Program Zákon

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 326/2001 Sb., kterou se provádí § 18 písm. a), d), g), h), i) a j) zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, pro maso, masné výrobky, ryby, ostatní vodní živočichy a výrobky z nich, vejce a výrobky z nich

Ministerstvo zemědělství stanoví podle § 18 písm. a) , d) , g) , h) , i) a j) zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 119/2000 Sb. , zákona č. 306/2000 Sb. a zákona č. 146/2002 Sb. , (dále jen "zákon") a v souladu s právem Evropských společenství,*) pro maso, masné výrobky, ryby, ostatní vodní živočichy a výrobky z nich, vejce a výrobky z nich:

ČL. I

Vyhláška č. 326/2001 Sb. , kterou se provádí § 18 písm. a) , d), g), h), i) a j) zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, pro maso, masné výrobky, ryby, ostatní vodní živočichy a výrobky z nich, vejce a výrobky z nich, se mění takto:

1. § 1 včetně poznámek pod čarou č. 1), 2), 3) a 4) zní:

"§ 1

Pro účely této vyhlášky se rozumí:

a) masem - všechny části zvířat, které jsou vhodné k lidské spotřebě, 1) o jejichž použitelnosti bylo rozhodnuto podle zvláštního právního předpisu, 2)

b) drůbežím masem - všechny poživatelné části těl pocházejících z domácích druhů ptáků, patřících do rodů kur, krocan, perlička, kachna a husa, splňující požadavky zvláštního právního předpisu, 3)

c) čerstvým masem - maso s výjimkou drůbežího masa, včetně masa baleného vakuově nebo v ochranné atmosféře, k jehož uchování nebylo použito jiného ošetření než chlazení nebo zmrazení, splňující požadavky zvláštního právního předpisu, 2)

d) čerstvým drůbežím masem - drůbeží maso, včetně masa baleného vakuově nebo v ochranné atmosféře, k jehož uchování nebylo použito jiného ošetření než chlazení nebo zmrazení, splňující požadavky zvláštního právního předpisu, 3)

e) jatečně opracovaným tělem - celé tělo poraženého jatečného zvířete s výjimkou drůbeže podle zvláštního právního předpisu, 2)

f) jatečně opracovaným tělem drůbeže - celé tělo drůbeže podle zvláštního právního předpisu, 3)

g) výsekovým masem - rozbourané, výsekové části jatečně opracovaných těl zvířat, získané úpravou čerstvého masa, určené k uvádění do oběhu,

h) masem strojně odděleným - maso určené k výrobě tepelně opracovaných masných výrobků, získané strojním oddělením zbytků masa, které zůstaly po vykostění na kostech s výjimkou kostí ze zmrazeného masa, kostí hlavy, kostí končetin pod zápěstními a zánártními klouby, ocasních obratlů prasat a kostí skotu, ovcí a koz, na zařízeních, na nichž dochází k nadrcení kosti a porušení buněčné struktury masa,

i) drůbežím masem strojně odděleným - drůbeží maso určené k výrobě tepelně opracovaných masných výrobků, získané strojním oddělením zbytků masa, které zůstaly po vykostění na kostech s výjimkou kostí ze zmraženého masa, kostí hlavy drůbeže, kostí končetin pod zápěstními a zánártními klouby, běháků drůbeže a ocasních obratlů, jakož i kůže z krku drůbeže, na zařízeních, na nichž dochází k nadrcení kosti a porušení buněčné struktury masa,

j) mletým masem - maso podle písmene a) drobně posekané nebo rozemleté mlýnkem,

k) droby - čerstvé maso jiné než jatečně opracované tělo podle zvláštního právního předpisu, 2)

l) vnitřnostmi - droby z dutiny hrudní, břišní a pánevní, podle zvláštních právních předpisů, 2), 3)

m) drůbežími droby - čerstvé drůbeží maso jiné než jatečně opracované tělo drůbeže podle zvláštního právního předpisu, 3)

n) kostmi - kosti získané bouráním jatečně opracovaných těl,

o) krví - krev získaná při porážce jatečných zvířat schváleným technologickým postupem, 2)

p) syrovým sádlem nebo syrovým lojem - tuková tkáň získaná při opracování těl jatečných zvířat nebo při bourání masa,

q) hovězím masem - maso mladého skotu, mladého býka, býka, volka, jalovice, krávy,

r) teletem - těla zvířat bez ohledu na pohlaví s přejímací hmotností jatečně opracovaného těla do 160 kg a ve věku zvířat 1 až 7 měsíců,

s) mladým skotem - zvířata samčího i samičího pohlaví s přejímací hmotností jatečně opracovaného těla nad 160 kg a ve věku od 8 do 12 měsíců včetně,

t) mladým býkem - nekastrovaná zvířata samčího pohlaví starší než 12 měsíců a do 24 měsíců včetně,

u) býkem - nekastrovaná zvířata samčího pohlaví ve věku od 9 měsíců,

v) volkem - kastrovaná zvířata samčího pohlaví starší než 12 měsíců,

w) jalovicí - neotelená zvířata samičího pohlaví starší 7 měsíců,

x) krávou - zvířata samičího pohlaví, která se již otelila,

y) telecím masem - maso telat,

z) vepřovým masem - maso prasat,

aa) skopovým masem - maso ovcí,

bb) jehněčím masem - maso jehňat ve věku nejvýše 12 měsíců,

cc) kozím masem - maso koz,

dd) kůzlečím masem - maso kůzlat ve stáří nejvýše 5 měsíců,

ee) koňským masem - maso koní,

ff) hříběcím masem - maso hříbat ve stáří nejvýše 18 měsíců,

gg) kuřecím masem - maso kuřat ve stáří nejvýše 3 měsíců,

hh) králičím masem - všechny poživatelné části králíka domácího,

ii) masem zvěře ve farmovém chovu - všechny poživatelné části volně žijících suchozemských savců a volně žijících ptáků včetně křepelek, holubů, bažantů, koroptví a běžců rozmnožovaných, chovaných a porážených v zajetí,

jj) zvěřinou - všechny poživatelné části těl volně žijící zvěře, 4)

kk) čerstvým králičím masem, čerstvým masem zvěře ve farmovém chovu a čerstvou zvěřinou - králičí maso, maso zvěře ve farmovém chovu a zvěřina, včetně masa baleného vakuově nebo v ochranné atmosféře, k jehož uchování nebylo použito jiného ošetření než ošetření chladem.

1) Vyhláška č. 273/2000 Sb. , kterou se stanoví nejvyšší přípustné zbytky veterinárních léčiv a biologicky aktivních látek používaných v živočišné výrobě v potravinách a potravinových surovinách, ve znění vyhlášky č. 106/2002 Sb.

2) Vyhláška č. 201/2003 Sb. , o veterinárních požadavcích na čerstvé maso, mleté maso, masné polotovary a masné výrobky.

3) Vyhláška č. 202/2003 Sb. , o veterinárních požadavcích na čerstvé drůbeží maso, králičí maso, maso zvěře ve farmovém chovu a maso volně žijící zvěře.

4) Zákon č. 449/2001 Sb. , o myslivosti, ve znění zákona č. 320/2002 Sb. a zákona č. 59/2003 Sb. ".

2. V § 2 odst. 1 se slova "nedělené drůbeže a děleného" zrušují.

3. V § 2 odst. 2 písm. a) se slova "u nedělené drůbeže" nahrazují slovy "u neděleného jatečně opracovaného těla drůbeže ".

4. V § 2 odst. 2 písmeno b) zní:

"b) u děleného jatečně opracovaného těla drůbeže a čerstvého drůbežího masa je uvedeno v příloze č. 1 tabulce 3. ".

5. V § 3 odst. 1 písm. a) se slova "podle § 1 písm. l) až t), v) a w)" nahrazují slovy "podle § 1 písm. b), q), y) až ii ) ".

6. V § 3 odst. 1 písmena b) a c) včetně poznámky po čarou č. 6) znějí:

"b) výsekové maso tržním druhem uvedeným v příslušných technických normách, 6)

c) výsekové maso, čerstvé drůbeží maso, maso balené, králičí maso a zvěřina dělená a balená, droby, kosti, krev, syrový tuk a balené mleté maso, pokud nebyly zmrazeny, datem použitelnosti,

6) ČSN 57 6510 Hovězí maso pro výsek. ČSN 57 6540 Vepřové maso pro výsek. ČSN 57 6570 Telecí maso pro výsek. ".

7. V § 3 odst. 1 písm. d) se za slovo "droby" vkládají slova "a vnitřnosti ".

8. V § 3 odst. 1 písm. e) se slova "nedělená drůbež" nahrazují slovy "nedělená jatečně opracovaná těla drůbeže ".

9. V § 3 odst. 1 písm. f) se slova "dělené drůbeží maso" nahrazují slovy "dělené jatečně opracované tělo drůbeže ".

10. V § 3 odstavec 2 včetně poznámky pod čarou č. 7) zní:

"(2) Hovězí výsekové maso balené, zabalené i nebalené se při uvádění do oběhu, kromě údajů uvedených v odstavci 1 , dále označí

a) slovy "mladý skot", "mladý býk", "býk", "volek", "jalovice" nebo "kráva",

b) registračním číslem zvířete nebo skupiny zvířat,

c) číslem schválení jatek, v nichž bylo zvíře poraženo, nebo skupina zvířat poražena, a názvem země, kde se tato jatka nacházejí; údaje se uvedou ve tvaru "Místo porážky: (název země) (číslo schválení)",

d) číslem schválení bourárny, kde bylo jatečně opracované tělo bouráno, a název země, kde se tato bourárna nachází; údaje se uvedou ve tvaru "Místo bourání: (název země) (číslo schválení)",

e) názvem země, kde se zvíře narodilo, kde bylo vykrmeno a kde bylo poraženo; v případě, že název země je ve všech případech totožný, mohou se údaje uvést slovy "Původ:" a dále se doplní název země,

takovým způsobem, aby byla zajištěna prokazatelná vazba tohoto označení s průvodním listem skotu. 7)

7) Zákon č. 154/2000 Sb. , o šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat a o změně některých souvisejících zákonů ( plemenářský zákon ), ve znění zákona č. 309/2002 Sb. ".

11. V § 3 se doplňuje odstavec 4, který zní:

"(4) U předem nebaleného hovězího čerstvého masa se požadované údaje v písemné podobě umístí na viditelném místě v prodejně. ".

12. V § 4 odst. 1 se slovo "upravená" nahrazuje slovem "opracovaná ".

13. V § 4 se na konci odstavce 1 tečka zrušuje a doplňuje se věta "a musí splňovat požadavky zvláštních právních předpisů. 2),3)".

14. V § 4 odst. 2 se slovo "upravené" nahrazuje slovem "opracované ".

15. V § 4 odst. 2 písmeno a) zní:

"a) musí být bez zářezů, krevních podlitin, otlaků, odřenin, pohmožděnin a zbytečných vpichů, ".

16. V § 4 odst. 3 se slovo "upravených" nahrazuje slovem "opracovaných ".

17. V § 4 odstavec 4 zní:

"(4) Mléčné žlázy a mléčné bradavky u prasnic v laktaci musí být odstraněny. ".

18. V § 4 odstavec 6 zní:

"(6) Nedělené jatečně opracované tělo králíka se uvádí do oběhu stažené a kuchané. ".

19. V § 4 odstavec 7 zní:

"(7) Nedělené jatečně opracované tělo drůbeže se uvádí do oběhu kuchané bez hlavy a běháků. ".

20. V § 4 odst. 8 se slova "Nedělená drůbež" nahrazují slovy "Nedělená jatečně opracovaná těla drůbeže ".

21. V § 5 odstavce 1 a 2 znějí:

"(1) Po porážce musí být maso podle § 1 písm. a) zchlazeno způsoby stanovenými ve zvláštních právních předpisech. 2),3)

(2) Technologické požadavky na zmrazená nedělená jatečně opracovaná těla drůbeže, chlazená nedělená jatečně opracovaná těla drůbeže a na některé skupiny dělených jatečně opracovaných těl drůbeže jsou uvedeny v příloze č. 3 tabulkách 1 a 2. ".

22. V § 5 odstavec 3 včetně poznámky pod čarou č. 8) zní:

"(3) Kontrola množství absorbované vody u nedělených jatečně opracovaných těl drůbeže v procesu chlazení nebo kontrola množství vody uvolněné ze zmrazené drůbeže rozmrazováním se provádí podle příslušné technické normy. 8) Kontrolu je nutno provádět na jatkách pravidelně jednou za osm hodin. U zmrazených kuřat, vystavených v průběhu chlazení účinkům látek majících za následek zvýšenou absorpci vody, nelze provést kontrolu množství vody uvolněné rozmrazováním, ale je nutno stanovit celkové množství vody chemicky, a to způsobem uvedeným v technické normě. 8) Výsledky kontrol se zaznamenají a záznam se uchová po dobu jednoho roku.

8) ČSN 57 3100 Drůbež celá a porcovaná, čerstvá a zmrazená. Metody zkoušení. Stanovení obsahu volné vody. ".

23. V § 5 odst. 4 se slova "u děleného drůbežího masa se provádí způsobem uvedeným v technických normách" nahrazují slovy včetně poznámky pod čarou č. 8a) "u děleného jatečně opracovaného těla drůbeže se provádí způsobem uvedeným v příslušných technických normách 8), 8a)

8a) ČSN 57 6023 Maso a masné výrobky. Stanovení obsahu dusíku (Referenční metoda). ".

24. V § 6 odstavec 2 včetně poznámky pod čarou č. 7a) zní:

"(2) Úprava masa a manipulace s masem musí probíhat po dobu z technologického hlediska nezbytně nutnou a podmínek stanovených zvláštními právními předpisy. 2), 3), 7a)

7a) Vyhláška č. 287/1997 Sb. , o veterinárních požadavcích na živočišné produkty. ".

25. V § 6 odst. 3 se dosavadní odkaz na poznámku pod čarou č. 8) označuje jako odkaz na poznámku pod čarou č. 8b), která zní:

8b) Vyhláška č. 326/1997 Sb. , kterou se provádí § 18 písm. a) , d) , j) a k) zákona č. 110/1997 Sb. , o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, pro zmrazené potraviny, ve znění vyhlášky č. 44/2000 Sb. a vyhlášky č. 160/2002 Sb. ".

26. V § 6 odst. 5 se slova "Nedělená drůbež" nahrazují slovy "Nedělená jatečně opracovaná těla drůbeže ".

27. V § 6 odstavec 6 zní:

"(6) Dělené jatečně opracované tělo drůbeže se uvádí do oběhu s kůží nebo bez kůže a s kostmi nebo bez kostí. ".

28. V § 7 odstavec 1 zní:

"(1) Při skladování masa podle § 1 písm. a) platí podmínky stanovené zvláštními právními předpisy 2), 3), 7a) a maso musí být chráněno před přímým slunečním zářením. ".

29. V § 8 odstavec 1 zní:

"(1) Maso podle § 1 písm. a) musí být přepravováno za podmínek stanovených zvláštním právním předpisem. 7a)".

30. V § 8 odst. 2 písm. a) se za slova "nebalené maso" doplňují slova " , nebalené čerstvé maso ".

31. V § 8 odst. 2 písmena b) a c) znějí:

"b) jatečně opracovaná těla drůbeže, čerstvé drůbeží maso a drůbeží maso a ostatní skupiny mas,

c) jatečně opracovaná těla drůbeže, čerstvé drůbeží maso, drůbeží maso a masné výrobky. ".

32. V § 8 odstavec 3 zní:

"(3) Nebalené maso, nebalené čerstvé maso, čerstvé drůbeží maso a masné výrobky mohou být přepravovány v jednom dopravním prostředku pouze za předpokladu, že jsou uloženy odděleně v samostatných pevných přepravních obalech; nebalené maso, nebalené čerstvé maso, čerstvé drůbeží maso musí být přitom uloženo v nepropustném pevném přepravním obalu. ".

33. V § 9 odst. 1 se za slova "Při prodeji masa" vkládají slova "podle § 1 písm. a ) ".

34. V § 9 odst. 3 se za slovo "krájené" vkládá slovo "čerstvé ".

35. § 10 včetně poznámek pod čarou č. 8c) a 9) zní:

"§ 10

Pro účely této vyhlášky se rozumí

a) masným výrobkem - technologicky opracovaný výrobek obsahující jako převažující základní surovinu maso, o jehož použitelnosti bylo rozhodnuto podle zvláštního právního předpisu, 2)

b) masem pro výrobu masných výrobků - kosterní svalovina jednotlivých živočišných druhů savců a ptáků určených k výživě lidí, o jejichž použitelnosti bylo rozhodnuto podle zvláštních právních předpisů, 2), 3) s přirozeně obsaženou nebo přilehlou tkání, přičemž celkový obsah tuku a pojivové tkáně nepřekračuje hodnoty stanovené v příloze č. 4 tabulce 2, přičemž za součást kosterní svaloviny se považují rovněž bránice a žvýkací svaly; použití této definice se vztahuje pouze na označování masa jako složky obsažené v masném výrobku, a nevztahuje se na označování výsekového masa a tělesných částí zvířat prodávaných bez dalšího zpracování a definovaných jako maso podle § 1 písm. a) ,

c) masem strojně odděleným - maso strojně oddělené určené k lidské výživě a splňující požadavky zvláštních právních předpisů, 2), 3)

d) tepelně opracovaným masným výrobkem - výrobek, u kterého bylo ve všech částech dosaženo minimálně tepelného účinku odpovídajícího působení teploty plus 70 &02DAC po dobu 10 minut,

e) tepelně neopracovaným masným výrobkem - výrobek určený k přímé spotřebě bez další úpravy, u něhož neproběhlo tepelné opracování surovin ani výrobku,

f) trvanlivým tepelně opracovaným masným výrobkem - výrobek, u kterého bylo ve všech částech dosaženo minimálně tepelného účinku odpovídajícího působení teploty plus 70 °C po dobu 10 minut a navazujícím technologickým opracováním (zráním, uzením nebo sušením za definovaných podmínek) došlo k poklesu aktivity vody s hodnotou aw(max.) = 0,93 a k prodloužení minimální doby trvanlivosti na 21 dní při teplotě skladování plus 20 °C,

g) fermentovaným trvanlivým masným výrobkem - výrobek tepelně neopracovaný určený k přímé spotřebě, u kterého v průběhu fermentace, zrání, sušení, popřípadě uzení za definovaných podmínek došlo ke snížení aktivity vody s hodnotou aw(max.) = 0,93, s minimální dobou trvanlivosti 21 dní při teplotě plus 20 °C,

h) masným polotovarem - maso podle § 1 písm. a) tepelně neopracované, u kterého zůstala zachována vnitřní buněčná struktura masa a vlastnosti čerstvého masa, a ke kterému byly přidány potraviny, kořenící přípravky nebo přídatné látky, 8c) a které jsou určeny k tepelné kuchyňské úpravě před spotřebou, a splňují požadavky zvláštních právních předpisů; 2), 3) za masný polotovar se považuje i výrobek z mletého masa s přídavkem jedlé soli vyšším než 1 % hmotnostní,

i) kuchyňským masným polotovarem - částečně tepelně opracované upravené maso nebo směsi mas, přídatných a pomocných látek, popřípadě dalších surovin a látek určených k aromatizaci, 8c) určené k tepelné kuchyňské úpravě,

j) technologickým obalem - obal, ve kterém probíhá technologické opracování výrobku a který obvykle zůstává jeho součástí,

k) vložkou - krájená nebo zrněná část díla,

l) technologickým opracováním - jakákoliv úprava masa mimo použití chladu,

m) konzervou - výrobek neprodyšně uzavřený v obalu, sterilovaný za podmínek stanovených zvláštním právním předpisem 7a) tak, aby byla zaručena obchodní sterilita, 9)

n) polokonzervou - výrobek neprodyšně uzavřený v obalu, pasterovaný za podmínek stanovených zvláštním právním předpisem, 7a)

o) čistou svalovou bílkovinou - bílkovina bez bílkoviny pojivové tkáně a bílkovin rostlinného původu.

8c) Vyhláška č. 53/2002 Sb. , kterou se stanoví chemické požadavky na zdravotní nezávadnost jednotlivých druhů potravin a potravinových surovin, podmínky použití látek přídatných, pomocných a potravních doplňků, ve znění vyhlášky č. 233/2002 Sb.

9) Vyhláška č. 294/1997 Sb. , o mikrobiologických požadavcích na potraviny, způsobu jejich kontroly a hodnocení, ve znění vyhlášky č. 91/1997 Sb. ".

36. V § 12 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno c), které zní:

"c) použití masa strojně odděleného, včetně drůbežího masa strojně odděleného, vepřových nebo drůbežích kůží, syrového sádla nebo syrového loje; označení masa strojně odděleného nebo drůbežího masa strojně odděleného ve složení výrobku se uvede slovy "maso strojně oddělené" nebo "drůbeží maso strojně oddělené". ".

37. V § 12 odstavec 3 zní:

"(3) Označení masa podle živočišného druhu zvířat v názvu masného výrobku lze použít, obsahuje-li masný výrobek více než 50 % hmotnostních uvedeného masa z celkového obsahu masa. Tento požadavek se nevztahuje na výrobky uvedené v příloze č. 4 tabulkách 3 až 13. ".

38. V § 12 se doplňují odstavce 5, 6 a 7, které znějí:

"(5) Na obalu masných výrobků se uvede obsah masa, nebo masa a masných tepelně opracovaných výrobků v případě masných konzerv - hotových jídel, vyjádřený v procentech, které odpovídá jejich množství v okamžiku jejich zpracování.

(6) V případě, že je masný výrobek označen názvem "šunka" musí splňovat požadavky uvedené v příloze č. 4 tabulce 3 a musí být označen rovněž třídou jakosti.

(7) Masné výrobky se označí názvem druhu a skupiny podle přílohy č. 4 tabulky 1. Názvy masných výrobků, u kterých jsou v příloze č. 4 tabulkách 4 až 13 specifikovány požadavky na složení, smyslové požadavky a chemické a fyzikální znaky, nelze používat pro jiné výrobky, které těmto požadavkům neodpovídají, a to v jakékoli odvozené podobě, včetně zdrobnělin a různých přívlastků, jež by mohly uvést spotřebitele v omyl. ".

39. V § 13 odst. 1 se věta poslední nahrazuje větou "V nákroji nesmí být nezpracované části, tuhé kůže a kolagenní části, shluky koření nebo jiných složek, pokud nejsou charakteristickým znakem výrobku. ".

40. V § 13 se na konci odstavce 2 doplňuje věta "Chuť masného výrobku musí být typická pro daný výrobek, nesmí vykazovat cizí příchutě nebo příchuť po narušené surovině. ".

41. V § 13 odstavec 3 zní:

"(3) Požadavky na jakost a složení vybraných masných výrobků jsou specifikovány v příloze č. 4 tabulkách 3 až 13. ".

42. V § 13 se odstavec 4 zrušuje.

43. V § 14 odst. 3 se slova "stanoveným zvláštním právním předpisem.2)" nahrazují slovy "stanovenými zvláštními právními předpisy. 2), 3), 7a)".

44. V § 14 odst. 4 se slova "teplotu stanoveným zvláštním právním předpisem.2)" nahrazují slovy "teploty stanovenými zvláštními právními předpisy. 2), 3), 7a)".

45. V § 14 odst. 7 se slova "u třídy standardní a třídy konzumní může být použita vepřová kýta zrněná" nahrazují slovy "u třídy standardní lze použít vepřovou kýtu zrněnou ".

46. V § 14 se doplňuje odstavec 8, který zní:

"(8) Další podmínky a požadavky na masné výrobky a suroviny k jejich výrobě stanoví zvláštní právní předpisy. 3)".

47. V § 15 odst. 1 se slova "stanovené zvláštním právním předpisem.2)" nahrazují slovy "stanovené zvláštními právními předpisy. 2), 3), 7a)".

48. V § 15 odst. 4 se za slova "balené nebo zabalené," doplňuje poznámka pod čarou č. 10), která zní:

10) § 6 , 7 a 8 zákona č. 110/1997 Sb. , o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů. ".

49. V § 16 odst. 1 se slova "zvláštním právním předpisem.2)" nahrazují slovy "zvláštními právními předpisy. 2), 3), 7a)".

50. V § 17 odst. 1 se slova "zvláštním právním předpisem.2)" nahrazují slovy "zvláštními právními předpisy. 2), 3), 7a)".

51. Oddíl 4 včetně nadpisu a poznámek pod čarou č. 11) až 14) zní:

"ODDÍL 4 VEJCE

§ 24

(1) Požadavky na jakost a označování vajec jsou upraveny přímo použitelnými předpisy Evropských společenství a těmito se řídí. 11)

(2) Kód určující rozlišovací číslo producenta, 12) které se uvádí na vejcích podle předpisu Evropských společenství, 13) se skládá z:

a) metody chovu, která se uvede příslušným kódem:

1. "1" pro vejce nosnic ve volném výběhu,

2. "2" pro vejce nosnic v halách,

3. "3" pro vejce nosnic v klecích, nebo

4. "0" pro vejce nosnic chovaných v souladu s požadavky ekologického zemědělství, 14)

b) registračního kódu státu,

c) posledního čtyřčíslí registračního čísla hospodářství. 12)

(3) Vejce musí být od výrobce až po prodej konečnému spotřebiteli uchovávána v suchu, chráněna před sluncem a skladována a přepravována při teplotě stanovené v odstavci 4 .

(4) Vejce třídy jakosti A se uchovávají při nekolísavé teplotě prostředí v rozmezí nejméně plus 5 °C a nejvýše plus 18 °C.

(5) Čerstvá vejce lze prodávat nejpozději 7 dnů před uplynutím data minimální trvanlivosti.

11) Například: Nařízení Rady (EHS) č. 1907/90 z 26. června 1990 o některých obchodních normách pro vejce, ve znění nařízení Rady (EHS) č. 2617/93, nařízení Rady (ES) č. 3117/94 a nařízení Rady (ES) č. 5/2001. Nařízení Komise (EHS) č. 1274/91 z 15. května 1991, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (EHS) č. 1907/90 o některých obchodních normách pro vejce, ve znění nařízení Komise (EHS) č. 2221/92, nařízení Komise (ES) č. 3300/93, nařízení Komise (ES) č. 786/95, nařízení Komise (ES) č. 2401/95, nařízení Komise (ES) č. 1511/96, nařízení Komise (ES) č. 505/98 a nařízení Komise (ES) č. 1651/2001.

12) Vyhláška č. 357/2001 Sb. , o označování a evidenci koní, prasat, běžců a zvěře ve farmovém chovu a o evidenci drůbeže, plemenných ryb a včel.

13) Čl. 18 nařízení Komise (EHS) č. 1274/91, ve znění nařízení Komise (ES) č. 1651/01.

14) Zákon č. 242/2000 Sb. , o ekologickém zemědělství a o změně zákona č. 368/1992 Sb. , o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, ve znění zákona č. 320/2002 Sb. ".

52. Za oddíl 4 se doplňuje oddíl 5, který zní:

"ODDÍL 5 MAJONÉZY

§ 25

(1) Pro účely této vyhlášky se majonézou rozumí studené ochucené omáčky obsahující slepičí vaječné žloutky a získané emulgací jedlých rostlinných olejů ve vodné fázi obsahující ocet a případně jiné okyselující přísady.

(2) Kromě údajů uvedených v zákoně a ve zvláštním právním předpise 5) se na obalu majonézy označí a) doba použitelnosti,

b) skladovací teplota,

c) u balení nad 300 g nebo 300 ml informace pro spotřebitele "po otevření urychleně spotřebujte".

(3) U balené majonézy jsou přípustné záporné hmotnostní a objemové odchylky uvedeny v příloze č. 10 tabulce 3.

(4) Smyslové, fyzikální a chemické požadavky na jakost majonézy jsou uvedeny v příloze č. 10 tabulkách 1 a 2.

(5) Majonéza se smí uvádět do oběhu pouze uzavřená v neprodyšných obalech a uchovává se při nekolísavé teplotě prostředí v rozmezí nejméně 0 °C a nejvýše plus 15 °C. ".

53. Příloha č. 1 zní:

"PŘÍLOHA Č. 1 K VYHLÁŠCE Č. 326/2001 SB. ČLENĚNÍ NA DRUHY A SKUPINY

Tabulka 1
Členění masa podle § 1 písm. a) , s výjimkou neděleného jatečně opracovaného těla drůbeže a děleného jatečně opracovaného těla drůbeže

Druh

Skupina

maso

výsekové maso

kosti

droby

syrové sádlo, syrový lůj

krev

mleté maso

králičí maso

maso zvěře ve farmovém chovu

zvěřina

Tabulka 2
Členění neděleného jatečně opracovaného těla drůbeže na druhy a skupiny a jejich charakteristika

Druh

Skupina

Charakteristika

kuře

1. bez drobů, nebo
2. s droby, nebo
3. s droby a bez*)
- srdce
- svalnatého žaludku
- jater- krku

Hřeben hrudní kosti ohebný, nezkostnatělý.

slepice

Hřeben hrudní kosti tuhý, zkostnatělý.

kapoun

Před pohlavní dospělostí chirurgicky vykastrovaný kohout, poražený ve věku nejméně 140 dnů. Po kastraci musí být kohout vykrmován nejméně 77 dnů.

mladá krůta

Hřeben hrudní kosti ohebný, nezkostnatělý.

krůta

Hřeben hrudní kosti tuhý, zkostnatělý.

mladá kachna

Hřeben hrudní kosti ohebný, nezkostnatělý.

kachna

Hřeben hrudní kosti tuhý, zkostnatělý.

mladá husa

Hřeben hrudní kosti ohebný, nezkostnatělý.Vrstva podkožního tuku, která pokrývá celé tělo, musí být středně tenká až tenká, tuk může vykazovat odchylky v barvě podle způsobu výživy.

husa

Hřeben hrudní kosti tuhý, zkostnatělý. Vrstva podkožního tuku, která pokrývá celé tělo, musí být středně silná až silná.

mladá perlička

Hřeben hrudní kosti ohebný nezkostnatělý .

perlička

Hřeben hrudní kosti tuhý, zkostnatělý.

*) Na obalu se uvede název drobu, bez kterého se nedělená drůbež nabízí.

Tabulka 3
Členění děleného jatečně opracovaného těla drůbeže na druhy a skupiny a jejich charakteristika

Druh

Skupina

Charakteristika

kuřecí slepičí
krůtí
kachní
husíperliččí

půlka

Půlka vzniká půlícím podélným řezem jatečně upraveného těla. Řez je veden středem hrudní kosti a středem páteře.

přední čtvrtka, zadní čtvrtka

Přední a zadní čtvrtka vzniká příčným řezem půlky.

neoddělené zadní čtvrtky

Obě zadní čtvrtky vcelku.

stehno

Pánevní končetina zahrnující kosti stehenní, holenní a lýtkové včetně svaloviny v přirozené souvislosti. Řezy provedeny v kloubu.

horní stehno

Stehenní kost včetně svaloviny v přirozené souvislosti. Řezy provedeny v kloubu.

spodní stehno

Holenní a lýtková kost včetně svaloviny v přirozené souvislosti. Řezy provedeny v kloubu.

stehenní řízek

Celá, horní nebo dolní stehna vykostěná.

křídlo

Kosti pažní, vřetenní, loketní, zápěstní, záprstní a články prstů, včetně ulpívající svaloviny. U křídel je přípustné pažní kost včetně svaloviny v přirozené souvislosti nebo vřetenní a loketní kost včetně svaloviny v přirozené souvislosti uvádět do oběhu odděleně.

neoddělená křídla

Obě křídla v jednom kuse, spojená částí hřbetu, která může dosáhnout podíl nejvýše 45 % hmotnosti tohoto dílu.

hřbet

Obratle ocasní, bederní a hrudní s částí žeber a kostmi pánve včetně svaloviny v přirozené souvislosti.

prsa

Prsní kost a žebra po obou stranách, nebo jejich část, včetně svaloviny v přirozené souvislosti. Řezy provedeny v kloubech.

prsní řízek

Celá nebo půlená vykostěná prsní část. Prsní řízek krůty může být jen z vnitřního prsního svalu.

filety z prsou

Klíční kost s chrupavkou prsní kosti včetně svaloviny v přirozené souvislosti, přičemž klíční kost a chrupavka mohou dosáhnout nejvýše 3 % z celkové hmotnosti tohoto dílu.

magret, maigret

Filety z prsou kachen a hus s kůží a podkožním tukem pokrývajícím prsní sval, bez hlubokého svalu prsního. ".

54. Příloha č. 2 zní:

"PŘÍLOHA Č. 2 K VYHLÁŠCE Č. 326/2001 SB.

Tabulka 1
Požadavky na třídy jakosti A a B pro nedělená jatečně opracovaná těla drůbeže

Požadavky na třídu jakosti A

Požadavky na třídu jakosti B

Čistá, neporušená, bez cizích látek a příměsí.
Bez znečištění krví, vnitřnostmi nebo jejich obsahem.
Bez cizí chutě a vůně.
Bez viditelných zlomených kostí, otlaků, odřenin
nebo pohmožděnin.

Drůbež musí mít plně vyvinuté svalstvo, plně zmasilá stehna a plně zmasilá, široká a zaoblená prsa. U kuřat, mladých kachen a krůt musí být na prsou, horních stehnech a hřbetu tenká vrstva podkožního tuku. U slepic, kachen a mladých hus je dovolena silnější podkožní vrstva tuku. U hus musí být středně silná až silná vrstva podkožního tuku.

Kůže musí být čistá a nepoškozená, lehké změny barvy a slabá poškození jsou přípustná, pokud jsou málo viditelná a nenacházejí se na prsou nebo stehnech. Přípustné je rovněž mírné zabarvení konců křídel do červena nebo jejich odstranění.
Zmrazená jatečně opracovaná těla drůbeže nesmí vykazovat žádné stopy po spálení mrazem mimo těch, jež jsou malé a nenápadné a nejsou na prsou a stehnech.

Čistá, neporušená, bez cizích látek a příměsí.
Bez znečištění krví, vnitřnostmi nebo jejich obsahem.
Bez cizí chutě a vůně.Bez viditelných zlomených kostí, otlaků, odřenin nebo pohmožděnin.

Tabulka 2
Přípustná záporná hmotnostní odchylka u zmrazených jatečně opracovaných těl drůbeže tříděných podle hmotnostní kategorie

Hmotnost
(v gramech)

Hmotnostní kategorie
(v gramech)

Přípustná záporná hmotnostní odchylka(v gramech)

nedělené jatečně opracované tělo drůbeže
(1 kus)

do 1100

po 50 (1050, 1000, 950 atd.)

25

od 1100 do 2400

po 100 (1100, 1200, 1300 atd.)

50

od 2400

po 200 (2400, 2600, 2800 atd.)

100

dělené jatečně opracované tělo drůbeže
(1 balení)

do 1100

po 50 (1050, 1000, 950 atd.)

25

od 1100

po 100 (1100, 1200, 1300 atd.)

50 ".

55. Příloha č. 3 zní:

"PŘÍLOHA Č. 3 K VYHLÁŠCE Č. 326/2001 SB.

Tabulka 1
Technologické požadavky na zmrazená nedělená jatečně opracovaná těla drůbeže, chlazená nedělená jatečně opracovaná těla drůbeže a na některé skupiny dělených jatečně opracovaných těl drůbeže

Metoda chlazení

Množství vody uvolněné ze zmrazeného neděleného jatečně opracovaného těla drůbeže během rozmrazování a překračující níže uvedené % z počáteční hmotnosti zmrazeného jatečně opracovaného těla drůbeže je voda absorbovaná během zpracování

Nejvyšší celkové přípustné množství vody u zmrazeného neděleného jatečně opracovaného těla drůbeže se vypočítá podle vzorce
(v gramech)

Nejvyšší přípustné množství absorbované vody u chlazených nedělených jatečně opracovaných těl drůbeže (v % z počáteční hmotnosti jatečně opracovaného těla drůbeže)

vzduchem

1,5

3,65 x RPA 1 ) + 42

0,1

vychlazeným vzduchem s postřikem

3,3

3,79 x RP2 ) + 42

2,0

ve vodní lázni ponořením

5,1

3,93 x RPA 1 ) + 42

4,5

1)R P A - průměrný obsah bílkovin stanovený podle technické normy 8a)
2) RP - obsah bílkovin stanovený podle technické normy 8a)

Tabulka 2
Technologické požadavky na některé skupiny dělených jatečně opracovaných těl drůbeže

Nejvyšší přípustný poměr hmotnosti vody (W) k hmotnosti bílkovin (RP) u dělených jatečně opracovaných těl drůbeže (v gramech)

v případě chlazení vzduchem

v případě chlazení vzduchem s postřikem

v případě chlazení ve vodní lázni ponořením

filety z prsou kuřat s klíční kostí nebo bez ní, bez kůže

3,40

3,40

3,40

prsní řízek z kuřete, s kůží

3,40

3,50

3,60

horní stehna, spodní stehna, stehna, neoddělené zadní čtvrtky a přední čtvrtky kuřete s kůží

4,05

4,15

4,30

prsní řízek z krůt bez kůže

3,40

3,40

3,40

prsa z krůty s kůží

3,40

3,50

3,60

horní stehna, spodní stehna, krůtí stehna s kůží

3,80

3,90

4,05

stehna z krůty bez kosti a bez kůže

3,95

3,95

3,95".

56. Příloha č. 4 zní:

"PŘÍLOHA Č. 4 K VYHLÁŠCE Č. 326/2001 SB.

Tabulka 1
Členění na druhy a skupiny

Druh

Skupina

masný výrobek

tepelně opracovaný

tepelně neopracovaný

trvanlivý tepelně opracovaný

trvanlivý fermentovaný

masný polotovar

kuchyňský masný polotovar

konzerva

polokonzerva

Tabulka 2
Nejvyšší obsah tuku a pojivové tkáně v mase určeném jako složka při výrobě masných výrobků

Druh

Obsah tuku
(% hmot.)

Obsah pojivových tkání(% hmot.)

maso savců s výjimkou králičího a vepřového a směsi druhů mas s převahou masa savců

25

25

maso vepřové

30

25

maso drůbeží a králičí

15

10

Poznámka:
1. Obsah pojivové tkáně se vypočte z poměru obsahu kolagenu a obsahu svalových bílkovin. Obsahem kolagenu se přitom rozumí obsah hydroxyprolinu vynásobený faktorem 8.
2. Jsou-li uvedené hodnoty nejvyššího obsahu tuku a pojivové tkáně překročeny, přičemž jsou splněna všechna ostatní
"kritéria definice masa ", musí být obsah druhů masa odpovídajícím způsobem snížen a ve složení musí být kromě složky maso uvedena přítomnost tuku a/nebo pojivové tkáně.

Tabulka 3
Požadavky na složení a smyslové požadavky na šunky

Skupina

Výrobek

Třída jakosti

Charakteristika

Smyslové požadavky

tepelně opracovaný výrobek

Šunka

nejvyšší jakosti

obsah čistých svalových bílkovin
- nejméně 16,0 % hmotnostních

použití barviv, vlákniny, škrobu, rostlinných a jiných živočišných bílkovin se nepřipouští

a) konzistence - v uceleném kusu pevná, soudržná; plátky se nesmějí oddělovat na jednotlivé svaly, u sterilovaného výrobku v konzervě povoleno proměnlivé množství aspiku
b) vzhled v nákroji - výrobek na řezu barvy odpovídající druhu použitého masa, jednotlivé svaly patrny a spojeny drobně rozpracovanou svalovinou; ojedinělá menší ložiska tuku na řezu přípustná, rovněž přípustné menší dutinky, vyplněné např. aspikemc) vůně a chuť - typická pro šunku, přiměřeně slaná, lahodná, výrobek na skusu v tenkých plátcích křehký

výběrová

obsah čistých svalových bílkovin - nejméně 13,0 % hmotnostních
použití barviv, vlákniny, škrobu, rostlinných a jiných živočišných bílkovin se nepřipouští

standardní

obsah čistých
svalových bílkovin
- nejméně 10,0 %hmotnostních

Tabulka 4
Požadavky na vybrané tepelně opracované masné výrobky

Výrobek

Základní suroviny

Smyslové požadavky

špekáček

hovězí maso,
vepřové maso,
telecí maso

nepřipouští se použití masa strojně odděleného a drůbežího strojně odděleného masa

a) konzistence - pružná, křehká, soudržná
b) vzhled v nákroji a vypracování - na řezu vychlazeného výrobku barva světle až tmavě růžová, špekové kostky nepravidelně rozložené, připouští se drobná měkká zrna kolagenních částic, vzduchové dutinky v menším rozsahu a mírně vytavený tukc) chuť a vůně - příjemná po čerstvé uzenině a koření, přiměřeně slaná a kořeněná, po ohřátí na skusu výrobek šťavnatý

kabanos

hovězí maso,
vepřové maso,
telecí maso

nepřipouští se použití masa strojně odděleného a drůbežího strojně odděleného masa

a) konzistence - pružná, soudržná
b) vzhled v nákroji a vypracování - na řezu je výrobek masově růžový, nepravidelně rozptýlená zrna suroviny o velikosti 6 až 10 mm, připouští se drobné dutinky a ojedinělá drobná kolagenní zrna,c) vůně a chuť - po čerstvé uzenině, přiměřeně slaná a kořeněná; na skusu vychladlý výrobek křehký, po ohřátí šťavnatý

vídeňský párek

hovězí maso,
vepřové maso,
telecí maso

nepřipouští se použití masa strojně odděleného a drůbežího masa strojně

a) konzistence - pružná, soudržná
b) vzhled v nákroji a vypracování - výrobek na řezu masově růžový, obsah jemně vypracován, připouští se drobná pórovitost a drobná zrna kolagenních částic,c) vůně a chuť - čerstvé uzeniny, přiměřeně slaná a kořeněná; po ohřátí výrobek na skusu křehký, šťavnatý

debrecínský párek

hovězí maso,
vepřové maso,
telecí maso

nepřipouští se použití masa strojně odděleného a drůbežího masa strojně odděleného

a) konzistence - pevná, pružná
b) vzhled v nákroji a vypracování - na řezu je vychlazený výrobek tmavěji růžové barvy po mase a použité paprice; drobné vzduchové dutinky a ojedinělé měkké kolagenní částice ve spojce přípustné; částice použitého koření patrny; nepravidelná mozaika tučných zrn o velikosti do 6 mmc) vůně a chuť - přiměřeně slaná, výraznější po použité paprice; po ohřátí na skusu je výrobek šťavnatý, křehký

jemný párek

hovězí maso,
vepřové maso

nepřipouští se použití masa strojně odděleného a drůbežího masa strojně odděleného

a) konzistence - pevná, pružná, po ohřátí křehká
b) vzhled v nákroji a vypracování - na řezu šedorůžová, nákroj hladký, drobná zrnka kolagenních částic, jemná pórovitost je přípustnác) vůně a chuť - jemná, po čerstvé uzenině, přiměřeně slaná, po ohřátí výrobek na skusu křehký, šťavnatý

lahůdkový párek

hovězí maso,
vepřové maso

nepřipouští se použití masa strojně odděleného a drůbežího strojně odděleného masa

a) konzistence - pevná, pružná, po ohřátí křehká
b) vzhled v nákroji a vypracování - barva na řezu růžová, nákroj hladký, drobná zrnka kolagenních částic, jemná pórovitost je přípustnác) vůně a chuť - jemná, po čerstvé uzenině a paprice, přiměřeně slaná, po ohřátí výrobek na skusu křehký, šťavnatý

spišský párek

hovězí maso,
vepřové maso

nepřipouští se použití masa strojně odděleného a drůbežího strojně odděleného masa

a) konzistence - křehká, soudržná,
b) vzhled v nákroji a vypracování - vychlazený výrobek je na řezu růžově červený po použité paprice; drobná pórovitost a drobné jemné kolagenní částice přípustné,c) vůně a chuť - po čerstvé uzenině a paprice, přiměřeně slaná, po ohřátí na skusu výrobek šťavnatý

ostravská klobása

vepřové maso

nepřipouští se použití masa strojně odděleného a drůbežího strojně odděleného masa

a) konzistence - tuhá, pevná, soudržná, na omak zrnitá, nesmí být nesoudržná nebo netypická měkká,
b) vzhled na nákroji - na řezu barva světle růžových kostek libové suroviny s podílem asi 60 %, o velikosti asi 2 cm, s výrazně bílými kostkami tučné suroviny, stejnoměrně rozmístěné ve výrobku, bez vzduchových dutin a kolagenních částí; výrobek nesmí vykazovat vytavený tuk, výskyt nezpracovatelných částí, nedodržení podílu libové kostky, změny barvy, neodpovídající typu výrobku,c) vůně a chuť - příjemná, po čerstvé uzenině, jemně kořeněná, výrazněji po uzení, lahodná, jemně kořeněné

šunkový salám

hovězí maso,
vepřové maso

nepřipouští se použití masa strojně odděleného a drůbežího masa strojně odděleného

a) konzistence - pružná, soudržná
b) vzhled v nákroji a vypracování - řez lesklý, hladký, mozaika růžové barvy libových kostek; drobné vzduchové dutinky a ojedinělé měkké, drobné kolagenní částice ve spojce přípustné,c) vůně a chuť - po čerstvé uzenině, chuť přiměřeně slaná a kořeněná, výrobek na skusu šťavnatý

gothajský salám

hovězí maso,
vepřové maso

nepřipouští se použití masa strojně odděleného a drůbežího masa strojně odděleného

a) konzistence - pružná, soudržná
b) vzhled v nákroji a vypracování - na řezu je vychlazený výrobek tmavěji masově růžové barvy, spojka jemně vypracovaná, špeková mozaika nepravidelně rozdělena; ojedinělé, jemně zrněné kolagenní částice a drobné vzduchové dutinky přípustné; velikost jednotlivých zrn špeku průměru do 8 mm, smí být patrny částice použitého kořeníc) vůně a chuť - po čerstvé uzenině, jemně kořeněná, přiměřeně slaná; výrobek na skusu křehký

junior salám

hovězí maso,
vepřové maso,
telecí maso

nepřipouští se použití masa strojně odděleného a drůbežího masa strojně odděleného

a) konzistence - pružná, soudržná
b) vzhled v nákroji - na řezu je vychlazený výrobek masově růžové barvy, jemně vypracovaný; ojedinělé, jemně zrněné kolagenní částice a drobné vzduchové dutinky jsou přípustné; patrny částice použitého kořeníc) vůně a chuť - po čerstvé uzenině, jemně kořeněná, přiměřeně slaná; výrobek na skusu křehký

český salám

hovězí maso,
vepřové maso

nepřipouští se použití masa strojně odděleného a drůbežího masa strojně odděleného

a) konzistence - pružná, soudržná,
b) vzhled v nákroji a vypracování - na řezu je vychlazený výrobek masově růžové barvy; drobné vzduchové dutinky a drobné měkké kolagenní části ve spojce patrné; vložka tukových zrn do 8 mm nepravidelně rozložená,c) vůně a chuť - jemná vůně po koření a uzení, přiměřeně slaná a kořeněná; výrobek na skusu křehký

Tabulka 5
Požadavky na některé trvanlivé tepelně upravené masné výrobky

Výrobek

Základní suroviny

Smyslové požadavky

vysočina

hovězí maso,
vepřové maso

použití vlákniny, masa strojně odděleného a drůbežího masa strojně odděleného, rostlinných a jiných živočišných bílkovin se nepřipouští

a) konzistence - tužší, soudržná,
b) vzhled na řezu a vypracování - velmi jemná mozaika, tmavěji růžové barvy, řez lesklý, směrem k okraji tmavší; zrna surovin převážně o velikosti asi 1 mm; připouští se ojedinělé drobné, měkké kolagenní částice a drobné vzduchové dutinky,c) vůně a chuť - aromatická po uzení, případně po kulturní plísni, přiměřeně slané a kořeněné chuti; výrobek na skusu hutný, bez patrných tuhých částí

selský salám

hovězí maso,
vepřové maso

použití vlákniny, masa strojně odděleného a drůbežího masa strojně odděleného, rostlinných a jiných živočišných bílkovin se nepřipouští

a) konzistence - tužší, soudržná
b) vzhled na řezu a vypracování - na řezu nepravidelná mozaika libových a tučných zrn, ojediněle vytavený tuk v okolí tučných zrn; drobné vzduchové dutinky a drobné měkké kolagenní části jsou přípustné; zrna surovin o velikosti do 3 mm, zaschlý kroužek pod obalem do 3 mmc) vůně a chuť - specifická pro trvanlivý výrobek, přiměřená po koření a uzení; výrobek na skusu vláčný

turistický trvanlivý salám

hovězí maso,
vepřové maso

použití vlákniny, masa strojně odděleného a drůbežího masa strojně odděleného, rostlinných a jiných živočišných bílkovin se nepřipouští

a) konzistence - pevná, pružná až tuhá,
b) vzhled na řezu a vypracování - řez lesklý, hladký, směrem k okraji tmavší; mozaika masově růžová; zrna převážně do velikosti 6 mm; ojedinělé výkyvy ve velikosti zrn v mozaice nejsou na závadu; drobné, měkké kolagenní částice, vzduchové dutinky a vytavený tuk nejsou na závaduc) vůně a chuť - aromatická až intenzivní po uzení, případně po kulturní plísni; chuť přiměřeně slaná a kořeněná, na skusu výrobek hutný, bez patrných tuhých částí; u výrobku s plísní chuť jemně znatelná po kulturní plísni

Tabulka 6
Požadavky na vybrané trvanlivé fermentované masné výrobky

Výrobek

Základní suroviny

Smyslové požadavky

poličan

hovězí maso,
vepřové maso

použití vlákniny, masa strojně odděleného a drůbežího masa strojně odděleného, rostlinných a jiných živočišných bílkovin se nepřipouští

a) konzistence - pružná až tuhá,
b) vzhled v nákroji a vypracování - řez lesklý, hladký, barva řezu růžově-červená, jemné zrnění, připouští se ojedinělý výskyt malých vzduchových dutinek,c) vůně a chuť - příjemná aromatická po použitých surovinách, přísadách a kouři; mírně slaná, výrazněji kořeněná; na skusu výrobek vláčný až křehký

herkules

hovězí maso,
vepřové maso

použití vlákniny, masa strojně odděleného a drůbežího masa strojně odděleného, rostlinných a jiných živočišných bílkovin se nepřipouští

a) konzistence - pružná až tuhá,
b) vzhled v nákroji a vypracování - řez lesklý, hladký, barva řezu růžově-červená, jemné zrnění, připouští se ojedinělý výskyt malých vzduchových dutinek,c) vůně a chuť - příjemná aromatická po použitých surovinách, přísadách a kouři; průměrně až výrazně slaná, výrazněji kořeněná; na skusu výrobek vláčný až křehký

dunajská klobása

hovězí maso,
vepřové maso

použití vlákniny, masa strojně odděleného a drůbežího masa strojně odděleného, rostlinných a jiných živočišných bílkovin se nepřipouští

a) konzistence - tužší, soudržná,
b) vzhled na nákroji - barva růžověčervená, zrna o velikosti do 6 mm, bez kroužku pod obalem,c) vůně a chuť - příjemná, aromatická, výrazně kořeněná po paprice, průměrně až výrazně slaná, na skusu křehká a vláčná,

lovecký salám

hovězí maso,
vepřové maso

použití vlákniny, masa strojně odděleného a drůbežího masa strojně odděleného, rostlinných a jiných živočišných bílkovin se nepřipouští

a) konzistence - tužší, pružná,
b) vzhled v nákroji a vypracování - mozaika zrn převážně o velikosti do 5 mm, bez shluku tukových a libových částic, přípustné drobné vzduchové dutinky; barva libových zrn uprostřed výrobku sytěji růžová, k okrajům tmavší; tuková zrna světlá,c) vůně a chuť - příjemná, výrazná po uzení, typická pro tento výrobek, ostřeji kořeněná a slaná

paprikáš

hovězí maso,
vepřové maso

použití vlákniny, masa strojně odděleného a drůbežího masa strojně odděleného, rostlinných a jiných živočišných bílkovin se nepřipouští

a) konzistence - tuhá, pevná,
b) vzhled v nákroji a vypracování - nepravidelná mozaika zrn o velikosti do 5, bez shluku tukových a libových částic, připouští se drobné vzduchové dutinky; barva libových zrn uprostřed výrobku sytěji růžová, k okrajům tmavší, tuková zrna světlejší, c) vůně a chuť - příjemná, aromatická, výrazně kořeněná, průměrně až výrazně slaná, na skusu křehká a vláčná, výrazná po paprice

Tabulka 7
Požadavky na vybrané drůbeží tepelně opracované výrobky

Výrobek

Základní suroviny

Smyslové požadavky

drůbeží špekáček

drůbeží maso strojně oddělené,
syrové vepřové sádlo

připouští se použití vepřové a drůbeží kůže

a) povrchový vzhled - výrobek v přírodním střevě
b) konzistence - pružná, křehká, soudržná
c) vzhled v nákroji a vypracování - na řezu vychlazeného výrobku barva světle až tmavě růžová, špekové kostky nepravidelně rozložené, přípustná drobná měkká zrna kolagenních částic, vzduchové dutinky v menším rozsahu a mírně vytavený tukd) chuť a vůně - příjemná po čerstvé uzenině a koření, přiměřeně slaná a kořeněná, po ohřátí na skusu výrobek šťavnatý

drůbeží debrecínský párek

drůbeží maso,
drůbeží maso strojně oddělené,
vepřové maso,
syrové vepřové sádlo

připouští se použití vepřové a drůbeží kůže

a) konzistence - pevná, pružná
b) vzhled v nákroji a vypracování - na řezu je vychlazený výrobek tmavé růžové barvy po mase a použité paprice; drobné vzduchové dutinky a ojedinělé měkké kolagenní částice ve spojce, nepravidelná mozaika tučných zrn a masa o velikosti do 6 mmc) vůně a chuť - přiměřeně slaná, výraznější po použité paprice; po ohřátí na skusu je výrobek šťavnatý, křehký

drůbeží párek vídeňský

drůbeží maso,
drůbeží maso strojně oddělené,

připouští se použití vepřového masa a syrového vepřového sádla, vepřové a drůbeží kůže

a) konzistence - pevná, pružná,
b) vzhled v nákroji a vypracování - na řezu šedorůžová, nákroj hladký, drobná zrnka kolagenních částic, jemná pórovitost je přípustná,c) vůně a chuť - přiměřeně slaná, po ohřátí na skusu je výrobek šťavnatý, křehký

drůbeží párek jemný

drůbeží maso strojně oddělené

připouští se použití vepřové a drůbeží kůže

a) konzistence - pevná, pružná,
b) vzhled na nákroji - jemně vypracovaný, barva růžová až růžově šedá, dovolují se drobné vzduchové dutinky,c) vůně a chuť - příjemná, po čerstvé uzenině a po drůbežím mase, přiměřeně slaná a kořeněná

drůbeží *) šunkový salám

drůbeží maso,
drůbeží maso strojně oddělené

připouští se použití vepřové a drůbeží kůže

a) konzistence - pevná, soudržná,
b) vzhled na nákroji - nepravidelná mozaika světlého, případně i tmavšího masa, zrnění 10 až 50 mm ve spojce růžové až růžově-červené barvy; ojedinělé drobné měkké kolagenní částice a drobné vzduchové dutinky, případně vyplněné aspikem nebo tukem se připouští,c) vůně a chuť - příjemná po drůbežím mase, přiměřeně slaná, maso na skusu křehké, mírně šťavnaté

drůbeží gothajský salám

drůbeží maso strojně oddělené,
syrové vepřové sádlo

připouští se použití vepřové a drůbeží kůže

a) konzistence - pevná, soudržná,
b) vzhled na nákroji - na řezu je vychlazený výrobek tmavší masové růžové barvy, spojka jemně vypracovaná, špeková mozaika nepravidelně rozdělena, ojedinělé jemně zrněné kolagenní částice a drobné vzduchové dutinky přípustné, velikost jednotlivých zrn špeku průměru do 8 mm, smí být patrny částice použitého koření,c) vůně a chuť - jemná, typická pro čerstvou uzeninu; lahodná, jemně kořeněná a slaná

drůbeží salám junior

drůbeží maso strojně oddělené

připouští se použití vepřového masa a syrového vepřového sádla, vepřové a drůbeží kůže

a) konzistence - pružná, soudržná,
b) vzhled na nákroji - jemně vypracovaný, barva růžová až růžově šedá, dovolují se drobné vzduchové dutinky,c) vůně a chuť - jemná, typická pro čerstvou uzeninu; lahodná, jemně kořeněná a slaná, typická pro drůbeží maso; salám na skusu křehký

*) Uvede se druh drůbeže podle použitého drůbežího masa

Tabulka 8
Požadavky na složení a smyslové požadavky na vybrané masné konzervy

Výrobek

Základní suroviny

Smyslové požadavky

Hovězí maso ve vlastní šťávě

hovězí maso

a) vzhled - kompaktní celek, z jedné strany krytý běložlutým tukem; kusy zrněného hovězího masa spojeny aspikem; barva masa hnědošedá, typická pro vařené hovězí maso, aspik barvy nahnědlé,
b) konzistence - maso křehké, měkké, mírně vláknité, aspik při 15 °C přiměřeně tuhý, c) vůně a chuť - příjemná, po dušeném hovězím mase, mírně kořeněná a slaná; chuť aspiku mírně slaná, chuť tuku typická

Vepřové maso ve vlastní šťávě

vepřové maso

a) vzhled - kompaktní celek, na povrchu vývar tuku barvy bílé až nažloutlé; aspik čirý, barvy zlatožluté; vepřové maso v hrubších kouscích barvy světle hnědošedé, tučné světlé, bez tvrdých částí,
b) konzistence - maso křehké, mírně vláknité, měkké, aspik při 15 °C přiměřeně tuhý c) vůně a chuť - příjemná po dušeném vepřovém mase, lahodná, jemně kořeněná, přiměřeně slaná; chuť aspiku přiměřeně slaná

Luncheon meat

vepřové maso,
hovězí maso

a) vzhled - výrobek ve vychlazeném stavu barvy světlé nebo tmavě růžové, mozaika nepravidelná se zrny vepřového libového a tučného masa velikosti do 10 mm; drobné póry, dutinky a měkké kolagenní části v malém množství se připouští
b) konzistence - kompaktní, plátky o tloušťce 1 cm při nařezání soudržnéc) vůně a chuť - příjemná, přiměřeně slaná a kořeněná, na skusu výrobek křehký

Pasta z uzeného masa

vepřové maso uzené

a) vzhled a barva - oranžová až oranžovošedá kompaktní hmota,
b) konzistence - roztíratelná, na řezu mírně drsná,c) chuť a vůně - po uzeném mase, přiměřeně slaná, příjemně kořeněná, bez cizích pachů a příchutí

Bůčková pomazánka

vepřové maso
uzený vepřový bůček

a) vzhled a barva - kompaktní, okrová nebo okrově hnědá hmota,
b) konzistence - tužší kašovitá, na řezu mírně drsná, roztíratelná,c) vůně a chuť - po uzeném bůčku, přiměřeně slaná, příjemně kořeněná, bez cizích pachů a příchutí

Játrová paštika

vepřové maso
vepřová játra

a) vzhled a barva - kompaktní šedá až růžovošedá hmota, případně s ložisky aspiku a vytaveného tuku; jemně zpracované kolagenní částice, drobné vzduchové dutinky a částice použité koření patrny,
b) konzistence - soudržná, roztíratelná, při 15 °C pastovitá,c) vůně a chuť - po vepřových játrech, přiměřeně slaná, jemně kořeněná, bez cizích pachů a příchutí

Tabulka 9
Požadavky na složení a smyslové požadavky na vybrané masné konzervy - hotová jídla

Výrobek

Základní suroviny

Smyslové požadavky

Lečo s klobásou

masný výrobek tepelně opracovaný

a) vzhled a barva - masný výrobek (klobása) v hnědočervené směsi zeleniny, znatelné řezy zeleninové papriky a cibule, ojedinělý výskyt semen z paprik se připouští, omáčka červenohnědé barvy
b) konzistence - klobása měkká, mírné popraskání se připouští, zeleninová směs poloměkká až měkká, omáčka mírně zahuštěnác) vůně a chuť - použitém masném výrobku, paprice a rajčatech mírně slaná, příjemně kořeněná, sladkokyselá, mírná pálivost v důsledku použité papriky se připouští, bez cizích pachů a příchutí

Hovězí na divoko

hovězí maso

a) vzhled a barva - maso nařezané na plátky, dobře očištěné, povrchově odblaněné, zbavené části loje v hnědé omáčce
b) konzistence - maso měkké, omáčka mírně zahuštěnác) vůně a chuť - po pečeném hovězím mase a použité zelenině, mírně slaná, příjemně kořeněná

Maďarský guláš

hovězí maso,
vepřové maso

a) vzhled - nepravidelné kousky masa o velikosti asi 15 až 30 mm a řezy červené a zelené zeleninové papriky v červenohnědé až hnědé omáčce
b) konzistence - maso měkké, omáčka mírně zahuštěnác) vůně a chuť - po použitých surovinách, typická pro guláš, příjemně slaná a kořeněná, mírně pálivá, bez cizích pachů a příchutí

Chalupářský guláš

hovězí maso,
masný výrobek tepelně opracovaný

a) vzhled - nepravidelné kousky masa a masného tepelně opracovaného výrobku (celá klobása) v červenohnědé až hnědé omáčce
b) konzistence - maso a klobása měkké, omáčka mírně zahuštěná,c) vůně a chuť - po mase a klobáse, přiměřeně slaná a příjemně kořeněná, bez cizích pachů a příchutí

Tabulka 10
Chemické a fyzikální požadavky na vybrané masné výrobky

Výrobek

obsah masa
(% hmot. nejméně)

čistá svalová bílkovina
(% hmot. nejméně)

obsah tuku (% hmot. nejvýše)

Špekáček

40,0

-

45,0

Kabanos

50,0

-

40,0

Párek vídeňský

55,0

-

40,0

Párek lahůdkový

50,0

-

35,0

Debrecínský párek

60,0

-

40,0

Párek jemný

50,0

-

35,0

Spišský párek

45,0

-

40,0

Šunkový salám

55,0

-

20,0

Gothajský salám

40,0

-

40,0

Junior salám

40,0

-

35,0

Český salám

40,0

-

40,0

Vysočina

-

13,0

50,0

Turistický trvanlivý salám

-

14,0

40,0

Selský salám

-

13,0

50,0

Poličan

-

16

50,0

Lovecký salám

-

15

50,0

Ostravská klobása

60,0

-

35,0

Dunajská klobása

-

14

55,0

Paprikáš

-

14

50,0

Herkules

-

14

50,0

Tabulka 11
Chemické a fyzikální požadavky na vybrané masné tepelně opracované výrobky z drůbežího masa

Výrobek

obsah masa
(% hmot. nejméně)

obsah drůbežího strojně odděleného masa
(% hmot. nejméně)

obsah tuku (% hmot. nejvýše)

Drůbeží špekáček

-

45,0

45,0

Kuřecí párek jemný

-

50,0

30,0

Drůbeží debrecínský párek

7,0

30,0

35,0

Drůbeží vídeňský párek

15,0

35,0

25,0

Drůbeží šunkový salám

28,0

12,0

20,0

Drůbeží Gothajský salám

-

40,0

40,0

Drůbeží Junior salám

-

50,0

25,0

Tabulka 12
Chemické a fyzikální požadavky na vybrané masné konzervy

Výrobek

obsah masa
(% hmot. nejméně)

obsah vody
% hmot. nejvýše)

obsah tuku (% hmot. nejvýše)

další požadavky

Hovězí maso ve vlastní šťávě

70,0

80,0

20,0

-

Vepřové maso ve vlastní šťávě

70,0

70,0

40,0

-

Luncheon meat pork

70,0

70,0

40,0

vytavený tuk a aspik nejvýše15,0% hmot.

Pasta z uzeného masa

57,0

70,0

40,0

-

Bůčková pomazánka

35,0

70,0

40,0

obsah uzeného bůčku nejméně 20,0% hmot.

Játrová paštika

25,0%

70,0

40,0

obsah vepřových jater nejméně 26,0% hmot.

Tabulka 13
Fyzikální požadavky na vybrané masné konzervy - hotová jídla

Výrobek

obsah masa nebo masného tepelně opracovaného výrobku (% hmot. nejméně)

další požadavky

Lečo s klobásou

24,0% hmot. klobásy

 

Hovězí na divoko

30,0% hmot. hovězího masa

 

Maďarský guláš

30,0

z toho:
hovězí maso nejméně 16,0 % hmot
vepřové maso nejméně 14,0 % hmot

obsah zeleninové papriky: nejméně 4,5 % hmotnostních

Chalupářský guláš

10,0

obsah klobásy nejméně 12% hmot.".

57. Příloha č. 5 zní:

"PŘÍLOHA Č. 5 K VYHLÁŠCE Č. 326/2001 SB.

Technologické požadavky na jednotlivé skupiny masných výrobků

Druh

Skupina

Charakteristika a technologické požadavky

masnývýrobek

tepelně opracovaný

Výrobek, u kterého bylo ve všech částech dosaženo minimálně tepelného účinku odpovídajícímu působení teploty plus 70 °C po dobu 10 minut.

tepelně neopracovaný

Výrobek určený k přímé spotřebě bez další úpravy, u něhož neproběhlo tepelné opracování surovin ani výrobku.

trvanlivý tepelně opracovaný

Výrobek, u kterého bylo ve všech částech dosaženo minimálně tepelného účinku odpovídajícímu působení teploty plus 70 °C po dobu 10 minut a navazujícím technologickým opracováním (zráním, uzením a sušením za definovaných podmínek) došlo k poklesu aktivity vody na hodnotu aw (max.) =0,93 a k prodloužení minimální doby trvanlivosti na 21 dní při teplotě skladování plus 20 °C.

fermentovaný trvanlivý

Výrobek tepelně neopracovaný určený k přímé spotřebě, u kterého v průběhu fermentace, zrání, sušení a uzení za definovaných podmínek došlo ke snížení aktivity vody na hodnotu aw (max.) =0,93 s minimální dobou trvanlivosti 21 dní při teplotě plus 20 °C.

masný polotovar

maso podle § 1 písm. a) tepelně neopracované, u kterého zůstala zachována vnitřní buněčná struktura masa a vlastnosti čerstvého masa, a ke kterému byly přidány potraviny, kořenící přípravky nebo přídatné látky, 8c) a které jsou určeny k tepelné nebo jiné kuchyňské úpravě před spotřebou, a splňují požadavky zvláštního právního předpisu 2),3); za masný polotovar se považuje i výrobek z mletého masa s přídavkem jedlé soli vyšším než 1 % hmot.

kuchyňský masný polotovar

částečně tepelně opracované upravené maso nebo směsi mas, přídatných a pomocných látek, popřípadě dalších surovin a látek určených k aromatizaci, 8c) určené k tepelné kuchyňské úpravě

konzerva

Výrobek neprodyšně uzavřený v obalu, sterilovaný za podmínek uvedených ve zvláštním právním předpise 7a) tak, aby byla zachována obchodní sterilita. 9)

polokonzerva

Výrobek neprodyšně uzavřený v obalu, pasterovaný za podmínek uvedených ve zvláštním právním předpise. 7a)".

58. Přílohy č. 8 a 9 se zrušují.

ČL. II PŘECHODNÁ USTANOVENÍ

1. Maso a masné výrobky vyrobené, označené a uvedené do oběhu přede dnem účinnosti této vyhlášky se posuzují podle dosavadních právních předpisů.

2. Označování potravin podle dosavadních právních předpisů lze provádět nejpozději do 30. dubna 2004.

ČL. III ÚČINNOST

1. Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. září 2003, s výjimkou bodů 51, 52 a 58, které nabývají účinnosti dnem vstupu smlouvy o přistoupení České republiky k Evropské unii v platnost.

2. Příloha č. 1 tabulky 2 a 3 a příloha č. 2 pozbývají platnosti dnem vstupu smlouvy o přistoupení České republiky k Evropské unii v platnost.

Ministr:
Ing. Palas v. r.

Poznámky pod čarou

*) Směrnice Rady 2002/4/ES ze dne 30. ledna 2002 o registraci zařízení s chovy nosnic v rámci směrnice Rady 1999/74/ES.