Program Zákon

Zákon o Státním fondu dopravní infrastruktury a o změně zákona č. 171/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů majetku státu na jiné osoby a o Fondu národního majetku České republiky, ve znění pozdějších předpisů

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ČÁST PRVNÍ STÁTNÍ FOND DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY

§ 1

(1) Zřizuje se Státní fond dopravní infrastruktury se sídlem v Praze (dále jen "Fond").

(2) Fond je právnickou osobou podřízenou Ministerstvu dopravy a spojů (dále jen "ministerstvo").

(3) Majetek, s nímž Fond hospodaří, je ve vlastnictví státu.

§ 2 Účel Fondu

(1) Fond používá svých příjmů ve prospěch rozvoje, výstavby, údržby a modernizace silnic a dálnic, železničních dopravních cest a vnitrozemských vodních cest v tomto rozsahu:

a) financování výstavby, modernizace, oprav a údržby silnic a dálnic,1)

b) poskytování příspěvků na výstavbu a modernizaci průjezdních úseků silnic a dálnic,

c) financování výstavby, modernizace, oprav a údržby celostátních a regionálních drah,2)

d) financování výstavby a modernizace dopravně významných vnitrozemských vodních cest,3)

e) úhrada splátek úvěrů a úroků z úvěrů a dalších výdajů spojených se zajištěním dluhové služby,

f) poskytování příspěvků na průzkumné a projektové práce, studijní a expertní činnosti zaměřené na výstavbu, modernizaci a opravy silnic a dálnic, dopravně významných vodních cest a staveb celostátních a regionálních drah,

g) poskytování příspěvků pro naplňování programů zaměřených ke zvýšení bezpečnosti dopravy a jejího zpřístupňování osobám s omezenou schopností pohybu a orientace,

h) poskytování příspěvků na výstavbu a údržbu cyklistických stezek,

i) financování nákladů na zavedení a provozování systému elektronického mýtného,

j) financování úhrady koncesionářů na základě uzavřené koncesionářské smlouvy na výstavbu, provozování a údržbu dopravní infrastruktury a financování nákladů souvisejících s uzavřením koncesionářské smlouvy,

k) náklady na činnost Fondu.

(2) Peněžní prostředky na účely podle odstavce 1 převádí Fond organizačním složkám státu, státním příspěvkovým organizacím nebo státním organizacím, které hospodaří s majetkem státu majícím povahu dopravní infrastruktury,3a) krajům,3b) osobám, na které stát převedl výkon některých svých práv jako vlastníka tohoto majetku podle zvláštního právního předpisu,3c) a dalším osobám provádějícím výstavbu, modernizaci, opravy a údržbu podle odstavce 1 .

§ 3

(1) Fond uzavírá s příjemci finančních prostředků z Fondu smlouvy podle zvláštního zákona,4) jejichž předmětem je dosažení účelu Fondu podle § 2 . Fond je odpovědný za efektivní využití těchto prostředků podle schváleného rozpočtu.

(2) Fond je oprávněn kontrolovat u příjemců finančních prostředků jejich užití podle smluv uzavřených podle odstavce 1 . Při zjištění závažných nesrovnalostí je oprávněn žádat jejich vrácení, pozastavit jejich čerpání a činit další nezbytná opatření k zabezpečení předpokládané efektivnosti a souladu financovaných činností s platnými předpisy a mezinárodními závazky. Fond je oprávněn zjišťovat u příjemců finančních prostředků a osob se smluvními závazky vůči nim veškeré údaje nezbytné pro tuto kontrolu.

(3) Podrobnosti o činnosti Fondu a o jeho vnitřní organizaci stanoví statut Fondu, který na návrh ministra dopravy a spojů (dále jen "ministr") schvaluje vláda.

§ 4 Příjmy Fondu

(1) Příjmy Fondu tvoří

a) převody výnosů z privatizovaného majetku, které Jsou příjmem České republiky a s nimiž přísluší hospodařit Ministerstvu financí,

b) převody výnosů silniční daně,

c) převody podílu z výnosu spotřební daně z uhlovodíkových paliv a maziv,

d) převody výnosů z časového poplatku 5) ,

e) převody výnosů z mýtného 5) ,

f) výnosy z cenných papírů nebo veřejných sbírek organizovaných Fondem,

g) úvěry, úroky z vkladů, penále, pojistná plnění a jiné platby od fyzických a právnických osob,

h) převody výnosů z příjmů vyplývajících pro stát z koncesionářských smluv na výstavbu, provozování a údržbu dopravní infrastruktury,

i) příspěvky z Evropské komise poskytované prostřednictvím příslušných Evropských fondů,

j) dary a dědictví,

k) dotace ze státního rozpočtu.

(2) Výši podílu z plateb spotřební daně z uhlovodíkových paliv a maziv stanoví zvláštní právní předpis.

(3) Dary a dědictví může Fond jménem České republiky přijmout a použít jen za podmínek a pro účely stanovené dárcem nebo zůstavitelem, pokud se tyto podmínky a účely shodují s předmětem činnosti Fondu.

(4) Zůstatky příjmů Fondu se na konci každého kalendářního roku převádějí do kalendářního roku následujícího.

§ 5 Rozpočet a účetnictví Fondu

(1) Fond sestavuje pro každý rozpočtový rok návrh rozpočtu Fondu, který předkládá prostřednictvím ministra vládě vždy do 31. srpna. Vláda předkládá návrh rozpočtu Fondu po případných změnách, které v něm provede, ke schválení Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky současně s návrhem státního rozpočtu České republiky. Součástí rozpočtu Fondu je

a) jmenovitý seznam akcí financovaných z Fondu včetně celkových nákladů akce, částky rozpočtované pro běžný rok a lhůty realizace akce ,

b) přehled pohledávek a závazků,

c) návrh struktury úvěrů, které hodlá Fond v rozpočtovém roce přijmout, včetně lhůt splatnosti a limitů úrokové míry,

d) návrh kalendáře splátek jistiny a úroků přijatých úvěrů.

(2) Fond v návrhu svého rozpočtu stanoví své celkové výdaje jako částku, kterou mu oznámil příslušný správce kapitoly podle zvláštního zákona.5a) V rámci této částky v něm stanoví též částku, kterou se bude podílet na financování programů nebo projektů spolufinancovaných z rozpočtu Evropské unie.

§ 5a

(1) Současně s návrhem rozpočtu Fond ve spolupráci s ministerstvem sestavuje střednědobý výhled, který obsahuje očekávané příjmy a výdaje Fondu na jednotlivá léta, na která je sestavován, a předpoklady a záměry, na základě nichž se tyto příjmy a výdaje očekávají a plánují, a to nejméně v tomto rozsahu:

a) celkové příjmy a výdaje Fondu,

b) výdaje na programy nebo projekty spolufinancované z rozpočtu Evropské unie,

c) výdaje na programy nebo projekty spolufinancované z úvěrů přijatých státem a spolufinancované z úvěrů se státní zárukou.

(2) Střednědobý výhled se sestavuje na období 2 let bezprostředně následujících po roce, na který je předkládán rozpočet Fondu. Při sestavování střednědobého výhledu jsou ukazatele výdajů stanovené na počátku financování programu nebo projektu spolufinancovaného z rozpočtu Evropské unie závazné.

(3) Termín pro předání podkladů pro vypracování střednědobého výhledu, jejich rozsah a strukturu stanoví vyhláška Ministerstva financí 5b) .

(4) Pro schvalování střednědobého výhledu platí postup při schvalování rozpočtu Fondu podle odstavce 1 obdobně.

§ 5b

(1) Po skončení rozpočtového roku sestavuje Fond návrh roční účetní závěrky a výroční zprávy o činnosti Fondu (dále jen "výroční zpráva") a předkládá ji prostřednictvím ministra k projednání vládě a ke schválení Poslanecké sněmovně do tří měsíců po skončení rozpočtového roku. Roční účetní závěrka Fondu musí být před jejím předložením Poslanecké sněmovně ověřena auditorem.

(2) Výdajová stránka rozpočtu Fondu je členěna ve shodě s účelem Fondu podle § 2 písm. a) až k) a podle jednotlivých investičních akcí.

(3) Dodatečné přijímání úvěrů v rozpočtovém roce schvaluje vláda na základě návrhu Fondu předloženého prostřednictvím ministra. Ustanovení odstavce 1 se použije obdobně.

(4) Fond vede účetnictví podle zvláštního zákona 6) .

(5) Fond hospodaří ve dvou účetně oddělených okruzích tak, aby byly samostatně sledovány náklady na vlastní činnost od ostatních činností Fondu.

§ 5c Rozpočtové provizorium

Není-li Poslaneckou sněmovnou Parlamentu České republiky schválen rozpočet Fondu na příslušný rozpočtový rok před prvním dnem rozpočtového roku, řídí se rozpočtové hospodaření Fondu v době od prvního dne rozpočtového roku do doby schválení rozpočtu na tento rozpočtový rok objemem příjmů a výdajů Fondu schváleným pro předchozí rozpočtový rok.

§ 6 Orgány Fondu

Orgány Fondu tvoří výbor Fondu (dále jen "výbor"), dozorčí rada Fondu (dále jen "dozorčí rada") a ředitel Fondu (dále jen "ředitel").

Výbor

§ 7

(1) Výbor má devět členů. Předsedou výboru je ministr.

(2) Místopředsedu a dalších sedm členů výboru jmenuje a odvolává vláda na návrh ministra na funkční období čtyř let. Členové výboru mohou být jmenováni nejvýše na dvě po sobě jdoucí funkční období.

(3) Předseda řídí činnost výboru. Jednání výboru se řídí jednacím řádem, který schvaluje výbor usnesením.

(4) Členům výboru přísluší odměna, kterou vláda stanoví usnesením. Odměna a refundace mzdy zaměstnavateli členů výboru je nákladem na činnost Fondu podle § 2 písm. i).

(5) Členství ve výboru je překážkou v práci z důvodu obecného zájmu podle zvláštního právního předpisu.7)

§ 8

(1) Výbor jedná o věcech, které jsou účelem Fondu nebo předmětem činnosti Fondu.

(2) Výbor schvaluje

a) návrh rozpočtu Fondu,

b) návrh střednědobého výhledu Fondu,

c) návrh roční účetní závěrky Fondu,

d) návrh výroční zprávy Fondu,

e) časový plán příjmů a výdajů Fondu,

f) roční program vyhlašovaných výběrových řízení na realizace investičních akcí podle zvláštního právního předpisu,

g) uvolnění prostředků na investiční akce podle schváleného statutu Fondu,

h) kontrolní zprávy o postupu investičních akcí,

i) vyúčtování investičních akcí.

(3) Rozhodnutí výboru zveřejní ministerstvo ve Věstníku dopravy.

(4) Výbor jmenuje a odvolává ředitele. Jmenování zakládá pracovní poměr k Fondu.

(5) Výbor stanovuje řediteli plat podle zvláštního právního předpisu.8)

§ 9 Dozorčí rada

(1) Dozorčí rada je kontrolním orgánem Fondu. Dozírá na činnost a hospodaření Fondu. Dozorčí rada má pět členů. Členy dozorčí rady volí a odvolává Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky na funkční období čtyř let.

(2) Dozorčí rada zvolí ze svých členů předsedu a místopředsedu. Dozorčí rada se usnáší hlasováním. Volba je provedena nebo usnesení je přijato, pokud pro ně hlasují nejméně čtyři členové dozorčí rady.

(3) Jednání dozorčí rady se řídí jednacím řádem, který schvaluje dozorčí rada usnesením.

(4) Dozorčí rada informuje neprodleně o nedostatcích zjištěných v činnosti a hospodaření Fondu ministerstvo, vládu a Poslaneckou sněmovnu Parlamentu České republiky.

(5) Členům dozorčí rady přísluší odměna, kterou vláda stanoví usnesením. Odměna a refundace mzdy zaměstnavateli členů dozorčí rady je nákladem na činnost Fondu podle § 2 odst. 1 písm. k) .

(6) Členství v dozorčí radě je překážkou v práci z důvodu obecného zájmu podle zvláštního právního předpisu.7)

§ 10 Ředitel

(1) Ředitel je statutárním orgánem Fondu.

(2) Ředitel zejména

a) provádí rozhodnutí výboru o uvolnění prostředků Fondu na akce podle § 2 ,

b) provádí další opatření schválená nebo projednaná výborem,

c) řídí činnost aparátu Fondu.

§ 11 Ustanovení o střetu zájmů

(1) Výkon funkce místopředsedy výboru, člena výboru nebo člena dozorčí rady je neslučitelný s funkcí ředitele, s pracovním poměrem vůči Fondu a s funkcemi v řídících a dozorčích orgánech právnických osob, kterým byly poskytnuty prostředky Fondu.

(2) Členové orgánů Fondu nesmějí být výdělečně činní v pracovněprávním, služebním či obdobném poměru u fyzických a právnických osob, kterým byly nebo mají být poskytnuty prostředky z Fondu.

(3) Místopředsedu výboru nebo člena výboru vláda v případě porušení povinností uvedených v odstavcích 1 a 2 odvolá.

(4) Fond je oprávněn požadovat, aby osoba, která uvedené povinnosti porušila, vydala prospěch, který tímto získala. Právo na náhradu škody tím není dotčeno.

§ 12

Odměňování zaměstnanců Fondu se řídí zvláštním právním předpisem.8)

ČÁST DRUHÁ ZMĚNA ZÁKONA Č.171/1991 SB., O PŮSOBNOSTI ORGÁNŮ ČESKÉ REPUBLIKY VE VĚCECH PŘEVODŮ MAJETKU STÁTU NA JINÉ OSOBY A O FONDU NÁRODNÍHO MAJETKU ČESKÉ REPUBLIKY, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ

Zrušena ke dni 1.1.2006 novelou č. 179/2005 Sb.

§ 13

Zrušen ke dni 1.1.2006 novelou č. 179/2005 Sb.

ČÁST TŘETÍ PŘECHODNÉ USTANOVENÍ

§ 14

Fond sestavuje pro rok 2000 svůj rozpočet v návaznosti na kapitolu 327 státního rozpočtu pro rok 2000 a rozpočet předkládá ke schválení Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky.

ČÁST ČTVRTÁ ÚČINNOST

§ 15

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1.července 2000.

Klaus v.r.
Havel v.r.
Zeman v.r.

Poznámky pod čarou

1) § 2 odst. 2 zákona č. 13/1997 Sb. , o pozemních komunikacích.

2) § 3 odst. 1 zákona č. 266/1994 Sb. , o dráhách, ve znění zákona č. 23/2000 Sb.

3) § 3 zákona č. 114/1995 Sb. , o vnitrozemské plavbě.

3a) § 20 zákona č. 77/2002 Sb. , o akciové společnosti České dráhy, státní organizaci Správa železniční dopravní cesty a o změně zákona č. 266/1994 Sb. , o dráhách, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 77/1997 Sb. , o státním podniku, ve znění pozdějších předpisů.
§ 9 odst. 1 věta první zákona č. 13/1997 Sb. , o pozemních komunikacích, ve znění zákona č. 132/2000 Sb.

3b) § 9 odst. 1 věta druhá zákona č. 13/1997 Sb. , ve znění zákona č. 132/2000 Sb.

3c) § 18a až 18f zákona č. 13/1997 Sb., ve znění zákona č. 256/2002 Sb.

4) Zákon č. 513/1991 Sb. , obchodní zákoník , ve znění pozdějších předpisů.

5) Zákon č. 13/1997 Sb. , ve znění zákona č. 102/2000 Sb.

5a) § 8b odst. 3 zákona č. 218/2000 Sb. , o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění zákona č. 482/2004 Sb.

6) Zákon č. 563/1991 Sb. , o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.

7) § 124 odst. 1 zákona č. 65/1965 Sb. , zákoník práce, ve znění zákona č. 74/1994 Sb.

8) Zákon č. 143/1992 Sb. , o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a některých dalších organizacích a orgánech, ve znění pozdějších předpisů.