Program Zákon

Nařízení vlády, kterým se stanoví míra vyučovací povinnosti učitelů a míra povinnosti výchovné práce ostatních pedagogických pracovníků ve školství

Vláda České republiky nařizuje podle § 23 písm. h) zákona č. 143/1992 Sb., o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a některých dalších organizacích a orgánech, ve znění zákona č. 40/1994 Sb.:

§ 1 Rozsah působnosti

Toto nařízení se vztahuje na učitele, vychovatele, mistry odborné výchovy, trenéry, ředitele, zástupce ředitelů a některé další pedagogické pracovníky (dále jen "pedagogičtí pracovníci") předškolních zařízení, škol a školských zařízení zřizovaných podle zvláštních předpisů.1) ,2)

§ 2 Míra vyučovací povinnosti učitelů a míra povinnosti výchovné práce ostatních pedagogických pracovníků

Míru vyučovací povinnosti učitelů a míru povinnosti výchovné práce ostatních pedagogických pracovníků tvoří:

a) přímá vyučovací činnost3) nebo přímá výchovná činnost,

b) příprava na přímou vyučovací činnost nebo přímou výchovnou činnost, práce bezprostředně související s touto činností a další práce, které vyplývají z organizace vzdělávání a výchovy ve školách a školských zařízeních podle Pracovního řádu pro zaměstnance škol a školských zařízení,4) a to do rozsahu stanovené týdenní pracovní doby.5)

§ 3 Přímá vyučovací činnost a přímá výchovná činnost

(1) Rozsah hodin přímé vyučovací činnosti nebo přímé výchovné činnosti pedagogických pracovníků je stanoven v příloze tohoto nařízení.

(2) Rozsah přímé vyučovací činnosti nebo přímé výchovné činnosti stanoví v rámci rozpětí uvedeného v příloze tohoto nařízení ředitel školy. Je-li přímá vyučovací činnost nebo přímá výchovná činnost stanovená v rámci rozpětí nižší než horní hranice rozpětí, stanovená týdenní pracovní doba se nekrátí.

(3) Učitelům vyučujícím všechny předměty v ročníku, ve kterém je počet hodin podle schválených učebních plánů nižší než přímá vyučovací činnost stanovená v příloze tohoto nařízení, stanoví rozsah přímé vyučovací činnosti ředitel školy v rámci schválených učebních plánů.

(4) Rozsah přímé vyučovací činnosti nebo výchovné činnosti podle potřeby školy nebo školského zařízení stanoví ředitel školy nebo školského zařízení

a) vrchnímu mistrovi odborné výchovy a zástupci ředitele pro praktické vyučování, nejvýše však v průměru 7 hodin týdně za období školního vyučování, 5a)

b) učiteli speciálně pedagogického centra,

c) pedagogickému pracovníkovi střediska pro volný čas dětí a mládeže, a to vedením nejméně 3 zájmových útvarů tohoto školského zařízení.

(5) Přímá výchovná činnost ředitelů středisek pro volný čas dětí a mládeže je splněna vedením nejméně jednoho zájmového útvaru tohoto školského výchovného zařízení.

(6) Přímá vyučovací činnost ředitelů a zástupců ředitelů sloučených škol, předškolních a školských zařízení6) se stanoví podle té školy, u které je v příloze tohoto nařízení přímá vyučovací činnost nejnižší.

(7) Vyučuje-li učitel víceletého gymnázia také v ročnících, v nichž se plní povinná školní docházka, určuje se mu rozsah přímé vyučovací činnosti podle činnosti, která převažuje. V případě stejného podílu se stanoví rozsah přímé vyučovací činnosti podle té školy, ve které je v příloze tohoto nařízení přímá vyučovací činnost nejnižší. Totéž platí pro učitele vyučující na školách zřizovaných podle § 2 odst. 2 školského zákona .

(8) Učiteli předmětu řízení motorových vozidel v praktickém vyučování ve středních školách se stanoví míra přímé vyučovací činnosti v rozsahu 30 až 35 hodin týdně.

(9) Učitelům, kteří vyučují předmět v cizím jazyce ve školách s výukou vybraných předmětů v cizím jazyce, se snižuje míra přímé vyučovací činnosti o tři hodiny týdně.

(10) Učitelům-výchovným poradcům se snižuje míra přímé vyučovací činnosti

a) v základní škole a střední škole s počtem žáků

do 150

o 1 hodinu týdně

 

do 250

o 2 hodiny týdně

 

do 550

o 3 hodiny týdně

 

nad 550

o další hodinu týdněza každých dalších 300 žáků,

b) ve speciálních školách při počtu tříd

do 7

o 1 hodinu týdně

 

8 až 12

o 2 hodiny týdně

 

13 a více

o 3 hodiny týdně.

(11) Učiteli-metodikovi informačních a komunikačních technologií se snižuje míra přímé vyučovací činnosti s počtem žáků

a) do 50 o 1 hodinu týdně,

b) do 150 o 2 hodiny týdně,

c) do 300 o 3 hodiny týdně,

d) do 500 o 4 hodiny týdně,

e) nad 500 o 5 hodin týdně.

(12) Je-li pověřeno výkonem funkce metodika informačních a komunikačních technologií nebo výchovného poradce více učitelů, sníží se každému z nich rozsah přímé vyučovací činnosti podle poměrného počtu žáků připadajících na jednoho metodika informačních a komunikačních technologií nebo výchovného poradce.

(13) Pedagogickému pracovníkovi, který není jmenován do funkce zástupce ředitele, avšak řídí školu, předškolní nebo školské zařízení, která je součástí právnické osoby, může ředitel snížit míru přímé vyučovací nebo výchovné činnosti až do výše stanovené pro ředitele školy, předškolního nebo školského zařízení, kterou řídí.

(14) Zástupci ředitele nebo jinému pedagogickému pracovníkovi, který zastupuje ředitele v plném rozsahu trvale po dobu delší než 4 týdny, náleží od začátku pátého týdne míra přímé vyučovací činnosti nebo výchovné činnosti v rozsahu určeném pro ředitele.

(15) Pedagogickému pracovníkovi, který zastupuje zástupce ředitele v plném rozsahu trvale po dobu delší než 4 týdny, náleží od začátku pátého týdne míra přímé vyučovací činnosti nebo výchovné činnosti v rozsahu určeném pro zástupce ředitele.

(16) V týdnu, kdy pedagogický pracovník z důvodu na straně zaměstnavatele neodpracuje hodiny přímé vyučovací činnosti nebo přímé výchovné činnosti v rozsahu podle odstavce 1 , ale vykonává práce podle § 2 písm. b) tohoto nařízení, se považuje povinnost stanovená v odstavci 1 za splněnou.

(17) Na školách a školských zařízeních, na nichž se projevuje rozdílná potřeba výchovně vzdělávací práce v průběhu roku, může zaměstnavatel rozvrhnout týdenní pracovní dobu, včetně přímé vyučovací činnosti nebo přímé výchovné činnosti, nerovnoměrně.

(18) Zaměstnavatel může pedagogickému pracovníkovi ve výjimečných případech nařídit nebo s ním sjednat práci přesčas až do výše 8 hodin týdně v jednotlivých týdnech a 150 hodin v kalendářním roce. V rámci uvedených podmínek může zaměstnavatel stanovit rozsah přímé vyučovací činnosti nebo přímé výchovné činnosti nad stanovený počet hodin v příloze tohoto nařízení.

(19) Při sjednání nebo povolení kratší než stanovené týdenní pracovní doby7) se úměrně tomu sníží rozsah přímé vyučovací činnosti nebo přímé výchovné činnosti podle § 2 písm. a) tohoto nařízení.

§ 4 Počet tříd rozhodný pro stanovení přímé vyučovací činnosti nebo přímé výchovné činnosti

(1) Do počtu tříd rozhodného pro stanovení přímé vyučovací činnosti nebo přímé výchovné činnosti se započítávají:

a) ředitelům základních škol včetně speciálních základních škol, zvláštních škol a pomocných škol třídy ve škole, oddělení školních družin a školních klubů zřízených při škole a speciálně pedagogické centrum,

b) ředitelům základních škol při zdravotnických zařízeních ze tříd pro děti chodící plně jen třídy, které mají učební plán alespoň 15 hodin týdně, při nižším učebním plánu se počítají vždy dvě třídy jako jedna třída. U dětí ležících (s individuálním vyučováním) se považuje za jednu třídu skupina deseti dětí, ředitelům zvláštních škol při zdravotnických zařízeních ze tříd pro děti chodící plně jen třídy, které mají učební plán alespoň 15 hodin týdně, při nižším učebním plánu se počítají vždy dvě třídy jako jedna třída. U dětí ležících (s individuálním vyučováním) se považuje za jednu třídu skupina osmi dětí,

c) ředitelům, kteří vedou internátní speciální školu, a jejich zástupcům, ředitelům školských zařízení pro výkon ústavní výchovy a ochranné výchovy a preventivně výchovné péče a jejich zástupcům třídy ve škole, výchovné skupiny a speciálně pedagogické centrum,

d) ředitelům středních škol, vyšších odborných škol, speciálních středních škol, odborných učilišť, učilišť a praktických škol a jejich zástupcům třídy studia denního a studia při zaměstnání,

e) ředitelům středních odborných škol s výtvarnými a výtvarně technickými obory a jejich zástupcům, ředitelům základních uměleckých škol, konzervatoří a sportovních škol a jejich zástupcům v kursech ve školách uměleckého směru, ve státních jazykových školách a ve státním těsnopisném ústavu 24 vyučovacích hodin týdně jako jedna třída,

f) ředitelům a zástupcům ředitelů sloučených škol, předškolních a školských zařízení6) všechny třídy, výchovné skupiny a speciálně pedagogické centrum.

(2) Je-li ve škole ustanoveno více zástupců ředitele, určí se každému z nich přímá vyučovací činnost podle poměrného počtu tříd; to neplatí, pokud mají přidělen určitý počet tříd.

§ 5

Zrušuje se nařízení vlády č. 503/1992 Sb., kterým se stanoví míra vyučovací povinnosti učitelů a míra povinnosti výchovné práce ostatních pedagogických pracovníků.

§ 6

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. září 1997.

Předseda vlády:
Prof. Ing. Klaus CSc. v. r.
Ministr školství, mládeže a tělovýchovy:
Ing. Pilip v. r.

Poznámky pod čarou

1) § 6 odst. 1 , § 12 odst. 3 , § 14 odst. 2 a 6 zákona ČNR č. 564/1990 Sb. , o státní správě a samosprávě ve školství, ve znění zákona č. 139/1995 Sb.

2) Zákon ČNR č. 76/1978 Sb. , o školských zařízeních, ve znění zákona ČNR č. 31/1984 Sb., zákona ČNR č. 390/1991 Sb. a zákona č. 138/1995 Sb.

3) § 9 odst. 2 vyhlášky Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR č. 291/1991 Sb., o základní škole.
§ 10 odst. 2 vyhlášky Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR č. 399/1991 Sb., o speciálních školách a speciálních mateřských školách.
§ 14 odst. 2 , § 15 odst. 2 a § 16 odst. 2 vyhlášky Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR č. 354/1991 Sb., o středních školách.

4) Pracovní řád pro zaměstnance škol a školských zařízení č. j. 16 969/96-42 ze dne 15. dubna 1996.

5) § 83 zákoníku práce .
Vyhláška Ministerstva práce a sociálních věcí č. 63/1968 Sb., o zásadách pro zkracování týdenní pracovní doby a pro zavádění provozních a pracovních režimů s pětidenním pracovním týdnem, ve znění pozdějších předpisů.
Vyhláška Federálního ministerstva práce a sociálních věcí č. 121/1982 Sb., o některých úpravách pracovní doby.

5a) § 2 vyhlášky č. 362/1991 Sb. , o organizaci školního roku v základních školách, středních školách a speciálních školách, ve znění vyhlášky č. 99/2002 Sb.

6) § 2 odst. 2 zákona č. 29/1984 Sb. , o soustavě základních škol, středních škol a vyšších odborných škol (školský zákon ), ve znění zákona č. 138/1995 Sb.
§ 1 odst. 1 zákona č. 76/1978 Sb. , ve znění zákona ČNR č. 390/1991 Sb. a zákona č. 138/1995 Sb.
§ 45 školského zákona .

7) § 86 zákoníku práce .

Příloha Rozsah přímé vyučovací činnosti a přímé výchovné činnosti pedagogických pracovníků

Pedagogičtí pracovníci

počet tříd, výchovných skupin nebo počet dětí a žáků ve škole nebo školském zařízení

počet hodin přímé vyučovací činnosti nebo přímé výchovné činnosti týdně

1. Mateřské školy a speciální mateřské školy

učitel mateřské školy nebo speciální mateřské školy

31

ředitel mateřské školy nebo speciální mateřské školy

1
2
3 až 4
5 až 6
7 a více

24
21
18
1613

zástupce ředitele

5 až 6
7 a více

2017

ředitel internátní mateřské školy nebo internátní speciální mateřské školy

1
2
3 a více

16
1412

zástupce ředitele

3 a více

16

ředitel internátní mateřské školy s nepřetržitým provozem nebo internátní speciální mateřské školy s nepřetržitým provozem nebo speciální mateřské školy se speciálním pedagogickým centrem

5

ředitel stálé mateřské školy v přírodě

do 100 dětí
nad 100 dětí

108

2. Základní školy

učitel základní školy

22

učitel základní školy v 1. ročníku

20 až 22

ředitel základní školy s 1. stupněm nebo základní školy s 1. stupněm a oddělením ročníků 2. stupně základní školy

1 až 2
3 až 6
7 až 10
11 a více

16
13
10 8

ředitel základní školy s 2. stupněm nebo základní školy s 1. a 2. stupněm

do 9
10 až 18
19 až 23
24 a více

8
7
6 5

zástupce ředitele

do 14
15 až 22
23 a více

11
9 7

3. Speciální základní školy, zvláštní školy a pomocné školy

učitel speciální základní školy nebo zvláštní školy nebo pomocné školy

22

učitel speciální základní školy v 1. ročníku nebo zvláštní školy v 1. stupni nebo pomocné školy v 1. a 2. stupni nebo v přípravném stupni pomocné školy

20 až 22

ředitel speciální základní školy s 1. stupněm nebo speciální základní školy s 1. stupněm a oddělením ročníků 2. stupně speciální základní školy nebo zvláštní školy s 1. stupněm nebo školy při zdravotnickém zařízení

1 až 2
3 až 6
7 až 10
11 a více

16
13
108

ředitel zvláštní školy s 1. stupněm a s méně než 4 samostatnými třídami pro žáky 2. a 3. stupně nebo pomocné školy s 1. až 6. ročníkem

1 až 2
3 až 6
7 až 10
11 a více

14
12
97

ředitel speciální základní školy s 1. a 2. stupněm nebo zvláštní školy s 1., 2. a 3. stupněm nebo pomocné školy s 1. až 10. ročníkem

do 9
10 až 14
15 až 18
19 a více

7
6
54

zástupce ředitele

do 14
15 až 22
23 a více

11
97

ředitel školy v přírodě

9

4. Střední školy, speciální střední školy, odborná učiliště, učiliště, praktické školy a vyšší odborné školy

učitel střední školy nebo speciální střední školy nebo odborného učiliště nebo učiliště nebo praktické školy nebo vyšší odborné školy

21

ředitel střední školy nebo speciální střední školy nebo odborného učiliště nebo učiliště nebo praktické školy nebo vyšší odborné školy

do 8
9 až 16
17 a více

6
42

zástupce ředitele (mimo zástupce pro praktické vyučování)

do 8
9 až 14
15 až 17
18 až 20
21 a více

14
10
8
64

vedoucí učitel odloučeného pracoviště teoretického vyučování středních škol nebo speciálních středních škol nebo odborných učilišť nebo učilišť

16

učitel řídící provoz dílen nebo praktické vyučování ve střední odborné škole a střední zdravotnické škole

do 120 žáků
121 až 240
241 a více

14
1210

učitel řídící provoz dílen nebo odborný výcvik ve speciálním středním odborném učilišti a odborném učilišti

do 42 žáků
43 až 84
85 až 126
127 a více

14
12
108

učitel předmětu praxe na středních školách

.... 21 až 25

učitel odborného výcviku ve speciální střední škole nebo odborném učilišti nebo praktické škole

21

mistr odborné výchovy

30 až 35

5. Státní jazykové školy a státní těsnopisný ústav

učitel státní jazykové školy nebo státního těsnopisného ústavu

21

ředitel státní jazykové školy nebo státního těsnopisného ústavu

do 8
9 až 16
17 a více

6
4 2

zástupce ředitele

do 8
9 až 14
15 až 17
18 až 20
21 a více

14
10
8
64

6. Základní umělecké školy

učitel základní umělecké školy
- individuální výuka- skupinová a kolektivní výuka


23 21

ředitel základní umělecké školy

do 9
10 až 24
25 a více

9
63

zástupce ředitele

do 14
15 až 29
30 a více

12
96

7. Sportovní školy

trenér sportovní školy

21 až 26

8. Školní družiny a školní kluby

vychovatel školní družiny nebo školního klubu

28 až 30

vedoucí vychovatel školní družiny nebo školního klubu

2 až 3
4 až 6
7 a více

25
2321

ředitel školní družiny nebo školního klubu, které nejsou součástí školy

do 4
5 až 6
7 a více

20
1715

zástupce ředitele

2 až 3
4 až 6
7 a více

25
2321

9. Speciální mateřské školy internátní

vychovatel speciální mateřské školy internátní

28 až 30

10. Školská zařízení pro výkon ústavní výchovy a ochranné výchovy a preventivně výchovné péče, přípravné stupně pomocných škol

vychovatel školského zařízení pro výkon ústavní výchovy a ochranné výchovy a preventivně výchovné péče nebo přípravného stupně pomocné školy

25 až 27

ředitel školského zařízení pro výkon ústavní výchovy a ochranné výchovy a preventivně výchovné péče

do 9
10 až 14
15 až 18
19 a více

8
7
65

zástupce ředitele

5 až 14
15 až 22
23 a více

11
98

vedoucí vychovatel

15 až 17

11. Internátní speciální školy a speciální školy

vychovatel internátní speciální školy nebo speciální školy

27 až 28

vedoucí vychovatel

15 až 17

ředitel internátní speciální školy

do 9
10 až 14
15 až 18
19 a více

8
7
65

zástupce ředitele internátní speciální školy

5 až 14
15 až 22
23 a více

11
98

12. Domovy mládeže

vychovatel

30 až 32

ředitel

10

zástupce ředitele nebo vedoucí vychovatel

17 až 20