatý

70000 v sušině bez tuku

E 322

lecitiny

NM**

E 330

kyselina citronová

5000

E 334

kyselina vinná

5000

E 414

arabská guma (jen k leštění povrchu)

NM

E 422

glycerol

NM

E 440

pektiny (jen k leštění povrchu)

NM

E 471

mono- a diglyceridy mastných kyselin

NM

E 472c

estery mono a diglyceridů mastnýchkyselin s kyselinou citrónovou

NM

E 500

uhličitany sodné

70000v sušině bez tuku

E 501

uhličitany draselné

70000v sušině bez tuku

E 503

uhličitany amonné

70000v sušině bez tuku

E 504

uhličitany horečnaté

70000v sušině bez tuku

E 524

hydroxid sodný

70000v sušině bez tuku

E 525

hydroxid draselný

70000v sušině bez tuku

E 526

hydroxid vápenatý

70000v sušině bez tuku

E 527

hydroxid amonný

70000v sušině bez tuku

E 528

hydroxid hořečnatý

70000v sušině bez tuku

E 530

oxid hořečnatý

70000v sušině bez tuku

Ovocné a
zeleninové šťávy100%, nektary

E 300

kyselina askorbová

NM

Ovocné a
zeleninové šťávy100%

E 330

kyselina citrónová

3000

Ananasová šťáva100%

E 296

kyselina jablečná

3000

Hroznová šťáva100%

E 170

uhličitan vápenatý

NM

E 336

vinany draselné

NM

Šťávy a nektaryz ananasu a mučenky

E 440

pektiny

3000

Ovocné nektary

E 270

kyselina mléčná

5000

E 330

kyselina citrónová

5000

Výběrové (extra)džemy a

E 270

kyselina mléčná

NM

E 296

kyselina jablečná

NM

výběrové (extra)rosoly

E 300

kyselina askorbová

NM

E 327

mléčnan vápenatý

NM

E 330

kyselina citronová

NM

E 331

citrát sodný

NM

E 333

citrát vápenatý

NM

E 334

kyselina vinná

NM

E 335

vinan sodný

NM

E 350

jablečnan sodný

NM

E 440

pektiny

NM

E 471

mono a diglyceridy mastných kyselin

NM

Džemy, rosoly,
marmelády a
podobné
výrobky z ovoce
včetně těchto
výrobků se
sníženým obsahemenergie

E 270

kyselina mléčná

NM

E 296

kyselina jablečná

NM

E 300

kyselina askorbová

NM

E 327

mléčnan vápenatý

NM

E 330

kyselina citrónová

NM

E 331

citrát sodný

NM

E 333

citrát vápenatý

NM

E 334

kyselina vinná

NM

E 335

vinan sodný

NM

E 350

jablečnan sodný

NM

E 400

kyselina alginová

10000 jednotlivě nebov kombinaci

E 401

alginát sodný

10000
jednotlivě nebov kombinaci

E 402

alginát draselný

10000
jednotlivé nebov kombinaci

E 403

alginát amonný

10000 jednotlivě nebov kombinaci

E 404

alginát vápenatý

10000
jednotlivě nebov kombinaci

E 406

agar

10000 jednotlivě nebov kombinaci

E 407

karagenan

10000
jednotlivě nebov kombinaci

E 410

karubin

10000
jednotlivě nebov kombinaci

E 412

guma guar

10000 jednotlivé nebov kombinaci

E 415

xanthan

10000
jednotlivě nebov kombinaci

 

E 418

guma gellan

10000 jednotlivé nebo v kombinaci

E 440

pektiny

NM

E 471

mono a diglyceridy mastných kyselin

NM

E 509

chlorid vápenatý

NM

E 524

hydroxid sodný

NM

Zahuštěné mléko

E 300

kyselina askorbová

NM

E 301

askorbát sodný

NM

E 304

estery kyseliny askorbové s mastnými kyselinami

NM

E 322

lecitiny

NM

E 331

citrát sodný

NM

E 332

citrát draselný

NM

E 407

karagenan

NM

E 500(ii)

hydrogenuhličitan sodný

NM

E 501(ii)

hydrogenuhličitan draselný

NM

E 509

chlorid vápenatý

NM

Smetana neochucená tepelně ošetřená

E 401

alginát sodný

NM

E 402

alginát draselný

NM

E 407

karagenan

NM

E 466

karboxymethylcelulosa

NM

E 471

mono- a diglyceridy mastných kyselin

NM

Mlékárenské máslo se smetanovým zákysem

E 500

uhličitany sodné

NM

Sýr zrající

E 170

uhličitan vápenatý

NM

E 504

uhličitany hořečnaté

NM

E 509

chlorid vápenatý

NM

E 575

glukono-delta-lakton

NM

Sýr zrající plátkovaný, strouhaný

E 170

uhličitan vápenatý

NM

E 504

uhličitany hořečnaté

NM

E 509

chlorid vápenatý

NM

E 575

glukono-delta-lakton

NM

E 460

celulosa

NM

Sýr přírodní bílý, pařený např. typu "Mozzarella" a sýr syrovátkový

E 260

kyselina octová

NM

E 270

kyselina mléčná

NM

E 330

kyselina citronová

NM

E 575

glukono-delta-lakton

NM

E 460 ii

prášková celulosa

NM jen pro strouhaný a plátkový sýr

Předvařená rýže

E 471

mono- a diglyceridy mastných kyselin

NM

E 472 a

estery mono- a diglyceridů mastných kyselin s kyselinou octovou

NM

Čerstvé ryby,

E 331

citráty sodné

NM

korýši a měkkýši, včetně zmrazených

E 332

citráty draselné

NM

E 333

citráty vápenaté

NM

Neemulgované oleje a tuky živočišného nebo rostlinného původu (kromě panenských olejů) a olivových olejů

E 304

estery kyseliny askorbové s mastnými kyselinami

NM

E 306

přírodní extrakt s obsahem tokoferolů

NM

E 307

alfa-tokoferol

NM

E 308

gamma-tokoferol

NM

E 309

delta-tokoferol

NM

E 322

lecitin

30 000

E 330

kyselina citrónová

NM

E 331

citráty sodné

NM

E 332

citráty draselné

NM

E 333

citráty vápenaté

NM

E 471

mono- a diglyceridy mastných kyselin

10 000

Neemulgované oleje a tuky živočišného nebo rostlinného původu (kromě panenských olejů a olivových olejů) speciálně určené k vaření a/nebo smažení a pro přípravu omáček

E 270

kyselina mléčná

NM

E 300

kyselina askorbová

NM

E 304

estery kyseliny askorbové s mastnými kyselinami

NM

E 306

přírodní extrakt s obsahem tokoferolů

NM

E 307

alfa-tokoferol

NM

E 308

gamma - tokoferol

NM

E 309

delta-tokoferol

NM

E 322

lecitin

30000

E 330

kyselina citronová

NM

E 331

citráty sodné

NM

E 332

citráty draselné

NM

E 333

citráty vápenaté

NM

E 471

mono a diglyceridy mastných kyselin

10000

E 472 c

estery mono a diglyceridů mastných kyselin s kyselinou citronovou

NM

Rafinovaný olivový olej

E 307

alfa-tokoferol

200

Zmrazené a nezpracované ovoce a zelenina; balené, chlazené nezpracované ovoce a chlazená nezpracovaná zelenina určená ke spotřebě a balené nezpracované a loupané brambory

E 296

kyselina jablečná

NM jen pro loupané brambory

E 300

kyselina askorbová

NM

E 301

askorbát sodný

NM

E 302

askorbát vápenatý

NM

E 330

kyselina citrónová

NM

Ovocné kompoty

E 331

citráty sodné

NM

E 332

citráty draselné

NM

E 333

citráty vápenaté

NM

 

E 440

pektiny

NM neplatí pro jablečné kompoty

E 509

chlorid vápenatý

Sterilované ovoce a zelenina ve sklenicích a plechovkách

E 260

kyselina octová

NM

E 261

octan draselný

NM

E 262

octan sodný

NM

E 263

octan vápenatý

NM

E 270

kyselina mléčná

NM

E 296

kyselina jablečná

NM

E 300

kyselina askorbová

NM

E 301

askorbát sodný

NM

E 302

askorbát vápenatý

NM

E 325

mléčnan sodný

NM

E 326

mléčnan draselný

NM

E 327

mléčnan vápenatý

NM

E 330

kyselina citrónová

NM

E 331

citráty sodné

NM

E 332

citráty draselné

NM

E 333

citráty vápenaté

NM

E 334

kyselina vinná

NM

E 335

vinany sodné

NM

E 336

vinany draselné

NM

E 337

vinan sodno-draselný

NM

E 509

chlorid vápenatý

NM

E 575

glukono-delta-lakton

NM

Čerstvé mleté maso, balené

E 300

kyselina askorbová

NM

E 301

askorbát sodný

NM

E 302

askorbát vápenatý

NM

E 330

kyselina citrónová

NM

E 331

citráty sodné

NM

E 332

citráty draselné

NM

E 333

citráty vápenaté

NM

Jatečně opracované tělo jatečních zvířat a jatečně opracované tělo drůbeže, celé nebo dělené (pouze k ošetření povrchu)

E 270

kyselina mléčná

NM

E 325

mléčnan sodný

NM

E 326

mléčnan draselný

NM

E 327

mléčnan vápenatý

NM

Vaječné obsahy

E 270

kyselina mléčná

NM

E325

mléčnan sodný

NM

E 326

mléčnan draselný

NM

E 327

mléčnan vápenatý

NM

Chléb (druhy připravenévýlučné z mouky, vody,

E 260

kyselina octová

NM

E 261

octan draselný

NM

soli, droždí, kypřících látek a koření)

E 262

octan sodný

NM

E 263

octan vápenatý

NM

E 270

kyselina mléčná

NM

E 300

kyselina askorbová

NM

E 301

askorbát sodný

NM

E 302

askorbát vápenatý

NM

E 304

estery kyseliny askorbové s mastnými kyselinami

NM

E 322

lecitiny

NM

E 325

mléčnan sodný

NM

E 326

mléčnan draselný

NM

E 327

mléčnan vápenatý

NM

E 471

mono- a diglyceridy mastných kyselin

NM

E 472 a

estery mono- a diglyceridů mastných kyselin s kyselinou octovou

NM

E 472 d

estery mono- a mastných kyselin s kyselinou vinnou

NM

E 472 e

estery mono- a diglyceridů s kyselinou

NM

 

mono- a diacetyl vinnou

 

E 472 f

estery mono- a diglyceridů s kyselinou octovou a vinnou

NM

Nesušené (čerstvé) těstoviny

E 270

kyselina mléčná

NM

E 300

kyselina askorbová

NM

E 301

askorbát sodný

NM

E 322

lecitiny

NM

E 330

kyselina citrónová

NM

E 334

kyselina vinná

NM

E 471

mono- a diglyceridy mastných kyselin

NM

E 575

glukono delta lakton

NM

Pivo

E 270

kyselina mléčná

NM

E 300

kyselina askorbová

NM

E 301

askorbát sodný

NM

E 330

kyselina citronová

NM

E 414

arabská guma

NM

Běžný francouzský chléb "pain courant francais"

E 260

kyselina octová

NM

E 261

octan draselný

NM

E 262

octan sodný

NM

E 263

octan vápenatý

NM

E 270

kyselina mléčná

NM

E 300

kyselina askorbová

NM

E 301

askorbát sodný

NM

E 302

askorbát vápenatý

NM

E 304

estery kyseliny askorbové s mastnými kyselinami

NM

E 322

lecitiny

NM

E 325

mléčnan sodný

NM

 

E 326

mléčnan draselný

NM

E 327

mléčnan vápenatý

NM

E 471

mono-a diglyceridy mastných kyselin

NM

Husí játra "foie gras entier, blocs de foie gras"

E 300

kyselina askorbová

NM

E 301

askorbát sodný

NM

"Gehakt"

E 300

kyselina askorbová

NM

E 301

askorbát sodný

NM

E 302

askorbát vápenatý

NM

E 330

kyselina citrónová

NM

E 331

citráty sodné

NM

E 332

citráty draselné

NM

E 333

citráty vápenaté

NM

"Olomoucké tvarůžky"

E 170
E 500

uhličitan vápenatý
uhličitany sodné

NM NM

UHT kozí mléko

E 331

citráty sodné

4000

Kaštany jedlé v nálevu

E 410

karubin

NM

E 412

guma guar

NM

E 415

xanthan

NM

* Nejvyšší povolené množství.
** Nezbytné množství.

ČÁST 3 Přídatné látky povolené k výrobě potravin určených pro výživu kojenců a malých dětí*

(1) Potraviny určené pro výživu kojenců a malých dětí smějí obsahovat
a) arabskou gumu E 414 a oxid křemičitý E 551 pocházející z přidaných nutričních přípravků v množství nejvýše 150 000 mg/kg látky E 414 a 10 000 mg/kg látky E 551,
b) mannitol E 421, pokud byl užit jako nosič pro vitamín B12 v množství nejméně 1 díl vitamínu B12 na 1000 dílů mannitolu; výrobek připravený ke spotřebě by neměl obsahovat více než 10 mg/kg přenesené látky E 414,
c) škrobový oktenyljantaran sodný E 1450 pocházející z přidaných vitamínových přípravků nebo přípravků s obsahem polynenasycených mastných kyselin; množství látky E 1450 přenesené do výrobku určeného ke spotřebě může být nejvýše 100 mg/kg u vitamínových přípravků a 1000 mg/kg u přípravků s obsahem polynenasycených mastných kyselin.

(2) Potraviny určené pro výživu kojenců a malých dětí smí obsahovat L-askorbát sodný E 301 použitý v nezbytném množství v povrchové vrstvě nutričních přípravků obsahujících polynenasycené mastné kyseliny. Výrobek připravený ke spotřebě nesmí obsahovat více než 75 mg/l přenesené látky E 301.
(3) Nejvyšší povolená množství se týkají potravin připravených ke spotřebě dle návodu výrobce.

Oddíl A Přídatné látky povolené k výrobě počáteční kojenecké výživy určené k výživě zdravých kojenců
(1) K výrobě kysaných mléčných produktů smějí být použity nepatogenní mikrobiální kultury produkující kyselinu L(+) mléčnou. Takto vzniklá kyselina mléčná se nepovažuje za přídatnou látku a její přítomnost nemusí být vyznačována na obalu
(2) Při použití látek E 322, E 471, E 472c a E 473 v kombinaci smí být použit u každé z látek jen takový procentní podíl nejvyššího povoleného množství, aby součet těchto procentních podílů nepřekročil hodnotu 100 %.

Tabulka č.1

Číslo E

Látka

NPM mg.l-1

E 270

kyselina mléčná (pouze L(+) forma)

NM

E 304

L-askorbylpalmitát

10

E 306

přírodní extrakt s vysokým obsahem tokoferolů

10
jednotlivě nebov kombinaci

E 307

alfa-tokoferol

E 308

gamma-tokoferol

E 309

delta-tokoferol

E 322

lecitin

1000

E 330

kyselina citrónová

NM

E 331

citráty sodné

2000jednotlivě nebo v kombinaci

E 332

citráty draselné

E 338

kyselina fosforečná

1000
jako P2 O5 jednotlivě nebo v kombinaci

E 339

fosforečnany sodné

E 340

fosforečnany draselné

E 412

guma guar

1000pokud tekutý výrobek obsahuje částečně hydrolyzované bílkoviny

E 471

mono- a diglyceridy mastných kyselin

4000

Číslo E

Látka

NPM mg.l-1

E 472c

estery mono- a diglyceridů mastných kyselin s kyselinou citronovou

7500
u výrobků v práškové formě 9000u výrobků v kapalné formě, pokud výrobky obsahují částečně hydrolyzované bílkoviny, peptidy nebo aminokyseliny

E 473

estery sacharosy s mastnými kyselinami

120ve výrobcích obsahujících hydrolyzované bílkoviny, peptidy nebo aminokyseliny

*Vyhláška č. 54/2004 Sb. o potravinách určených pro zvláštní výživu a o způsobu jejich použití.

Oddíl B Přídatné látky povolené k výrobě pokračovací kojenecké výživy určené k výživě zdravých kojenců
(1) K výrobě kysaných mléčných produktů smějí být použity nepatogenní mikrobiální kultury produkující kyselinu L(+) mléčnou. Takto vzniklá kyselina mléčná se nepovažuje za přídatnou látku a její přítomnost nemusí být vyznačována na obalu.
(2) Při použití látek E 322, E 471, E 472c a E 473 v kombinaci smí být použit u každé z látek jen takový procentní podíl nejvyšších povolených množství, aby součet těchto procentních podílů nepřekročil hodnotu 100 %.
(3) Při použití látek E 407, E 410 a E 412 v kombinaci smí být použít u každé z látek jen takový procentní podíl nejvyšších povolených množství, aby součet těchto procentních podílů nepřekročil hodnotu 100 %.

Tabulka č. 2

Číslo E

Látka

NPM mg.l-1

E 270

kyselina mléčná (pouze L(+) forma)

NM

E 304

L-askorbylpalmitát

10

E 306
E 307
E 308E 309

přírodní extrakt s vysokým obsahem tokoferolů
alfa-tokoferol
gamma-tokoferoldelta-tokoferol

10
jednotlivě nebov kombinaci

E 322

lecitiny

1000

E 330

kyselina citrónová

NM

E 331

citráty sodné

2000

Číslo E

Látka

NPM mg.l-1

E 332

citráty draselné

jednotlivě nebo v kombinaci

E 338
E 339E 340

kyselina fosforečná
fosforečnany sodnéfosforečnany draselné

1000
jako P2 O5 jednotlivě nebo v kombinaci

E 407

karagenan

300

E 410

karubin

1000

E 412

guma guar

1000

E 440

pektiny (pouze pro okyselenou pokračovací výživu kojenců a malých dětí)

5000

E 471

mono- a diglyceridy mastných kyselin

4000

E 472c

estery mono- a diglyceridů mastných kyselin s kyselinou citronovou

7500
u výrobků v práškové formě9000 u výrobků v tekuté formě, pokud výrobky obsahují částečně hydrolyzované bílkoviny, peptidy nebo aminokyseliny

E 473

estery sacharosy s mastnými kyselinami

120ve výrobcích obsahujících hydrolyzované bílkoviny, peptidy nebo aminokyseliny

Oddíl C Přídatné látky povolené k výrobě příkrmů pro zdravé kojence a malé děti
(1) Při výrobě příkrmů pro kojence a malé děti lze použít látky uvedené v tabulce č. 3a pouze k úpravě pH

Tabulka č. 3a

Číslo E

Látka

NPM mg.l-1 resp. mg.kg-1

E 170

uhličitany vápenaté

NM

E 260

kyselina octová

NM

E 261

octany draselné

NM

E 262

octany sodné

NM

Číslo E

Látka

NPM mg.l-1 resp. mg.kg-1

E 263

octany vápenaté

NM

E 270

kyselina mléčná pouze L(+) forma

NM

E 296

kyselina jablečná pouze L(+) forma

NM

E 325

mléčnan sodný pouze L(+) forma

NM

E 326

mléčnan draselný pouze L(+) forma

NM

E 327

mléčnan vápenatý pouze L(+) forma

NM

E 330

kyselina citrónová

NM

E 331

citráty sodné

NM

E 332

citráty draselné

NM

E 333

citráty vápenaté

NM

E 338

kyselina fosforečná

1000 počítáno jako P2 O5

E 507

kyselina chlorovodíková

NM

E 524

hydroxid sodný

NM

E 525

hydroxid draselný

NM

E 526

hydroxid vápenatý

NM

(2) Látky uvedené v tabulce č. 3b lze použít až do výše nejvyššího povoleného množství.

Tabulka č. 3b

Číslo E

Látka

Název potraviny

NPM mg.l-1 resp. mg.kg-1

E 500
E 501E 503

uhličitany sodné
uhličitany draselnéuhličitany amonné

kypřící prostředky pro pekařské výrobky určené jako příkrmy

NM

E 300
E 301E 302

kyselina L-askorbová
askorbát sodný
askorbát vápenatý

šťávy, nápoje na bázi ovoce a zeleniny a ostatní příkrmy

obilné příkrmy včetně sušenek a sucharu s obsahem tuku

300
jednotlivě nebo v kombinaci jako kyselina askorbová 200jednotlivě nebo v kombinaci jako kyselina askorbová

E 304
E 306
E 307
E 308E 309

L-askorbylpalmitát
přírodní extrakt s obsahem tokoferolů alfa-tokoferol
gamma-tokoferoldelta-tokoferol

obilné příkrmy, sušenky a suchary s obsahem tuku a ostatními příkrmy

100jednotlivě nebo v kombinaci

E 322

lecitiny

obilné příkrmy, sušenky a suchary a ostatní příkrmy

10000

E 333

citráty vápenaté *

příkrmy na bázi ovoce s nízkým obsahem cukru

NM

E 341

fosforečnan vápenatý *

deserty na bázi ovoce

1000jako P2 O5

Číslo E

Látka

Název potraviny

NPM mg.l-1 resp. mg.kg-1

E 339
E 340E 341

fosforečnany sodné
fosforečnany draselnéfosforečnany vápenaté

obilné příkrmy

1000
jako P2 O5 jednotlivě nebo v kombinaci

E 471
E 472 a

E 472 b
E 472 c

mono- a diglyceridy mastných kyselin estery mono- a diglyceridů s kyselinou octovou
estery mono- a diglyceridů s kyselinou mléčnouestery mono- a diglyceridů s kyselinou citrónovou

obilné příkrmy, sušenky a suchary a ostatní příkrmy

5000jednotlivě nebo v kombinaci

E 400
E 401
E 402E 404

kyselina alginová
alginát sodný
alginát draselnýalginát vápenatý

deserty a pudinky

500jednotlivě nebo v kombinaci

E 410
E 412
E 414
E 415E 440

karubin
guma guar
arabská guma
xanthan
pektiny

příkrmy

bezlepkova obilná výživa

10000
jednotlivě nebo v kombinaci
20000jednotlivě nebo v kombinaci

E 551

oxid křemičitý

obilná výživa (sypká)

2000

E 334
E 335
E 336
E 354
E 450 aE 575

kyselina vinná pouze L(+) forma
vinan sodný pouze L(+) forma
vinan draselný pouze L(+) forma
vinan vápenatý pouze L(+) forma dihydrogen-difosforečnan sodnýgluknono-delta-lakton

sušenky a suchary

5000zbytkové množství

E 1404
E 1410
E 1412
E 1413

E 1414
E 1420
E 1422
E 1450E 1451

oxidovaný škrob
fosforečnanový monoester škrobu fosforečnanový diester škrobu monofosforečnan škrobového difosforečnanu
acetylovaný škrobový difosforečnan acetylovaný škrob
acetylovaný škrobový adipanškrobový oktenyl-jantaran sodný acetylovaný oxidovaný škrob

příkrmy

50000

* Nesmí se používat při výrobě potravin určených pro zvláštní lékařské účely pro kojence a malé děti.

Oddíl D Přídatné látky povolené k výrobě potravin určených pro zvláštní lékařské účely pro kojence a malé děti*)
*) Vyhláška č. 54/2004 Sb., o potravinách určených pro zvláštní výživu a o způsobu jejich použití.
(1) K výrobě potravin určených pro zvláštní lékařské účely pro kojence a malé děti jsou povoleny přídatné látky uvedené v tabulkách č. 1 - 3 a dále látky uvedené v tabulce č. 4.

Tabulka č. 4

Číslo E

Látka

Zvláštní podmínky

NPM mg.l-1 resp. mg.kg-1

E 401

alginan sodný

od ukončeného 4. měsíce věku v potravinách pro zvláštní lékařské účely s upraveným složením, požadovaným z důvodu metabolických poruch a pro krmení z lahve

1000

E 405

propan-1,2-diol-alginát

od ukončeného 12. měsíce ve specializovaných výživách, určených pro malé děti, které nesnášejí kravské mléko nebo mají vrozené poruchy metabolismu

200

E 410

karubin

od narození ve výrobcích pro zmenšení gastro-oesophageálního refluxu (zpětného zvracení)

10000

E 412

guma guar

od narození ve výrobcích tekuté dětské výživy obsahujících hydrolyzované bílkoviny, peptidy nebo aminokyseliny

10000

E 415

xanthan

od narození pro použití ve výrobcích na bázi aminokyselin nebo peptidů, určených pro pacienty, kteří mají problémy s poruchou gastro-intestinálního traktu, s poruchou vstřebávání bílkovin nebo s vrozenými poruchami metabolismu

12000

E 440

pektiny

od narození ve výrobcích užívaných v případě gastro-intestinálních poruch

10000

E 466

sodná sůlkarboxymethylcelulosy

od narození ve výrobcích při léčbě metabolických poruch dietou

10000

E 471

mono- a diglyceridy mastných kyselin

od narození ve zvláštních dietách, zejména bezbílkovinných dietách

5000

E 472c

estery mono- a diglyceridů
mastných kyselin s kyselinou
citrónovou

od narození

7500
u výrobků v práškové formě
9000
u výrobkův tekuté formě

E 1450

škrobový oktenyljantaran sodný

v kojenecké a pokračovací výživě

20000

ČÁST 4 Barviva
(1) Pro účely barvení potravin smějí být používána výlučně barviva uvedená v tabulce č. 1 a dále jejich formy, označované jako aluminiové laky.
(2) Barveny smějí být pouze potraviny, uvedené v tabulkách č. 3, 4 a 7, a to za podmínek tam uvedených. Nejvyšší povolená množství jsou stanovena pro obsah čistého barviva. Pokud potraviny vyžadují přípravu před spotřebou, nejvyšší povolená množství se týkají potravin připravených ke spotřebě dle návodu výrobce.
(3) Barvení se nesmí provádět u potravin, uvedených v tabulce č. 2, s výjimkou aplikací, povolených v tabulkách č. 3, 4 a 7 a u potravin určených pro výživu kojenců a malých dětí.
(4) Barviva, která smějí být používána výhradně pro omezený rozsah aplikací, jsou uvedena v tabulce č. 4.
(5) Barviva, povolená pro barvení potravin, jsou uvedena v tabulce č. 5.
(6) Přítomnost barviva v potravinách je povolena také
a) ve složených potravinách, jiných než uvedených v tabulce č. 2, pokud je barvivo povoleno v jedné ze složek složené potraviny nebo
b) pokud je potravina (potravinová surovina) určena výhradně k použití pro přípravu složené potraviny, a to tak, aby složená potravina vyhovovala požadavkům stanoveným touto částí vyhlášky.
(7) Pro označování masa a masných výrobků smějí být použita pouze jednotlivě barviva E 129 Červeň Allura AC, E 133 Brilantní modř FCF a E 155 Hněď HT nebo směs barviv E 129 Červeň Allura AC a E 133 Brilantní modř.
(8) Pro účely razítkování skořápek vajec a dekoračního barvení skořápky vajec smějí být použita pouze barviva uvedená v tabulce č.1.
(9) Pro účely barvení potravin v domácnosti smějí být uváděna do oběhu barviva uvedená v tabulce č. 1 kromě těchto barviv: E 123 Amarant, E 127 Erythrosin, E 128 Červeň 2 G, E 154 Hněď FK, E 160b Annato, bixin, norbixin, E 161g Kanthaxanthin, E 173 Hliník (v podobě pigmentu) a E 180 Litholrubin BK.
(10) Za barviva se nepovažují
a) potraviny a aromatické látky, které se přidávají během výroby do potravin pro své aromatické, chuťové nebo výživové vlastnosti a přitom mají sekundární barvící účinek, jako například mletá paprika, šafrán a kurkuma
b) barviva, určená k barvení nejedlých vnějších částí potravin, jakými jsou například povrchové povlaky sýrů a salámová střeva.

Tabulka č.1 Seznam barviv povolených k barvení potravin

Číslo E

Barvivo

číslo C. I.**

E 100

Kurkumin

75 300

E 101

(i) Riboflavin(ii) Riboflavin-5'-fosforečnan

 

E 102

Tartrazin

19140

E 104

Chinolinová žluť

47 005

E 110

Žluť SY (synonymum Gelborange S)

15 985

E 120

Košenila, kys. karmínová, karmíny

75 470

E 122

Azorubin (synonymum Carmoisin)

14 720

E 123

Amarant (synonymum Viktoriarubín O)

16 185

E 124

Ponceau 4R (synonymum Košenilová červeň A)

16 255

E 127

Erythrosin

45 430

E 128

Červeň 2G

18 050

E 129

Červeň Allura AC

16 035

E 131

Patentní modř V

42 051

E 132

Indigotin (synonymum Indigocarmine)

73 015

E 133

Brilantní modř (synonymum Brilliant blue FCF)

42 090

E 140

Chlorofyly a chlorofyliny
(i) Chlorofyly(ii) Chlorofyliny


75 81075 815

E 141

Mědnaté komplexy chlorofylů a chlorofylinů
(i) Cu komplexy chlorfylů(ii) Cu komplexy chlorofylinů

75 815

E 142

Zeleň S

44 090

E 150 a

Karamel*

 

E 150 b

Kaustický sulfitový karamel

 

E 150 c

Amoniakový karamel

 

E 150 d

Amoniak - sulfitový karamel

 

E 151

Čerň BN (synonymum Brilliant black BN)

28 440

E 153

Medicinální uhlí (z rostlinné suroviny)

 

E 154

Hněď FK

 

E 155

Hněď HT

20 285

E 160 a

Karoteny
(i) směs karotenů(ii) Beta-karoten


75 13040 800

E 160 b

Annato bixin, norbixin

75 120

E 160 c

Paprikový extrakt, kapsanthin, kapsorubin

 

E 160 d

Lykopen

75 125

E 160 e

Beta-apo-8'-karotenal

40 820

E 160 f

Ethylester kyseliny beta-apo-8'-karotenové

40 825

Číslo E

Barvivo

číslo C. I.**

E 161 b

Lutein

 

E 161g

Kanthaxanthin

 

E 162

Betalainová červeň betanin (včetně extraktů z červené řepy)

 

E 163

Anthokyany (získané fyzikálními postupy z ovoce a zeleniny)

 

E 170

Uhličitan vápenatý

77 220

E 171

Oxid titaničitý (synonymum Titanová běloba)

77 891

E 172

Oxidy a hydroxidy železa

77 491
77 49277 499

E 173

Hliník (v podobě pigmentu)

 

E 174

Stříbro (v podobě pigmentu)

 

E 175

Zlato (v podobě pigmentu)

 

E 180

Litholrubin BK

 


* Termín karamel se vztahuje na výrobky více či méně intenzívní hnědé barvy, které jsou určeny k barvení potravin. Nejde o aromatický výrobek z cukru získaný zahřátím cukru, který je určen k aromatizaci potravin (např. cukrovinek, pečiva, alkoholických nápojů).
** Identifikační číslo Color Indexu (C. I.), které garantuje identitu barviva při používání názvů v cizích jazycích. Jako čísla C. I. jsou v tabulce uvedena čísla z publikace Colour Index, 3 r. d. Ed., 1982, Vol 1 - 7, 1315 a z dodatků 37 - 40 (125), 41 - 44 (127 - 50), 45 - 48 (130), 49 - 52 (132 - 50), 53 - 56 (135).

Tabulka č. 2 Potraviny, které nesmějí obsahovat přidaná barviva, pokud to není výslovně stanoveno v tabulkách č. 3, 4 a 7

1.

nezpracované potraviny

2.

balené vody a stolní vody

3.

mléko plnotučné, polotučné a odtučněné, pasterované či sterilované, včetně UHT mléka (týká se neochucených výrobků)

4.

mléko ochucené kakaem či čokoládou

5.

kysané mléčné výrobky (neochucené)

6.

zahuštěné mléko

7.

podmáslí (neochucené)

8.

smetana a sušená smetana (neochucené)

9.

oleje a tuky živočišného a rostlinného původu

10.

vaječný žloutek, bílek, vaječná melanž, sušené, tekuté, koncentrované, hluboce zmrazené nebo koagulované vaječné produkty

11.

mouka, ostatní mlýnské výrobky a škrob

12.

chléb a výrobky z chlebového těsta

13.

těstoviny a gnocchi

14.

cukry (včetně všech mono- a disacharidů)

15.

rajčatový protlak a rajčatové polokonzervy

16.

studené omáčky na bázi rajčatové šťávy, kečupy

17.

ovocné a zeleninové šťávy a nektary

18.

produkty z ovoce, zeleniny,brambor a hub - sterilované, nakládané či sušené, zpracované ovoce, zelenina, brambory a houby

19.

výběrové (extra) džemy, výběrové (extra) rosoly a kaštanové pyré, creme de pruneaux

20.

maso, ryby, drůbež, zvěřina, měkkýši, korýši a přípravky z nich (netýká se hotových pokrmů obsahujících tyto složky)

21.

kakaové a čokoládové výrobky (netýká se nečokoládových náplní těchto výrobků)

22.

pražená káva, cikorková kávovina a extrakty z ní, čaj, extrakty z čaje včetně ovocných a bylinných, přípravky na bázi čaje ovoce a obilovin pro přípravu čajů

23.

koření, směsi koření, sůl, náhrady soli

24.

víno, hroznový mošt, částečně zkvašený hroznový mošt (burčák), hroznová šťáva

25.

potraviny určené pro výživu kojenců a malých dětí

26.

med

27.

vinný ocet

28.

slad a výrobky ze sladu

29.

čerstvé sýry (neochucené)

30.

máslo z mléka koz a ovcí

31.

obilné destiláty Korn, Kornbrand, ovocné lihoviny, ovocné destiláty včetně ovocných průtahových Ouzo, Grappa, Tsikoudia z Kréty,Tsipouro z Makedonie, Tsipouro z Thesálie, Tsipouro z Tyrnavosu, Eau de vie de marc Margue nationale luxemburgeoise, Eau de vie seigle Margue nationale luxemburgeoise, London gin

32.

Sambuca, Maraschino a Mistra

33.

Sangria, Clarea a Zurra

Tabulka č. 3 Potraviny, ke kterým smějí být přidávána pouze určitá barviva

Název potraviny

Číslo E

Barvivo

NPM mg.l-1 resp. mg.kg-1

Chléb vícezrnný, celozrnný, speciální, sladový

E 150 a
E 150 b
E 150 cE 150 d

Karamel
Kaustický sulfitový karamel
Amoniakový karamelAmoniak-sulfitový karamel

NM
NM
NMNM

PivoCidre bouche

E 150 a
E 150 b
E 150 cE 150 d

Karamel
Kaustický sulfitový karamel
Amoniakový karamelAmoniak-sulfitový karamel

NM
NM
NMNM

Název potraviny

Číslo E

Barvivo

NPM mg.l -1 resp. mg.kg-1

Máslo (včetně másla se sníženým obsahem tuku a máselný koncentrát)

E 160 a

Karoteny

NM

Margaríny, margariny s nízkým obsahem tuku (minariny),směsné roztíratelné a emulgované tuky, ztužené a pokrmové tuky (bezvodé tuky)

E 100

E 160 aE 160 b

Kurkumin

KarotenyAnnato, bixin, norbixin

NM

NM10

Neochucené sýry tavené a sýry zrající (barvy oranžové, žluté a bílé perleti)

E 160a
E 160 bE 160 c

Karoteny
Annato, bixin, norbixinPaprikový extrakt

NM
15NM

Ocet

E 150 a
E 150 b
E 150 cE 150 d

Karamel
Kaustický sulfitový karamel
Amoniakový karamelAmoniak-sulfitový karamel

NM
NM
NMNM

Whisky (whiscy), obilné destiláty (jiné nez Korn nebo Kornbrand, nebo Eau de vie de seigle Margue nationale luxemburgeoise), vinný destilát, rum, Brandy, vínovice, Weinbrand, matoliny, matolinové lihoviny (jiné než Tsikoudia a Tsipouro a Eau de vie de marc Margue nationale luxemburgeoise), Grappa invecchiata, Bagaceira velha

E 150 a
E 150 b
E 150 cE 150 d

Karamel
Kaustický sulfitový karamel
Amoniakový karamelAmoniak-sulfitový karamel

NMNMNMNM

Aromatizovaná vína hnědé barvy, nápoje na bázi aromatizovaných vín hnědé barvy (kromě nápoje Bitter Soda), likérová vína hnědé barvy, medovina

E 150 a
E 150 b
E 150 cE 150 d

Karamel
Kaustický sulfitový karamel
Amoniakový karamelAmoniak-sulfitový karamel

NM
NM
NMNM

Zelenina nakládaná v octu, slaném nálevu, oleji (kromě oliv)

E 101

E 140
E 141

E 150 a
E 150 b
E 150 c
E 150 d
E 160 a
E 162E 163

(i) Riboflavin
(ii) Riboflavin-5'-fosforečnan
chlorofyly, chlorofyliny
mědnaté komplexy chlorofylů a chlorofylinů
Karamel
Kaustický sulfitový karamel
Amoniakový karamel
Amoniak-sulfitový karamel
Karoteny
Betalainová červeňAnthokyany

NM

NM
NM

NM
NM
NM
NM
NM
NMNM

Směsi z obilovin extrudované, expandovanéa/nebo ochucené ovocným

E 150 c
E 160 a

Amoniakový karamel
Karoteny

NM
NM

Název potraviny

Číslo E

Barvivo

NPM mg.l-1 resp. mg.kg-1

aromatem(breakfast cereads)

E 160 bE 160 c

Annato bixin norbixinPaprikový extrakt

25NM

Směsi z obilovin ochucené ovocným aromatem(breakfast cereals)

E 120

E 162E 163

Košenila, kys. karmínová,
karmíny
Betalainová červeňAnthokyany

200jednotlivě nebo v kombinaci

Džemy, rosoly, marmelády a podobné výrobky z ovocevčetně těchto výrobků se sníženým obsahem energie

E 100
E 140
E 141

E 150 a
E 150 b
E 150 c
E 150 d
E 160 a
E 160 c
E 162
E 163
E 104
E 110
E 120
E 124
E 142
E 160 dE 161 b

Kurkumin
Chlorofyly, chlorofyliny
mědnaté komplexy chlorofylů a chlorofylinů
Karamel
Kaustický sulfitový karamel
Amoniakový karamel
Amoniak-sulfitový karamel
Karoteny
Paprikový extrakt
Betalainová červeň
Anthokyany
Chinolinová žluť
Žluť SY
Košenila, kys. karmínová, karmíny Ponceau 4R
Zeleň S
LykopenLutein

NM
NM
NM

NM
NM
NM
NM
NM
NM
NM
NM
100jednotlivě nebo v kombinaci

Masné výrobky z nasoleného a okořeněného mletého (homogenizovaného) masa naražené v přírodním nebo umělém střevě bez stanoveného stupně tepelného opracování, paštiky, terrines.

E 100
E 120
E 150 a
E 150 b
E 150 c
E 150 d
E 160 a
E 160 cE 162

Kurkumin
Košenila, kys. karmínová, karmíny Karamel
Kaustický sulfitový karamel
Amoniakový karamel
Amoniak-sulfitový karamel
Karoteny
Paprikový extraktBetalainová červeň

20
100
NM
NM
NM
NM
20
10NM

Masné výrobky s minimálním obsahem obilné složky 6 %
breakfast sausagesHamburgerové maso s minimálním obsahem rostlinné či obilné složky 4 %

E 128
E 129
E 120
E 150 a
E 150 b
E 150 cE 150 d

Červeň 2G
Červeň Allura AC
Košenila, kys. karmínová, karmíny
Karamel
Kaustický sulfitový karamel
Amoniakový karamelAmoniak-sulfitový karamel

20
25
100
NM
NM
NMNM

Název potraviny

Číslo E

Barvivo

NPM mg.l-1 resp. mg.kg-1

Sušené granulované brambory a bramborové vločky

E 100

Kurkumin

NM

Sterilovaný hrášek a drcený sterilovaný hrášek v (konzervách)

E 102
E 133E 142

Tartrazin
Brilantní modř FCFZeleň S

100
2010

Sýr Sage Derby (typický anglický sýr)

E 140E 141

Chlorofyly, chlorofylinyMědnaté komplexy chlorofylů a chlorofylinů

NMNM

Sýr Red Leicester (typický anglický sýr)

E 160 b

Annatto, bixin a norbixin

50

Sýr Mimolette (typický francouzský sýr)

E 160 b

Annatto, bixin a norbixin

35

Sýr Morbier (typický francouzský sýr)

E 153

Medicinální uhlí

NM

Red marbled cheese(typický anglický sýr)

E 120

Košenila, kyselina karmínová, karmíny

125

E 163

Anthokyany

NM

Americano (aperitiv)

E 150 a
E 150 b
E 150 c
E 150 d
E 163
E 100
E 101

E 102
E 104
E 120
E 122
E 123E 124

Karamel
Kaustický sulfitový karamel
Amoniakový karamel
Amoniak-sulfitový karamel
Anthokyany
Kurkumin
(i) Riboflavin
(ii) Riboflavin-5-fosforečnan
Tartrazin
Chinolinová žluť
Košenila, kyselina karmínová, karmíny, Azorubín Carmoisin
AmarantPonceau 4R

NM
NM
NM
NM
NM
100jednotlivě nebo v kombinaci

Bitter soda,aromatizovaná vína typu bitter

E 150 a
E 150 b
E 150 c
E 150 d
E 100
E 101
E 102
E 104
E 110E 120

Karamel
Kaustický sulfitový karamel
Amoniakový karamel
Amoniak-sulfitový karamel
Kurkumin
Riboflavin (ii) Riboflavim-5-fosforečnan Tartrazin
Chinolinová žluť
Žluť SY Gelborange SKošenila, kyselina karmínová, karmíny

NM
NM
NM
NM
100jednotlivě nebo v kombinaci

Název potraviny

Číslo E

Barvivo

NPM mg.l-1 resp. mg.kg-1

E 122
E 123
E 124
E 129

Azorubín Carmoisin
Amarant
Ponceau 4R,
Košenilová červeň AČerveň Allura AC

 

Luncheon meat

E 129

Červěň Allura AC

25

Chorizo Salchichon(uzený masný výrobek)

E 120E 124

Košenila, kyselina karmínová, karmíny Ponceau 4R,Košenilová červeň A

200250

Sobrasada (mallorská klobása)

E 110E 124

Žluť SY
Ponceau 4R,Košenilová červeň A

135200

Pasturmas (jedlý vnější povrch)

E 100
E 101E 120

Kurkumin
(i) Riboflavin
(ii) Ribaflavin-5-fosforečnanKošenila, kyselina karmínová, karmíny

NM
NM
NM

Tabulka č. 4 Barviva, která jsou povolená výhradně pro určité účely

Číslo E

Barvivo

Název potraviny

NPM mg.l-1 resp. mg.kg-1

E 123

Amarant

aromatizovaná vína, alkoholické nápojerybí jikry a mlíčí

3030

E 127

Erytrosin

koktejlové a kandované třešně
třešně Bigareaux v cukerném nálevu a koktejlechvč. smíšeného kompotu s třešněmi Bigareaux

200150

E 154

Hněď FK

uzené ryby - kipry

20

E 161g

Kanthaxanthin

štrasburské párky

15

E 173

Hliník

vnější povrch cukrovinek určených k dekoraci cukrářských výrobků

NM

E 174

Stříbro

vnější povrch cukrovinek určených k dekoraci cukrářských výrobků, dekorace čokolády a čokoládových bonbonů, likéry

NM

E 175

Zlato

vnější povrch cukrovinek určených k dekoraci cukrářských výrobků, dekorace čokolády a čokoládových bonbonů, likéry

NM

E 180

Litholrubin BK

jedlé povrchové vrstvy sýrů

NM

E 160 b

Annatto, bixin, norbixin

margaríny, margariny s nízkým obsahem tuku (minariny), směsné roztíratelné a emulgované tuky, ztužené a pokrmové tuky (bezvodé tuky

10

Číslo E

Barvivo

Název potraviny

NPM mg.l-1 resp. mg.kg-1

 

 

jedlé ozdoby a jedlé povrchové vrstvy
jemné a trvanlivé pečivo, cukrářské výrobky
mražené krémy
alkoholizované nápoje včetně nápojů s obsahem alkoholu nižším než 15 % (V/V)*
sýry tavené a sýry zrající (barvy oranžové žluté a bílé perleti) deserty ** včetně ochucených mléčných výrobků
snacky *** neochucené, pikantní na bázi brambor, obilovin, škrobu, extrudované či expandované
ostatní snacky a snacky na bázi obalených ořechových jader uzené ryby
jedlé povrchové vrstvy sýrů, jedlá klihovková (kolagenová střívka)
extrudované, expandované obilné snídaně, obilné snídaně ochucené ovocným aromatem
sýr Red Leicester (typický anglický sýr)sýr Mimolette (typický francouzský sýr)

20
10
20
10

15
10
20

10
10
20

25

5035

E 128

Červeň 2G

masné výrobky s minimálním obsahem obilné složky 6 % breakfast sausageshamburgerové maso s minimálním obsahem rostlinné a/ nebo obilné složky 4 %

20
20


* V/V objemová procenta.
** Deserty - pro účely této vyhlášky se rozumí drobné potravinářské výrobky sladké chuti určené ke konzumaci po hlavním jídle (cukrářské výrobky, mražené krémy, pudinky apod.).
*** Snacky - pro účely této vyhlášky se rozumí drobné potravinářské výrobky obvykle na bázi obilovin nebo brambor určené zejména ke konzumaci mezi hlavními jídly (většinou slané chuti).

Tabulka č. 5 Barviva povolená k barvení potravin, neuvedených v tabulkách č. 2 a 3
Barviva uvedená v tabulce č. 5 smějí být používána v nezbytném množství k výrobě všech potravin, kromě potravin určených pro výživu kojenců a malých dětí a potravin uvedených v tabulkách č. 2 a 3.

Číslo E

Barvivo

E 101

(i) Riboflavin(ii) Riboflavin-5'-fosforečnan

E 140

Chlorofyly a chlorofyliny

Číslo E

Barvivo

E 141

Mědnaté komplexy chlorofylů a chlorofilynů

E 150 a

Karamel

E 150 b

Kaustický sulfitový karamel

E 150 c

Amoniakový karamel

E 150 d

Amoniak - sulfitový karamel

E 133

Medicinální uhlí

E 160 a

Karoteny

E 160 c

Paprikový extrakt, kapsanthin, kapsorubin

E 162

Betalainová červeň, betanin

E 163

Anthokyany

E 170

Uhličitan vápenatý

E 171

Oxid titaničitý

E 172

Oxidy a hydroxidy železa

Tabulka č. 6 Barviva, která smějí být používána k výrobě potravin jednotlivě či v kombinaci až do nejvyššího povoleného množství, uvedeného v tabulce č. 7

Číslo E

Barvivo

E 100

Kurkumin

E 102

Tartrazin

E 104

Chinolinová žluť

E 110

Žluť SY

E 120

Košenila, kyselina karmínová, karmíny

E 122

Azorubin

E 124

Ponceau 4R

E 129

Červeň Allura AC

E 131

Patentní modř V

E 132

Indigotin

E 133

Brilantní modř

E 142

Zeleň S

E 151

Čerň BN

E 155

Hněď HT

E 160 d

Lykopen

E 160 e

beta-apo-8'-karotenal

E 160 f

Ethylester kyseliny beta-apo-8'-karotenové

E 161 b

Lutein

Při použití v kombinaci se hodnota NPM týká celkového množství použitých barviv. Pokud jsou do ochucených nealko nápojů, zmrzlin a mražených krémů, dezertů, jemného a trvanlivého pečiva, cukrářských výrobků a cukrovinek přidávána barviva E 110, E 122, E 124 a E 155 jednotlivě nebo v kombinaci, nesmí obsah jednotlivého barviva být vyšší než 50 mg.kg-1 nebo 50 mg.l-1 . Zároveň celkový obsah barviv nesmí překročit nejvyšší přípustné množství uvedené v tabulce č. 7.

Tabulka č. 7 Potraviny, k jejichž výrobě smějí být použita barviva uvedená v tabulce č. 6

Název potraviny

NPM mg.l -1 resp. mg.kg-1

ochucené nealkoholické nápoje a koncentráty pro jejich přípravu, nápoje v prášku

100

proslazené ovoce a zelenina Mostarda di frutta

200

kompoty, ovoce červené barvy

200

cukrovinky

300

jedlé ozdoby a polevy na cukrářské výrobky

500

jemné a trvanlivé pečivo a cukrářské výrobky

200

mražené krémy

150

ochucené tavené sýry

100

deserty včetně ochucených mléčných výrobků

150

studené omáčky, kořenící směsi a přípravky (kari, tandoori), sterilovaná a kořeněná zelenina v nálevu (pickles, piccalilli) chutney

500

hořčice

300

pasty z ryb a korýšů

100

předvařené jedlé části korýšů

250

náhražky lososa

500

surimi

500

rybí mlíčí a jikry

300

uzené ryby

100

snacky neochucené, pikantní na bázi brambor, obilovin, škrobu extrudované či expandované

200

ostatní pikantní snacky a pikantní snacky na bázi obalených ořechových jader

100

jedlý povrch sýrů

NM

jedlá klihovková (kolagenová) střívka

NM

potraviny pro zvláštní lékařské účely

50

potraviny určené ke snižování hmotnosti

50

tekuté doplňky stravy a potraviny pro sportovce

100

pevné doplňky stravy a potraviny pro sportovce

300

dehydratované výrobky (polévky)

50

analogy masa a rybího masa na bázi rostlinných bílkovin

100

alkoholické nápoje kromě alkoholických nápojů uvedených v tab. 2 nebo 3

200

aromatizovaná vína, nápoje a koktejly na bázi aromatizovaných vín,kromě uvedených v tab. 3

200

ovocná vína, včetně šumivých a perlivých, cidr (kromě cidre bouche) a perry, aromatizovaná ovocná vína, aromatizovaný cidr a perry

200

ČÁST 5 Sladidla
(1) Jako sladidla smějí být používány výlučně látky uvedené v tabulce, a to za podmínek tam uvedených.
(2) Sladidla smějí být používána s cílem udělit potravinám sladkou chuť a dále k přípravě stolních sladidel.*
(3) Sladidla uvedená v tabulce nesmějí být používána pro výrobu potravin pro kojence a malé děti včetně potravin pro zvláštní lékařské účely určené pro kojence a malé děti.
(4) Přítomnost sladidel v potravinách je povolena také
a) ve složených potravinách, a to bez přidaného cukru nebo se sníženým obsahem energie, ke snižování tělesné hmotnosti a u potravin s prodlouženou trvanlivostí, kromě potravin určených pro výživu kojenců a malých dětí, pokud je toto sladidlo povoleno v jedné ze složek potraviny nebo
b) pokud je potravina (potravinová surovina) určena výhradně k použití pro přípravu složené potraviny, a to tak, aby složená potravina vyhovovala požadavkům stanoveným touto částí vyhlášky.
(5) Stanovená nejvyšší povolená množství, uvedená v této části, jsou vztažena na potraviny, připravené ke spotřebě podle návodu výrobce, pokud přípravu před spotřebou vyžadují.
(6) Stolní sladidla musí obsahovat na obalu určeném pro spotřebitele jako součást označení text
a) "Stolní sladidlo na bázi......" s použitím názvu sladidla,
b) u stolních sladidel obsahující polyalkoholy "Nadměrná konzumace může vyvolat projímavé účinky",
c) u stolních sladidel obsahující aspartam "Obsahuje zdroj fenylalaninu",
d) u stolních sladidel obsahující sůl aspartamu-acesulfamu "Obsahuje zdroj fenylalaninu".
(7) Potraviny obsahující aspartam E 951 a/nebo sůl aspartamu-acesulfamu E 962 musí být na obalu určeném pro spotřebitele označeny textem "Obsahuje zdroj fenylalaninu".
(8) Pod pojmem "výrobek se sníženým obsahem energie" se v této části rozumí výrobek, u kterého snížení obsahu využitelné energie představuje nejméně 30 % využitelné energie poskytované podobným výrobkem.
(9) Pod slovy "výrobek bez přidaného cukru" se v této části rozumí výrobek, ke kterému nebyly při výrobě přidány monosacharidy, disacharidy a jiné potraviny, používané pro své sladivé vlastnosti.
(10) Výrazem nezbytné množství se v této části rozumí, že nejvyšší použitelné množství sladidel není stanoveno, avšak musí být použito v souladu se správnou výrobní praxí v množství nepřevyšujícím množství nezbytné k dosažení zamýšleného účelu a za předpokladu, že spotřebitel nebude uveden v omyl.
(11) Za sladidla se nepovažují potraviny se sladkou chutí, jakými jsou přírodní sladidla a med.**
* Potraviny obsahující sladidla, příp. další složky, určené k přislazování pokrmu před spotřebou.
**Vyhláška č. 76/2003 Sb. , kterou se stanoví požadavky pro přírodní sladidla, med, cukrovinky, kakaový prášek a směsi kakaa s cukrem, čokoládu a čokoládové bonbony.
(12) Ustanoveními této části není dotčeno použití zde uvedených látek pro jiné účely, než je slazení.
(13) V případě, že existují pochybnosti o použití sladidla v určitém druhu potraviny a pochybnosti o použití přídatné látky podle principu "nezbytné množství" postupuje se podle části 1 oddíl A odstavce 11 této přílohy.

Tabulka

"Číslo E

Látka

Název potraviny

NPM mg. l -1 resp. mg. kg -1

E 420


E421
E953
E965


E966
E967

Sorbitol
(i) Sorbitol
(ii) Sorbitol sirup
Mannitol
Isomalt
Maltitol
(i) Maltitol
(ii) Maltitol sirup Laktitol Xylitol

deserty* na bázi vody se sníženým obsahem energie nebo bez přidaného cukru

NM

 

deserty na bázi mléka a mléčných přípravků se sníženým obsahem energie nebo bez přidaného cukru

NM

deserty na bázi ovoce a zeleniny se sníženým obsahem energie nebo bez přidaného cukru

NM

deserty na bázi vajec se sníženým obsahem energie nebo bez přidaného cukru

NM

deserty na bázi obilovin se sníženým obsahem energie nebo bez přidaného cukru

NM

deserty na bázi tuku se sníženým obsahem energie nebo bez přidaného cukru

NM

obilné snídaně a podobné výrobky na bázi obilovin se sníženým obsahem energie nebo bez přidaného cukru

NM

mražené krémy se sníženým obsahem energie nebo bez přidaného cukru

NM

džemy, rosoly, marmelády se sníženým obsahem energie nebo bez přidaného cukru a kandované ovoce

NM

ovocné přípravky se sníženým obsahem cukru kromě těch, které jsou určeny pro výrobu nealkoholických nápojů na bázi ovocné šťávy

NM

cukrovinky bez přidaného cukru

NM

cukrovinky na bázi sušeného ovoce se sníženým obsahem energie nebo bez přidaného cukru

NM

cukrovinky na bázi škrobu se sníženým obsahem energie nebo bez přidaného cukru

NM

cukrovinky na bázi kakaa se sníženým obsahem energie nebo bez přidaného cukru

NM

pomazánky na bázi kakaa, mléka, sušeného ovoce nebo tuku se sníženým obsahem energie nebo bez přidaného cukru

NM

žvýkačka bez přidaného cukru

NM

studené omáčky

NM

hořčice

NM

jemné a trvanlivé pečivo, cukrářské výrobky se sníženým obsahem energie nebo bez přidaného cukru

NM

doplňky stravy definované ve zvláštním právním předpise** v pevné formě

NM

sladidla

NM

E 950

Acesulfam K

ochucené nealko nápoje se sníženým obsahem energie nebo bez přidaného cukru a nápojové koncentráty pro přípravu těchto nápojů (po naředění podle návodu výrobce)

350

nápoje na bázi mléka a mléčných přípravků a nápoje na bázi ovocné šťávy se sníženým obsahem energie nebo bez přidaného cukru a nápojové koncentráty pro přípravu těchto nápojů (po naředění podle návodu výrobce)

350

instantní čaj

350

nealkoholické pivo

350

deserty na bázi vody se sníženým obsahem energie nebo bez přidaného cukru

350

deserty na bázi mléka a mléčných přípravků se sníženým obsahem energie nebo bez přidaného cukru

350

deserty na bázi ovoce a zeleniny se sníženým obsahem energie nebo bez přidaného cukru

350

deserty na bázi vajec se sníženým obsahem energie nebo bez přidaného cukru

350

deserty na bázi obilovin se sníženým obsahem energie nebo bez přidaného cukru

350

deserty na bázi tuku se sníženým obsahem energie nebo bez přidaného cukru

350

ochucené snacky * * * na bázi škrobu a ořechů

350

mražené krémy se sníženým obsahem energie nebo bez přidaného cukru

800

kompoty se sníženým obsahem energie, kompoty bez přidaného cukru

350

ovocné a zeleninové přípravky se sníženým obsahem energie

350

džemy, rosoly a marmelády se sníženým obsahem energie

1000

ovoce a zelenina v sladkokyselém nálevu

200

cukrovinky bez přidaného cukru

500

cukrovinky na bázi kakaa, nebo sušeného ovoce se sníženým obsahem energie nebo bez přidaného cukru

500

cukrovinky na bázi škrobu se sníženým obsahem energie nebo bez přidaného cukru

1000

pomazánky na bázi kakaa, mléka, sušeného ovoce nebo tuku se sníženým obsahem energie

1000

žvýkačka bez přidaného cukru

2000

cidr a perry

350

tmavé pivo typu ,oud bruin ",
pivo s obsahem alkoholu do 1,2 % (V /V ), pivo s titrační kyselostí vyšší než 30 mekv. NaOH .1 -1
pivo s koncentrací původní mladiny nižší než 6 % (m/m), pivo " Biere de table /Tafelbier /Table beer" kromě piva "Obergariges Einfachbier"

350

studené omáčky

350

hořčice

350

saláty s obsahem studených omáček

350

sladkokyselé konzervy a polokonzervy a marinády z ryb, korýšů a měkkýšů

200

obilné snídaně s obsahem vlákniny vyšším než 15 % a obsahující nejméně 20 % otrub, se sníženým obsahem energie nebo bez přidaného cukru

1200

polévky se sníženým obsahem energie

110

cukrovinky pro osvěžení dechu bez přidaného cukru

2500

pivo se sníženým obsahem energie

25

nápoje sestávající ze směsi nealkoholického nápoje a piva, cidru, perry, lihoviny nebo vína 15 % (V/V) alkoholu

350

kornouty a oplatky k mraženým krémům bez přidaného cukru

2000

cukrovinky ve formě tablet a dražé se sníženým obsahem energie

500

jemné a trvanlivé pečivo, cukrářské výrobky pro speciální nutriční účely

1000

dietní potraviny pro zvláštní lékařské účely definované ve zvláštním právním předpise****

450

potraviny pro nízkoenergetickou výživu určené ke snižování tělesné hmotnosti definované ve zvláštním právním předpise ****

450

doplňky stravy definované ve zvláštním právním předpise ** v tekuté formě

350

doplňky stravy definované ve zvláštním právním předpise ** v pevné formě

500

doplňky stravy na bázi vitaminů a/nebo minerálních látek definované ve zvláštním právním předpise ** ve formě sirupů nebo žvýkacích tablet

2000

stolní sladidla

NM

"Feinkostsalat"

350

"Essoblaten"

2000

E 951

Aspartam

ochucené nealko nápoje se sníženým obsahem energie nebo bez přidaného cukru a nápojové koncentráty pro přípravu těchto nápojů (po naředění podle návodu výrobce)

600

nápoje na bázi mléka a mléčných přípravků a nápoje na bázi ovocné šťávy se sníženým obsahem energie nebo bez přidaného cukru a nápojové koncentráty pro přípravu těchto nápojů (po naředění podle návodu výrobce)

600

instantní čaj

350

nealkoholické pivo

600

deserty na bázi vody se sníženým obsahem energie nebo bez přidaného cukru

1000

deserty na bázi mléka a mléčných přípravků se sníženým obsahem energie nebo bez přidaného cukru

1000

deserty na bázi ovoce a zeleniny se sníženým obsahem energie nebo bez přidaného cukru

1000

deserty na bázi vajec se sníženým obsahem energie nebo bez přidaného cukru

1000

deserty na bázi obilovin se sníženým obsahem energie nebo bez přidaného cukru

1000

deserty na bázi tuku se sníženým obsahem energie nebo bez přidaného cukru

1000

ochucené snacky na bázi škrobu a ořechů

500

mražené krémy se sníženým obsahem energie nebo bez přidaného cukru

800

kompoty se sníženým obsahem energie, kompoty bez přidaného cukru

1000

džemy, rosoly a marmelády se sníženým obsahem energie

1000

ovocné a zeleninové přípravky se sníženým obsahem energie

1000

ovoce a zelenina v sladkokyselém nálevu

300

cukrovinky bez přidaného cukru

1000

cukrovinky na bázi kakaa, nebo sušeného ovoce, ořechů se sníženým obsahem energie nebo bez přidaného cukru

2000

cukrovinky na bázi škrobu se sníženým obsahem energie nebo bez přidaného cukru

2000

pomazánky na bázi kakaa, mléka, sušeného ovoce, nebo tuku se sníženým obsahem energie

1000

žvýkačka bez přidaného cukru

5500

cidr a perry

600

tmavé pivo typu "oud bruin"
pivo s obsahem alkoholu do 1,2 % (V /V ), pivo s titrační kyselostí vyšší než 30 mekv. NaOH 1-1,
pivo s koncentrací původní mladiny nižší než 6 % (m/m), pivo " Biere de table/Tafelbier/Table beer" kromě "Obergariges Einfachbier"

600

studené omáčky

350

hořčice

350

sladkokyselé konzervy a polokonzervy a marinády z ryb, korýšů a měkkýšů

300

obilné snídaně s obsahem vlákniny vyšším než 15 % a obsahující nejméně 20 % otrub se sníženým obsahem energie nebo bez přidaného cukru

1000

polévky se sníženým obsahem energie

110

cukrovinky pro osvěžení dechu bez přidaného cukru

6000

pastilky pro osvěžení dechu s výraznou příchutí, bez přidaného cukru

2000

pivo se sníženým obsahem energie

25

nápoje sestávající ze směsi nealkoholického nápoje a piva, cidru, perry, lihoviny nebo vína

600

alkoholické nápoje obsahující méně než 15 % (V /V ) alkoholu

600

jemné a trvanlivé pečivo, cukrářské výrobky pro speciální nutriční účely

1700

dietní potraviny pro zvláštní lékařské účely definované ve zvláštním právním předpise***

1000

potraviny pro nízkoenergetickou výživu určené ke snižování tělesné hmotnosti definované ve zvláštním právním předpise ****

800

doplňky stravy definované ve zvláštním právním předpise ** v tekuté formě

600

doplňky stravy definované ve zvláštním právním předpise ** v pevné formě

2000

doplňky stravy na bázi vitaminů a/nebo minerálních látek definované ve zvláštním právním předpise ** ve formě sirupů nebo žvýkacích tablet

5500

stolní sladidla

NM

"Feinkostsalat"

350

"Essoblaten"

1000

E 952

Kyselina cyklamová a její sodná a vápenatá sůl, počítáno jako volná kyselina

ochucené nealko nápoje se sníženým obsahem energie nebo bez přidaného cukru a nápojové koncentráty pro přípravu těchto nápojů (po naředění podle návodu výrobce)

250

nápoje na bázi mléka a mléčných přípravků nebo nápoje na bázi ovocné šť ávy se sníženým obsahem energie nebo bez přidaného cukru a nápojové koncentráty pro přípravu těchto nápojů (po naředění podle návodu výrobce)

250

deserty na bázi vody se sníženým obsahem energie nebo bez přidaného cukru

250

deserty na bázi mléka a mléčných přípravků se sníženým obsahem energie nebo bez přidaného cukru

250

deserty na bázi ovoce a zeleniny se sníženým obsahem energie nebo bez přidaného cukru

250

deserty na bázi vajec se sníženým obsahem energie nebo bez přidaného cukru

250

deserty na bázi obilovin se sníženým obsahem energie nebo bez přidaného cukru

250

deserty na bázi tuku se sníženým obsahem energie nebo bez přidaného cukru

250

pomazánky na bázi kakaa, mléka, sušeného ovoce nebo tuku se sníženým obsahem energie nebo bez přidaného cukru

500

ovocné kompoty se sníženým obsahem energie nebo bez přidaného cukru

1000

džemy, rosoly a marmelády se sníženým obsahem energie

1000

ovocné a zeleninové přípravky se sníženým obsahem energie

250

nápoje sestávající ze směsi nealkoholického nápoje a piva, cidru, perry, lihoviny

250

jemné a trvanlivé pečivo a cukrářské výrobky určené pro speciální nutriční účely

1600

dietní potraviny pro zvláštní lékařské účely definované ve zvláštním právním předpise***

400

potraviny pro nízkoenergetickou výživu určené ke snižování tělesné hmotnosti definované ve zvláštním právním předpise ****

400

doplňky stravy definované ve zvláštním právním předpise ** v tekuté formě

400

doplňky stravy definované ve zvláštním právním předpise ** v pevné formě

500

doplňky stravy na bázi vitaminů a/nebo minerálních látek definované ve zvláštním právním předpise ** ve formě sirupů nebo žvýkacích tablet

1250

stolní sladidla

NM

E 954

Sacharin a jeho sodná, draselná a vápenatá sůl, počítáno jako volný imid

ochucené nealko nápoje se sníženým obsahem energie nebo bez přidaného cukru a nápojové koncentráty pro přípravu těchto nápojů (po naředění podle návodu výrobce)

80

nápoje na bázi mléka a mléčných přípravků a nápoje na bázi ovocné šťávy se sníženým obsahem energie nebo bez přidaného cukru a nápojové koncentráty pro přípravu těchto nápojů (po naředění podle návodu výrobce)

80

instantní čaj

80

nealkoholické pivo

80

deserty na bázi vody se sníženým obsahem energie nebo bez přidaného cukru

100

deserty na bázi mléka a mléčných přípravků se sníženým obsahem energie nebo bez přidaného cukru

100

deserty na bázi ovoce a zeleniny se sníženým obsahem energie nebo bez přidaného cukru

100

deserty na bázi vajec se sníženým obsahem energie nebo bez přidaného cukru

100

deserty na bázi obilovin se sníženým obsahem energie nebo bez přidaného cukru

100

deserty na bázi tuku se sníženým obsahem energie nebo bez přidaného cukru

100

ochucené snacky na bázi škrobů a ořechů

100

mražené krémy se sníženým obsahem energie nebo bez přidaného cukru

100

kompoty se sníženým obsahem energie nebo bez přidaného cukru

200

džemy, rosoly a marmelády se sníženým obsahem energie

200

ovocné a zeleninové p ří pravky se sníženým obsahem energie nebo bez přidaného cukru

200

ovoce a zelenina v sladkokyselém nálevu

160

cukrovinky bez přidaného cukru

500

cukrovinky na bázi kakaa, nebo sušeného ovoce se sníženým obsahem energie nebo bez přidaného cukru

500

cukrovinky na bázi škrobu se sníženým obsahem energie nebo bez přidaného cukru

300

cukrovinky pro osvěžení dechu bez přidaného cukru

3000

oplatky

800

pomazánky na bázi kakaa, mléka, sušeného ovoce nebo tuku se sníženým obsahem energie nebo bez přidaného cukru

200

žvýkačka bez přidaného cukru

1200

cidr a perry

80

tmavé pivo typu "oud bruin"
pivo s obsahem alkoholu do 1,2 % (V/V), pivo s titrační kyselostí vyšší než 30 mekv. NaOH 1-1,
pivo s koncentrací původní mladiny nižší než 6 % (m/m), pivo " Biere de table /Tafelbier /Table beer", kromě piva "Obergariges Einfachbier"

80

studené omáčky

160

hořčice

320

sladkokyselé konzervy a polokonzervy a marinády z ryb, korýšů a měkkýšů

160

obilné snídaně s obsahem vlákniny vyšším než 15 % a obsahující nejméně 20 % otrub, se sníženým obsahem energie nebo bez přidaného cukru

100

polévky se sníženým obsahem energie

110

nápoje sestávající ze směsi nealkoholického nápoje a piva, cidru, perry, lihoviny nebo vína

80

alkoholické nápoje obsahující méně než 15 % (V/V) alkoholu

80

kornouty a oplatky k mraženým krémům bez přidaného cukru

800

jemné a trvanlivé pečivo a cukrářské výrobky pro speciální nutriční účely

170

dietní potraviny pro zvláštní lékařské účely definované ve zvláštním právním předpise ****

200

potraviny pro nízkoenergetickou výživu určené ke snižování tělesné hmotnosti definované ve zvláštním právním předpise ****

240

doplňky stravy definované ve zvláštním právním předpise ** v tekuté formě

80

doplňky stravy definované ve zvláštním právním předpise ** v pevné formě

500

doplňky stravy na bázi vitaminů a/nebo minerálních látek definované ve zvláštním právním předpise ** ve formě sirupů nebo žvýkacích tablet

1200

stolní sladidla

NM

"Gaseosa", nealkoholický nápoj na bázi vody s přidaným oxidem uhličitým, náhradními sladidly a látkami určenými k aromatizaci

100

"Essoblaten"

800

"Feinkostsalat"

160

E 957

Thaumatin

cukrovinky bez přidaného cukru

50

cukrovinky na bázi kakaa nebo sušeného ovoce se sníženým obsahem energie nebo bez přidaného cukru

50

žvýkačka bez přidaného cukru

50

mražené krémy se sníženým obsahem energie nebo bez přidaného cukru

50

doplňky stravy na bázi vitaminů a/nebo minerálních látek definované ve zvláštním právním předpise ve formě sirupů nebo žvýkacích tablet

400

E 959

Neohesperidin DC

ochucené nealko nápoje se sníženým obsahem energie nebo bez přidaného cukru a nápojové koncentráty pro přípravu těchto nápojů (po naředění podle návodu výrobce)

30

nápoje na bázi mléka a mléčných přípravků se sníženým obsahem energie nebo bez přidaného cukru a nápojové koncentráty pro přípravu těchto nápojů (po naředění podle návodu výrobce)

50

instantní čaj

30

nápoje na bázi ovocné šťávy se sníženým obsahem energie nebo bez přidaného cukru a nápojové koncentráty pro přípravu těchto nápojů (po naředění podle návodu výrobce)

30

nealkoholické pivo

10

deserty na bázi vody se sníženým obsahem energie nebo bez přidaného cukru

50

deserty na bázi mléka a mléčných přípravků se sníženým obsahem energie nebo bez přidaného cukru

50

deserty na bázi ovoce a zeleniny se sníženým obsahem energie nebo bez přidaného cukru

50

deserty na bázi vajec se sníženým obsahem energie nebo bez přidaného cukru

50

deserty na bázi obilovin se sníženým obsahem energie nebo bez přidaného cukru

50

deserty na bázi tuku se sníženým obsahem energie nebo bez přidaného cukru

50

mražené krémy se sníženým obsahem energie nebo bez přidaného cukru

50

kompoty se sníženým obsahem energie nebo bez přidaného cukru

50

džemy, rosoly a marmelády se sníženým obsahem energie

50

ovocné a zeleninové přípravky se sníženým obsahem energie

50

cukrovinky bez přidaného cukru

100

cukrovinky na bázi kakaa, nebo sušeného ovoce se sníženým obsahem energie nebo bez přidaného cukru

100

cukrovinky na bázi škrobu se sníženým obsahem energie nebo bez přidaného cukru

150

cukrovinky pro osvěžení dechu bez přidaného cukru

400

pomazánky na bázi kakaa, mléka, sušeného ovoce nebo tuku se sníženým obsahem energie nebo bez přidaného cukru

50

žvýkačka bez přidaného cukru

400

cidr a perry

20

tmavé pivo typu "oud bruin"
pivo s obsahem alkoholu do 1,2 % (V /V ), pivo s titrační kyselostí vyšší než 30 mekv. NaOH 1-1,
pivo s koncentrací původní mladiny nižší než 6 % (m/m), pivo Biere de table/ Tafelbier/Table beer", kromě piva "Obergariges Einfachbier"

,

sladkokyselé konzervy a polokonzervy a marinády z ryb, korýšů a měkkýšů

30

studené omáčky

50

hořčice

50

ovoce a zelenina ve sladkokyselém nálevu

100

obilné snídaně s obsahem vlákniny vyšším než 15 % a obsahující nejméně 20 % otrub, se sníženým obsahem energie nebo bez přidaného cukru

50

polévky se sníženým obsahem energie

50

nápoje sestávající ze směsi nealkoholického nápoje a piva, cidru, perry, lihoviny nebo vína

30

alkoholické nápoje obsahující méně než 15 % (V /V ) alkoholu

30

kornouty a oplatky k mraženým krémům bez přidaného cukru

50

pivo se sníženým obsahem energie

10

snacky ochucené balené suché výrobky na bázi škrobu a ořechů s polevou

50

jemné a trvanlivé pečivo a cukrářské výrobky pro speciální nutriční účely

150

dietní potraviny pro zvláštní lékařské účely definované ve zvláštním právním předpise***

100

potraviny pro nízkoenergetickou výživu určené ke snižování tělesné hmotnosti definované ve zvláštním právním předpise ****

100

doplňky stravy definované ve zvláštním právním předpise ** v tekuté formě

50

doplňky stravy definované ve zvláštním právním předpise ** v pevné formě

100

doplňky stravy na bázi vitaminů a/nebo minerálních látek definované ve zvláštním právním předpise ** ve formě sirupů nebo žvýkacích tablet

400

stolní sladidla

NM

"Feinkostsalat"

50

E 955

Sukralosa

ochucené nealko nápoje na bázi vody se sníženým obsahem energie nebo bez přidaného cukru

300

nápoje na bázi mléka a mléčných přípravků a nápoje na bázi ovocné š ť ávy se sníženým obsahem energie nebo bez přidaného cukru

300

deserty na bázi vody se sníženým obsahem energie nebo bez přidaného cukru, ochucené

400

deserty na bázi mléka a mléčných p ří pravků se sníženým obsahem energie nebo bez přidaného cukru

400

deserty na bázi ovoce a zeleniny se sníženým obsahem energie nebo bez přidaného cukru

400

deserty na bázi vajec se sníženým obsahem energie nebo bez přidaného cukru

400

dezerty na bázi obilovin se sníženým obsahem energie nebo bez přidaného cukru

400

deserty na bázi tuku se sníženým obsahem energie nebo bez přidaného cukru

400

"snacky": hotové výrobky s různou příchutí, ochucené, balené, suché výrobky na bázi škrobu a ořechy s polevou

200

cukrovinky bez přidaného cukru

1000

cukrovinky na bázi kakaa nebo sušeného ovoce se sníženým obsahem energie nebo bez přidaného cukru

800

cukrovinky na bázi škrobu se sníženým obsahem energie nebo bez přidaného cukru

1000

kornouty a oplatky k mraženým krémům bez přidaného cukru

800

pomazánky na bázi kakaa, mléka, sušeného ovoce nebo tuku se sníženým obsahem energie nebo bez přidaného cukru

400

obilné snídaně s obsahem vlákniny vyšším než 15% a obsahující nejméně 20% otrub se sníženým obsahem energie nebo bez přidaného cukru

400

cukrovinky pro osvěžení dechu se sníženým obsahem energie nebo bez přidaného cukru

2400

pastilky pro osvěžení dechu s výraznou příchutí bez přidaného cukru

1000

žvýkačka bez přidaného cukru

3000

cukrovinky ve formě tablet a dražé se sníženým obsahem energie

200

cidr a perry

50

nápoje obsahující směs nealko nápoje a piva, cidru, perry, lihoviny nebo vína

250

alkoholické nápoje obsahující méně než 15 % (V /V ) alkoholu

250

tmavé pivo typu "oud bruin",
nealkoholické pivo nebo s obsahem alkoholu do 1,2 % (V /V ),
pivo s titrační kyselostí vyšší než 30 mekv. NaOH, pivo s obsahem původní mladiny do 6 %, pivo "Biere de table/Tafelbier/Table beer" kromě piva "Obergariges Einfachbier"

250

pivo se sníženým obsahem energie

10

mražené krémy se sníženým obsahem energie nebo bez přidaného cukru

320

kompoty v plechových nebo skleněných obalech se sníženým obsahem energie nebo bez přidaného cukru

400

džemy, rosoly a marmelády se sníženým obsahem energie

400

ovocné a zeleninové přípravky se sníženým obsahem energie

400

ovoce a zelenina v sladkokyselém nálevu

180

sladkokyselé konzervy a polokonzervy a marinády z ryb, korýšů a měkkýšů

120

polévky se sníženým obsahem energie

45

studené omáčky

450

hořčice

140

jemné pečivo se sníženým obsahem energie nebo bez přidaného cukru

700

dietní potraviny pro zvláštní lékařské účely definované ve zvláštním právním předpise ****

400

potraviny pro nízkoenergetickou výživu určené ke snižování tělesné hmotnosti definované ve zvláštním právním předpise ****

320

doplňky stravy definované ve zvláštním právním předpise ** v tekuté formě

240

doplňky stravy definované ve zvláštním právním předpise ** v pevné formě

800

doplňky stravy na bázi vitaminů a/nebo minerálních látek definované ve zvláštním právním předpise ** ve formě sirupu nebo žvýkacích tablet

2400

"Feinkostsalat "

140

"Essoblaten"

800

E 962

Sůl aspartamu acesulfamu

ochucené nealko nápoje na bázi vody, se sníženým obsahem energie nebo bez přidaného cukru

350 a)

nápoje na bázi mléka a mléčných přípravků a nápoje na bázi ovocné šťávy se sníženým obsahem energie nebo bez přidaného cukru

350 a)

deserty na bázi vody se sníženým obsahem energie nebo bez přidaného cukru, ochucené

350 a)

deserty na bázi mléka a mléčných přípravků se sníženým obsahem energie nebo bez přidaného cukru

350 a)

deserty na bázi ovoce a zeleniny se sníženým obsahem energie nebo bez přidaného cukru

350 a)

deserty na bázi vajec se sníženým obsahem energie nebo bez přidaného cukru

350 a)

dezerty na bázi obilovin se sníženým obsahem energie nebo bez přidaného cukru

350 a)

deserty na bázi tuku se sníženým obsahem energie nebo bez přidaného cukru

350 a)

"snacky": hotové výrobky s různou příchutí, ochucené, balené, suché výrobky na bázi škrobu a ořechy s polevou

500 b)

cukrovinky bez přidaného cukru

500 a)

cukrovinky na bázi kakaa nebo sušeného ovoce se sníženým obsahem energie nebo bez přidaného cukru

500 a)

cukrovinky na bázi škrobu se sníženým obsahem energie nebo bez přidaného cukru

1000 a)

pomazánky na bázi kakaa, mléka, sušeného ovoce nebo tuku se sníženým obsahem energie nebo bez přidaného cukru

1000 b)

obilné snídaně s obsahem vlákniny vyšším než 15% a obsahující nejméně 20% otrub se sníženým obsahem energie nebo bez přidaného cukru

1000 b)

cukrovinky pro osvěžení dechu se sníženým obsahem energie nebo bez přidaného cukru

2500 a)

žvýkačka bez přidaného cukru

2000 a)

cidr a perry

350 a)

nápoje obsahující směs nealko nápoje a piva, cidru, perry, lihoviny nebo vína

350 a)

alkoholické nápoje obsahující méně než 15 % (V /V ) alkoholu

350 a)

tmavé pivo typu "oud bruin" nealkoholické pivo nebo s obsahem alkoholu do 1,2 % (V /V ), pivo s titrační kyselostí vyšší než 30 mekv. NaOH, pivo s obsahem původní mladiny do 6 %, pivo "Biere de table/Tafelbier/Table beer" kromě piva "Obergariges Einfachbier"

350 a)

pivo se sníženým obsahem energie

25 b)

mražené krémy se sníženým obsahem energie nebo bez přidaného cukru

800 b)

kompoty v plechových nebo skleněných obalech se sníženým obsahem energie nebo bez přidaného cukru

350 a)

džemy, rosoly a marmelády se sníženým obsahem energie

1000 b)

ovocné a zeleninové přípravky se sníženým obsahem energie

350 a)

ovoce a zelenina v sladkokyselém nálevu

200 a)

sladkokyselé konzervy a polokonzervy a marinády z ryb, korýšů a měkkýšů

200 a)

polévky se sníženým obsahem energie

110 b)

studené omáčky

350 b)

hořčice

350 b)

jemné pečivo se sníženým obsahem energie nebo bez přidaného cukru

1000 a)

dietní potraviny pro zvláštní lékařské účely definované ve zvláštním právním předpise ****

450 a)

potraviny pro nízkoenergetickou výživu určené ke snižování tělesné hmotnosti definované ve zvláštním právním předpise ****

450 a)

doplňky stravy definované ve zvláštním právním předpise ** v tekuté formě

350 a)

doplňky stravy definované ve zvláštním právním předpise ** v pevné formě

500 a)

doplňky stravy na bázi vitaminů a/nebo minerálních látek definované ve zvláštním právním předpise ** ve formě sirupu nebo žvýkacích tablet

2000 a)

"Feinkostsalat"

350 b)

"Essoblaten"

1000 b)

* Deserty se pro účely této vyhlášky rozumí drobné potravinářské výrobky sladké chuti určené ke konzumaci po hlavním jídle (cukrářské výrobky, mražené krémy, pudinky apod.).
**
Vyhláška č. 446/2004 Sb. , kterou se stanoví požadavky na doplňky stravy a na obohacování potravin potravními doplňky.
*** Snacky se pro účely této vyhlášky rozumí drobné potravinářské výrobky obvykle na bázi obilovin nebo brambor určené zejména ke konzumaci mezi hlavními jídly (většinou slané chuti).
**** Vyhláška
č. 54/2004 Sb. , o potravinách určených pro zvláštní výživu a o způsobu jejich použití.
a),b) Nejvyšší povolená množství (NPM) pro sůl aspartamu-acesulfamu jsou odvozena od množství, která jsou povolena pro její složky aspartam (E 951) a acesulfam (E 950). Maximální hodnoty NPM pro aspartam a acesulfam nesmí být překročeny při použití soli aspartamu-acesulfamu ať již samotné nebo v kombinaci s jednotlivými sladidly E 950 nebo E 951. Limity v tomto sloupci jsou vyjádřeny buď jako a) ekvivalenty acesulfamu K nebo jako b) ekvivalenty aspartamu".
" .

ČÁST 6 Konzervanty a antioxidanty

Oddíl A Kyselina sorbová, benzoová a p-hydroxybenzoová
(1) Potraviny, které smějí být konzervovány látkami uvedenými v tabulce č. 1, až do výše nejvyššího povoleného množství, počítáno jako příslušná volná kyselina, stanoví tabulka č. 2.

Tabulka č.1

Číslo E

Látka

Symbol

E 200

kyselina sorbová

S

E 202

sorbát draselný

S

E 203

sorbát vápenatý

S

E 210

kyselina benzoová

B

E 211

benzoát sodný

B

E 212

benzoát draselný

B

E 213

benzoát vápenatý

B

E 214

ethylparahydroxybenzoát

PHB

E 215

ethylparahydroxybenzoát sodná sůl

PHB

E 216

propylparahydroxybenzoát

PHB

E 217

propylparahydroxybenzoát sodná sůl

PHB

E 218

methylparahydroxybenzoát

PHB

E 219

methylparahydroxybenzoát sodná sůl

PHB


(2) Nejvyšší povolená množství jsou vztažena na potraviny připravené ke spotřebě podle návodu výrobce.
(3) Kyselina benzoová může být přirozeně přítomna v určitých fermentovaných výrobcích jako důsledek fermentačního procesu při zachování zásad správné výrobní praxe. V takovém případě se tato látka nepovažuje za látku přídatnou.

Tabulka č. 2

Název potraviny

NPM mg.l-1 resp. mg.kg-1

S

B

PHB

S+B

S+PH
B

S+B+PHB

ochucené nápoje na bázi vína

200

-

-

-

-

-

ochucené nealkoholické nápoje a nápojové koncentráty pro přípravu těchto nápojů (po naředění podle návodu výrobce)

300

150

-

250 S
+150 B

-

-

tekuté koncentráty z čaje, tekuté
koncentráty výluhů z ovoce a výluhůz bylin

-

-

-

600

-

-

vína s výjimkou vín s přívlastkem,
ovocná vína, fermentované ovocné šťávy
například cidr a perry, nízkoalkoholickévíno, "Made wine"

200

-

-

-

-

-

medovina

200

-

-

-

-

-

alkoholické nápoje s obsahem alkoholuméně než 15 % (V/V) kromě piva a vína

200

200

-

400

-

-

nezkvašená hromová šťáva probohoslužebné účely

-

-

-

2000

-

-

sudové nealkoholické pivo

-

200

-

-

-

-

náplně pro ravioli, tortelini a podobnéprodukty

1000

-

-

-

-

-

džemy, rosoly a obdobné výrobky z
ovoce se sníženým obsahem energie
nebo bez přidaného cukru a ostatníobdobné výrobky na bázi ovoce

-

500

-

1000

-

-

marmeláda citrusová

-

-

-

1500

-

-

proslazené ovoce a zelenina

-

-

-

1000

-

-

sušené ovoce

1000

-

-

-

-

-

ovocné a zeleninové přípravky včetně
ovocných omáček, kromě protlaků,
mousse, kompotů, salátů a podobných
sterilovaných výrobků v plechovkáchnebo sklenicích

1000

-

-

-

-

-

chemicky konzervovaná zelenina v octě,soli, či oleji, kromě oliv

-

-

-

2000

-

-

vařená červená řepa

 

2000

-

-

-

 

olivy

1000

500

-

1000

-

-

bramborové těsto a bramborové plátkypředsmažené

2000

-

-

-

-

-

rybí polokonzervy včetně polokonzervz rybího mlíčí a jiker

-

-

-

2000

-

-

jedlé části korýšů vařené

-

-

-

2000

-

-

sušené ryby solené

-

-

-

200

-

-

gelovité povrchy masných výrobků
(vařené, nasolené nebo sušené),"Pâté"

 

 

 

 

1000

 

ošetření povrchu sušených masnýchvýrobků (typu pršut)

-

-

-

-

-

NM

analogy masa, ryb, korýšů a hlavonožců

2000

-

-

-

-

-

kolagenová střívka s vodní aktivitouvyšší než 0,6

NM

-

-

-

-

-

sýr plátkový balený

1000

-

-

-