Program Zákon

Vyhláška, kterou se stanoví požadavky pro přírodní sladidla, med, cukrovinky, kakaový prášek a směsi kakaa s cukrem, čokoládu a čokoládové bonbony

Ministerstvo zemědělství stanoví podle § 18 písm. a), d), j) a k) zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 119/2000 Sb. , zákona č. 306/2000 Sb. a zákona č. 146/2002 Sb. , (dále jen "zákon") a v souladu s právem Evropských společenství,1) pro přírodní sladidla, med, cukrovinky, kakaový prášek a směsi kakaa s cukrem, čokoládu a čokoládové bonbony:

ODDÍL 1 PŘÍRODNÍ SLADIDLA

§ 1

Pro účely této vyhlášky se rozumí

a) přírodními sladidly - ve vodě rozpustné sladce chutnající látky na bázi přírodních sacharidů, stanovené touto vyhláškou,

b) cukrem - vyčištěná krystalizovaná sacharóza upravená zejména do krystalů, moučky, kostek, homolí, popřípadě doplněná přídatnými látkami, látkami určenými k aromatizaci nebo kořením,

c) tekutým cukrem - vodný roztok sacharózy,

d) tekutými výrobky z cukru - výrobky na bázi vodných roztoků sacharózy splňující požadavky uvedené v příloze č. 2 bodě 2 ,

e) tekutým invertním cukrem - vodný roztok sacharózy částečně invertované hydrolýzou, v němž nepřevažuje podíl invertního cukru a splňující požadavky stanovené v příloze č. 2 bodě 2 ,

f) sirupem z invertního cukru - vodný roztok sacharózy (s možnou krystalizací), která byla částečně invertována hydrolýzou, přičemž obsah invertovaného cukru musí být vyšší než 50 % hmotnostních sušiny a splňující požadavky stanovené v příloze č. 2 bodě 2 ,

g) glukózovým sirupem - vyčištěný koncentrovaný vodný roztok cukrů vhodných k výživě člověka, získaných ze škrobu nebo inulinu, nebo jejich kombinací a splňující požadavky stanovené v příloze č. 2 bodě 5 ,

h) sušeným glukózovým sirupem - částečně vysušený glukózový sirup s nejméně 93 % hmotnostních sušiny a splňující požadavky stanovené v příloze č. 2 bodě 6 ,

i) dextrózou (dextróza monohydrát nebo dextróza bezvodá) - vyčištěná krystalizovaná D-glukóza s jednou molekulou krystalové vody (monohydrát) nebo bezvodá a splňující požadavky stanovené v příloze č. 2 bodě 3 ,

j) fruktózou - vyčištěná krystalizovaná D-fruktóza, splňující požadavky stanovené v příloze č. 2 bodě 4 .

§ 2 Členění na druhy, skupiny a podskupiny

V příloze č. 1 je uvedeno členění přírodních sladidel na druhy, skupiny a podskupiny.

§ 3 Označování

(1) Kromě údajů uvedených v zákoně a v prováděcím právním předpisu2) se označí

a) přírodní sladidla skupinou a podskupinou, s výjimkou tekutých výrobků z cukru,

b) tekuté výrobky z cukru podskupinou, obsahem sušiny a invertního cukru v sušině.

(2) Název tekutý cukr a tekutý invertní cukr lze doplnit označením "bílý", pokud jsou splněny fyzikální a chemické požadavky uvedené v příloze č. 2.

(3) U balených výrobků s hmotností nižší než 20 g nemusí být na obalu uvedena čistá hmotnost výrobku.

(4) V případě, že sirup z invertního cukru obsahuje krystalky cukru, musí být jeho název doplněn slovem "krystalizovaný".

(5) Označení "glukózový sirup" se změní na označení "glukózo-fruktózový sirup" a označení "sušený glukózový sirup" se změní na označení "sušený glukózo-fruktózový sirup" v případě, že výrobek obsahuje fruktózu v množství více než 5 % hmotnostních v přepočtu na sušinu a obsah glukózy převládá nad obsahem fruktózy, anebo se změní na označení "fruktózo-glukózový sirup" nebo "sušený fruktózo-glukózový sirup" v případě, že obsah fruktózy převládá nad obsahem glukózy.

(6) Cukr bílý lze označit jen názvem "cukr".

(7) Přípustné záporné hmotnostní odchylky od spotřebitelského balení jsou uvedeny v příloze č. 2.

§ 4 Požadavky na jakost

Fyzikální a chemické požadavky na jakost jsou uvedeny v příloze č. 2 .

§ 5 Technologické požadavky

Cukr nesmí být podroben modření.

§ 6 Uvádění do oběhu

(1) Cukr, s výjimkou cukru moučky, se skladuje při teplotě nejvýše 30 °C a relativní vlhkosti vzduchu nejvýše 70 %.

(2) Cukr moučka se skladuje při teplotě nejvýše 30 °C při relativní vlhkosti vzduchu nejvýše 65 %.

(3) Tekuté výrobky z cukru se skladují při teplotě nejvýše 25 °C.

(4) Cukr extra bílý, cukr bílý a cukr polobílý se uvádí do oběhu ve spotřebitelských obalech o hmotnosti 125 g, 250 g, 500 g, 750 g, 1 kg, 1,5 kg, 2 kg, 2,5 kg, 3 kg, 4 kg, 5 kg, s výjimkou jednoporcového balení o hmotnosti 20 g.

§ 6a Velkoobjemová přeprava surového cukru po moři

(1) Velkoobjemová přeprava surového cukru po moři je povolena v nádobách, kontejnerech nebo cisternách, které nejsou používány výhradně k přepravě potravin, jestliže

a) nádoby, kontejnery nebo cisterny byly před naložením surového cukru vyčištěny tak, aby byly odstraněny zbytky předchozího nákladu a zbytky jiných nečistot, a

b) nákladu surového cukru nepředcházela velkoobjemová přeprava tekutin.

(2) O velkoobjemové přepravě surového cukru po moři musí být vedena podrobná dokumentace. Tato dokumentace musí obsahovat přesný a podrobný popis nákladu, který byl bezprostředně předtím přepravován v nádobě, kontejneru nebo cisterně, a způsobu a účinnosti procesu čištění použitého před přepravou surového cukru, v této dokumentaci musí být také zřetelně a nesmazatelně uvedeno v jednom nebo více jazycích Evropských společenství: "Tento výrobek musí být před použitím k lidské spotřebě rafinován.".

(3) Dokumentace uvedená v odstavci 2 musí doprovázet zásilku běh em celé přepravy do podniku pro vádějícího rafinaci cukru a její kopie musí být v tomto podniku ponechána.

(4) Dokumentace uvedená v odstavci 3 i její kopie musí být na požádání orgánu dozoru ( § 14 zákona) předložena ke kontrole.

(5) Surový cukr přepravovaný po moři v nádobách, kontejnerech nebo cisternách, které nejsou určeny výhradně k přepravě potravin, lze považovat za vhodný k použití jako potravinu nebo jako složku potraviny pouze tehdy, byl-li podroben úpl né a účinné rafinaci.

(6) Postup čištění nádob, kontejnerů nebo cisteren před naložením surového cukru podle odstavce 1 písm. a) musí být proveden tak, aby vzhledem k povaze přepravovaného nákladu nevzniklo riziko porušení zdravotní nezávadnosti 2a) pro rafinovaný cukr.

ODDÍL 2 MED

§ 7

Pro účely této vyhlášky se rozumí

a) medem - potravina přírodního sacharidového charakteru, složená převážně z glukózy, fruktózy, organických kyselin, enzymů a pevných částic zachycených při sběru sladkých šťáv květů rostlin (nektar), výměšků hmyzu na povrchu rostlin (medovice), nebo na živých částech rostlin včelami (Apis mellifera), které sbírají, přetvářejí, kombinují se svými specifickými látkami, uskladňují a nechávají dehydratovat a zrát v plástech,

b) medem květovým (nektarovým) - med pocházející zejména z nektaru květů,

c) medem medovicovým - med pocházející zejména z výměšků hmyzu (Hemiptera) sajícího z rostlin na živých částech rostlin nebo ze sekretů živých částí rostlin,

d) pastovým medem - med, který byl po získání upraven do pastovité konzistence a je tvořen směsí jemných krystalů,

e) vytočeným medem - med získaný odstřeďováním odvíčkovaných bezplodových plástů,

f) plástečkovým medem - med uložený a zavíčkovaný včelami do bezplodových plástů čerstvě postavených na mezistěnách vyrobených výhradně ze včelího vosku nebo bez nich a prodávaný v uzavřených celých plástech nebo dílech takových plástů,

g) vykapaným medem - med získaný vykapáním odvíčkovaných bezplodových plástů,

h) medem s plástečky - med, který obsahuje jeden nebo více kusů plástečkového medu,

i) lisovaným medem - med získaný lisováním bezplodových plástů za použití mírného ohřevu do 45 °C nebo bez použití tepla,

j) filtrovaným medem - med, který byl po získání upraven odstraněním cizích anorganických nebo organických látek takovým způsobem, že dochází k významnému odstranění pylu,

k) pekařským medem (průmyslovým medem) - med určený výhradně pro průmyslové použití nebo jako složka do jiných potravin; může mít cizí příchuť nebo pach, může vykazovat počínající kvašení nebo mohl být zahřát.

§ 8 Členění medu

Med se člení:

a) podle původu 1. květový,

2. medovicový,

b) podle způsobu získávání a úpravy 1. vytočený med,

2. plástečkový med, 3. lisovaný med,

4. vykapaný med, 5. med s plástečky, 6. filtrovaný med, 7. pastový med.

§ 9 Označování

(1) Kromě údajů uvedených v zákoně a v prováděcím právním předpisu2) se med dále označí

a) podle jeho původu podle § 8 písm. a) a podle způsobu jeho získávání a úpravy podle § 8 písm. b) ; v případě, že se jedná o vytočený med, nemusí být způsob získávání a úpravy uveden,

b) zemí původu, kde byl med získán; pokud se jedná o směs medů pocházejících z více zemí Evropské unie nebo ze třetích zemí, lze jej označit příslušným názvem:

1. "směs medů ze zemí ES",

2. "směs medů ze zemí mimo ES",

3. "směs medů ze zemí ES a ze zemí mimo ES".

(2) Označení medu, s výjimkou filtrovaného medu a pekařského medu (průmyslového medu), může být doplněno následujícími údaji:

a) regionálním, územním nebo místním označením původu, pokud výrobek pochází zcela z uvedeného zdroje původu,

b) ve vztahu k původu medu [§ 8 písm. a) ] názvem "jednodruhový" nebo "smíšený",

c) druhem rostlin, z nichž pochází, pokud výrobek pochází zcela nebo převážně z uvedeného druhu a má odpovídající organoleptické, fyzikálněchemické a mikroskopické charakteristiky,

d) specifickými kritérii jeho jakosti.

(3) Pekařský med (průmyslový med) se kromě údajů uvedených v zákoně a v prováděcím právním předpisu2) označí slovy "pekařský med" nebo "průmyslový med" a dále zemí původu podle odstavce 1 písm. b) .

(4) Pekařský med (průmyslový med) musí být na všech obalech označen v blízkosti názvu údajem, že med je určen pouze na vaření, pečení nebo jiné zpracování.

(5) Pokud je pekařský med (průmyslový med) použit jako složka potraviny, může být v názvu této potraviny použit termín "med" namísto termínu "pekařský med" nebo "průmyslový med"; v seznamu složek se však vždy uvede název "pekařský med" nebo "průmyslový med".

(6) Přípustné záporné hmotnostní odchylky u spotřebitelského balení jsou uvedeny v příloze č. 3 tabulce 3.

§ 10 Požadavky na jakost

(1) Do medu nesmí být přidány, s výjimkou jiného druhu medu, žádné jiné látky včetně přídatných látek.

(2) Z medu nesmí být odstraněn pyl ani jakákoli jiná složka, s výjimkou případů, kdy tomu při odstraňování cizích látek, zejména filtrací, nelze zabránit.

(3) Med, s výjimkou pekařského (průmyslového) medu, nesmí

a) mít jakékoliv cizí příchutě a pachy,

b) začít kvasit nebo pěnit,

c) být zahřát do takové míry, že jeho přirozené enzymy jsou zničeny nebo se stanou neaktivní.

(4) U medu nesmí být uměle změněna kyselost.

(5) Filtrovaný med a pekařský (průmyslový) med nesmí být přidáván do jiných medů uvedených v § 8 .

(6) Smyslové, fyzikální a chemické požadavky na jakost jsou uvedeny v příloze č. 3 tabulkách 1 a 2.

ODDÍL 3 CUKROVINKY

§ 11

Pro účely této vyhlášky se rozumí

a) cukrovinkami - potraviny jiné než čokolády a čokoládové bonbony, jejichž základní složku tvoří přírodní sladidla nebo sladidla 3) a další složky, jimiž mohou být i kakaové součásti nebo čokoláda, a které nesplňují požadavky na čokoládu nebo čokoládové bonbony podle § 19 ,

b) karamelami - cukrovinky tvárlivé konzistence, do určité míry žvýkavé, s různou příchutí,

c) dražé - cukrovinky tužší až tvrdé konzistence s různými vložkami, s nábalem zejména cukru,

d) želé - cukrovinky s konzistencí gelu vzniklou přídavkem želírujících látek, zejména pektinu, agaru, škrobu nebo želatiny,

e) marcipánem - cukrovinky polotuhé konzistence, různých tvarů vyrobené z nejméně 1 dílu surové marcipánové hmoty (sestávající nejméně z 50 % loupaných mandlí a nejvýše 50 % cukru) a nejvýše 1 dílu cukrové moučky, popřípadě přibarvené, upravené na povrchu sypáním, zdobením či polevou,

f) rahatem - škrobové želé různých tvarů obalených směsí práškového cukru a škrobu,

g) tureckým medem - šlehaný cukrosirupový roztok s bílkem, popřípadě s přídavkem suchých skořápkových plodů,

h) chalvou - šlehaná kandytová hmota s pěnotvornou látkou pastovité konzistence, popřípadě s přídavkem suchých skořápkových plodů a tuku,

i) lékořicovými cukrovinkami - cukrovinky ze směsi cukru, glukózového sirupu a mouky, popřípadě dalších surovin, jejichž charakteristickou složku tvoří výtažek z lékořice,

j) fondánovými cukrovinkami - cukrovinky polotuhé až tuhé konzistence z cukerné hmoty, popřípadě s přídavkem dalších látek s jemnou krystalickou strukturou,

k) komprimáty - cukrovinky vyráběné lisováním ochucených a obarvených práškovitých směsí, zejména ve tvaru čoček nebo tablet,

l) žvýkačkou - cukrovinka výrazně gumovité až tažné konzistence s různými příchutěmi,

m) dropsy - cukrovinky neplněné, z kandytové hmoty, složené převážně z cukrů a glukózového sirupu, různě tvarované, různé barvy a chuti, tvrdé konzistence,

n) roksy - cukrovinky tvrdé konzistence podobné dropsům, ve tvaru špalíčků, tyčinek nebo lízátek, které mohou mít na průřezu barevné obrazce z ochucených kandytových hmot,

o) furé - cukrovinky z kandytové hmoty, na povrchu matné, sklovité, tvrdé konzistence obsahující uvnitř minimálně 13 % polotuhé nebo tekuté náplně,

p) pěnovými cukrovinkami (marshmallow) - cukrovinky lehčené, pěnovité, žvýkavé konzistence, popřípadě s jemnými částicemi směsi práškového cukru nebo škrobu anebo jejich kombinací.

§ 12 Členění na druhy, skupiny a podskupiny

V příloze č. 4 je uvedeno členění cukrovinek na druhy, skupiny a podskupiny.

§ 13 Označování

(1) Kromě údajů uvedených v zákoně a v prováděcím právním předpisu2) se cukrovinky označí názvem skupiny a podskupiny. Pokud výrobek nelze označit názvem skupiny nebo podskupiny, název se odvodí podle základních surovin nebo technologií použitých při výrobě v souladu s § 6 odst. 1 písm. b) zákona .

(2) V názvu výrobku se smí použít slova "s čokoládou" nebo jiné obdobné slovní spojení pouze v případech, kdy čokoláda jako složka byla použita při výrobě a její obsah ve výrobku je vyšší než 5 %.

(3) Přípustné záporné hmotnostní odchylky od spotřebitelského balení jsou uvedeny v příloze č. 5 tabulce 2.

§ 14 Požadavky na jakost

Fyzikální a chemické požadavky na jakost jsou uvedeny v příloze č. 5 tabulce 1.

ODDÍL 4 KAKAOVÝ PRÁŠEK A SMĚSI KAKAA S CUKREM

§ 15

Pro účely této vyhlášky se rozumí

a) kakaovými boby - fermentovaná a sušená semena kakaovníku (Theobroma cacao L.),

b) kakaovým tukem - tuk získaný z kakaových bobů nebo jejich částí nevyhovující požadavkům stanoveným pro kakaové máslo,

c) kakaovým máslem - tuk získaný z kakaových bobů nebo jejich částí odpovídající požadavkům uvedeným v příloze č. 7 tabulce 3,

d) kakaovým práškem (kakaem) - potravina získaná z pražených kakaových bobů zbavených slupek, upravených do formy prášku, obsahující nejméně 20 % kakaového másla v sušině a nejvýše 9 % vody,

e) směsí kakaa s cukrem - potravina získaná mechanickým smísením nebo instantizací kakaa s cukrem v určitém poměru,

f) čokoládou v prášku - potravina vyrobená ze směsi kakaa a cukrů obsahující nejméně 32 % kakaa,

g) čokoládou k přípravě nápoje, slazeným kakaem, slazeným kakaovým práškem - potraviny vyrobené ze směsi kakaa a cukrů obsahující nejméně 25 % kakaa.

§ 16 Členění na druhy, skupiny a podskupiny

V příloze č. 6 je uvedeno členění kakaového prášku a směsí kakaa s cukrem na druhy, skupiny a podskupiny.

§ 17 Označování

(1) Kromě údajů uvedených v zákoně a v prováděcím právním předpisu2) se kakao označí názvem skupiny, popřípadě i názvem podskupiny.

(2) Čokoláda v prášku, čokoláda k přípravě nápoje, slazený kakaový prášek (slazené kakao) se označí celkovým obsahem kakaové sušiny v procentech hmotnostních slovy: "kakao nejméně . . . . %".

(3) Kakao a směsi kakaa s cukrem se označí slovy "se sníženým obsahem tuku" v případě, že obsah kakaového másla je nižší než 20 % hmotnostních z celkové sušiny. Na obale se označí údaje o skutečném obsahu kakaového másla.

(4) Přípustné záporné hmotnostní odchylky od spotřebitelského balení jsou uvedeny v příloze č. 7 tabulce 4.

§ 18 Požadavky na jakost

(1) Fyzikální a chemické požadavky na jakost jsou uvedeny v příloze č. 7 tabulkách 1 až 3.

(2) Do kakaových prášků, čokolád v prášku, čokolád k přípravě nápojů nelze přidávat látky určené k aromatizaci, které napodobují chuť čokolády nebo mléčného tuku.

ODDÍL 5 ČOKOLÁDA A ČOKOLÁDOVÉ BONBONY

§ 19

Pro účely této vyhlášky se rozumí

a) čokoládou (hořkou čokoládou) - potravina vyrobená z kakaových součástí, přírodních sladidel, sladidel 3) nebo jejich kombinací (dále jen "sladidel"), přídatných látek nebo látek určených k aromatizaci, popřípadě z dalších složek, a která vyhovuje požadavkům uvedeným v příloze č. 9,

b) mléčnou čokoládou - potravina vyrobená z kakaových součástí, sladidel, mléka nebo mléčných výrobků, popřípadě z dalších složek, a která vyhovuje požadavkům uvedeným v příloze č. 9,

c) bílou čokoládou - potravina vyrobená z kakaového másla, mléka nebo mléčných výrobků, sladidel, popřípadě z dalších složek, a která vyhovuje požadavkům uvedeným v příloze č. 9,

d) plněnou čokoládou - potravina, jejíž vnější vrstva je složena z čokolády, mléčné čokolády, family mléčné čokolády nebo bílé čokolády; vnitřní náplň nesmí být složena z pekařských výrobků nebo mražených krémů (zmrzliny); vnější čokoládový podíl musí činit nejméně 25 % celkové hmotnosti výrobku,

e) Chocolate a la taza - čokoláda vyrobená z kakaových součástí, sladidel, mouky nebo pšeničného, rýžového nebo kukuřičného škrobu, přičemž obsah mouky nebo škrobu je nejvýše 18 % celkové hmotnosti, a která vyhovuje požadavkům uvedeným v příloze č. 9,

f) Chocolate familiar a la taza - čokoláda vyrobená z kakaových součástí, sladidel, mouky nebo pšeničného, rýžového nebo kukuřičného škrobu, přičemž obsah mouky nebo škrobu je nejvýše 18 celkové hmotnosti, a která vyhovuje požadavkům uvedeným v příloze č. 9,

g) family mléčnou čokoládou - potravina vyrobená z nižšího podílu kakaových součástí, sladidel a vyššího podílu mléka nebo mléčných výrobků, a která vyhovuje požadavkům stanoveným v příloze č. 9,

h) čokoládovým bonbonem - potravina o velikosti jednoho sousta, vyrobená z jednoho druhu čokolády nebo kombinace čokolád ve směsi (čokolády, mléčné čokolády, family mléčné čokolády, bílé čokolády nebo plněné čokolády) a jiných jedlých složek; celkový obsah čokolády musí být nejméně 25 % celkové hmotnosti výrobku,

i) kakaovou součástí - kakaová drť, kakaová hmota, kakaový prášek, kakaové máslo, kakaové výlisky, kakaový tuk.

§ 20 Členění na druhy a skupiny

V příloze č. 8 je uvedeno členění čokolády a čokoládových bonbonů na druhy a skupiny.

§ 21 Označování

(1) Kromě údajů uvedených v zákoně a v prováděcím právním předpisu2) se v názvu čokolád a čokoládových bonbonů uvede

a) druh, popřípadě skupina,

b) název složky, která výrobek charakterizuje, například mandle, lískové ořechy, sušené ovoce aj., pokud byla složka použita.

(2) Pokud výrobek nelze označit názvem druhu, popřípadě skupiny, název se odvodí podle základních surovin nebo technologií použitých při výrobě v souladu s § 6 odst. 1 písm. b) zákona .

(3) Pokud se název "čokoláda" ("hořká čokoláda") doplní označením

a) "rýže" nebo "vločky", musí být výrobek uváděn do oběhu ve formě zrn nebo vloček a musí obsahovat nejméně 32 % celkové kakaové sušiny, nejméně 12 % kakaového másla a nejméně 14 % tukuprosté kakaové sušiny,

b) "poleva", musí výrobek obsahovat nejméně 35 % celkové kakaové sušiny, nejméně 31 % kakaového másla a nejméně 2,5 % tukuprosté kakaové sušiny,

c) oříšková čokoláda "gianduja" nebo odvozeninou tohoto slova, musí být vyrobena z čokolády obsahující nejméně 32 % celkové kakaové sušiny, nejméně 8 % tukuprosté kakaové sušiny a z jemně mletých lískových oříšků v množství nejméně 20 g a nejvýše 40 g lískových oříšků ve 100 g výrobku. Lze přidat tyto další složky:

1. mléko nebo mléčnou sušinu, získané ze zahuštěného nebo sušeného plnotučného mléka, polotučného mléka nebo odstředěného mléka, smetany nebo zahuštěné nebo sušené smetany, v takovém množství, aby celkový obsah mléčné sušiny v konečném výrobku činil nejvýše 5 % hmotnostních,

2. mandle a jiné druhy ořechů, celé nebo ve zlomcích, v takovém množství, aby celkový obsah těchto složek včetně lískových oříšků činil nejvýše 60 % celkové hmotnosti výrobku.

(4) Pokud se název "mléčná čokoláda" doplní označením

a) "rýže" nebo "vločky", musí být výrobek uváděn do oběhu ve formě zrn nebo vloček a musí obsahovat nejméně 20 % celkové kakaové sušiny, nejméně 12 % mléčné sušiny, získané ze zahuštěného nebo sušeného plnotučného mléka, polotučného mléka nebo odstředěného mléka, smetany nebo zahuštěné nebo sušené smetany, másla nebo mléčného tuku, a musí obsahovat nejméně 12 % celkového tuku (kakaové máslo a mléčný tuk),

b) "poleva", musí výrobek obsahovat nejméně 31 % hmotnostních celkového tuku (kakaové máslo a mléčný tuk),

c) oříšková mléčná čokoláda "gianduja" nebo odvozeninou tohoto slova, musí být vyrobena z mléčné čokolády obsahující nejméně 10 % mléčné sušiny, získané ze zahuštěného nebo sušeného plnotučného mléka, polotučného mléka nebo odstředěného mléka, smetany nebo zahuštěné nebo sušené smetany, másla nebo mléčného tuku a z jemně mletých lískových oříšků v množství nejméně 15 g a nejvýše 40 g lískových oříšků ve 100 g výrobku; lze přidat též mandle a jiné druhy ořechů, celé nebo ve zlomcích v takovém množství, aby celkový obsah včetně lískových oříšků nepřesahoval 60 % celkové hmotnosti výrobku.

(5) Pokud se slovo "mléčná" v názvu "mléčná čokoláda" nahradí slovem

a) "smetanová", musí výrobek obsahovat nejméně 5,5 % hmotnostních mléčného tuku,

b) "mléčná s odstředěným mlékem", musí výrobek obsahovat nejvýše 1 % hmotnostní mléčného tuku.

(6) Pokud jsou výrobky čokoláda (hořká čokoláda), mléčná čokoláda, family mléčná čokoláda, bílá čokoláda, plněná čokoláda nebo čokoládové bonbony prodávány současně v jednom balení, lze označit výrobek jen názvem "směs čokolády" nebo "kolekce plněné čokolády", nebo obdobnými názvy. V tomto případě může být uveden pouze seznam složek pro všechny čokolády ve směsi.

(7) Čokoláda (hořká čokoláda), mléčná čokoláda, family mléčná čokoláda, Chocolate a la taza, Chocolate familiar a la taza se označí na obalu slovy: "obsah kakaové sušiny nejméně . . . . %". Obsahem kakaové sušiny se rozumí celkový obsah sušiny kakaových součástí vyjádřený v procentech k celkové hmotnosti výrobku.

(8) Čokolády, do kterých lze přidávat jiný rostlinný tuk podle § 22 odst. 2 , se označí slovy: "vedle kakaového másla obsahuje rostlinné tuky". Toto označení se na obalu uvede v blízkosti seznamu složek, avšak zřetelně odděleně a minimálně stejně velkými písmeny jako složení.

(9) Vyšší jakost výrobků čokoláda (hořká čokoláda), mléčná čokoláda a čokoládové polevy z těchto čokolád může být na obalu vhodně vyjádřena například slovy "extra", "vysoká jakost" apod. a doplněna popisem nebo informacemi o příslušných jakostních parametrech, a to za podmínky, že

a) čokoláda (hořká čokoláda) obsahuje nejméně 43 % celkové kakaové sušiny a nejméně 26 % kakaového másla,

b) mléčná čokoláda obsahuje nejméně 30 % celkové kakaové sušiny a nejméně 18 % mléčné sušiny a nejméně 4,5 % mléčného tuku v mléčné sušině, získané ze zahuštěného nebo sušeného plnotučného mléka, polotučného nebo odstředěného mléka, smetany nebo zahuštěné, případně sušené smetany, másla nebo mléčného tuku,

c) čokoládová poleva obsahuje nejméně 16 % tukuprosté kakaové sušiny.

(10) Přípustné záporné hmotnostní odchylky od spotřebitelského balení jsou uvedeny v příloze č. 9 tabulce 2.

§ 22 Požadavky na jakost

(1) Fyzikální a chemické požadavky na jakost jsou uvedeny v příloze č. 9 tabulce 1.

(2) Vedle kakaového másla lze do čokolády (hořké čokolády), mléčné čokolády, family mléčné čokolády, bílé čokolády, Chocolate a la taza, Chocolate familiar a la taza přidávat jiné rostlinné tuky uvedené v příloze č. 10; jejich podíl však nesmí být vyšší než 5 % ve výrobku po odečtení celkové hmotnosti všech použitých jiných jedlých složek a nesmí být snížen minimální obsah kakaového másla nebo celkové kakaové sušiny.

(3) Do čokolády (hořké čokolády), mléčné čokolády, family mléčné čokolády, bílé čokolády, Chocolate a la taza a Chocolate familiar a la taza mohou být přidány jen takové látky určené k aromatizaci, které nenapodobují chuť čokolády nebo mléčného tuku.

(4) Do všech druhů čokolád podle přílohy č. 8 a čokoládových bonbonů je zakázáno přidávat

a) živočišné tuky, které nepocházejí výhradně z mléka,

b) mouky, granulované nebo práškové škroby, s výjimkou Chocolate a la taza a Chocolate familiar a la taza.

(5) K čokoládám uvedeným v odstavci 3 mohou být přidány i jiné složky, nejvýše však do 40 % celkové hmotnosti výrobku.

(6) Výpočet procentických podílů stanovených složek a jejich hodnot v čokoládových výrobcích se provádí tímto způsobem:

a) procentický obsah stanovených složek ve výrobcích čokoláda (hořká čokoláda), mléčná čokoláda, family mléčná čokoláda, bílá čokoláda, Chocolate a la taza, Chocolate familiar a la taza se vypočte po odečtení hmotnosti přidaných jedlých složek,

b) u výrobků čokoláda plněná a čokoládové bonbony se procentický obsah stanovených složek vypočte po odečtení hmotnosti přidaných jedlých složek a hmotnosti náplně,

c) procentický obsah použitého druhu čokolády u výrobků uvedených v písmenu b) se vypočte ve vztahu k celkové hmotnosti konečného výrobku včetně náplně.

ODDÍL 6

§ 23 Zrušovací ustanovení

Zrušuje se:

1. Vyhláška č. 334/1997 Sb., kterou se provádí § 18 písm. a), d), j) a k) zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, pro přírodní sladidla, med, nečokoládové cukrovinky, kakaový prášek a směsi kakaa s cukrem, čokoládu a čokoládové cukrovinky.

2. Vyhláška č. 94/2000 Sb., kterou se mění vyhláška č. 334/1997 Sb., kterou se provádí § 18 písm. a), d), j) a k) zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, pro přírodní sladidla, med, nečokoládové cukrovinky, kakaový prášek a směsi kakaa s cukrem, čokoládu a čokoládové cukrovinky.

§ 24 Přechodné ustanovení

Potraviny vyrobené a uvedené do oběhu přede dnem účinnosti této vyhlášky se posuzují podle dosavadních právních předpisů.

§ 25 Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vstupu smlouvy o přistoupení České republiky k Evropské unii v platnost.

Ministr: Ing. Palas v. r.

Poznámky pod čarou

1 ) Směrnice Rady 2001/111/ES ze dne 20. prosince 2001 o určitých druzích cukru určených k lidské spotřebě. Směrnice Rady 2001/110/ES ze dne 20. prosince 2001 o medu.
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/36/ES ze dne 23. června 2000 o kakaových a čokoládových výrobcích určených k lidské spotřebě.
Směrnice Komise 98/28/ES ze dne 29. dubna 1998, kterou se stanoví odchylka od některých ustanovení směrnice 93/43/EHS o hygieně potravin, pokud jde o přepravu volně loženého surového cukru po moři.

2) Vyhláška č. 324/1997 Sb., o způsobu označování potravin a tabákových výrobků, o přípustné odchylce od údajů o množství výrobku označeného symbolem "e", ve znění vyhlášky č. 24/2001 Sb.

2a) § 3 odst. 1 písm. j) zákona.
Vyhláška č. 147/1998 Sb. , o způsobu stanovení kritických bodů v technologii výroby, ve znění vyhlášky č. 196/2002 Sb. a vyhlášky č. 161/2004 Sb.

3) Vyhláška č. 304/2004 Sb. , kterou se stanoví druhy a podmínky použití přídatných a pomocných látek při výrobě potravin.

PŘÍLOHA Č. 1 ČLENĚNÍ NA DRUHY, SKUPINY A PODSKUPINY

Druh

Skupina

Podskupina

Přírodní sladidla

cukr extra bílý

krystal, krupice, moučka

cukr bílý

cukr polobílý

cukr moučka s obsahem rotihrudkujících látek

 

tvarovaný cukr kostky , bridž, homole

 

cukr s přísadami

 

přírodní cukr

 

kandys

 

tekuté výrobky z cukru

tekutý cukr tekutý invertní cukr sirup z invertního cukru karamel

dextróza fruktóza glukózový sirup

dextróza monohydrát dextróza bezvodá sušený glukózový sirup

PŘÍLOHA Č. 2 FYZIKÁLNÍ A CHEMICKÉ POŽADAVKY NA JAKOST

1. Cukr

Skupina

Sacharóza
polarimetricky

(% hmot.

neméně

Invertní
cukr

(% hmot.

nejvýše

Ztráta
sušením

(% hmot.

nejvýše

Barva
v roztoku při
420 nm
(IUnejvýše

cukr extra bílý

99,7

0,04

0,06

22,5

cukr bílý

99,7

0,04

0,06

45

cukr polobílý

99,5

0,1

0,1

150

cukr moučka
s obsahem
protihrudkujícíchlátek nejvýše 3 %

96,7

0,1

0,2

 

tvarovaný cukr

99,5

0,1

0,25

150

cukr s přísadami

85,0

 

1,2

 

přírodní cukr

97,5

0,09

1,4

 

kandys

98,5

 

1,0

 

U skupin cukr extra bílý, cukr bílý, cukr polobílý obsah nerozpustných látek nejvýše 50 m

Bodové hodnocení bílých cukrů

Cukr extra bílý

Cukr bílý

celkový počet bodů nejvýše

8

22

z toho:

 

 

opel-body nejvýše

6

15

barva v roztoku - bod nejvýše

3

6

typová řada - body nejvýše

4

9

Jeden bod odpovídá:
a) 0,0018 % obsahu popela určeného konduktometricky podle metod ICUMSA,
b) 7,5 jednotek ICUMSA (IU) pro barvu v roztoku,
c) 0,5 jednotek barevné typy podle metody Brunswick.
Dělení podle tvaru a velikosti částic sacharózy:
a) cukr krystal je volně sypká směs krystalů stejnoměrného zrnění,
b) cukr krupice je volně sypká směs menších nebo rozdrcených krystalů stejnoměrného zrnění,
c) cukr moučka je volně sypká směs jemně drcených krystalů,
d) přírodní cukr je sypká, zrnitá světležlutá až světlehnědá hmota na omak mírně lepkavá,
e) kandys je směs velkých krystalů a srostlic, bílé, žluté až hnědé barvy.
Třídění podle velikosti částic sacharózy

Délka strany oka kontrolního síta(mm)

Podíl % hmot.

cukr k stal

cukr krupice

cukr moučka

2,00 - 0,40

neméně 70

 

 

0,80-0,16 nad 1,00

 

-neméně 70 nejvýše 5

 

0,80 - 0,40

 

 

nejvýše 5

pod 0,40

 

 

nejméně 95

Přípustné záporné hmotnostní odchylky od spotřebitelského halení
- pro přírodní sladidla, s výjimkou tekutých výrobků z cukru

Hmotnostní rozsah (g)

Hmotnostní odchylka (%)

do 5O včetně

- 10,0

větší než 50 do 250 včetně

- 4,0

věťší než 250 do S00 včetně

- 3,0

větší než 500 do 1000 včetně

- 2,0

O- - nad 1000

- 1,0

2. Tekuté výrobky z cukru

 

Sušina
refrakto-
metricky

(% hmot.

neméně

Invertní
cukr
v sušině

(% hmot.)

pH

Popel
kondukto-
metricky
v sušině
(% hmot.
nejvýše

Barva
roztoku
pří
420 nm
(IUnejvýše

tekutý cukr

62

nejvýše 3

-

0,1

45

tekutý cukr bílý

62

nejvýše 3

-

0,1

25

tekutý invertnícukr

62

více než 3nejvýše 50

-

0,4

-

tekutý invertnícukr bílý

62

více než 3
nejvýše 5 0

-

0,1

25

sirup z invertníhocukru

62

více než 50

-

0,4

-

karamel

73

neméně 50

4 - 6

-

-

*) poměr fruktózy k dextróze 1,0 ± 0,2
**) poměr fruktózy k dextróze 1,0 ± 0,1
Přípustné záporné hmotnostní odchylky od spotřebitelského balení
- pro tekuté výrobky z cukru

Hmotnostní rozsah (g)

Hmotnostní odchylka (%)

do 300 včetně

- 5,0

větší než 300 do 1000 včetně

- 4,0

nad 1000

- 3,0

3. Dextróza

 

Dextróza
(D - glukóza)
(% hmot.. sušiny
neméně

Sušina

(% hmot.

neméně

Sulfátový
popel
(% hmot, sušinynejvýše

dextróza monohydrát

99,5

90,0

0,25

dextróza bezvodá

99,5

98,0

0,25

4. Fruktóza

 

Obsah
fruktózy
(% hmot.)
nejméně

Obsah
glukózy
(% hmot.
nejvýše)

Ztráta sušením

(% hmot.

nejvýše)

Popel
konduktometricky
(% hmot.
nejvýše)

Barva
roztoku
při 420 nm
(IUnejvýše)

fruktóza

98

0,5

0,5

0,1

30

5. Glukózový sirup

 

Sušina

(% hmot.

neméně)

Dextrózový
ekvivalent vyjádřený
jako D-glukóza
(% hmot. sušiny
neméně)

Sulfátový
popel

(% hmot. sušinynejvýše)

lukózový sirup

70

20,0

1,0

6. Sušený glukózový sirup

 

Sušina

(% hmot.

neméně)

Dextrózový
ekvivalent vyjádřený
jako D-glukóza
(% hmot. sušiny
neméně)

Sulfátový
popel

(% hmot. sušiny

nejvýše)

sušený glukózový sirup

93

20,0

1,0

PŘÍLOHA Č. 3

Tabulka 1 - Smyslové požadavky

Med

Konzistence a vzhled

Chuť

Barva

květový

mírně až silně
viskózní, tekutý,
částečně až plněkrystalický

výrazně sladká až

škrablavá

vodově čistá až
s nazelenalým nádechem,slabě žlutá až zlatavě žlutá

medovicový

mírně až silně
viskózní, tekutý,
částečně až plně
krystalický

sladká, popřípadě
kořeněná až mírně
škrablavá

tmavohnědá s nádechem dočervenohněda

Tabulka 2 - Fyzikální a chemické požadavky

Požadavek

Druh medu

květový

medovicový

pekařský(průmyslový)

součet obsahů fruktózy a
glukózy(% hmot. neméně)

60,0

45,0

-

obsah sacharózy (% hmot.nejvýše)

5,0 1)

5,0

-

obsah vody (% hmot. nejvýše)3)

20,0

20,0

23,0

kyselost (mekv/kg nejvýše)

50,0

50,0

80

hydroxymethylfurfural(mg/kg nejvýše)4)

40,0

40,0

-

obsah ve vodě nerozpustnýchlátek (% hmot. nejvýše)2)

0,10

0,10

-

elektrická vodivost(mS. m-1 ) 5)

nejvýše 80,0

nejméně 80,0

-

aktivita diastázy
(stupňů podle Schadehonejméně)6)

8,0

8,0

-

1) U medu květového jednodruhového akátového z trnovníku akátu (Robinia pseudoacacia), z tolice vojtěšky (Medicago sativa), z banksie (Banksia menziesii), z kopyšníku (Hedysarum), z blahovičníku (Eucalyptus camadulensis), z Eucryphia lucida, z Eucryphia milliganii, z citrusů (Citrus spp)., může být obsah sacharózy nejvýše 10,0 %; u levandulového medu (Lavandula spp.) a u medu z brutnáku lékařského (Borago officinalis) může být obsah sacharózy nejvýše 15,0 %.
2) U medu lisovaného se připouští nejvýše 0,50 % hmotnostních ve vodě nerozpustných látek.
3) U vřesového (Calluna) medu a medu průmyslového může být obsah vody nejvýše 23 %; u medu z vřesu (Calluna) určeného pro průmyslové účely může být obsah vody nejvýše 25 %.
4) U medů deklarovaného původu z regionů s tropickým klimatem a směsi těchto medů může být obsah hydroxymethylfurfuralu nejvýše 80 mg/kg.
5) Výjimky: planika (Arbutus unedo), vřesovec (Erica), blahovičník (Eucalyptus camadulensis), lípa (Tilia spp.), vřes obecný (Calluna vulgaris), Leptospermum, Melaleuca spp.
6) U medu s přirozeně nízkým obsahem enzymů (citrusové medy) a obsahem HMF nižším než 15mg/kg může být aktivita diastázy nejméně 3.
Tabulka 3 - Přípustné záporné hmotnostní odchylky od spotřebitelského balení

Hmotnostní rozsah
(g)

Hmotnostní odchylka(%)

do 100 včetně

- 8,0

větší než 100 do 250 včetně

- 5,0

větší než 250 do 500 včetně

- 3,0

nad 500

- 1,0

PŘÍLOHA Č. 4 ČLENĚNÍ NA DRUHY, SKUPINY A PODSKUPINY

Druh

Skupina

Podskupina

cukrovinky

karamely

tukové s jádrovinami, s ovocnou příchutí,
mléčné, kakaové nebo kávové,
podle druhu vložky (cukrová, želé,jádroviny, sušené ovoce nebo proslazené, marcipán a další)

dražé

želé

rahat
chalvaturecký med

lékořicové cukrovink

pěnové cukrovinky(marshmallow)

komprimát

 

žvýkačky

balónkové (bubble gum)
plátkovédražované

drops

 

roks

 

furé

s tukovou náplnís cukernou (sirupovou) náplní

marcipán

 

fondánové cukrovinky

 

PŘÍLOHA Č. 5

Tabulka 1 - Fyzikální a chemické požadavky na jakost

Skupina

Vlhkost(v % hmot. nejvýše)

karamely

-

dražé

-

želé

22,0

rahat, chalva

20,0

turecký med

8,0

lékořicové cukrovink

19,0

pěnové

25,0

fondánové cukrovinky

12,0

komprimáty s glukózoukomprimát ostatní

10,07,0

žvýkačky:

při 105°C7,5

dropsy:
lité a lisované kandytyprotahované


5,06,0

roksy

6,0

furé

-

Poznámka :
U výrobku balených do sáčků může být podíl drobné tříště nejvýše:
- dropsy a furé 2 % hmot.
- komprimáty 5 % hmot.
Tabulka 2 - Přípustné záporné hmotnostní odchylky od spotřebitelského balení

Hmotnostní rozsah
(g)

Hmotnostní odchylka(%)

do I05 g včetně

- 10,0

větší než 105 do 150 včetně

- 8,0

větší než 150 do 250 včetně

- 5,0

větší než 250 do 500 včetně

- 3,0

větší než 500 do 1000 včetně

- 2,0

nad 1000 (k rozvažování)

- 1,0

PŘÍLOHA Č. 6 ČLENĚNÍ NA DRUHY, SKUPINY A PODSKUPINY

Druh

Skupina

Podskupina

kakaový prášek / kakao

- kakaový prášek
- kakaový prášek sesníženým obsahem tuku

 

směs kakaa s cukrem

- směs kakaa s cukrem

čokoláda v prášku

čokoláda k přípravě

nápoje

slazené kakao

- směs kakaa se
sníženým obsahem tukus cukrem

PŘÍLOHA Č. 7 FYZIKÁLNÍ A CHEMICKÉ POŽADAVKY NA JAKOST

Tabulka 1 - Kakaový prášek

 

Obsah kakaového másla
v sušině
(%)

Obsah vlhkosti(% hmot. nejvýše)

kakaový prášekkakao

nejméně 20,0

9,0

kakaový prášekse sníženým obsahem tuku

méně než 20,0

9,0

Tabulka 2 - Směsi kakaa s cukrem

 

Obsah kakaového prášku*)(% hmot. neméně)

čokoláda v prášku

32,0

slazený kakaový prášek,(slazené kakao)

25,0

čokoláda k přípravě nápoje

25,0

slazený kakaový prášek sesníženým obsahem tuku

25,0

čokoláda k přípravě nápojese sníženým obsahem tuku

25,0

*) v případě směsí kakaového prášku se sníženým obsahem tuku s cukrem - obsah kakaového prášku se sníženým obsahem tuku v sušině
Tabulka 3 - Kakaové máslo

 

Podíl látek
nezmýdelnitelných
petroletherem
(% hmot. nejvýše)

Obsah volných
mastných kyselin
vyjádřených
Jako kyselina olejová(% hmot. nejvýše)

lisované kakaové máslo

0,35

1,75

kakaové máslo

0,50

1,75

Tabulka 4 - Přípustné záporné hmotnostní odchylky od spotřebitelského balení

Hmotnostní rozsah
(g)

Hmotnostní odchylka(%)

do 100 včetně

- 5,0

větší než 100 do 250 včetně

- 3,0

větší než 250 do 500 včetně

- 2,0

větší než S00 do 1000 včetně

- 1,0

PŘÍLOHA Č. 8 ČLENĚNÍ NA DRUHY A SKUPINY

Druh

Skupina

čokoláda (hořká čokóláda)

mléčná čokoláda
family mléčná čokoláda
bílá čokoláda

bez přísad
s přísadami
na vařeníplněná

Chocolate a la taza

Chocolate familiar a la taza

 

čokoládové bonbóny formované

formované v různých tvarech,
s různými náplněmi (tukovými,
krémovými, likérovými atd.), nebobez náplně

čokoládové bonbóny máčené nebo

polomáčené

různé druhy vložek (želé, fondán,
vylehčené hmoty pěnou a další), máčené
čokoládou, mléčnou čokoládou, family
mléčnou čokoládou, nebo bílou
čokoládou, s výjimkou Chocolate a la tazaa Chocolate familiar a la taza

čokoládové dražé

podle druhu vložek

PŘÍLOHA Č. 9

Tabulka 1 - Fyzikální a chemické požadavky na jakost

(% hmot. vztažených na sušinu)

Druh

Obsah

kakaového
másla

Obsah
tukuprosté
kakaové sušiny

Obsah
celkovékakaové sušiny

Obsah

mléčného tuku

Obsah

celkového tuku *)

Obsah

mléčné sušiny

Obsah
mouky
neboškrobu

čokoláda

(hořká čokoláda)

18

14

35

-

-

-

-

mléčná čokoláda

-

2,5

25

3,5

25

14

-

family mléčná

čokoláda

-

2,5

20

5

25

20

-

bílá čokoláda

20

-

-

3,5

-

14

-

Chocolate a la taza

18

14

35

-

-

-

nejvýše 8

Chocolate familiar a la

taza

18

12

30

-

-

-

nejvýše

18

*) obsah celkového tuku = součet obsahu kakaového másla a mléčného tuku
Poznámka: uvedené hodnoty znamenají nejnižší limitující požadavek, s výjimkou hodnot označených jako nejvyšší limitující požadavek
Tabulka 2 - Přípustné záporné hmotnostní odchylky od spotřebitelského balení

Druh

Hmotnostní rozsah
(g)

Hmotnostní odchylka(%)

čokolády

do 50 včetně
větší než 50 do 100 včetně
větší než 100 do 250 včetně
větší než 250 do 500 včetně
větší než 500 do 1000 včetně

- 10
- 5
- 3
- 2- 1

čokoládové bonbóny

do 105 včetně
větší než 105 do I50 včetně
větší než 150 do 250 včetně
větší než 250 do 500 včetně
větší než 500 do 1000 včetně
nad 1000

- 10
- 8
- 5
- 3
- 2- I

PŘÍLOHA Č. 10 ROSTLINNÉ TUKY POVOLENÉ DO ČOKOLÁDOVÝCH VÝROBKŮ

Obvyklý název rostlinného tuku

Botanický název rostlin, ze kterých mohou být uvedené tuky získány

1. Illipe, bornejský tuk, Tengkawang

Shorea spp.

2. Palmový olej

Elaeis guineensis Elaeis olifera

3. Sal

Shorea robusta

4. Shea (bambucký tuk, olej z máslovníku)

Butyrospermum parkii

5. Kokum gurgi

Garcinia indica

6. Olej z jader manga

Mangifera indica

Poznámka: uvedené tuky musí splňovat tyto požadavky:
a) neobsahují kyselinu laurovou, jsou bohaté na symetrické monoenové triglyceridy typu POP, POSt a StOSt1;
b) jsou mísitelné v jakémkoli poměru s kakaovým máslem a jsou slučitelné s jeho fyzikálními vlastnostmi (bod tání a teplota krystalizace, rychlost tání, nezbytnost temperování);
c) jsou získány pouze rafinací nebo frakcionací, to vylučuje enzymatickou změnu triglyceridové struktury.
P = kyselina palmitová
O = kyselina olejová
St = kyselina stearová
Jako výjimku z použití stanovených rostlinných tuků je možno použít též kokosového oleje v čokoládách, použitých při výrobě mražených krémů (zmrzlin).