Program Zákon

Vyhláška Státního úřadu pro jadernou bezpečnost o typovém schvalování obalových souborů pro přepravu, skladování a ukládání jaderných materiálů a radioaktivních látek, o typovém schvalování zdrojů ionizujícího záření a o přepravě jaderných materiálů a určených radioaktivních látek
(o typovém schvalování a přepravě)

Státní úřad pro jadernou bezpečnost stanoví podle § 47 odst. 7 zákona k provedení § 9 odst. 1 písm. m) a p) , § 13 odst. 3 písm. d) , § 20 odst. 1 písm. b) a d) a § 23 zákona č. 18/1997 Sb. , o mírovém využívání jaderné energie a ionizujícího záření (atomový zákon) a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění zákona č. 13/2002 Sb., (dále jen "zákon"):

§ 1 Předmět úpravy

Tato vyhláška

a) upravuje podrobnosti a postup typového schvalování obalových souborů pro přepravu skladování nebo ukládání jaderných materiálů a radioaktivních látek a zdrojů ionizujícího záření, ověřování a dokladování jejich shody se schváleným typem,

b) stanoví jaderné materiály a radioaktivní látky, k jejichž přepravě je třeba povolení, způsob zabezpečení přepravy, obsah, rozsah a způsob provedení schvalované dokumentace, která je součástí žádosti o povolení,

c) upravuje v souladu s právem Evropských společenství rozsah a způsoby mezinárodní přepravy radioaktivních odpadů a uzavřených zářičů.1)

ČÁST PRVNÍ TYPOVÉ SCHVALOVÁNÍ

§ 2 Typově schvalované výrobky

(K § 23 odst. 1 zákona)

(1) Typovému schválení podléhají

a) tyto druhy obalových souborů určených pro přepravu, skladování a ukládání jaderných materiálů a radioaktivních látek

1. obalové soubory typu IP -1, IP - 2 a IP - 3 pro přepravu jaderných materiálů,

2. obalové soubory pro přepravu 0,1 kg a více hexafluoridu uranu,

3. obalové soubory typu A pro přepravu jaderných materiálů,

4. obalové soubory typu B(U), B(M) a C pro přepravu jaderných materiálů a radioaktivních látek,

5. obalové soubory typu D, určené k ukládání vyhořelého nebo ozářeného jaderného paliva nebo radioaktivních odpadů vzniklých jeho přepracováním,

6. obalové soubory typu S, určené ke skladování jaderných materiálů a radioaktivních látek, a to pro radioaktivní látky zvláštní formy, jejichž aktivita převyšuje hodnoty A1 , nebo pro radioaktivní látky jiné než zvláštní formy, jejichž aktivita převyšuje hodnoty A2 . Hodnoty A1 a A 2 jsou uvedeny v tabulce 1.(I.) přílohy č. 3,

b) radioaktivní látky zvláštní formy, kterými jsou pevné nerozptýlitelné radioaktivní látky nebo radioaktivní látky v těsně uzavřeném pouzdru a radioaktivní látky s malou rozptýlitelností, kterými jsou radioaktivní látky v pevném skupenství, které mají omezenou schopnost se rozptylovat, nebo radioaktivní látky v uzavřeném pouzdru,

c) zdroje ionizujícího záření

1. generátory záření, kromě nevýznamných zdrojů ionizujícího záření,

2. uzavřené radionuklidové zářiče a zařízení, která uzavřené zářiče obsahují,

3. otevřené radionuklidové zářiče určené pro použití při lékařském ozáření a v průmyslových aplikacích, kromě radiofarmak registrovaných podle zvláštního právního předpisu2) se souhlasem Státního úřadu pro jadernou bezpečnost (dále jen "Úřad"),

4. ionizační hlásiče požáru,

5. světelné zdroje s radionuklidovými zářiči,

6. spotřební výrobky, stanovené zvláštním právním předpisem,3) které obsahují radioaktivní látky, a výrobky, do nichž byly při jejich výrobě záměrně přidány radioaktivní látky.

(2) Typovému schválení podléhají také výrobky uvedené v odstavci 1 písm. b) a c) , pokud jsou uváděny na trh jako použité nebo po celkové opravě, a výrobky uvedené v odstavci 1 písm. a) v případech, které stanoví rozhodnutí o typovém schválení.

(3) Výrobky uvedené v odstavci 1 , které jsou určené k předvádění nebo testování a nejsou určeny k uvádění na trh, typovému schválení nepodléhají.

§ 3 Náležitosti žádosti o typové schválení

(K § 23 odst. 2 zákona)

(1) Žádost o typové schválení obsahuje

a) u fyzické osoby obchodní firmu, datum narození, adresu místa trvalého pobytu, identifikační číslo, pokud bylo přiděleno, případně jméno a příjmení, datum narození, adresu místa trvalého pobytu odpovědného zástupce,4) je-li ustanoven; u právnické osoby obchodní firmu, sídlo, identifikační číslo, pokud bylo přiděleno, jméno a příjmení, adresu místa trvalého pobytu osoby nebo osob, které jsou jejím statutárním orgánem nebo ustanoveným odpovědným zástupcem,

b) identifikaci výrobce, je-li rozdílný od žadatele; u fyzické osoby obchodní firmu, sídlo nebo místo podnikání, identifikační číslo, pokud bylo přiděleno; u právnické osoby obchodní firmu, sídlo, identifikační číslo, pokud bylo přiděleno,

c) identifikaci schvalovaného výrobku, název, popis, označení konstrukčního typu, jeho částí, klasifikaci,3) využití a u obalového souboru mezní hodnoty jeho využití,

d) popis použití a způsobu uvádění výrobku na trh a u zdrojů ionizujícího záření také odůvodnění jeho použití podle § 4 odst. 2 zákona,

e) uvedení seznamu právních předpisů a technických norem uplatněných v dokladech pro typové schvalování,

f) stanovení doby k pravidelnému opakování provozních kontrol a jejich způsobu a rozsahu, u zdrojů ionizujícího záření také údaje o rozsahu a způsobu provádění přejímacích zkoušek, zkoušek dlouhodobé stability a provozní stálosti podle zvláštního právního předpisu,3)

g) návod k použití v českém jazyce zahrnující pravidla bezpečného zacházení s výrobkem,

h) požadovanou dobu platnosti typového schválení,

i) popis způsobu zabezpečení jakosti stanovené zvláštním právním předpisem,5)

j) dokumentace zkoušek podle § 4 .

(2) Žádost o typové schválení je dokládána

a) u všech obalových souborů

1. materiálovou specifikací radioaktivních látek nebo jaderných materiálů, pro které je obalový soubor projektován, zejména popisem jejich fyzikálního a chemického stavu,

2. podrobným popisem typu obalového souboru, včetně konstrukční dokumentace, kompletních technických výkresů, seznamu materiálů a technologických metod, které byly využity k jeho výrobě,

3. popis způsobu zabezpečení jakosti stanovené zvláštním právním předpisem,5)

4. technologickou a výrobní dokumentací s podrobným popisem materiálů a technologických metod, použitých při výrobě zádržného (kontejmentového) systému, popisem odběru vzorků a druhů zkoušek, které se mají provést, je-li obalový soubor projektován pro maximální normální provozní přetlak vyšší než 100 kPa,

5. doklady o zajištění radiační ochrany anebo doklady o zajištění jaderné bezpečnosti, je-li obalový soubor projektován pro zvláštní štěpné materiály nebo 241 Pu,

6. výčtem a zdůvodněním předpokladů týkajících se charakteristik ozářeného jaderného paliva, použitých v bezpečnostních analýzách při výpočtech podkritičnosti, je-li obalový soubor projektován pro ozářené jaderné palivo,

7. výčtem zvláštních požadavků nutných k odvodu tepla u obalových souborů obsahujících jaderné materiály nebo radioaktivní látky produkující teplo, ve vztahu ke konkrétnímu druhu přepravy a dopravnímu prostředku,

8. reprodukovatelným vyobrazením vzhledu obalového souboru na formátu A4 o maximálních rozměrech 21 cm na 30 cm,

b) u obalových souborů typu B(M) je dále dokládána

1. seznamem doplňkových technických, provozních a administrativních opatření k zajištění jaderné bezpečnosti a radiační ochrany, pokud tento obalový soubor nesplňuje požadavky stanovené v odstavcích 43.,59., 60. a 63. až 70. části I. přílohy č. 1,

2. údaji o všech omezeních vzhledem k druhu dopravy a o všech zvláštních postupech při nakládce, přepravě, vykládce nebo manipulaci,

3. nejvyššími a nejnižšími hodnotami okolních vlivů (teplota, sluneční záření), které lze očekávat během přepravy a ze kterých se při návrhu konstrukčního typu vycházelo,

c) u zdrojů ionizujícího záření

1. podrobným popisem základních technických údajů o konkrétním typu, konstrukční výkresy, popisy a vysvětlivky využité při výrobě,

2. seznamem právních předpisů a technických norem, které byly uplatněny při výrobě, při nevyužití norem popisy technického řešení a doklady o dodržení požadavků zajištění radiační ochrany,

3. měřicím protokolem (test report) zpracovaným výrobcem zařízení, zahrnujícím údaje o skutečných provozních parametrech,

d) u zdrojů ionizujícího záření, které jsou radioaktivními látkami, je dále dokládána

1. údaji o druhu radionuklidu, jeho typu, výrobci, aktivitě, chemické a fyzikální formě, popisy řešení požadavků radiační ochrany, dokladem o povolení výroby v zemi výrobce, u otevřených radionuklidových zářičů průvodním listem otevřeného radionuklidového zářiče vydaným výrobcem, u uzavřených radionuklidových zářičů údaji o klasifikaci odolnosti, způsobu uzavřenosti, popisem konstrukce, doporučenými kontrolami uzavřenosti, dobou použitelnosti radionuklidu, případně osvědčením uzavřeného radionuklidového zářiče vydaným výrobcem,

2. koncepcí jejich vyřazování z provozu obsahující i popis bezpečného způsobu nakládání s radioaktivními odpady.

§ 4 Dokumentace zkoušek

(K § 23 odst. 3 zákona)

Dokumentací zkoušek jsou

a) u obalových souborů výsledky zkoušek provedených podle přílohy č. 1 části II. odst. 13. až 37. a vyhodnocených v souladu s přílohou č. 1 částí II. odst. 1 a 2, které dokládají splnění příslušných požadavků uvedených dále v bodech 1. až 9., a to:

1. požadavky odstavců 9. až 21. části I. přílohy č. 1 pro veškeré obalové soubory,

2. požadavky odstavců 26. až 34. části I. přílohy č. 1 pro obalové soubory typu IP - 1, IP-2 a IP-3,

3. požadavky odstavců 35. až 38. části I. přílohy č. 1 pro obalové soubory pro přepravu 0,1 kg a více hexafluoridu uranu,

4. požadavky odstavců 39. až 55. části I. přílohy č. 1 pro obalové soubory typu A,

5. požadavky odstavců 56. až 70. části I. přílohy č. 1 pro obalové soubory typu B(U),

6. požadavky odstavců 71. a 72. části I. přílohy č. 1 pro obalové soubory typu B(M),

7. požadavky odstavců 73. až 76. části I. přílohy č. 1 pro obalové soubory typu C,

8. požadavky odstavců 77. až 88. části I. přílohy č. 1 pro obalové soubory obsahující štěpné materiály,

9. požadavky odstavců 56. až 70. části I. přílohy č. 1 a požadavků přílohy č. 2 pro obalové soubory typu D a obalové soubory typu S,

b) u radioaktivních látek zvláštní formy výsledky zkoušek provedených podle odstavců 4. až 11. části II. přílohy č. 1,

c) u radioaktivních látek s malou rozptýlitelností výsledky zkoušek provedených podle odstavce 12. části II. přílohy č. 1,

d) u generátorů záření výsledky zkoušek prokazující shodu s příslušnými technickými normami,6)

e) u uzavřených radionuklidových zářičů výsledky zkoušek prokazující jejich těsnost a stupeň odolnosti v souladu s příslušnými technickými normami,7)

f) u zařízení obsahujících radionuklidové zářiče výsledky zkoušek prokazující shodu daného zařízení a jeho klasifikaci v souladu s technickými normami,8)

g) u otevřených radionuklidových zářičů, popřípadě u výrobků obsahujících otevřené radionuklidové zářiče výsledky zkoušek v rozsahu průvodního listu otevřeného zářiče stanovené zvláštním právním předpisem,3)

h) u ionizačních hlásičů požáru s uzavřeným radionuklidovým zářičem výsledky zkoušek prokazující stupeň odolnosti proti požáru, velmi vysokým teplotám a těsnost v souladu příslušnými technickými normami,7)

i) u zdrojů ionizujícího záření, při jejichž provozu vznikají radionuklidy, protokoly o výsledcích zkoušek prokazujících, že deklarované vlastnosti splňují požadavky radiační ochrany z hlediska účelu a použití zdroje,

j) u spotřebních výrobků, které obsahují radioaktivní látky a do nichž byly při jejich výrobě záměrně přidány radioaktivní látky, doklad prokazující zajištění základních požadavků radiační ochrany po celou dobu jejich užívání.

(2) Zkoušky se provádějí na výrobcích, prototypech nebo jejich vzorcích. Zkoušky lze také provádět na modelech či maketách zhotovených tak, aby v maximální míře napodobovaly vlastnosti důležité pro posouzení jaderné bezpečnosti, radiační ochrany a projektovaného obsahu radionuklidů.

(3) Dokumentaci zkoušek výrobků lze nahradit odkazem na předcházející uspokojivé výsledky zkoušek výrobků stejného nebo obdobného použití a vlastností, dokumentací náhradních zkoušek nebo dokumentací výpočtů, které byly provedeny oprávněnými nebo osobami určenými Úřadem a pokud spolehlivost nebo konzervativnost výpočetních metod a použité parametry jsou pro hodnocení přijatelné Úřadem.

§ 5 Způsob schválení

(K § 23 odst. 2 zákona)

V rozhodnutí o typovém schválení Úřad uvede

a) identifikaci žadatele, a to v rozsahu podle § 3 odst. 1 písm. a) ,

b) identifikaci výrobce, a to v rozsahu podle § 3 odst. 1 písm. b) ,

c) identifikaci výrobku, a to v rozsahu podle § 3 odst. 1 písm. c) ,

d) rozsah a způsob posuzování shody podle § 6 ,

e) podmínky, za kterých je schválení výrobku vydáváno; u obalového souboru, radioaktivní látky zvláštní formy a radioaktivní látky s malou rozptýlitelností jejich identifikační označení,

f) u zdrojů ionizujícího záření jeho klasifikaci, četnost a minimální rozsah přejímacích zkoušek, zkoušek dlouhodobé stability a provozní stálosti,

g) dobu platnosti rozhodnutí o typovém schválení.

§ 6 Ověřování a dokládání shody,jejich rozsah a způsob

(K § 23 odst. 4 a 5 zákona)

(1) Výrobce, dovozce nebo osoba uvádějící výrobek na trh zajistí ověřování shody výrobku se schváleným typem

a) u každého obalového souboru podléhajícího typovému schválení podle § 2 odst. 1 , u radioaktivních látek zvláštní formy a u radioaktivních látek s malou rozptýlitelností v rozsahu, který je stanoven podmínkami v rozhodnutí o typovém schválení,

b) u každého uzavřeného radionuklidového zářiče zkouškou těsnosti a dalšími zkouškami v rozsahu osvědčení uzavřeného zářiče stanoveném zvláštním právním předpisem,3) popřípadě v rozsahu stanoveném v rozhodnutí o typovém schválení,

c) u každého otevřeného radionuklidového zářiče zkouškami v rozsahu průvodního listu otevřeného zářiče stanovenými zvláštním právním předpisem,3) popřípadě v rozsahu stanoveném v rozhodnutí o typovém schválení,

d) u zdrojů ionizujícího záření jiných než radioaktivních látek:

1. postupy podle zvláštního právního předpisu,9)

2. u dalších zdrojů ionizujícího záření na každém výrobku nebo na statisticky vybraném vzorku, pokud je stanoveno Úřadem v rozhodnutí o jeho typovém schválení.

(2) Shodu výrobků dokládá výrobce, dovozce nebo osoba uvádějící výrobek na trh:

a) u uzavřených radionuklidových zářičů osvědčením,

b) u otevřených radionuklidových zářičů průvodním listem,

c) u obalových souborů, radioaktivních látek zvláštní formy, radioaktivních látek s malou rozptýlitelností, zdrojů ionizujícího záření jiných než radionuklidových zářičů a dalších výrobků písemným prohlášením o shodě výrobků v českém jazyce, které obsahuje dále uvedené náležitosti:

1. identifikační údaje o výrobci nebo dovozci, který prohlášení o shodě vydává, a to v rozsahu podle § 3 odst. 1 písm. a) ,

2. identifikační údaje o výrobku, minimálně v rozsahu § 3 odst. 1 písm. c) ,

3. prohlášení, že pro daný účel je výrobek bezpečný a vhodný,

4. použitý způsob ověření shody a seznam právních předpisů a technických norem využitých při ověřování shody,9)

5. název, adresu sídla a identifikační číslo osoby, která se podílela na posuzování shody,

6. datum vydání prohlášení o shodě, jméno a funkce odpovědné osoby.

(3) Výrobce, dovozce nebo osoba uvádějící výrobek na trh vydá nové prohlášení o shodě výrobku, dojde-li ke změně skutečností, které mohou ovlivnit vlastnosti výrobku z hlediska jaderné bezpečnosti anebo radiační ochrany, a výrobek má být i po této změně nadále uváděn na trh.

(4) Výrobky, u kterých bylo vydáno písemné prohlášení o shodě, opatří výrobce nebo osoba uvádějící výrobek na trh značkou shody podle zvláštního právního předpisu,9) kromě uzavřených radionuklidových zářičů, radioaktivních látek zvláštní formy a radioaktivních látek s malou rozptýlitelností, kterou nahradí u uzavřených radionuklidových zářičů osvědčení uzavřeného radionuklidového zářiče a u radioaktivních látek zvláštní formy a radioaktivních látek s malou rozptýlitelností jejich typové schválení.

(5) U zdrojů ionizujícího záření, u nichž byla ověřena shoda podle zvláštního právního předpisu,9) stanoví výrobce, dovozce nebo osoba uvádějící výrobek na trh klasifikaci výrobku a minimální rozsah přejímacích zkoušek, zkoušek dlouhodobé stability a provozní stálosti.3)

ČÁST DRUHÁ PŘEPRAVA JADERNÝCH MATERIÁLŮ A URČENÝCH RADIOAKTIVNÍCH LÁTEK

§ 7 Povolení k přepravě

[K § 9 odst. 1 písm. m) zákona]

Povolení Úřadu je třeba

a) k přepravě jaderných materiálů, s výjimkou uranu ochuzeného o izotop 235 U, pokud tvoří stínění obalových souborů,

b) k přepravě radioaktivních látek zvláštní formy o aktivitě vyšší než 3.10ł hodnoty A1 a radioaktivních látek jiných než zvláštní formy o aktivitě vyšší než 3.10ł hodnoty A2 nebo radioaktivních látek o aktivitě vyšší než 1000 TBq podle toho, která z uvedených hodnot je nižší,

c) k přepravě jaderných materiálů nebo radioaktivních látek v obalových souborech typu B(M), které nejsou konstruovány pro rozsah teplot od minus 40 °C do plus 70 °C nebo jsou konstruovány tak, aby bylo umožněno občasné kontrolované větrání,

d) k přepravě za zvláštních podmínek, kdy nelze splnit všechny požadavky § 9 a kdy jsou tyto požadavky nahrazeny zvláštními podmínkami, které zajišťují, že úroveň jaderné bezpečnosti, radiační ochrany a fyzické ochrany při přepravě je stejná nebo vyšší,

e) k přepravě plavidlem zvláštního účelu se stanoveným programem radiační ochrany,

f) k přepravě jaderných materiálů nebo radioaktivních látek, jejichž hodnoty A1 a A2 byly stanoveny výpočtem.

§ 8 Rozsah a způsob provedení schvalované dokumentace pro povolení k přepravě

[K § 13 odst. 3 písm. d) zákona]

(1) Havarijní řád pro přepravu a dopravu jaderných materiálů a radioaktivních látek vypracovává přepravce podle zvláštního právního předpisu;10) tím není dotčena povinnost přepravce mít k dispozici přepravní doklady podle zvláštních právních předpisů.11)

(2) Zařazení přepravovaných jaderných materiálů do příslušné kategorie z hlediska fyzické ochrany se provádí podle zvláštního právního předpisu.12) Způsob zajištění fyzické ochrany se stanoví ve zvláštních právních předpisech.12) , 13)

(3) Pokud se v rámci mezinárodní přepravy určitá část přepravy uskutečňuje přes území České republiky, vyžaduje se rozsah a provedení dokumentace podle odstavců 1 a 2 pouze pro tuto část přepravy.

§ 9 Zabezpečení přepravy a dopravy přepravcem

[K § 20 odst. 1 písm. b) a d) zákona]

(1) Při přepravě jaderných materiálů a radioaktivních látek podle § 7 přepravce

a) oznámí zahájení přepravy Úřadu 7 dní předem, pokud není podle zvláštního právního předpisu14) stanoveno jinak,

b) doloží v dokumentaci, že je zajištěna veškerá spolupráce s třetími osobami při řešení havarijních situací. Pokud havarijní řád předpokládá spolupráci s hasičskými záchrannými sbory více krajů, zajistí ji prostřednictvím Ministerstva vnitra - Generálního ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky,

c) doloží v dokumentaci, že všichni předem v dokumentaci určení účastníci přepravy byli prokazatelně seznámeni s havarijním řádem,

d) v případě radiační havárie nebo podezření na její vznik neprodleně informuje Úřad, příslušné operační středisko Policie České republiky, příslušné operační a informační středisko hasičského záchranného sboru a příslušný územně správní úřad; v obou případech zašle přepravce Úřadu do třiceti dnů od vzniku události její vyhodnocení ve spolupráci s dopravcem,

e) zajistí fyzickou ochranu přepravy podle zvláštních právních předpisů,12) ,13)

f) plní příslušné požadavky uvedené v příloze č. 4 a požadavky zvláštních právních předpisů.12)

(2)

Pozbyl platnosti k 1.5.2004

ČÁST TŘETÍ MEZINÁRODNÍ PŘEPRAVA RADIOAKTIVNÍHO ODPADU

§ 10 Rozsah a způsoby provádění mezinárodní přepravy radioaktivních odpadů, dokumentace pro povolení a dozor nad touto přepravou

[K § 9 odst. 1 písm. p) a k bodu P přílohy zákona]

(1) Povolení podle § 9 odst. 1 písm. p) zákona, jehož platnost může Úřad časově omezit, se vyžaduje u mezinárodní přepravy radioaktivního odpadu, jehož aktivita a hmotnostní aktivita přesahuje úrovně stanovené zvláštním právním předpisem, 2) a u následujících typů přepravy:

a) z České republiky do členského státu Evropské unie,

b) z členského státu Evropské unie do České republiky,

c) z České republiky do státu, který není členem Evropské unie, včetně transitu členskými státy Evropské unie,

d) ze státu, který není členem Evropské unie, do České republiky včetně transitu členskými státy Evropské unie,

e) mezi státy, které nejsou členem Evropské unie, s tranzitem přes členské státy Evropské unie, přičemž Česká republika je prvním členským státem Evropské unie, na jejíž území odpad vstupuje.

(2) Vyplněné formuláře, jejichž vzory jsou uvedeny v oddílech č. 1, 3 a 4 přílohy č. 6, musí být přiloženy k dokladům, které jsou přepravovány společně s radioaktivním odpadem.

(3) O povolení k uskutečnění více přeprav lze žádat jednou žádostí, pokud

a) radioaktivní odpad, kterého se žádost týká, má v podstatě stejné fyzikální, chemické a radioaktivní charakteristiky,

b) přeprava je uskutečňována pouze mezi stejným držitelem a stejným příjemcem a týká se vždy stejných příslušných orgánů. Držitelem radioaktivního odpadu je fyzická nebo právnická osoba, která je před uskutečněním přepravy právně odpovědná za odpad a hodlá jej přepravit příjemci,

c) přeprava týkající se České republiky a země, která není členem Evropské unie, je uskutečňována přes stejné hraniční přechody, pokud není dán souhlas k jiné cestě přepravy.

(4) Při mezinárodní přepravě radioaktivního odpadu podle odstavce 1 písm. a)

a) držitel radioaktivního odpadu předloží Úřadu žádost na formuláři, jehož vzor je uveden v oddílu 1 přílohy č. 6, a vyplní a potvrdí formulář, jehož vzor je uveden v oddílu 4 přílohy č. 6,

b) Úřad

1. si vyžádá stanovisko od příslušných orgán ů v zemi určení a zemi nebo zem ích tranzitu, použije formulář, jehož vzor je uveden v oddílu 2 přílohy č. 6,

2. k rozhodnutí o žádosti o povolení mezinárodní přepravy radioaktivního odpadu použije formulář, jehož vzor je uveden v oddílu 3 přílohy č. 6,

3. o povolení k přepravě informuje příslušné orgány země určení a zemí tranzitu a použije k tomu formulář, jehož vzor je uveden v oddílu 3 přílohy č. 6,

4. zašle kopie formuláře, jehož vzor je uveden v oddílu 5 přílohy č. 6, kterou obdrží od příslušného orgánu země určení, držiteli radioaktivního odpadu.

(5) Při mezinárodní přepravě radioaktivního odpadu podle odstavce 1 písm. b)

a) příjemce radioaktivního odpadu do 15 dnů po obdržení odpadu zašle Úřadu vyplněný a potvrzený formulář, jehož vzor je uveden v oddílu 5 přílohy č. 6,

b) Úřad po obdržení formuláře, jehož vzor je uveden v oddílu 5 přílohy č. 6, zašle jeho kopii příslušným orgánům členských států Evropské unie, jichž se přeprava týká.

(6) Při mezinárodní přepravě radioaktivního odpadu podle odstavce 1 písm. c)

a) držitel radioaktivního odpadu

1. předloží Úřadu žádost na formuláři, jehož vzor je uveden v oddílu 1 přílohy č. 6,

2. zajistí, aby mu příjemce ihned po obdržení radioaktivního odpadu zaslal vyplněný a potvrzený formulář, jehož vzor je uveden v oddílu 5 přílohy č. 6, nebo vlastní prohlášení stejného obsahu a uvedl celní úřad, přes který byla přeprava uskutečněna,

3. vyplní a potvrdí formulář, jehož vzor je uveden v oddílu 4 přílohy č. 6,

4. zašle Úřadu do 14 dnů od předání radioaktivního odpadu příjemci formuláře, jejichž vzory jsou uvedeny v oddílech 4 a 5 přílohy č. 6 . V případě, že příjemce nevypl ní formulář, jehož vzor je uveden v oddílu 5 přílohy č. 6, vyplní jej držitel radioaktivního odpadu a doloží prohlášením příjemce podle odstavce 6 písm. a) bodu 2 ,

b) Úřad

1. si vyžádá stanovisko od příslušných orgánů členských států Evropské unie, jichž se přeprava týká, k tomu použije formulář, jehož vzor je uveden v oddílu 2 přílohy č. 6, a spolupracuje ve věci přepravy s orgány ostatních zemí, jichž se přeprava týká,

2. k rozhodnutí o žádosti o povolení mezinárodní přepravy radioaktivního odpadu použije formulář, jehož vzor je uveden v oddílu 3 přílohy č. 6,

3. o povolení k přepravě informuje příslušné orgány zemí, jichž se přeprava týká, a použije k tomu formulář, jehož vzor je uveden v oddílu 3 přílohy č. 6,

4. po obdržení formulářů, jejichž vzor je uveden v oddílech 4 a 5 přílohy č. 6, zašle jejich kopie příslušným orgánům členských států Evropské unie, jichž se přeprava týká.

(7) Při mezinárodní přepravě radioaktivního odpadu podle odstavce 1 písm. d)

a) příjemce radioaktivního odpadu

1. předloží Úřadu žádost na formuláři, jehož vzor je uveden v oddílu 1 přílohy č. 6,

2. zajistí, aby držitel radioaktivního odpadu vyplnil a potvrdil formulář, jehož vzor je uveden v oddílu 4 přílohy č. 6,

3. zašle Úřadu do 14 dnů po obdržení radioaktivního odpadu vyplněné a potvrzené formuláře, jejichž vzory jsou uvedeny v oddílech 4 a 5 přílohy č. 6,

b) Úřad

1. si vyžádá stanovisko od příslušných orgánů členských států Evropské unie, jichž se přeprava týká, k tomu použije formulář, jehož vzor je uveden v oddílu 2 přílohy č. 6, a spolupracuje ve věci přepravy s orgány ostatních zemí, jichž se přeprava týká,

2. k rozhodnutí o žádosti o povolení mezinárodní přepravy radioaktivního odpadu použije formulář, jehož vzor je uveden v oddílu 3 přílohy č. 6,

3. o povolení k přepravě informuje příslušné orgány zemí, jichž se přeprava týká, a použije k tomu formulář, jehož vzor je uveden v oddílu 3 přílohy č. 6,

4. po obdržení formulářů, jejichž vzory jsou uvedeny v oddílech 4 a 5 přílohy č. 6, zašle jejich kopie příslušným orgánům členských států Evropské unie, jichž se přeprava týká.

(8) Při mezinárodní přepravě radioaktivního odpadu podle odstavce 1 písm. e)

a) osoba, která bude odpovědná za uskutečnění přepravy na území České republiky, předloží Úřadu žádost na formuláři, jehož vzor je uveden v oddílu 1 přílohy č. 6,

b) držitel povolení

1. zajistí, aby držitel radioaktivního odpadu vyplnil a potvrdil formulář, jehož vzor je uveden v oddílu 4 přílohy č. 6,

2. zajistí, aby mu příjemce ihned po obdržení radioaktivního odpadu zaslal vyplněný a potvrzený formulář, jehož vzor je uveden v oddílu 5 přílohy č. 6, nebo vlastní prohlášení stejného obsahu a uvedl celní úřad, přes který byla přeprava uskutečněna,

3. zašle Úřadu do 14 dnů od předání radioaktivního odpadu příjemci formuláře, jehož vzory jsou uvedeny v oddílech 4 a 5 přílohy č. 6. V případě, že příjemce nevyplní formulář, jehož vzor je uveden v oddíle 5 přílohy č. 6, vyplní jej držitel radioaktivního odpadu a doloží prohlášením příjemce podle odstavce 8 písm. b) bodu 2 ,

c) Úřad

1. si vyžádá stanovisko od příslušných orgánů členských států Evropské unie, jichž se přeprava týká, k tomu použije formulář, jehož vzor je uveden v oddílu 2 přílohy č. 6, a spolupracuje ve věci přepravy s orgány ostatních zemí, jichž se přeprava týká,

2. k rozhodnutí o žádosti o povolení mezinárodní přepravy radioaktivního odpadu použije formulář, jehož vzor je uveden v oddílu 3 přílohy č. 6,

3. o povolení k přepravě informuje příslušné orgány zemí, jichž se přeprava týká, a použije k to m u formulář, jehož vzor je uveden v oddílu 3 přílohy č. 6,

4. po obdržení formulářů, jejichž vzory jsou uvedeny v oddílech 4 a 5 přílohy č. 6, zašle jejich kopie příslušným orgánům členských států Evropské unie, jichž se přeprava týká.

(9) Pokud není Úřad orgánem, který rozhoduje o žádosti o povolení k mezinárodní přepravě, avšak přeprava se t ý ká České republiky, oznámí nejpozději do dvou měsíců po obdržení žádosti příslušnému orgánu svůj souhlas nebo podmínky přepravy na našem území, popřípadě důvod pro neudělení souhlasu. K tomu využije formulář, jehož vzor je uveden v oddílu 2 přílohy č. 6. Pro zvážení žádosti si může Úřad vyžádat delší lhůtu, nejvýše však o jeden měsíc. Jestliže se Úřad do uplynutí těchto lhůt nevyjádří, má se za to, že k přepravě dal svůj souhlas.

§ 11 Společná a přechodná ustanovení

(1) Obalové soubory uvedené v § 2 odst. 1 písm. a) a vyrobené před účinností této vyhlášky mohou být používány do 31. prosince 2003. Po tomto datu smí být využity, jen pokud jejich technické provedení vyhovuje mezím aktivity a materiálovým omezením stanoveným v příloze č. 3 a navíc požadavkům uvedeným v odstavci 86. části I. přílohy č. 1, pokud jsou určeny pro leteckou přepravu jaderných materiálů.

(2) Radioaktivní látky zvláštní formy typově schválené před účinností mohou být přepravovány do 31. prosince 2003. Po tomto datu smí být přepravovány pouze jako radioaktivní látky jiné než zvláštní formy.

(3) Radioaktivní látky s malou rozptýlitelností typově schválené před účinností mohou být přepravovány do 31. prosince 2003. Po tomto datu smí být přepravovány pouze jako radioaktivní látky jiné než s malou rozptýlitelností.

(4) Zdroje ionizujícího záření typově schválené před účinnosti této vyhlášky, jejichž parametry a provozní vlastnosti vyhovují požadavkům zkoušek dlouhodobé stability podle zvláštního právního předpisu3) a u nichž neuplynula stanovená doba použitelnosti výrobcem, se z hlediska radiační ochrany považují za vyhovující. Zdroje ionizujícího záření, u kterých nebyla doba použitelnosti stanovena, lze používat do 30. června 2007, není-li podle zvláštního právního předpisu3) stanoveno jinak.

§ 12 Zrušovací ustanovení

Zrušují se:

1. vyhláška č. 142/1997 Sb., o typovém schvalování obalových souborů pro přepravu, skladování nebo ukládání radionuklidových zářičů a jaderných materiálů, typovém schvalování zdrojů ionizujícího záření, typovém schvalování ochranných pomůcek pro práce se zdroji ionizujícího záření a dalších zařízení pro práce s nimi (o typovém schvalování),

2. vyhláška č. 143/1997 Sb., o přepravě a dopravě určených jaderných materiálů a určených radionuklidových zářičů.

§ 13 Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení, s výjimkou § 10 , který nabývá účinnosti dnem vstupu smlouvy o přistoupení České republiky k Evropské unii v platnost. Ustanovení § 9 odst. 2 pozbývá účinnosti dnem vstupu smlouvy o přistoupení České republiky k Evropské unii v platnost.

Předsedkyně:
Ing. Drábová v. r.

Poznámky pod čarou

1) Směrnice Rady 92/3/Euratom ze dne 3. února 1992 o dozoru a kontrole přeprav radioaktivního odpadu mezi členskými státy a do Společenství a ze Společenství.
Nařízení Rady 1493/93/Euratom ze dne 8. června 1993 o zásilkách radioaktivních látek mezi členskými státy.

2) Zákon č. 123/2000 Sb. , o zdravotnických prostředcích a o změně některých souvisejících zákonů.

3) Vyhláška č. 307/2002 Sb. , o radiační ochraně.

4) Zákon č. 455/1991 Sb. , o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů.

5) Například vyhláška č. 214/1997 Sb. , o zabezpečování jakosti při činnostech souvisejících s využíváním jaderné energie a činnostech vedoucích k ozáření a o stanovení kritérií pro zařazení a rozdělení vybraných zařízení do bezpečnostních tříd, řada norem ISO 9 000.

6) Například normy řady ČSN EN 60601-1-1 až ČSN EN 60601-2-45.

7) Například normy řady ČSN 404302, ISO 2919, ISO 9978.

8) Například norma ISO 7205.

9) Zákon č. 22/1997 Sb. , o technických požadavcích na výrobky a o změně o doplnění některých zákonů, ve znění zákona č. 71/2000 Sb. a zákona č. 102/2001 Sb.

10) Vyhláška č. 318/2002 Sb. , o podrobnostech k zajištění havarijní připravenosti jaderných zařízení a pracovišť se zdroji ionizujícího záření a o požadavcích na obsah vnitřního havarijního plánu a havarijního řádu.

11) Například zákon č. 266/1994 Sb. , o dráhách, ve znění pozdějších předpisů, nařízení vlády č. 1/2000 Sb., o železničním přepravním řádu pro veřejnou drážní nákladní dopravu, ve znění pozdějších předpisů, vyhláška č. 8/1985 Sb. , o Úmluvě o mezinárodní železniční přepravě (COTIF), ve znění pozdějších předpisů, vyhláška č. 64/1987 Sb., o Evropské dohodě o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí (ADR), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 111/1994 Sb. , o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 114/1995 Sb. , o vnitrozemské plavbě, ve znění pozdějších předpisů, vyhláška č. 222/1995 Sb. , o vodních cestách, plavebním provozu v přístavech, společné havárii a dopravě nebezpečných věcí, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 49/1997 Sb. , o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb. , o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, vyhláška č. 17/1966 Sb. , o leteckém přepravním řádu, ve znění pozdějších předpisů.

12) Vyhláška č. 144/1997 Sb. , o fyzické ochraně jaderných materiálů a jaderných zařízení a o jejich zařazování do jednotlivých kategorií.

13) Zákon č. 283/1991 Sb. , o Policii České republiky, ve znění zákona č. 26/1993 Sb., zákona č. 67/1993 Sb., zákona č. 163/1993 Sb., zákona č. 326/1993 Sb., zákona č. 82/1995 Sb., zákona č. 152/1995 Sb., zákona č. 18/1997 Sb. , nálezu Ústavního soudu č. 186/1997 Sb. , zákona č. 168/1999 Sb. , zákona č. 325/1999 Sb. , zákona č. 326/1999 Sb. , zákona č. 105/2000 Sb., nálezu Ústavního soudu č. 138/1999 Sb. , zákona č. 329/1999 Sb. , zákona č. 258/2000 Sb. , zákona č. 361/2000 Sb. , zákona č. 60/2001 Sb., zákona č. 120/2001 Sb. a zákona č. 265/2001 Sb.

14) Vyhláška č. 145/1997 Sb. , o evidenci a kontrole jaderných materiálů a o jejich bližším vymezení.

PŘÍLOHA Č. 1 POŽADAVKY A ZKUŠEBNÍ POSTUPY K TYPOVÉMU SCHVALOVÁNÍ

ČÁST I POŽADAVKY NA ŠTĚPNÉ MATERIÁLY, RADIOAKTIVNÍ LÁTKY,OBALOVÉ SOUBORY A RADIOAKTIVNÍ ZÁSILKY

POŽADAVKY NA RADIOAKTIVNÍ LÁTKY

Požadavky na radioaktivní látku s nízkou hmotnostní aktivitou

1.(226.) *) Látka s nízkou hmotnostní aktivitou (LSA) je radioaktivní látka, která má svou povahou omezenou hmotnostní aktivitu nebo radioaktivní látka, jejíž průměrná hmotnostní aktivita byla úmyslně omezena. Vnější stínicí materiály, které látku s nízkou hmotnostní aktivitou obklopují se při stanovení průměrné hmotnostní aktivity neuvažují.

Skupina LSA-I zahrnuje:

(i) uranové a thoriové rudy a koncentráty těchto rud a další rudy obsahující přírodně se vyskytující radionuklidy, které jsou určeny ke zpracování pro využití těchto radionuklidů,

(ii) pevný neozářený přírodní uran nebo ochuzený uran nebo přírodní thorium nebo jejich pevné, případně kapalné sloučeniny nebo směsi,

(iii) radioaktivní látku, pro níž je hodnota A2 neomezena s výjimkou štěpného materiálu v množstvích, která nejsou vyňata z požadavků na štěpné materiály podle odstavce 78. části I. přílohy č. 1,

(iv) další radioaktivní látky, ve kterých je aktivita zcela rozptýlena a stanovená průměrná hmotnostní aktivita nepřekračuje třicetinásobek hodnoty uvedené v odstavcích 1. až 6. přílohy č. 3, s výjimkou štěpného materiálu v množstvích, která nejsou vyňata z požadavků na radioaktivní zásilky obsahující štěpné materiály podle odstavce 78. části I. přílohy č. 1.

Skupina LSA-II zahrnuje

(i) vodu s tritiem o koncentraci do 0,8 TBq/l,

(ii) další látky, ve kterých je aktivita zcela rozptýlena a stanovená průměrná hmotnostní aktivita nepřevyšující 10-4 hodnoty A2 na 1 g pevné látky a 10-5 hodnoty A2 na 1 g kapaliny.
Skupina LSA-III zahrnuje pevné látky s výjimkou prášků, v nichž současně:
*) Poznámka:
Poziční čísla vytištěná tučným písmem v závorkách podle čísel odstavců, popřípadě tabulek a obrázků odpovídají číslování v doporučení Mezinárodní agentury pro atomovou energii "IAEA Safety Standards Series, Regulations for the Safe Transport of Radioactive Material, 1996 Edition (Revised), Requirements, No. TS-R-1 (ST-1, Revised), International Atomic Energy Agency, Vienna, 2000". Pro tuto přílohu platí výklad pojmů uvedený v citovaném dokumentu od odstavce 201 do odstavce 248.
(i) radioaktivní látka je zcela rozptýlena v pevné látce nebo v pevných předmětech nebo je v podstatě rovnoměrně rozptýlena v kompaktní pojivé látce jako je např. beton, bitumen keramika a pod.,
(ii) radioaktivní látka je relativně nerozpustná nebo je vázána v relativně nerozpustném podkladu, takže ani v případě ztráty obalového souboru by ztráta radioaktivních látek z jednoho obalového souboru vyluhováním ve vodě po dobu sedm dní nepřesáhla 0,1 A2 ,
(iii) stanovená průměrná hmotnostní aktivita pevné látky bez stínicího materiálu nepřekračuje 2.10ł A2 /g.

Požadavky na radioaktivní látku s nízkou hmotnostní aktivitou skupiny LSA III

2. (601.) Radioaktivní látka skupiny LSA III musí být pevná látka, takové povahy, že po vystavení úplného obsahu obalového souboru testu, uvedenému v odstavci 3. části II. přílohy č. 1, nepřekročí aktivita ve vodě hodnotu 0,1 A2 .

Požadavky na radioaktivní látku zvláštní formy

3. (239.) Radioaktivní látka zvláštní formy je buď pevná nerozptýlitelná radioaktivní látka nebo těsně uzavřené pouzdro, obsahující radioaktivní látku.

4. (602.) Radioaktivní látka zvláštní formy musí mít alespoň jeden rozměr větší než 5 mm.

5. (603.) Radioaktivní látka zvláštní formy musí být takové povahy, nebo musí být vyrobena tak, aby po provedených zkouškách podle odstavců 4. - 11. části II. přílohy č. 1, splňovala následující požadavky:

(a) nepraskne nebo se nerozdrtí v průběhu zkoušek na náraz, tlak a ohyb podle odstavců 5., 6., 7., 9.(a) části II. přílohy č. 1,

(b) neroztaví se nebo se nerozptýlí při tepelných zkouškách specifikovaných v odstavci 8. nebo odstavci 9.(b) části II. přílohy č. 1,

(c) aktivita vody při stanovení vyluhovatelnosti podle odstavce 10. a 11. části II. přílohy č. 1 nepřekročí 2 kBq, nebo u uzavřených zářičů rychlost objemového úniku při zkoušce hodnotící objemový únik, specifikovaný v publikaci Mezinárodní organizace pro standardizaci: "Radiační ochrana - uzavřené radioaktivní zářiče - metody zkoušek netěsnosti, ISO 9987:1992 E, ISO, Geneva, 1992", nepřekročí příslušnou mez stanovenou Úřadem.

6. (604.) Jestliže je součástí radioaktivní látky zvláštní formy hermetická schránka, musí být vyrobena tak, aby ji bylo možné otevřít pouze destrukcí.

POŽADAVKY NA RADIOAKTIVNÍ LÁTKU S MALOU ROZPTÝLITELNOSTÍ

7. (225.) Radioaktivní látka s malou rozptýlitelností je radioaktivní látka v pevném skupenství, za pevné skupenství se nepovažuje prášková forma, a to buď samotná nebo v uzavřeném pouzdru, látka musí mít omezenou schopnost se rozptylovat.

8. (605.) Radioaktivní látka s malou rozptýlitelností musí být takové povahy, aby celkové množství této radioaktivní látky v zásilce splnilo následující požadavky:

(a) hodnota příkonu dávkového ekvivalentu ve vzdálenosti 3 m od nestíněné radioaktivní látky nesmí překročit hodnotu 10 mSv/hod,

(b) po provedení testů specifikovaných v odstavcích 36. a 37. části II. přílohy č. 1, nesmí aktivita uvolněných aerosolů ve formě plynné nebo pevných částic překročit, až do aerodynamického ekvivalentu průměru 100 µm, hodnotu 100 A2 , pro každou zkoušku může být použit zvláštní vzorek,

(c) po provedení zkoušky podle odstavce 3. části II. přílohy č. 1, aktivita ve vodě nesmí nepřekročit 100 A2. Při tomto testu musí být vzato v úvahu poškození v důsledku zkoušek uvedených v odstavci (b).

OBECNÉ POŽADAVKY NA VEŠKERÉ OBALOVÉ SOUBORY A RADIOAKTIVNÍ ZÁSILKY

9. (231.) Obalovým souborem je soubor obalů nezbytných k úplnému uzavření radioaktivního obsahu. Přitom radioaktivním obsahem je štěpný materiál nebo radioaktivní látka se všemi kontaminovanými nebo aktivovanými pevnými látkami, kapalnými látkami a plyny uvnitř obalového souboru. Obalový soubor může sestávat z jednoho nebo více obalů, absorpčních materiálů, distančních konstrukcí, stínicích prvků, pomocných zařízení pro plnění a vyprazdňování, větrání a snižování tlaku, zařízení pro chlazení, tlumičů nárazu, zařízení pro manipulaci a upevnění, tepelně izolačních prvků a rovněž ze zařízení k údržbě a opravám celého obalového souboru. Obalovým souborem může být bedna, sud nebo podobná nádoba, nebo přepravní kontejner, cisterna nebo střední kontejner na volně ložený náklad.

10. (230.) Radioaktivní zásilka je obalový soubor včetně jeho radioaktivního obsahu tak, jak je předán k dopravě. Jednotlivé typy radioaktivních zásilek, které jsou předmětem, musí splňovat limity aktivit a materiálová omezení stanovená v příloze č. 3 a odpovídající požadavky stanovené v příloze č. 1. Typy radioaktivních zásilek

(a) vyjmutá zásilka;

(b) průmyslová zásilka typ 1 (TYP IP-1);

(c) průmyslová zásilka typ 2 (TYP IP-2);

(d) průmyslová zásilka typ 3 (TYP IP-3);

(e) zásilka typ A (TYP A);

(f) zásilka typ B(U) (TYP B(U));

(g) zásilka typ B(M) (TYP B(M));

(h) zásilka typ C (TYP C).
Poznámka
Radioaktivní zásilka obsahující štěpný materiál musí splňovat i další požadavky uvedené odstavci 77. - 82. části I. přílohy č. 1 .
Radioaktivní zásilka obsahující hexafluorid uranu musí splňovat i další požadavky uvedené odstavci 35. - 38. části I. přílohy č. 1.

11. (606.) Radioaktivní zásilka musí být vyrobena tak, aby ji bylo možno snadno a bezpečně přepravovat s ohledem na její hmotnost, objem a tvar. Navíc musí být vyrobena tak, aby ji bylo možno v dopravním prostředku v průběhu přepravy řádně zajistit.

12.(607.) Konstrukční typ radioaktivní zásilky musí zajistit, aby jakékoliv upínací zařízení na obalovém souboru bylo funkční, je-li používáno způsobem předepsaným výrobcem a aby v případě poruchy tohoto zařízení radioaktivní zásilka splňovala ostatní požadavky stanovené touto vyhláškou. Konstrukční typ musí splňovat příslušné bezpečnostní faktory pro případ zvedání radioaktivní zásilky trhem.

13. (608.) Upínací zařízení a jakékoliv jiné příchytky na vnějším povrchu radioaktivní zásilky, kterých může být použito k jejímu zvedání, musí být vyrobeny tak, aby udržely její hmotnost v souladu s požadavky podle odstavce 12. části I. přílohy č. 1, v opačném případě musí být odstraněny, nebo jinak vyřazeny z funkce po dobu přepravy.

14. (609.) Obalový soubor, musí být vyroben bez vystupujících částí vnějšího povrchu tak, aby mohl být snadno dekontaminován, pokud by tím nebyl omezen důležitější bezpečnostní požadavek.

15. (610.) Vnější povrch radioaktivní zásilky musí být vyroben tak, aby se na něm nesrážela a neudržovala voda, pokud by tím nebyl omezen důležitější bezpečnostní požadavek.

16. (611.) Jakákoliv zařízení přepravovaná s radioaktivní zásilkou, která nejsou její součástí, nesmí snižovat její bezpečnost.

17. (612.) Radioaktivní zásilka musí být schopna odolat vlivům zrychlení, vibrací nebo rezonancí z vibrací, které se mohou vyskytnout za podmínek předvídatelných při běžných podmínkách přepravy, nesmí být snížena účinnosti uzavíracích zařízení různých nádob radioaktivní zásilky nebo nesmí dojít k porušení její celistvosti jako celku. Zejména matice, svorníky a jiná zajišťovací zařízení musí být vyrobena tak, aby bylo zabráněno jejich neúmyslnému uvolnění nebo ztrátě, a to i při opakovaném používání.

18. (613.) Materiály obalového souboru a jakýchkoliv jeho částí musí být navzájem i vůči radioaktivnímu obsahu zásilky fyzikálně a chemicky kompatibilní. Fyzikální a chemická kompatibilita musí být zachována u všech materiálů i po ozáření.

19. (614.) Všechny uzávěry, jimiž by mohl unikat radioaktivní obsah, musí být zajištěny před nekontrolovatelným neoprávněným použitím.

20. (615.) Konstrukce radioaktivní zásilky musí vyhovovat teplotám a tlakům vnějšího prostředí, které mohou nastat při běžných podmínkách přepravy.

21. (616.) Pro štěpné materiály nebo radioaktivní látky, které vykazují další nebezpečné vlastnosti musí konstrukční typ vyhovovat i těmto nebezpečným vlastnostem, viz. odstavec 7 přílohy č. 4.

DODATEČNÉ POŽADAVKY NA RADIOAKTIVNÍ ZÁSILKY PŘEPRAVOVANÉ LETECKY

22. (617.) Teplota přístupných povrchů radioaktivních zásilek přepravovaných letecky nesmí překročit 50 °C při okolní teplotě 38 °C, přičemž se nepřihlíží k slunečnímu ozáření.

23. (618.) Radioaktivní zásilky přepravované letecky musí být vyrobeny tak, aby v případě vystavení teplotám od mínus 40 °C do 55 °C nebyla narušena celistvost kontejnmentového (dále jen zádržného) systému. Projektantem navržené a popsané uspořádání částí obalového souboru musí zabránit úniku štěpného materiálu nebo radioaktivní látky během přepravy.

24. (619.) Radioaktivní zásilky obsahující štěpné materiály nebo radioaktivní látky musí být pro leteckou přepravu opatřeny zádržným systémem, který zamezí úniku při poklesu vnějšího tlaku na 5 kPa.

POŽADAVKY NA VYJMUTÉ ZÁSILKY

25. (620.) Vyjmuté zásilky musí být vyrobeny tak, aby splňovaly požadavky specifikované v odstavcích 9. - 21. části I. přílohy č. 1, a navíc požadavky podle odstavců 22. - 24. části I. přílohy č. 1, pokud jsou přepravovány letecky.

POŽADAVKY NA PRŮMYSLOVÉ ZÁSILKY

Požadavky na průmyslovou zásilku typ 1 (IP-1)

26. (621.) Průmyslová zásilka typ 1 (IP-1) musí být vyrobena tak, aby splňovala požadavky specifikované v odstavcích 9. - 21. části I. přílohy č. 1, a navíc požadavky podle odstavců 22. - 24. části I. přílohy č. 1, pokud jsou přepravovány letecky.

Požadavky na průmyslové zásilky typ 2 (IP-2)

27. (622.) Průmyslová zásilka typ 2 (IP-2), musí být vyrobena tak, aby splňovala požadavky na průmyslovou zásilku typ 1 (IP-1), specifikované v odstavci 26. části I. přílohy č. 1 a navíc, je-li zkoumán podle odstavců 22.a 23. části II. přílohy č. 1, musí zabraňovat

(a) ztrátě nebo rozptylu radioaktivního obsahu a

(b) ztrátě účinnosti stínění, která by způsobila větší než 20 % nárůst příkonu dávkového ekvivalentu ve kterémkoliv místě jeho vnějšího povrchu.

Požadavky na průmyslovou zásilku typ 3 (IP-3)

28. (623.) Průmyslová zásilka typ 3 (IP-3), musí být vyrobena tak, aby splňovala požadavky na průmyslovou zásilku typ 1 (IP-1), specifikované v odstavci 26. části I. přílohy č. 1 a navíc požadavky specifikované v odstavcích 34. - 47. části II. přílohy č. 1 .

Požadavky na radioaktivn í zásilky klasifikované jako průmyslové zásilky typ 2 (IP-2) a typ 3 (IP-3)

29.(624.) Radioaktivní zásilky mohou být používány jako průmyslové zásilky typ 2 (IP-2) a typ 3 (IP-3) za předpokladu, že:

(a) splňují požadavky na průmyslovou zásilku typ 1 (IP-1), specifikované v odstavci 26. části I. přílohy č. 1,

(b) jsou vyrobeny tak, aby vyhověly standardům předepsaným v kapitole Všeobecná doporučení k balení v publikaci OSN "Doporučení k přepravě nebezpečného zboží, deváté revidované vydání, ST/SG/AC.10/1/Rev. 9, UN, New York and Geneva, 1995" nebo jiným standardům, které jsou těmto přinejmenším rovnocenné a

(c) po provedených zkouškách vyžadovaných pro skupinu obalů I a II podle kapitoly Všeobecná doporučení k balení v publikaci OSN "Doporučení k přepravě nebezpečného zboží, deváté revidované vydání, ST/SG/AC.10/1/Rev. 9, UN, New York and Geneva, 1995",musí zabraňovat:

(i) ztrátě nebo rozptylu radioaktivního obsahu a

(ii) ztrátě účinnosti stínění, která by způsobila větší než 20 % nárůst příkonu dávkového ekvivalentu ve kterémkoliv místě jeho vnějšího povrchu.

30. (625.) Jako průmyslové zásilky typ 2 (IP-2) a typ 3 (IP-3) mohou být používány cisternové kontejnery, za předpokladu že:

(a) splňují požadavky na průmyslovou zásilku typ 1 (IP-1), specifikované v odstavci 26. části I. přílohy č. 1,

(b) jsou vyrobeny tak, aby vyhověly standardům předepsaným v kapitole Všeobecná doporučení k balení v publikaci OSN "Doporučení k přepravě nebezpečného zboží, deváté revidované vydání, ST/SG/AC.10/1/Rev. 9, UN, New York and Geneva, 1995" nebo jiným rovnocenným standardům a musí být schopny odolat zkušebnímu tlaku 265 kPa a

(c) jsou vyrobeny tak, že každé dodatečné stínění, kterým jsou opatřeny bude schopné přestát statická a dynamická napětí, vyplývající z manipulací za běžných podmínek přepravy a zabrání ztrátě stínících schopností vedoucí k většímu než 20 % nárůstu příkonu dávkového ekvivalentu na jakémkoliv místě vnějšího povrchu používány cisternového kontejneru.

31. (626.) Cisterny, jiné než cisternové kontejnery mohou být používány jako průmyslové zásilky typ 2 (IP-2) a typ 3 (IP-3) pro přepravu LSA I a LSA II ve formě plynné nebo kapalné, jak je předepsáno v tabulce 1 (IV) v příloze č. 4 za předpokladu, že vyhovují ekvivalentním standardům, které jsou uvedeny v odstavci 30. části I. přílohy č. 1.

32. (627.) Přepravní kontejnery mohou být používány jako průmyslové zásilky typ 2 (IP-2) a typ 3 (IP-3), za předpokladu že:

(a) radioaktivní obsah bude omezen na pevné látky;

(b) naplní požadavky na průmyslové zásilky typu IP-1 specifikované v odstavci 26. části I. přílohy č. 1 a

(c) jsou vyrobeny tak, aby vyhověly standardům předepsaným v dokumentu Mezinárodní organizace pro standardizaci: "Série 1 Přepravní kontejnery - Specifikace a testování - Část 1: Obecné nákladní kontejnery, ISO1496:1, 1990 E, ISO, Geneva, 1992", s výjimkou rozměrů. Musí být vyrobeny tak, aby po provedených zkouškách předepsaných v citovaném dokumentu a při zrychleních odpovídajících běžným přepravním podmínkám zabránily:

(i) ztrátě či rozptýlení radioaktivního obsahu,

(ii) ztrátě účinnosti stínění, která by způsobila větší než 20 % nárůst příkonu dávkového ekvivalentu na kterémkoliv místě vnějšího povrchu přepravního kontejneru.

33. (224.) Kontejner střední velikosti na volně ložený náklad je přenosný obalový soubor, který

(a) nemá vnitřní obsah větší než 3 mł,

(b) je projektován pro mechanickou manipulaci,

(c) je odolný vůči zátěžím vyplývajícím z manipulace a přepravy, jak bylo ověřeno zkouškami,

(d) je projektován v souladu s normami v kapitole Doporučení pro kontejnery střední velikosti na volně ložený náklad (IBC) v publikaci OSN "Doporučení k přepravě nebezpečného zboží, deváté revidované vydání, ST/SG/AC.10/1/Rev. 9, UN, New York and Geneva, 1995".

34. (628.) Kovové kontejnery střední velikosti na volně ložený náklad mohou být používány jako průmyslové zásilky typ 2 (IP-2) a typ 3 (IP-3), pokud:

(a) naplní požadavky na průmyslové zásilky typ IP-1 specifikované v odstavci 26. části I. přílohy č. 1,

(b) jsou vyrobeny tak, aby vyhověly standardům předepsaným v kapitole Doporučení ke kontejnerům střední velikosti, pro obalovou skupinu I a II, v publikaci OSN "Doporučení k přepravě nebezpečného zboží, deváté revidované vydání, ST/SG/AC.10/1/Rev. 9, UN, New York and Geneva, 1995" a po provedených zkouškách předepsaným v tomto dokumentu, s výjimkou pádové zkoušky provedené nejvíce poškozujícím způsobem, zabrání:

(i) ztrátě či rozptýlení radioaktivního obsahu,

(ii) ztrátě účinnosti stínění, která by způsobila větší než 20 % nárůst příkonu dávkového ekvivalentu ve kterémkoliv místě vnějšího povrchu přepravního kontejneru.

POŽADAVKY NA RADIOAKTIVNÍ ZÁSILKY OBSAHUJÍCÍ HEXAFLUORID URANU

35. (629.) S výjimkou povolenou v odstavci 38. části I. přílohy č. 1, musí být hexafluorid uranu balen a přepravován v souladu s publikací Mezinárodní organizace pro standardizaci: "Obalové soubory pro přepravu hexafluoridu uranu ISO 7195:1993, E , ISO, Geneva, 1993", a s požadavky odstavců 36. - 37. části I. přílohy č. 1. Radioaktivní zásilka musí současně splňovat veškeré požadavky, které se vztahují k radioaktivním a štěpným vlastnostem této látky.

36. (630.) Každá radioaktivní zásilka projektovaná na obsah 0,1 kg nebo více hexafluoridu uranu, musí být vyrobena tak, aby splnila následující požadavky:

(a) bez úniku vyhovět zkoušce nepřijatelným zatížením, podle specifikace obsažené v publikaci Mezinárodní organizace pro standardizaci: "Obalové soubory pro přepravu hexafluoridu uranu ISO 7195: 1993, E, ISO, Geneva, 1993", statické zkoušce specifikované v odstavci 18. části II. přílohy č. 1,

(b) bez ztráty či rozptýlení hexafluoridu uranu vyhovět zkoušce specifikované v odstavci 22. části II. přílohy č. 1,

(c) bez protržení zádržného systému vyhovět zkoušce specifikované v odstavci 28. části II. přílohy č. 1.

37. (631.) Radioaktivní zásilka projektovaná na obsah 0,1 kg nebo více hexafluoridu uranu, nesmí být opatřena zařízeními k snižování tlaku.

38. (632.) Radioaktivní zásilka projektovaná na obsah 0,1 kg nebo více hexafluoridu uranu, může být přepravována až po schválení Úřadem, jestliže:

(a) je projektovaná podle jiných požadavků než jsou obsaženy v publikaci Mezinárodní organizace pro standardizaci: " Obalové soubory pro přepravu hexafluoridu uranu ISO 7195:1993, E , ISO, Geneva, 1993", a odstavců 36. - 37. části I. přílohy č., avšak splňuje v aplikovatelné míře požadavky podle odstavců 36. - 37. části I. přílohy č. 1,

(b) je projektovaná tak, aby bez úniku vyhověla zkoušce na nepřijatelné zatížení zkušebním tlakem do 2,76 MPa podle odstavce 18. části II. přílohy č. 1, nebo,

(c) je projektovaná na obsah 9000 kg nebo více hexafluoridu uranu a přitom nesplňuje požadavky podle odstavce 36. (c) části I. přílohy č. 1.

POŽADAVKY NA RADIOAKTIVNÍ ZÁSILKY TYP A

39. (633.) Radioaktivní zásilka typ A musí být vyrobena tak, aby splňovala požadavky specifikované v odstavcích 9. -21. části I. přílohy č. 1, pro případ letecké přepravy rovněž požadavky podle odstavců 22. - 24. a odstavců 40. - 55. části I přílohy č. 1.

40. (634.) Jakýkoli vnější rozměr radioaktivní zásilky nesmí být menší než 10 cm. Nejmenší vnější celkový rozměr radioaktivní zásilky nesmí být menší než 10 cm.

41. (635.) Uzávěr na vnějším povrchu obalového souboru musí být zajištěn takovým způsobem, aby plomba nebo pečeť nemohly být jednoduše porušeny; neporušená pečeť je důkazem, že zásilka nebyla otevřena.

42. (636.) Jakékoliv příchytky radioaktivní zásilky musí být vyrobeny tak, aby síly vznikající v těchto příchytkách za normálních podmínek přepravy i podmínek nehody při přepravě nenarušily schopnost radioaktivní zásilky vyhovovat stanoveným požadavkům.

43. (637.) Konstrukční typ radioaktivní zásilky musí pro jednotlivé komponenty obalového souboru vyhovovat vystavení teplotám od mínus 40 °C do plus 70 °C. Zvláštní pozornost musí být věnována nízkým teplotám v případě kapalných obsahů a potenciálnímu znehodnocení materiálů obalů v daném teplotním rozsahu.

44. (638.) Konstrukční typ a technologie zpracování materiálu a výroby obalového souboru musí být v souladu se způsobem zajištění jakosti podle zvláštního právního předpisu**) či mezinárodních standardů přijatelných pro Úřad.

45. (639.) Konstrukční typ musí obsahovat bezpečně uzavíratelný zádržný systém, který nemůže být otevřen náhodně nebo v důsledku tlaku, který může vzniknout v radioaktivní zásilce.

46. (640.) Radioaktivní látka zvláštní formy může být považována za součást zádržného systému.

47. (641.) Tvoří-li zádržný systém zvláštní jednotku radioaktivní zásilky, musí být bezpečně uzavíratelný mechanismem nezávislým na kterékoli jiné součásti radioaktivní zásilky.

48. (642.) Projekt kterékoliv části zádržného systému musí zohledňovat, radiolytický rozklad kapalin a jiných nestálých látek a vznik plynu chemickou reakcí a radiolýzou.

49. (643.) Zádržný systém musí udržet radioaktivní obsah při snížení vnějšího tlaku do 60 kPa.

50. (644.) Všechny ventily, s výjimkou pojistných, musí být vybaveny uzávěrem, který zabrání jakémukoliv úniku.

51. (645.) Stínění, které uzavírá část radioaktivní zásilky specifikovanou jako součást zádržného systému, musí být vyrobeno tak, aby zabránilo nežádoucímu úniku z této části stíněného prostoru. Tvoří-li radiační stínění zvláštní jednotku, musí být tato jednotka bezpečně uzavíratelná uzavíracím mechanismem nezávislým na libovolné jiné části obalového souboru.

52. (646.) Radioaktivní zásilka musí být vyrobena tak, aby po provedených zkouškách specifikovaných v odstavcích 19. - 24. části II. přílohy č. 1, zabránila:

(a) ztrátě či rozptýlení radioaktivního obsahu,

(b) ztrátě účinnosti stínění, která by způsobila větší než 20 % nárůst příkonu dávkového ekvivalentu ve kterémkoliv místě vnějšího povrchu radioaktivní zásilky.

53. (647.) Konstrukční typ radioaktivní zásilky určené pro kapalné štěpné materiály nebo radioaktivní látky musí svou konstrukci respektovat změny objemu obsahu a volného prostoru v obalovém souboru v závislosti na teplotních změnách, dynamické jevy a dynamiku plnění.
**) Vyhláška č. 214/1997 Sb ., o zabezpečování jakosti při činnostech souvisejících s využíváním jaderné energie a činnostech vedoucích k ozáření a o stanovení kritérií pro zařazení a rozdělení vybraných zařízení do bezpečnostních tříd.

54. (648.) Radioaktivní zásilka typu A, projektovaná pro kapaliny musí navíc:

(a) vyhovět podmínkám uvedeným v odstavci 52. části I. přílohy č. 1 a dále po provedení zkoušek specifikovaných v odstavci 25. části II. přílohy č. 1 musí:

(i) obsahovat dostatek absorbčního materiálu, který vstřebá nejméně dvojnásobný objem kapalného radioaktivního obsahu a tento absorpční materiál musí být vhodně umístěn, aby byl v kontaktu s kapalinou v případě jejího úniku, nebo

(ii) mít instalován zádržný systém složený z primární vnitřní a sekundární vnější části, které jsou vyrobeny tak, aby zajistily zadržení kapalného obsahu uvnitř sekundární vnější části i v případě, že primární vnitřní část je netěsná.

55.(649.) Radioaktivní zásilka typ A, projektovaná pro plyny musí zabránit ztrátě nebo rozptylu radioaktivního obsahu, při zkoušce prováděné podle odstavce 25. části II. přílohy č. 1. Radioaktivní zásilka typ A, projektovaná pro tritium nebo pro vzácné plyny tento požadavek splňovat nemusí.

POŽADAVKY NA RADIOAKTIVNÍ ZÁSILKY TYP B(U)

56. (650.) Radioaktivní zásilka typ B musí být vyrobena tak, aby splňovala požadavky specifikované v odstavcích 9. -21. části I. přílohy č. 1, pro případ letecké přepravy rovněž požadavky podle odstavců 22. - 24. a odstavců 40. - 55. části I přílohy č. 1, s výjimkou specifikace v odstavci 52. (a) části I. přílohy č. 1 a navíc požadavky odstavců 57. - 70. části I. přílohy č. 1.

57. (651.) Radioaktivní zásilka musí být vyrobena tak, aby teplo produkované uvnitř radioaktivní zásilky jejím obsahem při vnějších podmínkách specifikovaných v odstavcích 59. a 60. části I. přílohy č. 1 a za normálních podmínek přepravy, specifikovaných v odstavcích 19. - 24. části II. přílohy č. 1, negativně neovlivnilo radioaktivní zásilku takovým způsobem, že by nesplnila požadavky pro zádržný systém a stínění, jestliže bude ponechána bez dozoru jeden týden. Zvláštní pozornost musí být věnována účinkům tepla, které mohou:

(a) změnit uspořádání, geometrický tvar nebo fyzikální stav radioaktivního obsahu, nebo jestliže je štěpný materiál nebo radioaktivní látka uzavřena v obalu či nádobě (jako např. pokrytí paliva) způsobit deformaci této nádoby či obalu nebo přímo radioaktivního obsahu nebo tyto roztavit, nebo

(b) snížit účinnost obalového souboru prostřednictvím diferenciální termální expanze nebo popraskání či roztavení stínícího materiálu, nebo

(c) v kombinaci s vlhkostí urychlit korozi.

58. (652.) S výjimkou požadavku podle odstavce 22. části I. přílohy č. 1 na radioaktivní zásilky určené pro leteckou přepravu musí být radioaktivní zásilka vyrobena tak, aby při vnějších podmínkách specifikovaných v odstavci 59 a 60. části I. přílohy č. 1 maximální teplota na kterékoliv části přístupného povrchu radioaktivní zásilky nepřekročila 50 °C, s výjimkou přepravy radioaktivní zásilky za podmínek výlučného použití.

59. (653.) Vnější (okolní) teplotou se rozumí 38 °C.

60. (654.) Podmínky slunečního ozáření a jeho hodnoty určené k využití jsou popsány a stanoveny v tabulce 1. (XI.).

Tabulka 1. (XI.) Hodnoty ozáření sluncem

Tvar a umístění povrchů

Ozáření sluncem po dobu 12 hodin za den (W/m˛ )

Ploché vodorovně přepravované povrchy
- základna -
- ostatní povrchy


Žádné800

Ploché povrchy nepřepravované vodorovně
- všechny povrchy

200a

Zakřivené povrchy

400

a Alternativně může být k výpočtu použita funkce sinus spolu s přijatým absorpčním koeficientem a mohou být zanedbány možné účinky odrazu od povrchů sousedních objektů.

61. (655.) Radioaktivní zásilka, jejíž součástí je tepelná ochrana, určená k splnění požadavků uvedených v odstavci 28. části II. přílohy č. 1, musí být projektována tak, aby tato ochrana byla účinná, i po provedení požadovaných zkoušek specifikovaných v odstavcích 19. - 24.a 27. (a) nebo 27 (b) a 27 (c) části II. přílohy č. 1. Žádná taková ochrana vnějšího povrchu radioaktivní zásilky nesmí být vyřazena z činnosti propíchnutím, proříznutím, smýknutím, otěrem nebo hrubým zacházením.

62. (656.) Radioaktivní zásilka typ B musí být vyrobena tak, aby vyhověla:

a) zkouškám popsaným v odstavcích 19. - 24. části II. přílohy č. 1 a omezila ztrátu radioaktivního obsahu nejvýše na 10-6 A1 za hodinu a

b) zkouškám popsaným v odstavcích 26., 27. (b), 28. a 29. části II. přílohy č. 1 a zároveň zkouškám:
(i) uvedeným v odstavci 27. (c) části II. přílohy č. 1, jestliže hmotnost radioaktivní zásilky činí nejvýše 500 kg a celková hustota stanovená na základě vnějších rozměrů činí nejvýše 1000 kg/mł a hodnota aktivity radioaktivního obsahu je nejvýše 1000 A2 , ne však v případě radioaktivní látky zvláštní formy, nebo
(ii) uvedeným v odstavci 27. (a) části II. přílohy č. 1 pro všechny ostatní radioaktivní zásilky,

(c) následujícím požadavkům:
(i) zachovat si dostatečné stínění zajišťující příkon dávkového ekvivalentu ve vzdálenosti 1 m od povrchu obalového souboru nižší než 10 mSv/h při maximálním radioaktivním obsahu, pro který je radioaktivní zásilka projektována,
(ii) omezit celkovou ztrátu radioaktivního obsahu za týden na nejvýše 10 A2 pro krypton-85 a nejvýše A2 pro všechny ostatní radionuklidy.
Poznámka
Jedná-li se o směs různých radionuklidů, musí se použít ustanovení v odstavcích 4.- 6. přílohy č.3 s výjimkou kryptonu-85, kdy je možno použít efektivní hodnoty A2(i) rovné 10 A2. Pro případ (a) uvedený výše, musí být rovněž vzaty v úvahu hodnoty vnější kontaminace dané v odstavci 8. přílohy č. 4.

63. (657.) Radioaktivní zásilka projektovaná pro přepravu radioaktivního obsahu s aktivitou vyšší než 105 A2 musí být vyrobena tak, aby při rozšířené zkoušce ponořením do vody uvedené v odstavci 30. části II. přílohy č. 1 nedošlo k roztržení zádržného systému.

64. (658.) Soulad s povolenými mezemi úniku aktivity nesmí být závislý ani na filtrech, ani na mechanickém chladícím systému.

65. (659.) Radioaktivní zásilka nesmí v zádržném systému obsahovat pojistný tlakový systém, který by za podmínek zkoušek uvedených v odstavcích 19. - 24. a 26. - 29. části II. přílohy č.1 umožňoval únik radionuklidů do okolí.

66. (660.) Radioaktivní zásilka musí být vyrobena tak, aby i v případě maximálního normálního provozního tlaku při provádění zkoušek uvedených v odstavcích 19. - 24. a 26. - 29. části II. přílohy č. 1 nedosáhlo pnutí v zádržném systému hodnot, které by jej ovlivnily natolik, že by nesplňoval požadavky ne něj kladené.

67. (661.) Radioaktivní zásilka nesmí mít maximální normální provozní tlak větší než 700 kPa.

68. (662.) S výjimkou požadavku podle odstavce 22. části I. přílohy č. 1 na radioaktivní zásilky přepravované letecky nesmí maximální teplota na kterékoliv části snadno přístupného povrchu radioaktivní zásilky při běžných podmínkách přepravy, bez vystavení slunci při vnějších podmínkách specifikovaných v odstavci 59. části I. přílohy č. 1, přesáhnout 85 °C. Jestliže maximální teplota překročí 50 °C, radioaktivní zásilka se přepravuje za podmínek výlučného použití specifikovaných v odstavci 58. části I. přílohy č. 1. Pro ochranu pracovníků přepravy je možno počítat s bariérami nebo stěnami, přičemž tyto bariéry nemusí být zkoušeny.

69. (663.) Radioaktivní zásilka obsahující radioaktivní látku s malou rozptýlitelností musí být projektována tak, aby jakákoliv zařízení připojená k radioaktivní látce s malou rozptýlitelností, která nejsou její součástí, či jakékoliv komponenty obalového souboru neovlivnily negativně vlastnosti. radioaktivní látky s malou rozptýlitelností.

70. (664.) Radioaktivní zásilka musí být vyrobena pro interval okolních teplot od mínus 40°C do plus 38 °C.

POŽADAVKY NA RADIOAKTIVNÍ ZÁSILKY TYP B(M)

71. (665.) Radioaktivní zásilka typ B(M) musí vyhovovat požadavkům na radioaktivní zásilky typu B(U) uvedeným v odstavci 56. části I. přílohy č. 1 s výjimkou požadavků na radioaktivní zásilky určené k přepravě výhradně uvnitř daného státu nebo mezi určitými státy, pokud příslušný úřad daného státu nebo úřady těchto států souhlasí se změnou požadavků oproti těm, které jsou uvedeny v odstavcích 43., 59. - 60. a 63. - 70. části I. přílohy č. 1. Požadavky na radioaktivní zásilky typ B(U) uvedené v odstavcích 63. - 70. části I. přílohy č. 1 mají být splněny, pokud je to technicky realizovatelné.

72. (666.) Periodická ventilace radioaktivních zásilek typ B(M) je možná, pokud je příslušnými kompetentními úřady povolena.

POŽADAVKY NA RADIOAKTIVNÍ ZÁSILKY TYP C

73. (667.) Radioaktivní zásilka typ C musí být vyrobena tak, aby splňovala požadavky specifikované v odstavcích 9. - 21., odstavcích 40 - 53. s výjimkou specifikace v odstavci 52. (a) a požadavky odstavců 57. - 70. a navíc požadavky odstavců 74. - 76. části I. přílohy č. 1.

74. (668.) Radioaktivní zásilka typ C po tepelné zkoušce provedené v prostředí s definovanou tepelnou vodivostí 0,33 W/(m. K) a teplotou 38 °C v ustáleném stavu, musí svým konstrukčním řešením splnit hodnotící kritéria předepsaná pro zkoušky v odstavcích 62. (b) a 66. části I. přílohy č. 1. Počáteční podmínky hodnocení musí vycházet z předpokladu, že jakákoliv tepelná izolace radioaktivní zásilky zůstává nedotčena při maximálním normálním provozním tlaku a okolní teplotě 38 °C.

75. (669.) Radioaktivní zásilka typ C musí být vyrobena tak, aby při maximálním normálním provozním tlaku vyhověla:

(a) zkouškám specifikovaným v odstavcích 19. - 24. části II. přílohy č. 1, přičemž omezí ztrátu radioaktivního obsahu na méně než 10-6 A2 za hodinu,

(b) postupně zkouškám specifikovaným v odstavci 34. části II. přílohy č. 1,

přičemž:

(i) její stínění musí zajistit udržení příkonu dávkového ekvivalentu ve vzdálenosti 1 m od povrchu radioaktivní zásilky tak, aby nepřekročil 10 mSv/h, při maximálním radioaktivním obsahu, na který je projektováno,

(ii) musí omezit akumulované ztráty radioaktivního obsahu za období jednoho týdne na méně než 10 A2 pro krypton-85 a A2 pro veškeré ostatní radionuklidy.
Poznámka
Jedná-li se o směs různých radionuklidů, musí se použít ustanovení v odstavcích 4. - 6. přílohy č. 3 s výjimkou kryptonu-85, kdy je možno použít efektivní hodnoty A2 (i) rovné 10 A2 . Pro případ (a) uvedený výše, musí být rovněž vzaty v úvahu hodnoty vnější kontaminace dané v odstavci 8. přílohy č.4.

76. (670.) Radioaktivní zásilka typ C musí být vyrobena tak, aby po provedení rozšířené zkoušky ponořením do vody specifikované v odstavci 30. části II. přílohy č. 1 nedošlo k prasknutí zádržného systému.

POŽADAVKY NA RADIOAKTIVNÍ ZÁSILKY OBSAHUJÍCÍ ŠTĚPNÉ MATERIÁLY

77. (671.) Štěpné materiály, kterými jsou uran-233, uran-235, plutonium-239, plutonium-241 a materiál obsahující jeden nebo více z těchto radionuklidů, s výjimkou neozářeného přírodního uranu a ochuzeného uranu nebo přírodního uranu a ochuzeného uranu, které byly ozářeny pouze v tepelných reaktorech, musí být přepravovány tak, aby:

(a) byl udržen podkritický stav v průběhu podmínek běžné přepravy i za podmínek nehody, k udržení podkritického stavu musí být uvažovány zejména následující faktory:
(i) voda vnikající do radioaktivní zásilky nebo unikající z ní,
(ii) ztráta účinnosti vestavěných neutronových absorbátorů či moderátorů,
(iii) změna geometrického uspořádání obsahu buď uvnitř radioaktivní zásilky či v důsledku ztráty části nebo celého obsahu radioaktivní zásilky,
(iv) zmenšení distančních mezer mezi radioaktivními zásilkami nebo uvnitř radioaktivní zásilky,
(v) radioaktivní zásilky ponořující se do vody, či propadající se do sněhu a
(vi) změny teploty;
Poznámka
Obecně lze uvést, že štěpné materiály obsahují v sobě i zvláštní štěpné materiály podle § 2 písm. j) bod 1. bb) atomového zákona a navíc plutonium-241.
Štěpné materiály podle odstavce 77. této přílohy, na rozdíl od zvláštních štěpných materiálů podle atomového zákona, nezahrnují další izotopy uranu, které jsou obsaženy v uranu obohaceném izotopy uran-233 nebo uran-235.

(b) a dále, aby byly splněny požadavky:
(i) odstavce 40. části I. přílohy č. 1 pro štěpné materiály obsažené v radioaktivních zásilkách,
(ii) týkající se radioaktivních vlastností štěpného materiálu, předepsané kdekoliv v této vyhlášce a
(iii) specifikované v odstavcích 79. - 88. části I. přílohy č. 1, s výjimkou přijatou v odstavci 78. části I. přílohy č. 1.

Výjimky z požadavků na radioaktivní zásilky obsahující štěpné materiály

78. (672.) Štěpný materiál splňující jednu z podmínek uvedených v (a) - (d) tohoto odstavce je vyjmut z požadavku, aby byl přepravován v radioaktivní zásilce naplňující požadavky odstavců 79. - 88. části I. přílohy č. 1 stejně jako ostatních požadavků, jež se vztahují k štěpným materiálům. V rámci jedné dodávky smí být uplatněna pouze jedna výjimka.

(a) Dodávka nesmí obsahovat berylium ani deuterium v množstvích překračujících 0,1 % hmotnosti štěpného materiálu. Hmotnostní mez na dodávku je stanovena níže uvedenou rovnicí:

Hmotnost uranu - 235 (g) + hmotnost ostatních štěpných materiálů (g) &2264 1 ,
, X
Y kde X a Y jsou hmotnostní meze definované v tabulce 2. (XII.), za předpokladu,

(i) každá individuální radioaktivní zásilka obsahuje nejvýš 15 g štěpného materiálu jako nebalený materiál, toto hmotnostní omezení se aplikuje na dodávku na jednom dopravním prostředku, nebo

(ii) štěpné materiály jsou homogenní vodné roztoky nebo jejich směsi, kde poměr štěpných nuklidů vůči vodíku je menší než 5 % hmotnostních, nebo

(iii) obsahuje nejvýš 5 g štěpného materiálu v libovolném desetilitrovém objemu

(b) uran obohacený maximálně na 1 hmot. % uranu-235 a s celkovým obsahem plutonia a uranu-233 nepřevyšujícím 1 hmot. % uranu-235 za předpokladu, že štěpný materiál je rozložen zcela homogenně v celém objemu. Navíc, je-li uran-235 ve formě kovu, kysličníku nebo karbidu, nesmí být uspořádán ve tvaru mříže,

(c) kapalné roztoky dusičnanu uranylu s uranem obohaceným maximálně na 2 hmot. % uranu-235, přičemž celkový obsah plutonia a uranu-233 nesmí přesáhnout 0,002 % hmotnosti uranu a minimální poměr počtu atomů dusíku ku počtu atomů uranu (N/U) musí být 2,

(d) radioaktivní zásilky individuálně obsahující plutonium o celkové hmotnosti větší než 1 kg, přičemž ne více než 20 % hmotnosti plutonia smí být tvořeno izotopy Pu-239, Pu-241 nebo jakoukoliv kombinací těchto radionuklidů.

Tabulka 2. (XII.) Hmotnostní meze na dodávku pro vyjmutí z požadavků na radioaktivní zásilky obsahující štěpné materiály

Štěpný materiál

Hmotnost štěpného materiálu (g) smíšené s látkami majícími průměrnou hustotu vodíkových atomů nižší nebo rovnou hustotě vodíkových atomů ve vodě

Hmotnost štěpného materiálu (g) smíšené s látkami majícími průměrnou hustotu průměrnou hustotu vodíkových atomů vyšší než hustota vodíkových atomů ve vodě

Uran-235(X)
Další štěpné
Materiály (Y)

400

250

290
180

Specifikace obsahů pro hodnocení radioaktivních zásilek obsahujících štěpné materiály

79. (673.) Když nejsou známy chemická či fyzikální forma, izotopické složení, hmotnost nebo koncentrace, moderační poměr či hustota, nebo geometrická konfigurace, musí se provádět hodnocení podle odstavců 83.- 88. části I. přílohy č. 1 s výchozím předpokladem, že každý parametr jehož hodnota není známa má takovou hodnotu, která vede k maximálnímu množení neutronů odpovídající známým podmínkám a parametrům těchto hodnocení.

80. (674.) Pro ozářené jaderné palivo musí být hodnocení odstavců 83. - 88. části I. přílohy č. 1 založeno na prokázaném izotopickém složení s cílem dosáhnout:

(a) maximálního množení neutronů v průběhu historie ozáření,

(b) konzervativního odhadu množení neutronů pro hodnocení radioaktivní zásilky. Po ozáření, ale před přepravou, musí být provedena měření k potvrzení konzervativního odhadu izotopického složení.

Požadavky na geometrické uspořádání a teplotu

81. (675.) Obalový soubor, po provedených zkouškách specifikovaných v odstavcích 19. - 24. části II. přílohy č. 1, nesmí umožňovat vložení krychle o hraně 10 cm.

82. (676.) Radioaktivní zásilka musí být vyrobena pro teplotní interval od mínus 40 °C do plus 38 °C, pokud nestanoví Úřad v rozhodnutí o typovém schválení jinak.

Hodnocení individuální izolované radioaktivní zásilky

83. (677.) Při hodnocení izolované radioaktivní zásilky musí výchozím předpokladem být, že voda může proniknout do všech volných prostorů radioaktivní zásilky včetně těch, které se nacházejí uvnitř zádržného systému a také z nich unikat. Jestliže však konstrukční typ zahrnuje zvláštní prostředky zabraňující takovému pronikání vody do určitých volných prostorů nebo unikání vody z těchto prostorů, a to dokonce i v důsledku chyb obsluhy, pak je možno předpokládat, že do uvedených prostorů voda neproniká a z nich neuniká ven. Zvláštními prostředky jsou:

(a) vícenásobné, vysoce účinné zábrany proti vodě, přičemž každá z nich by měla zůstat vodotěsná i v případě vystavení radioaktivní zásilky zkouškám podle odstavce 88. (b) části I. přílohy č. 1. Za zvláštní prostředky lze označit kontroly kvality při výrobě a údržbě a opravách obalového souboru a výsledky zkoušky spolehlivosti uzavření každé radioaktivní zásilky před každou přepravou,

(b) pro radioaktivní zásilky obsahující pouze hexafluorid uranu:
(i) zkoušky podle odstavce 88. (b) části I. přílohy č. 1, kdy není žádný fyzický kontakt mezi ventilem a jakoukoliv jinou částí obalového souboru než původní bod připojení a kde navíc, po provedení zkoušek předepsaných v odstavci 28. části II. přílohy č. 1 zůstávají ventily těsné,

(ii) kontrola kvality při výrobě a údržbě a opravách obalového souboru a výsledky zkoušky k prokázání uzavření každé radioaktivní zásilky před každou přepravou.

84. (678.) Při hodnocení izolované radioaktivní zásilky musí být předpokládáno a zhodnoceno, že dochází k odrazu způsobenému minimálně 20 cm vrstvou vody nebo k vyššímu odrazu, který může být dodatečně způsoben obklopujícím materiálem obalového souboru, v bezprostřední blízkosti konfinementového (dále jen omezujícího) systému. Omezujícím systémem je prostorové uspořádání štěpných materiálů v obalovém souboru a uspořádání částí obalového souboru tak, aby byly zajištěním podkritického stavu dodrženy podmínky jaderné bezpečnosti. Toto uspořádání, popsané konstruktérem musí být schváleno Úřadem. Je-li prokázáno, že omezující systém zůstane uvnitř obalového souboru po zkouškách předepsaných v odstavci 88. (b) části I. přílohy č. 1, může být v odstavci 85. (c) části I. přílohy č. 1 uvažován odraz neutronů způsobený minimálně 20 cm vrstvou vody v blízkosti radioaktivní zásilky.

85. (679.) Radioaktivní zásilka musí zůstat podkritická za předpokladů specifikovaných v odstavcích 83. - 84. části I. přílohy č. 1, způsobujících maximální množení neutronů, a za podmínek, odpovídajících:

(a) běžným přepravním podmínkám (bez nehody),

(b) zkouškám specifikovaným v odstavci 87. (b) části I. přílohy č. 1,

(c) zkouškám specifikovaným v odstavci 88. (b) části I. přílohy č. 1.

86. (680.) Pro radioaktivní zásilky přepravované letecky:

(a) radioaktivní zásilka musí být podkritická za podmínek shodných se zkouškou podle odstavce 34. části II. přílohy č. 1, za předpokladu odrazu způsobeného minimálně 20 cm vrstvou vody, ale bez vniknutí vody dovnitř a

(b) nesmí být brán ohled na speciální opatření podle odstavce 83. části I. přílohy č. 1 , s výjimkou stavu kdy, následně po zkouškách specifikovaných v odstavci 34. a po té v odstavci 33. části II. přílohy č. 1, je zabráněno vniknutí vody dovnitř volných prostorů a únik vody z nich.

Hodnocení souboru radioaktivních zásilek za normálních podmínek přepravy

87. (681.) Číslo "N", které se používá k hodnocení podkritického stavu souboru radioaktivních zásilek, se odvodí tak, že pro soubor pětkrát "N" radioaktivních zásilek platí, že jsou v podkritickém stavu pro následující uspořádání, způsobující maximální množení neutronů:

(a) nic neexistuje mezi radioaktivními zásilkami a soubor radioaktivních zásilek je po všech stranách vystaven odrazu minimálně 20 cm vrstvy vody a(b) radioaktivní zásilky byly zkoušeny, nebo je předpokládán a zhodnocen jejich stav po zkouškách specifikovaných v odstavcích 19. - 24. části II. přílohy č. 1.

Hodnocení souboru radioaktivních zásilek za podmínek nehody při přepravě

88. (682.) Číslo "N" se odvodí tak, že pro soubor dvakrát "N" radioaktivních zásilek platí, že jsou v podkritickém stavu pro následující uspořádání, způsobující maximální množení neutronů:

(a) mezi radioaktivními zásilkami existuje vodíková moderace a soubor radioaktivních zásilek je po všech stranách vystaven odrazu minimálně 20 cm vrstvy vody a

(b) radioaktivní zásilky byly zkoušeny, nebo musí být předpokládán a zhodnocen jejich stav po zkouškách popsaných v odstavcích 19. - 24. části II. přílohy č. 1 a následně po provedení nejvíce poškozujícím zkouškám z následujících:

(i) zkouškám specifikovaným v odstavci 27. (b) nebo 27. (c) části II. přílohy č. 1, nebo oběma pro radioaktivní zásilky s hmotností menší nebo rovnou 500 kg a s celkovou hustotou nižší nebo rovnou 1000 kg/mł při uvážení vnějších rozměrů, nebo zkouškám podle odstavce 27. (a) pro všechny ostatní radioaktivní zásilky, následovaným zkouškou podle odstavce 28. a zakončeným zkouškami podle odstavců 31. - 33. části II. přílohy č. 1,
nebo

(ii) zkouškou podle odstavce 29. části II. přílohy č. 1 a

(c) kdykoliv jakákoliv část štěpného materiálu, unikne ze zádržného systému, po zkoušce specifikované v odstavci 88. (b) části I. přílohy č. 1, musí být uvažováno a zhodnoceno, že štěpný materiál unikl z každé radioaktivní zásilky v souboru a je v prostorovém uspořádání a moderaci, které vedou k maximálnímu množení neutronů a navíc dochází k odrazu v blízkosti této látky způsobenému vrstvou minimálně 20 cm vody.

ČÁST II ZKUŠEBNÍ POSTUPY

Ověřování shody

1. (701.) Průkaz shody s požadavky stanovenými v části I. přílohy č.1 musí být proveden kteroukoliv metodou uvedenou níže nebo kombinací těchto metod:

(a) zkoušky se vzorky reprezentujícími radioaktivní látku s nízkou hmotnostní aktivitou skupiny LSA III, nebo radioaktivní látku zvláštní formy, nebo málo rozptýlitelnou radioaktivní látku nebo s prototypy či vzorky obalových souborů, kde obsah vzorku nebo obalového souboru pro zkoušku musí co nejvěrněji simulovat předpokládaný rozsah radioaktivního obsahu. Vzorky nebo obalové soubory, jež mají být zkoušeny musí být připraveny tak, jak budou předávány k přepravě.

(b) reference na předchozí úspěšné průkazy shody podle odstavců a), c), a d) dostatečně podobné povahy.

(c) zkoušky s modely vhodného měřítka mající takové vlastnosti, které jsou významné vzhledem ke zkoumaným položkám když inženýrská praxe prokázala, že výsledky takových zkoušek jsou vhodné pro účely konstrukčního typu. Když je použit zmenšený model, musí být vzata do úvahy nezbytnost přestavení určitých zkušebních parametrů, jako například průměr průrazné tyče nebo komplexní zatížení.

(d) výpočet nebo podložený argument, kdy jsou výpočetní postupy a parametry obecně považovány za spolehlivé nebo konzervativní.

2. (702.) Pro vyhodnocení zkoušek musí být použity odpovídající nebo určené metody hodnocení, k prokázání, že požadavky části II. přílohy č. 1 byly naplněny ve shodě s normami přijatelnosti předepsanými v části I. přílohy č. 1.

Zkoušky pro látku s nízkou hmotnostní aktivitou skupiny LSA III

3. (703.) Vzorek pevné látky představující úplný obsah radioaktivní zásilky (ne méně) musí být na sedm dní ponořený do vody (ke stanovení vyluhovatelnosti) při pokojové teplotě. Objem vody použité ke zkoušce musí být takový, aby na konci sedmidenního zkušebního období zaručoval, že volný objem neabsorbované a nezreagované vody bude přinejmenším dosahovat 10% objemu samotného vzorku pevné látky. Voda musí mít počáteční pH 6 - 8 a maximální měrnou vodivost 10-3 S/m při 20 °C. Celková aktivita volného objemu vody musí být měřena po skončení sedmidenní zkoušky.

Zkoušky pro radioaktivní látku zvláštní formy

Obecné požadavky

4. (704.) Vzorky, které obsahují nebo simulují radioaktivní látku zvláštní formy musí být podrobeny pádové zkoušce, zkoušce nárazem, ohýbací zkoušce a tepelné zkoušce podle odstavců 5. - 9. části II. přílohy č. 1. Pro každou z těchto zkoušek může být použit jiný vzorek. Po každé zkoušce musí být provedeno stanovení vyluhovatelnosti nebo test rychlosti objemového úniku daného vzorku pomocí metody, která nesmí být méně citlivá než metody specifikované v odstavci 10. části II. přílohy č. 1 pro nerozptýlitelnou pevnou látku nebo podle odstavce 11. části II. přílohy č. 1 pro zapouzdřenou látku.

Zkušební metody

5. (705.) Při pádové zkoušce vzorek musí padnout na podložku (terč) z výšky 9 m. Podložka musí odpovídat definici v odstavci 17. části II. přílohy č. 1.

6.(706.) Při zkoušce průrazem musí být vzorek umístěn na plátu olova, podepřeném hladkou pevnou plochou a musí do něj narazit plochou přední stranou tyč z měkké oceli tak, aby způsobila náraz odpovídající důsledku nárazu hmoty 1,4 kg padající volným pádem z 1 m. Spodní část tyče musí mít průměr 25 mm s hranami zaoblenými na poloměr 3,0 ± 0,3 mm. Olovo o tvrdosti 3,5 - 4,5 podle Vickersovy stupnice a o tloušťce maximálně 25 mm musí překrývat plochu větší než činí plocha vzorku. Pro každý náraz musí být použit nový olověný povrch. Tyč musí na vzorek narazit v místě předpokládaného největšího poškození.

7. (707.) Zkouška ohybem se musí provádět pouze pro dlouhé a tenké zdroje, které mají minimální délku 10 cm a současně poměr délky k minimální šířce činí alespoň 10. Vzorek musí být pevně uchycen tak, aby jedna jeho polovina vyčnívala přes okraj uchycení. Orientace vzorku musí být taková, aby došlo k jeho maximálnímu poškození, když na jeho volný konec narazí přední plocha ocelové tyče. Ocelová tyč musí na vzorek narazit tak, aby způsobila náraz odpovídající důsledku nárazu hmoty 1,4 kg padající volným pádem z 1 m. Spodní část tyče musí mít průměr 25 mm s hranami zaoblenými na poloměr 3,0 ± 0,3 mm.

8. (708.) Při tepelné zkoušce vzorek musí být ohříván na vzduchu na teplotu 800 °C, na této teplotě musí být udržován10 minut a po té se musí nechat vychladnout.

9. (709.) Vzorky, které obsahují nebo simulují štěpný materiál nebo radioaktivní látku uzavřenou v hermetickém pouzdru nemusí být prověřovány:

(a) zkouškami předepsaným v odstavcích 5. a 6. části II. přílohy č. 1, za předpokladu, že hmota radioaktivní látky zvláštní formy je menší než 200 g a alternativně jsou vystaveny zkoušce nárazem třídy IV, předepsané v publikaci Mezinárodní organizace pro standardizaci: "Uzavřené radioaktivní zářiče - klasifikace, ISO 2919:1980 E, ISO, Geneva, 1980".

(b) zkouškou, předepsanou v odstavci 8. části II. přílohy č. 1 , za předpokladu, že alternativně jsou vystaveny teplotní zkoušce třídy VI, předepsané v publikaci Mezinárodní organizace pro standardizaci: "Uzavřené radioaktivní zářiče - klasifikace, ISO 2919:1980 E, ISO, Geneva, 1980".

Metody stanovení vyluhovatelnosti a rychlosti objemového úniku

10. (710.) Pro vzorky obsahující nebo simulující nerozptýlitelnou pevnou látku, musí být stanovení vyluhovatelnosti prováděno následovně:

(a) vzorek musí být na sedm dní ponořený do vody (ke stanovení vyluhovatelnosti) při pokojové teplotě. Objem vody použité ke zkoušce musí být takový, aby na konci sedmidenního zkušebního období zaručoval, že volný objem neabsorbované a nezreagované vody bude při nejmenším dosahovat 10 % objemu samotného vzorku pevné látky. Voda musí mít počáteční pH 6 - 8 a maximální vodivost 1 mS/m při 20 °C. Celková aktivita volného objemu vody musí být měřena po skončení sedmidenní zkoušky;

(b) voda se vzorkem se musí poté ohřát na teplotu 50 ± 5 °C a tato teplota musí být udržována po dobu 4 hodin;

(c) potom musí být stanovena aktivita vody;

(d) nato musí být vzorek ponechán v klidném ovzduší po dobu sedmi dnů při minimální teplotě 30 °C a minimální relativní vlhkosti 90 %;

(e) následně musí být vzorek ponořen do vody o stejné specifikaci jako v bodě (a) výše a tato voda se musí poté ohřát na teplotu 50 ± 5 °C, tato teplota musí být udržována po dobu 4 hodin;

(f) nakonec musí být stanovena aktivita vody.

11. (711.) Pro vzorky obsahující nebo simulující štěpný materiál nebo radioaktivní látku uzavřenou v hermetickém pouzdru, musí být provedeno buď stanovení vyluhovatelnosti nebo rychlosti objemového úniku, a to následujícím způsobem:

(a) Vyluhovací zkouška musí sestávat z následujících kroků:

(i) vzorek musí být ponořený do vody při pokojové teplotě. Voda musí mít počáteční pH 6 - 8 a maximální vodivost 1 mS/m při 20 °C;

(ii) voda se vzorkem se musí poté ohřát na teplotu 50 ± 5 °C a tato teplota musí být udržována po dobu 4 hodin;

(iii) potom musí být stanovena aktivita vody;

(iv) nato musí být vzorek ponechán v klidném ovzduší po dobu sedmi dnů při minimální teplotě 30 °C a minimální relativní vlhkosti 90 %;

(v) postup podle bodů (i), (ii) a (iii) musí být opakován.

(b) Alternativní stanovení rychlosti objemového úniku musí zahrnovat kteroukoliv ze zkoušek, předepsaných v publikaci Mezinárodní organizace pro standardizaci: "Radiační ochrana - uzavřené radioaktivní zářiče - metody zkoušek netěsnosti, ISO 9987:1992 E, ISO, Geneva, 1992", které jsou přijatelné pro Úřad.

ZKOUŠKY PRO RADIOAKTIVNÍ LÁTKU S MALOU ROZPTÝLITELNOSTÍ

12. (712.) Vzorek obsahující nebo simulující radioaktivní látku s malou rozptýlitelností musí být podroben rozšířené tepelné zkoušce specifikované v odstavci 36. a nárazové zkoušce specifikované v odstavci 37. části II. přílohy č. 1. Pro každou ze zkoušek může být použit jiný vzorek. Po každé zkoušce musí být vzorek podroben vyluhovací zkoušce specifikované v odstavci 3. části II. přílohy č. 1. Po každé zkoušce musí být stanoveno, zda jsou naplněny aplikovatelné požadavky uvedené v odstavci 8. části I. přílohy č. 1.

ZKOUŠKY PRO RADIOAKTIVNÍ ZÁSILKY

Příprava vzorku pro zkoušení

13. (713.) Všechny vzorky musí být před zkoušením kontrolovány, s cílem identifikovat a zaznamenat vady nebo poškození, včetně:

(a) odchylek od konstrukčního typu,

(b) výrobních vady,

(c) koroze nebo jiného poškození,

(d) deformace.

14. (714.) Musí být jasně specifikován zádržný systém radioaktivní zásilky.

15. (715.) Vnější znaky vzorku musí být jasně identifikovány tak, aby bylo možno provést jednoduchý a jasný odkaz na každou část vzorku.

Zkoušení integrity zádržného systému, stínění a oceňování podkritičnosti

16. (716.) Po provedené odpovídající zkoušce nebo zkouškám specifikovaným v odstavcích 18. - 37. části II. přílohy č. 1, musí být:

(a) identifikovány a zaznamenány vady nebo poškození,

(b) zjištěno, zda je zachována integrita zádržného systému a stínění v rozsahu vyžadovaném v části I. přílohy č. 1 u zkoušené radioaktivní zásilky a

(c) zjištěno, u radioaktivní zásilky obsahující štěpné materiály, zda jsou splněny předpoklady a podmínky užité při oceňování vyžadovaném v odstavcích 77. - 88. části I. přílohy č. 1 pro jednu nebo více radioaktivních zásilek.

Terč pro pádové zkoušky

17.(717.) Terč pro pádové zkoušky specifikované v odstavcích 5.,22., 25. (a), 27., 35. a 37. části II. přílohy č. 1 musí mít plochý, vodorovný povrch takové povahy, aby jakékoliv zvýšení jeho odporu k posunutí nebo deformaci po nárazu vzorku dodatečně nezvýšilo poškození vzorku.

Zkoušky pro radioaktivní zásilky projektované pro obsah hexafluorid uranu

18. (718.) Vzorky, které obsahují, nebo simulují radioaktivní zásilky projektované na obsah 0,1 kg nebo více hexafluoridu uranu musí být zkoušeny hydraulicky na vnitřní tlak přinejmenším 1,38 MPa, ale pokud je zkušební tlak nižší než 2,76 MPa, daný konstrukční typ podléhá typovému schválení příslušnými orgány zemí využití. Pro stanovené periodické zkoušení obalových souborů může být použito jakékoliv ekvivalentní nedestruktivní zkoušení, schválené příslušnými orgány zemí využití.

Zkoušky prokazující schopnost přestát normální podmínky přepravy

19. (719.) Jedná se o zkoušky postřikem vodou, volným pádem, tlakovým zatížením a průrazem. Vzorky radioaktivní zásilky musí být podrobeny všem zkouškám, jako první se provádí zkouška postřikem vodou. Za předpokladu, že jsou naplněny požadavky odstavce 20. části II. přílohy č. 1, může být pro všechny zkoušky použit jeden vzorek.

20. (720.) Časový interval mezi koncem zkoušky postřikem vodou a následující zkouškou musí být takový, aby voda v maximální míře vsákla bez značnějšího sušení vnějšího povrchu vzorku. Jestliže je postřik aplikován současně ze čtyř stran, musí být tato přestávka brána jako dvouhodinová, pokud nelze prokázat, že konzervativnější je interval jiný. Nesmí však být dělána žádná přestávka, pokud je používán postupný postřik vodou v každém ze čtyř směrů.

21. (721.) Při zkoušce postřikem vodou musí být vzorek vystaven postřikování, která simuluje déšť o srážkové intenzitě odpovídající hodnotě 5 cm za hodinu po dobu alespoň jedné hodiny.

22. (722.) Při zkoušce volným pádem musí vzorek padat na terč tak, aby vzhledem ke zkoušeným bezpečnostním vlastnostem utrpěl maximální poškození, při tom:

(a) výška pádu, měřená od nejnižšího části vzorku k hornímu povrchu terče nesmí být menší než vzdálenost specifikovaná pro příslušnou hmotnost v tabulce 3. (XIII.) Terč musí odpovídat definici uvedené v odstavci 17. části II. přílohy č. 1;

(b) pro radioaktivní zásilky pravoúhlých tvarů z vláknité lepenky či ze dřeva, nepřekračující hmotnost 50 kg, musí být zvláštní vzorek zkoušen volným pádem z výšky 0,3 m na každý roh;

(c) pro radioaktivní zásilky válcového tvaru z vláknité lepenky, nepřekračující hmotnost 100 kg, musí být zvláštní vzorek zkoušen volným pádem z výšky 0,3 m na každou čtvrtinu hrany obou základen válce.

Tabulka 3. (XIII.) Výška volného pádu při zkoušení radioaktivních zásilek pro normální podmínky přepravy

Hmotnost obalového souborů s projektovaným obsahem (kg)

Výška volného pádu (m)

Méně než 5 000

1,2

Více nebo rovno 5 000 a méně než 10 000

0,9

Více nebo rovno 10 000 a méně než 15000

0,6

Více než 15 000

0,3

23. (723.) Pokud při zkoušce tlakem tvar obalového souboru efektivně nezabraňuje stlačení, musí být vzorek vystaven po dobu 24 hodin tlakovému zatížení, které musí být rovnoměrně rozloženo na dvě protilehlé strany vzorku, z nichž jedna musí být základnou, na níž radioaktivní zásilka normálně spočívá, a to o větší hodnotě než je:

(a) pětinásobek hmotnosti skutečné radioaktivní zásilky nebo

(b) součin plochy svisle promítnutého průřezu radioaktivní zásilky a tlaku 13 kPa.

24. (724.) Při zkoušce průrazem musí být vzorek umístěn na neúhybný plochý vodorovný povrch, přitom:

(a) tyč o průměru 32 mm s polokulovým koncem a o hmotnosti 6 kg musí dopadnout ve směru svislé osy na střed nejslabší části vzorku tak, že při dostatečně hlubokém proniknutí narazí na zádržný systém. Tyč se nesmí při zkoušce podstatně zdeformovat.

(b) výška pádu tyče měřená od jejího nejspodnějšího konce k zamýšlenému části nárazu na horní okraj vzorku musí být 1 m.

Dodatečné zkoušky pro radioaktivní zásilky typu A projektované pro kapaliny a plyny

25. (725.) Vzorek musí být prověřen každou ze zkoušek uvedenou v tomto odstavci, pokud však je možné prokázat, že jedna ze zkoušek je pro daný vzorek náročnější než druhá, v takovém případě musí být vzorek prověřen náročnější zkouškou:

(a) zkouška volným pádem, vzorek musí na terč padat tak, aby došlo k jeho co největšímu poškození vzhledem k zádržnému systému. Výška volného pádu měřená od nejnižší části vzorku k horní ploše terče musí být 9 m. Terč musí odpovídat definici uvedené v odstavci 17. části II. přílohy č. 1;

(b) zkouška průrazem, vzorek je zkoušen na průraz podle odstavce 24. části II. přílohy č. 1, avšak výška pádu tyče musí být 1,7 m oproti 1 m specifikovanému v odstavci 24. (b) části II. přílohy č. 1.

Zkoušky prokazující schopnost přestát podmínky nehody při přepravě

26. (726.) Vzorek musí být prověřen souhrnnými účinky zkoušek uvedeným v odstavcích 27. a 28. části II. přílohy č. 1 v daném pořadí. Následně po těchto zkouškách musí být tento vzorek nebo zvláštní vzorek zkoušen ponořením do vody podle odstavce 29. a pokud je to aplikovatelné podle odstavce 30. části II. přílohy č. 1.

27. (727.) Mechanická zkouška se skládá ze tří různých pádových zkoušek. Každý vzorek je zkoumán podle požadavků odstavců 56. nebo 82. části I. přílohy č. 1. Pořadí zkoušek musí být takové, aby po ukončení mechanické zkoušky bylo poškození vzorku při následné tepelné zkoušce co největší, přitom:

(a) při pádové zkoušce I. musí vzorek padat na terč tak, aby došlo k jeho co největšímu poškození, výška pádu měřená od nejnižšího části vzorku k hornímu povrchu terče musí být 9 m. Terč musí odpovídat definici uvedené v odstavci 17. části II. přílohy č. 1;

(b) při pádové zkoušce II. musí vzorek padat tak, aby došlo k jeho co největšímu poškození nárazem na tyč upevněnou kolmo na terč. Výška pádu měřená od očekávaného části nárazu na vzorek k hornímu povrchu tyče musí být 1 m. Tyč musí být z pevné měkké oceli kruhovitého průřezu o průměru 15,0 cm + 0,5 cm a 20 cm dlouhá, v případě, že delší tyč nezpůsobí větší poškození. V takovém případě musí být použita tyč takové délky, aby způsobila co největší poškození. Horní konec tyče musí být plochý a vodorovný se zaoblenými hranami o poloměru ne větším než 6 mm. Terč, ke kterému je tyč připevněna musí odpovídat definici uvedené v odstavci 17. části II. přílohy č. 1;

(c) Při zkoušce III je vzorek umístěný na terči podroben dynamickému drcení pádem tělesa o hmotnosti 500 kg z výšky 9 m tak, aby došlo k jeho co největšímu poškození. Padající těleso musí být pevná, středně tvrdá ocelová plotna o rozměrech 1 m x 1 m a musí padat ve vodorovném směru. Výška pádu musí být měřena od spodní strany plotny k hornímu okraji vzorku. Terč, na kterému vzorek leží musí odpovídat definici uvedené v odstavci 17. části II. přílohy č. 1.

28. (728.) Před tepelnou zkouškou musí být vzorek v tepelné rovnováze při okolní teplotě 38 °C, za podmínek ozáření sluncem podle tabulky 1. (XI.) a současně při vystavení maximálnímu vývinu vnitřního tepla daného radioaktivním obsahem radioaktivní zásilky. Alternativně může mít jakýkoliv z uvedených parametrů před a v průběhu zkoušky jinou hodnotu, za předpokladu že jsou brány do úvahy při oceňování následné odezvy radioaktivní zásilky. Tepelná zkouška, při níž nesmí být vzorek uměle chlazen a jakékoliv hoření materiálů vzorku musí být ponecháno přirozenému průběhu, se musí sestávat z:

(a) vystavení vzorku po dobu 30 minut takovému tepelnému prostředí, které přinejmenším odpovídá tepelnému toku ekvivalentnímu ohni ze směsi uhlovodíkového paliva a vzduchu za dostatečně stabilních okolních podmínek pro dosažení průměrného koeficientu emise alespoň 0,9 při průměrné teplotě plamene nejméně 800° C, plně obklopujícím vzorek, mající koeficient povrchové absorpce 0,8 nebo takový, jehož hodnotu bude prokazatelně při vystavení ohni radioaktivní zásilka mít,

(b) následnému vystavení vzorku okolní teplotě 38° C s vlivem ozáření sluncem podle tabulky 1. (XI.) a současně s maximálním vývinem vnitřního tepla daného radioaktivním obsahem radioaktivní zásilky na dostatečně dlouhou dobu, která zajistí, aby se teploty kdekoliv ve vzorku snížily a blížily se počátečním rovnovážným podmínkám. Alternativně může mít po přerušení vnějšího přívodu tepla jakýkoliv z uvedených parametrů jinou hodnotu, za předpokladu že jsou brány do úvahy při oceňování následné odezvy radioaktivní zásilky.

29. (729.) Při zkoušce ponořením do vody musí být vzorek ponořen minimálně 15 m pod hladinou po dobu nejméně 8 hodin, aby došlo k jeho co největšímu poškození. Podmínky zkoušky stanoví hodnotu vnějšího přetlaku minimálně 150 kPa.

Rozšířená zkouška ponořením do vody pro radioaktivní zásilky typ B(U), typ B(M) obsahujícím více než 105 A2 a pro radioaktivní zásilky typ C

30.(730.) Při rozšířené zkoušce ponořením do vody musí být vzorek pod hladinou minimálně 200 m po dobu nejméně 1 hodiny. Podmínky zkoušky stanoví hodnotu vnějšího přetlaku minimálně 2 Mpa.

Zkouška ponořením do vody pro radioaktivní zásilky obsahující štěpné materiály

31. (731.) Radioaktivní zásilky, pro které bylo provedeno vyhodnocení pro vniknutí a unikání vody v rozsahu, který vede k nejvyšší reaktivitě pro účely hodnocení podle odstavců 83. - 88. části I. přílohy č. 1, jsou z této zkoušky vyjmuty.

32. (732.) Předtím, než je vzorek zkoušen ponořením do vody, musí být zkoušen podle odstavce 27. (b) nebo 27. (a) nebo 27.(c) části II. přílohy č. 1 , jak jsou vyžadovány v odstavci 88. části I. přílohy č. 1 a specifikovány v odstavci 28. části II. přílohy č. 1.

33. (733.) Vzorek musí být ponořen pod hladinu vody alespoň 0,9 m po dobu nejméně 8 hodin, v poloze, v jaké se očekává maximální průsak.

Zkoušky pro radioaktivní zásilky typ C

34. (734.) Vzorky musí být v uvedeném pořadí podrobeny účinkům každé z následujících zkoušek:

(a) zkoušky specifikované v odstavcích 27. (a), 27. (c), 35. a 36. části II. přílohy č. 1 a

(b) zkouška specifikovaná v odstavci 37. části II. přílohy č. 1.
Poznámka
Pro posloupnost zkoušek podle(a) a (b) je povoleno používat zvláštní vzorky.

35. (735.) Při zkoušce průrazem musí být vzorek vystaven ničivému účinku sondy ze středně tvrdé oceli. Orientace sondy vůči povrchu vzorku musí být taková, aby po zkušebních postupech specifikovaných v odstavci 34. (a) části II. přílohy č. 1 způsobila maximální poškození vzorku.

(a) vzorek reprezentující radioaktivní zásilku o hmotnosti menší než 250 kg, musí být umístěn na terč a vystaven pádu sondy o hmotnosti 250 kg, padající z výše 3 m nad zamýšleným bodem dopadu. Sonda pro tuto zkoušku musí válcová tyč o průměru 20 cm s koncem (který bude narážet na vzorek) ve tvaru komolého kužele s následujícími rozměry: 30 cm výška a 2,5 cm průměr koncové části. Terč, ke kterému je vzorek připevněn musí odpovídat definici uvedené v odstavci 17. části II. přílohy č.1.

(b) pro radioaktivní zásilky o hmotnosti větší než 250 kg musí být umístěna na terč sonda a vzorek padá na sondu. Výška pádu, měřená od části dopadu k vnějšímu povrchu sondy musí činit 3 m. Pro tuto zkoušku musí mít sonda stejný tvar a rozměry jako je specifikováno v (a) výše, s výjimkou toho, když by větší délka a hmotnost sondy mohla přivodit větší poškození vzorku. Terč, ke kterému je tyč připevněna musí odpovídat definici uvedené v odstavci 17. části II. přílohy č. 1 .

36. (736.) Podmínky rozšířené tepelné zkoušky musí být stejné jako podmínky specifikované v odstavci 28. části II. přílohy č. 1, s výjimkou toho, že vystavení teplu musí trvat 60 minut.

37. (737.) Při nárazové zkoušce musí být vzorek podroben nárazu na terč rychlostí ne menší než 90 m/s, a to orientován tak, aby utrpěl maximální poškození. Terč musí odpovídat definici uvedené v odstavci 17. části II. přílohy č. 1.

PŘÍLOHA Č. 2 POŽADAVKY NA OBALOVÉ SOUBORY TYPU D A S

1. Obalový soubor typu D a S

(a) musí být prokazatelně dostatečně mechanicky odolný vzhledem k projektovanému způsobu manipulace,

(b) musí být vyroben z materiálů jejichž životnost prokazatelně odpovídá projektované době životnosti obalového souboru. Materiály s životností kratší lze použít pouze pro komponenty obalového souboru, které lze v průběhu provozu skladu či úložiště snadno vyměnit.

2. Obsah obalového souboru typu D a S musí být dostatečně vysušen a obklopen definovaným médiem. O kritériích vysušení a parametrech tohoto média rozhodne Úřad na návrh žadatele v typovém schválení.

3. Obalový soubor typu S musí být zkonstruován tak, aby:

(a) splňoval požadavky odst. 56. - 70. části I. přílohy č. 1 a současně další požadavky specifikované a uvedené v příloze č. 2.

(b) zajišťoval možnost kontroly těsnosti obalového souboru v průběhu provozu skladu;

(c) si zachoval dostatečné stínění při normálním provozu a projektových haváriích. Stínění obalového souboru musí zaručovat, že na povrchu obalového souboru bude příkon dávkového ekvivalentu nižší než 10 mSv/h, a to při maximální povolené aktivitě projektovaného obsahu radionuklidů;

(d) teplo vznikající uvnitř obalového souboru působením jeho obsahu radionuklidů neovlivnilo za normálních podmínek a za vnější teploty 38 °C obalový soubor tak nepříznivě, že by nesplňoval požadavky na těsnost a stínění v případě, že obalový soubor a jeho obsah nebude sledován po dobu jednoho týdne;

(e) eliminoval vliv vznikajícího tepla, teplo nesmí:

1. změnit rozmístění, geometrickou formu nebo fyzikální stav obsahu radionuklidů nebo, jsou-li radionuklidy uzavřeny ve zvláštním pouzdře, způsobit deformaci nebo roztavení tohoto pouzdra nebo radionuklidů,

2. snížit účinnost stínění obalového souboru v důsledku jeho nestejnoměrného teplotního rozpínání nebo prasknutí nebo roztavení stínícího materiálu,

3. v kombinaci s vlhkostí urychlit korozi,

4. být příčinou přerušení odvodu zbytkového tepla a odvod zbytkového tepla musí být zaručen i za podmínek projektových havárií.

PŘÍLOHA Č. 3 MEZE AKTIVIT A MATERIÁLOVÁ OMEZENÍ

Základní hodnoty radionuklidů

1.(401.) *) Tabulka 1. (I.) pro jednotlivé radionuklidy uvádí následující základní hodnoty:

(a) A1 a A2 v TBq, kde A1 je hodnota aktivity radioaktivní látky zvláštní formy, uvedená v tabulce 1 (I) přílohy č. 3 nebo odvozená podle přílohy č. 3 a užívaná ke stanovení mezí aktivity pro účely požadavků příloh č.1 až č. 4 a A2 je hodnota aktivity radioaktivní látky jiné, než radioaktivní látky zvláštní formy, uvedená v tabulce 1 (I). přílohy č. 3 nebo odvozená podle přílohy č. 3 a užívaná ke stanovení mezí aktivity pro účely požadavků příloh č.1 až č. 4;

(b) meze hmotnostní aktivity pro vyjmutí látky v Bq/g; a

(c) meze aktivity pro vyjmutí dodávky v Bq.

Určování základních hodnot radionuklidů

2. (402.) Pro jednotlivé radionuklidy, které nejsou uvedeny v tabulce 1. (I.) přílohy č. 3 vyžaduje určení základních hodnot uvedených v odstavci 1. přílohy č. 3 schválení Úřadem nebo, pro mezinárodní přepravu, schválení kompetentními úřady zemí, jichž se přeprava týká. Tam kde je chemická forma každého radionuklidu známa, je povoleno použít hodnotu A2 vztaženou k jeho třídě rozpustnosti, jak je doporučeno Mezinárodní komisí pro radiační ochranu, jestliže je při běžných podmínkách přepravy nebo při nehodě je uvažována chemická forma radionuklidů. Alternativně mohou být bez schválení Úřadem používány hodnoty radionuklidů uvedené v tabulce 2 (II.).

3. (403.) Při stanovení hodnoty A1 nebo A2 pro radionuklid, který není uveden v tabulce 1. (I.) přílohy č. 3, je rozpadová řada, pokud jsou radionuklidy v ní obsažené v poměrech ve kterých se vyskytují v přírodě a pokud žádný produkt radioaktivní přeměny nemá poločas rozpadu delší než 10 dní nebo delší než poločas výchozího radionuklidu v řadě, uvažována jako jednotlivý radionuklid a hodnoty aktivity A1 nebo A2 , jež mají být použity musí být hodnoty odpovídající výchozím radionuklidům dané řady. V případě rozpadové řady, kde jakýkoliv produkt radioaktivní přeměny má poločas rozpadu delší než 10 dní nebo delší než poločas výchozího radionuklidu musí být výchozí radionuklid spolu s produkty radioaktivní přeměny považovány za směs různých radionuklidů.

*) Poznámka:
Poziční čísla vytištěná tučným písmem v závorkách podle čísel odstavců, popřípadě tabulek a obrázků odpovídají číslování v doporučení Mezinárodní agentury pro atomovou energii "IAEA Safety Standards Series, Regulations for the Safe Transport of Radioactive Materiál, 1496 Edition (Revised), Regtlirements, No. TS-R-1 (ST-1, Revised), International Atomic Energy Agency, Vienna, 2000". Pro tuto přílohu platí výklad pojmů uvedený v citovaném dokumentu od odstavce 201 do odstavce 248.

4. (404.) Pro směsi radionuklidů, kde základní hodnoty jednotlivých radionuklidů jsou uvedeny v tabulce 1 podle odstavce 1. přílohy č. 3, platí pro určování:
Xm = 1 / &22112 211if (i)/ X(
,
e: f(i) je podíl aktivity nebo hmotnostní aktivity příslušného radionuklidu i ve sm
i, X(i) je příslušná hodnot a A1 neb o A2 nebo mez hmotnostní aktivity pro vyjm
ou látku nebo mez aktivity pro vyjmutou dodávku pro příslušný radionukli
i; Xm je mezní hodnota odvozená pro směs z hodno t A1 neb o A2 nebo z m
ní hmotnostní aktivity pro vyjmutou látku nebo z meze aktivity pro vyjmutou zási

5. (405.) Je-li známa identita každého radionuklidu, ale nejsou-li známy hodnoty aktivity některých z nich, mohou být radionuklidy seřazeny do skupin a nejnižší hodnota aktivity v každé skupině může být použita při výpočtech podle vzorců uvedených v odstavcích 4. a 15. přílohy č. 3 . Skupiny mohou být založeny na celkové alfa aktivitě a celkové beta/gama aktivitě, pokud jsou známy; k výpočtu podle vzorců uvedených v odstavcích 4. a 15. přílohy č. 3 se používá nejnižších hodnot jak pro zářiče alfa tak pro zářiče beta/gama.

Tabulka 1. (I.) Základní hodnoty radionuklidů

radionuklid (atomové číslo)

A1[TBq]

A2[TBq]

Meze hmotnostní aktivity pro vyjmutí látky

[Bq/g]

Meze aktivity pro vyjmutí dodávky

[Bq]

Aktinium (89)

 

 

 

 

Ac-225 (a)

8x10-1

6x10-3

1x101

1x104

Ac-227 (a)

9x10-1

9x10-5

1x10-1

1x103

Ac-228

6x10-1

5x10-1

1x101

1x106

Stříbro (47)

 

 

 

 

Ag-105

2x100

2x100

1x102

1x106

Ag -108m (a)

7x10-1

7x10-1

1x101 (b)

1x106 (b)

Ag -110m (a)

4x10-1

4x10-1

1x101

1x106

Ag -111

2x100

6x10-1

1x103

1x106

Hliník (13)

 

 

 

 

Al-26

1x10-1

1x10-1

1x101

1x105

Americium (95)

 

 

 

 

Am-241

1x101

1x10-3

1x100 (b)

1x104

Am-242m (a)

1x101

1x10-3

1x100 (b)

1x104 (b)

Am-243 (a)

5x100

1x10-3

1x100 (b)

1x103 (b)

Argon (18)

 

 

 

 

Ar-37

4x101

4x101

1x106

1x108

Ar-39

4x101

2x101

1x107

1x104

Ar-41

3x10-1

3x10-1

1x102

1x109

Arzén (33)

 

 

 

 

As-72

3x10-1

3x10-1

1x101

1x105

As-73

4x10-1

4x10-1

1x103

1x107

As-74

1x100

9x10-1

1x101

1x106

As-76

3x10-1

3x10-1

1x102

1x105

As-77

2x101

7x10-1

1x103

1x106

Astat (85)

 

 

 

 

At-211 (a)

2x101

5x10-1

1x103

1x107

Zlato (79)

 

 

 

 

Au-193

7x100

2x100

1x102

1x107

Au-194

7x100

1x100

1x101

1x106

Au-195

1x101

6x100

1x102

1x107

Au-198

1x100

6x10-1

1x102

1x106

Au-199

1x101

6x10-1

1x102

1x106

Baryum (56)

 

 

 

 

Ba-131(a)

2x100

2x100

1x102

1x106

Ba-133

3x100

3x100

1x102

1x106

Ba-133m

2x101

2x10-1

1x102

1x106

Ba-140 (a)

5x10-1

3x10-1

1x101 (b)

1x105 (b)

Berylium (4)

 

 

 

 

Be-7

2x101

2x101

1x103

1x107

Be-10

4x101

6x101

1x104

1x106

Vizmut (83)

 

 

 

 

Bi-205

7x10-1

7x10-1

1x101

1x106

Bi-206

3x10-1

3x10-1

1x101

1x105

Bi-207

7x10-1

7x10-1

1x101

1x106

Bi-210

1x100

6x10-1

1x103

1x106

Bi-210m (a)

6x10-1

2x10-1

1x101

1x105

Bi-212 (a)

7x10-1

6x10-1

1x101 (b)

1x105 (b)

Berkelium (97)

 

 

 

 

Bk-247

8x100

8x10-4

1x100

1x104

Bk-249 (a)

4x101

3x100

1x103

1x106

Bróm (35)

 

 

 

 

Br-76

4x10-1

4x10-1

1x101

1x105

Br-77

3x100

3x100

1x102

1x106

Br-82

4x10-1

4x10-1

1x101

1x106

Uhlík (6 )

 

 

 

 

C-11

1x100

6x10-1

1x101

1x106

C-14

4x101

3x100

1x104

1x107

Vápník (20)

 

 

 

 

Ca-41

Neomezeně

Neomezeně

1x103

1x107

Ca-45

4x101

1x100

1x104

1x107

Ca-47 (a)

3x100

3x10-1

1x101

1x106

Kadmium (48)

 

 

 

 

Cd-109

3x101

2x100

1x104

1x106

Cd-113m

4x101

5x10-1

1x103

1x106

Cd-115 a

3x100

4x10-1

1x102

1x106

Cd-115m

5x10-1

5x10-1

1x103

1x106

Cer (58)

 

 

 

 

Ce-139

7x100

2x100

1x102

1x106

Ce-141

2x101

6x10-1

1x102

1x107

Ce-143

9x10-1

6x10-1

1x102

1x106

Ce-144 a

2x10-1

2x10-1

1x102 (b)

1x105 (b)

Kalifornium (98)

 

 

 

 

Cf-248

4x101

6x10-3

1x101

1x104

Cf-249

3x100

8x10-4

1x100

1x103

Cf-250

2x101

2x10-3

1x101

1x104

Cf-251

7x100

7x10-4

1x100

1x103

Cf-252

5x10-2

3x10-3

1x101

1x104

Cf-253 (a)

4x101

4x10-2

1x102

1x105

Cf-254

1x103

1x10-3

1x100

lx103

Chlór (17)

 

 

 

 

C1-36

1x101

6x10-1

1x104

1x106

C1-38

2x10-1

2x10-1

1x101

1x105

Curium (96)

 

 

 

 

Cm-240

4x101

2x10-2

1x102

1x105

Cm-241

2x100

1x100

1x102

1x106

Cm-242

4x101

1x10-2

1x102

1x105

Cm-243

9x100

1x10-3

1x100

1x104

Cm-244

2x101

2x10-3

1x101

1x104

Cm-245

9x100

9x10-4

1x100

1x103

Cm-246

9x100

9x10-4

1x100

1x103

Cm-247 (a)

3x100

1x10-3

1x100

1x104

Cm-248

2x10-2

3x10-4

1x100

1x103

Kobalt (27)

 

 

 

 

Co-55

5x10-1

5x10-1

1x101

1x106

Co-56

3x10-3

3x10-1

1x101

1x105

Co-57

1x101

1x101

1x102

1x106

Co-58

1x100

1x100

1x101

1x106

Co-58m

4x101

4x101

1x104

1x107

Co-60

4x10-1

4x10-1

1x101

1x105

Chróm (24)

 

 

 

 

Cr-51

3x101

3x101

1x103

1x107

Cesium (55)

 

 

 

 

Cs-129

4x100

4x100

1x102

1x105

Cs-131

3x101

3x101

1x103

1x106

Cs-132

1x100

1x100

1x101

1x105

Cs-134

7x10-1

7x10-1

1x101

1x104

Cs-134m

4x101

6x10-1

1x103

1x105

Cs-135

4x101

1x100

1x104

1x107

Cs-136

5x10-1

5x10-1

1x101

1x105

Cs-137 (a)

2x100

6x10-1

1x101 (b)

1x104 (b)

Měď (29)

 

 

 

 

Cu-64

6x100

1x100

1x102

1x106

Cu-67

1x101

7x10-1

1x101

1x106

Dysprosium

 

 

 

 

Dy-159

2x101

2x101

1x103

1x107

Dy-165

9x10-1

6x10-1

1x103

1x106

Dy -166 (a)

9x10-1

3x10-1

1x103

1x106

Erbium (68)

 

 

 

 

Er-169

4x101

1x108

1x104

1x107

Er-171

8x10-1

5x10-1

1x102

1x106

Europium (63)

 

 

 

 

Eu-147

2x100

2x100

1x102

1x106

Eu-148

5x10-1

5x10-1

1x101

1x106

Eu-149

2x101

2x101

1x102

1x107

Eu-150 (s krátkým poločasem)

2x100

7x10-1

1x103

1x106

Eu-150 (s dlouhým poločasem)

7x10-1

7x10-1

1x101

1x106

Eu-152

1x100

1x100

1x101

1x106

Eu-152m

8x10-1

8x10-1

1x102

1x106

Eu-154

9x10-1

6x10-1

1x101

1x106

Eu-155

2x101

3x100

1x102

1x107

Eu-156

7x10-1

7x10-1

1x101

1x106

Fluór (9)

 

 

 

 

F-18

1x100

6x10-1

1x101

1x106

Železo (26)

 

 

 

 

Fe-52 (a)

3x10-1

3x10-1

1x101

1x106

Fe-55

4x101

4x101

1x104

1x106

Fe-59

9x10-1

9x10-1

1x101

1x106

Fe-60 (a)

4x101

2x10-1

1x102

1x105

Galium (31)

 

 

 

 

Ga-67

7x100

3x100

1x102

1x106

Ga-68

5x10-1

5x10-1

1x101

1x105

Ga-72

4x101

4x10-1

1x101

1x105

Gadolinium (64)

 

 

 

 

Gd-146 (a)

5x10-1

5x10-1

1x101

1x106

Gd-148

2x101

2x10-3

1x101

1x104

Gd-153

1x101

9x100

1x102

1x107

Gd-159

3x100

6x10-1

1x103

1x106

Germanium (32)

 

 

 

 

Ge-68 (a)

5x10-1

5x10-1

1x101

1x105

Ge-71

4x101

4x101

1x104

1x108

Ge-77

3x10-1

3x10-1

1x101

1x105

Hafnium (72)

 

 

 

 

Hf-172 (a)

6x10-1

6x106

1x101

1x106

Hf-175

3x100

3x100

1x102

1x106

Hf-181

2x100

5x10-1

1x101

1x106

Hf-182

Neomezeně

Neomezeně

1x102

1x106

Rtuť (80)

 

 

 

 

H -194 (a)

1x100

1x100

1x101

1x106

H -195m (a)

3x100

7x10-1

1x102

1x106

H g-197

2x101

1x101

1x102

1x107

H -197m

1x101

4x10-1

1x102

1x106

H g-203

5x100

1x100

1x102

1x105

Holmium (67)

 

 

 

 

Ho- 166

4x10-1

4x10-1

1x103

1x105

Ho-166m

6x10-1

5x10-1

1x101

1x106

Jód (53)

 

 

 

 

I-123

6x100

3x100

1x102

1x107

I-124

1x100

1x100

1x101

1x106

I-125

2x101

3x100

1x103

1x106

I-126

2x100

1x100

1x102

1x106

I-129

Neomezeně

Neomezeně

1x102

1x105

I-131

3x100

7x10-1

1x102

1x106

I-132

4x10-1

4x10-1

1x101

1x105

I-133

7x10-1

6x10-1

1x101

1x106

I-134

3x10-1

3x10-1

1x101

1x105

I-135 (a)

6x10-1

6x10-1

1x101

1x106

Indium (49)

 

 

 

 

In-l11

3x100

3x100

1x102

1x106

In-113m

4x100

2x100

1x101

1x106

In-114m (a)

1x101

5x10-1

1x101

1x106

In-115m

7x100

1x100

1x102

1x106

Iridium (77)

 

 

 

 

Ir-189 (a)

1x101

1x101

1x102

1x107

Ir-190

7x10-1

7x10-1

1x101

1x106

Ir-192

1x100 (c)

6x10-1

1x101

1x104

Ir-194

3x10-1

3x10-1

1x102

1x105

Draslík (l9)

 

 

 

 

K-40

9x10-1

9x10-1

1x102

1x106

K-42

2x10-1

2x10-1

1x102

1x106

K-43

7x10-1

6x10-1

1x101

1x106

Krypton (36)

 

 

 

 

Kr-81

4x10-1

4x101

1x104

1x107

Kr-85

1x10-1

1x101

1x105

1x104

Kr-85m

8x100

3x100

1x103

1x1010

Kr-87

2x10-1

2x10-1

1x102

1x109

Lanthan (57)

 

 

 

 

La-137

3x101

6x100

1x103

1x107

La-140

4x10-1

4x10-1

1x101

1x105

Lutecium (71)

 

 

 

 

Lu-172

6x10-1

6x10-1

1x101

1x106

Lu-173

8x100

8x100

1x102

1x107

Lu-174

9x100

9x100

1x102

1x107

Lu-174m

2x101

1x101

1x102

1x107

Lu-177

3x101

7x10-1

1x103

1x107

Hořčík (12)

 

 

 

 

Mg-28 (a)

3x10-1

3x10-1

1x101

1x105

Mangan (25)

 

 

 

 

Mn-52

3x10-1

3x10-1

1x101

1x105

Mn-53

Neomezeně

Neomezeně

1x104

1x109

Mn-54

1x100

1x100

1x101

1x106

Mn-56

3x10-1

3x10-1

1x101

1x105

Molybden (42)

 

 

 

 

Mo-93

4x101

2x101

1x103

1x108

Mo-99 (a)

1x100

6x10-1

1x102

1x106

Dusík (7)

 

 

 

 

N-I3

9x10-1

6x10-1

1x10-1

1x109

Sodík 11

 

 

 

 

Na-22

5x10-1

5x10-1

1x101

1x106

Na-24

2x10-1

2x10-1

1x101

1x105

Niob (41)

 

 

 

 

Nb-93m

4x101

3x101

1x104

1x107

Nb-94

7x10-1

7x10-1

1x101

1x106

Nb-95

1x100

1x100

1x101

1x106

Nb-97

9x10-1

6x10-1

1x101

1x106

Neodym (60)

 

 

 

 

Nd-147

6x100

6x10-1

1x102

1x106

Nd-149

6x10-1

5x10-1

1x102

1x106

Nikl (28)

 

 

 

 

Ni-59

Neomezeně

Neomezeně

1x104

1x108

Ni-63

4x101

3x101

1x105

1x108

Ni-65

4x10-1

4x10-1

1x101

1x106

Neptunium (93)

 

 

 

 

Np-235

4x101

4x101

1x103

1x107

Np -236 (s krátkým poločasem)

2x101

2x100

1x103

1x107

Np-236 (s dlouhým poločasem)

9x100

2x10-2

1x100

1x105

Np-237

2x101

2x10-3

1x100 (b)

1x103 (b)

Np-239

7x100

4x10-1

1x102

1x107

Osmium (76)

 

 

 

 

Os-185

1x100

1x100

1x101

1x106

Os-191

1x100

2x100

1x102

1x107

Os-191m

4x101

3x101

1x103

1x107

Os-193

2x100

6x10-1

1x102

1x106

Os-194 a

3x10-1

3x10-1

1x102

1x105

Fosfor (15)

 

 

 

 

P-32

5x10-1

5x10-1

1x103

1x105

P-33

4x101

1x100

1x105

1x108

Protaktinium (91)

 

 

 

 

Pa-230 (a)

2x100

7x10-2

1x101

1x106

Pa-231

4x100

4x10-4

1x100

1x103

Pa-233

5x100

7x10-1

1x102

1x107

Olovo (82)

 

 

 

 

Pb-201

1x100

1x100

1x101

1x106

Pb-202

4x101

2x101

1x103

1x106

Pb-203

4x100

3x100

1x102

1x106

Pb-205

Neomezeně

Neomezeně

1x104

1x107

Pb-210 (a)

1x100

5x10-2

1x101 (b)

1x104 (b)

Pb-212 (a)

7x10-1

2x10-1

1x101 (b)

1x105 (b)

Paladium (46)

 

 

 

 

Pd-103 (a)

4x101

4x101

1x103

1x108

Pd-107

Neomezeně

Neomezeně

1x105

1x108

Pd-109

2x100

5x10-1

1x103

1x106

Promethium (61)

 

 

 

 

Pm-143

3x100

3x100

1x102

1x106

Pm-144

7x10-1

7x10-1

1x101

1x106

Pm-145

3x101

1x101

1x103

1x107

Pm-147

4x101

2x100

1x104

1x107

Pm-148m (a)

8x10-1

7x10-1

1x101

1x106

Pm-149

2x100

6x10-1

1x103

1x106

Pm-151

2x100

6x10-1

1x102

1x106

Polonium (84)

 

 

 

 

Po-210

4x101

2x10-2

1x101

1x104

Praseodym (59)

 

 

 

 

Pr-142

4x10-1

4x10-1

1x102

1x105

Pr-143

3x100

6x10-1

1x104

1x106

Platina (78)

 

 

 

 

Pt-188 (a)

1x100

8x10-1

1x101

1x106

Pt-191

4x100

3x100

1x102

1x106

Pt-193

4x101

4x101

1x104

1x107

Pt-193m

4x101

5x10-1

1x103

1x107

Pt-195m

1x101

5x10-1

1x102

1x106

Pt-197

2x101

6x10-1

1x103

1x106

Pt-197m

1x101

6x10-1

1x102

1x106

Plutonium (94)

 

 

 

 

Pu-236

3x101

3x10-3

1x101

1x104

Pu-237

2x101

2x101

1x103

1x107

Pu-238'

1x101

1x10-3

1x100

1x104

Pu-239

1x101

1x10-3

1x100

1x104

Pu-240

1x101

1x10-3

1x100

1x103

Pu-241 (a)

4x101

6x10-2

1x102

1x105

Pu-242

1x101

1x10-3

1x100

1x104

Pu-244 (a)

4x10-1

1x10-3

1x100

1x104

Rádium (88)

 

 

 

 

Ra-223 (a)

4x10-1

7x10-3

1x102 (b)

1x105 (b)

Ra-224 (a)

4x10-1

2x10-2

1x101 (b)

1x105 (b)

Ra-225 (a)

2x10-1

4x10-3

1x102

1x105

Ra-226 (a)

2x10-1

3x10-3

1x101 (b)

1x104 (b)

Ra-228 (a)

6x10-1

2x10-2

1x101 (b)

1x105 (b)

Rubidium (37)

 

 

 

 

Rb-81

2x100

8x10-1

1x101

1x106

Rb-83 (a)

2x100

2x100

1x102

1x106

Rb-84

1x100

1x100

1x101

1x106

Rb-86

5x10-1

5x10-1

1x102

1x105

Rb-87

Neomezeně

Neomezeně

1x104

1x107

Rb (přírodní)

Neomezeně

Neomezeně

1x106

1x107

Rhenium (75)

 

 

 

 

Re-184

1x100

1x100

1x101

1x106

Re-184m

3x100

1x100

1x102

1x106

Re-186

2x100

6x10-1

1x103

1x106

Re-187

Neomezeně

Neomezeně

1x106

1x109

Re-188

4x10-1

4x10-1

1x102

1x105

Re-189(a)

3x100

6x10-1

1x102

1x106

Re (přírodní)

Neomezeně

Neomezeně

1x106

1x109

Rhodium (45)

 

 

 

 

Rh-99

2x100

2x100

1x101

1x106

Rh-101

4x100

3x100

1x102

1x107

Rh-102

5x10-1

5x10-1

1x101

1x106

Rh-102m

2x100

2x100

1x102

1x106

Rh-103m

4x101

4x101

1x104

1x108

Rh-105

1x101

8x10-1

1x102

1x107

Radon(86)

 

 

 

 

Rn-222 (a)

3x10-1

4x10-3

1x101 (b)

1x108 (b)

Ruthenium (44)

 

 

 

 

Ru-97

5x100

5x100

1x102

1x107

Ru-103 (a)

2x100

2x100

1x102

1x106

Ru-105

1x100

6x10-1

1x101

1x106

Ru-106 (a)

2x10-1

2x10-1

1x102 (b)

1x105 (b)

Síra (16)

 

 

 

 

S-35

4x101

3x100

1x105

1x108

Antimon (51)

 

 

 

 

Sb-122

4x10-1

4x10-3

1x102

1x104

Sb-124

6x10-1

6x10-1

1x101

1x106

Sb-125

2x100

1x100

1x102

1x106

Sb-126

4x10-1

4x10-1

1x101

1x105

Skandium (21)

 

 

 

 

Sc-44

5x10-1

5x10-1

1x101

1x105

Sc-46

5x10-1

5x10-1

1x101

1x106

Sc-47

1x101

7x10-1

1x102

1x106

Sc-48

3x10-1

3x10-1

1x101

1x105

Selen (34)

 

 

 

 

Se-75

3x100

3x100

1x102

1x106

Se-79

4x101

2x100

1x104

1x107

Křemík (14)

 

 

 

 

Si-31

6x10-1

61x10-1

1x103

1x106

Si-32

4x101

5x10-1

1x103

1x106

Samarium (62)

 

 

 

 

Sm-145

1x101

1x101

1x102

1x107

Sm-147

Neomezeně

Neomezeně

1x101

1x104

Sm-151

4x101

1x101

1x104

1x108

Sm-153

9x100

6x10-1

1x102

1x106

Cín (50)

 

 

 

 

Sn-113 (a)

4x100

2x100

1x103

1x107

Sn-117m

7x100

4x10-1

1x102

1x106

Sn-119m

4x101

3x101

1x103

1x107

Sn-121m (a)

4x101

9x10-1

1x103

1x107

Sn-123

8x10-1

6x10-1

1x103

1x106

Sn-125

4x10-1

4x10-1

1x102

1x105

Sn-126 (a)

6x10-1

4x10-1

1x101

1x105

Stroncium (38)

 

 

 

 

Sr-82 (a)

2x10-1

2x10-1

1x101

1x105

Sr-85

2x100

2x100

1x102

1x106

Sr-85m

5x100

5x100

1x102

1x107

Sr-87m

3x100

3x100

1x102

1x106

Sr-89

6x10-1

6x10-1

1x103

1x106

Sr-90 (a)

3x10-1

3x10-1

1x102 (b)

1x104 (b)

Sr-91 (a)

3x10-1

3x10-1

1x101

1x105

Sr-92 (a)

1x100

3x10-1

1x101

1x106

Tricinum (1)

 

 

 

 

T(H-3)

4x101

4x101

1x106

1x109

Tantal (23)

 

 

 

 

Ta-178 (s dlouhým poločasem)

1x100

8x10-1

1x101

1x106

Ta-179

3x101

3x101

1x103

1x107

Ta-182

9x10-1

5x10-1

1x101

1x104

Terbium (65)

 

 

 

 

Tb-157

4x101

4x101

1x104

1x107

Tb-158

1x100

1x100

1x101

1x106

Tb-160

1x100

6x10-1

1x101

1x106

Technecium (43)

 

 

 

 

Tc-95m (a)

2x100

2x100

1x101

1x106

Tc-96

4x10-1

4x10-1

1x101

1x106

Tc-96m (a)

4x10-1

4x10-1

1x103

1x107

Tc-97

Neomezeně

Neomezeně

1x103

1x108

Tc-97m

4x101

1x100

1x103

1x107

Tc-98

8x10-1

7x10-1

1x101

1x106

Tc-99

4x101

9x10-1

1x104

1x107

Tc-99m

1x101

4x100

1x102

1x107

Telur (52)

 

 

 

 

Te-121

2x100

2x100

1x101

1x106

Te-121m

5x100

3x100

1x102

1x105

Te-123m

8x100

1x101

1x102

1x107

Te-125m

2x101

9x10-1

1x103

1x107

Te-127

2x101

7x10-1

1x103

1x106

Te-127m (a)

2x101

5x10-1

1x103

1x107

Te-129

7x10-1

6x10-1

1x102

1x106

Te-129m (a)

8x10-1

4x10-1

1x103

1x106

Te-131m (a)

7x10-1

5x10-1

1x101

1x106

Te-132 (a)

5x10-1

4x10-1

1x102

1x107

Thorium (90)

 

 

 

 

Th-227

1x101

5x10-3

1x101

1x104

Th-228 (a)

5x10-1

1x10-3

1x100 (b)

1x104 (b)

Th-229

5x100

5x10-4

1x100 (b)

1x103 (b)

Th-230

1x101

1x10-3

1x100

1x104

Th-231

4x101

2x10-2

1x103

1x107

Th-232

Neomezeně

Neomezeně

1x101

1x104

Th-234 (a)

3x10-1

3x10-1

1x103 (b)

1x105 (b)

Th (přírodní)

Neomezeně

Neomezeně

1x100 (b)

1x103 (b)

Titan (22)

 

 

 

 

Ti-44 (a)

5x10-1

4x10-1

1x101

1x105

Thalium (81)

 

 

 

 

Tl-200

9x10-1

9x10-1

1x101

1x106

Tl-201

1x101

4x100

1x102

1x106

Tl-202

2x100

2x100

1x102

1x106

Tl-204

1x101

7x10-1

1x104

1x104

Thulium (69)

 

 

 

 

Tm-167

7x100

8x10-1

1x102

1x106

Tm-170

3x100

6x10-1

1x103

1x106

Tm-171

4x101

4x101

1x104

1x108

Uran (92)

 

 

 

 

U-230 (rychlá retence) (a) (d)

3x101

3x10-3

1x101

1x104

U-230 (středně rychlá retence) (a), (e)

4x101

1x10-2

1x100 (b)

1x103 (b)

U-230 (pomalá retence) (a) (f)

4x101

7x10-3

1x101

1x104

U-232 (rychlá retence) (d)

4x101

1x10-2

1x100 (b)

1x103 (b)

U-232 (středně rychlá retence) (e)

4x101

7x10-2

1x101

1x104

U-232 (pomalá retence) (f)

4x101

1x10-3

1x101

1x104

U-233 (rychlá retence) (d)

4x101

3x10-2

1x101

1x104

U-233 (středně rychlá retence)(e)

4x101

3x10-2

1x102

1x105

U-233 (pomalá retence) (f)

4x101

3x10-2

1x102

1x105

U-234 (rychlá retence) (d)

4x101

2x102

1x102

1x105

U-234 (středně rychlá retence) (e)

4x101

2x10-3

1x102

1x105

U-234 (pomalá) (f)

4x101

6x10-3

1x101

1x105

U-235 (všechny typy retence) (a), (d), (e), (f)

Neomezeně

Neomezeně

1x101 (b)

1x104 (b)

U-236 (rychlá retence) (d)

Neomezeně

Neomezeně

1x101

1x104

U-236 (středně rychlá retence (e)

4x101

2x10-2

1x102

1x105

U-236 (pomalá retence) (f)

4x101

6x10-3

1x101

1x104

U-238 (všechny typy retence) (d), (e), (f)

Neomezeně

Neomezeně

1x101 (b)

1x104 (b)

U (přírodní)

Neomezeně

Neomezeně

1x100 (b)

1x103 (b)

U (obohacený do 20% nebo méně (g)

Neomezeně

Neomezeně

1x100

1x103

U (ochuzený)

Neomezeně

Neomezeně

1x100

1x103

Vanad (23)

 

 

 

 

V-48

4x10-1

4x10-1

1x101

1x105

V-49

4x101

4x101

1x104

1x107

Wolfram (74)

 

 

 

 

W-178 (a)

9x100

5x100

1x101

1x106

W-181

3x101

3x101

1x103

1x107

W-185

4x101

8x10-1

1x104

1x107

W-187

2x100

6x10-1

1x102

1x106

W-188 (a)

4x10-1

3x10-1

1x102

1x105

Xenon (54)

 

 

 

 

Xe-122 (a)

4x10-1

4x10-1

1x102

1x109

Xe-123

2x100

7x10-1

1x102

1x109

Xe-127

4x100

2x100

1x103

1x105

Xe-131m

4x101

4x101

1x104

1x104

Xe-133

2x101

1x101

1x103

1x104

Xe-135

3x100

2x100

1x103

1x1010

Ytrium (39)

 

 

 

 

Y-87 (a)

1x100

1x100

1x101

1x106

Y-88

4x10-1

4x10-1

1x101

1x106

Y-90

3x10-1

3x10-1

1x103

1x105

Y-91

6x10-1

6x10-1

1x103

1x106

Y-91m

2x100

2x100

1x102

1x106

Y-92

2x10-1

2x10-1

1x102

1x105

Y-93

3x10-1

3x10-1

1x102

1x105

Yterbium (70)

 

 

 

 

Yb-169

4x100

1x100

1x102

1x107

Yb-175

3x101

9x10-1

1x103

1x107

Zinek (30)

 

 

 

 

Zn-65

2x100

2x100

1x101

1x106

Zn-69

3x100

6x10-1

1x104

1x106

Zn-69m (a)

3x100

6x10-1

1x102

1x106

Zirkonium (40)

 

 

 

 

Zr-88

3x100

3x100

1x102

1x106

Zr-93

Neomezeně

Neomezeně

1x103 (b)

1x107 (b)

Zr-95 a

2x100

8x10-1

1x101

1x106

Zr-97 a

4x10-1

4x10-1

1x101 (b)

1x105 (b)

(a) hodnoty aktivit A1 nebo A2 nebo obě hodnoty zahrnují příspěvky produktů radioaktivní přeměny s poločasem kratším než 10 dní

(b) radionuklidy a produkty jejich radioaktivní přeměny odpovídající trvalé rovnováze jsou

uvedeny níže:
Sr-90 Y-90
Zr93 Nb-93m
Zr-97 Nb-97
Ru-106 Rh-106
Cs-137 Ba-137m
Ce-134 La-134
Ce-144 Pr-144
Ba-140 La-140
Bi-212 Bi-210, Po-210
Pb-212 Bi-212, Tl-208 (0.36), Po-212 (0.64)
Rn-220 Po-216
Rn-222 Po-218, Pb-214, Bi-214, Po-214
Ra-223 Rn-219, Po-215, Pb-211, Bi-211, Tl-207
Ra-224 Rn-220, Po-216, Pb-212, Bi-212, Tl-208 (0.36),Po-212 (0.64)
Ra-226 Rn-222, Po-218, Pb-214, Bi-214, Po-214, Pb-210, Bi-210, Po-210
Ra- 228 Ac-228
Th-226 Ra-222, Rn-218, Po-214
Th-228 Ra-224, Rn-220, Po-216, Pb212, Bi-212, Tl-208 (0.36), Po-212 (0.64)
Th-229 Ra-225, Ac-225, Fr-221, At-217, Bi-213, Po-213, Pb-209
Th přírodní Ra-228, Ac-228, Th-228, Ra-224, Rn-220, Po-216, Pb-212, Bi-212, Tl-208(0.36), Po-212(0.64)
Th-234 Pa-234m
U-230 Th-226, Ra-222, Rn-218, Po-214
U-232 Th-228, Ra-224, Rn-220, Po-216, Pb-212, Bi-212, Tl-208 (0.36), Po-212 (0.64)
U-235 Th-231
U-238 Th-234, Pa-234m
U přírodní Th-234, Pa-234m, U-234, Th-230, Ra-226, Rn-222, Po-218, Pb-214, Bi-214, Po-214, Pb-210, Bi-210, Po-210
U-240 Np-240m
Np-237 Pa-233
Am-242m Am-242
Am-243 Np-239

(c) Množství může být stanoveno měřením rychlosti přeměny nebo měřením příkonu dávkového ekvivalentu v určené vzdálenosti od radionuklidového zářiče.

(d) Tyto hodnoty jsou platné pouze pro následující sloučeniny uranu: UF6 , U2 F2 , UO2 (NO3 )2 .

(e) Tyto hodnoty jsou platné pouze pro následující sloučeniny uranu: UO3 , UF4 , UCl4 a šestimocné sloučeniny uranu.

(f) Tyto hodnoty jsou platné pro ostatní sloučeniny uranu, neuvedené v bodech d) a e).

(g) Tyto hodnoty jsou platné pouze pro neozářený uran.

6. (406.) Pro jednotlivé radionuklidy nebo jejich směsi, pro které nejsou potřebné údaje známé, musí být použity hodnoty uvedené v tabulce 2 (II.) přílohy č. 3.


Tabulka 2. (II.) Základní hodnoty radionuklidů pro neznámé radionuklidy a směsi

Radionuklidy

A1

A2

Meze hmotnostní aktivity pro vyjmutí látky

Meze aktivity pro vyjmutí dodávky

 

[TBq]

[Tbq]

[Bq/g]

[Bq]

Je známa pouze přítomnost radionuklidů emitujících záření beta nebo gama

0,1

0,02

1x101

1x104

Je známa pouze přítomnost radionuklidů emitujících záření alfa

0,2

9x10-5

1x10-1

1x103

Žádné dostupné údaje

0,001

9x10-5

1x10-1

1x103

MEZE RADIOAKTIVNÍHO OBSAHU PRO RADIOAKTIVNÍ ZÁSILKY

7. (407.) Množství štěpného materiálu nebo radioaktivní látky v radioaktivní zásilce nesmí překročit příslušné meze uvedené v odstavcích 8. - 20. přílohy č. 3.

Vyjmuté zásilky

8. (408.) Vyjmutá zásilka pro štěpný materiál nebo radioaktivní látku jinou než jsou položky vyrobené z přírodního uranu, ochuzeného uranu, nebo přírodního thoria, nesmí obsahovat vyšší než následující aktivity:

(a) tam, kde je štěpný materiál nebo radioaktivní látka začleněna nebo zahrnuta jako součást přístroje nebo jiného výrobku, jako jsou hodiny nebo elektronické přístroje, platí limity specifikované ve sloupcích 2. a 3. tabulky 3. (III.) přílohy č. 3 pro každou jednotlivou položku a každou radioaktivní zásilku (v tomto pořadí);

(b) tam, kde štěpný materiál nebo radioaktivní látka není takto začleněna nebo není zahrnuta jako součást přístroje nebo jiného výrobku, platí limity pro radioaktivní zásilku specifikované ve sloupci 4. tabulky 3.(III.) přílohy č. 3.

9. (409.) Vyjmutá zásilka pro výrobky zhotovené z přírodního uranu, ochuzeného uranu nebo přírodního thoria, může obsahovat jakékoliv množství takových látek, za předpokladu, že vnější povrch uranu nebo thoria je uzavřen v neaktivním pouzdře vyrobeném z kovu nebo jiného pevného materiálu.

10. (410.) Pro přepravu poštou nesmí celková aktivita každé vyjmuté zásilky překročit desetinu příslušného limitu specifikovaného v tabulce 3 přílohy č. 3.

Průmyslové zásilky, typ 1, typ 2 a typ 3

11. (411.) Radioaktivní obsah v jedné radioaktivní zásilce látky LSA podle přílohy č. 1 odstavec 1) nebo SCO podle přílohy č. 3, odstavec 12), musí být omezen tak, že příkon dávkového ekvivalentu specifikovaný v odstavci 21. přílohy č. 4 nesmí být překročen a aktivita v jedné radioaktivní zásilce musí být omezena tak, aby limity aktivity pro dopravní prostředek specifikované v odstavci 25. přílohy č. 4 nebyly překročeny.

12. (241.) SCO - povrchově kontaminovaným předmětem je pevný předmět, který sám není radioaktivní, na jehož povrchu je však rozptýlen štěpný materiál nebo radioaktivní látka. Povrchově kontaminované předměty se řadí do jedné ze dvou skupin:

(a) SCO I: pevný předmět, na kterém současně

(i) nefixovaná kontaminace na přístupném povrchu o ploše průměrně 300 cm˛ (nebo na celé ploše, je-li menší než 300 cm˛) nepřekračuje 4 Bq/cm2 (u beta a gama zářičů a alfa zářičů s nízkou toxicitou, nebo 0,4 Bq/cm˛ u všech ostatních alfa zářičů a

(ii) fixovaná kontaminace na přístupném povrchu o ploše průměrně 300 cm˛ (nebo na celé ploše, je-li menší než 300 cm˛) nepřekračuje 4.104 Bq/cm˛ u beta a gama zářičů a alfa zářičů s nízkou toxicitou, nebo 4. 103 Bq/cm˛ u všech ostatních alfa zářičů a

(iii) součet nefixované a fixované kontaminace na nepřístupném povrchu větším než 300 cm˛ (nebo na celé ploše, je-li menší než 300 cm˛) nepřekračuje 4.104 Bq/cm˛ u beta a gama zářičů a alfa zářičů s nízkou toxicitou, nebo 4.103 Bq/cm2 u všech ostatních alfa zářičů;

(b) SCO II: pevný předmět, na jehož povrchu překračuje buď fixovaná nebo nefixovaná kontaminace použitelné meze uvedené pod (a) pro SCO I a na kterém současně

(i) nefixovaná kontaminace na přístupném povrchu o ploše větší než 300 cm˛ (nebo na celé ploše, je-li menší než 300 cm˛) nepřekračuje 400 Bq/cm˛ u beta a gama zářičů a alfa zářičů s nízkou toxicitou, nebo 40 Bq/cm˛ u všech ostatních alfa zářičů a

(ii) fixovaná kontaminace na přístupném povrchu na ploše větší než 300 cm˛(nebo na celé ploše, je-li menší než 300 cm˛) nepřekračuje 8.105 Bq/cm˛ u beta a gama zářičů a alfa zářičů s nízkou toxicitou nebo 8.104 Bq/cm˛ u všech ostatních alfa zářičů a

(iii) součet nefixované a fixované kontaminace na nepřístupném povrchu o ploše větší než 300 cm˛ (nebo na celé ploše, je-li menší než 300 cm˛) nepřekračuje 8.105 Bq/cm˛ u beta a gama zářičů a alfa zářičů s nízkou toxicitou nebo 8.104 Bq/cm˛ u všech ostatních alfa zářičů.

TABULKA 3. (III.) MEZE AKTIVITY PRO VYJMUTÉ ZÁSILKY

FYZIKALNÍ STAV
OBSAHU
(SKUPENSTVÍ)

Přístroj nebo výrobek

Látky-
meze proradioaktivní zásilkya

Meze pro položkya

Meze proradioaktivní zásilkya

Pevné

 

 

 

ZVLÁŠTNÍ FORMA

10-2 A1

A1

10-3 A1

ostatní formy

10-2 A2

A2

10-3 A2

Kapalné

10-3 A2

10-1 A2

10-4 A2

Plynné

 

 

 

Tritium

2x10-2 A2

2x10-1 A2

2x10-2 A2

zvláštní forma

10-3 A1

10-2 A1

10-3 A1

ostatní formy

10-3 A2

10-3 A2

10-3 A2

a pro směsi radionuklidů, viz odstavce 4. - 6. přílohy č. 3.

13. (412.) Jedna radioaktivní zásilka nehořlavé pevné látky LSA II nebo LSA III, pokud je přepravována letecky, nesmí obsahovat aktivitu vyšší než 3000 A2.

Radioaktivní zásilky typ A

14. (413.) Zásilky typ A nesmí obsahovat aktivity vyšší než:

(a) hodnotu A1 ; pro radioaktivní látku zvláštní formy nebo

(b) hodnotu A2 ; pro všechny ostatní radioaktivní látky

15. (414.) Pro směsi radionuklidů jejichž identita a příslušné aktivity jsou známy, platí následující podmínka pro radioaktivní obsah zásilky typ A:
&2211B(i)/Ai )/A1(i) + &2211C(j1 C(j) /A2(j)
j)
264
i j kde: B(i) je aktivita radionuklidu i jako radioaktivní látky zvl
tn í formy, A1 (i) j e hodnota A1 pro ra
onuklid i, C(j) je aktivita radionuklidu j jiného než radioaktivní látka zv
štní formy a A2 (j) j e hodnota A2 pro ra

Radioaktivní zásilky typ B(U) a B(M)

16.(415.) Zásilky typ B(U) a B(M) nesmí obsahovat:

(a) vyšší aktivity než ty, které byly určeny pro daný konstrukční typ,

(b) jiné radionuklidy, než které byly určeny pro daný konstrukční typ, nebo

(c) radioaktivní obsah ve formě nebo chemickém či fyzikálním stavu jiném, než který byl určen pro daný konstrukční typ a jsou obsahem rozhodnutí o jejich typovém schválení.

17. (416.) Zásilky typ B(U) a B(M), přepravované letecky musí splňovat požadavky odstavce 16. přílohy č. 3 a nesmí obsahovat vyšší než následující aktivity:

(a) pro málo rozptýlitelné radioaktivní látky - jak jsou určeny pro daný konstrukční typ,

(b) pro radioaktivní látky zvláštní formy - 3000 A1 nebo 100 000 A2 , podle toho, která z těchto hodnot je nižší,

(c) pro všechny ostatní štěpné materiály a radioaktivní látky - 3000 A2 ,

Radioaktivní zásilky typ C

18. (417.) Zásilky typ C nesmí obsahovat:

(a) vyšší aktivity než ty, které byly určeny pro daný konstrukční typ,

(b) jiné radionuklidy než které byly určeny pro daný konstrukční typ, nebo

(c) radioaktivní obsah ve formě nebo chemickém či fyzikálním stavu jiném, než který byl určen pro daný konstrukční typ a jsou obsahem rozhodnutí o jejich typovém schválení.

Radioaktivní zásilky obsahující štěpné materiály

19. (418.) Radioaktivní zásilky obsahující štěpné materiály nesmí obsahovat:

(a) hmotnost štěpného materiálu odlišnou od té, která byla určena pro daný konstrukční typ,

(b) jakékoliv radionuklidy nebo štěpné materiály odlišné od těch, které byly určeny pro daný konstrukční typ, nebo

(c) radioaktivní obsah ve formě nebo chemickém či fyzikálním stavu nebo ve speciálním uspořádání jiném, než které byly určeny pro daný konstrukční typ, jak je uvedeno v rozhodnutích o jejich schválení, pokud se takové rozhodnutí vyžaduje.

Radioaktivní zásilky obsahující hexafluorid uranu

20. (419.) Hmotnost hexafluoridu uranu v radioaktivní zásilce nesmí překročit hodnotu, která by zapříčinila, že volný prostor v obalu (obalovém souboru) by byl menší než 5% objemu specifikovaný při maximální teplotě pro systémy toho zařízení, kde bude radioaktivní zásilka používána. Hexafluorid uranu musí být v pevném skupenství a vnitřní tlak v radioaktivní zásilce musí být v okamžiku předání k přepravě nižší než tlak atmosférický.

PŘÍLOHA Č. 4 POŽADAVKY NA ZABEZPEČENÍ PŘEPRAVY

POŽADAVKY PŘED PRVNÍ PŘEPRAVOU

1. (501.) *) Před první přepravou radioaktivní zásilky musí být splněny následující požadavky:

(a) přesahuje-li projektovaný přetlak zádržného systému 35 kPa, musí být zajištěno, aby zádržný systém každé radioaktivní zásilky odpovídal schváleným požadavkům projektu vzhledem ke schopnosti tohoto systému zachovat si celistvost při vystavení takovému tlaku,

(b) pro každou radioaktivní zásilku typ B(U), B(M) a C a pro každou radioaktivní zásilku obsahující štěpný materiál musí být zajištěno, aby efektivnost stínění a zádržného systému, a pokud je to zapotřebí, vlastnosti přenosu tepla a účinnost omezujícího systému, byly v rámci mezních hodnot, použitelných pro schválený konstrukční typ nebo v něm popsaných,

(c) každá radioaktivní zásilka, která obsahuje štěpný materiál a do které byly účelově přidány neutronové jedy jako její součást, musí být podrobena zkouškám ke zjištění přítomnosti a rozmístění těchto neutronových jedů, aby byla splněna ustanovení odstavce 77. bodu I. přílohy č. 1 .

POŽADAVKY PŘED KAŽDOU PŘEPRAVOU

2.(502.) Před každou přepravou radioaktivní zásilky musí být splněny následující požadavky:

(a) pro všechny radioaktivní zásilky musí být splněny všechny požadavky, odpovídající příslušnému typu radioaktivní zásilky,

(b) zdvihací úchyty, nesplňující podmínky uvedené v odstavci 12. bodu I. přílohy č.1, musí být odstraněny nebo byly jiným způsobem učiněny nepouživatelnými pro zdvihání radioaktivní zásilky v souladu s odstavcem 13. bodu I. přílohy č. 1,

(c) pro každou radioaktivní zásilku typ B(U), B(M) a C a pro každou radioaktivní zásilku obsahující štěpný materiál musí být splněny všechny podmínky stanovené v rozhodnutí o typovém schválení,

(d) každá radioaktivní zásilka typ B(U), B(M) a C a každá radioaktivní zásilka obsahující štěpný materiál nesmí být přepravována dříve, než dosáhne podmínek rovnováhy dostatečně blízkých podmínkám odpovídajícím požadavkům na teplotu

Poznámka:
*) Poziční čísla vytištěná tučným písmem v závorkách podle čísel odstavců, popřípadě tabulek a obrázků odpovídají číslování v doporučení Mezinárodní agentury pro atomovou energii " AEA Safety Standards Series, Regulations for-the Safe Transport of Radioactive Material, 1996 Edition (Revised), Requirements, No. TS-R-1 (ST-1, Revised), International Atomic Energy Agency, Vienna 2000”. Pro tuto přílohu platí výklad pojmů uvedeny v citovaném dokumentu od odstavce 201 do odstavce 248.

a tlak při přepravě, pokud se nejedná o výjimku z těchto požadavků obsaženou v typovém schválení.

(e) pro každou radioaktivní zásilku typ B(U), B(M) a C a pro každou radioaktivní zásilku obsahující štěpný materiál musí být kontrolou nebo vhodnými zkouškami prověřeno, že všechny uzávěry, ventily nebo jiné otvory zádržného systému, jimiž by mohl unikat radioaktivní obsah, jsou vhodným způsobem uzavřeny a případně opatřeny pečetí jako při zkoušce důkazu souladu s požadavky odstavců 62. a 75. bodu I. přílohy č. 1,

(f) každá radioaktivní látka zvláštní formy musí splňovat všechny podmínky stanovené v rozhodnutí o typovém schválení a všechny odpovídající požadavky,

(g) pro radioaktivní zásilky obsahující štěpný materiál musí být zajištěno provedení měření popsaného v odstavci 80. (b) bodu I. přílohy č. 1 a zkoušky uzavřenosti každé radioaktivní zásilky podle odstavce 83. bodu I. přílohy č. 1, pokud to přichází v úvahu,

(h) každá radioaktivní látka s malou rozptýlitelností musí splňovat všechny podmínky stanovené v rozhodnutí o typovém schválení a všechny odpovídající požadavky.

PŘEPRAVA JINÝCH VĚCÍ

3. (503.) Radioaktivní zásilka nesmí, mimo dokladů a předmětů potřebných k manipulaci se štěpným materiálem nebo radioaktivní látkou, které jsou součástí zásilky, obsahovat nic jiného. Tyto podmínky nevylučují přepravu látek s nízkou hmotnostní aktivitou a povrchově kontaminovaných předmětů s ostatními předměty. Přeprava látek s nízkou hmotnostní aktivitou nebo povrchově kontaminovaných předmětů společně s jinými druhy věcí je dovolena za předpokladu, že nemůže dojít k vzájemnému působení mezi nimi a obalovým souborem nebo jeho radioaktivním obsahem, které by mohlo snížit bezpečnost radioaktivní zásilky.

4.(504.) Cisterny a kontejnery střední velikosti na volně ložené věci (IBC), které se používají k přepravě radioaktivních látek, nesmějí být použity pro tranzitní skladování nebo přepravu jiných věcí, pokud nebyly dekontaminovány tak, že nefixovaná povrchová kontaminace pro gama zářiče, beta zářiče a alfa zářiče s nízkou toxicitou není větší než 0,4 Bq/cm˛ a pro ostatní alfa zářiče není větší než 0,04 Bq/crn˛. Kontaminace alfa zářiči s nízkou toxicitou je kontaminace přírodním uranem, ochuzeným uranem, přírodním thoriem, uranem-235, nebo uranem-238, thoriem-232, thoriem-228, a thoriem-230 obsaženými v rudách a chemických koncentrátech nebo alfa zářiči s poločasem nižším než deset dní. Kontaminace, která může být odstraněna z povrchu za běžných podmínek během přepravy je nefixovaná, jakákoliv jiná je kontaminace fixovaná.

5. (505.) Přeprava jiných věcí s dodávkou přepravovanou za podmínek výlučného použití, kterým je použití dopravního prostředku nebo velkého přepravního kontejneru jediným přepravcem, v důsledku čehož jsou všechny nakládky a vykládky, počáteční, v průběhu přepravy i konečné, realizovány podle jeho pokynů, je dovolena za předpokladu, že přeprava je organizována výhradně tímto přepravcem a není zakázána na základě jiných podmínek. Přitom dodávka je radioaktivní zásilka, zásilky nebo náklad radioaktivní látky předávaný přepravcem k přepravě (dále jen dodávka).

6. (506.) Dodávky musí být během přepravy a tranzitního skladování odděleny od jiných nebezpečných věcí v souladu s příslušnými předpisy pro přepravu nebezpečných věcí každé země, přes kterou nebo do níž je štěpný materiál nebo radioaktivní látka přepravována, případně s předpisy dopravce, jakož i s požadavky.

ZABEZPEČENÍ PŘEPRAVY RADIOAKTIVNÍ ZÁSILKY S JINÝMI NEBEZPEČNÝMI VLASTNOSTMI OBSAHU

7. (507.)Při balení, označování, umísťování značek, skladování a přepravě musí být vzaty v úvahu kromě radioaktivních a štěpných vlastností i ostatní nebezpečné vlastnosti radioaktivní zásilky, jako výbušnost, vznětlivost hořlavost, chemická toxicita a korosivnost s cílem zajistit soulad s příslušnými předpisy pro přepravu nebezpečných věcí každé země, přes kterou nebo do níž je štěpný materiál nebo radioaktivní látka přepravována, případně s předpisy dopravce, jakož i s požadavky.

KONTROLA A POŽADAVKY Z HLEDISKA KONTAMINACE A NETĚSNOSTI RADIOAKTIVNÍCH ZÁSILEK

8. (508.) Nefixovaná kontaminace na vnějším povrchu radioaktivní zásilky musí být udržována na co nejnižší v praxi dosažitelné úrovni a v běžných podmínkách přepravy nesmí překročit následující meze:

(a) 4,0 Bq/cm˛ pro gama a beta zářiče a pro alfa zářiče s nízkou toxicitou a

(b) 0,4 Bq/cm˛ pro ostatní alfa zářiče.

Poznámka
Výše uvedené mezní úrovně jsou uvažovány jako zprůměrnění výsledků z otěru plochy 300 cm2 na libovolné č ásti povrchu.

9. (509.) S výjimkou uvedenou v odstavci 14. přílohy č. 4 nesmí překročit úroveň nefixované kontaminace na vnějších a vnitřních površích vnějších obalů, přepravních kontejnerů, cisteren a kontejnerů střední velikosti na volně ložené věci meze stanovené v odstavci 8. přílohy č. 4.

10. (510.) Je-li zřejmé, že radioaktivní zásilka je poškozena nebo že netěsní nebo je-li podezření, že radioaktivní zásilka byla poškozena nebo byla netěsná, musí být přístup k ní omezen a kvalifikovaná osoba musí co nejdříve vyhodnotit příkon dávkového ekvivalentu a rozsah kontaminace takové zásilky. Vyhodnocení musí být provedeno vzhledem k radioaktivní zásilce, dopravnímu prostředku, místům nakládky a vykládky včetně míst sousedících a v případě potřeby ke všem ostatním materiálům, které se nacházely v dopravním prostředku. V případě potřeby musí být provedena další opatření k ochraně zdraví, majetku a životního prostředí podle podmínek stanovených v platných právních předpisech s cílem odstranit nebo co nejvíce snížit následky netěsností (dále jen úniku) nebo poškození.

11. (511.) Radioaktivní zásilky u nichž únik radioaktivního obsahu přesahuje meze povolené pro podmínky normální přepravy, smějí být za dozoru odstaveny na vhodné místo, ale nesmějí být přepravovány dále, pokud nebyly opraveny nebo jinak uvedeny do řádného stavu a dekontaminovány.

12. (512.) Dopravní prostředek a vybavení používané pro obvyklou přepravu radioaktivních látek, musí být pravidelně kontrolováno k stanovení úrovně kontaminace. Četnost takových kontrol musí odpovídat pravděpodobnosti kontaminace a množství přepravovaných radioaktivních látek.

13. (513.) S výjimkou uvedenou v odstavci 14. přílohy č. 4 musí být všechny dopravní prostředky, jejich vybavení nebo jejich části, které byly během přepravy radioaktivních látek kontaminovány nad meze stanovené v odstavci 8. přílohy č. 4 nebo vykazují příkon dávkového ekvivalentu vyšší než 5 µSv/h, co nejdříve dekontaminovány kvalifikovanou osobou; nesmějí být znovu použity, pokud nefixovaná kontaminace převyšuje meze stanovené v odstavci 8. přílohy č. 4 a pokud není příkon dávkového ekvivalentu, vyplývající z fixované kontaminace na povrchu, po dekontaminaci menší než 5 µSv/h.

14. (514.)Vnější obaly, přepravní kontejnery, cisterny, kontejnery střední velikosti na volně ložené věci nebo dopravní prostředky určené pro přepravu radioaktivních látek přepravovaných za podmínek výlučného použití, jsou vyjmuty z podmínek odstavců 9. a 13. přílohy č.4 , avšak jen ve vztahu k jejich vnitřním povrchům a jen po dobu, po kterou při tomto výlučném použití zůstávají.

KONTROLA A POŽADAVKY NA PŘEPRAVY VYJMUTÝCH ZÁSILEK

15. (515.) Vyjmuté zásilky podléhají jen dále uvedeným požadavkům

(a) v odstavcích 7., 8., 11., 16., 34. -36., 49. (c), 54. a odpovídajícím požadavkům z odstavců 17. - 20. přílohy č. 4,

(b) v odstavci 25. bodu I. přílohy č. 1 pro vyjmuté zásilky,

(c) v odstavci 40. bodu I. přílohy č. 1, jedná-li se o vyjmuté zásilky obsahující štěpný materiál a současně splňující jeden z požadavků odstavce 78. bodu I. přílohy č. 1,

(d) v odstavcích 79. a 80. přílohy č. 4, jedná-li se o přepravu poštou.

16. (516.) Příkon dávkového ekvivalentu na libovolném místě vnějšího povrchu vyjmuté zásilky nesmí překročit 5 µSv/h.

17. (517.) Štěpné materiály nebo radioaktivní látky, které jsou uzavřeny v přístroji nebo obsaženy ve výrobku nebo tvoří součást těchto předmětů a jejich aktivita současně nepřekračuje meze stanovené pro položku a pro radioaktivní zásilku ve sloupcích 2. a 3. tabulky 3 (III.) přílohy č. 3 smějí být přepravovány jako vyjmutá zásilka za současného splnění následujících předpokladů:

(a) příkon dávkového ekvivalentu ve vzdálenosti 10 cm od libovolného místa vnějšího povrchu nebaleného přístroje nebo výrobku není vyšší než 0,1 mSv/h,

(b) každý přístroj nebo každý výrobek (vyjma hodin nebo zařízení opatřených značením provedeným barvami světélkujícími na základě radioluminiscence) je opatřen nápisem “Radioaktivní”,

(c) štěpný materiál nebo radioaktivní látka je úplně uzavřena neaktivní sloučeninou (přitom zařízení, jehož jediným účelem je obsahovat radioaktivní látku nelze považovat za přístroj nebo výrobek ve výše uvedeném smyslu).

18. (518.) Štěpné materiály nebo radioaktivní látky jiných forem než popsaných v odstavci 17. přílohy č . 4 smějí být přepravovány jako vyjmutá zásilka, nepřekračuje-li aktivita meze stanovené ve sloupci 4. tabulky 3 (III.) přílohy č. 3 a za současného splnění následujících předpokladů:

(a) radioaktivní zásilka udrží svůj radioaktivní obsah za podmínek běžné přepravy,

(b) radioaktivní zásilka je na vnitřním povrchu obalu opatřena nápisem "Radioaktivní", takže při jejím otevření je viditelné upozornění na přítomnost štěpného materiálu nebo radioaktivní látky.

19. (519.) Výrobek, ve kterém jsou jedinými štěpnými materiály nebo radioaktivními látkami neozářený přírodní uran, neozářený ochuzený uran nebo neozářené přírodní thorium, může být přepravován jako vyjmutá zásilka za předpokladu, že vnější povrchy uranu nebo thoria mají neaktivní plášť z kovu nebo jiného pevného materiálu.

Kontrola a další požadavky na přepravy prázdných obalů

20. (520.) Prázdný obalový soubor, který obsahoval štěpný materiál nebo radioaktivní látky, může být přepravován jako vyjmutá zásilka za současného splnění následujících předpokladů:

(a) obalový soubor je v souladu s požadavky a bezpečně uzavřen,

(b) vnější povrch každé jeho součásti z uranu nebo thoria je uzavřen neaktivním pláštěm z kovového nebo jiného pevného materiálu,

(c) úroveň nefixované kontaminace na jeho vnitřním povrchu nepřekračuje stonásobek meze stanovené v odstavci 8. přílohy č. 4,

(d) veškeré nálepky, které na něm mohly být umístěny v souladu s odstavcem 41. přílohy č. 4 jsou zakryty, znehodnoceny nebo odstraněny.

KONTROLA A POŽADAVKY NA PŘEPRAVY RADIOAKTIVNÍCH LÁTEK O NÍZKÉ HMOTNOSTNÍ AKTIVITĚ (LSA) A POVRCHOVĚ KONTAMINOVANÝCH PŘEDMĚTŮ (SCO) V PRŮMYSLOVÝCH ZÁSILKÁCH NEBO NEBALENÝCH

21. (521.) Množství látek LSA nebo SCO v jedné průmyslové zásilce typ 1 (IP-1), typ 2 (IP-2), typ 3 (IP-3) nebo předmětu, nebo případně souboru předmětů musí být omezeno tak, aby vnější příkon dávkového ekvivalentu ve vzdálenosti 3 m od nestíněné látky nebo předmětu nebo souboru předmětů nepřekračoval 10 mSv/h.

22. (522.) Látky LSA a SCO, které jsou štěpnými materiály nebo štěpné materiály obsahují, musí odpovídat příslušným podmínkám odstavců 68. a 69. přílohy č. 4 a odstavce 77. bodu I. přílohy č. 1.

23. (523.) Látky LSA a SCO ve skupinách LSA-I a SCO-I mohou být přepravovány nebalené za těchto podmínek:

a) všechny nebalené látky, vyjma rud, které obsahují radionuklidy, vyskytující se výlučně v přírodě, musí být přepravovány tak, že za podmínek běžné přepravy nemůže radioaktivní obsah z dopravního prostředku unikat a nemůže dojít ke ztrátě stínění,

b) každý dopravní prostředek musí být používán pouze k přepravě za podmínek výlučného použití, ledaže by jím byly přepravovány jen předměty SCO-I, na nichž není úroveň kontaminace na přístupných a nepřístupných površích vyšší než 10-ti násobek meze uvedené v odstavci 4. přílohy č. 4,

c) nepřístupné povrchy u látek skupiny SCO-I nesmí vykazovat vyšší úroveň nefixované kontaminace, než to odpovídá hodnotám stanoveným v odstavci 12. (a) (i) bodu I. přílohy č. 3, v opačném případě musí být provedena opatření, která zabezpečí, že štěpné materiály nebo radioaktivní látky nemohou unikat do dopravního prostředku.

24. (524.) Látky LSA a SCO musí být baleny v souladu s požadavky tabulky 1. (IV.) přílohy č. 4, pokud není v odstavci 23. přílohy č. 4 určeno jinak.

25. (525.) Celková aktivita látek LSA a SCO v jednotlivém lodním prostoru nebo vodotěsném úseku lodi pro říční plavbu nebo v jiném dopravním prostředku v radioaktivních zásilkách typ IP-1, IP-2, IP-3 nebo nebalených nesmí překročit meze stanovené v tabulce 2. (V.) přílohy č. 4.

Tabulka 1. (IV.) Požadavky na průmyslové zásilky pro látky LSA a SCO

Radioaktivní obsah

Typ průmyslové zásilky

Přeprava za podmínek výučného
použití

Ostatní přepravy Typ IP-1

LSA-I Pevný a
Kapalný

Typ IP-1
Typ IP-1

Typ IP-1Typ IP-2

LSA-II Pevný

Kapalný

Typ IP-2
Typ IP-2

Typ IP-2Typ IP-3

LSA-III

Typ IP-2

Typ IP-3

SCO-I a

Typ IP-1

Typ IP-1

SCO-II

Typ IP-2

Tvp IP-2

a Za podmínek popsaných v odstavci 23. přílohy č. 4 smějí být látky LSA-I a SCO-I přepravovány nebalené.
Tabulka 2. (V.) Meze aktivity pro látky LSA nebo SCO v průmyslových zásilkách nebo nebalené

Druh látky

Mez aktivity pro dopravní prostředek jiný, než loď pro říční plavbu

Mez aktivity pro lodní prostor nebo vodotěsný úsek lodi pro říční tavbu

LSA-I

Neomezeně

Neomezeně

LSA-II a LSA-III pevné nehořlavé látky

Neomezeně

100 A2

LSA-II a LSA-III pevné hořlavé látky a všechny kapalné látky a plyny

100 A2

10 A2

SCO

100 A2

10 A2

Tabulka 3. (VI.) Faktory násobení pro náklady velkých rozměrů

Rozměry nákladu a

Faktor násobení

až do 1 m˛

1

od více než 1 m˛ do 5 m˛

2

od více než 5 m˛ do 20 m˛

3

od více než 20 m˛

10

a Stanoveno jako největší plocha možného průřezu nákladu

STANOVENÍ PŘEPRAVNÍHO INDEXU

26. (526.) Přepravní index (TI) pro radioaktivní zásilku, vnější obal, přepravní kontejner nebalené látky LSA-I nebo nebalené SCO-I je číslo odvozené na základě následujícího postupu:

(a) zjištěný nejvyšší příkon dávkového ekvivalentu v mSv/h ve vzdálenosti 1 m od vnějších povrchů radioaktivní zásilky, vnějšího obalu, nebo přepravního kontejneru nebo nebalených látek LSA-I nebo SCO-I, musí být násoben 100 a výsledné číslo je přepravním indexem,

(b) pro uranové a thoriové rudy a jejich koncentráty jsou za nejvyšší příkony dávkového ekvivalentu ve vzdálenosti 1 m od vnějších povrchů stanoveny tyto hodnoty

(i) 0,4 mSv/h pro rudy uranu a thoria a jejich fyzikální koncentráty,

(ii) 0,3 mSv/h pro chemické koncentráty thoria,

(iii) 0,02 mSv/h pro chemické koncentráty uranu, kromě hexafluoridu uranu,

(c) pro cisterny, přepravní kontejnery a nebalené látky LSA-I a SCO-I se hodnota získaná podle bodu (a) násobí odpovídajícím faktorem z tabulky 3. (VI.) přílohy č. 4,

(d) hodnoty získané podle bodů (a) a (b) se zaokrouhlí směrem nahoru na jedno desetinné místo (např. z 1,13 bude 1,2), s výjimkou hodnoty 0,05 nebo nižší, která může být považována za nulu.

27. (527.) Přepravní index pro vnější obal, přepravní kontejner nebo dopravní prostředek musí být stanoven buď jako součet přepravních indexů radioaktivních zásilek, nebo přímým měřením příkonu dávkového ekvivalentu. Výjimkou jsou nepevné vnější obaly, pro které musí být přepravní index stanoven pouze jako součet přepravních indexů všech radioaktivních zásilek v nich obsažených.

STANOVENÍ PŘEPRAVNÍHO INDEXU Z HLEDISKA ZACHOVÁNÍ PODKRITICKÉHO STAVU

28. (528.) Přepravní index z hlediska zachování podkritického stavu (CSI) pro radioaktivní zásilky obsahující štěpné materiály se získá dělením čísla 50 menším ze dvou hodnot "N", odvozených v odstavcích 87. a 88. části I. přílohy č. 1 (tj. CSI = 50/N). Hodnota přepravního indexu z hlediska zachování podkritického stavu může být nula za předpokladu, že neomezený počet radioaktivních zásilek je podkritický (tj., že "N" se prakticky rovná nekonečnu v obou případech).

29. (529.) Přepravní index z hlediska zachování podkritického stavu se pro každou dodávku musí stanovit jako součet jednotlivých CSI všech radioaktivních zásilek v dodávce obsažených.

MEZE PRO PŘEPRAVNÍ INDEX, PŘEPRAVNÍ INDEX Z HLEDISKA ZACHOVÁNÍ PODKRITICKÉHO STAVU A PŘÍKON DÁVKOVÉHO EKVIVALENTU RADIOAKTIVNÍCH ZÁSILEK A VNĚJŠÍCH OBALŮ

30. (530.) Přepravní index jednotlivých radioaktivních zásilek nebo vnějších obalů, nesmí s výjimkou dodávek přepravovaných za podmínek výlučného použití, překročit hodnotu 10 a přepravní index z hlediska zachování podkritického stavu jednotlivých radioaktivních zásilek nebo vnějších obalů nesmí překročit hodnotu 50.

31. (531.) Příkon dávkového ekvivalentu s výjimkou radioaktivních zásilek a vnějších obalů přepravovaných za podmínek výlučného použití po železnici nebo silnici v souladu s podmínkami stanovenými v odstavci 72. (a) přílohy č. 4, nebo radioaktivních zásilek a vnějších obalů přepravovaných za podmínek výlučného použití a za zvláštních podmínek plavidlem nebo letecky v souladu s podmínkami stanovenými v odstavcích 74., resp. 78. přílohy č. 4, nesmí příkon dávkového ekvivalentu na libovolném místě vnějšího povrchu radioaktivní zásilky nebo vnějšího obalu překročit hodnotu 2 mSv/h.

32. (532.) Maximální příkon dávkového ekvivalentu na libovolném místě vnějšího povrchu radioaktivní zásilky přepravované za podmínek výlučného použití nesmí překročit hodnotu 10 mSv/h.

Tabulka 4. (VII.) Kategorie radioaktivních zásilek a vnějších obalů

Podmínky

Kategorie

Přepravní index (TI)

Maximální příkon dávkového ekvivalentu na libovolném místě vnějšího povrchu

0 a

nejvýše 0,005 mSv/h

I-BÍLÁ

více než 0,ale ne víc než 1a

více než 0,05 mSv/h, ale ne více než 0,5 mSv/h

II-ŽLUTÁ

Více než l,ale ne více než 10

více než 0,5 mSv/h, ale ne více než 2 mSv/h

III- ŽLUTÁ

více než 10

více než 2 mSv/h, ale ne více než 10 mSv/h

III- ŽLUTÁ

a) Není-li naměřený přepravní index větší než 0,05, může být přepravní index podle odstavce 26.(c) přílohy č. 4 považován za rovnající se 0.
b) Musí být současně přepravovány za podmínek výlučného použití.

KATEGORIE RADIOAKTIVNÍCH ZÁSILEK A VNĚJŠÍCH OBALŮ

33. (533.) Radioaktivní zásilky a vnější obaly musí být zařazeny do jedné z kategorií I-BÍLÁ, II-ŽLUTÁ nebo III-ŽLUTÁ, podle podmínek stanovených v tabulce 4. (VII.) přílohy č. 4 a podle následujících podmínek:

(a) při určování příslušné kategorie pro radioaktivní zásilku a vnější obal musí být respektovány současně přepravní index a příkon dávkového ekvivalentu na povrchu. Splňuje-li přepravní index podmínku pro jednu kategorii, ale příkon dávkového ekvivalentu na povrchu hodnotou odpovídá jiné kategorii, přiřadí se radioaktivní zásilka nebo vnější obal k vyšší z obou kategorií. V této souvislosti se kategorie I-BÍLÁ považuje za nejnižší kategorii,

(b) přepravní index se určuje podle postupu stanoveného v odstavcích 26. a 27. přílohy č. 4,

(c) je-li příkon dávkového ekvivalentu na povrchu vyšší než 2 mSv/h, musí být radioaktivní zásilka nebo vnější obal přepravován za podmínek výlučného použití a podle příslušných podmínek odstavců 72. (a) , 74. nebo 78. přílohy č. 4,

(e) radioaktivní zásilka, přepravovaná za zvláštních podmínek, se zařadí do kategorie III-ŽLUTÁ,

(f) vnější obal obsahující radioaktivní zásilku, přepravovanou za zvláštních podmínek, se zařadí do kategorie III-ŽLUTÁ.

Tabulka 5. (VIII.) Výběr ze seznamu čísel Organizace spojených národů, správné přepravní názvy a popisy, dodatečná rizika.

Číslo
OSN

SPRAVNÝ PŘEPRAVNÍ NÁZEV a
a popis

Dodatečnériziko

2910

RADIOAKTIVNÍ LÁTKA,VYJMUTÁ ZÁSILKA - OMEZENÁ MNOŽSTVÍ LÁTKY

 

2911

RADIOAKTIVNÍ LÁTKA,VYJMUTÁ ZÁSILKA - PŘÍSTROJE nebo b VÝROBKY

 

2909

RADIOAKTIVNÍ LÁTKA,VYJMUTÁ ZÁSILKA - VÝROBKY Z PŘÍRODNÍHO URANU nebo OCHUZENÉHO URANU nebo THORIA

 

2908

RADIOAKTIVNÍ LÁTKA,VYJMUTÁ ZÁSILKA - PRÁZDNÉ OBALY

 

2912

RADIOAKTIVNÍ LÁTKA, NÍZKÁ HMOTNOSTNÍ AKTIVITA(LSA-I) jiný než štěpný materiál nebo vyjmutý štěpný materiál

 

3321

RADIOAKTIVNÍ LÁTKA, NÍZKÁ HMOTNOSTNÍ AKTIVITA(LSA-II) jiný než štěpný materiál nebo vyjmutý štěpný materiál

 

3322

RADIOAKTIVNÍLÁTKA, NÍKA HMOTNOSTNÍAKTIVITA(LSA-III) jiný než štěpný materiál nebo vyjmutý štěpný materiál

 

2913

RADIOAKTIVNÍ LÁTKA, POVRCHOVĚ KONTAMINOVANÉ PŘEDMĚTY (SCOII nebo SCOII jiný než štěpný materiál nebo vyjmutý štěpný materiál

 

2915

RADIOAKTIVNÍ LÁTKA, RADIOAKTIVNÍ ZÁSILKA TYP Ájiná než radioaktivní látka zvláštní formy, jiný než štěpný materiál nebo vyjmutý štěpný materiál

 

3332

RADIOAKTIVNÍ LÁTKA, RADIOAKTIVNÍ ZÁSILKA TYPU A RADIOAKTIVNÍ LÁTKA ZVLÁŠTNÍ FORMYjiný než štěpný materiál nebo vyjmutý štěpný materiál

 

2916

RADIOAKTIVNÍ LÁTKA, RADIOAKTIVNÍ ZASILKA TYPU B(U)jiný než štěpný materiál nebo vyjmutý štěpný materiál

 

2917

RADIOAKTIVNÍ LÁTKA, RADIOAKTIVNÍ ZÁSILKA TYPU B(M)jiný než štěpný materiál nebo vyjmutý štěpný materiál

 

3323

RADIOAKTIVNÍ LÁTKA, RADIOAKTIVNÍ ZÁSILKA TYPU Cjiný než štěpný materiál nebo vyjmutý štěpný materiál

 

2919

RADIOAKTIVNÍ LÁTKA, PŘEPRAVA ZA ZVLÁŠTNÍCH PODMÍNEKjiný než štěpný materiál nebo vyjmutý štěpný materiál

 

2978

RADIOAKTIVNÍ LÁTKA, HEXAFLUORID URANUjiný než štěpný materiál nebo,vyjmutý štěpný materiál

Žíravá látka (třída OSN 8)

3324

RADIOAKTIVNÍ LÁTKA,
NÍZKÁ HMOTNOSTNÍ AKTIVITA (LSA-II),ŠTĚPNÝ MATERIÁL

 

3325

RADIOAKTIVNÍ LÁTKA,
NÍZKÁ HMOTNOSTNÍ AKTIVITA LSA-III ,ŠTĚPNÝ MATERIÁL

 

3326

RADIOAKTIVNÍ LÁTKA, POVRCHOVĚ KONTAMINOVANÉ PŘEDMĚTY (SCOII nebo SCOII ,ŠTĚPNÝ MATERIÁL

 

3327

RADIOAKTIVNI LATKA, RADIOAKTIVNI ZÁSILKA TYPU A, ŠTĚPNÝ MATERIÁLjiná než radioaktivní látka zvláštní formy

 

3333

RADIOAKTIVNÍ LÁTKA, RADIOAKTIVNÍ ZÁSILKA TYPU A,
RADIOAKTIVNÍ LÁTKA ZVLÁŠTNÍ FORMY,ŠTĚPNÝ MATERIÁL

 

3328

RADIOAKTIVNÍ LÁTKA, RADIOAKTIVNÍ ZÁSILKA TYPU B(U),ŠTĚPNÝ MATERIÁL

 

Číslo
OSN

SPRAVNÝ PŘEPRAVNÍ NÁZEV a
a popis

Dodatečnériziko

3329

RADIOAKTIVNÍ LÁTKA, RADIOAKTIVNÍ ZÁSILKA TYPU B(M),ŠTĚPNÝ MATERIÁL

 

3330

RADIOAKTIVNÍ LÁTKA, RADIOAKTIVNÍ ZÁSILKA TYPU C,ŠTĚPNÝ MATERIÁL

 

3331

RADIOAKTIVNÍ LATKA,
PŘEPRAVA ZA ZVLÁŠTNÍCH PODMÍNEK,ŠTĚPNÝ MATERIÁL

 

2977

RADIOAKTIVNÍ LATKA, HEXAFLUORID URANU,
ŠTĚPNÝ MATERIÁL

Žíraválátka (třída OSN 8)

a SPRÁVNÝ PŘEPRAVNÍ NÁZEV lze nalézt v kolonce "SPRÁVNÝ PŘEPRAVNÍ NÁZEV a popis" a je omezen na část napsanou VELKÝMI PÍSMENY. V případě UN 2909 a UN 2911 se musí užít pouze odpovídající SPRÁVNÝ PŘEPRAVNÍ NÁZEV z alternativních SPRÁVNÝCH PŘEPRAVNÍCH NÁZVŮ, které jsou odděleny slovy "nebo".
b) VYJMUTÉ ŠTĚPNÉ MATERIÁLY jsou ty štěpné materiály, které splňují ustanovení odstavce 78. bodu I. přílohy č. 1 .

OZNAČOVÁNÍ, OPATŘOVÁNÍ NÁLEPKAMI A ZNAČKAMI

Označování

34. (534.) Každá radioaktivní zásilka musí být zřetelně, čitelně a trvanlivě označena na vnějším povrchu označením přepravce popřípadě příjemce nebo obou.

35. (535.) Každá radioaktivní zásilka, s výjimkou vyjmutých zásilek, musí být zřetelně, čitelně a trvanlivě označena na vnějším povrchu číslem Organizace spojených národů (číslo OSN), před které se předsadí písmena"UN" a správným přepravním názvem. Vyjmuté zásilky, pokud nebyly přijaty k mezinárodní poštovní přepravě, musí být označeny pouze číslem OSN, před které se předsadí písmena "UN". Pro radioaktivní zásilky přijaté k mezinárodní poštovní přepravě platí ustanovení odstavce 80. přílohy č. 4.

36. (536.) Každá radioaktivní zásilka s hmotností brutto vyšší než 50 kg musí být zřetelně, čitelně a trvanlivě označena na vnějším povrchu údajem o skutečné brutto hmotnosti.

37. (537.) Každá radioaktivní zásilka, která odpovídá konstrukčnímu typu:

(a) průmyslové zásilky typ 1,2 nebo 3 musí být zřetelně, čitelně a trvanlivě označena na vnějším povrchu příslušným z nápisů "TYP IP-1", "TYP IP-2" nebo "TYP IP-3",

(b) zásilka typu A, musí být zřetelně, čitelně a trvanlivě označena na vnějším povrchu nápisem " TYP A",

(c) průmyslové zásilky typ 2, 3 nebo radioaktivní zásilky typ A, musí být zřetelně, čitelně a trvanlivě označeny na vnějším povrchu rozlišovací značkou pro vozidla v mezinárodním provozu (VRI kód) země původu konstrukčního typu a označením výrobce nebo jinými identifikačními znaky radioaktivní zásilky stanovenými Úřadem.Obr. 1. (1.) Základní třílistý symbol o rozměrech odvozených z centrálního kruhu o poloměru X. Minimální povolená velikost X je 4 mm.

38. (538.) Každá radioaktivní zásilka, která odpovídá typově schválenému konstrukčnímu typu, musí být zřetelně, čitelně a trvanlivě označena na vnějším povrchu:

(a) identifikačním označením, přiděleným Úřadem,

(b) výrobním číslem, jednoznačně identifikujícím každý obalový soubor daného typově schváleného konstrukčního typu,

(c) nápisem "TYP B(U)" resp. "TYP B(M)" pro radioaktivní zásilky typ B(U), resp. typ B(M),

(d) nápisem "TYP C" pro radioaktivní zásilky typ C.

39. (539.) Radioaktivní zásilky typ B(U), typ B(M) nebo typ C musí být na vnějším místě povrchu, které je odolné proti ohni a vodě, označeny třílistým symbolem, jehož vzor ukazuje obr. l (1.), a to vyražením, vylisováním nebo jiným způsobem, který je odolný proti ohni a vodě.Obr. 2.(2.) Nálepka kategorie I-BÍLÁ. Pozadí nálepky musí být bílé, barva třílistého symbolu a textu musí být černá a barva proužku označujícího kategorii musí být červená. [RADIOACTIVE = RADIOAKTIVNÍ, CONTENTS = OBSAHY, ACTIVITY = AKTIVITA, MINIMUM DIMENSION = MINIMÁLNÍ ROZMĚR. ]

40. (540.) Jsou-li látky LSA-I nebo SCO-I obsažené v nádobách nebo zabalené v balicích materiálech přepravovány za podmínek výlučného použití, podle odstavce 23. přílohy č. 4 , musí být na vnějším povrchu těchto nádob nebo balení příslušné označení, buď "RADIOAKTIVNÍ LÁTKA LSA-I" nebo "RADIOAKTIVNÍ LÁTKA SCO-I".

Opatřování nálepkami

41. (541.) Všechny radioaktivní zásilky, vnější obaly a přepravní kontejnery musí být podle příslušné kategorie opatřeny nálepkami podle vzorů na obr. 2 (2.), obr. 3 (3.), nebo obr. 4 (4.) s výjimkou velkých přepravních kontejnerů a cisteren, pro které je dovoleno užít alternativního opatření nálepkami podle požadavků odstavce 46. přílohy č. 4. Navíc, každá radioaktivní zásilka, vnější obal a přepravní kontejner obsahující štěpný materiál, s výjimkou štěpného materiálu vyjmutého na základě požadavků odstavce 78 bodu I. přílohy č. 1, musí být opatřeny nálepkou podle vzoru na obr. 5. Nálepky, které se nevztahují k obsahu, musí být odstraněny nebo zakryty. Pro štěpné materiály nebo radioaktivní látky s ostatními nebezpečnými vlastnostmi, platí ustanovení odstavce 7. přílohy č. 4.Obr. 3. (3.) Nálepka kategorie II-ŽLUTÁ. Pozadí horní poloviny nálepky musí být žluté a spodní poloviny bílé, barva třílistého symbolu a textu musí být černá a barva proužků označujících kategorii musí být červená. [RADIOACTIVE = RADIOAKTIVNÍ, CONTENTS = OBSAHY, ACTIVITY = AKTIVITA, MINIMUM DIMENSION = MINIMÁLNÍ ROZMĚR, TRANSPORT INDEX =PŘEPRAVNÍ INDEX.]

42. (542.) Nálepky podle vzorů na obr. 2 (2.), obr. 3 (3.), nebo obr. 4 (4.) musí být umístěny na vnějším povrchu dvou protilehlých stran radioaktivní zásilky, vnějšího obalu nebo na vnějším povrchu všech čtyř stran přepravního kontejneru nebo cisterny. Platí-li povinnost opatření nálepkami podle vzoru na obr. 5 (5.), musí být tyto nálepky umístěny v bezprostřední blízkosti nálepek podle vzorů na obr. 2 (2.), obr. 3(3.), nebo obr. 4. (4.). Nálepky nesmí zakrývat značení, stanovené v odstavcích 34. až 39. přílohy č. 4.

Vyplnění nálepek podle radioaktivního obsahu

43. (543.) Každá nálepka podle vzorů na obr. 2 (2.), obr. 3 (3.), nebo obr. 4. (4.). musí být vyplněna následujícími údaji:

(a) obsah zásilky

(i) mimo látek LSA-I musí být na nálepce vyplněn název radionuklidu podle tabulky 1. (1.) přílohy č. 3 užitím symbolů v ní uvedených. Pro směsi radionuklidů se vyplní nejvíce omezující nuklidy, pokud to dovolí prostor, který je k dispozici v řádku. Příslušná skupina LSA nebo SCO musí být zapsána za názvem radionuklidu. K tomu se použijí výrazy "LSA-II", "LSA-III", "SCO-I" a "SCO-II";

(ii) pro látky LSA-I je údaj "LSA-I" dostačující, název radionuklidu není nutný.

(b) nejvyšší aktivita radioaktivního obsahu během přepravy se vyjadřuje v Becquerelech (Bq) s předsazením příslušné předpony SI jednotek. U štěpných materiálů může být udána místo aktivity celková hmotnost v gramech (g) nebo v jejich násobcích,

(c) pro vnější obaly a přepravní kontejnery musí záznamy pro "obsah" a "aktivita" na nálepkách odpovídat příslušným údajům, vyžadovaným odstavcem 43. (a) a 43. (b) přílohy č. 4, přičemž se u celkového obsahu vnějšího obalu a přepravního kontejneru sčítají. Toto neplatí pro nálepky na vnějších obalech a přepravních kontejnerech, kdy kontejnery obsahují směs radioaktivních zásilek s rozdílnými radionuklidy; pro ně musí záznam znít: "Viz přepravní doklady" ;

(d) pro kategorii I-BÍLÁ není zápis přepravního indexu nutný.

Vyplnění nálepek hodnotou přepravního indexu z hlediska zachování podkritického stavu

44. (544.) Každá nálepka podle vzoru na obr. 5 musí být vyplněna hodnotou přepravního indexu z hlediska zachování podkritického stavu, jak je předepsáno v rozhodnutí o povolení přepravy za zvláštních podmínek nebo v rozhodnutí o typovém schválení vydaných Úřadem.

45. (545.) Pro vnější obaly a přepravní kontejnery musí zápis hodnoty přepravního indexu z hlediska zachování podkritického stavu na nálepce odpovídat součtu přepravních indexů z hlediska zachování podkritického stavu vyžadovaných odstavcem 44. přílohy č. 4 všech radioaktivních zásilek obsažených ve vnějším obalu nebo v přepravním kontejneru.

Opatřování značkami

46. (546.) Velké přepravní kontejnery, které obsahují radioaktivní zásilky, s výjimkou vyjmutých zásilek, a cisterny musí být opatřeny značkami podle vzoru na obr. 6. (6.). Značky musí být svisle upevněny na přední, obou bočních a zadní stěně velkého přepravního kontejneru nebo cisterny. Značky, které se nevztahují k obsahu, musí být odstraněny nebo zakryty. Místo současného užití nálepek a značek je alternativně dovoleno použít pouze příslušných nálepek podle vzorů na obr. 2. (2.), obr. 3. (3.), obr. 4. (4.) a obr. 5. (5.), avšak zvětšených tak, že mají minimální rozměry podle vzoru na obr. 6. (6.).Obr. 4. (4.) Nálepka kategorie III-ŽLUTÁ. Pozadí horní poloviny nálepky musí být žluté a spodní poloviny bílé, barva třílistého symbolu a textu musí být černá a barva proužků označujících kategorii musí být červená. [RADIOACTIVE = RADIOAKTIVNÍ, CONTENTS = OBSAHY, ACTIVITY = AKTIVITA, MINIMUM DIMENSION = MINIMÁLNÍ ROZMĚR, TRANSPORT INDEX = PŘEPRAVNÍ INDEX.]

47. (547.) Dodávku nebalené látky LSA-I nebo SCO-I v přepravním kontejneru nebo v cisterně nebo dodávku balené radioaktivní látky přepravované za podmínek výlučného použití v přepravním kontejneru lze označit jediným číslem OSN, příslušné číslo dodávky OSN se musí vyznačit černými číslicemi vysokými alespoň 65 mm, a to buď:

(a) ve spodní polovině značky podle vzoru na obr. 6. (6.), před které se předsadí písmena "UN", na bílém podkladu, nebo

(c) na značce podle vzoru na obr. 7. (7.).

Poznámka
Použije-li se alternativa (b), musí být připojena k hlavní značce podle vzoru na obr. 6. (6.) doplňková značka podle vzoru na obr. 7 (7.) na všech čtyřech stranách přepravního kontejneru nebo cisterny.Obr. 5. (5.) Nálepka přepravního indexu z hlediska zachování podkritického stavu. Pozadí nálepky musí být bílé, barva textu musí být černá. [FISSILE =ŠTĚPNÝ MATERIÁL, CRITICALITY SAFETY INDEX = PŘEPRAVNÍ INDEX Z HLEDISKA ZACHOVÁNÍ PODKRITICKÉHO STAVU, MINIMUM DIMENSION = MINIMÁLNÍ ROZMĚR.].

ODPOVĚDNOST PŘEPRAVCE

48. (548.) Za splnění požadavků odstavců 20.(d) a 34. až 47. přílohy č. 4 týkajících se značení a opatřování nálepkami a značkami odpovídá přepravce.Obr. 6.(6.) Značka. S výjimkou povolenou podle ustanovení odstavce 70. přílohy č. 4 musí být minimální rozměry značky podle zobrazeného vzoru; jsou-li zvoleny jiné rozměry, musí být zachovány poměrné proporce. Číslice "7" nesmí mít menší výšku než 25 mm. Pozadí horní poloviny značky musí být žluté a spodní poloviny bílé, barva třílistého symbolu a textu musí být černá. Ve spodní polovině značky je možné buď užít výrazu "Radioaktivní" nebo na jeho místo zaznamenat příslušné číslo OSN pro dodávku. [MINIMUM = MINIMÁLNĚ, RADIOACTIVE = RADIOAKTIVNÍ, MINIMUM DIMENSION = MINIMÁLNÍ ROZMĚR.]

Průvodní náležitosti dodávky

49. (549.) Přepravce musí uvést v přepravních dokladech, doprovázejících každou dodávku, odpovídající údaje a dodržet uvedené pořadí:

(a) správný přepravní název podle tabulky 5. (VIII.) přílohy č. 4;

(b) číslo třídy OSN "7",

(c) číslo OSN přiřazené dané látce podle tabulky 5. (VIII.) přílohy č. 4, s předsazenými písmeny "UN",

(d) název nebo symbol každého radionuklidu nebo u směsí radionuklidů vhodné všeobecné označení nebo seznam omezujících nuklidů,

(e) popis fyzikálního a chemického stavu látky nebo údaj, že se jedná o radioaktivní látku zvláštní formy nebo radioaktivní látku s malou rozptýlitelností. Pro popis chemické formy je možno užít chemického vzorce,

(f) maximální aktivita radioaktivního obsahu během přepravy vyjádřená v Becquerelech (Bq) s předsazením příslušné předpony SI jednotek, u štěpných materiálů může být udána místo aktivity celková hmotnost v gramech (g) nebo v jejich násobcích,

(g) kategorie radioaktivní zásilky, t. j. I-BÍLÁ, II-ŽLUTÁ, III-ŽLUTÁ,

(h) přepravní index (jen u kategorií II-ŽLUTÁ a III-ŽLUTÁ),

(i) pro dodávky obsahující štěpné materiály, jiné než vyjmuté podle odstavce 78 bodu I. přílohy č. 1, přepravní index z hlediska zachování podkritického stavu,

(j) identifikační označení každého rozhodnutí o typovém schválení nebo povolení Úřadu, odpovídající dané dodávce,

(k) pro hromadnou dodávku radioaktivních zásilek ve vnějším obalu nebo přepravním kontejneru podrobné prohlášení o obsahu každé radioaktivní zásilky uvnitř vnějšího obalu nebo přepravního kontejneru, případně každého vnějšího obalu nebo přepravního kontejneru v dodávce. Mají-li být vykládány jednotlivé radioaktivní zásilky z vnějšího obalu nebo přepravního kontejneru na určitých místech v průběhu přepravy, musí být k dispozici příslušné přepravní doklady;

(l) je-li dodávka přepravována za podmínek výlučného použití, dodatkově slova "Přeprava za podmínek výlučného použití",

(m) pro hromadné dodávky látek LSA-II, LSA-III a SCO-I a SCO-II celkovou aktivitu dodávky jako násobky hodnot A2 .Obr. 7. (7.) Značka pro samostatný záznam čísla OSN. Pozadí značky musí být oranžové a barva okrajů značky a čísla OSN musí být černá. Symbol " * * * * "představuje místo, na které musí být zaznamenáno příslušné číslo OSN pro radioaktivní látku, jak je uvedeno v tabulce 5. (VIII.) přílohy č. 4. [MINIMUM DIMENSION = MINIMÁLNÍ ROZMĚR.]

Prohlášení přepravce

50. (550.) Přepravce je povinen zahrnout do přepravních dokladů prohlášení následujícího textu nebo obdobného významu:
"Prohlašuji tímto, že obsah této dodávky je plně popsán výše uvedeným přepravním názvem, je zařazen do skupiny, balen, označen a vybaven nálepkami a značkami a je v každém ohledu ve stavu vhodném pro přepravu (doplní se druh přepravy) podle požadavků příslušných mezinárodních smluv a národních právních předpisů."

51. (551.) Je-li vydání tohoto prohlášení podmínkou přepravy v rámci určité mezinárodní dohody, nemusí přepravce vydávat takové prohlášení pro tu část přepravy, na kterou se daná mezinárodní dohoda vztahuje.

52. (552.) Prohlášení musí být datováno a musí být podepsáno přepravcem. Faksimile smí nahradit vlastnoruční podpis jen tehdy, když příslušné zákony a vyhlášky právně připouštějí právní platnost takového podpisu.

53. (553.) Prohlášení musí být součástí dokladu, který popisuje dodávku podle odstavce 49. přílohy č. 4.

Odstranění nebo zakrytí nálepek

54. (554.) Je-li zasílán prázdný obalový soubor jako vyjmutá zásilka podle ustanovení odstavce 20. přílohy č. 4, nesmí být původní nálepky čitelné nebo viditelné.

Informace pro dopravce

55. (555.) Přepravce musí zařadit do přepravních dokladů pokyny o opatřeních, která musí být provedena pokud nastalá situace pro jejich uplatnění. Pokyny musí být v jazyce nebo jazycích požadovaných dopravcem nebo dotčenými orgány a musí obsahovat nejméně tyto údaje:

(a) dodatková opatření při nakládce, umísťování pro přepravu, přepravě, manipulaci a vykládce radioaktivní zásilky, vnějšího obalu nebo přepravního kontejneru, včetně zvláštních podmínek pro odvod tepla (viz odstavec 65. přílohy č. 4) nebo pokyn, že taková opatření nejsou nutná,

(b) omezení z hlediska druhu přepravy nebo dopravního prostředku a všechny nezbytné pokyny o trase,

(c) písemné pokyny o havarijních opatřeních odpovídající příslušné dodávce.

56. (556.) Rozhodnutí o typovém schválení nebo povolení přepravy nemusí nezbytně provázet dodávku. Přepravce však musí zajistit jejich dostupnost pro dopravce před nakládkou a vykládkou.

Vyrozumění příslušných úřadů

57. (557.) Před první přepravou jakékoliv radioaktivní zásilky vyžadující schválení nebo povolení příslušnými úřady musí přepravce zajistit, aby byly kopie typového schválení byly předloženy příslušným úřadům každého státu, jichž se přeprava týká. Příslušné úřady nemají povinnost na obdržené oznámení reagovat a přepravce na jejich reakci čekat.

58. (558.) O každé přepravě uvedené pod písmeny a), b), c) nebo d) tohoto odstavce musí přepravce vyrozumět příslušné úřady každého státu, jímž nebo do kterého má být zásilka přepravována. Toto oznámení musí každý příslušný úřad obdržet před započetím přepravy, pokud možno nejméně 7 dní předem.

(a) radioaktivní zásilky typ C se štěpnými materiály nebo radioaktivními látkami, jejichž aktivita je vyšší než 3.103 A1 nebo 3.103 A2 nebo 1000 TBq, podle toho, která hodnota je nižší,

(b) radioaktivní zásilky typ B(U) se štěpnými materiály nebo radioaktivními látkami, jejichž aktivita je vyšší než 3.103 A1 nebo 3.103 A2 nebo 1000 TBq, podle toho, která hodnota je nižší,

(c) radioaktivní zásilky typ B(M),

(d) přeprava za zvláštních podmínek.

59. (559.) Vyrozumění o dodávce musí obsahovat

(a) dostatečné informace, umožňující identifikaci radioaktivní zásilky nebo radioaktivních zásilek, včetně všech potřebných čísel rozhodnutí a identifikačních označení,

(b) informace o datu přepravy, předpokládané datum příjezdu nebo příletu a předpokládanou trasu,

(c) název štěpného materiálu nebo radioaktivní látky nebo nuklidu,

(d) popis fyzikálního stavu a chemické formy radioaktivní látky nebo údaj, že se jedná o radioaktivní látku zvláštní formy nebo radioaktivní látku s malou rozptýlitelností,

(e) maximální aktivita radioaktivního obsahu během přepravy vyjádřená v Becquerelech (Bq) s předsazením příslušné předpony SI jednotek. U štěpných materiálů může být udána místo aktivity celková hmotnost v gramech (g) nebo v jejich násobcích.

60. (560.) přepravce nemusí posílat samostatné vyrozumění, jestliže byly potřebné informace obsaženy v žádosti o povolení přepravy.

Dokumentace a provozní předpisy, které musí mít přepravce k dispozici

61. (561.) Přepravce musí mít k dispozici kopii každého rozhodnutí Úřadu a kopii pokynů pro správné uzavření radioaktivní zásilky a všech opatření pro přípravu přepravy dříve, než bude přeprava provedena podle podmínek těchto rozhodnutí.

PŘEPRAVA A TRANZITNÍ SKLADOVÁNÍ BĚHEM PŘEPRAVY

Oddělování při přepravě a při tranzitním skladování během přepravy

62. (562.) Radioaktivní zásilka, vnější obal, nebo přepravní kontejner obsahující štěpné materiály nebo radioaktivní látky musí být během přepravy a při tranzitním skladování během přepravy odděleny od

(a) míst užívaných personálem a od nevyvolaného fotografického filmu z důvodů omezení exposice ionizujícím zářením,

(b) od ostatních nebezpečných věcí v souladu s odstavcem 6 přílohy č. 5.

63. (563.) Radioaktivní zásilky nebo vnější obaly kategorie II-ŽLUTÁ nebo III-ŽLUTÁ nesmí být přepravovány v odděleních užívaných cestujícími s výjimkou míst určených pro personál pověřený doprovodem takových radioaktivních zásilek nebo vnějších obalů.

Umísťování dodávky na dopravním prostředku a tranzitní skladování během přepravy

64. (564.) Dodávky musí být při přepravě bezpečně uloženy tj. tak, aby se nemohly pohybovat, převrátit nebo spadnout.

65. (565.) Jestliže průměrný povrchový tepelný tok radioaktivní zásilky nebo vnějšího obalu nepřevyšuje 15 W/m2 a jestliže věci v bezprostředním okolí nejsou baleny v pytlích nebo vacích, smí být radioaktivní zásilka nebo vnější obal přepravován bez zvláštních požadavků týkajících se umísťování pro přepravu společně s ostatním baleným nákladem, pokud však příslušné povolení nebo schválení příslušného úřadu neurčuje výslovně něco jiného.

66. (566.) Nakládka přepravních kontejnerů a rozmísťování radioaktivních zásilek, vnějších obalů nebo přepravních kontejnerů se provádí následujícím způsobem:

(a) s výjimkou přeprav za podmínek výlučného použití musí být celkový počet radioaktivních zásilek, vnějších obalů nebo přepravních kontejnerů na jediném dopravním prostředku limitován takovým způsobem, aby celkový součet přepravních indexů nepřekročil hodnoty uvedené v tabulce 6. (IX.) přílohy č. 4. Pro dodávky látek LSA-I neexistuje omezení součtu přepravních indexů,

(b) pro dodávky přepravované za podmínek výlučného použití neexistuje omezení součtu přepravních indexů na jediném dopravním prostředku,

(c) za normálních podmínek přepravy nesmí příkon dávkového ekvivalentu na žádném místě vnějšího povrchu dopravního prostředku překročit 2 mSv/h a ve vzdálenosti 2 m od vnějšího povrchu dopravního prostředku 0,1 mSv/h, (d) celkový součet přepravních indexů z hlediska zachování podkritického stavu v přepravním kontejneru a na dopravním prostředku nesmí překročit hodnoty uvedené v tabulce 7. (X.) přílohy č. 4.

Tabulka 6. (IX.) Meze přepravních indexů (TI) pro přepravní kontejnery a pro dopravní prostředky nepřepravované za podmínek výlučného použití

Typ přepravního kontejneru nebo dopravního prostředku

Meze celkového součtu přepravních indexů (TI) v přepravním kontejneru nebo na dopravním prostředku

Přepravní kontejner - malý

50

Přepravní kontejner - velký

50

Vozidlo

50

Letadlo
pro přepravu osob
pro přepravu nákladů


50200

Plavidlo pro vnitrozemské vodní cesty

50

Námořní loď a
(1) Lodní prostor, oddělení nebo vymezená palubní plocha radioaktivní zásilka, vnější obal nebo malý přepravní kontejner
velký přepravní kontejner
(2) Celkově námořní loď radioaktivní zásilka, vnější obal nebo malý přepravní kontejner
velký přepravní kontejner


50
200

200neomezeno

a) Radioaktivní zásilky nebo vnější obaly na vozidlech, které odpovídají požadavkům odstavce 72. přílohy č. 4 , mohou být přepravovány plavidly za předpokladu, že nebudou vykládány z vozidla po celou dobu přepravy na palubě plavidla.

67. (567.) Každá radioaktivní zásilka nebo vnější obal mající přepravní index větší než 10 a každá dodávka mající přepravní index z hlediska zachování podkritického stavu větší než 50 musí být přepravována pouze za podmínek výlučného použití.

Oddělování radioaktivních zásilek obsahujících štěpné materiály během přepravy a tranzitního skladování

68. (568.) Při tranzitním skladování během přepravy v libovolném skladovacím prostoru musí být počet radioaktivních zásilek, vnějších obalů a přepravních kontejnerů obsahujících štěpné materiály omezen takovým způsobem, aby celkový součet přepravních indexů z hlediska zachování podkritického stavu nepřekročil hodnotu 50 v jedné skupině takovýchto radioaktivních zásilek, vnějších obalů a přepravních kontejnerů. Takto vymezené skupiny radioaktivních zásilek, vnějších obalů a přepravních kontejnerů musí být skladovány tak, aby byla dodržena vzdálenost nejméně 6 m mezi nimi.

Tabulka 7. (X.) Meze přepravních indexů z hlediska zachování podkritického stavu (CSI) pro přepravní kontejnery a dopravní prostředky obsahující štěpné materiály

Typ přepravního kontejneru nebo dopravního prostředku

Meze celkového součtu přepravních indexů z hlediska zachování podkritického stavu (CSI) v přepravním kontejneru nebo na dopravním prostředku

 

Ostatní přepravy

Přeprava za podmínek výlučného použití

Přepravní kontejner - malý

50

-

Přepravní kontejner - velký

50

100

Vozidlo

50

100

Letadlo:
pro přepravu osob
pro přepravu nákladů


-100

Plavidlo pro vnitrozemské vodní cest

50

-

Námořní loď a :
(1) Lodní prostor, oddělení nebo vymezená palubní plocha
- radioaktivní zásilka, vnější obal nebo malý přepravní kontejner
- velký přepravní kontejner
(2) Celkově námořní loď
- radioaktivní zásilka, vnější obal nebo malý přepravní kontejner
- velký přepravní kontejner50
50

200 b
neomezeno b100
100

200neomezeno c

a Radioaktivní zásilky, nebo vnější obaly na vozidlech, které odpovídají požadavkům odstavce 72. přílohy č. 4 , mohou být přepravovány plavidly za předpokladu, že nebudou vykládány z vozidla po celou dobu přepravy na palubě plavidla. V takovém případě se užije údajů z kolonky s hlavičkou "Přeprava za podmínek výlučného použití".
b Manipulace s dodávkou a její uložení pro přepravu musí být provedeny tak, aby celkový součet přepravních indexů z hlediska zachování podkritického stavu (CSI) nepřekročil hodnotu 50 ani v jedné skupině a manipulace s každou takovouto skupinou a její uložení pro přepravu musí být provedeny tak, aby tyto skupiny byly odděleny vzdáleností nejméně 6 m.
c Manipulace s dodávkou a její uložení pro přepravu musí být provedeny tak, aby celkový součet přepravních indexů z hlediska zachování podkritického stavu (CSI) nepřekročil hodnotu 100 ani v jedné skupině a manipulace s každou takovouto skupinou a její uložení pro přepravu musí být provedeny tak, aby tyto skupiny byly odděleny vzdáleností nejméně 6 m. Prostor mezi skupinami může být obsazen dalším nákladem v souladu s odstavcem 5. přílohy č. 4.

69. (569.) Jestliže celkový součet přepravních indexů z hlediska zachování podkritického stavu na dopravním prostředku nebo v přepravním kontejneru překračuje hodnotu 50, jak dovoluje tabulka 7. (X.) přílohy č. 4, musí být skladovány tak, aby byla dodržena vzdálenost nejméně 6 m mezi takovým dopravním prostředkem nebo přepravním kontejnerem a dalšími skupinami radioaktivních zásilek, vnějších obalů nebo přepravních kontejnerů obsahujících štěpné materiály nebo i ostatními dopravními prostředky přepravujícími štěpné materiály nebo radioaktivní látky.

Dodatečné požadavky vztahující se na přepravu po železnici a silnici

70. (570.)Železniční a silniční vozidla přepravující radioaktivní zásilky, vnější obaly nebo přepravní kontejnery opatřené nálepkami podle vzoru na obr. 2. (2.), obr. 3. (3.), obr. 4. (4.) nebo obr. 5. (5.) nebo přepravující dodávky za podmínek výlučného použití musí být opatřena značkou podle vzoru na obr. 6. (6.):

(a) z vnějšku na obou bočnicích v případě železničního vozidla,

(b) z vnějšku na obou bočnicích a na zadním čele v případě silničního vozidla.

Poznámka
U vozidel bez bočnic mohou být značky umístěny přímo na podvozek nesoucí náklad, jsou-li tam dobře viditelné; u objemově velkých cisteren nebo přepravních kontejnerů jsou postačující značky umístěné přímo na nich. Pro vozidla, která nemají dostatečné místo k umístění větších značek, mohou být rozměry značek podle vzoru na obr. 6 redukovány tak, že mají rozměr strany 100 mm. Všechny značky nemající vztah k nákladu u vozidla musí být odstraněny.

71. (571.) Jestliže dodávkou na vozidle je nebalená látka LSA-I nebo SCO-I nebo je-li dodávkou přepravovanou za podmínek výlučného použití balený štěpný materiál nebo radioaktivní látka s jediným číslem Organizace spojených národů, musí být příslušné číslo Organizace spojených národů, viz tabulka 5. (VIII.) přílohy č. 4, zaznamenáno černými číslicemi nejméně 65 mm vysokými buď:

(a) ve spodní části značky podle vzoru na obr. 6, nebo

(b) na značce podle vzoru na obr. 7. (7.).

Poznámka
Jestliže je zvolena alternativa ad b), musí být doplňková značka umístěna těsně u hlavní značky na vnějšku obou bočnic v případě železničního vozidla nebo na vnějšku obou bočnic a na zadním čele v případě silničního vozidla.

72. (572.) V případě dodávek, přepravovaných za podmínek výlučného použití nesmí příkon dávkového ekvivalentu překročit: