Program Zákon

Sdělení Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 12. prosince 1996 bylo v Praze podepsáno Rozhodnutí č. 3/96 Rady přidružení, přidružení mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Českou republikou na straně druhé, ze dne 29. 11. 1996 o změně Protokolu 4 k Evropské dohodě zakládající přidružení mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Českou republikou na straně druhé.1)

Rozhodnutí č. 3/96 vstoupilo v platnost na základě svého článku 2 dnem 1. ledna 1997. České znění Rozhodnutí se vyhlašuje současně.
PŘIDRUŽENÍ MEZI EVROPSKOU UNIÍ A ČESKOU REPUBLIKOU
-Rada přidružení-

ROZHODNUTÍ Č. 3/96 RADY PŘIDRUŽENÍ, PŘIDRUŽENÍ MEZI EVROPSKÝMI SPOLEČENSTVÍMI A JEJICH ČLENSKÝMI STÁTY NA JEDNÉ STRANĚ A ČESKOU REPUBLIKOU NA STRANĚ DRUHÉ Z 29.11.1997

o změně Protokolu 4 k Evropské dohodě zakládající přidružení mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Českou republikou na straně druhé

RADA PŘIDRUŽENÍ
Majíce na zřeteli Evropskou dohodu zakládající přidružení mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Českou republikou na straně druhé, podepsanou v Bruselu 4. října 1993 a zejména Článek 33 Protokolu 4,
Vzhledem k tomu, že rozšířený systém kumulace umožňující používání materiálů původních v Evropském společenství, Polsku, Maďarsku, České republice, Slovenské republice, Bulharsku, Rumunsku, Lotyšsku, Litvě, Estonsku, Slovinsku, Evropském hospodářském prostoru, Islandu, Norsku nebo Švýcarsku, je žádoucí za účelem rozvoje obchodu a zvýšení účinnosti Dohody, jsou nezbytné úpravy definice pojmu původní výrobky;
Vzhledem k tomu, aby se tato Dohoda týkala zboží původního v Andoře nebo San Marinu, je nezbytné toto umožnit Společným prohlášením v Protokolu 4;
Vzhledem k tomu, že pro účely provádění rozšířeného systému kumulace a zabránění obcházení placení cla, je nezbytné zahrnout do Protokolu 4 nová ustanovení týkající se zákazu navracení cla (drawback) nebo osvobození od cla;
Vzhledem k dalšímu rozvoji obchodu a zjednodušení administrativních překážek je nezbytné změnit podmínky zpracování nepůvodních materiálů k získání statusu původu a ustanovení týkající se důkazu původu, které jsou dány Protokolem;
Vzhledem k potřebě změnit určité podmínky zpracování nepůvodních materiálů k získání statusu původu v souvislosti s vývojem výrobních technologií; vzhledem k tomu, že dle získaných zkušeností by mohl být přehled podmínek zpracování zdokonalen zahrnutím všech čísel Harmonizovaného systému (HS); vzhledem k tomu, že technické změny podmínek těchto zpracování jsou nezbytné v souvislosti se změnami HS, které platí od 1. ledna 1996;
Vzhledem k tomu, že pro správné provádění Dohody je vhodné zapracovat všechna předmětná ustanovení do jednotného textu pro snadnější práci uživatelů a celních správ,
ROZHODLA TAKTO:

Článek 1

Protokol 4 bude nahrazen následujícím textem spolu s příslušnými společnými prohlášeními.

článek 2

Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dne 1. ledna 1997.
Dáno v Praze dne 12. prosince 1996

Za Radu přidružení:
J. Zieleniec v. r. předseda
G: Testa v. r. J. Konečný v. r. tajemníci

PROTOKOL 4 TÝKAJÍCÍ SE DEFINICE POJMU " PŮVODNÍ VÝROBKY" A METOD ADMINISTRATIVNÍ SPOLUPRÁCE

HLAVA I OBECNÁ USTANOVENÍ

článek 1 Definice

Pro účely tohoto protokolu:

(a) "výroba" znamená jakékoli opracování nebo zpracování, včetně sestavování nebo zvláštních postupů;

(b) "materiál" znamená jakékoli příměsi, suroviny, části, součásti apod., které jsou používány při výrobě výrobku;

(c) "výrobkem" se rozumí právě vyráběný výrobek, i když je zamýšleno jeho pozdější použití v jiné výrobní operaci;

(d) "zboží" znamená obojí, materiály i výrobky;

(e) "celní hodnotou" se rozumí hodnota stanovená podle Dohody o provádění Článku VII Všeobecné dohody o clech a obchodu 1994 (dohoda Světové obchodní organizace o celním hodnocení);

(f) "cena ze závodu" znamená cenu zaplacenou za výrobek výrobci ve Společenství nebo České republice, v jehož podniku je prováděno poslední opracování nebo zpracování, za předpokladu, že tato cena zahrnuje hodnotu všech použitých materiálů sníženou o veškeré vnitřní daně, které se vracejí nebo mohou vracet, je-li získaný výrobek vyvážen;

(g) "hodnota materiálů" znamená celní hodnotu použitých nepůvodních materiálů v době dovozu nebo, není-li tato známa a nelze ji zjistit, první zjistitelnou cenu zaplacenou za tyto materiály ve Společenství nebo České republice;

(h) "hodnotou původních materiálů" se rozumí hodnota těchto materiálů stanovená podle odstavce (g) mutatis mutandis;

(i) "přidanou hodnotou" se rozumí cena ze závodu snížená o celní hodnotu všech použitých materiálů, které nejsou původní v zemi, ve které byly výrobky získány;

(j) "kapitoly" a "čísla" znamenají kapitoly a čísla (čtyřmístné kódy) používané v nomenklatuře Harmonizovaného systému popisu a číselného označování zboží, dále nazývaného "Harmonizovaný systém" nebo "HS";

(k) "zařazení" znamená zatřídění výrobku nebo materiálu do příslušného čísla;

(l) "zásilkou" se rozumějí výrobky, které jsou současně zasílány jedním vývozcem jednomu příjemci nebo jsou uvedeny v jednom dopravním dokladu, vztahujícím se na jejich dopravu od vývozce k příjemci nebo, neexistuje-li takový doklad, jsou uvedeny v jedné faktuře;

(m) "území" zahrnuje teritoriální vody.

HLAVA II DEFINICE POJMU "PŮVODNÍ VÝROBKY"

Článek 2 Všeobecné požadavky

1. Pro účely provádění této dohody se následující výrobky pokládají za původní ve Společenství:

(a) výrobky zcela získané ve Společenství ve smyslu článku 5 tohoto protokolu;

(b) výrobky získané ve Společenství obsahující materiály, které zde nebyly zcela získány, za předpokladu, že takové materiály byly podrobeny dostatečnému opracování nebo zpracování ve Společenství ve smyslu článku 6 tohoto protokolu;

(c) výrobky původní v Evropském hospodářském prostoru (EHP) ve smyslu Protokolu 4 Dohody o Evropském hospodářském prostoru.

2. Pro účely provádění této dohody se následující výrobky pokládají za původní v České republice:

(a) výrobky zcela získané v České republice ve smyslu článku 5 tohoto protokolu;

(b) výrobky získané v České republice obsahující materiály, které zde nebyly zcela získány, za předpokladu, že takové materiály byly podrobeny dostatečnému opracování nebo zpracování v České republice ve smyslu článku 6 tohoto protokolu.

Článek 3 Dvoustranná kumulace původu

1. Materiály původní ve Společenství se pokládají za původní v České republice, jsou-li obsaženy ve výrobku zde získaném. Není nutno, aby takové materiály byly podrobeny dostatečnému opracování nebo zpracování, za předpokladu, že byly podrobeny opracování nebo zpracování přesahujícímu operace uvedené v článku 7(1) tohoto protokolu.

2. Materiály původní v České republice se pokládají za původní ve Společenství, jsou-li obsaženy ve výrobku zde získaném. Není nutno, aby takové materiály byly podrobeny dostatečnému opracování nebo zpracování, za předpokladu, že byly podrobeny opracování nebo zpracování přesahujícímu operace uvedené v článku 7(1) tohoto protokolu.

Článek 4 Diagonální kumulace původu

1. S výhradou ustanovení odstavců 2 a 3 , materiály původní v Polsku, Maďarsku, Slovenské republice, Bulharsku, Rumunsku, Lotyšsku, Litvě, Estonsku, Slovinsku, Islandu, Norsku nebo Švýcarsku ve smyslu dohod mezi Společenstvím a Českou republikou a těmito zeměmi se považují za původní ve Společenství nebo České republice, jsou-li obsaženy ve výrobku zde získaném. Není nutno, aby takové materiály byly podrobeny dostatečnému opracování nebo zpracování.

2. Výrobky, které získaly status původu podle odstavce 1 , se dále považují za výrobky původní ve Společenství nebo české republice pouze tehdy, přesahuje-li zde přidaná hodnota hodnotu použitých materiálů původních v kterékoli z ostatních zemí uvedených v odstavci 1 . Jestliže tato podmínka není splněna, uvedené výrobky se považují za původní v té zemi uvedené v odstavci 1 , ve které byl přidán nejvyšší podíl hodnoty. Při určování země původu se nebere v úvahu hodnota materiálů původních v ostatních zemích jmenovaných v odstavci 1 , které byly podrobeny dostatečnému opracování nebo zpracování ve Společenství nebo České republice.

3. Kumulace stanovená v tomto článku může být uplatněna pouze tehdy, pokud použité materiály získají status původního výrobku při použití stejných pravidel původu, jako jsou pravidla v tomto protokolu. Společenství a Česká republika si navzájem sdělí prostřednictvím Evropské komise podrobné informace o dohodách a jejich odpovídajících pravidlech původu, uzavřených s ostatními zeměmi uvedenými v odstavci 1 .

4. Evropská komise publikuje v Official Journal of the European Communities (C Series) datum, ke kterému země jmenované v odstavci 1 splnily podmínku stanovenou odstavcem 3 .

článek 5 Zcela získané výrobky

1. Následující výrobky se pokládají za zcela získané ve Společenství nebo České republice:

(a) nerostné produkty těžené z jejich půdy nebo mořského dna;

(b) rostlinné výrobky sklízené zde;

(c) živá zvířata narozená a chovaná zde;

(d) výrobky z živých zvířat chovaných zde;

(e) produkty získané lovem nebo rybolovem zde prováděným;

(f) produkty mořského rybolovu a jiné produkty pocházející z moře mimo teritoriální vody Společenství nebo České republiky, získané jejich plavidly;

(g) výrobky zhotovené na jejich rybářských zpracovatelských lodích výhradně z produktů uvedených v písmeni (f);

(h) upotřebené předměty zde sebrané, které lze využít pouze pro získání surovin, včetně použitých pneumatik vhodných pouze k protektorování nebo jako odpad;

(i) odpad a šrot pocházející z výrobních operací zde prováděných;

(j) produkty vytěžené z mořského dna nebo podmořské půdy mimo jejich teritoriální vody, za předpokladu, že mají výhradní práva je využívat;

(k) zboží vyráběné zde výhradně z výrobků uvedených v písmenech (a) až (j).

2. Pojmy "jejich plavidla" a "jejich rybářské zpracovatelské lodě" uvedené v odstavci 1 , písmenech f) a g) , se rozumějí pouze plavidla a rybářské zpracovatelské lodě:

(a) která jsou registrována nebo zaznamenána v členském státu Společenství nebo české republice;

(b) která plují pod vlajkou členského státu Společenství nebo české republiky;

(c) která jsou vlastněna nejméně z 50% státními příslušníky členských států Společenství nebo České republiky, nebo společností s ústředím v jedné z těchto zemí, jejíž ředitel nebo ředitelé, předseda správní rady nebo dozorčí rady a většina členů těchto rad jsou státní příslušníci členských států Společenství nebo České republiky a navíc, v případě partnerství nebo společností s ručením omezeným, alespoň polovina kapitálu patří těmto státům, veřejným institucím nebo státním příslušníkům těchto států;

(d) jejichž kapitán a důstojníci jsou státní příslušníci členských států Společenství nebo České republiky; a

(e) jejichž posádku tvoří alespoň ze 75% státní příslušníci členských států Společenství nebo České republiky.

Článek 6 Dostatečně opracované nebo zpracované výrobky

1. Pro účely článku 2 se výrobky, které nebyly zcela získány, považují za dostatečně opracované nebo Zpracované, pokud jsou splněny podmínky uvedené v příloze II.
Výše uvedené podmínky stanovují pro všechny výrobky, na něž se vztahuje tato dohoda, opracování nebo zpracování, které musí být provedeno na nepůvodních materiálech použitých při výrobě, a uplatňují se pouze ve vztahu k takovým materiálům. Z toho vyplývá, že je-li při výrobě jiného výrobku použit meziprodukt, který získá status původu splněním podmínek uvedených v příloze II, potom se na něj nevztahují podmínky platné pro výrobek, ve kterém je tento meziprodukt obsažen, a žádné nepůvodní materiály použité při výrobě meziproduktu se neberou v úvahu.

2. Nehledě na ustanovení odstavce 1 , nepůvodní materiály, které by se podle podmínek uvedených v příloze II neměly použít při výrobě výrobku, mohou být použity za předpokladu, že:

(a) jejich celková hodnota nepřesahuje 10% ceny výrobku ze závodu;

(b) žádné procentní vyjádření nejvyšší hodnoty nepůvodních materiálů stanovené v příloze II není překročeno uplatněním tohoto odstavce.

Tento odstavec se nevztahuje na výrobky zařazené v kapitolách 50 až 63 Harmonizovaného systému.

3. Odstavce 1 a 2 se uplatní s výjimkou ustanovení článku 7.

Článek 7 Nedostatečné opracování nebo zpracování

1. Bez dotčení odstavce 2 se dále uvedené operace považují za opracování nebo zpracování nepostačující pro přiznání statusu původu, a to bez ohledu na splnění požadavků uvedených v článku 6:

(a) operace, které formou ochrany zajišťují dobrý stav během dopravy a skladování (větrání, rozložení, sušení, chlazení, naložení do soli, oxidu siřičitého nebo jiných vodných roztoků, odstranění poškozených částí a podobné operace);

(b) jednoduché operace sestávající z odstranění prachu, prosévání nebo prohazování, třídění, zařazování, sdružování (včetně tvorby souprav předmětů), mytí, natírání, řezání;

(c)

(i) změny balení, rozebrání a sestavení zásilek;

(ii) prosté uložení do láhví, baněk, pytlů, beden, krabic, upevnění na kartách nebo deskách atd. a všechny jiné jednoduché balicí operace;

(d) připojování značek, štítků a jiných rozlišovacích označení na výrobky nebo jejich obaly;

(e) prosté mísení výrobků, též odlišného druhu, pokud jedna nebo více složek směsi nesplňují podmínky stanovené tímto protokolem, které by umožnily považovat je za původní ve Společenství nebo České republice;

(f) prosté sestavování částí za účelem vytvoření kompletního výrobku;

(g) kombinace dvou nebo více operací uvedených v písmenech (a) až (f);

(h) porážka zvířat.

2. Všechny operace provedené s danými výrobky ve Společenství nebo České republice jsou posuzovány společně při rozhodování, zda je opracování nebo zpracování, kterému byly tyto výrobky podrobeny, považováno za nedostatečné ve smyslu odstavce 1 .

Článek 8 Určující jednotka

1. Určující jednotkou pro uplatnění ustanovení tohoto protokolu se rozumí konkrétní výrobek, který je považován za základní jednotku k zařazení do nomenklatury Harmonizovaného systému.
Z toho vyplývá, že:

(a) je-li výrobek, skládající se ze sady nebo sestavy předmětů, zařazen podle pravidel Harmonizovaného systému do jednoho čísla, tvoří celek určující jednotku;

(b) sestává-li zásilka z řady stejných výrobků zařazených ve stejném čísle Harmonizovaného systému, musí se při uplatnění pravidel tohoto protokolu brát každý výrobek jednotlivě.

2. Je-li podle všeobecného pravidla 5 pro interpretaci Harmonizovaného systému zařazen spolu s výrobkem i obal, pak je zahrnut do stejného čísla také pro účely stanovení původu.

Článek 9 Příslušenství, náhradní díly a nástroje

Příslušenství, náhradní díly a nástroje odeslané se zařízením, strojem, přístrojem nebo vozidlem, které jsou součástí běžného vybavení a jsou zahrnuty do ceny nebo nejsou zvlášť fakturovány, se pokládají za celek takového zařízení, stroje, přístroje nebo vozidla.

Článek 10 Soupravy (sady)

Soupravy (sady), definované všeobecným pravidlem 3 pro interpretaci Harmonizovaného systému, se považují za původní, jsou-li původní všechny jejich části. Sestává-li však souprava (sada) z původních a nepůvodních výrobků, pak se jako celek pokládá za původní, jestliže hodnota nepůvodních výrobků nepřesahuje 15% ceny soupravy (sady) ze závodu.

Článek 11 Neutrální prvky

Pro účely stanovení, zda je výrobek původní, není nutné určovat původ následujících prvků, které mohou být použity při jeho výrobě:

(a) elektrická energie a palivo;

(b) zařízení a vybavení;

(c) Stroje a nástroje;

(d) zboží, které není nebo nemá být součástí konečného složení výrobku.

HLAVA III ÚZEMNÍ POŽADAVKY

článek 12 Územní princip

1. Podmínky stanovené v hlavě II, týkající se získání statusu původu, musí být ve Společenství nebo České republice splněny bez přerušení, vyjma ustanovení článků 2.1.(c) a 4.

2. Původní výrobky vyvezené ze Společenství nebo České republiky do jiné země, které se vracejí zpět, vyjma ustanovení článku 4, jsou pokládány za nepůvodní, není-li možno uspokojivě prokázat celním orgánům, že:

(a) zpět dovážené zboží je totožné s vyvezeným; a

(b) nebylo podrobeno jiné operaci než operaci nezbytné pro jeho uchování v dobrém stavu v dané zemi nebo při vývozu.

Článek 13 Přímá doprava

1. Preferenční zacházení stanovené touto dohodou se týká pouze výrobků splňujících požadavky tohoto protokolu, které jsou přepravovány přímo mezi Společenstvím a Českou republikou nebo přes území zemí uvedených v článku 4. Avšak výrobky tvořící jednu jedinou zásilku, mohou být přepravovány přes jiná území, včetně přeložení nebo prozatímního uskladnění na takovém území, jestliže zůstaly pod dohledem celních orgánů v zemi tranzitu nebo uskladnění a jestliže s nimi nebyly prováděny jiné operace než vykládání, opětné nakládání nebo jakékoliv operace určené k jejich uchování v dobrém stavu.
Původní výrobky mohou být dopravovány potrubím přes území jiné než území Společenství nebo České republiky.

2. Celním orgánům dovážející země je nutno prokázat, že byly splněny podmínky stanovené v odstavci 1 , a to ve formě:

(a) jednotného dopravního dokumentu, který se vztahuje na dopravu přes země tranzitu; nebo

(b) osvědčení vydaného celními orgány země tranzitu, které obsahuje:

(i) přesný popis výrobků;

(ii) datum vyložení a přeložení zboží a případně názvy lodí nebo jiných použitých dopravních prostředků; a

(iii) potvrzení podmínek, za kterých se zboží nacházelo v zemi tranzitu; nebo

(c) jinými průkaznými doklady, není-li možno předložit doklady uvedené výše.

Článek 14 Výstavy

1. Původní výrobky zaslané na výstavu do země jiné, než jsou země uvedené v článku 4, a následně prodané a dovozené do Společenství nebo České republiky, mají při dovozu nárok na uplatnění preferencí podle této dohody za předpokladu, že celním orgánům je uspokojivým způsobem prokázáno, že:

(a) vývozce zaslal tyto výrobky ze Společenství nebo České republiky do země, kde se koná výstava, a vystavil je v této zemi;

(b) vývozce tyto výrobky prodal nebo jiným způsobem přenechal subjektu ve Společenství nebo České republice;

(c) výrobky byly odeslány během výstavy nebo bezprostředně po ní ve stejném stavu, v jakém byly zaslány na výstavu; a

(d) výrobky nebyly od okamžiku odeslání na výstavu použity pro jiný účel než předvádění na výstavě.

2. Důkaz původu musí být vystaven nebo vyhotoven v souladu s ustanoveními hlavy V a předložen celním orgánům dovážející země obvyklým způsobem. Na důkaz původu je nutno uvést název a adresu výstavy. V případě potřeby je možno požadovat další písemné doklady o podmínkách, za kterých byly vystaveny.

3. Odstavec 1 platí pro jakoukoliv obchodní, průmyslovou, zemědělskou nebo uměleckou výstavu, veletrh nebo podobnou veřejnou akci, která není organizována pro soukromé účely v obchodech nebo podnikatelských provozovnách s úmyslem prodeje zahraničních výrobků a během níž výrobky zůstávají pod celním dohledem.

HLAVA IV NAVRACENÍ NEBO OSVOBOZENÍ

článek 15 Zákaz navracení cla (drawback) nebo osvobození od cla

1.

(a) Nepůvodní materiály použité při výrobě výrobků původních ve Společenství, České republice nebo v jedné ze zemí uvedených v článku 4, pro které je vydán nebo vystaven důkaz původu podle ustanovení hlavy V, nepodléhají ve Společenství nebo České republice navracení cla (drawback) nebo osvobození od cla jakéhokoli druhu.

(b) Výrobky kapitoly 3 a čísel 1604 a 1605 Harmonizovaného systému původní ve Společenství ve smyslu tohoto protokolu dle článku 2.1.(c), pro něž je vydán nebo vystaven důkaz původu v souladu s ustanoveními hlavy V, nepodléhají ve Společenství navracení cla (drawback) nebo osvobození od cla jakéhokoli druhu.

2. Zákaz uvedený v odstavci 1 se vztahuje na jakékoli opatření týkající se vracení, osvobození nebo neplacení, částečné nebo úplné, cla nebo poplatků majících rovnocenný účinek, uplatňovaných ve Společenství nebo České republice pro materiály použité k výrobě a pro výrobky, na které se vztahuje výše uvedený odstavec 1 (b), za předpokladu, že se toto vracení, osvobození nebo neplacení uplatňuje výslovně nebo de facto tehdy, pokud jsou výrobky získané z těchto materiálů vyváženy, a nikoli jsou-li určeny pro domácí použití.

3. Vývozce výrobků uvedených v důkazu původu je povinen předložit kdykoli na požádání celních orgánů všechny doklady prokazující, že nebylo uplatněno navracení cla (drawback) pro nepůvodní materiály použité při jejich výrobě, a že veškerá cla a poplatky mající rovnocenný účinek, které se vztahují na tyto materiály, byly skutečně zaplaceny.

4. Ustanovení odstavců 1 až 3 se uplatní rovněž pro obaly ve smyslu článku 8 (2), pro příslušenství, náhradní díly a nástroje ve smyslu článku 9 a pro výrobky v soupravách (sadách) ve smyslu článku 10, jsou-li tyto nepůvodní.

5. Ustanovení odstavců 1 až 4 se uplatní pouze pro materiály, na něž se vztahuje tato dohoda. Tato ustanovení rovněž nevylučují použití systému vývozních podpor pro zemědělské výrobky, jsou-li tyto podpory uplatňovány pro vývoz v souladu s touto dohodou.

6. Bez dotčení ustanovení odstavce 1 může Česká republika uplatňovat navracení cla (drawback) nebo osvobození od cla nebo poplatků majících rovnocenný účinek, vztahující se na materiály používané při výrobě původních výrobků, za předpokladu, že:

(a) zůstane zachována 5procentní úroveň celních poplatků pro výrobky kapitol 25 až 49 a 64 až 97 Harmonizovaného systému, nebo nižší úroveň uplatňovaná v České republice;

(b) zůstane zachována 10procentní úroveň celních poplatků pro výrobky kapitol 50 až 63 Harmonizovaného systému, nebo nižší úroveň uplatňovaná v České republice. Ustanovení tohoto odstavce se uplatní do 31. prosince 1998 a může být přehodnoceno vzájemnou shodou.

HLAVA V DŮKAZ PŮVODU

Článek 16 Všeobecné požadavky

1. Výrobky původní ve Společenství mají při dovozu do České republiky a výrobky původní v České republice mají při dovozu do Společenství nárok na uplatnění výhod podle této dohody, pokud je předloženo:

(a) průvodní osvědčení EUR.1, jehož vzor je uveden v příloze III; nebo

(b) v případech uvedených v článku 21 (1), prohlášení vývozce, jehož text je uveden v příloze IV, na faktuře, dodacím listu nebo jiném obchodním dokladu, který popisuje výrobky takovým způsobem, aby je bylo možno ztotožnit (dále jen "prohlášení na faktuře").

2. Nehledě na ustanovení odstavce 1 mají výrobky původní ve smyslu tohoto protokolu nárok na uplatnění výhod podle této dohody, aniž by byly předloženy dokumenty uvedené výše, v případech stanovených v článku 26.

Článek 17 Postup pro vydání průvodního osvědčení EUR.1

1. Průvodní osvědčení EUR.1 vydávají celní orgány vyvážející země na základě písemné žádosti vývozce nebo, na zodpovědnost vývozce, jím zmocněného zástupce.

2. Pro tyto účely je vývozce nebo jeho zmocněný zástupce povinen vyplnit průvodní osvědčení EUR.1 a žádost o jeho vystavení, jejichž vzory jsou uvedeny v příloze III. Tyto formuláře musí být vyplněny v jednom z jazyků, ve kterých je vypracována tato dohoda, v souladu s obecně závaznými předpisy vyvážející země. Jestliže jsou vyplněny ručně, je třeba použít inkoustové pero a psát hůlkovým písmem. Popis výrobků musí být uveden v příslušném oddílu takovým způsobem, aby zde nebyly ponechány prázdné řádky. Není-li celý tento oddíl vyplněn, musí být poslední řádek popisu podtržen vodorovnou čarou a prázdný prostor proškrtnut.

3. Vývozce žádající o vydání průvodního osvědčení EUR.1 je povinen kdykoliv na požádání celních orgánů vyvážející země, ve které je průvodní osvědčení vydáváno, předložit všechny potřebné dokumenty prokazující původ předmětných výrobků a splnění ostatních podmínek tohoto protokolu.

4. Průvodní osvědčení EUR.1 vydají celní orgány členského státu Společenství nebo České republiky, jestliže lze vyvážené výrobky považovat za výrobky původní ve Společenství, České republice nebo v jedné ze zemí uvedených v článku 4 a jsou-li splněny ostatní podmínky tohoto protokolu.

5. Vydávající celní orgány přijmou všechna nezbytná opatření k tomu, aby ověřily původ výrobků a splnění ostatních podmínek tohoto protokolu. Pro tyto účely mají právo požadovat jakékoli podklady a provádět jakoukoli kontrolu účetnictví vývozce či jakoukoli kontrolu, kterou považují za účelnou. Vydávající celní orgány zaručují, že formuláře uvedené v odstavci 2 jsou řádně vyplněny. Zkontrolují především, je-li prostor určený pro popis výrobků vyplněn takovým způsobem, aby byla vyloučena možnost dodatečného podvodného doplnění.

6. Datum vydání průvodního osvědčení EUR.1 je uvedeno v oddíle 11 osvědčení.

7. Vydané průvodní osvědčení EUR.1 předají celní orgány vývozci, jakmile je vlastní vývoz proveden nebo zajištěn.

Článek 18 Průvodní osvědčení EUR.1 vystavená dodatečně

1. Nehledě na ustanovení článku 17 (7) lze za výjimečných okolností vydat průvodní osvědčení EUR.1 po uskutečnění vývozu výrobků, kterých se osvědčení týká, jestliže:

(a) nebylo vydáno v době vývozu z důvodu omylu, nechtěného opomenutí nebo zvláštních okolností; nebo

(b) je celním orgánům náležitě prokázáno, že průvodní osvědčení EUR.1 bylo vydáno, ale nebylo při dovozu přijato z technických důvodů.

2. Pro účely uplatnění odstavce 1 musí vývozce v žádosti uvést místo a datum vývozu výrobků, kterých se průvodní osvědčení EUR.1 týká, a odůvodnění této žádosti.

3. Celní orgány mohou vydat průvodní osvědčení EUR.1 dodatečně pouze po ověření, zda informace uvedené v žádosti vývozce souhlasí s údaji v příslušné evidenci.

4. Průvodní osvědčení EUR.1 vystavená dodatečně musí obsahovat jednu z těchto frází:
"NACHTRÄGLICH AUSGESTELLT",
"DELIVRE A POSTERIORI",
"RILASCIATO A POSTERIORI",
"AFGEGEVEN A POSTERIORI",
"ISSUED RETROSPECTIVELY",
"UDSTEDT EFTERFLGENDE",
"řecká verze",
"EXPEDIDO A POSTERIORI",
"EMITIDO A POSTERIORI",
"ANNETTU JÄLKIKÄTEEN",
"UTFÄRDAT I EFTERHAND",
"VYSTAVENO DODATEČNĚ".

5. Fráze zmíněná v odstavci 4 se uvede do oddílu "Poznámky" průvodního osvědčení EUR.1.

článek 19 Vydání duplikátu průvodního osvědčení EUR.1

1. V případě krádeže, ztráty nebo zničení průvodního osvědčení EUR.1 smí vývozce písemně požádat celní orgány, které průvodní osvědčení vydaly, o duplikát vystavený na základě vývozních dokumentů, které vlastní.

2. Duplikát vystavený tímto způsobem musí obsahovat jedno z následujících slov:
"DUPLIKAT",
"DUPLICATA",
"DUPLICATO",
"DUPLICAAT",
"DUPLICATE",
"řecká verze",
"DUPLICADO",
"SEGUNDA VIA",
"KAKSOISKAPPALE",
"DUPLIKÁT".

3. Slovo zmíněné v odstavci 2 se uvede do oddílu "Poznámky" duplikátu průvodního osvědčení EUR.1.

4. Duplikát, na kterém musí být uvedeno datum vystavení původního průvodního osvědčení EUR.1, je platný od tohoto data.

Článek 20 Vydání průvodního osvědčení EUR.1 na základě dříve vydaného nebo vystaveného důkazu původu

Jsou-li původní výrobky pod dohledem celních orgánů Společenství nebo České republiky, je možno vyměnit původní důkaz původu za jedno nebo více průvodních osvědčení EUR.1, pro účely zaslání všech nebo části těchto výrobků na jiné území v rámci Společenství nebo České republiky. Nahrazující průvodní osvědčení vydá celní úřad, pod jehož dohledem se zboží nachází.

Článek 21 Podmínky pro vystavení prohlášení na faktuře

1. Prohlášení na faktuře zmíněné v článku 16 (1)(b) může vystavit:

(a) schválený vývozce ve smyslu článku 22 nebo

(b) kterýkoli vývozce pro jakoukoli zásilku sestávající z jednoho nebo více nákladových kusů a obsahující původní výrobky, jejichž celková hodnota nepřesahuje 6 000 ECU.

2. Prohlášení na faktuře může být vystaveno, jestliže se jedná o výrobky původní ve Společenství, České republice nebo v jedné ze zemí uvedených v článku 4 a jsou-li splněny ostatní podmínky tohoto protokolu.

3 . Vývozce vystavující prohlášení na faktuře je povinen kdykoli na požádání celních orgánů vyvážející země předložit všechny nezbytné doklady prokazující původ výrobků a splnění ostatních podmínek tohoto protokolu.

4. Prohlášení na faktuře vyhotoví vývozce na psacím stroji, otiskem razítka nebo tiskem na faktuře, dodacím listu nebo jiném obchodním dokladu. Prohlášení, jehož vzor je uveden v příloze IV, je vystaveno v jedné z jazykových verzí použitých v této příloze a v souladu s obecně závaznými předpisy vyvážející země. Jestliže je prohlášení napsáno ručně, je třeba použít inkoustové pero a psát hůlkovým písmem.

5. Prohlášení na faktuře musí být vývozcem vlastnoručně podepsáno. Avšak schválený vývozce ve smyslu článku 22 nemusí tato prohlášení podepisovat za předpokladu, že písemně potvrdí celním orgánům vyvážející země, že na sebe bere veškerou zodpovědnost za prohlášení na faktuře, na které je uvedeno jeho jméno, jako by jej vlastnoručně podepsal.

6. Prohlášení na faktuře je vystaveno vývozcem v okamžiku, kdy jsou výrobky, jichž se osvědčení týká, vyváženy, nebo po vývozu, je-li prohlášení předloženo v dovážející zemi do dvou let po uskutečnění dovozu příslušných výrobků.

Článek 22 Schválený vývozce

1. celní orgány vyvážející země mohou oprávnit vývozce, který uskutečňuje časté vývozy výrobků, na něž se vztahuje tato dohoda, aby vystavoval prohlášení na faktuře bez ohledu na hodnotu těchto výrobků. Vývozce, který o takovéto oprávnění žádá, musí poskytnout celním orgánům dostatečné záruky nezbytné k ověření statusu původu výrobků a splnění ostatních podmínek tohoto protokolu.

2. Celní orgány mají právo podmínit udělení statusu schváleného vývozce splněním jakýchkoli požadavků, které považují za účelné.

3. Celní orgány přidělí schválenému vývozci číslo celního oprávnění, které bude uváděno v prohlášení na faktuře.

4. Celní orgány kontrolují využívání tohoto oprávnění schváleným vývozcem.

5. Celní orgány mohou kdykoli odebrat toto oprávnění. Musí tak učinit, pokud schválený vývozce nadále neposkytuje veškeré záruky zmíněné v odstavci 1 , nesplňuje podmínky zmíněné v odstavci 2 nebo jinak nesprávně používá své oprávnění.

článek 23 Platnost důkazu původu

1. Důkaz původu je platný čtyři měsíce od data jeho vystavení ve vyvážející zemi a musí být předložen v této lhůtě celním orgánům dovážející země.

2. Důkazy původu, předkládané celním orgánům dovážející země po uplynutí lhůty stanovené v odstavci 1 , lze přijmout pro účely uplatnění preferenčního zacházení v případech, kdy nepředložení těchto osvědčení ve stanovené lhůtě je způsobeno výjimečnými okolnostmi.

3. V jiných případech opožděného předložení mohou celní orgány dovážející země přijmout důkazy původu za předpokladu, že jim byly před uplynutím této lhůty předloženy výrobky.

článek 24 Předkládání důkazu původu

Důkazy původu se předkládají celním orgánům dovážející země v souladu s postupy platnými v té zemi. Celní orgány mohou požadovat překlad důkazu původu a mohou rovněž požadovat, aby k dovoznímu celnímu prohlášení bylo přiloženo prohlášení dovozce o tom, že výrobky splňují podmínky vyžadované pro účely provádění této dohody.

článek 25 Dovoz po částech

V případě, kdy se na žádost dovozce a za podmínek stanovených celními orgány dovážející země, dováží ve smyslu všeobecného pravidla 2(a) pro interpretaci Harmonizovaného systému po částech rozebraný nebo nesestavený výrobek, zařazený do třídy XVI a XVII nebo do čísel 7308 a 9406 Harmonizovaného systému, je jediný důkaz původu předkládán celním orgánům při dovozu první části.

Článek 26 Osvobození od důkazu původu

1. Výrobky posílané jako malé zásilky soukromými osobami soukromým osobám nebo tvořící část osobních zavazadel cestujících jsou pokládány za původní výrobky bez předložení důkazu původu, za předpokladu, že tyto výrobky nejsou dováženy pro obchodní účely, byly prohlášeny za výrobky splňující požadavky tohoto protokolu a neexistují žádné pochybnosti o pravdivosti takového prohlášení. V případě výrobků zasílaných poštou může být toto prohlášení uvedeno na celním prohlášení C2/CP3 nebo na listu papíru, který je připojen k tomuto dokladu.

2. Dovozy, které jsou příležitostné a sestávají výhradně z výrobků pro uspokojení osobních potřeb příjemců nebo cestujících nebo jejich rodin, se nepovažují za obchodní, je-li z povahy a množství výrobků zřejmé, že nejde o obchodní účel dovozu.

3. Celková hodnota těchto výrobků nesmí přesáhnout 500 ECU v případě malých zásilek a 1 200 ECU v případě výrobků tvořících část osobních zavazadel cestujícího.

Článek 27 Podpůrné dokumenty

Za dokumenty zmíněné v článcích 17 (3) a 21 (3), které dokazují, že výrobky uvedené v průvodním osvědčení EUR.1 nebo na faktuře s prohlášením vývozce mohou být považovány za výrobky původní ve Společenství, České republice nebo v jedné ze zemí uvedených v článku 4 a že splňují ostatní požadavky tohoto protokolu, mohou být pokládány inter alia:

(a) přímý důkaz o činnostech prováděných vývozcem nebo výrobcem při získávání zboží, tvořící například součást jeho účtů nebo vnitřního účetnictví;

(b) dokumenty prokazující původ použitých materiálů, vydané nebo vystavené ve Společenství nebo České republice, pokud takové dokumenty mohou být použity v souladu s národními obecně závaznými předpisy;

(c) dokumenty prokazující opracování nebo zpracování materiálů ve Společenství nebo České republice, vydané nebo vystavené ve Společenství nebo České republice, pokud takové dokumenty mohou být použity v souladu s národními obecně závaznými předpisy;

(d) průvodní osvědčení EUR.1 nebo prohlášení na faktuře, prokazující původ použitých materiálů, vydané nebo vystavené ve Společenství nebo České republice v souladu s tímto protokolem, nebo v jedné ze zemí uvedených v článku 4, v souladu s pravidly původu, která jsou shodná s pravidly původu tohoto protokolu.

Článek 28 Uchování důkazu původu a podpůrných dokumentů

1. Vývozce žádající o vydání průvodního osvědčení EUR.1 je povinen uchovat po dobu nejméně tří let dokumenty zmíněné v článku 17 (3).

2. Vývozce vystavující prohlášení na faktuře je povinen uchovat po dobu nejméně tří let kopie těchto prohlášení na faktuře a dokumenty zmíněné v článku 21 (3).

3. Celní orgány vyvážející země, které vydávají průvodní osvědčení EUR.1, jsou povinny uchovat po dobu nejméně tří let žádosti zmíněné v článku 17 (2).

4. Celní orgány dovážející země jsou povinny uchovat po dobu nejméně tří let předložená průvodní osvědčení EUR.1 a prohlášení na faktuře.

Článek 29 Nesrovnalosti a formální chyby

1. Zjištění drobných rozdílů mezi údaji uvedenými na důkazu původu a v dokumentech předložených celnímu úřadu za účelem propuštění dovážených výrobků nezbavuje důkaz původu ipso facto platnosti, jestliže je náležitě prokázáno, že se důkaz původu vztahuje k předloženým výrobkům.

2. Zřejmé formální chyby, jako například překlepy na důkazu původu, nejsou důvodem pro jeho nepřijetí, pokud takové chyby nevyvolají pochybnosti o pravdivosti prohlášení uvedeném v tomto důkazu.

Článek 30 Částky vyjádřené v ECU

1. Částky v národní měně vyvážející země odpovídající částkám vyjádřeným v ECU stanoví vyvážející země a sdělí je dovážející zemi prostřednictvím Evropské komise.

2. Jestliže tyto částky převyšují odpovídající částky stanovené dovážející zemí, tato země je uzná za předpokladu, že výrobky jsou fakturovány v měně vyvážející země. Jsou-li výrobky fakturovány v měně jiného členského státu Společenství nebo některé ze zemí uvedených v článku 4, uzná dovážející země částku oznámenou touto zemí.

3. Částky vyjádřené v kterékoli národní měně jsou ekvivalentem této národní měny vůči ECU podle kursu platného první pracovní den měsíce října roku 1996.

4. Částky vyjádřené v ECU a jejich ekvivalenty v národních měnách členských států Společenství a České republiky, budou revidovány Výborem přidružení, pokud o to požádá Společenství nebo Česká republika. Při revizi Výbor přidružení zajistí, aby nedošlo ke snížení částek vyjádřených v národních měnách, a posoudí potřebu zachování účinků těchto limitů v reálných hodnotách. K tomuto účelu může rozhodnout i o úpravě částek vyjádřených v ECU.

HLAVA VI UJEDNÁNÍ O ADMINISTRATIVNÍ SPOLUPRÁCI

Článek 31 Vzájemná spolupráce

1. Celní orgány členských států Společenství a České republiky si navzájem předají prostřednictvím Evropské komise vzory otisků razítek používaných celními úřady pro vydávání průvodních osvědčení EUR.1 a adresy celních orgánů zodpovědných za ověřování těchto osvědčení a prohlášení na faktuře.

2. Za účelem správného provádění tohoto protokolu Společenství a Česká republika vzájemně spolupracují prostřednictvím příslušných celních správ při kontrole pravosti průvodních osvědčení EUR.1 nebo prohlášení na faktuře a při kontrole přesnosti údajů uvedených v těchto dokumentech.

článek 32 Ověřování důkazů původu

1. Následné ověřování důkazů původu se provádí namátkově nebo kdykoliv mají celní orgány dovážející země opodstatněnou pochybnost o pravosti těchto dokumentů, o původu výrobků v nich uvedených nebo o splnění jiných podmínek tohoto protokolu.

2. Za účelem provádění ustanovení odstavce 1 vrátí celní orgány dovážející země průvodní osvědčení EUR.1 a fakturu, pokud je předložena, prohlášení na faktuře nebo kopie těchto dokumentů celním orgánům vyvážející země, je-li to možné, též s uvedením důvodů tohoto požadavku. Jakékoliv získané dokumenty a informace o tom, že údaje uvedené na důkazu původu jsou nesprávné, jsou zaslány spolu se žádostí o ověření.

3. Ověření je prováděno celními orgány vyvážející země. Pro tyto účely mají celní orgány právo požadovat jakékoli doklady a provádět jakoukoli kontrolu účtů vývozce nebo jinou kontrolu, kterou považují za účelnou.

4. Rozhodnou-li celní orgány dovážející země pozastavit uplatnění preferenčního zacházení se zbožím až do výsledku ověření, umožní dovozci nakládat se zbožím při splnění podmínek, které pokládají za nezbytné.

5. Celní orgány žádající o ověření budou informovány o jeho výsledcích co nejdříve. Z výsledků musí být zřejmé, zda jsou dokumenty pravé, zda je možno v nich uvedené výrobky považovat za původní ve Společenství, České republice nebo v jedné ze zemí uvedených v článku 4 a zda jsou splněny ostatní podmínky tohoto protokolu.

6. Neobdrží-li v případech opodstatněných pochybností žádající celní orgány žádnou odpověď do deseti měsíců od data žádosti o ověření, nebo nebude-li odpověď obsahovat dostatečné informace pro určení pravosti předmětného dokumentu nebo skutečného původu výrobků, nepřiznají nárok na preference, kromě případů způsobených výjimečnými okolnostmi.

Článek 33 Řešení sporů

Spory, které vyvstanou při ověřování podle článku 32 a které nebude možno vyřešit mezi celními orgány žádajícími o ověření a celními orgány zodpovědnými za toto ověření, nebo případy rozdílného výkladu tohoto protokolu budou předloženy Výboru přidružení.
Řešení všech sporů mezi dovozcem a celními orgány dovážející země se řídí právními předpisy této země.

Článek 34 Sankce

Každá osoba, která vystaví nebo zapříčiní vydání dokumentu obsahujícího nesprávné údaje za účelem získání preferenčního zacházení pro výrobky, bude sankcionována.

Článek 35 Svobodná celní pásma a svobodné celní sklady

1. Společenství a Česká republika učiní veškeré kroky nezbytné k zajištění toho, aby výrobky provázené důkazem původu, které jsou během přepravy umístěny ve svobodném celním pásmu nebo skladu na jejich území, nebyly nahrazeny jiným zbožím a nebylo s nimi zacházeno jinak, než je obvyklé pro jejich zachování v dobrém stavu.

2. Pokud jsou, jako výjimka z ustanovení odstavce 1 , výrobky původní ve Společenství nebo České republice dováženy do svobodného celního pásma nebo skladu s důkazem původu a jsou zde podrobeny určitému zacházení nebo zpracování, vydají celní orgány nové osvědčení EUR.1 na základě žádosti vývozce za předpokladu, že toto zacházení nebo zpracování je v souladu s ustanoveními tohoto protokolu.

HLAVA VII CEUTA A MELILLA

Článek 36 Uplatnění protokolu

1. Pojem "Společenství" použitý v článku 2 nezahrnuje Ceutu a Melillu.

2. Výrobky pocházející z České republiky podléhají při dovozu do Ceuty a Melilly stejnému zacházení jako výrobky pocházející z celního území Společenství podle Protokolu 2 Aktu o přístupu Španělského království a Portugalské republiky k Evropským společenstvím. Česká republika poskytuje při dovozu výrobků zahrnutých v této dohodě a pocházejících z Ceuty a Melilly stejné zacházení jako výrobkům dováženým a pocházejícím ze Společenství.

3. Pro účely použití odstavce 2 týkajícího se výrobků pocházejících z Ceuty a Melilly platí tento protokol mutatis mutandis s výjimkou zvláštních podmínek stanovených v článku 37.

Článek 37 Zvláštní podmínky

1. Za předpokladu přímého transportu v souladu s ustanoveními článku 14 se dále uvedené pokládá za:

(1) výrobky pocházející z Ceuty a Melilly:

(a) výrobky zcela získané v Ceutě a Melille;

(b) výrobky získané v Ceutě a Melille, při jejichž výrobě jsou použity výrobky jiné než uvedené v dílčím odstavci (a) za předpokladu, že:

(i) tyto výrobky byly dostatečně opracovány nebo zpracovány ve smyslu článku 6 tohoto protokolu; nebo že

(ii) tyto výrobky mají původ v České republice nebo ve Společenství ve smyslu tohoto protokolu, za předpokladu, že byly podrobeny opracování nebo zpracování většímu, než je uvedeno v odstavci 1 článku 7.

(2) výrobky pocházející z České republiky:

(a) výrobky zcela získané v České republice;

(b) výrobky získané v České republice, při jejichž výrobě jsou použity výrobky jiné než uvedené v dílčím odstavci (a) za předpokladu, že:

(i) tyto výrobky byly dostatečně opracovány nebo zpracovány ve smyslu článku 6 tohoto protokolu; nebo že

(ii) tyto výrobky mají původ v Ceutě a Melille nebo ve Společenství ve smyslu tohoto protokolu, za předpokladu, že byly podrobeny opracování nebo zpracování většímu, než je uvedeno v odstavci 1 článku 7.

2. Ceuta a Melilla se pokládají za jedno území.

3. Vývozce nebo jeho oprávněný zástupce uvede do oddílu 2 průvodního osvědčení EUR.1 nebo do prohlášení na faktuře "Česká republika" a "Ceuta a Melilla". V případě výrobků pocházejících z Ceuty a Melilly se tato skutečnost uvede rovněž do oddílu 4 průvodního osvědčení EUR.1 nebo do prohlášení na faktuře.

4. Za správnou aplikaci tohoto protokolu v Ceutě a Melille jsou odpovědné španělské celní orgány.

HLAVA VIII ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Článek 38 Změny protokolu

Rada přidružení může rozhodnout o změnách ustanovení tohoto protokolu.

PŘÍLOHA I ÚVODNÍ POZNÁMKY K PŘÍLOZE II

Poznámka 1:

Příloha II stanoví pro každý výrobek podmínky, které musí být splněny, aby tento výrobek byl považován za dostatečně zpracovaný nebo opracovaný ve smyslu článku 6 protokolu.

Poznámka 2:

2.1. První dva sloupce seznamu popisují získaný výrobek. První sloupec obsahuje číslo nebo kapitolu Harmonizovaného systému, ve druhém sloupci je uveden popis zboží odpovídající danému číslu nebo kapitole. Ke každému výrobku uvedenému v prvních dvou sloupcích je ve sloupcích 3 nebo 4 stanoveno pravidlo původu. Je-li před číselným označením v prvním sloupci uvedeno "ex", znamená to, že pravidla ve sloupcích 3 nebo 4 se týkají pouze té části čísla nebo kapitoly Harmonizovaného systému, která je výslovně uvedena ve sloupci 2.

2.2. Pokud je ve sloupci 1 uvedena skupina čísel nebo číslo kapitoly a popis výrobků ve sloupci 2 je tudíž obecný, platí příslušná pravidla ve sloupcích 3 nebo 4 pro všechny výrobky, které jsou podle Harmonizovaného systému zařazeny v kterémkoli čísle uvedené skupiny nebo kapitoly.

2.3. Platí-li rozdílná pravidla pro různé výrobky patřící do téhož čísla, obsahuje každý odstavec ve sloupci 2 popis té části čísla, které odpovídají příslušná pravidla ve sloupcích 3 nebo 4.

2.4. Jsou-li pro výrobek popsaný v prvních dvou sloupcích stanovena pravidla ve sloupcích 3 i 4, může si vývozce zvolit, zda uplatní pravidlo uvedené ve sloupci 3 nebo ve sloupci 4. Pokud ve sloupci 4 není uvedeno žádné pravidlo, musí být uplatněno pravidlo stanovené ve sloupci 3.

Poznámka 3:

3.1. Ustanovení článku 6 protokolu, která se týkají původních výrobků použitých ve výrobě jiných výrobků, se uplatní bez ohledu na to, zda status původu byl získán v rámci závodu, kde je tento výrobek používán, nebo v jiném závodu ve Společenství nebo v České republice.
Například:
Z "ostatní legované oceli nahrubo tvarované kováním" čísla ex 7224 se vyrábí motor čísla 8407, pro který pravidlo uvádí, že hodnota použitých nepůvodních materiálů nesmí přesáhnout 40% ceny výrobku ze závodu.
Jestliže byl použitý výkovek zhotoven ve Společenství z nepůvodního ingotu, pak již tento výkovek získal původ na základě pravidla pro číslo ex 7224. Při výpočtu hodnoty motoru jej lze pokládat za původní bez ohledu na to, zda byl vyroben ve stejném nebo jiném závodě ve Společenství. Hodnota nepůvodního ingotu se tedy při výpočtu hodnoty použitých nepůvodních materiálů nebere v úvahu.

3.2 Pravidlo ve sloupci 3 nebo 4 stanoví minimální opracování nebo zpracování, které je nezbytné pro získání původu. Vyšším stupněm opracování nebo zpracování se rovněž získá původ; a naopak, nižší stupeň opracování nebo zpracování nemůže dát výrobku charakter původu. Jestliže tedy pravidlo stanoví, že lze použít nepůvodní materiál určitého stupně zpracování, může se použít materiál nižšího stupně zpracování, ne však vyššího.

3.3. Pokud, bez dotčení poznámky 3.2, pravidlo uvádí, že lze použít "materiály kteréhokoli čísla", lze také použít materiály stejného čísla, jako je číslo získaného výrobku, avšak s podmínkou splnění ostatních omezení, která mohou být obsažena v tomto pravidle. Výraz "výroba z materiálů jakéhokoli čísla, včetně jiných materiálů čísla ..." však znamená, že je možno použít pouze ty materiály zařazené ve stejném čísle jako výrobek, jejichž popis se liší od popisu výrobku uvedeného ve sloupci 2.

3.4. Určuje-li pravidlo původu, že při výrobě lze použít více než jeden druh materiálu, znamená to, že je možno libovolně použít jeden nebo více z uvedených materiálů. Pravidlo nevyžaduje, aby se použily všechny jmenované druhy materiálu.
Například: Pravidlo pro textilní tkaniny čísel 5208 až 5212 stanoví, že lze použít přírodní vlákna a mezi jinými také materiály chemické. To neznamená, že musí být použity oba druhy materiálů; lze použít jeden nebo druhý nebo oba.

3.5. Určuje-li pravidlo původu, že se výrobek musí zhotovit z nějakého konkrétního materiálu, pak tato podmínka pochopitelně nebrání použití jiných materiálů, které v důsledku své přirozené povahy nemohou tomuto pravidlu odpovídat. (Viz též poznámku 6.2 vztahující se k textilu).
Například:
Pravidlo pro výrobky z obilí získané bobtnáním nebo pražením čísla 1904, které výslovně vylučuje použití obilovin a mouky, nevylučuje možnost použít minerální soli, chemické a jiné přísady, které nejsou vyrobeny z obilovin.
Nicméně toto se neuplatní pro výrobky, které přestože nemohou být vyrobeny z konkrétních materiálů uvedených v seznamu, mohou být vyrobeny z materiálů stejné povahy na nižším stupni zpracování.
Například:
V případě oděvů ex kapitoly 62 zhotovených z netkaných materiálů, je-li dovoleno použít pouze nepůvodní přízi, není možno použít jako výchozí materiál netkané textilie - a to i přesto, že netkané textilie nelze zhotovit z příze. V takových případech musí být výchozím materiálem vlákna, tj. nižší stupeň zpracování než příze.

3.6. Jestliže jsou v pravidle uvedeny dvě procentuální sazby, které stanoví nejvyšší možný podíl hodnoty použitých nepůvodních materiálů, pak tyto procentuální sazby nelze sčítat. Jinak řečeno, maximální hodnota všech použitých nepůvodních materiálů nesmí nikdy přesáhnout nejvyšší z daných procentuálních sazeb. Jednotlivé procentuální sazby nesmějí být překročeny ani hodnotou konkrétních materiálů, na něž se vztahují.

Poznámka 4:

4.1. Pojmem "přírodní vlákna" se rozumějí vlákna jiná než umělá nebo syntetická. Tento pojem se vztahuje pouze na fáze zpracování před spřádáním, včetně odpadu, a není-li uvedeno jinak, zahrnuje vlákna mykaná, česaná nebo jinak zpracovaná, avšak nespředená.

4.2. Pojem "přírodní vlákna" zahrnuje žíně čísla 0503, hedvábí čísel 5002 a 5003, vlnu a jemné nebo hrubé zvířecí chlupy čísel 5101 až 5105, bavlněná vlákna čísel 5201 až 5203 a jiná rostlinná vlákna čísel 5301 až 5305.

4.3 Pojmy "textilní vláknina", "chemické materiály" a "papírenské materiály" se používají k označení materiálů nezařazených v kapitolách 50 až 63, které lze použít pro výrobu umělých, syntetických nebo papírových vláken nebo přízí.

4.4. Pojem "chemická (syntetická nebo umělá) střižová vlákna" se používá pro kabel ze syntetického nebo umělého hedvábí, syntetická nebo umělá střižová vlákna nebo odpad z chemických vláken čísel 5501 až 5507.

Poznámka 5:

5.1. Obsahuje-li pravidlo původu pro určitý výrobek odkaz na tuto poznámku, neplatí podmínky stanovené ve sloupci 3 pro jakékoli použité základní textilní materiály, jejichž souhrnná hmotnost nepřesahuje 10% celkové hmotnosti všech použitých základních textilních materiálů (viz též poznámky 5.3 a 5.4 níže).

5.2. Toleranci uvedenou v poznámce 5.1 lze uplatnit pouze pro směsové výrobky, které byly vyrobeny ze dvou nebo více základních textilních materiálů.
Základními textilními materiály se rozumí:

- hedvábí,
- vlna,
- hrubé zvířecí chlupy,
- jemné zvířecí chlupy,
- žíně,
- bavlna,
- papírenské materiály a papír,
- len,
- pravé konopí,
- juta a jiná textilní lýková vlákna,
- sisalová a jiná textilní vlákna rodu Agave,
- kokosová, abaková, ramiová a ostatní rostlinná textilní vlákna,
- syntetická chemická vlákna,
- umělá chemická vlákna,
- syntetická chemická střižová vlákna z polypropylenu,
- syntetická chemická střižová vlákna z polyesteru,
- syntetická chemická střižová vlákna z polyamidu,
- syntetická chemická střižová vlákna z polyakrylonitrilu,
- syntetická chemická střižová vlákna z polyimidu,
- syntetická chemická střižová vlákna z polytetrafluorethylenu,
- syntetická chemická střižová vlákna z polyfenylensulfidu,
- syntetická chemická střižová vlákna z polyvinylchloridu,
- jiná syntetická chemická střižová vlákna,
- viskózová umělá chemická střižová vlákna,
- jiná umělá chemická střižová vlákna,
- polyurethanová příze s pružnými polyetherovými součástmi, též opředená,
- polyurethanová příze s pružnými polyesterovými součástmi, též opředená,
- výrobky čísla 5605 (metalizovaná příze) s páskem, jehož jádro je z hliníkové fólie nebo z plastové fólie, též potažené hliníkovým práškem, o šířce nepřesahující 5 mm, obložené z obou stran přilepenou průsvitnou nebo barevnou plastovou fólií,
- ostatní výrobky čísla 5605.

Například:
Příze čísla 5205 vyrobená z bavlněných vláken čísla 5203 a syntetických střižových vláken čísla 5506 je směsová příze. Proto lze použít nepůvodní syntetická střižová vlákna, která nesplňují pravidla původu (vyžadující výrobu z chemických materiálů nebo textilní vlákniny), až do 10% hmotnosti příze.
Například:
Vlněná tkanina čísla 5112, vyrobená z vlněné příze čísla 5107 a syntetické příze ze střižových vláken čísla 5509, je směsová tkanina. Proto lze použít syntetickou přízi, která nesplňuje pravidla původu (vyžadující výrobu z chemických materiálů nebo textilní vlákniny) nebo vlněnou přízi, která nesplňuje pravidla původu (vyžadující výrobu z přírodních vláken, nemykaných, nečesaných ani jinak zpracovaných pro spřádání) nebo kombinaci těchto dvou materiálů, za předpokladu, že jejich celková hmotnost nepřesáhne 10% hmotnosti tkaniny.
Například:
Všívaná textilie čísla 5802 zhotovená z bavlněné příze čísla 5205 a z bavlněné tkaniny čísla 5210 je směsový výrobek pouze tehdy, je-li bavlněná tkanina sama směsovou tkaninou zhotovenou z přízí zařazených ve dvou různých číslech nebo je-li použitá bavlněná příze sama směsovou přízí.
Například:
Jestliže je výše zmíněná všívaná textilie vyrobena z bavlněné příze čísla 5205 a syntetické tkaniny čísla 5407, pak jsou použité příze dvěma různými základními textilními materiály, a všívaná textilie je proto směsovým výrobkem.
Například:
Koberec se střapci zhotovenými z umělé příze a bavlněné příze a s jutovou podložkou je směsový výrobek, protože k jeho výrobě jsou použity tři základní textilní materiály. Proto lze použít jakékoliv nepůvodní materiály, které jsou na vyšším stupni zpracování, než připouští pravidlo původu, za předpokladu, že jejich souhrnná hmotnost nepřesahuje 10% celkové hmotnosti textilních materiálů v tomto koberci. Jutová podložka a/nebo umělá příze by mohly být dováženy na vyšším stupni zpracování, za předpokladu, že je splněno hmotnostní kritérium.

5.3. V případě výrobků obsahujících "polyuretanovou přízi s pružnými polyetherovými součástmi, též opředenou", je výše uvedená tolerance 20% ve vztahu k této přízi.

5.4. V případě výrobků "s páskem, jehož jádro je z hliníkové fólie nebo z plastové fólie, též potažené hliníkovým práškem, o šířce nepřesahující 5 mm, obložené z obou stran přilepenou plastovou fólií", je výše uvedená tolerance 30% ve vztahu k této přízi.

Poznámka 6:

6.1. V případě textilních výrobků zařazených v číslech obsahujících odkaz na tuto poznámku lze použít textilní materiály, s výjimkou podšívek a mezipodšívek, které nesplňují pravidlo stanovené ve sloupci 3, za předpokladu, že tyto textilní materiály jsou zařazeny v čísle jiném, než je číslo výrobku, a že jejich hodnota nepřesahuje 8% ceny výrobku ze závodu.

6.2. Bez dotčení poznámky 6.3 se mohou materiály nezařazené v kapitolách 50 až 63, též obsahující textilie, použít bez omezení při výrobě textilních výrobků.
Například:
Jestliže pravidlo původu stanoví, že určitý textilní výrobek (například kalhoty) musí být vyroben z příze, pak toto nebrání použití kovových předmětů, například knoflíků, neboť tyto nejsou zařazeny v kapitolách 50 až 63. Ze stejného důvodu to nebrání použití zipů, přestože obvykle obsahují textilní materiály.

6.3. Při uplatnění procentuálního pravidla se však musí při výpočtu hodnoty použitých nepůvodních materiálů brát v úvahu hodnota materiálů nezařazených v kapitolách 50 až 63.

Poznámka 7:

7.1. Pro účely čísel ex 2707, 2713 až 2715, ex 2901, ex 2902 a ex 3403 se výrazem "specifické procesy" rozumí:

(a) vakuová destilace;

(b) redestilace při velice pečlivém dělení do frakcí;

(c) krakování (štěpení);

(d) reforming (úprava);

(e) extrakce pomocí selektivních rozpouštědel;

(f) proces zahrnující všechny následující operace: reakce s koncentrovanou kyselinou sírovou, dýmavou kyselinou sírovou nebo oxidem sírovým; neutralizace pomocí alkalických činidel; odbarvování a čištění přírodní aktivní zeminou, aktivovanou zeminou, aktivovaným dřevěným uhlím nebo bauxitem;

(g) polymerizace;

(h) alkylace;

(i) izomerace.

7.2. Pro účely čísel 2710, 2711 a 2712 se výrazem "specifické procesy" rozumí:

(a) vakuová destilace;

(b) redestilace při velice pečlivém dělení do frakcí1 ;

(c) krakování (štěpení);

(d) reforming (úprava);

(e) extrakce pomocí selektivních rozpouštědel;

(f) proces zahrnující všechny následující operace: reakce s koncentrovanou kyselinou sírovou, dýmavou kyselinou sírovou nebo oxidem sírovým; neutralizace pomocí alkalických činidel; odbarvování a čištění přírodní aktivní zeminou, aktivovanou zeminou, aktivovaným dřevěným uhlím nebo bauxitem;

(g) polymerizace;

(h) alkylace;

(i) izomerace;

(j) pouze ve vztahu k těžkým olejům čísla ex 2710: odsiřování vodíkem vedoucí k redukci nejméně 85% obsahu síry ze zpracovávaného produktu (metoda ASTM D 1266 - 59T);

(k) pouze ve vztahu k produktům čísla 2710: odstraňování parafínů jinou metodou než filtrováním;

(l) pouze ve vztahu k těžkým olejům čísla ex 2710: zpracování pomocí vodíku při tlaku převyšujícím 20 bar a teplotě převyšující 250°C, s použitím katalyzátorů jiných než používaných při odsiřování, kdy vodík v chemické reakci představuje aktivní činidlo. Další zpracování mazacích olejů čísla ex 2710 pomocí vodíku (např. dokončovací úpravy s vodou nebo odbarvování), jehož cílem je zlepšit barvu nebo stálost, není samozřejmě pokládáno za specifický proces;

(m) pouze ve vztahu k topným olejům čísla ex 2710: atmosférická destilace, při níž se při 300°C destiluje méně než 30% objemu produktů, včetně ztrát (metoda ASTM D 86);

(n) pouze ve vztahu k těžkým olejům jiným, než jsou plynové a topné oleje čísla ex 2710: zpracování pomocí elektrického vysokofrekvenčního korónového výboje.

7.3. Pro účely čísel ex 2707, 2713 až 2715, ex 29D1, ex 2902 a ex 3403 nejsou pro získání původu postačující jednoduché operace, jako jsou čištění, stáčení, odsolování, odvodňování, filtrování, barvení, značkování, získání obsahu síry mísením produktů s různým obsahem síry, jakékoli kombinace těchto nebo podobných operací.

1Viz doplňková poznámka 4 (b) ke kapitole 27 Kombinované nomenklatury

PŘÍLOHA II OPRACOVÁNÍ NEBO ZPRACOVÁNÍ NEPŮVODNÍCH MATERIÁLŮ, NEZBYTNÉ. PRO ZÍSKÁNÍ. STATUTU PŮVODU

Tato dohoda se nemusí vztahovat na všechny výrobky uvedené v seznamu. Je proto nezbytné přihlédnut k ostatním částem této dohody.

Číslo HS
(1)

Popis výrobku
(2)

Opracování nebo zpracování nepůvodních materiálů nezbytné pro získání statutu původu(3) nebo (4)

kapitola 01

Živá zvířata

Všechna zvířata kapitole 1 musí být zcela získána

 

kapitola 02

Maso a poživatelné droby

Výroba, v níž všechny použité materiály kapitoly 1 a 2 musí být zcela získány

 

kapitola 03

Ryby a korýši, měkkýši a ostatní~vodní bezobratlí

Výroba, v níž všechny použité materiály kapitoly 3 musí být zcela získány

 

ex kapitola 04

Mléko a mlékárenské výrobky; ptačí vejce; přírodní med; jedlé výrobky živočišného původu, jinde neuvedené ani nezahrnuté; vyjma:

Výroba, v níž všechny použité materiály kapitoly 4 musí být zcela získány

 

0403

Podmáslí, kyselé mléko a smetana, Jogurt, kefír a ostatní kysané nebo acidofilní mléko a smetana, též zahuštěné nebo s přídavkem cukru nebo jiných sladidel nebo ochucené nebo s přídavkem ovoce, ořechů nebo kakaa

Výroba, v níž všechny použité materiály kapitoly 4 musí být zcela získány;
- jakékoli použité ovocné šťávy (kromě ananasové, limettové nebo grapefruitové) čísla 2009 již musí být původní;- hodnota jakýchkoli použitých materiálů kapitoly 17 nepřesahuje 30% ceny výrobku ze závodu

 

ex kapitola 05

Produkty živočišného původu jinde neuvedené ani nezahrnuté; vyjma:

Výroba, v níž všechny použité materiály kapitoly 5 musí být zcela získány

 

ex 0502

Štětiny a chlupy z domácích nebo z divokých prasat

Čištění, dezinfekce, třídění a rovnání štětin a chlupů

 

kapitola 06

Dřeviny a jiné rostliny; hlízy, kořeny a podobné; řezané květiny a dekorativní zeleň

Výroba, v níž
- všechny použité materiály kapitoly 6 musí být zcela získány;- hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 50% ceny výrobku ze závodu

 

kapitola 07

Zelenina, poživatelné rostliny, kořeny a hlízy

Výroba, v níž všechny použité materiály kapitoly 7 musí být zcela získány

 

kapitola 08

Jedlé ovoce a ořechy; slupky citrusových plodů a melounů

Výroba, v níž:
-všechno použité ovoce a ořechy musí být zcela získány;- hodnota jakýchkoli použitých materiálů kapitoly 17 nepřesahuje 30% ceny výrobku ze závodu

 

ex kapitola 09

Káva. čaj, maté a koření;vyjma:

Výroba, v níž všechny použité materiály kapitoly 9 musí být zcela získány

 

0901

Káva, též pražená či dekofeinovaná; kávové slupky a pulpy; kávové náhražky s jakýmkoli obsahem kávy

Výroba z materiálů jakéhokoli čísla

 

0902

Čaj, též aromatizovaný

Výroba z materiálů jakéhokoli čísla

 

ex 0910

Směsi koření

Výroba z materiálů jakéhokoli čísla

 

kapitola 10

Obiloviny

Výroba, v níž všechny použité materiály kapitoly 10 musí být zcela získány

 

ex kapitola 11

Mlýnské výrobky; slad; škroby; inulin; pšeničný lepek; vyjma:

Výroba, v níž všechny použité obiloviny, jedlá zelenina, kořeny a hlízy čísla 0714 nebo ovoce musí být zcela získány

 

ex 1106

Mouka, krupice a prášek ze sušených, vyluštěných luštěnin čísla 0713

Sušení a mletí luštěnin čísla 0708

 

kapitola 12

Olejnatá semena a olejnaté plody; různá semena a plody; průmyslové a léčivé rostliny; pícniny

Výroba, v níž všechny použité materiály kapitoly 12 musí být zcela získány

 

1301

Šelak; přírodní gumy, pryskyřice, klejopryskvřice a přírodní pryskyřičné oleje (například balzámy)

Výroba, v níž hodnota jakýchkoli použitých materiálů čísla 1301 nepřesahuje 50% ceny výrobku ze závodu

 

1302

Rostlinné šťávy a výtažky; pektinové látky, pektináty a pektany; agar-agar a ostatní slizy a zahušt'ovadla získané z rostlin; též upravené:
- Slizy a zahušťovadla získané z rostlin, upravené

Výroba z neupravených slizů a zahušťovadel

 

 

Ostatní

Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 50% ceny výrobku ze závodu

 

kapitola 14

Rostlinné pletací materiály a jiné produkty rostlinného původu, jinde neuvedené ani nezahrnuté

Výroba, níž všechny použité materiály kapitoly 14 musí být zcela získány

 

ex kapitola 15

Živočišné nebo rostlinné tuky a oleje; výrobky vzniklé jejich štěpením; upravené jedlé tuky; živočišné nebo rostlinné vosky; vyjma:

Výroba, v níž jsou všechny použité materiály zařazeny v čísle jiném, než je číslo výrobku

 

1501

Vepřový tuk (včetně sádla) a drůbeží tuk, jiné než čísla 0209 nebo 1503:
- Tuky z kostí nebo odpadu
- Ostatní

Výroba z materiálů. jakéhokoli čísla, kromě materiálů čísel0203; 0206 nebo 0207 nebo kostí čísla 0506Výroba z vepřového masa nebo jedlých vepřových drobů čísla 0203 nebo 0206 nebo z drůbežího masa a jedlých drůbežích drobů čísla 0207

 

1502

Lůj hovězí, ovčí nebo kozí, jiný než čísla 1503:
- Tuky z kostí nebo odpadu
- Ostatní

Výroba z materiálů jakéhokoli čísla, kromě materiálů číse10201, 0202. 0204 nebo 0206 nebo kostí čísla 0506Výroba, v níž všechny použité materiály kapitoly 2 musí byt zcela získány

 

1504

Tuky, oleje a jejich frakce z ryb nebo z mořských savců, též rafinované, avšak chemicky neupravené:
- Pevné frakce
- Ostatní

Výroba z materiálů jakéhokoli čísla, včetně jiných materiálů čísla 1504Výroba, v níž všechny použité materiály kapitoly 2 a 3 musí být zcela získány

 

ex 1505

Rafinovaný lanolin

Výroba ze surového tuku z ovčí vlny čísla 1505

 

1506

Ostatní živočišné tuky a oleje a jejich frakce, též rafinované, ale chemicky neupravené:
- Pevné frakce
- Ostatní

Výroba z materiálů jakéhokoli čísla, včetně jiných materiálů čísla 1506
Výroba, v níž všechny použité materiály kapitoly 2 musí být zcela získány

 

1507 až 1515

Rostlinné oleje a jejich frakce:
- Sójový, podzemnicový, palmový, kokosový, palmojádrový, babassuový, tungový a ojticikový olej, myrtový vosk a japonský vosk, frakce jojobového oleje a oleje pro technické nebo průmyslové účely, jiné než pro výrobu potravin pro lidskou výživu
- Pevné frakce, vyjma frakce jojobového oleje
Ostatní

Výroba, v níž jsou všechny použité materiály zařazeny v čísle jiném, než je číslo výrobkuVýroba z jiných materiálů čísel 1507 až 1515Výroba, v níž všechny použité . rostlinné materiály musí být zcela získány

 

1516

Tuky a oleje živočišné nebo rostlinné a jejich frakce, částečně nebo úplně hydrogenované, inferesterifikované, reesterifikované nebo elaidinizované, též rafinované, ale jinak neupravené

Výroba, v níž
- všechny použité materiály kapitoly 2 musí být zcela získány;
- všechny použité rostlinné materiály musí být zcela získány.Avšak mohou být použity materiály čísel 1507, 1508, 1511 a 1513

 

1517

Margarín; přípravky nebo směsi jedlých živočišných nebo rostlinných tuků nebo olejů nebo frakcí různých tuků nebo olejů této kapitoly, jiné než jedlé tuky nebo oleje nebo jejich frakce čísla 1516

Výroba, v níž:
- všechny použité materiály kapitoly 2 a 4 musí být zcela získány;
- všechny použité rostlinné materiály musí být zcela získány.Avšak mohou být použity materiály čísel 1507, 1508, 1511 a 113

 

kapitola 16

Přípravky z masa ryb nebo korýšů, měkkýšů nebo jiných vodních bezobratlých

Výroba z živočichů kapitoly 1. Všechny použité materiály kapitoly 3 musí být zcela získány

 

ex kapitola 17

Cukr a cukrovinky; vyjma:

Výroba, v níž jsou všechny použité materiály zařazeny v čísle jiném, než je číslo výrobku

 

ex 1701

Třtinový nebo řepný cukr a chemicky čistá sacharóza. v pevném stavu, ochucené nebo barvené

Výroba, v níž hodnota jakýchkoli použitých materiálů kapitoly 17 nepřesahuje 30% ceny výrobku ze závodu

 

1702

Ostatní cukry včetně chemicky čisté laktózy, maltózy, glukózy a fruktózy, v pevném stavu; cukerné sirupy (tekuté cukru) bez přísad aromatických přípravků nebo barviva; umělý med, též smíšený s přírodním medem; karamel:
- Chemicky čistá maltóza a fruktóza
- Jiné cukry v pevné formě. ochucené nebo barvené
- Ostatní
Výroba z materiálů jakéhokoli čísla, včetně jiných materiálů číšla 1702
Výroba, v níž hodnota jakýchkoli použitých materiálů kapitoly 17 nepřesahuje 30°% cény výrobku ze závoduVýroba, v níž všechny použité materiály již musí být původní

 

ex 1703

Melasy získané extrahováním nebo rafinací cukru, ochucené nebo barvené

Výroba, v níž hodnota jakýchkoli použitých materiálů kapituly 17 nepřesahuje 30% ceny výrobku ze závodu

 

1704

Cukrovinky (včetně bílé čokolády) neobsahující kakao

Výroba, v níž
- jsou všechny použité materiály zařazeny v čísle jiném, než je číslo výrobku;- hodnota jakýchkoli použitých materiálů kapitoly 1 nepřesahuje 30%ceny výrobku ze závodu

 

kapitola 18

Kakao a kakaové přípravky

Výroba, v níž:- jsou všechny použité materiály zařazeny v čísle jiném, než je číslo výrobku, hodnota jakýchkoli použitých materiálů kapitoly 17 nepřesahuje 30% ceny výrobku ze závodu

j

1901

Sladový výtažek; potravinové přípravky z mouky, krupice, škrobu nebo sladových výtažků, neobsahující kakao nebo obsahující méně než 40% hmotnostních kakaa ve zcela odtučněném základu,jinde neuvedené ani nezahrnuté: potravinové přípravky ze zboží čísel 0401 až 0404, neobsahující kakao nebo obsahující méně než 5% hmotnós- Sladový výložek
- OstatníVýroba z obilovin kapitoly 10
Výroba v níž všechny použité materiály jsou zařazeny v čísle jiném, než je číslo výrobku;- hodnota jakýchkoli použitých materiálů kapitoly 17 nepřesahuje 30% ceny výrobku ze závodu

 

1902

Těstoviny, též vařené nebo nadívané (masem nebo jinými nádivkami) nebo jinak upravené; jako špagety, tóny, nudle, lasagne (široké nudle), noky, ravioli (masové nebo zeleninové taštičky), cannelloni (druh makarónů); kuskus, též připravený:

 

 

 

- Obsahující nejvýše 20% hmotnostních masa, drobů, ryb, korýšů nebo měkkýšů
- Obsahující více než 20% hmotnostních masa, drobů, ryb, korýšů nebo měkkýšů

Výroba, v níž všechny použité obiloviny a výrobky z nich (vyjma tvrdou pšenici a výrobky z ní) musí být zcela získány Výroba:
- v níž všechny použité obiloviny a výrobky z nich (vyjma tvrdou pšenici a výrobky z ní) musí být zcela získány;- všechny použité materiály kapitoly 2 a 3 musí být zcela získány

 

1903

Tapioka a její náhražky ze škrobu ve tvaru vloček, zrn, perel, prachu a v podobných tvarech

Výroba z materiálů jakéhokoli čísla kromě bramborového škrobu čísla 1108

 

1904

Výrobky z obilí získané bobtnáním nebo pražením (př. pražené kukuřičné vločky- corn flakes); obiloviny (jiné než kukuřice) v zrnech, nebo ve formě vloček nebo jinak zpracovaná zrna (kromě mouky a krupice), předvařené nebo jinak připravené; jinde neuvedené ani nezahrnuté

Výroba:
- z materiálů nezařazených v čísle 1806;
- v níž všechny použité obiloviny a mouka (vyjma tvrdou pšenici a výrobky z ní) musí být zcela získány;- v níž hodnota jakýchkoli použitých materiálů kapitoly 17 nepřesahuje 30% ceny výrobku ze závodu

 

1905

Pekařské zboží, jemné nebo trvanlivé pečivo, též s přídavkem kakaa; hostie, prázdné oplatky používané pro farmaceutické účely, oplatky, areliový (rýžový) papír a podobné výrobky

Výroba z materiálů jakéhokoli čísla, kromě materiálů kápitoly 11

 

ex kapitola 20

ex kapitola 20

Přípravky ze zeleniny, ovoce; ořechů nebo jiných částí rostlin; vyjma:

Výroba, v níž všechno použité ovoce, ořechy nebo zelenina musí být zcela získány

 

ex 2001

Hlízy smldince (jam), sladké brambory a podobné jedlé části rostlin s obsahem škrobu 5% hmotnostních nebo více, připravené, nebo konzervované v octě nebo v kyselině octové

Výroba, v níž jsou všechny použité materiály zařazeny v čísle jiném, než je číslo výrobku

 

ex 2004 aex 2005

Brambory ve formě mouky; šrotu nebo vloček, připravené nebo konzervované jinak než v octě nebo v kyselině octové

Výroba, v níž jsou všechny použité materiály zařazeny v čísle jiném, než je číslo výrobku

 

2006

Zelenina, ovoce, ořechy, ovocné kůry a slupky a jiné části rostlin, konzervované cukrem (máčením, glazováním nebo kandováním)

Výroba, v níž hodnota jakýchkoli použitých materiálů kapitoly 17 nepřesahuje 30% ceny výrobku ze závodu

 

2007

Džemy, ovocná želé,marmelády ovocné pomazánky ovocné a ořechové protlaky (pyré) a pasty připravené vařením, též s přídavkem cukru nebo jiných sladidel

Výroba, v níž:
- jsou všechny použité materiály zařazeny v čísle jiném, než je číslo výrobku;- hodnota jakýchkoli použitých materiálů kapitoly 17 nepřesahuje 30% ceny výrobku ze závodu

 

ex 2008

- Ořechy bez přídavku cukru nebo přísady alkoholu


- Arašídové máslo; směsi zmožené na obilovinách; palmová jádra; kukuřice
- Ostatní, vyjma ovoce a ořechy vařené jinak než v páře nebo vodě; bez přídavku cukru, zmrazené

Výroba, v níž hodnota použitých původních ořechů á olejnatých semen čísel 0801, 0802 a 1202 až 1207 přesahuje 60% ceny výrobku ze závodu
Výroba, v níž jsou všechny použité materiály zařazeny v čísle jiném, než je číslo výrobku
Výroba, v níž:
- jsou všechny použité materiály zařazeny v čísle jiném, než je číslo výrobku;- hodnota jakýchkoli použitých materiálů kapitoly 17 nepřesahuje 30% ceny výrobku ze závodu

 

2009

Ovocné šťávy (včetně vinného moštu) a zeleninové šťávy nezkvašené, bez přísady alkoholu, též s přídavkem cukru nebo jiných sladidel

Výroba, v níž:
- jsou všechny použité materiály ny v čísle jiném, než je číslo výrobku;- hodnota jakýchkoli použitých materiálů kapitoly 17 nepřesahuje 30% ceny výrobku ze závodu

 

ex kapitola 21

Různé potravinové přípravky; vyjma:

Výroba, v níž jsou všechny použité materiály zařazeny v čísle jiném, než je číslo výrobku

 

2101

Výtažky, esence (tresti) a koncentráty z kávy čaje nebo malé a přípravky na bázi těchto výrobků nebo na bázi kávy, čaje nebo malé; pražená čekanka a jiné pražené kávové náhražky a výtažky, esence (tresti) a koncentráty z mích

Výroba, v níž:
-jsou všechny použité materiály zařazeny v čísle jiném, než je číslo výrobku;- veškerá použitá čekanka musí být zcela získána

 

2103

Přípravky pro omáčky a připravené omáčky; kořenité směsi a směsi přísad pro ochucení; hořčičná moučka a připravená hořčice:

 

 

 

- Přípravky pro omáčky a připravené omáčky, kořenné směsi a směsi přísad pro ochucení


- Hořčičná moučka a připravená hořčice

Výroba, v níž jsou všechny použité materiály zařazeny v čísle jiném, než je číslo výrobku. Lze však použít hořčičnou moučku nebo krupici nebo připravenou hořčiciVýroba z materiálů jakéhokoli čísla

 

ex 2104

Přípravky pro polévky a bujóny a připravené polévky a bujóny

Výroba z materiálů jakéhokoli čísla, kromě připravené nebo konzervované zeleniny čísel 2002 až 2005

 

2106

Potravinové přípravky jinde neuvedené ani nezahrnuté

Výroba, v níž:
- jsou všechny použité materiály zařazeny v čísle jiném, než je číslo výrobku;- hodnou jakýchkoli použitých materiálů kapitoly 17 nepřesahuje 30% ceny výrobku ze závodu

 

ex kapitola 22

Nápoje, lihové tekutiny . a ocet;

Výroba, v níž:
- jsou všechny použité materiály zařazeny v čísle jiném, než je číslo výrobku- všechny použité hrozny a jakékoli materiály vyrobené z hroznů musí být zcela získány

 

2202

Voda, včetně minerálních vod a sodovek, s přídavkem cukru nebo jiných sladidel n~o aromatizovaná a jiné nealkoholické nápoje vyjma ovocné nebo zeleninové šťávy čísla 2009

Výroba, v níž:
- jsou všechny použité materiály zařazeny v čísle jiném, než je číslo výrobku;
- hodnota jakýchkoli použitých materiálů kapitoly 17 nepřesahuje 30% ceny výrobku ze závodu;- jakákoli použitá ovocná šťáva (kromě ananasové, limettové a grapefruitové) již musí být původní

 

2208

Ethylalkohol nedenaturovaný s objemovým obsahem alkoholu menším než 80 % vol; destiláty; likéry a jiné lihové nápoje

Výroba:
- z materiálů nezařazených do čísel 2207 nebo 2208;- v níž všechny použité hrozny a jakékoli materiály vyrobené z hroznů musí být zcela získány, nebo za předpokladu, že všechny ostatní použité materiály jsou již původní, lze použít arak do výše 5% objemových

 

ex kapitola 23

Zbytky a odpady v potravinářském průmyslu; připravené krmivo; vyjma

Výroba, v níž jsou všechny použité materiály zařazeny v čísle jiném, než vyjetá je číslo výrobku

 

ex 2301

Velrybí moučka; moučka, šrot a pelety z ryb nebo korýšů, měkkýšů něho jiných vodních bezobratlých, nezpůsobilé k lidskému požívání

Výroba, v níž všechny použité materiály kapitoly 2 a 3 musí být zcela získány

 

ex 2303

Zbytky z výroby kukuřičného škrobu (vyjma koncentrovanou vodu z máčení) s obsahem proteinu. počítáno v sušině, převyšujícím 40% hmotnostních

Výroba, v níž veškerá použitá kukuřice již musí být zcela získána

 

ex 2306

Olivové pokrutiny a jiné pevné zbytky po extrakci olivového oleje, obsahující více než 3% hmotnostní olivového oleje

Výroba, v níž všechny použité olivy musí být zcela získány

 

2309

Přípravky používané k výživě zvířat

Výroba, v níž:
- všechny použité obiloviny, cukr nebo melasa, maso nebo mléko již musí být původní;- všechny použité materiály kapitoly 3 musí být zcela získány

 

ex kapitola 24

Tabák a vyrobené tabákové náhražky; vyjma:

Výroba, v níž všechny použité materiály kapitoly 24 musí být zcela získány

 

2402

Doutníky (též s odříznutými konci), doutníčky (cigarillos) a cigarety z tabáku nebo tabákových náhražek

Výroba, v níž nejméně 70% hmotnostních použitého nezpracovaného tabáku nebo tabákového odpadu čísla 2401 již musí být původní

 

ex 2403

Tabák ke kouření

Výroba, v níž nejméně 70% hmotnostních použitého nezpracovaného tabáku nebo tabákového odpadu čísla 2401 již musí být původní

 

ex kapitola 25

Sůl; síra; zeminy a kameny; sádra; vápno a cement; vyjma:

Výroba, v níž jsou všechny použité materiály zařazeny v čísle jiném, než je číslo výrobku

 

ex 2504

Přírodní krystalický grafit s obohaceným obsahem uhlíku, čištěný a mletý

Obohacení o obsah uhlíku, čištění a mletí surového krystalického granitu

 

ex 2515

Mramor, rozřezaný pilou nebo jinak pouze do bloků nebo desek pravoúhlého (včetně čtvercového) tvaru o tloušťce nepřesahující 25 cm.

Řezání mramoru (též rozřezaného), o tloušťce převyšující 25 cm, pilou nebo jinak

 

ex 2516

Žula, porfyr, čedič, pískovec a jiné kameny pro výtvarné nebo stavební účely rozřezané pilou nebo jinak pouze do bloků nebo desek pravoúhlého (včetně čtvercového) tvaru o tloušťce nepřesahující 25 cm

Řezání kamene (též rozřezaného), o tloušťce převyšující 25 cm, pilou nebo jinak

 

ex 2518

Dolomit kalcinovaný

Kalcinace nekalcinovaného dolomitu

 

ex 2519

Drcený přírodní uhličitan hořečnatý (magnezit) v hermeticky uzavřených kontejnerech a oxid hořečnatý, též čistý, jiný než tavená nebo přepálená (sunutá) magnézie

Výroba, v níž jsou všechny použité materiály zařazeny v čísle jiném, než je číslo výrobku. Lze však použít přírodní uhličitan hořečnatý (magnezit)

 

ex 2520

Sádry speciálně připravené pro zubní lékařství

Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 50% ceny výrobku ze závodu

 

ex 2524

Přírodní osinková (azbestová) vlákna

Výroba z azbestového koncentrátu

 

ex 2525

Slídový prach

Mletí slídy nebo slídového odpadu

 

ex 2530

Barevné hlinky, kalcinované nebo ve formě prášku

Kalcinace nebo mletí barevných hlinek

 

kapitola 26

Rudy kovů, strusky a popely

Výroba, v níž jsou všechny použité materiály zařazeny v čísle jiném, než je číslo výrobku

 

ex kapitola 27

Nerostná paliva, minerální oleje a produkty jejich destilace: živičné látky; minerální vosky; vyjma:

Výroba, v níž jsou všechny použité materiály zařazeny v čísle jiném, než je číslo výrobku

i

ex 2707

Oleje, ve kterých hmotnost aromatických složek převažuje nad hmotností nearomatických složek, přičemž se tyto oleje podobají minerálním olejům získaným destilací vysokoteplotního uhelného dehtu, u kterých více než 65% objemu destiluje při teplotě do 250°C (včetně směsí lakového benzínu a surového benzenu), k použití jako energetická nebo topná paliva

Rafinace a/nebo jeden nebo více specifický(ch) proces(ů) 1
neboostatní operace, ve kterých jsou všechny použité materiály zařazeny v čísle jiném, než je číslo výrobku. Lze však použít materiály zařazené ve stejném čísle, za předpokladu, že jejich hodnota nepřesahuje 50% ceny výrobku ze závodu

 

ex 2709

Surové oleje ze živičných nerostů

Destruktivní destilace živičných nerostů

 

2710

Ropné oleje a oleje ze živičných nerostů, jiné než surové: přípravky jinde neuvedené ani nezahrnuté, obsahující nejméně 70% hmotnostních nebo více, ropných olejů nebo olejů ze živičných nerostů, jsou-li tyto oleje podstatnou složkou těchto přípravků

Rafinace a/nebo jeden nebo více specifický(ch) procesů)
neboostatní operace, ve kterých jsou všechny použité materiály zařazeny v čísle jiném, než je číslo výrobku. Lze však použít materiály zařazené ve stejném čísle, za předpokladu, že jejich hodnota nepřesahuje 50% ceny výrobku ze závodu

 

2711

Zemní plyn a jiné plynné uhlovodíky

Rafinace a/nebo jeden nebo více specifický(ch) proces(ů) 2 nebo ostatní operace, ve kterých jsou všechny použité materiály zařazeny v čísle jiném, než je číslo výrobku. Lze však použít materiály zařazené ve stejném čísle, za předpokladu, že jejich hodnota nepřesahuje 50% ceny výrobku ze závodu

 

2712

Vazelína, parafin, mikrokrystalický parafin, parafinový gáč, ozokerit, montánní vosk, rašelinový vosk, ostatní minerální vosky a podobné výrobky, získané synteticky nebo jiným způsobem, též barvené

Rafinace a/nebo jeden nebo více specifický(ch) proces(ů) 2
neboostatní operace, ve kterých jsou všechny použité materiály zařazeny v čísle jiném, než je číslo výrobku. Lze však použít materiály zařazené ve stejném čísle, za předpokladu, že jejich hodnota nepřesahuje 50% ceny výrobku ze závodu

 

2713

Petrolejový koks, petrolejová živice a jiné zbytky ropných olejů nebo olejů zě živičných nerostů

Rafinace a/nebo jeden nebo více specifický(ch) proces(ů)1 nebo ostatní operace, ve kterých jsou všechny~použité materiály zařazeny v čísle jiném, než je číslo výrobku. Lze však použít materiály zařazené ve stejném čísle, za předpokladu, že jejich hodnota nepřesahuje 50% ceny výrobku ze závodu

 

2714

Přírodní živíce (bitumen) a přírodní asfalt; živičné a ropné břidlice a živičné písky; asfaltity a asfaltové horniny '

Rafinace a/nebo jeden nebo více specifický(ch) proces(ů) 1
neboostatní operace, ve kterých jsou všechny použité materiály zařazeny v čísle jiném, než je číslo výrobku. Lze však použít materiály zařazené ve stejném čísle, za předpokladu, že jejich hodnota nepřesahuje 50% ceny výrobku ze závodu

 

2715

Živičné směsi na bázi přírodního asfaltu nebo přírodní živíce, petrolejové (naftové) živíce, zemního dehtu nebo smoly ze zemního dehtu (např. asfaltový tmel, ředěné a podobné výrobky)

Rafinace a/nebo jeden nebo více specifický(ch) proces(ů) 1
neboostatní operace, ve kterých jsou všchny použité materiály zařazeny v čísle jiném, než je číslo výrobku. Lze však použít materiály zařazené ve stejném čísle, za přédpokladu, že jejich hodnotá nepřesahuje 50% ceny výrobku ze závodu

 

ex kapitola 28

Anorganické chemické výrobky; anorganické nebo organické sloučeniny drahých kovů, kovů vzácných zemin, radioaktivních prvků nebo izotopů, vyjma:

Výroba, v níž jsou všechny použité materiály zařazeny y čísle jiném, než je číslo výrobku. Lze však použít materiály zařazené ve stejném čísle, za předpokladu, že jejich hodnota nepřesahuje 20% ceny výrobku ze závodu

Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40% ceny výrobku ze závodu

ex 2805

Smíšený kov ("Mischmetall")

Výroba elektrolytickým nebo termickým postupem, ve které hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 50% ceny výrobku ze závodu

 

ex 2811

Oxid sírový

Výroba z oxidu siřičitého

Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesáhuje 40% ceny výrobku ze závodu

ex 2833

Síran hlinitý

Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 50% ceny výrobku ze závodu

 

ex 2840

Perboritan sodný

Výroba z pentahydrátu tetraboritanu sodného

Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40% ceny výrobku ze závodu

ex kapitola 29

Organické chemické výrobky; vyjma:

Výroba, v níž všechny použité materiály jsou řazeny v čísle jiném, než je číslo výrobku. Lze však použít materiály zařazené ve stejném čísle, za předpokladu, že jejich hodnota nepřesahuje 20% ceny výrobku ze závodu

Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40% ceny výrobku ze závodu -

ex 2901

Acyklické uhlovodíky k použiti jako energetická nebo topná paliva

Rafinace a/nebo jeden nebo více specifických) proces(ů) 1
nebo ostatníoperace, ve kterých jsou všechny použité materiály zařazeny v čísle jiném, než je číslo výrobku. Lze však použít materiály zařazené ve stejném čísle, za předpokladu, že jejich hodnota nepřesahuje 50% ceny výrobku ze závodu

 

ex 2902

Cykloalkany a cykloalkeny (jiné než azuleny), benzen, toluen, xyleny, k použití jako energetická nebo topná paliva

12afinace a/nebo jeden nebo více specifický(ch) proces(ů) 1
neboostatní operace, ve kterých jsou všechny použité materiály zařazeny v čísle jiném, než je číslo výrobku. Lze však použít materiály zařazené ve stejném čísle, za předpokladu, že jejich hodnota nepřesahuje 50% ceny výrobku ze závodu

 

ex 2905

Kovové alkoholáty alkoholů tohoto čísla a etanolu nebo glycerolu

Výroba z materiálů jakéhokoli čísla, včetně jiných materiálů čísla 2905. Lze však použít kovové alkoholáty tohoto čísla, za předpokladu, že jejich hodnota nepřesahuje 20% ceny výrobku ze závodu

Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40% ceny výrobku ze závodu

2915

Nasycené acyklické monokarboxylové kyseliny a jejich anhydridy, halogenidy, peroxidy a peroxykyseliny; jejich halogen-, sulfo-, nitronebo nitrosoderivári

Výroba z materiálů jakéhokoli čísla. Avšak hodnota všech použitých materiálů čísel 2915 a 2916 nesmí přesáhnout 20% ceny výrobku ze závodu

Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40% ceny výrobku ze závodu

ex 2932

- Vnitřní ethery a jejich halogen-, sulfo-, nitro- nebo nitrosoderiváty

Výroba z materiálů jakéhokoli čísla. Avšak hodnota všech použitých materiálů čísla 2909 nesmí přesáhnout 20% ceny výrobku ze závodu

Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40% ceny výrobku ze závodu i

 

- Cyklické acetaly a vnitřní poloacetaly a jejich halogen-, sulfo-, nitro- nebo nitrosoderiváty

Výroba z materiálů jakéhokoli čísla

Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40% ceny výrobku ze závodu

2933

Heterocyklické sloučeniny pouze s dusíkatým(i) heteroatomem (heteroatomy)

Výroba z materiálů jakéhokoli čísla. Avšak hodnota všech použitých materiálů čísel 2932 a 2933 nesmí přesáhnout 20% ceny výrobku ze v závodu

Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40% ceny výrobku ze závodu

2934

Nukleové kyseliny a jejich soli, ostatní heterocyklické sloučeniny

Výroba z materiálů jakéhokoli čísla. Avšak hodnota všech použitých materiálů čísel 2932, 2933 a 2934 nesmí přesáhnout 20% ceny výrobku ze závodu

Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40% ceny výrobku ze závodu

ex kapitola 30

ex kapitola 30

Farmaceutické výrobky; vyjma:

Výroba, v níž všechny použité materiály jsou zařazeny v čísle jiném, než je číslo výrobku. Lze však použít materiály zařazené ve stejném čísle, za předpokladu, že jejich hodnota nepřesahuje 20% ceny výrobku ze závodu

 

3002

Lidská krev; zvířecí krev připravená pro terapeutické, profylaktické nebo diagnostické účely; antisera a ostatní krevní složky a modifikované imunologické výrobky, též získané biotechnologickými procesy; očkovací látky, toxiny, kultury mikroorganismů (vyjma kvasnice) a podobné výrobky:

 

'

 

- Výrobky sestávající ze dvou nebo více složek, které byly smíchány pro terapeutické nebo profylaktické použití, nebo nesmíchané výrobky pro tato použití, v odměřených dávkách nebo v balení pro drobný prodej

Výroba z materiálů jakéhokoli čísla, včetně jiných materiálů čísla 3002. Lze také použít materiály tohoto popisu, za předpokladu, že jejich hodnota nepřesahuje 20% ceny výrobku ze závodu

 

 

- Ostatní:-- Lidská krev

Výroba z materiálů jakéhokoli čísla, včetně jiných materiálů čísla 3002. Lze také použít materiály tohoto popisu, za Předpokladu, že jejich hodnota nepřesahuje 30% ceny výrobku ze závodu

 

 

-- Zvířecí krev připravená pro terapeutická nebo profylaktická použití

Výroba z materiálů jakéhokoli čísla, včetně jiných materiálů čísla 3002. Lze také použít materiály tohoto popisu, za předpokladu, že jejich hodnota nepřesahuje 20% ceny výrobku ze závodu

 

 

-- Krevní složky jiné než antisera, hemoglobin a sérový globulin

Výroba z materiálů jakéhokoli čísla, včetně jiných materiálů čísla 3002. Lze také použít materiály tohoto popisu, za předpokladu, že jejich hodnota nepřesahuje 20% ceny výrobku ze závodu

 

 

-- Hemoglobin, krevní globulin a sérový globulin

Výroba z materiálů jakéhokoli čísla, včetně jiných materiálů čísla 3002. Lze také použít materiály tohoto popisu, za předpokladu že jejich hodnota nepřesahuje 20% ceny výrobku ze závodu

'

 

-- Ostatní

Výroba z materiálů jakéhokoli čísla, včetně jiných materiálů čísla 3002. Lze také použít materiály tohoto popisu, za předpokladu, že jejich hodnota nepřesahuje 20% ceny výrobku ze závodu

 

3003 a 3004

Léky (vyjma zboží čísel 3002, 3005 nebo 3006): Získané z amikacinu čísla 2941

Výroba, v níž jsou všechny použité materiály zařazeny v čísle jiném, než je číslo výrobku. Lze však použít materiály čísla 3003 nebo 3004, za předpokladu, že jejich souhrnná hodnota nepřesahuje 20% ceny výrobku ze závodu

 

 

- Ostatní

Výroba, v níž:
- všechny použité materiály jsou zařazeny v čísle jiném, než je číslo výrobku. Lze však použít materiály čísla 3003 nebo 3004, za předpokladu, že jejích souhrnná hodnota nepřesahuje 20% ceny výrobku ze závodu:- hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 50% ceny výrobku ze závodu

 

ex kapitola 31

Hnojiva; vyjma:

Výroba, v níž jsou všechny použité materiály zařazeny v čísle jiném, než je číslo výrobku. Lze však použít materiály zařazené ve stejném čísle, za předpokladu, že jejich hodnota nepřesahuje 20% ceny výrobku ze závodu

Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40% ceny výrobku ze závodu

ex 3105

Minerální nebo chemická hnojiva obsahující dva nebo tři z hnojivých prvků: dusík, fosfor a draslík; jiná hnojiva; výrobky této kapitoly, v tabletách nebo v podobné úpravě nebo v balení nepřesahujícím celkovou hmotnost 10 kg, vyjma:
- dusičnan rodný
- kyanamid vápenatý
- síran draselný
- síran hořečnato draselný

Výroba, v níž:
- všechny použité materiály jsou ceny v čísle jiném, než je číslo výrobku. Lze však použít materiály zařazené ve stejném čísle, za předpokladu, že jejich hodnota nepřesahuje 20 % ceny výrobku ze závodu;- hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 50 % ceny výrobku ze závodu

Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40 % ceny výrobku ze závodu

ex kapitola 32 s

Tříselné a barvířské výložky; taniny a jejich deriváty; barviva, pigmenty a ostatní barvící látky; nátěrové barvy a laky; tmely; inkousty; vyjma:

Výroba, v níž jsou všechny použité materiály zařazeny v čísle jiném; než je číslo výrobku. Lze však použít materiály zařazené ve stejném čísle, za předpokladu, že jejich hodnota nepřesahuje 20% ceny výrobku ze závodu

Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40% ceny výrobku zé závodu

ex 3201

Taniny a jejich soli, estery, ethery a ostatní deriváty

Výroba z tříselných výtažků rostlinného původu

Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40% ceny výrobku ze závodu

3205

Barevné laky; přípravky založené na barevných lacích specifikované poznámkou 3 k této kapitole

Výroba z materiálů jakéhokoli čísla, kromě čísel 3203, 3204 a 3205. Lze však použít materiály zařazené v čísle 3205, za předpokladu, že jejich hodnota nepřesahuje 20% ceny výrobku ze závodu

Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40% ceny výrobku ze závodu

ex kapitola 33

Vonné silice a pryskyřice;
voňavkářské, kosmetické přípravky a přípravky proosobní hygienu; vyjma:

Výroba, v níž jsou všechny použité materiály zařazeny v čísle jiném, než je číslo výrobku. Lze však použít materiály zařazené ve stejném čísle, za předpokladu, že jejich hodnota nepřesahuje 20% ceny výrobku ze závodu

Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40% ceny výrobku ze závodu

3301

Silice (s terpénem i bez něho) včetně pevných a absolutních; pryskyřice; extrahované olejové pryskyřice; koncentráty, silic v tucích, nevysychavých olejích; ve voscích nebo podobné, získané enfleuráží, nebo macerací; terpenické vedlejší produkty vznikající při deterpenaci silic: aromatické vodné destiláty a vodné roztoky silic

Výroba z materiálů jakéhokoli čísla, včetně materiálů jiné "skupiny" 4 tohoto čísla. Lze však použít materiály stejné skupiny, za předpokladu, že jejich hodnota nepřesahuje 20% ceny výrobku ze závodu.

Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40% ceny výrobku ze závodu

ex kapitola 34

Mýdlo; organické povrchově aktivní prostředky; prací a čisticí prostředky; mazací přípravky, syntetické vosky, připravené vosky; lešticí a čisticí přípravky, svíčky a podobné výrobky, modelovací pasty, "dentální vosky" a zubní přípravky na bázi sádry; vyjma:

Výroba, v níž jsou všechny použité materiály zařazeny v čísle jiném, než je číslo výrobku. Lze však použit materiály zařazené ve stejném. čísle, za předpokladu, že jejich hodnota nepřesahuje 20% ceny výrobku ze závodu

Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40% ceny výrobku že závodu

ex 3403

Mazací přípravky obsahující ropné oleje nebo oleje získané ze živičných nerostů, za předpokladu, že tuto oleje nepřesahují 70% hmotnostních

Rafinace a/nebo jeden nebo více specifických) proces(ů),1 nebo ostatní operace, ve kterých jsou všechny použité materiály zařazeny v čísle jiném, než je čísla výrobku. Lze však použít materiály zařazené ve stejném čísle, za předpokladu, že jejich hodnota nepřesahuje 50% ceny výrobku ze závodu

 

3404

Syntetické vosky a připravené vosky:- Na bázi parafinu, ropných vosků, vosků ze živičných nerostů, parafinového gáče nebo volného vosku

Výroba, v níž jsou všechny použité materiály zařazeny v čísle jiném, než je číslo výrobku. Lze však použít materiály zařazené ve stejném čísle, za předpokladu, že jejich hodnota nepřesahuje 50% ceny výrobku ze závodu

 

 

- Ostatní

Výroba z materiálů jakéhokoli čísla, vyjma: - hydrogenované oleje, které mají charakter vosků čísla 1516;
- mastné kyseliny chemicky nedefinované nebo technické mastné alkoholy, které mají charakter vosků čísla 3823;
-materiály čísla 3404.Tyto materiály však lze použít, za předpokladu, že jejich hodnota nepřesahuje 20% ceny výrobku ze závodu

Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů přesahuje 40% ceny výroku ze závodu

ex kapitola 35

Albumnoidní látky; modifikované škroby; klihy; enzymy; vyjma:

Výroba, v níž jsou všechny použité materiály zařazeny v čísle jiném, než je číslo výrobku. Lze však použít materiály zařazené ve stejném čísle, za předpokladu, že jejich hodnota nepřesahuje 20% ceny výrobku ze závodu

Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40% seny výrobku ze závodu

3505

Dextriny a jiné modifikované škroby (například předželatinované nebo esterifikované škroby); klihy na bázi škrobů nebo dextrinů nebo jiných modifikovaných škrobů:

 

 

 

- Škrobové ethery a estery

Výroba z materiálů jakéhokoli čísla. včetně jiných materiálů čísla 3505

Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40% ceny výrobku ze závodu

 

- Ostatní

Výroba z materiálů jakéhokoli čísla, kromě materiálů čísla 1108

Výroba. v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40% cény výrobku ze závodu

ex 3507

Připravené enzymy, jinde neuvedené ani nezahrnuté

Výroba, v níž hodnota všech pouhých materiálů nepřesahuje 50% ceny výrobku ze závodu

 

kapitola 36

Výbušniny; pyrotechnické výrobky; zápalky; pyroforické slitiny; některé hořlavé přípravky

Výroba, v níž jsou všechny použité materiály zařazeny v čísle jiném, než je číslo výrobku. Lze však použít materiály zařazené ve stejném čísle, za předpokladu, že jejich hodnota nepřesahuje 20% ceny výrobku ze závodu

Výroba. v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40% ceny výrobku ze závodu

ex kapitola 37

Fotografické nebo kinematografické výrobky; vyjma:

Výroba, v níž. jsou všechny použité materiály zařazeny v čísle jiném, než je číslo výrobku. Lze však použít materiály zařazené ve stejném čísle, za předpokladu, že jejich hodnota nepřesahuje 20% ceny výrobku ze závodu

Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40% ceny výrobku ze závodu

3701

Fotografické desky a ploché filmy, citlivé, neexponované, z jiného materiálu než z papíru, kartónu, lepenky nebo textilií; ploché okamžité kopírovací filmy, citlivé; neexponované, též v kazetách:

 

'

 

- Okamžité kopírovací filmy, pro barevnou fotografii; ve svitcích

Výroba, v níž jsou všechny použité materiály zařazeny v čísle jiném, než 3701 nebo 3702. Lze však použít materiály zařazené v čísle 3702, za předpokladu že jejich hodnota nepřesahuje 30% ceny výrobku ze závodu

Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40% ceny výrobku ze závodu

 

- Ostatní

Výroba, v,níž jsou všechny použité materiály zařazeny v čísle jiném, než 3701 nebo 3702. Lze však použít materiály zařazené v číslech-3701 a 3702, za předpokladu, že jejich souhrnná hodnota nepřesahuje 20% ceny výrobku ze závodu

Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40% ceny výrobku ze závodu

3702

Fotografické filmy ve svitcích, citlivé, neexponované, z jiného materiálu než z papíru, kartónu, lepenky nebo textilií; okamžité kopírovací filmy ve svitcích, citlivé, neexponované

Výroba, v níž jsou všechny: použité materiály zařazeny v čísle jiném, než 3701 nebo 3702

Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40% ceny výrobku ze závodu

3704

Fotografické desky, filmy, papír, kartón, lepenka a textilie, exponované, ale nevyvolané

Výroba, v níž jsou všechny použité materiály zařazeny v čísle jiném, než 3701 až 3704

Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40% ceny výrobku ze závodu

ex kapitola 38

Rázné chemické výrobky; vyjma:

Výroba, v níž jsou všechny použité materiály zařazeny v čísle jiném, než je číslo výrobku. Lze však použít materiály zařazené ve stejném čísle, za předpokladu, že jejich hodnota nepřesahuje 20% ceny výrobku ze závodu

Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40% ceny výrobku ze závodu

ex 3801

- Koloidní grafit v olejové suspenzi a semikoloidní grafit; uhlíkaté pasty pro elektrody .

Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 50% ceny výrobku ze závodu

 

 

- Grafit ve formě pasty ve směsi s minerálním olejem, která obsahuje více než 30% hmotnosti grafitu

Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů čísla 3403 nepřesahuje 20% ceny výrobku ze závodu

Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40% ceny výrobku ze závodu

ex 3803 i

Rafinovaný talový olej

Rafinace surového talového oleje

Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40% ceny výrobku ze závodu

ex 3805

Sulfátové terpentýnové silice, čištěné

Čištění surových sulfátových terpentýnových silic destilací nebo rafinací

Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40% ceny" výrobku ze závodu

ex 3806

Estery pryskyřic

Výroba z pryskyřičných kyselin

Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40% ceny výrobku ze závodu

ex 3807

Dřevná smola (smola z dřevného dehtu)

Destilace dřevného dehtu

Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40% ceny výrobku ze závodu

3808

Insekticidy, rodenticidy, fungicidy, herbicidy, přípravky proti klíčení a regulátory růstu rostlin, dezinfekční prostředky a podobné výrobky, v úpravě nebo balení pro drobný prodej nebo jako přípravky nebo zboží (např. sirné pásy, knoty a svíčky a mucholapky)

Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 50% ceny výrobku ze závodu

 

3809

Přípravky k úpravě povrchu, k apretování, přípravky ke zrychlení barvení nebo ustálení barvy, a jiné výrobky a přípravky (např. apretury a mořidla) užívané v textilním; papírenském, kožedělném a podobném průmyslu, jinde neuvedené ani nezahrnuté

Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 50% ceny výrobku ze závodu

 

3810

Přípravky k čištění kovových povrchů; tavidta a jiné pomocné přípravky pro pájení na měkko, pájení na tvrdo nebo svařování; prášky a pasty k pájení nebo svařování sestávající z kovu nebo jiných materiálů; přípravky užívané k opláštění nebo pro výplň svářecích elektrod nebo tyčí

Výroba v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 50% ceny výrobku ze závodu

 

3811

Antidetonační přípravky (proti . klepání motoru); oxidační inhibitory; pryskyřičné inhibitory, zlepšovače viskozity antikorozní prostředky a jiné přísady do minerálních olejů (včetně benzinu) nebo do jiných tekutin užívaných pro stejné účely jako minerální oleje:

.

 

 

- Připravené přísady do mazacích olejů obsahující ropné oleje nebo oleje získané ze živičných nerostů Ostatní ,

Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů čísla 3811 nepřesahuje 50% ceny výrobku ze závodu Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 50% ceny výrobku ze závodu

 

3812

Syntetické urychlovače vulkanizace; směsné plastifikátory pro kaučuk nebo plasty, jinde neuvedené ani nezahrnuté; antioxidační přípravky a jiné směsné stabilizátory pro kaučuk nebo plasty

Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 50% ceny výrobku ze závodu

 

3813

Přípravky a náplně pro hasicí přístroje: naplněné hasiči granáty a bomby

Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 50% ceny výrobku ze závodu

 

3814

Složená organická rozpouštědla a ředidla, jinde neuvedená ani nezahrnutá; přípravky k odstraňování nátěrů a laků

Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 50% ceny výrobku ze závodu

 

3818

Chemické prvky zušlechtěné přísadami pro použití v elektronice, ve tvaru disků, destiček nebo v podobných tvarech; chemické sloučeniny dopované pro použití v elektronice

Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 50% ceny výrobku ze závodu

 

3819

Kapaliny pro hydraulické brzdy a jiné připravené kapaliny pro hydraulické převody, neobsahující žádné nebo obsahující méně než 70% hmotnostních ropných olejů nebo olejů získaných ze živičných nerostů

Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 50% ceny výrobku ze závodu

 

3820

Přípravky proti zamrzání a upravené tekutiny k odmrazování

Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 50% ceny výrobku ze závodu

 

3822

Diagnostické nebo laboratorní reagencie na podložce a připravené diagnostické nebo laboratorní reagencie, též na podložce, jiné než čísla 3002 nebo 3006

Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 50% ceny výrobku ze závodu

 

3823

Technické monokarboxylové mastné kyseliny; kyselé oleje z rafinace; technické mastné alkoholy:

 

 

 

- Technické monokarboxylpvé mastné kyseliny; kyselé oleje z rafinace
- Technické mastné alkoholy

Výroba, v níž jsou všechny použité materiály zařazeny v čísle jiném, než je číslo výrobkuVýroba z materiálů jakéhokoli čísla včetně jiných materiálů čísla 3823

 

3824

Připravená pojidla pro licí formy nebo jádra; chemické výrobky a přípravky chemického průmyslu nebo příbuzných průmyslových odvětví (včetně sestávajících ze směsí přírodních výrobků), jinde neuvedené ani nezahrnuté; produkty chemického průmyslu nebo příbuzných průmyslových odvětví, jinde neuvedené ani nezahrnuté:

 

 

 

Následující výrobky tohoto česla:
Připravená pojiva pro licí formy nebo jádra na bázi přírodních pryskyřicí
Kyseliny naftenové. jejich ve vodě nerozpustné soli a jejich estery
Sorbitol jiný než čísla 2905 Ropné sulfonáty s výjimkou ropných suifonátů alkalických kovů; amonia nebo etanolaminů; thiofenické sulfonované kyseliny z olejů získaných ze živičných , nerostů a jejich soli Iontoměniče
Getry (pohlcovače plynů) pro vakuové trubice
Alkalický oxid železa pro čištění plynu
Zředěná čpavková voda a upotřebený oxid, získané při čistění uhelného plynu Sulfonaftenové kyseliny, jejich soli nerozpustné ve vodě a jejich estery
Přiboudlina a Dippelův olej Směsi solí, které mají různé aniontyKopírovací pasty na bázi želatiny, též na papírové nebo textilní podložce

Výroba; v níž jsou všechny použité . materiály zařazeny v čísle jiném; než Je číslo výrobku. Lze však použít materiály zařazené ve stejném čísle, za předpokladu, že jejich hodnota nepřesahuje 20% ceny výrobku ze závodu

Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40% ceny výrobku ze závodu

 

- Ostatní

Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 50% ceny výrobku ze závodu

 

3901 až 3915

Plasty v primárních formách, odpady, úlomky a odřezky z plastů; vyjma čísla ex 3907 a 3912, pro která jsou pravidla stanovena níže:

 

 

 

- Adiční homopolymery, ve kterých jeden monomer představuje více až 99 % hmotnostních celkového obsahu polymeru.

Výroba, v níž:
- hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 50% ceny výrobku ze závodu- hodnota. jakýchkoli použitých materiálů kapitoly 39 nepřesahuje 20% ceny výrobku ze závodu 5

Výroba, v níž hodnota všech použitých materiál nepřesahuje 25% ceny výrobku ze závodu

 

- Ostatní

Výroba, v níž hodnota použitých materiálů kapitoly 39 nepřesahuje 20% ceny výrobku ze závodu 5

Výroba, v níž hodnota všech použitých materiál nepřesahuje 25% ceny výrobku ze závodu

ex 3907

- Kopolymer, vyrobený z polykarbonátu a kopolymeru akrylonitrilbutadien styrenu (ABS) '

Výroba, v níž jsou všechny použité materiály zařazeny v čísle jiném, než je číslo výrobku: Lze však použít materiály zařazené ve stejném čísle; za předpokladu, že jejich hodnota nepřesahuje 50% ceny výrobku ze závodu 5

 

 

- Polyester

Výroba, v níž hodnota jakýchkoli použitých materiálů kapitoly 39 nepřesahuje 20% ceny výrobku ze závodu a/nebo výroba z polykarbonátu tetrabromo-(bisfenolu A)

 

3912

Celulóza a jetí chemické deriváty, jinde neuvedené ani nezahrnuté, v primárních formách

Výroba, v níž hodnota jakýchkoli použitých materiálů čísla 3912 nepřesahuje 20% ceny výrobku ze závodu

 

3916 až 3921

Polotovary a výrobky z plastů: vyjma čísla ex 3916; ex 3917, ex 3920 a ex 3921, pro která jsou pravidla stanovena níže:

 

 

 

- Ploché výrobky, více než pouze povrchově upravené nebo rozřezané do tvarů jiných než pravoúhlých (včetně čtvercových); ostatní výrobky více než pouze povrchově upravené

Výroba, v níž hodnota jakýchkoli použitých materiálů kapitoly 39 nepřesahuje 50% ceny výrobku ze závodu

Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 25% cely výrobku ze závodu

 

- Ostatní:

 

 

 

-- Výrobky adiční homopolymerizace, ve kterých jeden monomer představuje více než 99% hmotnostních celkového obsahu polymeru

Výroba, v níž:
- hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 50% ceny výrobku ze závodu- hodnota jakýchkoli použitých materiálů kapitoly 39 nepřesahuje 20% ceny výrobku ze závodu 5

Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 25% ceny výrobku ze závodu

 

-- Ostatní

Výroba, v níž hodnota jakýchkoli použitých materiálů kapitoly 39 nepřesahuje 20% ceny výrobku ze závodu 5

Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 25% ceny výrobku ze závodu

ex 3916 a
ex 3917

Profily a trubky

Výroba, v níž:
- hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 50 /o ceny výrobku-ze závodu; - hodnota jakýchkoli materiálů zařazených ve stejném čísle jako výrobek nepřesahuje 20% ceny výrobku ze závodu

Výroba, v níž hodnotavšech použitých materiálů nepřesahuje 25% ceny výrobku ze závodu

ex 3920

- Ionomerní listy nebo fólie

Výroba z termoplastické parciální soli, která je kopolymerem ethylenu a metakrylové kyseliny částečně neutralizované kovovými ionty, zejména zinku a sodíku

Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 25% ceny výrobku ze závodu

 

- Listy z regenerované celulózy, polyamidů nebo polyethylenu

Výroba, v níž hodnota jakýchkoli použitých materiálů čísla 3920 nepřesahuje 20% ceny výrobku ze závodu

 

ex 3921

Plastové fólie, pokovené

Výroba z-vysoce transparentních polyesterových fólií o tloušťce nepřesahující 23 mikronů 6

Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 25% ceny výrobku ze závodu

3922 až 3926

Výrobky z plastů

Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 50% ceny výrobku ze závodu

 

ex kapitola 40

ex kapitola 40

Kaučuk a výrobky z něj; vyjma:

Výroba, v níž jsou všechny použité materiály zařazeny v čísle jiném. než je číslo výrobku

 

ex 4001

Vrstvené pláty nebo krepy pro boty

Vrstvení listů přírodního kaučuku

 

4005

Kaučukové plasty, nevulkanizované, v primárních formách nebo v deskách, listech nebo pásech

Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů, kromě přírodního kaučuku, nepřesahuje 50% ceny výrobku ze závodu

 

4012

Protektorované nebo použité pryžové pneumatiky; komorové (plné) obruče nebo nízkotlaké pláště, vyměnitelné běhouny pláště pneumatiky a ochranné vložky do ráfku pneumatiky, pryžové:

 

 

 

- Protektorované pneumatiky, komorové (plné) obruče nebo nízkotlaké pláště, Pryžové

Protektorování použitých pneumatik

 

 

- Ostatní

Výroba z materiálů jakéhokoli čísla kromě materiálů čísel 4011 nebo 4012

 

ex 4017

Výrobky z tvrdé pryže

Výroba z tvrdé pruže

 

er kapitola 41

Surové kůže a kožky.(jiné než kožešiny) a urně; vyjma:

Výroba, v níž jsou všechny použité materiály zařazeny v čísle jiném, než je číslo výrobku

 

er 4102

Surové ovčí nebo jehněčí kůže bez vlny

Odstranění vlny z ovčích nebo jehněčích kůží s vlnou

 

4104 až 4107

Kůže (usně) bez chlupů nebo vlny jiné než patřící do čísel 4108 nebo 4109

Činění předčiněné kůže,
nebovýroba, v níž jsou všechny použité materiály zařazeny v čísle jiném, nes je číslo výrobku

 

4109

Lakové nebo lakové laminované urně; metalizované usně

Výroba z urně čísel 4104 až 4107, za předpokladu, že její hodnota nepřesahuje 50% ceny výrobku ze závodu

 

kapitola 42

Kožené výrobky; sedlářské a řemenářské výrobky; cestovní potřeby, kabelky a podobné schránky; výrobky ze střev

Výroba,-v níž jsou všechny použité materiály zařazeny v čísle jiném, než je číslo výrobku

 

ex kapitola 43

Kožešiny a umělé kožešiny; výrobky z nich; vyjma:

Výroba, v níž jsou všechny použité materiály zařazeny v čísle jiném, než je číslo výrobku

 

ex 4302

Vyčiněné nebo upravené kožešiny sešité:

 

 

 

Díly, kříže a podobné formy

Bělení nebo barvení a stříhání a sešití jednotlivých nesešitých vyčiněných nebo upravených kožešin

 

 

- Ostatní

Výroba z nesešitých vyčiněných nebo upravených kožešin

 

4303

Oděvy, oděvní doplňky a jiné výrobky z kožešin

Výroba z nesešitých vyčiněných nebo upravených kožešin čísla 4302

 

ex kapitola 44

Dřevo a dřevěné výrobky; dřevěné uhlí; vyjma:

Výroba, v níž jsou všechny použité materiály zařazeny v čísle jiném, než je číslo výrobku

 

ex 4403

Dřevo nahrubo opracované

Výroba ze surového dřeva, též odkorněného nebo pouze částečně obrubovaného

 

ex 4407

Dřevo rozřezané nebo štípané podélně nebo na kusy, loupané, hoblované, broušené nebo spojované klínovými ozuby o tloušťce přesahující 6 mm

Hoblování, broušení nebo spojování klínovými ozuby

 

ex 4408

Dýhy a listy na překližky, spojené, o tloušťce nepřesahující 6 mm, a jiné dřevo podélně rozřezané, krájené nebo loupané, o tloušťce nepřesahující 6 mm, hoblované, broušené nebo spojované klínovými ozuby

Spojování, hoblování, broušení nebo spojování klínovými ozuby

 

ex 4409

Dřevo profilované na jedné nebo několika hranách nebo plochách, též hoblované, broušené nebo spojované klínovými ozuby:

 

 

 

- Broušené nebo spojované klínovými ozuby

Broušení nebo spojování klínovými ozuby

 

 

- Lišty a tvarované lišty

Lištování nebo tvarování

 

ex 4410 až
ex 4413

Lišty a tvarované lišty, včetnědekorativních lišt a ostatních tvarovaných prkének

Lištování nebo tvarování

 

ex 4415

Bedny, bedničky, klece, bubny a podobné dřevěné obaly

Výroba z prken neřezaných na míru

 

ex 4116

Sudy, kádě, škopky a jiné bednářské výrobky a jejich části ze dřeva

Výroba ze štípaných dužin, které mají nařezané pouze dva základní povrchy

 

ex 4418

- Výrobky stavebního truhlářství a tesařství

Výroba, v níž jsou všechny použité materiály zařazeny v čísle jiném, než je číslo výrobku. Lze však použít voštinové desky a šindele

 

 

- Lišty a tvarované lišty

Lištování nebo tvarování

 

ex 4421

Polotovary na zápalky; dřevěné kolíčky (floky) do obuvi

Výroba ze dřeva jakéhokoli čísla, vyjma protahované dřevo čísla 4409

 

ex kapitola 45

Korek a korkové výrobky; vyjma:

Výroba, v níž jsou všechny použité materiály zařazeny v čísle jiném, než je číslo výrobku

 

4503

Výrobky z přírodního korku

Výroba z korku čísla 4501

 

kapitola 46

Výrobky ze slámy, esparta nebo jiného materiálu na úplety; košíkářské a proutěné výrobky

Výroba, v níž jsou všechny použité materiály zařazeny v čísle jiném, než je číslo výrobku

 

kapitola 47

Buničina ze dřeva nebo z jiných celulózových vláknovin; sběrový papír, kartón nebo lepenka, též odpad a výmět

Výroba, v níž jsou všechny použité materiály zařazeny v čísle jiném, než je číslo výrobku

 

ex kapitola 48

Papír, kartón a lepenka; výrobky z papírenských vláknin, papíru, kartónu nebo lepenky; vyjma:

Výroba, v níž jsou všechny použité materiály zařazeny v čísle jiném, než je číslo výrobku

 

ex 4811

Papír, kartón a lepenka, pouze linkované nebo čtverečkované

Výroba z papírenských materiálů kapitoly 47

 

4816

Karbonový papír, samokopírovací papír a jiný kopírovací nebo přetiskový papír (jiný než čísla 4809), rozmnožovací blány a ofsetové matrice. z papíru, též v krabicích

Výroba z papírenských materiálů kapitoly 47

 

4817

Obálky, dopisní karty, neilustrované dopisnice a korespondenční lístky, z papíru, kartónu nebo lepenky; krabice, sáčky, tašky a kazety z papíru, kartónu nebo lepenky, obsahující sady dopisních potřeb

Výroba, v níž:
- všechny použité materiály jsou zařazeny v čísle jiném, než je číslo výrobku;- hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 50% ceny výrobku ze závodu

 

ex 4818

Toaletní papír

Výroba z papírenských materiálů kapitoly 47

 

ex .1819

Kartony, krabice, pytle, sáčky a jiné obaly z papíru, kartónu, lepenky buničité vaty nebo pásů z buničinových vláken

Výroba, v níž:
- všechny použité materiály jsou zařazeny v čísle jiném, než je číslo výrobku;- hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 50% ceny výrobku ze závodu

 

ex 4820

Složky dopisních papírů

Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 50% ceny výrobku ze závodu

 

ex 4823

Jiný papír, kartón, lepenka, buničitá vata a pásy z buničinových vláken, řezané do formátu nebo do tvaru

Výroba z papírenských materiálů kapitoly 47

 

ex kapitola 49

Tištěné knihy, noviny; obrazy a jiné výrobky polygrafického průmyslu; rukopisy, strojopisy a plány; vyjma:

Výroba, v níž jsou všechny použité materiály zařazeny v čísle jiném, než je číslo výrobku

 

4909

Tištěné nebo ilustrované dopisnice nebo pohlednice; tištěné karty s osobními pozdravy, zprávami nebo oznámeními, též ilustrované, případně též s obálkami nebo ozdobami

Výroba z materiálů nezařazených v číslech 4909 nebo 4911

 

4910

Kalendáře všech druhů, tištěné, včetně kalendářů ve formě trhacích bloků:

 

 

 

Kalendáře "věčného" typu nebo s vyměnitelnými bloky, na základně jiné než z papíru, lepenky nebo kartónu

Výroba, v níž:
- všechny použité materiály jsou heny v čísle jiném, než je číslo výrobku;
- hodnota všech použitých materiálůnepřesahuje 50% ceny výrobku ze závodu

 

 

- Ostatní

Výroba z materiálů nezařazených v číslech 4909 nebo 4911

 

ex kapitola 50

ex kapitola 50

Přírodní hedvábí; vyjma:

Výroba. v níž jsou všechny použité materiály zařazeny v číslu jiném, než je číslo výrobku

 

ex 5003

Hedvábný odpad (včetně zámotků nezpůsobilých k smotávání, přízového odpadu a trhaného materiálu), mykaný nebo česaný

Mykání nebo česání hedvábného odpadu

 

5004 až
ex 5006

Hedvábná příze a příze
spředená z hedvábného odpadu

Výroba z:7
-nového hedvábí, hedvábného odpadu, mykaného nebo česaného nebo jinak zpracovaného pro spřádání,
- jiných přírodních vláken, nemykaných, nečesaných nebo nezpracovaných jinak pro spřádání,
- chemických materiálů nebo textilní vlákniny, nebo- papírenských materiálů

 

5007

Tkaniny z hedvábí nebo z hedvábného odpadu:- Obsahující gumové nitě

Výroba z jednoduché příze 7

 

 

- Ostatní

Výroba z: 7
- příze z kokosových vláken,
- přírodních vláken,
- chemických střižových vláken nemykaných, nečesaných nebo nezpracovaných jinak pro spřádání,
- chemických materiálů nebo textilní vlákniny, nebo
- papíru
nebopotisk, spolu s nejméně dvěma přípravnými nebo dokončovacími operacemi (jako je praní, bělení, mercerování, tepelná úprava, počesávání, kalandrování, úprava proti srážlivosti, trvalá konečná úprava, dekatování, impregnace, zašívání a nopování), za předpokladu, že hodnota použité nepotisknuté textilie nepřesahuje 47,5% ceny výrobku ze závodu

 

ex kapitola 51

Vlna, jemné nebo hrubé zvířecí chlupy; žíněné příze a žíněné ceny, vyjma:

Výroba, v níž jsou všechny použité materiály zařazeny v čísle jiném, než je číslo výrobku

 

5106 až 5110

Vlněná příze z jemných nebo hrubých zvířecích chlupů nebo z žíní

Výroba z 7 :
- surového hedvábí, hedvábného odpadu, mykaného nebo česaného nebo jinak zpracovaného pro spřádání
- přírodních vláken, nemykaných, nečesaných nebo nezpracovaných jinak pro spřádání,
- chemických materiálů nebo textilní vlákniny, nebo- papírenských materiálů

 

5111 až 5113

Tkaniny z vlněné příze z jemných nebo hrubých zvířecích chlupů nebo ze žíní:

 

 

 

- Obsahující gumové nitě
- Ostatní

Výroba z jednoduché příze 7
Výroba z 7 :
- příze z kokosových vláken,
- přírodních vláken,
- chemických střižových vláken nemykaných, nečesaných nebo nezpracovaných jinak pro spřádání,
- chemických materiálů nebo textilní vlákniny, nebo
- papíru
nebopotisk, spolu s nejméně dvěma přípravnými nebo dokončovacími operacemi (jako je praní, bělení, mercerování, tepelná úprava, počesávání, kalandrování, úprava proti srážlivosti, trvalá konečná úprava, dekatování; impregnace, zašívání a nopování), za předpokladu, že hodnota použité nepotisknuté textilie nepřesahuje 47.5% ceny výrobku ze závodu

 

ex kapitola 52

Bavlna; vyjma:

Výroba, v níž jsou všechny použité materiály zařazeny v čísle jiném, než je číslo výrobku

 

5204 až 5207

Bavlněná příze a nitě

Výroba z 7 :
- surového hedvábí, hedvábného odpadu, mykaného nebo česaného nebo jinak zpracovaného pro spřádání
- přírodních vláken, nemykaných, nečesaných nebo nezpracovaných jinak pro spřádání,
chemických materiálů nebo textilní vlákniny nebo- papírenských materiálů

 

5208 až 5212

Bavlněné tkaniny:

 

 

 

- Obsahující gumové nitě
- Ostatní

Výroba z jednoduché příze 7
Výroba z 7 :
- příze z kokosových vláken,
- přírodních vláken,
- chemických střižových vláken nemykaných, nečesaných nebo nezpracovaných jinak pro spřádání,
- chemických materiálů nebo textilní vlákniny, nebo
- papíru
nebopotisk; spolu s nejméně dvěma přípravnými nebo dokončovacími operacemi (jako je praní; bělení, mercernvání, tepelná úprava, počesávání, kalandrování, úprava proti srážlivosti, trvalá konečná úprava, dekatování, impregnace, zašívání a nopování), za předpokladu, že hodnota použité nepotisknuté textilie nepřesahuje 47,5% ceny výrobku ze závodu

 

ex kapitola 53

Jiná rostlinná textilní vlákna; papírová příze a tkaniny z papírové příze; vyjma:

Výroba, v níž jsou všechny použité materiály zařazeny v čísle jiném, než je číslo výrobku

 

5306 až 5308

Příze z jiných rostlinných textilních vláken; papírová příze

Výroba z 7 :
- surového hedvábí, hedvábného odpadu, mykaného nebo česaného nebo jinak zpracovaného pro spřádání,
- přírodních vláken, nemykaných, nečesaných nebo nezpracovaných jinak pro spřádání,
- chemických materiálů nebo textilní vlákniny, nebo- papírenských materiálů

 

5309 až 5311

Tkaniny z jiných rostlinných textilních vláken; tkaniny z papírové příze:

 

 

 

Obsahující gumové nitě

Výroba z jednoduché příze 7

 

 

- Ostatní

Výroba z 7 :
- Přím z kokosových vláken; - přírodních vláken,
- chemických střižových vláken nemykaných, nečesaných nebo nezpracovaných jinak pro spřádání,
- chemických materiálů nebo textilní vlákniny, nebo- papíru nebo potisk, spolu s nejméně dvěma přípravnými nebo dokončovacími operacemi (jako je praní, bělení, mercerování, tepelná úprava, počesávání, kalandrování; úprava proti srážlivosti, trvalá konečná úprava, dekatování, impregnace, zašívání a nopování), za předpokladu; že hodnota použité nepotisknuté textilie nepřesahuje 47,5% ceny výrobku ze závodu

 

5401 až 5406

Příze, monofil a nitě z chemického hedvábí

Výroba z 7 :
- surového hedvábí, hedvábného odpadu. mykaného nebo česaného nebo jinak zpracovaného pro spřádání,
- přírodních vláken, nemykaných, nečesaných nebo nezpracovaných jinak pro spřádání
- chemických materiálů nebo textilní vlákniny, nebo- papírenských materiálů

 

5407 a 5408

Tkaniny z chemické příze:

 

 

 

-Obsahující gumové nitě
- Ostatní

Výroba z jednoduché příze 7
Výroba z 7 :
- příze z kokosových vláken,
- přírodních vláken,
- chemických střižových vláken nemykaných, nečesaných nebo nezpracovaných jinak pro spřádání,
- chemických materiálů nebo textilní vlákniny, nebo
- papíru
nebopotisk, spolu s nejméně dvěma přípravnými nebo dokončovacími operacemi (jako je praní, bělení, marcerování, tepelná úprava, počesávání, kalandrování, úprava proti srážlivosti. trvalá konečná úprava, dekatování, impregnace, zašívání a nopování), za předpokladu, že hodnota použité nepotisknuté textilie nepřesahuje 47.5% ceny výrobku ze závodu

 

5501 až 5507

Chemická střižová vlákna

Výroba z chemických materiálů nebo textilní vlákniny

 

5508 až 5511

Přííze a nitě z chemických střižových vláken

Výroba z 7 :
- nového hedvábí. hedvábného odpadu, mykaného nebo česaného nebo jinak zpracovaného pro spřádání
- přírodních vláken, nemykaných, mých nebo nezpracovaných jinak pro spřádání,- chemických materiálů nebo textilní vlákniny, nebo papírenských materiálů

 

5512 až 5516

Tkaniny z chemických střižových vláken:

 

 

- Obsahující gumové nitě
- Ostatní

Výroba z jednoduché příze 7
Výroba z 7 :
- příze z kokosových vláken,
- přírodních vláken,
- chemických střižových vláken nemykaných, nečesaných nebo nezpracovaných jinak pro spřádání,
- chemických materiálů nebo textilní vlákniny, nebo
- papíru
nebopotisk; spolu s nejméně dvěma přípravnými nebo dokončovacími operacemi (jako je praní, bělení, mercerování, tepelná úprava, počesávání, kalandrování, úprava proti srážlivosti: trvalá konečná úprava, dekatování, impregnace, zašívání a nopování), za předpokladu, že hodnota použité nepotisknuté textilie nepřesahuje 47,5% ceny výrobku ze závodu

 

ex kapitola 56

Vata, plsť a netkané textilie; speciální příze; motouzy, šňůry; provazy a lana a výrobky z nich; vyjma:

Výroba z 7 :
- příze z kokosových vláken,
- přírodních vláken,
- chemických materiálů nebo textilní vlákniny, nebo- papírenských materiálů

 

5602

Plsť, též impregnovaná, povrstvená,povlečená nebo laminovaná:

 

 

 

- Vpichovaná plsť

Výroba z 7 :
- přírodních vláken,
- chemických materiálů nebo textilní vlákniny Avšak lze použít:
- polypropylenové hedvábí čísla 5402,
- polypropylenová vlákna čísla 5503 nebo 5506, nebo
- polypropylenový kabel čísla 5501,jejichž délková hmotnost je pro každé hedvábí nebo vlákno menší než 9 decitex, za předpokladu, že jejich hodnota nepřesahuje 40% ceny výrobku ze závodu

 

 

- Ostatní

Výroba z 7 :
- přírodních vláken,
- z chemických střižových vláken vyrobených. z kaseinu, nebo- chemických materiálů nebo textilní vlákniny

 

5604

Kaučukové a kordové nitě, pokryté textilem: textilní příze a pásky a podobné tvary čísel 5404 nebo 5405, impregnované, povrstvené, povlečené nebo opláštěné kaučukem nebo plasty:

 

 

 

- Kaučukové a kordové nitě pokryté textilním materiálem

Výroba z kaučukových nebo kordových nití, nepokrytých textilním materiálem

 

 

- Ostatní

Výroba z 7 :
- přírodních vláken nemykaných, nečesaných nebo nezpracovaných jinak pro spřádání,
- chemických materiálů nebo textilní vlákniny, nebo- papírenských materiálu

 

5605

Metalizovaná příze, též opředená, určená k použití jako textilní příze, nebo pásek nebo podobný tvar čísel 5404 nebo 5405, kombinované s kovem , ve formě vlákna, pásku nebo prášku nebo pokryté kovem

Výroba z 7 :
- přírodních vláken,
- chemických střižových vláken nemykaných, nečesaných nebo nezpracovaných jinak pro spřádání,
- chemických materiálů nebo textilní vlákniny, nebo- papírenských materiálů

 

5606

Opředená nit, pásky a podobné tvary čísel 5404 nebo 5405, opředené (jiné než čísla 5605 a jiné než opředené žíněné příze); žinylková příze (včetně povločkované žinylkové příze); smyčková pletená nit

Výroba z 7 :
- přírodních vláken,
- chemických střižových vláken nemykaných, nečesaných nebo nezpracovaných jinak pro spřádání,
- chemických materiálů nebo textilní vlákniny, nebo- papírenských materiálů

 

kapitola 57

Koberce a jiné textilní podlahové krytiny:

 

 

 

- Z vpichované plsti

Výroba z 7 :
- přírodních vláken,
- chemických materiálů nebo textilní vlákniny. Avšak lze použít:
- polypropylenové hedvábí čísla 5402,
- polypropylenová vlákna čísla 5503 nebo 5506, nebo
- polypropylenový kabel čísla 501,jejichž délková hmotnost je pro každé hedvábí nebo vlákno menší než 9 decitex, za předpokladu, že jejich hodnota nepřesahuje 40% ceny výrobku ze závodu

 

 

- Z jiné plsti

Výroba z 7 :- přírodních vláken nemykaných, nečesaných nebo nezpracovaných jinak pro spřádání, nebo - chemických materiálů nebo textilní vlákniny

 

 

- Ostatní

Výroba z 7 :
- příze z kokosových vláken,
- syntetické nebo umělé příze,- přírodních vláken, nebo chemických střižových vláken, nemykaných, nečesaných nebo nezpracovaných jinak pro spřádání

 

ex kapitola 58

Speciální tkaniny; všívané textilie; krajky; tapiserie; prýmkařské výrobky; výšivky; vyjma:

 

 

 

- Kombinované s gumovou
- Ostatní

Výroba z jednoduché příze 7
Výroba z 7 :
- přírodních vláken,
- chemických střižových vláken, nemykaných, nečesaných nebo nezpracovaných jinak pro spřádání, nebo
- chemických materiálů nebo textilní vlákniny nebopotisk, spolu s nejméně dvěma přípravnými nebo dokončovacími operacemi (jako je praní, bělení, mercerování, tepelná úprava, počesávání, kalandrování, úprava proti srážlivosti, trvalá konečná úprava, dekatování, impregnace, zašívání a nopování), za předpokladu, že hodnota použité nepotisknuté textilie nepřesahuje 47,5% ceny výrobku ze závodu

 

5805

Ručně tkané tapiserie typu goblén, flanderský goblén, Aubusson, Beauvais a podobné a jehlou pracované tapiserie (např. stehem zvaným "petic point" nebo křížovým stehem), též zcela zhotovené

Výroba, v níž jsou všechny použité materiály zařazeny v čísle jiném, než je číslo výrobku

 

5810

Výšivky v metráži, pásech nebo jako motivy

Výroba, v níž:
- všechny použité materiály jsou zařazeny v čísle jiném, než je číslo výrobku;- hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 50% ceny výrobku ze závodu

 

5901

Textilie povrstvené lepidlem nebo škrobovými látkami; používané pro vnější obaly knih a pro podobné účely; kopírovací průsvitné plátno; připravené malířské plátno; oné plátno a podobné ztužené textilie používané jako kloboučnické podložky

Výroba z příze

i

5902

Pneumatikové kordové textilie z vysokopevnostních nití z nylonu nebo jiných polyamidů, polyesterů nebo viskózového hedvábí:

 

 

 

- S obsahem textilních materiálů nepřesahujícím 90% hmotnostních

Výroba z příze

 

 

- Ostatní

Výroba z chemických materiálů nebo textilní vlákniny

 

5903

Textilie impregnované, povrstvené,povlečené nebo laminované plasty, jiné než textilie čísla 5902

Výroba z příze
nebopotisk, spolu s nejméně dvěma přípravnými nebo dokončovacími operacemi (jako je praní, bělení, mercerování, tepelná úprava; počesávání, kalandrování, úprava proti srážlivosti, trvalá konečná úprava, dekatování, impregnace, zašívání a nopování), za předpokladu, že hodnota použité nepotisknuté textilie nepřesahuje 47,5% ceny výrobku ze závodu

 

5904

Linoleum, též přiříznuté do tvaru; podlahové krytiny sestávající z vrstvy nebo povlaku na textilním podkladu; též přiříznuté do tvaru

Výroba z příze 7

 

5905

Textilní tapety:

 

 

 

- Impregnované, povrstvené, povlečené nebo laminované pryží, plasty nebo mnoha jinými materiály

Výroba z příze

 

 

- Ostatní

Výroba z 7 :
- příze z kokosových vláken,
- přírodních vláken,
- chemických střižových vláken nemykaných, nečesaných nebo nezpracovaných jinak pro spřádání,
- chemických materiálů nebo textilní vlákniny,
nebopotisk, spolu s nejméně dvěma přípravnými nebo dokončovacími operacemi (jako je praní, bělení, mercerování, tepelná úprava, počesávání, kalandrování, úprava proti srážlivosti: trvalá konečná úprava, dekatování, impregnace, zašívání a nopování), za předpokladu, že hodnota použité nepotisknuté textilie nepřesahuje 47,5% ceny výrobku ze závodu

 

5906

Pogumované textilie, jiné než textilie čísla 5902:

 

 

 

- Pletené nebo háčkované textilie

Výroba z 7 :
- přírodních vláken,
- chemických střižových vláken nemykaných, nečesaných nebo nezpracovaných jinak pro spřádání nebo- chemických materiálů nebo textilní vlákniny

 

 

- Jiné textilie vyrobené ze syntetické příze, obsahující více lež 90% hmotnostních textilních materiálů

Výroba z chemických materiálů

 

 

- Ostatní

Výroba z příze

 

5907

Textilie jiným způsobem impregnované, povrstvené nebo povlečené; malované plátno pro divadelní scénu. textilie pro pozadí ve studiích nebo podobné textilie

Výroba z příze
nebopotisk, spolu s nejméně dvěma přípravnými nebo dokončovacími operacemi (jako je praní, bělení, mercerování, tepelná úprava, počesávání, kalandrování, úprava proti srážlivosti, trvalá konečná úprava, dekatování. impregnace, zašíváni a nopování), za předpokladu, že hodnota použité nepotisknuté textilie nepřesahuje 47.5% ceny výrobku ze závodu

 

5908

Textilní knoty tkané, splétané nebo pletené, pro lampy, vařiče, zapalovače, svíčky nebo podobné výrobky; žárové plynové punčošky a duté úplety pro výrobu žárových plynových punčošek, též impregnované:

 

 

 

- Žárové plynové punčošky, impregnované

Výroba z trubkovité pletené textilie pro žárové plynové punčošky

 

 

- Ostatní

Výroba, v níž jsou všechny použité materiály zařazeny v čísle jiném, než je číslo výrobku

 

5909 až 5911

Textilní výrobky vhodné pro technické použití:

 

 

 

- Lešticí kotouče nebo kruhy jiné než z plsti čísla 5911

Výroba z příze nebo z odpadní textilie nebo hadrů čísla 6310

 

 

- Tkaniny, používané obvykle pro papírenské nebo jiné technické účely, též plstěné, též impregnované nebo potažené, trubkovité nebo nekonečné s jednoduchou nebo násobnou osnovou a/nebo útkem, nebo plošně tkané s násobnou osnovou a/nebo útkem, čísla 59i 1

Výroba z 7 :
- příze z kokosových vláken,
- následujících materiálů:
- polytetrafluorethylenová příze,
- násobná polyacnidová příze, povrstvená, impregnovaná nebo povlečená fenolickou pryskyřicí,
- příze ze syntetických textilních vláken z aromatických polyamidů, získaných polykondenzací m-fenylenediaminu a kyseliny isoftalové,
- polytetrafluorethylenový monofil 8 ,
- příze ze syntetických textilních vláken z poly p-fenylen tereftalamidu,
- příze ze skleněných vláken povrstvená fenolovou pryskyřicí a opředená akrylovou přízi,
- kopolyestertivý monofil z. polyesteru a pryskyřice tereftalové kyseliny a 1,4 cyklohexandimethanolu a kyseliny isoftalové,
- přírodních vláken,
- chemických střižovýcii vláken, nemykaných,nečesaných ani jinak zpracovaných pro spřádání, nebo- chemických materiálů nebo textilní vlákniny

 

 

- Ostatní

Výroba z 7 :
- příze z kokosových vláken,
- přírodních vláken,
- chemických střižových vláken, nemykaných, nečesaných ani jinak zpracovaných pro spřádání, nebo- chemických materiálů nebo textilní vlákniny

 

kapitola 60

kapitola 60

Pletené. nebo háčkované textilie

Výroba z 7 :
- přírodních vláken,
-. chemických střižových vláken, nemykaných, nečesaných ani jinak zpracovaných pro spřádání, nebo- chemických materiálů nebo textilní vlákniny

 

kapitola 61

Oděvy a oděvní doplňky, pletené nebo háčkované:

 

 

 

- Získané sešitím nebo jiným spojením dvou nebo více kusů pletené nebo háčkované textilie, které byly bud' nastříhány do tvaru, nebo jejich tvar byl získán přímo

Výroba z příze 7,9

 

 

- Ostatní

Výroba z 7 :
- přírodních vláken,
- chemických střižových vláken, nemykaných, nečesaných ani jinak nezpracovaných pro spřádání, nebo- chemických materiálů nebo textilní vlákniny

 

ex kapitola 62

Oděvy a oděvní doplňky, jiné než pletené nebo háčkované:

Výroba z příze 7,9

 

ex 6202,
ex.6204,
ex 6206,
ex 6209 a
ex 6211

Dámské, dívčí a kojenecké oblečení a oděvní doplňky pro děti, vyšívané

Výroba z příze 9
nebovýroba z nevyšívané textilie, za předpokladu, že hodnota použité nevyšívané textilie nepřesahuje 40% ceny výrobku ze závodu 9

 

ex 6210 a
ex 6216

Ohnivzdorné vybavení z textilií pokrytých fólií z hliníkovaného polyesteru

Výroba z příze 9
nebovýroba z nepotažené textilie, za předpokladu; že hodnota použité nepotažené textilie nepřesahuje 40% ceny výrobku ze závodu 9

 

6213 a 6214

Kapesníky, přehozy, šátky, šály, mantily, závoje a podobné výrobky:

 

 

 

- Vyšívané

Výroba z nebělené jednoduché příze 7,9
nebovýroba z nevyšívané textilie, za předpokladu, že hodnota použité nevyšívané textilie nepřesahuje 40% ceny výrobku že závodu 7

 

 

- Ostatní

Výroba z nebělené jednoduché příze 7,9
nebozhotovení, kterému následuje potisk, spolu s nejméně dvěma přípravnými nebo dokončovacími operacemi (jako je praní, bělení, mercerování, tepelná úprava, počesávání, kalandrování, úprava proti srážlivosti, trvalá konečná úprava, dekatování, impregnace, zašívání a nopování), za předpokladu, že hodnota použité nepotisknuté textilie čísel 6213 a 6214 nepřesahuje 47.5% ceny výrobku ze závodu

 

6217

Jiné zcela zhotovené oděvní doplňky; část) oděvů nebo oděvních doplňků,jiné než čísla 6212:

 

 

 

- Vyšívané

Výroba z příze 9
nebovýroba z nevyšívané textilie, za předpokladu, že hodnota. použité nevyšívané textilie nepřesahuje 40% ceny výrobku ze závodu 9

 

 

- Ohnivzdorné vybavení z textilií pokrytých fólií z hliníkovaného polyesteru

Výroba z příze 9
nebovýroba z nepotažené textilie, za předpokladu, že hodnota použité nepotažené textilie nepřesahuje 40% ceny výrobku ze závodu 9

 

 

- Mezipodšívka pro límce a manžety, nařezaná

Výroba, v níž:
- všechny použité materiály jsou zařazeny v čísle jiném, než je číslo výrobku;- hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40% ceny výrobku ze závodu

 

 

- Ostatní

Výroba z příze 9

 

ex kapitola 63

Jiné zcela zhotovené textilní výrobky; soupravy; obnošené oděvy a opotřebované textilní výrobky; hadry; vyjma:

Výroba; v níž jsou všechny použité materiály zařazeny v čísle jiném, než je číslo výrobku

 

6301 až 6304-

Přikrývky, cestovní koberečky, ložní prádlo atd.; záclony atd.; jiné bytové textilie:

 

 

 

- Plstěné, netkané

Výroba z 7 :
- přírodních vláken, nebo- chemických materiálů nebo textilní vlákniny

 

 

ostatní:
-- Vyšívané

Výroba z nebělené jednoduché příze, 9,10
nebovýroba z nevyšívané textilie (jiné než pletené nebo háčkované), za předpokladu. že hodnota-použité nevyšívané textilie nepřesahuje 40% ceny výrobku ze závodu

 

 

-- Ostatní

Výroba z nebělené jednoduché příze 9,10

 

6305

Pytle a pytlíky k balení zboží

Výroba z 7 :
- přírodních vláken,- chemických střižových vláken nemykaných nečesaných ani jinak zpracovaných pro spřádání, nebo - chemických materiálů nebo textilní vlákniny

 

6306

Nepromokavé plachty, ochranné a stínící plachty; stany; lodní plachty pro čluny, pro prkna k plachtění na vodě nebo na souši; kempingové výrobky:

 

 

 

- Z netkaných textilií

Výroba z 7,9 :
- přírodních vláken, nebo- chemických materiálů nebo textilní vlákniny

 

 

Ostatní

Výroba z nebělené jednoduché příze 7,9

 

6307

Jiné zcela zhotovené výrobky, včetně střihových šablon

Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40% ceny výrobku ze závodu

 

6308

Soupravy sestávající z tkanin a z přízí, též s doplňky, pro výrobu koberečků, tapiserii, vyšívaných stolních ubrusů nebo servítků nebo podobných textilních výrobků, v balení pro drobný prodej

Každá položka soupravy musí splňovat pravidlo, které by pro ni platilo, kdyby nebyla zařazena do soupravy. Lze však použít nepůvodní předměty, za předpokladu, že jejich souhrnná hodnota nepřesahuje 15% ceny soupravy ze návodu

 

ex kapitola 64

Obuv, kamaše a podané výrobky; vyjma:

Výroba z materiálů jakéhokoli čísla kromě sestav svršků připojených k vnitřním podrážkám nebo jiným komponentům podrážky čísla 6406

 

6406

Části obuvi (včetně svršků, též spojených s podešvemi, jinými než vnějšími); vkládací stélky, pružné podpatěnky a podobné výrobky; kamaše, chrániče holeně a podobné výrobky a jejich součásti

Výroba, v níž jsou všechny použité materiály zařazeny v čísle jiném, než je číslo výrobku

 

ex kapitola 65

Pokrývky hlavy a jejich součásti; vyjma:

Výroba, v níž jsou všechny použité materiály zařazeny v čísle jiném, než je číslo výrobku

 

6503

Klobouky a jiné pokrývky hlavy, z pišti, zhotovené ze šíšáků nebo šišákových kotoučů čísla 6501, též podšívané nebo zdobené

Výroba z příze nebo textilních vláken 9

 

6505

Klobouky a jiné pokrývky hlavy, pletené nebo háčkované nebo zcela zhotovené z krajek, plsti nebo z jiné textilní tkaniny v kusech (ne však v pásech), též podšívané a obroubené; síťky na vlasy z jakýchkoliv materiálů, též podšívané nebo zdobené

Výroba z příze nebo textilních vláken 9

 

ex kapitola 66

Deštníky, slunečníky, hole, sedací hole, biče, jezdecké bičíky a jejich součásti; vyjma:

Výroba, v níž jsou všechny použité materiály zařazeny v čísle jiném, než je číslo výrobku

 

6601

Deštníky a slunečníky (včetně deštníků ve formě vycházkové hole; zahradních slunečníků a podobných výrobků)

Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 50% ceny výrobku ze závodu

 

kapitola 67

Upravená péra a prachové peří a výrobky z nich; umělé květiny; výrobky z lidských vlasů

Výroba. v níž jsou všechny použité materiály zařazeny v čísle jiném, než je číslo výrobku

 

ex. kapitola 68

Výrobky z kamene, sádry, cementu, osinku (azbestu), slídy nebo podobných materiálů; vyjma:

Výroba, v níž jsou všechny použité materiály zařazeny v čísle jiném, než je číslo výrobku

 

ex 6803

Výrobky z přírodní nebo aglomerované břidlice

Výroba z opracované břidlice

 

ex 6812

Výrobky z osinku (azbestu) nebo směsi na podkladě osinku nebo osinku a uhličitanu hořečnatého

Výroba z materiálů jakéhokoli čísla

 

ex 6814

Výrobky ze slídy; včetně lisované nebo rekonstituované slídy na podložce z papíru, kartónu, lepenky nebo jiných materiálů

Výroba z opracované slídy (včetně lisované nebo rekonstituované slídy)

 

kapitola 69

Keramické výrobky

Výroba, v níž jsou všechny použité materiály zařazeny v čísle jiném, než je číslo výrobku

 

ex kapitola 70

ex kapitola 70

Sklo a skleněné výrobky; vyjma:

Výroba, v níž jsou všechny použité materiály zařazeny v čísle jiném, než je číslo výrobku

 

ex 7003,
ex 7004 aex 7005

Sklo s nereflexní vrstvou

Výroba z materiálů čísla 7001

 

7006

Sklo čísel 7003, 7004 nebo 7005, ohýbané, s broušenými hranami, ryté, vrtané; smaltované nebo jinak zpracované, avšak nezarámované nebo nespojované s jinými materiály

Výroba z materiálů čísla 7001

 

7007

Bezpečnostní sklo tvrzené nebo vrstvené

Výroba z materiálů čísla 7001

 

7008

Izolační jednotky z několika skleněných tabulí

Výroba z materiálů čísla 7001

 

7009

Skleněná zrcadla, též zarámovaná včetně zpětných zrcátek

Výroba z materiálů čísla 7001

 

7010

Demižóny, skleněné lahve, baňky, konzervové sklenice a zavařovačky, kelímky, lékovky trubičky na tablety, ampulky a jiné skleněné obaly používané pro dopravu nebo k balení zboží; skleněné zátky, víčka a jiné uzávěry ze skla

Výroba, v níž jsou všechny použité materiály zařazeny v čísle jiném, než je číslo výrobku,
nebobroušení skleněných výrobků, za předpokladu, že hodnota nebroušených skleněných výrobků nepřesahuje 50% ceny výrobku ze závodu

 

7013

Stolní a domácenské sklo, kuchyňské sklo, skleněné zboží toaletní, kancelářské> k výzdobě bytu a pro podobné účely (vyjma zboží čísel 7010 nebo 7018)

Výroba; v níž jsou všechny použité materiály zařazeny v čísle jiném, než je číslo výrobku,
nebo
broušení skleněných výrobků, za předpokladu, že hodnota nebroušených skleněných výrobků nepřesahuje 50% ceny výrobku ze závodu
neboruční dekorování (vyjma zdobení sítotiskem) ručně foukaných skleněných výrobků, jejichž hodnota nepřesahuje 50% ceny výrobku ze závodu

'

ex 7019

Výrobky (jiné než příze) ze skleněných vláken

Výroba z:
- nebarvených pramenů, rovingů, příze nebo sekaných pramenů, nebo- skleněné vlny

 

ex kapitola 71

Pravé perly (přírodní nebo uměle pěstované), drahokamy a polodrahokamy, drahé kovy, kovy plátované drahými kovy a výrobky z nich; bižuterie; mince; vyjma:

Výroba; v níž jsou všechny použité materiály zařazeny v čísle jiném, než je číslo výrobku

 

ex 7101

Přírodní nebo uměle pěstované perly, tříděné a dočasně navlečené na nit pro usnadnění jejich dopravy .

Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 50% ceny výrobku ze závodu

 

ex 7102,
ex 7103 aex 7104

Opracované drahokamy a polodrahokamy (přírodní, umělé nebo rekonstituavané)

Výroba z neopracovaných drahokamů nebo polodrahokamů

 

7106, 7108 a7110

Drahé kovy

 

 

- Netvářené

Výroba z materiálů nezařazených
v čísle 7106, 7108 nebo 7110
nebo
elektrolytická, tepelná nebo chemická
separace drahých kovů čísla 7106,
7108 nebo 7110
nebo
slévání drahých kovů čísla 7106, 7108
nebo 7110 navzájem nebo s obecnýmikovy

 

- Ve formě polotovarů neboprachu

Výroba z netvářených drahých kovů

 

ex 7107,
ex 7109 a
ex 7111

Kovy plátované drahými kovy;
ve formě polotovarů

Výroba z netvářených kovůplátovaných drahými kovy

 

7116

Výrobky z pravých perel
(přírodních nebo uměle
pěstovaných), drahokamů
nebo polodrahokamů
(přírodních, umělých nebo
rekonstituovaných)

Výroba,. v níž hodnota všech
použitých materiálů nepřesahuje50% ceny výrobku. ze závodu

 

7117

Bižuterie

Výroba, v níž jsou všechny použité
materiály zařazeny v čísle jiném, než
je číslo výrobku
výroba z částí z obecných kovů,
neplátovaných nebo nepovlečených
drahými kovy, za předpokladu, žehodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 50% ceny výrobku ze závodu

 

ex kapitola 72

Železu a ocel; vyjma:

Výroba, v níž jsou všechny použité materiály zařazeny v čísle jiném, než je číslo výrobku

 

7207

Polotovary ze železa nebo nelegované oceli

Výroba z materiálů čísel 7201, 7202, 7203, 7204 nebo 7205

 

7208 až 7216

Ploché válcované výrobky, tyče a pruty, úhelníky, tvarovky a profily ze železa nebo nelegované oceli

Výroba z ingotů nebo jiných primárních forem čísla 7206

 

7217

Dráty ze železa nebo nelegované oceli

Výroba z polotovarů čísla 7207

 

ex 7218, 7219 až 7222

Polotovary, ploché válcované výrobky, tyče a pruty, úhelníky, tvarovky a profily z nerezavějící oceli

Výroba z ingotů nebo jiných primárních forem čísla 7218

 

7223

Dráty z nerezavějící oceli -

Výroba z polotovarů čísla 721I8

 

ex 7224, 7225 až 7228

Polotovary, ploché válcované výrobky, tyče a pruty válcované za tepla, v nepravidelně navinutých svitcích; úhelníky, tvarovky a profily z ostatní legované oceli; duté vrtné tyče a pruty na vrtáky z legované nebo nelegované oceli

Výroba z ingotů nebo jiných primárních forem čísel 7206, 7218 nebo 7224

 

7229

Dráty z ostatní legované oceli

Výroba z polotovarů čísla 7224 ,

 

ex kapitola 73

Výrobky ze železa nebo oceli; vyjma:

Výroba, v níž jsou všechny použité materiály zařazeny v čísle jiném, než je číslo výrobku

 

ex 7301

Štětovnice

Výroba z materiálů čísla 7206

 

7302 ` t

Materiál pro, stavbu železničních nebo tramvajových tratí. ze železa nebo oceli: kolejnice, přídržné kolejnice a ozubnice, hrotnice, srdcovky, výhybky, přestavné týče výměny a ostatní přejezdová zařízení, pražce (příčné pražce), kolejnicové spojky; kolejnicové stoličky a klíny kolejnicových stoliček, podkladnice (podkladní desky), přídžky, podpěrné desky,. kleštiny (táhla) a jiné dílce speciálně uzpůsobené pro kladení, spojování nebo upevňování kolejnic

Výroba z materiálů čísla 7206

 

7304, 7305 a 7306

Trouby, trubky a duté profily ze železa (jiného než litiny) nebo oceli

Výroba z materiálů čísel 7206, 7207, 7218 nebo 7224

 

ex 7307

Příslušenství pro trouby a trubky z nerezavějící oceli, (ISO X5CrNiMo 1712), sestávající z několika částí

Soustružení, vrtání, vystružování. řezání závitů, odstraňování otřepů a otryskavání (pískování) kovaných polotovarů, jejichž hodnota nepřesahuje 35% ceny výrobku ze závodu

 

7308

Konstrukce (vyjma montované
stavby čísla 9406) a části
konstrukcí (např. mosty á části
mostů, stavidla, věže, stožáry,
sloupy, pilíře, střechy a střešní
rámové konstrukce: dveře a
okna a jejich rámy, dveřní
prahy, okenice, sloupková
zábradlí), ze železa nebo oceli; desky, tyče, Pruty, úhelníky, tvarovky, Profily, trubky a podobné výrobky pro použití v konstrukcích, ze železa nebo oceli

Výroba; v níž jsou všechny použité
materiály zařazeny v čísle jiném, než
je číslo výrobku. Avšak nelze použít
svařované úhelníky; tvarovky a profilyčísla 7301

 

ex 7315

Protismykové řetězy

Výroba: v níž hodnota všech použitých materiálů čísla 7315 nepřesahuje 50% ceny výrobku ze závodu

 

ex kapitola 74

Měď a výrobky z mědi; vyjma:

Výroba, v níž:
- všechny použité materiály jsou zařazeny v čísle jiném, než je číslo výrobku;- hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 50% ceny výrobku ze závodu

 

7401

Měděný kamínek (lech); cementová měď (srážená měď)

Výroba, v níž jsou všechny použité materiály zařazeny v čísle jiném, než je číslo výrobku

 

7402

Nerafinovaná měď; měděné anody pro elektrolytickou rafinaci

Výroba, v níž jsou všechny použité materiály zařazeny v čísle jiném, než je číslo výrobku

 

7403

Rafinovaná měď a slitiny mědi, netvářené:

 

 

 

- Rafinovaná měď

Výroba, v níž jsou všechny použité materiály zařazeny v čísle jiném, než je číslo výrobku

 

 

- Slitiny mědi a rafinovaná měď obsahující jiné prvky

Výroba z netvářené rafinované mědi nebo z měděného odpadu a šrotu

 

7404

Měděný odpad a šrot

Výroba: v níž jsou všechny použité materiály zařazeny v čísle jiném, než je číslo výrobků

 

7405

Předslitiny mědi

Výroba, v níž jsou všechny použité materiály zařazeny v čísle jiném, než je číslo výrobku

 

ex kapitola 75

Nikl a výrobky z niklu; vyjma:

Výroba, v níž: .
- všechny použité materiály jsou
zařazeny v čísle jiném, než je číslo
výrobku:
- hodnota všech použitých materiálů
nepřesahuje 50% ceny výrobku zezávodu

 

7501 až 7503

Niklový kamínek (lech), slinuté
výrobky oxidu nikelnatého a
jiné meziprodukty metalurgie
niklu; surový (neopracovaný)
nikl; niklový odpad a šrot

Výroba, v níž jsou všechny použité
Materiály zařazeny v čísle jiném, nežje číslo výrobku

 

ex kapitola 76

Hliník a výrobky z hliníku;
vyjma:

Výroba, v níž:
- všechny použité materiály jsou
zařazeny v čísle jiném, než je číslo
výrobku;
- hodnota všech použitých materiálů
nepřesahuje 50% ceny výrobku zezávodu

 

7601

Surový (nezpracovaný) hliník

Výroba tepelným nebo elektrolytickým
zpracováním z nelegovaného hliníkunebo z hliníkového odpadu a šrotu

 

7602

Hliníkový odpad a šrot

Výroba, v níž jsou všechny použité
materiály zařazeny v čísle jiném, nežje číslo výrobku

 

ex 7616

Výrobky z hliníku jiné než
gáza, tkaniny, mřížovina,
síťovina, pletivo, ztužující
tkaniny a podobné materiály
(včetně nekonečných pásů) z
hliníkového drátu, a lehčený hliník

Výroba, v níž:
- všechny použité materiály jsou
zařazeny v čísle jiném, než je číslo
výrobku. Lze však použít gázu,
tkaniny, mřížovinu, síťovinu,
pletivo, ztužující tkaniny a podobné
materiály (včetně nekonečných
pásů) z hliníkového drátu, nebo lze
použít lehčený hliník:- hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 50% ceny výrobku ze závodu

 

kapitola 77

Je určena pro eventuální budoucí potřebu Harmonizovaného systému

 

ex kapitola 78

Olovo a výrobky z olova;
vyjma:

Výroba, v níž:
- všechny použité materiály jsou zařazeny v čísle jiném, než je číslo výrobku;- hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 50% ceny výrobku ze závodu

 

7801

Surové(neopracované) olovo:

 

 

 

- Rafinované olovo

Výroba z prutů ("bullion")ze surového olova

 

 

- Ostatní

Výroba, v níž jsou všechny použité materiály zařazeny v čísle jiném, než je číslo výrobku. Avšak nelze použít odpad a šrot čísla 7802

 

7802

Olověný odpad a šrot

Výroba, v níž jsou všechny použité materiály zařazeny v čísle jiném, než je číslo výrobku

 

ex kapitola 79

Zinek a výrobky ze zinku;

Výroba; v níž:
- všechny použité materiály jsou zařazeny v čísle jiném, než je číslo výrobku;- hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 50% ceny výrobku ze svodu

 

7901

Surový (neopracovaný) zinek

Výroba, v níž jsou všechny použité materiály zařazeny v čísle jiném, než je číslo výrobku. Avšak nelze použít odpad a šrot čísla 7902

 

7902

Zinkový odpad a šrot

Výroba, v níž jsou všechny použité materiály zařazeny v čísle jiném; než je číslo výrobku

 

ex kapitola 80

ex kapitola 80

Cín a výrobky z cínu; vyjma:

Výroba, v níž:
- všechny použité materiály jsou zařazeny v čísle jiném, než je číslo výrobku;- hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 50% ceny výrobku ze závodu

 

8001

Surový (neopracovaný) cín

Výroba, v níž jsou všechny použité materiály zařazeny v čísle jiném, než je číslo výrobku. Avšak nelze použít odpad a šrot čísla 8002

 

8002 a 8007

Cínový odpad a šrot; ostatní
výrobky z cínu

Výroba, v níž jsou všechny použité
materiály zařazeny v čísle jiném, nežje číslo výrobku

 

kapitola 81

Ostatní obecné kovy; cermety;výrobky z nich:

 

 

- Ostatní obecné kovy,
tvářené; výrobky z nich

Výroba, v níž hodnota všech použitých
materiálů zařazených ve stejném čísle
jako výrobek nepřesahuje 50% cenyvýrobku ze závodu

 

- Ostatní

Výroba, v níž jsou všechny použité
materiály zařazeny v čísle jiném, nežje číslo výrobku

 

ex kapitola 82

Nástroje, náčiní, nožířské
výrobky a jídelní příbory,
z obecných kovů; jejich části
a součásti z obecných kovů;

Výroba, v níž jsou všechny použité
materiály zařazeny v číslu jiném, než-je číslo výrobku

 

8206

Sady nástrojů obsahující dva
nebo více nástrojů čísel 8202
až 8205, sestavené pro drobný
prodej

Výroba, v niž jsou všechny použité
materiály zařazeny v čísle jiném než
8202 až 8205. Sada však může
obsahovat nástroje čísel 8202 až 8205,
za předpokladu, že jejich hodnotanepřesahuje 15% ceny sady ze závodu

 

8207

Vyměnitelné nástroje pro ruční
nářadí, též mechanicky poháněné, nebo pro obráběcí stroje
(např. na lisování, ražení,
děrování, řezání vnějších
a vnitřních závitů; vrtání;
vyvrtávání, protahování,
frézování, soustružení,
upevňování šroubů); včetně
nástrojů na tažení nebo
vytlačováni kovů a vrtání nebo
sondáž při zemních pracích

Výroba, v níž:
- všechny použité materiály jsou
zařazeny v čísle jiném, než je číslo
výrobku;
- hodnota všech použitých materiálů
nepřesahuje 40% ceny výrobku zezávodu

 

8208

Nože a břitové destičky pro stroje nebo mechanická zařízení

Výroba, v níž:
- všechny použité materiály jsou zařazeny v čísle jiném, než je číslo výrobku;- hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40% ceny výrobku ze závodu

 

ex 8211

Nože s hladkou nebo vroubkovanou řeznou čepelí, (včetně zahradnických žabek), jiné než čísla 8208

Výroba, v níž jsou všechny použité materiály zařazeny v čísle jiném, než je číslo výrobku. Lze však použít čepele a rukojeti z obecných kovů

 

8214

Jiné nožířské zboží (např. strojky na stříhání vlasů, řeznické a kuchyňské sekáčky, štípací sekery a kolíbací nože, nože na papír); soupravy a náčiní na manikúru nebo pedikúru (včetně pilníčků na nehty)

Výroba; v níž jsou všechny použité materiály zařazeny v čísle jiném, než je číslo výrobku. Lze však použít rukojeti z obecných kovů

 

8215 '

Lžíce, vidličky, sběračky, naběračky, cukrářské lžíce, rybí nože, nože na krojení másla, kleštičky na cukr a podobné kuchyňské a jídelní výrobky

Výroba, v níž jsou všechny použité materiály zařazeny v čísle jiném, než je číslo výrobku. Lze však použít rukojeti z obecných kovů

 

ex kapitola 83

Různé výrobky z obecných kovů; vyjma:

Výroba, v níž jsou všechny použité materiály zařazeny v čísle jiném, než je číslo výrobku

 

ex 8302

Ostatní úchylky, kování a podobné výrobky, pro stavby a pro zařízení k automatickému zavírání dveří

Výroba, v níž jsou všechny použité materiály zařazený. v čísle jiném, než je číslo výrobku. Lze však použít ostatní materiály čísla 8302, za předpokladu, že jejich hodnota nepřesahuje 20% ceny výrobku ze závodu

 

ex 8306

Sošky a jiné ozdobné předměty z obecných kovů

Výroba, v níž jsou všechny použité materiály zařazeny v čísle jiném, než je číslo výrobku. Lze však použít ostatní materiály čísla 8306, za předpokladu, že jejich hodnota nepřesahuje 30% ceny výrobku ze závodu

 

ex kapitola 84

Jaderné reaktory, kotle, stroje, přístroje a mechanické nástroje: jejich části a součásti; vyjma:

Výroba, v níž:
- všechny použité materiály jsou zařazeny v čísle jiném, než je číslo výrobku;- hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40% ceny výrobku ze závodu

Výroba. v níž hodnota všech použitých materiálů o nepřesahuje 30 % ceny bobku ze závodu

ex 8401

Jaderné palivové články

Výroba, v níž jsou všechny použité materiály zařazenu v čísle jiném, než je číslo výrobku 11

Výroba. v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 30% ceny výrobku že závodu

8402

Parní kotle (jiné než kotle k ústřednímu vytápění schopné dodávat jak. teplou vodu tak , i nízkotlakou páru); kotle zvané "na přehřátou vodu"

Výroba, v níž:
- všechny použité materiály jsou zařazeny v čísle jiném, než je číslo výrobku;- hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40% ceny výrobku ze závodu

Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 25% ceny výrobku ze závodu

8403 a ex 8404

Kotle k ústřednímu vytápění jiné než kotle čísla 8402, a pomocná zařízení pro kotle k ústřednímu vytápění

Výroba, v níž jsou všechny použité materiály zařazeny v čísle jiném než 8443 nebo 8404

Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40% ceny výrobku ze závodu

$406

Parní turbiny

Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40% ceny výrobku ze závodu

 

8407

Vratné nebo rotační zážehové spalovací pístové motory s vnitřním spalováním

Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40% ceny výrobku ze závodu

 

8408

Pístové vznětové motory s vnitřním spalováním (dieselové motory nebo motory s žárovou hlavou)

Výroba; v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40% ceny výrobku ze závodu

 

8409

Části a součásti vhodné výhradně nebo zejména pro motory čísla 8407 nebo 8408

Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40% ceny výrobku ze závodu

 

8411

Proudové motory, turbovrtulové pohony a ostatní plynové turbiny

Výroba, v níž:
- všechny použité materiály jsou zařazeny v čísle jiném, než je číslo výrobku;- hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40% ceny výrobku ze závodu

Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 25% ceny bobku ze závodu

8412

Ostatní motory a pohony

Výroba; v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40% ceny výrobku ze závodu

 

ex 8413

Objemová rotační čerpadla

Výroba, v níž:
- všechny použité materiály jsou zařazeny v čísle jiném, než je číslo výrobku;- hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40% ceny výrobku ze závodu

Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 25% ceny výrobku ze závodu

ex 8414

Průmyslové ventilátory, fukary a. podobné

Výroba v níž:
- všechny použité materiály jsou zařazeny v čísle jiném, než je číslo výrobku;- hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40% ceny výrobku ze závodu

Výroba, v níž hodnota všech-použitých materiálů nepřesahuje 25% ceny výrobku ze závodu

8415

Klimatizační zařízení, skládající se z ventilátoru s vestavěným, motorem a ze zařízeni pro změnu teploty a vlhkosti vzduchu, včetně zařízení, ve kterých nemůže být vlhkost vzduchu regulována odděleně

Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40% ceny výrobku ze závodu

 

8418 '

Chladničky, mrazicí boxy a jiná chladicí nebo mrazicí zařízení; elektrické nebo jiné; tepelná čerpadla, jiná než klimatizační zařízení čísla 8415

Výroba, v níž:
- všechny použité materiály jsou zařazeny v čísle jiném, než je číslo výrobku;- hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40% ceny výrobku ze závodu; - hodnota všech použitých nepůvodních materiálů nepřesahuje hodnotu všech použitých původních materiálů

Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 25% ceny výrobku ze závodu -

ex 8419

Stroje pro zpracování dřeva, pro výrobu papíru, buničiny; lepenky a kartónu

Výroba, v níž:- hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40% ceny výrobku ze závodu; - v rámci výše uvedeného limitu mohou být materiály zařazené ve stejném čísle jako výrobek použity pouze do hodnoty 25% ceny výrobku ze závodu

Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 30% ceny výrobku ze závodu

8420

Kalandry a jiné válcovací stroje, vyjma svoje pro válcování kovů nebo skla, válce pro tyto stroje

Výroba, v níž:-hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40% ceny výrobku ze závodu; - v rámci výše uvedeného limitu mohou být materiály zařazené ve stejném čísle jako výrobek použity pop do hodnoty 25% ceny výrobku ze závodu

Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 30% ceny výrobku ze závodu

8423

Přístroje a zařízení k určování hmotnosti (vyjma váhy o citlivosti 50 mg nebo
citlivější); včetně vah
spojených s počítacími nebo
kontrolními přístroji; závaží
pro váhy všech druhů

Výroba, v níž:
- všechny použité materiály jsou
zařazeny v čísle jiném, než je číslo
výrobku;
- hodnota všech použitých, materiálů
nepřesahuje 40% ceny výrobku ze
závodu

Výroba, v niž hodnota
všech použitých materiálů
o nepřesahuje 25% cenyvýrobku ze závodu

8423 až 8428.

Zdvíhací, manipulační,
nakládací nebo vykládací

Výroba, v níž:
- hodnota všech použitých materiálů
nepřesahuje 40% ceny výrobku ze
svodu;
- v rámci výše uvedeného limitu
mohou být materiály zařazené
v čísle 8431 použity pouze do
hodnoty 10% ceny výrobku ze
závodu

Výroba, v níž hodnota
všech použitých materiálů
nepřesahuje 30% cenyvýrobku ze závodu

8429

Buldozery, angldozery,
srovnávače (grejdry), stroje
na vyrovnávání terénu
(nivelátory), škrabače
(skrejpry) mechanické lopaty,
rypadla a lopatové nakladače,
dusadla a silniční válce,s vlastním pohonem:

 

 

- Silniční válce

Výroba, v níž hodnota všech
použitých materiálů nepřesahuje40% ceny výrobku ze závodu

 

- Ostatní

Výroba, v niž:
- hodnota všech použitých materiálů
nepřesahuje 40% ceny výrobku ze
závodu;
- v rámci výše uvedeného limitu
mohou být materiály zařazené
v čísle 831 použity pouze do
hodnoty 10% ceny výrobku ze
závodu

Výroba, v níž hodnota
všech použitých materiálů
nepřesahuje 30% cenyvýrobku ze závodu

8430

Ostatní stroje a přístroje
srovnávací, vyrovnávací
(nivelační), škrabací, hloubící,
pěchovací, zhutňovací, těžební
(dobývací) nebo vrtací pro
zemni práce, těžbu rud
nebo nerostů; beranidla a
vytahovače pilot; sněhové pluhy a rozmetače sněhu

Výroba, v níž:
- hodnota všech použitých materiálů
nepřesahuje 40%,ceny výrobku ze
závodu;
- v rámci výše uvedeného limitu
mohou být materiály zařazené
v čísle 8431 použity pouze do hodnoty 10% ceny výrobku ze závodu

Výroba, v níž hodnota
všech použitých materiálů
nepřesahuje 30% cenyvýrobku ze závodu

ex 8431

Části a součásti vhodné
k použití výhradně nebo
zejména k silničním válcům .

Výroba, v níž hodnota všech
použitých materiálů nepřesahuje40% ceny výrobku ze závodu

 

8439

Stroje a přístroje pro. výrobu
buničiny (papíroviny) z
celulózových vláken nebo pro
výrobu nebo konečnou úpravu
papíru, kartónu či lepenky

Výroba, v níž:
- hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40% ceny výrobku ze
závodu;
- v rámci výše uvedeného limitu
mohou být materiály zařazené ve
stejném čísle jako výrobek použity
pouze do hodnoty 25% ceny
výrobku ze závodu

Výroba, v níž hodnota
všech použitých materiálů
nepřesahuje 30% cenyvýrobku ze závodu

8441

Ostatní stroje a přístroje pro
zpracování buničiny (papíroviny), papíru, kartónu nebo
lepenky, včetně řezaček všech
druhů

Výroba, v níž:
- hodnota všech použitých materiálů
nepřesahuje 40% ceny výrobku ze
závodu;
- v rámci výše uvedeného limitu
mohou být materiály zařazené ve
stejném čísle jako výrobek použity
pouze do hodnoty 25% ceny
výrobku ze závodu

Výroba, v níž hodnota
všech použitých materiálůnepřesahuje 30% ceny výrobku ze závodu

8444 až 8447

Stroje těchto čísel pro použití
v textilním průmyslu

Výroba, v níž hodnota všech
použitých materiálů nepřesahuje40% ceny výrobku ze závodu

 

ex 8448

Přídavná (pomocná) strojní
zařízení pro použití ke strojům
čísel 8444 a 8445

Výroba, v níž hodnota všech
použitých materiálů nepřesahuje40% ceny výrobku ze závodu

 

8452

Šicí stroje, vyjma stroje pro
vazbu a sešívání knih čísla
8440; nábytek, podstavce a
kryty zvlášť upravené k šicímstrojům; jehly do šicích strojů:

 

 

- Šicí stroje (pouze s prošívacím stehem) s hlavou
o hmotnosti nepřesahující
16 kg bez motoru nebo
17 kg včetně motoru

Výroba; v níž:
- hodnota všech použitých materiálů
nepřesahuje 40% ceny výrobku ze
závodu;
- hodnota všech nepůvodních
materiálů použitých při montáži
hlavy (bez motoru) nepřesahuje
hodnotu použitých původních
materiálů;- použitá zařízení pro napínání nitě, háčkování a entlováni jsou již původní

 

 

Ostatní

Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40% ceny výrobku ze závodu

 

8456 až 8466

Obráběcí stroje a nástroje a jejich části a příslušenství čísel 8456 až 8466

Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40% ceny výrobku ze závodu

 

8469 až 8472

Kancelářské stroje (například psací stroje, počítací stroje; stroje pro automatizované zpracování dat, kopírovací stroje, drátové šičky)

Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40% ceny výrobku ze závodu

 

8480

Formovací rámy pro slévárny kovů; formovací základny; modely pro formy; formy na kovy (jiné než ingotové formy), klidy kovů, sklo, nerostné materiály, kaučuk nebo plasty

Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 50% ceny výrobku ze závodu

 

8482

Valivá ložiska (kuličková, válečková, jehlová apod.)

Výroba, v níž:
- všechny použité materiály jsou zařazeny v čísle jiném, než je číslo výrobku;- hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40% ceny výrobku ze závodu

Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 25% ceny výrobku ze závodu

8484

Kovoplastická těsnění; soupravy a sestavy těsnění různého složení uložené v sáčcích, obálkách, vacích, pouzdrech nebo v podobných obalech; mechanické ucpávky

Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40% ceny výrobku ze závodu

 

8485

Části a součásti strojů a přístrojů neobsahující elektrické svorky, izolace, cívky, kontakty nebo jiné elektrické prvky, jinde v této kapitole neuvedené ani nezahrnuté

Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40% ceny výrobku ze závodu

 

ex kapitola 85

Elektrické stroje, přístroje a zařízení a jejich části a součásti; přístroj pro záznam a reprodukci zvuku, přístroje pro záznam a reprodukci televizního obrazu a zvuku, části, součásti a příslušenství k těmto přístrojům; vyjma:

Výroba, v níž:
- všechny použité materiály jsou zařazeny v čísle jiném, než je číslo výrobku;- hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40% ceny výrobku ze závodu

Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 30% ceny výrobku ze závodu

8501

Elektrické motory a generátory (vyjma generátorová soustrojí)

Výroba, v níž:- hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40% ceny výrobku ze závodu; - v rámci výše uvedeného limitu mohou být materiály zařazené v čís1e 8503 použity pouze do hodnoty 10% ceny výrobku ze závodu

Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 30% ceny výrobku ze závodu

8502

Elektrická generátorová strojí a rotační měniče

Výroba, v níž:- hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40% ceny výrobku ze závodu; - v rámci výše uvedeného limitu mohou být materiály zařazené v čís1e 8501 nebo 8503 použity pouze do hodnoty 10% ceny výrobku ze závodu

Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 30% ceny výrobku ze závodu

ex 8504

Napájecí zdroje k zařízením pro automatizované zpracování dat

Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40% ceny výrobku ze závodu

 

ex 8518

Mikrofony a jejich stojany; reproduktory, též vestavěné; elektrické nízkofrekvenční zesilovače; elektrické zesilovače zvuku

Výroba, v níž:- hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40% ceny výrobku ze závodu; - hodnota všech použitých nepůvodních materiálů nepřesahuje hodnotu všech použitých původních materiálů

Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 25% ceny výrobku ze závodu

8519

Gramofony, též přenosné, gramofonové chassis, kazetové přehrávače a jiné zvukové reprodukční přístroje, bez zařízení pro záznam zvuku

Výroba, v níž:- hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40% ceny výrobku ze závodu; - hodnota všech použitých nepůvodních materiálů nepřesahuje hodnotu všech použitých původních materiálů

Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 30% ceny výrobku ze závodu

8520

Magnetofony a jiné přístroje
pro záznam zvuku, též
s reprodukčním zařízením

Výroba, v níž:
- hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40% ceny výrobku ze závodu;- hodnota všech použitých nepůvodních materiálů nepřesahuje hodnotu všech použitých původních materiálů

Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 30% ceny výrobku ze závodu

8321

Přístroje pro videofonní záznam
nebo jeho reprodukci, též
s vestavěným videotunerem

Výroba, v níž:
- hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40% ceny výrobku ze závodu;- hodnota všech použitých nepůvodních materiálů nepřesahuje hodnotu všech použitých původních materiálů

Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 30% ceny výrobku ze závodu

8522

Části, součásti a příslušenství
vhodné pro použiti výhradně
nebo zejména k přístrojůmčísel 8519 až 8521

Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40% ceny výrobku ze závodu

 

8523

Hotová nenahraná média pro
záznam zvuku nebo pro podobný
záznam, vyjma výrobkykapitoly 37

Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40% ceny výrobku ze závodu

 

8524

Gramofonové desky, -
magnetické pásky a jiná
nahraná média pro záznam
zvuku nebo pro podobné
záznamy, včetně matric a
galvanických otisků pro výrobu
desek, avšak vyjma výrobkykapitoly 37

 

 

 

- Matrice a galvanické otisky
pro výrobu gramofonovýchdesek

Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40% ceny výrobku ze závodu

 

 

- Ostatní

Výroba, v níž:
- hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40% ceny výrobku ze závodu;- v rámci výše uvedeného limitu mohou být materiály zařazené v čís1e 8523 použity pouze do hodnoty 10% ceny výrobku ze závodu

Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 30% ceny výrobku ze závodu

8525

Vysílací přístroje pro
Radiotelefonii, radiotelegrafii,
rozhlasové nebo televizní
vysílání, též s přijímacím
zařízením pro záznam nebo reprodukci zvuku; televizní kamery;
stabilní videokamery a ostatní
videokamery se záznamem
obrazu i zvuku (camcordery)

Výroba, v níž:
- hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40% ceny výrobku ze závodu;- hodnota všech použitých nepůvodních materiálů nepřesahuje hodnotu všech použitých původních materiálů

Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 25% ceny výrobku ze závodu

8526

Radiolokační a radiosonážní
Přístroje (radary), radionavigační přístroje a radiové
přístroje pro dálkové řízení

Výroba, v níž:
- hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40% ceny výrobku ze závodu;
- hodnota všech použitých nepůvodních materiálů nepřesahuje hodnotu všech použitých původních materiálů

Výroba, v níž hodnota
všech použitých materiálů
nepřesahuje 25% cenyvýrobku ze závodu

8527

Přijímací přístroje pro
radiotelefonii, radiotelegrafii
nebo rozhlasové vysílání; též
kombinované v jednom
uzavření s přístrojem pro
záznam nebo reprodukci zvuku
nebo s hodinami

Výroba, v níž:
- hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40% ceny výrobku ze závodu;
- hodnota všech použitých nepůvodních materiálů nepřesahuje hodnotu všech použitých původních materiálů

Výroba, v níž hodnota
všech použitých materiálů
nepřesahuje 25% cenyvýrobku ze závodu

8528

Televizní přijímací přístroje;
též s vestavěnými rozhlasovými přijímači nebo s přístroji
pro záznam nebo reprodukci
zvuku nebo obrazu; video-
monitory a videoprojektory

Výroba, v níž:
- hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40% ceny výrobku ze závodu; - hodnota všech použitých nepůvodních materiálů nepřesahuje hodnotu všech použitých původních materiálů

Výroba, v níž hodnota
všech použitých materiálů
nepřesahuje 25% cenyvýrobku ze závodu

8529

Části a součásti vhodné
výhradně nebo zejména k
přístrojům čísel 8525 až 8528:
- Vhodné výhradně nebo
zejména k přístrojům pro.
záznam nebo reprodukci obrazu

Výroba v níž hodnota všech
použitých materiálů nepřesahuje40% ceny výrobku ze závodu

 

 

- Ostatní

Výroba, v níž:
- hodnota všech použitých materiálů
nepřesahuje 40% ceny výrobku ze
závodu;
- hodnota všech použitých
nepůvodních materiálů nepřesahuje
hodnotu všech použitých původních
materiálů

Výroba, v níž hodnota
všech použitých materiálů
nepřesahuje 25% cenyvýrobku ze závodu

8535 a 8536

Elektrická zařízení k vypínání,
ke spínání nebo k ochraně
elektrických obvodů, k jejich
zapojování, spojování a
připojování

Výroba, v níž:
- hodnota všech použitých materiálů
nepřesahuje 40 % ceny výrobku ze
svodu;
- v rámci výše uvedeného limitu
mohou být materiály zařazené
v čísle 8538 použity pouze do
hodnoty 10% ceny výrobku ze
závodu

Výroba, v níž hodnota
všech použitých materiálů
nepřesahuje 30% cenyvýrobku ze závodu

8537

Tabule, panely, ovládací stoly,
pulty, skříně a jiné základny,
vybavené dvěma nebo více
zařízeními čísla 8535 nebo
8536, pro elektrické řídící
zařízení nebo rozvod
elektrického proudu, včetně ~
zabudovaných nástrojů nebo:
přístrojů kapitoly 90, a
číslicově řízené přístroje, jiné
než spínací přístroje čísla 8517

Výroba, v níž:
- hodnota všech použitých materiálů
nepřesahuje 40 % ceny výrobku ze
svodu;
- v rámci výše uvedeného limitu
mohou být materiály zařazené
v čísle 8538 použity pouze do
hodnoty 10% ceny výrobku ze
závodu

Výroba, v níž hodnota
všech použitých materiálů
nepřesahuje 30% cenyvýrobku ze závodu

ex 8541

Diody, tranzistory a obdobná
polovodičová zařízení, vyjma
destičky ještě nerozřezané na
čepy

Výroba, v níž:
- všechny použité materiály jsou zařazeny v čísle jiném, než je číslo výrobku;
- hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40% ceny výrobku ze závodu

Výroba, v níž hodnota
všech použitých materiálů
nepřesahuje 25% cenyvýrobku ze závodu

8542

Elektronické integrované
obvody a mikrosoustavy

Výroba, v níž:
- hodnota všech použitých materiálů
nepřesahuje 40% ceny výrobku ze
závodu;
- v rámci výše uvedeného limitu
mohou být materiály zařazené
v čísle 8541 nebo 8542 použity
pouze do souhrnné hodnoty 10%
ceny výrobku ze závodu

Výroba, v níž hodnota
všech použitých materiálů
nepřesahuje 25% cenyvýrobku ze závodu

8544

Dráty; kabely (včetně koaxiálních kabelů) izolované (též lakovým povrchem nebo anodickým okysličením)-a ostatní izolované elektrické vodiče, též s přípojkami; kabely z optických vláken vyrobené z jednotlivě opláštěných vláken, též spojené s elektrickými vodiči nebo s přípojkami

Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40% ceny výrobku ze závodu

 

8545

nové elektrody, uhlíkové kartáčky, osvětlovací uhlíky, uhlíky pro elektrické baterie a ostatní výrobky zhotovené z grafitu nebo jiného uhlíku, též spojené s kovem, pro elektrické účely

Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40% ceny výrobku ze závodu

 

8546

Elektrické izolátory z jakéhokoliv matriálu

Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40% ceny výrobku ze závodu

 

8547

Izolační části a součásti pro elektrické stroje, přístroje nebo zařízení; vyrobené zcela z izolačních materiálů nebo jen s jednoduchými, do materiálu vlisovanými drobnými kovovými součástmi (např. s objímkami se závitem), sloužícími výhradně k připevňování, vyjma izolátory čísla 8546; elektrické instalační trubky a jejich spojky z obecných kovů, s vnitřní izolací

Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40% ceny výrobku ze závodu

 

8548

Odpad a zbytky galvanických článků, baterií a elektrických akumulátorů; nepoužitelné galvanické články, baterie a elektrické akumulátory; elektrické části a součásti strojů nebo přístrojů, jinde v této kapitole neuvedené ani nezahrnuté

Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40% ceny výrobku ze závodu

 

ex kapitola 86

Železniční nebo tramvajové
lokomotivy, vozový park
a jeho části a součásti; kolejový
svrškový upevňovací materiál a
upevňovací zařízení a jejich
části a součásti; dopravní
signalizační mechanická (též
elektromechanická) zařízení
všech druhů; vyjma:

Výroba, v níž hodnota všech
použitých materiálů nepřesahuje40% ceny výrobku ze závodu

 

8608

Kolejový svrškový upevňovací
materiál a upevňovací zařízení;
mechanické (též elektromechanické) přístroje návěstní, bezpečnostní, kontrolní,
ovládací, pro železniční nebo
jinou kolejovou dopravu, pro
dopravu silniční nebo říční;
pro parkoviště; pro přístavní
nebo letištní zařízení; jejich části

Výroba, v níž:
- všechny použité materiály jsou zařazeny v čísle jiném, než je číslo výrobku;
- hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40% ceny výrobku ze závodu

Výroba, v níž hodnota
všech použitých materiálů
nepřesahuje 30% cenyvýrobku ze závodu

ex kapitola 87

Motorová vozidla, traktory,
morová kola a jízdní kola
a jiná pozemní vozidla (vyjma
kolejová), jejich části, součásti
a příslušenství; vyjma:

Výroba, v níž hodnota všech
použitých materiálů nepřesahuje40% ceny výrobku ze závodu

 

8709

Vozíky s vlastním pohonem bez
zdvihacího nebo manipulačního
zařízení, typů používaných v
továrnách, skladech, přístavech
nebo na letištích k přepravě
zboží na krátké vzdálenosti;
malé tahače používané na
železničních nástupištích; jejich
části a součásti

Výroba, v níž:
- všechny použité materiály jsou zařazeny v čísle jiném, než je číslo výrobku;
- hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40% ceny výrobku ze závodu

Výroba, v níž hodnota
všech použitých materiálů
nepřesahuje 30% cenyvýrobku ze závodu

8710

Tanky a jiná obrněná bojová
vozidla, motorová, též
vybavená zbraněmi; jejích části
a součásti

Výroba, v níž:
- všechny použité materiály jsou zařazeny v čísle jiném, než je číslo výrobku;
- hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40% ceny výrobku ze závodu

Výroba, v níž hodnota
všech použitých materiálů
nepřesahuje 30 % cenyvýrobku ze závodu

8711

Motocykly (včetně mopedů)
a jízdní kola s pomocným
motorem, též s přívěsnými
vozíky; přívěsné vozíky:
- S pístovým motorems obsahem válců:

 

 

 

-- Nepřesahujícím 50 cm3

Výroba, v níž:
- hodnota všech použitých materiálů
nepřesahuje 40% ceny výrobku ze
závodu;
- hodnota všech použitých
nepůvodních materiálů nepřesahuje
hodnotu všech použitých původních
materiálů

Výroba, v níž hodnota
všech použitých materiálů
nepřesahuje 20 % cenyvýrobku ze závodu

 

-- Přesahujícím 50 cm3

Výroba, v níž:
- hodnota všech použitých materiálů
nepřesahuje 40% ceny výrobku ze
závodu;
- hodnota všech použitých
nepůvodních materiálů nepřesahuje
hodnotu všech použitých původních
materiálů

Výroba, v níž hodnota
všech použitých materiálů
nepřesahuje 25% cenyvýrobku ze závodu

- Ostatní

Výroba, v níž:
- hodnota všech použitých materiálů
nepřesahuje 40% ceny výrobku ze
závodu;
- hodnota všech použitých
nepůvodních materiálů nepřesahuje
hodnotu všech použitých původních
materiálů

Výroba, v níž hodnota
všech použitých materiálů
nepřesahuje 30 % cenyvýrobku ze závodu

ex 8712

Jízdní kola bez kuličkových
ložisek

Výroba z materiálů nezařazených
v čísle 8714

Výroba, v níž hodnota
všech použitých materiálů
nepřesahuje 30% cenyvýrobku ze závodu

8715

Dětské kočárky, dětské
sportovní kočárky a podobná
dětská vozidla a jejich části
a součásti

Výroba, v níž:
- všechny použité materiály jsou zařazeny v čísle jiném než je číslo výrobku;
- hodnota všech použitých materiálů
nepřesahuje 40% ceny výrobku ze
závodu

Výroba, v níž hodnota
Všech použitých materiálů
nepřesahuje 30 % cenyvýrobku ze závody

8716

Přívěsy a návěsy; ostatní
vozidla bez mechanického
pohonu; jejich části a součásti

Výroba, v níž:
všechny použité materiály jsou
zařazeny v čísle jiném, než je číslo
výrobku;
- hodnota všech použitých materiálů.
nepřesahuje 40% ceny výrobku ze
závodu

Výroba, v níž hodnota
všech použitých materiálů
nepřesahuje 30 % cenyvýrobku ze závodu

ex kapitola 88

Letadla, kosmické lodě a jejich
části a součásti; vyjma:

Výroba, v níž jsou všechny použité
materiály zařazeny v čísle jiném, než
je číslo výrobky

Výroba, v níž hodnota
všech použitých materiálů
nepřesahuje 40% cenyvýrobku ze závodu

ex 8804.

Rotující padáky

Výroba z materiálů jakéhokoli čísla
včetně jiných materiálů čísla 8804

Výroba, v níž hodnota
všech použitých materiálů
nepřesahuje 40% cenybobku ze závodu

8805

Letecké katapulty a podobné
přístroje a zařízení; přístroje a
zřízení hro přistání aerodynů
na letadlové lodi a podobné
přístroje a zařízení; pozemní
přístroje pro letecký výcvik;
jejich části a součásti

Výroba, v níž jsou všechny použité
materiály zařazeny v čísle jiném, než
je číslo výrobku

Výroba, v níž hodnota
všech použitých materiálů
nepřesahuje 30% cenyvýrobku ze závody

kapitola 89

Námořní a říční plavidla

Výroba, v níž jsou všechny použité
materiály zařazeny v čísle jiném, než
je číslo výrobku Avšak nelze použít
trupy čísla 8906

Výroba, v níž hodnota
všech použitých materiálů
nepřesahuje 40% cenybobku ze závodu

ex kapitola 90

ex kapitola 90

Nástroje a přístroje optické,
fotografické nebo kinematografické, měřicí, kontrolní nebo
přesné; nástroje a přístroje
lékařské a chirurgické; části,
součásti a příslušenství těchto
nástrojů a přístrojů; vyjma:

Výroba, v níž:
všechny použité materiály jsou
zařazeny v čísle jiném, než je číslo
výrobku;
- hodnota všech použitých materiálů.
nepřesahuje 40% ceny výrobku ze
závodu

Výroba, v níž hodnota
všech použitých materiálů
nepřesahuje 30% cenyvýrobku ze závodu

9001

Optická vlákna a svazky
optických vláken; kabely -
z optických vláken, jiné než
čísla 8544; polarizační
materiál ve tvaru listů nebo
desek; čočky též kontaktní,
hranoly, zrcadla a jiné optické
články; z jakéhokoliv
materiálu, nezasazené, jiné než
z opticky neopracovaného skla

Výroba, v níž hodnota všech
použitých materiálů nepřesahuje40% ceny výrobku ze závodu

 

9002

Čočky, hranoly, zrcadla a jiné
optické články z jakéhokoliv
materiálu, zasazené, pro
nástroje nebo přístroje, jiné než
z opticky neopracovaného skla

Výroba, v níž hodnota všech
použitých materiálů nepřesahuje40% ceny výrobku ze závodu

 

9004

Brýle (korekční, ochranné nebo
jiné) a podobné výrobky

Výroba, v niž hodnota všech
použitých materiálů nepřesahuje10% ceny výrobku ze závodu

 

ex 9005

Binokulární a monokulární
dalekohledy a ostatní optické
teleskopy, jejich podstavce a
rámy, vyjma astronomické
refrakční teleskopy n jejich
rámy a podstavce

Výroba, v níž:
všechny použité materiály jsou
zařazeny v čísle jiném, než je číslo
výrobku;
- hodnota všech použitých materiálů.
nepřesahuje 40% ceny výrobku ze
závodu
- hodnota všech použitých
nepůvodních materiálů nepřesahuje
hodnotu všech použitých původních
materiálů

Výroba, v níž hodnota
všech použitých materiálů °
nepřesahuje 30% cenyvýrobku ze závodu

ex 9006

Fotografické přístroje (jiné než
kinematografické); přístroje
a žárovky pro bleskové světlo,
jiné než elektricky zapalované
bleskové žárovky

Výroba, v níž:
všechny použité materiály jsou
zařazeny v čísle jiném, než je číslo
výrobku;
- hodnota všech použitých materiálů.
nepřesahuje 40% ceny výrobku ze
závodu
- hodnota všech použitých
nepůvodních materiálů nepřesahuje
hodnotu všech použitých původních
materiálů

Výroba, v níž hodnota
všech použitých materiálů
nepřesahuje 30% cenyvýrobku ze závodu

9007

Kinematografické kamery
a promítací přístroje, též
s vestavěnými přístroji pro
záznam nebo reprodukci zvuku

Výroba, v níž:
všechny použité materiály jsou
zařazeny v čísle jiném, než je číslo
výrobku;
- hodnota všech použitých materiálů.
nepřesahuje 40% ceny výrobku ze
závodu
- hodnota všech použitých
nepůvodních materiálů nepřesahuje
hodnotu všech použitých původních
materiálů

Výroba, v níž hodnota
všech použitých materiálů
nepřesahuje 30% cenyvýrobku ze závodu

9011

Sdružené optické mikroskopy,
včetně mikroskopů pro mikrofotografii, mikrokinematografii
nebo mikroprojekci

Výroba, v níž:
všechny použité materiály jsou
zařazeny v čísle jiném, než je číslo
výrobku;
- hodnota všech použitých materiálů.
nepřesahuje 40% ceny výrobku ze
závodu
- hodnota všech použitých
nepůvodních materiálů nepřesahuje
hodnotu všech použitých původních
materiálů

Výroba, v níž hodnota
všech použitých materiálů
nepřesahuje 30% cenyvýrobku ze závodu

ex 9014

Jiné navigační nástroje
a přístroje

Výroba, v níž hodnota všech
použitých materiálů nepřesahuje40% ceny výrobku ze závodu

 

9015

Geodetické, topografické;
zeměměřičské, nivelační,
fotogrammetrické, hydro-
grafické, oceánografické,
hydrologické, meteorologické
nebo geofyzikální nástroje
a přístroje; vyjma kompasy;
dálkoměry

Výroba, v níž hodnota všech
použitých materiálů nepřesahuje40% ceny výrobku ze závodu

 

9016

Váhy o citlivosti 50 mg nebo
citlivější, též se závažími

Výroba, v níž hodnota všech
použitých materiálů nepřesahuje40% ceny výrobku ze závodu

 

9017

Kreslicí, rýsovací nebo počítací
nástroje a přístroje (např.
kreslicí stroje, pantografy,
úhloměry, rýsovadla,
logaritmická pravítka a počítací
kotouče); ruční délková měřidla
(např. měřicí tyče, měřicí
pásma, mikrometry, posuvná
měřítka a kalibry), jinde v této
kapitole neuvedená ani
nezahrnutá

Výroba, v níž hodnota všech
použitých materiálů nepřesahuje40% ceny výrobku ze závodu

 

9018

Lékařské, chirurgické, zubolékařské nebo zvěrolékařské
nástroje a přístroje, včetně
scintigrafických přístrojů, "
ostatní elektroléčebné přístrojea přístroje ke zkoušení zraku:

 

 

 

- Dentistická křesla se
zabudovanými dentistickými přístroji a nástroji, včetně plivátek

Výroba z materiálů jakéhokoli čísla,včetně jiných materiálů čísla 9018

Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40% ceny výrobku ze závodu

 

- Ostatní

Výroba, v níž:
- všechny použité materiály jsou zařazeny v čísle jiném, než je číslo výrobku;- hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40% ceny výrobku ze závodu

Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 25% ceny výrobku ze závodu

9019

Přístroje pro mechanoterapii;
masážní přístroje
psychotechnické přístroje
přístroje pro léčbu ozónem;
kyslíkem, aerosolem, dýchací
přístroje oživovací nebo jiné
léčebné dýchací přístroje

Výroba, v níž:
- všechny použité materiály jsou zařazeny v čísle jiném, než je číslo výrobku;- hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40% ceny výrobku ze závodu

Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 25% ceny výrobku ze závodu

9020

Ostatní dýchací přístroje
a plynové masky vyjma
ochranné masky bez
mechanických částí
a vyměnitelných filtrů

Výroba, v níž:
- všechny použité materiály jsou zařazeny v čísle jiném, než je číslo výrobku;- hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40% ceny výrobku ze závodu

Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 25% ceny výrobku ze závodu

9024

Stroje a přístroje Pro zkoušeni
tvrdostí, pevnosti v tahu,
stlačitelnosti či zhustitelnosti,
pružnosti nebo jiných
mechanických vlastností
materiálů,(např: kovů, dřeva,
textilií, papíru, plastů)

Výroba, v níž hodnota všech
použitých materiálů nepřesahuje40% ceny výrobku ze závodu

 

9025

Hydrometry a podobné
plovoucí přístroje, teploměry,
žároměry, tlakoměry,
vlhkoměry a psychrometry,
též registrační i navzájem
kombinované

Výroba, v níž hodnota všech
použitých materiálů nepřesahuje40% ceny výrobku ze závodu

 

9026

Přístroje a moje na měření
nebo kontrolu průtoku, hladiny,
tlaku nebo jiných proměnných
charakteristik kapalin nebo
plynů (např. průtokoměry,
hladinoměry, manometry,
měřiče spotřeby tepla), vyjma
přístroje a nástroje čísel 9014,
9015, 9028 nebo 9032

Výroba, v níž hodnota všech
použitých materiálů nepřesahuje40% ceny výrobku ze závodu

 

9027

Přístroje a nástroje pro
nebo chemické
rozbory (např. polarimetry,
refraktometry, spektrometry,
analyzátory plynů nebo kouře);
Postroje a nástroje pro měření
nebo kontrolu viskozity,
pórovitosti, roztažností,
povrchového napěti nebo
podobné přístroje a nástroje
ke kalometrickým, akustickým
nebo fotometrickým měřením
(včetně expozimetrů);
mikrotomy

Výroba, v níž hodnota všech
použitých materiálů nepřesahuje40% ceny výrobku ze závodu

 

9028

Měřice dodávky a spotřeby
plynů, kapalin a elektrické
energie, včetně jejichkalibračních přístrojů:

 

 

 

- Části, součásti a příslušenství

Výroba, v níž hodnota všech
použitých materiálů nepřesahuje40% ceny výrobku ze závodu

 

 

- Ostatní

Výroba, v níž:
- hodnota všech použitých materiálů.
nepřesahuje 40% ceny výrobku ze
závodu
- hodnota všech použitých
nepůvodních materiálů nepřesahuje
hodnotu všech použitých původních
materiálů

Výroba, v níž hodnota všech
použitých materiálů nepřesahuje30% ceny výrobku ze závodu

9029

Otáčkoměry, počítače výrobku,
taxametry, měřiče ujeté
vzdálenosti, krokoměry a
podobné přístroje; rychloměry
a tachometry, jiné než čísel
9014 nebo 9015; stroboskopy

Výroba, v níž hodnota všech
použitých materiálů nepřesahuje40% ceny výrobku ze závodu

 

9030

Osciloskopy, analyzátory
spektra a ostatní přístroje a
nástroje na měření a kontrolu
elektrických veličin, vyjma
měřiče čísla 9028; přístroje
a nástroje na měření nebo
detekci záření alfa, beta, gama,
rentgenového, kosmického
nebo jiného ionizujícího záření

Výroba, v níž hodnota všech
použitých materiálů nepřesahuje40% ceny výrobku ze závodu

 

i9031

Měřicí nebo kontrolní přístroje,
nástroje a stroje, jinde v této
kapitole neuvedené ani
nezahrnuté; projektory na
kontrolu profilů

Výroba, v níž hodnota všech
použitých materiálů nepřesahuje40% ceny výrobku ze závodu

 

9032

Automatické regulační nebo
kontrolní přístroje a nástroje

Výroba, v níž hodnota všech
použitých materiálů nepřesahuje40% ceny výrobku ze závodu

 

9033

Části, součásti a příslušenství,
jinde v této kapitole neuvedené
ani nezatrnuté, pro stroje,
nástroje a přístroje kapitoly 90

Výroba, v níž hodnota všech
použitých materiálů nepřesahuje40% ceny výrobku ze závodu

 

ex kapitola 91

Hodiny a hodinky a jejich části
a součásti; vyjma:

Výroba, v níž hodnota všech
použitých materiálů nepřesahuje40% ceny výrobku ze závodu

 

9105

Ostatní hodiny

Výroba, v níž:
- hodnota všech použitých materiálů
nepřesahuje 40% ceny výrobku ze
závodu;
- hodnota všech použitých
nepůvodních materiálů nepřesahuje
hodnotu všech použitých původních
materiálů

Výroba, v níž hodnota všech
použitých materiálů nepřesahuje30% ceny výrobku ze závodu

9109

Hodinové stroje, úplné
a smontované

Výroba; v níž:
- hodnota všech použitých materiálů
nepřesahuje 40% ceny výrobku ze
závodu;
- hodnota všech použitých
nepůvodních materiálů nepřesahuje
hodnotu všech použitých původních
materiálů

Výroba, v níž hodnota
všech použitých materiálů
nepřesahuje 30% cenyvýrobku ze závodu

9110

Hodinové nebo hodinkové
strojky úplné, nesmontované
nebo částečně smontované
(soupravy); hodinové nebo
hodinkové strojky neúplné,
smontované; neúplné,
nedokončené hodinové nebo .
hodinkové strojky

Výroba, v níž:
- hodnota všech použitých materiálů
nepřesahuje 40% ceny výrobku ze
závodu;
- v rámci výše uvedeného limitu
mohou být materiály zařazené
v čísle 9114 použity pouze do
hodnoty 10% ceny výrobku ze
závodu

Výroba, v níž hodnota
všech použitých materiálů
nepřesahuje 30% cenyvýrobku ze závodu

9111

Hodinková pouzdra a jejich části

Výroba, v níž:
- všechny použité materiály jsou zařazeny v čísle jiném, než je číslo výrobku;
- hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40% ceny výrobku ze závodu

Výroba, v níž hodnota
všech použitých materiálů
nepřesahuje 30% cenyvýrobku ze závodu

9112

Kryty a skříňky k hodinářským
výrobkům a jejich části a
součásti

Výroba, v níž:
- všechny použité materiály jsou zařazeny v čísle jiném, než je číslo výrobku;
- hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40% ceny výrobku ze závodu

Výroba, v níž hodnota
všech použitých materiálů
nepřesahuje 30% cenyvýrobku ze závodu

9113

Hodinkové řemínky, pásky,
náramky a jejich části asoučásti:

 

 

 

- Z obecných kovů, též
pokovených nebo plátovaných drahými kovy

Výroba, v níž hodnota všech
použitých materiálů nepřesahuje40% ceny výrobku ze závodu

 

 

- Ostatní

Výroba, v níž hodnota všech
použitých materiálů nepřesahuje50% ceny výrobku ze závodu

 

kapitola 92

Hudební nástroje; části,
součásti a příslušenství těchto
nástrojů

Výroba; v níž hodnota všech
použitých materiálů nepřesahuje40% ceny výrobku ze závodu

 

kapitola 93

Zbraně a střelivo; jejich části,
součásti a příslušenství

Výroba, v níž hodnota všech
použitých materiálů nepřesahuje50% ceny výrobku ze závodu

 

ex kapitola 94

Nábytek; lékařsko-chirurgický
nábytek; lůžkoviny a podobné
potřeby; svítidla jinde
neuvedená ani nezahrnutá:
reklamní lampy, světelné
reklamy, světelné znaky.
světelné ukazatele a podobné
výrobky; montované stavby;
vyjma:

Výroba, v níž jsou všechny použité
materiály zařazeny v čísle jiném, než
je číslo výrobku.

Výroba, v níž hodnota
všech použitých materiálů
nepřesahuje 40% cenyvýrobku ze závodu

ex 9401 a
ex 9403

Nábytek z obecných kovů,
jehož části jsou zhotoveny
z bavlněné tkaniny bez
vycpávky o hmotnosti
nepřesahující 300 g/m2

Výroba, v níž jsou všechny použité
materiály začazeny v čísle jiném, než
je číslo výrobku
nebo
výroba z bavlněné tkaniny již
zhotovené ve formě připravené
k použití pro zboží čísla 9401 nebo
9403, za předpokladu, že:
- její hodnota nepřesahuje 25% ceny
výrobku ze závodu;
- všechny ostatní použité materiály
jsou: již Původní a jsou zařazeny v
čísle jiném, než 9401 nebo 9403

Výroba, v níž hodnota
všech použitých materiálů
nepřesahuje 40% cenyvýrobku ze závodu

9405

Svítidla (včetně světlometů)
a jejich části a součásti, jinde
neuvedené ani nezahrnuté;
světelné reklamy, světelné
znaky, světelné ukazatele
a podobné výrobky
s nesnímatelným pevným
osvětlovacím zdrojem a jejich
části a součásti jinde
neuvedené ani nezahrnuté

Výroba, v níž hodnota všech
použitých materiálů nepřesahuje50% ceny výrobku ze závodu

 

9406

Montované stavby

Výroba, v níž hodnota všech
použitých materiálů nepřesahuje50% ceny výrobku ze závodu

 

ex kapitola 95

Hračky, hry a sportovní
potřeby; jejich části, součásti
a příslušenství; vyjma:

Výroba, v níž jsou všechny použité
materiály zařazeny v čísle jiném, nežje číslo výrobku

 

9503

Ostatní hračky; zmenšené
modely a podobné modely
na hraní též mechanické;
skládanky všeho druhu

Výroba, v níž:
- všechny použité materiály jsou zařazeny v čísle jiném, než je číslo výrobku;- hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 50% ceny výrobku ze závodu

 

ex 9506

Golfové hole a jejich části

Výroba, v níž jsou všechny použité
materiály zařazeny v čísle jiném, než
je číslo výrobku. Lze však použít
nahrubo tvarované bloky pro výrobuhlavic golfových holí

 

ex kapitola 96

Různé výrobky; vyjma:

Výroba, v níž jsou všechny použité
materiály zařazeny v čísle jiném; nežje číslo výrobku

 

ex 9601 a
ex 9602

Výrobky z živočišných;
rostlinných nebo nerostných
řezbářských materiálů

Výroba z opracovaných řezbářskýchmateriálů stejného čísla

 

ex 9603

Košťata a kartáče (vyjma
proutěná košťata apod. a
kartáče vyrobené z koních
nebo veverčích chlupů), ruční
mechanické zametače bez
motoru, malířské podložky
a válečky, pryžové stěrky.
a mopy

Výroba, v níž hodnota všech
použitých materiálů nepřesahuje50% ceny výrobku ze závodu

 

9605

Cestovní soupravy pro osobní
toaletu, šití nebo čištění obuvi
nebo oděvů

Každá položka soupravy musí
splňovat pravidlo, které by pro
ni platilo, kdyby nebyla zařazena do
soupravy. Lze však použít nepůvodní
předměty, za předpokladu, že jejich
souhrnná hodnota nepřesahuje 15%čepy soupravy ze závodu

 

9606

Knoflíky a stiskací knoflíky;
formy na knoflíky a ostatní
části a součásti knoflíků nebo
stiskacích knoflíků; knoflíkové
polotovary

Výroba, v níž:
- všechny použité materiály jsou zařazeny v čísle jiném, než je číslo výrobku;- hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 50% ceny výrobku ze závodu

 

9612

Pásky do psacích strojů
a podobné barvící pásky
napuštěné tiskařskou černí
nebo jinak připravené
k předávání otisků, též na
cívkách nebo v kazetách;
razítkové polštářky, též
napuštěné, též v krabičkách

Výroba, v níž:
- všechny použité materiály jsou zařazeny v čísle jiném, než je číslo výrobku;- hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 50% ceny výrobku ze závodu

 

ex 9613

Zapalovače s piezoelektrickým
zapalovacím systémem

Výroba, v níž hodnota všech
použitých materiálů čísla 9613
nepřesahuje 30% ceny výrobku zezávodu

 

ex 9614

Dýmky a dýmkové hlavy

Výroba a nahrubo opracovanýchbloků

 

kapitola 97

Umělecká díla, sběratelské
předměty a starožitnosti

Výroba, v níž jsou všechny použité
materiály zařazeny v čísle jiném, nežje číslo výrobku

 

1 Viz úvodní poznámky 7.1 a 7.3, které se týkají "specifických procesů".
2 Viz úvodní poznámku 7.2, která se týká "specifických procesů".
3 Podle poznámky 3 ke kapitole 32 se jedná o přípravky, které jsou používány pro barvení jakéhokoli materiálu nebo jako přísady při výrobě barvících přípravků, za předpokladu že tyto přípravky nejsou zařazeny v jiném čísle kapitoly 32.
4 "Skupinou" se rozumí jakákoli část čísla, která je od zbývající části oddělena středníkem.
5 V případě výrobků sestávajících z materiálů zařazených jak v číslech 3901 až 3906, tak v číslech 3907 až 3911, platí toto omezení pouze na tu skupinu materiálů, jejíž hmotnostní podíl ve výrobku převládá.
6 Za vysoce transparentní se považují fólie, jejichž optická absorbce je menší než 2%, měřeno podle metody ASTM-D 1003-16 Gardnera Hazemetera (tzv. Hazefaktor).
7 Viz úvodní poznámku 5, v niž jsou uvedeny zvláštní podmínky týkající se výrobku zhotovených ze směsí textilních materiálů.
8 Použití tohoto materiálu je omezeno na výrobu tkanin určených pro papírenský průmysl.
9 Viz úvodní poznámku 6.
10 Viz úvodní poznámku 6, v níž jsou uvedeny podmínky pro pletené nebo háčkované výrobky, nepružné nebo nepogumované, získané sešitím nebo sestavením pletených nebo háčkovaných částí (nastříhaných nebo pletených přímo ve tvaru)
11 Toto pravidlo se použije do 31. prosince 1998.

PŘÍLOHA III PRŮVODNÍ OSVĚDČENÍ EUR. 1 A ŽÁDOST O PRŮVODNÍ OSVĚDČENÍ EUR. 1

Tiskařské pokyny

1. Každé osvědčení má rozměr 210 x 297 mm; lze připustit toleranci až -5 mm nebo ±8 mm na délku. Použitý papír musí být bílý, klížený pro psaní, nesmí obsahovat dřevovinu a musí vážit nejméně 25 g/m2. Musí mít pozadí s tištěným zeleným gilošovaným vzorem, které zviditelní jakékoliv padělání mechanickými nebo chemickými prostředky.

2. Kompetentní orgány členských států Společenství nebo České republiky si mohou vyhradit právo tisknout osvědčení samy nebo je nechat tisknout schválenými tiskárnami. V druhém případě musí každé osvědčení obsahovat odkaz na takové schválení. Každé osvědčení musí nést jméno a adresu tiskárny nebo značku, podle níž lze tiskárnu identifikovat. Musí také obsahovat pořadové číslo, předtištěné nebo ne, pro účely identifikace.

MOVEMENT CERTIFICICATE - PRŮVODNÍ OSVĚDČENÍ - KOPIE URČENÁ PRO VÝVOZCE

1. Vývozce (jméno, úplná adresa, země)

EUR. 1 No

3. Příjemce (jméno, úplná adresa, země) (nepovinné)

Před vyplněním se seznamte s poznámkami na druhé straně

2. Osvědčení pro preferenční obchod mezi
………………………………………………………………
a
……………………………………………………………….(uveďte příslušné země, skupiny zemí nebo území)

 

4. země, skupina zemí nebo území, v nichž jsou výrobky pokládány ze původní

5. Země, skupina zemí nebo území místa určení

5. Podrobnosti o dopravě (nepovinné)

7 Poznámky

9. Číslo položky; značky a čísla; počet a druh balíků1) ; popis zboží

9. Hrubá hmotnost (kg) nebo jiná míra (litr, m3, atd..)

10. Faktury (nepovinné)

11. Celní Indosace
Prohlášení ověřeno
Vývozní dokument2) - Razilko
Formulář ...............................………... č..................……………….
Celní úřad:………………………………………………………….
Vydávající země nebo území:
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
Datum ………………………………………………………………
………………………………………………………………………
(Podpis)

12. Prohlášení vývozce
Já, níže podepsaný, prohlašuji, že zboží popsané výše splňuje podmínky vyžadované pro vydání tohoto osvědčení.
Místo datum:………………………………….
……………………………………………….(podpis)

1) není-li zboží zabaleno, uveďte počet předmětů, nebo "volně".
2) Vyplňuje se , pokud to vyžadují předpisy vývozní země nebo území.

13. ŽÁDOST O OVĚŘENÍ pro
Ministerstvo financí
Generální ředitelství cel
Budějovická 7
P. O. BOX 12140 96 PRAHA 4

14.VÝSLEDEK OVĚŘENÍ

Provedené ověření ukazuje, že loto osvědčení1)
&25A1 bylo vydáno uvedenou celnicí. a že informace v něm uvedené jsou přesné.
é. &25A1 nesplňuje požadavky kladené na pravost a přes
esnost (viz připojené p
námky) ……………………………………………
……………… (Místo
datum)
azítko …………………………………………………………….

odpis) Vyžaduje se ověření pravosti a přesnosti tohoto o
ědčení …………………………………………………
………….. (Místo
datum)
azítko ……………………………………………………………..

s) 1)Příslušnou odpověď oz

čte x.
ZNÁMKY 1. V osvědčení se nesmějí slova mazat nebo přepisovat. Jakékoliv změny se musí provést škrtnutím nesprávného údaje a zapsáním nutné opravy. Každou takovou změnu musí parafovat osoba; která formulář vyplnila, a schválit (indosovat) celní orgány vydávající země neb
území. 2. Mezi položkami uvedenými na formulář se nesmějí vynechávat žádné mezery a před každou položkou se musí uvést její čisto. Hned pod poslední položkou se musí . nakreslit vodorovná čára. Každé nepoužité místo se musí proškrtnout tak, aby nebylo možné takové místo později
plnit. 3. Zboží se musí popsat v souladu s obchodní praxi a natolik podrobně, aby je bylo možné identi
kovat. APPLICATION FOR MOVEMENT CERTIFICATE - ŽÁDOST O PRŮVODNÍ O

ĚDČENÍ 1. Vývozce (jméno, úplná adres

emě) E

. 1 No 3. Příjemce (jméno, úplná adresa, země) (ne

vinné) Před vyplněním se seznamte s poznámkami na druh

raně 2. Žádost o osvědčení pro preferenční obc
d mezi …………………………………………

……… a …………………………………………………………. (uveďte příslušné země, skupiny zemí neb

 

emí) 4. země, skupina zemí nebo území, v nichž jsou výrobky pokládány ze

odní 5. Země, skupina zemí nebo území míst

určení 5. Podrobnosti o dopravě (ne

vinné) 7

známky 9. Číslo položky; značky a čísla; počet a druh balíků1); pop

zboží 9. Hrubá hmotnost (kg) nebo jiná míra (litr, m3

atd..) 10. Faktury (ne

vinné) 1) není-li zboží zabaleno, uveďte počet předmětů, nebo

olně". PROHLÁŠENÍ
ÝVOZCE Já, níže podepsaný vývozce zboží popsaného na druh
straně PROHLAŠUJI, že zboží splňuje podmínky vyžadované pro vystavení přiloženého os
dčení. VÝSLOVNĚ UVÁDÍM dále okolnosti, které umožnily, aby toto zboží splňovalo podmínky uvede
výše: __________________________________________________________________________
______ __________________________________________________________________________
______ __________________________________________________________________________
______ __________________________________________________________________________

______ PŘEDKLÁDÁM tyto podpůrné d o

ady1): __________________________________________________________________________
______ __________________________________________________________________________
______ __________________________________________________________________________
______ __________________________________________________________________________
______ ZAVAZUJI SE, že na požádání příslušných úřadů předložím další doklady, které si tyto úřady mohou vyžádat pro vystavení přiloženého osvědčení a zavazuji se, že budu souhlasit s vyžádanou kontrolou mých účtů a jakoukoliv kontrolou procesů výroby výše uvedeného zboží prováděnou řečeným
úřady. ŽÁDÁM o vystavení přiloženého osvědčeni pro tot
zboží. …………………………………………………………….(Místo
datum) ……………………………………………………………..
odpis) 1) Například: dovozní doklady, průvodní osvědčení, faktury, prohlášení výrobce atd., které se týkají výrobků používaných ve výrobě nebo zboží neexportovaného ve stejné

PŘÍLOHA IV PROHLÁŠENÍ NA FAKTUŘE

Níže uvedené prohlášení na faktuře musí být vyhotoveno v souladu s poznámkami pod čarou. Avšak poznámky pod čarou nemusí být opisovány.
Anglická verze
The exporter of the products covered by this document (customs authorization No... (1) declares that, except where otherwise clearly indicated, these products are of .... preferential origin (2).
Španělská verze
El exportador de los productos incluidos en el presente documento (autorización aduanera n°….. (1)) declara que, salvo indicación en sentido contrario, estos productos gozan de un origen preferencial …. (2).
Dánská verze
Eksportoren af varer, der er omfattet af naervaerende dokument, (toldmyndighedernes tilladelse nr. ... (1)), erklaerer, at varerne, medmindre andet tydeligt er angivet, har praeferenceoprindelse i ... (2).
Německá verze
Der Ausführer (Ermächtigter Ausführer; Bewilligungs-Nr. ... (1)) der Waren, auf die sich dieses Handelspapier beziehts erklärt, dass diese Waren, soweit nicht anders angegeben, praferenzbegünstigte ... Ursprungswaren sind …(2).
Francouzská verze
L'exportateur des produits couverts par le présent document (autorisation douaniere n°... (1)) déclare que, sauf indication claire du contraire, ces produits ont l'origine préférentielle ….(2).
Italská verze
L'esportatore delle merci contemplate nel presente documento (autorizzazione doganale n…. (1)) dichiara che, salvo indicazione contraria, le merci sono di origina preferenziale .….(2).
Holandská verze
De exporteur van de goederen waarop dit document van toepassing is (douanevergunning nr…..(1)), verklaart dat behoudens uitdrukkelijke andersluidende vermelding, deze goederen van preferentile …..oorsprong zijn…(2).
Portugalská verze
O exportador dos produtos cobertos pelo presente documento (autorizao aduaniera n&02DA ….(1)), declara que que, salvo indicaao expressa em contrário, estes produtos so de origem preferencial……..
). Švédská v
ze Exportören av de varor som omfattas av detta dokument (tullmyndighetens tillstand nr…..(1)) försäkrar att dessa varor, om inte annat tydligt markerats, har förmansberättigande ……
). Řecká v
ze Česká v
ze Vývozce výrobků uvedených v tomto dokumentu (číslo oprávnění ... (1) prohlašuje, že kromě zřetelně označených, mají tyto výrobky preferenční původ v…
). ………………………………………………………….
3) (Místo a da
m) …………………………………………………………
4) (Podpis vývozce; jméno podepisující osoby musí být zapsáno též čite
ě) (1) Je-li prohlášení na faktuře vydáváno schváleným vývozcem ve smyslu článku 22 tohoto protokolu, musí zde být uvedeno číslo oprávnění schváleného vývozce. Není-li prohlášení na faktuře vydáváno schváleným vývozcem, slova v závorce se vynechají nebo místo pro uvedení čísla oprávnění se ponechá práz
é. (2) Označí se země původu zboží. Jestliže se prohlášení na faktuře vztahuje celkově nebo částečně na zboží pocházející z Ceuty a Melilly ve smyslu článku 37 protokolu, vývozce musí v dokladu, na kterém je prohlášení vystaveno, toto zboží jasně označit symbolem '
'. (3) může být vynecháno v případě, že je uvedeno v dokladu samot
m. (4) Viz článek 21 (5) protokolu. V případech, kdy není požadován podpis vývozce, nemusí být uvedeno jeho jm

Společné prohlášení

Přechodné období týkající se vydávání nebo vystavování dokumentů vztahujících se k důkazu původu

1. Do 31. prosince 1997 oprávněné celní orgány Společenství a České republiky budou uznávat jako platné důkazy o původu ve smyslu Protokolu 4:

(i) dlouhodobá průvodní osvědčení EUR.1, vydaná ve smyslu této dohody, indosovaná razítkem oprávněného celního úřadu vyvážejícího státu;

(ii) průvodní osvědčení EUR.1, indosovaná předem razítkem oprávněného celního úřadu vyvážejícího státu;

(iii) průvodní osvědčení EUR.1, vydaná ve smyslu této Dohody, indosovaná schváleným vývozcem zvláštním razítkem, které bylo schváleno celními orgány vyvážejícího státu;

(iv) formuláře EUR.2, vydané ve smyslu této Dohody.

2. Žádosti o následné ověření výše uvedených dokumentů budou přijaty oprávněnými celními orgány Společenství a České republiky v období dvou let po vydání nebo vystavení těchto důkazů původu. Tato ověření budou provedena ve smyslu hlavy VI protokolu 4 této dohody.

Společné prohlášení týkající se Andorrského knížectví

1. Výrobky, které jsou původní v Andorrském knížectví, zařazené do kapitol 25 až 97 Harmonizovaného systému budou považovány v České republice za původní ve Společenství ve smyslu této dohody.

2. Protokol 4 se bude uplatňovat mutatis mutandis pro účel stanovení původu výše uvedených výrobků.

Společné prohlášení týkající se Sanmarinské republiky

1. Výrobky, které jsou původní v Sanmarinské republice, budou považovány v České republice za původní ve Společenství ve smyslu této dohody.

2. Protokol 4 se bude uplatňovat mutatis mutandis pro účel stanovení původu výše uvedených výrobků.

Poznámky pod čarou

1) Evropská dohoda zakládající přidružení mezi Českou republikou na jedné straně a Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na straně druhé ze dne 4. října 1993 byla vyhlášena pod č. 7/1995 Sb.