Program Zákon

Zákon České národní rady o školských zařízeních

Česká národní rada se usnesla na tomto zákoně:

ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

§ 1

(1) Součástí výchovně vzdělávací soustavy jsou předškolní zařízení a školská zařízení, pokud jsou zařazena do sítě škol, předškolních zařízení a školských zařízení; v právních vztazích vystupují svým jménem a mají odpovědnost vyplývající z těchto vztahů, pokud není dále stanoveno jinak. Způsob zařazování do sítě škol, předškolních zařízení a školských zařízení stanoví zvláštní zákon.1) Předškolní zařízení a školská zařízení lze slučovat nebo zřizovat jako jednu právnickou osobu, pokud jde o předškolní zařízení a školská zařízení jednoho zřizovatele.

(2) Předškolní výchovu zabezpečují předškolní zařízení. Výchovu mimo vyučování, systém dalšího vzdělávání učitelů a ostatních školských pracovníků a odborné služby školám, předškolním zařízením a školským výchovným zařízením zabezpečují školská zařízení.

ČÁST DRUHÁ PŘEDŠKOLNÍ ZAŘÍZENÍ

§ 2

Předškolní výchova zabezpečuje uspokojování přirozených potřeb dítěte a rozvoj jeho osobnosti; probíhá ve spolupráci rodiny a předškolního zařízení.

§ 3

(1) Předškolními zařízeními jsou mateřská škola a speciální mateřská škola. Mateřská škola s jednou třídou má nejméně 15 dětí, mateřská škola se dvěma a více třídami má nejméně v průměru 18 dětí ve třídě. Je-li v obci pouze jedna mateřská škola s jednou třídou, má nejméně 13 dětí, mateřská škola se dvěma a více třídami má nejméně v průměru 16 dětí ve třídě. O výjimkách rozhoduje krajský úřad, pokud tento zákon nestanoví jinak.

(2) Mateřská škola a speciální mateřská škola navazují na výchovu dětí v rodině a v součinnosti s rodinou zajišťují všestrannou péči dětem zpravidla ve věku od tří do šesti let.

(3) Mateřská škola rozvíjí specifické formy výchovného působení na děti. Působí rovněž na děti zdravotně, výchovně a sociálně ohrožené a na děti talentované.

(4) Speciální mateřská škola zajišťuje péči o děti mentálně nebo smyslově nebo tělesně postižené nebo o děti s vadami řeči, o děti s více vadami a o děti nemocné nebo zdravotně oslabené umístěné ve zdravotnickém zařízení.

(5) Mentálně nebo smyslově nebo tělesně postižené děti a děti s vadami řeči mohou být zařazeny do mateřské školy podle odstavce 3 nebo do speciálních mateřských škol.

(6) Mateřská škola a speciální mateřská škola se zřizují především jako mateřská škola a speciální mateřská škola s celodenní i polodenní péčí; mohou být zřizovány i jako školy internátní.

(7)Předškolní zařízení nebo předškolní zařízení s internátním provozem může přijmout k mimořádnému nebo krátkodobému pobytu za úplatu děti do deseti let věku.

(8)Mateřská škola může zřizovat zájmové kroužky. Činnosti v zájmových kroužcích se mohou zúčastnit podle místních podmínek i děti, které nenavštěvují mateřskou školu. Činnost v zájmových kroužcích lze vykonávat za úplatu. Úplata se použije na částečnou úhradu neinvestičních nákladů mateřské školy.

ČÁST TŘETÍ ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ

§ 8

Školskými zařízeními jsou školská výchovná zařízení a školská účelová zařízení.

DÍL PRVNÍ ŠKOLSKÁ VÝCHOVNÁ ZAŘÍZENÍ

§ 9

Školskými výchovnými zařízeními jsou zařízení pro zájmové studium, školská zotavovací zařízení, školská výchovná zařízení pro výchovu mimo vyučování a školská zařízení pro výkon ústavní výchovy a ochranné výchovy a preventivně výchovné péče.

Zařízení pro zájmové studium

§ 10

Zájmovému studiu umění slouží školské ústavy umělecké výroby, zájmovému studiu jazyků státní jazykové školy, zájmovému studiu stenotypistiky a psaní strojem státní těsnopisné ústavy.

§ 11

Zrušeno novelou č. 390/191 Sb. s účinností od 4.10.1991.

§ 12 Školský ústav umělecké výroby

(1) Školský ústav umělecké výroby svou výchovnou a vzdělávací činností pečuje o udržování tradičních a rozvíjení nových výtvarných projevů, technik a praktických poznatků v oborech lidové umělecké výroby a uměleckých řemesel.

(2) Ústav uskutečňuje zejména zájmovou výchovu a výuku žáků a dospělých, zaměřenou na oblast lidové umělecké výroby, odbornou výchovu a výuku žáků a dospělých pro potřebu právnických osob a fyzických osob zabývajících se lidovou uměleckou výrobou a uměleckými řemesly, pokud není zajišťována příslušnými středními školami, a tvorbu návrhů vzorů a technické dokumentace potřebných k zájmové i odborné výchově a výuce žáků a dospělých v oblasti lidové umělecké výroby a uměleckých řemesel.

(3) Ústav může být zřízen jako součást střední umělecké školy; své úkoly plní prostřednictvím kursů, a to i za úplatu.

§ 13

Zrušeno novelou č. 390/191 Sb. s účinností od 4.10.1991.

§ 14 Státní jazyková škola

(1) Státní jazyková škola poskytuje jazykové vzdělání v hlavních světových jazycích i v jazycích jiných; organizuje též vyučování jazykům s odborným zaměřením a připravuje po jazykové stránce pro výkon činností v mezinárodních stycích, pro překladatelskou, tlumočnickou a jinou činnost.

(2) Studium na státní jazykové škole může být ukončeno státní jazykovou zkouškou; tuto zkoušku může vykonat i občan, který na státní jazykové škole nestudoval. Státní jazyková škola může plnit své úkoly za úplatu.

(3) Státní jazykovou školu lze též zřídit jako součást střední školy nebo základní školy.

§ 15 Státní těsnopisný ústav

(1) Státní těsnopisný ústav školí a doškoluje v oboru českého a cizojazyčného těsnopisu, psaní na stroji, obchodní korespondence, stenotypistiky v českém jazyce a cizích jazycích, techniky, mechanizace a racionalizace administrativy a sekretářských prací. Státní těsnopisný ústav může plnit své úkoly za úplatu.

(2) Studium oborů, jimž státní těsnopisný ústav vyučuje, může být ukončeno státní zkouškou.

Školská zotavovací zařízení

§ 16 Škola v přírodě

(1) Škola v přírodě je školské zotavovací zařízení, které umožňuje pobyt dětí z předškolních zařízení a žáků škol nebo jednotlivých tříd, popřípadě pobyt vybraných skupin žáků ve zdravotně příznivém prostředí bez přerušení školní výchovně vzdělávací práce. Jejím posláním je kompenzace negativních vlivů životního prostředí na zdravotní stav dětí a žáků žijících v územích s postiženým životním prostředím.

(2) Do školy v přírodě se vysílají děti z předškolních zařízení, žáci základních škol, žáci speciálních základních škol, zvláštních škol, pomocných škol a žáci těch ročníků víceletých gymnázií odpovídajících nejvýše devátému ročníku základní školy.

(3) Kraje mohou zřizovat a spravovat školu v přírodě též mimo své územní obvody v dohodě s obcí, v jejímž územním obvodu má být škola v přírodě zřízena.

(4) Vláda České republiky stanoví pro účely tohoto zákona nařízením území s postiženým životním prostředím. V těchto územích se školy v přírodě nezřizují ani nekonají.

Školská výchovná zařízení pro výchovu mimo vyučování

§ 17

(1) Výchova mimo vyučování je součástí péče o výchovu a vzdělávání; organizují ji školy a školská výchovná zařízení pro výchovu mimo vyučování.

(2) Školskými výchovnými zařízeními pro výchovu mimo vyučování jsou střediska pro volný čas dětí a mládeže, školní družina, školní klub, školní knihovna a domov mládeže.

§ 18

Zrušeno novelou č. 390/191 Sb. s účinností od 4.10.1991.

§ 19 Střediska pro volný čas dětí a mládeže

(1) Střediska pro volný čas dětí a mládeže plní funkci výchovně vzdělávací a rekreační.

(2) Středisky pro volný čas dětí a mládeže jsou domy dětí a mládeže s širokou zájmovou působností a stanice zájmových činností specializované na konkrétní zájmové oblasti.

(3) Středisko pro volný čas dětí a mládeže může poskytovat své služby za úplatu.

§ 20 Školní družina a školní klub

(1) Výchově, vzdělávání, zájmové činnosti a rekreaci žáků základní školy, základní školy pro smyslově postižené žáky, základní školy pro žáky s více vadami, základní školy pro žáky s vadami řeči, zvláštní školy nebo pomocné školy, popřípadě základní školy pro tělesně postižené žáky, základní školy při zdravotnických zařízeních slouží v době mimo vyučování a v době školních prázdnin školní družina a školní klub. Školní družina je určena pro žáky prvního stupně, školní klub pro žáky ostatních ročníků těchto škol a pro žáky těch ročníků víceletých gymnázií odpovídajících nejvýše devátému ročníku základní školy.

(2)Školní družina nebo školní klub může zřizovat zájmové kroužky. Činnosti v zájmových kroužcích se mohou podle místních podmínek zúčastnit i žáci, kteří nejsou ve školní družině nebo školním klubu přihlášeni k soustavné docházce. Činnost v zájmových kroužcích může být vykonávána za úplatu. Úplata se použije na částečnou úhradu neinvestičních nákladů.

(3) Školní družina a školní klub mohou být zřízeny i jako součásti školy.

§ 21 Školní knihovna

(1) Školní knihovnu jako součást jednotné soustavy knihoven tvoří školní žákovská knihovna a školní učitelská knihovna.

(2) Školní knihovna se zřizuje jako součást školy; své služby může poskytovat i veřejnosti, a to za úplatu.

§ 22 Domov mládeže

(1) Domov mládeže zabezpečuje žákům středních škol výchovu, ubytování a stravování. Obsah výchovné činnosti v domově mládeže navazuje na obsah výchovně vzdělávací práce střední školy.

(2) Domov mládeže se může zřídit i jako součást školy.

§ 23

Zrušeno novelou č. 109/2002 Sb. s účinností od 1.7.2002.

§ 24

Zrušeno novelou č. 109/2002 Sb. s účinností od 1.7.2002.

§ 25

Zrušeno novelou č. 109/2002 Sb. s účinností od 1.7.2002.

§ 26

Zrušeno novelou č. 109/2002 Sb. s účinností od 1.7.2002.

§ 27

Zrušeno novelou č. 109/2002 Sb. s účinností od 1.7.2002.

§ 27a

Zrušeno novelou č. 109/2002 Sb. s účinností od 1.7.2002.

§ 27b

Zrušeno novelou č. 109/2002 Sb. s účinností od 1.7.2002.

§ 28

Zrušeno novelou č. 109/2002 Sb. s účinností od 1.7.2002.

§ 29

Zrušeno novelou č. 109/2002 Sb. s účinností od 1.7.2002.

§ 30

Zrušeno novelou č. 109/2002 Sb. s účinností od 1.7.2002.

§ 31

Zrušeno novelou č. 109/2002 Sb. s účinností od 1.7.2002.

§ 31a

Zrušeno novelou č. 109/2002 Sb. s účinností od 1.7.2002.

§ 31b

(1) Funkci školských výchovných zařízení plní též zařízení sociální péče, v nichž se osobám se zdravotním postižením 2) poskytuje vzdělání a výcvik pro vhodná pracovní uplatnění podle předpisů o sociálním zabezpečení; tato zařízení mohou plnit též funkci střediska praktického vyučování.4)

(2) Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky a ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky (dále jen "ministerstvo školství") stanoví obecně závazným právním předpisem podrobnosti o vzdělávání a výcviku v těchto zařízeních.

DÍL DRUHÝ ŠKOLSKÁ ÚČELOVÁ ZAŘÍZENÍ

§ 32

Školská účelová zařízení pomáhají předškolním zařízením, základním školám, speciálním školám, středním školám a školským výchovným zařízením plnit výchovně vzdělávací úkoly; zabezpečují také další vzdělávání pedagogických pracovníků nebo hmotnou péči o žáky po dobu jejich pobytu ve škole.

Zařízení výchovného poradenství

§ 33

Zrušeno novelou č. 390/191 Sb. s účinností od 4.10.1991.

§ 34 Výchovný poradce

Základní školy, speciální školy a střední školy zajišťují úkoly výchovného poradenství výchovnými poradci. Předpoklady kvalifikace výchovného poradce stanoví ministerstvo školství vyhláškou.

§ 35 Pedagogicko-psychologická poradna

(1) Pedagogicko-psychologická poradna pomáhá řešit výukové a výchovné problémy dětí předškolních zařízení, žáků základních škol, středních škol a speciálních škol a školských výchovných zařízení, pomáhá při profesionální orientaci žáků a zajišťuje pro předškolní zařízení, školy a školská výchovná zařízení odborné pedagogicko-psychologické služby.

(2) Pedagogicko-psychologická poradna provádí pedagogicko-psychologická vyšetření dětí a žáků, poskytuje metodickou pomoc pedagogickým pracovníkům a výchovným poradcům ve školách a psychologům ve školských výchovných zařízeních.

§ 35a

Zrušeno novelou č. 390/191 Sb. s účinností od 4.10.1991.

§ 36

Zrušeno novelou č. 390/191 Sb. s účinností od 4.10.1991.

§ 37

Zrušeno novelou č. 390/191 Sb. s účinností od 4.10.1991.

§ 37a

Zrušeno novelou č. 390/191 Sb. s účinností od 4.10.1991.

§ 38

Zrušeno novelou č. 390/191 Sb. s účinností od 4.10.1991.

Zařízení školního stravování

§ 39 Školní jídelna

(1) Školní jídelna zabezpečuje stravování dětí a žáků a pracovníků předškolních zařízení, škol a školských zařízení.

(2) Školní jídelna může zajišťovat dětem a žákům a pracovníkům předškolních zařízení, škol a školských zařízení další stravovací služby a podle místních podmínek při dodržení hygienických a bezpečnostních norem může také poskytovat stravovací služby pro veřejnost, a to za úplatu.

(3) Školní jídelnu lze zřídit jako součást předškolního zařízení, školy nebo školského výchovného zařízení.

§ 40

Zrušeno novelou č. 390/191 Sb. s účinností od 4.10.1991.

§ 41

Zrušeno novelou č. 390/191 Sb. s účinností od 4.10.1991.

Ostatní účelová zařízení

§ 42 Školní hospodářství

(1) Školním hospodářstvím se rozumí zejména školní statek, školní polesí, školní rybářství a školní zahradnictví.

(2) Školní hospodářství plní účelové poslání spočívající ve vytváření podmínek pro praktické vyučování žáků a jejich zájmovou odbornou činnost a v rozvíjení odborné pedagogické práce učitelů škol.

§ 43

Zrušeno novelou č. 390/191 Sb. s účinností od 4.10.1991.

§ 44

Zrušeno novelou č. 390/191 Sb. s účinností od 4.10.1991.

ČÁST ČTVRTÁ ZÁVĚREČNÁ A ZRUŠOVACÍ USTANOVENÍ

§ 45

(1)

Zrušeno novelou č. 19/2000 Sb. s účinností od 18.2.2000.

(2) Ministerstvo školství vydává obecně závazné právní předpisy o činnosti předškolních zařízení a školských zařízení uvedených v tomto zákoně, pokud tato působnost podle zvláštního zákona nepřísluší jinému Ústřednímu orgánu státní správy.

(3) Ministerstvo školství stanoví vyhláškou délku studia a učební plány a podrobnosti o státních jazykových zkouškách ve státních jazykových školách.

(4) Ministerstvo školství stanoví vyhláškou typy a druhy speciálních mateřských škol.

(5) Podrobnosti o výkonu ústavní výchovy a ochranné výchovy stanoví ministerstvo školství v dohodě se zúčastněnými ústředními orgány obecně závazným právním předpisem.

(6) Ministerstvo školství schvaluje pokusné ověřování organizace a forem výchovně vzdělávací práce v předškolních zařízeních a školských zařízeních.

(7) Ministerstvo školství může zřizovat další školská účelová zařízení, která nejsou uvedena v tomto zákoně.

(8)

Zrušeno novelou č. 19/2000 Sb. s účinností od 18.2.2000.

§ 45a

Zvláštní zákon5) stanoví podmínky, za kterých jsou rodiče dětí nebo jejich zákonní zástupci povinni přispívat na částečnou úhradu nákladů mateřských škol.

§ 45b

(1)Předškolní zařízení a školská zařízení jsou povinna vést tuto dokumentaci:

a) evidenci žáků (dětí), která obsahuje zejména jejich osobní údaje, údaje o přijetí, o průběhu studia nebo pobytu v zařízení, ukončení studia nebo pobytu v zařízení,

b) hospodářskou dokumentaci a účetní evidenci, evidenci majetku,5a)

c) personální dokumentaci,

d) jinou dokumentaci stanovenou právními předpisy, pokud není dokumentace vedena zřizovatelem nebo školou, jejíž součástí předškolní zařízení nebo školské zařízení je.

(2)Předškolní zařízení a školská zařízení jsou povinna předávat ministerstvu údaje uvedené v odstavci 1 písm. a) a údaje z dokumentace a evidence vedené podle písmen b), c) a d) ve formě, termínech a na předepsaném nosiči dat, které stanoví ministerstvo.

§ 45c

Předškolní zařízení zřízená podle nařízení vlády České socialistické republiky č. 92/1978 Sb., o zřizování a provozu předškolních zařízení socialistickými organizacemi, se považují za soukromá předškolní zařízení, pokud jejich zřizovatelé do šesti měsíců od nabytí účinnosti tohoto zákona předloží Ministerstvu školství náležitosti k zařazení předškolních zařízení do sítě škol, předškolních zařízení a školských zařízení podle zvláštního zákona.1)

§ 46

Působnosti stanovené krajskému úřadu podle tohoto zákona jsou výkonem přenesené působnosti kraje.

§ 47

Zrušují se:

1. § 3 , 4 a § 22 až 24 zákona č. 186/1960 Sb., o soustavě výchovy a vzdělávání (školský zákon),

2. § 21 vládního nařízení č. 59/1964 Sb., o úkolech národních výborů při péči o děti,

3. vládní vyhláška č. 72/1961 Sb., o zřizování jeslí a mateřských škol ve společných budovách.

§ 48

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. září 1978.

Erban v. r.
Korčák v. r.

Poznámky pod čarou

1) Zákon ČNR č. 564/1990 Sb., o státní správě a samosprávě ve školství, ve znění zákona č. 190/1993 Sb., zákona č. 256/1994 Sb. a zákona č. 139/1995 Sb.

2) § 67 zákona č. 435/2004 Sb. , o zaměstnanosti.

4) § 37 a 38 zákona České národní rady č. 129/1975 Sb., o působnosti orgánů ČSR v sociálním zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů (úplné znění č. 32/1983 Sb.) a § 61 školského zákona.

5) § 19a až 19d zákona ČNR č. 564/1990 Sb., o státní správě a samosprávě ve školství, ve znění zákona č. 190/1993 Sb.

5a) § 29 odst. 4 a § 30 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví.