Program Zákon

Vyhláška Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy o podmínkách odborné a pedagogické způsobilosti pedagogických pracovníků a o předpokladech kvalifikace výchovných poradců

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví v dohodě s Ministerstvem práce a sociálních věcí podle § 51 odst. 3 zákona č. 29/1984 Sb. , o soustavě základních škol, středních škol a vyšších odborných škol (školský zákon), ve znění zákona č. 138/1995 Sb., a podle § 34 zákona České národní rady č. 76/1978 Sb. , o školských zařízeních, ve znění zákona České národní rady č. 390/1991 Sb. :

§ 1

Vyhláška stanoví podmínky odborné a pedagogické způsobilosti pedagogických pracovníků škol, předškolních zařízení a školských zařízení (dále jen "pedagogický pracovník")1) včetně předpokladů kvalifikace výchovných poradců.2)

§ 2

(1) Podmínkou odborné způsobilosti jsou odborné vědomosti a dovednosti získané studiem na vysoké škole, ve vyšší odborné škole nebo ve střední škole.

(2) V případě ředitelů škol, předškolních zařízení a školských zařízení (dále jen "ředitel") je podmínkou odborné způsobilosti, kromě podmínek stanovených v odstavci 1 , též pedagogická praxe vyžadovaná pro příslušnou školu, popřípadě příslušný stupeň školy, předškolní zařízení nebo školské zařízení nebo praxe přímo související s řídicí nebo pedagogickou, popřípadě výzkumnou činností zaměřenou na školství nebo s výkonem inspekční činnosti ve školách, předškolních zařízeních nebo školských zařízeních.

(3) Podmínkou pedagogické způsobilosti jsou vědomosti a dovednosti z oblasti psychologie a pedagogiky, včetně didaktiky výuky, nezbytné pro výkon pedagogické činnosti získané studiem na vysoké škole, ve vyšší odborné škole nebo ve střední škole v učitelských oborech nebo na vysoké škole umělecké a v konzervatoři, v případě pedagogických pracovníků s odbornou způsobilostí získanou studiem neučitelských studijních oborů absolvování pedagogického studia.3)

(4) Podmínky odborné a pedagogické způsobilosti pedagogických pracovníků4) a předpoklady kvalifikace výchovných poradců2) jsou stanoveny v příloze č. 1 vyhlášky.

(5) Požadovaná délka pedagogické praxe pro výkon funkce ředitele a výchovného poradce je stanovena v příloze č. 2 vyhlášky.

§ 3

(1) U pedagogických pracovníků, kteří získali vzdělání stanovené v příloze č. 1 vyhlášky ve škole s jiným vyučovacím jazykem než českým, je součástí jejich odborné a pedagogické způsobilosti též znalost českého jazyka;5) tito pedagogičtí pracovníci mohou působit ve škole, školském zařízení nebo předškolním zařízení s českým vyučovacím jazykem, jestliže prokáží znalost českého jazyka zkouškou na pracovištích vysokých škol zaměřených na výuku českého jazyka nebo v zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků6) nebo na státní jazykové škole.7) Touto zkouškou se nezískává způsobilost k výuce předmětu český jazyk a literatura na základních a středních školách.

(2) Povinnost prokázat znalost českého jazyka se nevztahuje na učitele vyučující cizí jazyk v základních školách, středních školách a státních jazykových školách a na učitele vyučující umělecké předměty v konzervatořích.

§ 4

Zrušuje se vyhláška Ministerstva školství České socialistické republiky č. 59/1985 Sb., o odborné a pedagogické způsobilosti pedagogických pracovníků a o určení školských zařízení, ve kterých mají pedagogičtí pracovníci postavení učitele.

§ 5

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení.

Ministr:
Ing. Pilip v. r.

Příloha č. 1 Podmínky odborné a pedagogické způsobilosti pedagogických pracovníků a předpoklady kvalifikace výchovných poradců

A

Pedagogičtí pracovníci působící ve školách, předškolních zařízeních a školských zařízeních

Odborná způsobilost

Pedagogická způsobilost

Učitel mateřské školy

- vysokoškolské vzdělání se zaměřením na předškolní pedagogiku, nebo
- obsahově ucelená část vysokoškolského studia s titulem bakalář (dále jen "bakalářské studium") se zaměřením na předškolní pedagogiku, nebo
- vyšší odborné vzdělání ukončené absolutoriem se zaměřením na předškolní pedagogiku, nebo - úplné střední odborné vzdělání se zaměřením na předškolní pedagogiku.

Učitel 1. - 5. ročníku základní školy

- vysokoškolské vzdělání zaměřené na přípravu učitelů pro 1. - 5. ročník základní školy, nebo dřívější formy tohoto vzdělání ukončené státní zkouškou nebo závěrečnou zkouškou nebo státní závěrečnou zkouškou, nebo
- vysokoškolské vzdělání zaměřené na přípravu učitelů pro speciální školy, nebo
- jednooborové vysokoškolské vzdělání učitelství cizích jazyků jen pro výuku příslušného jazyka, nebo
- vysokoškolské vzdělání zaměřené na přípravu učitelů náboženství, jen pro výuku náboženství, nebo - bakalářské studium pro výuku cizích jazyků, jen pro výuku příslušného jazyka, nebo - dřívější úplné střední odborné vzdělání v oboru učitelství pro 1. - 5. ročník základní školy

Učitel 6. - 9. ročníku základní školy

- vysokoškolské vzdělání zaměřené na přípravu učitelů všeobecně vzdělávacích předmětů pro 6. - 9. ročník nebo pro 9. - 12. ročník nebo pro 5. - 12. ročník, nebo dřívější formy tohoto vzdělání ukončené státní zkouškou nebo závěrečnou zkouškou nebo státní závěrečnou zkouškou, nebo

- vysokoškolské vzdělání neučitelské příslušného nebo příbuzného studijního oboru odpovídajícího charakteru vyučovaného všeobecně vzdělávacího předmětu

doplněné pedagogickým studiem, popřípadě rozšířené studiem zaměřeným na přípravu učitelů všeobecně vzdělávacích předmětů,

nebo

- vysokoškolské vzdělání zaměřené na přípravu učitelů pro jiný stupeň nebo druh školy

rozšířené studiem zaměřeným na přípravu učitelů všeobecně vzdělávacích předmětů pro 6. - 9. ročník základní školy,

nebo

- jednooborové vysokoškolské vzdělání učitelství cizích jazyků nebo vysokoškolské vzdělání v oboru učitelství pro jazykové školy, jen pro výuku příslušného jazyka, nebo - vysokoškolské vzdělání zaměřené na přípravu učitelů náboženství, jen pro výuku náboženství.

Učitel všeobecně vzdělávacích předmětů střední školy

- vysokoškolské vzdělání zaměřené na přípravu učitelů všeobecně vzdělávacích předmětů pro 5. -12. ročník nebo pro 9. - 12. ročník, nebo dřívější formy tohoto vzdělání ukončené státní zkouškou nebo závěrečnou zkouškou nebo státní závěrečnou zkouškou, nebo

- vysokoškolské vzdělání neučitelské příslušného nebo příbuzného studijního oboru odpovídajícího charakteru vyučovaného všeobecně vzdělávacího předmětu

doplněné pedagogickým studiem, popřípadě rozšířené studiem zaměřeným napřípravu učitelů všeobecně vzdělávacích předmětů,

nebo

- vysokoškolské vzdělání zaměřené na přípravu učitelů pro jiný stupeň nebo druh školy

rozšířené studiem zaměřeným na přípravu učitelů všeobecně vzdělávacích předmětů pro příslušný druh nebo stupeň školy,

nebo

- vysokoškolské vzdělání v oboru učitelství pro jazykové školy, jen pro výuku příslušného jazyka, nebo

- vysokoškolské vzdělání zaměřené na přípravu učitelů všeobecně vzdělávacích předmětů pro 6. - 9. ročník, nebo dřívější formy tohoto vzdělání jen pro výuku v gymnáziích s delším než čtyřletým studijním cyklem, jejichž osnovy jsou srovnatelné s odpovídajícími ročníky základní školy, nebo - vysokoškolské vzdělání zaměřené na přípravu učitelů náboženství, jen pro výuku náboženství.

Učitel odborných předmětů střední školy

- vysokoškolské vzdělání příslušného studijního oboru odpovídajícího charakteru vyučovaného odborného předmětu

doplněné pedagogickým studiem, popřípadě rozšířené studiem zaměřeným na přípravu učitelů všeobecně vzdělávacích předmětů,

nebo

- vysokoškolské studium učitelství odborných předmětů ukončené státní zkouškou,

nebo

- dřívější "šestisemestrové studium" učitelství odborných předmětů na vysoké škole ukončené závěrečnou zkouškou.

Učitel odborných předmětů základní umělecké školy, střední umělecké školy a konzervatoře

- vysokoškolské vzdělání příslušného studijního oboru odpovídajícího charakteru vyučovaného předmětu

doplněné pedagogickým studiem,

nebo

- vysokoškolské vzdělání neučitelské

doplněné pedagogickým studiem,

nebo

- bakalářské studium pro výuku předmětu odpovídajícího studijního oboru, nebo

- vyšší odborné vzdělání ukončené absolutoriem na konzervatoři, nebo

- úplné střední odborné vzdělání ukončené maturitní zkouškou na střední umělecké škole pro výuku odpovídajících odborných předmětů

doplněné pedagogickým studiem.

Učitel předmětu praxe

- vysokoškolské vzdělání v oboru odpovídajícím nebo příbuzném vyučovanému předmětu

doplněné pedagogickým studiem,

nebo

- vysokoškolské vzdělání neučitelské

doplněné pedagogickým studiem,

nebo

- dřívější "šestisemestrové studium" učitelství odborných předmětů na vysoké škole ukončené závěrečnou zkouškou,

nebo

- bakalářské studium v oboru odpovídajícím nebo příbuzném vyučovanému předmětu

doplněné pedagogickým studiem,

nebo

- vyšší odborné vzdělání ukončené absolutoriem v oboru odpovídajícím nebo příbuzném vyučovanému předmětu

doplněné pedagogickým studiem,

nebo

- úplné střední vzdělání a vyučení v příslušném oboru doplněné pedagogickým studiem.

Mistr odborné výchovy

- vzdělání stanovené pro učitele předmětu praxe, vyučení v odpovídajícím oboru a nejméně roční praxe v příslušné profesi.

Učitel speciální mateřské školy

- vzdělání stanovené pro učitele mateřské školy rozšířené studiem speciální pedagogiky

Učitel speciální základní, zvláštní a pomocné školy

- vysokoškolské vzdělání se zaměřením na speciální pedagogiku pro příslušný druh a stupeň speciální školy, nebo

- vysokoškolské vzdělání zaměřené na přípravu učitelů pro 1. - 5. ročník základní školy, popřípadě vysokoškolské vzdělání zaměřené na přípravu učitelů pro 2. stupeň základní školy, rozšířené studiem speciální pedagogiky, nebo

- vysokoškolské vzdělání zaměřené na vychovatelství pro speciální školy, nebo - vysokoškolské vzdělání zaměřené na přípravu vychovatelů rozšířené studiem speciální pedagogiky.

Učitel speciální střední školy, odborného učiliště a praktické školy

- vysokoškolské vzdělání požadované pro učitele všeobecně vzdělávacích předmětů nebo odborných předmětů střední školy rozšířené studiem speciální pedagogiky.

Mistr odborné výchovy, učitel odborného výcviku speciální školy

- vzdělání stanovené pro mistra odborné výchovy rozšířené studiem speciální pedagogiky.

Trenér sportovní školy (gymnázia)

- vysokoškolské vzdělání zaměřené na přípravu učitelů s aprobací tělesná výchova, nebo - vysokoškolské vzdělání v oboru tělesná výchova a sport směr trenérský nebo metodicky, nebo

- bakalářské studium pro příslušný studijní obor, nebo

- úplné střední odborné vzdělání ukončené maturitní zkouškou z tělesné výchovy na sportovní škole a osvědčení trenéra příslušného sportu, nebo

- úplné střední vzdělání a trenérská škola fakulty tělesné výchovy,a sportu.

Vychovatel školského zařízení

- vysokoškolské vzdělání zaměřené na přípravu vychovatelů, popřípadě vychovatelů pro speciální školy a speciální školská zařízení, nebo

- vysokoškolské vzdělání učitelské, nebo

- vysokoškolské vzdělání neučitelské

doplněné pedagogickým studiem (u oborů, které zahrnují zkoušky z pedagogiky a psychologie, se toto studium nevyžaduje)

nebo

- bakalářské studium zaměřené na vychovatelství, nebo

- bakalářské studium neučitelské nebo

doplněné pedagogickým studiem

nebo

- vyšší odborné vzdělání ukončené absolutoriem se zaměřením na vychovatelství, nebo

- úplné střední odborné vzdělání se zaměřením na vychovatelství, nebo

- úplné střední a úplné střední odborné

doplněné pedagogickým studiem. vzdělání

Vychovatel speciální školy, speciálního školského zařízení

- vysokoškolské vzdělání se zaměřením na vychovatelství nebo učitelství pro speciální školy nebo školská zařízení, nebo

- bakalářské studium se zaměřením na speciální pedagogiku, nebo

- vzdělání požadované pro vychovatele školského zařízení rozšířené studiem speciální pedagogiky.

Pedagogičtí pracovníci v zařízeních pro další vzdělávání pedagogických pracovníků

- vysokoškolské vzdělání v příslušném oboru činnosti zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků.

B

Výchovný poradce

- vzdělání požadované pro učitele nákladní nebo střední školy a absolvování kvalifikačního studia, popř. jeho zahájení do dvou let.

Příloha č. 2 Požadovaná délka pedagogické praxe pro výkon funkce ředitele a výchovného poradce

Ředitel školy, předškolního nebo školského zařízení nebo výchovný poradce

Velikost školy, předškolního nebo školského zařízení

Délka požadované praxe

Ředitel mateřské školy

nejvýše dvě oddělení

1 rok

více než dvě oddělení

2 roky

Ředitel prvého stupně základní školy
nebo samostatného druhého stupně základní školy

méně než pět tříd

1 rok

pět tříd a více

2 roky

Ředitel základní školy

nejvýše devět tříd

3 roky

více než devět tříd

4 roky

Ředitel střední a státní jazykové školy

bez omezení

4 roky

Ředitel základní umělecké školy

bez omezení

3 roky

Ředitel speciální školy

bez omezení

4 roky

Ředitel školského zařízení apod.

bez omezení

4 roky

Výchovný poradce

bez omezení

3 roky

Poznámky pod čarou:

1) § 50 odst. 1 zákona č. 29/1984 Sb. , o soustavě základních škol, středních škol a vyšších odborných škol (školský zákon), ve znění zákona č. 138/1995 Sb.

2) § 34 zákona ČNR č. 76/1978 Sb. , o školských zařízeních, ve znění zákona ČNR č. 390/1991 Sb.

3) Např. vyhláška Ministerstva školství ČSR č. 60/1985 Sb., o doplňujícím studiu studentů vysokých škol a absolventů vysokých a středních škol pro získání pedagogické způsobilosti.

4) § 51 odst. 1 zákona č. 29/1984 Sb.

5) § 3 odst. 1 zákona č. 29/1984 Sb.

6) § 12 odst. 3 písm. g) zákona ČNR č. 564/1990 Sb., o státní správě a samosprávě ve školství.

7) § 6 vyhlášky Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR č. 526/1992 Sb., o státních jazykových školách a státních jazykových zkouškách.