Program Zákon

Vyhláška o ochraně, chovu a využití pokusných zvířat

Ministerstvo zemědělství stanoví podle § 29 zákona č. 246/1992 Sb. , na ochranu zvířat proti týrání, ve znění zákona č. 77/2004 Sb., (dále jen "zákon") k provedení § 17 odst. 4 , § 17a odst. 3 , § 17b , 17c , § 17d odst. 1 , § 17e , § 18b odst. 5 a § 18f zákona a v souladu s právem Evropských společenství:1)

HLAVA I PODMÍNKY CHOVU A VYUŽITÍ POKUSNÝCH ZVÍŘAT

ODDÍL PRVNÍ PODMÍNKY PRO CHOVNÁ, DODAVATELSKÁ A UŽIVATELSKÁ ZAŘÍZENÍ

§ 1

(1) Pro účely této vyhlášky se rozumí

a) otevřeným systémem chovu systém, při němž vstup i výstup zvířat, osob i materiálu je bez bariéry, při dodržení veterinárních a hygienických opatření,

b) bariérovým systémem chovu systém, při němž prostor pro zvířata je oddělen od vnějšího prostředí a vstup a výstup zvířat, osob a materiálu je možný pouze způsobem zajišťujícím ochranu před průnikem nežádoucích vlivů z vnějšího prostředí,

c) izolátorovým systémem chovu systém, při němž prostor pro zvířata je trvale a úplně oddělen bariérou od vnějšího prostředí a osob, které se zvířetem manipulují; bariéra zabezpečuje izolaci prostoru, v němž je zvíře chováno, má zvláštní technologické vstupy pro veškerý materiál potřebný pro chov zvířat i provádění pokusů.

(2) Obvyklé druhy laboratorních zvířat jsou uvedeny v příloze č. 1 tabulce 1 této vyhlášky.

§ 2 Požadavky na prostory pro zvířata

(1) V prostorech uvnitř budov, které jsou trvale určeny k chovu zvířat, chovná, dodavatelská a uživatelská zařízení zajistí

a) zabezpečení zoohygienických a hygienických podmínek provozu technologickým vybavením včetně nástrojů a pomůcek odpovídajícím druhu a počtu chovaných zvířat, zabezpečující péči o zvířata a umožňující poskytnout okamžitou první pomoc zvířatům,

b) stavební nebo jiné technologické úpravy a vybavení podle požadavků systému chovu a podmínek projektu pokusů,

c) k chovu laboratorních hlodavců a jim podobných druhů zvířat chovné nádoby nebo klece o velikosti podle přílohy č. 2 této vyhlášky,

d) prostorové uspořádání boxů nebo stání pro vybrané druhy pokusných zvířat v souladu s přílohou č. 2 této vyhlášky,

e) v bariérovém a izolátorovém chovu vybavení vhodným samostatným náhradním zdrojem elektrické energie,

f) provozní oddělení prostorů pro zvířata včetně přístupových chodeb od technologií a provozů, zejména od úpravny vody, strojovny vzduchotechniky, náhradního zdroje energie, expedice, administrativy,

g) vyčlenění oddělených prostorů pro provádění jednoduchých diagnostických testů, podávání látek zvířatům a odběry vzorků v uživatelských zařízeních,

h) oddělené prostory pro zvířata vyžadující mimořádnou péči, zejména pro zvířata poraněná, nemocná nebo podezřelá z nákazy nebo nemoci,

i) oddělené prostory pro příjem nových zvířat (karanténní místnost).

(2) Na vnějších vymezených plochách (výběhy), trvale určených k chovu zvířat, se zabezpečují potřeby a vybavení podle druhů zvířat pro jejich ochranu a pohodu, jako zejména vhodné přístřeší nebo jiná ochrana před nepříznivými klimatickými vlivy.

(3) Údržba a čištění zásobníků krmiva, krmítek, napáječek, případně napájecích systémů a pomůcek užívaných ke krmení a napájení se řídí technologickým postupem.

§ 3 Skladovací a pomocné prostory

(1) Za skladovací a pomocné prostory se považují samostatné prostory v chovných, dodavatelských a uživatelských zařízeních, které jsou určeny ke skladování krmiv,2) podestýlky a ostatního materiálu, nebo slouží jako umývárna pomůcek, spojovací chodby, strojovny, bariérové propusti pro osoby a komory pro sterilizaci a prokládání materiálu ve vstupech a výstupech bariérových a izolátorových systémů.

(2) Prostory pro čištění a skladování pomůcek pro zvířata je nutné upravit tak, aby se čisté pomůcky ukládaly odděleně od použitých a zabránilo se jejich kontaminaci.

(3) V případě opakovaného užívání přepravních obalů, klecí a schrán jsou chovná, dodavatelská a uživatelská zařízení vybavena prostorami pro jejich čištění, dezinfekci a skladování.

§ 4 Péče o zvířata

(1) K optimalizaci zdravotního stavu, pohody a hygieny zvířat v chovu (dále jen "péče o zvířata") chovná, dodavatelská a uživatelská zařízení podle technologického postupu zabezpečují

a) zvýšenou péči o březí samice, samice s mláďaty a mláďata,

b) navykání zvířat na prostředí a manipulaci s nimi, v souladu s přílohou č. 2 tabulkou 2,

c) způsoby plemenitby laboratorních zvířat tak, aby byla zajištěna jejich produkce, která by splňovala zdravotní, morfologické, mikrobiologické a genetické parametry,

d) vybavení prostor vhodnými pomůckami

1. k poskytnutí první pomoci,

2. k provedení pokusu a k případnému usmrcení zvířete,

3. ke hře nebo jiné činnosti umožňující přirozené projevy, zejména u primátů, psů a koček,

e) označování zvířat a vedení zootechnické evidence.

(2) Při výběru, výrobě a přípravě krmiva je nezbytné zabránit chemické, fyzikální a mikrobiální kontaminaci. Veškeré násypky, koryta a jiné nářadí používané ke krmení jsou pravidelně čištěny, a je-li to nutné, sterilizovány. Rozdělování krmiva je prováděno tak, aby to odpovídalo fyziologickým potřebám zvířat a aby každé zvíře mělo přístup ke krmivu.

(3) Je nezbytné zajistit, aby všem zvířatům byla stále k dispozici voda neohrožující jejich zdravotní stav. Během transportu je dovoleno podávat vodu jako součást vlhkého krmiva. Napájecí systém je v pravidelných časových intervalech rozebírán, čištěn a sterilizován. Automatické napáječky jsou pravidelně zkoušeny, udržovány a proplachovány, aby se předcházelo nehodám a šíření infekcí.

§ 5 Zoohygienické podmínky pro zvířata uvnitř budov

(1) Větrání se musí provádět tak, aby nevznikl průvan a byla zajištěna průběžná výměna vzduchu.

(2) Prostory pro provádění prací s infekčním a toxickým materiálem musí být uzavřené a oddělené od ostatních prostor.

(3) Teplota v prostorech pro zvířata se musí regulovat tak, aby byla zajištěna péče o zvířata podle fyziologických potřeb jednotlivých druhů v souladu s hodnotami uvedenými v příloze č. 2 tabulce 1 této vyhlášky nebo podle podmínek stanovených projektem pokusů. Hodnoty teploty a relativní vlhkosti se průběžně zaznamenávají nejméně jednou za hodinu a následně kontrolují.

(4) V chovu laboratorních zvířat se potřebná relativní vlhkost vzduchu zajišťuje v rozmezí hodnot pro daný druh a věkovou kategorii podle stanoveného technologického postupu. Relativní vlhkost vzduchu mimo doporučené hodnoty po dobu delší než 48 hodin je považována za vyvolávání stresových vlivů.

(5) Hodnoty přetlaku a podtlaku v bariérových a izolátorových systémech se musí průběžně kontrolovat a zaznamenávat nejméně jednou za 24 hodin.

(6) Při chovu albinotických zvířat nepřesahuje intenzita osvětlení 200 luxů v úrovni klecí se zvířaty. V prostorech bez přirozeného osvětlení se zabezpečuje rytmus dne a noci umělým osvětlením.

(7) Prostory pro zvířata se musí izolovat od rušivých zdrojů zvuků tak, aby nedošlo k negativnímu ovlivnění zvířat. V chovech hlodavců jsou vyloučeny zvuky přesahující frekvenci 20 kHz.

(8) K podestýlce se musí používat pouze suchý bezprašný materiál bez toxických a dráždivých látek a mikroorganismů schopných vyvolat onemocnění. Kvalita a četnost výměny podestýlky je stanovena technologickým postupem.

(9) Signalizační systémy, zejména pro kontrolu činnosti technologického vybavení, vzduchotechniky, zásobování vodou a udržování její kvality, jakož i pro oznámení vzniku požáru nebo vniknutí nepovolaných osob, jsou instalovány tak, aby jejich provoz nerušil pohodu zvířat, a v místech, kde se nacházejí osoby, které zajistí odstranění vzniklých závad.

§ 6 Preventivní péče o zdraví zvířat

Četnost kontrol zdravotního stavu laboratorních zvířat v chovných a uživatelských zařízeních je určena pro vybrané druhy v příloze č. 1 tabulce 2 této vyhlášky.

§ 7 Podmínky ochrany při přemísťování a přepravě zvířat

(1) Přemístění lze uskutečnit za předpokladu, že bude zajištěno

a) zabezpečení a uložení přepravních obalů se zvířaty tak, aby se během přemísťování či přepravy nepřevrátily, byly ve svislé poloze dnem dolů a byly zabezpečeny tak, aby z nich nevytékaly nebo nevypadávaly výkaly, napájecí voda, podestýlka nebo jiné předměty a zvířata nebyla vystavena nepřiměřeným otřesům a působení nepříznivých klimatických změn,

b) označení přepravních obalů symboly určujícími přítomnost a polohu zvířat přepravovaných vstoje,

c) umožnění prohlídky zvířat s možností poskytnutí potřebné péče, s výjimkou zvířat z izolátorových a bariérových chovů přepravovaných v neprůhledných obalech se vzduchovými filtry.

(2) Před přepravou zvířat dopravními prostředky odesilatel musí dále zajistit

a) aby současně se zvířaty nebylo přepravováno zboží, které může nepříznivě ovlivnit jejich pohodu, může je poškodit nebo vyvolat nepřiměřené působení stresových vlivů,

b) oddělení agresivních jedinců a březích samic; z přepravy jsou vyloučeny březí samice, které mají rodit v období přepravy nebo u nichž se porod předpokládá do 48 hodin před zahájením přepravy,

c) aby nejméně jedenkrát za 12 hodin byla zvířata nakrmena a napojena; u králíků, morčat, potkanů, myší a dalších hlodavců je možno na dobu nejvýše 24 hodin nahradit napájení krmivem s vysokým obsahem vody,

d) včasné a řádné informování příjemce o podrobnostech přepravy a předpokládané době doručení zásilky.

§ 8 Převzetí a umístění zvířat

(1) Zásilky zvířat musí být bez zbytečných průtahů převzaty a vybaleny.

(2) Při přijímání zásilky příjemce zkontroluje stav zásilky, zdravotní stav a průvodní dokumentaci zvířat, kterou tvoří dodací list a zpráva odesilatele, ve které je uveden počet a druh odeslaných zvířat, pohlaví, hmotnost, původ a způsob označení; u laboratorních zvířat uvedených v příloze č. 1 tabulce 2 této vyhlášky též výsledky posledního laboratorního vyšetření zdravotního stavu, a

a) převezme zásilku,

b) vrátí zásilku z jiných než zdravotních důvodů, nebo

c) při zjištění poranění nebo podezření z onemocnění či nákazy dopravených zvířat přivolá neodkladně veterinárního lékaře, který zvířatům poskytne odbornou péči a nařídí opatření podle zvláštního právního předpisu3) nebo rozhodne ve smyslu § 4 odst. 1 písm.d) a § 5 odst. 2 písm. b) zákona o jejich případném usmrcení.

(3) Po prohlídce musí být zvířata umístěna v čistých klecích nebo čistých boxech, jakož i nakrmena a napojena. Zvířata nemocná nebo ta, která jsou ve špatné tělesné kondici, musí být podrobena pozorování a držena odděleně od ostatních.

(4) Po přemístění zvířat do chovných a uživatelských zařízení se jejich chov provozně oddělí vymezením místa, prostoru, času a rozsahu stanoveného klinického a laboratorního vyšetření v souladu se zvláštními právními předpisy,4) není-li to v rozporu s projektem pokusů.

§ 9 Odchyt a karanténa zvířat

(1) Volně žijící zvířata smí být odchytávána jen za použití šetrných metod, prostřednictvím zkušeného personálu a v souladu se zákonem. Je-li během odchytu používán narkotizační prostředek nebo jiné léčivo, musí být podáván veterinárním lékařem nebo jinou odborně způsobilou osobou.

(2) Není-li zdravotní stav zvířat převzatých do zařízení uspokojivý, musí se držet po potřebnou dobu v karanténě. Během karanténní doby mohou být zvířata používána k pokusům, jestliže se ověří, že si přivykla na nové prostředí a nepředstavují žádné zvláštní ohrožení pro jiná zvířata nebo pro člověka.

ODDÍL DRUHÝ PODMÍNKY VYUŽITÍ ZVÍŘAT

§ 10 Ochrana zvířat při provádění pokusů

(1) Zákrok na živém zvířeti, jeho pozorování nebo manipulace s ním za účelem pokusu a činnost bezprostředně související (dále jen "využití zvířete") se provádějí pouze v rozsahu a za podmínek stanovených ve schváleném projektu pokusů, a pokud to nevylučují zvláštní právní předpisy.1)

(2) Doba navykání u vybraných druhů je uvedena v příloze č. 2 tabulce 2 této vyhlášky; u ostatních druhů zvířat je tato doba nejméně pět dní s výjimkou ryb, kde doba navykání činí nejméně tři dny.

(3) Pokusy na jedincích volně žijících druhů zvířat odchycených v přírodě lze provádět pouze tehdy, nelze-li účelu pokusu dosáhnout na jiném zvířeti.

§ 11 Projekt pokusů

(1) Projekt pokusů obsahuje tyto údaje, které se značí číslováním:

1. identifikaci uživatelského zařízení (zejména název, sídlo, identifikační číslo, registrační číslo hospodářství a statutární orgán),

2. číslo rozhodnutí o udělení akreditace a doba jeho platnosti,

3. jméno, příjmení, titul a číslo osvědčení o kvalifikaci podle § 17 odst. 1 zákona vedoucího pokusu a jeho zástupce, je-li ustanoven,

4. jméno, příjmení, titul a číslo osvědčení o kvalifikaci podle § 17 odst. 1 zákona osoby odpovědné za péči o zvířata v uživatelském zařízení,

5. název úkolu studie, případně označení grantu,

6. charakteristika cílů studie s uvedením konkrétního očekávaného přínosu, včetně charakteristiky aplikovaných látek, nebo zařazení látek do indikačních skupin, s výjimkou výstupní kontroly šarží látek,

7. popis pokusu ve vztahu k využití zvířat, včetně zařazení pokusu do vyjmenovaných skupin, uvedených v příloze č. 6 ve vzorovém formuláři projektu pokusů,

8. metodické postupy práce se zvířaty,

9. prohlášení navrhovatele o průkazu nezbytnosti pokusu nebo uvedení právního předpisu, který provedení pokusu ukládá, včetně zdůvodnění, proč nelze pokus na zvířeti nahradit alternativními metodami,

10. zdůvodnění volby druhu, plemene, kmene a kategorie zvířat, jejichž využití je plánováno, s uvedením parametrů jejich kvality,

11. původ pokusných zvířat, s uvedením evidenčních údajů dodavatelského zařízení a registračního čísla hospodářství, podle zvláštních právních předpisů,5)

12. zdůvodnění počtů zvířat, jejichž využití je plánováno, za stanovené časové období,

13. způsob značení zvířat v pokusu,

14. způsob znecitlivění, případně podání bolest utišujících prostředků nebo opatření ke snížení bolesti,

15. umístění zvířat během pokusu nebo u volně žijících zvířat místo pokusu,

16. časový plán jednotlivých fází pokusu na zvířatech, včetně data jeho ukončení,

17. úroveň operačního vybavení a způsob pooperační péče,

18. způsob naložení se zvířaty po ukončení pokusu,

19. způsob kontroly dodržování předpisů k ochraně zvířat,

20. uvedení zdravotního rizika pro další zvířata a pro zaměstnance,

21. veterinární podmínky pokusu stanovené podle zvláštních právních předpisů,6)

22. zdůvodnění opakování zákroku na zvířatech, je-li s ním počítáno,

23. údaj o úrovni podmínek správné laboratorní praxe, je-li to požadováno zvláštními právními předpisy,7)

24. datum a podpis vedoucího pokusu, zástupce vedoucího pokusu a statutárního orgánu, razítko uživatelského zařízení.

(2) Uživatelské zařízení, které předkládá projekty pokusů na jedincích druhů volně žijících zvířat, rozšíří údaje v projektu pokusů o stanovisko orgánu ochrany přírody.8)

(3) Uživatelské zařízení, které předkládá projekt pokusů k jednorázovým odběrům od hospodářských zvířat a zvířat v zájmových chovech pro získání biologického materiálu k výrobě sér, očkovacích látek, diagnostik a léků, jej rozšíří o písemnou smlouvu mezi uživatelským zařízením a vlastníkem zvířete, od kterého se v takovém případě nevyžaduje osvědčení pro chovné zařízení. Odběr biologického materiálu za těchto podmínek lze provést na stejném zvířeti nejvýše dvakrát ročně.

(4) Projekt pokusů podle odstavce 3 vždy stanoví druh a množství materiálu určeného k odběru, dobu jeho odběru, jeho metodiku a způsob péče o zvíře po provedeném odběru, jakož i způsob seznámení majitele zvířete s těmito podmínkami a jejich kontrolou.

(5) Vzorový formulář projektu pokusů je uveden v příloze č. 6 této vyhlášky.

(6) Návrh projektu pokusů se zpracovává ve dvou vyhotoveních, která se odesílají příslušnému státnímu orgánu.9) Příslušný státní orgán9) po schválení projektu pokusů odesílá jedno vyhotovení odborné komisi.

§ 12 Povolení použití zvířat pro projekt pokusů

Příslušný státní orgán9) může povolit použití zvířat i v takovém projektu pokusů, který neodpovídá podmínkám chovu a využití zvířat stanovených touto vyhláškou, je-li sledování takto změněných podmínek cílem pokusu, který je v souladu s účelem pokusu podle § 15 odst. 1 písm. a) až g) zákona .

§ 13 Žádost o udělení akreditace uživatelskému zařízení

(1) Vzor žádosti o udělení akreditace uživatelskému zařízení je uveden v příloze č. 7 této vyhlášky.

(2) Součástí žádosti podle odstavce 1 je prohlášení žadatele, že je schopen předložit posuzovatelům

a) obecné údaje

1. originál nebo ověřenou kopii dokladu o právní subjektivitě,

2. plnou moc osoby zmocněné k zastupování ve správním řízení,

3. kolaudační rozhodnutí nebo originál nebo ověřenou kopii závazného posudku příslušného orgánu veterinární správy v územním, stavebním a kolaudačním řízení, je-li požadován zvláštními právními předpisy,10) a písemné vyjádření k činnosti uživatelského zařízení,

4. provozní řád,

5. technologické postupy,

6. dokumentaci o charakteru objektů uživatelského zařízení,

7. organizační schéma,

b) speciální údaje

1. doklad o ustanovení osoby odpovědné za péči o zvířata a osvědčení její odborné způsobilosti podle § 17 odst. 1 zákona ,

2. doklad o ustanovení a složení členů odborné komise a osvědčení jejich odborné způsobilosti podle § 17 odst. 1 nebo § 26 zákona ,

3. seznam funkčních míst, která lze podle této vyhlášky zastávat pouze s osvědčením odborné způsobilosti podle § 17 a § 18 odst. 5 písm. c) zákona, doložený jmenným seznamem zaměstnanců s výkazem, zda jim toto osvědčení bylo uděleno,

4. dokumentace o chovu a využití zvířat,

5. evidence počtu zvířat za poslední tři roky, pokud není činnost zahajována uživatelským zařízením nově.

(3) Uživatelské zařízení, které žádá o akreditaci pro pokusy na volně žijících zvířatech, rozšíří akreditační údaje o stanovisko orgánu ochrany přírody.8)

(4) Žádá-li žadatel o udělení akreditace na další období, je součástí žádosti podle odstavce 1 prohlášení žadatele, že je schopen předložit posuzovatelům rovněž

a) záznamy o počtu použitých, chovaných, nakoupených nebo dodaných zvířat s doložením jejich původu,

b) záznamy o počtu uhynulých zvířat,

c) záznamy o kontrolách zdravotního stavu zvířat, včetně výsledků kontrolních laboratorních vyšetření,

d) záznamy orgánů dozoru,

e) všechny projekty pokusů, včetně dokumentů, které nebyly schváleny odbornou komisí uživatelského zařízení, příslušným státním orgánem nebo ústřední komisí pro ochranu zvířat (dále jen "ústřední komise"),

f) podklady poskytnuté pro evidenci zvířat příslušnému státnímu orgánu podle závazných pokynů ústřední komise,

g) změny akreditačních údajů,

h) případně další údaje na základě požadavků ústřední komise v souladu s § 17f odst. 5 písm. b) bodu 2 zákona .

(5) Posuzovatelé při posuzování uživatelského zařízení na místě označí jednotlivé listy dokumentů uvedených v odstavci 2 písm. a) bodech 4 až 7 , písm. b) razítkem ústřední komise.

§ 14 Žádost o udělení osvědčení chovnému a dodavatelskému zařízení

(1) Vzor žádosti o udělení osvědčení chovnému a dodavatelskému zařízení je uveden v příloze č. 8 této vyhlášky.

(2) Součástí žádosti podle odstavce 1 je prohlášení žadatele, že je schopen předložit posuzovatelům

a) obecné údaje

1. originál nebo ověřenou kopii dokladu o právní subjektivitě,

2. plnou moc osoby zmocněné k zastupování ve správním řízení,

3. kolaudační rozhodnutí nebo originál nebo ověřenou kopii závazného posudku příslušného orgánu veterinární správy v územním, stavebním a kolaudačním řízení, je-li požadován zvláštními právními předpisy,10) a písemné vyjádření k činnosti chovného nebo dodavatelského zařízení,

4. provozní řád,

5. technologické postupy,

6. dokumentaci o charakteru objektů chovného nebo dodavatelského zařízení,

7. organizační schéma,

b) speciální údaje

1. doklad o ustanovení osoby odpovědné za péči o zvířata a osvědčení její odborné způsobilosti podle § 17 zákona ,

2. seznam funkčních míst, která lze podle této vyhlášky zastávat pouze s osvědčením odborné způsobilosti podle § 17 a § 18 odst. 5 písm. c) zákona, doložený jmenným seznamem zaměstnanců s výkazem, zda jim toto osvědčení bylo uděleno,

3. dokumentace o chovu zvířat.

(3) Žádá-li žadatel o další udělení osvědčení, je součástí žádosti podle odstavce 1 prohlášení žadatele, že je schopen předložit posuzovatelům rovněž

a) záznamy o počtu chovaných, nakoupených nebo dodaných zvířat s doložením jejich původu,

b) záznamy o počtu uhynulých zvířat,

c) záznamy o kontrolách zdravotního stavu zvířat, včetně výsledků kontrolních laboratorních vyšetření,

d) záznamy orgánů dozoru,

e) změny údajů týkajících se osvědčení,

f) případně další údaje na základě požadavků ústřední komise.

(4) Posuzovatelé při posuzování chovného nebo dodavatelského zařízení na místě označí jednotlivé listy dokumentů uvedených v odstavci 2 písm. a) bodech 4 až 7 , písm. b) stanoveným razítkem.

HLAVA II OZNAČOVÁNÍ ZVÍŘAT, ZPŮSOB VEDENÍ EVIDENCE A KONTROLA

§ 15 Označování zvířat

(1) Zvířata v pokusech se označují způsobem, který jim způsobuje co nejmenší bolest, neomezuje je v jejich přirozených funkcích a zajišťuje jejich trvalou identifikaci způsobem, který odpovídá danému druhu, věkové kategorii zvířat a podmínkám projektu pokusů, nebo způsobem, který je stanoven zvláštními právními předpisy.5)

(2) U laboratorních hlodavců se vede operativní evidence, podle které se označují klece a chovné nádoby, kde je uveden druh, kmen, pohlaví, datum narození a označení chovné nebo pokusné skupiny.

§ 16 Evidence vedená uživatelským zařízením

(1) Součástí evidence uživatelského zařízení je evidence

a) souhrnných zpráv podaných příslušnému státnímu orgánu, včetně tabulek podle přílohy č. 3,

b) protokolů s údaji o průběhu pokusu včetně dodržení pracovních postupů a metod stanovených projektem pokusů, zejména o ukončení pokusu, důvodu a způsobu usmrcení zvířete včetně údajů, kdo a kdy usmrcení provedl,

c) pokusů podle § 10 odst. 3 , v níž je uvedeno

1. číslo smlouvy s vlastníkem zvířete a datum jejího uzavření,

2. identifikační údaje vlastníka zvířete, který smlouvu uzavřel,

3. identifikační znaky a označení zvířete,

4. druh a množství získaného biologického materiálu,

d) pokusů podle § 15 odst. 1 písm. b) zákona , v níž je uvedeno

1. důvod neodkladnosti pokusu a jeho metodika,

2. termín zahájení pokusu,

3. druh a počet použitých zvířat,

e) dokladů o naložení se zvířaty po ukončení pokusu v souladu se zákonem,

f) výsledků kontrol dozorových orgánů v případě, že je uživatelské zařízení evidováno podle zvláštního právního předpisu.5)

(2) Uživatelské zařízení podává souhrnné zprávy příslušnému státnímu orgánu ochrany zvířat včetně tabulek podle přílohy č. 3 této vyhlášky.

§ 17 Kontrola

Posuzovatelé kontrolují podmínky chovu a využití zvířat v řízení podle § 21 odst. 3 písm. e) zákona a údaje podle § 12 a 13 .

HLAVA III ROZSAH A ZPŮSOB ZKOUŠEK ODBORNÝCH ZNALOSTÍ NEZBYTNÝCH PRO OSVĚDČENÍ ODBORNÉ ZPŮSOBILOSTI K PRÁCI SE ZVÍŘATY

§ 18

(1) Odborná příprava k získání osvědčení odborné způsobilosti

a) podle § 17 odst. 1 zákona se uskutečňuje formou kurzu v rozsahu znalostí uvedených v příloze č. 4 této vyhlášky,

b) podle § 18f odst. 7 zákona se uskutečňuje formou kurzu v rozsahu znalostí uvedených v příloze č. 5 této vyhlášky.

(2) Znalosti absolventů kurzů k získání osvědčení odborné způsobilosti

a) podle odstavce 1 písm. a) se ověřují písemným testem a ústní zkouškou před zkušební komisí,

b) podle odstavce 1 písm. b) se ověřují písemným testem.

(3) Výsledek zkoušky, o němž rozhoduje zkušební komise hlasováním, se hodnotí stupni zkouška složena nebo zkouška nesložena.

(4) Po úspěšném složení zkoušky podle odstavce 2 písm. a) vydá příslušné školicí pracoviště vysvědčení o zkoušce podle § 17 odst. 1 zákona . Absolvent předloží toto vysvědčení příslušnému státnímu orgánu podle § 23 odst. 1 písm. d) zákona.

(5) Po úspěšném složení zkoušky podle odstavce 2 písm. b) vydá příslušné školicí pracoviště vysvědčení o zkoušce podle § 18f odst. 7 zákona. Absolvent předloží toto vysvědčení odborné komisi podle § 18 odst. 5 písm. c) zákona .

(6) Náležitosti osvědčení odborné způsobilosti podle odstavce 1 stanoví příloha č. 9 této vyhlášky.

(7) Při uznávání odborné kvalifikace nebo jiné způsobilosti, kterou státní příslušníci České republiky nebo členských států Evropské unie nebo jejich rodinní příslušníci získali v jiném členském státě Evropské unie, se postupuje podle zvláštního zákona.11)

(8) Pokud uznávací orgán podle zvláštního zákona11) uzná odbornou kvalifikaci podle odstavce 7 pouze částečně, může uchazeč skládat rozdílovou zkoušku před zkušební komisí.

§ 19 Rozdílová zkouška

(1) U rozdílové zkoušky není uchazeč zkoušen z těch oblastí uvedených v ustanovení v příloze č. 4, popřípadě v příloze č. 5, ve kterých mu byla uznána získaná odborná kvalifikace podle § 18 odst. 7 .

(2) Ustanovení § 18 se použijí obdobně.

HLAVA IV PŘECHODNÁ, ZRUŠOVACÍ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

§ 20

Osvědčení pro laboranty, techniky a ošetřovatele k péči o zvířata udělená podle dosavadních právních předpisů zůstávají nadále v platnosti, nejdéle na dobu stanovenou v těchto osvědčeních.

§ 21 Zrušovací ustanovení

Zrušuje se vyhláška č. 311/1997 Sb., o chovu a využití pokusných zvířat.

§ 22 Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vstupu smlouvy o přistoupení k Evropské unii v platnost.

Ministr: Ing. Palas v. r.

PŘÍLOHA Č. 1 K VYHLÁŠCE Č. 207/2004 SB.

TABULKA 1
Obvyklé druhy laboratorních zvířat

Myš laboratorní

Mus musculus var.

Potkan laboratorní

Rattus norvegicus var.

Morče domácí

Cavia aperea f. porcellus

Křeček zlatý

Mesocricetus auratus

Králík domácí

Oryctolagus cuniculus f. domesticus

Pes domácí

Canis lupus f. familiaris

Kočka domácí

Felis silvestris f. catus

Křepelka obecná

Coturnix coturnix

Subhumánní primáti

Primates (kromě r. homo)

TABULKA 2
Sledování zdravotního stavu laboratorních zvířat

Četnost v šetření

Každých 6 měsíců

Druh zvířat

Myš, potkan, křeček, morče

Králík

Věk zvířat

Odstav

8 - 14
týdnů

14 týdnů
a více

12 - 14
týdnů

nad 6měsíců

Počet zvířat k vyšetření

2

4

6

2

2

Druh vyšetření

bakteriologické

+

+

-

+

+

parazitologické

+

+

-

+

+

patologickoanatomické

+

+

-

+

+

virologické

-

-

+

-

-

PŘÍLOHA Č. 2 K VYHLÁŠCE Č. 207/2004 SB.

Obecné pokyny pro chov zvířat
TABULKA 1
Teploty v prostorách pro zvířata

Druh zvířat

Optimální rozsah &02DAC

AC Subhumánní primáti Nového s

ta 20

28

yš 20

24 Po

Písk

M

Subhumánní primáti Starého s

Křep

Král

, 15

21 K

 

Fr

Dr

H

P

se 10

24

 

 

 

Poznámka: Ve zvláštních případech, např. jde-li o umístění mladých nebo bezsrstých zvířat, jsou žádoucí vyšší teploty, než je uved
o. TABULKA 2 Doba navy

ní Druh zv

at Počet

yš 5

15 Po

Písk

M

Kr

ík 20

30 K

 

Subhumánní pri

ti 40

60 TABUL
3 Pokyny pro chov malých hlodavců a králíků během po

su Druh zv

at Minimální plocha podlahy pro 1 z
ře v

m2 Minimální výška kce

cm

80

12 Po

an

50

18 Kř

ek

80

12 M

če

00

18 Kr

ík

kg

00

 

kg

00

 

kg

00

 

g

00

 

kg

00

40 Poznámka: Výška klece znamená svislou vzdálenost mezi dnem klece a horní vodorovnou částí víka nebo kl
e. Při plánování pokusů se bere v úvahu možný růst zvířete, aby ve všech fázích pokusu byl pro zvíře dostatečný prostor odpovídající této tabulce. Srov. grafy 1 - 5 a 8 -
2. TABUL
4 Pokyny pro chov malých hlodavců mimo p

us Druh zv

at Minimální plocha podlahy pro 1 matku a
rh v

m2 Minimální výška kce

cm

00

12 Po

an

00

18 Kř

ek

50

12 M

če

00

18 Morče při skupinovém dr

ní 1000 cm2 na 1 dospělé z

ře

18 TABUL
5 Pokyny pro chov králíků mimo p

us Hmotnost králice

kg Minimální rozměr nejdelší strany

cm Minimální plocha podlahy na králici a vrh

m2 Minimální výška klece

cm Minimální plocha na hnízdo

m

1

40

30

30

1

2

50

35

30

1

3

60

40

35

1

4

70

45

40

1

5

80

50

40

14 Poznámka: Minimální plocha podlahy na 1 králici s vrhem zahrnuje i plochu hnízda. Srov. gr
6 TABUL
6 Pokyny pro chov k

ek Hmotnost k
ky

kg Minimální plocha podlahy na 1 kočku při klecovém dr

m2 Minimální výška k
ce

cm Minimální plocha podlahy na 1 matku a vrh při klecovém dr

m2 Minimální plocha podlahy na 1 matku a vrh při boxovém drní

m2 0,5

1

,2

5

 

- 1

3

,3

50

5

2 3

4

,4

50

5

2 4

5

,6

50

5

2 Poznámka: Pokud je to slučitelné s pokusem, je kočkám drženým v klecích poskytnuta nejméně jednou denně možnost volného pohybu. Boxy pro kočky jsou opatřeny odpočívadly a vybavením pro šplhání a broušení drápů. K výpočtu minimální plochy podlahy se započítávají nad sebou uspořádané plochy odpočíva
l. Minimální výměra plochy na matku s vrhem zahrnuje i 0,1 8 m2 velkou plochu bedny, ve které se nacházejí mláďata. Výška klece znamená svislou vzdálenost mezi nejvyšším místem podlahy a nejnižším místem stropu klece. Srov. gra
7. TABUL
7 Pokyny pro chov psů v klecích během po

su Výška psa v kohoutku

cm Minimální plocha podlahy klece na 1 psa

m2 Minimální výška klece

cm

30

75

60

40

00

80

70

75

40 Poznámka: Pokud je to slučitelné s pokusem, je psům poskytnuta nejméně jednou denně možnost volného pohybu. Plochy určené pro výběh jsou tak velké, aby se pes mohl volně pohybovat. U klecí určených pro chov psů nelze použít mřížové podlahy, s výjimkou pokusů, kde jsou nu
é. Vzhledem ke značným rozdílům velikosti a k omezenému poměru velikosti a hmotnosti u různých psích plemen je výška klece vyměřena podle výšky v kohoutku u každého jednotlivého zvířete. Zpravidla činí minimální výška klece dvojnásobek zjištěné výšky. K definici výšky klece viz poznámku k tabulc
6. TABUL
8 Pokyny pro chov psů v bo

ch Hmotnost
sa

kg Minimální plocha podlahy boxu pro 1 psa

m2 Minimální plocha přilehho výběhu na 1 psa v

do 3

sů více než 3

si

6

,5 0,5 (

0) 0,5 (

0) 6

10

,7 1,4 (

1) 1,2 (

9) 10

20

,2 1,6 (

8) 1,4 (

6) 20

30

,7 1,9 (

6) 1,6 (

3)

30

,0 2,0 (

0) 1,8 (

8) Poznámka: Čísla v závorkách udávají celkovou plochu na jednoho psa, tj. plochu podlahy boxu s připočtením přilehlého výběhu. Psi, kteří jsou trvale drženi pod širým nebem, mají přístup k chráněnému místu, kde mohou najít útočiště při špatných povětrnostních podmínkách. Při chovu psů na mřížových podlahách je vždy k dispozici pevná plocha jako místo pro spaní. Mřížové podlahy jsou používány pouze tehdy, když to pokus vyžaduje. Dělicí stěny mezi boxy jsou utvářeny tak, aby se psi nemohli navzájem pora
t. Všechny boxy mají dostatečné odt
y. TABUL
9 Pokyny pro chov subhumánních primátů v kle

ch Hmotnost primáta

kg Minimální plocha podlahy pro 1 nebo 2 zvířata

m2 Minimální výška klece

c

1

25

60 1

3

35

75

-5

50

80 5

7

70

85 7

9

90

90 9

15

10

25 15

25

50

25 Poznámka: Klece jsou konstruovány tak, aby zvířata měla vzájemný zrakový kontakt a mohla v nich stát zpříma. Jsou vybaveny vysoko umístěnými sedátky, aby primáti mohli využívat hořejší část klece. Minimální výška klece pro gibony a chápany se stanovuje tak, aby se tato zvířata natažena mohla houpat na stropě, aniž by se přitom nohama dotýkala podlahy kl
e. K definici výšky klece viz poznámku k tabulc
6. TABULK
10 Pokyny pro chov prasat v kle

ch Hmotnost prasete

kg Minimální plocha podlahy pro 1 prase

m2 Minimální výška klece

cm 5

15

35

50 15

25

55

60 25

40

80

80 Poznámka: Prasata jsou chována v klecích, jen pokud to účel pokusu vyžaduje. K definici výšky klece viz poznámka k tabulc
6. TABULK
11 Pokyny pro chov hospodářských zvířat v bo

ch Druhy a hmotnosti

kg Minimální plocha podlahy

m2 Minimální délka boxů

m Minimální výška dělících stěn mezi boxy

m Minimální plocha podlahy při skupinovém držen í m2/1z

ře Minimální délka žlabu v/1 z

ře Pra

ta 10

3

2

,6

,8

,2

30

5

2

,8

,0

,3

50-

0

3

,1

,2

,8

100 -

5

5

,5

,4

,2

>

5

5

,5

,4

,5

40 Ovce

70

,4

,8

,2

,7

35 Kozy

70

,6

,8

,0

,8

35

ot

60

,0

,1

,0

,8

60 -

00

,2

,8

,0

,0

100 -

50

,4

,8

,0

,2

200 -

00

,6

,2

,4

,6

>

00

,8

,2

,4

,8

65 Dospělí

,5

,5

,

 

- TABULK
12 Pokyny pro chov hospodářských zvířat ve stá

ch Druhy a hmotnosti

kg Minimální plocha

m2 Minimální délka stání

m Minimální výška dělících stěn mezi stáními

m Pra

ta 100 -

50

,2

,0

>

50

,5

,5

,4 Ovce

70

,7

,0

,9 Kozy

70

,8

,0

,9

ot 60

80

,6

,0

100 -

50

,9

,4

150 -

00

,2

,6

200 -

50

,8

,8

350 -

00

,1

,9

>

00

,6

,2

,4 Dospělí

 

 

,0

,5

,6 Poznámka: Stání jsou tak široká, aby v nich zvířata mohla pohodlně le
t. TABULK
13 Pokyny pro chov ptáků v kle

ch Druhy a hmotnosti

g Minimální plocha pro 1 p

ka Minimální plocha pro 2 p

ky Minimální plocha pro 3 a více p

ků Minimální výška klece

cm Minimální délka krmítkaro 1 ptáka

cm Mdí p

 

v cm2 na l p

100 -

00

50

00

50

2

300

00

00

00

00

3

600 -

00

00

00

50

45

1200 -

00

00

00

50

45

1800 -2

00

00

50

50

45

12 Dospělí s

ci >

00

00

00

00

60

15 Křep

ky 120-

40

50

50

00

1

4 Poznámka: Plocha klece znamená násobek její délky a šířky; určuje vodorovnou výměru vnitřního prostoru klece. Plocha neznamená násobek délky a šířky základny klece! K definici výšky klece srov. pokyn v tabulce 6. Velikost otvorů v podlaze je u kuřat do 10 týdnů maximálně 10 x 10 mm, u kuřic a dospělých ptáků maximálně 25 x 25 mm. Tloušťka drátu je nejméně 2 mm. Sklon dna klece je maximálně 14 % (8°). Otevřené napáječky jsou stejně dlouhé jako krmítka. Jsou-li k dispozici kapátkové napáječky, má každý pták přístup ke dvěma z nich. Klece jsou vybaveny hřadovacími tyčemi (bidélky) a koncipovány tak, aby ptáci v klecích pro jednotlivé umístění měli vzájemný zrakový kont
t. GR
1 Myši - podlahová plocha v závislosti na hmotnosti (chov i po
s) GR
2 Potkani - podlahová plocha v závislosti na hmotnosti(chov i po
s) GR
3 Křečci podlahová plocha v závislosti na hmotnosti(chov i po
s) GR
4 Morčata - podlahová plocha v závislosti na hmotnosti(chov i po
s) GR
5 Králíci - podlahová plocha v závislosti na hmotnosti(chov i po
s) GR
6 Králíci - podlahová plocha pro jednu samici s mláďaty v závislosti na hmotnosti(c
v) GR
7 Kočky - podlahová plocha v závislosti na hmotnosti(chov i po
s) GR
8 Ukazatel vztahu mezi počtem myší včetně jejich průměrné hmotnosti na jeden kus,na chovnou nádobu a její podlahovou plochu(chov i po
s) Minimální výška chovné nádoby: 1
cm GR
9 Ukazatel vztahu mezi počtem potkanů na chovnou nádobu a její podlahovou plochu(chov i po
s) Minimální výška chovné nádoby: 1
cm GRA
10 Ukazatel vztahu mezi počtem křečků na chovnou nádobu a její podlahovou plochu(chov i po
s) Minimální výška chovné nádoby: 1
cm Poznámka: V případě agresivního chování některých jedinců je nutno je oddělit od ostatn
h. GRA
11 Ukazatel vztahu mezi počtem morčat na chovnou nádobu a její podlahovou plochu(chov i po
s) Minimální výška chovné nádoby: 1
cm GRA
12 Ukazatel vztahu mezi počtem králíků v kleci a její podlahovou plochu(chov i po

Grafy z technických důvodů neuvádíme

PŘÍLOHA Č. 3 K VYHLÁŠCE Č. 207/2004 SB.

Vzory statistických tabulek a pokyny pro jejich vyplnění
Uvádějí se zvířata, která jsou použita v pokusech. Každé zvíře se vykazuje v téže tabulce pouze jednou.
TABULKA 1
Počet a druhy zvířat použitých v pokusech za rok

Taxonomické zařazení

Počet použitých zvířat

Hmyzožravci (Insectivora)

 

Letouni (Chiroptera)

 

Myš laboratorní (Mus musculus var.)

 

Potkan laboratorní (Rattus norvegicus var.)

 

Morče domácí (Cavia aperea f. porcellus)

 

Křeček (Mesocricetus sp.)

 

Ostatní hlodavci (ostatní Rodentia)

 

Králík domácí (Oryctolagus cuniculus f. domesticus)

 

Lidoopi (Hominidae kromě r. Homo)

 

Opice Starého světa (Cercopithecidae a Hylobatidae)

 

Opice Nového světa (Callithrichidae a Cebidae)

 

Poloopice (Prosimiae)

 

Pes domácí (Canis lupus f familiaris)

 

Kočka domácí (Felis silvestris f. catus)

 

Fretka (Mustela putorius f. furo)

 

Ostatní šelmy (ostatní Carnivora)

 

Koně, osli a kříženci (domácí Equidae)

 

Prase domácí (Sus scrofa f. domestica)

 

Kozy (domácí druhy Capra)

 

Ovce (domácí druhy Ovis)

 

Skot (Bos primigenius f. taurus)

 

Jelenovití (Cervidae)

 

Ostatní savci (ostatní Mamamalia)

 

Křepelka obecná (Coturnix coturnix)

 

Ptáci (Aves)

 

Plazi (Reptilia)

 

Obojživelníci (Amphibia)

 

Ryby (Pisces)

 

CELKEM

 

TABULKA 2
Počet zvířat použitých v pokusech pro vybrané účely za rok

1. Biologické studie základní povahy(včetně lékařských)

Celkem

 

Z toho

Hlodavci a králíci

 

Psi a kočky

 

Primáti

 

2. Objevy, vývoj a řízení jakosti výrobků nebo léčiv pro humánní a veterinární lékařství(včetně hodnocení bezpečnosti)

Celkem

 

Z toho

Hlodavci a králíci

 

Psi a kočky

 

Primáti

 

3. Diagnostika nemocí

Celkem

 

Z toho

Hlodavci a králíci

 

Psi a kočky

 

Primáti

 

4. Ochrana člověka, zvířat a životního prostředí před škodlivými látkami a jiná hodnocení bezpečnosti

Celkem

 

Z toho

Hlodavci a králíci

 

Psi a kočky

 

Primáti

 

5. Výuka a výchova

Celkem

 

Z toho

Hlodavci a králíci

 

Psi a kočky

 

Primáti

 

Poznámka: V řádku 1 pod slovem "lékařských" je zahrnuto i veterinární lékařství.
TABULKA 3
Počet zvířat použitých v pokusech pro vybrané účely na ochranu člověka, zvířat a životního prostředí před škodlivými látkami nebo pro jiné vyhodnocení bezpečnosti za rok …..

1. Látky použité nebo uvažované pro použití především v zemědělství

Celkem

 

Z toho

Hlodavci a králíci

 

Psi a kočky

 

Primáti

 

2. Látky použité nebo uvažované pro použití především v průmyslu

Celkem

 

Z toho

Hlodavci a králíci

 

Psi a kočky

 

Primáti

 

3. Látky použité nebo uvažované pro použití především v domácnostech

Celkem

 

Z toho

Hlodavci a králíci

 

Psi a kočky

 

Primáti

 

4. Látky použité nebo uvažované pro použití především jako toaletní zboží

Celkem

 

Z toho

Hlodavci a králíci

 

Psi a kočky

 

Primáti

 

5. Látky použité nebo uvažované pro použití především jako přísady do kosmetickýchprostředků

Celkem

 

Z toho

Hlodavci a králíci

 

Psi a kočky

 

Primáti

 

6. Kosmetické prostředky a jejich prototypy

Celkem

 

Z toho

Hlodavci a králíci

 

Psi a kočky

 

Primáti

 

7. Látky použité nebo uvažované pro použití
především jako přísady do potravin pro lidskouspotřebu

Celkem

 

Z toho

Hlodavci a králíci

 

Psi a kočky

 

Primáti

 

8. Potenciálně nebo skutečně nebezpečnéznečišťující látky v životním prostředí

Celkem

 

Z toho

Hlodavci a králíci

 

Psi a kočky

 

Primáti

 

Poznámka: Řádek 8 zahrnuje i škodlivé záření.
TABULKA 4
Počet zvířat použitých v pokusech ve vztahu k nemocem a poruchám za rok ……

1. Nádorová onemocnění(mimo vývojových nádorových rizik)

Celkem

 

Z toho

Hlodavci a králíci

 

Psi a kočky

 

Primáti

 

2. Kardiovaskulární onemocnění

Celkem

 

Z toho

Hlodavci a králíci

 

Psi a kočky

 

Primáti

 

3. Nervové a duševní poruchy

Celkem

 

Z toho

Hlodavci a králíci

 

Psi a kočky

 

Primáti

 

4. Ostatní onemocnění člověka a zvířat

Celkem

 

Z toho

Hlodavci a králíci

 

Psi a kočky

 

Primáti

 

Poznámka: Pokud má pokus v řádcích 2 - 4 vztah k nádorovým onemocněním, je třeba použitá zvířata zatřídit pod nádorová onemocnění
TABULKA 5
Počet zvířat použitých v pokusech vyžadovaných zákonem za rok

1. Pokus vyžadující zákony smluvních stran(včetně mezinárodních závazků)

Celkem

 

Z toho

Hlodavci a králíci

 

Psi a kočky

 

Primáti

 

2. Pokus vyžadující zákony ostatních stran

Celkem

 

Z toho

Hlodavci a králíci

 

Psi a kočky

 

Primáti

 

3. Pokus vyžadující zákony smluvních i ostatních stran
- nevyplňovat ř. 1 a 2!

Celkem

 

Z toho

Hlodavci a králíci

 

Psi a kočky

 

Primáti

 

PŘÍLOHA Č. 4 K VYHLÁŠCE Č. 207/2004 SB.

Rozsah odborných znalostí pro získání osvědčení odborné způsobilosti podle § 17 odst. 1zákona

1. Podmínky ochrany, chovu a využití pokusných zvířat.

2. Vedení, evidence, statistika, archivace a ochrana údajů souvisejících s chovem a využitím pokusných zvířat podle předpisů ES.

3. Etické principy práce se zvířaty.

4. Biologie laboratorních zvířat a základy jejich anatomie, fyziologie a etologie.

5. Výživa laboratorních zvířat.

6. Genetika laboratorních zvířat.

7. Chov a zoohygiena laboratorních zvířat.

8. Gnotobiologie v chovu laboratorních zvířat.

9. Nemoci pokusných zvířat a diagnostické metody.

10. Pokusy na laboratorních zvířatech

a) experimentální výkony na laboratorních zvířatech,

b) zacházení se zvířaty, využití zvířat v pokuse,

c) způsoby usmrcení zvířat.

11. Pokusy na hospodářských zvířatech.

12. Pokusy na volně žijících zvířatech.

13. Biologické experimentální modely.

14. Alternativní metody.

15. Bezpečnost práce a ochrana zdraví při práci se zvířaty.

PŘÍLOHA Č. 5 K VYHLÁŠCE Č. 207/2004 SB.

Rozsah odborných znalostí k získání osvědčení odborné způsobilosti pro laboranty, techniky a ošetřovatele zvířat v chovných, dodavatelských a uživatelských zařízeních

1. Podmínky ochrany, chovu a využití pokusných zvířat.

2. Vedení a evidence údajů souvisejících s chovem a využitím pokusných zvířat podle předpisů ES.

3. Základy biologie laboratorních zvířat.

4. Výživa laboratorních zvířat.

5. Chov a zoohygiena laboratorních zvířat.

6. Nemoci pokusných zvířat a diagnostické metody.

7. Pokusy na laboratorních zvířatech

a) experimentální výkony na laboratorních zvířatech,

b) manipulace se zvířaty,

c) způsoby usmrcení zvířat.

8. Pokusy na hospodářských a volně žijících zvířatech.

9. Biologické experimentální modely a alternativní metody.

10. Bezpečnost práce a ochrana zdraví při práci se zvířaty.

PŘÍLOHA Č. 6 K VYHLÁŠCE Č. 207/2004 SB.

Vzorový formulář projektu pokusů

Vyobrazení vzorů není z technických důvodů možné

PŘÍLOHA Č. 7 K VYHLÁŠCE Č. 207/2004 SB.

Vzor žádosti o udělení akreditace uživatelskému zařízení

Vyobrazení vzorů není z technických důvodů možné

PŘÍLOHA Č. 8 K VYHLÁŠCE Č. 207/2004 SB.

Vzor žádosti o udělení osvědčení chovnému nebo dodavatelskému zařízení

Vyobrazení vzorů není z technických důvodů možné

PŘÍLOHA Č. 9 K VYHLÁŠCE Č. 207/2004 SB.

Náležitosti osvědčení dle § 17 odst. 1 zákona
Příslušný státní orgán dle § 19 odst. 1 písm. d) zákona
Rezortní odborná komise
vydává
podle § 23 odst. 1 písm. d) zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů,
osvědčení
evidenční číslo
k řízení a kontrolování pokusů na zvířatech dle § 17 odst. 1 zákona č. 246/1992 Sb. , na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů,
paní / panu
datum narození
na základě vysvědčení evidenční číslo
Datum, razítko, podpis příslušného státního orgánu.

Poznámky pod čarou

1) Směrnice Rady 86/609/EHS ze dne 24. listopadu 1986 o sbližování právních a správních předpisů členských států týkajících se ochrany zvířat používaných pro pokusné a jiné vědecké účely.

2) Zákon č. 91/1996 Sb. , o krmivech, ve znění zákona č. 244/2000 Sb. , zákona č. 147/2002 Sb. , zákona č. 320/2002 Sb. a zákona č. 21/2004 Sb.
Vyhláška č. 451/2000 Sb. , kterou se provádí zákon č. 91/1996 Sb. , o krmivech, ve znění zákona č. 244/2000 Sb. Vyhláška č. 124/2001 Sb. , kterou se stanoví požadavky na odběr vzorků a principy metod laboratorního zkoušení krmiv, doplňkových látek a premixů a způsob uchovávání vzorků.
Zákon č. 78/2004 Sb. , o nakládání s geneticky modifikovanými organismy a genetickými produkty.

3) Zákon č. 166/1999 Sb. , o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů. Zákon č. 79/1997 Sb. , o léčivech a o změnách a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

4) Vyhláška č. 296/2003 Sb. , o zdraví zvířat a jeho ochraně, o přemísťování a přepravě zvířat a o oprávnění a odborné způsobilosti k výkonu některých odborných veterinárních činností. Zákon č. 78/2004 Sb.

5) Zákon č. 154/2000 Sb. , o šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat a o změně některých souvisejících zákonů (plemenářský zákon), ve znění pozdějších předpisů.

6) Zákon č. 166/1999 Sb. , ve znění pozdějších předpisů.

7) Zákon č. 79/1997 Sb. , ve znění pozdějších předpisů.

8) § 5 odst. 3 zákona č. 114/1992 Sb. , o ochraně přírody a krajiny.

9) § 23 odst. 3 zákona .

10) Zákon č. 166/1999 Sb. , ve znění pozdějších předpisů. Zákon č. 50/1976 Sb. , o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.

11) Zákon č. 18/2004 Sb. , o uznávání odborné kvalifikace a jiné způsobilosti státních příslušníků členských států Evropské unie a o změně některých zákonů (zákon o uznávání odborné kvalifikace).